Кількість абзаців - 29 Таблиця поправок


Про внесення змін до Цивільного кодексу України (щодо права на інформацію) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. Закон України про внесення змін до Цивільного кодексу України (щодо права на інформацію)      Закон України про внесення змін до Цивільного кодексу України (щодо права на інформацію)  
2. Верховна Рада України постановляє:      Верховна Рада України постановляє:  
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів:      1. Внести до Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003, №№ 40-44, ст.356) такі зміни:  
4. 1. У Цивільному кодексі України (Офіційний вісник України, 2003, N11, стор. 7, стаття 461):       
5. 1) Пункт четвертий частини другої статті 23 викласти у такій редакції:      1) пункт 4 частини другої статті 23 викласти в такій редакції:  
6. "4) у приниженні честі, гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи у зв'язку з поширенням про неї недостовірної інформації."   -1- Правденко С.М.
Гаврилюк В.В.
Крючков Г.К.
Пеклушенко О.М.
Пункт 4 частини другої статті 23 викласти в такій редакції: "4) у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи".  
Враховано   "4) у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи";  
    -2- Семинога А.І.
Ч.2 ст.269 викласти в такій редакції: "2. За порушення особистих немайнових прав фізичної особи, така фізична особа має право на матеріальну компенсацію з боку особи, яка порушила такі права".  
Відхилено    
7. 2) У частині першій статті 270 слова "право на недоторканність особистого і сімейного життя," замінити на слова "право на невтручання в особисте і сімейне життя,".   -3- Гаврилюк В.В.
Крючков Г.К.
Пеклушенко О.М.
Ч.1 ст.270 залишити в чинній редакції.  
Враховано    
8. 3) У статті 277:      2) у статті 277:  
9. у частині першій слова "а також" замінити на слово "або";   -4- Довгий Т.О.
Правденко С.М.
Крючков Г.К.
Пеклушенко О.М.
Абзац другий пункту 3 частини першої розділу І виключити.  
Враховано    
10. у частині другій виключити слова "та іншими заінтересованими особами";   -5- Довгий Т.О.
Крючков Г.К.
Пеклушенко О.М.
Абзац третій пункту 3 частини першої розділу І виключити.  
Враховано    
    -6- Правденко С.М.
Ч.2 ст.277 викласти в такій редакції: "2. Право на відповідь, а також на спростування недостовірної інформації щодо особи, яка померла, належить членам її сім'ї, близьким родичам. У випадку, якщо у такої особи немає ані членів сім'ї, ані близьких родичів право на відповідь, а також на спростування належить іншим заінтересованим особам.  
Відхилено    
11. частину третю викласти у такій редакції:       
12. "3. Обов'язок доводити достовірність інформації покладається на особу, яка її поширила.";   -7- Правденко С.М.
Гаврилюк В.В.
Крючков Г.К.
Ч.3 ст.277 викласти у такій редакції: "3. Негативна інформація, поширена про особу, вважається недостовірною, якщо особа, що її поширила, не доведе протилежного."  
Враховано   частину третю викласти в такій редакції: "3. Негативна інформація, поширена про особу, вважається недостовірною, якщо особа, яка її поширила, не доведе протилежного";  
    -8- Пеклушенко О.М.
Ч.3 ст.277 доповнити словами "якщо особа, яка це поширила, не доведе інше".  
Враховано    
13. у абзаці третьому частини четвертої слово "неправдивості" замінити на слово "недостовірності".      в абзаці третьому частини четвертої слово "неправдивості" замінити словом "недостовірності";  
14. 4) Статтю 278 викласти у такій редакції:      3) статтю 278 викласти в такій редакції:  
15. "Стаття 278. Заборона поширення інформації, якою порушуються особисті немайнові права      "Стаття 278. Заборона поширення інформації, якою порушуються особисті немайнові права  
16. 1. Якщо особисте немайнове право фізичної особи порушене у газеті, книзі, кінофільмі, теле- радіопередачі тощо, які готуються до випуску у світ, суд може заборонити розповсюдження відповідної інформації.      1. Якщо особисте немайнове право фізичної особи порушене у газеті, книзі, кінофільмі, теле-, радіопередачі тощо, які готуються до випуску у світ, суд може заборонити розповсюдження відповідної інформації.  
17. 2. Якщо особисте немайнове право фізичної особи порушене у номері (випуску) газеті, книзі, кінофільмі, теле- радіопередачі тощо, які випущені у світ, суд може заборонити (припинити) їх розповсюдження до усунення цього порушення, а якщо усунення порушення неможливе, - вилучити тираж газети, книги тощо з метою його знищення."   -9- Семинога А.І.
Ч.2 ст.278 доповнити словами "або реалізації, за згодою фізичної особи, для задоволення особистих майнових прав фізичної особи, покриття судових витрат та витрат, пов'язаних з його реалізацією".  
Відхилено   2. Якщо особисте немайнове право фізичної особи порушене в номері (випуску) газети, книзі, кінофільмі, теле-, радіопередачі тощо, які випущені у світ, суд може заборонити (припинити) їх розповсюдження до усунення цього порушення, а якщо усунення порушення неможливе, - вилучити тираж газети, книги тощо з метою його знищення";  
    -10- Семинога А.І.
Доповнити ст.278 частиною 3 такого змісту: "Кошти, що залишаються після задоволення особистих майнових прав фізичної особи, покриття судових витрат та витрат, пов'язаних з його реалізацією, підлягають перерахуванню: 50% на користь державного бюджету та 50% на користь особи, що порушила таке право".  
Відхилено    
18. 5) У статті 296:      4) у статті 296:  
19. у частині другій слова "літературних та інших" замінити на слово "художніх";   -11- Правденко С.М.
Пеклушенко О.М.
Ч.2 ст.296 залишити в чинній редакції.  
Враховано частково   частину другу після слів "інших творах" доповнити словами "крім творів документального характеру";  
    -12- Гаврилюк В.В.
Крючков Г.К.
У ч.2 ст.296 після слова "інших" додати слова "крім творів документального характеру".  
Враховано    
20. частину четверту викласти у такій редакції:      частину четверту викласти в такій редакції:  
21. "4. Ім'я фізичної особи, яка затримана, підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, або особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може бути використане (обнародуване) лише у разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо неї або винесення постанови у справі про адміністративне правопорушення та в інших випадках, передбачених законом."   -13- Довгий Т.О.
Абзац третій пункту 5 частини першої розділу І викласти у такій редакції: "частину четверту виключити. у зв'язку з цим частини п'яту - сьому вважати відповідно частинами четвертою - шостою".  
Відхилено   "4. Ім'я фізичної особи, яка затримана, підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, або особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може бути використане (обнародуване) лише в разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо неї або винесення постанови у справі про адміністративне правопорушення та в інших випадках, передбачених законом";  
22. 6) Частину четверту статті 301 виключити.   -14- Крючков Г.К.
Ч.4 ст.301 не слід виключати, а потрібно доповнити її словами "„а також за її згодою та у випадках, якщо її поширення не завдає шкоди цій особі".  
Враховано частково   5) частину четверту статті 301 доповнити словами "а також за її згодою";  
    -15- Пеклушенко О.М.
Не виключати ч.4 ст.301.  
Враховано    
23. 7) Статтю 302 викласти у такій редакції:      6) текст статті 302 викласти в такій редакції:  
24. "Стаття 302. Право на інформацію       
25. 1. Фізична особа має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.      "1. Фізична особа має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.  
26. Збирання, зберігання, використання і поширення інформації про особисте життя фізичної особи без її згоди не допускаються, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.   -16- Семинога А.І.
Ч.1 ст.302 доповнити трьома абзацами такого змісту: "Дозвіл на право збору інформації про особисте життя фізичної особи надається виключно за рішенням суду. Після закінчення збору інформації про особисте життя фізичної особи, така інформація не підлягає розголошенню. Розголошення інформації допускається за рішенням суду або після закінчення провадження у справі про захист національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. В інших випадках розголошення інформації про особисте життя фізичної особи не допускається."  
Відхилено   Збирання, зберігання, використання і поширення інформації про особисте життя фізичної особи без її згоди не допускаються, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.  
27. 2. Фізична особа, яка поширює інформацію з офіційних джерел (інформація органів державної влади, органів місцевого самоврядування, звіти, стенограми, тощо), не зобов'язана перевіряти її достовірність та не несе відповідальності у разі її спростування."   -17- Крючков Г.К.
Пеклушенко О.М.
Зберегти ч.2 чинної статті 302.  
Враховано частково   2. Фізична особа, яка поширює інформацію, зобов'язана переконатися в її достовірності. Фізична особа, яка поширює інформацію з офіційних джерел (інформація органів державної влади, органів місцевого самоврядування, звіти, стенограми тощо), не зобов'язана перевіряти її достовірність та не несе відповідальності в разі її спростування. Фізична особа, яка поширює інформацію з офіційних джерел, зобов'язана робити посилання на таке джерело".  
    -18- Семинога А.І.
Доповнити ст.302 частиною 3 такого змісту: "Фізична особа, яка поширює інформацію з офіційних джерел (інформація органів державної влади, органів місцевого самоврядування, звіти, стенограми тощо), зобов'язана робити посилання на таке джерело".  
Враховано редакційно    
    -19- Крючков Г.К.
Пеклушенко О.М.
Є недоцільним скасування презумпції про те, що інформація, яка подається посадовою особою при виконанні нею своїх службових обов'язків, а також інформація, яка міститься у офіційних джерелах, є достовірною, що відбудеться у разі вилучення із цієї статті частини 3, оскільки саме ця частина є основою того, що особа, яка поширює таку інформацію, не зобов'язана перевіряти її достовірність і не відповідає у разі її спростування.  
Враховано    
28. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.