Кількість абзаців - 170 Таблиця поправок


Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. Закон УкраЇни      Закон України  
2. Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України      Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. 1. Затвердити Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України (додається).      1. Затвердити Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України (додається).  
5. 2. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 29 липня 1991 року № 1368-ХІІ "Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ Української РСР" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 45, ст. 599).   -1- Сінченко С.Г.
Пропоную доповнити проект статтею 3, у якій визначити, що цей Закон набирає чинності з дня його опублікування  
Враховано   2. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 29 липня 1991 року № 1368-ХІІ "Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ Української РСР" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 45, ст. 599). 3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
6. ЗАТВЕРДЖЕНО      ЗАТВЕРДЖЕНО  
7. Законом України від 2006 року №      Законом України від __________ 2006 року №  
8. ДИСЦИПЛІНАРНИЙ СТАТУТ      ДИСЦИПЛІНАРНИЙ СТАТУТ  
9. органів внутрішніх справ України      органів внутрішніх справ України  
10. Цей Статут визначає сутність службової дисципліни, обов'язки осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України (далі - особи рядового і начальницького складу) стосовно її дотримання, види заохочень та дисциплінарних стягнень, порядок і права начальників щодо їх застосування, а також порядок оскарження дисциплінарних стягнень.   -2- Сінченко С.Г.
Пропоную ті статті Статуту, де передбачені заохочення, стягнення і т.ін., поділити на пункти.  
Враховано   Цей Статут визначає сутність службової дисципліни, обов'язки осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України (далі - особи рядового і начальницького складу) стосовно її дотримання, види заохочень та дисциплінарних стягнень, порядок і права начальників щодо їх застосування, а також порядок оскарження дисциплінарних стягнень.  
    -3- Таран В.В.
Необхідно статті Закону поділити на частини, а частини на пункти та абзаци для уникнення суперечностей при посиланні на них.  
Враховано частково    
11. Розділ І      Розділ І  
12. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ      ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
13. Стаття 1. Службова дисципліна      Стаття 1. Службова дисципліна  
14. Службова дисципліна - дотримання особами рядового і начальницького складу Конституції і законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, наказів та інших нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України, підпорядкованих йому органів і підрозділів, та Присяги працівника органів внутрішніх справ України.      Службова дисципліна - дотримання особами рядового і начальницького складу Конституції і законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, наказів та інших нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України, підпорядкованих йому органів і підрозділів та Присяги працівника органів внутрішніх справ України.  
15. Службова дисципліна в органах внутрішніх справ досягається:      Службова дисципліна в органах внутрішніх справ досягається:  
16. створенням належних умов проходження служби особами рядового і начальницького складу;      створенням належних умов проходження служби особами рядового і начальницького складу;  
17. набуттям високого рівня професіоналізму;      набуттям високого рівня професіоналізму;  
18. забезпеченням гласності та об'єктивності під час проведення оцінки результатів службової діяльності;      забезпеченням гласності та об'єктивності під час проведення оцінки результатів службової діяльності;  
19. дотриманням законності і статутного порядку;      дотриманням законності і статутного порядку;  
20. повсякденною вимогливістю начальників до підлеглих, постійною турботою про них, виявленням поваги до їх особистої гідності;      повсякденною вимогливістю начальників до підлеглих, постійною турботою про них, виявленням поваги до їх особистої гідності;  
21. вихованням в осіб рядового і начальницького складу високих моральних і ділових якостей;      вихованням в осіб рядового і начальницького складу високих моральних і ділових якостей;  
22. забезпеченням соціальної справедливості та високого рівня соціально-правового захисту;      забезпеченням соціальної справедливості та високого рівня соціально-правового захисту;  
23. умілим поєднанням і правильним застосуванням заходів переконання, примусу, дисциплінарного та громадського впливу;      умілим поєднанням і правильним застосуванням заходів переконання, примусу, дисциплінарного та громадського впливу;  
24. належним виконанням умов контракту про проходження служби.      належним виконанням умов контракту про проходження служби.  
25. Стаття 2. Дисциплінарний проступок      Стаття 2. Дисциплінарний проступок  
26. Дисциплінарний проступок - невиконання чи неналежне виконання особою рядового або начальницького складу службових обов'язків та умов проходження служби.   -4- Сінченко С.Г.
Пропоную у статті 2 слова "службових обов'язків та умов проходження служби" замінити словами "службової дисципліни"  
Враховано   Дисциплінарний проступок - невиконання чи неналежне виконання особою рядового або начальницького складу службової дисципліни.  
27. Стаття 3. Начальники та підлеглі, старші і молодші за званням та посадою   -5- Сінченко С.Г.
Пропоную доповнити статтю 3 ще однією частиною наступного змісту: -"Начальники в межах наданих їм повноважень можуть видавати накази, які є обов'язковими для виконання".  
Враховано   Стаття 3. Начальники та підлеглі, старші й молодші за званням та посадою  
28. Начальник - особа начальницького складу, яка має право віддавати накази та розпорядження, застосовувати заохочення і накладати дисциплінарні стягнення або порушувати клопотання про це перед старшим прямим начальником.      Начальник - особа начальницького складу, яка має право віддавати накази та розпорядження, застосовувати заохочення і накладати дисциплінарні стягнення або порушувати клопотання про це перед старшим прямим начальником.  
29. Начальники, яким особи рядового і начальницького складу підпорядковані по службі хоча б тимчасово, якщо про це оголошено наказом, вважаються прямими.      Начальники, яким особи рядового і начальницького складу підпорядковані по службі хоча б тимчасово, якщо про це оголошено наказом, вважаються прямими.  
30. Найближчий до підлеглого прямий начальник є його безпосереднім начальником.      Найближчий до підлеглого прямий начальник є його безпосереднім начальником.  
31. Особи рядового і начальницького складу, які займають рівні посади та не підпорядковані одна одній по службі, можуть бути старшими чи молодшими, що визначається згідно із спеціальним званням.      Особи рядового і начальницького складу, які займають рівні посади та не підпорядковані одна одній по службі, можуть бути старшими чи молодшими, що визначається згідно із спеціальним званням.  
32. У разі спільного виконання службових обов'язків особами рядового і начальницького складу, які не підпорядковані одна одній по службі, старшою вважається особа, яка визначена начальником або займає вищу посаду. При рівних посадах начальником є старший за спеціальним званням.      У разі спільного виконання службових обов'язків особами рядового і начальницького складу, які не підпорядковані одна одній по службі, старшою вважається особа, яка визначена начальником або займає вищу посаду. При рівних посадах начальником є старший за спеціальним званням.  
33. У разі тимчасового виконання обов'язків, якщо про це оголошено наказом, начальник користується дисциплінарною владою, передбаченою посадою, яку він обіймає тимчасово.      У разі тимчасового виконання обов'язків, якщо про це оголошено наказом, начальник користується дисциплінарною владою, передбаченою посадою, яку він обіймає тимчасово. Начальники в межах наданих їм повноважень можуть видавати накази, які є обов'язковими для виконання  
34. Стаття 4. Накази (розпорядження)   -6- Кармазін Ю.А.
Пропоную конкретизувати статтю 4.  
Враховано   Стаття 4. Накази  
    -7- Сінченко С.Г.
Пропоную вилучити із назви та тексту статті 4 слово "розпорядження" і конкретизувати статтю, визначивши в ній поняття наказу, у якій формі він може даватися та інші питання, що пов'язані з наказом.  
Враховано    
35. Наказ (розпорядження) повинен бути правомірним, чітким, зрозумілим і виконуватися беззаперечно, точно та у визначений строк.      Наказ є формою реалізації службових повноважень особи начальницького складу, згідно з якими визначаються мета і предмет завдання, строк його виконання та відповідальна особа, якій належить його виконати. Накази можуть даватись як в усній, так і в письмовій формі. У разі одержання наказу від старшого прямого начальника підлеглий зобов'язаний виконати його та повідомити про це свого безпосереднього начальника. Скасувати наказ має право тільки начальник, який видав відповідний наказ, або старший прямий начальник.  
36. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинний наказ (розпорядження).      Накази повинні бути законними, зрозумілими і виконуватися беззаперечно, точно та у визначений строк.  
37. У разі отримання явно злочинного наказу (розпорядження) підлеглий повинен негайно поінформувати начальника, який віддав наказ (розпорядження), про відмову виконувати його як явно злочинний, а в разі підтвердження цього наказу (розпорядження) - письмово поінформувати старшого прямого начальника.      У разі одержання наказу, який суперечить закону, підлеглий не повинен виконувати його, про що повинен негайно поінформувати начальника, який віддав наказ, а в разі підтвердження цього наказу - письмово поінформувати старшого прямого начальника.  
38. Віддання і виконання явно злочинного наказу (розпорядження) та невиконання правомірного наказу (розпорядження) тягне відповідальність, передбачену цим Статутом та іншими законодавчими актами.      Віддання і виконання наказу, який суперечить закону, або невиконання правомірного наказу тягне відповідальність, передбачену цим Статутом та іншими законодавчими актами.  
39. Стаття 5. Відповідальність осіб рядового і начальницького складу      Стаття 5. Відповідальність осіб рядового і начальницького складу  
40. За вчинення дисциплінарних проступків особи рядового і начальницького складу несуть дисциплінарну відповідальність згідно з цим Статутом.      За вчинення дисциплінарних проступків особи рядового і начальницького складу несуть дисциплінарну відповідальність згідно з цим Статутом.  
41. Особи рядового і начальницького складу, яких в установленому законодавством порядку притягнуто до адміністративної, кримінальної або матеріальної відповідальності, водночас можуть нести і дисциплінарну відповідальність згідно з цим Статутом.      Особи рядового і начальницького складу, яких в установленому законодавством порядку притягнуто до адміністративної, кримінальної або матеріальної відповідальності, водночас можуть нести і дисциплінарну відповідальність згідно з цим Статутом.  
42. Особи рядового і начальницького складу не несуть дисциплінарної відповідальності у разі, коли шкода завдана правомірними діями внаслідок сумлінного виконання наказу начальника або виправданого за конкретних умов службового ризику.      Особи рядового і начальницького складу не несуть дисциплінарної відповідальності в разі, якщо шкода завдана правомірними діями внаслідок сумлінного виконання наказу начальника або виправданого за конкретних умов службового ризику.  
43. Стаття 6. Облік заохочень і дисциплінарних стягнень   -8- Сінченко С.Г.
Пропоную статтю 6 викласти у такій редакції: "Стаття 6. Облік заохочень і дисциплінарних стягнень Облік заохочень і дисциплінарних стягнень, що застосовуються до осіб рядового і начальницького складу, ведуть підрозділи по роботі з персоналом органів внутрішніх справ на підставі відповідних наказів. Відомості про заохочення та дисциплінарні стягнення, застосовані до осіб рядового і начальницького складу, заносяться у місячний строк до особових справ цих осіб із зазначенням таких даних: 1) хто, коли та на якій підставі застосував заохочення або наклав дисциплінарне стягнення; 2) номер і дата наказу про заохочення або накладення дисциплінарного стягнення, відмітка про ознайомлення з наказом та інформація про те, чи не оскаржував ся наказ про накладення дисциплінарного стягнення (а в разі оскарження - яке рішення прийнято, ким і коли); 3) номер і дата наказу про зняття дисциплінарного стягнення або відмітка про закінчення строку його дії. Форма та порядок ведення особових справ осіб рядового і начальницького складу затверджуються Міністром внутрішніх справ України"  
Враховано   Стаття 6. Облік заохочень і дисциплінарних стягнень  
44. Усі заохочення і дисциплінарні стягнення підлягають обліку в порядку, установленому Міністром внутрішніх справ України.      Облік заохочень і дисциплінарних стягнень, що застосовуються до осіб рядового і начальницького складу, ведуть підрозділи по роботі з персоналом органів внутрішніх справ на підставі відповідних наказів. Відомості про заохочення та дисциплінарні стягнення, застосовані до осіб рядового і начальницького складу, заносяться в місячний строк до особових справ цих осіб із зазначенням таких даних: 1) хто, коли та на якій підставі застосував заохочення або наклав дисциплінарне стягнення; 2) номер і дата наказу про заохочення або накладення дисциплінарного стягнення, відмітка про ознайомлення з наказом та інформація про те, чи не оскаржувався наказ про накладення дисциплінарного стягнення (а в разі оскарження - яке рішення прийнято, ким і коли); 3) номер і дата наказу про зняття дисциплінарного стягнення або відмітка про закінчення строку його дії. Форма та порядок ведення особових справ осіб рядового і начальницького складу затверджуються Міністром внутрішніх справ України.  
45. Розділ ІІ      Розділ ІІ  
46. ОБОВ'ЯЗКИ ОСІБ РЯДОВОГО І НАЧАЛЬНИЦЬКОГО СКЛАДУ ЩОДО ДОТРИМАННЯ СЛУЖБОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ      ОБОВ'ЯЗКИ ОСІБ РЯДОВОГО І НАЧАЛЬНИЦЬКОГО СКЛАДУ ЩОДО ДОТРИМАННЯ СЛУЖБОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
47. Стаття 7. Обов'язки осіб рядового і начальницького складу   -9- Сінченко С.Г.
Враховуючи, що не усі працівники мають однакові обов'язки, пропоную вилучити із статті 7 ті обов'язки, які стосуються не всіх осіб рядового і начальницького складу.  
Враховано   Стаття 7. Обов'язки осіб рядового і  
    -10- Шаров І.Ф.
У статті 7 слід залишити тільки ті обов'язки, які стосуються всіх осіб рядового і начальницького складу.  
Враховано    
    -11- Акопян В.Г.
Пропоную залишити у статті 7 тільки ті обов'язки, які стосуються всіх осіб рядового і начальницького складу.  
Враховано    
48. Службова дисципліна базується на високій свідомості та зобов'язує кожну особу рядового і начальницького складу:      Службова дисципліна базується на високій свідомості та зобов'язує кожну особу рядового і начальницького складу:  
49. дотримуватися законодавства, неухильно виконувати вимоги Присяги працівника органів внутрішніх справ України, статутів і наказів начальників;      дотримуватися законодавства, неухильно виконувати вимоги Присяги працівника органів внутрішніх справ України, статутів і наказів начальників;  
50. захищати і охороняти від протиправних посягань життя, здоров'я, права та свободи громадян, власність, довкілля, інтереси суспільства і держави;      захищати і охороняти від протиправних посягань життя, здоров'я, права та свободи громадян, власність, довкілля, інтереси суспільства і держави;  
51. поважати людську гідність, виявляти турботу про громадян і бути готовим у будь-який час надати їм допомогу;      поважати людську гідність, виявляти турботу про громадян і бути готовим у будь-який час надати їм допомогу;  
52. дотримуватися норм професійної та службової етики;      дотримуватися норм професійної та службової етики;  
53. боротися зі злочинністю;       
54. берегти державну таємницю;      берегти державну таємницю;  
55. у службовій діяльності бути чесним, об'єктивним і незалежним від будь-якого впливу громадян, їх об'єднань та інших юридичних осіб;      у службовій діяльності бути чесним, об'єктивним і незалежним від будь-якого впливу громадян, їх об'єднань та інших юридичних осіб;  
56. сумлінно нести службу з охорони громадського порядку;       
57. стійко переносити всі труднощі та обмеження, пов'язані із службою;      стійко переносити всі труднощі та обмеження, пов'язані зі службою;  
58. постійно підвищувати свій професійний та культурний рівень;      постійно підвищувати свій професійний та культурний рівень;  
59. сприяти начальникам у зміцненні службової дисципліни, забезпеченні законності та статутного порядку;      сприяти начальникам у зміцненні службової дисципліни, забезпеченні законності та статутного порядку;  
60. виявляти повагу до начальників і один до одного, бути ввічливим, дотримуватися правил внутрішнього розпорядку, носіння встановленої форми одягу, вітання та етикету;   -12- Сінченко С.Г.
Пропоную в абзаці 11 статті 7 слова "начальників і один до одного" замінити словами "колег по службі, інших громадян".  
Враховано   виявляти повагу до колег по службі та інших громадян, бути ввічливим, дотримуватися правил внутрішнього розпорядку, носіння встановленої форми одягу, вітання та етикету;  
61. з гідністю і честю поводитися у позаслужбовий час, бути прикладом у дотриманні громадського порядку, припиняти протиправні дії осіб, які їх учиняють;      з гідністю і честю поводитися в позаслужбовий час, бути прикладом у дотриманні громадського порядку, припиняти протиправні дії осіб, які їх учиняють;  
62. берегти та підтримувати в належному стані передані їй в користування вогнепальну зброю, спеціальні засоби, майно і техніку.      берегти та підтримувати в належному стані передані їй в користування вогнепальну зброю, спеціальні засоби, майно і техніку.  
63. У разі виявлення порушень законодавства, зловживань чи інших правопорушень у службовій діяльності особа рядового або начальницького складу повинна вжити заходів до припинення цих порушень та доповісти про це безпосередньому або старшому прямому начальникові.      У разі виявлення порушень законодавства, зловживань чи інших правопорушень у службовій діяльності особа рядового або начальницького складу повинна вжити заходів до припинення цих порушень та доповісти про це безпосередньому або старшому прямому начальникові.  
64. Стаття 8. Обов'язки начальника      Стаття 8. Обов'язки начальника  
65. Начальник несе персональну відповідальність за стан службової дисципліни і повинен постійно його контролювати. Начальник зобов'язаний бути прикладом у дотриманні законності, службової дисципліни, бездоганному виконанні вимог Присяги працівника органів внутрішніх справ України, статутів, наказів, норм моралі, професійної та службової етики, розвивати і підтримувати в підлеглих свідоме ставлення до виконання службових обов'язків, честь і гідність, заохочувати розумну ініціативу, самостійність, старанність у службі, уміло застосовувати заходи дисциплінарного впливу.      Начальник несе персональну відповідальність за стан службової дисципліни і повинен постійно його контролювати. Начальник зобов'язаний бути прикладом у дотриманні законності, службової дисципліни, бездоганному виконанні вимог Присяги працівника органів внутрішніх справ України, статутів, наказів, норм моралі, професійної та службової етики, розвивати і підтримувати в підлеглих свідоме ставлення до виконання службових обов'язків, честь і гідність, заохочувати розумну ініціативу, самостійність, старанність у службі, уміло застосовувати заходи дисциплінарного впливу.  
66. Особливу увагу начальник повинен приділяти вивченню індивідуальних якостей підлеглих, дотриманню статутних відносин між ними, створенню здорового морально-психологічного клімату в колективі, його згуртуванню, своєчасному запобіганню порушенням службової дисципліни та виявленню причин їх учинення, формуванню нетерпимого ставлення до порушників, використовуючи при цьому думку колективу та громадськості.      Особливу увагу начальник повинен приділяти вивченню індивідуальних якостей підлеглих, дотриманню статутних відносин між ними, створенню здорового морально-психологічного клімату в колективі, його згуртуванню, своєчасному запобіганню порушенням службової дисципліни та виявленню причин їх учинення, формуванню нетерпимого ставлення до порушників, використовуючи при цьому думку колективу та громадськості.  
67. Начальник зобов'язаний попередити про недопустимість порушення службової дисципліни, а у разі вчинення підлеглим таких діянь за необхідності накласти на винного дисциплінарне стягнення або порушити клопотання про накладення стягнення старшим прямим начальником.      Начальник зобов'язаний попередити про неприпустимість порушення службової дисципліни, а в разі вчинення підлеглим таких діянь за необхідності накласти на винного дисциплінарне стягнення або порушити клопотання про накладення стягнення старшим прямим начальником.  
68. Старші за званням та посадою в усіх випадках зобов'язані вимагати від молодших дотримання службової дисципліни, зокрема, правил внутрішнього розпорядку, носіння встановленої форми одягу, вітання та етикету.      Старші за званням та посадою в усіх випадках зобов'язані вимагати від молодших дотримання службової дисципліни, зокрема, правил внутрішнього розпорядку, носіння встановленої форми одягу, вітання та етикету.  
69. Розділ ІІІ      Розділ ІІІ  
70. ЗАОХОЧЕННЯ      ЗАОХОЧЕННЯ  
71. Стаття 9. Види заохочень      Стаття 9. Види заохочень  
72. За мужність, відвагу, героїзм, розумну ініціативу, старанність, сумлінне та бездоганне виконання службових обов'язків до осіб рядового і начальницького складу можуть бути застосовані такі види заохочень:   -13- Сухий Я.М.
Вважаю доцільним доповнити статтю 9 додатковим видом заохочення - позачерговим просуванням черги на отримання житла.  
Відхилено Законодавство України не знає такого виду заохочення, а його введення неминуче призведе до зловживань.  За мужність, відвагу, героїзм, розумну ініціативу, старанність, сумлінне та бездоганне виконання службових обов'язків до осіб рядового і начальницького складу можуть бути застосовані такі види заохочень:  
73. дострокове зняття дисциплінарного стягнення;      1) дострокове зняття дисциплінарного стягнення;  
74. оголошення подяки;      2) оголошення подяки;  
75. нагородження грошовою винагородою;      3) нагородження грошовою винагородою;  
76. нагородження цінним подарунком;      4) нагородження цінним подарунком;  
77. нагородження Почесною грамотою Міністерства внутрішніх справ України;      5) нагородження Почесною грамотою Міністерства внутрішніх справ України;  
78. занесення на "Дошку пошани";      6) занесення на "Дошку пошани";  
79. нагородження відзнаками Міністерства внутрішніх справ України;      7) нагородження відзнаками Міністерства внутрішніх справ України;  
80. дострокове присвоєння чергового спеціального звання;      8) дострокове присвоєння чергового спеціального звання;  
81. присвоєння спеціального звання, вищого на один ступінь від звання, передбаченого займаною штатною посадою;      9) присвоєння спеціального звання, вищого на один ступінь від звання, передбаченого займаною штатною посадою;  
82. нагородження іменною зброєю.   -14- Сінченко С.Г.
Вважаю за необхідне уточнити позицію стосовно нагородження іменною зброєю, аби це положення Статуту не протирічило статті 9 Закону України "Про державні нагороди".  
Враховано   10) нагородження відзнакою Міністерства внутрішніх справ "Вогнепальна зброя".  
83. Іменною зброєю можуть нагороджуватися особи начальницького складу за сумлінну службу, особливі заслуги в боротьбі із злочинністю та охороні громадського порядку.   -15- Таран В.В.
Манчуленко Г.М.
Уточнити положення статті 9 Статуту в частині нагородження іменною зброєю, оскільки іменна вогнепальна зброя віднесена до державних нагород.  
Враховано   Відзнакою Міністерства внутрішніх справ "Вогнепальна зброя" має право нагороджувати Міністр внутрішніх справ України за сумлінну службу, особливі заслуги в боротьбі зі злочинністю та охороні громадського порядку осіб начальницького складу.  
84. За мужність, відвагу, героїзм, особливі заслуги перед державою в боротьбі із злочинністю, охороні громадського порядку особи рядового і начальницького складу можуть бути подані до присвоєння почесних звань та нагородження державними нагородами і відзнаками Президента України.      За мужність, відвагу, героїзм, особливі заслуги перед державою в боротьбі зі злочинністю, охороні громадського порядку особи рядового і начальницького складу можуть бути подані до присвоєння почесних звань та нагородження державними нагородами і відзнаками Президента України.  
85. До курсантів навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України, крім заохочень, передбачених частиною першою цієї статті, можуть також застосовуватися:      До курсантів навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України, крім заохочень, передбачених частиною першою цієї статті, можуть також застосовуватися:  
86. нагородження особистою фотокарткою курсанта або слухача, сфотографованого біля розгорнутого прапора навчального закладу;      нагородження особистою фотокарткою курсанта або слухача, сфотографованого біля розгорнутого прапора навчального закладу;  
87. направлення батькам курсанта листа з подякою;      направлення батькам курсанта листа з подякою;  
88. надання дозволу на позачергове звільнення з розташування навчального закладу;      надання дозволу на позачергове звільнення з розташування навчального закладу;  
89. надання короткострокової відпустки тривалістю до 5 діб.      надання короткострокової відпустки тривалістю до 5 діб.  
90. Стаття 10. Права начальників щодо застосування заохочень   -16- Таран В.В.
Доцільно визначити у статті 10 межі дисциплінарних прав начальників по застосуванню заохочень.  
Відхилено Частина друга цієї статті передбачає, що начальники застосовують заохочення до підлеглих у межах прав, наданих їм Міністром внутрішніх справ України.  Стаття 10. Права начальників щодо застосування заохочень  
91. Міністрові внутрішніх справ України належить право застосовувати заохочення, передбачені цим Статутом, до всіх осіб рядового і начальницького складу.      Міністрові внутрішніх справ України належить право застосовувати заохочення, передбачені цим Статутом, до всіх осіб рядового і начальницького складу.  
92. Інші начальники застосовують заохочення до підлеглих в межах прав, наданих їм Міністром внутрішніх справ України.      Інші начальники застосовують заохочення до підлеглих у межах прав, наданих їм Міністром внутрішніх справ України.  
93. Начальник, що не наділений правами застосування заохочень, має право внести подання чи порушити клопотання про заохочення підлеглого перед старшим прямим начальником.      Начальник, який не наділений правами застосування заохочень, має право внести подання чи порушити клопотання про заохочення підлеглого перед старшим прямим начальником.  
94. Стаття 11. Порядок застосування заохочень      Стаття 11. Порядок застосування заохочень  
95. Заохочення оформляється наказом. Зміст наказу оголошується особовому складу органу внутрішніх справ, а до відома особи рядового або начальницького складу, яку заохочено, доводиться персонально.      Заохочення оформляється наказом. Зміст наказу оголошується особовому складу органу внутрішніх справ, а до відома особи рядового або начальницького складу, яку заохочено, доводиться персонально.  
96. Особа рядового або начальницького складу, яка має дисциплінарне стягнення, може заохочуватися лише після дострокового зняття цього стягнення, але не раніше ніж через три місяці з дня видання наказу.   -17- Акопян В.Г.
Шаров І.Ф.
Доцільно вилучити із статті 11 Статуту вимоги про оформлення всіх видів заохочень письмовим наказом.  
Відхилено   Особа рядового або начальницького складу, яка має дисциплінарне стягнення, може заохочуватися лише після дострокового зняття цього стягнення, але не раніше ніж через три місяці з дня видання наказу.  
97. Дострокове зняття дисциплінарного стягнення застосовується у разі, коли особа рядового або начальницького складу ставленням до служби і поведінкою доведе своє виправлення.      Дострокове зняття дисциплінарного стягнення застосовується в разі, якщо особа рядового або начальницького складу ставленням до служби і поведінкою доведе своє виправлення.  
98. За мужність, відвагу, героїзм, особливі заслуги в боротьбі із злочинністю, охороні громадського порядку, тривалу бездоганну службу особи рядового і начальницького складу можуть подаватися до нагородження державними нагородами та відзнаками Президента України незалежно від наявності дисциплінарного стягнення.      За мужність, відвагу, героїзм, особливі заслуги в боротьбі зі злочинністю, охороні громадського порядку, тривалу бездоганну службу особи рядового і начальницького складу можуть подаватися до нагородження державними нагородами та відзнаками Президента України незалежно від наявності дисциплінарного стягнення.  
99. Подання про присвоєння почесних звань, нагородження державними нагородами і відзнаками Президента України вносить Міністр внутрішніх справ України.      Подання про присвоєння почесних звань, нагородження державними нагородами і відзнаками Президента України вносить Міністр внутрішніх справ України.  
100. Порядок нагородження цінним подарунком, грошовою винагородою, Почесною грамотою, відзнаками Міністерства внутрішніх справ України, іменною зброєю, занесення на "Дошку пошани" встановлює Міністр внутрішніх справ України.   -18- Сінченко С.Г.
Пропоную у частині шостій статті 11 Статуту слова "іменною зброєю" замінити словами "у тому числі відзнакою "Вогнепальна зброя"  
Враховано   Порядок нагородження цінним подарунком, грошовою винагородою, Почесною грамотою, відзнаками Міністерства внутрішніх справ України, у тому числі відзнакою "Вогнепальна зброя", занесення на "Дошку пошани" встановлює Міністр внутрішніх справ України.  
101. Порядок дострокового присвоєння спеціального звання та присвоєння спеціального звання, вищого на один ступінь від звання, передбаченого займаною штатною посадою, установлюється Положенням про проходження служби рядовим і начальницьким складом.      Порядок дострокового присвоєння спеціального звання та присвоєння спеціального звання, вищого на один ступінь від звання, передбаченого займаною штатною посадою, установлюється Положенням про проходження служби рядовим і начальницьким складом.  
102. Розділ ІV      Розділ ІV  
103. ДИСЦИПЛІНАРНІ СТЯГНЕННЯ      ДИСЦИПЛІНАРНІ СТЯГНЕННЯ  
104. Стаття 12. Види дисциплінарних стягнень   -19- Сінченко С.Г.
Пропоную до статті 12 Статуту внести такі зміни: 1) у частині 1 після слова "такі" доповнити словом "види", а замість дисциплінарного стягнення в посаді передбачити звільнення з посади; 2) частину другу виключити.  
Враховано   Стаття 12. Види дисциплінарних стягнень  
    -20- Кармазін Ю.А.
Таран В.В.
Манчуленко Г.М.
Такі види дисциплінарних стягнень як пониження в посаді та призначення в наряд по службі не відповідають вимогам статті 43 Конституції України.  
Враховано    
105. На осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ за порушення службової дисципліни можуть накладатися такі дисциплінарні стягнення:   -21- Сінченко С.Г.
Пропоную перелік стягнень доповнити пунктом 1) "усне зауваження", змінивши відповідно нумерацію переліку стягнень.  
Враховано   На осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ за порушення службової дисципліни можуть накладатися такі види дисциплінарних стягнень: 1) усне зауваження;  
106. зауваження;      2) зауваження;  
107. догана;      3) догана;  
108. сувора догана;      4) сувора догана;  
109. попередження про неповну посадову відповідність;      5) попередження про неповну посадову відповідність;  
110. пониження в посаді;      6) звільнення з посади;  
111. пониження в спеціальному званні на один ступінь;      7) пониження в спеціальному званні на один ступінь;  
112. звільнення з органів внутрішніх справ.      8) звільнення з органів внутрішніх справ.  
113. До курсантів навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України, крім стягнень, зазначених у частині першій цієї статті, можуть накладатися:       
114. позбавлення звільнення з розташування навчального закладу, підрозділу на строк до одного місяця;       
115. позачергове призначення в наряд по службі (за винятком призначення в караул або черговим по підрозділу) чи на роботу - до 5 нарядів.   -22- Шаров І.Ф.
Акопян В.Г.
Із статті 12 слід вилучити дисциплінарне стягнення у виді призначення в наряд на службу.  
Враховано    
116. Стаття 13. Права начальників щодо накладення дисциплінарних стягнень   -23- Таран В.В.
Доцільно було б визначити межі дисциплінарних прав начальників по накладанню дисциплінарних стягнень.  
Відхилено Частина друга цієї статті передбачає, що начальники накладають дисциплінарні стягнення в межах прав, наданих їм Міністром внутрішніх справ України.  Стаття 13. Права начальників щодо накладання дисциплінарних стягнень  
    -24- Акопян В.Г.
Шаров І.Ф.
У статті 13 слід передбачити, що межі дисциплінарних прав начальників визначаються Дисциплінарним статутом.  
Відхилено    
117. Міністрові внутрішніх справ України належить право накладати дисциплінарні стягнення, передбачені цим Статутом, на всіх осіб рядового і начальницького складу.      Міністрові внутрішніх справ України належить право накладати дисциплінарні стягнення, передбачені цим Статутом, на всіх осіб рядового і начальницького складу.  
118. Інші начальники накладають дисциплінарні стягнення в межах прав, наданих їм Міністром внутрішніх справ України.      Інші начальники накладають дисциплінарні стягнення в межах прав, наданих їм Міністром внутрішніх справ України.  
119. Начальник, що не наділений правом накладення дисциплінарних стягнень, має право порушити перед старшим прямим начальником клопотання про притягнення особи рядового або начальницького складу до дисциплінарної відповідальності.      Начальник, який не наділений правом накладання дисциплінарних стягнень, має право порушити перед старшим прямим начальником клопотання про притягнення особи рядового або начальницького складу до дисциплінарної відповідальності.  
120. Правом накладення дисциплінарних стягнень користуються тільки прямі начальники.      Правом накладання дисциплінарних стягнень користуються тільки прямі начальники.  
121. Начальник, що перевищив надане йому право накладати дисциплінарні стягнення, несе відповідальність за цим Статутом. Дисциплінарне стягнення, накладене з порушенням вимог цього Статуту, скасовується начальником, що його наклав, або старшим прямим начальником.      Начальник, який перевищив надане йому право накладати дисциплінарні стягнення, несе відповідальність за цим Статутом. Дисциплінарне стягнення, накладене з порушенням вимог цього Статуту, скасовується начальником, який його наклав, або старшим прямим начальником.  
122. Старший прямий начальник має право протягом трьох місяців з дня оголошення особі рядового або начальницького складу наказу про накладення дисциплінарного стягнення посилити, а протягом року -пом'якшити чи скасувати дисциплінарне стягнення, накладене підлеглим йому начальником, якщо встановлено, що воно не відповідає тяжкості вчиненого проступку.      Старший прямий начальник має право протягом одного місяця з дня оголошення особі рядового або начальницького складу наказу про накладення дисциплінарного стягнення посилити, а протягом року - пом'якшити чи скасувати дисциплінарне стягнення, накладене підлеглим йому начальником, якщо встановлено, що воно не відповідає тяжкості вчиненого проступку.  
123. Такі дисциплінарні стягнення, як звільнення з органів внутрішніх справ, пониження в посаді або в спеціальному званні на один ступінь, накладаються начальниками, яким надано право прийняття на службу до органів внутрішніх справ, призначення на посаду, присвоєння спеціального звання.   -25- Сінченко С.Г.
У частині сьомій статті 13 Статуту слова "пониження в посаді або" замінити словами "звільнення з посади, пониження".  
Враховано   Такі дисциплінарні стягнення, як звільнення з органів внутрішніх справ, звільнення з посади, пониження в спеціальному званні на один ступінь, накладаються начальниками, яким надано право прийняття на службу до органів внутрішніх справ, призначення на посаду, присвоєння спеціального звання.  
124. Стаття 14. Порядок накладення дисциплінарних стягнень      Стаття 14. Порядок накладання дисциплінарних стягнень  
125. З метою з'ясування всіх обставин дисциплінарного проступку, учиненого особою рядового або начальницького складу, начальник призначає службове розслідування.   -26- Манчуленко Г.М.
Соломатін Ю.П.
Акопян В.Г.
Шаров І.Ф.
У частині 14 слід передбачити термін проведення службового розслідування.  
Враховано   З метою з'ясування всіх обставин дисциплінарного проступку, учиненого особою рядового або начальницького складу, начальник призначає службове розслідування. Службове розслідування має бути завершене протягом одного місяця з дня його призначення начальником. У необхідних випадках цей термін може бути продовжено начальником, який призначив службове розслідування, або старшим прямим начальником, але не більш як на один місяць. Забороняється проводити службове розслідування особам, які є підлеглими порушника, а також особам - співучасникам проступку або зацікавленим у наслідках розслідування. Розслідування проводиться за участю безпосереднього начальника порушника.  
126. Порядок проведення службового розслідування встановлюється Міністром внутрішніх справ України.      Порядок проведення службового розслідування встановлюється Міністром внутрішніх справ України.  
127. Якщо обставини вчинення дисциплінарного проступку явні і не потребують поглибленого вивчення, проведення службового розслідування не обов'язкове.   -27- Сінченко С.Г.
Пропоную із статті 14 виключити частину третю.  
Враховано    
128. Перед накладенням дисциплінарного стягнення начальник або особа, яка проводить службове розслідування, повинні зажадати від порушника надання письмового пояснення. Небажання порушника надавати пояснення не перешкоджає накладенню дисциплінарного стягнення.      Перед накладенням дисциплінарного стягнення начальник або особа, яка проводить службове розслідування, повинні зажадати від порушника надання письмового пояснення. Небажання порушника надавати пояснення не перешкоджає накладенню дисциплінарного стягнення.  
129. Про накладення дисциплінарного стягнення видається письмовий наказ, зміст якого оголошується особовому складу органу внутрішніх справ.   -28- Сінченко С.Г.
Пропоную із частини п'ятої статті 14 вилучити слово "письмовий".  
Враховано   Про накладення дисциплінарного стягнення видається наказ, зміст якого оголошується особовому складу органу внутрішніх справ.  
130. Оголошувати дисциплінарне стягнення особі начальницького складу в присутності його підлеглих заборонено.      Оголошувати дисциплінарне стягнення особі начальницького складу в присутності його підлеглих заборонено.  
131. Зміст наказу доводиться до відома особи рядового або начальницького складу, яку притягнуто до дисциплінарної відповідальності, під підпис. У разі пониження в посаді або звільнення з органів внутрішніх справ особі рядового або начальницького складу видається витяг з наказу.   -29- Сінченко С.Г.
У частині сьомій статті 14 слова "пониження в посаді" замінити словами "звільнення з посади".  
Враховано   Зміст наказу доводиться до відома особи рядового або начальницького складу, яку притягнуто до дисциплінарної відповідальності, під підпис. У разі звільнення з посади або звільнення з органів внутрішніх справ особі рядового або начальницького складу видається витяг з наказу.  
132. За кожне порушення службової дисципліни накладається лише одне дисциплінарне стягнення. У разі порушення службової дисципліни кількома особами дисциплінарне стягнення накладається на кожного окремо.      За кожне порушення службової дисципліни накладається лише одне дисциплінарне стягнення. У разі порушення службової дисципліни кількома особами дисциплінарне стягнення накладається на кожного окремо.  
133. При визначенні виду дисциплінарного стягнення повинні враховуватися тяжкість проступку, обставини, за яких його скоєно, заподіяна шкода, попередня поведінка особи та визнання нею своєї вини, її ставлення до виконання службових обов'язків, рівень кваліфікації тощо.   -30- Сінченко С.Г.
Крім того, слід передбачити дане попередження за незначні порушення службової дисципліни.  
Враховано   При визначенні виду дисциплінарного стягнення мають враховуватися тяжкість проступку, обставини, за яких його скоєно, заподіяна шкода, попередня поведінка особи та визнання нею своєї вини, її ставлення до виконання службових обов'язків, рівень кваліфікації тощо. У разі вчинення незначного порушення службової дисципліни начальник може обмежитись усним попередженням особі рядового або начальницького складу щодо необхідності суворого додержання службової дисципліни.  
134. У разі притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб рядового і начальницького складу, які мають дисциплінарне стягнення і знову допустили порушення службової дисципліни, дисциплінарне стягнення, що накладається, повинно бути більш суворим, ніж попереднє.      У разі притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб рядового і начальницького складу, які мають дисциплінарне стягнення і знову допустили порушення службової дисципліни, дисциплінарне стягнення, що накладається, має бути більш суворим, ніж попереднє.  
135. У разі повторного вчинення особою рядового або начальницького складу незначного проступку з урахуванням його нетяжкості, сумлінного ставлення цієї особи до виконання службових обов'язків, нетривалого перебування на посаді (до шести місяців) та за інших поважних причин начальник може обмежитися раніше накладеним на таку особу дисциплінарним стягненням.      У разі повторного вчинення особою рядового або начальницького складу незначного проступку з урахуванням його нетяжкості, сумлінного ставлення цієї особи до виконання службових обов'язків, нетривалого перебування на посаді (до шести місяців) та за інших поважних причин начальник може обмежитися раніше накладеним на таку особу дисциплінарним стягненням.  
136. Дисциплінарні стягнення у вигляді пониження в спеціальному званні на один ступінь на осіб, які мають перші спеціальні звання, і пониження в посаді на осіб, які обіймають посади найнижчого рівня, не накладаються.      Дисциплінарні стягнення у вигляді пониження в спеціальному званні на один ступінь на осіб, які мають перші спеціальні звання, і звільнення з посади на осіб, які обіймають посади найнижчого рівня, не накладаються.  
137. Звільнення осіб рядового і начальницького складу з органів внутрішніх справ як вид стягнення є крайнім заходом дисциплінарного впливу.      Звільнення осіб рядового і начальницького складу з органів внутрішніх справ як вид стягнення є крайнім заходом дисциплінарного впливу.  
138. Стаття 15. Порядок накладення дисциплінарних стягнень в особливих випадках   -31- Акопян В.Г.
Манчуленко Г.М.
Шаров І.Ф.
Сумнівним є положення статті 15 Статуту щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб, які перебувають у відрядженні, відпустці, на відпочинку чи_в період тимчасової непрацездатності. Це положення слід уточнити.  
Відхилено Відповідно до частини 2 статті 10 Закону України "Про міліцію" працівник міліції на території України незалежно від посади, яку він займає, місцезнаходження і часу в разі звернення до нього громадян або службових осіб з заявою чи повідомленням про події, які загрожують особистій чи громадській безпеці, або у разі безпосереднього виявлення таких подій зобов'язаний вжити заходів до попередження і припинення правопорушень, рятування людей, подання допомоги особам, які її потребують, встановлення і затримання осіб, які вчинили правопорушення, охорони місця події і повідомити про це в найближчий підрозділ міліції. Невиконання зазначених вимог працівником міліції в період перебування у відрядження, відпустці, на відпочинку є порушенням Закону, і відповідно- службової дисципліни.  Стаття 15. Порядок накладання дисциплінарних стягнень в особливих випадках  
139. У разі порушення дисципліни особами рядового і начальницького складу в період перебування у відрядженні, відпустці, на відпочинку або в період тимчасової непрацездатності начальник органу чи підрозділу, у межах відповідної території, де вчинено дисциплінарний проступок, уживає заходів до його припинення, збирає первинні матеріали та надсилає їх для розгляду за місцем проходження служби порушника.      У разі порушення дисципліни особами рядового і начальницького складу в період перебування у відрядженні, відпустці, на відпочинку або в період тимчасової непрацездатності начальник органу чи підрозділу, у межах відповідної території, де вчинено дисциплінарний проступок, уживає заходів до його припинення, збирає первинні матеріали та надсилає їх для розгляду за місцем проходження служби порушника.  
140. Накладення дисциплінарних стягнень на осіб рядового і начальницького складу за проступки, учинені під час чергування, несення вартової чи патрульно-постової служби, здійснюється тільки після закінчення чергування, варти або після заміни їх іншими особами та здачі зброї.      Накладання дисциплінарних стягнень на осіб рядового і начальницького складу за проступки, учинені під час чергування, несення вартової чи патрульно-постової служби, здійснюється тільки після закінчення чергування, варти або після заміни їх іншими особами та здачі зброї.  
141. Накладення дисциплінарного стягнення на особу, яка перебуває в стані сп'яніння, а також одержання від неї пояснень повинно бути відкладеним до її витвереження.      Накладення дисциплінарного стягнення на особу, яка перебуває в стані сп'яніння, а також одержання від неї пояснень має бути відкладене до її протверезення.  
142. Дисциплінарні стягнення за порушення кримінально-процесуального законодавства на осіб рядового і начальницького складу можуть накладати лише начальники, яким надано право призначати цих працівників на посаду, та їх заступники.      Дисциплінарні стягнення за порушення кримінально-процесуального законодавства на осіб рядового і начальницького складу можуть накладати лише начальники, яким надано право призначати цих працівників на посаду, та їх заступники.  
143. Стаття 16. Строки накладення дисциплінарних стягнень   -32- Соломатін Ю.П.
Вважаю за доцільне термін 1 рік залишити тільки до моральних стягнень, а до інших без обмеження терміну притягнення до дисциплінарної відповідальності.  
Відхилено частиною 3 статті 16 передбачено, що дисциплінарне стягнення не може бути накладено, якщо з дня вчинення проступку минуло більше півроку. Строки давності притягнення до адміністративної відповідальності - 2 місяці (ст..38 КУпАП), до кримінальної відповідальності - від 2-х років до безстрокового терміну (ст.. 49 КК України). У разі вчинення особою рядового або начальницького складу діянь, що містять ознаки злочину, строки давності притягнення до кримінальної відповідальності застосовуються відповідно до КК України; набрання законної сили обвинувальним вироком суду має наслідком звільнення працівника міліції з органів внутрішніх справ, визнаного винним у вчинені злочину; при цьому строк проведення службового розслідування або провадження в кримінальній справі чи справі про адміністративне правопорушення не включається до строку, в який може бути накладено дисциплінарне стягнення.  Стаття 16. Строки накладання дисциплінарних стягнень  
144. Дисциплінарне стягнення накладається у строк до одного місяця з дня, коли про проступок стало відомо начальнику.      Дисциплінарне стягнення накладається у строк до одного місяця з дня , коли про проступок стало відомо начальнику.  
145. У разі проведення за фактом учинення проступку службового розслідування, провадження в кримінальній справі або справі про адміністративне правопорушення на осіб рядового і начальницького складу дисциплінарне стягнення може бути накладено не пізніше одного місяця з дня закінчення службового розслідування, провадження в кримінальній справі чи справі про адміністративне правопорушення, не враховуючи періоду тимчасової непрацездатності або перебування у відпустці.      У разі проведення за фактом учинення проступку службового розслідування, провадження в кримінальній справі або справі про адміністративне правопорушення на осіб рядового і начальницького складу дисциплінарне стягнення може бути накладено не пізніше одного місяця з дня закінчення службового розслідування, провадження в кримінальній справі чи справі про адміністративне правопорушення, не враховуючи періоду тимчасової непрацездатності або перебування у відпустці.  
146. Дисциплінарне стягнення не може бути накладено, якщо з дня вчинення проступку минуло більше одного року. У цей період не включається строк проведення службового розслідування або провадження в кримінальній справі чи справі про адміністративне правопорушення.   -33- Бандурка О.М.
Пропоную у частині третій статті 16 Статуту слова "одного року" замінити словом "півроку".  
Враховано   Дисциплінарне стягнення не може бути накладено, якщо з дня вчинення проступку минуло більше півроку. У цей період не включається строк проведення службового розслідування або провадження в кримінальній справі чи справі про адміністративне правопорушення.  
147. Стаття 17. Відсторонення від виконання службових обов'язків      Стаття 17. Відсторонення від виконання службових обов'язків  
148. Особа рядового або начальницького складу, щодо якої проводиться службове розслідування, може бути усунена від посади із збереженням посадового окладу, окладу за спеціальне звання, надбавок за вислугу років та безперервну службу, інших виплат і надбавок.   -34- Сінченко С.Г.
Пропоную у частині першій статті 17 Статуту слово "усунена" замінити словом "відсторонена".  
Враховано   Особа рядового або начальницького складу, щодо якої проводиться службове розслідування, може бути відсторонена від посади із збереженням посадового окладу, окладу за спеціальне звання, надбавок за вислугу років та безперервну службу, інших виплат і надбавок.  
149. Рішення про усунення особи рядового або начальницького складу від посади можуть приймати начальники, яким надано право прийняття на службу або призначення цієї особи на посаду, шляхом видання письмового наказу.   -35- Сінченко С.Г.
Пропоную у частині другій статті 17 Статуту слово "усунення" замінити словом "відсторонення".  
Враховано   Рішення про відсторонення особи рядового або начальницького складу від посади можуть приймати начальники, яким надано право прийняття на службу або призначення цієї особи на посаду, шляхом видання письмового наказу.  
150. Тривалість відсторонення від виконання службових обов'язків за посадою не повинна перевищувати часу, передбаченого для проведення службового розслідування.      Тривалість відсторонення від виконання службових обов'язків за посадою не повинна перевищувати часу, передбаченого для проведення службового розслідування.  
151. Відсторонення від виконання службових обов'язків особи рядового або начальницького складу у разі її появи на службі в стані сп'яніння, відмови або ухилення від обов'язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони може здійснювати також безпосередній або старший прямий начальник без видання письмового наказу на строк до однієї доби.      Відсторонення від виконання службових обов'язків особи рядового або начальницького складу в разі її появи на службі в стані сп'яніння, відмови або ухилення від обов'язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони може здійснювати також безпосередній або старший прямий начальник без видання письмового наказу на строк до однієї доби.  
152. Стаття 18. Виконання та зняття дисциплінарних стягнень      Стаття 18. Виконання та зняття дисциплінарних стягнень  
153. Дисциплінарне стягнення виконується негайно, але не пізніше місяця з дня його накладення, не враховуючи періоду перебування особи рядового або начальницького складу у відпустці, відрядженні або його тимчасової непрацездатності. Після закінчення цього строку дисциплінарне стягнення не виконується.      Дисциплінарне стягнення виконується негайно, але не пізніше місяця з дня його накладення, не враховуючи періоду перебування особи рядового або начальницького складу у відпустці, відрядженні або його тимчасової непрацездатності. Після закінчення цього строку дисциплінарне стягнення не виконується.  
154. Такі дисциплінарні стягнення, як пониження в посаді та звільнення з органів внутрішніх справ, накладені на осіб рядового і начальницького складу, які тимчасово непрацездатні або перебувають у відпустці, відрядженні, виконуються після їх прибуття до місця проходження служби.   -36- Сінченко С.Г.
Пропоную у частинах другій та п'ятій статті 18 Статуту слова "пониження в посаді" замінити словами "звільнення з посади".  
Враховано   Такі дисциплінарні стягнення, як звільнення з посади та звільнення з органів внутрішніх справ, накладені на осіб рядового і начальницького складу, які тимчасово непрацездатні або перебувають у відпустці, відрядженні, виконуються після їх прибуття до місця проходження служби.  
155. Особи, з вини яких накладені дисциплінарні стягнення, не виконані без поважних причин, несуть відповідальність за цим Статутом.      Особи, з вини яких накладені дисциплінарні стягнення не виконані без поважних причин, несуть відповідальність за цим Статутом.  
156. У разі подання скарги виконання накладеного дисциплінарного стягнення не припиняється.      У разі подання скарги виконання накладеного дисциплінарного стягнення не припиняється.  
157. Такі дисциплінарні стягнення, як пониження в посаді, пониження в спеціальному званні та звільнення з органів внутрішніх справ, вважаються виконаними після видання наказу по особовому складу.      Такі дисциплінарні стягнення, як звільнення з посади, пониження в спеціальному званні та звільнення з органів внутрішніх справ, вважаються виконаними після видання наказу по особовому складу.  
158. Особа рядового або начальницького складу вважається такою, яка не має дисциплінарного стягнення, якщо її заохочено шляхом дострокового зняття дисциплінарного стягнення, нагороджено державною нагородою чи відзнакою Президента України або минув рік з дня накладення дисциплінарного стягнення.      Особа рядового або начальницького складу вважається такою, яка не має дисциплінарного стягнення, якщо її заохочено шляхом дострокового зняття дисциплінарного стягнення, нагороджено державною нагородою чи відзнакою Президента України або минув рік з дня накладення дисциплінарного стягнення.  
159. Стаття 19. Правові наслідки накладення дисциплінарних стягнень      Стаття 19. Правові наслідки накладання дисциплінарних стягнень  
160. Особа рядового або начальницького складу, на яку накладено дисциплінарне стягнення, не може бути призначена на вищу посаду доти, поки це стягнення не буде зняте.      Особа рядового або начальницького складу, на яку накладено дисциплінарне стягнення, не може бути призначена на вищу посаду доти, поки це стягнення не буде знято.  
161. РОЗДІЛ V      РОЗДІЛ V  
162. ОСКАРЖЕННЯ ДИСЦИПЛІНАРНИХ СТЯГНЕНЬ      ОСКАРЖЕННЯ ДИСЦИПЛІНАРНИХ СТЯГНЕНЬ  
163. Стаття 20. Порядок подання та розгляду скарг      Стаття 20. Порядок подання та розгляду скарг  
164. Особа рядового або начальницького складу має право усно чи письмово послідовно звернутися зі скаргою щодо накладення на неї дисциплінарного стягнення до безпосереднього чи старшого прямого начальника аж до Міністра внутрішніх справ України або до суду.   -37- Акопян В.Г.
Шаров І.Ф.
Із частини першої статті 20 Статуту слід виключити право звернення зі скаргою щодо накладення дисциплінарного стягнення до безпосереднього начальника.  
Враховано   Особа рядового або начальницького складу має право усно чи письмово послідовно звернутися зі скаргою щодо накладення на неї дисциплінарного стягнення до старшого прямого начальника - аж до Міністра внутрішніх справ України або до суду.  
165. Якщо вирішення питань, порушених у скарзі, не належить до повноважень начальника, який її отримав, скарга не пізніше ніж протягом п'яти днів надсилається за належністю, про що повідомляється заявникові.      Якщо вирішення питань, порушених у скарзі, не належить до повноважень начальника, який її отримав, скарга не пізніше ніж протягом п'яти днів надсилається за належністю, про що повідомляється заявникові.  
166. Забороняється пересилати скарги на розгляд тих начальників, дії чи рішення яких оскаржуються.      Забороняється пересилати скарги на розгляд тих начальників, дії чи рішення яких оскаржуються.  
167. Стаття 21. Строки оскарження дисциплінарних стягнень      Стаття 21. Строки оскарження дисциплінарних стягнень  
168. Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене протягом трьох місяців з дня ознайомлення з наказом особи, на яку воно накладене.      Дисциплінарне стягнення може бути оскаржено протягом трьох місяців з дня ознайомлення з наказом особи, на яку воно накладено.  
169. Пропущений строк для подання скарги може бути поновлено, якщо встановлено, що його пропущено з поважних причин.   -38- Сінченко С.Г.
Пропоную частину другу статті 21 Статуту викласти у такій редакції: "Пропущений строк для подання скарги може бути поновлено старшим прямим начальником, який має право накладати дисциплінарні стягнення".  
Враховано   Пропущений строк для подання скарги може бути поновлено старшим прямим начальником, який має право накладати дисциплінарні стягнення. Старший прямий начальник у разі надходження заяви про поновлення пропущеного строку подання скарги повинен всебічно та об'єктивно розглянути її і прийняти відповідне рішення не пізніше 10 днів після надходження заяви. Про результати розгляду заяви про поновлення пропущеного строку повідомляється особа рядового або начальницького склад, яка її подала, та начальник, який наклав на неї дисциплінарне стягнення.  
    -39- Сінченко С.Г.
Пропоную статтю 21 доповнити частинами третьою і четвертою такого змісту: "Старший прямий начальник у разі надходження заяви про поновлення пропущеного строку подання скарги повинен всебічно та об'єктивно розглянути її і прийняти відповідне рішення не пізніше 10 днів після надходження заяви.  
Враховано    
    -40- Сінченко С.Г.
Про результати розгляду заяви про поновлення пропущеного строку повідомляється особа рядового або начальницького склад, яка її подала, та начальник, який наклав на неї дисциплінарне стягнення".  
Враховано