Кількість абзаців - 500 Таблиця поправок


Про продовольчі банки (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. Закон України "Про продовольчі банки".   -1- Пропонує змінити назву законопроекту, у зв'язку з тим, що він регулює не тільки питання поводження з продовольчими товарами;  Відхилено .  ЗАКОН УКРАЇНИ Про продовольчі банки  
    -2- Пропонується назву законопроекту викласти у варіанті: „Про продовольчі фонди для благодійних заходів";  Відхилено .   
2. Цей закон визначає правовий статус, порядок утворення та діяльності реорганізації та ліквідації особливого виду неприбуткових організацій - продовольчих банків, права та обов`язки засновників та учасників таких організацій, порядок формування органів управління організаціями, набуття та використання коштів та майна, а також форми їх державної підтримки та контролю.   -3- Беспалий Б.Я.
Пропонується після слів „утворення та діяльності" поставити кому, текст „таких організацій, порядок формування органів управління організаціями" замінити текстом „продовольчих банків, порядок формування їхніх органів управління";  
Враховано   Цей Закон визначає правовий статус, порядок утворення та діяльності реорганізації та ліквідації особливого виду неприбуткових організацій - продовольчих банків, права та обов`язки засновників та учасників таких організацій, порядок формування органів управління організаціями, набуття та використання коштів та майна, а також форми їх державної підтримки та контролю.  
3. Розділ І. Загальні положення      Розділ І. Загальні положення  
4. Стаття 1. Законодавство про продовольчі банки      Стаття 1. Законодавство про продовольчі банки  
5. 1.Законодавство про продовольчі банки складається з Конституції України, Цивільного кодексу України, цього Закону, інших законів та нормативних актів органів виконавчої влади, ухвалених відповідно до цього закону та власної компетенції.   -4- Пункт 1 статті 1 викласти у такій редакції: 1. Законодавство про продовольчі банки ґрунтується на Конституції України і складається з цього Закону, Цивільного кодексу України, законів України „Про благодійництво та благодійні організації", "Про гуманітарну допомогу", інших нормативно-правових актів, що регулюють правовідносини у цій сфері, та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  Враховано   1. Законодавство про продовольчі банки ґрунтується на Конституції України і складається з цього Закону, Цивільного кодексу України, законів України „Про благодійництво та благодійні організації", "Про гуманітарну допомогу", інших нормативно-правових актів, що регулюють правовідносини у цій сфері, та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
6. 2.З метою створення сприятливого середовища для діяльності продовольчих банків, органи місцевого самоврядування можуть, в межах власної компетенції ухвалювати місцеві нормативні акти, щодо надання податкових чи інших пільг для продовольчих банків.   -5- Кабінет Міністрів України
У пункті 2 статті 1 акти" замінити на слова „приймати рішення";  
Враховано   2. З метою створення сприятливих умов для діяльності продовольчих банків Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, органи місцевого самоврядування можуть у межах власної компетенції приймати рішення щодо надання додаткових податкових чи інших пільг для продовольчих банків.  
    -6- У пункті 2 статті 1: слово „середовища" замінити словом „умов"; після слів „продовольчих банків" додати слова „Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації"; після слова „надання" додати слово „додаткових"  Враховано .   
    -7- Беспалий Б.Я.
У пункті 2 статті 1 слово „місцеві" замінити на слово „власні";  
Враховано редакційно    
7. Стаття 2 . Основні терміни та поняття      Стаття 2 . Основні терміни та поняття  
8. Терміни та поняття використані у цьому законі розуміються у такому значенні:   -8- Абзац перший статті 2 викласти у такій редакції: „У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:"  Немає висновку   У цьому Законі терміни і поняття вживаються в такому значенні:  
9. 1.Продовольчі банки - неприбуткові суспільно-корисні непідприємницькі організації, що утворюються відповідно до цього закону, основною статутною метою діяльності яких є накопичення продовольчих ресурсів та медикаментів для їх подальшого постачання благодійним та/або громадським чи іншим непідприємницьким організаціям, для їх безкоштовної реалізації серед фізичних осіб, окремих соціально-вразливих груп населення з якими безпосередньо працюють ці організації.   -9- Кабінет Міністрів України
Пункт 1 статті 2 викласти у такій редакції: Продовольчі банки - неприбуткові суспільно-корисні непідприємницькі організації, що утворюються відповідно до цього закону, основною метою діяльності яких є накопичення продовольчих ресурсів та медикаментів для їх подальшого постачання благодійним та/або громадським чи іншим непідприємницьким організаціям, дитячим будинкам, будинкам-інтернатів для престарілих, хосписів, лікарням та іншим відповідним установам для їх безкоштовного розподілу серед фізичних осіб - громадян, які потребують соціального захисту з якими безпосередньо працюють ці організації, та поширення інформації щодо надавачів допомоги з метою розвитку благодійництва в Україні.  
Враховано редакційно .  1) продовольчі банки - неприбуткові суспільно корисні непідприємницькі організації, що утворюються відповідно до цього Закону, основною статутною метою діяльності яких є накопичення продовольчих ресурсів та медикаментів для їх подальшого постачання благодійним та/або громадським чи іншим непідприємницьким організаціям, закладам для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, установам соціального обслуговування, реабілітаційним установам для дітей-інвалідів та інвалідів, закладам охорони здоров'я, іншим відповідним закладам та установам для їх безкоштовного розподілу серед громадян, які потребують соціального захисту та поширення інформації щодо надавачів допомоги з метою розвитку благодійництва в Україні;  
    -10- Певного доопрацювання вимагають, на наш погляд, окремі терміни, які використовуються проектом. Зокрема, доцільним було б замість терміну "соціально-вразливі групи населення" (ст. 2, 7 та ін.) використовувати термін „громадяни, які потребують соціального захисту", який застосовується Конституцією України  Враховано .   
    -11- Сушкевич В.М.
У пункт 1 статті 2 замінити слова "соціально вразливих груп населення" на "громадян, які потребують соціального захисту";  
Враховано    
    -12- Терещук С.М.
Пропонує термін "соціально вразливих верств населення" замінити на "соціально незахищених груп населення";  
Враховано .   
    -13- Заплатинський В.М.
Пропонує після слів „фізичних осіб" доповнити реченням: „- дитячих будинків, будинків-інтернатів для престарілих, хосписів, інших відповідних установ; Речення „окремих соціально-вразливих груп населення" замінити реченням: „громадяни, які потребують сторонній допомоги, шляхом надання соціальних послуг";  
Враховано частково .   
    -14- Волков О.М.
Пропонує викласти у редакції: „Продовольчі банки - неприбуткові суспільно-корисні непідприємницькі організації, що утворюються відповідно до цього закону, основною статутною метою діяльності яких є накопичення продовольчих ресурсів та медикаментів для їх подальшого постачання благодійним та/або громадським чи іншим непідприємницьким організаціям, дитячим будинкам, будинкам-інтернатам для престарілих та інвалідів, лікарням та іншим відповідним установам, для їх безкоштовної реалізації серед громадян, які потребують соціального захисту, з якими безпосередньо працюють ці організації" ;  
Враховано частково .   
    -15- Кукоба А.Т.
Пропонує викласти у редакції: Продовольчі банки - неприбуткові непідприємницькі організації, що утворюються відповідно до цього закону, виключно статутною метою діяльності яких є накопичення продовольчих ресурсів та медикаментів для їх подальшого постачання благодійним та/або громадським чи іншим неприбутковим непідприємницьким організаціям, для їх безкоштовного розподілу серед окремих соціально-вразливих груп населення з якими безпосередньо працюють ці організації;  
Враховано частково .   
10. 2.Непідприємницькі організації - юридичні особи приватного права, основною метою діяльності яких не є підприємницька діяльність для отримання прибутку в інтересах учасників чи пов'язаних з ними осіб (громадські, благодійні та інші подібні організації, що створюються відповідно до законів про такі організації).   -16- Терещук С.М.
Пропонує вилучити;  
Враховано    
    -17- Кабінет Міністрів України
Поняття „інші подібні організації" не визначено чинним законодавством України;  
Враховано .   
    -18- Кукоба А.Т.
Пропонує викласти у редакції: Непідприємницькі організації - юридичні особи приватного права, метою діяльності яких не є підприємницька діяльність (громадські, благодійні ті інші подібні організації, що створюються відповідно до законів про такі організації);  
Відхилено .   
11. 3.Неприбуткові організації - юридичні особи, основною метою діяльності яких не є підприємницька діяльність для отримання прибутку в інтересах учасників чи пов'язаних з ними осіб і які відповідно до податкового законодавства, звільнені від сплати податку на прибуток.   -19- Кабінет Міністрів України
Пункт 3 статті 2 виключити, оскільки він не відповідає п 7.11. ст..7 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств";  
Враховано .   
    -20- Терещук С.М.
Пункт 3 статті 2 виключити.  
Враховано .   
    -21- Кукоба А.Т.
Пункт 3 статті 2 викласти у редакції: „Неприбуткові організації - юридичні особи, метою діяльності яких не є підприємницька діяльність і які відповідно до законодавства звільнені від сплати податку на прибуток;  
Відхилено .   
12. 4.Набувач допомоги від продовольчого банку - непідприємницька (благодійна, громадська) організація, що отримує продовольчі ресурси від продовольчих банків , для їх безкоштовної реалізації серед фізичних осіб окремих соціально вразливих груп населення робота з якими відноситься до її статутної діяльності.   -22- Сушкевич В.М.
У пункті 4 статті 2 після слів "непідприємницька (благодійна, громадська) організація" додати "дитячі будинки, будинки-інтернати для літніх людей, лікарні та інші відповідні установи"; замінити слова "соціально вразливих груп населення" на "громадян, які потребують соціального захисту";  
Враховано .  2) набувач допомоги від продовольчого банку - непідприємницька (благодійна, громадська) організація, дитячий будинок, будинок-інтернат для престарілих чи інвалідів, лікарня, школа-інтернат, де утримуються діти-сироти, будинок ветеранів, притулок для неповнолітніх, лікарня та інша відповідна установа, що отримує продовольчі ресурси від продовольчих банків для їх безкоштовного розподілу серед громадян, які потребують соціального захисту, робота з якими відноситься до їх статутної діяльності та соціально незахищених груп населення;  
    -23- Пункт 4 статті 2 викласти у такій редакції: „2. Набувач допомоги від продовольчого банку - непідприємницька (благодійна, громадська) організація, заклад для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, реабілітаційна установа для дітей-інвалідів та інвалідів, установа соціального обслуговування, , заклад охорони здоров'я, заклад освіти, інший відповідний заклад, установа чи організація, що потребує та отримує продовольчі ресурси і медикаменти від продовольчих банків, виключно для їх безкоштовного розподілу серед громадян, які потребують соціального захисту, робота з якими відноситься до її статутної діяльності їх повноважень".  Враховано .   
    -24- Терещук С.М.
Пропонує термін "соціально вразливих верств населення" замінити на "соціально незахищених груп населення"; Розширити поняття "набувач допомоги". До них слід віднести школи-інтернати, де утримуються діти сироти, будинки ветеранів, притулки для неповнолітніх  
Враховано .   
    -25- Волков О.М.
Пропонується викласти у редакції: Набувач допомоги від продовольчого банку - непідприємницька (благодійна, громадська) організація, дитячий будинок, будинок-інтернат для престарілих чи інвалідів, лікарня, інша відповідна установа, що отримує продовольчі ресурси від продовольчих банків, для їх безкоштовної реалізації серед громадян, які потребують соціального захисту, робота з якими відноситься до її статутної діяльності;  
Враховано .   
    -26- Кукоба А.Т.
Набувач допомоги від продовольчого банку - непідприємницька (благодійна, громадська) організація, що отримує продовольчі ресурси від продовольчих банків, виключно для їх безкоштовного розподілу серед фізичних осіб - окремих соціально-вразливих груп населення, що відноситься до її статутної діяльності;  
Враховано частково .   
13. 5.Споживач допомоги від продовольчого банку - фізична особа, що безоплатно отримала продовольчу допомогу від набувача продовольчої допомоги.   -27- Пункт 3 статті 2 викласти у такій редакції: „3. Споживач допомоги від продовольчого банку - громадянин, який потребує соціального захисту та безоплатно отримав від набувача допомоги харчові продукти та/або медикаменти для власних потреб."  Враховано .  3) споживач допомоги від продовольчого банку - громадянин, який потребує соціального захисту та безоплатно отримав від набувача допомоги харчові продукти та/або медикаменти для власних потреб;  
14. 6.Харчові продукти - продукти рослинного, тваринного, морського походження придатні до споживання людиною в якості їжі без додаткової переробки, за винятком термічної чи іншої обробки перед безпосереднім вживанням, що передаються виробником продовольчим банкам безоплатно.   -28- Сушкевич В.М.
Пункт 6 статті 2 виключити, оскільки визначення "харчових продуктів" вже є в Законі України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини";  
Враховано .   
    -29- Кабінет Міністрів України
Пункт 6 статті 2 виключити, оскільки визначення цього терміну наведено у Законі України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини";  
Враховано .   
    -30- Терещук С.М.
Пункт 6 статті 2 виключити. Пропонує вилучити;  
Враховано .   
    -31- Пункт 6 статті 2 виключити. Привести положення цього пункту до положень Закону України „Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини", а саме: „Харчовий продукт - будь-який продукт, що в натуральному вигляді чи після відповідної обробки вживається людиною у їжу або пиття". Доповнити визначення наступного поняття: „продовольча сировина тваринного походження - м'ясо, молоко, яйця, яєчна маса, риба та морепродукти;, тваринні жири, легені, печінка, інші м'якушеві субпродукти, кишки, кров, продукти бджільництва та інші продукти, що використовуються для виготовлення харчових продуктів";  Відхилено .   
15. 7.Виробник харчових продуктів - юридична особа суб'єкт підприємницької діяльності, що займається виготовленням чи збутом харчових продуктів у тому числі структурні підрозділи юридичної особи основною діяльністю якої є підприємницька діяльність в інших сферах, які займаються заготівлею чи виготовленням харчових продуктів для потреб цієї юридичної особи.   -32- Сушкевич В.М.
у пункті 7 статті 2 після слів "цієї юридичної особи" вилучити "." і через "," додати слова "а також фізичні особи";  
Відхилено .  .  
    -33- Терещук С.М.
Пропонує вилучити;  
Враховано .   
    -34- Волков О.М.
Пункт 7 статті 2 викласти у наступній редакції: "Виробник харчових продуктів - юридична або фізична особа суб'єкт підприємницької діяльності, що займається виготовленням чи збутом харчових продуктів у тому числі структурні підрозділи юридичної особи, основною діяльністю якої є підприємницька діяльність в інших сферах, які займаються заготівлею чи виготовленням харчових продуктів."  
Відхилено .   
16. 8.Продовольчі ресурси - сукупність харчових продуктів, що накопичуються продовольчим банком для виконання статутних цілей.      4) продовольчі ресурси - сукупність харчових продуктів, що накопичуються продовольчим банком для виконання статутних цілей;  
17. 9.Медикаменти - дозовані лікарські засоби в тому вигляді та стані, в якому їх застосовують, допущені до застосування в Україні відповідно до Закону "Про лікарські засоби".      5) медикаменти - дозовані лікарські засоби в тому вигляді та стані, в якому їх застосовують, допущені до застосування в Україні відповідно до Закону "Про лікарські засоби";  
18. 10. Легалізуючі органи - Міністерство юстиції України та його управління і відділи в областях, районах та містах.      6) легалізуючі органи - Міністерство юстиції України, його управління і відділи в областях, районах та містах;  
19. 11.Державні контролюючі органи - державні органи, за якими закріплено функції контролю: прокуратура, державна податкова адміністрація, органи санітарного, ветеринарного, пожежного контролю, тощо.   -35- Беспалий Б.Я.
Пункт 11 статті 2 викласти у редакції: "Державні контролюючи органи - органи державної влади, за якими передбачено функції контролю";  
Враховано .  7) державні контролюючі органи - органи державної влади, за якими передбачено функції контролю;  
    -36- Терещук С.М.
У пункті 11 статті 2 Немає доцільності формулювати систему державних контролюючих органів;  
Враховано .   
    -37- У пункті 11 статті 2 Пропонується слова "органи санітарного" замінити на слова "державна санітарно-епідеміологічна служба, органи ..." далі за текстом;  Відхилено .   
20. 12.Публічні заходи продовольчих банків - заходи публічного характеру, які організовуються продовольчими банками з метою популяризації своєї діяльності та збору харчових продуктів та коштів на виконання статутної діяльності.      8) публічні заходи продовольчих банків - заходи публічного характеру, які організовуються продовольчими банками з метою популяризації своєї діяльності та збору харчових продуктів і коштів на виконання статутної діяльності;  
21. 13.Регіон - територія України, що охоплює більш ніж одну область, які межують між собою.   -38- Терещук С.М.
Пропонує уточнити поняття "регіон";  
Відхилено . Пункт вилучено.   
22. 14.Волонтер - фізична особа, віком від 16-років, яка на добровільній основі займається доброчинною суспільно-корисною діяльністю та бере участь в публічних акціях продовольчих банків, або працює над виконанням окремих програм чи робіт і не є в штаті продовольчого банку і як правило не отримує заробітну плату за таку діяльність.   -39- Джемілєв М..
Пункт 14 статті 2 викласти у наступній редакції „Волонтер - фізична особа, віком від 16 років, яка на добровільній основі займається доброчинною суспільно-корисною діяльністю, добровільно надає свої послуги не через матеріальні чи то фінансові мотиви та не з соціальних, економічних чи політичних уподобань, а по переконанню, що її діяльність принесе користь суспільству." (переставити містами 36 і 35)  
Відхилено . Пункт вилучено. .  9) волонтер продовольчого банку - фізична особа, яка здійснює функції волонтера в рамках діяльності продовольчих банків; 10) волонтерство - діяльність, яка побудована на добровільному бажанні людей, а не на матеріальній чи фінансовій зацікавленості та здійснюється не з причини соціального, економічного чи політичного тиску; спрямована на надання необхідної допомоги згідно з альтруїстичним покликанням людини; організована певним офіційним представником, організацією, яка є ініціатором надання допомоги, чи самими волонтерами з власної ініціативи; 11) реєстр волонтерів - список волонтерів, які працюють у рамках діяльності громадських об'єднань громадян на добровільних засадах та безоплатних умовах. Даний реєстр містить інформацію про кожного волонтера, допомагає в оперативній організації діяльності волонтерів у разі необхідності;  
    -40- Беспалий Б.Я.
У пункті 14 статті 2 виключити слова „як правило"; волонтер - фізична особа, яка добровільно здійснює благодійну, неприбуткову та вмотивовану діяльність, що має суспільно-корисний характер  
Відхилено    
    -41- Джемілєв М..
1. Включити до статті 2 після пункту 14 наступні пункти: 15. Волонтер продовольчого банку - фізична особа, яка здійснює функції волонтера в рамках діяльності продовольчих банків; 16. Волонтерство - діяльність, яка побудована на добровільному бажанні людей, а не на матеріальній чи фінансовій зацікавленості та здійснюється не по причині соціального, економічного чи політичного тиску; спрямована на надання необхідної допомоги згідно з альтруїстичним покликанням людини; організована певним офіційним представником, організацією, яка є ініціатором надання допомоги чи самими волонтерами з власної ініціативи; 17. Реєстр волонтерів - список волонтерів, які працюють в рамках діяльності громадських об'єднань громадян на добровільних засадах та безоплатних умовах. Даний реєстр містить інформацію про кожного волонтера, допомагає в оперативній організації діяльності волонтерів в разі необхідності.  
Враховано частково .   
23. 15.Добровільні пожертвування - безоплатно надані товари, роботи, послуги, безповоротна фінансова допомога, а також права користування майном, передані фізичною чи юридичною особою продовольчому банку.      12) добровільні пожертвування - безоплатно надані товари, роботи, послуги, безповоротна фінансова допомога, а також права користування майном, передані фізичною чи юридичною особою продовольчому банку;  
24. 16.Грант - особливий вид добровільного пожертвування, що надається продовольчому банку за окремим договором, під умовою використання коштів на виконання певних робіт, що співпадають із статутною метою утворення продовольчого банку, але не на користь особи, що надає грант чи пов'язаних з нею юридичних або фізичних осіб.      13) грант - особливий вид добровільного пожертвування, що надається продовольчому банку за окремим договором, під умовою використання коштів на виконання певних робіт, що співпадають із статутною метою утворення продовольчого банку, але не на користь особи, що надає грант, чи пов'язаних з нею юридичних або фізичних осіб.  
25. Стаття 3. Держава та продовольчі банки      Стаття 3. Держава та продовольчі банки  
26. 1.Держава визнає важливість розв'язання проблеми раціонального та ефективного використання продовольчих ресурсів в інтересах всього населення України і виступає гарантом дотримання прав продовольчих банків визначених законодавством України.   -42- Беспалий Б.Я.
У пункті 1 статті 3 слово „законодавством України" замінити словом „законом";  
Відхилено .  1. Держава визнає важливість розв'язання проблеми раціонального та ефективного використання продовольчих ресурсів в інтересах усього населення України і виступає гарантом дотримання прав продовольчих банків, визначених законодавством України.  
    -43- Терещук С.М.
Пункт 1 статті 3 викласти у такій редакції "Держава витупає гарантом дотримання прав продовольчих банків, визначених законодавством України"; Слова „визнає важливість розв'язання проблеми раціонального та ефективного використання продовольчих ресурсів в інтересах всього населення України" виключити;  
Відхилено .   
27. 2.Держава, в особі органів державної влади та місцевого самоврядування, надає допомогу продовольчим банкам у їх діяльності, сприяє реалізації проектів та програм цих організацій, направлених на раціональне використання продовольчих ресурсів та залучає їх до вирішення питань забезпечення харчовими продуктами та медикаментами найбільш соціально незахищених верств населення у різних регіонах України.   -44- Кабінет Міністрів України
Зазначає, що Закон України „Про благодійництво та благодійні організації" ст..1 та 4 роз'яснюють, які організації вважаються благодійними і на що направлена діяльність благодійних організацій;  
Відхилено .  2. Держава в особі органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування надає допомогу продовольчим банкам у їх діяльності, сприяє реалізації проектів та програм цих організацій, спрямованих на раціональне використання продовольчих ресурсів, та залучає їх до вирішення питань забезпечення харчовими продуктами та медикаментами найбільш соціально незахищених верств населення.  
    -45- Терещук С.М.
Пропонує слова "державної влади" замінити на слова "державної виконавчої влади";  
Враховано .   
28. 3.Держава, у порядку визначеному податковим законодавством, надає податкові пільги фізичним та юридичним особам, що надають необхідні продовольчі, фінансові та інші матеріальні ресурси продовольчим банкам, а також створює сприятливі податкові умови для споживачів продовольчої допомоги.      3.Держава в порядку, визначеному податковим законодавством, надає податкові пільги фізичним та юридичним особам, що надають необхідні продовольчі, фінансові та інші матеріальні ресурси продовольчим банкам, а також створює сприятливі податкові умови для споживачів продовольчої допомоги.  
29. Стаття 4. Засади діяльності продовольчих банків      Стаття 4. Засади діяльності продовольчих банків  
30. 1. Продовольчі банки діють на засадах рівності перед законом, рівноправності, добровільності, самоврядування, законності, гласності, доступності установчих документів, сприяння їх діяльності з боку держави.      1. Продовольчі банки діють на засадах рівності перед законом, рівноправності, добровільності, самоврядування, законності, гласності, доступності установчих документів, сприяння їх діяльності з боку держави.  
31. Стаття 5. Особливості правоздатності продовольчих банків      Стаття 5. Особливості правоздатності продовольчих банків  
32. 1.Продовольчий банк може створювати власні відокремлені підрозділи у вигляді представництв та філій у відповідності до статутних документів та законодавства.   -46- Беспалий Б.Я.
У пункті 1 статті 5 Пропонується слово „законодавства" замінити словом „закону";  
Враховано .  1. Продовольчий банк може створювати власні відокремлені підрозділи у вигляді представництв та філій у відповідності з статутними документами та законом.  
33. 2.Продовольчі банки можуть виступати засновниками юридичних осіб у тому числі підприємницьких.   -47- Беспалий Б.Я.
Пункт 2 статті 5 Пропонує викласти у редакції: „Продовольчі банки можуть виступати засновниками непідприємницьких юридичних осіб";  
Враховано .  2. Продовольчі банки можуть виступати засновниками непідприємницьких юридичних осіб.  
    -48- Пункт 2 статті 5 виключити Пропонує виключити, оскільки створення дочірніх комерційних структур може призвести до зловживань;  Враховано .   
34. 3.Продовольчий банк утворюється безстроково, якщо інше не передбачено його установчими документами.      3.Продовольчий банк утворюється безстроково, якщо інше не передбачено його установчими документами.  
35. 4.Продовольчий банк не може бути реорганізованим у підприємницьку юридичну особу.      4.Продовольчий банк не може бути реорганізованим у підприємницьку юридичну особу.  
36. Розділ 2. Утворення продовольчих банків      Розділ 2. Утворення продовольчих банків  
37. Стаття 6. Організаційно правові форми продовольчого банку      Стаття 6. Організаційно - правові форми продовольчого банку  
38. 1.Продовольчі банки можуть утворюватись у таких організаційно-правових формах:      1.Продовольчі банки можуть утворюватися в таких організаційно-правових формах:  
39. 1) товариство      1)товариство;  
40. 2) установа      2) установа.  
41. 2.Організаційно правова форма продовольчого банку визначається засновниками.      2.Організаційно - правова форма продовольчого банку визначається засновниками.  
42. Стаття 7. Особливості утворення продовольчого банку у формі товариства      Стаття 7. Особливості утворення продовольчого банку у формі товариства  
43. 1.Продовольчий банк у формі товариства засновується не менш як двома правоздатними фізичними та/або юридичними особами, які набувають статусу членів від моменту заснування і які беруть участь у його управлінні.   -49- Сушкевич В.М.
Вилучити слово "правоздатними", оскільки визначення правоздатності є у Цивільному кодексі України  
Враховано .  1.Продовольчий банк у формі товариства засновується не менш як двома фізичними та/або юридичними особами, які набувають статусу членів від моменту заснування та беруть участь у його управлінні.  
44. 2.Засновниками з боку юридичних осіб можуть бути: непідприємницькі організації, які працюють з соціально-вразливими групами населення або підприємницькі організації, що займаються виробництвом чи реалізацією харчових продуктів та/або медикаментів.   -50- Сушкевич В.М.
Замінити слова "з соціально-вразливими групами населення" на "громадян, які потребують соціального захисту";  
Враховано .  2.Засновниками з боку юридичних осіб можуть бути непідприємницькі організації, що працюють з громадянами, які потребують соціального захисту, або підприємницькі організації, що займаються виробництвом чи реалізацією харчових продуктів та/або медикаментів.  
45. 3.Члени продовольчого банку у формі товариства не зберігають прав на передане товариству майно, у тому числі членські внески, та не несуть матеріальної відповідальності по зобов`язанням товариства так само як товариство не несе матеріальної відповідальності по зобов`язанням учасників .   -51- Беспалий Б.Я.
Пропонує двічі текст „по зобов'язанням" замінити текстом „за зобов'язаннями";  
Враховано .  3.Члени продовольчого банку у формі товариства не зберігають прав на передане товариству майно, у тому числі членські внески, та не несуть матеріальної відповідальності за зобов`язаннями товариства, так само як товариство не несе матеріальної відповідальності за зобов`язаннями учасників .  
46. Стаття 8 . Особливості утворення продовольчого банку у формі установи      Стаття 8 . Особливості утворення продовольчого банку у формі установи  
47. 1.Продовольчий банк у формі установи засновується фізичними та/або юридичними особами, які не беруть участі в її управлінні, шляхом виділення та об'єднання їх коштів або майна на користь установи чи на основі майна переданого установі в управління, за винятком харчових продуктів та медикаментів.      1.Продовольчий банк у формі установи засновується фізичними та/або юридичними особами, які не беруть участі в її управлінні, шляхом виділення та об'єднання їх коштів або майна на користь установи чи на основі майна, переданого установі в управління, за винятком харчових продуктів та медикаментів.  
48. 2.Продовольчий банк у формі установи не має членства.      2.Продовольчий банк у формі установи не має членства.  
49. 3.Харчові продукти та медикаменти не можуть бути підставою утворення установи.   -52- Сушкевич В.М.
Редакційно доопрацювати пункт;  
Враховано .  3. Харчові продукти та медикаменти не можуть виступати організаційним, економічним чи будь-яким іншим обґрунтуванням для утворення установи продовольчого банку і не можуть бути внеском при її заснуванні.  
    -53- Пропонується внести уточнення у формулювання цього пункту;  Враховано .   
50. Стаття 9 . Учасники продовольчих банків      Стаття 9 . Учасники продовольчих банків  
51. 1.Учасниками продовольчих банків є засновники, члени та прихильники .   -54- Кабінет Міністрів України
Зазначається, що не передбачений чинним законодавством термін, що „учасниками продовольчих банків є „прихильники";  
Враховано .  1. Учасниками продовольчих банків є засновники, члени та волонтери.  
    -55- Вживаний термін „прихильники продовольчого банку" не має визначення;  Враховано .   
    -56- Джемілєв М..
Після слова „члени" додати слово „волонтери".  
Враховано .   
52. 2. Громадяни іноземних держав, особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, суб`єкти підприємницької діяльності, що набули статусу юридичної особи в Україні, можуть бути учасниками продовольчих банків відповідно до умов цього закону.      2. Громадяни іноземних держав, особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, суб`єкти підприємницької діяльності, що набули статусу юридичної особи в Україні, можуть бути учасниками продовольчих банків відповідно до умов цього Закону.  
53. Стаття 10. Засновники продовольчих банків      Стаття 10. Засновники продовольчих банків  
54. 1.Засновниками продовольчого банку визнаються юридичні або фізичні особи, які можуть нести повну відповідальність по своїм зобов'язанням, що ухвалили установчі документи відповідно до порядку та вимог цього Закону.   -57- Сушкевич В.М.
Вилучити слова "які можуть нести повну відповідальність по своїм зобов'язанням", оскільки визначення правоздатності встановлено Цивільним кодексом України;  
Враховано .  1. Засновниками продовольчого банку визнаються юридичні або фізичні особи, які ухвалили установчі документи відповідно до порядку та вимог цього Закону.  
    -58- Беспалий Б.Я.
Пропонує текст „по своїм зобов'язанням" замінити текстом „за своїми зобов'язаннями";  
Відхилено .   
55. 2.Обсяг взаємних прав і зобов`язань засновників щодо створення продовольчого банку визначається засновницьким договором (у разі його складення) а щодо участі у його діяльності - статутом/положенням .      2. Обсяг взаємних прав і зобов`язань засновників щодо створення продовольчого банку визначається засновницьким договором (у разі його складення), а щодо участі в його діяльності - статутом/положенням.  
56. 3. У разі створення продовольчого банку у формі товариства засновники автоматично набувають статусу членів організації.      3. У разі створення продовольчого банку у формі товариства засновники автоматично набувають статусу членів організації.  
57. Стаття 11. Члени продовольчого банку у формі товариства      Стаття 11. Члени продовольчого банку у формі товариства  
58. 1.Членами продовольчого банку у формі товариства можуть бути громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18-річного віку, а також юридичні особи, зареєстровані в Україні.      1.Членами продовольчого банку у формі товариства можуть бути громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18-річного віку, а також юридичні особи, зареєстровані в Україні.  
59. 2.Члени продовольчого банку у формі товариства є рівними у правах, якщо інше не передбачено статутом організації. Кількість членів продовольчого банку у формі товариства не може бути меншою двох, якщо статут не передбачає більшої кількості членів.      2.Члени продовольчого банку у формі товариства є рівними у правах, якщо інше не передбачено статутом організації. Кількість членів продовольчого банку у формі товариства не може бути меншою двох, якщо статут не передбачає більшої кількості членів.  
60. 3.Порядок набуття та припинення членства в продовольчому банку у формі товариства визначається статутом, який має гарантувати право на оскарження позбавлення членства до вищого статутного органу продовольчого банку.      3.Члени продовольчого банку у формі товариства є рівними у правах, якщо інше не передбачено статутом організації. Кількість членів продовольчого банку у формі товариства не може бути меншою двох, якщо статут не передбачає більшої кількості членів.  
61. Стаття 12 . Особливості членства у продовольчому банку у формі товариства   -59- Терещук С.М.
Вимагає доопрацювання. Положення про добровільне припинення членства у продовольчому банку формі товариства (п.2) по суті повторюється в п.4 (подання письмової заяви про вихід).  
Відхилено .  Стаття 12. Особливості членства у продовольчому банку у формі товариства  
62. 1.Членство у продовольчому банку у формі товариства є індивідуальним і не може бути передано іншій особі.      1.Членство у продовольчому банку у формі товариства є індивідуальним і не може бути передано іншій особі.  
63. 2.Членство припиняється по факту, в добровільному або примусовому порядку.   -60- Терещук С.М.
Пункт 2 статті 12 слова "примусовому порядку" виключити а замість них записати "за рішенням суду"  
Враховано .  2. Членство припиняється по факту, добровільно, або за рішенням суду.  
64. 3. По факту членство припиняється в зв`язку із смертю фізичної особи, яка була членом організації або ліквідацією чи реорганізацією юридичної особи - члена продовольчого банку у формі товариства, за винятком випадків, передбачених статутом.      3.По факту членство припиняється у зв`язку із смертю фізичної особи, яка була членом організації, або ліквідацією чи реорганізацією юридичної особи - члена продовольчого банку у формі товариства, за винятком випадків, передбачених статутом.  
65. 4.Член продовольчого банку у формі товариства має право вийти з його членів шляхом подання письмової заяви про вихід. Статут може передбачати право на вихід лише після виконання зобов'язань перед товариством, прийнятих на себе в порядку, встановленому статутом, або через певний час з моменту подачі заяви, але не більше ніж через рік. Це положення не застосовується, якщо права та обов`язки членів продовольчого банку у формі товариства були суттєво змінені.   -61- Пункт 4 статті 12 викласти у такій редакції: „4. Добровільно членство фізичної особи припиняється на підставі її письмової заяви про вихід на умовах, передбачених статутом/положенням продовольчого банку."  Враховано .  4. Добровільно членство фізичної особи припиняється на підставі її письмової заяви про вихід на умовах, передбачених статутом/положенням продовольчого банку.  
66. 5.Член продовольчого банку у формі товариства може бути виключеним з числа членів у випадках і в порядку передбаченому статутом. Незалежно від норм статуту, вищий керівний орган продовольчого банку може делегувати право іншому постійно діючому керівному органу виключати з числа членів осіб за грубе порушення норм статуту або за заподіяння значної шкоди організації. У цьому випадку, виключена особа має право звернутись до вищого керівного органу продовольчого банку з апеляцією.   -62- Пункт 5 статті 12 викласти у такій редакції та перенести друге і третє речення до підпункту 6 пункту 1 статті 39: „5. Член продовольчого банку у формі товариства може бути виключеним з числа членів у випадках і в порядку передбаченому статутом/положенням продовольчого банку.  Враховано .  5. Член продовольчого банку у формі товариства може бути виключеним із числа членів у випадках і в порядку, передбаченому статутом/положенням продовольчого банку.  
67. 6.Повідомлення про виключення з членів організації надсилається виключеній особі в письмовому вигляді за підписом керівника організації.   -63- У пункті 6 статті 12 слова „виключеній особі" замінити словами „виключеному члену".  Враховано .  6. Повідомлення про виключення з числа членів організації надсилається виключеному члену в письмовому вигляді за підписом керівника організації.  
68. 7.Особа, членство якої припинено, не має права на повернення членських внесків та виділення частки майна з продовольчого банку у формі товариства на свою користь.   -64- У пункті 7 статті 12 слова „Особа, членство якої припинено" замінити словами „Виключений член".  Враховано .  7. Виключений член не має права на повернення членських внесків та виділення частки майна продовольчого банку у формі товариства на свою користь.  
69. 8.У випадку порушення норм статуту при виключенні з членів продовольчого банку у формі товариства, останні мають право на звернення до суду з позовом про незаконне позбавлення членства.   -65- Кабінет Міністрів України
Зазначається, що не передбачений чинним законодавством термін „норм статуту";  
Враховано .  8. Рішення про виключення з числа членів продовольчого банку може бути оскаржено до суду.  
    -66- Беспалий Б.Я.
Пропонує викласти у редакції „Рішення про виключення з членів продовольчого банку може бути оскаржено до суду";  
Враховано .   
70. Стаття 13 . Особливості членства юридичних осіб в продовольчому банку у формі товариства      Стаття 13 . Особливості членства юридичних осіб у продовольчому банку у формі товариства  
71. 1.Юридична особа приймає рішення про створення/членство в продовольчому банку у формі товариства відповідно до власного статуту.      1.Юридична особа приймає рішення про створення/членство в продовольчому банку у формі товариства відповідно до власного статуту.  
72. 2.Якщо інше не встановлено статутом продовольчого банку у формі товариства, юридична особа - член організації має один голос у її вищому керівному органі. Реалізація прав члена юридичною особою-членом здійснюється через її представника.   -67- Пункт 2 статті 13 викласти у такій редакції: „2. Якщо інше не передбачено статутом/положенням продовольчого банку юридична особа - член організації має один голос у його вищому керівному органі організації і реалізує свої права через свого представника, повноваження якого засвідчується відповідним дорученням"  Враховано .  2. Якщо інше не передбачено статутом/положенням продовольчого банку, юридична особа - член організації має один голос у вищому керівному органі організації і реалізує свої права через представника, повноваження якого засвідчуються відповідним дорученням.  
73. 3.Перший керівник юридичної особи-члена продовольчого банку має право представляти її інтереси в продовольчому банку без доручення, якщо інше не передбачено статутом юридичної особи-члена. Повноваження інших представників посвідчується відповідним дорученням.      3.Перший керівник юридичної особи - члена продовольчого банку має право представляти її інтереси у продовольчому банку без доручення, якщо інше не передбачено статутом юридичної особи-члена. Повноваження інших представників посвідчується відповідним дорученням.  
74. Стаття 14 . Утворення продовольчого банку      Стаття 14 . Утворення продовольчого банку  
75. 1.Продовольчий банк утворюється за ініціативою її засновників/засновника.   -68- Беспалий Б.Я.
Виключити слово Пропонує вилучити текст „/засновника";  
Враховано .  1.Продовольчий банк утворюється за ініціативою її засновників.  
76. 2.Засновники за бажанням укладають засновницький договір або установчий протокол про утворення організації.      2.Засновники за бажанням укладають засновницький договір або установчий протокол про утворення організації.  
77. 3.В засновницькому договорі або установчому протоколі визначається:      3.У засновницькому договорі або установчому протоколі зазначаються:  
78. 1)прізвища, ім`я, по батькові засновників для фізичних та назви для юридичних осіб, а також їх адреси;      1)прізвище, ім`я, по батькові засновників для фізичних осіб та назви для юридичних осіб, а також їх адреси;  
79. 2)назву, організаційно-правову форму, місцезнаходження та мету утворення продовольчого банку;      2) назва, організаційно-правова форма, місцезнаходження та мета утворення продовольчого банку;  
80. 3)порядок спільної діяльності щодо утворення продовольчого банку, засади передачі йому майна засновниками, а також інші значимі для створення продовольчого банку питання.      3)порядок спільної діяльності щодо утворення продовольчого банку, засади передачі йому майна засновниками, а також інші значимі для створення продовольчого банку питання.  
81. 4.Засновницький договір або установчий протокол оформляються в письмовому вигляді і підписуються всіма засновниками. Допускається підписання документів представником засновника, якщо він має на це оформлене відповідним чином доручення.   -69- У пункті 3 статті 14: у реченні першому слово „протокол" замінити словом „акт"; речення друге вилучити.  Враховано .  3. Засновницький договір або установчий акт оформляється в письмовому вигляді та підписується всіма засновниками.  
82. 5.Засновники також затверджують статут організації та призначають її керівні органи, якщо інше не передбачено цим законом чи засновницьким договором.   -70- У пункті 4 статті 14: слова „призначають її керівні органи" замінити словами „здійснюють перше призначення членів наглядової ради"; слова „цим законом чи засновницьким договором" замінити словами „засновницьким договором чи установчим актом".  Враховано .  4. Засновники також затверджують статут/положення організації та здійснюють перше призначення членів наглядової ради, якщо інше не передбачено засновницьким договором чи установчим актом.  
83. 6.Рішення про утворення продовольчого банку у формі товариства, прийняття його установчих документів і обрання керівних органів приймається установчими зборами (з`їздом чи конференцією), скликаними засновниками про що складається протокол установчих зборів.   -71- У пункті 5 статті 14 слова „керівних органів" замінити словами органів управління".  Враховано .  5. Рішення про утворення продовольчого банку у формі товариства, прийняття його установчих документів і обрання органів управління приймається установчими зборами (з`їздом чи конференцією), скликаними засновниками, про що складається протокол установчих зборів.  
84. Стаття 15 . Установчі документи      Стаття 15 . Установчі документи  
85. 1.Установчими документами, відповідно до організаційно-правових форм продовольчого банку є:   -72- Звертаємо увагу на те, що протоколи установчих зборів або установчі протоколи не слід визнавати установчими документами продовольчого банку (ст. 15 проекту). Крім цього, за ст. 87 нового ЦКУ установчим документом товариства є акт.  Враховано .  1.Установчими документами відповідно до організаційно-правових форм продовольчого банку є:  
86. 1)для продовольчого банку у формі товариства - статут, рішення про утворення, протокол установчих зборів;   -73- Сушкевич В.М.
Після слів "рішення про утворення," замінити слова "протокол установчих зборів" на слова "установчий акт";  
Враховано .  1) для продовольчого банку у формі товариства - статут/положення або засновницький договір, протокол установчих зборів (з'їзду, конференції);  
    -74- Заплатинський В.М.
Пропонує викласти у редакції: "для продовольчого банку учасниками статут або засновницький договір між учасникам, протокол установчих зборів;  
Відхилено .   
87. 2)для продовольчого банку у формі установи - статут, установчий протокол або засновницький договір;   -75- У підпункті 2 пункту 1 статті 15 слова "установчий протокол" вилучити.  Враховано .  2) для продовольчого банку у формі установи - статут/положення, установчий акт.  
    -76- Заплатинський В.М.
Пропонує викласти у редакції: "для продовольчого банку у формі установи - індивідуальний або спільний установчий акт, складений засновником (засновниками)";  
Відхилено .   
88. Стаття 16 . Статут продовольчого банку      Стаття 16 . Статут продовольчого банку  
89. 1. Статут продовольчого банку оформляється у письмовому вигляді і повинен містити:      1. Статут продовольчого банку оформляється в письмовому вигляді та повинен містити:  
90. 1)- назву продовольчого банку та його організаційно правову форму;      1) назву продовольчого банку та його організаційно-правову форму;  
91. 2) - статус та місце знаходження продовольчого банку (назву населеного пункту де знаходиться постійно діючий керівний орган організації);   -77- У підпункті 2 пункту 1 статті 16 після слова „керівний" додати слово „статутний".  Враховано .  2) статус та місцезнаходження продовольчого банку (назву населеного пункту, де знаходиться постійно діючий керівний статутний орган організації);  
92. 3)- мету та завдання продовольчого банку;      3) мету та завдання продовольчого банку;  
93. 4)- структуру продовольчого банку;      4) структуру продовольчого банку;  
94. 5) - умови і порядок прийому в члени, порядок припинення членства, права і обов`язки членів продовольчого банку у формі товариства ;      5) умови і порядок прийому в члени, порядок припинення членства, права і обов`язки членів продовольчого банку у формі товариства ;  
95. 6) - порядок формування керівних органів продовольчого банку, їх компетенцію, строки повноважень;   -78- У пункті 1 статті 16: у підпункті 6 слова „керівних органів" замінити словами „органів управління";  Враховано .  6) порядок формування органів управління продовольчого банку, їх компетенцію, строки повноважень;  
96. 7) - умови та процедуру скликання вищого керівного органу та порядку прийняття рішень;   -79- у підпункті 7 після слів „умови та" додати слово „опис";  Враховано .  7) умови та опис процедури скликання вищого керівного органу та порядку прийняття рішень;  
97. 8) - джерела та порядок надходження коштів та іншого майна продовольчого банку, права керівних органів та структурних підрозділів по його використанню, порядок здійснення основної діяльності відповідно до статутних завдань, форми внутрішнього контролю та звітності;   -80- у підпункті 8 слова „іншого майна продовольчого банку, права керівних органів та структурних підрозділів по його" замінити словами майна продовольчого банку, повноваження органів управління, структурних і відокремлених підрозділів по їх"  Враховано .  8) джерела та порядок надходження коштів і майна продовольчого банку, повноваження органів управління, структурних і відокремлених підрозділів по їх використанню, порядок здійснення основної діяльності відповідно до статутних завдань, форми внутрішнього контролю та звітності;  
    -81- у підпункті 11 слова „його штатних працівників" замінити словами „штатних працівників продовольчих банків", слова „визначення умов" замінити словами „умови".  Враховано .   
98. 9) - порядок припинення діяльності продовольчого банку і вирішення майнових питань, пов`язаних з його ліквідацією;      9) порядок припинення діяльності продовольчого банку і вирішення майнових питань, пов`язаних з його ліквідацією;  
99. 10)- порядок внесення змін до статуту/положення продовольчого банку;      10) порядок внесення змін до статуту/положення продовольчого банку;  
100. 11) - порядок призначення виконавчого апарату продовольчого банку та визначення умов оплати праці його штатних працівників.      11) порядок призначення виконавчого апарату продовольчого банку та визначення умов оплати праці його штатних працівників.  
101. 3. В статуті можуть бути передбачені і інші норми, необхідні для діяльності продовольчого банку, що не суперечать цьому Закону.   -82- Пункт 3 статті 16 викласти у такій редакції: „3. В статуті/положенні можуть бути передбачені і інші норми, необхідні для забезпечення діяльності продовольчого банку  Враховано . Правка 07.02.2005  2. У статуті/положенні можуть бути передбачені та інші норми, необхідні для забезпечення діяльності продовольчого банку.  
102. 4. Статут може містити також опис символіки продовольчого банку.      3. Статут може містити також опис символіки продовольчого банку.  
103. Стаття 17 . Назва продовольчого банку      Стаття 17 . Назва продовольчого банку  
104. 1.Продовольчий банк має власну назву, яка має містити в собі: вид юридичної особи як непідприємницької організації відповідної організаційно-правової форми (товариство чи установа), назву області чи міста, статус організації (міський, обласний), слова "продовольчий банк". Приклад: "Непідприємницьке товариство Донецький обласний продовольчий банк".   -83- Сушкевич В.М.
Вилучити слова: "Приклад: "Непідприємницьке товариство Донецький обласний продовольчий банк" ";  
Враховано .  1. Продовольчий банк має власну назву, яка повинна містити організаційно-правову форму (товариство чи установа), назву області чи міста, статус організації (міський, обласний), слова "продовольчий банк".  
    -84- Кабінет Міністрів України
Пропонує виключити приклади;  
Враховано .   
    -85- У пункті 1 статті 17: слова „в собі: вид юридичної особи як непідприємницької організації" вилучити; слова „відповідної організаційно-правової форми" замінити словами „організаційно-правову форму".  Враховано .   
105. 2.За рішенням засновника, складовою частиною назви може бути додаткове найменування.   -86- У пункті 2 статті 17 слово „засновника" замінити словом „засновників".  Враховано .  2. За рішенням засновників, складовою частиною назви може бути додаткове найменування.  
106. 3.Назва структурного підрозділу продовольчого банку, крім власної назви основної організації, статусу структурного підрозділу (представництво чи відділення) має містити найменування адміністративно-територіального утворення, у якому діє структурний осередок продовольчого банку. Приклад: "Дружківське міське представництво непідприємницького товариства Донецький обласний продовольчий банк".   -87- Пункт 3 статті 17 викласти у такій редакції: „3. Назва відокремленого підрозділу продовольчого банку має містити, назву продовольчого банку, статус відокремленого підрозділу (представництво чи філія), найменування адміністративно-територіального утворення, у якому діє цей підрозділ продовольчого банку."  Враховано .  3. Назва відокремленого підрозділу продовольчого банку має містити назву продовольчого банку, статус відокремленого підрозділу (представництво чи філія), найменування адміністративно-територіального утворення, у якому діє цей підрозділ продовольчого банку.  
    -88- Кабінет Міністрів України
Пропонує виключити приклади;  
Враховано .   
107. Стаття 18 . Статус продовольчих банків      Стаття 18 . Статус продовольчих банків  
108. 1.Продовольчі банки утворюються та діють з міським та обласним статусом.      1.Продовольчі банки утворюються та діють з міським та обласним статусом.  
109. 2.Статус продовольчого банку визначається територією його діяльності, що встановлюється засновниками шляхом внесення відповідного запису до статуту.   -89- У статті 18: у пункті 2 слова „встановлюється засновниками шляхом внесення відповідного запису до статуту" замінити словами „визначається засновниками у статуті/положенні";  Враховано .  2.Статус продовольчого банку визначається територією його діяльності, що встановлюється засновниками шляхом внесення відповідного запису до статуту.  
110. 3.Продовольчі банки з обласним статусом можуть утворювати свої представництва без статусу юридичної особи в адміністративно-територіальних одиницях відповідної області.   -90- пункт 3 доповнити частиною другою такого змісту: „Київський та Севастопольський міські продовольчі банки можуть утворювати свої представництва без статусу юридичної особи, відповідно в районах міста Києва та Севастополя."  Враховано .  3.Продовольчі банки з обласним статусом можуть утворювати свої представництва без статусу юридичної особи в адміністративно-територіальних одиницях відповідної області. Київський і Севастопольський міські продовольчі банки можуть утворювати свої представництва без статусу юридичної особи відповідно в районах міст Києва і Севастополя.  
111. РОЗДІЛ 3. РЕЄСТРАЦІЯ ПРОДОВОЛЬЧИХ БАНКІВ      РОЗДІЛ 3. РЕЄСТРАЦІЯ ПРОДОВОЛЬЧИХ БАНКІВ  
112. Стаття 19. Реєстрація продовольчих банків      Стаття 19. Реєстрація продовольчих банків  
113. 1.Реєстрація продовольчих банків, в залежності від статусу, здійснюється шляхом внесення до державного реєстру відповідним міським або обласним органом юстиції за місцем знаходження постійно діючого статутного органу продовольчого банку.   -91- Сушкевич В.М.
пропонує узгодити положення про реєстрацію продовольчих банків з Законом України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців";  
Враховано .  1. Державна реєстрація продовольчих банків проводиться державним реєстратором у виконавчому комітеті міської ради обласного значення або в районній в містах Києві та Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням постійно діючого керівного статутного органу продовольчого банку.  
    -92- Положення про реєстрацію продовольчих банків (розділ 3 проекту) слід узгодити з Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців", згідно з яким державна реєстрація юридичних осіб проводиться державним реєстратором виключно у виконавчому комітеті міської ради обласного значення або у районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи.  Враховано .   
    -93- Кабінет Міністрів України
Пропонується слова „міським або обласним органом юстиції" замінити словами „Головним управлінням юстиції Мінюсту в АРК, обласним Київським та Севастопольським міськими управліннями юстиції, районними, районними у містах Києві та Севастополі, міськими (міст обласного значення) управліннями юстиції";  
Враховано .   
114. 2.Реєстрація всеукраїнських об'єднань продовольчих банків та Української національної федерації продовольчих банків здійснюється Міністерством юстиції України.      2.Реєстрація всеукраїнських об'єднань продовольчих банків та Української національної федерації продовольчих банків здійснюється Міністерством юстиції України.  
115. 3.Реєстрація відокремлених підрозділів продовольчих банків здійснюється районними, або міськими управліннями юстиції за місцем розміщення відокремленого підрозділу продовольчого банку. У разі відсутності органів юстиції у адміністративно територіальній одиниці де утворено структурний підрозділ він реєструється відповідними службами виконкому міської ради чи райдержадміністрації.   -94- У пункті 3 статті 19 слова „районними, або міськими управліннями юстиції за місцем розміщення відокремленого підрозділу продовольчого банку. У разі відсутності органів юстиції у адміністративно територіальній одиниці де утворено структурний підрозділ він реєструється відповідними службами виконкому міської ради чи райдержадміністрації" замінити словами „у відповідності із Законом України „Про державну реєстрацію юридичним осіб та фізичних осіб-підприємців".  Враховано .  3. Державна реєстрація відокремлених підрозділів продовольчих банків здійснюється у відповідності із Законом України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців".  
    -95- Кабінет Міністрів України
Пропонується конкретизувати, компетенцію яких державних органів є реєстрація продовольчих банків та їх структурних утворень;  
Враховано .   
116. Стаття 20 . Заява про внесення до реєстру   -96- Кабінет Міністрів України
Пропонується чітко визначити форму заяви і те, на що саме подається заява - на реєстрацію або внесення до реєстру; Пропонується у тексті ст.20 зазначити, що порядок ведення реєстру, зразок свідоцтва про реєстрацію та розміри реєстраційного збору визначаються Кабінетом Міністрів України;  
Враховано частково .   
    -97- Статті 20 - 23, 25 вилучити.  Враховано .   
117. 1. Для реєстрації продовольчого банку його засновники, протягом 30-ти днів з дня прийняття рішення про утворення продовольчого банку подають до реєструючого органу заяву довільної форми, яка має містити таку інформацію:   -98- Кабінет Міністрів України
Пропонується чітко визначити форму заяви і те, на що саме подається заява на реєстрацію або внесення до реєстру; Пропонується у тексті ст. 20 зазначити, що порядок ведення реєстру, зразок свідоцтва про реєстрацію та розміри реєстраційного збору визначаються Кабінетом Міністрів України;  
Відхилено зв'язку із вилученням статті.   
118. 1)Назву, місце знаходження та поштову адресу продовольчого банку;       
119. 2)мету утворення продовольчого банку;       
120. 3)назву постійно діючого статутного органу продовольчого банку;       
121. 4)прізвища, ім`я, по-батькові осіб, уповноважених представляти продовольчий банк в органах, що реєструють.       
122. 2.Заява підписується засновниками/засновником, або уповноваженою ними особою і посвідчується нотаріально.   -99- Беспалий Б.Я.
Слова "засновниками/засновником, або уповноваженою ним" замінити словами "кожним із засновників або уповноваженою ним";  
Відхилено . У зв'язку із вилученням статті.   
123. 3.Коли засновників більше двох, заява підписується не менш як двома засновниками.   -100- Беспалий Б.Я.
Пропонує вилучити;  
Враховано .   
124. 4.До заяви додаються:       
125. 1)статут продовольчого банку;       
126. 2)засновницький договір / установчий протокол або протокол установчих зборів якщо це передбачено законом;   -101- Беспалий Б.Я.
Пропонує текст „якщо це передбачене законом" вилучити;  
Відхилено зв'язку із вилученням статті   
127. 3)відомості про склад постійно діючого статутного органу продовольчого банку з адресами осіб, що входять до його складу;       
128. 4)документ, що підтверджує надання юридичної адреси (протокол про майбутнє укладення договору оренди, гарантійний лист, тощо. У разі надання під юридичну адресу житлового приміщення (квартири, будинку) до заяви додається довідка про склад сім`ї та заява про згоду щодо надання юридичної адреси від власника приміщення чи особи, що постійно мешкає у цьому приміщенні, підписаний всіма дорослими членами сім`ї, що проживають в цьому приміщенні, яка посвідчується нотаріально.   -102- Беспалий Б.Я.
Слова „дорослими членами сім'ї, що" замінити на слова „повнолітніми особами, які постійно";  
Відхилено . У зв'язку із вилученням статті.   
129. 5)документи про сплату реєстраційного збору.       
130. 5. Продовольчий банк у формі товариства, заснований юридичними особами, для реєстрації додатково подає виписки із статутів засновників, за підписом керівника та печаткою організації про характер діяльності юридичної особи-засновника.      4. Продовольчий банк у формі товариства, заснований юридичними особами, для реєстрації додатково подає виписки із статутів засновників, за підписом керівника та печаткою організації про характер діяльності юридичної особи-засновника.  
131. 6. Датою подання документів на державну реєстрацію вважається дата їх фактичного надходження в орган, що реєструє.       
132. 7. Забороняється вимагати для реєстрації додаткові документи чи відомості, не передбачені цією статтею.       
133. Стаття 21 . Реєстрація структурних підрозділів продовольчого банку       
134. 1.Структурні підрозділи продовольчого банку реєструються міськими, районними органами Міністерства юстиції за місцем їх знаходження протягом не більше 30 днів з моменту надходження документів на реєстрацію.       
135. 2.Представництва продовольчого банку реєструються без статусу юридичної особи.       
136. 3.Для реєстрації подаються:       
137. 1)заява довільної форми за підписом керівника продовольчого банку - засновника відокремленого підрозділу в якій вказується назву та місцезнаходження - засновника та його відокремленого підрозділу, назву керівного органу підрозділу, прізвища, ім'я, по-батькові осіб, що мають право представляти підрозділ у стосунках з органами державної влади та місцевого самоврядування;       
138. 2)нотаріально посвідчена копія статуту продовольчого банку - засновника;       
139. 3)Положення підрозділу, що реєструється, затверджене повноважним на те статутним органом банку - засновника;       
140. 4)Рішення про заснування підрозділу;   -103- Беспалий Б.Я.
Пропонує після слова „Рішення" доповнити текстом „керівного органу продовольчого банку";  
Враховано .   
141. 5)Документ, що підтверджує надання юридичної адреси відповідно до норм статті 20 цього закону.       
142. 5. Всі інші питання реєстрації відокремлених підрозділів продовольчого банку вирішуються відповідно до норм цього закону для реєстрації продовольчого банку.       
143. Стаття 22. Розгляд заяв про внесення до реєстру       
144. 1.Заява про внесення до реєстру продовольчого банку або відокремленого підрозділу розглядається в 30-денний строк з дня надходження документів.       
145. 2. Про внесення до реєстру продовольчого банку, відокремленого підрозділу, про відкладення або про відмову щодо внесення до реєстру заявникові повідомляється письмово в 5 - денний строк з дня прийняття відповідного рішення.       
146. 3.Реєстраційний орган не вносить продовольчого банку до реєстру коли подані документи не відповідають обов`язковим вимогам до цих документів, передбачених Законом. Реєстраційний орган зобов`язаний обґрунтувати відкладення внесення до реєстру або відмову у письмовій формі з посиланням на конкретні статті Закону, яким не відповідають подані документи.       
147. 4.Протягом 20 днів з дати одержання вмотивованого пояснення відкладення внесення до реєстру продовольчого банку, уповноважений на те орган чи особи продовольчого банку можуть внести відповідні зміни до поданих документів. У такому випадку рішення про внесення чи відмову від внесення до реєстру продовольчого банку приймається протягом 5 днів з дати одержання уточнених документів.       
148. 5.Порушення встановлених законом строків на реєстрацію, а також відмова про внесення продовольчого банку до державного реєстру може бути оскаржена в судовому порядку протягом 60-ти днів з дня одержання заявником відмови чи завершення встановленого законом строку реєстрації.       
149. 6.Відмова про внесення до реєстру по причинам недоцільності утворення продовольчого банку, а так само як вимога додаткових документів не передбачених цим Законом не допускається.       
150. 7.Відмова у внесенні до реєстру не перешкоджає повторному поданню документів після усунення виявлених порушень, при чому збір за повторне подання документів не вноситься.       
151. Стаття 23 . Повідомлення про зміни статуту та місця знаходження продовольчого банку   -104- Кабінет Міністрів України
Пропонується редакційно доопрацювати назву і текст статті;  
Враховано .   
152. 1.Про внесені у статут змін, зміну місця знаходження, зміну у складі постійно діючого статутного органу продовольчого банку, постійно діючий статутний орган повідомляє реєструючий орган протягом 10-ти днів з моменту таких змін.       
153. 2.Про внесені зміни продовольчий банк повідомляє реєструючий орган листом за підписом керівної особи , а у разі внесення змін у статут, до листа додається протокол зборів або іншого органу до компетенції якого належить внесення змін до статуту, на яких були внесені зміни, оригінал та нова редакція статуту, з урахуванням внесених змін.   -105- Кабінет Міністрів України
Пропонується редакційно доопрацювати назву і текст статті;  
Відхилено зв'язку із вилученням статті   
154. 3.Поправки до статуту набувають юридичної сили з моменту їх реєстрації в реєструючому органі, про що цей орган повідомляє продовольчий банк протягом 10 днів з дня подання поправок на реєстрацію. Плата за реєстрацію поправок до статуту не справляється.   -106- Кабінет Міністрів України
Зазначається, що не передбачений чинним законодавством термін „поправки до статуту";  
Відхилено у зв'язку із вилучення   
    -107- Кабінет Міністрів України
Виключити слова "поправки до статуту";  
Відхилено у зв'язку із вилучення   
155. 4.Реєструючий орган, розшиває оригінал статуту і прикріплює титульну сторінку оригіналу до поданої нової редакції статуту. На цій сторінці ставиться штамп: "Із змінами і доповненнями внесеними _____________ (назва органу, що вніс зміни), протокол №__ від "__" ____ року".   -108- Сушкевич В.М.
Вилучити опис штампу;  
Враховано .   
156. Стаття 24 . Перереєстрація продовольчого банку      Стаття 20 . Перереєстрація продовольчого банку  
157. 1.Перереєстрація продовольчого банку та його відокремлених підрозділів здійснюється у випадку зміни назви, організаційно-правової форми, реорганізації у порядку, встановленому цим Законом для реєстрації.   -109- У пункті 1 статті 24 слова „цим Законом для реєстрації" замінити словами „для державної реєстрації".  Немає висновку   1.Перереєстрація продовольчого банку та його відокремлених підрозділів здійснюється в разі зміни назви, організаційно-правової форми, реорганізації в порядку, встановленому для державної реєстрації.  
158. Стаття 25 . Свідоцтво про реєстрацію, облік       
159. 1.У разі внесення продовольчого банку та/або його відокремленого підрозділу до реєстру, вони вважаються зареєстрованими та їм видаються відповідні свідоцтва.       
160. 2.Зареєстрований продовольчий банк чи його відокремлений підрозділ зобов`язані у 30-денний строк стати на облік у податкових, статистичних та інших державних органах визначених законодавством для юридичних осіб за своєю юридичною адресою.   -110- Беспалий Б.Я.
Пропонує текст „державних органах" замінити текстом „органах державної влади";  
Відхилено зв'язку із вилученням статті.   
161. Стаття 26 . Реєстраційний збір   -111- Терещук С.М.
Пропонує виключити ст.26;  
Відхилено .  Стаття 21 . Реєстраційний збір  
162. 1.За реєстрацію продовольчого банку справляється реєстраційний збір.      1. За реєстрацію продовольчого банку справляється реєстраційний збір.  
163. 2.Розмір реєстраційного збору складає:      2.Розмір реєстраційного збору становить:  
164. 2 (два) офіційно встановлених неоподатковуваних мінімумів заробітної плати для продовольчих банків з міським та обласним статусом;   -112- У пункті 2 статті 26: в абзацах 2, 3, 4 слова „офіційно встановлених" та „заробітної плати" вилучити; в абзаці 4 слово „осередків" замінити словом „підрозділів".  Немає висновку   2 (два) неоподатковуваних мінімумів для продовольчих банків із міським та обласним статусом;  
165. 3 (три) офіційно встановлених неоподатковуваних мінімумів заробітної плати для всеукраїнських об'єднань продовольчих банків у тому числі за надання статусу Української національної федерації продовольчих банків;      3 (три) неоподатковуваних мінімумів для всеукраїнських об'єднань продовольчих банків, у тому числі за надання статусу Української національної федерації продовольчих банків;  
166. 1 (один) офіційно встановлений неоподатковуваний мінімум заробітної плати для структурних осередків продовольчого банку без статусу юридичної особи.      1 (один) неоподатковуваний мінімум для структурних підрозділів продовольчого банку без статусу юридичної особи.  
167. Розділ 4. Об'єднання продовольчих банків      Розділ 4. Об'єднання продовольчих банків  
168. Стаття 27 . Об'єднання продовольчих банків      Стаття 22 . Об'єднання продовольчих банків  
169. 1.Продовольчі банки, утворені та зареєстровані відповідно до цього закону мають право на добровільних засадах створювати власні об'єднання (спілки, асоціації, федерації, тощо), входити до складу таких об'єднань та виходити з них.   -113- Пункт 1 статті 27 викласти у такій редакції: „1. Продовольчі банки мають право створювати об'єднання (спілки, асоціації, федерації тощо), входити до складу таких об'єднань та виходити з них."  Враховано .  1. Продовольчі банки мають право створювати об'єднання (спілки, асоціації, федерації тощо), входити до складу таких об'єднань та виходити з них.  
170. 2.Об'єднання продовольчих банків можуть бути утворені на постійній та тимчасовій основі.   -114- У пунктах 2, 4 статті 27 слово „та" замінити словом „або".  Враховано .  2. Об'єднання продовольчих банків можуть бути утворені на постійній або тимчасовій основі.  
171. 3.Об'єднання, що створюються на постійній основі, є членськими організаціями, мають статус юридичної особи з організаційно-правовою формою товариства.      3.Об'єднання, що створюються на постійній основі, є членськими організаціями, мають статус юридичної особи з організаційно-правовою формою товариства.  
172. 4.Об'єднання продовольчих банків можуть мати регіональний та всеукраїнський статус.      4.Об'єднання продовольчих банків можуть мати регіональний та всеукраїнський статус.  
173. 5.Об'єднання, до складу якого входять продовольчі банки, що утворені та діють на території більш як двох областей України мають регіональний статус.      5.Об'єднання, до складу якого входять продовольчі банки, що утворені та діють на території більш як двох областей України, мають регіональний статус.  
174. 6.Об'єднання, до складу якого входять продовольчі банки, що утворені та діють на території більш ніж половини областей України мають всеукраїнський статус.      6.Об'єднання, до складу якого входять продовольчі банки, що утворені та діють на території більш як половини областей України, мають всеукраїнський статус.  
175. Стаття 28 . Порядок утворення об'єднань продовольчих банків      Стаття 23 . Утворення об'єднань продовольчих банків  
176. 1.Об'єднання продовольчих банків утворюється шляхом укладення договору про об'єднання, який підписується уповноваженими на це особами від учасників договору та скріплюється печатками організацій.   -115- У статті 28: у назві слово „порядок" вилучити; у пункті 1 слова „,який підписується уповноваженими на це особами від учасників договору та скріплюється печатками організацій" вилучити.  Враховано .  1. Об'єднання продовольчих банків утворюється шляхом укладення договору про об'єднання.  
177. 2.У договорі визначається порядок утворення об'єднання, права та обов'язки сторін щодо об'єднання, порядок розв'язання спорів за договором, порядок приєднання до договору інших сторін, інші важливі для сторін умови.      2. У договорі визначається порядок утворення об'єднання, права та обов'язки сторін щодо об'єднання, порядок розв'язання спорів за договором, порядок приєднання до договору інших сторін, інші важливі для сторін умови.  
178. 3.Для об'єднань, що утворюються зі статусом юридичної особи, обов'язковим є статут чи положення об'єднання, який підписується уповноваженими на це особами від продовольчих банків-засновників об'єднання та скріплюється печатками організацій.   -116- У пункті 3 статті 27 слова „який підписується уповноваженими на це особами від продовольчих банків-засновників об'єднання та скріплюється печатками організацій" вилучити.  Враховано .  3. Для об'єднань, що утворюються зі статусом юридичної особи, обов'язковим є статут чи положення про об'єднання.  
179. Стаття 29 . Реєстрація об'єднань продовольчих банків      Стаття 24. Реєстрація об'єднань продовольчих банків  
180. 1.Реєстрація регіональних об'єднань продовольчих банків здійснюється обласними управліннями Міністерства юстиції за місцем розміщення постійно-діючого органу об'єднання.   -117- У пункті 1 статті 29 слова „обласними управліннями Міністерства юстиції за місцем розміщення постійно діючого" замінити слова „проводиться державним реєстратором у виконавчому комітеті міської ради обласного значення за місцезнаходженням постійно діючого керівного статутного".  Враховано .  1. Державна реєстрація регіональних об'єднань продовольчих банків проводиться державним реєстратором у виконавчому комітеті міської ради обласного значення за місцезнаходженням постійно діючого керівного статутного органу об'єднання.  
181. 2.Реєстрація всеукраїнських об'єднань продовольчих банків здійснюється Міністерством юстиції України.      2. Державна реєстрація всеукраїнських об'єднань продовольчих банків здійснюється Міністерством юстиції України.  
182. 3.Реєстрація об'єднань продовольчих банків здійснюється у порядку, визначеному цим Законом для продовольчих банків.      3. Реєстрація об'єднань продовольчих банків здійснюється в порядку, визначеному цим Законом для продовольчих банків.  
183. Стаття 30. Тимчасові об'єднання продовольчих банків      Стаття 25. Тимчасові об'єднання продовольчих банків  
184. 1.З метою концентрації зусиль продовольчих банків для вирішення конкретної проблеми, важливої для певного регіону продовольчі банки можуть об'єднуватись в тимчасові об'єднання у формі коаліцій без утворення нової юридичної особи та без реєстрації цього об'єднання.   -118- У статті 30: назву викласти у такій редакції: „ Об'єднання продовольчих банків на тимчасовій основі"; у пункті 3 слова „Інформація про створення коаліції, визначеними у договорі особами чи організаціями" замінити словами „ Повідомлення про створення коаліції, визначеними у строковому договорі фізичними чи юридичними особами".  Враховано .  1. З метою концентрації зусиль продовольчих банків для розв'язання конкретної проблеми, важливої для певного регіону, продовольчі банки можуть об'єднуватися в тимчасові об'єднання у формі коаліцій без утворення нової юридичної особи та без державної реєстрації цього об'єднання.  
185. 2.Мета, завдання, порядок утворення коаліції продовольчих банків встановлюється учасниками коаліції у строковому договорі, що підписується сторонами.      2.Мета, завдання, порядок утворення коаліції продовольчих банків встановлюється учасниками коаліції у строковому договорі, що підписується сторонами.  
186. 3.Інформація про створення коаліції, визначеними у договорі особами чи організаціями, оприлюднюється у засобах масової інформації, що поширюються в регіоні діяльності коаліції продовольчих банків.      3. Інформація про створення коаліції визначеними в договорі особами чи організаціями оприлюднюється в засобах масової інформації, що поширюються в регіоні діяльності коаліції продовольчих банків.  
187. Стаття 31. Українська національна федерація продовольчих банків   -119- Беспалий Б.Я.
Пропонує вилучити ст.31;  
Відхилено .  Стаття 26. Українська національна федерація продовольчих банків  
188. 1.Об'єднанню продовольчих банків , до складу якого входить більшість продовольчих банків, утворених відповідно до цього закону, у більшості областей України може бути надано статус Української національної федерації продовольчих банків.   -120- У пункті 1 статті 31 слова „Об'єднанню продовольчих банків, до складу якого входить більшість продовольчих банків, утворених відповідно до цього закону, у більшості областей України" замінити словами „Всеукраїнському об'єднанню продовольчих банків".  Враховано .  1. Всеукраїнському об'єднанню продовольчих банків може бути надано статус Української національної федерації продовольчих банків.  
189. 2.Статус Української національної федерації продовольчих банків може бути надано лише одному об'єднанню продовольчих банків із всеукраїнським статусом.      2. Статус Української національної федерації продовольчих банків може бути надано лише одному об'єднанню продовольчих банків із всеукраїнським статусом.  
190. Стаття 32. Особливості повноважень Української національної федерації продовольчих банків   -121- Беспалий Б.Я.
Пропонує вилучити ст.32;  
Відхилено .  Стаття 27. Особливості повноважень Української національної федерації продовольчих банків  
191. 1.Повноваження Української національної федерації продовольчих банків визначаються договором про її утворення , статутом та цим законом, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, що набули чинності відповідно до українського законодавства.   -122- У статті 32: у пункті 1 слова „українського законодавства" замінити словами „законодавства України"; у підпункті 1 пункту 2 слово „українських" вилучити; у підпункті 4 слова !утворюються та" вилучити.  Враховано .  1. Повноваження Української національної федерації продовольчих банків визначаються договором про її утворення, статутом/положенням та цим Законом, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, що набули чинності відповідно до законодавства України.  
192. 2.Українська національна федерація продовольчих банків:      2.Українська національна федерація продовольчих банків:  
193. 1)представляє інтереси українських продовольчих банків у органах державної влади України;      1)представляє інтереси українських продовольчих банків у органах державної влади України;  
194. 2)має виключне право на членство у міжнародних організаціях продовольчих банків;      2)має виключне право на членство в міжнародних організаціях продовольчих банків;  
195. 3)може вести переговори та підписувати договори в інтересах системи продовольчих банків в Україні із центральними органами виконавчої влади, у тому числі про участь в реалізації загальнодержавних соціальних програм, що фінансуються з державного бюджету України та спеціальних державних фондів;      3) може вести переговори та підписувати договори в інтересах системи продовольчих банків в Україні із центральними органами виконавчої влади, у тому числі про участь в реалізації загальнодержавних соціальних програм, що фінансуються з державного бюджету України та спеціальних державних фондів;  
196. 4)може ухвалювати стандарти поведінки для продовольчих банків, які встановлюють кваліфікаційні ознаки до продовольчих банків, що утворюються та бажають вступити до федерації;      4) може ухвалювати стандарти поведінки для продовольчих банків, які встановлюють кваліфікаційні ознаки до продовольчих банків, що бажають вступити до федерації;  
197. 5) може вести переговори та підписувати договори із всеукраїнськими організаціями виробників та постачальників харчових продуктів та медикаментів, що визначають характер взаємовідносин між виробниками/постачальниками та продовольчими банками;      5) може вести переговори та підписувати договори із всеукраїнськими організаціями виробників та постачальників харчових продуктів та медикаментів, що визначають характер взаємовідносин між виробниками/постачальниками та продовольчими банками;  
198. 6)здійснювати інші повноваження, визначені статутом федерації, якщо це не суперечить цьому Закону.   -123- В підпункті 6 пункту 2 статті 32 слова „якщо це не суперечить цьому Закону" вилучити.  Враховано .  6) здійснювати інші повноваження, визначені статутом/положенням федерації.  
199. Стаття 33. Порядок надання об'єднанню статусу Української національної федерації продовольчих банків   -124- Кабінет Міністрів України
Пропонується встановити норму, згідно якої надання статусу „національного" може здійснюватись відповідною постановою Кабінету Міністрів України;  
Враховано .  Стаття 28. Порядок надання об'єднанню статусу Української національної федерації продовольчих банків  
    -125- Беспалий Б.Я.
Пропонує вилучити ст.33;  
Відхилено .   
200. 1.Заява про надання об'єднанню статусу Української національної федерації продовольчих банків подається керівним органом об'єднання до Міністерства юстиції України.      1. Заява про надання об'єднанню статусу Української національної федерації продовольчих банків подається керівним органом об'єднання до Міністерства юстиції України.  
201. 2.До заяви додається:      2.До заяви додаються:  
202. 1)копія статуту зареєстрованого об'єднання;      1) копія статуту зареєстрованого об'єднання;  
203. 2) копії свідоцтв про легалізацію членів об'єднання із обласним статусом;   -126- Пункт 2 статті 33 вилучити.  Враховано .   
204. 3) рішення постійно діючого керівного статутного органу об'єднання про започаткування процедури надання об'єднанню статусу Української національної федерації продовольчих банків.      2) рішення постійно діючого керівного статутного органу об'єднання про започаткування процедури надання об'єднанню статусу Української національної федерації продовольчих банків.  
205. 3.Міністерство юстиції України, протягом 30 днів від дати надходження документів, перевіряє подані документи на відповідність вимогам цього закону і ухвалює рішення про надання або відмову у наданні такому об'єднанню статусу Української національної федерації продовольчих банків.   -127- Пункт 3 статті 33 доповнити частиною другою такого змісту: „Підставами для надання об'єднанню статусу Української національної федерації продовольчих банків є 5-ти річний термін діяльності об'єднання, офіційно підтверджене членство у міжнародних об'єднаннях продовольчих банків та наявність відокремлених підрозділів продовольчих банків цього об'єднання у більш ніж як половині областей України."  Враховано .  3. Міністерство юстиції України протягом 30 днів від дати надходження документів перевіряє подані документи на відповідність вимогам цього Закону і ухвалює рішення про надання або відмову в наданні такому об'єднанню статусу Української національної федерації продовольчих банків. Підставами для надання об'єднанню статусу Української національної федерації продовольчих банків є п'ятирічний термін діяльності об'єднання, офіційно підтверджене членство в міжнародних об'єднаннях продовольчих банків та наявність відокремлених підрозділів продовольчих банків цього об'єднання у більш як половині областей України.  
206. 4.Рішення про відмову у наданні такого статусу має бути вмотивованим і може бути оскаржене в судовому порядку протягом 60 днів від дати отримання відмови.   -128- Пункт 4 статті 33 вилучити. Правка 07.02.2005  Враховано .   
207. 5.Підставами для відмови у наданні об'єднанню статусу Української національної федерації продовольчих банків може бути:      4. Підставами для відмови у наданні об'єднанню статусу Української національної федерації продовольчих банків може бути:  
208. 1)невідповідність поданих документів нормам цього Закону;   -129- У підпункті 1 пункту 5 статті 33 слова „нормам цього Закону" замінити словами „законодавчо визначеним вимогам".  Немає висновку   1) невідповідність поданих документів законодавчо визначеним вимогам;  
209. 2)наявність у документах недостовірних відомостей;      2)наявність у документах недостовірних відомостей;  
210. 3)наявність уже зареєстрованого об'єднання із статусом Української національної федерації продовольчих банків.      3)наявність уже зареєстрованого об'єднання із статусом Української національної федерації продовольчих банків.  
211. 6. Відмова у наданні статусу Української національної федерації продовольчих банків всеукраїнському об'єднанню продовольчих банків із інших підстав не допускається.      5. Відмова у наданні статусу Української національної федерації продовольчих банків всеукраїнському об'єднанню продовольчих банків з інших підстав не допускається.  
212. Стаття 34. Позбавлення статусу Української національної федерації продовольчих банків   -130- Кабінет Міністрів України
Пропонується встановити норму, згідно якої позбавлення статусу „національного" може здійснюватись відповідною постановою Кабінету Міністрів України;  
Враховано .  Стаття 29. Позбавлення статусу Української національної федерації продовольчих банків  
    -131- Беспалий Б.Я.
Пропонує вилучити ст.34;  
Відхилено .   
213. 1.Позбавлення об'єднання статусу Української національної федерації продовольчих банків може бути здійснено у таких випадках:      1.Позбавлення об'єднання статусу Української національної федерації продовольчих банків може бути здійснено у таких випадках:  
214. 1)коли кількість членів федерації не відповідає вимогам цього закону щодо кількісного та регіонального представництва - за ініціативою Міністерства юстиції України чи ініціативою органів статистики;      1)коли кількість членів федерації не відповідає вимогам цього Закону щодо кількісного та регіонального представництва - за ініціативою Міністерства юстиції України чи органів статистики;  
215. 2)коли федерація проводить діяльність несумісну із статусом суспільно-корисної непідприємницької організації - за ініціативою органів прокуратури чи податкових органів;      2)коли федерація проводить діяльність, несумісну із статусом суспільно корисної непідприємницької організації, - за ініціативою органів прокуратури чи податкових органів;  
216. 3)на підставі заяви, що надійшла від керівного органу федерації з викладенням мотивів щодо відмови від такого статусу.   -132- У підпункті 3 пункту 1 статті 34 слово „що надійшла від керівного" замінити словами „вищого керівного".  Враховано .  3) на підставі заяви вищого керівного органу федерації з викладенням мотивів щодо відмови від такого статусу.  
217. 2.Рішення про позбавлення статусу Української національної федерації продовольчих банків у випадках , передбачених пунктами 1), 2) частини 1 цієї статті, ухвалюється місцевим судом за місцем розміщення постійно діючого керівного статутного органу федерації на підставі подання Міністерства юстиції України, а у випадку, передбаченому п.3) - Міністерством юстиції України.   -133- У пункті 2 статті 34: після слова „позбавлення" додати слова „всеукраїнського об'єднання продовольчих банків"; слова „місцевим судом за місцем розміщення" замінити словами „судом за місцезнаходження".  Враховано .  2. Рішення про позбавлення всеукраїнського об'єднання продовольчих банків статусу Української національної федерації продовольчих банків у випадках, передбачених підпунктами 1, 2 пункту 1 цієї статті, ухвалюється судом за місцезнаходженням постійно діючого керівного статутного органу федерації на підставі подання Міністерства юстиції України, а у випадку, передбаченому підпунктом 3 пункту 1, - Міністерством юстиції України. Підставами для позбавлення цього статусу Міністерством юстиції є офіційно підтверджений вихід із членства у міжнародних об'єднаннях продовольчих банків та за рішенням суду.  
218. РОЗДІЛ 5. УПРАВЛІННЯ ПРОДОВОЛЬЧИМ БАНКОМ      РОЗДІЛ 5. УПРАВЛІННЯ ПРОДОВОЛЬЧИМ БАНКОМ  
219. Стаття 35 . Статус органів управління продовольчого банку      Стаття 30. Статус органів управління продовольчого банку  
220. Статус (порядок формування та повноваження) органів управління продовольчого банку визначається цим Законом та його установчими документами.   -134- Беспалий Б.Я.
Пропонує текст „його установчими документами" замінити текстом „установчими документами продовольчого банку";  
Враховано .  Статус, порядок формування та повноваження органів управління продовольчого банку визначається цим Законом та установчими документами продовольчого банку.  
    -135- В абзаці першому статті 35 слова „Статус (порядок формування та повноваження)" замінити словами „Статус, порядок формування та повноваження".  Враховано .   
221. Стаття 36. Структура органів управління      Стаття 31. Структура органів управління  
222. 1.Структуру органів управління продовольчого банку, якщо інше не передбачено його статутом/положенням, складають:      1.Структуру органів управління продовольчого банку, якщо інше не передбачено його статутом/положенням, складають:  
223. 1)вищий керівний орган продовольчого банку      1)вищий керівний орган продовольчого банку;  
224. 2)постійно діючий керівний статутний орган      2)постійно діючий керівний статутний орган;  
225. 3)виконавчий керівник продовольчого банку      3)виконавчий керівник продовольчого банку;  
226. 4)контрольно-ревізійний орган      4)контрольно-ревізійний орган.  
227. 2.Вищим керівним органом для продовольчого банку у формі товариства є загальні збори (з'їзд, конференція).      2.Вищим керівним органом для продовольчого банку у формі товариства є загальні збори (з'їзд, конференція).  
228. 3.Вищим керівним органом продовольчого банку у формі установи є Наглядова рада.      3.Вищим керівним органом продовольчого банку у формі установи є Наглядова рада.  
229. Стаття 37 . Загальні збори (з'їзд, конференція)      Стаття 32 . Загальні збори (з'їзд, конференція)  
230. 1.Періодичність скликання Загальних зборів (з`їзду, конференції) визначається статутом продовольчого банку, але не менше одного разу на 2 роки.   -136- У пунктах 2 - 6 статті 37 слова „загальні збори, з`їзд (конференція)", „з`їзду (конференції)", „з`їзду (конференції)", „збори, з`їзд чи конференція" , „загальних зборах, з`їзді (конференції)", „зборах" замінити словами „загальні збори (з`їзд, конференція) у відповідних відмінках.  Враховано .  1. Періодичність скликання загальних зборів (з`їзду, конференції) визначається статутом/положенням продовольчого банку, але не менше одного разу на два роки.  
231. 2.Загальні збори, з`їзд (конференція) є правочинними, якщо на них присутні більше половини членів (делегатів) продовольчого банку, якщо статут не передбачає іншого представництва.      2.Загальні збори (з`їзд, конференція) є правочинними, якщо на них присутні більше половини членів (делегатів) продовольчого банку, якщо статут не передбачає іншого представництва.  
232. 3.Порядок обрання делегатів з`їзду (конференції) визначається статутом продовольчого банку, а квота представництва встановлюється постійно діючим керівним статутним органом, якщо інше не передбачено статутом.      3.Порядок обрання делегатів з`їзду, конференції визначається статутом продовольчого банку, а квота представництва встановлюється постійно діючим керівним статутним органом, якщо інше не передбачено статутом.  
233. 4.Якщо скликані збори, з`їзд чи конференція не може приймати рішення відповідно до вимог частини 2 цієї статті, постійно діючий керівний статутний орган зобов`язаний скликати нові збори не пізніше місяця з тим же самим порядком денним, повідомивши членів (делегатів) про це письмово. Нові збори мають право приймати рішення з питань визначених порядком денним за наявності будь-якої кількості членів.      4.Якщо скликані збори (з`їзд чи конференція) не можуть приймати рішення відповідно до вимог пункту 2 цієї статті, постійно діючий керівний статутний орган зобов`язаний скликати нові збори не пізніше місяця з тим самим порядком денним, повідомивши членів (делегатів) про це письмово. Нові збори мають право приймати рішення з питань, визначених порядком денним, за наявності будь-якої кількості членів.  
234. 5.Рішення на загальних зборах, з`їзді (конференції) приймаються простою чи кваліфікованою більшістю голосів делегатів (членів) відповідно до вимог статуту.      5. Рішення на загальних зборах (з`їзді, конференції) приймаються простою чи кваліфікованою більшістю голосів делегатів (членів) відповідно до вимог статуту/положення.  
235. 6.Будь-який член продовольчого банку має право письмовим дорученням доручити іншому члену продовольчого банку представляти його на зборах і брати участь у голосуванні, якщо інше не передбачено статутом.      6. Будь-який член продовольчого банку має право письмовим дорученням доручити іншому члену продовольчого банку представляти його на загальних зборах (з`їзді, конференції) і брати участь у голосуванні, якщо інше не передбачено статутом/положенням.  
236. Стаття 38 . Наглядова рада      Стаття 33. Наглядова рада  
237. 1.Порядок призначення членів наглядової ради визначається статутом продовольчого банку. Перше призначення членів наглядової ради здійснюється засновником.      1. Порядок призначення членів Наглядової ради визначається статутом/положенням продовольчого банку. Перше призначення членів Наглядової ради здійснюється засновниками.  
238. 2.Наглядова рада складається не менше як із трьох членів, які є дієздатними та принаймні половина з них на законних підставах проживає на території України.   -137- У пункті 2 статті 38 слова „які є дієздатними та принаймні половина з них" замінити словами і половина яких".  Враховано .  2. Наглядова рада складається не менш як із трьох членів, половина з яких на законних підставах проживає на території України.  
239. 3.Голова наглядової ради обирається із числа членів ради відкритим голосуванням більшістю голосів від визначеного статутом чисельного складу ради.   -138- У пункті 3 статті 38 після слова „членів" додати слово „наглядової".  Враховано .  3. Голова Наглядової ради обирається з числа її членів відкритим голосуванням більшістю голосів від визначеного статутом/положенням чисельного складу Наглядової ради.  
240. 4.Члени постійно діючого керівного статутного органу, члени ревізійних органів та виконавчої дирекції продовольчого банку не можуть бути членами наглядової ради.   -139- У пункті 4 статті 38 слово „ревізійних" замінити словами „контрольно-ревізійних".  Враховано .  4. Члени постійно діючого керівного статутного органу, члени контрольно-ревізійного органу та виконавчої дирекції продовольчого банку не можуть бути членами Наглядової ради.  
241. 5.Члени наглядової ради не можуть передавати своїх повноважень третім особам, якщо цього прямо не передбачено статутом продовольчого банку.   -140- У пункті 5 статті 38 слова „цього прямо" замінити словом „інше".  Враховано .  5. Члени Наглядової ради не можуть передавати своїх повноважень третім особам, якщо інше не передбачено статутом/положенням продовольчого банку.  
242. 6.Члени наглядової ради як правило працюють на громадських засадах.   -141- Беспалий Б.Я.
Пропонує вилучити текст „як правило";  
Враховано .  6. Члени Наглядової ради працюють на громадських засадах.  
243. 7.Може бути встановлено порядок виплати грошових компенсацій членам наглядової ради за їх витрати пов`язані з діяльністю у цьому органі.      7.Може бути встановлено порядок виплати грошових компенсацій членам Наглядової ради за їх витрати, пов`язані з діяльністю у цьому органі.  
244. 8.Члени наглядової ради несуть колективну відповідальність за збитки завдані продовольчому банку своїми діями чи бездіяльністю, якщо вони стали наслідком порушення статуту продовольчого банку чи законодавства.   -142- Сушкевич В.М.
Замінити слово "колективну" та "солідарну";  
Враховано .  8. Члени Наглядової ради несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані продовольчому банку, їхніми діями чи бездіяльністю.  
    -143- У ст. 38 проекту слід вести мову не про колективну, а про солідарну відповідальність членів наглядової ради за збитки, завдані продовольчому банку.  Враховано .   
    -144- У пункті 8 статті 38 слово "колективну" замінити словом "солідарну", слова „якщо вони стали наслідком порушення статуту продовольчого банку чи законодавства." вилучити.  Враховано .   
    -145- Беспалий Б.Я.
Пропонує слово „своїми" замінити словом „їхніми";  
Враховано .   
245. 9.Від такої відповідальності звільняється той член ради, що при прийнятті рішення, що привело до нанесення збитків організації виклав свою незгоду з цим рішенням у письмовій формі, яка вважається складовою частиною протоколу засідання.   -146- У пунктах 9, 10 статті 38 слово „ради" замінити словами „наглядової ради".  Враховано .  9. Від такої відповідальності звільняється той член Наглядової ради, який при прийнятті рішення, що призвело до нанесення збитків організації, виклав свою незгоду з цим рішенням у письмовій формі, яка вважається складовою частиною протоколу засідання.  
246. 10.Член ради утримується від голосування з питань, що розглядаються на її засіданні, якщо його інтереси у цьому питанні вступають у конфлікт з інтересами продовольчого банку (конфлікт інтересів) і повідомляє інших членів органу про наявність конфлікту інтересів.   -147- Джемілєв М..
статтю 38 доповнити пунктом 11 такого змісту: Включити до статті 38 пункт 11 наступного змісту: „Обов'язковим членом Наглядової Ради є представник волонтерів, які є в реєстрі волонтерів продовольчого банку і який обирається простою більшістю голосів відданих за нього на зборах волонтерів цього продовольчого банку"  
Враховано іншій редакції.  10.Член Наглядової ради утримується від голосування з питань, що розглядаються на її засіданні, якщо його інтереси у цьому питанні вступають у конфлікт з інтересами продовольчого банку (конфлікт інтересів) і повідомляє інших членів органу про наявність конфлікту інтересів. 11. Обов'язковим членом Наглядової ради є представник волонтерів продовольчого банку, який обирається простою більшістю голосів, відданих за нього на зборах волонтерів цього продовольчого банку.  
247. Стаття 39 . Виключна компетенція вищих керівних органів      Стаття 34. Виключна компетенція вищих керівних органів  
248. 1.До виключної компетенції вищих керівних продовольчого банку належить:   -148- У пункті 1 статті 39 після слова „керівних" додати слово „органів".  Немає висновку   1. До виключної компетенції вищого керівного органу продовольчого банку належить:  
249. 1)затвердження статуту та внесення до нього змін і доповнень;   -149- Беспалий Б.Я.
Пропонує вилучити текст „і доповнень";  
Враховано .  1) затвердження статуту/положення та внесення до нього змін;  
250. 2)обрання постійно діючих статутних органів, керівника, контрольно-ревізійних органів, формування інших, передбачених статутом органів та затвердження положення про них;   -150- Підпункт 2 пункту 1 статті 39 викласти у такій редакції: „2) обрання постійно діючого керівного статутного органу, виконавчого керівника, контрольно-ревізійного органу, формування інших органів, передбачених статутом/положенням, та затвердження положень про них;"  Враховано .  2) обрання постійно діючого керівного статутного органу, виконавчого керівника, контрольно-ревізійного органу, формування інших органів, передбачених статутом/положенням, та затвердження положень про них;  
251. 3)затвердження символіки продовольчого банку;      3)затвердження символіки продовольчого банку;  
252. 4)визначення основних напрямів діяльності продовольчого банку, встановлення внутрішніх правил та процедур;   -151- Пункт 5 статті 40 перенести як підпункт 5 пункту 1 статі 39 у такій редакції: „5) встановлення порядку виплати грошових компенсацій членам постійно діючого керівного статутного органу за їх витрати, пов`язані з діяльністю у цьому органі.". Вважати підпункти 5 - 10, відповідно, підпунктами 6 - 11.  Враховано .  4)визначення основних напрямів діяльності продовольчого банку, встановлення внутрішніх правил та процедур; 5) встановлення порядку виплати грошових компенсацій членам постійно діючого керівного статутного органу за їх витрати, пов`язані з діяльністю в цьому органі;  
253. 5)прийняття рішення про реорганізацію продовольчого банку чи про його ліквідацію (саморозпуск);   -152- Кабінет Міністрів України
Зазначається, що не передбачений чинним законодавством термін „саморозпуск";  
Враховано .  6)прийняття рішення про реорганізацію продовольчого банку чи його ліквідацію;  
254. 6)прийом та виключення з членів продовольчого банку у формі товариства, розгляд скарг членів про примусове припинення членства і прийняття по них остаточних рішень;   -153- У підпункті 6 пункту 1 статті 39: слова „примусове припинення членства і прийняття по них остаточних рішень" замінити словами „припинення членства"; додати друге і третє речення статті 12 у такій редакції: „Вищий керівний орган продовольчого банку може делегувати постійно діючому керівному статутному органу право виключати членів продовольчого банку. У цьому випадку виключений член має право звернутись до вищого керівного органу продовольчого банку з апеляцією для прийняття остаточних рішень по скаргах про припинення членства;"  Враховано .  7) прийом та виключення з членів продовольчого банку у формі товариства, розгляд скарг членів про припинення членства. Вищий керівний орган продовольчого банку може делегувати постійно діючому керівному статутному органу право виключати членів продовольчого банку. У цьому разі виключений член має право звернутися до вищого керівного органу продовольчого банку з апеляцією для прийняття остаточних рішень по скаргах про припинення членства;  
255. 7)затвердження звітів про фінансову діяльність та заслуховування і затвердження висновків контрольно-ревізійних органів по результатам перевірки фінансової діяльності продовольчого банку;   -154- У підпункті 7 пункту 1 статті 39 слова „заслуховування і затвердження висновків контрольно-ревізійних органів по результатам" замінити словами „та висновків контрольно-ревізійного органу за результатами".  Немає висновку   7) затвердження звітів про фінансову діяльність та висновків контрольно-ревізійного органу за результатами перевірки фінансової діяльності продовольчого банку;  
256. 8)Заснування чи прийняття рішень про участь в інших юридичних особах;      8) заснування чи прийняття рішень про участь інших юридичних осіб;  
257. 9)Реалізація права власності на майно продовольчого банку;      9) реалізація права власності на майно продовольчого банку;  
258. 10) Порядок делегування повноважень іншим органам та особам продовольчого банку.   -155- У підпункті 10 пункту 1 статті 39: слово „порядок" вилучити; після слова „органам" додати слово „управління".  Немає висновку   10) делегування повноважень іншим органам управління та особам продовольчого банку.  
259. 2. Статутом, до виключної компетенції вищого керівного органу можуть бути віднесені й інші повноваження.      2. Статутом/положенням до виключної компетенції вищого керівного органу можуть бути віднесені й інші повноваження.  
260. Стаття 40 . Постійно діючі керівні статутні органи продовольчого банку      Стаття 35. Постійно діючі керівні статутні органи продовольчого банку  
261. 1. Керівництво поточною діяльністю продовольчого банку здійснюють обрані або призначені вищими керівними органами постійно діючі керівні статутні органи які, не залежно від назви, є колегіальними виконавчими органами ( рада директорів, правління, тощо).   -156- У статті 40: у пункті 1 слова „здійснюють обрані або призначені вищими керівними органами постійно діючі керівні статутні органи які, не залежно від назви, є колегіальними виконавчими органами" замінити словами „здійснює обраний або призначений вищим керівним органом постійно діючий керівний статутний орган, які є колегіальним виконавчим органом"; .  Враховано .  1. Керівництво поточною діяльністю продовольчого банку здійснює обраний або призначений вищим керівним органом постійно діючий керівний статутний орган, який є колегіальним виконавчим органом (рада директорів, правління тощо).  
    -157- пункт 2 вилучити  Враховано .   
262. 2. Колегіальний виконавчий орган продовольчого банку діє на основі та в межах статуту організації.   -158- Статті 40 і 41 об'єднати. Вважати пункти 1-8 статті 41, відповідно, пунктами 2-9 статті 40.  Враховано .  2. Колегіальний виконавчий орган продовольчого банку діє на основі та в межах статуту організації.  
263. Стаття 41. Особливості діяльності колегіального виконавчого органу   -159- У тексті статті 40 нової редакції слова „колегіальний виконавчий орган" замінити словами „постійно діючі керівні статутні органи" у відповідних відмінках.  Немає висновку    
264. 1.Колегіальний виконавчий орган складається не менше з двох дієздатних осіб, причому не менше половина з них має проживати в Україні.      3. Постійно діючий керівний статутний орган складається не менш як з двох осіб, причому не менше половини з них має проживати в Україні.  
265. 2.Члени колегіального виконавчого органу не можуть передавати своїх повноважень третім особам, якщо цього прямо не передбачено статутом організації.      4. Члени постійно діючого керівного статутного органу не можуть передавати своїх повноважень третім особам, якщо це не передбачено статутом/положенням організації.  
266. 3.Члени колегіального виконавчого органу як правило працюють на громадських засадах.      5. Члени постійно діючого керівного статутного органу, як правило, працюють на громадських засадах.  
267. 4.Вищий керівний орган організації може своїм рішенням встановити порядок виплати грошових компенсацій членам колегіального виконавчого органу за їх витрати пов`язані з діяльністю у цьому органі.   -160- Пункт 5 статті 40 перенести до статті 39 як підпункт 5 пункту 1. Вважати пункти 6 - 8, відповідно, пунктами 5 - 7.  Враховано .  6.Вищий керівний орган організації може своїм рішенням встановити порядок виплати грошових компенсацій членам колегіального виконавчого органу за їх витрати, пов`язані з діяльністю в цьому органі.  
268. 5.Члени колегіального виконавчого органу несуть солідарну відповідальність за збитки завдані продовольчого банку своїми діями чи бездіяльністю, якщо це стало наслідком порушення статуту продовольчого банку чи законодавства.   -161- Беспалий Б.Я.
Пропонує слово „своїми" замінити „їхніми";  
Враховано .  7. Члени постійно діючого керівного статутного органу несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані продовольчого банку їхніми діями чи бездіяльністю.  
    -162- У пункті 6 статті 40 слова „якщо це стало наслідком порушення статуту продовольчого банку чи законодавства" вилучити.  Враховано .   
269. 6.Від такої відповідальності звільняється той член колегіального виконавчого органу, що при прийнятті рішення, що привело до нанесення збитків продовольчому банку виклав свою незгоду з цим рішенням у письмовій формі, яка вважається складовою частиною протоколу засідання.   -163- У пункті 8 статті 40 після слова „інших членів" додати слова „постійно діючого керівного статутного".  Враховано .  8. Від такої відповідальності звільняється той член постійно діючого керівного статутного органу, який при прийнятті рішення, що призвело до завдання збитків продовольчому банку, виклав свою незгоду з цим рішенням у письмовій формі, яка вважається складовою частиною протоколу засідання.  
270. 7.Член колегіального виконавчого органу утримується від голосування з питань, що розглядаються на засіданні органу, якщо його інтереси у цьому питанні вступають у конфлікт з інтересами продовольчого банку (конфлікт інтересів) і повідомляє інших членів органу про наявність конфлікту інтересів.      9. Член постійно діючого керівного статутного органу утримується від голосування з питань, що розглядаються на засіданні органу, якщо його інтереси в цьому питанні вступають у конфлікт з інтересами продовольчого банку (конфлікт інтересів) і повідомляє інших членів постійно діючого керівного статутного органу про наявність конфлікту інтересів.  
271. Стаття 42. Виконавчий керівник продовольчого банку      Стаття 36. Виконавчий керівник продовольчого банку  
272. 1.Виконавчим керівником продовольчого банку, не залежно від назви визнається особа, обрана чи призначена визначеним статутом органом, та яка наділена правом без доручення представляти продовольчий банк, укладати угоди, підписувати документи та здійснювати керівництво у межах визначених статутом в період між засіданнями колегіального виконавчого органу.   -164- У пункті 1 статті 42: слова „незалежно від назви"; після слова „органом" додати слово „управління"; слово „угоди" замінити словом „договори"; слова „колегіального виконавчого органу" замінити словами „постійно діючого керівного статутного органу".  Враховано .  1. Виконавчим керівником продовольчого банку визнається особа, обрана чи призначена визначеним статутом/ положенням органом управління, та яка наділена правом без доручення представляти продовольчий банк, укладати договори, підписувати документи та здійснювати керівництво в межах, визначених статутом/положенням, у період між засіданнями постійно діючого керівного статутного органу.  
273. 2.Виконавчий керівник організації може здійснювати повноваження керівника виконавчого апарату (штатних працівників) організації до призначення виконавчого директора, або у випадку, коли це передбачено статутом продовольчого банку.   -165- У пункті 2 статті 42 слова „у випадку, коли це передбачено" замінити словами „у випадках, передбачених".  Враховано .  2. Виконавчий керівник організації може здійснювати повноваження керівника виконавчого апарату (штатних працівників) організації до призначення виконавчого директора або у випадках, передбачених статутом/положенням продовольчого банку.  
274. Стаття 43 .Контрольно - ревізійний орган      Стаття 37. Контрольно - ревізійний орган  
275. 1.Для контролю над результатами фінансової діяльності продовольчого банку, правильністю та законністю фінансових надходжень та витрат продовольчого банку його вищим керівним органом формується контрольно-ревізійний орган - ревізійна комісія, призначається ревізор або контролер чи встановлюється порядок залучення незалежного аудитора.   -166- У пункті 1 статті 43 слова „над результатами фінансової діяльності" замінити словами „за фінансовою діяльністю".  Враховано .  1. Для контролю за фінансовою діяльністю продовольчого банку, правильністю та законністю фінансових надходжень та витрат продовольчого банку його вищим керівним органом формується контрольно-ревізійний орган - ревізійна комісія, призначається ревізор або контролер чи встановлюється порядок залучення незалежного аудитора.  
276. 2.Порядок проведення перевірок, повноваження контрольно-ревізійного органу, обов`язки органів та штатних працівників продовольчого банку щодо забезпечення діяльності цього органу визначаються статутом організації.   -167- У пункті 2 статті 43 після слова „органів" додати слово „управління".  Враховано .  2. Порядок проведення перевірок, повноваження контрольно-ревізійного органу, обов`язки органів управління та штатних працівників продовольчого банку щодо забезпечення діяльності цього органу визначаються статутом/положенням організації.  
277. 3.У разі необхідності вищий керівний орган продовольчого банку може прийняти положення про контрольно-ревізійний орган.      3. У разі необхідності вищий керівний орган продовольчого банку може прийняти положення про контрольно-ревізійний орган.  
278. Стаття 44 . Виконавчий апарат      Стаття 38 . Виконавчий апарат  
279. 1.Виконавчий апарат (виконавча дирекція, штатний персонал) утворюються для забезпечення поточної діяльності продовольчого банку. Персонал продовольчих банків забезпечує належне виконання статутних обов'язків організації і може складатись із штатних працівників та волонтерів.   -168- У реченні другому пункту 1 статті 44 слово „Персонал" замінити словами „Штатний персонал", слово „обов'язків" замінити словом "завдань".  Враховано .  1. Виконавчий апарат (виконавча дирекція, штатний персонал) утворюється для забезпечення поточної діяльності продовольчого банку. Штатний персонал продовольчих банків забезпечує належне виконання статутних завдань організації і може складатися із штатних працівників та волонтерів.  
280. 2.Порядок формування виконавчого апарату та його підпорядкованість визначається статутом продовольчого банку або окремим рішенням уповноваженого на те органу продовольчого банку.   -169- У пункті 2 статті 44 після слова „органу" додати слово „управління".  Враховано .  2. Порядок формування виконавчого апарату та його підпорядкованість визначаються статутом/положенням продовольчого банку або окремим рішенням уповноваженого на те органу управління продовольчого банку.  
281. 3.Порядок прийому на роботу, звільнення з роботи штатних працівників продовольчих банків визначається трудовим законодавством України та статутними документами продовольчого банку.   -170- У пункті 3 статті 44 слова „статутними документами" замінити словами „статутом/положенням".  Враховано .  3. Порядок прийому на роботу, звільнення з роботи штатних працівників продовольчих банків визначається трудовим законодавством України та статутом/положенням продовольчого банку. Правка 07.02.2005  
282. 4.Волонтери, залучаються до роботи в продовольчому банку на добровільній, тимчасовій основі, як правило для участі в публічних акціях продовольчих банків по збору харчових продуктів.   -171- У пункті 4 статті 44 слово „акціях" замінити словом „заходах", після слів „харчових продуктів" додати „та медикаментів".  Враховано .  4. Волонтери залучаються до роботи в продовольчому банку на добровільній, тимчасовій основі як правило для участі в публічних заходах продовольчих банків по збору харчових продуктів та медикаментів.  
283. 5.Волонтерами можуть бути фізичні особи, яким виповнилось на день залучення до роботи у продовольчому банку 16 років і які, як правило працюють на безоплатній основі.   -172- Беспалий Б.Я.
Пропонує вилучити текст „як правило";  
Відхилено . У зв'язку із вилученням пункту із тексту.   
    -173- Джемілєв М..
Пропонує виключити п.5 ст.44.  
Враховано .   
284. 6.Керівним органом продовольчого банку може бути встановлено порядок часткової компенсації роботи волонтерів в підтримку статутної діяльності організації.   -174- У пункті 5 статті 44: слово „Керівним" замінити словами „Вищим керівним"; слова „в підтримку" замінити словами „в межах".  Враховано .  5. Вищим керівним органом продовольчого банку може бути встановлено порядок часткової компенсації роботи волонтерів у межах статутної діяльності організації.  
285. 7.Для участі у публічних акціях продовольчих банків, волонтери забезпечуються відповідним посвідченням продовольчого банку, форма якого встановлюється відповідним банком, нагрудними знаками, необхідним обладнанням, тощо.   -175- Пункт 6 статті 44 викласти у такій редакції: "6. Для участі у публічних заходах продовольчих банків, волонтери забезпечуються посвідченням і нагрудним знаком, форма яких встановлюється відповідним продовольчим банком, необхідним обладнанням тощо."  Враховано .  6. Для участі в публічних заходах продовольчих банків волонтери забезпечуються посвідченням і нагрудним знаком, форма яких встановлюється відповідним продовольчим банком, необхідним обладнанням тощо.  
286. РОЗДІЛ 6 ЛІКВІДАЦІЯ ПРОДОВОЛЬЧОГО БАНКУ      РОЗДІЛ 6 ЛІКВІДАЦІЯ ПРОДОВОЛЬЧОГО БАНКУ  
287. Стаття 45. Підстави ліквідації      Стаття 39. Підстави ліквідації  
288. 1.Підставами для ліквідації продовольчого банку можуть бути:      1.Підставами для ліквідації продовольчого банку можуть бути:  
289. 1)рішення вищого статутного органу до компетенції якого відноситься вирішення питань про ліквідацію продовольчого банку;   -176- Підпункт 1 пункту 1 статті 45 викласти у такій редакції: „1) рішення вищого керівного органу  Враховано .  1) рішення вищого керівного органу;  
290. 2)оголошення банкрутства організації;   -177- Кабінет Міністрів України
Зазначається, що не передбачений чинним законодавством термін, що „оголошення банкрутства організації";  
Враховано .   
291. 3)закінчення терміну на який було утворено продовольчий банк;   -178- У підпункті 2 пункту 1 статті 45 після слова „банк" додати слова „у випадках, передбачених установчими документами".  Враховано .  2) закінчення терміну, на який було утворено продовольчий банк, у випадках, передбачених установчими документами;  
292. 4)рішення суду про розпуск продовольчого банку.   -179- Кабінет Міністрів України
Зазначається, що не передбачений чинним законодавством термін „розпуск";  
Враховано .  3)рішення суду про ліквідацію продовольчого банку.  
293. Стаття 46. Ліквідація продовольчого банку за рішенням керівного органу   -180- У назві статті 46 слова „керівного органу" замінити словами „вищого керівного органу".  Враховано .  Стаття 40. Ліквідація продовольчого банку за рішенням вищого керівного органу  
294. 1.Вищий керівний орган продовольчого банку приймає рішення про ліквідацію на підставі і за процедурами визначеними статутом продовольчого банку.      1.Вищий керівний орган продовольчого банку приймає рішення про ліквідацію на підставі і за процедурами, визначеними Статутом продовольчого банку.  
295. 2.Для ліквідації продовольчого банку і виключення його із реєстру, вищий керівний орган, що прийняв рішення про ліквідацію, в особі керівника продовольчого банку, чи іншої призначеної цим органом особи, подає до реєструючого органу заяву про початок процедури ліквідації, протокол засідання органу, що прийняв це рішення, інформацію про склад ліквідаційної комісії.   -181- У пункті 2 статті 46 після слів „протокол засідання" додати словами „вищого керівного".  Враховано .  2. Для ліквідації продовольчого банку і виключення його з реєстру вищий керівний орган, що прийняв рішення про ліквідацію, в особі керівника продовольчого банку чи іншої призначеної цим органом особи, подає до реєструючого органу заяву про початок процедури ліквідації, протокол засідання вищого керівного органу, що прийняв це рішення, склад ліквідаційної комісії.  
296. Стаття 47 . Ліквідація організації за рішенням суду      Стаття 41 . Ліквідація організації за рішенням суду  
297. 1.Продовольчий банк може бути ліквідованим за рішенням суду за вимогою реєструючого органу.      1. Продовольчий банк може бути ліквідованим за рішенням суду за вимогою реєструючого органу.  
298. 2.Суд може прийняти рішення про ліквідацію (розпуск) продовольчого банку у разі, якщо:   -182- Кабінет Міністрів України
Зазначається, що не передбачений чинним законодавством термін „розпуск";  
Враховано .  2. Суд може прийняти рішення про ліквідацію продовольчого банку в разі, якщо:  
299. 1)мета або діяльність організації суперечить Конституції України;   -183- У підпункті 1 пункту 2 статті 47 після слова „Конституції" додати слова „та законодавству".  Враховано .  1) мета або діяльність організації суперечить Конституції та законодавству України;  
300. 2) відбулось фактичне перетворення продовольчого банку в організацію, що займається в основному економічною, господарською діяльністю;      2) відбулося фактичне перетворення продовольчого банку в організацію, що займається в основному економічною, господарською діяльністю;  
301. 3) коли вищий статутний орган не може ухвалити рішення про ліквідацію продовольчого банку у відповідності до закону;   -184- У підпункті 3 пункту 2 статті 47 слово „статутний" замінити словом „керівний".  Враховано .  3) коли вищий керівний орган не може ухвалити рішення про ліквідацію продовольчого банку у відповідності із законом.  
302. 3.Суд може ухвалити рішення про примусову ліквідацію організації і у інших випадках передбачених законами України.   -185- У пункті 3 статті 47 слово „примусову" вилучити.  Враховано .  3. Суд може ухвалити рішення про ліквідацію організації також в інших випадках, передбачених законами України.  
303. 4.В окремих випадках суд може визначити крайній термін для усунення недоліків у діяльності продовольчого банку, що стали підставою звернення до суду.   -186- Пункт 4 статті 47 вилучити.  Враховано .   
304. Стаття 48 . Заява про виключення з реєстру      Стаття 42 . Заява про виключення з реєстру  
305. 1.В заяві про виключення продовольчого банку із реєстру у зв`язку з його ліквідацією має бути вказано, ким, коли і на якій підставі було прийняте рішення про ліквідацію продовольчого банку.      1.У заяві про виключення продовольчого банку із реєстру у зв`язку з його ліквідацією має бути вказано, ким, коли і на якій підставі було прийняте рішення про ліквідацію продовольчого банку.  
306. 2.Заява підписується керівником продовольчого банку, або іншою особою, уповноваженою на це вищим керівним органом та скріплюється печаткою продовольчого банку.      2. Заява підписується керівником продовольчого банку або іншою особою, уповноваженою на це вищим керівним органом, та скріплюється печаткою продовольчого банку.  
307. 3.До заяви додаються:      3. До заяви додаються:  
308. 1)список членів ліквідаційної комісії у якому вказується прізвище, ім`я, по-батькові, рік народження, місце роботи, адреса проживання, контактний телефон;   -187- У підпункті 1 пункту 3 статті 48 після слів „у якому" додати слова „по кожному її члену".  Враховано .  1) список членів ліквідаційної комісії у якому по кожному її члену вказується прізвище, ім`я, по батькові, рік народження, місце роботи, адреса проживання, контактний телефон;  
309. 2)положення про ліквідаційну комісію, або інші документи прийняті вищим статутним органом, що визначають повноваження ліквідаційної комісії;   -188- У підпункті 2 пункту 3 статті 48 слово „статутним" замінити словом „керівним".  Враховано .  2) положення про ліквідаційну комісію або інші документи, прийняті вищим керівним органом, що визначають повноваження ліквідаційної комісії;  
310. 3)протокол засідання та рішення органу що прийняв ухвалу про ліквідацію організації;   -189- У підпункті 3 пункту 3 статті 48: слово „органу" замінити словами „вищого керівного органу"; слово „ухвалу" замінити словом „рішення".  Враховано .  3) протокол засідання та рішення вищого керівного органу, що прийняв рішення про ліквідацію організації;  
311. 4)баланс коштів та майна продовольчого банку, станом на день ухвалення рішення про ліквідацію;   -190- У підпункті 4 пункту 3 статті 48 слово „ухвалення" замінити словом „прийняття".  Враховано .  4) баланс коштів та майна продовольчого банку, за станом на день прийняття рішення про ліквідацію;  
312. 5)інші рішення вищого керівного органу про використання майна та коштів організації.      5)інші рішення вищого керівного органу про використання майна та коштів організації.  
313. 4.У разі ліквідації продовольчого банку за рішенням суду заява від керівного органу продовольчого банку не подається.      4. У разі ліквідації продовольчого банку за рішенням суду заява від вищого керівного органу продовольчого банку не подається.  
314. Стаття 49 . Ліквідаційна комісія      Стаття 43 . Ліквідаційна комісія  
315. 1.Ліквідаційна комісія, як правило утворюється в складі колегіального виконавчого органу.   -191- У пункті 1 статті 49 слова „колегіального виконавчого" замінити словами „постійно діючого керівного статутного".  Враховано .  1. Ліквідаційна комісія, як правило, утворюється у складі постійно діючого керівного статутного органу.  
316. 2.За рішенням керівного органу, до повноважень якого відноситься за статутом формування ліквідаційної комісії, або судом, до складу ліквідаційної комісії, за їх згодою можуть бути включені представники організацій-набувачів допомоги, що мали договори про співпрацю з продовольчим банком, що ліквідовується.   -192- У пункті 2 статті 49: слова „керівного органу" замінити словами „органу управління"; слова „організацій-набувачів допомоги, що мали" замінити словами „набувачів допомоги, які мають".  Враховано .  2. За рішенням органу управління, до повноважень якого за статутом/положенням відноситься формування ліквідаційної комісії або суду, до складу ліквідаційної комісії, за їх згодою, можуть бути включені представники набувачів допомоги, які мають договори про співпрацю з продовольчим банком, що ліквідовується. Правка 07.02.2005  
317. 3. У випадку примусової ліквідації продовольчого банку за рішенням суду, склад ліквідаційної комісії визначається судом.   -193- У пункті 3 статті 49 слово „примусової" вилучити.  Враховано .  3. У разі ліквідації продовольчого банку за рішенням суду склад ліквідаційної комісії визначається судом.  
318. 4. Суд має право внести зміни у склад ліквідаційної комісії на прохання колегіального органу, або за власною ініціативою з метою недопущення конфлікту інтересів.   -194- У пункті 4 статті 49 слово „колегіально" замінити словами „постійно діючого керівного статутного".  Враховано .  4. Суд має право внести зміни у склад ліквідаційної комісії на прохання постійно діючого керівного статутного органу або за власною ініціативою з метою недопущення конфлікту інтересів.  
319. 5.Члени ліквідаційної комісії набувають офіційного статусу ліквідаторів з моменту їх реєстрації реєстраційним органом, про що вони повідомляються письмово протягом не пізніше 10 днів з дати отримання реєстраційним органом документів про початок ліквідації організації.   -195- Пункт 5 статті 50 викласти у такій редакції: „5. Члени ліквідаційної комісії набувають офіційного статусу з моменту її державної реєстрації реєструючим органом, про що реєструючий орган повідомляє ліквідаційну комісії письмово протягом не пізніше 10 днів з дати отримання документів про ліквідацію організації.  Враховано .  5. Члени ліквідаційної комісії набувають офіційного статусу з моменту її державної реєстрації реєструючим органом, про що реєструючий орган повідомляє ліквідаційну комісію письмово не пізніше десяти днів з дня отримання документів про ліквідацію організації.  
320. Стаття 50 . Права та обов`язки ліквідаційної комісії      Стаття 44. Права та обов`язки ліквідаційної комісії  
321. 1.Ліквідаційна комісія припиняє діяльність продовольчого банку, вирішує всі питання по погашенню та стягненню боргів, продає майно для погашення боргів перед кредиторами чи розподіляє його серед осіб, що мають на це право відповідно до норм цього закону.   -196- Пункт 1 статті 50 викласти у такій редакції: „1. Ліквідаційна комісія припиняє діяльність продовольчого банку, вирішує всі питання стосовно погашення та стягнення боргів, організовує продаж майна для погашення боргів перед кредиторами чи розподіляє його серед фізичних та/або юридичних осіб, що мають на це право відповідно до цього закону."  Враховано .  1. Ліквідаційна комісія припиняє діяльність продовольчого банку, вирішує всі питання стосовно погашення та стягнення боргів, організовує продаж майна для погашення боргів перед кредиторами чи розподіляє його серед фізичних та/або юридичних осіб, що мають на це право відповідно до цього Закону.  
322. 2.Ліквідаційна комісія має право проводити лише ті фінансові операції, що необхідні для ліквідації організації.      2. Ліквідаційна комісія має право проводити лише ті фінансові операції, які необхідні для ліквідації організації.  
323. 3.Всі рішення ліквідаційної комісії протоколюються і підписуються її членами.   -197- Пункт 3 статті 50 викласти у такій редакції: „3. Ліквідаційна комісія оформлює свої рішення і протоколи своїх засідань в установленому порядку ."  Враховано .  3. Ліквідаційна комісія оформлює свої рішення і протоколи своїх засідань в установленому порядку.  
324. Стаття 51 . Особливості роботи ліквідаційної комісії щодо продовольчих ресурсів банку      Стаття 45. Особливості роботи ліквідаційної комісії щодо продовольчих ресурсів банку  
325. 1.З моменту оголошення процедури ліквідації продовольчого банку та формування ліквідаційної комісії, всі операції, пов'язані з отриманням харчових продуктів чи медикаментів від виробників, а також інших надходжень від фізичних чи юридичних осіб припиняються, а кошти, що надійшли на рахунок продовольчого банку, як добровільні пожертвування повертаються благодійнику за його рахунок. Ліквідаційна комісія письмово повідомляє виробників харчових продуктів чи медикаментів та набувачів продовольчої допомоги, з якими укладені відповідні договори про співпрацю про початок процедури ліквідації продовольчого банку.   -198- Пункт 1 статті 51 викласти у такій редакції: „1. З моменту оголошення процедури ліквідації продовольчого банку та формування ліквідаційної комісії, всі операції, пов'язані з отриманням харчових продуктів чи медикаментів від виробників/постачальників, а також інших надходжень від фізичних чи юридичних осіб, припиняються, а добровільні пожертвування у вигляді коштів, що знаходяться на рахунку продовольчого банку, повертаються благодійнику. Ліквідаційна комісія письмово повідомляє про початок процедури ліквідації продовольчого банку виробників/постачальників харчових продуктів і медикаментів та набувачів допомоги, з якими укладені договори про співпрацю."  Враховано .  1. З моменту оголошення процедури ліквідації продовольчого банку та формування ліквідаційної комісії всі операції, пов'язані з отриманням харчових продуктів чи медикаментів від виробників/постачальників, а також інших надходжень від фізичних чи юридичних осіб, припиняються, а добровільні пожертвування у вигляді коштів, що знаходяться на рахунку продовольчого банку, повертаються благодійнику. Ліквідаційна комісія письмово повідомляє виробників/постачальників харчових продуктів і медикаментів та набувачів допомоги, з якими укладені договори про співпрацю, про початок процедури ліквідації продовольчого банку.  
326. 2.Ліквідаційна комісія складає баланс окремо продовольчих ресурсів, медикаментів, що є в продовольчому банку на момент початку процедури ліквідації та іншого майна організації.   -199- Пункт 2 статті 51 викласти у такій редакції: „2. Ліквідаційна комісія складає баланс окремо продовольчих ресурсів, медикаментів та іншого майна продовольчого банку, що є в організації на момент початку процедури її ліквідації."  Враховано .  2. Ліквідаційна комісія складає баланс окремо продовольчих ресурсів, медикаментів та іншого майна продовольчого банку, що є в організації на момент початку процедури її ліквідації.  
327. 3.Ліквідаційна комісія вживає заходів до якнайшвидшої передачі продовольчих ресурсів та медикаментів набувачам відповідно до статутної мети та завдань продовольчого банку аби не допустити їх псування.   -200- Пункт 3 статті 51 викласти у такій редакції: „3. Ліквідаційна комісія вживає заходів до якнайшвидшої передачі продовольчих ресурсів та медикаментів набувачам допомоги відповідно до договорів про їх співпрацю з продовольчим банком, аби не допустити їх псування."  Враховано .  3. Ліквідаційна комісія вживає заходів щодо якнайшвидшої передачі продовольчих ресурсів та медикаментів набувачам допомоги відповідно до договорів про їх співпрацю з продовольчим банком, аби не допустити їх псування.  
328. 4.Продовольчі ресурси та медикаменти, що знаходились у банку на початок процедури ліквідації не можуть бути використані на погашення заборгованостей банку, а передаються набувачам допомоги відповідно до статутних мети та завдань банку.   -201- Пункт 4 статті 51 викласти у такій редакції: „4. Продовольчі ресурси та медикаменти, що знаходились у продовольчому банку на початок процедури його ліквідації, не можуть бути використані на погашення заборгованостей банку."  Враховано .  4. Продовольчі ресурси та медикаменти, що знаходилися у продовольчому банку на початок процедури його ліквідації, не можуть бути використані на погашення заборгованостей банку.  
329. Стаття 52 . Особливості ліквідації об'єднань продовольчих банків      Стаття 46 . Особливості ліквідації об'єднань продовольчих банків  
330. 1.Ліквідація об'єднань продовольчих банків здійснюється за рішенням керівних органів об'єднання або за рішенням суду у випадках визначених цим Законом.   -202- У пункті 1 статті 52 слова „керівних органів" замінити словами „вищого керівного органу".  Враховано .  1. Ліквідація об'єднань продовольчих банків здійснюється за рішенням вищого керівного органу об'єднання або за рішенням суду у випадках, визначених цим Законом.  
331. 2.Ліквідаційна комісія об'єднань продовольчих банків формується з урахуванням представництва від організацій-членів об'єднання.      2.Ліквідаційна комісія об'єднань продовольчих банків формується з урахуванням представництва від організацій-членів об'єднання.  
332. 3. Майно об'єднання, що було передане йому в управління організаціями-членами повертається власнику. Інше майно, набуте об'єднанням, у тому числі за рахунок членських внесків, у разі коли об'єднання користувалось податковими пільгами як неприбуткова організація, розподілу між членами об'єднання чи пов'язаними з ними особами не підлягає, а передається правонаступнику, використовується для розрахунків з кредиторами та на статутну діяльність, або передається в доход держави з урахуванням положень ч.4 статті 51 цього Закону.   -203- Пункт 3 статті 52 викласти у такій редакції: „3. Майно об'єднання, у тому числі набуте за рахунок членських внесків, розподілу між членами об'єднання чи пов'язаними з ними особами не підлягає, а передається правонаступнику, використовується для розрахунків з кредиторами та на статутну діяльність, або передається у державну власність з урахуванням пункту 4 статті 51 цього Закону. Майно об'єднання, що було передане йому в управління організаціями-членами, або його частина, що залишилась після погашення боргів перед кредиторами, повертається колишньому власнику."  Враховано .  3. Майно, у тому числі набуте за рахунок членських внесків, розподілу між членами об'єднання чи пов'язаними з ними особами не підлягає, а передається правонаступнику, використовується для розрахунків з кредиторами та на статутну діяльність або передається в державну власність з урахуванням пункту 4 статті 45 цього Закону. Майно об'єднання, що було передане йому в управління організаціями-членами, або його частина, що залишилася після погашення боргів перед кредиторами, повертається колишньому власнику.  
333. Стаття 53 . Повідомлення про ліквідацію продовольчого банку      Стаття 47. Повідомлення про ліквідацію продовольчого банку  
334. 1.Ліквідаційна комісія публікує в засобах масової інформації за місцем знаходження постійно діючого статутного органу продовольчого банку повідомлення про початок процедури ліквідації продовольчого банку та термін подачі претензій кредиторів, який не може бути меншим одного місяця з дня публікації повідомлення. Такі ж повідомлення надсилаються всім відомим кредиторам продовольчого банку.   -204- У пункті 1 статті 53: у реченні першому після слова „діючого" додати слово „керівного"; у реченні другому після слова „повідомлення" додати слова „ліквідаційна комісія".  Немає висновку   1. Ліквідаційна комісія публікує в засобах масової інформації за місцезнаходженням постійно діючого керівного статутного органу продовольчого банку повідомлення про початок процедури ліквідації продовольчого банку та термін подачі претензій кредиторів, який не може бути меншим одного місяця з дня публікації повідомлення. Такі ж повідомлення ліквідаційна комісія надсилає всім відомим кредиторам продовольчого банку.  
335. Стаття 54. Режим майна продовольчого банку, що ліквідовується      Стаття 48. Режим майна продовольчого банку, що ліквідовується  
336. 1.Майно продовольчого банку, що ліквідовується, після задоволення вимог кредиторів у порядку, встановленому цивільним законодавством, та повернення майна, яке використовувалось на правах оренди чи користування, а також розподілу серед осіб, що мають на це право, передається:   -205- У пункті 1 статті 54: після слів „що ліквідується" додати слова „за рішенням вищого керівного органу"; слова „осіб, що мають на це право, передається" замінити словами „фізичних та юридичних осіб, що мають на це право, ліквідаційна комісія передає".  Враховано .  1. Майно продовольчого банку, що ліквідовується за рішенням вищого керівного органу, після задоволення вимог кредиторів у порядку, встановленому цивільним законодавством, та повернення майна, яке використовувалося на правах оренди чи користування, а також розподілу серед фізичних та юридичних осіб, що мають на це право, ліквідаційна комісія передає:  
337. 1)правонаступнику продовольчого банку;      1) правонаступнику продовольчого банку;  
338. 2)непідприємницьким організаціям зі спорідненими статутними цілями;      2) непідприємницьким організаціям зі спорідненими статутними цілями;  
339. 3)спрямовується на статутні цілі, визначені вищими керівними органами, які прийняли рішення про ліквідацію продовольчого банку.      3)спрямовується на статутні цілі, визначені вищими керівними органами, які прийняли рішення про ліквідацію продовольчого банку.  
340. 2.У разі примусової ліквідації продовольчого банку за рішенням суду, майно після задоволення претензій кредиторів переходить у власність держави.   -206- У пункті 2 статті 54: слово „примусової" вилучити; слова „переходить у власність держави" замінити словами „ліквідаційною комісією передається у державну власність".  Враховано .  2. У разі ліквідації продовольчого банку за рішенням суду майно після задоволення претензій кредиторів ліквідаційною комісією передається у державну власність.  
341. Стаття 55 . Вилучення продовольчого банку із реєстру      Стаття 49. Вилучення продовольчого банку із реєстру  
342. 1.Після завершення процедури ліквідації продовольчого банку, ліквідаційна комісія подає до реєстраційного органу заяву на вилучення його з реєстру.   -207- У пункті 1 статті 55 слово „реєстраційного" замінити словом „реєструючого".  Враховано .  1. Після завершення процедури ліквідації продовольчого банку ліквідаційна комісія подає до реєструючого органу заяву на вилучення його з реєстру.  
343. 2.Якщо після завершення процесу ліквідації продовольчого банку ліквідаційна комісія не подала заяву на вилучення його з реєстру, реєструючий орган може вилучити продовольчий банк із реєстру самостійно.      2.Якщо після завершення процесу ліквідації продовольчого банку ліквідаційна комісія не подала заяву на вилучення його з реєстру, реєструючий орган може вилучити продовольчий банк із реєстру самостійно.  
344. 3.Вилучення продовольчого банку з реєстру відбувається за умови письмової згоди на це місцевого податкового органу, яка видається за заявою ліквідаційної комісії або реєстраційного органу. У разі, якщо від дати подачі такої заяви до місцевого податкового органу, протягом 15 робочих днів не поступило ніякої письмової відповіді, вважається що така згода одержана і продовольчий банк вилучається із реєстру.   -208- У пункті 3 статті 55 слово „реєстраційного" замінити словом „реєструючого".  Враховано .  3. Вилучення продовольчого банку з реєстру відбувається за умови письмової згоди на це місцевого податкового органу, яка видається за заявою ліквідаційної комісії або реєструючого органу. У разі якщо від дня подачі такої заяви до місцевого податкового органу протягом 15 робочих днів не надійшло ніякої письмової відповіді, вважається, що така згода одержана і продовольчий банк вилучається з реєстру.  
345. Розділ 7 . Особливості діяльності продовольчих банків      Розділ 7 . Особливості діяльності продовольчих банків  
346. Стаття 56. Формування продовольчих ресурсів   -209- У назві та пункті 1 статті 56 слова „продовольчих ресурсів" замінити словами „ресурсів продовольчих банків".  Враховано .  Стаття 50. Формування ресурсів продовольчих банків  
347. 1.Продовольчі ресурси продовольчого банку формуються з метою виконання його статутних мети і завдань за рахунок:   -210- У абзаці першому пункту 1 статті 56 слова „з метою виконання його статутних мети і завдань" замінити словами „харчових продуктів та медикаментів".  Враховано .  1. Ресурси продовольчого банку формуються з харчових продуктів та медикаментів за рахунок:  
348. 1)безкоштовної передачі харчових продуктів від їх виробників-юридичних осіб;   -211- Кабінет Міністрів України
Пропонується об'єднати підпункти 1 та 2, пункту 1 ст.56 без визначення статусу виробника, оскільки Законом України „Про захист прав споживачів" цей статус вже визначено;  
Враховано .  1) безкоштовної передачі їх виробниками/постачальниками;  
    -212- Підпункти 1, 2 пункту 2 статті 56 замінити підпунктом 1 у такій редакції: „1) безкоштовної передачі їх виробниками/постачальниками;" Вважати підпункти 3 - 7, відповідно, підпунктами 2 - 6.  Враховано .   
349. 2)безкоштовної передачі харчових продуктів від їх виробників - суб'єктів підприємницької діяльності без утворення юридичної особи;       
350. 3)збору харчових продуктів під час публічних заходів продовольчих банків від фізичних осіб, що закуповують продукти у торговельній мережі;   -213- У підпункті 2 пункту 1 статті 56 слова „харчових продуктів" та слова „що закуповують продукти у торговельній мережі" вилучити.  Враховано .  2) збору під час публічних заходів продовольчих банків від фізичних осіб;  
351. 4)гуманітарної допомоги з боку міжнародних організацій та іноземних держав;   -214- У підпункті 3 пункту 1 статті 56 слова „міжнародних організацій та іноземних держав" замінити словами „міжнародних та іноземних організацій".  Враховано .  3) гуманітарної допомоги міжнародних та іноземних організацій;  
352. 5)продуктів з державного резерву;   -215- У підпункті 4 пункту 1 статті 56 слово „продуктів" замінити словом „надходжень".  Враховано .  4) надходжень з державного резерву;  
    -216- Беспалий Б.Я.
Пропонує вилучити;  
Відхилено .   
    -217- Терещук С.М.
Пропонує вилучити;  
Відхилено .   
353. 6) отриманих від фізичних осіб, що займаються безпосереднім їх вирощуванням;   -218- Підпункт 5 вилучити. Вважати підпункт 6 пункту 1 статті 56 підпунктом 5  Враховано .   
354. 7) отриманих іншим законним шляхом на безоплатній основі.   -219- Підпункт 5 пункту 1 статті 56 викласти у такій редакції: „6) інших надходжень, передбачених законодавством."  Враховано .  5) інших надходжень, передбачених законодавством.  
355. 2.Продовольчий банк забезпечує належну перевірку якості отриманих продуктів та створює відповідні умови зберігання, що запобігають їх псуванню.   -220- Терещук С.М.
Пропонує викласти у такій редакції: "продовольчий банк в установленому порядку із органами ветеринарної медицини, санітарного контролю, охорони здоров'я, захисту прав споживачів забезпечує належну перевірку якості отриманих продуктів та створює відповідні умови зберігання, що запобігають їх псуванню";  
Враховано .  2. Продовольчий банк у встановленому законом порядку разом із органами ветеринарної медицини, санітарного контролю, охорони здоров'я, захисту прав споживачів забезпечує належну перевірку якості отриманих харчових продуктів та медикаментів, створює відповідні умови зберігання, що запобігають їх псуванню.  
    -221- Пропонується після слів „Продовольчий банк забезпечує" додати слова „придбання харчових продуктів у визначеному законодавством порядку, а також" і далі за текстом;  Враховано .   
356. 3.Пошкодження упаковки продуктів, якщо це не призвело до їх псування, чи до можливого псування протягом терміну зберігання, не вважається підставою, що впливає на якість продуктів.   -222- Пропонується вилучити, оскільки визначення ступеня пошкодження упаковки продукції, а також її безпека та якість не входить до компетенції продовольчого банку;  Враховано в іншій редакції  3. Пошкодження упаковки харчових продуктів або медикаментів, якщо це не призвело до їх псування чи до можливого псування протягом терміну зберігання, що підтверджується актом перевірки їх якості органами ветеринарної медицини, санітарного контролю, охорони здоров'я, захисту прав споживачів, не вважається підставою, що впливає на якість харчових продуктів та медикаментів.  
357. Стаття 57 . Обмеження на отримання харчових продуктів продовольчими банками      Стаття 51. Обмеження на отримання харчових продуктів продовольчими банками  
358. 1.Не підлягають безкоштовній передачі продовольчим банкам від виробників:   -223- У пункті 1 статті 57 слова „від виробників" вилучити.  Враховано   1. Не підлягають безкоштовній передачі продовольчим банкам :  
359. 1)алкогольні та слабоалкогольні напої;      1) алкогольні та слабоалкогольні напої;  
360. 2)цукор не фасований;      2) цукор не фасований;  
361. 3)кава;      3) кава.  
362. 4)інші продукти, що відносяться до категорії підакцизних товарів.   -224- Пропонує доповнити підпунктом 5) у редакції: „харчові продукти, що швидко псуються (термін придатності яких не перевищує 30 днів);  Відхилено .   
363. 2. Кабінет Міністрів України, з метою запобігання можливих харчових отруєнь, може встановити додатковий перелік харчових продуктів, що не можуть передаватись від виробника продовольчим банкам, або встановити особливий порядок їх передачі та використання.   -225- У пункті 2 статті 57 слово „від виробника" замінити словами „виробниками/постачальниками".  Враховано   2. Кабінет Міністрів України з метою запобігання можливим харчовим отруєнням може встановити додатковий перелік харчових продуктів, що не можуть передаватися виробниками/постачальниками продовольчим банкам, або встановити особливий порядок їх передачі та використання.  
364. Стаття 58. Порядок отримання харчових продуктів від виробників      Стаття 52. Порядок отримання харчових продуктів від виробників/постачальників  
365. 1.Виробники харчових продуктів можуть передавати продовольчим банкам харчові продукти належної якості, термін реалізації яких ще не минув і є достатнім для того, аби продукти потрапили споживачам до закінчення строку придатності. Визначення терміну, необхідного для передачі продуктів від їх отримання від виробника до передачі споживачу покладається на продовольчий банк.   -226- У назві та пункті 1 статті 58: слова „харчових продуктів" вилучити; слова „виробники" та „виробник" замінити словами „виробники/постачальники" і „виробник/постачальник" у відповідних відмінках.  Враховано .  1. Виробники/постачальники можуть передавати продовольчим банкам харчові продукти належної якості, термін реалізації яких ще не минув і є достатнім для того, аби продукти потрапили споживачам до закінчення строку придатності. Визначення терміну, необхідного для передачі продуктів від їх отримання у виробника/постачальника до передачі споживачу, покладається на продовольчий банк.  
366. 2.Продовольчий банк вправі відмовитись від отримання харчових продуктів, якщо до закінчення терміну придатності продукту залишається час, недостатній для його передачі споживачу.   -227- Потребує уточненню, а саме який час потрібно до закінчення терміну придатності продуктів;  Враховано .  2. Продовольчий банк має право відмовитися від отримання харчових продуктів, якщо до закінчення терміну їх придатності залишається менше ніж п'ять діб до часу їх передачі споживачу.  
367. 3.Передача харчових продуктів здійснюється відповідно до законодавства з наданням документів, що підтверджують якість продуктів з пошкодженою упаковкою.   -228- Пропонується вилучити, оскільки вся продукція повинна реалізовуватись у неушкодженій упаковці;  Враховано .   
368. 4.Продовольчий банк посвідчує факт приймання харчових продуктів підписом відповідальної особи, печаткою банку та штампом "Отримано безкоштовно для безкоштовного розподілення", що є підставою для отримання пільг по оподаткуванню, встановлених податковим законодавством.      3. Продовольчий банк засвідчує факт приймання харчових продуктів підписом відповідальної особи, печаткою банку та штампом "Отримано безкоштовно для безкоштовного розподілення", що є підставою для отримання пільг з оподаткування, встановлених податковим законодавством.  
369. Стаття 59. Порядок збору харчових продуктів під час проведення публічних акцій      Стаття 53. Порядок збору харчових продуктів під час проведення публічних акцій  
370. 1.Продовольчі банки можуть збирати харчові продукти під час проведення публічних акцій по збору продуктів серед фізичних осіб, що закуповують продукти для власного споживання у торговельній мережі населених пунктів.   -229- Пропонується після слів „харчові продукти" текст доповнити словами „крім продовольчої сировини тваринного походження";  Враховано .  1. Продовольчі банки можуть збирати харчові продукти (крім продовольчої сировини тваринного походження) під час проведення своїх публічних заходів серед фізичних осіб.  
    -230- Пропонується після слів „харчові продукти" текст доповнити словами „крім продовольчої сировини тваринного походження";  Враховано .   
    -231- У статті 59: у назві статті 59 слово „акцій" замінити словом „заходів"; у пункті 1 слова „публічних акцій по збору продуктів серед фізичних осіб, що закуповують продукти для власного споживання у торговельній мережі населених пунктів" замінити словами „своїх публічних заходів серед фізичних і юридичних осіб  Враховано .   
371. 2.Про проведення публічних акцій по збору харчових продуктів керівництво продовольчого банку повідомляє органи місцевого самоврядування , погоджує з закладами торгівлі місця розміщення контейнерів для збору продуктів.   -232- У пункті 2 статті 59 після слова „повідомляє додати слова „районні, районні в містах Києві та Севастополі державні адміністрації".  Враховано .  2. Про проведення публічних заходів харчових продуктів керівництво продовольчого банку повідомляє районні, районні в містах Києві та Севастополі державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, погоджує із закладами торгівлі місця розміщення контейнерів для збору продуктів.  
372. 3.Організатори публічного збору продуктів, оголошують доступним для них способом про час, мету збору продуктів, приблизний перелік продуктів, що приймається продовольчим банком від фізичних осіб, а також про адреси закладів торгівлі, в яких організовуються пункти збору продуктів.   -233- Пункт 3 статті 59 викласти у такій редакції: „3. Організатори публічних заходів по збору харчових продуктів, повідомляють доступним для них способом про час, мету їх збору орієнтовний перелік продуктів, що приймається продовольчим банком а також про адреси закладів торгівлі, в яких організовуються пункти збору."  Враховано .  3. Організатори публічних заходів по збору харчових продуктів повідомляють доступним для них способом про час, мету збору, орієнтовний перелік продуктів, що приймаються продовольчим банком, а також про адреси закладів торгівлі, в яких організовуються пункти збору.  
373. 4. У місцях збору продуктів встановлюються необхідні контейнери, які обладнуються відповідними написами, які містять інформацію про назву та адресу продовольчого банку, що організував збір продуктів , приблизний перелік продуктів, що приймається продовольчим банком від фізичних осіб у даному пункті збору.   -234- Пункт 4 статті 59 викласти у такій редакції: „4. У місцях збору харчових продуктів встановлюються необхідні контейнери, які обладнуються відповідними написами із зазначенням назви та адреси продовольчого банку, що організував цей збір орієнтовного переліку продуктів, що приймається продовольчим банком від фізичних осіб у даному пункті збору."  Враховано .  4. У місцях збору харчових продуктів встановлюються необхідні контейнери, які обладнуються відповідними написами із зазначенням назви та адреси продовольчого банку, що організував цей збір, орієнтовного переліку продуктів, що приймаються продовольчим банком від фізичних осіб у даному пункті збору.  
374. 5.Працівник продовольчого банку чи волонтер, задіяний до збору продуктів, веде облік отриманих харчових продуктів від кожної фізичної особи, що передає такі продукти, у спеціальній книзі, яка має пронумеровані та прошнуровані сторінки, скріплені печаткою продовольчого банку.   -235- Пункт 5 статті 59 викласти у такій редакції: „5. Працівник чи волонтер продовольчого банку веде облік харчових продуктів, отриманих від кожної фізичної особи, у спеціальній книзі з пронумерованими та прошнурованими сторінками, скріпленими печаткою продовольчого банку".  Враховано .  5. Працівник чи волонтер продовольчого банку веде облік харчових продуктів, отриманих від кожної фізичної особи, у спеціальній книзі з пронумерованими та прошнурованими сторінками, скріпленими печаткою продовольчого банку.  
375. 6.Продукти в місцях їх збору приймаються виключно в упакованому вигляді і лише ті, що куплені в торговельному закладі, біля якого встановлено пункт збору.   -236- Кабінет Міністрів України
Пропонується виключити слова „вигляді і лише ті, що куплені в торговельному закладі, біля якого встановлено пункт збору";  
Враховано .  6. Харчові продукти приймаються виключно в упакованому вигляді.  
    -237- У пункті 6 статті 59 слово „Продукти в місцях їх збору" замінити словами „Харчові продукти".  Враховано .   
376. 7.Громадяни, що безкоштовно передали куплені в роздрібній торговельній мережі харчові продукти, стверджують факт передачі продуктів підписом у книзі обліку переданих продуктів.   -238- У пункті 7 статті 59: слова „громадяни, що" замінити словами „Фізичні особи, які"; слова „куплені в роздрібній торговельній мережі" замінити словами „продовольчому банку".  Враховано .  7. Фізичні особи, які безкоштовно передали продовольчому банку харчові продукти, стверджують факт передачі продуктів своїм підписом у книзі обліку переданих продуктів.  
377. 8.Продукти зібрані на публічних акціях по збору продуктів, сортуються та обліковуються у продовольчому банку для їх подальшого використання зі статутною метою.   -239- У пункті 8 статті 59: слово „продукти" замінити словами „Харчові продукти"; слово „акціях по збору продуктів" замінити словом „заходах".  Враховано .  8. Харчові продукти, зібрані на публічних заходах, сортуються та обліковуються у продовольчому банку для їх подальшого використання зі статутною метою.  
378. Стаття 60. Порядок отримання харчових продуктів як гуманітарної допомоги      Стаття 54. Порядок отримання харчових продуктів як гуманітарної допомоги  
379. Отримання харчових продуктів як гуманітарної допомоги від іноземних держав та міжнародних організацій продовольчими банками здійснюється відповідно до Закону "Про гуманітарну допомогу".   -240- Пропонується доповнити словами: „законів України „Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини", „Про ветеринарну медицину";  Враховано іншій редакції.  Отримання харчових продуктів як гуманітарної допомоги від міжнародних та іноземних організацій продовольчими банками здійснюється відповідно до законів України „Про гуманітарну допомогу", "Про благодійництво та благодійні організації", „Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини", „Про ветеринарну медицину".  
    -241- У назві статті 60 слово „Порядок" вилучити, слова „іноземних держав та міжнародних" замінити словами „міжнародних та іноземних".  Враховано .   
380. Стаття 61. Порядок отримання харчових продуктів з державного резерву   -242- У назві статті 61 слово „Порядок" вилучити, у частині першій статті 61 слова „актами Кабінету" замінити словами „Кабінетом".  Враховано .  Стаття 55. Отримання харчових продуктів з державного резерву  
381. Порядок отримання харчових продуктів продовольчими банками із державного резерву встановлюється актами Кабінету Міністрів України по потребі.   -243- Кабінет Міністрів України
Пропонується слова „по потребі" виключити;  
Враховано .  Порядок отримання харчових продуктів продовольчими банками з державного резерву встановлюється актами Кабінету Міністрів України.  
382. Стаття 62. Порядок отримання харчових продуктів від фізичних осіб, що займаються безпосереднім їх вирощуванням   -244- У назві статті 62 слово „Порядок" вилучити.  Враховано   Стаття 56. Отримання харчових продуктів від фізичних осіб, що займаються безпосереднім їх вирощуванням  
383. 1.Продовольчі банки можуть отримувати такі харчові продукти від фізичних осіб, що займаються безпосереднім їх вирощуванням:      1. Продовольчі банки можуть отримувати такі харчові продукти від фізичних осіб, що займаються безпосереднім їх вирощуванням:  
384. 1)картопля;      1) картопля;  
385. 2)горіхи;      2) горіхи;  
386. 3)квасоля;      3) квасоля;  
387. 4)овочі та фрукти придатні для тривалого зберігання без додаткової переробки.      4) овочі та фрукти, придатні для тривалого зберігання без додаткової переробки.  
388. 2.Продовольчий банк, що здійснює приймання вказаних в частині 1 цієї статті продуктів самостійно забезпечує перевірку якості продуктів з залученням необхідних для цього служб.   -245- У пункті 2 статті 62 слово „самостійно" вилучити, слова „якості продуктів з залученням необхідних для цього служб" замінити словами „їх якості із залученням відповідних органів виконавчої влади".  Враховано   2. Продовольчий банк, що здійснює приймання вказаних у пункті 1 цієї статті продуктів, забезпечує перевірку їх якості із залученням відповідних органів виконавчої влади.  
389. Стаття 63. Порядок отримання медикаментів продовольчими банками   -246- У назві статті 63 слово „Порядок" вилучити.  Враховано   Стаття 57. Отримання медикаментів продовольчими банками  
390. 1.Продовольчі банки можуть отримувати медикаменти виключно у вигляді готових лікарських засобів від виробників та постачальників і лише ті, які дозволені до використання на території України, та термін придатності яких на момент отримання дозволяє їх використовувати за призначенням.   -247- У пункті 1 статті 63 слово „та" замінити словом „або".  Враховано   1. Продовольчі банки можуть отримувати медикаменти виключно у вигляді готових лікарських засобів від виробників або постачальників і лише ті, які дозволені до використання на території України та термін придатності яких на момент отримання дозволяє їх використовувати за призначенням.  
391. 2.Оформлення отримання медикаментів продовольчим банком здійснюється відповідно до статті 58 цього Закону.      2. Оформлення отримання медикаментів продовольчим банком здійснюється відповідно до статті 52 цього Закону.  
392. 3.Не допускається прийняття продовольчим банком лікарських засобів, віднесених законодавством до наркотичних, отруйних, радіоактивних та сильнодіючих.      3.Не допускається прийняття продовольчим банком лікарських засобів, віднесених законодавством до наркотичних, отруйних, радіоактивних та сильнодіючих.  
393. 4.Для роботи з медикаментами, продовольчий банк виділяє приміщення та обладнання , а також залучає персонал кваліфікаційні вимоги до яких мають відповідати кваліфікаційним вимогам, встановленим для аптечних кіосків.      4. Для роботи з медикаментами продовольчий банк виділяє приміщення та обладнання, а також залучає персонал, кваліфікаційні вимоги до яких мають відповідати кваліфікаційним вимогам, встановленим для аптечних кіосків.  
394. Розділ 8. Майно та кошти продовольчих банків      Розділ 8. Майно та кошти продовольчих банків  
395. Стаття 64 . Власність продовольчих банків      Стаття 58. Власність продовольчих банків  
396. 1.Власність продовольчих банків є недоторканою і охороняється законом.      1.Власність продовольчих банків є недоторканою і охороняється законом.  
397. 2.Продовольчі банки для виконання статутних завдань можуть мати на праві власності кошти, цінні папери, у тому числі акції, та інше майно (будинки, споруди, земельні ділянки, обладнання, транспорт тощо), за винятком майна, набуття якого забороняється законами України.      2.Продовольчі банки для виконання статутних завдань можуть мати на праві власності кошти, цінні папери, у тому числі акції та інше майно (будинки, споруди, земельні ділянки, обладнання, транспорт тощо), за винятком майна, набуття якого забороняється законами України.  
398. 3.Регулювання питань власності, формування коштів та іншого майна продовольчих банків визначається цивільним законодавством України з урахуванням цього закону.      3.Регулювання питань власності, формування коштів та іншого майна продовольчих банків визначається цивільним законодавством України з урахуванням цього Закону.  
399. 4.Джерелами формування майна продовольчих банків можуть бути:      4.Джерелами формування майна продовольчих банків можуть бути:  
400. 1)кошти або майно передане засновниками у власність при утворенні продовольчого банку;      1)кошти або майно, передане засновниками у власність при утворенні продовольчого банку;  
401. 2)членські, вступні або річні внески, якщо це передбачено статутом для продовольчих банків, утворених у формі товариства, а так само для об'єднань продовольчих банків;   -248- після слова "статутом" добавити "/положенням"  Враховано .  2) членські, вступні або річні внески, якщо це передбачено статутом/положенням продовольчих банків у формі товариства, а так само для об'єднань продовольчих банків;  
402. 3)добровільні пожертвування у тому числі за заповітом, у вигляді коштів чи майна від фізичних та/або юридичних осіб, а також майна переданого у користування чи оренду;      3)добровільні пожертвування, у тому числі за заповітом, у вигляді коштів чи майна від фізичних та/або юридичних осіб, а також майна, переданого в користування чи оренду;  
403. 4)гранти, кошти державного чи місцевого бюджету, отримані на підтримку програм продовольчого банку по реалізації державних чи місцевих соціальних програм, державні дотації чи субсидії у випадках передбачених законодавством;   -249- Кабінет Міністрів України
Зазначається, що положення статті не відповідає положенням Бюджетного кодексу та постановам КМУ, щодо одержувачів бюджетних коштів;  
Враховано .   
404. 5)майно придбане за рахунок власних коштів.      4)майно, придбане за рахунок власних коштів.  
405. 5.Майно, отримане продовольчими банками у вигляді харчових продуктів та медикаментів має спеціальний статус і підлягає окремому обліку та використанню виключно для безкоштовного розподілу відповідно до статутних завдань продовольчого банку.   -250- У пункті 5 статті 64 слова „має спеціальний статус, і" вилучити.  Враховано   5. Майно, отримане продовольчими банками у вигляді харчових продуктів та медикаментів, підлягає окремому обліку та використанню виключно для безкоштовного розподілу відповідно до статутних завдань продовольчих банків.  
406. 6.Майно у вигляді харчових продуктів та медикаментів не може бути предметом застави, на нього не може бути звернено стягнення з боку кредиторів.      6. Майно у вигляді харчових продуктів та медикаментів не може бути предметом застави, на нього не може бути звернено стягнення з боку кредиторів.  
407. Стаття 65. Використання коштів та майна продовольчих банків      Стаття 59. Використання коштів та майна продовольчих банків  
408. 1.Кошти та майно продовольчих банків використовується виключно з метою ефективного виконання статутних цілей та завдань організації.      1. Кошти та майно продовольчих банків використовуються виключно з метою ефективного виконання статутних цілей та завдань організації.  
409. 2.Майно, отримане продовольчим банком у вигляді харчових продуктів та медикаментів використовується для безкоштовної передачі набувачам відповідно до статутної мети та договорів між банком та організаціями, що поширюють продовольчу допомогу серед категорій громадян, що цього потребують.   -251- У пункті 2 статті 65: слово „набувачам" замінити словами „набувачам допомоги"; слова „поширюють продовольчу допомогу серед категорій громадян, що" замінити словами „надають допомогу громадянам, які".  Враховано .  2. Майно, отримане продовольчим банком у вигляді харчових продуктів та медикаментів, використовується для безкоштовної передачі набувачам допомоги відповідно до статутної мети та договорів між банком та організаціями, що надають допомогу громадянам, які цього потребують.  
410. 3.Інші кошти та майно, отримане банком на законних підставах, використовується для створення відповідної інфраструктури банку необхідної для отримання, зберігання, сортування та розподілу продовольчих ресурсів та медикаментів, на оплату праці персоналу банку та компенсаційних виплат волонтерам чи іншим особам, що залучаються банком.   -252- Пункт 3 статті 65 викласти у такій редакції: "3. Інші кошти та майно, отримане банком на законних підставах, використовується для створення відповідної інфраструктури банку необхідної для отримання, зберігання, сортування та розподілу харчових продуктів та медикаментів, на оплату праці персоналу банку та компенсаційних виплат волонтерам чи іншим особам, що залучаються банком".  Враховано .  3. Інші кошти та майно, отримані банком на законних підставах, використовуються для створення відповідної інфраструктури банку, необхідної для отримання, зберігання, сортування та розподілу харчових продуктів та медикаментів, на оплату праці персоналу банку та компенсаційних виплат волонтерам чи іншим особам, що залучаються банком.  
411. 4.Керівний орган продовольчого банку встановлює порядок використання коштів на програми та проекти, що реалізуються банком.   -253- У пункті 4 статті 66 слово „Керівний" замінити словами „Вищий керівний".  Враховано .  4. Вищий керівний орган продовольчого банку встановлює порядок використання коштів на програми та проекти, що реалізуються банком.  
412. Стаття 66. Управління майном продовольчих банків      Стаття 60. Управління майном продовольчих банків  
413. 1.Від імені продовольчих банків право власності реалізують їх вищі керівні органи в порядку, передбаченому законами України та установчими документами.      1.Від імені продовольчих банків право власності реалізують їх вищі керівні органи в порядку, передбаченому законами України та установчими документами.  
414. 2.Окремі повноваження по використанню майна та розпорядженню коштами можуть бути передані вищими керівними органами продовольчих банків їх колегіальним виконавчим органам.   -254- У пункті 2 статті 66 слова „колегіальним виконавчим" замінити словами „постійно діючим керівним статутним".  Враховано .  2. Окремі повноваження по використанню майна та розпорядження коштами можуть бути передані вищими керівними органами продовольчих банків їх постійно діючим керівним статутним органам.  
415. Стаття 67. Організація роботи із набувачами продовольчої допомоги      Стаття 61. Організація роботи із набувачами продовольчої допомоги  
416. 1.Продовольчий банк може будувати свою роботу з набувачами продовольчої допомоги як на довготривалій так і на разовій основі.      1. Продовольчий банк може будувати свою роботу з набувачами продовольчої допомоги як на довготривалій, так і на разовій основі.  
417. 2.Продовольчий банк формує списки набувачів продовольчої допомоги, що працюють в зоні діяльності банку та з'ясовує потреби цих організацій в продовольчих ресурсах та медикаментах та визначає їх можливості та спроможність в ефективній і справедливій передачі харчових продуктів та медикаментів до споживачів.   -255- Пункт 2 статті 67 викласти у такій редакції: „2. Продовольчий банк формує списки набувачів та з'ясовує їх потреби харчових продуктах та медикаментах, визначає можливості та спроможність в ефективній і справедливій передачі харчових продуктів та медикаментів споживачам."  Враховано .  2. Продовольчий банк формує списки набувачів допомоги та з'ясовує їх потреби в харчових продуктах та медикаментах, визначає можливості та спроможність в ефективній і справедливій передачі харчових продуктів та медикаментів споживачам.  
418. 3.Надання продовольчих ресурсів та медикаментів набувачам на довготривалій основі може здійснюватись відповідно до угод, укладених між продовольчим банком та організацією-набувачем в якій визначаються права та обов'язки сторін, а також право продовольчого банку на проведення контролю за розподілом продуктів та медикаментів серед споживачів, здійсненого організацією-набувачем.   -256- Пункт 3 статті 66 викласти у такій редакції: „3. Надання харчових продуктів та медикаментів набувачам допомоги на довготривалій основі здійснюється відповідно до договорів між продовольчим банком та набувачами допомоги, в яких визначаються права та обов'язки сторін, а також право продовольчого банку на проведення контролю за розподілом та передачею набувачем допомоги харчових продуктів та медикаментів споживачам."  Враховано .  3. Надання харчових продуктів та медикаментів набувачам допомоги на довготривалій основі здійснюється відповідно до договорів між продовольчим банком та набувачами допомоги, в яких визначаються права та обов'язки сторін, а також право продовольчого банку на проведення контролю за розподілом та передачею набувачем допомоги харчових продуктів та медикаментів споживачам.  
419. 4.Будь яка передача продовольчих ресурсів з продовольчого банку організації-набувачу на разовій основі здійснюється за її письмовою заявкою.   -257- Пункт 4 статті 67 викласти у такій редакції: „4. Будь-яка передача харчових продуктів та медикаментів з продовольчим банком набувачам допомоги на разовій основі здійснюється за їх письмовою заявкою."  Враховано .  4. Будь-яка передача харчових продуктів та медикаментів з продовольчим банком набувачам допомоги на разовій основі здійснюється за їх письмовою заявкою.  
420. 5.Передача продовольчих ресурсів та медикаментів організаціям, які не мають статусу неприбуткових і не підпадають під означення набувачів, відповідно до цього закону не допускається.   -258- Пункт 5 статті 67 викласти у такій редакції: „5. Передача харчових продуктів та медикаментів організаціям, які не мають статусу непідприємницьких і не підпадають під визначення набувачів допомоги, не допускається."  Враховано .  5. Передача харчових продуктів та медикаментів організаціям, які не мають статусу непідприємницьких і не підпадають під визначення набувачів допомоги, не допускається.  
421. 6.Продовольчий банк, у випадку виявлення зловживань з боку організації - набувача допущених при розподілі продуктів та медикаментів, а так само у разі , коли діяльність набувача призводить до псування продуктів та медикаментів, може відмовити у наданні продовольчих ресурсів та медикаментів і зробити відповідне оголошення в засобах масової інформації.   -259- Оскільки проект передбачає, що продовольча допомога та медикаменти надаються безоплатно, пропонуємо доповнити проект положеннями про відповідальність набувачів допомоги за їх використання відповідно до призначення та за торгівлю нею.  Враховано .  6. Набувачі допомоги несуть адміністративну відповідальність за її нецільове використання та торгівлю нею. Продовольчий банк у разі виявлення зловживань з боку набувача допомоги, допущених при розподілі та/або передачі харчових продуктів та медикаментів, а також у разі якщо діяльність набувача призводить до псування харчових продуктів та медикаментів може відмовити у наданні допомоги такому набувачу і зробити відповідне оголошення в засобах масової інформації.  
    -260- Пункт 6 статті 67 викласти у такій редакції: „6. Набувачі допомоги несуть адміністративну відповідальність за її нецільове використання та торгівлю нею. Продовольчий банк у випадку виявлення зловживань з боку набувача допомоги, допущених при розподілі та/або передачі харчових продуктів та медикаментів, а так само у разі, коли діяльність набувача призводить до псування харчових продуктів та медикаментів, може відмовити у наданні харчових продуктів та медикаментів і зробити відповідне оголошення в засобах масової інформації."  Враховано .   
422. Стаття 68. Особливості здійснення угод майнового характеру   -261- Кабінет Міністрів України
Відмічається, що положення статті мають теоретичний характер і не несуть юридичного навантаження;  
Враховано .   
423. 1.Угоди між продовольчим банком і зацікавленими особами, пов'язані з розпорядженням майна організації, припускають наявність конфлікту інтересів і тому мають здійснюватись з урахуванням правил вирішення конфлікту інтересів передбачених цим Законом та статутом організації.       
424. 2.Зацікавленими особами тут розуміються: члени керівних органів продовольчого банку, а також особи, що у силу своїх стосунків з організацією можуть впливати на рішення її керівних органів щодо власного майна і які укладають угоди з цією організацією особисто або через представника.       
425. 3.Конфлікт інтересів також має місце коли організація укладає угоди з родичами зацікавлених осіб, а також їхніми кредиторами.       
426. 4.Термін "майно організації" в цій статті означає будь-яке майно продовольчого банку, його майнові і немайнові права, недоотриманий дохід, комерційну інформацію про його діяльність і плани.       
427. 5.Угода, у якій передбачається реальний або можливий конфлікт інтересів, повинна бути затверджена уповноваженим органом згідно статуту організації. Зацікавлена особа повинна проінформувати уповноважений орган організації про наявність конфлікту інтересів до укладення угоди.   -262- Кабінет Міністрів України
Відмічається, що положення статті мають теоретичний характер і не несуть юридичного навантаження;  
Немає висновку    
428. 6.Зацікавлена особа відповідає за відшкодування всіх збитків, понесених організацією в результаті угоди, укладеної при наявності конфлікту інтересів, якщо угода не була затверджена уповноваженим органом, або якщо керівний орган не був повідомлений про конфлікт інтересів.       
429. 7.Додатково до відшкодування збитків, така зацікавлена особа має повернути організації весь прибуток, отриманий нею в результаті укладення такої угоди.       
430. 8.Якщо збитки виникли в результаті дій декількох зацікавлених осіб, вони несуть солідарну відповідальність перед організацією.       
431. 9.Дія частини 1 цієї статті поширюється також на угоди щодо передачі продовольчих ресурсів організаціям-набувачам продовольчої допомоги.       
432. 10.Статут продовольчого банку може додатково регулювати питання конфлікту інтересів при розподілі продовольчих ресурсів та медикаментів серед організацій-набувачів.       
433. РОЗДІЛ 9. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ТА ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРОДОВОЛЬЧІ БАНКИ      РОЗДІЛ 9. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ТА ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРОДОВОЛЬЧІ БАНКИ  
434. Стаття 69. Правовий захист продовольчих банків      Стаття 62. Правовий захист продовольчих банків  
435. 1.Правовий захист продовольчих банків гарантується державою.      1. Правовий захист продовольчих банків гарантується державою.  
436. 2.Державний контроль за діяльністю продовольчих банків здійснюється у межах, визначених цим законом.      2. Державний контроль за діяльністю продовольчих банків здійснюється в межах, визначених цим Законом.  
437. 3.Державні органи, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, громадяни несуть відповідальність за порушення законодавства про продовольчі банки у відповідності до закону.   -263- У пункті 3 статті 68, пункті 1 статті 70 слова „державні органи" замінити словами „органи Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації," у відповідних відмінках.  Враховано .  3. Органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, громадяни несуть відповідальність за порушення законодавства про продовольчі банки у відповідності із законом.  
438. Стаття 70. Оприлюднення результатів діяльності продовольчого банку   -264- У пункті 3 статті 68 слова "їх посадові особи" вилучити.  Враховано .  Стаття 63. Оприлюднення результатів діяльності продовольчого банку  
439. 1.Продовольчий банк не рідше одного разу на рік інформує про свою діяльність.      1. Продовольчий банк не рідше одного разу на рік інформує про свою діяльність.  
440. 2.Не пізніше 15 березня наступного за звітним року, продовольчий оприлюднює баланс отриманих та розподілених харчових продуктів з адресами організацій-набувачів продовольчої допомоги.   -265- Пункт 2 статті 69 викласти у такій редакції: „2. Не пізніше 15 березня наступного за звітним роком продовольчий банк оприлюднює баланс отриманих та розподілених харчових продуктів і медикаментів, адреси набувачів допомоги."  Враховано .  2. Не пізніше 15 березня наступного за звітним року продовольчий банк оприлюднює баланс отриманих та розподілених харчових продуктів і медикаментів, адреси набувачів допомоги.  
441. 3.Інформація, визначена частиною 2 цієї статті є доступною і може надаватись зацікавленим особам без обмежень.   -266- Пункт 3 статті 69 викласти у такій редакції: „3. Відомості, визначені пунктом 2 цієї статті, є доступними і можуть надаватись зацікавленим особам без обмежень.  Враховано .  3. Відомості, визначені пунктом 2 цієї статті, є доступними і можуть надаватися зацікавленим особам без обмежень.  
442. Стаття 71. Нагляд за діяльністю продовольчих банків      Стаття 64. Нагляд за діяльністю продовольчих банків  
443. 1.Право проведення перевірок продовольчих банків належить державним органам у відповідності до власної компетенції в межах визначених законом.   -267- Пункт 1 статті 70 викласти у такій редакції: „1.Органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації,, органи місцевого самоврядування мають право перевіряти діяльність продовольчих банків відповідно до своєї компетенції визначеної законом."  Враховано .  1. Органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, органи місцевого самоврядування мають право перевіряти діяльність продовольчих банків відповідно до своєї компетенції, визначеної законом.  
444. 2.Уповноважений державний орган має право перевірки внутрішніх документів продовольчих банків протягом робочого дня.   -268- У пункті 2 статті 70 слова „державний орган" замінити словами „орган державної влади".  Враховано .  2. Уповноважений орган державної влади має право на перевірку внутрішніх документів продовольчих банків протягом робочого дня.  
445. 3.Кожна перевірка має бути оформлена протоколом, який підписується особою, що проводила перевірку та уповноваженою особою продовольчого банку.   -269- У пункті 3 статті 70 слова „який підписується особою, що" замінити словами „підписаним особою, яка".  Враховано .  3. Кожна перевірка має бути оформлена протоколом, підписаним особою, яка проводила перевірку, та уповноваженою особою продовольчого банку.  
446. 4.Протокол має містити інформацію:   -270- Вилучити пункт, оскільки визначення змісту протоколу перевірки контролюючого органу, не є предметом цього Закону. Вважати пункти 5, 6, відповідно, пунктами 4, 5.  Враховано .   
447. 1)дату та місце перевірки;       
448. 2)причини перевірки;       
449. 3)дії, що були виконані при перевірці;       
450. 4)участь організації в перевірці;       
451. 5)результати перевірки.       
452. 5.Перевіряюча особа не має права втручатись в діяльність продовольчого банку.      4. Перевіряюча особа не має права втручатися в діяльність продовольчого банку.  
453. 6. Посадові особи продовольчих банків зобов'язані надавати допомогу у здійсненні перевірки.   -271- У пункті 5 статті 70 після слова „особи" додати слова „та працівники".  Враховано .  5. Посадові особи та працівники продовольчих банків зобов'язані надавати допомогу у здійсненні перевірки. 6. Дія цієї статті не поширюється на порядок проведення перевірок, визначений податковим законодавством  
    -272- Пропонується доповнити пунктом 6 із наступним змістом: „6. Дія цієї статті не поширюється на порядок проведення перевірок, визначений податковим законодавством";  Враховано .   
454. Стаття 72. Органи державного контролю за діяльністю продовольчих банків      Стаття 65. Органи державного контролю за діяльністю продовольчих банків  
455. 1. Державний контроль за дотриманням вимог статуту та інших установчих документів здійснюють реєструючи органи.      1. Державний контроль за дотриманням вимог Статуту та інших установчих документів здійснюють реєструючи органи.  
456. 2. Фінансовий контроль щодо джерел доходів продовольчих банків, розмірів надходжень, своєчасності та розміру сплати податків здійснюють державні податкові органи.   -273- Кабінет Міністрів України
Пропонується слова „здійснюють державні податкові органи" замінити на слова „здійснюється у встановленому законом порядку";  
Відхилено . У зв'язку із вилученням статті.   
    -274- Пропонується вилучити;  Враховано .   
457. 3. Екологічний, пожежний, епідеміологічний, санітарний та інші види обов`язкового державного контролю здійснюють відповідні державні органи.   -275- Пропонує викласти у редакції: слова „епідеміологічний, санітарний" замінити словами „санітарно-епідеміологічний";  Враховано .  2. Екологічний, пожежний, санітарно-епідеміологічний, ветеринарний та інші види обов`язкового державного контролю здійснюють відповідні державні органи.  
    -276- Пропонується доповнити після слів „санітарний" словом „ветеринарний";  Враховано .   
    -277- У пункті 2 статті 71 слова „державні органи" замінити словами „органи виконавчої влади".  Враховано    
458. Стаття 73. Відповідальність продовольчих банків за порушення Конституції та законів України      Стаття 66. Відповідальність продовольчих банків за порушення Конституції та законів України  
459. 1. До продовольчих банків за порушення Конституції та законів України можуть застосовуватись такі стягнення:      1. До продовольчих банків за порушення Конституції та законів України можуть застосовуватися такі стягнення:  
460. 1) попередження;      1) попередження;  
461. 2) примусовий розпуск .   -278- У підпункті 2 пункту 1 статті 72 слова „примусовий розпуск" замінити словами „ліквідація за судовим рішенням".  Враховано .  2) ліквідація за судовим рішенням.  
462. Стаття 74. Попередження      Стаття 67. Попередження  
463. 1.В разі виявлення порушень законодавства продовольчих банків чи невідповідності її діяльності статутним завданням, реєструючий орган може винести письмове попередження керівному органу продовольчого банку.   -279- У пункті 1 статті 73 слова „керівному органу продовольчого банку" замінити словами „продовольчому банку".  Враховано .  1. У разі виявлення порушень законодавства продовольчими банками чи невідповідності їх діяльності статутним завданням реєструючий орган може винести письмове попередження продовольчому банку.  
464. 2.Попередження застосовується у разі, коли вчинене порушення не тягне за собою обов`язкового застосування більш суворого стягнення.      2. Попередження застосовується в разі якщо вчинене порушення не тягне за собою обов`язкового застосування більш суворого стягнення.  
465. 3. Винесення попередження може бути оскаржене продовольчим банком в судовому порядку.      3. Винесення попередження може бути оскаржене продовольчим банком у судовому порядку.  
466. Стаття 75. Примусовий розпуск продовольчого банку   -280- Назву статті 74 викласти у такій редакції: „ Ліквідація продовольчого банку за судовим рішенням".  Враховано .  Стаття 68. Ліквідація продовольчого банку за судовим рішенням  
467. 1.Продовольчий банк за поданням реєструючого органу може бути ліквідованим (примусово розпущеним) судом у випадках:   -281- У пункті 1 статті 74 слова „ (примусово розпущеним) судом" замінити словами „за рішенням суду".  Враховано .  1. Продовольчий банк за поданням реєструючого органу може бути ліквідованим за рішенням суду у випадках:  
468. 1)Вчинення дій, передбачених статтею 37 Конституції України;      1) вчинення дій, передбачених статтею 37 Конституції України;  
469. 2)у інших випадках передбачених статтею 45 Закону.      2) в інших випадках передбачених статтею 38 цього Закону.  
470. 2. Рішення про примусовий розпуск продовольчого банку оприлюднюється, направляється до реєструючого органу, податкових органів і органів державної статистики для зняття з усіх видів обліку.   -282- У пункті 2 статті 74 слова „примусовий розпуск" замінити словом „ліквідацію", слово „державної" вилучити.  Враховано .  2. Рішення про ліквідацію продовольчого банку оприлюднюється, направляється до реєструючого органу, податкових органів і органів статистики для зняття з усіх видів обліку.  
471. Розділ 10. Міжнародна діяльність продовольчих банків      Розділ 10. Міжнародна діяльність продовольчих банків  
472. Стаття 76. Особливості здійснення міжнародної діяльності продовольчих банків      Стаття 69. Особливості здійснення міжнародної діяльності продовольчих банків  
473. 1.Продовольчі банки можуть входити до складу міжнародних непідприємницьких організацій, взаємодіяти з іноземними непідприємницькими організаціями, що займаються питанням безкоштовного збору та розподілу харчових продуктів, виконувати з ними спільні проекти та програми як в Україні так і за її межами відповідно до законодавства України та міжнародних договорів що набрали законної сили.   -283- У пункті 1 статті 75: слова „питанням безкоштовного збору та розподілу харчових продуктів" замінити словами „ безкоштовним збором та розподілом харчових продуктів і медикаментів"; слова „що набрали законної сили" замінити словами „України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".  Враховано .  1. Продовольчі банки можуть входити до складу міжнародних непідприємницьких організацій, взаємодіяти з іноземними непідприємницькими організаціями, що займаються безкоштовним збором та розподілом харчових продуктів і медикаментів, виконувати з ними спільні проекти та програми як в Україні, так і за її межами відповідно до законодавства України та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
474. 2.Участь продовольчих банків у міжнародних об'єднаннях продовольчих банків здійснюється через Українську національну федерацію продовольчих банків у порядку, визначеному статутом федерації.      2.Участь продовольчих банків у міжнародних об'єднаннях продовольчих банків здійснюється через Українську національну федерацію продовольчих банків у порядку, визначеному статутом федерації.  
475. Розділ 11. Перехідні та заключні положення      Розділ 11. Перехідні та заключні положення  
476. 1.Ввести в дію Закон "Про продовольчі банки" через 1 місяць з дати опублікування .      1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування .  
477. 2.п.п. 1), 3) частини 6 розділу 11 ввести в дію з 1.01.2004 року   -284- Пропонується вилучити у зв'язку із вилученням відповідних пунктів цього законопроекту у будь-який запропонованій до другого читання редакції;  Враховано .   
478. 3.Кабінету Міністрів України ухвалити необхідні нормативні акти, що випливають з цього закону.   -285- Розділ ІІ викласти у такій редакції: „Розділ 11. Перехідні та заключні положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування . 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом: підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом та прийняття відповідних актів, що випливають із цього Закону."  Враховано .  2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом: підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом та прийняття відповідних актів, що випливають із цього Закону.  
479. 4.Організації, що мають у своїй назві словосполучення "продовольчий банк" та зареєстровані за іншим законодавством України, протягом 6 місяців з дня набуття чинності цього закону, визначаються щодо перереєстрації відповідно до цього закону або мають змінити власну назву шляхом вилучення словосполучення "продовольчий банк", чи похідних від такого словосполучення із назви організації.      3.Організації, що мають у своїй назві словосполучення "продовольчий банк" та зареєстровані за іншим законодавством України, протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом визначаються щодо перереєстрації відповідно до цього Закону або мають змінити власну назву шляхом вилучення словосполучення "продовольчий банк" чи похідних від такого словосполучення із назви організації.  
480. 5.Міністерству Юстиції України забезпечити перереєстрацію організацій, статутна мета та завдання яких співпадає із визначеною цим законом, які мають у своїй назві словосполучення "продовольчий банк" чи похідні від нього, за їх заявою, без стягнення плати за перереєстрацію.      4.Міністерству юстиції України забезпечити перереєстрацію організацій, статутна мета та завдання яких збігаються із визначеними цим Законом, які мають у своїй назві словосполучення "продовольчий банк" чи похідні від нього, за їх заявою, без стягнення плати за перереєстрацію.  
481. 6. Ввести до законів України такі зміни та доповнення, що випливають із цього закону:      5. Внести до законів України такі зміни та доповнення, що випливають із цього Закону:  
482. 1) до Закону "Про оподаткування прибутку підприємств " ( В редакції Закону N 283/97-ВР від 22.05.97, ВВР, 1997, N 27, ст.181)   -286- Кабінет Міністрів України
Пропонується вилучити;  
Враховано .   
    -287- Пропонується вилучити;  Враховано .   
483. Ввести додатковий пункт 5.2.17 до частини 5.2 статті 5 "Валові витрати", такого змісту:       
484. 5.2.17 Суми коштів або вартість харчових продуктів та медикаментів, що безоплатно передаються виробниками продовольчим банкам, створеним відповідно до закону "Про продовольчі банки", метою діяльності яких є накопичення продовольчих ресурсів для їх подальшого перерозподілу серед благодійних та/або громадських чи інших непідприємницьких організацій, для їх безкоштовної реалізації серед фізичних осіб, окремих соціально-вразливих груп населення, але не більше ніж десять відсотків оподатковуваного прибутку або нуль цілих поять десятих відсотка від валового доходу попереднього звітного періоду.       
485. У підпункті б) пункту 7.11.1 статті 7 Оподаткування операцій особливого виду, після слів "та наукової діяльності" вставити слова: " ... та продовольчими банками, метою діяльності яких є накопичення продовольчих ресурсів та медикаментів для їх подальшого перерозподілу серед благодійних та/або громадських чи інших непідприємницьких організацій, для їх безкоштовної реалізації серед фізичних осіб, окремих соціально-вразливих груп населення," далі по тексту.       
486. 2) до закону "Про гуманітарну допомогу" ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 51, ст.451)       
487. Додати пункт д) до абзацу 5 частини 1 Статті 1. такого змісту:      1) у частині першій статті 1 Закону України "Про гуманітарну допомогу" ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 51, ст.451): абзац п'ятий доповнити новим пунктом "д" такого змісту:  
488. д) продовольчі банки, утворені та зареєстровані відповідно до Закону "Про продовольчі банки", та доповнити наступний абзац після букви: "г" знаком "," (кома) та буквою "д" (в лапках), далі за текстом.      д) продовольчі банки, утворені та зареєстровані відповідно до Закону "Про продовольчі банки"; абзац шостий після букви "г" доповнити буквою "д"  
489. 3) до Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" ( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1993, N 10, ст.77)   -288- У зв'язку з прийняттям 22.05.2003 року Верховною Радою України Закону України "Про податок на доходи фізичних осіб" (який у даний час переданий для підписання Президенту України) більш доцільним у п.3 частини 6 розділу ІІ "Прикінцеві положення" проекту запропонувати внесення змін до цього Закону, а не Декрету Кабінету Міністрів "Про прибутковий податок з громадян".  Враховано .   
    -289- Кабінет Міністрів України
Пропонується вилучити;  
Враховано .   
490. До частини 1 Статті 5 :       
491. 1. ввести додатковий пункт і-1) такого змісту:       
492. і-1) вартість харчових продуктів та медикаментів, отриманих фізичною особою від неприбуткових організацій у вигляді як продовольчої допомоги, відповідно до законодавства про продовольчі банки;       
493. 2. пункт к) частини 1 статті 5 викласти у такій редакції:       
494. к) суми, які направляються платниками податку до благодійних та громадських організацій, продовольчих банків, що внесені до реєстру неприбуткових організацій, але не більше десяти відсотків від суми задекларованого сукупного оподатковуваного доходу за такий рік;       
495. 4) до Закону „Про банки і банківську діяльність"   -290- Пропонується вилучити;  Відхилено .   
496. ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 5-6, ст.30)       
497. ( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2740-ІІІ ( 2740-14)від 20.09.2001, ВВР, 2002, N 5, ст.30)       
498. Друге речення частини 3 статті 15 викласти у новій редакції:      Друге речення частини третьої статті 15 Закону України „Про банки і банківську діяльність" ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 5-6, ст.30) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2740-ІІІ ( 2740-14)від 20.09.2001, ВВР, 2002, N 5, ст.30)викласти в такій редакції:  
499. „Виняток становлять організації, у назвах яких вживається слово „банк" чи похідні від нього відповідно до закону, що регулює діяльність таких організацій, а також міжнародні організації, що діють на території України відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та законодавства України."      „Виняток становлять організації, у назвах яких вживається слово „банк" чи похідні від нього відповідно до закону, що регулює діяльність таких організацій, а також міжнародні організації, що діють на території України відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та законодавства України.