Кількість абзаців - 7 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про господарські товариства" (щодо зниження планки кворуму проведення загальних зборів господарського товариства) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. Закону України      Закону України  
2. Про внесення змін до Закону України "Про господарські товариства" (щодо зниження планки кворуму проведення загальних зборів господарського товариства)      Про внесення змін до Закону України "Про господарські товариства" (щодо зниження планки кворуму проведення загальних зборів господарського товариства)  
3. Верховна Рада України постановляє:      Верховна Рада України постановляє:  
4. І. Внести до Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1998 р., N 18, ст. 89; 1999, N 26, ст. 213) такі зміни:   -1- Олійник В.М.
В частині І законопроекту внести зміни до статті 11 Закону України "Про господарські товариства" та доповнити статтю 11 цього Закону частиною другою такого змісту: "Учасник (акціонер) , який прямо або опосередковано володіє у сукупності більш як 50 відсотками голосів у вищому органі товариства, зобов'язаний при обранні (призначенні) членів колегіального виконавчого органу товариства, ради товариства (спостережної ради), ревізійної комісії товариства забезпечити при голосуванні на загальних зборах пропорційну участь у складі цих органів кандидатів, запропонованих учасниками (акціонерами), що володіють більш як 10 відсотками голосів у вищому органі товариства. Кількість таких кандидатів у певному органі товариства визначається, виходячи з відповідної пропорції голосів таких акціонерів у вищому органі товариства, яка має забезпечувати досягнення обрання одного або більше членів відповідного органу".  
Відхилено   І. Внести до Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1998 р., N 18, ст. 89; 1999, N 26, ст. 213) такі зміни:  
5. 1. У частині восьмій статті 41 та частині першій статті 60 Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1998 р., N 18, ст. 89; 1999, N 26, ст. 213) цифри "60" замінити на цифри "50".   -2- Галуненко О.В.
Частину 8 ст. 41 Закону викласти в наступній редакції: "Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до статуту більш як 50 відсотків голосів у відкритому акціонерному товариству та більш як 60 відсотків голосів у закритому акціонерному товаристві".  
Відхилено   1. У частині восьмій статті 41 та частині першій статті 60 Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1998 р., N 18, ст. 89; 1999, N 26, ст. 213) цифри "60" замінити на цифри "50".  
    -3- Бондар О.М.
Ч. 8 ст. 41 та ч. 1 ст. 60 викласти в редакції чинного Закону. Ст. 41 після ч. 8 доповнити абзацом такого змісту: "В разі, якщо в загальних зборах беруть участь акціонери, що мають відповідно до статуту товариства 60 і менше відсотків голосів, приймається рішення про проведення повторних загальних зборів, але пізніше двох місяців від встановленої дати проведення перших загальних зборів. Повторні загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до статуту товариства більш як 50 відсотків голосів".  
Відхилено    
    -4- Портнов А.В.
В частині І законопроекту внести зміни до частини восьмої статті 41 Закону України "Про господарські товариства" та викласти частину восьму статті 41 цього Закону в такій редакції: "Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до статуту товариства більш як 60 відсотків голосів, за виключенням розгляду питань: а) про порядок розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів) - загальні збори вважаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до статуту товариства більш як 25 відсотків голосів; б) про затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії - загальні збори вважаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до статуту товариства більш як 50 відсотків голосів; в) про внесення змін до статуту товариства, припинення діяльності товариства шляхом ліквідації чи реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення), створення ліквідаційної комісії - загальні збори вважаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до статуту товариства більш як 75 відсотків голосів. Правомочність загальних зборів акціонерів визначається при розгляді кожного з зазначених питань окремо." В частині І законопроекту внести зміни до статті 46 Закону України "Про господарські товариства" та доповнити статтю 46 цього Закону частиною сьомою такого змісту: „Акціонери, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, мають право пропонувати кандидатури членів ради акціонерного товариства (спостережної ради) і такі пропозиції підлягають обов'язковому розгляду та прийняттю вищим органом акціонерного товариства. Кількість членів ради акціонерного товариства (спостережної ради), що обираються за поданням таких акціонерів, визначається пропорційно розміру їх голосів у вищому органі акціонерного товариства. При цьому, під час визначення кількості членів ради акціонерного товариства (спостережної ради) за пропозиціями таких акціонерів враховується лише та кількість голосів, що забезпечує обрання одного або більше членів ради акціонерного товариства (спостережної ради)." В частині І законопроекту внести зміни до статті 47 Закону України "Про господарські товариства" та доповнити статтю 47 цього Закону частиною другою такого змісту: „Акціонери, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, мають право пропонувати кандидатури членів виконавчого органу товариства і такі пропозиції підлягають обов'язковому розгляду та прийняттю. Кількість членів виконавчого органу товариства, що обираються за поданням таких акціонерів, визначається пропорційно розміру їх голосів у вищому органі акціонерного товариства. При цьому, під час визначення кількості членів виконавчого органу за пропозиціями таких акціонерів враховується лише та кількість голосів, що забезпечує обрання одного або більше членів виконавчого органу." У зв'язку з цим частину другу, третю, четверту, п'яту та шосту цієї статті вважати відповідно частинами третьою, четвертою, п'ятою, шостою та сьомою. В частині І законопроекту внести зміни до статтю 49 Закону України "Про господарські товариства" та доповнити статтю 49 цього Закону частиною другою такого змісту: "Акціонери, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, мають право пропонувати кандидатури членів ревізійної комісії товариства і такі пропозиції підлягають обов'язковому розгляду та прийняттю. Кількість членів ревізійної комісії товариства, що обираються за поданням таких акціонерів, визначається пропорційно розміру їх голосів у вищому органі акціонерного товариства. При цьому, під час визначення кількості членів ревізійної комісії за пропозиціями таких акціонерів враховується лише та кількість голосів, що забезпечує обрання одного або більше членів ревізійної комісії". У зв'язку з цим частину другу, третю, четверту, п'яту, шосту, сьому та восьму цієї статті вважати відповідно частинами третьою, четвертою, п'ятою, шостою, сьомою, восьмою та дев'ятою.  
Відхилено    
    -5- Міщенко С.Г.
Частину восьму статті 41 Закону викласти в такій редакції: "Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до статуту товариства більш як 60 відсотків голосів, крім випадку скликання повторних загальних зборів."  
Відхилено    
    -6- Олійник В.М.
В частині І законопроекту внести зміни до частини восьмої статті 41 Закону України "Про господарські товариства" та викласти частину восьму статті 41 цього Закону в такій редакції: "Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до статуту товариства більш як 50 відсотків голосів, крім випадків, коли одна особа в сукупності прямо або опосередковано володіє більш як 50 відсотками голосів. У випадку, якщо одній особі прямо або опосередковано в сукупності належить більш 50 відсотків голосів, загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до статуту товариства більш як 60 відсотків голосів".  
Відхилено    
    -7- Міщенко С.Г.
Статтю 43 Закону викласти в такій редакції: "Про проведення загальних зборів акціонерів держателі іменних акцій повідомляються персонально не пізніше ніж за 45 днів до скликання загальних зборів. У вказані строки повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів повинно бути направлено кожній особі, вказаній в реєстрі осіб, що мають право на участь у загальних зборах акціонерів, рекомендованим листом або вручено кожному з вказаних осіб під розпис. Загальне повідомлення друкується в місцевій пресі за місцезнаходженням акціонерного товариства і в одному із офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку із зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. В повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів повинні бути вказані: повне найменування товариства та його місце знаходження; дата, місце, час проведення загальних зборів акціонерів; дата складання списку осіб, що мають право на участь в загальних зборах акціонерів; порядок ознайомлення з інформацією (матеріалами), що підлягає наданню при підготовці до проведення загальних зборів акціонерів, та адреса, за якою з нею можна ознайомитись. Якщо до порядку денного включено питання про зміну статутного фонду акціонерного товариства, то одночасно з порядком денним друкується інформація, передбачена статтею 40 цього Закону. У разі необхідності може бути зроблено повторне повідомлення в зазначених засобах масової інформації. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, як правило, за місцезнаходженням акціонерного товариства, за винятком випадків, коли на день проведення загальних зборів 100 відсотками акцій товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації. Будь-який з акціонерів має право вносити свої пропозиції щодо порядку денного загальних зборів не пізніш як за 30 днів до їх скликання. Рішення про включення цих пропозицій до порядку денного приймається виконавчим органом товариства. Пропозиції акціонерів, які володіють більш як п'ятьма відсотками голосів або мають у власності акції, що сукупно перевищують 50 відсотків акцій міноритарних акціонерів, вносяться до порядку денного обов'язково. Рішення про зміни в порядку денному повинні бути доведені до відома всіх акціонерів не пізніш як за 10 днів до проведення зборів у порядку, передбаченому статутом. Від дати надіслання повідомлення про загальні збори акціонерів до дати їх проведення товариство повинне надати акціонерам можливість ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства, а у день проведення загальних зборів - також за місцем їх проведення. Загальні збори не вправі приймати рішення з питань, не включених до порядку денного."  
Відхилено    
    -8- Міщенко С.Г.
У статті 45 Закону назву статті викласти в такій редакції: "Стаття 45. Періодичність скликання загальних зборів акціонерів. Позачергові та повторні збори."  
Відхилено    
    -9- Міщенко С.Г.
Доповнити статтю 45 Закону частинами 5 - 8 такого змісту: "Повторні збори скликаються у випадку, якщо перші загальні збори (чергові чи позачергові) визнані такими, що не відбулись. Порядок скликання та проведення повторних загальних зборів акціонерів регламентується статтями 41, 42, 43 цього Закону. Повторні позачергові загальні збори акціонерів не проводяться, якщо акціонери або орган управління акціонерного товариства, що ініціювали скликання позачергових зборів, письмово відкликали свою вимогу про скликання позачергових загальних зборів. Повторні загальні збори проводяться не пізніше 60 днів після дати, встановленої для загальних зборів, що не відбулися. Повторні загальні збори акціонерів визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до статуту товариства більш як 50 відсотків голосів."  
Відхилено    
    -10- Бондар О.М.
Ст. 60 після частини 1 доповнити абзацами такого змісту: "В разі, якщо на зборах учасників присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності 60 і менше відсотками голосів, приймається рішення про проведення повторних зборів учасників, але не пізніше двох місяців від встановленої дати проведення перших зборів учасників. Повторні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 50 відсотками голосів."  
Відхилено    
    -11- Галуненко О.В.
У частині 1 ст. 60 Закону цифру "60" замінити цифрою "50".  
Враховано    
    -12- Олійник В.М.
В частині І законопроекту внести зміни до частини першої статті 60 Закону України "Про господарські товариства" та доповнити частину першу статті 60 цього Закону реченням такого змісту: "У випадку, якщо одній особі прямо або опосередковано в сукупності належить більш 50 відсотків голосів, збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів".  
Відхилено    
    -13- Білий О.П.
Розділ ІІ законопроекту викласти в такій редакції: "ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування Дія цього Закону до 1 липня 2008 року поширюється тільки на акціонерні товариства, частка держави у статутному фонді яких перевищує 50 відсотків або більш ніж 50 відсотків акцій яких знаходяться у статутних фондах інших господарських товариств, акціонером яких є держава Для інших акціонерних товариств норми цього Закону застосовуються з 1 липня 2008 року".  
Відхилено    
6. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.   -14- Прасолов І.М.
Розділ другий проекту Закону викласти в такій редакції: "ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2007 року".  
Враховано   ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2007 року.  
    -15- Олійник В.М.
Абзац другий та третій частини ІІ законопроекту вилучити.  
Відхилено    
    -16- Міщенко С.Г.
Законопроект доповнити розділом "Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Господарським товариствам у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести установчі документи у відповідність із цим Законом. При внесенні змін до установчих документів у зв'язку з прийняттям цього Закону господарськими товариствами плата не справляється".  
Відхилено