Кількість абзаців - 528 Таблиця поправок


Про цінні папери та фондовий ринок (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України      Закон України  
1. Про цінні папери та фондовий ринок      Про цінні папери та фондовий ринок  
2. Цей Закон регулює відносини, що виникають під час розміщення, обігу цінних паперів і провадження професійної діяльності на фондовому ринку, з метою забезпечення відкритості та ефективності функціонування фондового ринку.   -1- Франчук А.Р.
Савицький В.В.
Сушкевич В.М.
Астров-Шумілов Г.К.
По всьому тексту законопроекту замінити термін "організатор торгівлі" на "фондова біржа".  
Відхилено   Цей Закон регулює відносини, що виникають під час розміщення, обігу цінних паперів і провадження професійної діяльності на фондовому ринку, з метою забезпечення відкритості та ефективності функціонування фондового ринку.  
3. Розділ І      Розділ І  
4. Загальні положення      Загальні положення  
5. Стаття 1. Визначення термінів      Стаття 1. Визначення термінів  
6. 1. У цьому Законі терміни використовуються у такому значенні:      1. У цьому Законі терміни використовуються у такому значенні:  
7. андеррайтер - торговець цінними паперами, який за дорученням, від імені та за рахунок емітента розміщує (підписка, продаж) або купує на первинному ринку цінні папери з метою їх наступного перепродажу;   -2- Святаш Д.В.
Вилучити термін "андеррайтер" з глосарію та перенести його визначення у статтю 18 законопроекту.  
Враховано    
8. борговий цінний папір - цінний папір, що засвідчує відносини позики і передбачає зобов'язання емітента сплатити у визначений строк кошти відповідно до зобов'язання;   -3- Святаш Д.В.
Перенести термін "борговий цінний папір" в статтю 3 законопроекту.  
Враховано    
9. випуск цінних паперів - сукупність певного виду емісійних цінних паперів одного емітента, однієї номінальної вартості, які мають однакову форму випуску і міжнародний ідентифікаційний номер, забезпечують їх власникам однакові права незалежно від часу придбання і розміщення на фондовому ринку;   -4- Шаров І.Ф.
Визначення "випуск цінних паперів" у статті 1 після слів "одного емітента" доповнити словами "які випущені за одним рішенням".  
Відхилено   випуск цінних паперів - сукупність певного виду емісійних цінних паперів одного емітента, однієї номінальної вартості, які мають однакову форму випуску і міжнародний ідентифікаційний номер, забезпечують їх власникам однакові права незалежно від часу придбання і розміщення на фондовому ринку;  
10. делістинг - процедура виключення цінних паперів з біржового реєстру, якщо вони не відповідають правилам фондової біржі, з наступним припиненням їх обігу на фондовій біржі або переведенням в категорію цінних паперів, допущених до обігу на біржі без включення до біржового реєстру;   -5- Святаш Д.В.
Термін "делістинг" викласти в такій редакції: "делістинг - процедура виключення цінних паперів з реєстру організатора торгівлі, якщо вони не відповідають правилам організатора торгівлі, з наступним припиненням їх обігу на організаторі торгівлі або переведенням в категорію цінних паперів, допущених до обігу без включення до реєстру організатора торгівлі."  
Враховано   делістинг - процедура виключення цінних паперів з реєстру організатора торгівлі, якщо вони не відповідають правилам організатора торгівлі, з наступним припиненням їх обігу на організаторі торгівлі або переведенням в категорію цінних паперів, допущених до обігу без включення до реєстру організатора торгівлі;  
11. емісія - установлена законодавством послідовність дій емітента щодо випуску та розміщення емісійних цінних паперів;      емісія - установлена законодавством послідовність дій емітента щодо випуску та розміщення емісійних цінних паперів;  
12. емісійні цінні папери - цінні папери, що засвідчують однакові права їх власників у межах одного випуску стосовно особи, яка бере на себе відповідні зобов'язання (емітент);   -6- Святаш Д.В.
Перенести визначення "емісійні цінні папери" в статтю 3 законопроекту.  
Враховано    
13. емітент - юридична особа, Автономна Республіка Крим або територіальна громада міста в особі відповідних органів місцевого самоврядування, а також держава в особі уповноважених нею органів державної влади, яка від свого імені розміщує емісійні цінні папери та бере на себе зобов'язання щодо них перед їх власниками;   -7- Святаш Д.В.
У визначенні терміну "емітент" слова "територіальна громада міста в особі відповідних органів місцевого самоврядування" замінити словами "міські ради" та перенести це визначення в нову статтю 2 законопроекту.  
Враховано    
14. інвестори в цінні папери - фізичні та юридичні особи, резиденти і нерезиденти, які набули права власності на цінні папери з метою отримання доходу від вкладених коштів та/або набуття відповідних прав, що надаються власнику цінних паперів відповідно до законодавства;   -8- Святаш Д.В.
Перенести визначення "інвестора" в нову статтю 2 законопроекту.  
Враховано    
15. індосамент - передавальний напис на ордерному цінному папері, що засвідчує перехід прав за цінним папером до іншої особи;      індосамент - передавальний напис на ордерному цінному папері, що засвідчує перехід прав за цінним папером до іншої особи;  
16. індосант - фізична або юридична особа, яка є власником цінного паперу і вчиняє індосамент;   -9- Святаш Д.В.
індосант - фізична або юридична особа, яка є власником ордерного цінного паперу і вчиняє індосамент;  
Враховано   індосант - фізична або юридична особа, яка є власником ордерного цінного паперу і вчиняє індосамент;  
17. інституційні інвестори - інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди), інвестиційні фонди, взаємні фонди інвестиційних компаній, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії, інші фінансові установи, які здійснюють операції з фінансовими активами в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - також за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів;   -10- Святаш Д.В.
Перенести термін "інституційні інвестори" в нову статтю 2 законопроекту.  
Враховано    
18. котирування - механізм визначення та/або фіксації ринкової ціни цінного паперу;      котирування - механізм визначення та/або фіксації ринкової ціни цінного паперу;  
19. лістинг - сукупність процедур з включення цінних паперів до біржового реєстру та здійснення контролю за відповідністю цінних паперів і емітента умовам та вимогам, установленим у правилах фондової біржі;   -11- Святаш Д.В.
Термін "лістинг" викласти в такій редакцї: "лістинг - сукупність процедур з включення цінних паперів до реєстру організатора торгівлі та здійснення контролю за відповідністю цінних паперів і емітента умовам та вимогам, установленим у правилах організатора торгівлі;"  
Немає висновку   лістинг - сукупність процедур з включення цінних паперів до реєстру організатора торгівлі та здійснення контролю за відповідністю цінних паперів і емітента умовам та вимогам, установленим у правилах організатора торгівлі;  
20. міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів - номер, який надається цінним паперам відповідно до законодавства про цінні папери;   -12- Святаш Д.В.
Термін "міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів" викласти в такій редакції: "міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів - номер (код), який дозволяє однозначно ідентифікувати цінні папери або інший фінансовий інструмент та присвоєння якого передбачено законами України;  
Враховано   міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів - номер (код), який дозволяє однозначно ідентифікувати цінні папери або інший фінансовий інструмент та присвоєння якого передбачено законами України;  
21. обіг цінних паперів - укладення та виконання цивільно-правових договорів, пов'язаних з переходом прав власності на цінні папери і прав за цінними паперами, за винятком договорів, що укладаються під час розміщення цінних паперів;   -13- Святаш Д.В.
Слова "укладення та виконання цивільно-правових договорів" замінити на "вчинення правочинів".  
Враховано   обіг цінних паперів - вчинення правочинів, пов'язаних з переходом прав власності на цінні папери і прав за цінними паперами, за винятком договорів, що укладаються під час розміщення цінних паперів;  
    -14- Шаров І.Ф.
Акопян В.Г.
У визначенні "обігу цінних паперів" у статті 1 слово "договорів" замінити на "правочинів".  
Враховано    
22. ордерний цінний папір - цінний папір, який містить наказ сплатити певну суму;   -15- Святаш Д.В.
Визначення "ордерний цінний папір" виключити.  
Враховано    
23. пайовий цінний папір - цінний папір, який засвідчує участь його власника у статутному капіталі, надає власнику право на участь в управлінні емітентом і отримання частини прибутку, зокрема у вигляді дивідендів, та частини майна у разі ліквідації емітента;   -16- Святаш Д.В.
Перенести визначення "пайовий цінний папір" у статтю 3 законопроекту.  
Враховано    
24. перший власник - особа, яка отримала цінні папери у власність безпосередньо в емітента (або в особи, що видала цінний папір) чи андеррайтера під час розміщення цінних паперів;      перший власник - особа, яка отримала цінні папери у власність безпосередньо в емітента (або в особи, що видала цінний папір) чи андеррайтера під час розміщення цінних паперів;  
25. первинний ринок - ринок, на якому розміщуються цінні папери;   -17- Святаш Д.В.
Термін "первинний ринок" викласти в новій редакції та перенести в нову статтю 2 законопроекту: "первинний ринок - сукупність правовідносин, пов'язаних з розміщенням цінних паперів;"  
Враховано    
26. проспект емісії цінних паперів - документ, який містить інформацію про відкрите (публічне) або закрите (приватне) розміщення цінних паперів;      проспект емісії цінних паперів - документ, який містить інформацію про відкрите (публічне) або закрите (приватне) розміщення цінних паперів;  
27. професійні учасники фондового ринку - суб'єкти господарювання, які на підставі ліцензії, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, провадять на фондовому ринку професійну діяльність, види якої визначені цим Законом;   -18- Святаш Д.В.
Перенести визначення "професійних учасників фондового ринку" до нової статті 2 законопроекту.  
Враховано    
28. приватне (закрите) розміщення цінних паперів - розміщення цінних паперів шляхом безпосередньої пропозиції цінних паперів заздалегідь визначеному колу осіб;   -19- Святаш Д.В.
Перенести термін "приватне (зарите) розміщення цінних паперів" у статтю 29  
Враховано    
29. публічне (відкрите) розміщення цінних паперів - опублікування в засобах масової інформації або оголошення будь-яким іншим способом повідомлення про продаж цінних паперів, зверненого до невизначеної кількості осіб, або пропозиції щодо передачі прав власності на цінні папери, зверненої більше ніж до 100 осіб;   -20- Святаш Д.В.
Термін "публічне (відкрите) розміщення цінних паперів" краще визначити як "їх відчуження на підставі опублікування (далі за текстом) та перенести у статтю 29.  
Враховано    
30. розміщення цінних паперів - відчуження цінних паперів емітентом або андеррайтером шляхом укладення цивільно-правового договору з першим власником;      розміщення цінних паперів - відчуження цінних паперів емітентом або андеррайтером шляхом укладення цивільно-правового договору з першим власником;  
31. Фінансові інструменти - цінні папери, строкові контракти (ф'ючерси), інструменти грошового обігу, відсоткові строкові контракти (форварди), строкові контракти на обмін (на певну дату в майбутньому) в разі залежності ціни від відсоткової ставки, валютного курсу чи фондового індексу (відсоткові, курсові чи індексні свопи), опціони, що дають право на купівлю або продаж будь-якого із зазначених фінансових інструментів, у тому числі тих, що передбачають грошову форму оплати (курсові та відсоткові опціони);      фінансові інструменти - цінні папери, строкові контракти (ф'ючерси), інструменти грошового обігу, відсоткові строкові контракти (форварди), строкові контракти на обмін (на певну дату в майбутньому) в разі залежності ціни від відсоткової ставки, валютного курсу чи фондового індексу (відсоткові, курсові чи індексні свопи), опціони, що дають право на купівлю або продаж будь-якого із зазначених фінансових інструментів, у тому числі тих, що передбачають грошову форму оплати (курсові та відсоткові опціони);  
32. учасники фондового ринку - емітенти, інвестори, саморегулівні організації та професійні учасники фондового ринку;   -21- Святаш Д.В.
Перенести термін "учасники фондового ринку" у нову статтю 2 законопроекту.  
Враховано    
33. цінні папери - документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що засвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини між особою, яка їх розмістила (видала), і власником, та передбачають виконання зобов'язань згідно з умовами їх розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають з цих документів, іншим особам.   -22- Святаш Д.В.
Перенести термін "цінні папери" в статтю 3 законопроекту.  
Враховано    
    -23- Шаров І.Ф.
Статтю 1 доповнити визначенням: "фондовий ринок", "вторинний ринок цінних паперів", "видача цінних паперів", "операції з цінними паперами", "закрите (приватне) розміщення цінних паперів".  
Враховано частково по тексту законопроекту   
34. Стаття 2. Державне регулювання ринку цінних паперів   -24- Святаш Д.В.
Перенести редакцію статті 2 в розділ УІ законопроекту. Замість неї, доповнити законопроект статтею 2 такого змісту: Стаття 2. Фондовий ринок Фондовий ринок (ринок цінних паперів) - сукупність учасників фондового ринку та правовідносин між ними щодо розміщення, обігу та обліку цінних паперів та похідних (деривативів). Учасники фондового ринку - емітенти, інвестори, саморегулівні організації та професійні учасники фондового ринку. Емітент - юридична особа, Автономна Республіка Крим або міські ради, а також держава в особі уповноважених нею органів державної влади, яка від свого імені розміщує емісійні цінні папери та бере на себе зобов'язання щодо них перед їх власниками. Інвестори в цінні папери - фізичні та юридичні особи, резиденти і нерезиденти, які набули права власності на цінні папери з метою отримання доходу від вкладених коштів та/або набуття відповідних прав, що надаються власнику цінних паперів відповідно до законодавства. Інституційними інвесторами є інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди), інвестиційні фонди, взаємні фонди інвестиційних компаній, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії, інші фінансові установи, які здійснюють операції з фінансовими активами в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - також за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів. Саморегулівна організація професійних учасників фондового ринку - неприбуткове об'єднання учасників фондового ринку, що провадять професійну діяльність на фондовому ринку з торгівлі цінними паперами, управління активами інституційних інвесторів, депозитарну діяльність (діяльність реєстраторів та зберігачів), утворене відповідно до критеріїв та вимог, установлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Професійні учасники фондового ринку - юридичні особи, які на підставі ліцензії, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, провадять на фондовому ринку професійну діяльність, види якої визначені цим Законом. Фондовий ринок поділяється на первинний та вторинний. Первинний ринок - сукупність правовідносин, пов'язаних з розміщенням цінних паперів. Вторинний ринок цінних паперів - сукупність правовідносин, пов'язаних з обігом цінних паперів.  
Враховано   Стаття 2. Фондовий ринок  
35. 1. Державне регулювання ринку цінних паперів здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, а також інші державні органи у межах своїх повноважень, визначених законодавством.      Фондовий ринок (ринок цінних паперів) - сукупність учасників фондового ринку та правовідносин між ними щодо розміщення, обігу та обліку цінних паперів та похідних (деривативів). Учасники фондового ринку - емітенти, інвестори, саморегулівні організації та професійні учасники фондового ринку. Емітент - юридична особа, Автономна Республіка Крим або міські ради, а також держава в особі уповноважених нею органів державної влади, яка від свого імені розміщує емісійні цінні папери та бере на себе зобов'язання щодо них перед їх власниками. Інвестори в цінні папери - фізичні та юридичні особи, резиденти і нерезиденти, які набули права власності на цінні папери з метою отримання доходу від вкладених коштів та/або набуття відповідних прав, що надаються власнику цінних паперів відповідно до законодавства. Інституційними інвесторами є інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди), інвестиційні фонди, взаємні фонди інвестиційних компаній, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії, інші фінансові установи, які здійснюють операції з фінансовими активами в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - також за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів. Саморегулівна організація професійних учасників фондового ринку - неприбуткове об'єднання учасників фондового ринку, що провадять професійну діяльність на фондовому ринку з торгівлі цінними паперами, управління активами інституційних інвесторів, депозитарну діяльність (діяльність реєстраторів та зберігачів), утворене відповідно до критеріїв та вимог, установлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Професійні учасники фондового ринку - юридичні особи, які на підставі ліцензії, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, провадять на фондовому ринку професійну діяльність, види якої визначені законами України. Фондовий ринок поділяється на первинний та вторинний. Первинний ринок - сукупність правовідносин, пов'язаних з розміщенням цінних паперів. Вторинний ринок цінних паперів - сукупність правовідносин, пов'язаних з обігом цінних паперів.  
36. Стаття 3. Форми випуску, категорії та типи цінних паперів   -25- Святаш Д.В.
Статтю 3 викласти в новій редакції: Стаття 3. Цінні папери та їх класифікація. 1. Цінні папери - документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що засвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини між особою, яка їх розмістила (видала), і власником, та передбачають виконання зобов'язань згідно з умовами їх розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають з цих документів, іншим особам. Цінні папери за порядком їх випуску (видачі) поділяються на емісійні та неемісійні. Емісійні цінні папери - цінні папери, що засвідчують однакові права їх власників у межах одного випуску стосовно особи, яка бере на себе відповідні зобов'язання (емітент). До емісійних цінних паперів належать: акції; облігації підприємств; облігації місцевих позик; державні облігації України; іпотечні сертифікати; іпотечні облігації; сертифікати ФОН; інвестиційні сертифікати; казначейські зобов'язання. 3. Цінні папери за формою існування поділяються на документарні та бездокументарні. 4. Цінні папери за формою випуску можуть бути на пред'явника, іменні або ордерні. Права, засвідчені цінним папером, належать: пред'явникові цінного паперу (цінний папір на пред'явника); особі, зазначеній у цінному папері (іменний цінний папір); особі, зазначеній у цінному папері, яка може сама здійснити ці права або призначити своїм розпорядженням (наказом) іншу уповноважену особу (ордерний цінний папір). 5. В Україні у цивільному обороті можуть бути такі групи цінних паперів: пайові; боргові; похідні; товаророзпорядчі; іпотечні; приватизаційні. Законами України можуть визначатись інші групи цінних паперів. пайові цінні папери - цінні папери, які засвідчують участь їх власника у статутному капіталі (крім інвестиційних сертифікатів), надають власнику право на участь в управлінні емітентом і отримання частини прибутку, зокрема у вигляді дивідендів, та частини майна у разі ліквідації емітента До пайових цінних паперів відносяться: акції; інвестиційні сертифікати 2)боргові цінні папери - цінні папери, що засвідчують відносини позики і передбачають зобов'язання емітента сплатити у визначений строк кошти відповідно до зобов'язання. До боргових цінних паперів відносяться: облігації підприємств, державні облігації України, облігації місцевих позик, казначейські зобов'язання ощадні (депозитні) сертифікати; іпотечні цінні папери - цінні папери, випуск яких забезпечено іпотечним покриттям (іпотечним пулом) та які засвідчують право власників на отримання від емітента належних їм коштів. До іпотечних цінних паперів відносяться: іпотечні облігації; іпотечні сертифікати; заставні; сертифікати ФОН. приватизаційні цінні папери - цінні папери, які засвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі приватизації частки майна державних підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду; похідні цінні папери - цінні папери, механізм випуску та обігу яких пов'язаний з правом на придбання чи продаж протягом строку, встановленого договором, цінних паперів, інших фінансових та/або товарних ресурсів; товаророзпорядчі - цінні папери, які надають їхньому держателю право розпоряджатися майном, вказаним у цих документах.  
Враховано    
37. 1. Цінні папери за формою випуску поділяються на документарні та бездокументарні.      Стаття 3. Цінні папери та їх класифікація. 1. Цінні папери - документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що засвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини між особою, яка їх розмістила (видала), і власником, та передбачають виконання зобов'язань згідно з умовами їх розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають з цих документів, іншим особам. Цінні папери за порядком їх випуску (видачі) поділяються на емісійні та неемісійні.  
38. 2. Цінні папери за категоріями можуть бути на пред'явника, іменні або ордерні.       
39. Права, засвідчені цінним папером, належать:       
40. пред'явникові цінного паперу (цінний папір на пред'явника);       
41. особі, зазначеній у цінному папері (іменний цінний папір);       
42. особі, зазначеній у цінному папері, яка може сама здійснити ці права або призначити своїм розпорядженням (наказом) іншу уповноважену особу (ордерний цінний папір).       
43. 3. Цінні папери за типами поділяються на прості та привілейовані.      Емісійні цінні папери - цінні папери, що засвідчують однакові права їх власників у межах одного випуску стосовно особи, яка бере на себе відповідні зобов'язання (емітент). До емісійних цінних паперів належать: акції; облігації підприємств; облігації місцевих позик; державні облігації України; іпотечні сертифікати; іпотечні облігації; сертифікати фондів операцій з нерухомістю (ФОН); інвестиційні сертифікати; казначейські зобов'язання. Цінні папери, що не належать згідно з цим Законом до емісійних цінних паперів, можуть бути визнані такими Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, якщо це не суперечить спеціальним законам про ці групи та/або види цінних паперів. 3. Цінні папери за формою існування поділяються на документарні та бездокументарні. 4. Цінні папери за формою випуску можуть бути на пред'явника, іменні або ордерні. Права, засвідчені цінним папером, належать: пред'явникові цінного паперу (цінний папір на пред'явника); особі, зазначеній у цінному папері (іменний цінний папір); особі, зазначеній у цінному папері, яка може сама здійснити ці права або призначити своїм розпорядженням (наказом) іншу уповноважену особу (ордерний цінний папір). 5. В Україні у цивільному обороті можуть бути такі групи цінних паперів: 1) пайові цінні папери - цінні папери, які засвідчують участь їх власника у статутному капіталі (крім інвестиційних сертифікатів), надають власнику право на участь в управлінні емітентом і отримання частини прибутку, зокрема у вигляді дивідендів, та частини майна у разі ліквідації емітента До пайових цінних паперів відносяться: акції; інвестиційні сертифікати боргові цінні папери - цінні папери, що засвідчують відносини позики і передбачають зобов'язання емітента сплатити у визначений строк кошти відповідно до зобов'язання. До боргових цінних паперів відносяться: облігації підприємств, державні облігації України, облігації місцевих позик, казначейські зобов'язання щадні (депозитні) сертифікати; іпотечні цінні папери - цінні папери, випуск яких забезпечено іпотечним покриттям (іпотечним пулом) та які засвідчують право власників на отримання від емітента належних їм коштів. До іпотечних цінних паперів відносяться: іпотечні облігації; іпотечні сертифікати; заставні; сертифікати ФОН. приватизаційні цінні папери - цінні папери, які засвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі приватизації частки майна державних підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду; похідні цінні папери - цінні папери, механізм випуску та обігу яких пов'язаний з правом на придбання чи продаж протягом строку, встановленого договором, цінних паперів, інших фінансових та/або товарних ресурсів; товаророзпорядчі - цінні папери, які надають їхньому держателю право розпоряджатися майном, вказаним у цих документах.  
44. Стаття 4. Передача прав за цінними паперами      Стаття 4. Передача прав за цінними паперами  
45. 1. До особи, яка набула право власності на цінний папір, переходять всі засвідчені ним права.      1. До особи, яка набула право власності на цінний папір, переходять всі засвідчені ним права.  
46. Обмеження обігу та/або реалізації прав за цінними паперами може бути встановлено тільки у випадках і в порядку, передбачених законом.      Обмеження обігу та/або реалізації прав за цінними паперами може бути встановлено тільки у випадках і в порядку, передбачених законом.  
47. 2. Для передачі іншій особі прав, засвідчених цінним папером на пред'явника, достатньо вручити цінний папір цій особі.      2. Для передачі іншій особі прав, засвідчених цінним папером на пред'явника, достатньо вручити цінний папір цій особі.  
48. 3. Права, засвідчені іменним цінним папером, передаються у порядку, встановленому для відступлення права вимоги (цесії). Особа, яка передає право за цінним папером (індосант), відповідає за недійсність відповідної вимоги і не відповідає за її невиконання.   -26- Шаров І.Ф.
Акопян В.Г.
З частини 3 статті 4 вилучити слово "індосант".  
Враховано   3. Права, засвідчені іменним цінним папером, передаються у порядку, встановленому законами України.  
    -27- Святаш Д.В.
Частину 3 статті 4 викласти в такій редакції: 3. Права, засвідчені іменним цінним папером, передаються у порядку, встановленому законами України.  
Враховано    
49. 4. Права, засвідчені ордерним цінним папером, передаються шляхом вчинення на цьому папері індосаменту. Індосант відповідає за наявність та здійснення цього права.      4. Права, засвідчені ордерним цінним папером, передаються шляхом вчинення на цьому папері індосаменту. Індосант відповідає за наявність та здійснення цього права.  
50. Згідно з індосаментом до особи, якій (або у розпорядження якої) передаються права, засвідчені цінним папером (індосата), переходять усі ці права. Індосамент може бути бланковим (без зазначення особи, щодо якої має бути здійснене виконання зобов'язань) або ордерним (із зазначенням такої особи).      Згідно з індосаментом до особи, якій (або у розпорядження якої) передаються права, засвідчені цінним папером (індосата), переходять усі ці права. Індосамент може бути бланковим (без зазначення особи, щодо якої має бути здійснене виконання зобов'язань) або ордерним (із зазначенням такої особи).  
51. 5. Особливості обліку та переходу права власності на цінні папери встановлюються законодавством про національну депозитарну систему.   -28- Шаров І.Ф.
Акопян В.Г.
Частину 5 статті 4 викласти в такій редакції: "Особливості обігу та переходу права власності на цінні папери у національній депозитарній системі встановлюється відповідним законодавством".  
Враховано редакційно   5. Особливості обліку та переходу права власності на цінні папери встановлюються законом.  
52. Стаття 5. Виконання зобов'язань за цінним папером      Стаття 5. Виконання зобов'язань за цінним папером  
53. 1. Особа, що розмістила (видала) цінний папір, та особи, що індосували його, відповідають перед його законним власником солідарно. У разі задоволення вимоги законного власника ордерного цінного паперу про виконання засвідченого цим папером зобов'язання однією або кількома особами з числа тих, хто має такі зобов'язання, особи, що індосували цінний папір, набувають права зворотної вимоги (регресу) щодо інших осіб, які мають зобов'язання за цінним папером.      1. Особа, що розмістила (видала) цінний папір, та особи, що індосували його, відповідають перед його законним власником солідарно. У разі задоволення вимоги законного власника ордерного цінного паперу про виконання засвідченого цим папером зобов'язання однією або кількома особами з числа тих, хто має такі зобов'язання, особи, що індосували цінний папір, набувають права зворотної вимоги (регресу) щодо інших осіб, які мають зобов'язання за цінним папером.  
54. 2. Відмова від виконання зобов'язання, засвідченого цінним папером, з посиланням на відсутність підстави зобов'язання або на його недійсність не допускається.      2. Відмова від виконання зобов'язання, засвідченого цінним папером, з посиланням на відсутність підстави зобов'язання або на його недійсність не допускається.  
55. Розділ ІІ      Розділ ІІ  
56. Види цінних паперів   -29- Шаров І.Ф.
Викласти у новій редакції ст.6 проекту: "Стаття 6. Групи та види цінних паперів 1. В Україні у цивільному обороті можуть бути такі групи цінних паперів: 1) пайові цінні папери, видами яких є : - акції; - інвестиційні сертифікати. 2) боргові цінні папери, видами яких є: - облігації; - казначейські зобов'язання України; - ощадні (депозитні) сертифікати; - векселі; - заставні; - іпотечні цінні папери; - сертифікати фондів операцій з нерухомістю. 3) похідні цінні папери (фінансові інструменти). 4) товаророзпорядчі цінні папери. 5) приватизаційні папери. 2. Законами України можуть визначатись інші групи та види цінних паперів."  
Враховано в статті 3  Види цінних паперів  
57. Стаття 6. Види цінних паперів       
58. 1. В Україні можуть випускатися такі види цінних паперів:       
59. акції;       
60. облігації підприємств;       
61. облігації місцевих позик;       
62. державні облігації України;       
63. казначейські зобов'язання України;       
64. інвестиційні сертифікати;       
65. ощадні (депозитні) сертифікати;       
66. векселі;       
67. заставні;       
68. іпотечні цінні папери;       
69. сертифікати фонду операцій з нерухомістю (сертифікати ФОН);       
70. приватизаційні папери.       
71. 2. Цінні папери, що не належать згідно з цим Законом до емісійних цінних паперів, можуть бути визнані такими Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, якщо це не суперечить спеціальним законам про ці групи та (або) види цінних паперів.   -30- Святаш Д.В.
Виключити статтю 6 із Розділу ІІ та приєднати її до статті 3 Розділу І змінивши відповідно нумерацію статей.  
Враховано    
72. Стаття 7. Акції      Стаття 6. Акції  
73. 1. Акція - пайовий емісійний іменний цінний папір, який засвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання частки прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частки майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління діяльністю акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та ліквідації акціонерних товариств.      1. Акція - іменний цінний папір, який засвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання частки прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частки майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління діяльністю акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та ліквідації акціонерних товариств.  
74. 2. Емітентом акцій є тільки акціонерне товариство. Порядок прийняття відповідним органом акціонерного товариства рішення про розміщення акцій визначається законом, що регулює питання утворення, діяльності та ліквідації акціонерних товариств.      2. Емітентом акцій є тільки акціонерне товариство. Порядок прийняття відповідним органом акціонерного товариства рішення про розміщення акцій визначається законом, що регулює питання утворення, діяльності та ліквідації акціонерних товариств.  
75. 3. Акція має номінальну вартість, установлену в національній валюті. Мінімальна номінальна вартість акції не може бути меншою, ніж одна копійка.      3. Акція має номінальну вартість, установлену в національній валюті. Мінімальна номінальна вартість акції не може бути меншою, ніж одна копійка.  
76. 4. Акціонерне товариство розміщує тільки іменні акції.      4. Акціонерне товариство розміщує тільки іменні акції.  
77. У разі розміщення акцій у документарній формі акціонерне товариство зобов'язане видати акціонерам сертифікати акцій.   -31- Святаш Д.В.
Виключити абзац другий частини 4 статті 7.  
Враховано    
78. У сертифікаті акції зазначається вид цінного паперу, найменування та місцезнаходження акціонерного товариства, серія і номер сертифіката, номер і дата випуску, міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу, тип і номінальна вартість акції, ім'я власника, кількість акцій, що випускаються, підпис голови правління або іншої уповноваженої на це особи, засвідчений печаткою акціонерного товариства.   -32- Святаш Д.В.
В абзаці третьому частини 4 статті 7 слова "підпис голови правління або іншої уповноваженої на це особи, засвідчений печаткою акціонерного товариства" виключити.  
Враховано   У сертифікаті акції зазначається вид цінного паперу, найменування та місцезнаходження акціонерного товариства, серія і номер сертифіката, номер і дата випуску, міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу, тип і номінальна вартість акції, ім'я власника, кількість акцій, що випускаються.  
79. Додаткові реквізити встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.   -33- Святаш Д.В.
Останній абзац пункту 4 статті 7 виключити.  
Враховано    
80. 5. Акціонерне товариство розміщує акції двох типів - прості та привілейовані.      5. Акціонерне товариство розміщує акції двох типів - прості та привілейовані.  
81. 6. Прості акції надають їх власникам право на отримання частки прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні акціонерним товариством, на отримання частки майна акціонерного товариства у разі його ліквідації та інші права, передбачені законом, що регулює питання створення, діяльності та ліквідації акціонерних товариств. Прості акції надають їх власникам однакові права.      6. Прості акції надають їх власникам право на отримання частки прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні акціонерним товариством, на отримання частки майна акціонерного товариства у разі його ліквідації та інші права, передбачені законом, що регулює питання створення, діяльності та ліквідації акціонерних товариств. Прості акції надають їх власникам однакові права.  
82. Прості акції не підлягають конвертації в привілейовані акції або інші цінні папери акціонерного товариства.      Прості акції не підлягають конвертації в привілейовані акції або інші цінні папери акціонерного товариства.  
83. 7. Привілейовані акції надають їх власникам переважні права, що стосуються власників простих акцій, на отримання частки прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, на отримання частки майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, а також права на участь в управлінні акціонерним товариством у випадках, передбачених статутом та законом, який регулює питання створення, діяльності та ліквідації акціонерних товариств.      7. Привілейовані акції надають їх власникам переважні права, що стосуються власників простих акцій, на отримання частки прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, на отримання частки майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, а також права на участь в управлінні акціонерним товариством у випадках, передбачених статутом та законом, який регулює питання створення, діяльності та ліквідації акціонерних товариств.  
84. 8. Акціонерне товариство розміщує привілейовані акції різних класів (з різним обсягом прав), якщо така можливість передбачена його статутом. У такому разі умовою їх розміщення є черговість отримання дивідендів і виплат з майна ліквідованого товариства для кожного класу привілейованих акцій, розміщених акціонерним товариством, яка встановлюється статутом товариства. Залежно від умов розміщення привілейовані акції певних класів можуть бути конвертовані в прості акції або в привілейовані акції інших класів.      8. Акціонерне товариство розміщує привілейовані акції різних класів (з різним обсягом прав), якщо така можливість передбачена його статутом. У такому разі умовою їх розміщення є черговість отримання дивідендів і виплат з майна ліквідованого товариства для кожного класу привілейованих акцій, розміщених акціонерним товариством, яка встановлюється статутом товариства. Залежно від умов розміщення привілейовані акції певних класів можуть бути конвертовані в прості акції або в привілейовані акції інших класів.  
85. Частка привілейованих акцій у загальному обсязі статутного капіталу акціонерного товариства не може перевищувати 25 відсотків.      Частка привілейованих акцій у загальному обсязі статутного капіталу акціонерного товариства не може перевищувати 25 відсотків.  
86. 9. Реєстрацію випуску акцій здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку.   -34- Шаров І.Ф.
Частину 9 статті 7 викласти в такій редакції: "Реєстрацію випуску акцій, звіту про результати розміщення акцій, а також під час їх публічного розміщення - проспекту емісії акцій здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку".  
Враховано в статті 29  9. Реєстрацію випуску акцій здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку. 10. Особливості емісії, обігу, обліку та викупу акцій корпоративних інвестиційних фондів визначаються відповідним законодавством.  
    -35- Святаш Д.В.
Доповнити статтю 7 новою частиною такого змісту: "Особливості емісії, обігу, обліку та викупу акцій корпоративних інвестиційних фондів визначаються відповідним законодавством."  
Враховано    
87. Стаття 8. Облігації      Стаття 7. Облігації  
88. 1. Облігація - борговий емісійний цінний папір, що засвідчує внесення його власником грошей, визначає відносини позики між власником облігації та емітентом, підтверджує зобов'язання емітента повернути власникові облігації її номінальну вартість у передбачений умовами розміщення облігацій строк та виплатити дохід за облігацією, якщо інше не передбачено умовами розміщення.      1. Облігація - цінний папір, що засвідчує внесення його власником грошей, визначає відносини позики між власником облігації та емітентом, підтверджує зобов'язання емітента повернути власникові облігації її номінальну вартість у передбачений умовами розміщення облігацій строк та виплатити дохід за облігацією, якщо інше не передбачено умовами розміщення.  
89. 2. Облігації розміщуються у документарній та бездокументарній формі.   -36- Акопян В.Г.
В частині 2 статті 8 слово "розміщується замінити на слово "випускається".  
Відхилено   2. Облігації розміщуються у документарній та бездокументарній формі.  
90. 3. Емітент може розміщувати відсоткові та дисконтні облігації.      3. Емітент, в порядку встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, може розміщувати відсоткові, цільові та дисконтні облігації.  
91. Відсоткові облігації - облігації, за якими передбачається виплата відсоткових доходів. До сертифікату відсоткових облігацій на пред'явника додається купон (купонний лист).   -37- Святаш Д.В.
Доповнити частину 3 статті 8 новим абзацом такого змісту: Цільові облігації - облігації, виконання зобов'язань за якими дозволяється товарами та/або послугами відповідно до вимог, встановлених умовами розміщення таких облігацій.  
Враховано   Відсоткові облігації - облігації, за якими передбачається виплата відсоткових доходів. До сертифікату відсоткових облігацій на пред'явника додається купон (купонний лист). Цільові облігації - облігації, виконання зобов'язань за якими дозволяється товарами та/або послугами відповідно до вимог, встановлених умовами розміщення таких облігацій.  
92. Дисконтні облігації - облігації, що розміщуються за ціною, нижчою ніж їх номінальна вартість. Різниця між ціною придбання та номінальною вартістю облігації виплачується власнику облігації під час її погашення і становить дохід (дисконт) за облігацією.      Дисконтні облігації - облігації, що розміщуються за ціною, нижчою ніж їх номінальна вартість. Різниця між ціною придбання та номінальною вартістю облігації виплачується власнику облігації під час її погашення і становить дохід (дисконт) за облігацією.  
93. 4. Облігації можуть розміщуватися з фіксованим строком погашення, єдиним для всього випуску. Дострокове погашення облігацій за вимогою їх власників дозволяється у разі, коли така можливість передбачена умовами розміщення облігацій, якими визначені порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій і строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення.      4. Облігації можуть розміщуватися з фіксованим строком погашення, єдиним для всього випуску. Дострокове погашення облігацій за вимогою їх власників дозволяється у разі, коли така можливість передбачена умовами розміщення облігацій, якими визначені порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій і строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення.  
94. 5. Погашення облігацій може здійснюватися грошима або майном відповідно до умов розміщення облігацій.      5. Погашення облігацій може здійснюватися грошима або майном відповідно до умов розміщення облігацій.  
95. 6. Облігація має номінальну вартість, визначену в національній валюті, а якщо це передбачено умовами розміщення облігацій - в іноземній валюті. Мінімальна номінальна вартість облігації не може бути меншою ніж одна копійка.      6. Облігація має номінальну вартість, визначену в національній валюті, а якщо це передбачено умовами розміщення облігацій - в іноземній валюті. Мінімальна номінальна вартість облігації не може бути меншою ніж одна копійка.  
96. 7. Облігації можуть бути двох категорій - іменні та на пред'явника.   -38- Святаш Д.В.
Пункт 7 статті 8 викласти в такій редакції: "7. Емітент може розміщувати іменні облігації та облігації на пред'явника."  
Враховано   7. Емітент може розміщувати іменні облігації та облігації на пред'явника.  
97. 8. У сертифікаті облігації зазначається назва виду цінного паперу, найменування та місцезнаходження емітента, міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу, номінальна вартість облігації, загальна сума випуску, строк погашення, розмір та строки виплати відсотків (для відсоткової облігації), дата прийняття рішення про розміщення облігацій, серія та номер сертифіката облігації, підпис керівника емітента або іншої уповноваженої на це особи, засвідчений печаткою емітента.      8. У сертифікаті облігації зазначається назва виду цінного паперу, найменування та місцезнаходження емітента, міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу, номінальна вартість облігації, загальна сума випуску, строк погашення, розмір та строки виплати відсотків (для відсоткової облігації), дата прийняття рішення про розміщення облігацій, серія та номер сертифіката облігації, підпис керівника емітента або іншої уповноваженої на це особи, засвідчений печаткою емітента.  
98. Додаткові реквізити встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.   -39- Святаш Д.В.
В другому абзаці пункту 8 статті 8 після слів „Додаткові реквізити" пропонуємо ввести слово „можуть".  
Враховано   Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку можуть встановлюватися додаткові реквізити.  
99. У сертифікаті іменної облігації зазначається також ім'я власника.      У сертифікаті іменної облігації обов'язково зазначається ім'я власника.  
100. До сертифіката відсоткової облігації на пред'явника додається купон (купонний лист). У купоні (купонному листі) зазначається серія та номер сертифіката облігації, за якою виплачуються відсотки, найменування і місцезнаходження емітента, строки виплати відсотків. На кожному купоні (купонному листі) зазначається його порядковий номер.      До сертифіката відсоткової облігації на пред'явника додається купон (купонний лист). У купоні (купонному листі) зазначається серія та номер сертифіката облігації, за якою виплачуються відсотки, найменування і місцезнаходження емітента, строки виплати відсотків. На кожному купоні (купонному листі) зазначається його порядковий номер.  
101. 9. Продаж облігацій здійснюється в національній валюті, а якщо це передбачено законодавством та умовами їх розміщення - в іноземній валюті.      9. Продаж облігацій здійснюється в національній валюті, а якщо це передбачено законодавством та умовами їх розміщення - в іноземній валюті.  
102. Стаття 9. Облігації підприємств      Стаття 8. Облігації підприємств  
103. 1. Облігації підприємств розміщуються суб'єктами господарювання та їх об'єднаннями тільки після повної оплати свого статутного капіталу.   -40- Шаров І.Ф.
Акопян В.Г.
Частину 1 статті 9 викласти в такій редакції: "Облігації підприємств та їх об'єднань випускаються підприємствами та їх об'єднаннями тільки після повної сплати свого статутного капіталу".  
Враховано редакційно   1. Облігації підприємств розміщуються юридичними особами тільки після повної сплати свого статутного капіталу.  
    -41- Святаш Д.В.
По тексту законопроекту слова "суб'єкти господарювання" у всіх відмінках замінити словами "юридичні особи" у відповідних відмінках.  
Враховано    
104. Облігації підприємств підтверджують зобов'язання емітента за ними та не дають право на участь в управлінні емітента.      Облігації підприємств підтверджують зобов'язання емітента за ними та не дають право на участь в управлінні емітента.  
105. 2. Не допускається розміщення облігацій підприємств для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності.      2. Не допускається розміщення облігацій підприємств для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності.  
106. 3. Акціонерне товариство має право розміщувати облігації на суму, яка не перевищує розміру статутного капіталу або розміру забезпечення, що надається товариству з цією метою третіми особами.   -42- Святаш Д.В.
Викласти частину третю в такій редакції: "Юридична особа має право розміщувати облігації на суму, яка не перевищує тьохкратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається товариству з цією метою третіми особами."  
Враховано   3. Юридична особа має право розміщувати облігації на суму, яка не перевищує трьохкратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається товариству з цією метою третіми особами.  
107. Умови розміщення таких облігацій можуть передбачати можливість їх конвертації в акції цього акціонерного товариства (конвертовані облігації).      Умови розміщення таких облігацій можуть передбачати можливість їх конвертації в акції цього акціонерного товариства (конвертовані облігації).  
108. 4. Рішення про розміщення облігацій підприємств приймається відповідним органом управління емітента згідно з нормами законів, що регулюють порядок створення, діяльності та ліквідації юридичних осіб конкретної організаційно-правової форми.      4. Рішення про розміщення облігацій підприємств приймається відповідним органом управління емітента згідно з нормами законів, що регулюють порядок створення, діяльності та ліквідації юридичних осіб конкретної організаційно-правової форми.  
109. 5. Реєстрацію випуску облігацій підприємств здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку.      5. Реєстрацію випуску облігацій підприємств здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку.  
110. Стаття 10. Облігації місцевих позик      Стаття 9. Облігації місцевих позик  
111. 1. До облігацій місцевих позик належать облігації внутрішніх та зовнішніх місцевих позик.      1. До облігацій місцевих позик належать облігації внутрішніх та зовнішніх місцевих позик.  
112. Рішення про розміщення облігацій місцевих позик приймає Верховна Рада Автономної Республіки Крим або міська рада відповідно до вимог, установлених бюджетним законодавством.      Рішення про розміщення облігацій місцевих позик приймає Верховна Рада Автономної Республіки Крим або міська рада відповідно до вимог, установлених бюджетним законодавством.  
113. 2. Реєстрацію випуску облігацій місцевих позик здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку.      2. Реєстрацію випуску облігацій місцевих позик здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку.  
114. 3. Особливості погашення та реалізації прав за облігаціями місцевих позик визначаються умовами їх розміщення.      3. Особливості погашення та реалізації прав за облігаціями місцевих позик визначаються умовами їх розміщення.  
115. Стаття 11. Державні облігації України      Стаття 10. Державні облігації України  
116. 1. Державні облігації України можуть бути:      1. Державні облігації України можуть бути:  
117. довгострокові - понад п'ять років;      довгострокові - понад п'ять років;  
118. середньострокові - від одного до п'яти років;      середньострокові - від одного до п'яти років;  
119. короткострокові - до одного року.      короткострокові - до одного року.  
120. 2. Державні облігації України поділяються на облігації внутрішніх державних позик України, облігації зовнішніх державних позик України та цільові облігації внутрішніх державних позик України.      2. Державні облігації України поділяються на облігації внутрішніх державних позик України, облігації зовнішніх державних позик України та цільові облігації внутрішніх державних позик України.  
121. 3. Облігації внутрішніх державних позик України - державні боргові цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку і підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов випуску облігацій.      3. Облігації внутрішніх державних позик України - державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку і підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов випуску облігацій.  
122. 4. Цільові облігації внутрішніх державних позик України - облігації внутрішніх державних позик, емісія яких є джерелом фінансування дефіциту державного та місцевих бюджетів в обсягах, передбачених на цю мету законом про Державний бюджет України на відповідний рік, та в межах граничного розміру державного боргу.      4. Цільові облігації внутрішніх державних позик України - облігації внутрішніх державних позик, емісія яких є джерелом фінансування дефіциту державного та місцевих бюджетів в обсягах, передбачених на цю мету законом про Державний бюджет України на відповідний рік, та в межах граничного розміру державного боргу.  
123. Основним реквізитом цільових облігацій внутрішніх державних позик України є зазначення передбаченого законом про Державний бюджет України на відповідний рік напряму використання залучених від розміщення таких облігацій коштів.      Основним реквізитом цільових облігацій внутрішніх державних позик України є зазначення передбаченого законом про Державний бюджет України на відповідний рік напряму використання залучених від розміщення таких облігацій коштів.  
124. Кошти, залучені до Державного бюджету України від розміщення цільових облігацій внутрішніх державних позик України, використовуються виключно для фінансування державних або регіональних програм та проектів на умовах їх повернення в обсягах, передбачених на цю мету законом про Державний бюджет України на відповідний рік. Фінансування здійснюється відповідно до кредитних договорів, що укладаються між державою в особі Міністерства фінансів України та отримувачем коштів. Умови кредитних договорів повинні відповідати умовам випуску цільових облігацій внутрішніх державних позик України з обов'язковим установленням дати обслуговування та погашення кредиту за п'ять днів до дати обслуговування та погашення цільових облігацій внутрішніх державних позик України.      Кошти, залучені до Державного бюджету України від розміщення цільових облігацій внутрішніх державних позик України, використовуються виключно для фінансування державних або регіональних програм та проектів на умовах їх повернення в обсягах, передбачених на цю мету законом про Державний бюджет України на відповідний рік. Фінансування здійснюється відповідно до кредитних договорів, що укладаються між державою в особі Міністерства фінансів України та отримувачем коштів. Умови кредитних договорів повинні відповідати умовам випуску цільових облігацій внутрішніх державних позик України з обов'язковим установленням дати обслуговування та погашення кредиту за п'ять днів до дати обслуговування та погашення цільових облігацій внутрішніх державних позик України.  
125. 5. Облігації зовнішніх державних позик України - державні боргові цінні папери, що розміщуються на міжнародних фондових ринках і підтверджують зобов'язання України відшкодувати пред'явникам цих облігацій їх номінальну вартість з виплатою доходу відповідно до умов випуску облігацій.      5. Облігації зовнішніх державних позик України - державні боргові цінні папери, що розміщуються на міжнародних фондових ринках і підтверджують зобов'язання України відшкодувати пред'явникам цих облігацій їх номінальну вартість з виплатою доходу відповідно до умов випуску облігацій.  
126. 6. Емісія державних облігацій України є частиною бюджетного процесу і не підлягає регулюванню Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.   -43- Шаров І.Ф.
З частини 6 статті 11 вилучити слова "вона не підлягає регулюванню Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку".  
Відхилено   6. Емісія державних облігацій України є частиною бюджетного процесу і не підлягає регулюванню Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.  
127. 7. Випуск державних облігацій України регулюється законом України про Державний бюджет України на відповідний рік, яким встановлюються граничні розміри державного зовнішнього та внутрішнього боргу.      7. Випуск державних облігацій України регулюється законом України про Державний бюджет України на відповідний рік, яким встановлюються граничні розміри державного зовнішнього та внутрішнього боргу.  
128. Рішення про розміщення облігацій зовнішніх та внутрішніх державних позик України та умови їх випуску приймається згідно з Бюджетним кодексом України.      Рішення про розміщення облігацій зовнішніх та внутрішніх державних позик України та умови їх випуску приймається згідно з Бюджетним кодексом України.  
129. Розміщення державних облігацій України здійснюється у разі дотримання на кінець року граничних розмірів державного зовнішнього та внутрішнього боргу, передбачених Верховною Радою України в законі про Державний бюджет України на відповідний рік.      Розміщення державних облігацій України здійснюється у разі дотримання на кінець року граничних розмірів державного зовнішнього та внутрішнього боргу, передбачених Верховною Радою України в законі про Державний бюджет України на відповідний рік.  
130. 8. Умови розміщення та погашення облігацій внутрішніх державних позик України і цільових облігацій внутрішніх державних позик України, не визначені умовами розміщення, встановлюються Міністром фінансів України відповідно до законодавства.   -44- Франчук А.Р.
Савицький В.В.
Сушкевич В.М.
Астров-Шумілов Г.К.
8. Умови розміщення та погашення облігацій внутрішніх державних позик України і цільових облігацій внутрішніх державних позик України, не визначені умовами розміщення, а також порядок проведення розміщення цих облігацій, встановлюються Міністром фінансів України відповідно до законодавства.  
Відхилено   8. Умови розміщення та погашення облігацій внутрішніх державних позик України і цільових облігацій внутрішніх державних позик України, не визначені умовами розміщення, встановлюються Міністром фінансів України відповідно до законодавства.  
131. 9. Національний банк України виконує операції з обслуговування державного боргу, пов'язані з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик та цільових облігацій внутрішніх державних позик України, їх погашенням і виплатою доходів за ними, а також провадить депозитарну діяльність щодо цих цінних паперів. Порядок проведення операцій, пов'язаних з розміщенням цих облігацій, встановлюється Національним банком України за погодженням з Міністерством фінансів України. Особливості провадження депозитарної діяльності з державними облігаціями України визначаються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку разом з Національним банком України.   -45- Франчук А.Р.
Савицький В.В.
Астров-Шумілов Г.К.
Сушкевич В.М.
9. Національний банк України виконує операції з обслуговування державного боргу за облігаціями внутрішніх державних позик та цільовими облігаціями внутрішніх державних позик України пов'язані з їх погашенням і виплатою доходів за ними, а також провадить депозитарну діяльність щодо цих цінних паперів. Особливості провадження депозитарної діяльності з державними облігаціями України визначаються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку разом з Національним банком України.  
Відхилено   9. Національний банк України виконує операції з обслуговування державного боргу, пов'язані з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик та цільових облігацій внутрішніх державних позик України, їх погашенням і виплатою доходів за ними, а також провадить депозитарну діяльність щодо цих цінних паперів. Порядок проведення операцій, пов'язаних з розміщенням цих облігацій, встановлюється Національним банком України за погодженням з Міністерством фінансів України. Особливості провадження депозитарної діяльності з державними облігаціями України визначаються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку разом з Національним банком України.  
132. 10. Розміщення, обслуговування та погашення облігацій зовнішніх державних позик України здійснює Міністерство фінансів України, яке може залучати для цього банки, інвестиційні компанії тощо. Відносини між Міністерством фінансів України і цими організаціями регулюються відповідними договорами.   -46- Франчук А.Р.
Савицький В.В.
Астров-Шумілов Г.К.
Сушкевич В.М.
Статтю 11 доповнити новою частиною 10 такого змісту: 10. Розміщення облігацій внутрішніх державних позик та цільових облігацій внутрішніх державних позик України здійснює Міністерство фінансів України, яке може залучати для цього банки, інвестиційні компанії тощо. Відносини між Міністерством фінансів України і цими організаціями регулюються відповідними договорами. а частини 10-14 вважати частинами 11-15.  
Відхилено   10. Розміщення, обслуговування та погашення облігацій зовнішніх державних позик України здійснює Міністерство фінансів України, яке може залучати для цього банки, інвестиційні компанії тощо. Відносини між Міністерством фінансів України і цими організаціями регулюються відповідними договорами.  
133. 11. Витрати на підготовку розміщення, а також на розміщення, погашення державних облігацій України, виплату доходів здійснюється відповідно до умов розміщення державних облігацій України за рахунок коштів, передбачених на ці цілі у Державному бюджеті України.      11. Витрати на підготовку розміщення, а також на розміщення, погашення державних облігацій України, виплату доходів здійснюється відповідно до умов розміщення державних облігацій України за рахунок коштів, передбачених на ці цілі у Державному бюджеті України.  
134. 12. Державні облігації України можуть бути іменними або на пред'явника.      12. Державні облігації України можуть бути іменними або на пред'явника.  
135. Державні облігації України розміщуються у документарній або бездокументарній формі.   -47- Шаров І.Ф.
Абзац другий частини 12 статті 11 вилучити оскільки питання форми випуску облігацій вирішено частиною другою статті 8.  
Відхилено   Державні облігації України розміщуються у документарній або бездокументарній формі.  
136. 13. Продаж облігацій внутрішніх державних позик здійснюється в національній валюті, а облігацій зовнішніх державних позик України - у відповідній іноземній валюті.   -48- Святаш Д.В.
В пункті 13 статті 11 слова „у відповідній іноземній валюті" пропонуємо замінити на слова „у валюті запозичення".  
Враховано   13. Продаж облігацій внутрішніх державних позик здійснюється в національній валюті, а облігацій зовнішніх державних позик України - у валюті запозичення.  
137. 14. Виплата доходів і погашення державних облігацій України здійснюється грішми або державними облігаціями України інших видів за згодою сторін.      14. Виплата доходів і погашення державних облігацій України здійснюється грішми або державними облігаціями України інших видів за згодою сторін.  
138. Стаття 12. Казначейські зобов'язання України      Стаття 11. Казначейські зобов'язання України  
139. 1. Казначейське зобов`язання України - емісійний державний борговий цінний папір, що розміщується виключно на добровільних засадах серед фізичних осіб, засвідчує факт заборгованості Державного бюджету України перед власником казначейського зобов'язання України, дає власнику право на отримання грошового доходу та погашається відповідно до умов розміщення казначейських зобов'язань України.      1. Казначейське зобов`язання України - державний цінний папір, що розміщується виключно на добровільних засадах серед фізичних осіб, засвідчує факт заборгованості Державного бюджету України перед власником казначейського зобов'язання України, дає власнику право на отримання грошового доходу та погашається відповідно до умов розміщення казначейських зобов'язань України.  
140. Обсяг емісії казначейських зобов'язань України у сукупності з емісією державних облігацій внутрішніх державних позик України не може перевищувати граничного обсягу внутрішнього державного боргу та обсягу пов'язаних з обслуговуванням державного боргу видатків, визначених законом про Державний бюджет України на відповідний рік.      Обсяг емісії казначейських зобов'язань України у сукупності з емісією державних облігацій внутрішніх державних позик України не може перевищувати граничного обсягу внутрішнього державного боргу та обсягу пов'язаних з обслуговуванням державного боргу видатків, визначених законом про Державний бюджет України на відповідний рік.  
141. Емісія казначейських зобов'язань України є частиною бюджетного процесу і не підлягає регулюванню Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.   -49- Шаров І.Ф.
З абзацу третього частини 1 статті 12 вилучити слова "вона не підлягає регулюванню Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку".  
Відхилено   Емісія казначейських зобов'язань України є частиною бюджетного процесу і не підлягає регулюванню Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.  
142. Погашення та сплата доходу за казначейськими зобов'язаннями України гарантується доходами Державного бюджету України.      Погашення та сплата доходу за казначейськими зобов'язаннями України гарантується доходами Державного бюджету України.  
143. 2. Казначейські зобов'язання України можуть бути:      2. Казначейські зобов'язання України можуть бути:  
144. довгострокові - понад п'ять років;      довгострокові - понад п'ять років;  
145. середньострокові - від одного до п'яти років;      середньострокові - від одного до п'яти років;  
146. короткострокові - до одного року.      короткострокові - до одного року.  
147. 3. Емітентом казначейських зобов'язань України виступає держава в особі Міністра фінансів України за дорученням Кабінету Міністрів України.      3. Емітентом казначейських зобов'язань України виступає держава в особі Міністра фінансів України за дорученням Кабінету Міністрів України.  
148. 4. Казначейські зобов'язання України можуть бути іменними або на пред'явника.      4. Казначейські зобов'язання України можуть бути іменними або на пред'явника.  
149. Іменні казначейські зобов'язань України розміщуються шляхом укладення договору з реєстратором з подальшим обліком прав за іменними казначейськими зобов'язаннями України в системі реєстру власників іменних цінних паперів та системі депозитарного обліку.   -50- Святаш Д.В.
Абзац другий пункту 4 статті 12 вилучити.  
Враховано    
150. Казначейські зобов'язання України розміщуються у документарній або бездокументарній формі.      Казначейські зобов'язання України розміщуються у документарній або бездокументарній формі.  
151. У разі розміщення казначейських зобов'язань України у документарній формі видається сертифікат.      У разі розміщення казначейських зобов'язань України у документарній формі видається сертифікат.  
152. У сертифікаті казначейського зобов`язання України на пред'явника зазначається вид цінного паперу, найменування і місцезнаходження емітента, сума платежу, дата виплати грошового доходу, дата погашення, зазначення місця, в якому повинно бути здійснено погашення, дата і місце видачі казначейського зобов`язання України, серія та номер сертифіката казначейського зобов`язання України, підпис керівника емітента або іншої уповноваженої на це особи, засвідчений печаткою емітента.      У сертифікаті казначейського зобов`язання України на пред'явника зазначається вид цінного паперу, найменування і місцезнаходження емітента, сума платежу, дата виплати грошового доходу, дата погашення, зазначення місця, в якому повинно бути здійснено погашення, дата і місце видачі казначейського зобов`язання України, серія та номер сертифіката казначейського зобов`язання України, підпис керівника емітента або іншої уповноваженої на це особи, засвідчений печаткою емітента.  
153. Особливості погашення та реалізації прав за казначейськими зобов'язаннями України визначаються умовами їх розміщення.      Особливості погашення та реалізації прав за казначейськими зобов'язаннями України визначаються умовами їх розміщення.  
154. 5. Рішення про розміщення казначейських зобов`язань України приймається згідно з Бюджетним кодексом України. У рішенні передбачаються умови розміщення та погашення казначейських зобов'язань України.      5. Рішення про розміщення казначейських зобов`язань України приймається згідно з Бюджетним кодексом України. У рішенні передбачаються умови розміщення та погашення казначейських зобов'язань України.  
155. 6. Умови розміщення казначейських зобов`язань України можуть передбачати їх погашення шляхом зменшення зобов'язань перед Державним бюджетом України власника казначейського зобов'язання України на вартість цього зобов'язання.      6. Умови розміщення казначейських зобов`язань України можуть передбачати їх погашення шляхом зменшення зобов'язань перед Державним бюджетом України власника казначейського зобов'язання України на вартість цього зобов'язання.  
156. 7. Порядок визначення вартості продажу казначейських зобов`язань України під час їх розміщення встановлюється Міністерством фінансів України.      7. Порядок визначення вартості продажу казначейських зобов`язань України під час їх розміщення встановлюється Міністерством фінансів України.  
157. 8. Особливості провадження депозитарної діяльності з казначейськими зобов'язаннями України визначаються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку разом з Національним банком України.      8. Особливості провадження депозитарної діяльності з казначейськими зобов'язаннями України визначаються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку разом з Національним банком України.  
158. Стаття 13. Інвестиційні сертифікати      Стаття 12. Інвестиційні сертифікати  
159. 1. Інвестиційний сертифікат - емісійний пайовий цінний папір, який випускається інвестиційним фондом, інвестиційною компанією, компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду та засвідчує право власності інвестора на частку в інвестиційному фонді, взаємному фонді інвестиційної компанії та пайовому інвестиційному фонді.      1. Інвестиційний сертифікат - цінний папір, який випускається інвестиційним фондом, інвестиційною компанією, компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду та засвідчує право власності інвестора на частку в інвестиційному фонді, взаємному фонді інвестиційної компанії та пайовому інвестиційному фонді.  
160. 2. Емітентом інвестиційних сертифікатів виступає інвестиційний фонд, інвестиційна компанія та компанія з управління активами пайового інвестиційного фонду.      2. Емітентом інвестиційних сертифікатів виступає інвестиційний фонд, інвестиційна компанія та компанія з управління активами пайового інвестиційного фонду.  
161. 3. Кількість проголошених інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду зазначається у проспекті емісії.      3. Кількість проголошених інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду зазначається у проспекті емісії.  
162. Строк розміщення інвестиційних сертифікатів відкритого та інтервального пайового інвестиційного фонду не обмежується.      Строк розміщення інвестиційних сертифікатів відкритого та інтервального пайового інвестиційного фонду не обмежується.  
163. 4. Інвестиційні сертифікати можуть надавати його власнику право на отримання доходу у вигляді дивідендів. Дивіденди за інвестиційними сертифікатами відкритого та інтервального пайового інвестиційного фонду не нараховуються і не сплачуються.      4. Інвестиційні сертифікати можуть надавати його власнику право на отримання доходу у вигляді дивідендів. Дивіденди за інвестиційними сертифікатами відкритого та інтервального пайового інвестиційного фонду не нараховуються і не сплачуються.  
164. 5. Розміщення похідних цінних паперів, базовим активом яких є право на отримання інвестиційних сертифікатів, не допускається.      5. Розміщення похідних (деривативів) цінних паперів, базовим активом яких є право на отримання інвестиційних сертифікатів, не допускається.  
165. 6. Особливості емісії, розміщення, обігу та погашення інвестиційних сертифікатів визначаються Законом України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" та іншими актами законодавства.   -51- Святаш Д.В.
В пункті 6 статті 13 слова „визначаються Законом України „Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" замінити словами „визначаються відповідним законодавством".  
Враховано   6. Особливості емісії, розміщення, обігу, обліку та погашення інвестиційних сертифікатів визначаються відповідним законодавством.  
166. Стаття 14. Ощадні (депозитні) сертифікати      Стаття 13. Ощадні (депозитні) сертифікати  
167. 1. Ощадний (депозитний) сертифікат - борговий цінний папір, який підтверджує суму вкладу, внесеного у банк, і права вкладника (власника сертифіката) на отримання після закінчення визначеного строку суми вкладу та зазначених у сертифікаті відсотків у банку, який його видав.   -52- Святаш Д.В.
Визначення терміну "ощадний (депозитний) сертифікат" викласти в наступній редакції: „Ощадний (депозитний) сертифікат - це борговий іменний цінний папір, який підтверджує суму вкладу, внесеного у банк, і права вкладника (володільця сертифіката) на одержання зі спливом встановленого строку суми вкладу та процентів, встановлених сертифікатом, у банку, який його видав".  
Враховано частково   1. Ощадний (депозитний) сертифікат - цінний папір, який підтверджує суму вкладу, внесеного у банк, і права вкладника (власника сертифіката) на одержання зі спливом встановленого строку суми вкладу та процентів, встановлених сертифікатом, у банку, який його видав".  
168. 2. Ощадні (депозитні) сертифікати розміщуються на певний строк (під відсотки, передбачені умовами їх випуску). Ощадні (депозитні) сертифікати можуть бути іменними або на пред'явника. Іменні ощадні (депозитні) сертифікати розміщуються у бездокументарній формі, а на пред'явника - у документарній.      2. Ощадні (депозитні) сертифікати розміщуються на певний строк (під відсотки, передбачені умовами їх випуску). Ощадні (депозитні) сертифікати можуть бути іменними або на пред'явника. Іменні ощадні (депозитні) сертифікати розміщуються у бездокументарній формі, а на пред'явника - у документарній.  
169. 3. В ощадному (депозитному) сертифікаті у документарній формі зазначається вид цінного паперу, найменування і місцезнаходження банку, що випустив сертифікат, серія і номер сертифіката, дата випуску, сума депозиту, ставка доходу, строк отримання вкладу, підпис керівника банку або іншої уповноваженої особи, засвідчений печаткою банку.   -53- Святаш Д.В.
В пункті 3 статті 14 слова "ставка доходу" замінити на слова "процентна ставка".  
Враховано   3. В ощадному (депозитному) сертифікаті у документарній формі зазначається вид цінного паперу, найменування і місцезнаходження банку, що випустив сертифікат, серія і номер сертифіката, дата випуску, сума депозиту, процентна ставка, строк отримання вкладу, підпис керівника банку або іншої уповноваженої особи, засвідчений печаткою банку.  
170. 4. Відступлення ощадного (депозитного) сертифіката здійснюється шляхом укладення договору між особою, що уступає права за сертифікатом, та особою, що набуває ці права.      4. Відступлення ощадного (депозитного) сертифіката здійснюється шляхом укладення договору між особою, що уступає права за сертифікатом, та особою, що набуває ці права.  
171. 5. Дохід за ощадними (депозитними) сертифікатами виплачується під час пред'явлення їх для оплати в банк, що їх випустив.      5. Дохід за ощадними (депозитними) сертифікатами виплачується під час пред'явлення їх для оплати в банк, що їх випустив.  
172. У разі дострокового пред'явлення ощадного (депозитного) сертифіката до оплати банк виплачує суму вкладу та відсотки (за вкладами на вимогу), якщо умовами випуску сертифіката не передбачено інший розмір відсотків.   -54- Святаш Д.В.
В тексті статті слово „відсотків" у всіх відмінках замінити словом „процентів", відповідно до вимог статей 1058-1065 Цивільного кодексу України.  
Враховано   У разі дострокового пред'явлення ощадного (депозитного) сертифіката до оплати банк виплачує суму вкладу та відсотки (за вкладами на вимогу), якщо умовами випуску сертифіката не передбачено інший розмір відсотків.  
173. Стаття 15. Вексель      Стаття 14. Вексель  
174. 1. Вексель - борговий цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю).      1. Вексель - цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю).  
175. 2. Векселі бувають прості або переказні та складаються виключно у документарній формі.   -55- Акопян В.Г.
У частині 2 статті 15 слово "бувають" замінити на слова "можуть бути".  
Враховано   2. Векселі можуть бути прості або переказні та існують виключно у документарній формі.  
176. 3. Особливості видачі та обігу векселів, здійснення операцій з векселями, погашення вексельних зобов'язань та стягнення за векселями визначаються законодавством про обіг векселів.   -56- Святаш Д.В.
У частині третій статті 15 слова "законодавство про обіг векселів" замінити словами "законом".  
Враховано   3. Особливості видачі та обігу векселів, здійснення операцій з векселями, погашення вексельних зобов'язань та стягнення за векселями визначаються законом.  
177. Стаття 16. Заставна, сертифікати ФОН та іпотечні цінні папери   -57- Шаров І.Ф.
Викласти ст.16 проекту у такій редакції: "Стаття 16. Заставна, іпотечні, товаророзпорядчі, приватизаційні цінні папери та фінансові інструменти Особливості випуску, розміщення та обігу заставних, іпотечних, товаророзпорядчих, приватизаційних цінних паперів, фінансових інструментів та сертифікатів фондів операцій з нерухомістю визначаються спеціальним законодавством".  
Враховано частково    
178. 1. Особливості видачі і обігу заставних та іпотечних цінних паперів, випуску і обігу сертифікатів ФОН визначаються спеціальним законодавством.   -58- Святаш Д.В.
Статтю 16 викласти в такій редакції: Стаття 16. Іпотечні, приватизаційні, похідні та товаророзпорядчі цінні папери 1. Особливості емісії (видачі) та обігу заставних, іпотечних сертифікатів, іпотечних облігацій, сертифікатів ФОН, приватизаційних, похідних, товаророзпорядчих цінних паперів визначаються спеціальним законодавством.  
Враховано   Стаття 15. Іпотечні, приватизаційні, похідні та товаророзпорядчі цінні папери 1. Особливості емісії (видачі), обігу та обліку заставних, іпотечних сертифікатів, іпотечних облігацій, сертифікатів ФОН, приватизаційних, похідних, товаророзпорядчих цінних паперів визначаються спеціальним законодавством.  
179. Розділ ІІІ      Розділ ІІІ  
180. Професійна діяльність на фондовому ринку      Професійна діяльність на фондовому ринку  
181. Стаття 17. Види професійної діяльності на фондовому ринку      Стаття 16. Види професійної діяльності на фондовому ринку  
182. 1. Професійна діяльність на фондовому ринку - господарська діяльність з надання фінансових та інших послуг у сфері розміщення та обігу цінних паперів, обліку прав за цінними паперами, управління активами інститутів спільного інвестування і пенсійних фондів, що відповідає вимогам, установленим до такої діяльності цим Законом та законодавством.      1. Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність юридичних осіб з надання фінансових та інших послуг у сфері розміщення та обігу цінних паперів, обліку прав за цінними паперами, управління активами інституціональних інвесторів, що відповідає вимогам, установленим до такої діяльності цим Законом та законодавством.  
183. Поєднання професійної діяльності на фондовому ринку з іншими видами професійної діяльності, за винятком банківської, не допускається, крім випадків, передбачених законом.      Поєднання професійної діяльності на фондовому ринку з іншими видами професійної діяльності, за винятком банківської, не допускається, крім випадків, передбачених законом.  
184. 2. На фондовому ринку провадяться такі види професійної діяльності:   -59- Франчук А.Р.
Савицький В.В.
Сушкевич В.М.
Астров-Шумілов Г.К.
2. На фондовому ринку провадяться такі види професійної діяльності: з торгівлі цінними паперами; з управління активами інституційних інвесторів; депозитарна діяльність; біржова діяльність.  
Відхилено   2. На фондовому ринку здійснюються такі види професійної діяльності:  
185. з торгівлі цінними паперами;      з торгівлі цінними паперами;  
186. з управління активами інституційних інвесторів;      з управління активами інституційних інвесторів;  
187. депозитарна діяльність;      депозитарна діяльність;  
188. з організації торгівлі на фондовому ринку.      з організації торгівлі на фондовому ринку.  
189. 3. Професійна діяльність на фондовому ринку провадиться виключно на підставі ліцензії, що видається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Перелік документів, необхідних для отримання ліцензії, порядок її видачі та анулювання встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.   -60- Святаш Д.В.
Статтю 17 доповнити частиною 4 наступного змісту: "4. Професійна діяльність учасників фондового ринку, крім депозитаріїв та фондових бірж, здійснюється за умови членства щонайменше в одній саморегулівній організації."  
Враховано   3. Професійна діяльність на фондовому ринку здійснюється виключно на підставі ліцензії, що видається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку у відповідності з вимогами Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності". 4. Професійна діяльність учасників фондового ринку, крім депозитаріїв та фондових бірж, здійснюється за умови членства щонайменше в одній саморегулівній організації.  
190. Стаття 18. Діяльність з торгівлі цінними паперами      Стаття 17. Діяльність з торгівлі цінними паперами  
191. 1. Професійна діяльність з торгівлі цінними паперами на фондовому ринку провадиться торговцями цінними паперами - господарськими товариствами, для яких операції з цінними паперами є виключним видом діяльності, а також банками.   -61- Довгий Т.О.
У частині першій статті 18 слова „-господарськими товариствами" замінити словами „якими можуть бути юридичні особи-суб'єкти господарювання, утворені відповідно до законодавства України", а слова „а також" - словами „в тому числі".  
Відхилено   1. Професійна діяльність з торгівлі цінними паперами на фондовому ринку провадиться торговцями цінними паперами - господарськими товариствами, для яких операції з цінними паперами є виключним видом діяльності, а також банками.  
192. Професійна діяльність з торгівлі цінними паперами включає:      Професійна діяльність з торгівлі цінними паперами включає:  
193. брокерську діяльність;      брокерську діяльність;  
194. дилерську діяльність;      дилерську діяльність;  
195. андеррайтинг;      андеррайтинг;  
196. діяльність з управління цінними паперами.      діяльність з управління цінними паперами.  
197. Торговець цінними паперами може провадити дилерську діяльність, якщо має сплачений грошима статутний капітал у розмірі не менш як 120 тис. гривень, брокерську діяльність та діяльність з управління цінними паперами - не менш як 300 тис. гривень, андеррайтинг - не менш як 600 тис. гривень.      Торговець цінними паперами може провадити дилерську діяльність, якщо має сплачений грошима статутний капітал у розмірі не менш як 120 тис. гривень, брокерську діяльність та діяльність з управління цінними паперами - не менш як 300 тис. гривень, андеррайтинг - не менш як 600 тис. гривень.  
198. Провадження діяльності з управління цінними паперами дозволяється торговцю цими паперами за наявності у нього ліцензії на провадження депозитарної діяльності зберігача цінних паперів.   -62- Святаш Д.В.
Абзац восьмий частини 1 виключити.  
Враховано    
199. У статутному капіталі торговця цінними паперами частка іншого торговця не може перевищувати 10 відсотків.      У статутному капіталі торговця цінними паперами частка іншого торговця не може перевищувати 10 відсотків.  
200. Торговцю цінними паперами забороняється перепродавати (обмінювати) цінні папери власного випуску.      Торговцю цінними паперами забороняється перепродавати (обмінювати) цінні папери власного випуску.  
201. 2. Брокерська діяльність - укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів щодо цінних паперів від свого імені, за дорученням і за рахунок іншої особи.   -63- Довгий Т.О.
У частині другій пропонується слова „щодо цінних паперів від свого імені, за дорученням і за рахунок іншої особи" замінити словами „комісії та/або доручення щодо цінних паперів в інтересах іншої особи".  
Враховано частково   2. Брокерська діяльність - укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів (зокрема договорів комісії, доручення) щодо цінних паперів від свого імені, за дорученням і за рахунок іншої особи. Торговець цінними паперами може виступати поручителем або гарантом виконання зобов'язань перед третіми особами за договорами, що укладаються від імені клієнта такого торговця, отримуючи за це винагороду, що визначається договором торговця цінними паперами з клієнтом.  
    -64- Святаш Д.В.
Частину 2 статті 18 викласти в наступній редакції: "2. Брокерська діяльність - укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів щодо цінних паперів на підставі договорів доручення чи комісії за рахунок своїх клієнтів. Торговець цінними паперами може виступати поручителем або гарантом виконання зобов'язань перед третіми особами за договорами, що укладаються від імені клієнта такого торговця, отримуючи за це винагороду, що визначається договором торговця цінними паперами з клієнтом.  
Враховано частково    
202. 3. Дилерська діяльність - укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів щодо цінних паперів від свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу, крім випадків, передбачених законодавством.   -65- Довгий Т.О.
В частині третій статті 18 пропонується виключити слова „з метою перепродажу"  
Відхилено   3. Дилерська діяльність - укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів щодо цінних паперів від свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу, крім випадків, передбачених законодавством.  
203. 4. Андеррайтинг - розміщення (підписка, продаж) цінних паперів торговцем цими паперами за дорученням, від імені та за рахунок емітента або придбання торговцем цінних паперів на первинному ринку з наступним їх перепродажем інвесторам.   -66- Святаш Д.В.
В абзаці першому частини 4 статті 18 слова "або придбання торговцем цінних паперів на первинному ринку з наступним їх перепродажем інвесторам" виключити.  
Враховано   4. Андеррайтинг - розміщення (підписка, продаж) цінних паперів торговцем цими паперами за дорученням, від імені та за рахунок емітента.  
204. У разі публічного розміщенні цінних паперів андеррайтер може брати на себе зобов'язання за домовленістю з емітентом щодо гарантування продажу всіх цінних паперів емітента, що підлягають розміщенню, або їх частини. Якщо випуск цінних паперів публічно розміщується не в повному обсязі, андеррайтер може здійснити повний або частковий викуп нереалізованих цінних паперів за визначеною в договорі фіксованою ціною на засадах комерційного представництва відповідно до взятих на себе зобов'язань.      У разі публічного розміщенні цінних паперів андеррайтер може брати на себе зобов'язання за домовленістю з емітентом щодо гарантування продажу всіх цінних паперів емітента, що підлягають розміщенню, або їх частини. Якщо випуск цінних паперів публічно розміщується не в повному обсязі, андеррайтер може здійснити повний або частковий викуп нереалізованих цінних паперів за визначеною в договорі фіксованою ціною на засадах комерційного представництва відповідно до взятих на себе зобов'язань.  
205. З метою організації публічного розміщення цінних паперів андеррайтери можуть укладати між собою договір про спільну діяльність. Необхідні умови цього договору встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Антимонопольним комітетом України.   -67- Святаш Д.В.
Друге речення третього абзацу частини 4 статті 18 виключити.  
Враховано   З метою організації публічного розміщення цінних паперів андеррайтери можуть укладати між собою договір про спільну діяльність.  
206. 5. Діяльність з управління цінними паперами - діяльність, яка провадиться торговцем цінними паперами від свого імені за винагороду протягом визначеного строку на підставі договору про управління переданими йому цінними паперами та за згодою довірителя коштами, призначеними для інвестування в цінні папери, а також отриманими в процесі цього управління цінними паперами та коштами, які належать на праві власності іншій особі, в інтересах цієї особи або визначених нею третіх осіб.      5. Діяльність з управління цінними паперами - діяльність, яка провадиться торговцем цінними паперами від свого імені за винагороду протягом визначеного строку на підставі договору про управління переданими йому цінними паперами та за згодою довірителя коштами, призначеними для інвестування в цінні папери, а також отриманими в процесі цього управління цінними паперами та коштами, які належать на праві власності іншій особі, в інтересах цієї особи або визначених нею третіх осіб.  
207. Торговець цінними паперами має право одночасно укладати договори про управління цінними паперами не більше ніж із 150 клієнтами.   -68- Буряк О.В.
Абзац другий частини 5 статті 18 викласти в такій редакції: "Торговець цінними паперами має право укладати договори про управління цінними паперами з фізичними та юридичними особами. Сума договору про управління цінними паперами з однім клієнтом - фізичною особою має становити не менше 100 мінімальних заробітних плат".  
Враховано   Торговець цінними паперами має право укладати договори про управління цінними паперами з фізичними та юридичними особами. Сума договору про управління цінними паперами з однім клієнтом - фізичною особою має становити не менше 100 мінімальних заробітних плат.  
208. Істотні умови договору про управління цінними паперами встановлюються законами.      Істотні умови договору про управління цінними паперами встановлюються законами.  
209. Договір про управління цінними паперами не може укладатися торговцем цінними паперами з компанією, яка провадить діяльність з управління активами.      Договір про управління цінними паперами не може укладатися торговцем цінними паперами з компанією, яка провадить діяльність з управління активами.  
210. Торговець цінними паперами здійснює управління цінними паперами відповідно до вимог Цивільного кодексу України, цього Закону, інших законів, нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.      Торговець цінними паперами здійснює управління цінними паперами відповідно до вимог Цивільного кодексу України, цього Закону, інших законів, нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.  
211. 6. Договір доручення, договір комісії або договір про управління цінними паперами укладається з торговцем цінними паперами в письмовій формі. Права і обов'язки торговця цінними паперами стосовно його клієнта, умови укладення договорів щодо цінних паперів, порядок звітності торговця перед його клієнтом, порядок і умови виплати торговцю винагороди визначаються у договорі, що укладається між ними.      6. Договір доручення, договір комісії або договір про управління цінними паперами укладається з торговцем цінними паперами в письмовій формі. Права і обов'язки торговця цінними паперами стосовно його клієнта, умови укладення договорів щодо цінних паперів, порядок звітності торговця перед його клієнтом, порядок і умови виплати торговцю винагороди визначаються у договорі, що укладається між ними.  
212. Торговець цінними паперами зобов'язаний виконувати доручення клієнтів за договорами доручення, договорами комісії та договорами про управління цінними паперами на найвигідніших для клієнта умовах. Доручення клієнтів виконуються торговцем цінними паперами у порядку їх надходження, якщо інше не передбачено договором або дорученням клієнтів. У разі укладення торговцем цінними паперами договорів від свого імені та за власний рахунок разом з укладенням ним договорів доручення, договорів комісії або договорів про управління цінними паперами виконання договорів для клієнта є пріоритетним.      Торговець цінними паперами зобов'язаний виконувати доручення клієнтів за договорами доручення, договорами комісії та договорами про управління цінними паперами на найвигідніших для клієнта умовах. Доручення клієнтів виконуються торговцем цінними паперами у порядку їх надходження, якщо інше не передбачено договором або дорученням клієнтів. У разі укладення торговцем цінними паперами договорів від свого імені та за власний рахунок разом з укладенням ним договорів доручення, договорів комісії або договорів про управління цінними паперами виконання договорів для клієнта є пріоритетним.  
213. 7. Торговець цінними паперами веде облік цінних паперів, грошей окремо для кожного клієнта та окремо від цінних паперів, грошей та майна, що перебувають у власності торговця цінними паперами, відповідно до вимог, установлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Міністерством фінансів України, а у випадках, установлених законодавством, -також з Національним банком України. На гроші та цінні папери клієнтів, що передаються торговцям цінними паперами, не може бути звернене стягнення за зобов'язаннями торговця цінними паперами.      7. Торговець цінними паперами веде облік цінних паперів, грошей окремо для кожного клієнта та окремо від цінних паперів, грошей та майна, що перебувають у власності торговця цінними паперами, відповідно до вимог, установлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Міністерством фінансів України, а у випадках, установлених законодавством, -також з Національним банком України. На гроші та цінні папери клієнтів, що передаються торговцям цінними паперами в управління, не може бути звернене стягнення за зобов'язаннями торговця цінними паперами, що не пов'язані із здійсненням ним функцій управителя.  
214. Для провадження діяльності з управління цінними паперами торговець цими паперами відкриває окремий для кожного клієнта рахунок у банку з метою здійснення операцій з грошима, що належать клієнтам. Торговець цінними паперами веде облік грошей, які перебувають на цьому рахунку, щодо кожного клієнта окремо і звітує перед клієнтами про їх використання.   -69- Святаш Д.В.
Абзац другий пункту 7 статті 18 пропонуємо викласти в такій редакції: "Для провадження діяльності з управління цінними паперами грошові кошти клієнта зараховуються на окремий поточний рахунок торговця цінними паперами у банку окремо від власних коштів торговця цінними паперами, коштів інших клієнтів та відповідно до умов договору про управління цінними паперами. Торговець цінними паперами звітує перед клієнтами про використання їх коштів".  
Враховано   Для провадження діяльності з управління цінними паперами грошові кошти клієнта зараховуються на окремий поточний рахунок торговця цінними паперами у банку окремо від власних коштів торговця цінними паперами, коштів інших клієнтів та відповідно до умов договору про управління цінними паперами. Торговець цінними паперами звітує перед клієнтами про використання їх коштів.  
215. Торговець цінними паперами вправі використовувати гроші клієнтів, якщо це передбачено договором про управління цінними паперами. У такому разі гроші клієнтів повинні перебувати на спеціальному банківському рахунку окремо від грошей інших клієнтів. Договором про управління цінними паперами може бути передбачено розподіл між сторонами прибутку, отриманого торговцем цінними паперами від використання грошей клієнта. При цьому торговець цінними паперами не має права гарантувати дохід від переданих клієнтом грошей.   -70- Святаш Д.В.
Друге речення абзацу третього пункту 7 статті законопроекту виключити.  
Враховано   Торговець цінними паперами вправі використовувати гроші клієнтів, якщо це передбачено договором про управління цінними паперами. Договором про управління цінними паперами може бути передбачено розподіл між сторонами прибутку, отриманого торговцем цінними паперами від використання грошей клієнта. Торговець цінними паперами зобов'язаний подавати на обрану ним біржу інформацію про всі укладені ним угоди з цінними паперами в строки і порядку, визначені правилами фондової біржі.  
    -71- Святаш Д.В.
Останнє речення третього абзацу частини 7 статті 17 виключити.  
Враховано    
    -72- Франчук А.Р.
Савицький В.В.
Астров-Шумілов Г.К.
Сушкевич В.М.
Доповнити пункт 7 статті 18 новим абзацом такого змісту: Торговець цінними паперами зобов'язаний подавати на обрану ним біржу інформацію про всі укладені ним угоди з цінними паперами в строки і порядку, визначені правилами фондової біржі.  
Враховано    
216. 8. Не вважається професійною діяльністю з торгівлі цінними паперами:      8. Не вважається професійною діяльністю з торгівлі цінними паперами:  
217. розміщення емітентом власних цінних паперів;      розміщення емітентом власних цінних паперів;  
218. викуп емітентом власних цінних паперів;      викуп емітентом власних цінних паперів;  
219. проведення суб'єктами господарської діяльності розрахунків з використанням векселів;      проведення юридичними особами та фізичними особами - підприємцями розрахунків з використанням векселів та/або заставних;  
220. провадження суб'єктами господарської діяльності на підставі договорів комісії або договорів доручення купівлі-продажу (обміну) цінних паперів через торговця цінними паперами, який має ліцензію на провадження брокерської діяльності, а також на підставі договорів купівлі-продажу або міни, укладених безпосередньо з торговцем цінними паперами.   -73- Святаш Д.В.
У частині 8 цієї статті пропоную додати до встановленого у цій частині переліку видів діяльності, які не є професійною діяльністю з торгівлі ЦП внесення ЦП до статутного капіталу юридичних осіб.  
Враховано   провадження юридичними особами на підставі договорів комісії або договорів доручення купівлі-продажу (обміну) цінних паперів через торговця цінними паперами, який має ліцензію на провадження брокерської діяльності, а також на підставі договорів купівлі-продажу або міни, укладених безпосередньо з торговцем цінними паперами; внесення цінних паперів до статутного капіталу юридичних осіб.  
221. 9. Без участі торговця цінними паперами можуть здійснюватися такі операції:   -74- Шаров І.Ф.
Частину 9 статті 18 вилучити  
Відхилено   9. Без участі торговця цінними паперами можуть здійснюватися такі операції:  
222. дарування та успадкування цінних паперів;      дарування та успадкування цінних паперів;  
223. операції, пов'язані з виконанням рішення суду;      операції, пов'язані з виконанням рішення суду;  
224. придбання акцій відповідно до законодавства про приватизацію.      придбання акцій відповідно до законодавства про приватизацію.  
225. 10. Особливості укладення договорів, пов'язаних з переходом права власності на емітовані банками акції, визначаються законом.      10. Особливості укладення договорів, пов'язаних з переходом права власності на емітовані банками акції, визначаються законом.  
226. Стаття 19. Діяльність з управління активами інституційних інвесторів      Стаття 18. Діяльність з управління активами інституційних інвесторів  
227. 1. Діяльність з управління активами інституційних інвесторів - професійна діяльність учасника фондового ринку - компанії з управління активами, що провадиться нею за винагороду від власного імені або на підставі відповідного договору про управління активами, які належать інвесторам на праві власності.      1. Діяльність з управління активами інституційних інвесторів - професійна діяльність учасника фондового ринку - компанії з управління активами, що провадиться нею за винагороду від власного імені або на підставі відповідного договору про управління активами, які належать інвесторам на праві власності.  
228. 2. Діяльність з управління активами інституційних інвесторів регулюється спеціальним законодавством.      2. Діяльність з управління активами інституційних інвесторів регулюється спеціальним законодавством.  
229. Стаття 20. Депозитарна діяльність      Стаття 19. Депозитарна діяльність  
230. 1. Депозитарна діяльність провадиться учасниками фондового ринку відповідно до законодавства про національну депозитарну систему.      1. Депозитарна діяльність провадиться учасниками фондового ринку відповідно до законодавства про депозитарну систему України.  
231. Стаття 21. Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку      Стаття 20. Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку  
232. 1. Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку - діяльність професійного учасника фондового ринку (організатора торгівлі) із створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно попиту і пропонування, проведення регулярних торгів фінансовими інструментами за встановленими правилами, централізованого укладення і виконання договорів щодо фінансових інструментів, у тому числі здійснення клірингу і розрахунків за правочинами щодо цінних паперів у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснення грошового клірингу і розрахунків за операціями з цінними паперами в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України, та розв'язання спорів між членами організатора торгівлі.   -75- Буряк С.В.
1. Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку - діяльність професійного учасника фондового ринку (організатора торгівлі) із створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно попиту і пропонування, проведення регулярних торгів фінансовими інструментами за встановленими правилами, централізованого укладення і виконання договорів щодо фінансових інструментів, у тому числі здійснення клірингу та розрахунків за ними, та розв'язання спорів між членами організатора торгівлі.  
Враховано   1. Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку - діяльність професійного учасника фондового ринку (організатора торгівлі) із створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно попиту і пропозицій, проведення регулярних торгів фінансовими інструментами за встановленими правилами, централізованого укладення і виконання договорів щодо фінансових інструментів, у тому числі здійснення клірингу та розрахунків за ними, та розв'язання спорів між членами організатора торгівлі.  
    -76- Святаш Д.В.
В частині 1 статті 21 у словосполученні "стосовно попиту і пропонування," слово "пропонування" замінити на "пропозицій".  
Враховано    
    -77- Стретович В.М.
Ружицький А.М.
Частину другу статті 21 викласти в такій редакції : " 2. Організаторами торгівлі є фондові біржі, що відповідають вимогам цього Закону та одержали ліцензії на здійснення діяльності по організації торгівлі на фондовому ринку. Фондова біржа набуває статусу організатора торгівлі з моменту одержання ліцензії на здійснення діяльності по організації торгівлі на фондовому ринку. Для здійснення своєї діяльності фондові біржі повинні підтримувати власний капітал в розмірі не меншим ніж 3 млн. гривень, а для фондових бірж, що здійснюють кліринг та розрахунки, - не меншим ніж 6 млн. гривень."  
Враховано по суті   
    -78- Франчук А.Р.
Савицький В.В.
Сушкевич В.М.
Астров-Шумілов Г.К.
Викласти статтю 21 в такій редакції: Стаття 21. Біржова діяльність на фондовому ринку 1. Біржова діяльність на фондовому ринку - діяльність професійного учасника фондового ринку (фондової біржі) із створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для проведення регулярних торгів цінними паперами та похідними (деривативами) за встановленими біржею правилами, централізованого укладення і виконання договорів щодо цінних паперів та фінансових інструментів, у тому числі здійснення клірингу та розрахунків за укладеними на біржі угодами щодо цінних паперів та похідних (деривативів) та розв'язання спорів між членами фондової біржі.  
Відхилено    
233. 2. Організаторами торгівлі є фондові біржі, що мають сформований статутний капітал, мінімальний розмір якого не може бути менше ніж 600 тис. гривень, а для фондових бірж, що здійснюють кліринг та розрахунки, -не менше ніж 3 млн. гривень.   -79- Святаш Д.В.
Цифри "600" та "3" замінити відповідно цифрами "3" та "6".  
Враховано   2. Організаторами торгівлі є фондові біржі, що відповідають вимогам цього Закону. Для здійснення своєї діяльності фондові біржі повинні підтримувати власний капітал в розмірі не меншим ніж 3 млн. гривень, а для фондових бірж, що здійснюють кліринг та розрахунки, - не меншим ніж 6 млн. гривень.  
    -80- Буряк С.В.
2. Організаторами торгівлі є фондові біржі, утворені відповідно до вимог цього Закону. 3. Фондові біржі можуть здійснювати кліринг, а саме - визначення та врегулювання взаємних зобов'язань, що передбачають взаємозалік, за укладеними на них договорами щодо фінансових інструментів у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.  
Враховано в статтях 20 та 26   
    -81- Франчук А.Р.
Савицький В.В.
Сушкевич В.М.
Астров-Шумілов Г.К.
Пункт 2 статті 21 викласти в такій редакції: 2. Біржова діяльність на фондовому ринку провадиться фондовими біржами, що відповідають вимогам цього Закону. Для здійснення своєї діяльності фондові біржі повинні підтримувати власний капітал в розмірі не меншим ніж 1 млн. євро, а для фондових бірж, що здійснюють кліринг та розрахунки, - не менше ніж 3 млн. євро  
Відхилено    
234. Стаття 22. Утворення фондової біржі та права її членів      Стаття 21. Утворення фондової біржі та права її членів  
235. 1. Фондова біржа утворюється та діє в організаційно-правовій формі товариства (крім повного, командитного товариства і товариства з додатковою відповідальністю) або дочірнього підприємства об'єднання торговців цінними паперами, яке має статус саморегулівної організації та провадить свою діяльність відповідно до Цивільного кодексу України, законів, що регулюють питання утворення, діяльності та ліквідації товариств, з особливостями, визначеними цим Законом.   -82- Святаш Д.В.
Стретович В.М.
Ружицький А.М.
В частині першій статті 22 слова "яке має статус саморегулівної організації" виключити, та доповнити новим абзацом такого змісту: "Прибуток фондової біржі спрямовується на її розвиток та не підлягає розподілу між її засновниками (учасниками)"  
Враховано   1. Фондова біржа утворюється та діє в організаційно-правовій формі товариства (крім повного, командитного товариства і товариства з додатковою відповідальністю) або дочірнього підприємства об'єднання торговців цінними паперами, та провадить свою діяльність відповідно до Цивільного кодексу України, законів, що регулюють питання утворення, діяльності та ліквідації юридичних осіб, з особливостями, визначеними цим Законом. Прибуток фондової біржі спрямовується на її розвиток та не підлягає розподілу між її засновниками (учасниками).  
    -83- Кіроянц С.Г.
Франчук А.Р.
Савицький В.В.
Сушкевич В.М.
Астров-Шумілов Г.К.
Звягільський Ю.Л.
Частину і статті 22 викласти в такій редакції: 1. Фондова біржа утворюється та діє у організаційно-правовій формі акціонерного товариства та провадить свою діяльність відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, законів, що регулюють питання утворення, діяльності та ліквідації товариств, з особливостями, визначеними цим Законом. Прибуток фондової біржі спрямовується на її розвиток та не підлягає розподілу між її засновниками (учасниками).  
Відхилено    
    -84- Раханський А.В.
1. Фондова біржа утворюється та діє у організаційно-правовій формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю та провадить свою діяльність відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, законів, що регулюють питання утворення, діяльності та ліквідації товариств, з особливостями, визначеними цим Законом. Прибуток фондової біржі спрямовується на її розвиток та не підлягає розподілу між її засновниками (учасниками).  
Відхилено    
236. 2. Фондова біржа утворюється не менше ніж двадцятьма засновниками - торговцями цінними паперами, які мають ліцензію на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку, або їх об'єднанням, яке має статус саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку та налічує не менше ніж 20 торговців цінними паперами.   -85- Буряк С.В.
Стретович В.М.
2. Фондова біржа утворюється не менше ніж двадцятьма засновниками - торговцями цінними паперами, які мають ліцензію на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку або їх об"єднанням, що налічує не менше ніж двадцять торговців цінними паперами. Частка торговця цінними паперами не може бути більшою ніж 5 відсотків статутного капіталу фондової біржі.  
Враховано   2. Фондова біржа утворюється не менше ніж двадцятьма засновниками - торговцями цінними паперами, які мають ліцензію на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку або їх об"єднанням, що налічує не менше ніж двадцять торговців цінними паперами. Частка торговця цінними паперами не може бути більшою ніж 5 відсотків статутного капіталу фондової біржі.  
    -86- Кіроянц С.Г.
Франчук А.Р.
Савицький В.В.
Сушкевич В.М.
Астров-Шумілов Г.К.
Раханський А.В.
Звягільський Ю.Л.
Частину 2 статті 22 викласти в такій редакції: 2. Фондова біржа утворюється не менше ніж 20 засновниками - торговцями цінними паперами, які мають ліцензію на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку. Частка одного акціонера не може бути більшою, ніж 5 відсотків статутного капіталу фондової біржі. Статутний капітал фондової біржі формується виключно за рахунок грошових коштів.  
Відхилено    
    -87- Стретович В.М.
Ружицький А.М.
Речення друге частини другої ст.22 викласти в такій редакції : "Частка торговця цінними паперами не може бути більшою ніж 5 відсотків статутного капіталу фондової біржі, а кількість голосів у вищому органі фондової біржі не повинна перевищувати 5 відсотків загальної кількості голосів."  
Враховано по суті   
237. Якщо фондова біржа утворюється у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю, частка торговця цінними паперами не може бути більшою, ніж 5 відсотків статутного капіталу.   -88- Святаш Д.В.
Останній абзац пункту 2 статті 22 виключити.  
Враховано    
238. 3. Фондова біржа набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації. Фондова біржа має право провадити діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку з моменту отримання ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.   -89- Святаш Д.В.
Викласти частину третю статті 22 в такій редакції: "3. Фондова біржа набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації. Державна реєстрація фондової біржі здійснюється в порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців". Фондова біржа має право провадити діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку з моменту отримання ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Слова "фондова біржа" та похідні від них дозволяється використовувати лише юридичним особам, які створені та функціонують відповідно до вимог цього Закону.  
Враховано   3. Фондова біржа набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації. Державна реєстрація фондової біржі здійснюється в порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців". Фондова біржа має право провадити діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку з моменту отримання ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Слова "фондова біржа" та похідні від них дозволяється використовувати лише юридичним особам, які створені та функціонують відповідно до вимог цього Закону.  
239. 4. Діяльність фондової біржі як організатора торгівлі тимчасово зупиняється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку у разі, коли кількість її членів стала менше ніж 20. Якщо протягом шести місяців прийняття нових членів не відбулося, діяльність фондової біржі припиняється.   -90- Святаш Д.В.
Доповнити перше речення частини 4 статті 22 словами " (якщо фондова біржа утворена у формі дочірнього підприємства асоціації торговців цінними паперами - членів такої асоціації)".  
Враховано   4. Діяльність фондової біржі як організатора торгівлі тимчасово зупиняється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку у разі, коли кількість її членів стала менше ніж 20 (якщо фондова біржа утворена у формі дочірнього підприємства об'єднання торговців цінними паперами - членів такого об'єднання). Якщо протягом шести місяців прийняття нових членів не відбулося, діяльність фондової біржі припиняється.  
240. 5. Членами фондової біржі можуть бути виключно торговці цінними паперами, які мають ліцензію на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку, та взяли на себе зобов'язання виконувати всі правила, положення і стандарти організатора торгівлі.   -91- Франчук А.Р.
Савицький В.В.
Сушкевич В.М.
Астров-Шумілов Г.К.
5. Членами фондової біржі можуть бути виключно торговці цінними паперами, які мають ліцензію на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку, та взяли на себе зобов'язання виконувати всі правила, положення і стандарти фондової біржі У разі анулювання отриманої торговцем цінними паперами ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку його членство у фондовій біржі тимчасово призупиняється до поновлення ним ліцензії або ж надання на біржу листа щодо виключення його з членів біржі. Інші підстави припинення або тимчасового зупинення членства у фондовій біржі визначаються правилами фондової біржі.  
Враховано   5. Членами фондової біржі можуть бути виключно торговці цінними паперами, які мають ліцензію на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку, та взяли на себе зобов'язання виконувати всі правила, положення і стандарти фондової біржі У разі анулювання отриманої торговцем цінними паперами ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку його членство у фондовій біржі тимчасово призупиняється до поновлення ним ліцензії або ж надання на біржу листа щодо виключення його з членів біржі. Інші підстави припинення або тимчасового зупинення членства у фондовій біржі визначаються правилами фондової біржі.  
241. Членство у фондовій біржі припиняється у разі анулювання ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку, виданої торговцю цінними паперами. Інші підстави припинення або зупинення членства у фондовій біржі визначаються її правилами.      Членство у фондовій біржі припиняється у разі анулювання ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку, виданої торговцю цінними паперами. Інші підстави припинення або зупинення членства у фондовій біржі визначаються її правилами.  
242. 6. Кожний член фондової біржі має рівні права щодо організації діяльності фондової біржі як організатора торгівлі.      6. Кожний член фондової біржі має рівні права щодо організації діяльності фондової біржі як організатора торгівлі.  
243. 7. Члени фондової біржі обирають біржову раду, яка затверджує правила фондової біржі.   -92- Святаш Д.В.
Пункт 7 статті 22 виключити.  
Враховано    
244. Стаття 23. Статут фондової біржі      Стаття 22. Статут фондової біржі  
245. 1. Статут фондової біржі затверджується вищим органом управління фондової біржі.   -93- Святаш Д.В.
Пункт 1 статті 23 викласти в такій редакції: "1. Статут фондової біржі затверджується вищим органом фондової біржі."  
Враховано   1. Статут фондової біржі затверджується вищим органом фондової біржі.  
246. 2. У статуті фондової біржі зазначаються найменування і місцезнаходження фондової біржі, порядок управління і формування її органів та їх компетенція, мета діяльності, права та обов'язки її членів, порядок набуття і припинення членства, припинення діяльності фондової біржі, розподілу майна фондової біржі у разі її ліквідації.   -94- Франчук А.Р.
Савицький В.В.
Сушкевич В.М.
Астров-Шумілов Г.К.
Вилучити із статуту "...права та обов'язки її членів, порядок набуття і припинення членства,..."  
Враховано   2. У статуті фондової біржі зазначаються найменування і місцезнаходження фондової біржі, порядок управління і формування її органів та їх компетенція, мета діяльності, припинення діяльності фондової біржі, розподілу майна фондової біржі у разі її ліквідації.  
247. Стаття 24. Вимоги до фондової біржі   -95- Святаш Д.В.
 
Враховано   Стаття 23. Вимоги до фондової біржі  
248. 1. Фондова біржа зобов'язана розкрити інформацію про:   -96- Пункт 1 статті 24 викласти в такій редакції: "1. Фондова біржа зобов"язана оприлюднювати та надавати Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформацію про:  Немає висновку   1. Фондова біржа зобов'язана оприлюднювати та надавати Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформацію про:  
249. перелік торговців цінними паперами, допущених до укладення договорів купівлі - продажу цінних паперів на фондовій біржі;      перелік торговців цінними паперами, допущених до укладення договорів купівлі - продажу цінних паперів на фондовій біржі;  
250. перелік цінних паперів, які пройшли процедуру лістингу;      перелік цінних паперів, які пройшли процедуру лістингу;  
251. обсяг торгівлі цінними паперами (кількість цінних паперів, загальну вартість укладених договорів, курс цінних паперів щодо кожного емітента окремо) за період, установлений Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.      обсяг торгівлі цінними паперами (кількість цінних паперів, загальну вартість укладених договорів, курс цінних паперів щодо кожного емітента окремо) за період, установлений Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.  
252. 2. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановлює порядок та форми подання інформації, зазначеної у частині першій цієї статті, та здійснює контроль за розкриттям інформації фондовими біржами.      2. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановлює порядок та форми подання інформації, зазначеної у частині першій цієї статті, та здійснює контроль за розкриттям інформації фондовими біржами.  
253. Стаття 25. Організація торгівлі на фондовій біржі      Стаття 24. Організація торгівлі на фондовій біржі  
254. 1. Фондова біржа створює організаційні умови для укладення договорів з цінними паперами шляхом котирування цінних паперів на основі даних попиту і пропонування, отриманих від учасників торгів на фондовій біржі.   -97- Святаш Д.В.
В частині 1 статті 25 у словосполученні "даних попиту і пропонування," слово "пропонування" замінити на "пропозицій".  
Враховано   1. Фондова біржа створює організаційні умови для укладення договорів з цінними паперами шляхом котирування цінних паперів на основі даних попиту і пропозицій, отриманих від учасників торгів на фондовій біржі.  
    -98- Кіроянц С.Г.
Раханський А.В.
Частину 1 статті 25 доповнити абзацом такого змісту: Угоди купівлі-продажу цінних паперів відкритих акціонерних товариств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, укладаються виключно на фондових біржах (крім угод, що укладаються в процесі приватизації, угод щодо цінних паперів, сумарна вартість яких, виходячи з номінальної, становить менш як 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також у разі успадкування цінних паперів, дарування, внесення їх як майновий внесок до ст статутних фондів господарських товариств.  
Відхилено    
255. У торгах на фондовій біржі мають право брати участь члени фондової біржі та інші особи відповідно до законодавства.      У торгах на фондовій біржі мають право брати участь члени фондової біржі та інші особи відповідно до законодавства.  
256. 2. Торгівля на фондовій біржі здійснюється за правилами фондової біржі, які затверджуються біржовою радою та реєструються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.      2. Торгівля на фондовій біржі здійснюється за правилами фондової біржі, які затверджуються біржовою радою та реєструються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.  
257. Стаття 26. Правила фондової біржі      Стаття 25. Правила фондової біржі  
258. 1. Правила фондової біржі складаються з таких порядків:      1. Правила фондової біржі складаються з таких порядків:  
259. організації та проведення біржових торгів;      організації та проведення біржових торгів;  
260. лістингу та делістингу цінних паперів;      лістингу та делістингу цінних паперів;  
261. допуску членів фондової біржі та інших осіб, визначених законодавством, до біржових торгів;      допуску членів фондової біржі та інших осіб, визначених законодавством, до біржових торгів;  
262. котирування цінних паперів та оприлюднення їх біржового курсу;      котирування цінних паперів та оприлюднення їх біржового курсу;  
263. розкриття інформації про діяльність фондової біржі та її оприлюднення;      розкриття інформації про діяльність фондової біржі та її оприлюднення;  
264. розв'язання спорів між членами фондової біржі та іншими особами, які мають право брати участь у біржових торгах згідно із законодавством;      розв'язання спорів між членами фондової біржі та іншими особами, які мають право брати участь у біржових торгах згідно із законодавством;  
265. здійснення контролю за дотриманням членами фондової біржі та іншими особами, які мають право брати участь у біржових торгах згідно із законодавством, правил фондової біржі, накладення санкцій за порушення її правил.      здійснення контролю за дотриманням членами фондової біржі та іншими особами, які мають право брати участь у біржових торгах згідно із законодавством, правил фондової біржі, накладення санкцій за порушення її правил.  
266. 2. Вимоги до правил фондової біржі встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.   -99- Святаш Д.В.
Частину 2 статті 26 вилучити.  
Враховано    
267. Стаття 27. Поєднання окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку      Стаття 26. Поєднання окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку  
268. 1. Поєднання окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку не допускається, крім випадків, передбачених цим Законом та іншими актами законодавства, які регулюють провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку.      1. Поєднання окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку не допускається, крім випадків, передбачених цим Законом та іншими актами законодавства, які регулюють порядок здійснення окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку.  
269. 2. Організатори торгівлі не можуть провадити інші види професійної діяльності на фондовому ринку, крім діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку.   -100- Святаш Д.В.
Частину другу статті 27 викласти в такій редакції: "2. Організатори торгівлі не можуть провадити інші види професійної діяльності на фондовому ринку, крім діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, якщо інше не передбачено законами України. Організатори торгівлі можуть здійснювати діяльність з проведення клірингу та розрахунків за договорами щодо похідних (деривативів), які укладаються на такому організаторі торгівлі.  
Враховано   2. Організатори торгівлі не можуть провадити інші види професійної діяльності на фондовому ринку, крім діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, якщо інше не передбачено законами України. Організатори торгівлі можуть здійснювати діяльність з проведення клірингу та розрахунків за договорами щодо похідних (деривативів), які укладаються на такому організаторі торгівлі.  
    -101- Франчук А.Р.
Савицький В.В.
Сушкевич В.М.
Астров-Шумілов Г.К.
2. Фондові біржі не можуть провадити інші види професійної діяльності на фондовому ринку, крім біржової діяльності та діяльності з проведення клірингу та розрахунків за укладеними на біржі угодами щодо цінних паперів та похідних (деривативів).  
Відхилено    
270. 3. Діяльність торговця цінними паперами може поєднуватися з діяльністю зберігача цінних паперів. У разі отримання зберігачем цінних паперів ліцензії на провадження діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів зберігачу забороняється здійснювати будь-які операції з цінними паперами, реєстр власників яких він веде, крім операцій реєстратора за договором з емітентом.      3. Діяльність торговця цінними паперами може поєднуватися з діяльністю зберігача цінних паперів. У разі отримання зберігачем цінних паперів ліцензії на провадження діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів зберігачу забороняється здійснювати будь-які операції з цінними паперами, реєстр власників яких він веде, крім операцій реєстратора за договором з емітентом.  
271. 4. Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів є виключним видом діяльності, що може поєднуватися з діяльністю зберігача цінних паперів та торговця цінними паперами (з урахуванням вимог частини третьої цієї статті), а також з діяльністю компаній з управління активами у випадках, передбачених Законом України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)".      4. Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів є виключним видом діяльності, що може поєднуватися з діяльністю зберігача цінних паперів та торговця цінними паперами (з урахуванням вимог частини третьої цієї статті), а також з діяльністю компаній з управління активами у випадках, передбачених відповідним законодавством.  
272. 5. Поєднання діяльності з управління активами інституційних інвесторів з іншими видами професійної діяльності на фондовому ринку забороняється, крім діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів інститутів спільного інвестування у випадках, передбачених Законом України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)".      5. Поєднання діяльності з управління активами інституційних інвесторів з іншими видами професійної діяльності на фондовому ринку забороняється, крім діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів інститутів спільного інвестування у випадках, передбачених відповідним законодавством.  
273. Стаття 28. Вимоги до професійних учасників фондового ринку      Стаття 27. Вимоги до професійних учасників фондового ринку  
274. 1. Ліцензійні умови, у тому числі вимоги до розміру статутного і власного капіталу, порядку його визначення, ліквідності, кваліфікаційні вимоги до фахівців професійного учасника фондового ринку, необхідні умови договорів, які укладаються під час провадження професійної діяльності на фондовому ринку, інші вимоги та показники, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку, встановлюються цим Законом, іншими законами України, що регулюють провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, та нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.      1. Ліцензійні умови, у тому числі вимоги до розміру статутного і власного капіталу, порядку його визначення, ліквідності, кваліфікаційні вимоги до фахівців професійного учасника фондового ринку, необхідні умови договорів, які укладаються під час провадження професійної діяльності на фондовому ринку, інші вимоги та показники, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку, встановлюються цим Законом, іншими законами України, що регулюють провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, та нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.  
275. Розділ ІV      Розділ ІV  
276. Емісія Цінних паперів у разі відкритого (публічного) та закритого (приватного) їх розміщення      Емісія Цінних паперів у разі відкритого (публічного) та закритого (приватного) їх розміщення  
277. Стаття 29. Етапи емісії цінних паперів у разі відкритого (публічного) та закритого (приватного) їх розміщення      Стаття 28. Етапи емісії цінних паперів у разі відкритого (публічного) та закритого (приватного) їх розміщення  
278. 1. У разі відкритого (публічного) розміщення цінних паперів серед заздалегідь невизначеного кола осіб емісія здійснюється такими етапами:      1. Публічне (відкрите) розміщення цінних паперів - їх відчуження на підставі опублікування в засобах масової інформації або оголошення будь-яким іншим способом повідомлення про продаж цінних паперів, зверненого до невизначеної кількості осіб, або пропозиції щодо передачі прав власності на цінні папери, зверненої більше ніж до 100 осіб. У разі відкритого (публічного) розміщення цінних паперів серед заздалегідь невизначеного кола осіб емісія здійснюється такими етапами:  
279. прийняття рішення про відкрите (публічне) розміщення цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення;      прийняття рішення про відкрите (публічне) розміщення цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення;  
280. у разі відмови власника акцій від використання свого переважного права на придбання акцій отримання від нього письмового підтвердження, якщо це передбачено умовами відкритого (публічного) розміщення цінних паперів;      у разі відмови власника акцій від використання свого переважного права на придбання акцій отримання від нього письмового підтвердження, якщо це передбачено умовами відкритого (публічного) розміщення цінних паперів;  
281. викуп акцій в акціонерів, які голосували проти проведення відкритого (публічного) розміщення цінних паперів, на їх вимогу;   -102- Полякова Л.Є.
В пункті 1 статті 29 виключити слова: „викуп акцій в акціонерів, які голосували проти проведення відкритого (публічного) розміщення цінних паперів, на їх вимогу;"  
Враховано    
282. реєстрація Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску цінних паперів та проспекту їх емісії;      реєстрація Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску цінних паперів та проспекту їх емісії;  
283. прийняття у разі потреби рішення про залучення андеррайтера до розміщення цінних паперів;      прийняття у разі потреби рішення про залучення андеррайтера до розміщення цінних паперів;  
284. надання цінним паперам міжнародного ідентифікаційного номера.      надання цінним паперам міжнародного ідентифікаційного номера.  
285. укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії цінних паперів або з реєстратором - про ведення реєстру власників іменних цінних паперів, крім випадків, коли облік прав за цінними паперами веде емітент відповідно до законодавства або цінні папери розміщуються на пред'явника;      укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії цінних паперів або з реєстратором - про ведення реєстру власників іменних цінних паперів, крім випадків, коли облік прав за цінними паперами веде емітент відповідно до законодавства або цінні папери розміщуються на пред'явника;  
286. виготовлення сертифікатів цінних паперів у разі розміщення цінних паперів у документарній формі;      виготовлення сертифікатів цінних паперів у разі розміщення цінних паперів у документарній формі;  
287. розкриття інформації, що міститься в проспекті емісії цінних паперів;      розкриття інформації, що міститься в проспекті емісії цінних паперів;  
288. відкрите (публічне) розміщення цінних паперів;   -103- Святаш Д.В.
Доповнити пункт 1 статті 29 після абзацу 11 такими абзацами: затвердження результатів розміщення акцій загальними зборами акціонерів; затвердження змін до статуту, пов"язаних зі збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій; реєстрація змін до статуту в органах державної реєстрації;  
Враховано   відкрите (публічне) розміщення цінних паперів; затвердження результатів розміщення акцій загальними зборами акціонерів; затвердження змін до статуту, пов"язаних зі збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій; реєстрація змін до статуту в органах державної реєстрації;  
289. реєстрація Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати відкритого (публічного) розміщення цінних паперів;      реєстрація Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати відкритого (публічного) розміщення цінних паперів;  
290. отримання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів;      отримання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів;  
291. розкриття інформації, що міститься у звіті про результати публічного розміщення цінних паперів;      розкриття інформації, що міститься у звіті про результати публічного розміщення цінних паперів;  
292. 2. У разі закритого (приватного) розміщення цінних паперів серед заздалегідь визначеного кола осіб емісія здійснюється такими етапами:      2. Приватне (закрите) розміщення цінних паперів - розміщення цінних паперів шляхом безпосередньої пропозиції цінних паперів заздалегідь визначеному колу осіб. У разі закритого (приватного) розміщення цінних паперів серед заздалегідь визначеного кола осіб емісія здійснюється такими етапами:  
293. прийняття рішення про закрите (приватне) розміщення цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення;      прийняття рішення про закрите (приватне) розміщення цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення;  
294. у разі відмови власника акцій від використання свого переважного права на придбання акцій отримання від нього письмового підтвердження, якщо це передбачено умовами закритого (приватного) розміщення цінних паперів;      у разі відмови власника акцій від використання свого переважного права на придбання акцій отримання від нього письмового підтвердження, якщо це передбачено умовами закритого (приватного) розміщення цінних паперів;  
295. викуп акцій у акціонерів, які голосували проти проведення закритого (приватного) розміщення цінних паперів, на їх вимогу;   -104- Полякова Л.Є.
В пункті 2 статті 29 виключити слова: „викуп акцій у акціонерів, які голосували проти проведення закритого (приватного) розміщення цінних паперів, на їх вимогу;"  
Враховано    
296. надання цінним паперам міжнародного ідентифікаційного номера.      надання цінним паперам міжнародного ідентифікаційного номера.  
297. реєстрація Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску цінних паперів;      реєстрація Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску цінних паперів;  
298. укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії цінних паперів або з реєстратором - про ведення реєстру власників іменних цінних паперів, крім випадків, коли облік прав за цінними паперами веде емітент відповідно до законодавства або цінні папери розміщуються на пред'явника;      укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії цінних паперів або з реєстратором - про ведення реєстру власників іменних цінних паперів, крім випадків, коли облік прав за цінними паперами веде емітент відповідно до законодавства або цінні папери розміщуються на пред'явника;  
299. виготовлення сертифікатів цінних паперів у разі розміщення цінних паперів у документарній формі;      виготовлення сертифікатів цінних паперів у разі розміщення цінних паперів у документарній формі;  
300. закрите (приватне) розміщення цінних паперів;   -105- Святаш Д.В.
Доповнити пункт 2 статті 29 після абзацу дев'ятого такими абзацами: затвердження результатів розміщення акцій загальними зборами акціонерів; затвердження змін до статуту, пов"язаних зі збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій; реєстрація змін до статуту в органах державної реєстрації;  
Враховано   закрите (приватне) розміщення цінних паперів; затвердження результатів розміщення акцій загальними зборами акціонерів; затвердження змін до статуту, пов"язаних зі збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій; реєстрація змін до статуту в органах державної реєстрації;  
301. подання Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати закритого (приватного) розміщення цінних паперів;      подання Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати закритого (приватного) розміщення цінних паперів;  
302. 3. Стосовно кожного розміщення цінних паперів емітентом приймається рішення, яке оформляється протоколом. Вимоги до змісту протоколу встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Емітент не має права змінювати прийняте рішення про розміщення цінних паперів у частині обсягу прав за цінними паперами, умов розміщення та кількості цінних паперів одного випуску, крім випадків, передбачених законами і нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.      3. Стосовно кожного розміщення цінних паперів емітентом приймається рішення, яке оформляється протоколом. Вимоги до змісту протоколу встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Емітент не має права змінювати прийняте рішення про розміщення цінних паперів у частині обсягу прав за цінними паперами, умов розміщення та кількості цінних паперів одного випуску, крім випадків, передбачених законами і нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.  
303. Рішення про розміщення акцій, що підлягають обміну на вимогу кредиторів згідно із законодавством про банкрутство, приймається керуючим санацією та зборами (комітетом) кредиторів у порядку, визначеному Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.   -106- Святаш Д.В.
Вилучити абзац другий частини 3 статті 29.  
Враховано    
304. Забороняється обмежувати доступ власників цінних паперів до оригіналу рішення про розміщення цінних паперів, який зберігається в емітента.      Забороняється обмежувати доступ власників цінних паперів до оригіналу рішення про розміщення цінних паперів, який зберігається в емітента.  
305. 4. Перше розміщення акцій відкритого акціонерного товариства може бути виключно закритим (приватним) серед засновників.   -107- Шаров І.Ф.
У частині 4 статті 29 слова "може бути" замінити на слово "є".  
Враховано   4. Перше розміщення акцій відкритого акціонерного товариства є виключно закритим (приватним) серед засновників.  
306. Стаття 30. Реєстрація випуску та проспекту емісії цінних паперів у разі відкритого (публічного) та закритого (приватного) їх розміщення      Стаття 29. Реєстрація випуску та проспекту емісії цінних паперів у разі відкритого (публічного) та закритого (приватного) їх розміщення  
307. 1. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку протягом 30 днів після отримання заяви і документів на реєстрацію випуску та проспекту емісії цінних паперів здійснює одночасно реєстрацію їх випуску та проспекту емісії або відмовляє в реєстрації.      1. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку протягом 30 днів після отримання заяви і документів на реєстрацію випуску та проспекту емісії цінних паперів здійснює одночасно реєстрацію їх випуску та проспекту емісії або відмовляє в реєстрації.  
308. 2. Реєстрація Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску та проспекту емісії цінних паперів не може розглядатися як гарантія їх вартості. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідає лише за повноту інформації, що міститься у зареєстрованих нею документах, та за її відповідність вимогам законодавства. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів, несуть особи, які підписали ці документи.      2. Реєстрація Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску та проспекту емісії цінних паперів не може розглядатися як гарантія їх вартості. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідає лише за повноту інформації, що міститься у зареєстрованих нею документах, та за її відповідність вимогам законодавства. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів, несуть особи, які підписали ці документи.  
309. 3. Перелік документів, необхідних для реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів, а також порядок їх реєстрації встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.      3. Перелік документів, необхідних для реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів, а також порядок їх реєстрації встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.  
310. Додаткові вимоги до реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів банків установлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України.      Додаткові вимоги до реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів банків установлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України.  
311. Стаття 31. Вимоги до проспекту емісії цінних паперів      Стаття 30. Вимоги до проспекту емісії цінних паперів  
312. 1. У проспекті емісії цінних паперів повинна міститися інформація про емітента, його фінансово-господарське становище, цінні папери, щодо яких прийнято рішення про відкрите (публічне) розміщення.   -108- Довгий Т.О.
В частині першій статті 31 пропонується: замінити слова „його фінансово-господарське становище" сполучником „і".  
Відхилено   1. У проспекті емісії цінних паперів повинна міститися інформація про емітента, його фінансово-господарське становище, цінні папери, щодо яких прийнято рішення про відкрите (публічне) розміщення.  
313. 2. Вимоги до розкриття інформації про емітента та його фінансово-господарське становище установлює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.   -109- Довгий Т.О.
В частині другій статті 31 пропонується слова „та його фінансово-господарське становище" виключити. Також пропонується доповнити частину другу реченням такого змісту: „Інформація про емітента, яка підлягає розкриттю, не повинна бути конфіденційною або такою, що може містити комерційну таємницю".  
Відхилено   2. Вимоги до розкриття інформації про емітента та його фінансово-господарське становище установлює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.  
314. 3. До інформації про цінні папери належить інформація, що стосується:      3. До інформації про цінні папери належить інформація, що стосується:  
315. виду, категорій, типу, кількості та номінальної вартості цінних паперів, щодо яких прийнято рішення про відкрите (публічне) розміщення;      виду, форми випуску, типу, кількості та номінальної вартості цінних паперів, щодо яких прийнято рішення про відкрите (публічне) розміщення;  
316. дати прийняття рішення про відкрите (публічне) розміщення цінних паперів;      дати прийняття рішення про відкрите (публічне) розміщення цінних паперів;  
317. строків початку та закінчення відкритого (публічного) розміщення цінних паперів;      строків початку та закінчення відкритого (публічного) розміщення цінних паперів;  
318. порядку і форми виплати доходів за цінними паперами.      порядку і форми виплати доходів за цінними паперами.  
319. 4. У проспекті емісії цінних паперів можуть міститися інші відомості, передбачені цим та іншими законами, що визначають особливості відкритого (публічного) розміщення певних видів цінних паперів, та/або нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.      4. У проспекті емісії цінних паперів можуть міститися інші відомості, передбачені цим та іншими законами, що визначають особливості відкритого (публічного) розміщення певних видів цінних паперів, та/або нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.  
320. 5. Проспект емісії цінних паперів підписується керівником емітента (головою виконавчого органу), аудитором та засвідчується печаткою емітента (у разі здійснення першого випуску акцій - підписами та печатками засновників або уповноважених ними осіб). Особи, що підписали проспект емісії, підтверджують тим самим достовірність відомостей, які в ньому містяться, а аудитор - достовірність перевірених ним відомостей.      5. Проспект емісії цінних паперів підписується керівником емітента (головою виконавчого органу), аудитором та засвідчується печаткою емітента (у разі здійснення першого випуску акцій - підписами та печатками засновників або уповноважених ними осіб). Особи, що підписали проспект емісії, підтверджують тим самим достовірність відомостей, які в ньому містяться, а аудитор - достовірність перевірених ним відомостей.  
321. У разі коли емітент користується послугами андеррайтера щодо відкритого (публічного) розміщення випуску цінних паперів, проспект емісії погоджується з андеррайтером.      У разі коли емітент користується послугами андеррайтера щодо відкритого (публічного) розміщення випуску цінних паперів, проспект емісії погоджується з андеррайтером.  
322. Особи, винні в поданні недостовірних відомостей у проспекті емісії цінних паперів, несуть відповідальність згідно із законом.      Особи, винні в поданні недостовірних відомостей у проспекті емісії цінних паперів, несуть відповідальність згідно із законами України.  
323. 6. Проспект емісії цінних паперів реєструється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку одночасно з реєстрацією випуску цінних паперів.      6. Проспект емісії цінних паперів реєструється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку одночасно з реєстрацією випуску цінних паперів.  
324. 7. Після реєстрації емітент публікує проспект емісії цінних паперів у повному обсязі в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку не менш як за 10 днів до початку відкритого (публічного) розміщення цінних паперів.      7. Після реєстрації емітент публікує проспект емісії цінних паперів у повному обсязі в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку не менш як за 10 днів до початку відкритого (публічного) розміщення цінних паперів.  
325. 8. У разі внесення до проспекту емісії цінних паперів змін емітент повинен зареєструвати їх та опублікувати інформацію про ці зміни протягом 30 днів після опублікування проспекту емісії, але не менш як за 10 днів до початку відкритого (публічного) розміщення цінних паперів. Якщо це неможливо здійснити у зазначений строк, до змін також включається інформація про перенесення строків відкритого (публічного) розміщення цінних паперів. Підставою для відмови у реєстрації змін до проспекту емісії цінних паперів є невідповідність документів вимогам законодавства або порушення встановленого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку прийняття рішення про внесення змін.      8. У разі внесення до проспекту емісії цінних паперів змін емітент повинен зареєструвати їх та опублікувати інформацію про ці зміни протягом 30 днів після опублікування проспекту емісії, але не менш як за 10 днів до початку відкритого (публічного) розміщення цінних паперів. Якщо це неможливо здійснити у зазначений строк, до змін також включається інформація про перенесення строків відкритого (публічного) розміщення цінних паперів. Підставою для відмови у реєстрації змін до проспекту емісії цінних паперів є невідповідність документів вимогам законодавства або порушення встановленого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку прийняття рішення про внесення змін.  
326. 9. До реєстрації та опублікування інформації про внесення змін до проспекту емісії цінних паперів емітент не має права здійснювати відкрите (публічне) розміщення цінних паперів.      9. До реєстрації та опублікування інформації про внесення змін до проспекту емісії цінних паперів емітент не має права здійснювати відкрите (публічне) розміщення цінних паперів.  
327. Стаття 32. Облік зареєстрованих випусків цінних паперів      Стаття 31. Облік зареєстрованих випусків цінних паперів  
328. 1. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку веде Державний реєстр випусків цінних паперів у встановленому нею порядку.      1. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку веде Державний реєстр випусків цінних паперів у встановленому нею порядку.  
329. 2. Учасники ринку цінних паперів мають право доступу до інформації, що міститься в Державному реєстрі випусків цінних паперів, у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.   -110- Святаш Д.В.
Частину 2 статті 32 викласти в такій редакції: 2. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановлює порядок та забезпечує відкритий та безоплатний доступ учасників ринку цінних паперів до інформації, що міститься в реєстрі.  
Враховано   2. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановлює порядок та забезпечує відкритий та безоплатний доступ учасників ринку цінних паперів до інформації, що міститься в реєстрі.  
330. Стаття 33. Вимоги до закритого (приватного) розміщення цінних паперів      Стаття 32. Вимоги до закритого (приватного) розміщення цінних паперів  
331. 1. Особливості закритого (приватного) розміщення акцій передбачаються законом, який регулює питання створення, діяльності та ліквідації акціонерних товариств, та законодавством про інститути спільного інвестування.      1. Особливості закритого (приватного) розміщення акцій передбачаються законом, який регулює питання створення, діяльності та ліквідації акціонерних товариств, та законодавством про інститути спільного інвестування.  
332. 2. Емітент повинен закінчити закрите (приватне) розміщення цінних паперів у строк, передбачений рішенням про їх закрите (приватне) розміщення, але не пізніше ніж протягом двох місяців з дня початку розміщення.      2. Емітент повинен закінчити закрите (приватне) розміщення цінних паперів у строк, передбачений рішенням про їх закрите (приватне) розміщення, але не пізніше ніж протягом двох місяців з дня початку розміщення.  
333. 3. Під час закритого (приватного) розміщення пайові цінні папери не можуть продаватися за ціною, меншою ніж їх номінальна вартість, крім випадків, передбачених законом.   -111- Святаш Д.В.
В пункті 3 статті 33 виключити слова: ", крім випадків, передбачених законом."  
Враховано   3. Під час закритого (приватного) розміщення пайові цінні папери не можуть продаватися за ціною, меншою ніж їх номінальна вартість.  
334. 4. Установлення переважного права на придбання цінних паперів одними інвесторами перед іншими забороняється, крім випадків, передбачених законом.      4. Установлення переважного права на придбання цінних паперів одними інвесторами перед іншими забороняється, крім випадків, передбачених законодавством.  
335. 5. Фактична кількість розміщених цінних паперів зазначається у звіті про результати закритого (приватного) розміщення цінних паперів, який затверджується органом емітента, що прийняв рішення про закрите (приватне) розміщення, та подається Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку.      5. Фактична кількість розміщених цінних паперів зазначається у звіті про результати закритого (приватного) розміщення цінних паперів, який затверджується органом емітента, що прийняв рішення про закрите (приватне) розміщення, та подається Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку.  
336. Стаття 34. Вимоги до відкритого (публічного) розміщення цінних паперів      Стаття 33. Вимоги до відкритого (публічного) розміщення цінних паперів  
337. 1. Відкрите (публічне) розміщення цінних паперів здійснюється емітентом самостійно або через андеррайтера, що уклав з емітентом договір про андеррайтинг.      1. Відкрите (публічне) розміщення цінних паперів здійснюється емітентом самостійно або через андеррайтера, що уклав з емітентом договір про андеррайтинг.  
338. Договір про андеррайтинг повинен відповідати вимогам типового договору, затвердженого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.      Договір про андеррайтинг повинен відповідати вимогам типового договору, затвердженого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.  
339. 2. Забороняється відкрите (публічне) розміщення цінних паперів раніше ніж через 10 днів після опублікування проспекту їх емісії відповідно до цього Закону.      2. Забороняється відкрите (публічне) розміщення цінних паперів раніше ніж через 10 днів після опублікування проспекту їх емісії відповідно до цього Закону.  
340. 3. Емітент повинен закінчити відкрите (публічне) розміщення пайових цінних паперів у строк, передбачений рішенням про їх відкрите (публічне) розміщення, але не пізніше ніж протягом одного року з дня початку розміщення.      3. Емітент повинен закінчити відкрите (публічне) розміщення пайових цінних паперів у строк, передбачений рішенням про їх відкрите (публічне) розміщення, але не пізніше ніж протягом одного року з дня початку розміщення.  
341. 4. Під час відкритого (публічного) розміщення пайові цінні папери не можуть продаватися за ціною, меншою ніж їх номінальна вартість, крім випадків, передбачених законом.   -112- Святаш Д.В.
В пункті 4 статті 34 виключити слова: ", крім випадків, передбачених законом."  
Враховано   4. Під час відкритого (публічного) розміщення пайові цінні папери не можуть продаватися за ціною, меншою ніж їх номінальна вартість.  
342. 5. Установлення переважного права щодо придбання цінних паперів одними інвесторами перед іншими забороняється, крім випадків, передбачених законом.      5. Установлення переважного права щодо придбання цінних паперів одними інвесторами перед іншими забороняється, крім випадків, передбачених законодавством.  
343. 6. Кількість відкрито (публічно) розміщених цінних паперів не повинна перевищувати кількості цінних паперів, визначеної у проспекті емісії цінних паперів. Фактично розміщених цінних паперів може бути менше ніж кількість цінних паперів, визначена у проспекті їх емісії.      6. Кількість відкрито (публічно) розміщених цінних паперів не повинна перевищувати кількості цінних паперів, визначеної у проспекті емісії цінних паперів. Фактично розміщених цінних паперів може бути менше ніж кількість цінних паперів, визначена у проспекті їх емісії.  
344. 7. Кількість фактично розміщених цінних паперів зазначається у звіті про результати відкритого (публічного) розміщення цінних паперів, який затверджується органом емітента, що прийняв рішення про відкрите (публічне) розміщення, та подається Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку.      7. Кількість фактично розміщених цінних паперів зазначається у звіті про результати відкритого (публічного) розміщення цінних паперів, який затверджується органом емітента, що прийняв рішення про відкрите (публічне) розміщення, та подається Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку.  
345. Стаття 35. Відкрите (публічне) розміщення цінних паперів за участю андеррайтера      Стаття 34. Відкрите (публічне) розміщення цінних паперів за участю андеррайтера  
346. 1. Під час відкритого (публічного) розміщення цінних паперів емітент має право користуватися послугами андеррайтера.      1. Під час відкритого (публічного) розміщення цінних паперів емітент має право користуватися послугами андеррайтера.  
347. 2. Вимоги до операцій, що здійснює андеррайтер, встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.      2. Вимоги до операцій, що здійснює андеррайтер, встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.  
348. Стаття 36. Звіт про результати розміщення цінних паперів      Стаття 35. Звіт про результати розміщення цінних паперів  
349. 1. Емітент подає Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку у визначений нею строк звіт про результати відкритого (публічного) розміщення цінних паперів, а також інші документи, необхідні для реєстрації звіту. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановлює вимоги до розкриття інформації, що міститься у звіті про результати відкритого (публічного) розміщення цінних паперів.   -113- Святаш Д.В.
У частині першій статті 36 слова "у визначений нею строк" замінити словами " у 15-денний строк з дня реєстрації змін до статуту в органах державної реєстрації"  
Враховано   1. Емітент подає Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку у 15-денний строк з дня реєстрація змін до статуту в органах державної реєстрації, звіт про результати відкритого (публічного) розміщення, а також інші документи, необхідні для реєстрації звіту. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановлює вимоги до розкриття інформації, що міститься у звіті про результати відкритого (публічного) розміщення цінних паперів.  
350. 2. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку протягом 15 днів після отримання від емітента необхідних документів зобов'язана прийняти рішення про реєстрацію звіту або відмову в реєстрації.      2. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку протягом 15 днів після отримання від емітента необхідних документів зобов'язана прийняти рішення про реєстрацію звіту або відмову в реєстрації.  
351. 3. Підставою для відмови в реєстрації звіту про результати відкритого (публічного) розміщення цінних паперів є порушення вимог законодавства, пов'язане з випуском цінних паперів.      3. Підставою для відмови в реєстрації звіту про результати відкритого (публічного) розміщення цінних паперів є порушення вимог законодавства, пов'язане з випуском цінних паперів.  
352. 4. Після реєстрації звіту про результати відкритого (публічного) розміщення цінних паперів емітенту видається свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів.   -114- Святаш Д.В.
Частину четверту статті 36 викласти в такій редакції: "4. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку у двотижневий строк з дня реєстрації звіту про результати відкритого (публічного) розміщення цінних паперів, видає емітенту свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів."  
Враховано   4. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку у двотижневий строк з дня реєстрації звіту про результати відкритого (публічного) розміщення цінних паперів, видає емітенту свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів.  
353. 5. У разі відкритого (публічного) розміщення облігацій емітент протягом 15 календарних днів після закінчення погашення облігацій подає Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіт про наслідки погашення облігацій.      5. У разі відкритого (публічного) розміщення облігацій емітент протягом 15 календарних днів після закінчення погашення облігацій подає Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіт про наслідки погашення облігацій.  
354. 6. У разі закритого (приватного) розміщення цінних паперів емітент подає Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку у визначений нею строк звіт про результати закритого (приватного) розміщення.      6. У разі закритого (приватного) розміщення цінних паперів емітент подає Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку у визначений нею строк звіт про результати закритого (приватного) розміщення.  
355. У двотижневий строк після подання емітентом звіту про результати закритого (приватного) розміщення цінних паперів йому видається свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів.      У двотижневий строк після подання емітентом звіту про результати закритого (приватного) розміщення цінних паперів йому видається свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів.  
356. Стаття 37. Недобросовісна емісія цінних паперів      Стаття 36. Недобросовісна емісія цінних паперів  
357. 1. Недобросовісна емісія цінних паперів - дії, що порушують процедуру емісії, встановлену цим Законом, і є підставою для прийняття рішення про відмову в реєстрації випуску, зупинення емісії, визнання її недійсною.   -115- Святаш Д.В.
В статті 37 виключити: в частині першій слова "визнання її недійсною"; абзац другий частини 6.  
Враховано   1. Недобросовісна емісія цінних паперів - дії, що порушують процедуру емісії, встановлену цим Законом, і є підставою для прийняття рішення про відмову в реєстрації випуску, зупинення емісії.  
358. 2. Підставами для визнання емісії цінних паперів недобросовісною є:      2. Підставами для визнання емісії цінних паперів недобросовісною є:  
359. порушення емітентом вимог цього Закону, невідповідність поданих емітентом документів або відомостей, що в них містяться, вимогам законодавства та/або переліку, визначеному Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;      порушення емітентом вимог цього Закону, невідповідність поданих емітентом документів або відомостей, що в них містяться, вимогам законодавства та/або переліку, визначеному Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;  
360. порушення порядку прийняття рішення про відкрите (публічне) розміщення цінних паперів;      порушення порядку прийняття рішення про відкрите (публічне) розміщення цінних паперів;  
361. внесення недостовірних відомостей до проспекту емісії цінних паперів та документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів і проспекту їх емісії;      внесення недостовірних відомостей до проспекту емісії цінних паперів та документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів і проспекту їх емісії;  
362. систематичне або грубе порушення емітентом прав інвесторів.      систематичне або грубе порушення емітентом прав інвесторів.  
363. 3. Порядок прийняття рішення про відмову в реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів, зупинення відкритого (публічного) їх розміщення і визнання емісії цінних паперів недійсною встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.   -116- Святаш Д.В.
У частині третій статті 37 слова "і визнання емісії цінних паперів недійсною " вилучити.  
Враховано   3. Порядок прийняття рішення про відмову в реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів, зупинення відкритого (публічного) їх розміщення встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.  
364. 4. У разі недобросовісної емісії Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право тимчасово зупинити відкрите (публічне) розміщення цінних паперів.      4. У разі недобросовісної емісії Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право тимчасово зупинити відкрите (публічне) розміщення цінних паперів.  
365. 5. Зупинене відкрите (публічне) розміщення цінних паперів поновлюється за рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку лише до закінчення строку розміщення цінних паперів, установленого проспектом їх емісії, за умови усунення порушень, що стали підставою для зупинення відкритого (публічного) розміщення.      5. Зупинене відкрите (публічне) розміщення цінних паперів поновлюється за рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку лише до закінчення строку розміщення цінних паперів, установленого проспектом їх емісії, за умови усунення порушень, що стали підставою для зупинення відкритого (публічного) розміщення.  
366. 6. У разі коли порушення, що стали підставою для зупинення відкритого (публічного) розміщення цінних паперів, не усунені протягом 15 днів після прийняття Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідного рішення або Комісії не надіслані документи, що підтверджують усунення порушень, вона приймає рішення про визнання емісії цінних паперів недійсною.      6. У разі коли порушення, що стали підставою для зупинення відкритого (публічного) розміщення цінних паперів, не усунені протягом 15 днів після прийняття Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідного рішення або Комісії не надіслані документи, що підтверджують усунення порушень, вона приймає рішення про визнання емісії цінних паперів недійсною.  
367. Якщо емісія цінних паперів визнана недійсною, застосовуються правила про наслідки недійсності правочинів, установлені Цивільним кодексом України.   -117- Довгий Т.О.
Пропонується у статті 37 виключити із частини шостої абзац другий і доповнити статтю 37 частиною сьомою такого змісту: "7. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про відмову в реєстрації випуску, зупинення емісії, визнання її недійсною має бути вмотивованим, викладається у письмовій формі та впродовж трьох робочих днів з дати прийняття повинно бути доведене до відома особи, щодо якої винесене. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про відмову в реєстрації випуску, зупинення емісії, визнання її недійсною може бути оскарженим до суду особою, щодо якої таке рішення винесене".  
Відхилено    
368. Стаття 38. Розміщення цінних паперів іноземних емітентів на території України та українських емітентів за межами України      Стаття 37. Розміщення цінних паперів іноземних емітентів на території України та українських емітентів за межами України  
369. 1. Особливості розміщення та обігу на території України цінних паперів іноземних емітентів визначаються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку згідно із законодавством України.      1. Особливості розміщення та обігу на території України цінних паперів іноземних емітентів визначаються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку згідно із законодавством України.  
370. 2. Українські емітенти можуть розміщувати цінні папери за межами України лише за дозволом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, крім облігацій зовнішніх державних позик України.      2. Українські емітенти можуть розміщувати цінні папери за межами України виключно на підставі дозволу Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, крім облігацій зовнішніх державних позик України.  
371. Дозвіл на розміщення за межами України цінних паперів українських емітентів видається за умови виконання таких вимог:      Дозвіл на розміщення за межами України цінних паперів українських емітентів видається за умови виконання таких вимог:  
372. проведення реєстрації випуску цінних паперів;      проведення реєстрації випуску цінних паперів;  
373. допущення цінних паперів до біржових торгів на одній з українських фондових бірж;      допущення цінних паперів до біржових торгів на одній з українських фондових бірж;  
374. відповідність кількості цінних паперів, які розміщуються за межами України, нормативу, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.      відповідність кількості цінних паперів, які розміщуються за межами України, нормативу, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.  
375. Стаття 39. Емісія цінних паперів інститутів спільного інвестування у разі відкритого (публічного) та закритого (приватного) їх розміщення      Стаття 38. Емісія цінних паперів інститутів спільного інвестування у разі відкритого (публічного) та закритого (приватного) їх розміщення  
376. 1. Особливості емісії, розміщення, обігу та викупу цінних паперів інститутів спільного інвестування у разі відкритого (публічного) та закритого (приватного) їх розміщення визначається спеціальним законодавством.      1. Особливості емісії, розміщення, обігу та викупу цінних паперів інститутів спільного інвестування у разі відкритого (публічного) та закритого (приватного) їх розміщення визначається спеціальним законодавством.  
377. Розділ V      Розділ V  
378. Розкриття інформації на фондовому ринку      Розкриття інформації на фондовому ринку  
379. Стаття 40. Вимоги до розкриття інформації емітентами      Стаття 39. Вимоги до розкриття інформації емітентами  
380. 1. Емітенти, які здійснили відкрите (публічне) розміщення цінних паперів, зобов'язані своєчасно та в повному обсязі розкривати інформацію про:      1. Емітенти, які здійснили відкрите (публічне) розміщення цінних паперів, зобов'язані своєчасно та в повному обсязі розкривати інформацію про:  
381. фінансово-господарське становище і результати діяльності емітента у строки, встановлені законодавством;      фінансово-господарське становище і результати діяльності емітента у строки, встановлені законодавством;  
382. будь-які дії, що можуть вплинути на фінансово-господарське становище емітента та призвести до значної зміни ціни на його цінні папери;      будь-які дії, що можуть вплинути на фінансово-господарське становище емітента та призвести до значної зміни ціни на його цінні папери;  
383. власників або номінальних утримувачів великих пакетів акцій (понад 10 відсотків).   -118- Святаш Д.В.
По тексту статті 40 слова "або номінальних утримувачів" виключити  
Враховано   власників великих пакетів акцій (понад 10 відсотків).  
384. 2. Інформація про власників або номінальних утримувачів великих пакетів акцій (понад 10 відсотків) подається Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку особою, яка веде облік права власності на акції емітента у Національній депозитарній системі, у строки, порядку та за формою, встановленими Комісією.      2. Інформація про власників великих пакетів акцій (понад 10 відсотків) подається Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку особою, яка веде облік права власності на акції емітента у Національній депозитарній системі, у строки, порядку та за формою, встановленими Комісією з цінних паперів та фондового ринку.  
385. Інформацію про власників або номінальних утримувачів великих пакетів акцій (понад 10 відсотків) Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку оприлюднює в установленому нею порядку.   -119- Святаш Д.В.
Абзац другий частини другої статті 40 викласти в такій редакції: "Інформація про власників великих пакетів акцій (понад 10 відсотків) є відкритою і оприлюднюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку шляхом розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку."  
Враховано   Інформація про власників великих пакетів акцій (понад 10 відсотків) є відкритою і оприлюднюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку шляхом розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.  
386. Стаття 41. Регулярна інформація про емітента      Стаття 40. Регулярна інформація про емітента  
387. 1. Регулярна інформація про емітента - річна та квартальна звітна інформація про результати господарської діяльності емітента, яка подається Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку (в тому числі в електронному вигляді).      1. Регулярна інформація про емітента - річна та квартальна звітна інформація про результати господарської діяльності емітента, яка подається Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку (в тому числі в електронному вигляді).  
388. 2. Звітним періодом для складання річної інформації про емітента є календарний рік.      2. Звітним періодом для складання річної інформації про емітента є календарний рік.  
389. Перший звітний рік емітента може бути меншим, ніж 12 місяців та обчислюється:      Перший звітний рік емітента може бути меншим, ніж 12 місяців та обчислюється:  
390. для акціонерних товариств - з дня державної реєстрації товариства до 31 грудня звітного року включно;      для акціонерних товариств - з дня державної реєстрації товариства до 31 грудня звітного року включно;  
391. для емітентів облігацій - з дня реєстрації випуску облігацій до 31 грудня звітного року включно.      для емітентів облігацій - з дня реєстрації випуску облігацій до 31 грудня звітного року включно.  
392. 3. Річна інформація про емітента повинна містити такі відомості:      3. Річна інформація про емітента повинна містити такі відомості:  
393. найменування та місцезнаходження емітента, розмір його статутного капіталу;      найменування та місцезнаходження емітента, розмір його статутного капіталу;  
394. орган управління емітента, його посадові особи та засновники;      орган управління емітента, його посадові особи та засновники;  
395. господарська та фінансова діяльність емітента;      господарська та фінансова діяльність емітента;  
396. цінні папери емітента (вид, категорія, тип, кількість), розміщення та лістинг цінних паперів;      цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), розміщення та лістинг цінних паперів;  
397. річна фінансова звітність;      річна фінансова звітність;  
398. аудиторський висновок.      аудиторський висновок.  
399. Емітент має право додатково подавати іншу інформацію.      Емітент має право додатково подавати іншу інформацію.  
400. 4. Річна інформація про емітента оприлюднюється шляхом опублікування її в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом шести місяців року, що настає за звітним, і розміщується у загальнодоступній базі даних інформаційного агентства, з яким Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку уклала договір про оприлюднення інформації.   -120- Святаш Д.В.
Частину 4 статті 41 викласти в такій редакції: "Річна інформація про емітента є відкритою і підлягає оприлюдненню емітентом у строк, не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним, шляхом опублікування її в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку"  
Враховано   4. Річна інформація про емітента є відкритою і підлягає оприлюдненню емітентом у строк, не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним, шляхом опублікування її в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку".  
401. Примірник друкованого видання, в якому опубліковано річну інформацію, емітент надсилає до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.      Примірник друкованого видання, в якому опубліковано річну інформацію, емітент надсилає до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.  
402. 5. Звітним періодом для складання квартальної інформації про емітента є квартали поточного року.      5. Звітним періодом для складання квартальної інформації про емітента є квартали поточного року.  
403. Квартальна інформація про емітента повинна містити такі відомості:      Квартальна інформація про емітента повинна містити такі відомості:  
404. найменування та місцезнаходження емітента, розмір його статутного капіталу;      найменування та місцезнаходження емітента, розмір його статутного капіталу;  
405. орган управління емітента, його посадові особи та засновники;      орган управління емітента, його посадові особи та засновники;  
406. господарська та фінансова діяльність емітента;      господарська та фінансова діяльність емітента;  
407. цінні папери емітента (вид, категорія, тип, кількість);      цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість);  
408. квартальна фінансова звітність;      квартальна фінансова звітність;  
409. участь емітента у створенні інших підприємств, установ та організацій.      участь емітента у створенні інших підприємств, установ та організацій.  
410. Емітент має право додатково подавати іншу інформацію.      Емітент має право додатково подавати іншу інформацію.  
411. 6. Строки, порядок та форми подання регулярної інформації про емітента (річної та квартальної) встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.      6. Строки, порядок та форми подання регулярної інформації про емітента (річної та квартальної) встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.  
412. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановлює додаткові вимоги до розкриття регулярної інформації про емітента.   -121- Святаш Д.В.
Абзац другий частини 6 статті 41 викласти в такій редакції: "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановлює додаткові вимоги до розкриття регулярної інформації про емітента та вживає заходів щодо її розкриття."  
Враховано   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановлює додаткові вимоги до розкриття регулярної інформації про емітента та вживає заходів щодо її розкриття. 7. Особливості подання та оприлюднення регулярної інформації інститутами спільного інвестування встановлюється відповідним законодавством.  
    -122- Святаш Д.В.
Доповнити статтю 41 новою частиною такого змісту: "Особливості подання та оприлюднення регулярної інформації інститутами спільного інвестування встановлюється відповідним законодавством."  
Враховано    
413. Стаття 42. Особлива інформація про емітента      Стаття 41. Особлива інформація про емітента  
414. 1. Особлива інформація про емітента - інформація про будь-які дії, що можуть вплинути на фінансово-господарське становище емітента та призвести до значної зміни вартості на його цінні папери, яка подається Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку.   -123- Святаш Д.В.
В абзаці першому частини 1 статті 42 виключити слова "яка подається Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку".  
Враховано   1. Особлива інформація про емітента - інформація про будь-які дії, що можуть вплинути на фінансово-господарське становище емітента та призвести до значної зміни вартості на його цінні папери.  
415. До особливої інформації належать відомості про:      До особливої інформації належать відомості про:  
416. прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу;      прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу;  
417. прийняття рішення про викуп власних акцій;      прийняття рішення про викуп власних акцій;  
418. факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі;      факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі;  
419. отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента;      отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента;  
420. зміну складу посадових осіб емітента;      зміну складу посадових осіб емітента;  
421. зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій;      зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій;  
422. рішення емітента про утворення, ліквідацію чи реорганізацію його філій, представництв або дочірніх підприємств;      рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв;  
423. рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу;      рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу;  
424. порушення справи про банкрутство емітента, його санацію;      порушення справи про банкрутство емітента, його санацію;  
425. рішення вищого органу емітента або суду про ліквідацію, реорганізацію або банкрутство емітента.      рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента.  
426. 2. Строки, порядок та форми подання особливої інформації про емітента встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.      2. Строки, порядок та форми подання особливої інформації про емітента встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.  
427. 3. Особлива інформація про емітента оприлюднюється шляхом опублікування в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і розміщується у загальнодоступній базі даних інформаційного агентства, з яким Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку уклала договір про оприлюднення інформації.   -124- Святаш Д.В.
Частини 3та 4 викласти в такій редакції: "3. Особлива інформація про емітента є відкритою і оприлюднюється шляхом опублікування її в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 4. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановлює додаткові вимоги до розкриття особливої інформації про емітента та вживає заходів до її розкриття".  
Враховано   3. Особлива інформація про емітента є відкритою і оприлюднюється шляхом опублікування її в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.  
428. 4. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановлює додаткові вимоги до розкриття особливої інформації про емітента.      4. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановлює додаткові вимоги до розкриття особливої інформації про емітента та вживає заходів до її розкриття.  
429. Стаття 43. Порядок розкриття інформації про облік іменних цінних паперів учасниками Національної депозитарної системи      Стаття 42. Порядок розкриття інформації про облік іменних цінних паперів учасниками депозитарної системи України.  
430. 1. Інформація про облік іменних цінних паперів розкривається учасниками Національної депозитарної системи:      1. Інформація про облік іменних цінних паперів розкривається учасниками депозитарної системи України:  
431. на письмовий запит власника інформації або з його письмового дозволу, крім випадків, передбачених абзацами третім і четвертим цієї частини;      на письмовий запит власника інформації або з його письмового дозволу, крім випадків, передбачених абзацами третім і четвертим цієї частини;  
432. за рішенням суду;      за рішенням суду;  
433. на письмову вимогу органів прокуратури, служби безпеки, внутрішніх справ, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Антимонопольного комітету України - стосовно операцій у системах обліку іменних цінних паперів, що здійснюються конкретною юридичною особою або фізичною особою за конкретний проміжок часу.   -125- Святаш Д.В.
Абзац четвертий частини 1 статті 43 викласти в такій редакції: на письмову вимогу органів прокуратури, служби безпеки, внутрішніх справ, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Антимонопольного комітету України, інших державних органів відповідно до законодавства - стосовно операцій у системах обліку іменних цінних паперів, що здійснюються конкретною юридичною особою або фізичною особою за конкретний проміжок часу.  
Враховано   на письмову вимогу органів прокуратури, служби безпеки, внутрішніх справ, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Антимонопольного комітету України, інших державних органів відповідно до законодавства - стосовно операцій у системах обліку іменних цінних паперів, що здійснюються конкретною юридичною особою або фізичною особою за конкретний проміжок часу.  
434. 2. Учаснику Національної депозитарної системи забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого учасника Національної депозитарної системи, навіть якщо їх дані зазначено у документах та договорах клієнта.      2. Учаснику депозитарної системи України забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого учасника депозитарної системи України, навіть якщо їх дані зазначено у документах та договорах клієнта.  
435. 3. Особи, винні в порушенні порядку розкриття та використання інформації про облік іменних цінних паперів, несуть відповідальність згідно із законом.      3. Особи, винні в порушенні порядку розкриття та використання інформації про облік іменних цінних паперів, несуть відповідальність згідно із законом.  
436. Стаття 44. Розкриття інформації про професійних учасників фондового ринку      Стаття 43. Розкриття інформації про професійних учасників фондового ринку  
437. 1. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку забезпечує оприлюднення інформації про професійних учасників фондового ринку (номер, дата видачі та строк дії ліцензії, обсяг повноважень згідно з ліцензією, керівник та уповноважена особа, що діє від його імені).      1. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку забезпечує оприлюднення інформації про професійних учасників фондового ринку (номер, дата видачі та строк дії ліцензії, обсяг повноважень згідно з ліцензією, керівник та уповноважена особа, що діє від його імені).  
438. Стаття 45. Інсайдерська інформація та інсайдери      Стаття 44. Інсайдерська інформація та інсайдери  
439. 1. Інсайдерська інформація - будь-яка неоприлюднена інформація про емітента, його цінні папери або договори щодо них, оприлюднення якої може значно вплинути на вартість цінних паперів.      1. Інсайдерська інформація - будь-яка неоприлюднена інформація про емітента, його цінні папери або правочини щодо них, оприлюднення якої може значно вплинути на вартість цінних паперів.  
440. 2. Інформація щодо оцінки вартості цінних паперів та/або фінансового становища емітента, якщо вона отримана виключно на основі оприлюдненої інформації або інформації з інших джерел, не заборонених законодавством, не є інсайдерською інформацією.   -126- Святаш Д.В.
В частині 2 статті 45 слово "інших" замінити на "публічних".  
Враховано по суті  2. Інформація щодо оцінки вартості цінних паперів та/або фінансового становища емітента, якщо вона отримана виключно на основі оприлюдненої інформації або інформації з інших публічних джерел, не заборонених законодавством, не є інсайдерською інформацією.  
441. 3. Інсайдери - особи, які володіють інсайдерською інформацією у зв'язку з тим, що вони є:      3. Інсайдери - особи, які володіють інсайдерською інформацією у зв'язку з тим, що вони є:  
442. 1) власниками голосуючих акцій емітента або часток (паїв) у статутному капіталі емітента;      1) власниками голосуючих акцій емітента або часток (паїв) у статутному капіталі емітента;  
443. 2) посадовими особами емітента;      2) посадовими особами емітента;  
444. 3) особами, які мають доступ до інсайдерської інформації у зв'язку з виконанням трудових (службових) обов'язків або договірних зобов'язань незалежно від відносин з емітентом, зокрема:      3) особами, які мають доступ до інсайдерської інформації у зв'язку з виконанням трудових (службових) обов'язків або договірних зобов'язань незалежно від відносин з емітентом, зокрема:  
445. юридичними особами, які перебувають з емітентом у договірних відносинах або прямо чи опосередковано у відносинах контролю;      юридичними особами, які перебувають з емітентом у договірних відносинах або прямо чи опосередковано у відносинах контролю;  
446. фізичними особами, які перебувають з емітентом або юридичними чи фізичними особами, пов'язаними з емітентом договірними відносинами або відносинами контролю, у трудових чи договірних відносинах або прямо чи опосередковано у відносинах контролю;      фізичними особами, які перебувають з емітентом або юридичними чи фізичними особами, пов'язаними з емітентом договірними відносинами або відносинами контролю, у трудових чи договірних відносинах або прямо чи опосередковано у відносинах контролю;  
447. державними службовцями.      державними службовцями.  
448. Емітент або професійні учасники ринку цінних паперів, які здійснюють операції з цінними паперами цього емітента, повинні вести облік осіб, які мають доступ до інсайдерської інформації.      Емітент або професійні учасники ринку цінних паперів, які здійснюють операції з цінними паперами цього емітента, повинні вести облік осіб, які мають доступ до інсайдерської інформації.  
449. 4. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку визначає, яка саме інформація належить до інсайдерської.      4. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку визначає, яка саме інформація належить до інсайдерської.  
450. Стаття 46. Заборона використання інсайдерської інформації      Стаття 45. Заборона використання інсайдерської інформації  
451. 1. Інсайдеру забороняється:      1. Інсайдеру забороняється:  
452. укладати з використанням інсайдерської інформації на власну користь або на користь інших осіб договори, спрямовані на придбання або відчуження цінних паперів, яких стосується інсайдерська інформація, до моменту оприлюднення такої інформації;      вчиняти з використанням інсайдерської інформації на власну користь або на користь інших осіб правочини, спрямовані на придбання або відчуження цінних паперів, яких стосується інсайдерська інформація, до моменту оприлюднення такої інформації;  
453. передавати інсайдерську інформацію або надавати доступ до неї іншим особам, крім розкриття інформації в межах виконання професійних, трудових або службових обов'язків та в інших випадках, передбачених законодавством;      передавати інсайдерську інформацію або надавати доступ до неї іншим особам, крім розкриття інформації в межах виконання професійних, трудових або службових обов'язків та в інших випадках, передбачених законодавством;  
454. давати будь-якій особі рекомендації стосовно придбання або відчуження цінних паперів, щодо яких він володіє інсайдерською інформацією, до моменту оприлюднення такої інформації.      давати будь-якій особі рекомендації стосовно придбання або відчуження цінних паперів, щодо яких він володіє інсайдерською інформацією, до моменту оприлюднення такої інформації.  
455. 2. Порядок розкриття інсайдерської інформації встановлюється нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.      2. Порядок розкриття інсайдерської інформації встановлюється нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.  
456. Професійні учасники ринку цінних паперів повинні повідомити Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку про операції з цінними паперами, у разі, коли є підозра про те, що під час здійснення таких операцій використовується або може бути використана інсайдерська інформація.      Професійні учасники ринку цінних паперів повинні повідомити Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку про операції з цінними паперами, у разі, коли є підозра про те, що під час здійснення таких операцій використовується або може бути використана інсайдерська інформація.  
457. 3. Дія частини першої цієї статті поширюється також на осіб, які не є інсайдерами, але володіють інсайдерською інформацією і знають, чи повинні знати, що ця інформація надійшла від інсайдера.      3. Дія частини першої цієї статті поширюється також на осіб, які не є інсайдерами, але володіють інсайдерською інформацією і знають, чи повинні знати, що ця інформація надійшла від інсайдера.  
458. 4. Дія обмежень, передбачених частинами першою і другою цієї статті, поширюється на операції з цінними паперами, допущеними до торгівлі на фондових біржах в Україні або щодо яких було подано заяву на допуск до участі у торгівлі на фондовій біржі.   -127- Святаш Д.В.
Пункт 4 статті 46 виключити.  
Враховано    
459. 5. Положення цієї статті не застосовуються до Кабінету Міністрів України, Національного банку України або іншого уповноваженого органу під час реалізації грошово-кредитної і валютної політики або управління державним боргом.   -128- Шаров І.Ф.
Акопян В.Г.
Частину 5 статті 46 вилучити.  
Враховано    
460. 6. Відповідальність за протиправне використання інсайдерської інформації встановлюється законом.      4. Відповідальність за протиправне використання інсайдерської інформації встановлюється законами України.  
461. Стаття 47. Рекламна інформація на фондовому ринку      Стаття 46. Рекламна інформація на фондовому ринку  
462. 1. Рекламною інформацією на фондовому ринку є реклама:      1. Рекламною інформацією на фондовому ринку є реклама:  
463. емітента, цінних папери, що ним розміщуються або перебувають в обігу;      емітента, цінних папери, що ним розміщуються або перебувають в обігу;  
464. професійного учасника фондового ринку та його діяльності;      професійного учасника фондового ринку та його діяльності;  
465. договорів щодо цінних паперів.      договорів щодо цінних паперів.  
466. 2. До реклами на фондовому ринку не належить інформація, яка відповідно до вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів підлягає обов'язковому оприлюдненню.      2. До реклами на фондовому ринку не належить інформація, яка відповідно до вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів підлягає обов'язковому оприлюдненню.  
467. 3. Розповсюдження державними органами реклами на фондовому ринку не допускається, крім реклами, пов'язаної з розміщенням та обігом державних цінних паперів.      3. Розповсюдження державними органами реклами на фондовому ринку не допускається, крім реклами, пов'язаної з розміщенням та обігом державних цінних паперів.  
468. Розділ VІ      Розділ VІ  
469. Саморегулювання на фондовому ринку   -129- Святаш Д.В.
Назву Розділу УІ викласти в такій редакції: Розділ УІ Регулювання ринку цінних паперів та доповнити Розділ УІ статтею 47 Регулювання ринку цінних паперів.  
Враховано   Регулювання ринку цінних паперів Стаття 47. Регулювання ринку цінних паперів 1. Регулювання фондового ринку здійснює держава та саморегулівні організації. 2. Державне регулювання ринку цінних паперів здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, а також інші державні органи у межах своїх повноважень, визначених законодавством.  
470. Стаття 48. Саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку      Стаття 48. Саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку  
471. 1. Саморегулівна організація професійних учасників фондового ринку - неприбуткове об'єднання професійних учасників фондового ринку, утворене відповідно до критеріїв та вимог, установлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку і погоджених з Антимонопольним комітетом України.   -130- Святаш Д.В.
Частину першу статті 48 виключити.  
Враховано    
    -131- Франчук А.Р.
Савицький В.В.
Сушкевич В.М.
Астров-Шумілов Г.К.
Звягільський Ю.Л.
1.Саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку створюються на добровільних засадах. Фондова біржа набуває статусу та повноважень саморегулівної організації з моменту отримання нею ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку.  
Відхилено    
472. 2. Саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку утворюються за принципом: одна саморегулівна організація з кожного виду професійної діяльності на ринку цінних паперів.   -132- Шаров І.Ф.
З частини 2 статті 48 вилучити положення про створення саморегулівних організацій.  
Відхилено   1. Саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку утворюються за принципом: одна саморегулівна організація з кожного виду професійної діяльності на ринку цінних паперів. Така саморегулівна організація повинна об'єднувати більше 50 відсотків професійних учасників фондового ринку за одним з видів професійної діяльності. 2. Об'єднання набуває статусу саморегулівної організації з дня опублікування в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про делегування відповідних повноважень саморегулівній організації  
    -133- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити пункт 2 статті 48 новою частиною такого зміста: Така саморегулівна організація повинна об'єднувати більше 50 відсотків професійних учасників фондового ринку за одним з видів професійної діяльності.  
Враховано    
    -134- Святаш Д.В.
Доповнити статтю 48 після частини другої новою частиною такого змісту: "3. Об'єднання набуває статусу саморегулівної організації з дня опублікування в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про делегування відповідних повноважень саморегулівній організації." У зв'язку з цим змінити нумерацію частини третьої на частину четверту.  
Враховано    
473. Метою діяльності саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку є забезпечення провадження діяльності професійними учасниками фондового ринку, які є членами саморегулівної організації, розроблення і затвердження правил, стандартів професійної поведінки та провадження відповідного виду професійної діяльності.   -135- Святаш Д.В.
Доповнити статтю 48 після пункту 2 новим пунктом такого змісту: "3. Саморегулівні організації набувають цього статусу з моменту реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Порядок та умови проведення реєстрації та анулювання реєстрації встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку."  
Враховано   Метою діяльності саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку є забезпечення провадження діяльності професійними учасниками фондового ринку, які є членами саморегулівної організації, розроблення і затвердження правил, стандартів професійної поведінки та провадження відповідного виду професійної діяльності. 3. Саморегулівні організації набувають цього статусу з моменту реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Порядок та умови проведення реєстрації та анулювання реєстрації встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.  
    -136- Франчук А.Р.
Савицький В.В.
Сушкевич В.М.
Астров-Шумілов Г.К.
Звягільський Ю.Л.
3.Саморегулівні організації набувають цього статусу з моменту реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (крім фондової біржі). Порядок та умови проведення реєстрації та анулювання реєстрації встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Фондова біржа є природною саморегулівною організацією і набуває цього статусу з моменту її реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку в якості фондової біржі.  
Відхилено    
474. 3. Умовами для реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку організації-претендента як саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку є:   -137- Святаш Д.В.
До частини 3 статті 48 додати абзац наступного змісту: "наявність правил та стандартів професійної діяльності на фондовому ринку, що є обов"язковими для виконання всіма членами саморегулівної організації."  
Враховано   4. Умовами для прийняти рішення про делегування організації-претенденту повноважень Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо регулювання фондового ринку є: наявність правил та стандартів професійної діяльності на фондовому ринку, що є обов"язковими для виконання всіма членами саморегулівної організації;  
475. неприбутковість;   -138- Святаш Д.В.
Абзац третій частини третьої статті 48 викласти у такій редакції: "статус непідприємницької організації".  
Враховано   статус непідприємницької організації;  
476. об'єднання не менше ніж 30 відсотків професійних учасників фондового ринку за одним з видів професійної діяльності;   -139- Святаш Д.В.
Третій абзац частини 3 статті 48 виключити.  
Враховано    
477. наявність у власності для забезпечення статутної діяльності активів у розмірі не менше ніж 600 тис. гривень.   -140- Франчук А.Р.
Савицький В.В.
Сушкевич В.М.
Астров-Шумілов Г.К.
Звягільський Ю.Л.
Вилучити останній абзац  
Відхилено   наявність у власності для забезпечення статутної діяльності активів у розмірі не менше ніж 600 тис. гривень.  
478. Стаття 49. Делегування саморегулівним організаціям повноважень з регулювання фондового ринку      Стаття 49. Делегування саморегулівним організаціям повноважень з регулювання фондового ринку  
479. 1. У кожному виді професійної діяльності Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку може делегувати саморегулівній організації такі повноваження:      1. У кожному виді професійної діяльності Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку може делегувати саморегулівній організації такі повноваження:  
480. збирання, узагальнення та аналітичне оброблення даних щодо провадження відповідного виду професійної діяльності;      збирання, узагальнення та аналітичне оброблення даних щодо провадження відповідного виду професійної діяльності;  
481. розроблення і затвердження правил, стандартів професійної поведінки та провадження відповідного виду професійної діяльності;   -141- Святаш Д.В.
Абзац третій частини 1 статті 49 виключити.  
Враховано    
482. проведення перевірок провадження відповідного виду професійної діяльності, дотримання вимог законодавства про цінні папери, правил, стандартів професійної поведінки;      проведення перевірок провадження відповідного виду професійної діяльності, дотримання вимог законодавства про цінні папери, правил, стандартів професійної поведінки;  
483. подання їй обов'язкового для розгляду клопотання про припинення (зупинення) дії ліцензії на провадження професійним учасником фондового ринку певного виду діяльності;      подання їй обов'язкового для розгляду клопотання про припинення (зупинення) дії ліцензії на провадження професійним учасником фондового ринку певного виду діяльності;  
484. сертифікація фахівців фондового ринку.   -142- Святаш Д.В.
Доповнити пункт 1 статті 49 новими абзацами такого змісту: видача ліцензій особам, які здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку може делегувати інші повноваження саморегулівним організаціям.  
Враховано   сертифікація фахівців фондового ринку; видача ліцензій особам, які здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку може делегувати інші повноваження саморегулівним організаціям.  
485. 2. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку делегує саморегулівній організації повноваження з регулювання фондового ринку в установленому нею порядку за заявою цієї організації.      2. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку делегує саморегулівній організації повноваження з регулювання фондового ринку в установленому нею порядку за заявою цієї організації.  
486. У місячний строк після отримання заяви від саморегулівної організації Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку приймає рішення про делегування або відмову в делегуванні саморегулівній організації повноважень.      У місячний строк після отримання заяви від саморегулівної організації Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку приймає рішення про делегування або відмову в делегуванні саморегулівній організації повноважень.  
487. 3. У рішенні про делегування саморегулівній організації повноважень зазначаються:      3. У рішенні про делегування саморегулівній організації повноважень зазначаються:  
488. наіменування саморегулівної організації, якій делегуються повноваження;      наіменування саморегулівної організації, якій делегуються повноваження;  
489. повноваження, які делегуються;      повноваження, які делегуються;  
490. строк, на який делегуються повноваження;      строк, на який делегуються повноваження;  
491. порядок державного контролю за здійсненням делегованих повноважень.      порядок державного контролю за здійсненням делегованих повноважень.  
492. 4. Рішення про делегування саморегулівній організації повноважень підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України як нормативно-правовий акт та оприлюдненню відповідно до законодавства.      4. Рішення про делегування саморегулівній організації повноважень підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України як нормативно-правовий акт та оприлюдненню відповідно до законодавства.  
493. 5. Строк повноважень саморегулівної організації продовжується у порядку, встановленому для їх отримання.      5. Строк повноважень саморегулівної організації продовжується у порядку, встановленому для їх отримання.  
494. 6. Саморегулівна організація має право подавати заяву про делегування їй додаткових повноважень лише за умови задовільного виконання раніше делегованих повноважень.      6. Саморегулівна організація має право подавати заяву про делегування їй додаткових повноважень лише за умови задовільного виконання раніше делегованих повноважень.  
495. Розділ VІІ      Розділ VІІ  
496. Прикінцеві та перехідні положення      Прикінцеві та перехідні положення  
497. 1. Цей Закон набирає чинності через 30 днів після його опублікування.   -143- Святаш Д.В.
Доповнити пункт 1 Прикінцевих положень після слова "опублікування" доповнити словами ", крім: абзацу першого частини третьої статті 8, який набуває чинності через 2 роки після опублікування цього Закону; частини першої статті 48, яка набуває чинності через 3 роки після опублікування цього Закону.  
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності через 30 днів після його опублікування, крім: абзацу першого частини третьої статті 8, який набуває чинності через 2 роки після опублікування цього Закону; частини першої статті 48, яка набуває чинності через 3 роки після опублікування цього Закону.  
    -144- Полякова Л.Є.
Пункт 1 Розділу VІІ „Прикінцеві та перехідні положення" викласти у такій редакції: „Цей Закон набирає чинність через 90 днів після його опублікування".  
Відхилено    
498. 2. Після набрання чинності цим Законом втрачають чинність:       
499. 1) Закон України "Про цінні папери і фондову біржу" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 38, ст. 508; 1992 р., № 47, ст. 645; 1995 р., № 14, ст. 90, ст. 93; 1996 р., № 40, ст.185; 1997 р., № 45, ст. 285; 1999 р., № 26, ст. 213, № 31, ст. 252; 2003 р., № 30, ст. 247, № 38, ст. 313; 2004 р., № 13, ст. 181, № 19, ст. 271);      2. Після набрання чинності цим Законом втрачає чинність Закон України "Про цінні папери і фондову біржу" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 38, ст. 508; 1992 р., № 47, ст. 645; 1995 р., № 14, ст. 90, ст. 93; 1996 р., № 40, ст.185; 1997 р., № 45, ст. 285; 1999 р., № 26, ст. 213, № 31, ст. 252; 2003 р., № 30, ст. 247, № 38, ст. 313; 2004 р., № 13, ст. 181, № 19, ст. 271).  
500. 2) абзаци третій, четвертий, шостий - восьмий статті 1 та стаття 4 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292; 1999 р., № 38, ст. 339; 2001 р., № 21, ст. 103).   -145- Святаш Д.В.
Пункт 2 вилучити  
Враховано    
501. 3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:   -146- Святаш Д.В.
Доповнити пункт 3 Прикінцевих положень новим пунктом першим та змінити відповідно нумерацію: 1) Доповнити Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2001р., №225-26, ст.131; 2005р., №5, ст.119) після статті 232 новою статтею такого змісту: "Стаття 232-1.Розголошення або використання неоприлюдненої інформації про емітента або його цінні папери Умисне розголошення або інше використання не опублікованої або не оприлюдненої в інший спосіб інформації про емітента або його цінні папери, особою, якій ця інформація відома у зв'язку з професійною чи службовою діяльністю, якщо воно завдало особливо великої матеріальної шкоди інтересам держави або інтересам юридичних чи фізичних осіб, - карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на трок до п'яти років"  
Враховано   3. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 1) Доповнити Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2001р., №225-26, ст.131; 2005р., №5, ст.119) після статті 232 новою статтею такого змісту: "Стаття 232-1.Розголошення або використання неоприлюдненої інформації про емітента або його цінні папери Умисне розголошення або інше використання не опублікованої або не оприлюдненої в інший спосіб інформації про емітента або його цінні папери, особою, якій ця інформація відома у зв'язку з професійною чи службовою діяльністю, якщо воно завдало особливо великої матеріальної шкоди інтересам держави або інтересам юридичних чи фізичних осіб, - карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на трок до п'яти років"  
502. 1) у Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18-22, ст.144):      2) у Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18-22, ст.144):  
503. у другому реченні частини другої статті 163 слова "ощадні сертифікати" замінити словами "ощадні (депозитні) сертифікати";      у другому реченні частини другої статті 163 слова "ощадні сертифікати" замінити словами "ощадні (депозитні) сертифікати";  
504. частини четверту і шосту статті 164 викласти у такій редакції:   -147- Святаш Д.В.
В підпункті 1 пункту 3 частини четверту, п'яту, шосту статті 164 викласти в такій редакції: "4. Суб'єкти господарювання, виключною діяльністю яких є діяльність з управління активами інститутів спільного інвестування, мають право випускати інвестиційні сертифікати. 5. Установи банків, що приймають на депонування кошти від юридичних осіб та громадян, видають їм письмові свідоцтва, які засвідчують право вкладників на одержання після закінчення встановлено строку депозиту і відсотків по ньому (ощадні (депозитні) сертифікати). 6. Суб'єкти господарювання мають право в порядку, встановленому законом, випускати в обіг векселі - цінні папери, що засвідчують безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити у визначений строк визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю)".  
Враховано по суті  частини четверту, п'яту і шосту статті 164 викласти у такій редакції:  
505. "4. Суб'єкти господарювання, виключною діяльністю яких є діяльність з управління активами інститутів спільного інвестування, мають право випускати інвестиційні сертифікати";      "4. Суб'єкти господарювання, виключною діяльністю яких є діяльність з управління активами інститутів спільного інвестування, мають право випускати інвестиційні сертифікати"; 5. Установи банків, що приймають на депонування кошти від юридичних осіб та громадян, видають їм письмові свідоцтва, які засвідчують право вкладників на одержання після закінчення встановлено строку депозиту і відсотків по ньому (ощадні (депозитні) сертифікати).  
506. "6. Суб'єкти господарювання мають право в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, випускати в обіг векселі - боргові цінні папери, які засвідчують безумовне грошове зобов'язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю)";      "6. Суб'єкти господарювання мають право в порядку, встановленому законом, випускати в обіг векселі - боргові цінні папери, які засвідчують безумовне грошове зобов'язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю)";  
507. частину другу статті 359 виключити;   -148- Святаш Д.В.
Номер статті 359 замінити на 356  
Враховано   частину другу статті 356 виключити;  
508. частину першу статті 360 викласти у такій редакції:   -149- Святаш Д.В.
частину першу статті 360 викласти у такій редакції: "1. Для забезпечення функціонування ринку цінних паперів утворюється фондова біржа. Порядок утворення та провадження діяльності фондової біржі визначається законом";  
Враховано   частину першу статті 360 викласти у такій редакції:  
509. "1. Для забезпечення функціонування ринку цінних паперів утворюється фондова біржа у формі товариства (крім повного і командитного товариства та товариства з додатковою відповідальністю) або дочірнього підприємства об'єднання торговців цінними паперами, яке має статус саморегулівної організації та провадить свою діяльність у порядку, встановленому законом";      "1. Для забезпечення функціонування ринку цінних паперів утворюється фондова біржа. Порядок утворення та провадження діяльності фондової біржі визначається законом";  
510. 2) у Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40-44, ст. 356):      3) у Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40-44, ст. 356):  
511. у частину другу статті 158 виключити;      частину другу статті 158 виключити;  
512. у частині першій статті 194 слова "випустила" та "випуску" замінити відповідно словами "розмістила" та "розміщення";      у частині першій статті 194 слова "випустила" та "випуску" замінити відповідно словами "розмістила" та "розміщення";  
513. у пункті 3 частини першої статті 195 та частині другій статті 197 слово "випуску" замінити словом "розміщення";      у пункті 3 частини першої статті 195 та частині другій статті 197 слово "випуску" замінити словом "розміщення";  
514. у частині третій статті 195 слово "випускатися" замінити словом "розміщуватися";   -150- Святаш Д.В.
В абзаці 5 підпункту 2) пункту 3 Розділу VІІ слово "розміщуватися" замінити словом "існувати"  
Враховано   у частині третій статті 195 слово "випускатися" замінити словом "існувати";  
515. у частині першій статті 198:      у частині першій статті 198:  
516. у першому реченні слово "випустила" замінити словом "розмістила";      у першому реченні слово "випустила" замінити словом "розмістила";  
517. друге речення після слів "законного володільця" доповнити словом "ордерного";   -151- Святаш Д.В.
Додати частину 3 Розділу VІІ перед пунктом 4) новим пунктом (з відповідною зміною нумерації пунктів) такого змісту: "4) У Законі України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292; 1999 р., № 38, ст. 339; 2001 р., № 21, ст. 103) : абзац тертій, четвертий, шостий - восьмий статті 1 виключити; статтю 4 викласти в такій редакції: Стаття 4 Діяльність на ринку цінних паперів, що підлягає ліцензуванню. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку видає ліцензії на такі види діяльності на ринку цінних паперів: 1) брокерська діяльність - укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів (зокрема договорів комісії, доручення) щодо цінних паперів від свого імені, за дорученням і за рахунок іншої особи; 2) дилерська діяльність - укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів щодо цінних паперів від свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу, крім випадків, передбачених законодавством; 3) андеррайтинг - розміщення (підписка, продаж) цінних паперів торговцем цими паперами за дорученням, від імені та за рахунок емітента; 4) діяльність з управління цінними паперами - діяльність, яка провадиться торговцем цінними паперами від свого імені за винагороду протягом визначеного строку на підставі договору про управління переданими йому цінними паперами та за згодою довірителя коштами, призначеними для інвестування в цінні папери, а також отриманими в процесі цього управління цінними паперами та коштами, які належать на праві власності іншій особі, в інтересах цієї особи або визначених нею третіх осіб; 5) діяльність з управління активами - професійна діяльність учасника фондового ринку - компанії з управління активами, що провадиться нею за винагороду від власного імені або на підставі відповідного договору про управління активами, які належать інституційним інвесторам на праві власності.; 6) діяльність з управління іпотечним покриттям - діяльність, що здійснюється за винагороду банком чи іншою фінансовою установою згідно з відповідним договором про управління іпотечним покриттям; 7) депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів - діяльність з надання послуг щодо зберігання цінних паперів, обслуговування правочинів щодо цінних паперів на рахунках зберігачів цінних паперів, а також операцій емітента щодо випущених ними цінних паперів"; 8) депозитарна діяльність зберігача цінних паперів - діяльність з надання послуг щодо зберігання цінних паперів, обслуговування правочинів щодо цінних паперів на рахунках на рахунках власників цінних паперів; 9) діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів - збір, фіксація, обробка, зберігання та надання даних, що складають систему реєстру власників іменних цінних паперів, щодо іменних цінних паперів, їх емітентів та власників; 10) діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку - діяльність фондової біржі із створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно попиту і пропозицій, проведення регулярних торгів фінансовими інструментами за встановленими правилами, централізованого укладення і виконання договорів щодо фінансових інструментів, у тому числі здійснення клірингу та розрахунків за ними, та розв'язання спорів між членами організатора торгівлі; 11) розрахунково-клірингова діяльність - діяльність з визначення взаємних зобов'язань щодо договорами щодо цінних паперів та розрахунків за ними. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, у встановленому нею порядку, в разі виконання професійними учасниками ринку цінних паперів декількох видів діяльності, передбачених частиною 1 цієї статті, видає один бланк ліцензії на такі види діяльності. У частині другій статті 7: Пункт 13 викласти в такій редакції: "13) здійснює контроль за дотриманням законодавства і призначає державних представників на фондових біржах, у депозитаріях та торговельно-інформаційних системах;" доповнити пунктом 14-1 такого змісту: "14-1)встановлює зразок та видає свідоцтво про реєстрацію об'єднання як саморегулівної організації;" статтю 17 виключити.  
Враховано   4) У Законі України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292; 1999 р., № 38, ст. 339; 2001 р., № 21, ст. 103) : абзац тертій, четвертий, шостий - восьмий статті 1 виключити; статтю 4 викласти в такій редакції: Стаття 4 Діяльність на ринку цінних паперів, що підлягає ліцензуванню. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку видає ліцензії на такі види діяльності на ринку цінних паперів: 1) брокерська діяльність - укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів (зокрема договорів комісії, доручення) щодо цінних паперів від свого імені, за дорученням і за рахунок іншої особи; 2) дилерська діяльність - укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів щодо цінних паперів від свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу, крім випадків, передбачених законодавством; 3) андеррайтинг - розміщення (підписка, продаж) цінних паперів торговцем цими паперами за дорученням, від імені та за рахунок емітента; 4) діяльність з управління цінними паперами - діяльність, яка провадиться торговцем цінними паперами від свого імені за винагороду протягом визначеного строку на підставі договору про управління переданими йому цінними паперами та за згодою довірителя коштами, призначеними для інвестування в цінні папери, а також отриманими в процесі цього управління цінними паперами та коштами, які належать на праві власності іншій особі, в інтересах цієї особи або визначених нею третіх осіб; 5) діяльність з управління активами - професійна діяльність учасника фондового ринку - компанії з управління активами, що провадиться нею за винагороду від власного імені або на підставі відповідного договору про управління активами, які належать інституційним інвесторам на праві власності.; 6) діяльність з управління іпотечним покриттям - діяльність, що здійснюється за винагороду банком чи іншою фінансовою установою згідно з відповідним договором про управління іпотечним покриттям; 7) депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів - діяльність з надання послуг щодо зберігання цінних паперів, обслуговування правочинів щодо цінних паперів на рахунках зберігачів цінних паперів, а також операцій емітента щодо випущених ними цінних паперів"; 8) депозитарна діяльність зберігача цінних паперів - діяльність з надання послуг щодо зберігання цінних паперів, обслуговування правочинів щодо цінних паперів на рахунках на рахунках власників цінних паперів; 9) діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів - збір, фіксація, обробка, зберігання та надання даних, що складають систему реєстру власників іменних цінних паперів, щодо іменних цінних паперів, їх емітентів та власників; 10) діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку - діяльність фондової біржі із створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно попиту і пропозицій, проведення регулярних торгів фінансовими інструментами за встановленими правилами, централізованого укладення і виконання договорів щодо фінансових інструментів, у тому числі здійснення клірингу та розрахунків за ними, та розв'язання спорів між членами організатора торгівлі; 11) розрахунково-клірингова діяльність - діяльність з визначення взаємних зобов'язань щодо договорами щодо цінних паперів та розрахунків за ними. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, у встановленому нею порядку, в разі виконання професійними учасниками ринку цінних паперів декількох видів діяльності, передбачених частиною 1 цієї статті, видає один бланк ліцензії на такі види діяльності. У частині другій статті 7: Пункт 13 викласти в такій редакції: "13) здійснює контроль за дотриманням законодавства і призначає державних представників на фондових біржах, у депозитаріях та торговельно-інформаційних системах;" доповнити пунктом 14-1 такого змісту: "14-1)встановлює зразок та видає свідоцтво про реєстрацію об'єднання як саморегулівної організації;" статтю 17 виключити.  
518. 3) у Законі України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст. 62):      5) у Законі України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст. 62):  
519. частину четверту статті 25 доповнити абзацом такого змісту:      частину четверту статті 25 доповнити абзацом такого змісту:  
520. "використовувати інформацію про дохід за цінними паперами або величину отриманого емітентом у минулому прибутку без вказівки на те, що цей прибуток не є гарантією отримання доходів у майбутньому";      "використовувати інформацію про дохід за цінними паперами або величину отриманого емітентом у минулому прибутку без вказівки на те, що цей прибуток не є гарантією отримання доходів у майбутньому";  
521. частину першу статті 26 доповнити абзацами такого змісту:      частину першу статті 26 доповнити абзацами такого змісту:  
522. "Міністерство фінансів України - щодо реклами державних цінних паперів;      "Міністерство фінансів України - щодо реклами державних цінних паперів;  
523. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку - щодо реклами на фондовому ринку".   -152- Святаш Д.В.
Доповнити пункт 3 Прикінцевих положень новим пунктами 6,7 такого змісту: "6) Доповнити абзац другий статті 27 Закону України "Про іпотечні облігації" (від 22.12.2005р. №3273-ІV) після слів "обігу іпотечних облігацій" доповнити словами "діяльності управителя іпотечним покриттям та іпотечним покриттям"; 7) У підпункті "ф" пункту 3 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113; 1995 р., N 30, ст. 229; 2004 р., N 2, ст. 6) після слів "а також за посвідчення договорів" доповнити словом "відступлення".  
Враховано   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку - щодо реклами на фондовому ринку". 6) Доповнити абзац другий статті 27 Закону України "Про іпотечні облігації" (від 22.12.2005р. №3273-ІV) після слів "обігу іпотечних облігацій" доповнити словами "діяльності управителя іпотечним покриттям та іпотечним покриттям"; 7) У підпункті "ф" пункту 3 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113; 1995 р., N 30, ст. 229; 2004 р., N 2, ст. 6) після слів "а також за посвідчення договорів" доповнити словом "відступлення".  
524. 4. Учасники фондового ринку протягом трьох років після набрання чинності цим Законом повинні привести свою діяльність у відповідність з цим Законом.      4. Учасники фондового ринку протягом трьох років після набрання чинності цим Законом повинні привести свою діяльність у відповідність з цим Законом.  
525. Учасники фондового ринку, які мають ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку, протягом трьох років після набрання чинності цим Законом провадять свою діяльність відповідно до виданих ліцензій. Учасники фондового ринку, які мають ліцензію на право провадження діяльності з організації торгівлі на ринку цінних паперів, провадять діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку.   -153- Святаш Д.В.
Стретович В.М.
Абзац другий частини 4 Розділу VІІ викласти в такій редакції : " Учасники фондового ринку, які мають ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку, протягом трьох років після набрання чинності цим Законом провадять свою діяльність відповідно до виданих ліцензій. Учасники фондового ринку, які мають ліцензію на право провадження діяльності з організації торгівлі на ринку цінних паперів, провадять діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку в якості організаторів торгівлі ".  
Враховано   Учасники фондового ринку, які мають ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку, протягом трьох років після набрання чинності цим Законом провадять свою діяльність відповідно до виданих ліцензій. Учасники фондового ринку, які мають ліцензію на право провадження діяльності з організації торгівлі на ринку цінних паперів, провадять діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку в якості організаторів торгівлі..  
526. Після закінчення строку дії ліцензії провадження відповідного виду професійної діяльності дозволяється за умови отримання нової ліцензії згідно із цим Законом.      Після закінчення строку дії ліцензії провадження відповідного виду професійної діяльності дозволяється за умови отримання нової ліцензії згідно із цим Законом.  
527. 5. Кабінету Міністрів України разом з Національним банком України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом підготувати та подати Верховній Раді України проект закону України про внесення до Закону України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" змін, що стосуються відкриття торговцем цінними паперами рахунка для свого клієнта з метою провадження діяльності з управління цінними паперами.   -154- Полякова Л.Є.
Розділ VІІ „Прикінцеві та перехідні положення" доповнити новим пунктом та викласти його в такій редакції: „Дія цього Закону не розповсюджується на емісії цінних паперів, рішення про які були прийняті до набрання чинності цим Законом".  
Враховано   5. Кабінету Міністрів України разом з Національним банком України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом підготувати та подати Верховній Раді України проект закону України про внесення до Закону України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" змін, що стосуються відкриття торговцем цінними паперами рахунка для свого клієнта з метою провадження діяльності з управління цінними паперами. 6. Дія цього Закону не розповсюджується на емісії цінних паперів, рішення про які були прийняті до набрання чинності цим Законом.