Кількість абзаців - 95 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації інвалідами права на трудову зайнятість (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації інвалідами права на трудову зайнятість      Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації інвалідами права на трудову зайнятість  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:      І. Внести зміни до таких законів України:  
3. 1. Внести до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, № 21, ст. 252 із змінами, внесеними згідно із Законами № 200/94-ВР від 13.10.94, ВВР, 1994, № 45, ст.404; № 204/94-ВР від 14.10.94, ВВР, 1994, № 45, ст.406; № 481/96-ВР від 12.11.96, ВВР, 1996, № 52, ст.301; № 1926-ІІІ від 13.07.2000, ВВР, 2000, № 43, ст.363; № 2606-ІІІ від 05.07.2001, ВВР, 2001, № 45, ст.237; № 232-ІV від 21.11.2002, ВВР, 2002, № 52, ст.380) такі зміни:      1. У Законі України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991р., № 21, ст. 252; Відомості Верховної Ради України, 1994р., № 45, ст.404, ст. 406; 1996р., № 52, ст.301; 2000р., № 43, ст.363; 2001р., № 45, ст.237; 2002р., № 52, ст.380; 2003р., № 37, ст. 300, № 39, ст.333; 2004р., № 17-18, ст.250, № 37, ст. 451, ст.453; 2005р., № 7-8, ст. 162, №№ 17-19, ст. 267, № 25, ст. 337; 2006р., № 2-3, ст.35; із змінами, внесеними Законом України від 20 грудня 2005 року № 3235-ІV):  
4. 1) у тексті Закону слова "Фонд України соціального захисту інвалідів" у всіх відмінках замінити словами "Фонд соціального захисту інвалідів";   -1- Хара В.Г.
Пропозицію слід відхилити, як таку, що вже врахована згідно Закону України № 1773-ІV від 15.06.2004 р.  
Враховано    
5. 2) у тексті Закону слова "республіканські органи влади" у всіх відмінках замінити словами "центральні органи виконавчої влади";   -2- Хара В.Г.
Пропозицію слід відхилити, як таку, що вже врахована згідно Закону України N 860-І від 22.05.2003р.  
Враховано    
6. 3) у тексті Закону слова "місцеві органи влади та управління" у всіх відмінках замінити словами "місцеві органи виконавчої влади";   -3- Хара В.Г.
Пропозицію слід відхилити, як таку, що вже врахована згідно Закону України N 860-І від 22.05.2003р.  
Враховано    
7. 4) у тексті Закону слова "місцеві Ради народних депутатів" у всіх відмінках замінити словами "місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування";       
8. 5) статтю 1 викласти в такій редакції:       
9. „Стаття 1. Інваліди в Україні володіють усією повнотою соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод, закріплених Конституцією України та іншими законодавчими актами.       
10. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування (далі - відповідні органи), підприємства (об'єднання), установи і організації (незалежно від форми власності і господарювання), роботодавці з числа фізичних осіб, які використовують найману працю, а також іноземні підприємства, установи, організації (в тому числі міжнародні), філії або представництва, які використовують працю найманих працівників, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, (далі - підприємства) залучають представників громадських організацій інвалідів до підготовки рішень, що стосуються інтересів інвалідів.   -4- Хара В.Г.
Пропозицію щодо нової редакції статті 1 слід відхилити, як таку, що вже врахована згідно з Законом України № 2960-ІV від 06.10.2005р. Лишити чинний текст статті 1.  
Враховано    
    -5- Поліщук К.А.
Вважаю недоцільною заміну термінів "органи державної влади та органи місцевого самоврядування" на термін "відповідні органи", який слід замінити по тексту на термін "органи державної влади та місцевого самоврядування" у відповідних відмінках.  
Враховано частково    
11. Дискримінація інвалідів забороняється і переслідується за законом.";   -6- Хара В.Г.
Друге речення частини другої статті 11 викласти в такій редакції: "Порядок і умови витрачання коштів цих фондів визначаються органами місцевого самоврядування з урахуванням пропозицій громадських організацій інвалідів".  
Враховано   1) друге речення частини другої статті 11 викласти в такій редакції: "Порядок і умови витрачання коштів цих фондів визначаються органами місцевого самоврядування з урахуванням пропозицій громадських організацій інвалідів"; 2) у статті 14-2 : частину першу- після слів „фінансової допомоги" доповнити словом „дотацій"; абзац третій частини третьої після слів „ (крім фінансової допомоги на здійснення заходів щодо фізкультурно-спортивної реабілітації, яка надається за поданням Національного комітету спорту інвалідів України)" доповнити словом „дотацій"; частину шосту після слів „фінансової допомоги" доповнити словом „дотацій";  
    -7- Сушкевич В.М.
Частину першу статті 14-2 після слів „фінансової допомоги" доповнити словом „дотацій".  
Враховано    
    -8- Сушкевич В.М.
Абзац третій частини третьої статті 14-2 після слів „ (крім фінансової допомоги на здійснення заходів щодо фізкультурно-спортивної реабілітації, яка надається за поданням Національного комітету спорту інвалідів України)" доповнити словом „дотацій".  
Враховано    
    -9- Сушкевич В.М.
Частину шосту статті 14-2 після слів „фінансової допомоги" доповнити словом „дотацій".  
Враховано    
12. 6) статтю 17 викласти у такій редакції:      3) у статті 17:  
13. "Стаття 17. З метою реалізації творчих і виробничих здібностей інвалідів та з урахуванням індивідуальних програм реабілітації їм забезпечується право працювати у відповідних органах і на підприємствах, а також займатися індивідуальною та іншою трудовою діяльністю, яка не заборонена законом.      частину першу викласти в такій редакції: "Стаття 17. З метою реалізації творчих і виробничих здібностей інвалідів та з урахуванням індивідуальних програм реабілітації їм забезпечується право працювати на підприємствах, в установах, організаціях, а також займатися підприємницькою та іншою трудовою діяльністю, яка не заборонена законом";  
14. Відповідні органи і підприємства у разі необхідності створюють спеціальні робочі місця для працевлаштування інвалідів, здійснюючи для цього з урахуванням обмежених можливостей інваліда адаптацію основного і додаткового обладнання, технічного оснащення і пристосування тощо.   -10- Сушкевич В.М.
Згідно зі статтею 177 Господарського кодексу України у частині другій статті 17 законопроекту слова „Відповідні органи і підприємства" замінити словами „Підприємства, установи і організації за рахунок коштів Фонду соціальної захищеності інвалідів або за рішенням місцевої ради за рахунок своїх коштів".  
Враховано   після частини першої доповнити новою частиною такого змісту: „Підприємства, установи і організації за рахунок коштів Фонду соціальної захищеності інвалідів або за рішенням місцевої ради за рахунок своїх коштів, у разі необхідності, створюють спеціальні робочі місця для працевлаштування інвалідів, здійснюючи для цього адаптацію основного і додаткового обладнання, технічного оснащення і пристосування тощо з урахуванням обмежених можливостей інваліда".  
15. Відмова в укладенні трудового договору або в просуванні по службі, звільнення за ініціативою власника або уповноваженого ним органу, переведення інваліда на іншу роботу без його згоди з мотивів інвалідності не допускається, за винятком випадків, коли за висновком медико-соціальної експертизи стан його здоров'я перешкоджає виконанню професійних обов'язків, загрожує здоров'ю і безпеці праці інших осіб, або продовження трудової діяльності чи зміна її характеру та обсягу загрожує погіршенню здоров'я інвалідів.      У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;  
16. Інваліди, які не мають змоги працювати у відповідних органах і на підприємствах, мають право займатися працею вдома.   -11- Сушкевич В.М.
Частини четверту і п'яту статті 17 законопроекту перенести до статті 18, виклавши частину четверту у такій редакції: „Інвалідам, які не мають змоги працювати на підприємствах, в установах, організаціях,, державна служба зайнятості сприяє в працевлаштуванні на створенні робочі місця з надомними умовами праці "  
Враховано    
17. Інваліди можуть залучатися до оплачуваних громадських робіт, за їх згодою.";       
18. 7) статтю 18 викласти у такій редакції:      4) статтю 18 викласти в такій редакції:  
19. "Стаття 18. Інваліди мають право на працевлаштування і вибір місця роботи шляхом звернення до відповідного органу або підприємства чи при безплатному сприянні державної служби зайнятості.   -12- Поліщук К.А.
Частину першу статті 18 викласти у такій редакції: Забезпечення прав інвалідів на працевлаштування та оплачувану роботу вдома здійснюється шляхом звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування, державної служби зайнятості, підприємств та громадських організацій інвалідів. В державній службі зайнятості призначаються окремі працівники, які безплатно надають послуги по працевлаштуванню інвалідів, ведуть відповідну статистику та звітують."  
Враховано редакційно   „Стаття 18. Забезпечення прав інвалідів на працевлаштування та оплачувану роботу, в тому чмслі з умовою про виконання роботи вдома, здійснюється шляхом їх безпосереднього звернення до підприємств, установ, організацій чи до державної служби зайнятості.  
20. Підбір робочого місця здійснюється переважно на підприємстві, де настала інвалідність, з урахуванням побажань інваліда, наявних у нього професійних навичок і знань, а також рекомендацій медико-соціальної експертизи.      Підбір робочого місця здійснюється переважно на підприємстві, де настала інвалідність, з урахуванням побажань інваліда, наявних у нього професійних навичок і знань, а також рекомендацій медико-соціальної експертизи.  
21. Відповідні органи, підприємства зобов'язані виділяти або створювати робочі місця для працевлаштування інвалідів, в тому числі спеціальні робочі місця, в межах нормативів робочих місць для працевлаштування інвалідів, визначених згідно із цим Законом, створювати для них умови праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації і забезпечувати інші соціально-економічні гарантії, передбачені чинним законодавством, надавати державній службі зайнятості інформацію, необхідну для організації працевлаштування інвалідів, і звітувати Фонду соціального захисту інвалідів про зайнятість та працевлаштування інвалідів в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.";   -13- Поліщук К.А.
Частину третю статті 18 викласти у такій редакції: "Органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства зобов'язані виділяти або створювати робочі (спеціальні робочі) місця, в тому числі вдома, для працевлаштування інвалідів в межах нормативів робочих місць..." і далі за текстом.  
Враховано редакційно   Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, зобов'язані виділяти та створювати робочі місця для працевлаштування інвалідів, у тому числі спеціальні робочі місця, створювати для них умови праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації і забезпечувати інші соціально-економічні гарантії, передбачені чинним законодавством, надавати державній службі зайнятості інформацію, необхідну для організації працевлаштування інвалідів і звітувати Фонду соціального захисту інвалідів про зайнятість та працевлаштування інвалідів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Інвалідам, які не мають змоги працювати на підприємствах, в установах, організаціях, державна служба зайнятості сприяє у працевлаштуванні з умовою про виконання роботи вдома. Інваліди можуть залучатися до оплачуваних громадських робіт за їх згодою";  
22. 8) доповнити статтею 18-? такого змісту:      5) доповнити статтею 18-1 такого змісту:  
23. "Стаття 18-?. Безробітним визнається інвалід у працездатному віці, який бажає працювати і має рекомендацію МСЕК стосовно характеру і умов праці, не має роботи, зареєстрований у державній службі зайнятості як такий, що шукає роботу. Для прийняття рішення про визнання інваліда безробітним і взяття його на облік для працевлаштування інвалід подає центру зайнятості за своїм місцем проживання рекомендацію МСЕК та інші документи, передбачені законодавством."   -14- Майстришин В.Я.
Бронніков В.К.
Кабінет Міністрів України
Доповнити статтею 18-1 наступного змісту: "Стаття 18-1. Державна служба зайнятості здійснює пошук підходящої роботи для інвалідів згідно рекомендацій МСЕК стосовно характеру і умов праці та сприяє в працевлаштуванні інвалідів шляхом надання дотації роботодавцям на працевлаштування інвалідів. Державна служба зайнятості може надавати дотацію роботодавцям на працевлаштування інвалідів, зареєстрованих в державній службі зайнятості за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів. Порядок надання дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування інвалідів встановлюється Кабінетом Міністрів України. Державна служба зайнятості може проводити професійну підготовку, підвищення кваліфікації і перепідготовку інвалідів, зареєстрованих в державній службі зайнятості за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України."  
Відхилено   "Стаття 18-1. Інвалід, який не досяг пенсійного віку, не працює, але бажає працювати, має право бути зареєстрованим у державній службі зайнятості як безробітний. Рішення про визнання інваліда безробітним і взяття його на облік для працевлаштування приймається центром зайнятості за місцем проживання інваліда на підставі поданих ним рекомендації МСЕК та інших передбачених законодавством документів. Державна служба зайнятості здійснює пошук підходящої роботи відповідно до рекомендацій МСЕК, наявних у інваліда кваліфікації та знань, з урахуванням його побажань. Державна служба зайнятості може за рахунок Фонду соціального захисту інвалідів надавати дотацію роботодавцям на створення спеціальних робочих місць для інвалідів, зареєстрованих в державній службі зайнятості, а також проводити професійну підготовку, підвищення кваліфікації і перепідготовку цієї категорії інвалідів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України"; 6) у статті 20: частину першу доповнити реченням такого змісту: „Положення цієї частини не поширюється на підприємства, установи і організації, що повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів"; частину шосту доповнити абзацом шостим такого змісту: „надання підприємствам, установам, організаціям, у тому числі підприємствам, організаціям громадських організацій інвалідів, фізичним особам, які використовують найману працю, дотацій на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості як безробітні або такі, що шукають роботу. Дотації надаються лише за наявності відповідного рішення Комісії".  
    -15- Сушкевич В.М.
Статтю 18-1 законопроекту викласти у такій редакції: "Стаття 18-1. Інвалід, який не досяг пенсійного віку, не працює, але бажає працювати, має право бути зареєстрованим у державній службі зайнятості як безробітний. Рішення про визнання інваліда безробітним і взяття його на облік для працевлаштування приймається центром зайнятості за місцем проживання інваліда на підставі поданих ним рекомендації МСЕК та інших передбачених законодавством документів. Державна служба зайнятості здійснює пошук підходящої роботи відповідно до рекомендацій МСЕК, наявних у інваліда кваліфікації та знань, з урахуванням його побажань. Державна служба зайнятості може за рахунок Фонду соціального захисту інвалідів надавати дотацію роботодавцям на створення спеціальних робочих місць для інвалідів, зареєстрованих в державній службі зайнятості, а також проводити професійну підготовку, підвищення кваліфікації і перепідготовку цієї категорії інвалідів в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України."  
Враховано    
    -16- Сятиня М.Л.
У частині першій пропонованої редакції статті 18-1 : а) вилучити слова "і має рекомендацію МСЕК стосовно характеру і умов праці"; б) доповнити абзацом третім такого змісту: "Державна служба зайнятості здійснює пошук підходящої роботи для інвалідів з урахуванням рекомендацій МСЕК стосовно характеру і умов праці та відповідно до побажань інвалідів".  
Відхилено    
    -17- Поліщук К.А.
Доповнити розділ четвертий "Працевлаштування, освіта і професійна підготовка інвалідів" Закону статтею такого змісту: "Стаття_____ Держава забезпечує сприятливі умови для підвищення зайнятості інвалідів шляхом: надання підприємствам, які використовують переважно працю інвалідів, пільг з оподаткування, кредитування тощо; розміщення держзамовлення на продукцію вироблену інвалідами, допомога в збуті продукції, в тому числі одноосібників - людей з обмеженими можливостями; визначення професій, сфер діяльності, які в першу чергу резервються для інвалідів; встановлення нормативу (відсотку) робочих місць для інвалідів на підприємствах, перерозподіл сум штрафних санкцій за невиконання зазначеного нормативу на користь інвалідів; надання цільової допомоги на облаштування спеціальних робочих місць для інвалідів."  
Враховано редакційно    
    -18- Сушкевич В.М.
Частину першу статті 20 доповнити реченням такого змісту: „Положення цієї частини не поширюється на підприємства, установи і організації, що повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів";  
Враховано    
    -19- Сушкевич В.М.
Частину шосту статті 20 доповнити абзацом шостим такого змісту: „надання підприємствам, установам, організаціям, у тому числі підприємствам, організаціям громадських організацій інвалідів, фізичним особам, які використовують найману працю, дотацій на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості як безробітні або такі, що шукають роботу. Дотації надаються лише за наявності відповідного рішення Комісії".  
Враховано    
24. 2. Внести до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, № 22, ст.171 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2213-ІІІ від 11.01.2001, ВВР, 2001, № 11, ст.47; № 2980-ІІІ від 17.01.2002, ВВР, 2002, № 17, ст.124) такі зміни:      2. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (Відомості Верховної Ради України, 2000р., № 22, ст.171; 2005р., №№ 17-19, ст. 267):  
25. 1) абзац другий статті 5 викласти у такій редакції:      1) абзац другий статті 5 викласти в такій редакції:  
26. "працюючі особи, які отримують або мають право на призначення пенсії за віком, в тому числі на пільгових умовах та за вислугу років, а також особи пенсійного віку; "   -20- Майстришин В.Я.
Бронніков В.К.
Кабінет Міністрів України
Абзац другий статті 5 викласти у такій редакції: "працюючі особи, яким призначена пенсія, а також особи пенсійного віку;"  
Враховано редакційно   "працюючі особи, які отримують або мають право на призначення пенсії за віком, у тому числі на пільгових умовах, пенсії за вислугу років, а також особи, які досягли, встановленого законом пенсійного віку"; 2) частину другу статті 21 після слів „крім пенсій усіх видів" доповнити словами „ (за винятком пенсій по інвалідності, державної соціальної допомоги, яка призначається інвалідам замість пенсії)"; 3) в абзаці п'ятому частини першої статті 22 цифри "16" замінити цифрами „18"; 4) частину другу статті 23 доповнити абзацом другим такого змісту: "Допомога по безробіттю інвалідам із числа осіб, зазначених у частині другій статті 22, не призначається"; 5) частину першу статті 27 доповнити абзацом другим такого змісту: "Матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації інвалідам із числа осіб, зазначених у частині другій статті 22, не призначається";  
    -21- Сушкевич В.М.
Частину другу статті 21 після слів „крім пенсій усіх видів" доповнити словами „ (за винятком пенсій по інвалідності, державної соціальної допомоги, яка призначається інвалідам замість пенсії)". В абзаці п'ятому частини першої статті 22 цифри "16" замінити цифрами „18". Частину другу статті 23 цього Закону доповнити абзацом другим такого змісту: "Допомога по безробіттю інвалідам із числа осіб, зазначених у частині другій статті 22, не призначається". Частину першу статті 27 доповнити абзацом другим такого змісту: "Матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації інвалідам із числа осіб, зазначених у частині другій статті 22, не призначається".  
Враховано    
27. 2) статтю 29 доповнити частиною другою такого змісту:      6) у статті 29: слово "Допомога" замінити цифрою і словом "1. Допомога";  
28. "Допомога на поховання у разі смерті безробітного інваліда виплачується у розмірах, передбачених цим Законом або іншими нормативно-правовими актами, що регулюють питання виплати допомоги на поховання інваліда, за вибором особи, яка має право на виплату зазначеної допомоги.";   -22- Майстришин В.Я.
Бронніков В.К.
Кабінет Міністрів України
Частину 2 статті 29 законопроекту вилучити.  
Відхилено   доповнити частиною другою такого змісту: „2. У разі смерті безробітного інваліда або особи, яка перебувала на його утриманні, за вибором осіб, які здійснювали поховання, виплачується допомога на поховання за цим Законом або допомога на поховання чи відшкодування витрат на поховання за іншими законодавчими актами";  
    -23- Сушкевич В.М.
Частину другу статті 29 викласти в такій редакції: „У разі смерті безробітного інваліда або особи, яка перебувала на його утриманні, за вибором осіб, які здійснювали поховання, виплачується допомога на поховання за цим Законом або допомога на поховання чи відшкодування витрат на поховання за іншими законодавчими актами."  
Враховано    
    -24- Сятиня М.Л.
Статтю 29 доповнити частиною другою такого змісту: "У разі смерті безробітного інваліда особі, яка має право одночасно на допомогу на поховання відповідно до декількох нормативно-правових актів, призначається один з видів допомоги за вибором цієї особи".  
Враховано редакційно    
29. 3) підпункт 7) пункту 1 статті 31 викласти у такій редакції:      7) пункт 7 частини першої статті 31 викласти в такій редакції:  
30. "7) отримання права на пенсію за віком, в тому числі на пільгових умовах, за вислугу років, або досягнення пенсійного віку; ".   -25- Майстришин В.Я.
Бронніков В.К.
Кабінет Міністрів України
Підпункт 7) пункту 1 статті 31 викласти у такій редакції: "7) призначення пенсії або досягнення пенсійного віку;".  
Враховано частково   „7) призначення чи отримання права на призначення пенсії за віком, у тому числі на пільгових умовах, пенсії за вислугу років або досягнення особою встановленого законом пенсійного віку"; 8) статтю 33 доповнити частиною п'ятою такого змісту: „5. Допомога по безробіттю інвалідам з числа осіб, визначених у частині першій цієї статті, не призначається". 3. Частину третю статті 26 Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (Відомості Верховної Ради України, 1998р., № 23, ст.121) доповнити реченням такого змісту: „Фінансування заходів, пов'язаних із наданням матеріального забезпечення та соціальних послуг за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, особам з числа інвалідів можуть здійснювати декілька страховиків".  
    -26- Сушкевич В.М.
Підпункт 7) пункту 1 статті 31 викласти у такій редакції: „7) призначення чи отримання права на призначення пенсії за віком, в тому числі на пільгових умовах, пенсії за вислугу років, або досягнення встановленого законом пенсійного віку;"  
Враховано    
    -27- Сушкевич В.М.
Статтю 33 доповнити частиною п'ятою такого змісту: „5. Допомога по безробіттю інвалідам з числа осіб, визначених у частині першій цієї статті, не призначається."  
Враховано    
    -28- Сушкевич В.М.
Частину третю статті 26 Закону України „Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" доповнити реченням такого змісту: „Фінансування заходів, пов'язаних із виплатою особам з числа інвалідів пенсій і наданням матеріального забезпечення та соціальних послуг за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, можуть здійснювати декілька страховиків."  
Немає висновку    
31. 3. Внести до Закону України „Про зайнятість населення" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, № 14, ст.170 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1993-ХІІ від 18.12.91, ВВР, 1992, № 12, ст.169; № 2787-ХІІ від 17.11.92, ВВР, 1993, № 2, ст. 3; № 206/94-ВР від 14.10.94, ВВР, 1994, № 45, ст.408; № 498/95-ВР від 22.12.95, ВВР, 1996, № 3, ст. 11; № 47/96-ВР від 14.02.96, ВВР, 1996, № 9, ст. 42; № 608/96-ВР від 17.12.96, ВВР, 1997, № 8, ст. 62; № 665/97-ВР від 21.11.97, ВВР, 1998, № 11-12, ст. 44; № 295-ХІV від 04.12.98, ВВР, 1999, № 1, ст. 6; № 309-ХІV від 11.12.98, ВВР, 1999, № 4, ст. 33; № 1310-ХІV від 17.12.99, ВВР, 2000, № 3, ст. 22; № 1807-ІІІ від 08.06.2000, ВВР, 2000, № 38, ст.318; № 2171-ІІІ від 21.12.2000, ВВР, 2001, № 9, ст. 38; № 2398-ІІІ від 26.04.2001, ВВР, 2001, № 27, ст.133; № 3047-ІІІ від 07.02.2002, ВВР, 2002, № 29, ст.194)такі зміни:      4. У Законі України „Про зайнятість населення" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991р., № 14, ст.170; Відомості Верховної Ради України, 1992р., № 12, ст.169; 1993р., № 2, ст. 3; 1994р., № 45, ст.408; 1996р., № 3, ст. 11, № 9, ст. 42; 1997р., № 8, ст. 62; 1998р., № 11-12, ст. 44; 1999р., № 1, ст. 6, № 4, ст. 33; 2000р., № 3, ст. 22, № 38, ст.318; 2001р., № 9, ст. 38, № 27, ст.133; 2002р., № 29, ст.194; 2003р., № 27, ст. 209; 2005р., № 13, ст. 233; 2006р., № 1, ст.18):  
32. 1) у тексті Закону слова "місцеві Ради народних депутатів" у всіх відмінках замінити словами "місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування";   -29- Хара В.Г.
Пропозицію слід відхилити, як таку, що вже врахована згідно Закону № 665/97-ВР, де слова „місцеві Ради народних депутатів" в усіх відмінках замінено словами „місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування".  
Враховано    
33. 2) у тексті Закону слова "підприємства, установи і організації, незалежно від форм власності" у всіх відмінках замінити словами "підприємства (об'єднання), установи і організації (незалежно від форми власності і господарювання), роботодавці з числа фізичних осіб, які використовують найману працю, а також іноземні підприємства, установи, організації (в тому числі міжнародні), філії або представництва, які використовують працю найманих працівників, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, (далі - підприємства)";   -30- Хара В.Г.
Згідно з Законом України № 2960-ІV від 06.10.2005р. пропозицію викласти у такій редакції: „2) підпункт „а" пункту 3 статті 1 доповнити словами „у фізичних осіб";  
Враховано   1) підпункт „а" пункту 3 статті 1 доповнити словами „у фізичних осіб";  
34. 3) у статті 2:      2) у статті 2:  
35. у частині 1 слово "працездатні" виключити;   -31- Хара В.Г.
Слово "працездатні" у частині першій статті 2 залишити  
Враховано   частину першу доповнити реченням такого змісту: „Безробітними визнаються також інваліди, які не досягли пенсійного віку, не працюють та зареєстровані, як такі, що шукають роботу";  
    -32- Сушкевич В.М.
Частину першу доповнити реченням такого змісту: „Безробітними визнаються також інваліди, які не досягли пенсійного віку, не працюють та зареєстровані, як такі, що шукають роботу."  
Враховано    
36. підпункт г) частини третьої викласти у такій редакції: "г) які мають право на пенсію за віком, в тому числі на пільгових умовах, за вислугу років, або досягли пенсійного віку; "   -33- Майстришин В.Я.
Бронніков В.К.
Кабінет Міністрів України
Підпункт г) частини третьої статті 2 викласти у такій редакції: "г) яким призначена пенсія або які досягли пенсійного віку;"  
Враховано редакційно   підпункт "г" частини третьої викласти в такій редакції: "г) які мають право на пенсію за віком, у тому числі на пільгових умовах, на пенсію за вислугу років або досягли встановленого законом пенсійного віку";  
    -34- Сушкевич В.М.
підпункт г) частини третьої викласти у такій редакції: "г) які мають право на пенсію за віком, в тому числі на пільгових умовах, на пенсію за вислугу років, або досягли встановленого законом пенсійного віку;"  
Враховано    
    -35- Майстришин В.Я.
Бронніков В.К.
Кабінет Міністрів України
Частину четверту статті 2 вилучити.  
Відхилено    
37. „Реєстрація інвалідів провадиться при поданні ними додатково рекомендацій МСЕК.";   -36- Хара В.Г.
З підпункту 3 пункту 3 законопроекту абзаци п'ятий та шостий виключити.  
Враховано    
38. 4) у статті 4:       
39. в абзаці першому пункту 1 слово „працездатному" виключити;   -37- Хара В.Г.
Абзац другий підпункту 4 пункту 3 законопроекту виключити  
Враховано    
40. пункт 2 після слів „соціально-трудової реабілітації" доповнити словами „в тому числі інвалідів";      3) пункт 2 статті 4 доповнити словами „в тому числі інвалідів";  
41. 5) статтю 5 викласти у такій редакції:   -38- Хара В.Г.
У зв'язку з фактичним повтором тексту пункту першого статті 5 законодавчу пропозицію пропонується викласти в такій редакції: "у статті 5: пункт 1 доповнити підпунктом „е" такого змісту: "в) інвалідам, які не досягли пенсійного віку".  
Враховано   4) у статті 5: пункт 1 доповнити підпунктом „е" такого змісту:  
42. „Стаття 5. Додаткові гарантії зайнятості для окремих категорій населення       
43. 1. Держава забезпечує надання додаткових гарантій щодо працевлаштування громадянам у працездатному віці, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, у тому числі:       
44. а) жінкам, які мають дітей віком до шести років;       
45. б) одиноким матерям, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дітей-інвалідів;       
46. в) інвалідам, які не досягли пенсійного віку;      "е) інвалідам, які не досягли пенсійного віку";  
47. г) молоді, яка закінчила або припинила навчання у середніх загальноосвітніх школах, професійно-технічних закладах освіти, звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і якій надається перше робоче місце, дітям (сиротам), які залишилися без піклування батьків, а також особам, яким виповнилося п'ятнадцять років і які за згодою одного із батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;       
48. д) оосягненні 58 роківсобам передпенсійного віку (чоловікам по д, жінкам - 53 років);       
49. е) особам, звільненим після відбуття покарання або примусового лікування.       
50. 2. Для працевлаштування зазначених у пункті 1 цієї статті категорій громадян (крім інвалідів, які не досягли пенсійного віку) місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад за поданням центрів зайнятості бронюють на підприємствах з чисельністю понад 20 чоловік до 5 процентів загальної кількості робочих місць за робітничими професіями, у тому числі з гнучкими формами зайнятості.   -39- Хара В.Г.
Частину першу пункту 2 після слів „категорії громадян" доповнити словами „ (крім інвалідів, які не досягли пенсійного віку)". 3. У разі відмови у прийомі на роботу громадян із числа категорій, зазначених у пункті 1 цієї статті (крім інвалідів, які не досягли пенсійного віку), у межах установленої броні з підприємств, установ та організацій державна служба зайнятості стягує штраф за кожну таку відмову в розмірі чотирьох мінімальних заробітних плат. Одержані кошти спрямовуються до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття і можуть використовуватися для фінансування витрат підприємств, установ та організацій, які створюють робочі місця для цих категорій населення понад встановлену квоту";  
Враховано   частину першу пункту 2 після слів „категорій громадян" доповнити словами „ (крім інвалідів, які не досягли пенсійного віку)";  
51. Норматив робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів визначається відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".       
52. У разі скорочення чисельності або штату працівників підприємств у розмірі, що перевищує встановлену квоту, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад зменшують або взагалі не встановлюють квоти для цих підприємств.       
53. 3. У разі відмови у прийомі на роботу громадян із числа категорій, зазначених у пункті 1 цієї статті, (крім інвалідів, які не досягли пенсійного віку) у межах установленої броні з підприємств державна служба зайнятості стягує штраф за кожну таку відмову у розмірі чотирьох мінімальних заробітних плат. Одержані кошти спрямовуються до місцевої частини державного фонду сприяння зайнятості населення і можуть використовуватися для фінансування витрат підприємств, які створюють робочі місця для цих категорій населення понад встановлену квоту.";   -40- Сушкевич В.М.
Підпункт 6 пункту 3 законопроекту викласти у такій редакції: пункт 1 статті 7 доповнити частиною такого змісту: "Працевлаштування інвалідів здійснюється відповідно до рекомендацій МСЕК, наявних у інваліда кваліфікації і знань, з урахуванням його побажань."  
Враховано   пункт 3 викласти у такій редакції: „3. У разі відмови у прийомі на роботу громадян із числа категорій, зазначених у пункті 1 цієї статті (крім інвалідів, які не досягли пенсійного віку), у межах установленої броні з підприємств, установ та організацій державна служба зайнятості стягує штраф за кожну таку відмову в розмірі чотирьох мінімальних заробітних плат. Одержані кошти спрямовуються до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття і можуть використовуватися для фінансування витрат підприємств, установ та організацій, які створюють робочі місця для цих категорій населення понад встановлену квоту";  
54. 6) пункт 1 статті 7 доповнити частиною такого змісту:   -41- Майстришин В.Я.
Бронніков В.К.
Підпункт 6 пункту 3 законопроекту виключити.  
Відхилено   5) пункт 1 статті 7 доповнити частиною п'ятою такого змісту: "Працевлаштування інвалідів здійснюється відповідно до рекомендацій МСЕК, наявних у інваліда кваліфікації і знань, з урахуванням його побажань";  
55. "Працевлаштування інвалідів здійснюється відповідно до побажань інваліда, наявних у нього професійних навичок і знань та з урахуванням рекомендацій МСЕК.";   -42- Кабінет Міністрів України
Пункт 1 статті 7 вилучити.  
Відхилено    
    -43- Сятиня М.Л.
Пункт 1 статті 7 доповнити частиною такого змісту: "Працевлаштування інвалідів здійснюється відповідно до побажань інваліда, наявної у нього кваліфікації та з урахуванням рекомендацій МСЕК".  
Враховано редакційно    
56. 7) абзаци другий, третій, четвертий пункту 2 статті 19 викласти у такій редакції:      6) у пункті 2 статті 19:  
57. „одержувати від підприємств адміністративні дані по наявність вакантних робочих місць, в тому числі призначених для працевлаштування інвалідів, характер і умови праці на них, про всіх вивільнюваних, прийнятих і звільнених працівників та інформацію про передбачувані зміни в організації виробництва і праці, інші заходи, що можуть призвести до вивільнення працівників;   -44- Сушкевич В.М.
У пункті 2 статті 19: абзац другий після слів „робочих місць" доповнити словами „у тому числі призначених для працевлаштування інвалідів"; абзац четвертий доповнити словами „а інвалідів, крім того, - відповідно до рекомендацій МСЕК, наявних у них кваліфікації і знань та з урахуванням їх побажань".  
Враховано   абзац другий після слів „робочих місць" доповнити словами „у тому числі призначених для працевлаштування інвалідів";  
58. розробляти і вносити на розгляд місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів відповідних рад пропозиції про встановлення для підприємств квоти прийняття на роботу осіб, які потребують соціального захисту і нездатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, та направляти таких громадян для їх працевлаштування;       
59. направляти для працевлаштування на підприємства при наявності там вільних робочих місць (вакантних посад) громадян, які звертаються до служби зайнятості, відповідно до рівня їх освіти і професійної підготовки, а інвалідів, крім того, -з урахуванням їх побажань та рекомендацій МСЕК; "      абзац четвертий доповнити словами „а інвалідів, крім того, - відповідно до рекомендацій МСЕК, наявних у них кваліфікації і знань та з урахуванням їх побажань";  
60. 8) статтю 20 викласти у такій редакції:      7) у статті 20:  
61. „Стаття 20. Участь підприємств, установ і організацій у реалізації державної політики зайнятості   -45- Хара В.Г.
У статті 20: у пункті 1: абзац третій доповнити словами „у тому числі інвалідів"; абзац четвертий викласти в такій редакції: „працевлаштування осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, в кількості, визначеній місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами відповідних рад, та інвалідів в кількості, визначеній згідно із Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"; пункт 2 викласти в такій редакції: „2. Підприємствам, установам і організаціям що активно сприяють розв'язанню проблем зайнятості населення в регіоні (шляхом створення додаткових робочих місць для працевлаштування чи організації оплачуваних громадських робіт або використання понад встановлену квоту праці осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, чи використання понад встановлені нормативи робочих місць для працевлаштування інвалідів), відповідно до законодавства України надаються пільги щодо податків та інших платежів до бюджету, які частково або повністю компенсують витрати, пов'язані з прийняттям на роботу додаткової кількості працівників".  
Враховано   у пункті 1:  
62. 1. Підприємства, їх службові особи зобов'язані сприяти проведенню державної політики зайнятості на основі:      абзац третій доповнити словами „у тому числі інвалідів";  
63. додержання законодавства про працю, а також прийнятих відповідно до нього умов договорів та угод;       
64. працевлаштування осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, в кількості, визначеній місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами відповідних рад, та інвалідів в кількості, визначеній згідно із Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";      абзац четвертий викласти в такій редакції: „працевлаштування осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, в кількості, визначеній місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами відповідних рад, та інвалідів в кількості, визначеній згідно із Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";  
65. організації професійної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників, а також професійного перенавчання тих, хто підлягає вивільненню з виробництва, у тому числі інвалідів;       
66. інформування працівників про наявність вакантних робочих місць (посад), у тому числі з неповним робочим часом.       
67. 2. Підприємствам, що активно сприяють розв'язанню проблем зайнятості населення в регіоні (шляхом створення додаткових робочих місць для працевлаштування чи організації оплачуваних громадських робіт або використання понад встановлену квоту праці осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, чи використання понад встановлені нормативи робочих місць для працевлаштування інвалідів), відповідно до законодавства України надаються пільги щодо податків та інших платежів до бюджету, які частково або повністю компенсують витрати, пов'язані з прийняттям на роботу додаткової кількості працівників.      пункт 2 викласти в такій редакції: „2. Підприємствам, установам і організаціям що активно сприяють розв'язанню проблем зайнятості населення в регіоні (шляхом створення додаткових робочих місць для працевлаштування чи організації оплачуваних громадських робіт або використання понад встановлену квоту праці осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, чи використання понад встановлені нормативи робочих місць для працевлаштування інвалідів), відповідно до законодавства України надаються пільги щодо податків та інших платежів до бюджету, які частково або повністю компенсують витрати, пов'язані з прийняттям на роботу додаткової кількості працівників";  
68. 3. Підприємства в разі відмови у прийнятті на роботу спеціалістів, які були раніше ними заявлені, відшкодовують державній службі зайнятості всі витрати, пов'язані з працевлаштуванням, професійною підготовкою, перепідготовкою, виплатою допомоги по безробіттю та матеріальної допомоги по безробіттю. Одержані кошти спрямовуються до місцевої частини державного фонду сприяння зайнятості населення.   -46- Кабінет Міністрів України
У пункті 3 статті 20 слова "місцевої частини державного фонду сприяння зайнятості населення" замінити словами "Фонду загальнообов"язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття".  
Враховано   у пункті 3 слова „місцевої частини державного фонду сприяння зайнятості населення" замінити словами „Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття";  
69. 4. Підприємства реєструються у місцевих центрах зайнятості за їх місцезнаходженням як платники збору до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, щомісяця подають цим центрам адміністративні дані у повному обсязі про наявність вільних робочих місць (вакансій), в тому числі призначених для працевлаштування інвалідів, та про працівників, які працюють неповний робочий день (тиждень), якщо це не передбачено трудовим договором, або не працюють у зв'язку з простоєм виробництва з не залежних від них причин, і в десятиденний строк - про всіх прийнятих працівників у порядку, встановленому законодавством. Несвоєчасна реєстрація або відмова від неї, порушення порядку подання адміністративних даних тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством.   -47- Майстришин В.Я.
Бронніков В.К.
Кабінет Міністрів України
У пункті 4 статті 20 слова „збору" замінити словами „страхових внесків", а після слів „для працевлаштування інвалідів" додати слова „та молоді з інвалідністю".  
Відхилено   у пункті 4: після слова „ (вакансій)" доповнити словами „у тому числі призначених для працевлаштування інвалідів"; у другому реченні слово "законодавством" замінити словом "законом";  
    -48- Хара В.Г.
У реченні другому пункту 4 "законодавством" замінити на слово "законом".  
Враховано    
70. 5. При вивільненні працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємств, скороченням чисельності або штату працівників, підприємства повідомляють про це не пізніш як за два місяці у письмовій формі державну службу зайнятості, вказуючи підстави і строки вивільнення, найменування професій, спеціальностей, кваліфікації, розмір оплати праці, а в десятиденний строк після вивільнення - списки фактично вивільнених працівників, зазначаючи в списках інвалідів.   -49- Майстришин В.Я.
Бронніков В.К.
Кабінет Міністрів України
У пункті 5 статті 20 після слів „при вивільненні працівників" додати слова у дужках „у тому числі працюючих пенсіонерів та інвалідів".  
Враховано частково   частину першу пункту 5 викласти в такій редакції: „5. При вивільненні працівників (у тому числі працюючих пенсіонерів та інвалідів) у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємств, установ, організацій, скороченням чисельності або штату працівників, підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності, повідомляють про це не пізніше як за два місяці в письмовій формі державну службу зайнятості, вказуючи підстави і строки вивільнення, найменування професій, спеціальностей, кваліфікації, розмір оплати праці, а в десятиденний строк після вивільнення - направляють списки фактично вивільнених працівників, зазначаючи в них інвалідів";  
    -50- Хара В.Г.
Для узгодження з назвою статті та надання їй чинного змісту у пункті 4 після слова підприємств доповнити словами "установ, організацій", а після слова підприємства доповнити словами "установи, організації незалежно від форми власності".  
Враховано    
71. У разі неподання або порушення строків подання цих даних стягується штраф у розмірі річної заробітної плати за кожного вивільненого працівника. Ці кошти зараховуються до державного фонду сприяння зайнятості і використовуються для фінансування заходів по працевлаштуванню та соціального захисту вивільнюваних працівників.   -51- Майстришин В.Я.
Бронніков В.К.
Кабінет Міністрів України
Абзац другий пункту 5 статті 20 викласти у наступній редакції: „У разі неподання або порушення строків подання цих даних стягується штраф у розмірі річної заробітної плати за кожного вивільненого працівника. Ці кошти зараховуються до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття."  
Враховано    
72. 6. Порядок стягнення та розміри штрафів за невиконання вимог цієї статті з підприємств встановлюються законодавством України.";   -52- Майстришин В.Я.
Бронніков В.К.
Кабінет Міністрів України
Статтю 22 виключити.  
Враховано   8) статтю 22 виключити;  
73. 9) пункт 1 статті 24 доповнити абзацом п'ятим такого змісту:      9) пункт 1 статті 24 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:  
74. "необхідності підібрати підходящу роботу інваліду відповідно до його побажань, наявних у нього професійних навичок і знань та з урахуванням рекомендацій МСЕК; "   -53- Сятиня М.Л.
Пункт 1 статті 24 доповнити абзацом п'ятим такого змісту: "необхідності підібрати підходящу роботу інваліду відповідно до його побажань, наявної у нього кваліфікації та з урахуванням рекомендацій МСЕК;"  
Враховано частково   "необхідності підібрати підходящу роботу інваліду, в тому числі з умовою про виконання роботи вдома, відповідно до рекомендацій МСЕК, наявної кваліфікації та з урахуванням його побажань".  
    -54- Сушкевич В.М.
Підпункт 9 пункту 3 законопроекту викласти у такій редакції: „9) пункт 1 статті 24 доповнити абзацом п'ятим такого змісту: "необхідності підібрати підходящу роботу інваліду, в тому числі з умовою про виконання роботи вдома, відповідно до рекомендацій МСЕК, наявної кваліфікації та з урахуванням його побажань;"  
Враховано    
    -55- Поліщук К.А.
Пункт 1 статті 24 доповнити абзацом п'ятим такого змісту: "необхідності підібрати інваліду підходящу роботу, в тому числі надомну, відповідно до його побажань, наявних у нього професійних навичок і знань та з урахуванням рекомендацій МСЕК;" абзац шостий вважати абзацом сьомим;"  
Враховано редакційно    
75. абзац шостий вважати абзацом сьомим;   -56- Майстришин В.Я.
Бронніков В.К.
Кабінет Міністрів України
Статті 27, 28, 29, 30 і 31 виключити.  
Враховано   У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим; 10) у статті 25: у підпункті „в" слова „матеріальної допомоги по безробіттю" виключити; підпункт „г" виключити; доповнити частиною другою такого змісту: „Розміри та умови надання матеріального забезпечення на випадок безробіття визначаються Законом України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття"; 11) статті 27- 31 виключити;  
76. 10) у статті 30:       
77. підпункт є) пункту 1 викласти у такій редакції:       
78. "є) отримання права на пенсію за віком, в тому числі на пільгових умовах та за вислугу років, або досягнення пенсійного віку; "   -57- Майстришин В.Я.
Бронніков В.К.
Кабінет Міністрів України
У тексті Закону України „Про зайнятість населення" слова „фонд сприяння зайнятості", „державний фонд сприяння зайнятості", „державний фонд сприяння зайнятості населення" та „місцева частина державного фонду сприяння зайнятості населення" замінити на слова „Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття" у відповідних відмінках.  
Враховано   12) у тексті Закону слова „фонд сприяння зайнятості", „державний фонд сприяння зайнятості", „державний фонд сприяння зайнятості населення" у всіх відмінках замінити словами „Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття" у відповідному відмінку.  
79. підпункт а) пункту 2 викласти у такій редакції:       
80. „а) надання громадянину відповідно до діючого порядку вихідної допомоги та інших виплат при вивільнюванні з підприємств, що забезпечують часткову чи тимчасову компенсацію втраченого заробітку, крім державної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, допомоги, виплачуваної з громадських фондів, пенсій, призначених інвалідам у працездатному віці, допомоги, призначеної інвалідам у працездатному віці замість пенсії; "       
81. 11) пункт 2 статті 31 викласти у такій редакції:       
82. "2. У разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні, членам сім'ї безробітного або особі, яка здійснювала поховання, виплачується, за їх вибором, допомога на поховання одного з видів, передбачених нормативно-правовими актами України."   -58- Сятиня М.Л.
Пункт 3 законопроекту доповнити підпунктом 12 такого змісту: "12) У частині першій статті 2 слово "доходів" замінити словами "доходів (крім пенсії по інвалідності та допомоги, призначеної інваліду у працездатному віці замість пенсії)."  
Відхилено    
83. 4. Внести зміни до Закону України „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 16, ст.167 із змінами, внесеними згідно із Законами № 3928-ХІІ від 04.02.94, ВВР, 1994, № 23, ст.160; № 126/95-ВР від 06.04.95, ВВР, 1995, № 16, ст.111; № 96/96-ВР від 22.03.96, ВВР, 1996, № 16, ст. 71; № 655-ХІV від 13.05.99, ВВР, 1999, № 26, ст.220; № 696-ХІV від 21.05.99, ВВР, 1999, № 31, ст.247, в редакції Закону № 1613-ІІІ від 23.03.2000, ВВР, 2000, № 27, ст.211 із змінами, внесеними згідно із Законами № 3109-ІІІ від 07.03.2002, ВВР, 2002, № 32, ст.232; № 294-ІV від 28.11.2002, ВВР, 2003, № 4, ст. 33; № 380-ІV від 26.12.2002, ВВР, 2003, № 10-11, ст.86; № 429-ІV від 16.01.2003, ВВР, 2003, № 10-11, ст.87; № 581-ІV від 20.02.2003)такі зміни:      5. У Законі України „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2000р., № 27, ст.211; 2002р., № 32, ст. 232; 2005р., № 10, ст. 191, № 13, ст. 233):  
84. 1) у тексті Закону слова "підприємства, установи і організації, незалежно від форм власності" у всіх відмінках замінити словами "підприємства (об'єднання), установи і організації (незалежно від форми власності і господарювання), роботодавці з числа фізичних осіб, які використовують найману працю, а також іноземні підприємства, установи, організації (в тому числі міжнародні), філії або представництва, які використовують працю найманих працівників, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, (далі - підприємства)";   -59- Хара В.Г.
Згідно з Законом України № 2960-ІV від 06.10.2005р. пропозицію викласти у такій редакції: „1) частину третю статті 4 доповнити словами "фізичних осіб, які використовують найману працю".  
Враховано   1) частину третю статті 4 доповнити словами "фізичних осіб, які використовують найману працю";  
85. 2) абзаци другий, третій статті 1 викласти у такій редакції:       
86. „молодь, молоді громадяни - громадяни України віком від 14 до 28 років, в тому числі з інвалідністю;   -60- Хара В.Г.
Пропозицію до статті 1 відхилити. Зміни до цієї норми внесено Законом № 1659-ІV ще 23 березня 2004 року. В абзаці другому визначено, що молодь, молоді громадяни - громадяни України віком від 14 до 35 років, а в абзаці третьому - неповнолітні - громадяни віком до 18 років. Уточнення, що ці неповнолітні в тому числі з інвалідністю - ніякого змістовного навантаження не несе.  
Враховано    
87. неповнолітні - громадяни віком до 18 років, в тому числі з інвалідністю; "       
88. 3) в частинах першій та другій статті 7 виключити слово „працездатній".   -61- Хара В.Г.
Частину першу та другу статті 7 лишити в редакції чинного Закону. Також лишити в редакції чинного Закону і частину п'яту, в зв'язку з нещодавним прийняттям цієї частини статті 7 в редакції Закону N 2429-ІV від 1 березня 2005р.  
Враховано   2) у статті 7:  
89. 4) частину п'яту статті 7 викласти у такій редакції:      частину п'яту викласти в такій редакції:  
90. „Квота робочих місць для працевлаштування молоді визначається місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в межах, встановлених Законом України "Про зайнятість населення". Працевлаштування молоді з інвалідністю здійснюється в межах нормативів робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів, визначених згідно із Законом України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";      „Квота робочих місць для працевлаштування молоді визначається місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в межах, встановлених Законом України "Про зайнятість населення". Працевлаштування молоді з інвалідністю здійснюється в межах нормативів робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів, визначених згідно із Законом України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";  
91. 5) у частині десятій статті 7 після слів „інформацію про наявність вільних робочих місць (вакантних посад)" вставити слова „у тому числі призначених для працевлаштування молоді з інвалідністю".   -62- Майстришин В.Я.
Бронніков В.К.
Кабінет Міністрів України
У частині десятій статті 7 після слів „працевлаштування молоді з інвалідністю" додати слова „відповідно до заявок роботодавців".  
Враховано частково   частину десяту доповнити словами "у тому числі призначених для працевлаштування інвалідів".  
    -63- Хара В.Г.
Частину десяту доповнити словами "у тому числі призначених для працевлаштування інвалідів".  
Враховано    
    -64- Сушкевич В.М.
У частині десятій статті 7 до Законі України „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" після слів „інформацію про наявність вільних робочих місць (вакантних посад)" вставити слова „у тому числі призначених для працевлаштування інвалідів".  
Враховано частково    
92. ІІ. Прикінцеві положення.      ІІ. Прикінцеві положення  
93. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року.   -65- Майстришин В.Я.
Бронніков В.К.
Кабінет Міністрів України
У пункті 1 прикінцевих положень "1 січня 2004 року" замінити "1 січня 2005 року".  
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пункту 2 розділу І, яким вносяться зміни до Закону України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", який набирає чинності з 1 січня 2007 року.  
    -66- Сушкевич В.М.
Частину 1 Прикінцевих положень викласти в такій редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім змін до Закону України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", які набирають чинності з 1 січня 2007 року."  
Враховано    
94. 2. Кабінету Міністрів України забезпечити приведення законодавчих і нормативних актів у відповідність з цим Законом.   -67- Хара В.Г.
Частину 2 Прикінцевих положень викласти в такій редакції: "Кабінету Міністрів України у шестимісячний термін з часу набрання чинності цим Законом: привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, у відповідність з цим Законом."  
Враховано   2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний термін з часу набрання чинності цим Законом: привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.