Кількість абзаців - 113 Таблиця поправок


Про тимчасовий порядок фінансування судової влади в Україні (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. П р о е к т      П р о е к т  
1. Закон України      Закон України  
2. "Про тимчасовий порядок фінансування судової влади в Україні"   -1- Мірошниченко Ю.Р.
Забарський В.В.
Лукаш О.Л.
З назви законопроекту слово "тимчасовий" виключити.  
Враховано   Про порядок фінансування судової влади в Україні  
3. Цей Закон з метою створення додаткових гарантій незалежності судової влади України визначає особливості її бюджетного фінансування.   -2- Притика Д.М.
Преамбулу проекту викласти в такій редакції: "Цим Законом встановлюється особливий порядок фінансування діяльності всіх судів України з метою забезпечення гарантій їх незалежності при здісненні судочинства".  
Враховано   Цим Законом встановлюється особливий порядок фінансування діяльності всіх судів України з метою забезпечення гарантій їх незалежності при здісненні судочинства.  
4. Розділ І. Загальні положення.      Розділ І. Загальні положення  
5. Стаття 1. Сфера застосування цього Закону      Стаття 1. Сфера застосування цього Закону  
6. 1. Положення цього Закону поширюються на суди України, Державну судову адміністрацію України та її територіальні управління, Академію суддів України, установи і організації, які відповідно до Законів України "Про судоустрій України" та "Про Конституційний Суд України" функціонують при судах.   -3- Лукаш О.Л.
Ч.1 ст.1 викласти в такій редакції: "1. Положення цього Закону поширюються на: - всі суди, які складають судову систему України, передбачену Законом України "Про судоустрій України"; - інші органи передбачені законами України "Про судоустрій України" та "Про Конституційний Суд України."  
Враховано   1. Положення цього Закону поширюються на: всі суди, що здійснюють судочинство в Україні відповідно до Конституції України та Закону України "Про судоустрій України"; інші органи, передбачені законами України "Про судоустрій України" та "Про Конституційний Суд України" (далі - органи системи судоустрою).  
7. 2. Під терміном "фінансування судової влади" у цьому Законі розуміється фінансування судів, органів державної влади, установ та організацій, зазначених у частині першій цієї статті.   -4- Лукаш О.Л.
Ч.2 ст.1 після слова "фінансування" доповнити словом "всіх". Після слова "судів" доповнити словами "що складають судову систему в Україні,"  
Враховано   2. Під терміном "фінансування судової влади" у цьому Законі розуміється фінансування всіх судів, що складають судову систему в Україні.  
8. Стаття 2. Законодавство про фінансування судової влади      Стаття 2. Законодавство про фінансування судової влади  
9. 1. Порядок фінансування судів, інших органів державної влади, установ та організацій, зазначених у частині першій статті 1 цього Закону, визначається Конституцією України, цим Законом, а також Бюджетним кодексом України, Законом України "Про судоустрій України" та іншими законодавчими актами України.   -5- Притика Д.М.
Ст..2 викласти в такій редакції: "1.Порядок фінансування судів та органів, зазначених у частині першій статті 1 цього Закону, визначається Конституцією України, Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України, законами України "Про судоустрій України", "Про статус суддів"., цим Законом та іншими нормативно-правовими актами України, що регулюють бюджетні правовідносини"..  
Враховано   1. Порядок фінансування судів та органів, зазначених у частині першій статті 1 цього Закону, визначається Конституцією України, Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України, законами України "Про судоустрій України", "Про статус суддів", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами України, що регулюють бюджетні правовідносини.  
10. 2. Положення Бюджетного кодексу України, Закону України "Про судоустрій України" та інших законодавчих актів України з питань фінансування судової влади діють у частині, що не суперечить положенням цього Закону.   -6- Портнов А.В.
Ч.2 ст.2 виключити.  
Враховано    
11. Стаття 3. Принципи фінансування судової влади      Стаття 3. Принципи фінансування судової влади  
12. Фінансування судової влади України здійснюється на основі принципів:      1. Фінансування судової влади України здійснюється на засадах:  
13. - утримання судів, Державної судової адміністрації та її територіальних органів виключно за рахунок коштів Державного бюджету України;   -7- Лукаш О.Л.
Абз.1, 2, 4 ч.1 ст.3 викласти в такій редакції: "- фінансування судів, інших органів системи судоустрою виключно за рахунок коштів Державного бюджету України;"  
Враховано   фінансування судів, інших органів системи судоустрою виключно за рахунок коштів Державного бюджету України;  
14. - врахування у Державному бюджеті України усіх видатків, необхідних для ефективної безперебійної роботи судів, виконання ними своїх функцій у повному обсязі;   -8- Притика Д.М.
Абз.4 ч.2 ст.3 викласти в такій редакції: "- врахування у Державному бюджеті України у повному обсязі видатків, необхідних для здійснення судами своїх функцій;  
Враховано   врахування у Державному бюджеті України в повному обсязі видатків, необхідних для здійснення судами своїх повноважень;  
15. - повного і своєчасного виділення і передачі відповідним розпорядникам грошових коштів, призначених у відповідності із Законом про Державний бюджет України на фінансування судової влади;   -9- Притика Д.М.
- повне і своєчасне встановлення бюджетних асигнувань та затвердження кошторисів розпорядникам бюджетних коштів; -самостійне управління розпорядниками бюджетними коштами, призначеними на фінансування судової влади, з обов'язковим дотриманням при цьому вимог бюджетного законодавства та затверджених кошторисів."  
Враховано   повного і своєчасного встановлення бюджетних асигнувань та затвердження кошторисів розпорядникам бюджетних коштів;  
16. - самостійного витрачання розпорядниками бюджетних коштів, призначених на фінансування судової влади, з обов'язковим дотриманням при цьому вимог бюджетного законодавства та затверджених кошторисів.      самостійного управління розпорядниками бюджетними коштами, призначеними на фінансування судової влади, з обов'язковим дотриманням при цьому вимог бюджетного законодавства та затверджених кошторисів.  
17. Стаття 4. Термін дії цього Закону   -10- Притика Д.М.
Ст. 4.виключити. Норми цієї статті передбачити у Прикінцевих положеннях законопроекту. Відповідно змінити нумерацію статей.  
Враховано    
18. Цей Закон діє протягом десяти років після набрання ним чинності.       
19. Розділ ІІ. Особливості планування бюджетних асигнувань на фінансування судової влади.   -11- Лукаш О.Л.
Назву розділу П викласти в такій редакції: "Особливості планування видатків Державного бюджету України на забезпечення діяльності судової влади".  
Враховано   Розділ ІІ. Особливості планування видатків Державного бюджету України на забезпечення діяльності судової влади  
20. Стаття 5. Джерела фінансування судової влади      Стаття 4. Головні розпорядники бюджетних коштів, призначених для фінансування судової влади  
21. 1. Фінансування судів, Державної судової адміністрації України та її територіальних управлінь здійснюється виключно за рахунок Державного бюджету України.   -12- Притика Д.М.
Назву і текст ст.4 викласти в такій редакції: ."Стаття 4. Головні розпорядники бюджетних коштів, призначених на фінансування судової влади 1.Перелік головних розпорядників коштів Державного бюджету України, призначених для фінансування судової влади, визначається Законом України "Про судоустрій України". Усі інші суди та органи, зазначені у частині першій статті1 цього Закону, є розпорядниками коштів Державного бюджету України. 2. Видатки Державного бюджету України на утримання Конституційного Суду України, Верховного Суду України. Вищих спеціалізованих судів визначаються законом про Державний бюджет України окремо."  
Враховано   1. Перелік головних розпорядників коштів Державного бюджету України, призначених для фінансування судової влади, визначається Законом України "Про судоустрій України". Усі інші суди та органи, зазначені у частині першій статті 1 цього Закону, є розпорядниками коштів Державного бюджету України. 2. Видатки Державного бюджету України на утримання Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Вищих спеціалізованих судів визначаються законом про Державний бюджет України окремо.  
22. 2. Академія суддів України, інші установи та організації, що функціонують при судах і не є органами державної влади, окрім бюджетного фінансування можуть фінансуватись також за рахунок коштів, що надходять від здійснення ними діяльності, передбаченої їх статутами, положеннями, іншими документами, що визначають їх правовий статус.   -13- Портнов А.В.
"Ч.2 ст.5 виключити.  
Враховано    
23. Стаття 6. Нормативи бюджетних потреб для фінансування судів      Стаття 5. Єдині нормативи фінансового забезпечення судів загальної юрисдикції та розрахунків капітальних видатків для фінансування судів  
24. 1. Розмір бюджетних асигнувань, необхідних для фінансування судів, визначається на основі нормативів бюджетних потреб для фінансування судів.   -14- Лукаш О.Л.
Назву ст.6 та ч.1 викласти в такій редакції: "Стаття 6. Єдині нормативи фінансового забезпечення судів загальної юрисдикції та розрахунків капітальних видатків для фінансування судів 1. Обсяги видатків Державного бюджету України, необхідних для фінансування судів, визначається на основі єдиних нормативів фінансового забезпечення судів загальної юрисдикції та розрахунків капітальних видатків для фінансування судів".  
Враховано   1. Обсяги видатків Державного бюджету України, необхідних для фінансування судів, визначаються на основі єдиних нормативів фінансового забезпечення судів загальної юрисдикції та розрахунків капітальних видатків для фінансування судів.  
25. 2. Нормативи бюджетних потреб для фінансування судів є документами, у яких на основі фінансових розрахунків вказуються грошові суми, які необхідно асигнувати для повного покриття усіх витрат, потрібних для забезпечення ефективної безперебійної роботи судів протягом календарного року.   -15- Портнов А.В.
У тексті законопроекту слова "нормативи бюджетних потреб" замінити словами "єдині нормативи фінансового забезпечення судів" у відповідних відмінках.  
Враховано   2. Єдині нормативи фінансового забезпечення судів загальної юрисдикції визначають поточні потреби судів у видатках на плановий бюджетний рік.  
    -16- Притика Д.М.
Ч.2 ст. 6 викласти у такій редакції: "2. Єдині нормативи фінансового забезпечення судів загальної юрисдикції визначають поточні потреби судів у видатках на плановий бюджетний рік."  
Враховано    
26. 3. Нормативи бюджетних потреб складаються окремо для Конституційного Суду України, Верховного Суду України, кожного із вищих спеціалізованих судів, Касаційного Суду України та Апеляційного Суду України. Для місцевих та апеляційних судів (окремо для загальних судів, господарських та адміністративних судів) складаються типові нормативи бюджетних потреб, які розраховуються на основі варіантів мінімального та максимального розміру асигнувань, необхідних для фінансування діяльності відповідного суду з урахуванням розміру території, на яку поширюється юрисдикція суду, кількості населення, що проживає на цій території, кількості судових справ, що розглядаються у суді протягом календарного року, та інших особливостей, що впливають на його роботу.   -17- Шустік О.Ю.
Положення законопроекту, які містять посилання на Касаційний та Апеляційний Суд України виключити.  
Враховано   3. Єдині нормативи фінансового забезпечення судів загальної юрисдикції складаються окремо для місцевих та апеляційних судів (окремо для загальних судів, господарських, адміністративних та інших спеціалізованих судів) з урахуванням розміру території регіону, на яку поширюється юрисдикція суду, кількості населення, що проживає на цій території, кількості та обсягу судових справ, що розглядаються в суді протягом календарного року, та інших особливостей, що впливають на його роботу.  
    -18- Лукаш О.Л.
Ч.3 ст.6 викласти у такій редакції: „3. Єдині нормативи фінансового забезпечення судів загальної юрисдикції складаються окремо для місцевих та апеляційних судів (окремо для загальних судів, господарських, адміністративних та інших спеціалізованих судів) з урахуванням розміру території регіону, на яку поширюється юрисдикція суду, кількості населення, що проживає на цій території, кількості та обсягу судових справ, що розглядаються у суді протягом календарного року, та інших особливостей, що впливають на його роботу."  
Враховано    
27. 4. У нормативах бюджетних потреб вказуються розміри бюджетних асигнувань, необхідних для оплати праці суддів та інших працівників суду, передбачених законом заходів їх матеріально-побутового забезпечення та соціального захисту, розгляду судових справ (витрати на папір, канцелярські приналежності, відрядження, оплату участі свідків та потерпілих у розгляді справ тощо), утримання приміщення суду (витрати на опалення, освітлення, оплату інших комунальних послуг, капітальний та поточний ремонт, охорону тощо), придбання та обслуговування необхідної для роботи суду техніки ( у тому числі комп'ютерної та розмножувальної), придбання меблів, утримання транспорту та інших необхідних для роботи суду витрат, а також загальна сума бюджетних асигнувань, необхідна для утримання відповідного суду.   -19- Притика Д.М.
Ч.4 ст.6 викласти в такій редакції: „4. У єдиних нормативах фінансового забезпечення судів загальної юрисдикції зазначаються потреби судів у фінансових ресурсах для оплати праці суддів та інших працівників суду, здійснення, передбачених законом, заходів їх матеріально-побутового забезпечення та соціального захисту, розгляду судових справ (забезпечення папером, канцелярським приладдям, витрати на відрядження, оплату участі свідків та потерпілих у розгляді справ тощо), утримання приміщення суду (витрати на опалення, освітлення, оплату інших комунальних послуг, капітальний та поточний ремонт, охорону тощо), ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, придбання та обслуговування необхідної для роботи суду техніки ( у тому числі комп'ютерної та розмножувальної), придбання меблів, утримання транспорту та інших необхідних для роботи суду ресурсів."  
Враховано   4. У єдиних нормативах фінансового забезпечення судів загальної юрисдикції зазначаються потреби судів у фінансових ресурсах для оплати праці суддів та інших працівників суду, здійснення передбачених законом заходів їх матеріально-побутового забезпечення та соціального захисту, розгляду судових справ (забезпечення папером, канцелярським приладдям, витрати на відрядження, оплату участі свідків та потерпілих у розгляді справ тощо), утримання приміщення суду (витрати на опалення, освітлення, оплату інших комунальних послуг, капітальний та поточний ремонт, охорону тощо), ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, придбання та обслуговування необхідної для роботи суду техніки (у тому числі комп'ютерної, розмножувальної), придбання меблів, утримання транспорту та інших необхідних для роботи суду ресурсів.  
28. Стаття 7. Порядок розробки, затвердження і використання нормативів бюджетних потреб   -20- Шустік О.Ю.
Назву статті 7 викласти в такій редакції: "Порядок розробки і затвердження єдиних нормативів фінансового забезпечення судів загальної юрисдикції"  
Враховано   Стаття 6. Порядок розробки і затвердження єдиних нормативів фінансового забезпечення судів загальної юрисдикції  
29. 1. Нормативи бюджетних потреб для фінансування судів розробляються і затверджуються один раз на три роки. Якщо офіційний індекс інфляції за календарний рік, у якому розроблялись і затверджувались відповідні нормативи, перевищує п'ять відсотків, нові нормативи можуть бути складені і затверджені у наступному календарному році.   -21- Портнов А.В.
1.В назві ст.7 після слова "використання" замінити словами "єдиних нормативів фінансового забезпечення судів загальної юрисдикції"  
Враховано   1. Єдині нормативи фінансового забезпечення судів загальної юрисдикції розробляються і затверджуються щорічно.  
    -22- Портнов А.В.
1. Ч.1 ст.7 викласти в такій редакції:" "Єдині нормативи фінансового забезпечення судів загальної юрисдикції розробляються і затверджуються щорічно".  
Враховано    
30. 2. Нормативи бюджетних потреб для фінансування судів розробляються і затверджуються Державною судовою адміністрацією України. Нормативи бюджетних потреб для Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Касаційного Суду України, Апеляційного Суду України затверджуються після їх погодження президіями цих судів, а для Конституційного Суду України - після погодження відповідних нормативів на засіданні Конституційного Суду України. Типові нормативи бюджетних потреб для місцевих та апеляційних судів затверджуються після їх погодження Радою суддів України.   -23- Шустік О.Ю.
Ч.2 ст. 7 викласти в такій редакціїї: "Єдині нормативи фінансового забезпечення місцевих та апеляційних судів розробляються і затверджуються Державною судовою адміністрацією України за погодженням з Радою суддів України.".  
Враховано   2. Єдині нормативи фінансового забезпечення місцевих та апеляційних судів розробляються і затверджуються Державною судовою адміністрацією України за погодженням з Радою суддів України.  
31. 3. Методика розробки нормативів бюджетних потреб для фінансування судів затверджується Державною судовою адміністрацією України.   -24- Лукаш О.Л.
Ч. 3 ст.7 викласти в такій редакції: "3.Єдині нормативи фінансового забезпечення судів загальної юрисдикції мають бути затверджені не пізніше 1 квітня поточного календарного року."  
Враховано   3. Єдині нормативи фінансового забезпечення судів загальної юрисдикції мають бути затверджені не пізніше 1 квітня поточного календарного року.  
32. Стаття 8. Використання нормативів бюджетних потреб для фінансування судів   -25- Портнов А.В.
Статтю 8 виключити. Змінити нумерацію статей.  
Враховано    
33. 1. Нормативи бюджетних потреб для фінансування судів мають бути затверджені не пізніше 1 червня відповідного календарного року.       
34. 2. Після затвердження нормативи бюджетних потреб використовуються для складання пропозицій щодо фінансування судової влади, а також направляються до Кабінету Міністрів України та у комітети Верховної Ради України, до відання яких відносяться питання судоустрою та бюджету, для їх використання в процесі розробки та розгляду проектів законів про державний бюджет України.       
35. Стаття 9. Складання та використання пропозицій щодо фінансування судової влади      Стаття 7. Формування бюджетних запитів щодо фінансування судової влади  
36. Державна судова адміністрація України на основі розрахунків, зроблених з урахуванням нормативів бюджетних потреб для фінансування судів, не пізніше 20 червня відповідного календарного року ухвалює пропозиції щодо фінансування судової влади у наступному бюджетному році.   -26- Притика Д.М.
Назву статті 9 та ч.1, 2 викласти в такій редакції: "Формування бюджетних запитів щодо фінансування судової влади" 1.Планування попередніх показників проекту Державного бюджету України на наступний бюджетний рік та прогнозних показників на перспективу здійснюється головними розпорядниками бюджетних коштів органів судової влади на початку поточного року в розрізі видатків споживання (поточних видатків) та видатків розвитку (капітальних видатків).  
Враховано   1. Планування попередніх показників проекту Державного бюджету України на наступний бюджетний рік та прогнозних показників на перспективу здійснюється головними розпорядниками бюджетних коштів органів судової влади на початку поточного року в розрізі видатків споживання (поточних видатків) та видатків розвитку (капітальних видатків).  
37. 2. Пропозиції щодо фінансування судової влади є документом, в якому зазначається загальний розмір бюджетних коштів, необхідних для фінансування судової влади, в цілому та окремо по кожному суду чи органу державної влади, які є головними розпорядниками бюджетних коштів. Пропозиції можуть містити і інші відомості, необхідні для розгляду питання про фінансування судової влади.   -27- Притика Д.М.
2. Узагальнені попередні показники формуються головними розпорядниками бюджетних коштів органів судової влади за кожною бюджетною програмою та подаються до Міністерства фінансів України у визначені ним терміни."  
Враховано   2. Узагальнені попередні показники формуються головними розпорядниками бюджетних коштів органів судової влади за кожною бюджетною програмою та подаються до Міністерства фінансів України у визначені ним терміни.  
38. 3. Бюджетні асигнування на утримання Державної судової адміністрації України, її територіальних управлінь, бюджетних установ і організацій, які діють при судах чи у системі Державної судової адміністрації України, розраховуються у загальному порядку, передбаченому бюджетним законодавством, і враховуються про складанні пропозицій щодо фінансування судової влади.   -28- Шустік О.Ю.
Ч.3 ст.9 викласти в такій редакції: "На підставі доведених Міністерством фінансів України граничних обсягів видатків на наступний бюджетний рік головними розпорядниками бюджетних коштів органів судової влади формуються бюджетні запити з урахуванням пропозицій судів усіх рівнів у повному обсязі, які подаються до Міністерства фінансів України та комітетів Верховної Ради України, до відання яких належать питання судоустрою та бюджету".  
Враховано   3. На підставі доведених Міністерством фінансів України граничних обсягів видатків на наступний бюджетний рік головними розпорядниками бюджетних коштів органів судової влади формуються бюджетні запити з урахуванням пропозицій судів усіх рівнів у повному обсязі, які подаються до Міністерства фінансів України та комітетів Верховної Ради України, до відання яких належать питання судоустрою та бюджету.  
39. 4. Пропозиції щодо фінансування судової влади не пізніш як протягом 5 днів після їх ухвалення направляються до Кабінету Міністрів України для їх використання і врахування при складанні проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік, а також у комітети Верховної Ради України, до відання яких відносяться питання судоустрою та бюджету.   -29- Притика Д.М.
Ч..4 ст.9 викласти в такій редакції: "Бюджетні запити головних розпорядників бюджетних коштів органів судової влади визначаються відповідно до вимог Бюджетного кодексу України на чинній нормативно-правовій базі за погодженням з Радою суддів України або радами суддів відповідних спеціалізованих судів."  
Враховано   4. Бюджетні запити головних розпорядників бюджетних коштів органів судової влади розробляються відповідно до вимог Бюджетного кодексу України на чинній нормативно-правовій базі за погодженням з Радою суддів України або радами суддів відповідних спеціалізованих судів.  
40. 5. Методика складання пропозицій щодо фінансування судової влади затверджується Державною судовою адміністрацією України.   -30- Портнов А.В.
Ч.5 ст.9 викласти в такій редакції: "5. Видатки Державного бюджету України на утримання Державної судової адміністрації України, її територіальних управлінь, розраховуються в загальному порядку, передбаченому бюджетним законодавством.. "  
Враховано   5. Видатки Державного бюджету України на утримання Державної судової адміністрації України, її територіальних управлінь, розраховуються в загальному порядку, передбаченому бюджетним законодавством.  
41. Стаття 10. Особливості розгляду питання про фінансування судової влади під час розгляду проекту закону про Державний бюджет України та законопроектів про внесення змін до цього закону      Стаття 8. Особливості розгляду питання про фінансування судової влади під час розгляду проекту закону про Державний бюджет України та законопроектів про внесення змін до цього закону  
42. 1. Кабінет Міністрів України, направляючи до Верховної Ради України проект закону про Державний бюджет України, зобов'язаний письмово поінформувати Верховну Раду України про ступінь врахування у проекті пропозицій щодо фінансування судової влади. У разі неповного врахування цих пропозицій має бути дано мотивоване пояснення причин, через які пропозиції не враховані повністю.   -31- Шустік О.Ю.
Перше речення ч.1., ч.2 ст.10 викласти в такій редакції: "Кабінет Міністрів України, направляючи до Верховної Ради України проект закону про Державний бюджет України, зобов'язаний надати інформацію Верховній Раді України та головним розпорядникам бюджетних коштів органів судової влади про ступінь врахування у проекті пропозицій щодо фінансування судової влади. 2. У разі наступного внесення змін до закону про Державний бюджет України не допускається зменшення бюджетних призначень на фінансування судової влади"  
Враховано   1. Кабінет Міністрів України, направляючи до Верховної Ради України проект закону про Державний бюджет України, зобов'язаний надати інформацію Верховній Раді України та головним розпорядникам бюджетних коштів органів судової влади про ступінь врахування у проекті пропозицій щодо фінансування судової влади. У разі неповного врахування цих пропозицій має бути дано мотивоване пояснення причин, через які пропозиції не враховані повністю.  
43. 2. У разі наступного внесення до закону про Державний бюджет України змін не допускається зменшення передбачених законом сум бюджетних видатків, що призначені на фінансування судової влади.      2. У разі наступного внесення змін до закону про Державний бюджет України не допускається зменшення бюджетних призначень на фінансування судової влади.  
44. Стаття 11. Визначення розміру коштів Державного бюджету України, які призначаються для фінансування судової влади   -32- Притика Д.М.
Назву статті 11 та текст викласти в такій редакції: "Стаття 9.Визначення обсягів видатків Державного бюджету України на фінансування судової влади.  
Враховано   Стаття 9. Визначення обсягів видатків Державного бюджету України на фінансування судової влади  
45. 1. В період дії цього Закону розмір передбачених законом видатків Державного бюджету України, що призначаються на фінансування судової влади, підлягає щорічному збільшенню не менш як на 8 відсотків порівняно з розміром цих же видатків, визначених законом для попереднього фінансового року.   -33- Притика Д.М.
У ч.1 ст.11 слова ""порівняно з розміром цих же видатків, визначених законом" замінити словами "відносно рівня попереднього фінансового року"  
Враховано   1.У період дії цього Закону розмір передбачених законом видатків Державного бюджету України, що призначаються на фінансування судової влади, підлягає щорічному збільшенню не менш як на 8 відсотків відносно рівня попереднього фінансового року.  
46. 2. Передбачене частиною першою цієї статті правило не застосовується у випадку повного врахування у законі про Державний бюджет України ухвалених відповідно до статті 9 цього Закону пропозицій щодо фінансування судової влади.   -34- Притика Д.М.
2. Передбачена частиною першою цієї статті норма не застосовується в разі повного врахування у законі про Державний бюджет України потреб у забезпеченні коштами судів усіх рівнів. 3. При прийнятті закону про Державний бюджет України на наступний рік не допускається зменшення загального обсягу видатків на фінансування судової влади, визначеного законом про Державний бюджет України на поточний рік".  
Враховано   2. Передбачена частиною першою цієї статті норма не застосовується в разі повного врахування у законі про Державний бюджет України потреб у забезпеченні коштами судів усіх рівнів.  
47. 3. В період дії цього Закону при прийнятті закону про Державний бюджет України на відповідний рік не допускається зменшення визначеного законом про Державний бюджет України на попередній рік загального розміру видатків загального фонду чи видатків спеціального фонду Державного бюджету України, призначених для фінансування судової влади.      3. При прийнятті закону про Державний бюджет України на наступний рік не допускається зменшення загального обсягу видатків на фінансування судової влади, визначеного законом про Державний бюджет України на поточний рік.  
48. Розділ ІІІ. Порядок виділення та розподілу бюджетних коштів, призначених для фінансування судової влади   -35- Притика Д.М.
Розділ 3 виключити, як такий, що суперечить положенням Бюджетного кодексу України. Відповідно змінити нумерацію розділів та статей.  
Враховано    
49. Стаття 12. Головні розпорядники бюджетних коштів, призначених на фінансування судової влади       
50. 1. Перелік головних розпорядників коштів Державного бюджету України, призначених для фінансування судової влади, визначається Законом України "Про судоустрій України". Усі інші суди, органи державної влади, організації та установи, зазначені у частині першій статті 1 цього Закону, є розпорядниками коштів Державного бюджету, переданих в їх розпорядження для фінансування їх діяльності.       
51. 2. Бюджетні кошти на фінансування Касаційного Суду України та Апеляційного суду України перераховуються безпосередньо через Державну судову адміністрацію України. Фінансування місцевих та апеляційних судів здійснюється через територіальні управління Державної судової адміністрації.       
52. 3. Кошти на фінансування Академії суддів України, установ і організацій, які відповідно до Законів України "Про судоустрій України" та "Про Конституційний Суд України" функціонують при судах, перераховуються через Державну судову адміністрацію України та відповідні суди.       
53. Стаття 13. Порядок виділення бюджетних коштів, призначених на фінансування судової влади       
54. 1. Державне казначейство України не пізніше 10 числа кожного календарного місяця у повному обсязі перераховує на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів, зазначених у статті 120 Закону України "Про судоустрій України" (далі - головні розпорядники) грошові кошти, які відповідно до їх кошторисів та помісячних розписів видатків мають бути виділені на фінансування судової влади у цьому місяці.       
55. 2. Якщо розмір видатків на відповідний місяць не визначено, кожному із головних розпорядників не пізніше 10 числа кожного місяця перераховується 1/12 від загальної суми грошових коштів, яка відповідно до закону про Державний бюджет України має бути виділена цьому головному розпорядникові протягом року.       
56. Стаття 14. Заходи, які можуть бути вжиті у випадку неповного або несвоєчасного виділення бюджетних коштів, призначених на фінансування судової влади       
57. 1. У випадку, коли Державним казначейством України станом на 10 число відповідного календарного місяця перераховано менше коштів на фінансування судової влади, ніж передбачено статтею 13 цього Закону, головний розпорядник, який не отримав кошти у повному обсязі, виписує інкасове доручення на безспірне списання суми неперерахованих грошових коштів з єдиного казначейського рахунку Державного бюджету України і перерахування їх на банківський рахунок цього головного розпорядника. Перший примірник доручення негайно направляється до Національного банку України, другий примірник - до Державного казначейства України. 2. Якщо протягом трьох календарних днів після надіслання інкасового доручення грошові кошти, зазначені у ньому, не перераховані або не повністю перераховані на банківський рахунок головного розпорядника, який виписав доручення, Національний банк України протягом наступного дня авансом зараховує неперераховану суму на рахунок головного розпорядника, а після цього здійснює списання коштів з єдиного казначейського рахунку Державного бюджету України до повного погашення авансу.       
58. 3. Інкасове доручення, передбачене частиною першою цієї статті, підлягає негайному виконанню. До виконання інкасового доручення забороняється виконання будь-яких інших розпоряджень щодо перерахування коштів Державного бюджету України незалежно від того, ким віддані ці розпорядження.       
59. 4. Правомірність направлення інкасового доручення чи обгрунтованість розміру зазначеної у ньому грошової суми можуть бути оскаржені до Верховного Суду України. Скарга з цих питань приймається до розгляду лише після повного виконання відповідного інкасового доручення і не пізніше 20 грудня відповідного бюджетного року.       
60. Стаття 15. Порядок розподілу головними розпорядниками одержаних ними бюджетних коштів       
61. 1. Головні розпорядники проводять щомісячний розподіл одержаних ними бюджетних коштів і перераховують їх на рахунки судів, інших установ та організацій не пізніше 14 числа кожного місяця.       
62. 2. У випадку несвоєчасного одержання коштів розподіл і перерахування головним розпорядником грошових сум, одержаних із запізненням, проводиться протягом трьох календарних днів після їх надходження.       
63. 3. Територіальні управління Державної судової адміністрації України проводять розподіл одержаних ними бюджетних коштів і їх перерахування на рахунки судів протягом трьох календарних днів після їх надходження.       
64. 4. Державна судова адміністрація України, її територіальні управління у випадках неповного (несвоєчасного) одержання місячного обсягу бюджетних коштів у першочерговому порядку забезпечують перерахування грошових коштів на рахунки судів. До повного перерахування Державною судовою адміністрацією України, її територіальними управліннями місячного обсягу бюджетних коштів, призначених судам, на рахунки інших органів державної влади, установ чи організацій можуть бути перераховані лише бюджетні кошти, які призначаються для оплати праці.       
65. Стаття 16. Розмежування бюджетних витрат судів та коштів на фінансування цих витрат       
66. 1. Бюджетні витрати судів, які є головними розпорядниками коштів Державного бюджету, а також бюджетні витрати Апеляційного Суду України та Касаційного Суду України здійснюються цими судами самостійно.       
67. 2. Місцеві та апеляційні суди самостійно здійснюють бюджетні витрати на поточні потреби своєї діяльності, у тому числі витрати на оплату праці суддів та працівників суду, розгляд судових справ, утримання приміщення суду, утримання закріплених за судом транспортних засобів, послуги зв'язку. Суми грошових коштів, призначених на фінансування поточних потреб діяльності суду, та інших витрат, які суд здійснює самостійно, включаються до кошторису суду і щомісячно перераховуються на його банківський рахунок у порядку, передбаченому статтею 15 цього Закону.       
68. 3. Капітальні витрати, пов'язані із діяльністю місцевих та апеляційних судів, здійснюються ними на підставі замовлень через територіальні управління Державної судової адміністрації України. Суми грошових коштів, призначених на фінансування капітальних витрат та інших витрат, які суд здійснює через органи Державної судової адміністрації України, перераховуються на окремий рахунок відповідного територіального управління Державної судової адміністрації України, і витрачаються на задоволення замовлень судів відповідно до їх цільового призначення.       
69. 4. Розмежування бюджетних витрат місцевих та апеляційних судів на витрати, що здійснюються ними самостійно, та витрати, які здійснюються на підставі замовлень, встановлюється Положенням, яке з урахуванням положень цієї статті затверджується Державною судовою адміністрацією України після його погодження Радою суддів України.       
70. Розділ ІV. Порядок використання коштів Державного бюджету України, виділених на фінансування судової влади.   -36- Портнов А.В.
В назві розділу Ш слово "виділених" замінити словом "призначених"  
Враховано   Розділ Ш. Порядок використання коштів Державного бюджету України, призначених на фінансування судової влади  
71. Стаття 17. Особливості здійснення видатків на фінансування судової влади      Стаття 10. Особливості здійснення видатків на фінансування судової влади  
72. 1. На грошові кошти, призначені на фінансування судів, органів державної влади, установ та організацій, зазначених у частині першій статті 1 цього Закону, не поширюється принцип казначейського виконання Державного бюджету України.   -37- Портнов А.В.
Ст. 17 викласти в такій редакції: "1. Фінансування органів судової влади в процесі виконання Державного бюджету України здійснюється у повному обсязі і не може бути скороченим. 2. Фінансування органів судової влади здійснюється щомісячно протягом поточного бюджетного року та рівномірно - у розмірі однієї четвертої суми, передбаченої їх річними кошторисами, на квартал. 3 Видатки на утримання судів виділяються органами Державного казначейства головним розпорядникам бюджетних коштів не пізніше 10 числа кожного місяця"..  
Враховано   1. Фінансування органів судової влади в процесі виконання Державного бюджету України здійснюється у повному обсязі і не може бути скорочено.  
73. 2. Суди, органи державної влади, установи та організації, зазначені у частині першій статті 1 цього Закону, самостійно витрачають бюджетні кошти, що надійшли на їх банківські рахунки, відповідно до своїх кошторисів та з дотриманням цільового призначення цих коштів.      2. Фінансування органів судової влади здійснюється щомісячно протягом поточного бюджетного року та рівномірно - у розмірі однієї четвертої суми, передбаченої їх річними кошторисами, на квартал.  
74. 3. На укладання угод, пов'язаних із забезпеченням поточних потреб місцевих та апеляційних судів, та оплату товарів, робіт та послуг, одержаних по цих угодах, не поширюється дія Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".      3 Видатки на утримання судів виділяються органами Державного казначейства головним розпорядникам бюджетних коштів не пізніше 10 числа кожного місяця.  
75. Стаття 18. Правовий режим банківських рахунків судів, органів державної влади, установ та організацій, які входять до сфери судової влади       
76. 1. Банківські рахунки судів, органів державної влади, установ та організацій, зазначених у частині першій статті 1 цього Закону, є бюджетними рахунками. Грошові кошти, які знаходяться на цих рахунках, можуть бути переказані відповідно до розпоряджень установи чи організації, якій відкрито рахунок, або у порядку виконавчого провадження на основі відповідних виконавчих документів.   -38- Шустік О.Ю.
Статті 18, 19, 20. 21, 22, 23 виключити як такі, що суперечять бюджетному законодавству. Відповідно змінити нумерацію статей.  
Враховано    
77. 2. Бюджетні кошти, які знаходяться на банківських рахунках судів, органів державної влади, установ та організацій, зазначених у частині першій статті 1 цього Закону, зберігаються на цих рахунках протягом двох місяців після закінчення відповідного бюджетного року з метою проведення повного розрахунку за одержані у відповідному році товари, роботи та послуги. Невикористані до закінчення цього терміну бюджетні кошти можуть бути вилучені або зараховані у рахунок бюджетних асигнувань на поточний рік.       
78. Стаття 19. Порядок складання кошторисів та планів асигнувань судів, які є головними розпорядниками бюджетних коштів       
79. 1. Кошториси та плани асигнувань судів, які є головними розпорядниками коштів державного бюджету, після їх складання підписуються головою відповідного суду і негайно надсилаються до Державного казначейства України та Державної судової адміністрації України.       
80. 2. Суди - головні розпорядники бюджетних коштів, при яких відповідно до Законів України "Про судоустрій України" та "Про Конституційний Суд України" функціонують організації та установи, що є розпорядниками бюджетних коштів, складають і подають до Державного казначейства України та Державної судової адміністрації України розподіл показників бюджетних асигнувань між цими розпорядниками бюджетних коштів, який має відповідати їх кошторисам.       
81. 3. Кошториси та плани асигнувань усіх судів, органів державної влади, установ та організацій, зазначених у частині першій статті 1 цього Закону, складаються з додержанням загального порядку, передбаченого бюджетним законодавством, та у відповідності з положеннями закону про державний бюджет України на відповідний рік.       
82. Стаття 20. Порядок складання та затвердження кошторисів судів, які не є головними розпорядниками бюджетних коштів, та інших установ та організацій, які входять до сфери судової влади       
83. 1. Кошториси доходів і видатків судів, які не є головними розпорядниками бюджетних коштів, затверджуються територіальними управліннями Державної судової адміністрації України, а кошториси Касаційного Суду України та Апеляційного суду України - Державною судовою адміністрацією України.       
84. 2. Кошториси доходів і видатків установ та організацій, які відповідно до Законів України "Про судоустрій України" та "Про Конституційний Суд України" функціонують при судах та Державній судовій адміністрації України, затверджуються відповідними судами, Державною судовою адміністрацією України.       
85. Стаття 21. Порядок складання та затвердження кошторису та плану асигнувань Державної судової адміністрації України       
86. 1. Кошторис та план асигнувань Державної судової адміністрації України після їх складання підписуються Головою Державної судової адміністрації України і негайно направляються до Державного казначейства України.   -39- Лукаш О.Л.
Статтю 21 виключити., змінити нумерацію статей.  
Враховано    
87. 2. Кошториси та плани асигнувань територіальних управлінь Державної судової адміністрації України затверджуються Державною судовою адміністрацією України.       
88. 3. Державна судова адміністрація України та кожне її територіальні управління також складають розподіл показників бюджетних асигнувань між розпорядниками бюджетних коштів, які одержують через них відповідні асигнування. Зведений розподіл показників бюджетних асигнувань Державна судова адміністрація України направляє до Державного казначейства України.       
89. 4. Кошториси, плани асигнувань, інші документи, які відповідно до статей 19-21 цього Закону направляються до Державного казначейства України, мають бути надані йому не пізніше 8 січня поточного фінансового року, а у разі несвоєчасного прийняття закону про державний бюджет України на відповідний рік - не пізніш як через 10 днів після набрання таким законом чинності.       
90. Стаття 22. Порядок складання та затвердження зведеного розподілу показників бюджетних асигнувань на фінансування судової влади       
91. 1. Державна судова адміністрація України на основі відповідних кошторисів та розподілів показників бюджетних асигнувань складає зведений розподіл показників бюджетних асигнувань на фінансування судової влади, який має охоплювати усі суди, органи державної влади, організації та установи, що відносяться до сфери судової влади України.       
92. 2. Зведений розподіл показників бюджетних асигнувань на фінансування судової влади використовується для оперативного контролю за станом фінансування судової влади та для інформування Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та громадян України про стан виконання положень закону про державний бюджет України у частині фінансування судової влади.       
93. Стаття 23. Документи, які є підставою для виплати бюджетних коштів, що знаходяться на банківських рахунках судів та інших установ та організацій, які входять до сфери судової влади   -40- Портнов А.В.
Ст. 23 виключити. Відповідно змінити нумерацію статей.  
Враховано    
94. Виплата бюджетних коштів, що знаходяться на банківських рахунках судів, органів державної влади, установ та організацій, зазначених у частині першій статті 1 цього Закону, здійснюється на підставі платіжних доручень чи інших документів на переказ, оформлених відповідно до вимог Закону України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" та інших актів законодавства.       
95. Розділ V. Контроль за належним використанням грошових коштів, виділених на фінансування судової влади   -41- Лукаш О.Л.
В назві розділу !У і ст..11 виключити слово "грошових" та слово "виділених" замінити словом "призначених"  
Враховано   Розділ ІV. Контроль за належним використанням коштів, призначених для фінансування судової влади  
96. Стаття 24. Засоби контролю за належним використанням грошових коштів, виділених для фінансування судової влади      Стаття 11. Засоби контролю за належним використанням коштів, призначених для фінансування судової влади  
97. 1. Законність та обгрунтованість використання грошових коштів, виділених для фінансування судової влади, здійснюється шляхом ревізій та перевірок дотримання відповідними розпорядниками бюджетних коштів бюджетно-фінансової дисципліни.   -42- Шустік О.Ю.
Ст. 24 викласти в такій редакції: "Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів, призначених для фінансування судової влади, здійснюється шляхом ревізій та перевірок дотримання бюджетно-фінансової дисципліни відповідними розпорядниками бюджетних коштів."  
Враховано   1. Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів, призначених для фінансування судової влади, здійснюється шляхом ревізій та перевірок дотримання бюджетно-фінансової дисципліни відповідними розпорядниками бюджетних коштів.  
98. 2. Ревізії та перевірки у разі потреби можуть включати також і перевірку руху коштів по банківському рахунку відповідного розпорядника бюджетних коштів. На письмову вимогу осіб, які проводять ревізію чи перевірку, банк, в якому відкритий банківський рахунок розпорядника бюджетних коштів, зобов'язаний надати повну інформацію про рух коштів по такому рахунку.       
99. Стаття 25. Органи, які мають право контролю за належним використанням грошових коштів, виділених на фінансування судової влади   -43- Лукаш О.Л.
В назві ст.12 виключити слово "грошових" та слово "виділених" замінити словом "призначених"  
Враховано   Стаття 12. Органи, які мають право контролю за належним використанням коштів, призначених для фінансування судової влади  
100. Контроль за належним використанням судами, органами державної влади, установами та організаціями, зазначеними у частині першій статті 1 цього Закону, дотриманням ними бюджетно-фінансової дисципліни здійснюють Державна контрольно-ревізійна служба та Рахункова палата.   -44- Лукаш О.Л.
В ч.1 ст.12 виключити слово "грошових" та після слова "здійснюють" доповнити словом "органи".  
Враховано   1. Контроль за належним використанням коштів судами та органами, зазначеними у частині першій статті 1 цього Закону, дотриманням ними бюджетно-фінансової дисципліни здійснюють органи Державної контрольно-ревізійної служби та Рахункова палата.  
101. Стаття 26. Порядок здійснення заходів щодо контролю за належним використанням грошових коштів, виділених на фінансування судової влади   -45- Лукаш О.Л.
В назві ст.13 виключити слово "грошових" та слово "виділених" замінити словом "призначених".  
Враховано   Стаття 13. Порядок здійснення заходів щодо контролю за належним використанням коштів, призначених для фінансування судової влади  
102. 1. Ревізії та перевірки дотримання судами, органами державної влади, установами та організаціями, зазначеними у частині першій статті 1 цього Закону, фінансово-бюджетної дисципліни призначаються та проводяться у порядку, встановленому Законами України "Про державну контрольно-ревізійну службу", "Про Рахункову палату", іншими актами законодавства України.      1. Ревізії та перевірки дотримання судами та органами, зазначеними у частині першій статті 1 цього Закону, фінансово-бюджетної дисципліни призначаються та проводяться у порядку, встановленому законами України "Про державну контрольно-ревізійну службу", "Про Рахункову палату", іншими актами законодавства України.  
103. 2. Протягом календарного року допускається проведення щодо кожного суду, органу державної влади, установи чи організації, зазначених у частині першій статті 1 цього Закону, однієї ревізії (перевірки) органами Державної контрольно-ревізійної служби та однієї ревізії (перевірки) Рахунковою палатою.   -46- Шустік О.Ю.
У ч.2 ст.26 слова "державної влади, установи чи організації" замінити словами "органу системи судоустрою"  
Враховано   2. Протягом календарного року допускається проведення щодо кожного суду, органу системи судоустрою, зазначеного у частині першій статті 1 цього Закону, однієї ревізії (перевірки) органами Державної контрольно-ревізійної служби та однієї ревізії (перевірки) Рахунковою палатою.  
104. 3. Під час проведення ревізії (перевірки) особам, які її здійснюють, мають бути надані усі документи, які стосуються фінансово-господарської діяльності відповідного суду, органу державної влади, установи чи організації.   -47- Шустік О.Ю.
Ч.3 ст.26 виключити.  
Враховано    
105. Стаття 27. Заходи, які можуть бути вжиті у випадках порушення законодавства про фінансування судової влади      Стаття 14. Відповідальність за порушення вимог цього Закону  
106. 1. Посадові та службові особи, винні у порушенні вимог цього Закону, несуть за це дисциплінарну, адміністративну чи кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України.      1. Посадові та службові особи, винні у порушенні вимог цього Закону, несуть дисциплінарну, адміністративну чи кримінальну відповідальність, передбачену законом.  
107. 2. У разі виявлення масових грубих порушень розпорядниками бюджетних коштів, на яких поширюється дія цього Закону, положень бюджетного законодавства Міністерство фінансів України може звернутись до Кабінету Міністрів України з поданням про ініціювання дострокового припинення дії цього Закону та відновлення для цих розпорядників загального режиму бюджетного фінансування. Рішення з цього питання приймається Верховною Радою України.   -48- Шустік О.Ю.
Назву ст..27 викласти в такій редакції: "Відповідальність за порушення вимог цього Закону" Ч.2 ст. 27 виключити.  
Враховано    
108. Розділ VІ. Прикінцеві положення.      Розділ V. Прикінцеві положення  
109. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року.   -49- Притика Д.М.
Забарський В.В.
Лукаш О.Л.
Розділ У "Прикінцеві положення" викласти в такій редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування 2.Частина перша статті 9 набирає чинності з 1 січня 2007 року і діє протягом десяти років".  
Враховано   Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 2. Частина перша статті 9 набирає чинності з 1 січня 2007 року та діє протягом десяти років.  
110. 2. Кабінету Міністрів України забезпечити до 15 грудня 2004 року прийняття нормативно-правових актів органів виконавчої влади, необхідних для реалізації положень цього Закону.   -50- Притика Д.М.
Ч. 2 Прикінцевих положень викласти в такій редакції: "2. Кабінету Міністрів України в тримісячний термін від дня опублікування цього Закону забезпечити прийняття нормативно-правових актів органів виконавчої влади, необхідних для реалізації його положень."  
Враховано   3. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін від дня опублікування цього Закону забезпечити прийняття нормативно-правових актів органів виконавчої влади, необхідних для реалізації його положень.  
111. 3. Державній судовій адміністрації України до 15 грудня 2004 року забезпечити погодження і прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом, та здійснити організаційні заходи, необхідні для його реалізації.   -51- Притика Д.М.
Ч.3, 4 Прикінцевих положень виключити.  
Враховано    
112. 4. Судам, органам державної влади, організаціям і установам, на які поширюється дія цього Закону, до 1 січня 2005 року відкрити розрахункові бюджетні рахунки у банках України.