Кількість абзаців - 6 Таблиця поправок


Про внесення змін до статті 3 Закону України ''Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ      Проект ЗАКОН УКРАЇНИ  
1. "Про внесення змін до статті 3 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"   -1- Семинога А.І.
Назву законопроекту викласти в такій редакції: " Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"  
Враховано   Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"  
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:       
3. В пункті 1 статті 3 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" ( Відомості Верховної Ради, 2003, N 31-32, ст. 263)після слів "а також фізичних осіб-підприємців", додати ", " та слова "окрім юридичних осіб, визначених частиною 2 цієї статті."   -2- Ляпіна К.М.
2. Абзац другий проекту викласти в такій редакції: "І. Внести до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 31-32, ст.263)такі зміни: 1) У частині першій статті 1: в абзаці другому слова "в єдиному замкнутому технологічному процесі з юридичною особою" замінити словами "від імені юридичної особи"; в абзаці третьому після слів "цього Закону" доповнити словами "від імені держави".  
Враховано   І. Внести до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31-32, ст.263; 2005 р., N 16, ст. 257, ст. 259 із змінами, внесеними Законом України від 22 вересня 2005 року N 2919-ІV) такі зміни: 1. У частині першій статті 1: в абзаці другому слова "в єдиному замкнутому технологічному процесі з юридичною особою" замінити словами "від імені юридичної особи"; абзац третій після слів "цього Закону" доповнити словами "від імені держави".  
    -3- Беспалий Б.Я.
У частині першій статті 3 текст "окрім юридичних осіб, визначених частиною другою цієї статті" перенести після тексту "форми власності та підпорядкування"  
Відхилено    
    -4- Поліщук К.А.
Частину першу статті 3 залишити в діючий редакції  
Враховано    
    -5- Стоян О.М.
Частину першу статті 3 доповнити словами "крім професійних спілок, для яких законодавством України визначений окремий порядок легалізації"  
Відхилено    
4. В пункті 2 статті 3 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" після слів "а також інших установ та організацій" замість крапки додати ", які набувають статусу юридичної особи з моменту їх державної реєстрації (легалізації) у порядку, встановленому таким законом."   -6- Беспалий Б.Я.
У частині другій статті 3 слово "партій" замінити словами "політичних партій"  
Враховано   У статті 3: 1) у частині другій слово "партій" замінити словами " політичних партій"; 2) у частині третій слово "партії" замінити словами "політичні партії", а слова "банки", " (у тому числі професійні спілки)" і "фінансові установи (у тому числі кредитні спілки)" виключити; 3) доповнити частиною четвертою такого змісту: "4. Міністерство юстиції України та його територіальні органи здійснюють реєстрацію (легалізацію) об'єднань громадян (у тому числі професійних спілок та їх об'єднань), благодійних організацій, політичних партій, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, творчих спілок та їх територіальних осередків, адвокатських об'єднань, релігійних організацій, торгово-промислових палат, бірж, інших установ та організацій визначених законом та видають свідоцтво про державну реєстрацію, оформлене державним реєстратором у відповідному виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи".  
    -7- Поліщук К.А.
Частину другу статті 3 викласти в такій редакції: "2. Законом можуть бути встановлені особливості державної реєстрації об'єднань громадян (у тому числі професійних спілок), благодійних організацій, партій. Органів державної влади та органів місцевого самоврядування, банків, торгово-промислових палат, фінансових установ (у тому числі кредитних спілок), бірж, а також інших установ та організацій, які набувають статусу юридичної особи з моменту їх державної реєстрації (легалізації) у порядку, встановленому законом. Професійні спілки, об'єднання професійних спілок набувають статусу юридичної особи з моменту затвердження статуту (положення)"  
Відхилено    
    -8- Стоян О.М.
У частині другій та третій статті 3 слова " (у тому числі професійних спілок)" та " (у тому числі професійні спілки)" виключити  
Враховано частково    
    -9- Ляпіна К.М.
3. Абзац другий-третій проекту викласти в такій редакції: 1. У статті 3: 2) у частині третій слово "банків," виключити, слова "фінансових установ (у тому числі кредитних спілок)" виключити, слово "партій" замінити словами " політичних партій"; 3) доповнити частиною четвертою такого змісту: "4. Міністерство юстиції України та його територіальні органи здійснюють реєстрацію (легалізацію) об'єднань громадян (у тому числі професійних спілок та їх об'єднань), благодійних організацій, політичних партій, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, творчих спілок та їх територіальних осередків, адвокатських об'єднань, релігійних організацій, торгово-промислових палат, бірж, інших установ та організацій та видають свідоцтво про державну реєстрацію, оформлене державним реєстратором у відповідному виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи".  
Враховано    
5. Пункт 3 статті 3 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" викласти в такій редакції: "3. Дані державної реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, професійних спілок, благодійних організацій, партій, творчих спілок чи їх територіальних осередків, адвокатських об'єднань, професійних спілок та їх об'єднань, торгово-промислових палат, релігійних організацій, та дані про утворення органів державної влади та органів місцевого самоврядування включаються до Єдиного державного реєстру у порядку та в строки, встановлені спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації за погодженням з легалізуючим органом".   -10- Семинога А.І.
Частину третю статті 3 викласти в такій редакції: "3. Дані державної реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, благодійних організацій, партій, творчих спілок чи їх територіальних осередків, адвокатських об'єднань, професійних спілок та їх об'єднань, торгово-промислових палат, релігійних організацій, та дані про утворення органів державної влади та органів місцевого самоврядування включаються до Єдиного державного реєстру у порядку та в строки, встановлені Спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації за поданням легалізуючого органу у порядку та в строки, встановлені законодавством."  
Відхилено   3. У статті 6: 1) абзаци п'ятий і шостий частини першої викласти в такій редакції: "формує, веде та забезпечує зберігання реєстраційних справ (крім реєстраційних справ юридичних осіб, зареєстрованих відповідно до частини четвертої статті 3 цього Закону). Якщо кількість державних реєстраторів у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або районної, районної в містах Києві та Севастополі державної адміністрації становить три і більше осіб, зберігання реєстраційних справ забезпечує відповідна посадова особа структурного підрозділу (відділу, управління), який створюється для організаційного та матеріально-технічного забезпечення роботи державних реєстраторів; здійснює оформлення та видачу свідоцтв про державну реєстрацію (крім видачі свідоцтв юридичним особам, зареєстрованим відповідно до частини четвертої статті 3 цього Закону), а також їх заміну (крім заміни свідоцтв юридичним особам, зареєстрованим відповідно до частини четвертої статті 3 цього Закону)"; доповнити абзацами одинадцятим - тринадцятим такого змісту: "здійснює оформлення, видачу та засвідчення юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів; вносить до Єдиного державного реєстру відомості про державну реєстрацію особи на підставі рішення суду; здійснює інші дії, передбачені цим Законом"; 2) частину п'яту доповнити новим другим реченням такого змісту: "Якщо кількість державних реєстраторів у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або районної, районної в містах Києві та Севастополі державної адміністрації становить три і більше осіб, для організаційного та матеріально-технічного забезпечення роботи державних реєстраторів створюється відповідний структурний підрозділ (відділ, управління) виконавчого комітету міської ради міста обласного значення або районної, районної в містах Києві та Севастополі державної адміністрації, який очолює один з державних реєстраторів". 4. У частині другій статті 7: 1) абзац шостий після слова "довідки" доповнити словом "витягу"; 2) доповнити абзацом одинадцятим такого другу - шосту вважати відповідно частинами третьою-сьомою. 3) у частині третій слова "частиною першою" замінити словами "частинами першою та другою"; 4) частину четверту доповнити новими другим та третім реченнями такого змісту: "Фізична особа, яка через свої релігійні або інші переконання відмовилася від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомила про це відповідні державні органи, повинна особисто пред'явити державному реєстратору паспорт із відповідною відміткою. Уповноважена особа повинна пред'явити свій паспорт та документ, що засвідчує її повноваження"; 5) в абзаці першому частини сьомої слова "в день надходження" замінити словами "не пізніше наступного робочого дня з дати надходження". 26. У статті 45: 1) частину першу викласти в такій редакції: "1. Зміни до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі, а саме зміни щодо імені фізичної особи, місця її проживання, ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків або номера та серії паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні або інші переконання відмовилася від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомила про це відповідні державні органи, набирають чинності з дня їх державної реєстрації"; 2) частину другу доповнити абзацами п'ятим - шостим такого змісту: "копію довідки про зміну ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків. Для проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, що передбачені частиною першою цієї статті, фізична особа - підприємець, яка через свої релігійні або інші переконання відмовилася від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомила про це відповідні державні органи і має відмітку у паспорті, подає документи, визначені цією частиною, виключно особисто"; 3) частину четверту доповнити абзацами другим та третім такого змісту: "Фізична особа, яка через свої релігійні або інші переконання відмовилася від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомила про це відповідні державні органи, для проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця повинна особисто пред'явити державному реєстратору паспорт із відповідною відміткою. Для проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця уповноважена особа повинна пред'явити свій паспорт та документ, що засвідчує її повноваження". 27. В абзаці другому частини першої статті 47 слова "нотаріально посвідчену" виключити. 28. Статтю 48 після частини першої доповнити частинами другою - четвертою такого змісту: "2. Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові документи для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця, якщо вони не передбачені частиною першою цієї статті. 3. Якщо документи для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем подаються третьою особою, зокрема спадкоємцем, особисто, державному реєстратору додатково пред'являється її паспорт. 4. Документи, які подаються для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем, приймаються за описом, копія якого в день надходження документів видається третій особі, зокрема спадкоємцю (надсилається рекомендованим листом), з відміткою про дату надходження документів." У зв'язку з цим частини другу - п'яту вважати відповідно частинами п'ятою - восьмою. 29. У статті 53: 1) частину третю після слова "відшкодуванню" доповнити словами "за рахунок держави"; 2) доповнити частиною четвертою такого змісту: "4. Особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, які подаються державному реєстратору, завідомо неправдивих відомостей, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, несуть відповідальність, встановлену законом". ІІ. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону: привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом і ввести їх в дію одночасного з введенням в дію цього Закону; забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.змісту: "установлює за погодженням з Міністерством юстиції України регламент передачі державному реєстратору даних про юридичних осіб, зареєстрованих відповідно до частини четвертої статті 3 цього Закону". 5. У статті 8: 1) друге речення частини другої після слів "на реєстраційній картці" доповнити словами " (заяві, повідомленні)"; 2) частину третю доповнити новим другим реченням такого змісту: "Відповідальність за відповідність установчих документів чинному законодавству несуть особи, що подають такі документи для державної реєстрації"; 3) частину четверту викласти в такій редакції: "4. Статути банків, установчі документи інших юридичних осіб, які відповідно до закону підлягають погодженню Національним банком України, іншими органами державної влади, подаються з відміткою про їх погодження відповідно Національним банком України, іншими органами державної влади"; 4) у абзаці першому частини п'ятої: перше речення після слова " (учасниками)" доповнити словами "або уповноваженими особами"; друге речення після слова " (учасників)" доповнити словами "або уповноважених осіб". 6. У статті 9: 1) у частині третій: абзац шостий доповнити словами "та номер запису у Єдиному державному реєстрі"; доповнити абзацом восьмим такого змісту: "підстава, дата та номер запису у Єдиному державному реєстрі про заміну свідоцтва про державну реєстрацію (у разі проведення заміни свідоцтва)"; 2) у частині четвертій: абзац третій викласти в такій редакції: "ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (далі - ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків) або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні державні органи та мають відмітку у паспорті)" ; абзац п'ятий доповнити словами "та номер запису у Єдиному державному реєстрі"; доповнити абзацом восьмим такого змісту: "підстава, дата та номер запису у Єдиному державному реєстрі про заміну свідоцтва про державну реєстрацію (у разі проведення заміни свідоцтва)"; 3) частину одинадцяту викласти в такій редакції: "11. Якщо документи для проведення заміни свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку з його втратою або пошкодженням подаються особою, яка згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, чи фізичною особою - підприємцем особисто, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт. Якщо такі документи подаються представником юридичної особи чи фізичної особи - підприємця, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт та надається документ або нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує повноваження представника"; 4) частину тринадцяту доповнити абзацом п'ятим такого змісту: "до державного реєстратора надійшло рішення суду щодо заборони у проведенні реєстраційних дій"; 5) доповнити частиною шістнадцятою такого змісту: "16. Оформлення свідоцтва про державну реєстрацію, а також вчинення інших реєстраційних дій щодо юридичних осіб, зареєстрованих відповідно до частини четвертої статті 3 цього Закону, здійснюється державним реєстратором у відповідному виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи на підставі даних, наданих Міністерством юстиції України та його територіальними органами відповідному державному реєстратору, за регламентом, встановленим спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації за погодженням з Міністерством юстиції України". 7. Частину третю статті 10 після слова "пошкодженням" доповнити словами "та за видачу дубліката оригіналу установчого документа, засвідченого державним реєстратором". 8. У статті 11: 1) частину третю доповнити абзацом сімнадцятим такого змісту: "документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі"; 2) частину шосту викласти в такій редакції: "6. Право доступу до документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі, мають засновники (учасники) юридичної особи, фізична особа - підприємець, а також уповноважені ними особи та особи, які згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності на підставі письмової заяви та працівники контролюючих і правоохоронних органів на підставі відповідного письмового запиту, якщо такий запит подається у зв'язку із здійсненням ними повноважень, що визначені законом". 9. У статті 17: 1) у частині другій: абзац четвертий виключити; абзац шостий викласти в такій редакції: "центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить частка держави у статутному фонді юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків"; 2) у частині третій: абзац третій викласти в такій реакції: "ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні державні органи і мають відмітку у паспорті)"; після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом такого змісту: "прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків особи, яка призначена управителем майна фізичної особи - підприємця". У зв'язку з цим абзаци дванадцятий -сімнадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим-вісімнадцятим. 10. Частину третю статті 18 доповнити словами "крім випадків, коли третя особа знала або могла знати ці відомості". 11. У статті 19: 1) абзац перший частини п'ятої доповнити словами "або якщо до державного реєстратора надійшло рішення суду щодо заборони у проведенні реєстраційних дій"; 2) частину сьому викласти в такій редакції: "7. Не пізніше тринадцяти місяців з дня подачі (надіслання рекомендованим листом) останньої реєстраційної картки, що містить відомості про юридичну особу, юридична особа зобов'язана подати (надіслати рекомендованим листом) державному реєстратору реєстраційну картку встановленого зразка про підтвердження відомостей про юридичну особу"; 3) доповнити частиною восьмою такого змісту: "8. Якщо до Єдиного державного реєстру не внесено запис про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням, то в разі неодержання реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу в установлений частиною сьомою цієї статті строк, а також у разі одержання державним реєстратором від органу державної податкової служби повідомлення встановленого зразка про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням державний реєстратор зобов'язаний у строк, що не перевищує десяти робочих днів з дати, яка встановлена для подання реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу, або від дати одержання повідомлення від органу державної податкової служби, направити рекомендованим листом юридичній особі повідомлення про необхідність подання державному реєстратору реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу. У повідомленні зазначається підстава його надіслання, остання дата одержання державним реєстратором реєстраційної картки від юридичної особи або найменування органу державної податкової служби, який надіслав повідомлення про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням, та дата цього повідомлення. Державний реєстратор залишає реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу без розгляду та повідомляє про це заявника у випадках і в порядку, встановлених частиною п'ятою цієї статті. У разі повернення до державного реєстратора рекомендованого листа з відміткою відділення зв'язку про відсутність юридичної особи за вказаною адресою або неподання юридичною особою протягом місяця з дати направлення їй відповідного повідомлення реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу державний реєстратор повинен внести до Єдиного державного реєстру запис про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням або запис про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу". 12. У статті 20: 1) частину другу доповнити абзацом четвертим такого змісту: "засвідчених державним реєстратором дублікатів установчих документів юридичних осіб та змін до них"; 2) частину п'яту після слова "реєстру" доповнити словами "засвідчених державним реєстратором дублікатів установчих документів юридичних осіб та змін до них". 13. У статті 21: 1) друге речення частини другої викласти в такій редакції: "Опис бланка виписки з Єдиного державного реєстру, а також порядок його оформлення встановлюється спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації"; 2) частину третю доповнити словами "та є документами суворої звітності"; 3) абзац четвертий частини четвертої виключити. 14. У статті 22: 1) після частини дванадцятої доповнити новою частиною такого змісту: "13. Повідомлення про втрату оригіналів установчих документів має містити відомості про : найменування юридичної особи; ідентифікаційний код юридичної особи; місцезнаходження юридичної особи; назву установчого документа, який втрачено (положення, статут, установчий договір тощо)". У зв'язку з цим частини тринадцяту-двадцяту вважати відповідно частинами чотирнадцятою-двадцять першою; 2) у частині двадцятій слова "дванадцятій та тринадцятій" замінити словами "дванадцятій - чотирнадцятій". 15. У статті 23: 1) частину шосту викласти в такій редакції: "6. Якщо документи для проведення резервування найменування юридичної особи подаються засновником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється його паспорт. Якщо документи для проведення резервування найменування юридичної особи подаються особою, уповноваженою засновником (засновниками) юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється її паспорт та надається документ, що засвідчує її повноваження"; 2) частину восьму доповнити абзацами шостим і сьомим такого змісту: "документи подані особою, яка не має на це повноваження; документи подані не в повному обсязі". 16. У статті 24: 1) частину дев'яту викласти в такій редакції: "9. Якщо документи для проведення державної реєстрації юридичної особи подаються засновником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється його паспорт. Якщо документи для проведення державної реєстрації юридичної особи подаються особою, уповноваженою засновником (засновниками) юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється її паспорт та надається документ, що засвідчує її повноваження"; 2) частину одинадцяту після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту: "до державного реєстратора надійшло рішення суду щодо заборони у проведенні реєстраційних дій". У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим. 17. У частині третій статті 25 слово "заявника" виключити. 18. У статті 26: 1) у частині першій слова "повідомлення про проведення державної реєстрації юридичної особи із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру та" виключити; 2) частину другу викласти в такій редакції: "2. Підставою для взяття юридичної особи на облік в органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування є надходження до цих органів відомостей з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи". 19. У частині третій статті 27 слова "засновники (учасники)" замінити словами "засновник (засновники)". 20. У частині другій статті 28: в абзацах дев'ятому та десятому слова "або виключення відомостей до/з" замінити словами "відомостей до"; в абзаці дванадцятому слова "зміни до цього запису або внесла запис про виключення" замінити словами "запис про зміни до відомостей про відокремлений підрозділ або запис про закриття". 21. У статті 29: 1) частину першу викласти в такій редакції: "1. Для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридична особа повинна подати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) такі документи: заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідчену копію рішення про внесення змін до установчих документів; оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію або документ, що підтверджує внесення плати за публікацію у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації повідомлення про втрату оригіналів установчих документів; два примірники змін до установчих документів юридичної особи у вигляді окремих додатків або два примірники установчих документів у новій редакції; документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів." 2) частину восьму викласти в такій редакції: "8. Якщо документи для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи подаються особою, яка згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт. Якщо такі документи подаються іншим представником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт та надається документ або нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує повноваження представника"; 4) у частині дев'ятій слова "засновникам (учасникам) юридичної особи або уповноваженій ними особі" замінити словами "заявнику"; 5) частину десяту виключити; 6) частину одинадцяту доповнити абзацом шостим такого змісту: "до державного реєстратора надійшло рішення суду щодо заборони у проведенні реєстраційних дій"; 7) частину тринадцяту після слів "частинами першою - п'ятою статті 25" доповнити словами "та частинами другою - третьою статті 27"; 8) у частині чотирнадцятій слова "засновникам (учасникам) юридичної особи або уповноваженому ними органу" замінити словами "заявнику", а слова "повідомлення про проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру та" виключити; 9) у частині п'ятнадцятій слова "засновникам (учасникам) юридичної особи або уповноваженому ними органу" замінити словами "заявнику". Частину третю статті 31 виключити. 23. Абзац другий частини другої статті 36 після слова "Підписи" доповнити словами "голови та членів ліквідаційної комісії". 24. У статті 37: 1) у частині першій абзац сьомий виключити; 2) друге речення частини четвертої після слова "Підписи" доповнити словами "голови та членів комісії з припинення юридичної особи"; 3) друге речення частини одинадцятої викласти в такій редакції: "Приєднання вважається завершеним з моменту державної реєстрації припинення юридичних осіб, що припиняються в результаті приєднання, та державної реєстрації відповідних змін до установчих документів". 25. У статті 42: 1) у частині першій: абзац перший викласти в такій редакції: "1. Для проведення державної реєстрації фізична особа, яка має намір стати підприємцем та має ідентифікаційний номер, або уповноважена ним особа (далі - заявник), повинна подати особисто (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) або подати через уповноважену особу державному реєстратору за місцем проживання такі документи" доповнити абзацом п'ятим такого змісту: "нотаріально посвідчену письмову згоду батьків (усиновлювачів) або піклувальника, або органу опіки та піклування, якщо заявником є фізична особа, яка досягла шістнадцяти років і має бажання займатися підприємницькою діяльністю"; 2) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту: "2. Для проведення державної реєстрації фізична особа, яка через свої релігійні або інші переконання відмовилася від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомила про це відповідні державні органи, має відмітку у паспорті та намір стати підприємцем, повинна подати виключно особисто: заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця; документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця". У зв'язку з цим частини  
    -11- Беспалий Б.Я.
У частині третій статті 3 слово "партій" замінити словами "політичних партій"  
Враховано    
    -12- Поліщук К.А.
Частину третю статті 3 викласти в такій редакції: "Дані державної реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, благодійних організацій, партій, творчих спілок чи їх осередків, адвокатських об'єднань, професійних спілок та їх об'єднань, торгово-промислових палат, релігійних організацій, та дані про утворення органів державної влади та органів місцевого самоврядування включаються до Єдиного державного реєстру у порядку та в строки, встановлені спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації за погодженням з легалізуючим органом."  
Відхилено    
    -13- Шаров І.Ф.
Доповнити законопроект частиною такого змісту: "Статтю 5 доповнити словами "якщо законом не передбачений інший орган державної реєстрації". Частину другу статті 7 доповнити положенням про повноваження щодо координації діяльності інших органів державної влади, які здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб. У частині першій статті 9 та частині першій статті 11 після слів "державний реєстратор" доповнити словами "та інші органи, які здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб."  
Враховано редакційно    
    -14- Семинога А.І.
Доповнити законопроект частиною такого змісту: "Статтю 5 доповнити словами "якщо законом не передбачений інший орган державної реєстрації (легалізації)" Частину третю статті 7 доповнити абзацом такого змісту: "здійснює координацію діяльності інших органів державної влади, які здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб;" У частині першій статті 9 та частині першій статті 11 після слів "державний реєстратор" доповнити словами "та інші органи, які здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб."  
Враховано редакційно    
    -15- Поліщук К.А.
Статтю 24 доповнити частиною восьмою такого змісту: "8. Документи про легалізацію профспілки, об'єднання профспілок, подані легалізуючим органом, є підставою для включення їх до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб. Частину восьму-дванадцяту вважати відповідно частинами дев'ятою - тринадцятою"  
Відхилено    
    -16- Поліщук К.А.
Статтю 25 доповнити частиною сьомою такого змісту: "7. Державний реєстратор безоплатно включає профспілку, об'єднання профспілок до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб і надсилає їм свідоцтво про включення до до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб не пізніше наступного робочого дня з дати включення. Частину сьому вважати частиною восьмою."  
Відхилено    
    -17- Семинога А.І.
В частині першій статті 11 після слів "Державні реєстратори" доповнити словами "та інші органи, які здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб".  
Відхилено    
    -18- Ляпіна К.М.
Доповнити законопроект новими частинами такого змісту: 3. У статті 6: 1) абзаци п'ятий і шостий частини першої викласти в такій редакції: "формує, веде та забезпечує зберігання реєстраційних справ (крім реєстраційних справ юридичних осіб, зареєстрованих відповідно до частини четвертої статті 3 цього Закону). Якщо кількість державних реєстраторів у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або районної, районної в містах Києві та Севастополі державної адміністрації становить три і більше осіб, зберігання реєстраційних справ забезпечує відповідна посадова особа структурного підрозділу (відділу, управління), який створюється для організаційного та матеріально-технічного забезпечення роботи державних реєстраторів; здійснює оформлення та видачу свідоцтв про державну реєстрацію (крім видачі свідоцтв юридичним особам, зареєстрованим відповідно до частини четвертої статті 3 цього Закону), а також їх заміну (крім заміни свідоцтв юридичним особам, зареєстрованим відповідно до частини четвертої статті 3 цього Закону)"; доповнити абзацами одинадцятим - тринадцятим такого змісту: "здійснює оформлення, видачу та засвідчення юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів; вносить до Єдиного державного реєстру відомості про державну реєстрацію особи на підставі рішення суду; здійснює інші дії, передбачені цим Законом"; 2) частину п'яту доповнити новим другим реченням такого змісту: "Якщо кількість державних реєстраторів у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або районної, районної в містах Києві та Севастополі державної адміністрації становить три і більше осіб, для організаційного та матеріально-технічного забезпечення роботи державних реєстраторів створюється відповідний структурний підрозділ (відділ, управління) виконавчого комітету міської ради міста обласного значення або районної, районної в містах Києві та Севастополі державної адміністрації, який очолює один з державних реєстраторів". 4. У частині другій статті 7: 1) абзац шостий після слова "довідки" доповнити слації фізичної особи - підприємця". У зв'язку з цим частини другу - шосту вважати відповідно частинами третьою-сьомою. 3) у частині третій слова "частиною першою" замінити словами "частинами першою та другою"; 4) частину четверту доповнити новими другим та третім реченнями такого змісту: "Фізична особа, яка через свої релігійні або інші переконання відмовилася від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомила про це відповідні державні органи, повинна особисто пред'явити державному реєстратору паспорт із відповідною відміткою. Уповноважена особа повинна пред'явити свій паспорт та документ, що засвідчує її повноваження"; 5) в абзаці першому частини сьомої слова "в день надходження" замінити словами "не пізніше наступного робочого дня з дати надходження". 26. У статті 45: 1) частину першу викласти в такій редакції: "1. Зміни до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі, а саме зміни щодо імені фізичної особи, місця її проживання, ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків або номера та серії паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні або інші переконання відмовилася від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомила про це відповідні державні органи, набирають чинності з дня їх державної реєстрації"; 2) частину другу доповнити абзацами п'ятим - шостим такого змісту: "копію довідки про зміну ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків. Для проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, що передбачені частиною першою цієї статті, фізична особа - підприємець, яка через свої релігійні або інші переконання відмовилася від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомила про це відповідні державні органи і має відмітку у паспорті, подає документи, визначені цією частиною, виключно особисто"; 3) частину четверту доповнити абзацами другим та третім такого змісту: "Фізична особа, яка через свої релігійні або інші переконання відмовилася від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомила про це відповідні державні органи, для проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця повинна особисто пред'явити державному реєстратору паспорт із відповідною відміткою. Для проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця уповноважена особа повинна пред'явити свій паспорт та документ, що засвідчує її повноваження". 27. В абзаці другому частини першої статті 47 слова "нотаріально посвідчену" виключити. 28. Статтю 48 після частини першої доповнити частинами другою - п'ятою такого змісту: "2. Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові документи для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця, якщо вони не передбачені частиною першою цієї статті. 3. Якщо документи для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем подаються третьою особою, зокрема спадкоємцем, особисто, державному реєстратору додатково пред'являється її паспорт. 4. Документи, які подаються для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем, приймаються за описом, копія якого в день надходження документів видається третій особі, зокрема спадкоємцю (надсилається рекомендованим листом), з відміткою про дату надходження документів. 5. Дата надходження документів для державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем у разі її смерті або оголошення її померлою, або визнання фізичної особи - підприємця безвісно відсутньою вноситься державним реєстратором до журналу обліку реєстраційних дій". У зв'язку з цим частини другу - п'яту вважати відповідно частинами шостою - дев'ятою. 29. У статті 53: 1) частину третю після слова "відшкодуванню" доповнити словами "за рахунок держави"; 2) доповнити частиною четвертою такого змісту: "4. Особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, які подаються державному реєстратору, завідомо неправдивих відомостей, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, несуть відповідальність, встановлену законом".овом "витягу"; 2) доповнити абзацом одинадцятим такого змісту: "установлює за погодженням з Міністерством юстиції України регламент передачі державному реєстратору даних про юридичних осіб, зареєстрованих відповідно до частини четвертої статті 3 цього Закону". 5. У статті 8: 1) друге речення частини другої після слів "на реєстраційній картці" доповнити словами " (заяві, повідомленні)"; 2) частину третю доповнити новим другим реченням такого змісту: "Відповідальність за відповідність установчих документів чинному законодавству несуть особи, що подають такі документи для державної реєстрації"; 3) частину четверту викласти в такій редакції: "4. Статути банків, установчі документи інших юридичних осіб, які відповідно до закону підлягають погодженню Національним банком України, іншими органами державної влади, подаються з відміткою про їх погодження відповідно Національним банком України, іншими органами державної влади"; 4) у абзаці першому частини п'ятої: перше речення після слова " (учасниками)" доповнити словами "або уповноваженими особами"; друге речення після слова " (учасників)" доповнити словами "або уповноважених осіб". 6. У статті 9: 1) у частині третій: абзац шостий доповнити словами "та номер запису у Єдиному державному реєстрі"; доповнити абзацом восьмим такого змісту: "підстава, дата та номер запису у Єдиному державному реєстрі про заміну свідоцтва про державну реєстрацію (у разі проведення заміни свідоцтва)"; 2) у частині четвертій: абзац третій викласти в такій редакції: "ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (далі - ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків) або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні державні органи та мають відмітку у паспорті)" ; абзац п'ятий доповнити словами "та номер запису у Єдиному державному реєстрі"; доповнити абзацом восьмим такого змісту: "підстава, дата та номер запису у Єдиному державному реєстрі про заміну свідоцтва про державну реєстрацію (у разі проведення заміни свідоцтва)"; 3) частину одинадцяту викласти в такій редакції: "11. Якщо документи для проведення заміни свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку з його втратою або пошкодженням подаються особою, яка згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, чи фізичною особою - підприємцем особисто, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт. Якщо такі документи подаються представником юридичної особи чи фізичної особи - підприємця, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт та надається документ або нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує повноваження представника"; 4) частину тринадцяту доповнити абзацом п'ятим такого змісту: "до державного реєстратора надійшло рішення суду щодо заборони у проведенні реєстраційних дій"; 5) доповнити частиною шістнадцятою такого змісту: "16. Оформлення свідоцтва про державну реєстрацію, а також вчинення інших реєстраційних дій щодо юридичних осіб, зареєстрованих відповідно до частини четвертої статті 3 цього Закону, здійснюється державним реєстратором у відповідному виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи на підставі даних, наданих Міністерством юстиції України та його територіальними органами відповідному державному реєстратору, за регламентом, встановленим спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації за погодженням з Міністерством юстиції України". 7. Частину третю статті 10 після слова "пошкодженням" доповнити словами "та за видачу дубліката оригіналу установчого документа, засвідченого державним реєстратором". 8. У статті 11: 1) частину третю доповнити абзацом сімнадцятим такого змісту: "документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі"; 2) частину шосту викласти в такій редакції: "6. Право доступу до документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі, мають засновники (учасники) юридичної особи, фізична особа - підприємець, а також уповноважені ними особи та особи, які згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності на підставі письмової заяви та працівники контролюючих і правоохоронних органів на підставі відповідного письмового запиту, якщо такий запит подається у зв'язку із здійсненням ними повноважень, що визначені законом". 9. У статті 17: 1) у частині другій: абзац четвертий виключити; абзац шостий викласти в такій редакції: "центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить частка держави у статутному фонді юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків"; 2) у частині третій: абзац третій викласти в такій реакції: "ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні державні органи і мають відмітку у паспорті)"; після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом такого змісту: "прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків особи, яка призначена управителем майна фізичної особи - підприємця". У зв'язку з цим абзаци дванадцятий -сімнадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим-вісімнадцятим. 10. Частину третю статті 18 доповнити словами "крім випадків, коли третя особа знала або могла знати ці відомості". 11. У статті 19: 1) абзац перший частини п'ятої доповнити словами "або якщо до державного реєстратора надійшло рішення суду щодо заборони у проведенні реєстраційних дій"; 2) частину сьому викласти в такій редакції: "7. Не пізніше тринадцяти місяців з дня подачі (надіслання рекомендованим листом) останньої реєстраційної картки, що містить відомості про юридичну особу, юридична особа зобов'язана подати (надіслати рекомендованим листом) державному реєстратору реєстраційну картку встановленого зразка про підтвердження відомостей про юридичну особу"; 3) доповнити частиною восьмою такого змісту: "8. Якщо до Єдиного державного реєстру не внесено запис про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням, то в разі неодержання реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу в установлений частиною сьомою цієї статті строк, а також у разі одержання державним реєстратором від органу державної податкової служби повідомлення встановленого зразка про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням державний реєстратор зобов'язаний у строк, що не перевищує десяти робочих днів з дати, яка встановлена для подання реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу, або від дати одержання повідомлення від органу державної податкової служби, направити рекомендованим листом юридичній особі повідомлення про необхідність подання державному реєстратору реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу. У повідомленні зазначається підстава його надіслання, остання дата одержання державним реєстратором реєстраційної картки від юридичної особи або найменування органу державної податкової служби, який надіслав повідомлення про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням, та дата цього повідомлення. Державний реєстратор залишає реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу без розгляду та повідомляє про це заявника у випадках і в порядку, встановлених частиною п'ятою цієї статті. У разі повернення до державного реєстратора рекомендованого листа з відміткою відділення зв'язку про відсутність юридичної особи за вказаною адресою або неподання юридичною особою протягом місяця з дати направлення їй відповідного повідомлення реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу державний реєстратор повинен внести до Єдиного державного реєстру запис про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням або запис про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу". 12. У статті 20: 1) частину другу доповнити абзацом четвертим такого змісту: "засвідчених державним реєстратором дублікатів установчих документів юридичних осіб та змін до них"; 2) частину п'яту після слова "реєстру" доповнити словами "засвідчених державним реєстратором дублікатів установчих документів юридичних осіб та змін до них". 13. У статті 21: 1) друге речення частини другої викласти в такій редакції: "Опис бланка виписки з Єдиного державного реєстру, а також порядок його оформлення встановлюється спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації"; 2) частину третю доповнити словами "та є документами суворої звітності"; 3) абзац четвертий частини четвертої виключити. 14. У статті 22: 1) після частини дванадцятої доповнити новою частиною такого змісту: "13. Повідомлення про втрату оригіналів установчих документів має містити відомості про : найменування юридичної особи; ідентифікаційний код юридичної особи; місцезнаходження юридичної особи; назву установчого документа, який втрачено (положення, статут, установчий договір тощо)". У зв'язку з цим частини тринадцяту-двадцяту вважати відповідно частинами чотирнадцятою-двадцять першою; 2) у частині двадцятій слова "дванадцятій та тринадцятій" замінити словами "дванадцятій - чотирнадцятій". 15. У статті 23: 1) частину шосту викласти в такій редакції: "6. Якщо документи для проведення резервування найменування юридичної особи подаються засновником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється його паспорт. Якщо документи для проведення резервування найменування юридичної особи подаються особою, уповноваженою засновником (засновниками) юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється її паспорт та надається документ, що засвідчує її повноваження"; 2) частину восьму доповнити абзацами шостим і сьомим такого змісту: "документи подані особою, яка не має на це повноваження; документи подані не в повному обсязі". 16. У статті 24: 1) частину дев'яту викласти в такій редакції: "9. Якщо документи для проведення державної реєстрації юридичної особи подаються засновником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється його паспорт. Якщо документи для проведення державної реєстрації юридичної особи подаються особою, уповноваженою засновником (засновниками) юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється її паспорт та надається документ, що засвідчує її повноваження"; 2) частину одинадцяту після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту: "до державного реєстратора надійшло рішення суду щодо заборони у проведенні реєстраційних дій". У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим. 17. У частині третій статті 25 слово "заявника" виключити. 18. У статті 26: 1) у частині першій слова "повідомлення про проведення державної реєстрації юридичної особи із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру та" виключити; 2) частину другу викласти в такій редакції: "2. Підставою для взяття юридичної особи на облік в органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування є надходження до цих органів відомостей з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи". 19. У частині третій статті 27 слова "засновники (учасники)" замінити словами "засновник (засновники)". 20. У частині другій статті 28: в абзацах дев'ятому та десятому слова "або виключення відомостей до/з" замінити словами "відомостей до"; в абзаці дванадцятому слова "зміни до цього запису або внесла запис про виключення" замінити словами "запис про зміни до відомостей про відокремлений підрозділ або запис про закриття". 21. У статті 29: 1) частину першу викласти в такій редакції: "1. Для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридична особа повинна подати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) такі документи: заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідчену копію рішення про внесення змін до установчих документів; оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію або документ, що підтверджує внесення плати за публікацію у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації повідомлення про втрату оригіналів установчих документів; два примірники змін до установчих документів юридичної особи у вигляді окремих додатків або два примірники установчих документів у новій редакції; документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів." 2) частину восьму викласти в такій редакції: "8. Якщо документи для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи подаються особою, яка згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт. Якщо такі документи подаються іншим представником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт та надається документ або нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує повноваження представника"; 4) у частині дев'ятій слова "засновникам (учасникам) юридичної особи або уповноваженій ними особі" замінити словами "заявнику"; 5) частину десяту виключити; 6) частину одинадцяту доповнити абзацом шостим такого змісту: "до державного реєстратора надійшло рішення суду щодо заборони у проведенні реєстраційних дій"; 7) частину тринадцяту після слів "частинами першою - п'ятою статті 25" доповнити словами "та частинами другою - третьою статті 27"; 8) у частині чотирнадцятій слова "засновникам (учасникам) юридичної особи або уповноваженому ними органу" замінити словами "заявнику", а слова "повідомлення про проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру та" виключити; 9) у частині п'ятнадцятій слова "засновникам (учасникам) юридичної особи або уповноваженому ними органу" замінити словами "заявнику". 22. Частину третю статті 31 виключити. 23. Абзац другий частини другої статті 36 після слова "Підписи" доповнити словами "голови та членів ліквідаційної комісії". 24. У статті 37: 1) у частині першій абзац сьомий виключити; 2) друге речення частини четвертої після слова "Підписи" доповнити словами "голови та членів комісії з припинення юридичної особи"; 3) друге речення частини одинадцятої викласти в такій редакції: "Приєднання вважається завершеним з моменту державної реєстрації припинення юридичних осіб, що припиняються в результаті приєднання, та державної реєстрації відповідних змін до установчих документів"; 25. У статті 42: 1) у частині першій: абзац перший викласти в такій редакції: "1. Для проведення державної реєстрації фізична особа, яка має намір стати підприємцем та має ідентифікаційний номер, або уповноважена ним особа (далі - заявник), повинна подати особисто (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) або подати через уповноважену особу державному реєстратору за місцем проживання такі документи" доповнити абзацом п'ятим такого змісту: "нотаріально посвідчену письмову згоду батьків (усиновлювачів) або піклувальника, або органу опіки та піклування, якщо заявником є фізична особа, яка досягла шістнадцяти років і має бажання займатися підприємницькою діяльністю"; 2) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту: "2. Для проведення державної реєстрації фізична особа, яка через свої релігійні або інші переконання відмовилася від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомила про це відповідні державні органи, має відмітку у паспорті та намір стати підприємцем, повинна подати виключно особисто: заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця; документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстр  
Враховано    
    -19- ІІ. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування. 2. Кабінету Міністрів України: у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом і ввести їх в дію одночасного з введенням в дію цього Закону; забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом  Немає висновку