Кількість абзаців - 36 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. (прийнято за основу 17.03.2006)       
2. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
3. Про внесення змін до Закону України      Про внесення змін до Закону України  
4. "Про державні гарантії відновлення заощаджень      "Про державні гарантії відновлення заощаджень  
5. громадян України"      громадян України"  
6. ( щодо джерел витрат з повернення заощаджень громадян)   -1- Боднар-Петровська О.Б.
З огляду на те, що даний проект не відповідає Конституції України (в частині погашення компенсаційних облігацій в залежності від віку вкладників), є нереальним до виконання (оскільки передбачає збільшення обсягу загального фонду державного бюджету у розмірі до 1,5 відсотка валового внутрішнього продукту щорічно) та не вирішує проблеми компенсації громадянам України втрачених заощаджень у грошовій формі (оскільки передбачає заміну заощаджень державними компенсаційними облігаціями), пропонуємо даний проект відхилити.  
Відхилено    
    -2- Кравцов О.О.
Основними зауваженнями до проекту закону є відсутність в супровідних документах будь-якого фінансово-економічного обгрунтування щодо витрат з державного бюджету України на виконання деяких статей законопроекту, що є грубим порушенням вимог Бюджетного Кодексу України.  
Відхилено    
7. Верховна Рада п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
8. 1. Внести до Закону України "Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, № 8, ст. 60), (із змінами, внесеними згідно із Законами N 8/97-вр від 17.01.97, ВВР, 1997, № 8, ст. 61 N 201/98-вр від 24.03.98, ВВР, 1998, № 35, ст.240) такі зміни та доповнення:      І. Внести до Закону України "Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 8, ст. 60, ст. 61; 1998 р., № 35, ст. 240) такі зміни:  
9. 1). Статтю 4 викласти у такій редакції:      1) статтю 4 доповнити частиною другою такого змісту:  
10. Компенсація зазначених у частині першій статті 1 цього Закону заощаджень громадян гарантується державою у сумі, яка на 1 жовтня 1996 року становить 131,96 млрд.грн. Щорічно кошти для компенсації знецінених заощаджень відносяться на державний внутрішній борг України у розмірі до 1,5 відсотка валового внутрішнього продукту, розрахунково визначеного у Законі України про Державний бюджет України на відповідний рік.   -3- Карпачова Н.І.
У п\п 1 п.1 перше речення вилучити .Замість нього - залишити діючу редакцію статті 4 Закону. У другому реченні замість "до 1,5 відсотка" записати "не менше 1,5 відсотка".  
Враховано   "Щорічно кошти для компенсації знецінених заощаджень громадян передбачати в розмірі не менш як 1,5 відсотка обсягу внутрішнього валового продукту, розрахунково визначеного в Державному бюджеті України на відповідний рік";  
    -4- Яворівський В.О.
Статтю 4 викласти у такій редакції: "Компенсація зазначених у частині першій статті 1 цього Закону заощаджень громадян проводиться в порядку встановленому, статтями 6 і 7 цього Закону , та гарантується державою в сумі, яка на 1 жовтня 1996 року становить 131,96 млрд. гривень, в тому числі: грошові заощадженння - 121, 90; страхові внески - 7,77; облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 - 0,61; облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року - 1,05; державні казначейські зобов'язання СРСР - 0,21; сертифікати Ощадного банку СРСР - 0,42" далі за текстом законопроекту.  
Враховано у діючій редакції ст.4 Закону   
    -5- Чичков В.М.
Друге речення п/п 1 п.1 викласти у такій редакції: "Щорічно кошти для компенсації знецінених заощаджень громадян передбачати у розмірі не менше 1,5 відсотка внутрішнього валового продукту розрахунково визначеного у Законі України про Державний бюджет України на відповідний рік".  
Враховано    
11. 2). Статтю 6 викласти у такій редакції:       
12. "Право на компенсацію знецінених заощаджень та заощаджень громадян, поміщених у цінні папери (облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні казначейські зобов'язання СРСР, сертифікати Ощадного банку СРСР), мають всі вкладники ( їх спадкоємці) та власники цінних паперів (їх спадкоємці) Ощадбанку України.   -6- Карпачова Н.І.
Першу частину п/п 2 п.1 вилучити, оскільки вона повторює зміст першої частини ст. 1 діючого Закону.  
Враховано    
13. На суму компенсації знецінених заощаджень та заощаджень громадян, поміщених у цінні папери, видаються державні компенсаційні облігації з виз наченою номінальною вартістю, які будуть викупатися (погашатися) державою поступово за рахунок коштів, визначених щорічно у загальному фонді Державного бюджету України.   -7- Карпачова Н.І.
Частину другу п/п 2 п.1 вилучити , оскільки її реалізація потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету, а облігації фактично лише дублюватимуть ощадні книжки, які також є документальним підтвердженням наявності у громадян заощаджень.  
Враховано    
14. Порядок випуску та обігу державних компенсаційних облігацій затверджується постановою Кабінету Міністрів України.   -8- Карпачова Н.І.
Частину третю п/п 2 п.1 вилучити, оскільки облігації фактично лише дублюватимуть ощадні книжки, які також є документальним підтвердженням наявності у громадян заощаджень.  
Враховано    
15. Джерелом покриття витрат з повернення заощаджень вкладників є збільшення обсягу загального фонду державного бюджету у розмірі до 1,5 відсотка валового внутрішнього продукту на планований рік.   -9- Карпачова Н.І.
Частину четверту вилучити, оскільки вона повторює зміни, внесені до ст.4 Закону.  
Враховано    
16. Кошти для компенсації заощаджень громадян визначаються у Державному бюджеті України окремою статтею. Ця стаття є захищеною і не підлягає скороченню у разі зміни показників бюджету.   -10- Карпачова Н.І.
Частину п'яту доцільно залишити як нову редакцію частини другої ст.6 діючого Закону.  
Відхилено як таку, що не відповідає частині 3 ст.33 Бюджетного кодексу України   
    -11- Чичков В.М.
Частину п'яту вилучити.  
Враховано    
17. Положення про порядок використання коштів, що спрямовуються на погашення (викуп) державних компенсаційних облігацій, розробляється Кабінетом Міністрів України.   -12- Карпачова Н.І.
Частину шосту викреслити , оскільки редакція частини третьої ст.6 діючого Закону викладена більш точно.  
Враховано    
18. Кабінет Міністрів України може залучати для проведення компенсаційних виплат позабюджетні кошти, в тому числі кошти, залучені до Державного бюджету України через спеціальні податки, встановлені законами України, а також від здійснення операцій з державними цінними паперами.   -13- Карпачова Н.І.
Частину сьому вилучити, оскільки редакція частини четвертої ст.6 діючого Закону дає більше можливостей Кабінету Міністрів України щодо залучення коштів, зокрема - з валютного резерву Національного банку України.  
Враховано    
    -14- Чичков В.М.
Залишити норму діючого Закону.  
Враховано    
19. 3). Статтю 7 викласти у такій редакції:       
20. Черговість погашення (викупу) державних компенсаційних облігацій населенню встановлюється Кабінетом Міністрів України в залежності від віку вкладника, групи інвалідності та суми вкладу починаючи з 1 січня 2007 року, забезпечуючи першочерговість викупу облігацій для людей похилого віку, учасників Великої вітчизняної війни та інвалідів війни, в межах визначеної у державному бюджеті суми на зазначені цілі.   -15- Щербань А.В.
Абзац другий пункту 3) частини 1 законопроекту викласти у такій редакції: "Черговість погашення (викупу) державних компенсаційних облігацій населенню встановлюється Кабінетом Міністрів України в залежності від віку вкладника, групи інвалідності, майнового стану громадян, наявності дітей, які перебувають на уриманні громадян. При цьому забезпечується першочерговість викупу облігацій для людей похилого віку, учасників Великої вітчизняної війни та інваліді війни, а також членам багатодітних сімей, які мають сукупний доход нижчий за прожитковий мінімум, визначений відповідно до законодавства України в межах визначеної у державному бюджеті суми на зазначені цілі.  
Відхилено відповідно до рішення Конституційного суду України від 10.10.2001 р. №13-рп/2001   
    -16- Карпачова Н.І.
П/п 3 п.1 вилучити, оскільки запропонована редакція не відповідає рішенню Конснтитуційного суду України від 10.10.2001р. №13-рп/2001, відповідно до якого усі вкладники, незалежно від віку та інших обставин, мають рівні права на повернення заощаджень.  
Враховано    
    -17- Лукаш О.Л.
Положення частини 3 законопроекту щодо викладення статті 7 у нові редакції є досить суперечливою, так як відповідно до статті 24 Конституції України громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.  
Враховано    
21. Погашення (викуп) державних компенсаційних облігацій населенню проводиться враховуючи існуючу заборгованість по вікових категоріях вкладників, а саме:       
22. заборгованість вкладникам, яким 80 і більше років - 9 млрд.грн.;       
23. забогованість вкладникам, яким 75-80 років - 10,4 млрд.грн.;       
24. заборгованість вкладникам, яким 70-75 років - 17,9 млрд.грн.       
25. заборгованість вкладникам, яким 65-70 років - 16,3 млрд.грн.;       
26. заборгованість вкладникам, яким 60-65 років - 14,3 млрд.грн.;       
27. заборгованість вкладникам, яким до 60 років - 54 млрд.грн.       
28. Власники компенсаційних облігацій у визначені терміни погашення одержують кошти відповідно до вартості облігації у повному обсязі.       
29. Погашення компенсаційних облігацій здійснюється з урахуванням права успадкування вкладів, за винятком осіб, які виїхали з України."       
30. У випадку досягнення розміру валового внутрішнього продукту вище розрахункових показників, погашення компенсаційних облігацій може проводиться додатково по інших категоріях вкладників відповідно до нормативного акту Кабінету Міністрів України.       
31. Власники компенсаційних облігацій можуть погасити їх раніше встановленого Кабінетом Міністрів України для відповідної категорії громадян терміну за ціною, нижчою за номінальну , у порядку і на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.       
32. Власники належних їм компенсаційних облігацій можуть їх використовувати на оплату медичних послуг у державних стаціонарних закладах охорони здоров"я та навчання у вищих навчальних закладах за державним замовленням у порядку, розробленому Кабінетом Міністрів України.   -18- Щербань А.В.
Останній абзац пункту 3) частини 1 законопроекту викласти у такій редакції: "Власники належних їм компенсаційних облігацій можуть їх використовувати на оплату: житлово-комунальних послуг; послуг електрозв'язку; придбання скрапленого газу та твердого палива; навчання у вищих та середніх навчальних закладах; лікування та лікарських засобів. Порядок здійснення таких розрахунків визначається Кабінетом Міністрів України".  
Враховано частково у Прикінцевих положеннях  2) частину першу статті 8 викласти в такій редакції: "Стаття 8. У разі смерті вкладника, застрахованої особи чи страхувальника спадкоємці або інші особи, представники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування або громадських організацій, які взяли на себе організацію поховання, можуть при пред'явленні ощадної книжки вкладника, страхового свідоцтва та свідоцтва про смерть одержати в установах Ощадного банку України або колишнього Укрдержстраху, за місцезнаходженням вкладу або страхового внеску, частину проіндексованого вкладу чи страхового внеску для організації поховання та проведення необхідних відповідно до національних традицій поминально-ритуальних заходів, сума якої визначається Кабінетом Міністрів України".  
    -19- Лукаш О.Л.
У частині 7 статті 7 законопроекту вказана можливість використання власником належних йому компенсаційних облігацій на оплату медичних послуг у державних стаціонарних закладах та навчання у вищих навчальних закладах за державним замовленням. Водночас, відповідно до ч.3 ст.49 Конституції України держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно. Також, згідно статті 53 Конституції України кожен має право на освіту. Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі.  
Враховано    
    -20- Чичков В.М.
Статтю 8 викласти у такій редакції: "Стаття 8. У разі смерті вкладника, застрахованої особи чи страхувальника спадкоємці або інші особи, представники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування або громадських організацій, які взяли на себе організацію похорону, можуть при пред'явленні ощадної книжки вкладника, страхового свідоцтва та свідоцтва про смерть одержати в установах Ощадного банку України або правонаступників Укрдержстраху, за місцезнаходженням вкладу або страхового внеску , частину проіндексованого вкладу чи страхового внеску для організації похорону та проведення необхідних відповідно до національних традицій поминально-ритуальних заходів, сума якої визначається Кабінетом Міністрів України.  
Враховано    
33. 4). Доповнити Закон статтею 9 у такій редакції:   -21- Чичков В.М.
Законопроект доповнити Прикінцевими положеннями такого змісту: "ІІ. Прикінцеві положення 1.Цей Закон набирає чинності з дня опублікування. 2. Кабінету Міністрів України за рахунок коштів Державного бюджету України забезпечити створення єдиної автоматизованої бази даних вкладників, страхувальників, застрахованих осіб та підтримання її актуалізації. 3. Порядок та строки проведення інвентаризації зобов'язань держави перед громадянами України відповідно до статті 1 Закону встановлюються Кабінетом Міністрів України."  
Враховано редакційно   ІІ. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2008 року.  
34. Кабінету Міністрів України, Ощадному банку України, до 1 липня 2006 року забезпечити проведення інвентаризації зобов"язань держави згідно цього закону станом на 1 січня 2006 року та подати до Верховної Ради України пропозиції щодо стратегії погашення цих зобов"язань до 1 вересня 2006 року.   -22- Бондарчук І.М.
Доповнити законопроект Прикінцевими положеннями такого змісту: "Рекомендувати Кабінету Міністрів України щорічно здійснювати розрахунки з погашення зобов'язань держави по знецінених грошових заощадженнях громадян в установах Ощадного банку колишнього СРСР та державних цінних паперів колишнього СРСР за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам шляхом погашення заборгованості таких громадян за спожиті електричну і теплову енергію , природний газ, тверде паливо, послуги водопостачання і водовідведення, квартирну плату."  
Враховано   2. Кабінету Міністрів України: здійснювати щорічно розрахунки з погашення зобов'язань держави по знецінених грошових заощадженнях громадян в установах Ощадного банку колишнього СРСР та державних цінних паперів колишнього СРСР за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам шляхом погашення заборгованості таких громадян за спожиті електричну і теплову енергію, природний газ, тверде паливо, послуги водопостачання і водовідведення, квартирну плату; забезпечити створення за рахунок коштів Державного бюджету України єдиної автоматизованої бази даних вкладників, страхувальників і застрахованих осіб та її актуалізацію. 3. Порядок та строки проведення інвентаризації зобов'язань держави перед громадянами України визначених частиною першою статті 1 Закону України "Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України" встановлюються Кабінетом Міністрів України.  
35. 2. Цей закон набирає чинності з 1 січня 2007 року.   -23- Денісова Л.Л.
Пункт 2 викласти в такій редакції: "Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2008 року".  
Враховано