Кількість абзаців - 202 Таблиця поправок


Про ломбарди та ломбардну діяльність (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України      Закон України  
1. Про ломбарди і ломбардну діяльність   -1- Єдін О.Й.
Затвердити наступну структуру законопроекту: Глава 1. Загальні положення. Стаття 1. Визначення термінів. Стаття 2. Сфера дії Закону. Стаття 3. Законодавство про надання ломбардних послуг. Стаття 4. Утворення ломбарду. Стаття 5. Засновники (учасники) ломбарду. Стаття 6. Найменування ломбарду. Стаття 7. Установчі документи ломбарду. Стаття 8. Статутний капітал ломбарду. Стаття 9. Резервний та інші фонди ломбарду. Стаття 10. Органи управління ломбарду. Стаття 11. Державна реєстрація ломбарду. Стаття 12. Філії та структурні підрозділи ломбарду. Стаття 13. Агенти ломбарду. Стаття 14. Ліцензування діяльності ломбарду. Стаття 15. Ломбардні послуги та супутні ломбардні послуги. Стаття 16. Умови надання ломбардних послуг. Стаття 17. Регулювання відносин ломбарду з клієнтами. Стаття 18. Відповідальність ломбарду. Стаття 19. Комерційна таємниця. Стаття 20. Облік та звітність. Стаття 21. Вимоги до зовнішнього аудиту. Стаття 22. Об'єднання ломбардів. Стаття 23. Органи, що здійснюють державне регулювання і нагляд за діяльністю ломбардів. Стаття 24. Припинення діяльності ломбарду. Прикінцеві положення  
Враховано редакційно   Про ломбарди і ломбардну діяльність  
    -2- Єдін О.Й.
В зв'язку з цим вважати статтю 5 статтею 22, статтю 6 статтею 5,статтю 7 статтею 6, статтю 8 статтею 7, статтю 9 статтею 11, виключити статтю 10, вважати статтю 11 статтею 12, виключити статтю 12, вважати статтю 13 статтею 24, статтю 14 статтею 8, статтю 15 статтею 9, статтю 16 статтею 10, статтю 17 статтею 15, статтю 18 статтею 14, статтю 19 статтею 16, статтю 22 статтею 17, статтю 23 статтею 19, статтю 24 статтею 18, статтю 25 статтею 23.  
Враховано редакційно    
    -3- Єдін О.Й.
Доповнити Закон статтею 13 такого змісту: Стаття Агенти ломбарду „1. Юридичні особи, що не зареєстровані відповідно до цього Закону як ломбарди, мають право надавати ломбардні послуги на підставі агентських договорів з ломбардом. 2. Агент ломбарду діє на підставі агентського договору та наділений повноваженнями щодо надання ломбардних послуг в межах визначених агентським договором та цим законом. Агент ломбарду діє від імені, в інтересах, під контролем та за рахунок ломбарду відповідно до укладеного агентського договору. 3. Агентські договори ломбардів підлягають обов'язковій реєстрації в Уповноваженому органі. Уповноважений орган має право відмовити в реєстрації агентських договорів ломбарду, якщо агент ломбарду не має достатнього матеріально-технічного забезпечення для здійснення ломбардних операцій. 4. Агентський договір про надання ломбардних послуг вступає в дію з моменту його реєстрації в Уповноваженому органі. 5. Агент ломбарду, якщо це передбачено агентським договором, має право на використання найменування ломбарду та/або його фірмового позначення ломбардних послуг".  
Відхилено    
    -4- Зубов В.С.
Доповнити проект Закону України статтею 26 такого змісту: „Стаття 26. Гарантії дотримання бюджетних інтересів держави. 1. Не підлягає передачі ломбардам майно та\або майнові права, що знаходяться у податковій заставі. 2. За умови недосягнення між заставодавцем та ломбардом згоди про розмір компенсації за нанесені збитки у випадку передбаченому пунктом першим цієї статті, спори вирішуються в судовому порядку."  
Враховано по суті   
    -5- Зубов В.С.
В тексті проекту замість слів „ уповноважений орган" необхідно чітко визначити уповноважений орган, який буде здійснювати державне регулювання та орган, який буде здійснювати державне ліцензування роботи ломбардів та саморегулівної організації ломбардів".  
Враховано по суті   
    -6- Атрошенко В.А.
В тексті законопроекту слово „філіали" замінити на „філії".  
Враховано    
2. Цей Закон визначає організаційні, правові та економічні засади утворення і діяльності ломбардів, їх об'єднань, надання ломбардних послуг, здійснення регулятивних і наглядових функцій за діяльністю з надання таких послуг, а також створення належного конкурентного середовища на ринку ломбардних послуг.   -7- Святаш Д.В.
В преамбулі слова „надання ломбардних послуг" замінити на „надання послуг ломбардами".  
Враховано   Цей Закон визначає організаційні, правові та економічні засади створення і діяльності ломбардів, надання послуг ломбардами, здійснення регулятивних і наглядових функцій за діяльністю з надання таких послуг. Метою цього Закону є правове забезпечення стабільного розвитку і діяльності ломбардів в Україні, створення належного конкурентного середовища на ринку фінансових послуг, забезпечення захисту законних інтересів споживачів цих послуг.  
    -8- Тягнибок О.Я.
В преамбулі слова „а також створення належного конкурентного середовища на ринку ломбардних послуг" - виключити.  
Враховано    
    -9- Тягнибок О.Я.
Доповнити преамбулу абзацом другим такого змісту: „Метою цього Закону є правове забезпечення стабільного розвитку і діяльності ломбардів в Україні, створення належного конкурентного середовища на ринку фінансових послуг, забезпечення захисту законних інтересів споживачів цих послуг".  
Враховано    
3. Стаття 1. Визначення термінів   -10- Єдін О.Й.
Доповнити статтю 1 частиною шостою такого змісту: „ломбардна позика - строкова оплатна позика під заставу або іпотеку майна (майнових прав). Ломбардна позика надається виключно ломбардами та є специфічним видом фінансового кредиту". В зв'язку з цим вважати частину шосту-дванадцяту відповідно частинами сьомою-тринадцятою.  
Відхилено   Стаття 1. Визначення термінів  
    -11- Святаш Д.В.
У статті 1 абзаци 1, 5, 7 виключити. У зв'язку з цим вважати абзац 2 абзацом 1, абзац 3 абзацом 2, абзац 4 абзацом 3, абзацом 6 абзацом 4, абзац 8 абзацом 5, абзац 9 абзацом 6, абзац 10 абзацом 7, абзац 11 абзацом 8, абзац 12 абзацом 9.  
Враховано    
4. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:      1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:  
5. істотна участь - пряме або опосередковане, самостійне або спільне з іншими особами володіння певною часткою статутного капіталу або права голосу придбаних акцій (паїв) юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість вирішального впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи;   -12- Єдін О.Й.
У частині другій статті 1 слова „певною часткою" замінити словами „не менше 20 відсотками".  
Відхилено    
6. клієнти ломбарду - споживачі ломбардних послуг;   -13- Єдін О.Й.
Частину третю викласти у такій редакції: „клієнти ломбарду - юридичні та фізичні особи, споживачі ломбардних послуг та супутніх ломбардних послуг"  
Враховано по суті  1) клієнти ломбарду - споживачі послуг, що надаються ломбардом;  
    -14- Святаш Д.В.
В абзаці третьому статті 1 слова „ломбардних послуг" замінити на слова „послуг, що надаються ломбардами"  
Враховано по суті   
    -15- Атрошенко В.А.
В статті 1 термін „клієнти ломбарду" викласти в наступній редакції: „клієнти ломбарду - фізична особа, що користується послугами ломбардів".  
Враховано по суті   
7. ломбард - фінансова установа, виключним видом діяльності якої є надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам готівкою або у безготівковій формі за рахунок власних або залучених коштів, крім депозитів, під заставу майна та майнових прав на визначений строк і під відсоток, а також надання супутніх ломбардних послуг;   -16- Частину четверту викласти в редакції: "ломбард - фінансова установа, основним видом діяльності якої є надання фінансових послуг щодо фінансового кредитування фізичних осіб за рахунок власних або залучених коштів юридичних осіб, крім вкладів (депозитів), під заставу майна на визначений строк і під відсоток, а також надання супутніх послуг ломбарду." Доповнити статтю наступними термінами: гранична фінансова операція - фінансова операція, за якою ризик є незначним, але може збільшитися внаслідок виникнення не сприятливої для клієнта ситуації та становить не більше 5 (п'яти) процентів суми заборгованості; стандартна фінансова операція - фінансова операція, за якою ризик є незначним і становить не більше 1 (одного) процента суми заборгованості; сумнівна фінансова операція - фінансова операція, за якою виконання зобов'язань з боку клієнта фінансової установи в повній сумі (з урахуванням фінансового стану та рівня забезпечення клієнта) під загрозою, імовірність повного погашення заборгованості низька та становить не більше 50 (п'ятдесяти) процентів від суми заборгованості; небезпечна фінансова операція - фінансова операція, за якою ризик є значним, надалі може збільшуватись і становити не більше 20 (двадцяти) процентів від суми заборгованості, а також є імовірність несвоєчасного погашення заборгованості в повній сумі та в строки, що передбачені відповідним договором; безнадійна фінансова операція - операція, імовірність виконання зобов'язань за якою з боку клієнта фінансової установи (з урахуванням фінансового стану клієнта та рівня забезпечення) практично відсутня; ризик за такою операцією дорівнює сумі заборгованості за нею;  Враховано   2) ломбард - фінансова установа, основним видом діяльності якої є надання фінансових послуг щодо фінансового кредитування фізичних осіб за рахунок власних або залучених коштів юридичних осіб, крім вкладів (депозитів), під заставу майна на визначений строк і під відсоток, а також надання супутніх послуг ломбарду.  
    -17- Єдін О.Й.
Частину четверту викласти в такій редакції: „ломбард - фінансова установа, основним видом діяльності якої є надання ломбардних послуг та фінансових послуг".  
Враховано редакційно    
    -18- Святаш Д.В.
У абзаці четвертому статті 1 слова „готівкою" замінити на слова „у готівковій", слова „залучених коштів, крім депозитів" замінити на „залучених банківських кредитів", слова „та майнових прав" - виключити, слова „супутніх ломбардних послуг" замінити на „супутніх послуг ломбарду"  
Враховано по суті   
    -19- Національний банк України
В абзаці 4 статті 1 слова „залучених коштів, крім депозитів" замінити на „залучених коштів, крім вкладів (депозитів)"  
Враховано    
8. ломбардна діяльність - надання ломбардами визначених цим Законом послуг на ринках фінансових послуг;   -20- Атрошенко В.А.
Термін ломбардна діяльність викласти в наступній редакції: „ломбардна діяльність - надання ломбардних послуг клієнтам ломбарду".  
Враховано по суті  3) ломбардна діяльність - надання ломбардами визначених цим Законом послуг на ринках фінансових послуг;  
    -21- Єдін О.Й.
Частину п'яту викласти у такій редакції: „ломбардна діяльність - надання ломбардами визначених цим Законом, а також Законом України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", послуг на ринках фінансових послуг, та супутніх ломбардних послуг".  
Враховано по суті   
9. ломбардні послуги - визначені цим Законом послуги, які надаються ломбардами споживачам таких послуг;   -22- Єдін О.Й.
Частину сьому викласти в такій редакції: „ломбардні послуги - це надання клієнтам ломбарду ломбардних позик, надання супутніх ломбардних послуг та інших фінансових послуг у порядку, визначеному цим Законом та спеціальними актами законодавства України, що регулюють надання фінансових послуг".  
Враховано редакційно    
    -23- Атрошенко В.А.
Термін „ломбардні послуги" викласти в наступній редакції: „ломбардні послуги - фінансові кредити у готівковій або безготівковій формі, які надаються ломбардами фізичним особам".  
Враховано по суті   
10. підрозділи ломбарду - філіали та представництва, що здійснюють ломбардні операції;   -24- Тягнибок О.Я.
В абзаці восьмому статті 1 слова „філіали" та „представництва" замінити на слова „філії" та „відділення", слова „що здійснюють ломбардні операції" замінити на слова „через які здійснюється ломбардна діяльність"  
Враховано   4) підрозділи ломбарду - філії та відділення, через які здійснюється ломбардна діяльність;  
    -25- Єдін О.Й.
У частині 8 статті 1 слово філіали замінити словами „філії, відділення"  
Враховано    
11. ринок ломбардних послуг - визначені цим Законом фінансові послуги;   -26- Атрошенко В.А.
Термін „ринок ломбардних послуг" викласти в такій редакції: „ринок ломбардних послуг - сфера діяльності учасників ринку ломбардних послуг з метою надання та споживання ломбардних послуг".  
Відхилено    
    -27- Святаш Д.В.
Термін „ринок ломбардних послуг" - виключити.  
Враховано    
    -28- Єдін О.Й.
Частину 9 викласти у такій редакції: „ринки ломбардних послуг - сфера діяльності учасників ринків фінансових послуг з метою надання та споживання ломбардних послуг. До ринку ломбардних послуг належать професійні послуги по наданню ломбардних послуг".  
Відхилено    
    -29- Горбаль В.М.
Абзац 7 статті 1 викласти в наступній редакції: „ринок ломбардних послуг - сукупність фінансових установ, що здійснюють ломбардну діяльність на умовах конкуренції"  
Відхилено    
12. саморегулівна організація ломбардів - неприбуткове об'єднання ломбардів, утворене з метою захисту інтересів своїх членів, якому делегуються за рішенням уповноваженого органу повноваження щодо розроблення і впровадження правил поведінки на ринку ломбардних послуг та/або сертифікації фахівців ринку ломбардних послуг;   -30- Визначення терміну „саморегулівна організація ломбардів" виключити  Враховано    
    -31- Атрошенко В.А.
У визначені терміну „саморегулівна організація ломбардів" фразу „впровадження правил поведінки" замінити на „впровадження правил діяльності"  
Враховано по суті   
13. супутня ломбардна послуга - ломбардна послуга, пов'язана з наданням ломбардом визначених цим Законом фінансових послуг, яка є передумовою надання таких послуг або випливає з їх надання;   -32- Святаш Д.В.
Термін „супутня ломбардна послуга" викласти в такій редакції: „супутні послуги ломбарду - послуги, пов'язані з наданням ломбардом фінансових кредитів, які є передумовою надання таких кредитів або випливають з їх надання;"  
Враховано   5) супутні послуги ломбарду - послуги, пов'язані з наданням ломбардом фінансових кредитів, які є передумовою надання таких кредитів або випливають з їх надання;  
    -33- Атрошенко В.А.
Термін „супутня ломбардна послуга" викласти в наступній редакції: „супутні ломбардні послуги - прийом під заставу, продаж, скупка, оцінка рухомого майна пов'язані з наданням фінансових послуг".  
Враховано редакційно    
14. уповноважений орган - спеціальний уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг;   -34- Атрошенко В.А.
Термін „уповноважений орган" викласти в такій редакції: „уповноважений орган - спеціальний орган виконавчої влади, призначений державою для регулювання і контролю ринку ломбардних послуг".  
Враховано по суті  6) Уповноважений орган - спеціальний уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг;  
    -35- Зубов В.С.
Визначення „Уповноважений орган" викласти в наступній редакції: „Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України"  
Враховано    
    -36- Беспалий Б.Я.
В пункті 10 частини 1 статті 1, що починається словами „уповноважений орган" слова „спеціально уповноважений" замінити словом „центральний".  
Враховано по суті   
15. учасники ринку ломбардних послуг - ломбард та його клієнти.   -37- Атрошенко В.А.
Термін учасники ринку ломбардних послуг" викласти в наступній редакції: „учасники ринку ломбардних послуг - особи, які мають право на надання та споживання ломбардних послуг.  
Враховано по суті  7) учасники ринку послуг ломбардів - ломбарди та клієнти ломбардів; 8) гранична фінансова операція - фінансова операція, за якою ризик є незначним, але може збільшитися внаслідок виникнення не сприятливої для клієнта ситуації; 9) стандартна фінансова операція - фінансова операція, за якою ризик є незначним; 10) сумнівна фінансова операція - фінансова операція, за якою виконання зобов'язань з боку клієнта фінансової установи в повній сумі (з урахуванням фінансового стану та рівня забезпечення клієнта) під загрозою, імовірність повного погашення заборгованості низька; 11) небезпечна фінансова операція - фінансова операція, за якою ризик є значним, надалі може збільшуватись, а також є імовірність несвоєчасного погашення заборгованості в повній сумі та в строки, що передбачені відповідним договором; 12) безнадійна фінансова операція - операція, імовірність виконання зобов'язань за якою з боку клієнта фінансової установи (з урахуванням фінансового стану клієнта та рівня забезпечення) практично відсутня.  
    -38- Святаш Д.В.
У абзаці 13 статті 1 слова „ломбардних послуг" замінити на слова „послуг ломбардів", слова „ломбард та його клієнти" замінити на „ломбарди та споживачі послуг, що надаються ломбардами".  
Враховано    
16. Стаття 2. Сфера дії Закону      Стаття 2. Сфера дії Закону  
17. Цей Закон регулює відносини, що виникають між учасниками ринку ломбардних послуг під час здійснення операцій з надання цих послуг.   -39- Тягнибок О.Я.
В абзаці 1 статті 2 слова „учасниками ринку ломбардних послуг під час здійснення операцій з надання цих послуг" замінити на слова „учасниками ринку послуг, що надаються ломбардами у зв'язку з наданням цих послуг, а також між учасниками та відповідними державними органами в межах їх компетенції"  
Враховано   1. Цей Закон регулює основи господарської діяльності ломбардів, відносини, які виникають між учасниками ринку послуг, що надаються ломбардами, а також між ломбардами та відповідними державними органами в межах їх компетенції.  
    -40- Атрошенко В.А.
Статтю 2 викласти в наступній редакції: „Цей закон регулює відносини, що виникають між учасниками ринку ломбардних послуг".  
Враховано по суті   
    -41- Горбаль В.М.
Статтю 2 доповнити абзацом 2 такого змісту: „Дія цього Закону не поширюється на ломбардні операції Національного банку України, що здійснюються з метою регулювання грошового ринку".  
Враховано по суті   
18. Стаття 3. Законодавство про регулювання діяльності з надання ломбардних послуг      Стаття 3. Законодавство про регулювання діяльності з надання послуг ломбардами  
19. Відносини, що виникають у зв'язку з функціонуванням ломбардів і наданням ломбардних послуг клієнтам, регулюються цим Законом, іншими законами України, а також прийнятими згідно з цими законами нормативно-правовими актами.   -42- Святаш Д.В.
Статтю 3 викласти в наступній редакції: „Ломбарди в Україні діють відповідно до цього Закону, інших законів України та виданих відповідно до них нормативно-правових актів"  
Враховано   1. Ломбарди в Україні діють відповідно до цього Закону, інших законів України та виданих відповідно до них нормативно-правових актів.  
20. Стаття 4. Утворення ломбарду   -43- Тягнибок О.Я.
У назві ст.. 4 та у абзаці 1 ст. 4 слова „утворення" та „утворюється" відповідно замінити на слова „створення" та „створюються".  
Враховано   Стаття 4. Створення ломбарду  
21. Ломбард утворюється у формі державного підприємства або повного товариства з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.   -44- Святаш Д.В.
Статтю 4 доповнити абзацом 2 наступного змісту: "2. Державна реєстрація ломбардів здійснюється в порядку встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб."  
Враховано   1. Ломбард створюється у формі державного підприємства або повного товариства з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом. 2. Державна реєстрація ломбардів здійснюється в порядку встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб.  
    -45- Горбаль В.М.
Статтю 4 викласти такій редакції: „Організаційно-правова форма ломбарду визначається рішенням засновників з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом"  
Відхилено    
22. Стаття 5. Об'єднання ломбардів      Стаття 5. Об'єднання ломбардів  
23. 1. Ломбарди мають право об'єднуватися на добровільних засадах для провадження своєї діяльності, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству та вимогам цього Закону.   -46- Єдін О.Й.
У статті 5 слова „засновники та учасники" замінити словами „засновники (учасники) у відповідних відмінках.  
Враховано   1. Ломбарди мають право об'єднуватися на добровільних засадах, якщо це не суперечить законодавству та вимогам цього Закону.  
    -47- Тягнибок О.Я.
В абзаці 1 статті 5 слова „для провадження своєї діяльності, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству та вимогам цього Закону" замінити на слова „якщо це не суперечить законодавству та вимогам цього Закону"  
Враховано    
    -48- Тягнибок О.Я.
Пункти 5, 6, 7 статті 5 виключити.  
Враховано    
    -49- Беспалий Б.Я.
Привести статус об'єднань ломбардів у відповідність до визначеного статтею 4 їхнього статусу тільки як або „державне підприємство" або „повне товариство".  
Враховано по суті   
    -50- Беспалий Б.Я.
В частині 1 статті 5 текст „антимонопольному законодавству" замінити текстом „конкуренційному законодавству".  
Враховано по суті   
24. 2. Об'єднання ломбардів є юридичною особою, має самостійний баланс, банківські рахунки, які відкриваються і використовуються згідно із законодавством.   -51- Святаш Д.В.
Пункт 2 статті 5 викласти в наступній редакції: „Учасниками об'єднань ломбардів можуть бути виключно ломбарди, які створені та діють у відповідності до цього Закону".  
Враховано   2. Учасниками об'єднань ломбардів можуть бути виключно ломбарди, які створені та діють у відповідності до цього Закону.  
25. 3. Об'єднання ломбардів набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації та внесення уповноваженим органом запису про це до державного реєстру фінансових установ (далі - державний реєстр).   -52- Тягнибок О.Я.
В пункті 3 статті 5 слова „та внесення уповноваженим органом запису про це до державного реєстру фінансових установ (далі - державний реєстр" замінити на слова „що здійснюється в порядку передбаченому законодавством"  
Враховано   3. Об'єднання ломбардів набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації, що здійснюється в порядку встановленому законом. 4. Об'єднання ломбардів є неприбутковою організацією, що утримується за рахунок внесків його членів та інших доходів, отриманих на підставах не заборонених законом.  
    -53- Святаш Д.В.
Доповнити пункт 3 статті 5 абзацом другим такого змісту: „Об'єднання ломбардів є неприбутковою організацією, що утримується за рахунок внесків його членів та інших доходів, отриманих на підставах не заборонених законом"  
Враховано    
26. Об'єднання ломбардів утримується виключно за рахунок внесків ломбардів.   -54- Горбаль В.М.
Частину 2 пункту 3 статті 5 викласти в наступній редакції: „Об'єднання ломбардів утримується виключно за рахунок внесків учасників такого об'єднання".  
Враховано редакційно    
27. 4. Об'єднання ломбардів діє на підставі статуту, який затверджується рішенням загальних зборів представників засновників та учасників об'єднання ломбардів.   -55- Пункти 4-7 статті 5 виключити  Враховано    
28. Статут об'єднання ломбардів повинен містити:       
29. найменування та юридичну адресу об'єднання ломбардів;       
30. мету створення і завдання об'єднання ломбардів;       
31. порядок утворення і повноваження органів управління об'єднання ломбардів;       
32. права і обов'язки засновників та учасників об'єднання ломбардів;       
33. умови і порядок вступу до об'єднання ломбардів та виходу з нього;       
34. порядок сплати засновниками та учасниками об'єднання ломбардів вступних внесків;   -56- Єдін О.Й.
Частину восьму пункту 4 статті 5 після слова вступних доповнити словами „та поточних".  
Враховано по суті   
35. інформацію про джерела формування і порядок використання майна об'єднання ломбардів (у тому числі коштів);       
36. порядок звітності та здійснення контролю за діяльністю виконавчого та інших органів управління об'єднання ломбардів;       
37. порядок внесення змін до статуту;       
38. порядок припинення діяльності об'єднання ломбардів та вирішення майнових питань у зв'язку з його ліквідацією (реорганізацією).       
39. Статут об'єднання ломбардів може містити також положення щодо інших питань його діяльності.       
40. 5. Державна реєстрація об'єднання ломбардів здійснюється у порядку, визначеному уповноваженим органом.   -57- Єдін О.Й.
Пункт 5 виключити. В зв'язку з чим пункти 6 і 7 вважати відповідно пунктами 5 і 6.  
Враховано частково    
41. Для державної реєстрації об'єднання ломбардів подаються такі документи:       
42. заява за встановленим зразком про державну реєстрацію об'єднання ломбардів;       
43. протокол загальних зборів представників засновників та учасників об'єднання ломбардів;   -58- Горбаль В.М.
Абзац 3 пункту 5 статті 5 викласти в наступній редакції: „протокол загальних зборів засновників або їх представників та учасників об'єднання ломбардів".  
Враховано по суті   
44. статут об'єднання ломбардів;       
45. копія документа про сплату реєстраційного збору.       
46. 6. Об'єднання ломбардів набуває статусу саморегулівної організації після внесення запису про неї до державного реєстру, який ведеться уповноваженим органом.   -59- Горбаль В.М.
Пункт 6 статті 5 викласти в наступній редакції: „З метою координації та удосконалення професійної діяльності ломбарди можуть утворювати спілки, які набувають статусу саморегулівної організації після внесення запису про неї до державного реєстру, який ведеться уповноваженим органом".  
Враховано по суті   
47. 7. Саморегулівна організація ломбардів у межах та в порядку, визначених уповноваженим органом:       
48. розробляє разом з ломбардами програми їх фінансового оздоровлення та здійснює контроль за їх виконанням;       
49. здійснює методичне забезпечення діяльності ломбардів;       
50. організовує і проводить навчання та сертифікацію фахівців ломбардів;       
51. розробляє правила діяльності ломбардів на ринках фінансових послуг;       
52. проводить збирання та аналіз фінансової звітності, що подається ломбардами;       
53. розробляє і забезпечує за участю уповноваженого органу виконання програм протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом;       
54. забезпечує представництво засновників і учасників саморегулівної організації ломбардів на ринках фінансових послуг та захист їх професійних інтересів;       
55. виконує інші функції відповідно до статусу саморегулівної організації ломбардів.       
56. Стаття 6. Засновники та учасники ломбарду   -60- Тягнибок О.Я.
Назву ст.. 6 та в пунктах 1, 2 статті 5 слова „Засновники та учасники" замінити на „Засновники (учасники)"  
Враховано   Стаття 6. Засновники (учасники) ломбарду  
    -61- Єдін О.Й.
У статті 6 слова „Засновники та учасники" замінити словами „засновники (учасники) у відповідних відмінках.  
Враховано    
57. 1. Засновниками та учасниками ломбарду можуть бути юридичні і фізичні особи, держава в особі органів, визначених уповноваженим органом.      1. Засновниками (учасниками) ломбарду можуть бути юридичні і фізичні особи, держава в особі органів, визначених Уповноваженим органом.  
58. 2. Засновниками та учасниками ломбарду не можуть бути юридичні особи, в яких ломбард має істотну участь, об'єднання громадян, релігійні та благодійні організації.   -62- Святаш Д.В.
Викласти абзац другий статті 6 в такій редакції: „Засновниками (учасниками) ломбарду не можуть бути юридичні особи, в яких ломбард має істотну участь, об'єднання громадян, релігійні та благодійні організації, а також підприємства, установи, організації, якщо це прямо заборонено законодавством, що регулює їх діяльність"  
Враховано   2. Засновниками (учасниками) ломбарду не можуть бути юридичні особи, в яких ломбард має істотну участь, об'єднання громадян, релігійні та благодійні організації, а також підприємства, установи, організації, якщо це прямо заборонено законодавством, що регулює їх діяльність.  
59. Стаття 7. Найменування ломбарду      Стаття 7. Найменування ломбарду  
60. 1. Повне та скорочене найменування ломбарду повинне містити слово "ломбард", а також посилання на його організаційно-правову форму.      1. Повне та скорочене найменування ломбарду повинне містити слово "ломбард", а також посилання на його організаційно-правову форму.  
61. Не дозволяється використовувати найменування, яке повторює існуюче найменування іншого ломбарду або вводить в оману щодо видів діяльності, які здійснює ломбард. Вживання у найменуванні ломбарду слів "Україна", "державний", "центральний", "національний" та похідних від них допускається за згодою уповноваженого органу.   -63- Святаш Д.В.
Друге речення абзацу другого пункту 1 статті 7 виключити.  
Враховано   2. Не дозволяється використовувати найменування, яке повторює існуюче найменування іншого ломбарду або вводить в оману щодо видів діяльності, які здійснює ломбард.  
    -64- Єдін О.Й.
У статті 7 друге речення другої частини пункту 1 виключити.  
Враховано    
62. 2. Підприємства, установи та організації, створені в іншому порядку, ніж передбачено цим Законом, не мають права використовувати у своїх найменуваннях термін "ломбард" і не підлягають державній реєстрації під назвою, яка включає цей термін.      3. Підприємства, установи та організації, створені в іншому порядку, ніж передбачено цим Законом, не мають права використовувати у своїх найменуваннях термін "ломбард" і не підлягають державній реєстрації під назвою, яка включає цей термін.  
63. Стаття 8. Засновницькі документи ломбарду   -65- Єдін О.Й.
У назві статті 8 слово „засновницькі" замінити на „Установчі".  
Враховано   Стаття 8 Установчі документи ломбарду  
64. 1. Ломбард діє на підставі засновницьких документів з урахуванням вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів.   -66- Тягнибок О.Я.
Пункт 1 статті 8 викласти в наступній редакції: „Установчі документи ломбарду повинні відповідати вимогам законодавства".  
Враховано редакційно   1. Установчі документи ломбарду повинні відповідати вимогам закону.  
    -67- Єдін О.Й.
У пункті 1 та у частинах 1 та 11 пункту 2 слово „засновницьких" замінити словом „установчих".  
Враховано    
65. 2. У засновницьких документах ломбарду повинні зазначатися:   -68- Тягнибок О.Я.
Пункт 2 статті 8 - виключити.  
Враховано    
    -69- Беспалий Б.Я.
Частину 2 статті 8 привести у відповідність до статті 4, що визначає ломбард або як „державне підприємство" або „повне товариство".  
Враховано по суті   
66. найменування ломбарду та його місцезнаходження;       
67. предмет і цілі його діяльності;       
68. організаційно-правова форма;       
69. склад засновників та учасників;       
70. види діяльності, які має намір провадити ломбард;       
71. порядок формування та розмір статутного капіталу ломбарду;       
72. порядок утворення та діяльності органів управління ломбардом, їх компетенція;       
73. порядок утворення та повноваження філіалів і представництв ломбарду;   -70- Єдін О.Й.
У частині 9 пункту 2 слово „філіалів" замінити словами „філій, відділень".  
Враховано редакційно    
74. порядок припинення діяльності ломбарду у зв'язку з його ліквідацією (реорганізацією);       
75. порядок внесення змін до засновницьких документів ломбарду;       
76. розмір і порядок створення резервного фонду та інших фондів ломбарду;       
77. порядок розподілу прибутку ломбарду та покриття можливих збитків.       
78. Стаття 9. Державна реєстрація ломбардів   -71- Святаш Д.В.
Назву статті 9 викласти в наступній редакції: „Внесення інформації про ломбард до Державного реєстру фінансових установ".  
Враховано   Стаття 9. Внесення інформації про ломбард до Державного реєстру фінансових установ  
79. 1. Державна реєстрація ломбардів здійснюється уповноваженим органом відповідно до вимог цього Закону та нормативно-правових актів.   -72- Святаш Д.В.
Пункт 1 статті 9 викласти в наступній редакції: "1. Ломбард набуває статусу фінансової установи після внесення запису про нього (реєстрації) до Державного реєстру фінансових установ в порядку визначеному Уповноваженим органом."  
Враховано   1. Ломбард набуває статусу фінансової установи після внесення запису про нього (реєстрації) до Державного реєстру фінансових установ в порядку визначеному Уповноваженим органом.  
    -73- Єдін О.Й.
Статтю 9 викласти в наступній редакції: „1. Ломбард реєструється в місцевому органі виконавчої влади як суб'єкт підприємницької діяльності відповідно до Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та заноситься до відповідного реєстру уповноваженим органом згідно з Законом України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" з урахуванням вимог даного Закону. 2. Для набуття статусу фінансової установи ломбард подає до Уповноваженого органу документи, а саме: - заяву про внесення інформації до державного реєстру фінансових установ (ломбардів); - реєстраційну картку з загальною інформацією про юридичну особу; - установчі документи; - у випадках, передбачених нормативно-правовими актами, - інформацію про ліцензії та правила надання фінансових послуг; - реєстраційну картку з інформацією про відокремлені підрозділи юридичної особи (за наявності відокремлених підрозділів); - документи про наявність приміщень та відповідність цих приміщень встановленим вимогам; - інші документи, перелік і форми яких установлюються відповідними нормативно-правовими актами Уповноваженого органу. 3. Заява про внесення у реєстр залишається без розгляду, якщо: - заява підписана особою, яка не має на це повноважень; - документи оформлені з порушенням вимог чинного законодавства. 4. Підставами для відмови у внесенні у Реєстр фінансових установ (ломбардів) є: - невідповідність поданих документів, що додаються до заяви, вимогам чинного законодавства; - недостовірність інформації у документах, поданих заявником для внесення в реєстр; - невідповідність заявника згідно з поданими документами вимогам нормативно-правових актів у сфері регулювання ринків фінансових послуг; 5. Про зміни в установчих документах ломбард повідомляє уповноважений орган у п'ятиденний строк".  
Враховано по суті   
80. Уповноважені засновниками ломбарду особи подають для державної реєстрації такі документи:       
81. заяву про державну реєстрацію за встановленою формою;       
82. установчий договір та/або статут;       
83. рішення власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу про утворення ломбарду;       
84. копію документа про сплату реєстраційного збору;       
85. довідку про сплачений статутний капітал;       
86. довідку про забезпечення ломбарду охоронюваними приміщеннями і сховищами;   -74- Горбаль В.М.
Абзац 6 речення 2 пункту 1 статті 9 в такій редакції: „довідку про забезпечення ломбарду приміщеннями і сховищами, що охороняються".  
Враховано по суті   
87. дозвіл Антимонопольного комітету України у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.   -75- Беспалий Б.Я.
Передостанній абзац частини 1 статті 9 що починається словами „дозвіл антимонопольного ...." текст „законодавством про захист економічної конкуренції" замінити текстом „конкуренційним законодавством".  
Враховано редакційно    
88. Уповноваженому органу забороняється вимагати від ломбарду документи, не передбачені цим Законом.       
89. 2. Державна реєстрація ломбардів здійснюється за наявності всіх документів протягом одного календарного місяця.   -76- Святаш Д.В.
Пункт 2 статті 9 - виключити.  
Враховано    
90. Реєстрація ломбардів здійснюється шляхом внесення відповідного запису до державного реєстру.       
91. Уповноважений орган видає ломбарду свідоцтво про державну реєстрацію за встановленою ним формою.       
92. Ломбард публікує у визначених уповноваженим органом засобах масової інформації повідомлення про державну реєстрацію.       
93. У разі порушення встановленого цим Законом порядку утворення ломбарду або невідповідності установчих документів вимогам цього Закону уповноважений орган протягом одного календарного місяця відмовляє у державній реєстрації та видає довідку із зазначенням причин відмови.       
94. Відмова у державній реєстрації може бути оскаржена до суду.   -77- Горбаль В.М.
У абзаці 5 пункту 2 статті 9 слова "до суду" замінити на "у судовому порядку".  
Враховано редакційно    
95. Про зміни в установчих документах ломбард повідомляє уповноважений орган у п'ятиденний строк.       
96. Стаття 10. Скасування державної реєстрації ломбарду   -78- Зубов В.С.
Статтю 10 доповнити пунктом 5 такого змісту: „5. В разі скасування державної реєстрації ломбарду з підстав зазначених в пункті першої цієї статті, у випадку неповернення в повному обсязі майна та\або майнових прав заставодавцям, боргових зобов'язань кредиторам, погашення зобов'язань (боргів) по податкових і обов'язкових платежах до бюджету, засновники і посадові особи такого ломбарду несуть солідарну відповідальність, а також кримінальну відповідальність, що передбачена діючим законодавством України.  
Враховано по суті  Стаття 10. Виключення ломбарду з Державного реєстру фінансових установ  
    -79- Святаш Д.В.
Назву статті 10 викласти в наступній редакції: „Виключення ломбарду з Державного реєстру фінансових установ".  
Враховано    
97. 1. Уповноважений орган приймає рішення про скасування державної реєстрації ломбарду у разі:   -80- Святаш Д.В.
Пункт 1 статті 10 викласти в такій редакції: „Уповноважений орган приймає рішення про виключення ломбарду з Державного реєстру фінансових установ за наявності підстав та в порядку, визначеному Уповноваженим органом".  
Враховано   1. Уповноважений орган приймає рішення про виключення ломбарду з Державного реєстру фінансових установ за наявності підстав та в порядку, визначеному Уповноваженим органом.  
98. виявлення фактів фальсифікації або викривлення інформації, поданої ломбардом на момент його державної реєстрації, яка мала істотне значення для прийняття уповноваженим органом відповідного рішення;       
99. систематичного невиконання ломбардом вимог нормативно-правових актів уповноваженого органу.       
100. 2. За наявності зазначених у цій статті підстав уповноважений орган повідомляє у п'ятиденний строк ломбард про скасування державної реєстрації.   -81- Святаш Д.В.
Пункт 2 статті 10 викласти у такій редакції: „2. Підстави для виключення ломбарду з Державного реєстру фінансових установ: - заява ломбарду про виключення з Державного реєстру фінансових установ; - рішення про скасування державної реєстрації ломбарду; - виявлення фактів недостовірної інформації у документах, поданих ломбардом для внесення інформації до Державного реєстру фінансових установ; - систематичне неподання ломбардом звітності до Уповноваженого органу, за формами затвердженими Уповноваженим органом; - порушення вимог законодавства та невжиття заходів щодо їх усунення на вимогу та в строки, визначені Уповноваженим органом; - інші підстави, визначені законодавством".  
Враховано   2. Підстави для виключення ломбарду з Державного реєстру фінансових установ: 1) заява ломбарду про виключення з Державного реєстру фінансових установ; 2) рішення про скасування державної реєстрації ломбарду; 3) виявлення фактів недостовірної інформації у документах, поданих ломбардом для внесення інформації до Державного реєстру фінансових установ; 4) порушення вимог законодавства та невжиття заходів щодо їх усунення на вимогу та в строки, визначені Уповноваженим органом 5) інші підстави, визначені законодавством.  
101. 3. Ломбард припиняє надання ломбардних послуг у день одержання рішення про скасування державної реєстрації.   -82- Святаш Д.В.
Пункт 3 статті 10 викласти у такій редакції: „За наявності підстав Уповноважений орган приймає рішення та повідомляє у п'ятиденний строк ломбард про його виключення з державного реєстру фінансових установ".  
Враховано   3. За наявності підстав Уповноважений орган приймає рішення та повідомляє у п'ятиденний строк ломбард про його виключення з Державного реєстру фінансових установ.  
102. 4. Рішення уповноваженого органу про скасування державної реєстрації ломбарду публікується у засобах масової інформації та може бути оскаржено у судовому порядку.   -83- Святаш Д.В.
Пункт 4 статті 10 викласти у такій редакції: „Ломбард припиняє надання послуг у день одержання рішення про виключення з Державного реєстру фінансових установ".  
Враховано   4. Ломбард припиняє надання послуг у день одержання рішення про виключення з Державного реєстру фінансових установ. 5. Рішення Уповноваженого органу про виключення ломбарду з Державного реєстру фінансових установ публікується в офіційному друкованому виданні та може бути оскаржено ломбардом у судовому порядку.  
    -84- Святаш Д.В.
Статтю 10 доповнити пунктом 5 такого змісту: "Рішення Уповноваженого органу про виключення ломбарду з Державного реєстру фінансових установ публікується в офіційному друкованому виданні та може бути оскаржено ломбардом у судовому порядку."  
Враховано    
103. Стаття 11. Філіали та представництва ломбарду   -85- Тягнибок О.Я.
Назву статті 11 викласти в наступній редакції: „Підрозділи ломбарду"  
Враховано   Стаття 11. Підрозділи ломбарду  
    -86- Єдін О.Й.
У назві статті, пунктах 1 і 2 слово філіали замінити словами „філії, відділення".  
Враховано    
    -87- Тягнибок О.Я.
Пункти 5, 6 статті 11 виключити.  
Враховано    
    -88- Єдін О.Й.
Доповнити статтю 11 пунктом 6 такого змісту: „6. Філії, відділення та представництва ломбарду не мають права надавати послуги та укладати угоди, не передбачені положенням про них".  
Враховано по суті   
    -89- Беспалий Б.Я.
У назві та тексті слово „філіали" замінити словом „філії".  
Враховано    
104. 1. Філіали та представництва ломбарду утворюються за рішенням засновників та учасників ломбарду і діють на підставі положення про них.   -90- Тягнибок О.Я.
Пункт 1 статті 11 викласти в наступній редакції: „1. Підрозділи ломбарду створюються за рішенням засновників (учасників) ломбарду, в порядку передбаченому для створення підрозділів підприємств і діють на підставі затверджених положень про них".  
Враховано   1. Підрозділи ломбарду створюються за рішенням засновників (учасників) ломбарду, в порядку, передбаченому для створення підрозділів підприємств і діють на підставі затверджених положень про них.  
105. 2. Філіали та представництва ломбарду не є юридичними особами.   -91- Тягнибок О.Я.
В пункті 2 статті 11 слова „філіали та представництва" замінити на слово „підрозділи".  
Враховано   2. Підрозділи ломбарду не є юридичними особами.  
    -92- Атрошенко В.А.
Пункт 2 статті 11 - вилучити.  
Відхилено    
106. 3. Ломбард повідомляє уповноважений орган про утворення або ліквідацію філіалу та представництва для внесення відповідних відомостей до реєстраційної картки ломбарду.   -93- Тягнибок О.Я.
Пункт 3 статті 11 викласти в наступній редакції: „Ломбард повідомляє уповноважений орган протягом п'яти днів, з моменту прийняття відповідного рішення про створення або ліквідацію підрозділу".  
Враховано   3. Ломбард повідомляє Уповноважений орган протягом п'яти днів, з моменту прийняття відповідного рішення про створення або ліквідацію підрозділу.  
    -94- Атрошенко В.А.
В пункті 3 статті 11 слово „повідомляє" замінити на „інформує".  
Враховано по суті   
    -95- Єдін О.Й.
Пункт 3 статті 11 викласти у такій редакції: „3. Ломбард повідомляє уповноважений орган про утворення або ліквідацію філії, представництва або відділення. Для внесення відповідних відомостей до реєстраційної картки ломбарду до уповноваженого органу ломбард подає: - заяву про внесення інформації до Державного реєстру фінансових установ (ломбардів); - реєстраційну картку з інформацією про відокремлений підрозділ юридичної особи; - документи про створення відокремленого підрозділу, положення про відокремлений підрозділ; - реєстраційну картку з інформацією про відокремлені підрозділи юридичної особи (за наявності відокремлених підрозділів); - документи про наявність приміщень та відповідність цих приміщень встановленим вимогам; - інші документи, перелік і форми яких установлюються відповідними нормативно-правовими актами Уповноваженого органу. Підставами для повернення заяви без розгляду або відмови у реєстрації відокремленого підрозділу в державному реєстрі фінансових установ (ломбардів) є підстави, визначені пунктами 3 і 4 ст. 11 цього Закону, або при виявлені фінансових порушень, або коли фінансовий стан ломбарду, який подав відомості про утворення філії, представництва або відділення, свідчить про можливість негативних наслідків для клієнтів".  
Враховано редакційно    
107. 4. Уповноважений орган приймає рішення про внесення до реєстраційної картки ломбарду відомостей про утворення філіалу та представництва на підставі таких документів:   -96- Тягнибок О.Я.
Пункт 4 статті 11 викласти в такій редакції: „Підрозділ ломбарду не має права надавати послуги, передбачені даним Законом до моменту внесення інформації про нього до Державного реєстру фінансових установ, в порядку визначеному Уповноваженим органом".  
Враховано   4. Підрозділ ломбарду не має права надавати послуги, передбачені цим Законом, до моменту внесення інформації про нього до Державного реєстру фінансових установ, в порядку, визначеному Уповноваженим органом.  
    -97- Горбаль В.М.
Пункт 4 статті 11 доповнити абзацом і викласти його у наступній редакції: "звіт про фінансовий стан ломбарду та обґрунтування діяльності філіалу чи представництва на наступний календарний рік".  
Враховано редакційно    
108. заяви ломбарду про утворення філіалу та представництва із зазначенням їх місцезнаходження та основних видів діяльності;       
109. рішення засновників та учасників ломбарду про утворення філіалу та представництва;       
110. положення про філіал та представництво.       
111. 5. Уповноважений орган має право відмовити у наданні згоди на утворення філіалу та представництва у разі, коли:   -98- Єдін О.Й.
Пункт 5 статті 11 виключити. В зв'язку з цим п. 6 вважати пунктом 5.  
Враховано частково    
112. надані документи не відповідають вимогам цього Закону або нормативно-правових актів уповноваженого органу;       
113. приміщення і обладнання філіалу та представництва не відповідають вимогам, установленим уповноваженим органом;       
114. виявлено фінансові порушення або коли фінансовий стан ломбарду, який подав відомості про утворення філіалу та представництва, свідчить про можливість негативних наслідків для клієнтів.       
115. 6. Уповноважений орган у п'ятиденний строк після подання необхідних документів вносить відповідні відомості до реєстраційної картки ломбарду та подає їх органу державної статистики і органу державної податкової служби за місцезнаходженням філіалу та представництва.       
116. Стаття 12. Діяльність філіалів та представництв ломбарду   -99- Тягнибок О.Я.
В назві статті 12 слова „філіалів та представництв" замінити на слово „підрозділів".  
Враховано   Стаття 12. Діяльність підрозділів ломбарду  
117. 1. Філіал та представництво ломбарду провадять діяльність в інтересах ломбарду.   -100- Тягнибок О.Я.
Пункт 1 статті 12 викласти в такій редакції: „Підрозділам ломбарду забороняється здійснювати будь-які інші види діяльності, виконувати будь-які інші операції, укладати договори (угоди), що не обумовлені положенням про підрозділ".  
Враховано   1. Підрозділам ломбарду забороняється здійснювати будь-які інші види діяльності, виконувати будь-які інші операції, укладати договори (угоди), що не обумовлені положенням про підрозділ.  
118. 2. Філіал та представництво ломбарду не мають права надавати послуги та укладати угоди, не передбачені положенням про них.   -101- Тягнибок О.Я.
Пункт 2 статті 12 викласти в такій редакції: „Положення про підрозділ повинно відповідати вимогам цього Закону, нормативно-правовим актам Уповноваженого органу та установчим документам ломбарду".  
Враховано   2. Положення про підрозділ повинно відповідати вимогам цього Закону, нормативно-правовим актам Уповноваженого органу та установчим документам ломбарду.  
119. 3. Ломбард відповідає за зобов'язаннями свого філіалу та представництва відповідно до законодавства.   -102- Святаш Д.В.
Пункт 3 статті12 викласти в такій редакції: „Ломбард несе відповідальність за діяльність підрозділу відповідно до закону  
Враховано   3. Ломбард несе відповідальність за діяльність підрозділу відповідно до закону.  
    -103- Беспалий Б.Я.
Вилучити текст „відповідно до законодавства".  
Враховано    
120. Стаття 13. Припинення діяльності ломбарду      Стаття 13. Припинення діяльності ломбарду  
121. 1. Діяльність ломбарду припиняється у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення або ліквідації). Ломбард вважається таким, що припинив діяльність, після внесення відповідного запису до державного реєстру.   -104- Тягнибок О.Я.
Статтю 13 викласти у наступній редакції: „1. Діяльність ломбарду припиняється у разі його реорганізації або ліквідації. 2. Ліквідація чи реорганізація ломбарду здійснюється в порядку, передбаченому для ліквідації чи реорганізації підприємств з урахуванням особливостей цього Закону, установчих документів ломбарду та нормативно-правових актів Уповноваженого органу. 3. Реорганізація ломбарду здійснюється за рішенням його вищого органу управління. 4. Ліквідація ломбарду здійснюється за рішенням вищого органу управління ломбарду, суду, в тому числі за поданням Уповноваженого органу. Вищий орган управління ломбарду у п'ятиденний строк письмово повідомляє про прийняте рішення щодо ліквідації ломбарду Уповноважений орган, який вносить до державного реєстру фінансових установ відомості про те, що ломбард перебуває у процесі ліквідації. Ломбард припиняє надання послуг з моменту прийняття рішення про його ліквідацію".  
Враховано   1. Діяльність ломбарду припиняється у разі його реорганізації або ліквідації.  
    -105- Єдін О.Й.
Доповнити статтю 13 пунктом 4 такого змісту: „4. Скасування державної реєстрації здійснюється на підставах та у порядку визначених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами за умови повного виконання зобов'язань перед клієнтами ломбарду". В зв'язку з цим пункт 4 вважати пунктом 5.  
Враховано частково в ст. 10 у редакції Комітету   
122. 2. Реорганізація ломбарду здійснюється за рішенням його вищого органу управління за згодою уповноваженого органу.   -106- Єдін О.Й.
У пункті 2 статті 13 слова „за згодою уповноваженого органу" виключити.  
Враховано   2. Ліквідація або реорганізація ломбарду здійснюється в порядку, передбаченому для ліквідації чи реорганізації юридичних осіб, з урахуванням особливостей цього Закону, установчих документів ломбарду та нормативно-правових актів Уповноваженого органу.  
123. 3. Ліквідація ломбарду здійснюється:      3. Реорганізація ломбарду здійснюється за рішенням його вищого органу управління.  
124. за рішенням його вищого органу управління на підставі рішення уповноваженого органу про скасування державної реєстрації ломбарду у зв'язку з виявленими фактами фальсифікації або викривлення інформації, поданої ломбардом на момент його державної реєстрації, яка мала істотне значення для прийняття уповноваженим органом відповідного рішення;   -107- Єдін О.Й.
Частину 2 пункту 3 статті 13 викласти у такій редакції: „за рішенням його вищого органу управління, в тому числі на підставі рішення уповноваженого органу про відкликання ліцензії та виключенні з відповідного реєстру фінансових установ державної реєстрації ломбарду у зв'язку з виявленими фактами фальсифікації або викривлення інформації, поданої ломбардом на момент його державної реєстрації, яка мала істотне значення для прийняття уповноваженим органом відповідного рішення".  
Враховано по суті  4. Ліквідація ломбарду здійснюється за рішенням вищого органу управління ломбарду, суду, в тому числі за поданням Уповноваженого органу. Вищий орган управління ломбарду у п'ятиденний строк письмово повідомляє про прийняте рішення щодо ліквідації ломбарду Уповноважений орган, який вносить до Державного реєстру фінансових установ відомості про те, що ломбард перебуває у процесі ліквідації. Ломбард припиняє надання послуг з моменту прийняття рішення про його ліквідацію.  
125. за рішенням суду, в тому числі у разі провадження діяльності без відповідної ліцензії або забороненої законом діяльності, неплатоспроможності ломбарду та в інших передбачених законом випадках, за поданням уповноваженого органу.   -108- Беспалий Б.Я.
В абзаці 2 частини 3 статті 13 вилучити текст „ , за поданням уповноваженого органу".  
Відхилено    
126. 4. Вищий орган управління ломбарду у п'ятиденний строк письмово повідомляє про прийняте рішення щодо ліквідації ломбарду уповноважений орган, який вносить до державного реєстру відомості про те, що ломбард перебуває у процесі ліквідації. У повідомленні, крім того, повинні міститися пропозиції стосовно утворення ліквідаційної комісії, порядку та строків її діяльності.   -109- Горбаль В.М.
Пункт 4 статті 13 доповнити абзацом наступного змісту: "У випадку, коли під час ліквідації ломбарду в його розпорядженні знаходиться майно чи майнові права на умовах застави або відповідального зберігання, що перейшли до нього при здійсненні операції з надання коштів клієнту, строк повернення яких не наступив, ліквідаційна комісія не має права відчужувати такі активи з метою розрахунків з кредиторами ломбарду без письмової домовленості з такими клієнтами ломбарду про врегулювання взаємних вимог та зобов'язань".  
Відхилено    
127. Уповноважений орган у п'ятиденний строк після надходження такого повідомлення погоджує його або вносить свої пропозиції.   -110- Єдін О.Й.
Частину другу пункту 5 виключити. В зв'язку з цим частини з третьої по шосту вважати відповідно частинами другою - п'ятою.  
Враховано редакційно    
128. З моменту утворення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами ломбарду. Ліквідаційна комісія має право виступати в суді від імені ломбарду.   -111- Горбаль В.М.
В абзаці 2 пункту 4 статті 13 після слів "щодо управління" слова "справами" замінити на слова "активами і пасивами".  
Враховано по суті   
129. Ліквідаційна комісія розміщує у засобах масової інформації, де публікуються дані про державну реєстрацію ломбарду, повідомлення про припинення діяльності ломбарду, порядок і строк заявлення вимог його кредиторами.       
130. Ліквідаційна комісія оцінює майно ліквідованого ломбарду, розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс і подає його органу, який утворив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинна бути підтверджена аудитором (аудиторською фірмою).   -112- Єдін О.Й.
У частині четвертій виключити слова „ (аудиторською фірмою)".  
Враховано по суті   
    -113- Беспалий Б.Я.
У абзаці 5 частини 4 статті 13 наприкінці вилучити текст „ (аудиторською фірмою)". Аналогічно по всьому тексті закону.  
Враховано по суті   
131. Ліквідаційна комісія вживає всіх можливих заходів до виявлення кредиторів, а також письмово сповіщає їх про припинення діяльності ломбарду.   -114- Горбаль В.М.
Абзац 4 пункту 4 статті 13 вилучити.  
Враховано по суті   
132. Стаття 14. Статутний капітал ломбарду      Стаття 14. Статутний капітал ломбарду  
133. 1. Статутний капітал ломбарду формується відповідно до вимог цього Закону.      1. Статутний капітал ломбарду формується відповідно до вимог цього Закону.  
134. 2. Мінімальний розмір статутного капіталу, необхідний для утворення ломбарду, не може бути менше ніж 20 000 (двадцять тисяч) євро.   -115- Буряк С.В.
Хомутиннік В.Ю.
Пункт 2 статті 14 викласти в такій редакції: "Мінімальний розмір статутного капіталу, необхідний для створення ломбарду становить 50 000 (п'ятдесят тисяч) євро".  
Враховано   2. Мінімальний розмір статутного капіталу, необхідний для створення ломбарду становить 50 000 (п'ятдесят тисяч) євро, що вноситься у національній валюті за офіційним курсом гривні до євро, встановленим Національним банком України, відповідно на день укладення засновницького договору або затвердження статуту. 3. Для взяття на облік Уповноваженим органом, ломбард повинен надати довідку з установи банку про підтвердження формування та наявності на банківському рахунку мінімального розміру статутного капіталу встановленого цим Законом. 4. На момент державної реєстрації сплачений статутний капітал ломбарду повинен бути сформований в розмірі, не меншому ніж мінімально встановлений цим Законом.  
    -116- Святаш Д.В.
Пункт 2 статті 14 доповнити словами наступного змісту: „,що вноситься у національній валюті за офіційним курсом гривні до євро, встановленим Національним банком України, відповідно на день укладення установчого договору або затвердження статуту".  
Враховано    
    -117- Зубов В.С.
В пункті 2 статті 14 слова „20000 (двадцять тисяч) євро" замінити на слова „сума внесена в національній валюті, що еквівалентна 20 000 євро (двадцять тисяч євро)".  
Враховано по суті   
    -118- Єдін О.Й.
У пункті 2 статті 14 цифри та слова „20000 (двадцять тисяч)" замінити цифрами та словами „1000000 (один мільйон)".  
Відхилено    
    -119- Атрошенко В.А.
В пункті 2 статті 14 фразу „20 000 (двадцять тисяч) євро" замінити на „110 000 (сто десять тисяч) гривень".  
Відхилено    
    -120- Святаш Д.В.
Пункт 2 статті 14 доповнити абзацом 2 наступного змісту: „На момент державної реєстрації сплачений статутний капітал ломбарду повинен бути сформований в розмірі, не меншому ніж мінімально встановлений цим Законом".  
Враховано    
135. 3. Формування та збільшення розміру статутного капіталу здійснюється тільки шляхом внесення коштів у безготівковій формі на рахунок ломбарду в установі банку. Перерахування розміру статутного капіталу у гривні здійснюється за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, установленим Національним банком України на день укладення установчого договору або затвердження статуту.   -121- Святаш Д.В.
В пункті 3 статті 14 після слова „внесення" доповнити словом „грошових", слова та речення „у безготівковій формі на рахунок ломбарду в установі банку. Перерахування розміру статутного капіталу у гривні здійснюється за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, установленим Національним банком України на день укладення установчого договору або затвердження статуту" - виключити.  
Враховано   5. Формування та збільшення розміру статутного капіталу здійснюється виключно шляхом внесення грошових коштів.  
    -122- Єдін О.Й.
Пункт 3 викласти в такій редакції: „3. При створені ломбарду статутний капітал повинен бути сплачений виключно в грошовій формі до моменту реєстрації. Перерахування розміру статутного капіталу у гривні здійснюється за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, установленим Національним банком України на день укладення установчого договору або затвердження статуту. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу векселі, а також кошти, одержані в кредит, позику та під заставу, і вносити нематеріальні активи. Реєстрація ломбарду можлива після повної сплати засновниками статутного капіталу, що Збільшення розміру статутного капіталу може провадитися як грошовими так і матеріальними внесками".  
Враховано по суті   
    -123- Атрошенко В.А.
В пункті 3 статті 14 вилучити останнє речення.  
Враховано    
    -124- Національний банк України
У пункті 3 статті 14 після слів „ломбарду в" слово „установі" виключити.  
Враховано    
136. 4. Ломбард має право збільшувати розмір статутного капіталу після виконання усіма засновниками своїх зобов'язань щодо формування попередньо оголошеного статутного капіталу в повному обсязі.   -125- Святаш Д.В.
У пункті 4 статті 14 після слова „засновники" доповнити словом „ (учасники)", слово „оголошеного" замінити на слово „заявленого".  
Враховано   6. Ломбард має право збільшувати розмір статутного капіталу після виконання усіма засновниками (учасниками) своїх зобов'язань щодо формування попередньо заявленого статутного капіталу в повному обсязі.  
137. Ломбард не має право зменшувати розмір статутного капіталу нижче мінімального рівня.      Ломбард не має права зменшувати розмір статутного капіталу нижче мінімального рівня.  
138. Стаття 15. Резервний фонд ломбарду      Стаття 15. Резервний та інші фонди ломбарду  
139. 1. Ломбард формує резервний фонд для відшкодування можливих збитків та забезпечення своєї платоспроможності.   -126- Тягнибок О.Я.
частину 1, 2 статті 15 викласти в наступній редакції: „Якщо ломбард не здійснює страхування предметів застави за рахунок та на користь споживачів послуг ломбарду, ломбард зобов'язаний здійснювати щоквартальні відрахування до резервного фонду ломбарду в розмірі 5 відсотків від оцінної вартості предметів застави прийнятих ломбардом за відповідний квартал. Резервний фонд ломбарду розміщується у банку на депозитному рахунку, депозитному рахунку у банківських металах, в державних цінних паперах та інших ліквідних активах, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом. Резервний фонд ломбарду може використовуватись лише для покриття збитків ломбарду чи споживачів послуг ломбарду, пов'язаних з наданням ломбардом послуг, передбачених цим Законом. "  
Враховано частково   1. Ломбард створює резервний фонд з метою покриття можливих збитків, пов'язаннях з наданням ломбардом фінансових послуг.  
140. 2. Розмір відрахувань до резервного фонду ломбарду повинен бути не менше ніж 3 відсотки його прибутку за рік після сплати податку на прибуток до досягнення ломбардом 10 відсотків розміру його статутного капіталу. Резервний фонд ломбарду зберігається на депозитному рахунку в установі банку.   -127- Хомутиннік В.Ю.
статтю 15 викласти в такій редакції: Стаття 15. Резервний та інші фонди ломбарду 1. Ломбард створює резервний фонд з метою покриття можливих збитків, пов'язаннях з наданням ломбардом фінансових послуг. 2. Резервний фонд створюється ломбардом самостійно в розмірі достатньому для повного покриття ризиків неповернення фінансових кредитів та інших видів заборгованості. Резервний фонд складається з відрахувань за такими групами фінансових операцій: Стандартні фінансові операції не більше 1% від загальної суми заборгованості за кожною фінансовою операцією, враховуючи прийнятне забезпечення , Граничні фінансові операції не більше 5% від загальної суми заборгованості за кожною фінансовою операцією, враховуючи прийнятне забезпечення, Небезпечні фінансові операції не більше 20% від загальної суми заборгованості за кожною фінансовою операцією, враховуючи прийнятне забезпечення, Сумнівні фінансові операції не більше 50% від загальної суми заборгованості за кожною фінансовою операцією, враховуючи прийнятне забезпечення, Безнадійні фінансові операції не більше 100% від загальної суми заборгованості за кожною фінансовою операцією, враховуючи прийнятне забезпечення. Розмір відрахувань до Резервного фонду за групами фінансових операцій визначається Уповноваженим органом. Якщо ломбард не здійснює страхування предметів застави за рахунок та на користь споживачів послуг ломбарду, ломбард зобов'язаний додатково здійснювати щоквартальні відрахування до резервного фонду ломбарду в розмірі 5 відсотків від оцінної вартості предметів застави, прийнятих ломбардом за відповідний квартал. Сформований резервний фонд розміщується ломбардом без обмежень: в грошові кошти в касі, на рахунках ломбарду, в тому числі депозитних; в облігації внутрішніх державних позик; в банківські метали; майно у тому числі і нерухоме майно; у цінні папери, що передбачають одержання доходу, заставні. Розміщення ломбардом сформованого резервного фонду забороняється у результатах робіт, послугах, результатах інтелектуальної, творчої діяльності, інформації, тощо. 3. Порядок формування інших фондів ломбарду визначається законодавством.  
Враховано   2. Резервний фонд створюється ломбардом самостійно в розмірі достатньому для повного покриття ризиків неповернення фінансових кредитів та інших видів заборгованості. 3. Резервний фонд складається з відрахувань за такими групами фінансових операцій: 1) стандартні фінансові операції не більше 1 відсотка від загальної суми заборгованості за кожною фінансовою операцією, враховуючи прийнятне забезпечення; 2) граничні фінансові операції не більше 5 відсотків від загальної суми заборгованості за кожною фінансовою операцією, враховуючи прийнятне забезпечення; 3) небезпечні фінансові операції не більше 20 відсотків від загальної суми заборгованості за кожною фінансовою операцією, враховуючи прийнятне забезпечення; 4) сумнівні фінансові операції не більше 50 відсотків від загальної суми заборгованості за кожною фінансовою операцією, враховуючи прийнятне забезпечення; 5) безнадійні фінансові операції не більше 100 відсотків від загальної суми заборгованості за кожною фінансовою операцією, враховуючи прийнятне забезпечення. Розмір відрахувань до Резервного фонду за групами фінансових операцій визначається Уповноваженим органом. 4. Якщо ломбард не здійснює страхування предметів застави за рахунок та на користь споживачів послуг ломбарду, ломбард зобов'язаний додатково здійснювати щоквартальні відрахування до резервного фонду ломбарду в розмірі 5 відсотків від оцінної вартості предметів застави, прийнятих ломбардом за відповідний квартал. 5. Сформований резервний фонд розміщується ломбардом без обмежень: 1) в грошові кошти в касі, на рахунках ломбарду, в тому числі депозитних; в облігації внутрішніх державних позик; в банківські метали; 2) в нерухоме майно; 3) у цінні папери, що передбачають одержання доходу; 4) заставні. 5. Розміщення ломбардом сформованого резервного фонду забороняється у результатах робіт, послугах, результатах інтелектуальної, творчої діяльності, інформації, тощо.  
    -128- Національний банк України
У пункті 2 статті 15 після слів „рахунку в" слово „установі" виключити.  
Враховано по суті   
    -129- Єдін О.Й.
У статті 15 пункти 2 і 3 виключити і замінити їх пунктами 2, 3, 4 такого змісту: „2. Розмір відрахувань до резервного фонду ломбарду встановлюється у відсотках до розміру виданих ломбардних позик. 3. Розмір відрахувань до резервного фонду ломбарду встановлюється уповноваженим органом диференційовано в залежності від ступеня ризикованості та забезпеченості виданих ломбардних позик. 4. Сформований резервний фонд розміщується ломбардом: без обмежень - у власні об'єкти нерухомості; в грошові кошти в касі, на рахунках ломбарду; в тому числі депозитних; в облігації внутрішніх державних позик; в монетарні метали; у порядку, визначеному Уповноваженим органом - у частки участі в інших підприємствах; у цінні папери, що передбачають одержання доходу, та заставні". В зв'язку з цим пункт 4 вважати пунктом 5.  
Враховано частково    
    -130- Горбаль В.М.
У реченні 1 пункту 2 статті 15 після слів "податку на прибуток до досягнення" слово "ломбардом" замінити на "фондом".  
Враховано по суті   
    -131- Горбаль В.М.
Речення 2 пункту 2 статті 15 викласти у наступній редакції: "У процесі формування резервного фонду його кошти акумулюються на поточному рахунку в установі банку, а після того, як такий фонд буде сформовано, половина таких коштів зберігається на депозитному рахунку, а половина на поточному, причому такі рахунки повинні відкриватись в різних банках. Ломбард може здійснювати розміщення коштів сформованого резервного фонду між видами банківських рахунків у іншій пропорції, якщо це підвищить диверсифікацію та надійність їх зберігання".  
Враховано по суті   
141. 3. У разі коли діяльність ломбарду загрожує інтересам його клієнтів і кредиторів, уповноважений орган має право вимагати від ломбарду збільшення розміру резервного фонду та щорічних відрахувань до нього.   -132- Капустін В.В.
Частину 3 статті 15 виключити. В зв'язку з цим частину 4 вважати частиною 3.  
Враховано    
    -133- Атрошенко В.А.
В пункті 3 статті 15 вилучити фразу „клієнтів і".  
раховнао редакційно   
    -134- Тягнибок О.Я.
Частину 3 статті 15 викласти в наступній редакції: „У разі коли діяльність ломбарду загрожує інтересам його клієнтів, Уповноважений орган має право вимагати від ломбарду збільшення розміру резервного фонду та щоквартальних відрахувань до нього. Збільшення розміру резервного фонду та щоквартальних відрахувань до нього здійснюється в частині розміру непокритих прямих збитків споживачів послуг ломбарду, пов'язаних з наданням ломбардом послуг, передбачених цим Законом."  
Відхилено    
142. 4. Порядок формування інших фондів ломбарду визначається нормативно-правовими актами.   -135- Атрошенко В.А.
В пункті 4 статті 15 фразу „нормативно-правовими актами" замінити на фразу „діючим законодавством".  
Враховано по суті  6. Порядок формування інших фондів ломбарду визначається законодавством.  
    -136- Горбаль В.М.
Пункт 4 статті 15 після слів "нормативно-правовими актами" доповнити словами "що розробляються органом з регулювання ринку фінансових послуг".  
Враховано по суті   
143. Стаття 16. Органи управління ломбарду      Стаття 16. Органи управління ломбардом  
144. Органи управління ломбарду утворюються і діють у порядку, визначеному законодавством та засновницькими документами ломбарду.   -137- Єдін О.Й.
У статті 16 слово „засновницькими" замінити на слово „установчими".  
Враховано   1. Органи управління ломбарду утворюються і діють у порядку, визначеному законодавством та установчими документами ломбарду.  
145. Стаття 17. Фінансові кредити та супутні ломбардні послуги   -138- Святаш Д.В.
Статтю 17 викласти в такій редакції: „1. Ломбард має право надавати фізичним особам фінансові кредити у готівковій і безготівковій формі. 2. Фінансові кредити надаються за рахунок власних коштів ломбарду, а також за рахунок залучених банківських кредитів. 3. До супутніх послуг ломбарду належать: відповідальне зберігання майна; оцінка майна, які ломбард бере в заставу та/або на відповідальне зберігання; продаж майна, що перебувало в заставі і на яке ломбардом було звернено стягнення; надання послуг при страхуванні предметів застави, що забезпечують надані ломбардом кредити. 4. Перелік послуг, що надаються ломбардами, зазначений у даній статті є вичерпний".  
Враховано редакційно   Стаття 17. Фінансові кредити, супутні послуги та інша господарська діяльність ломбардів 1. Ломбард має право надавати фізичним особам фінансові кредити у готівковій і безготівковій формах. 2. Фінансові кредити надаються за рахунок власних коштів ломбарду, а також за рахунок залучених коштів, крім вкладів (депозитів). 3. До супутніх послуг ломбарду належать: 1) зберігання майна переданого під заставу; 2) оцінка майна, яке ломбард бере в заставу та/або на зберігання; 3) передпродажна підготовка, продаж майна, що перебувало в заставі як забезпечення зобов'язань за договором фінансового кредиту; 4) виконання функцій агента страховика при страхуванні заставленого майна; 5) виготовлення, переробка та продаж ювелірних і побутових виробів із брухту і виробів з дорогоцінних металів (крім банківських металів) і дорогоцінного каміння, що перебували у заставі як забезпечення зобов'язань за договором фінансового кредиту; 6) переробка майна, що перебувало у заставі як забезпечення зобов'язань за договором фінансового кредиту з метою його подальшої реалізації. 4. Перелік супутніх послуг, що надаються ломбардами, зазначений у цій статті є вичерпним. 5. Ломбард також може укладати цивільно-правові правочини, які випливають із його статусу юридичної особи.  
    -139- Єдін О.Й.
Доповнити статтю 17 пунктом 4 такого змісту: „Супутні ломбардні послуги можуть надаватися за окремими договорами незалежно від наявності договору про надання ломбардної позики".  
Враховано    
    -140- Атрошенко В.А.
У статті 17 слово „майно" замінити на фразу „рухоме майно".  
Відхилено    
    -141- Єдін О.Й.
У назві статті, пунктах 1, 2 слова „фінансові кредити" замінити словами „ломбардні позики".  
Відхилено    
146. 1. Ломбард має право надавати фізичним особам фінансові кредити у готівковій і безготівковій формі.   -142- Єдін О.Й.
Доповнити пункт 1 статті 17 словами „та супутні ломбардні послуги".  
Враховано по суті   
    -143- Капустін В.В.
У пункті 1 статті 17 слова "фізичним особам" замінити словами "клієнтам ломбарду"  
Враховано    
147. 2. Фінансові кредити надаються за рахунок власних коштів ломбарду, а також за рахунок залучених банківських кредитів.   -144- Національний банк України
У частині другій статті 17 слова „банківських кредитів" замінити словами „коштів, крім вкладів (депозитів)"  
Враховано    
    -145- Єдін О.Й.
У пункті 2 статті 17 слова „банківських кредитів" замінити словами „коштів".  
Враховано редакційно    
148. 3. До супутніх ломбардних послуг належать:   -146- Єдін О.Й.
Доповнити пункт 3 статті 17 частинами п'ятою-сьомою такого змісту: „довірче управління фінансовими активами юридичних та фізичних осіб; надання фінансових позик, що передбачають пряме або опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб за умови отримання відповідної ліцензії; операції з банківськими металами, в тому числі ввезення їх в Україну та вивезення з України, продаж цих металів з фізичною поставкою резидентам України - за умови отримання відповідного дозволу НБУ". У зв'язку з цим частину 5 вважати частиною 8.  
Враховано частково    
    -147- Єдін О.Й.
Доповнити п. 3 частиною 6 такого змісту: „виконання функцій агента страховика при страхуванні заставленого майна".  
Враховано    
    -148- Єдін О.Й.
Доповнити частину 8 пункту 3 словами: „виготовлення, ремонт та переробка ювелірних виробів та виробів з дорогоцінних металів".  
Враховано по суті   
149. прийом під заставу та/або на відповідальне зберігання майна чи майнових прав, що перебувають у цивільному обігу, без будь-яких обмежень;       
150. оцінка майна чи майнових прав, які ломбард бере в заставу та/або на відповідальне зберігання;   -149- Єдін О.Й.
У частині 3 пункту 3 статті 17 виключити слова „які ломбард бере в заставу та\або на відповідальне зберігання".  
Відхилено    
    -150- Зубов В.С.
Підпункт 2 пункту 3 статті 17 доповнити „оцінка майна чи майнових прав, які ломбард бере під заставу та\або на відповідальне зберігання" замінити на „оцінка майна чи майнових прав, які ломбард бере в заставу та\або на відповідальне зберігання, проводять особи які отримали відповідний сертифікат для здійснення такої діяльності".  
Враховано по суті   
151. продаж на комісійних умовах або за дорученням майна чи майнових прав, що перебували в заставі і не були викуплені в установлений строк після закінчення строку дії кредитного договору або договору відповідального зберігання;   -151- Горбаль В.М.
Абзац 3 пункту 3 статті 17 викласти у наступній редакції: "продаж майна чи майнових прав, які переходять у власність ломбарду, що перебували в заставі і не були викуплені в установлений строк після закінчення дії кредитного договору, а також продаж на комісійних умовах або за дорученням майна чи майнових прав, що перебували на відповідальному зберіганні, або коли право власності на таке майно чи майнові права не переходить до ломбарду згідно угоди між ломбардом та позичальником".  
Враховано редакційно    
    -152- Єдін О.Й.
Частину 4 пункту 3 статті 17 викласти у редакції: „продаж майна на комісійних умовах або за дорученням".  
Враховано редакційно    
    -153- Зубов В.С.
Підпункт 3 пункт 3 статті 17 - виключити.  
Відхилено    
    -154- Буряк С.В.
Хомутиннік В.Ю.
Абзац 3 пункту 3 статті 17 викласти у наступній редакції: "передпродажна підготовка, продаж майна, що перебувало в заставі як забезпечення зобов'язань за договором фінансового кредиту;" Доповнити пункт 3 абзацами наступного змісту: "виготовлення та продаж ювелірних і побутових виробів із брухту і виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, що перебували у заставі як забезпечення зобов'язань за договором фінансового кредиту;" В пункті 4 перед словом "послуг " доповнити слово "супутніх". Доповнити статтю пунктом 5 наступного змісту: "5. Ломбард також може укладати цивільно-правові угоди, які випливають із його статусу юридичної особи."  
Враховано    
152. скупка у населення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.   -155- Національний банк України
У пункті 3 статті 17 після слів „дорогоцінних металів" пропонуємо доповнити слова „крім банківських металів".  
Враховано    
153. Стаття 18. Ліцензування фінансових послуг ломбарду   -156- Тягнибок О.Я.
У назві статті 18 слово „фінансових" - виключити.  
Враховано   Стаття 18. Ліцензування послуг ломбарду  
154. 1. Ліцензування фінансових послуг ломбарду здійснюється уповноваженим органом у порядку, визначеному законодавством.   -157- Тягнибок О.Я.
Пункт 1 статті 18 - викласти в наступній редакції: „Фінансові послуги ломбарду підлягають ліцензуванню Уповноваженим органом в порядку визначеному законодавством."  
Враховано о суті  1. Ліцензування діяльності з надання фінансових послуг ломбарду здійснюється згідно з законом.  
    -158- Горбаль В.М.
Пункт 1 статті 18 викласти у наступній редакції: "Ліцензування ломбардної діяльності здійснюється уповноваженим органом і передбачає видачу ліцензії, що дає право на здійснення операцій та надання послуг, визначених у статті 17 цього Закону".  
Враховано по суті   
155. 2. Провадження ломбардом діяльності з надання окремих послуг здійснюється за умови одержання відповідної ліцензії.   -159- Єдін О.Й.
У пункті 2 статті 18 слова „ломбардом діяльності з надання окремих послуг" замінити словами „ломбардної діяльності".  
Враховано по суті  2. У випадку, якщо діяльність з надання окремих послуг ломбардом, передбачених цим Законом, вимагає отримання окремих дозволів або ліцензій, ломбард надає ці послуги після одержання таких дозволів або ліцензій.  
    -160- Атрошенко В.А.
Пункт 2 статті 18 - вилучити.  
Відхилено    
    -161- Тягнибок О.Я.
Пункт 2 статті 18 викласти в наступній редакції: „У випадку, якщо надання окремих послуг ломбардом, передбачених даним Законом, вимагає отримання окремих дозволів чи ліцензій, ломбард надає ці послуги після одержання таких дозволів (ліцензій)".  
Враховано    
    -162- Єдін О.Й.
Доповнити статтю 18 пунктами 3-7 такого змісту: „3. Ліцензійні умови провадження ломбардної діяльності затверджується уповноваженим органом. В ліцензійних умовах повинно бути відображено: внесення ломбарду (відокремлених підрозділів ломбарду) до державного реєстру фінансових установ (ломбардів); вимоги до приміщень ломбарду (наявність власного приміщення для розміщення постійно діючого керівного органу, наявність операційного залу для роботи з клієнтами, наявність сховищ для зберігання заставленого майна, в тому числі центрального сховища, відповідність цих приміщень нормам безпеки, наявність охорони або договорів на охорону приміщень та встановлення сигналізації, включаючи приміщення відокремлених підрозділів); вимоги до внутрішньої нормативно-технічної документації (внутрішніх правил надання ломбардних послуг, положень про інформаційну безпеку, посадових інструкцій, правил фінансового моніторингу, наявність спеціального програмного забезпечення); вимоги до кваліфікаційного рівня працівників ломбарду, в тому числі до керівництва ломбарду; 4. Уповноважений орган має право видавати приписи ломбардам про усунення виявлених порушень вимог законодавства про ломбардну діяльність, а уразі їх невиконання зупиняти чи обмежувати дію ліцензій цих ломбардів до усунення виявлених порушень або приймати рішення про відкликання ліцензій та виключення з державного реєстру фінансових установ (ломбардів); 5. Уповноважений орган приймає рішення про відкликання раніше виданої ліцензії та виключення ломбарду з державного реєстру фінансових установ у разі: виявлення фактів фальсифікації або викривлення інформації, поданої ломбардом на момент його державної реєстрації, яка мала істотне значення для прийняття уповноваженим органом відповідного рішення; систематичного невиконання ломбардом вимог нормативно-правових актів уповноваженого органу. Рішення про відкликання ліцензії та виключення з відповідного реєстру фінансових установ надсилається ломбарду уповноваженим органом у п'ятиденний строк з дати прийняття такого рішення. Рішення уповноваженого органу про відкликання ліцензії та виключення з відповідного реєстру фінансових установ публікується в засобах масової інформації та може бути оскаржене в судовому порядку. 6. Ломбард припиняє надання фінансових послуг у день одержання рішення про відкликання ліцензії та виключення з відповідного реєстру фінансових установ. Ломбард зобов'язаний забезпечити виконання своїх зобов'язань по раніше укладеним договорам на надання ломбардних та супутніх ломбардних послуг. 7. Уповноважений орган публікує в офіційних засобах масової інформації повідомлення про реєстрацію ломбарду у державному реєстрі фінансових установ".  
Враховано по суті в частинах 1, 2 статті 18 проекту   
    -163- Горбаль В.М.
Пункт 2 статті 18 викласти у наступній редакції: "Провадження ломбардом діяльності з надання послуг, не зазначених у статті 17 цього Закону, здійснюється за умови одержання відповідної ліцензії".  
Враховано по суті   
156. Стаття 19. Умови надання ломбардом фінансових кредитів   -164- Єдін О.Й.
Назву статті 19 викласти в наступній редакції: „Умови надання ломбардних позик".  
Відхилено   Стаття 19. Умови надання ломбардом фінансових кредитів  
    -165- Єдін О.Й.
У статті слова „фінансові кредити" у будь-яких відмінках замінити словами „ломбардні позики" у відповідних відмінках".  
Відхилено    
157. 1. Ломбард надає фінансові кредити відповідно до вимог цього Закону на підставі договору.   -166- Святаш Д.В.
Статтю 19 викласти в наступній редакції: „1. Ломбард надає фінансові кредити відповідно до вимог цього Закону на підставі письмового договору. 2. Фінансовий кредит ломбарду повинен бути забезпечений заставою майна. 3. Під час укладання договору клієнт ломбарду має право вимагати від ломбарду надання балансу (звіту про фінансовий стан), підтвердженого аудитором. 4. Ломбард самостійно розробляє правила надання фінансових кредитів. Правила не повинні суперечити законодавству та порушувати права учасників ринку послуг ломбардів. Ломбард самостійно визначає відсоткові ставки за кредитами і тарифи за операції з відповідального зберігання майна. 5. Ломбард має право брати в заставу майно, грошова оцінка якого перевищує суму кредиту, що надається ломбардом. Угоди, що здійснюються з пов'язаними з ломбардом особами не можуть передбачати більш сприятливі умови, ніж угоди укладені з іншими особами. 6. Ломбард зобов'язаний відображати суму оцінки кожного предмету застави в обліку. 7. Відсотки за користування фінансовим кредитом нараховуються ломбардом за фактичний строк користування фінансовим кредитом або до моменту звернення стягнення на предмет застави. 8. Ломбард у своїй діяльності зобов'язаний дотримуватись законодавства про захист прав споживачів".  
Враховано   1. Ломбард надає фінансові кредити відповідно до вимог цього Закону на підставі письмового договору.  
158. 2. У договорі про надання фінансового кредиту повинні зазначатися:   -167- Єдін О.Й.
Доповнити пункт 2 статті 19 частиною дванадцятою такого змісту: „підписи сторін". В зв'язку з цим частину дванадцяту вважати частиною тринадцятою.  
Враховано по суті  2. Фінансовий кредит ломбарду повинен бути забезпечений заставою майна.  
159. найменування, місцезнаходження ломбарду або його філіалів та представництв, реєстраційний номер;       
160. прізвище, ім'я та по батькові, адреса фізичної особи, яка одержує фінансовий кредит;       
161. умови надання та сума кредиту;       
162. відсоток за користування кредитом, дата надання і повернення кредиту;   -168- Єдін О.Й.
Частину 5 пункту 2 статті 19 викласти в наступній редакції: „сума плати за користування позикою (за наявності), дата надання та повернення ломбардної позики".  
Враховано редакційно    
163. перелік і грошова оцінка майна, переданого в заставу для забезпечення кредиту;       
164. строки виконання сторонами зобов'язань;       
165. порядок внесення змін і припинення дії договору;       
166. права та обов'язки сторін;       
167. відповідальність за невиконання умов договору;       
168. строк дії договору;       
169. інші умови за згодою сторін.       
170. 3. Під час укладання договору фізична особа має право вимагати від ломбарду надання балансу (звіту про фінансовий стан), підтвердженого аудитором (аудиторською фірмою), а також бізнес-плану.   -169- Єдін О.Й.
У пункті 3 статті 19 виключити слова „а також бізнес-плану".  
Враховано   3. Під час укладання договору клієнт ломбарду має право вимагати від ломбарду надання балансу (звіту про фінансовий стан), підтвердженого аудитором, а також іншу інформацію, згідно законодавства.  
    -170- Капустін В.В.
В пункті 3 статті 19 слова "фізична особа" замінити словами "клієнт ломбарду"  
Враховано    
    -171- Горбаль В.М.
Пункт 3 статті 19 викласти у наступній редакції: "Під час укладання договору, коли строк операції перевищуватиме один рік, а вартість майна чи майнових прав, які передаються ломбарду у заставу чи на відповідальне зберігання не менш як в півтора рази перевищує суму коштів, які надаються ломбардом, фізична особа має право вимагати від ломбарду надання балансу (звіту про фінансовий стан), підтвердженого аудитором".  
Враховано редакційно    
171. 4. Ломбард самостійно розробляє правила надання фінансових кредитів. Правила не повинні суперечити законодавству або порушувати права учасників ринку ломбардних послуг.      4. Ломбард самостійно розробляє правила надання фінансових кредитів. Правила не повинні суперечити законодавству та порушувати права учасників ринку послуг ломбардів.  
172. Ломбард самостійно визначає відсоткові ставки за кредитами і тарифи за операції з відповідального зберігання майна.   -172- Єдін О.Й.
У частині другій пункту 4 статті 19 слова „ставки за кредитами" замінити словами „плату за користування фінансовими послугами".  
Відхилено   Ломбард самостійно визначає відсоткові ставки за кредитами і тарифи за операції з відповідального зберігання майна.  
173. 5. Ломбард має право брати в заставу майно, грошова оцінка якого перевищує суму кредиту, що надається ломбардом.   -173- Атрошенко В.А.
В пункті 5 статті 19 фразу „в заставу майно" замінити на фразу „в заставу рухоме майно".  
Відхилено   5. Ломбард має право брати в заставу майно, грошова оцінка якого перевищує суму кредиту, що надається ломбардом. Угоди, що здійснюються з пов'язаними з ломбардом особами не можуть передбачати більш сприятливі умови, ніж угоди укладені з іншими особами. 6. Ломбард зобов'язаний відображати суму оцінки кожного предмету застави в обліку. 7. Відсотки за користування фінансовим кредитом нараховуються відповідно до умов договору за фактичний строк користування фінансовим кредитом або до моменту звернення стягнення на предмет застави.  
    -174- Єдін О.Й.
Доповнити статтю19 пунктом 5 такого змісту: „5. Ломбард має право надавати ломбардні послуги виключно у разі наявності укладеного договору з страховою компанією про страхування заставленого майна (предмету іпотеки). Страхування заставленого майна здійснюється за рахунок заставодавця відповідно до статті 10 Закону України „Про заставу" або за рахунок іпотекодавця відповідно до статті 8 Закону України „Про іпотеку." В зв'язку з цим пункт 5 вважати пунктом 6.  
Враховано по суті   
    -175- Єдін О.Й.
Частину 2 і 4 пункту 6 статті 19 виключити.  
Враховано редакційно    
    -176- Капустін В.В.
Частину 2 пункту 4 статті 17 викласти у редакції: "Відсотки за користування фінансовим кредитом нараховуються відповідно до умов договору, але не більше, ніж за строк фактичного користування кредитом"  
Враховано    
174. Ломбард не має права надавати фінансові кредити під відсоток, ставка якого є нижчою за середньозважену відсоткову ставку за кредитами, які бере ломбард, розраховану станом на перше число кварталу, в якому видається фінансовий кредит.      8. Ломбард у своїй діяльності зобов'язаний дотримуватись законодавства про захист прав споживачів.  
175. Ломбард не має право надавати фінансові кредити, які не забезпечені заставою.       
176. Надання безвідсоткових фінансових кредитів забороняється.       
177. 20. Облік та звітність      Стаття 20. Облік та звітність  
178. Ломбард веде облік своїх операцій та звітує про свою діяльність відповідно до вимог законів України і нормативно-правових актів уповноваженого органу.   -177- Тягнибок О.Я.
У статті 20 слово „законів" замінити на слово „законодавства".  
Враховано   1. Ломбард веде облік своїх операцій та звітує про свою діяльність відповідно до вимог законодавства України і нормативно-правових актів Уповноваженого органу.  
179. Стаття 21. Вимоги до зовнішнього аудиту      Стаття 21. Вимоги до зовнішнього аудиту  
180. Аудиторські перевірки ломбардів можуть проводитися аудиторами, які:   -178- Атрошенко В.А.
В статті 21 фразу „можуть проводитися" замінити на фразу повинні проводитися".  
Враховано   1. Аудиторські перевірки ломбардів повинні проводитися аудиторами, які:  
    -179- Святаш Д.В.
Статтю 21 доповнити частиною наступного змісту: „Ломбард зобов'язаний щорічно проводити аудиторську перевірку та надавати акт аудиторської перевірки Уповноваженому органу"  
Враховано    
181. мають відповідний сертифікат;      мають відповідний сертифікат;  
182. не пов'язані взаємовідносинами щодо права власності з ломбардом або його підрозділом, діяльність яких перевіряється, не мають заборгованості перед цими установами;      не пов'язані взаємовідносинами щодо права власності з ломбардом або його підрозділом, діяльність яких перевіряється, не мають заборгованості перед цими установами;  
183. внесені до державного реєстру.   -180- Святаш Д.В.
Абзац 4 статті 21 доповнити словами „що ведеться уповноваженим органом"  
Враховано   внесені до державного реєстру, що ведеться Уповноваженим органом. 2. Ломбард зобов'язаний щорічно проводити аудиторську перевірку та надавати акт аудиторської перевірки Уповноваженому органу, в строки та в порядку визначеному Уповноваженим органом.  
184. Стаття 22. Регулювання відносин ломбарду з клієнтами      Стаття 22. Регулювання відносин ломбарду з клієнтами  
185. Відносини ломбарду з клієнтами регулюються законодавством та договорами між клієнтом і ломбардом.   -181- Єдін О.Й.
Статтю 22 викласти у такій редакції: „Відносини ломбарду з клієнтами регулюються договорами між клієнтом і ломбардом, укладеними у відповідності до цього Закону, нормативно-правових актів та типових правил, положень, договорів ломбарду".  
Враховано по суті  1. Відносини ломбарду з клієнтами регулюються законодавством, внутрішніми положеннями ломбарду та договором.  
    -182- Тягнибок О.Я.
У статті 22 слова „та договорами між клієнтом і ломбардом" замінити на слова „внутрішніми положеннями ломбарду та договором".  
Враховано    
186. Стаття 23. Комерційна таємниця   -183- Горбаль В.М.
Статтю 23 доповнити абзацом наступного змісту: "фінансовий стан ломбарду та напрями його професійної діяльності, якщо вони розкривається згідно пункту 3 статті 19 цього Закону, або у інших випадках, якщо така інформація стала відома споживачу послуг ломбарду".  
Враховано по суті  Стаття 23. Комерційна таємниця  
187. Комерційною таємницею є:   -184- Тягнибок О.Я.
У абзаці 1 статті 23 після слова „таємницею" доповнити словом „ломбарду".  
Враховано   1. Комерційною таємницею ломбарду є:  
188. інформація про фінансовий стан, професійну та підприємницьку діяльність клієнта, яка стала відомою ломбарду під час надання клієнту ломбардних послуг;   -185- Тягнибок О.Я.
Статтю 23 доповнити абзацом 4 та підпунктами 1, 2, 3 наступного змісту: „Інформація, що становить комерційну таємницю, надається ломбардом за наявності наступних підстав: 1) на письмовий запит або з письмового дозволу суб'єкта такої інформації; 2) на письмову вимогу суду або за рішенням суду; 3) за письмовим запитом органів державної влади, в межах їх компетенції".  
Враховано   1) інформація про фінансовий стан, професійну та підприємницьку діяльність клієнта, яка стала відомою ломбарду під час надання послуг клієнту ломбарду;  
189. послуги, що надавалися клієнту або за його дорученням.   -186- Атрошенко В.А.
Абзац 2 статті 23 викласти в наступній редакції: „будь-яка приватна інформація про клієнта, яка стала відомою працівникам ломбарду під час надання ломбардних послуг".  
Враховано по суті  2) послуги, що надавалися клієнту або за його дорученням. 2. Інформація, що становить комерційну таємницю, надається ломбардом за наявності наступних підстав: 1) на письмовий запит або з письмового дозволу суб'єкта такої інформації; 2) на письмову вимогу суду або за рішенням суду; 3) за письмовим запитом органів державної влади, в межах їх компетенції.  
    -187- Атрошенко В.А.
Доповнити статтю 23 пунктом 3 наступного змісту: „відомості, що згідно діючого законодавства являються комерційною таємницею".  
Враховано по суті   
    -188- Зубов В.С.
Статтю 23 виключити.  
Відхилено    
190. Стаття 24. Відповідальність ломбарду   -189- Святаш Д.В.
Статтю 24 викласти у такій редакції: „Стаття 24. Особливості державного регулювання ломбардів Уповноважений орган може встановлювати: - професійні та інші вимоги до керівників та головного бухгалтера ломбарду та осіб, що безпосередньо здійснюють надання послуг ломбарду. - перелік обов'язкових внутрішніх положень ломбарду; - вимоги до приміщень, спеціального обладнання, програмного забезпечення, облікової та реєструючої системи; - вимоги до договорів та правил надання послуг ломбардами; - інші питання в межах його компетенції".  
Враховано   Стаття 24. Особливості державного регулювання ломбардів 1. Уповноважений орган може встановлювати: 1) професійні та інші вимоги до керівників та головного бухгалтера ломбарду та осіб, що безпосередньо здійснюють надання послуг ломбарду. 2) перелік обов'язкових внутрішніх положень ломбарду; 3) вимоги до приміщень, спеціального обладнання, програмного забезпечення, облікової та реєструючої системи; 4) вимоги до договорів та правил надання послуг ломбардами; 5) інші питання в межах його компетенції.  
191. Ломбард відповідає за своїми зобов'язаннями згідно із законодавством.       
192. Стаття 25. Органи, що здійснюють державне регулювання і нагляд за діяльністю ломбардів      Стаття 25. Органи, що здійснюють державне регулювання і нагляд за діяльністю ломбардів  
193. Державне регулювання і нагляд за діяльністю ломбардів здійснює уповноважений орган, інші державні органи відповідно до їх компетенції.   -190- Атрошенко В.А.
Беспалий Б.Я.
В статті 25 після слів „уповноважений орган" додати фразу „визначений державою". У абзаці 1 статті 25 текст „державні органи" замінити на „органи державної влади".  
Враховано 1  1. Державне регулювання і нагляд за діяльністю ломбардів здійснює Уповноважений орган, інші органи державної влади відповідно до їх компетенції.  
194. Прикінцеві положення      Стаття 26. Прикінцеві положення  
195. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
196. 2. Ломбарди, створені до набрання чинності цим Законом, зобов'язані протягом року з дня запровадження державного реєстру привести свою діяльність у відповідність з вимогами цього Закону.   -191- -- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Округ №53) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!! Пункт 2 прикінцевих положень, викласти в наступній редакції: „2. Ломбарди, створені до набрання чинності цим Законом, зобов'язані: - протягом року з дня набрання чинності цим Законом привести свою діяльність у відповідність з вимогами цього Закону; - протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом, сформувати статутний фонд у відповідності до цього Закону. У випадку, якщо ломбард у зазначені строки не виконає вимог, визначених цим пунктом, він зобов'язаний: негайно припинити надання фінансових послуг; протягом трьох місяців внести зміни до установчих документів про виключення фінансових послуг з видів господарської діяльності та виключення з найменування слова „ломбард".  Враховано   2. Ломбарди, створені до набрання чинності цим Законом, зобов'язані: - протягом року з дня набрання чинності цим Законом привести свою діяльність у відповідність з вимогами цього Закону; - протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом, сформувати статутний капітал у відповідності до цього Закону. У випадку, якщо ломбард у зазначені строки не виконає вимог, визначених цим пунктом, він зобов'язаний: негайно припинити надання фінансових послуг; протягом трьох місяців внести зміни до установчих документів про виключення фінансових послуг з видів господарської діяльності та виключення з найменування слова „ломбард".  
    -192- Єдін О.Й.
Пункт 2 Прикінцевих положень викласти у такій редакції: „2. Ломбарди створені до набрання чинності цим Законом, зобов'язані протягом року з дня набрання чинності цим Законом привести свою діяльність у відповідність з вимогами цього Закону. Перереєстрація цих ломбардів не провадиться".  
Враховано редакційно    
197. 3. Закони України та інші нормативно-правові акти до приведення у відповідність з цим Законом застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону, якщо інше не передбачено цим Законом.   -193- Беспалий Б.Я.
Пункт 3 Прикінцевих положень виключити.  
Відхилено   3. Закони України та інші нормативно-правові акти до приведення у відповідність з цим Законом застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.  
    -194- Тягнибок О.Я.
У частині 3 Прикінцевих положень слова „,якщо інше не передбачено цим Законом" - виключити.  
Відхилено    
198. 4. Кабінету Міністрів України:   -195- Беспалий Б.Я.
В пункті 4 Прикінцевих положень після тексту „Кабінету Міністрів України" доповнити текстом „протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом".  
Враховано частково   4. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набуття чинності цим Законом:  
199. подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;      подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;  
200. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;   -196- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити пункт 4 Прикінцевих положень проекту пунктом наступного змісту: "протягом шести місяців забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідність прийняття яких випливає із змісту цього Закону;"  
Враховано   привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідність прийняття яких випливає із змісту цього Закону  
201. забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади власних нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.   -197- Беспалий Б.Я.
В підпункті 3 пункту 4 Прикінцевих положень текст „перегляд і скасування" замінити словом „приведення", а текст „що суперечить цьому" замінити текстом „у відповідність до нього".  
Враховано   забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади власних нормативно-правових актів, у відповідність до цього Закону.