Кількість абзаців - 191 Таблиця поправок


Про основні засади державної міграційної політики України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ Про основні засади державної міграційної політики України      проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про основні засади державної міграційної політики України  
1. Цей Закон відповідно до Конституції України, виходячи із національних інтересів України в сфері міграції, враховуючи реалії соціально-економічного, політичного, етнокультурного, географічного становища держави, міграційну та демографічну ситуації в ній, політики Євросоюзу, держав-учасниць СНД, визначає мету, принципи, напрями, засоби і завдання щодо регулювання міграційних процесів в державі.   -1- В преамбулі законопроекту слова: "...політику Євросоюзу, держав-учасниць СНД, інших держав, визначає мету, принципи, напрями, засоби і завдання щодо регулювання міграційних процесів у державі" замінити словами "політику відповідних міжнародних організацій та міжнародно-правові зобов'язання України. Визначає мету, принципи, напрями, засоби і завдання щодо регулювання міграційних процесів у державі".  Враховано   Цей Закон відповідно до Конституції України, виходячи з національних інтересів України у сфері міграції, враховуючи реалії соціально-економічного, політичного, етнокультурного, географічного становища держави, її міграційну та демографічну ситуацію, політику відповідних міжнародних організацій та міжнародно-правові зобов'язання України, визначає мету, принципи, напрями, засоби і завдання щодо регулювання міграційних процесів в державі.  
2. Стаття 1. Визначення термінів   -2- Кабінет Міністрів України
Наступну статтю законопроекту викласти у такій редакції: Стаття 1. Визначення термінів У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: державна міграційна політика - сукупність заходів, що здійснюються державою з метою регулювання міграційних процесів, створення умов для реалізації інтелектуального та трудового потенціалу мігрантів, побудови демократичного правового суспільства, забезпечення належного соціально-економічного, науково-освітнього та демографічного розвитку, дотримання принципів захисту національних інтересів, безпеки та територіальної цілісності України; міграція - переміщення особи з метою зміни місця проживання/перебування, пов'язане з перетинанням державного кордону (зовнішня міграція) або меж адміністративно-територіальних одиниць (внутрішня міграція); тимчасова міграція - обмежене у часі переміщення особи, пов'язане з перетинанням державного кордону або меж адміністративно-територіальних одиниць з наступним поверненням до місця проживання; трудова міграція - переміщення особи, пов'язане з перетинанням державного кордону або меж адміністративно-територіальних одиниць, з метою виконання робіт, надання послуг на платній основі чи провадження будь-якого виду підприємницької діяльності, не забороненого законодавством країни працевлаштування; імміграція - прибуття в Україну чи залишення в Україні у встановленому законом порядку іноземців та осіб без громадянства на постійне проживання; еміграція - вибуття громадян України у встановленому законодавством порядку на постійне проживання до іншої держави; незаконна міграція - в'їзд в Україну, перебування на її території та виїзд з України, а також транзитне переміщення через територію України іноземців та осіб без громадянства з порушенням встановленого законодавством порядку, а також порушення ними процедури зміни свого правового статусу під час перебування на території України; надання притулку - захист іноземців або осіб без громадянства, які є визначними державними, політичними або громадськими діячами, інших осіб, визначених законами України, що шукають захисту від переслідувань, які становлять загрозу їхньому життю або здоров'ю чи спрямовані на позбавлення волі в державі громадянства (підданства) або постійного проживання, за діяльність, що не суперечить цілям і принципам Організації Об'єднаних Націй і спрямована на захист принципів демократії, прав і свобод людини, від застосування юрисдикції держави громадянства (підданства) або постійного проживання, що надається Україною на її території; додаткові форми захисту в Україні - надання права на тимчасове проживання іноземцям чи особам без громадянства, які не мають, відповідно до законодавства України, права на набуття статусу біженця чи надання притулку в Україні, у зв'язку з небезпекою для їх життя або здоров'я, що існує на території держави проживання чи перебування і зумовлена наслідками соціальних, екологічних чи техногенних катастроф, або через обґрунтовані побоювання, бути підданим тортурам, зазнати нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження або покарання, через порушення демократичних прав людини, загрозу життю або здоров'ю, безпеці або свободі людини, що виникає в умовах збройного конфлікту, не можуть користуватися захистом такої країни і через зазначені обставини прибувають в Україну; мігрант - особа, яка в результаті перетинання державного кордону або меж адміністративно-територіальних одиниць змінила місце проживання/перебування; іммігрант - іноземець чи особа без громадянства, яка отримала дозвіл на імміграцію і прибула в Україну на постійне проживання, або, перебуваючи в Україні на законних підставах, отримала дозвіл на імміграцію і залишилася в Україні на постійне проживання; емігрант - громадянин України, який проживав на її території та вибув у встановленому законодавством порядку на постійне проживання до іншої держави; трудовий мігрант - особа, яка в результаті перетинання державного кордону або меж адміністративно-територіальних одиниць України змінила місце проживання/перебування з метою працевлаштування; особа, яка шукає захисту в Україні - іноземець чи особа без громадянства, яка в установленому законодавством порядку звернулася з клопотанням про надання їй статусу біженця чи тимчасового гуманітарного захисту або притулку в Україні; біженець - особа, яка не є громадянином України і внаслідок обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи або політичних переконань, перебуває за межами країни своєї громадянської належності та не може або не бажає користуватися її захистом через такі побоювання, або, не маючи громадянства (підданства) і перебуваючи за межами держави свого попереднього постійного проживання, не може чи не бажає повернутися до неї внаслідок зазначених побоювань; незаконний (нелегальний) мігрант - іноземець чи особа без громадянства, яка незаконно перетнула державний кордон будь-яким способом (поза пунктами пропуску або в пунктах пропуску через державний кордон, але з уникненням прикордонного контролю) і без зволікань не повернулася із заявою про надання статусу біженця, чи отримання притулку в Україні, а також іноземець чи особа без громадянства, яка законно прибула в Україну, але після закінчення визначення строку перебування втратила підстави для подальшого перебування та ухиляється від виїзду з України; міграційний контроль - діяльність уповноважених державних органів, спрямована на проведення державної міграційної політики, ефективне управління міграційними процесами, боротьбу з незаконною міграцією та злочинами, захист державної безпеки і національних інтересів України у цій сфері.  
Враховано частково   Стаття 1. Визначення термінів  
3. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:      У цьому Законі нижче наведені терміни вживаються у такому значенні:  
4. державна міграційна політика України - діяльність державних органів, яка спрямована на забезпечення національних інтересів, засад національної безпеки України, усталеного соціально-економічного і демографічного розвитку, задоволення потреб народного господарства країни у трудових ресурсах, раціональне розміщення населення по території країни, реалізацію освітнього і кваліфікаційного потенціалу мігрантів, забезпечення прав і свобод людини і громадянина;      державна міграційна політика - сукупність заходів, що здійснюються державою з метою регулювання міграційних процесів, створення умов для реалізації інтелектуального та трудового потенціалу мігрантів, побудови демократичного правового суспільства, забезпечення належного соціально-економічного, науково-освітнього та демографічного розвитку, дотримання принципів захисту національних інтересів, безпеки та територіальної цілісності України;  
5. міграція - пересування особи з метою зміни місця проживання/перебування, що супроводжується перетинанням державного кордону (зовнішня міграція) або меж адміністративно-територіальних одиниць України (внутрішня міграція);      міграція - переміщення особи з метою зміни місця проживання/перебування, пов'язане з перетинанням державного кордону (зовнішня міграція) або меж адміністративно-територіальних одиниць (внутрішня міграція);  
6. тимчасова міграція - пересування особи з метою зміни місця проживання/перебування на строк менше шести місяців на рік;      тимчасова міграція - обмежене у часі переміщення особи, пов'язане з перетинанням державного кордону або меж адміністративно-територіальних одиниць з наступним поверненням до місця проживання;  
7. трудова міграція - пересування особи з метою тимчасового працевлаштування, що супроводжується перетинанням державного кордону (зовнішня трудова міграція) або меж адміністративно-територіальних одиниць України (внутрішня трудова міграція);      трудова міграція - переміщення особи, пов'язане з перетинанням державного кордону або меж адміністративно-територіальних одиниць, з метою виконання робіт, надання послуг на платній основі чи провадження будь-якого виду підприємницької діяльності, не забороненого законодавством країни працевлаштування;  
8. імміграція - це прибуття в Україну чи залишення в Україні у встановленому законом порядку іноземців та осіб без громадянства на постійне проживання;      імміграція - прибуття в Україну чи залишення в Україні у встановленому законом порядку іноземців та осіб без громадянства на постійне проживання;  
9. еміграція - вибуття громадян України у встановленому законодавством порядку на постійне проживання до іншої держави;      еміграція - вибуття громадян України у встановленому законодавством порядку на постійне проживання до іншої держави;  
10. незаконна міграція - порушення іноземцями та особами без громадянства правил в'їзду, виїзду, перебування або транзитного проїзду через територію України;      незаконна (нелегальна) міграція - незаконне перетинання державного кордону іноземцями та особами без громадянства (крім випадків, коли такий перетин здійснено з обґрунтованою та підтвердженою у відповідності з чинним законодавством, метою набуття статусу біженця чи отримання притулку), а також перебування та ухилення від виїзду з України після закінчення визначеного терміну законного перебування та втрати підстав для подальшого перебування;  
11. притулок - це захист від застосування юрисдикції держави громадянства (підданства) або постійного проживання, що надається Україною на її території іноземцям чи особам без громадянства, які шукають захисту від переслідувань, що становлять загрозу їхньому життю або здоров'ю чи спрямовані на позбавлення волі в державі громадянства (підданства) або постійного проживання, за діяльність, що не суперечить цілям і принципам Організації Об'єднаних Націй і спрямована на захист принципів демократії, прав і свобод людини;      надання притулку - захист іноземців або осіб без громадянства, які є визначними державними, політичними або громадськими діячами, інших осіб, визначених законами України, які шукають захисту від переслідувань, що становлять загрозу їхньому життю або здоров'ю чи спрямовані на позбавлення волі в державі громадянства (підданства) або постійного проживання, за діяльність, що не суперечить цілям і принципам Організації Об'єднаних Націй і спрямована на захист принципів демократії, прав і свобод людини, від застосування юрисдикції держави громадянства (підданства) або постійного проживання, що надається Україною на її території;  
12. тимчасовий гуманітарний захист - право на тимчасове проживання в Україні, що надається іноземцям чи особам без громадянства, які не мають відповідно до законодавства права на набуття статусу біженця чи отримання притулку в Україні, і прибувають в Україну у зв'язку з неможливістю їх проживання/перебування на території країни громадянства (підданства) або постійного проживання, викликаною соціальними, політичними, екологічними, техногенними та іншими тимчасовими обставинами надзвичайного характеру;      тимчасовий гуманітарний захист в Україні - надання права на тимчасове проживання (до закінчення в державі проживання\перебування дії перерахованих нижче обставин) іноземцям чи особам без громадянства, які не мають, відповідно до законодавства України, права на набуття статусу біженця чи надання притулку в Україні, у зв'язку з небезпекою для їх життя або здоров'я, що існує на території держави проживання чи перебування і зумовлена наслідками соціальних, екологічних чи техногенних катастроф, або через обґрунтовані побоювання, що виникають в умовах збройного конфлікту, який охоплює усю територію держави проживання\перебування, бути підданим тортурам, зазнати нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження або покарання, через порушення демократичних прав людини, загрозу життю або здоров'ю, безпеці або свободі людини, не можуть користуватися захистом на території такої країни і через зазначені обставини прибувають в Україну;  
13. мігрант - особа, яка в результаті перетинання державного кордону або меж адміністративно-територіальних одиниць України змінила місце проживання/перебування;      мігрант - особа, яка в результаті перетинання державного кордону або меж адміністративно-територіальних одиниць змінила місце проживання/перебування;  
14. іммігрант - іноземець чи особа без громадянства, який отримав дозвіл на імміграцію і прибув в Україну на постійне проживання, або, перебуваючи в Україні на законних підставах, отримав дозвіл на імміграцію і залишився в Україні на постійне проживання;      іммігрант - іноземець чи особа без громадянства, яка отримала дозвіл на імміграцію і прибула в Україну на постійне проживання, або, перебуваючи в Україні на законних підставах, отримала дозвіл на імміграцію і залишилася в Україні на постійне проживання;  
15. емігрант - громадянин України, який постійно проживав на території України та вибув з неї у встановленому законодавством порядку на постійне проживання до іншої держави;      емігрант - громадянин України, який проживав на її території та вибув у встановленому законодавством порядку на постійне проживання до іншої держави;  
16. трудовий мігрант - особа, яка в результаті перетинання державного кордону або меж адміністративно-територіальних одиниць України змінила місце проживання/перебування з метою працевлаштування;      трудовий мігрант - особа, яка в результаті перетинання державного кордону або меж адміністративно-територіальних одиниць України змінила місце проживання/перебування з метою працевлаштування;  
17. шукач притулку - іноземець чи особа без громадянства, який в установленому законодавством порядку звернувся з клопотанням про надання йому статусу біженця чи тимчасового гуманітарного захисту чи притулку в Україні;      особа, яка шукає захисту в Україні - іноземець чи особа без громадянства, яка в установленому законодавством порядку звернулася з клопотанням про надання їй статусу біженця чи тимчасового гуманітарного захисту або притулку в Україні;  
18. біженець - особа, яка не є громадянином України і внаслідок цілком обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи або політичних переконань, перебуває за межами країни своєї громадянської належності та не може користуватися захистом цієї країни або не бажає користуватися цим захистом внаслідок таких побоювань, або, не маючи громадянства (підданства) і перебуваючи за межами країни свого попереднього постійного проживання, не може чи не бажає повернутися до неї внаслідок зазначених побоювань;      біженець - особа, яка не є громадянином України і внаслідок обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи або політичних переконань, перебуває за межами країни своєї громадянської належності та не може або не бажає користуватися її захистом через такі побоювання, або, не маючи громадянства (підданства) і перебуваючи за межами держави свого попереднього постійного проживання, не може чи не бажає повернутися до неї внаслідок зазначених побоювань;  
19. незаконний мігрант - іноземець чи особа без громадянства, який порушив правила в'їзду, виїзду, перебування або транзитного проїзду через територію України;      незаконний (нелегальний) мігрант - іноземець чи особа без громадянства, яка незаконно перетнула державний кордон будь-яким способом (поза пунктами пропуску або в пунктах пропуску через державний кордон, але з уникненням прикордонного контролю) і без зволікань не звернулася із заявою про надання статусу біженця чи отримання притулку в Україні, а також іноземець чи особа без громадянства, яка законно прибула в Україну, але після закінчення визначеного строку перебування втратила підстави для подальшого перебування та ухиляється від виїзду з України;  
20. міграційний контроль - діяльність уповноважених державних органів, спрямована на проведення державної міграційної політики, ефективне управління міграційними процесами, боротьбу з незаконною міграцією, злочинами, захист державної безпеки та національних інтересів України у цій сфері.      міграційний контроль - діяльність уповноважених державних органів, спрямована на проведення державної міграційної політики, забезпечення дотримання законодавства у сфері міграції та ефективне управління міграційними процесами, на боротьбу з незаконною міграцією, захист державної безпеки та національних інтересів України в цій сфері.  
21. Стаття 2. Правова основа державної міграційної політики України      Стаття 2. Правова основа державної міграційної політики України  
22. Правову основу державної міграційної політики України становлять Конституція України, цей та інші закони України, міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також інші нормативно-правові акти, видані на виконання законів.      Правовою основою державної міграційної політики України є Конституція України, цей та інші закони України, міжнародні договори України, а також інші нормативно-правові акти, видані на виконання законів.  
23. Відповідно до цього Закону розробляється міграційне законодавство, вдосконалюється система органів виконавчої влади, що здійснюють управління міграційними процесами, формуються програмні документи, укладаються міжнародні договори.   -3- Кабінет Міністрів України
Частину другу статті 2 законопроекту пропонуємо викласти в такій редакції: „Цей Закон є основою для розроблення міграційного законодавства, відповідних програм, вдосконалення системи органів виконавчої влади, що здійснюють регулювання міграційних процесів."  
Враховано частково   Цей Закон є основою, а його положення - обов'язковими для врахування при розробленні міграційного законодавства, законодавства у сфері надання статусу біженця, притулку чи захисту (тимчасового гуманітарного, допоміжного та інших форм тимчасового захисту, що можуть надаватись іноземцям та особам без громадянства в Україні), відповідних програм, вдосконалення системи органів виконавчої влади, що здійснюють регулювання міграційних процесів  
24. Стаття 3. Суб'єкти міграційних процесів   -4- Карпачова Н.І.
Статтю 3 законопроекту викласти у наступній редакції: "Стаття 3. Суб'єкти міграційних процесів Суб'єктами міграційних процесів є: громадяни України, які здійснюють: еміграцію з України; виїзд з України за кордон для тимчасового перебування з метою оплачуваної трудової діяльності, навчання, лікування, відпочинку тощо; повернення в Україну; внутрішню міграцію; іноземці та особи без громадянства, що здійснюють: Імміграцію в Україну; в'їзд в Україну для тимчасового перебування; виїзд з України; незаконну міграцію. Правовий статус суб'єктів міграційних процесів визначається Конституцією України та законами України.  
Враховано   Стаття 3. Суб'єкти міграційних процесів  
25. Суб'єктами міграційних процесів є:      Суб'єктами міграційних процесів є:  
26. громадяни України стосовно:      громадяни України, які здійснюють:  
27. еміграції з України;      еміграцію з України;  
28. виїзду громадян України за кордон для тимчасового перебування з метою працевлаштування, навчання, здійснення підприємницької діяльності, лікування, відпочинку тощо;      виїзд з України за кордон для тимчасового перебування з метою оплачуваної трудової діяльності, навчання, лікування, відпочинку тощо;  
29. повернення в Україну громадян України;      повернення в Україну;  
30. внутрішньої міграції;      внутрішню міграцію;  
31. іноземці та особи без громадянства стосовно:      2) іноземці та особи без громадянства, які здійснюють:  
32. імміграції в Україну;      імміграцію в Україну;  
33. в'їзду в Україну іноземців та осіб без громадянства для тимчасового перебування;      в'їзд в Україну для тимчасового перебування;  
34. виїзду іноземців та осіб без громадянства з України;      виїзд з України;  
35. незаконної міграції.      незаконну міграцію.  
36. Правовий статус суб'єктів міграційних процесів визначається Конституцією України та законами України.   -5- Міщенко С.Г.
Статтю 3 в переліку "іноземці та особи без громадянства" доповнити: "повернення в Україну вихідців з її території та їх нащадків".  
Відхилено   Правовий статус суб'єктів міграційних процесів визначається Конституцією та законами України, а також міжнародними договорами України  
37. Стаття 4. Мета державної міграційної політики України   -6- Кабінет Міністрів України
Статтю 4 пропонуємо викласти у такій редакції: "Стаття 4. Мета державної міграційної політики України Метою державної міграційної політики є забезпечення ефективного державного управління міграційними процесами, сталого демографічного та соціально-економічного розвитку країни, зміцнення національної безпеки, інтеграції до загальноєвропейського міграційного законодавства, запобігання виникненню неконтрольованих міграційних процесів та ліквідація їх наслідків, соціальний і правовий захист громадян України, які перебувають за кордоном, створення умов для безперешкодної реалізації прав, свобод, законних інтересів і виконання обов'язків мігрантами".  
Враховано   Стаття 4. Мета державної міграційної політики України  
38. Метою державної міграційної політики є забезпечення ефективного управління міграційними процесами, подолання негативних наслідків стихійних міграційних процесів, створення умов для сталого демографічного та соціально-економічного розвитку країни, належної реалізації прав, свобод і виконання обов'язків мігрантами, зміцнення національної безпеки України.      Метою державної міграційної політики є забезпечення ефективного державного управління міграційними процесами, сталого демографічного та соціально-економічного розвитку країни, зміцнення національної безпеки, інтеграції до загальноєвропейського міграційного законодавства, запобігання виникненню неконтрольованих міграційних процесів та ліквідація їх наслідків, соціальний і правовий захист громадян України, які перебувають за кордоном, створення умов для безперешкодної реалізації прав, свобод, законних інтересів і виконання обов'язків мігрантами.  
39. Стаття 5. Принципи державної міграційної політики України      Стаття 5. Принципи державної міграційної політики України  
40. Державна міграційна політика України основується на таких принципах:   -7- Фельдман О.Б.
В частині 1, статті 5 слово "основується" замінити словом "ґрунтується".  
Враховано   Державна міграційна політика України ґрунтується на таких принципах:  
41. неприпустимості привілеїв чи обмежень стосовно мігрантів за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;      неприпустимості привілеїв чи обмежень стосовно мігрантів за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;  
42. забезпечення кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, свободи пересування, вибору місця проживання, права вільно залишати територію України, за винятком обмежень, встановлених законодавством, а також в'їжджати в Україну громадянам України;      забезпечення кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, свободи пересування, вибору місця проживання, права вільно залишати територію України, за винятком обмежень, встановлених законодавством, а також в'їжджати в Україну громадянам України;  
43. забезпечення умов для реалізації мігрантами своїх прав і свобод та виконання обов'язків, неприпустимість створення для іноземців і осіб без громадянства безпідставних пільг чи переваг, які б ставили їх у привілейоване становище порівняно з громадянами України;      забезпечення умов для реалізації мігрантами своїх прав і свобод та виконання обов'язків, неприпустимості створення для іноземців і осіб без громадянства безпідставних пільг чи переваг, які ставили б їх у привілейоване становище порівняно з громадянами України;  
44. недопущення будь-яких проявів дискримінації та ксенофобії;      недопущення будь-яких проявів дискримінації та ксенофобії;  
45. забезпечення національної безпеки та загальнодержавних підходів у проведенні міграційної політики;   -8- Кабінет Міністрів України
У статті 5 законопроекту пропонуємо: В абзаці шостому слова "національної безпеки" виключити.  
Враховано   забезпечення загальнодержавних підходів у проведенні міграційної політики;  
46. врахування міграційних ситуацій в регіонах, стимулювання раціонального територіального розподілу мігрантів по території України;      врахування міграційної ситуації в регіонах, стимулювання раціонального територіального розподілу мігрантів по території України;  
47. запобігання масовим стихійним та нерегульованим внутрішнім і зовнішнім міграціям населення;      запобігання масовим стихійним та нерегульованим внутрішнім і зовнішнім міграціям населення;  
48. квотування імміграції;   -9- Кабінет Міністрів України
У статті 5 законопроекту пропонуємо: абзац дев'ятий виключити.  
Враховано    
49. всебічного сприяння поверненню в Україну вихідців з її території;   -10- Кабінет Міністрів України
У тексті проекту Закону слова: "шукач притулку" та "особа, яка шукає притулку" в усіх відмінках і формах числа замінити словами" особа, яка шукає захисту в Україні" у відповідному числі та відмінку; "вихідці з її території" в усіх відмінках замінити словами "закордонні українці".  
Враховано   всебічного сприяння поверненню в Україну закордонних українців;  
50. взаємодії та координації діяльності органів виконавчої влади і громадських організацій у сфері міграції на державному та міжнародному рівні;   -11- Лук'яненко Л.Г.
У пункті 10, частини 1, статті 5 слова "виконавчої влади" замінити словами "органів державної влади та органів місцевого самоврядування"  
Враховано   взаємодії та координації діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування і громадських організацій у сфері міграції на національному та міжнародному рівнях;  
51. забезпечення національних інтересів України у співробітництві України в сфері міграції з міжнародними організаціями і іншими державами.      забезпечення національних інтересів України у співробітництві України у сфері міграції з іншими державами та міжнародними організаціями.  
52. Стаття 6. Основні напрями державної міграційної політики України   -12- Кабінет Міністрів України
щодо статей 6 і 8 законопроекту зазначаємо, що основні напрями державної міграційної політики фактично є тими завданнями, що необхідно виконати органам державної влади стосовно реалізації засад державної міграційної політики. Ураховуючи викладене, пропонуємо об'єднати зазначені положення в одну статтю.  
Відхилено   Стаття 6. Основні напрями державної міграційної політики України  
53. Основними напрямами державної міграційної політики України є:      Основними напрямами державної міграційної політики України є:  
54. створення в Україні сприятливої міграційної ситуації, як необхідної умови сталого соціально-економічного і культурно-освітнього розвитку країни;      створення в Україні сприятливої міграційної ситуації як необхідної умови сталого соціально-економічного і культурно-освітнього розвитку країни;  
55. збереження трудового та інтелектуального потенціалу держави;      збереження трудового та інтелектуального потенціалу держави;  
56. забезпечення прав і свобод мігрантів в Україні у відповідності із загальновизнаними нормами і принципами міжнародного права;      забезпечення прав і свобод мігрантів в Україні відповідно до загальновизнаних норм і принципів міжнародного права;  
57. розвиток міграційного законодавства України, адаптація його до стандартів Євросоюзу та стандартів країн СНД;   -13- Чубаров Р.А.
Пункт 4, частини 1, статті 6 сформулювати наступним чином: "розвиток міграційного законодавства України відповідно до вимог Європейського Союзу та в рамках співробітництва з державами-учасницями СНД";  
Враховано   розвиток міграційного законодавства України відповідно до вимог Європейського Союзу та в рамках співробітництва з державами - учасницями СНД;  
58. удосконалення міграційної статистики;      вдосконалення міграційної статистики;  
59. розвиток науково-дослідницької діяльності в сфері міграції та утворення механізму використання результатів науково-дослідницької діяльності для реалізації державної міграційної політики;      розвиток науково-дослідницької діяльності у сфері міграції та утворення механізму використання результатів науково-дослідницької діяльності для реалізації державної міграційної політики;  
60. розгортання міжнародного співробітництва в сфері міграції.   -14- Чубаров Р.А.
У пункті 7, частини 1, статті 6 слово "розгортання" замінити словом "розвиток".  
Враховано   розвиток міжнародного співробітництва у сфері міграції.  
61. Основними напрямами державної міграційної політики України у питанні повернення в Україну громадян України є:   -15- Лук'яненко Л.Г.
У частині 2, статті 6 слова "у питанні" замінити словом "щодо"  
Враховано   Основними напрямами державної міграційної політики України щодо повернення в Україну громадян України є:  
62. створення сприятливих умов для повернення в Україну громадян України та їх інтеграції;      створення сприятливих умов для повернення в Україну громадян України та їх інтеграції;  
63. активізація зовнішньополітичної діяльності з метою укладання міждержавних угод про регулювання процесу переселення і захист прав переселенців;   -16- Чубаров Р.А.
У пункті 2, частини 2, статті 6 слова "міждержавних угод" замінити словами "міжнародних договорів".  
Враховано   активізація зовнішньополітичної діяльності з метою укладення міжнародних договорів щодо регулювання процесу переселення і захисту прав переселенців;  
64. утворення ефективних механізмів реалізації міждержавних угод про регулювання процесу переселення і захист прав переселенців.      утворення ефективних механізмів реалізації міжнародних договорів України щодо регулювання процесу переселення і захисту прав переселенців.  
65. Основними напрямами державної міграційної політики України в сфері імміграції є:      Основними напрямами державної міграційної політики України у сфері імміграції є:  
66. створення сприятливих умов для повернення в Україну та інтеграції вихідців з її території та їхніх нащадків;   -17- Кабінет Міністрів України
У тексті проекту Закону слова: "шукач притулку" та "особа, яка шукає притулку" в усіх відмінках і формах числа замінити словами" особа, яка шукає захисту в Україні" у відповідному числі та відмінку; "вихідці з її території" в усіх відмінках замінити словами "закордонні українці".  
Враховано   створення сприятливих умов для повернення в Україну та інтеграції закордонних українців та їхніх нащадків;  
67. створення належних умов для повернення в Україну та інтеграції осіб, депортованих з її території за національною ознакою, та їхніх нащадків;      створення належних умов для повернення в Україну та інтеграції осіб, депортованих з її території за національною ознакою, та їхніх нащадків;  
68. створення соціально-економічних механізмів, які спроможні стимулювати імміграцію діячів науки та культури, висококваліфікованих спеціалістів і робітників, потребу в яких має держава.      створення соціально-економічних механізмів, які спроможні стимулювати імміграцію діячів науки та культури, висококваліфікованих спеціалістів і робітників, потреба в яких існує в державі.  
69. Основними напрямами державної міграційної політики України у питанні в'їзду в Україну іноземців та осіб без громадянства для тимчасового перебування є:   -18- Фельдман О.Б.
У частині 4, статті 6 слова "у питанні" замінити словом "щодо"  
Враховано   Основними напрямами державної міграційної політики України щодо в'їзду в Україну іноземців та осіб без громадянства для тимчасового перебування є:  
70. створення сприятливих умов для в'їзду в Україну іноземців та осіб без громадянства з туристичними і підприємницькими та іншими, визначеними чинним законодавством України цілями;      створення сприятливих умов для в'їзду в Україну іноземців та осіб без громадянства з туристичною, підприємницькою та іншою визначеною чинним законодавством України метою;  
71. регулювання і контроль за в'їздом в Україну мігрантів з метою працевлаштування і навчання;      регулювання і контроль за в'їздом в Україну мігрантів з метою працевлаштування і навчання;  
72. забезпечення прав біженців та шукачів притулку у відповідності із загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права;   -19- Кабінет Міністрів України
У тексті проекту Закону слова: "шукач притулку" та "особа, яка шукає притулку" в усіх відмінках і формах числа замінити словами" особа, яка шукає захисту в Україні" у відповідному числі та відмінку; "вихідці з її території" в усіх відмінках замінити словами "закордонні українці".  
Враховано   забезпечення прав біженців та осіб, які шукають захисту в Україні відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права;  
73. підтримка добровільного повернення біженців та шукачів притулку до держав їх походження.   -20- Кабінет Міністрів України
У тексті проекту Закону слова: "шукач притулку" та "особа, яка шукає притулку" в усіх відмінках і формах числа замінити словами" особа, яка шукає захисту в Україні" у відповідному числі та відмінку; "вихідці з її території" в усіх відмінках замінити словами "закордонні українці".  
Враховано   підтримка добровільного повернення біженців та осіб, які шукають захисту в Україні до держав їх походження.  
74. Основними напрямами державної міграційної політики України в сфері еміграції є:      Основними напрямами державної міграційної політики України у сфері еміграції є:  
75. створення в Україні сприятливих соціально-економічних умов для зменшення еміграції її населення і для його рееміграції;      створення в Україні сприятливих соціально-економічних умов для зменшення еміграції її населення і для його рееміграції;  
76. забезпечення піклування та захисту громадян України, які постійно проживають за її межами.   -21- Чубаров Р.А.
У пункті 2, частини 5 4, статті 6 слова "забезпечення піклування та захисту громадян" замінити словами "забезпечення захисту прав".  
Враховано   забезпечення захисту прав громадян України, які постійно проживають за її межами.  
77. Основними напрямами державної міграційної політики України у питанні виїзду громадян України за кордон для тимчасового перебування з метою працевлаштування, навчання, здійснення підприємницької діяльності, лікування, відпочинку є:   -22- Фельдман О.Б.
У частині 6, статті 6 слова "у питанні" замінити словом "щодо"  
Враховано   Основними напрямами державної міграційної політики України щодо виїзду громадян України за кордон для тимчасового перебування з метою працевлаштування, навчання, здійснення підприємницької діяльності, лікування, відпочинку є:  
78. створення умов для мінімізації стихійної зовнішньої трудової міграції громадян України;      створення умов для мінімізації стихійної зовнішньої трудової міграції громадян України;  
79. встановлення належного контролю за зовнішньою трудовою міграцією, припинення діяльності комерційних посередницьких структур, що незаконно займаються організацією зовнішньої трудової міграції;      встановлення належного контролю за зовнішньою трудовою міграцією, припинення діяльності комерційних посередницьких структур, що незаконно здійснюють організацію зовнішньої трудової міграції;  
80. створення соціально-економічних умов для інвестицій в економіку держави коштів трудящих-мігрантів;      створення соціально-економічних умов для інвестицій в економіку держави коштів трудящих-мігрантів;  
81. забезпечення піклування та захисту громадян України, які тимчасово перебувають за кордоном;      забезпечення піклування та захисту громадян України, які тимчасово перебувають за кордоном;  
82. досягнення домовленості з державами Євросоюзу щодо спрощення візового режиму для громадян України;   -23- Фельдман О.Б.
У пунктах 5 та 6, частини 6 статті 6 після слова "Євросоюзу" додати слова " та іншими державами"  
Враховано   досягнення домовленості з державами - членами Європейського Союзу та іншими державами щодо спрощення візового режиму для громадян України;  
83. досягнення домовленості з державами Євросоюзу щодо застосування спрощеного режиму перетину державного кордону для мешканців прикордонних регіонів України;      досягнення домовленості з державами - членами Європейського Союзу та іншими державами щодо застосування спрощеного режиму перетину державного кордону для мешканців прикордонних регіонів України;  
84. досягнення домовленості з країнами СНД щодо збереження спрощеного порядку перетину кордонів країн СНД громадянами країн СНД.      досягнення домовленості з державами - учасницями СНД щодо збереження спрощеного порядку перетину кордонів держав - учасниць СНД громадянами держав - учасниць СНД.  
85. Основними напрямами державної міграційної політики України в сфері внутрішньої міграції є:      Основним напрямом державної міграційної політики України у сфері внутрішньої міграції є:  
86. створення сприятливих соціально-економічних умов для заохочення внутрішньої трудової міграції, як альтернативи зовнішній трудовій міграції;      створення сприятливих соціально-економічних умов для заохочення внутрішньої трудової міграції як альтернативи зовнішній трудовій міграції.  
87. завершення заміни дозвільної системи прописки на повідомну систему реєстрації місця проживання фізичних осіб.   -24- Фельдман О.Б.
пункт 2, частини 7 статті 6 вилучити.  
Враховано    
88. Основними напрямами державної міграційної політики України в сфері незаконної міграції є:      Основними напрямами державної міграційної політики України у сфері незаконної міграції є:  
89. створення умов для недопущення на територію України незаконних мігрантів;      створення умов для недопущення на територію України незаконних мігрантів;  
90. покращення координації роботи державних органів щодо боротьби з незаконною міграцією;      покращення координації роботи державних органів щодо боротьби з незаконною міграцією;  
91. посилення відповідальності за правопорушення, пов'язані з незаконною міграцією;      посилення відповідальності за правопорушення, пов'язані з незаконною міграцією;  
92. розгортання міжнародної співпраці для боротьби з незаконною міграцією, торгівлею людьми та іншими злочинами, пов'язаними з міграційними процесами;   -25- Чубаров Р.А.
У пункті 3, частини 8, статті 6 слово "розгортання" замінити словом "розвиток".  
Враховано   розвиток міжнародної співпраці для боротьби з незаконною міграцією, торгівлею людьми та іншими злочинами, пов'язаними з міграційними процесами;  
93. забезпечення захисту і піклування жертвам торгівлі людьми, особливо жінкам і дітям.   -26- Фельдман О.Б.
Пропоную виключити з пункту 5, частини 6 статті 6 слово "піклування"  
Враховано   забезпечення захисту жертв торгівлі людьми, особливо жінок і дітей.  
94. Стаття 7. Засоби проведення державної міграційної політики України      Стаття 7. Засоби проведення державної міграційної політики в Україні  
95. Засобами проведення державної міграційної політики України є:      Засобами проведення державної міграційної політики в Україні є:  
96. міграційне законодавство, приведене у відповідність із загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права та адаптоване до міжнародних стандартів;   -27- Чубаров Р.А.
У пункті 1, частини 1, статті 7 слова "міжнародного права" замінити словами "міжнародно-правової практики"  
Враховано   законодавство з питань міграції, приведене у відповідність з загальновизнаними принципами і нормами міжнародно-правової практики та адаптоване до міжнародних стандартів;  
97. державні та регіональні цільові програми у цій сфері;      державні та регіональні цільові програми в цій сфері;  
98. система державних органів, здатна забезпечити ефективну реалізацію державної міграційної політики;      система державних органів, здатна забезпечити ефективну реалізацію державної міграційної політики;  
99. участь в реалізації державної міграційної політики громадських організацій;      участь у реалізації державної міграційної політики громадських організацій;  
100. належне фінансування проведення державної міграційної політики;      належне фінансування проведення державної міграційної політики;  
101. міжнародне співробітництво в сфері міграції з міжнародними організаціями та іншими державами;      міжнародне співробітництво у сфері міграції з іноземними державами та міжнародними організаціями;  
102. інформаційне забезпечення проведення державної міграційної політики.      інформаційне забезпечення проведення державної міграційної політики.  
103. Стаття 8. Завдання державних органів України щодо реалізації засад державної міграційної політики України   -28- Кабінет Міністрів України
щодо статей 6 і 8 законопроекту зазначаємо, що основні напрями державної міграційної політики фактично є тими завданнями, що необхідно виконати органам державної влади стосовно реалізації засад державної міграційної політики. Ураховуючи викладене, пропонуємо об'єднати зазначені положення в одну статтю.  
Відхилено   Стаття 8. Завдання державних органів України щодо реалізації засад державної міграційної політики України  
104. Реалізація Засад передбачає вирішення державними органами України таких загальних завдань:      Реалізація засад державної міграційної політики України (далі ( Засади) передбачає вирішення державними органами України таких загальних завдань:  
105. завершення формування міграційного законодавства у відповідності з Конституцією України, загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права;      завершення формування законодавства з питань міграції відповідно до Конституції України, загальновизнаних принципів і норм міжнародного права;  
106. приведення чинного міграційного законодавства у відповідність з положеннями Конституції України та міжнародних договорів України;      приведення чинного міграційного законодавства у відповідність до положень Конституції України та міжнародних договорів України;  
107. приєднання до багатосторонніх міжнародних договорів, спрямованих на захист прав мігрантів;      приєднання до багатосторонніх міжнародних договорів, спрямованих на захист прав мігрантів;  
108. укладення двосторонніх міжнародних договорів, спрямованих на захист прав мігрантів, у тому числі трудових мігрантів і боротьбу з незаконною міграцією;      укладення двосторонніх міжнародних договорів, спрямованих на захист прав мігрантів, у тому числі трудових мігрантів, і боротьбу з незаконною міграцією;  
109. розробку загальнодержавних і регіональних міграційних програм, спрямованих на вирішення сформульованих у Засадах завдань;      розробку загальнодержавних і регіональних міграційних програм, спрямованих на вирішення сформульованих у Засадах завдань;  
110. забезпечення врахування міграційної ситуації в загальнодержавних і регіональних програмах соціально-економічного розвитку;   -29- Фельдман О.Б.
У пункті 6, частини 1 статті 8 слово "забезпечення" вилучити.  
Враховано   врахування міграційної ситуації в загальнодержавних і регіональних програмах соціально-економічного розвитку;  
111. активне залучення мігрантів до здійснення заходів по їх адаптації та інтеграції в українське суспільство;      активне залучення мігрантів до здійснення заходів по їх адаптації та інтеграції в українське суспільство;  
112. концентрацію фінансових і матеріальних ресурсів на реалізації пріоритетних положеннях Засад з урахуванням використання коштів державного бюджету, регіональних бюджетів, залучення позабюджетних надходжень у тому числі і від міжнародних організацій;   -30- Лук'яненко Л.Г.
пункт 8, частини 1 статі 8 викласти у наступній редакції: "концентрація фінансових і матеріальних ресурсів на реалізації пріоритетних положень Засад з використанням коштів державного бюджету, регіональних бюджетів, залучення позабюджетних надходжень у тому числі і від міжнародних організацій".  
Враховано   концентрація фінансових і матеріальних ресурсів на реалізацію пріоритетних положень Засад з використанням коштів Державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, залучення позабюджетних надходжень, у тому числі від міжнародних організацій;  
    -31- Міщенко С.Г.
У пункті 8 частини 1 виправити граматичні помилки:"...пріоритетних положень Засад з урахуванням використання коштів державного бюджету".  
Враховано    
113. удосконалення системи органів виконавчої влади, що здійснюють управління в сфері міграції;      удосконалення системи органів виконавчої влади, що здійснюють управління у сфері міграції;  
114. координацію дій законодавчих і виконавчих органів, спрямованих на поліпшення міграційної ситуації;      координація дій законодавчих і виконавчих органів, спрямованих на поліпшення міграційної ситуації;  
115. розроблення і запровадження єдиної автоматизованої інформаційної системи обліку та аналізу міграційних потоків;      розроблення і запровадження єдиної автоматизованої інформаційної системи обліку та аналізу міграційних потоків;  
116. розгортання співпраці з іншими країнами, міжнародними та громадськими організаціями, які здійснюють свою діяльність у сфері міграції;   -32- Джемілєв М..
У пункті 12, частини 1, статті 8 слово "розгортання" замінити словом "розвиток".  
Враховано   розвиток співпраці з іншими країнами, міжнародними та громадськими організаціями, які здійснюють свою діяльність у сфері міграції;  
117. попередження виникнення конфліктів у регіонах, де проживають іммігранти та мігранти;      попередження виникнення конфліктів у регіонах, де проживають іммігранти та мігранти;  
118. продовження переговорів з державами-членами Євросоюзу про спрощення візового режиму для громадян України;   -33- Фельдман О.Б.
У пункті 14 частини 1 статті 8 після слова "Євросоюзу" додати слова " та іншими державами".  
Враховано   продовження переговорів з державами ( членами Європейського Союзу та іншими державами про спрощений візовий режим для громадян України;  
119. продовження переговорів з державами Євросоюзу щодо застосування спрощеного режиму перетину державного кордону для мешканців прикордонних регіонів України;      продовження переговорів з державами - членами Європейського Союзу щодо застосування спрощеного режиму перетину державного кордону для мешканців прикордонних регіонів України;  
120. активізація діяльності представників від України в робочих органах міжнародних організаціях, що займаються питаннями міграції, просування в рішення цих організацій положень, які відповідають національним інтересам України;   -34- Фельдман О.Б.
У пункті 16 частини 1 статті 8 слова "робочих органах" вилучити.  
Враховано   активізація діяльності представників України в міжнародних організаціях, що займаються питаннями міграції, просування в рішення цих організацій положень, які відповідають національним інтересам України;  
121. розгортання співробітництва з міграційними службами інших держав;   -35- Лук'яненко Л.Г.
У пункті 17 частини 1 статті 8 після слово "розгортання" замінити словом "розвиток" і та додати слова " і поглиблення". Після слова "держав" додати слова "сприяння соціальному захисту громадян України, що працюють за кордоном", які вилучити з пункту 21 частини 1 статті 8.  
Враховано   розвиток і поглиблення співробітництва з міграційними службами інших держав, сприяння соціальному захисту громадян України, що працюють за кордоном;  
122. запровадження у вищих навчальних закладах спеціалізації з підготовки фахівців у сфері міграції;      запровадження у вищих навчальних закладах спеціалізації з підготовки фахівців у сфері міграції;  
123. забезпечення проведення комплексних наукових досліджень міграційних процесів в Україні з визначенням їх тенденцій і наслідків для усіх сфер суспільного життя;   -36- Фельдман О.Б.
У пункті 19 частини 1 статті 8 після слово "визначенням" замінити словом "прогнозуванням".  
Враховано   забезпечення проведення комплексних наукових досліджень міграційних процесів в Україні з прогнозуванням їх тенденцій і наслідків для всіх сфер суспільного життя;  
124. інформування населення України через засоби масової інформації про специфіку психології мігрантів (особливо іммігрантів, біженців та осіб, що шукають притулку), мотивації та проблеми іммігрантів, труднощі їхньої адаптації, про необхідність формування гуманного та толерантного до них відношення;   -37- Фельдман О.Б.
Пункт 20 частини 1 статті 8 викласти у наступній редакції: "інформування населення України про історію, культуру, традиції мігрантів (особливо іммігрантів, біженців та осіб, що шукають притулку), мотивації переселення та проблеми іммігрантів, труднощі їхньої адаптації, про необхідність формування гуманного та толерантного до них ставлення".  
Враховано частково   інформування населення України про історію, культуру, традиції мігрантів (особливо іммігрантів, біженців та осіб, які шукають захисту в Україні), мотивацію переселення та проблеми іммігрантів, труднощі їхньої адаптації, про необхідність формування гуманного та толерантного ставлення до них;  
    -38- Кабінет Міністрів України
У тексті проекту Закону слова: "шукач притулку" та "особа, яка шукає притулку" в усіх відмінках і формах числа замінити словами" особа, яка шукає захисту в Україні" у відповідному числі та відмінку; "вихідці з її території" в усіх відмінках замінити словами "закордонні українці".  
Враховано    
125. інформування населення України через засоби масової інформації щодо ситуації на ринках праці, законодавство інших країн, фактори ризику, з якими можуть зіткнутися потенційні мігранти;      інформування населення України через засоби масової інформації про ситуацію на ринках праці, законодавство інших країн, фактори ризику, з якими можуть зіткнутися потенційні мігранти;  
126. забезпечення видання масовими тиражами популярної літератури з різних аспектів міграційних проблем.      забезпечення видання масовими тиражами популярної літератури з різних аспектів міграційних проблем.  
127. Реалізація Засад у питанні повернення громадян України в Україну додатково передбачає:      Реалізація Засад з питань повернення громадян України в Україну додатково передбачає:  
128. укладення міждержавних угод про регулювання процесу добровільної міграції і захист прав мігрантів;      укладення міжнародних договорів про регулювання процесу добровільної міграції і захист прав мігрантів;  
129. визначення порядку реалізації положень укладення міждержавних угод про регулювання процесу добровільної міграції і захист прав мігрантів;   -39- Лук'яненко Л.Г.
Пункт 2 частини 2 статті 8 вилучити  
Враховано    
130. затвердження державних програм сприяння інтеграції громадян України, які повертаються на її територію.   -40- Джемілєв М..
У пункті 3 частини 2 статті 8 слово "сприяння" вилучити.  
Враховано   затвердження державних програм інтеграції громадян України, які повертаються на її територію.  
131. Реалізація засад в сфері імміграції додатково передбачає:      Реалізація Засад у сфері імміграції додатково передбачає:  
132. внесення змін до Закону України "Про імміграцію", спрямованих на спрощення умов і порядку імміграції в Україну для вихідців з її території і їх нащадків;   -41- Фельдман О.Б.
Пункт 1 частини 3 статті 8 викласти у наступній редакції: "розробку законопроектів, спрямованих на спрощення умов і порядку імміграції в Україну для вихідців з її території, осіб, депортованих за національною ознакою і їх нащадків".  
Враховано частково   розробку законопроектів, спрямованих на спрощення умов і порядку імміграції в Україну для закордонних українців, осіб, депортованих за національною ознакою і їх нащадків;  
    -42- Кабінет Міністрів України
У тексті проекту Закону слова: "шукач притулку" та "особа, яка шукає притулку" в усіх відмінках і формах числа замінити словами" особа, яка шукає захисту в Україні" у відповідному числі та відмінку; "вихідці з її території" в усіх відмінках замінити словами "закордонні українці".  
Враховано    
133. створення умов для належної реалізації Закону України "Про правовий статус закордонних українців";       
134. визначення потреби України в науковцях, висококваліфікованих спеціалістах і робітниках, інших категоріях працівників, які можуть задовольнятися за рахунок імміграції в Україну, затвердження урядових програм, спрямованих на стимулювання імміграції зазначених категорій осіб;   -43- В пункті 3 частини 3 статті 8 слова "потреби України" замінити словом "країна". В цій же статті слова "задовольнятися за рахунок імміграції" замінити словом "іммігрувати".  Враховано   визначення потреби країни в науковцях, висококваліфікованих спеціалістах і робітниках, інших категоріях працівників, які можуть іммігрувати в Україну, затвердження урядових програм, спрямованих на стимулювання імміграції зазначених категорій осіб;  
135. визначення регіонів України, найбільш придатних для розселення іммігрантів, їх працевлаштування, культурної і мовної адаптації в українське суспільство і розробку заходів, спрямованих на стимулювання поселення іммігрантів в цих регіонах;   -44- В пункті 4 частини 3 статті 8 після слова "Україна" вилучити слова "найбільш придатних". В цій же статті слова після слів " їх працевлаштування" додати слово "сприяння" та інші слова речення застосувати у відповідних відмінках..  Враховано   визначення регіонів України для розселення іммігрантів, їх працевлаштування, сприяння культурній і мовній адаптації в українське суспільство, розробку заходів, спрямованих на стимулювання поселення іммігрантів у цих регіонах;  
136. укладення двосторонніх міжнародних договорів з державами, з яких повертаються в Україну на постійне проживання вихідці з її території, у тому числі особи, депортовані за національною ознакою, та їхні нащадки, про забезпечення прав переселенців і про спрощений порядок зміни громадянства;   -45- Кабінет Міністрів України
У тексті проекту Закону слова: "шукач притулку" та "особа, яка шукає притулку" в усіх відмінках і формах числа замінити словами" особа, яка шукає захисту в Україні" у відповідному числі та відмінку; "вихідці з її території" в усіх відмінках замінити словами "закордонні українці".  
Відхилено   укладення двосторонніх міжнародних договорів з державами, з яких повертаються в Україну на постійне проживання вихідці з її території, у тому числі особи, депортовані за національною ознакою, та їхні нащадки, про забезпечення прав переселенців і про спрощений порядок зміни громадянства;  
137. розробку державних програм щодо сприяння поверненню на територію України і інтеграції вихідців з її території, у тому числі осіб, депортованих за національною ознакою та їх нащадків, повного використання інтелектуального та професійного потенціалу зазначених осіб.   -46- Джемілєв М..
В пункті 6 частини 3 статті 8 після слова "використання" додати слово "їх". В цій же статті слова "у тому числі" та "зазначених осіб" вилучити.  
Враховано частково   розробку державних програм щодо сприяння поверненню на територію України і інтеграції закордонних українців, осіб, депортованих за національною ознакою та їх нащадків, повного використання їх інтелектуального та професійного потенціалу.  
    -47- Кабінет Міністрів України
У тексті проекту Закону слова: "шукач притулку" та "особа, яка шукає притулку" в усіх відмінках і формах числа замінити словами" особа, яка шукає захисту в Україні" у відповідному числі та відмінку; "вихідці з її території" в усіх відмінках замінити словами "закордонні українці".  
Враховано    
138. Реалізація Засад щодо в'їзду в Україну іноземців та осіб без громадянства для тимчасового перебування додатково передбачає:      Реалізація Засад щодо в'їзду в Україну іноземців та осіб без громадянства для тимчасового перебування додатково передбачає:  
139. утворення механізму залучення інвесторів в сферу туризму, що включатиме довгострокові кредити, пільгове оподаткування, повернення ПДВ, звільнення від податку на землю, на додану вартість тощо;   -48- Пункт 8 частини 3 статті 8 вилучити. Не є предметом регулювання цього закону.  Враховано    
140. прийняття нормативно-правового акту про врегулювання трудової міграції та порядку використання в Україні іноземної робочої сили з метою захисту національного ринку праці;   -49- Фельдман О.Б.
В пункті 9 частини 3 статті 8 слова "нормативно-правового акту" замінити словами "нормативно-правових актів".  
Враховано   прийняття нормативно-правових актів про врегулювання трудової міграції та порядку використання в Україні іноземної робочої сили з метою захисту національного ринку праці;  
141. прийняття законів України про порядок надання притулку в Україні іноземцям та особам без громадянства, про тимчасовий гуманітарний захист;      прийняття законів України про порядок надання притулку в Україні іноземцям та особам без громадянства, про тимчасовий гуманітарний захист;  
142. розробку і запровадження єдиної автоматизованої інформаційної системи обліку та ідентифікації осіб, які шукають притулку в Україні, та біженців;      розробку і запровадження єдиної автоматизованої інформаційної системи обліку й ідентифікації осіб, які шукають захисту в Україні та біженців;  
143. розробку плану заходів щодо сприяння адаптації в Україні осіб, яким надано статус біженця чи притулок в Україні;   -50- Лук'яненко Л.Г.
В пункті 12 частини 3 статті 8 слова "розробку плану заходів щодо" вилучити.  
Враховано   сприяння адаптації в Україні осіб, яким надано статус біженця чи притулок в Україні;  
144. сприяння добровільному поверненню біженців та шукачів притулку до держав їх походження.   -51- Кабінет Міністрів України
У тексті проекту Закону слова: "шукач притулку" та "особа, яка шукає притулку" в усіх відмінках і формах числа замінити словами" особа, яка шукає захисту в Україні" у відповідному числі та відмінку; "вихідці з її території" в усіх відмінках замінити словами "закордонні українці".  
Враховано   сприяння добровільному поверненню біженців та осіб, які шукають захисту в Україні до держав їх походження.  
145. Реалізація Засад в сфері еміграції додатково передбачає:      Реалізація Засад у сфері еміграції додатково передбачає:  
146. запобігання відтоку громадян України за кордон;   -52- Карпачова Н.І.
Пункт 1, частини 4, статті 8 викласти у наступній редакції: "Створення належних умов для реалізації в Україні прав і свобод громадян з метою запобігання їх масовому виїзду за кордон."  
Враховано   створення належних умов для реалізації в Україні прав і свобод громадян з метою запобігання їх масовому виїзду за кордон;  
147. приєднання до Конвенції про захист дітей та співробітництво в галузі міждержавного усиновлення 1993 року;   -53- Карпачова Н.І.
Пункт 2, частини 4, статті 8 викласти у наступній редакції: "Подальше удосконалення законодавства з питань захисту прав дітей та співробітництва в галузі міжнародного усиновлення. Укладення двосторонніх міжнародних договорів у цій сфері."  
Враховано   подальше вдосконалення законодавства з питань захисту прав дітей та співробітництва в галузі міжнародного усиновлення. Укладення двосторонніх міжнародних договорів у цій сфері;  
148. збільшення штатів консульських установ України у тих державах, де постійно проживає або тимчасово перебуває найбільша кількість громадян України, забезпечення комплектування консульських установ України за кордоном посадовими особами, які мають юридичну освіту;   -54- В пункті 3 частини 4 статті 8 слова "забезпечення комплектування консульських установ України за кордоном посадовими особами, які мають юридичну освіту" вилучити. Не є предметом регулювання цього Закону.  Враховано   збільшення штату консульських установ України в тих державах, де постійно проживає або тимчасово перебуває найбільша кількість громадян України;  
149. підвищення якості роботи консульських установ України за кордоном щодо забезпечення захисту прав громадян України, які постійно проживають за кордоном;   -55- Карпачова Н.І.
Пункт 4, частини 4, статті 8 викласти у наступній редакції: "Вжиття вищими органами виконавчої влади в галузі зовнішньої політики додаткових заходів щодо забезпечення належного рівня роботи консульських установ України за кордоном у сфері захисту прав та інтересів громадян України, які перебувають\проживають на території іноземних держав."  
Враховано   вжиття вищими органами виконавчої влади в галузі зовнішньої політики додаткових заходів щодо забезпечення належного рівня роботи консульських установ України за кордоном у сфері захисту прав та інтересів громадян України, які перебувають\проживають на території іноземних держав;  
150. розширення участі консульських посадових осіб України у судових засіданнях у справах за звинуваченнями громадян України, особливо у разі наявності доказів упередженого ставлення та дискримінації щодо них.   -56- Міщенко С.Г.
У статті 8: До частини 5 додати пункт: "захист прав та інтересів дітей-громадян України, усиновлених іноземцями".  
Враховано   обов'язковість участі консульських посадових осіб України в судових засіданнях у справах за звинуваченнями громадян України, особливо в разі наявності доказів упередженого ставлення та дискримінації щодо них. захист прав та інтересів дітей - громадян України, усиновлених іноземцями.  
151. Реалізації Засад щодо виїзду громадян України за кордон для тимчасового перебування з метою працевлаштування, навчання, здійснення підприємницької діяльності, лікування, відпочинку додатково передбачає:      Реалізація Засад щодо виїзду громадян України за кордон для тимчасового перебування з метою працевлаштування, навчання, здійснення підприємницької діяльності, лікування, відпочинку додатково передбачає:  
152. розробку проекту закону України про правове регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, в якому передбачити посилення соціального захисту громадян України, зокрема забезпечення гарантованого мінімального розміру заробітної плати, здійснення пенсійного та медичного страхування, страхування на випадок безробіття, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, репатріації;   -57- Карпачова Н.І.
Після пункту 1, частини 6, статті 8 додати пункт наступного змісту: "Внесення змін до чинного законодавства з метою забезпечення реалізації конституційного права громадян на пенсійне забезпечення та інші види соціального захисту незалежно від місця проживання."  
Враховано   розробку проектів законів України про правове врегулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, в яких передбачити посилення соціального захисту громадян України (забезпечення гарантованого мінімального розміру заробітної плати, здійснення пенсійного та медичного страхування, страхування на випадок безробіття, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, репатріації); внесення змін до чинного законодавства з метою забезпечення реалізації конституційного права громадян на пенсійне забезпечення та інші види соціального захисту незалежно від місця проживання;  
153. посилення контролю за діяльністю суб'єктів підприємницької діяльності, які одержали ліцензію на надання послуг з посередництва у працевлаштуванні громадян України за кордоном, припинення діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють незаконну діяльність в сфері зовнішньої трудової міграції;      забезпечення контролю за діяльністю суб'єктів підприємницької діяльності, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні громадян України за кордоном, припинення діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють незаконну діяльність у сфері зовнішньої трудової міграції;  
154. проведення моніторингу фактів порушення прав громадян України, які працюють на території інших держав, зокрема з використанням інформації, одержаної через закордонні дипломатичні установи України;   -58- Лук'яненко Л.Г.
В пункті 3 частини 5 статті 8 слово "фактів" та слова "зокрема з використанням інформації, одержаної через закордонні дипломатичні установи України" вилучити.  
Враховано   проведення моніторингу порушення прав громадян України, які працюють на території інших держав;  
155. розробку ефективної системи збору, обробки і аналізу статистичної та оперативної інформації, пов'язаної із зовнішньою трудовою міграцією;   -59- Карпачова Н.І.
Пункт 4, частини 4, статті 8 викласти у наступній редакції: "Розроблення змін та доповнень до закону України "Про державну статистику" з метою забезпечення ефективної системи збору, обробки і аналізу статистичної та оперативної інформації, пов'язаної із зовнішньою трудовою міграцією;"  
Враховано   розроблення змін та доповнень до Закону України "Про державну статистику" з метою забезпечення ефективної системи збору, обробки і аналізу статистичної та оперативної інформації, пов'язаної з зовнішньою трудовою міграцією;  
156. удосконалення системи обліку громадян України, які тимчасово виїжджають за кордон з метою працевлаштування;   -60- Карпачова Н.І.
Після пункту 5, частини 5, статті 8 додати пункт наступного змісту: "У державах з значною кількістю мігрантів-громадян України - визначення у консульських установах України посадових осіб, відповідальних за питання трудової міграції, здійснення моніторингу ринку праці країн перебування\проживання роз'яснення та сприяння реалізації трудовими мігрантами своїх прав у повному обсязі, захист прав цієї категорії осіб."  
Враховано   удосконалення системи обліку громадян України, які тимчасово виїжджають за кордон з метою працевлаштування; у державах із значною кількістю мігрантів-громадян України - визначення в консульських установах України посадових осіб, відповідальних за питання трудової міграції, здійснення моніторингу ринку праці країн перебування\проживання, роз'яснення та сприяння реалізації трудовими мігрантами своїх прав у повному обсязі, захист прав цієї категорії осіб;  
157. розроблення і затвердження комплексу заходів, спрямованих на всебічне роз'яснення громадянам України, які працюють на території інших держав, їх прав і свобод, специфіки законодавства країни перебування, включаючи положення відповідних міжнародних договорів;   -61- Карпачова Н.І.
Пункт 6, частини 5, статті 8 сформулювати наступним чином: Розроблення комплексу заходів, спрямованих на роз'яснення громадянам України їхніх прав та свобод під час перебування та здійснення оплачуваної трудової діяльності за кордоном, специфіки законодавства країни перебування та норм міжнародного права у сфері міграції та дотримання прав людини.  
Враховано   розроблення комплексу заходів, спрямованих на роз'яснення громадянам України їхніх прав та свобод під час перебування та здійснення оплачуваної трудової діяльності за кордоном, специфіки законодавства країни перебування та норм міжнародного права у сфері міграції та дотримання прав людини; розроблення принципів взаємодії та надання державної підтримки українським та іноземним адвокатам та юридичним компаніям, які спеціалізуються на захисті прав та інтересів громадян України за кордоном.  
    -62- Карпачова Н.І.
Після пункту 6, частини 5, статті 8 додати пункт наступного змісту: Розроблення принципів взаємодії та надання державної підтримки українським та іноземним адвокатам та юридичним компаніям, які спеціалізуються на захисті прав та інтересів громадян України за кордоном.  
Враховано    
158. приєднання до багатосторонніх міжнародних договорів, спрямованих на захист прав трудящих-мігрантів: Європейської конвенції про правовий статус трудящих-мігрантів 1977 року, Європейської соціальної хартії (переглянутої) 1999 року, конвенцій Міжнародної організації праці № 97 про трудящих-мігрантів і № 143 про зловживання у сфері міграції та забезпечення трудящим-мігрантам рівних можливостей і рівного ставлення;   -63- Карпачова Н.І.
"Приєднання та ратифікація багатосторонніх міжнародних договорів, спрямованих на захист прав трудящих-мігрантів: Міжнародної Конвенції про захист прав усіх трудящих-мігрантів та членів їхніх родин 1990 року, Європейської конвенції про правовий статус трудящих-мігрантів 1977 року, конвенцій Міжнародної організації праці № 97 про трудящих-мігрантів і № 143 про зловживання у сфері міграції та забезпечення трудящим-мігрантам рівних можливостей і рівного ставлення, Конвенції Міжнародної організації праці №179 1996 року та інших;"  
Враховано   надання Верховною Радою України згоди на обов'язковість багатосторонніх міжнародних договорів, спрямованих на захист прав трудящих-мігрантів: Міжнародної конвенції про захист прав всіх трудящих-мігрантів та членів їхніх родин 1990 року, Європейської конвенції про правовий статус трудящих-мігрантів 1977 року, конвенцій Міжнародної організації праці № 97 "Про трудящих-мігрантів і № 143 про зловживання у галузі міграції і про забезпечення трудящим-мігрантам рівних можливостей і рівного ставлення", Конвенції Міжнародної організації праці №179 1996 року та інших;  
159. укладення двосторонніх міжнародних договорів з державами, до яких виїжджають для працевлаштування громадяни України, про працевлаштування громадян, про соціальне забезпечення громадян, про підтримку в галузі медичного страхування;      укладення двосторонніх міжнародних договорів з державами, до яких виїжджають для працевлаштування громадяни України, про працевлаштування громадян, про соціальне забезпечення громадян, про підтримку в галузі медичного страхування;  
160. проведення постійного моніторингу виконання міжнародних договорів з питань працевлаштування і соціального захисту громадян України в інших країнах.   -64- Міщенко С.Г.
У статті 8: До частини 6 додати пункти: "проведення політики превентивних заходів щодо запобігання нелегальним трудовим міграціям"; "детінізація трудової міграції (збільшення чисельності посередницьких структур, які працевлаштовують легально, посилення контролю за їхньою діяльністю"; "вироблення механізму оподаткування громадян України, які працюють за кордоном"; "пенсійне забезпечення українських громадян, які працюють за кордоном"; "співробітництво прикордонних регіонів держав, що межують з Україною, у питаннях розвитку прикордонних міграцій і взаємного врегулювання трудової діяльності громадян, які працюють за межами своїх держав"; "створення міжнародної бази даних про легальні види робіт у різних країнах"; "запровадження соціальної реклами, спрямованої на висвітлення ризиків та негативних наслідків неврегульованої трудової міграції".  
Відхилено   проведення постійного моніторингу виконання міжнародних договорів з питань працевлаштування і соціального захисту громадян України в інших країнах.  
161. Реалізація Засад у сфері внутрішньої міграції додатково передбачає:      Реалізація Засад у сфері внутрішньої міграції додатково передбачає:  
162. приведення законодавства України про свободу пересування і вільний вибір місця проживання у відповідність із загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права;      приведення законодавства України про свободу пересування та вільний вибір місця проживання у відповідність із загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права;  
163. внесення змін до законів України і підзаконних актів, що пов'язують реалізацію прав і свобод та виконання обов'язків з наявністю чи відсутністю прописки;   -65- Пункт 2 частини 7 статті 8 вилучити. Не є предметом регулювання цього Закону.  Враховано    
164. розробку державної і регіональних програм заохочення внутрішньої трудової міграції, як альтернативи зовнішній трудовій міграції і еміграції.   -66- Міщенко С.Г.
У статті 8: До частини 7 додати пункт: "публікація та надання доступу до всеукраїнської бази даних про вакансії (тривалі, сезонні) в різних регіонах України, функціонування та оновлення якої забезпечується центрами зайнятості".  
Відхилено   розробку державної і регіональних програм заохочення внутрішньої трудової міграції як альтернативи зовнішній трудовій міграції і еміграції.  
165. Реалізація засад у сфері незаконної міграції додатково передбачає:      Реалізація Засад у сфері незаконної міграції додатково передбачає:  
166. завершення юридичного оформлення, делімітації і демаркації державного кордону України;   -67- Джемілєв М..
Пункт 1, частини 8, статті 8 вилучити, оскільки дана норма не є предметом регулювання цього Закону.  
Враховано    
167. розробку нової редакції Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" з урахуванням в ньому положень міжнародних документів з питань боротьби з незаконною міграцією;      розробку нової редакції Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" з урахуванням у ньому положень міжнародних документів з питань боротьби з незаконною міграцією;  
168. внесення змін до Кримінального кодексу України і Кодексу про адміністративні порушення України щодо посилення відповідальності за злочини і правопорушення, пов'язані з незаконною міграцією;   -68- Міщенко С.Г.
У статті 8: Пункт 3 частини 8 виключити (зміни щодо цього у Кримінальному кодексі України та Кодексі України про адміністративні правопорушення вже запроваджені).  
Відхилено   внесення змін до Кримінального кодексу України і Кодексу про адміністративні порушення України щодо посилення відповідальності за злочини і правопорушення, пов'язані з незаконною міграцією;  
169. розробка програми заходів допомоги жертвам торгівлі людьми, особливо жінкам і дітям;      розробку програми заходів допомоги жертвам торгівлі людьми, особливо жінкам і дітям;  
170. утворення і забезпечення діяльності мережі пунктів утримання незаконних мігрантів;      створення і забезпечення діяльності мережі пунктів утримання незаконних мігрантів;  
171. організація ефективного зовнішнього, прикордонного та внутрішнього міграційного контролю;      організацію ефективного зовнішнього, прикордонного та внутрішнього міграційного контролю;  
172. продовження укладення двосторонніх міжнародних договорів про реадмісію з державами, з яких прибувають в Україну незаконні мігранти;      продовження укладення двосторонніх міжнародних договорів про реадмісію з державами, з яких прибувають в Україну незаконні мігранти;  
173. залучення коштів міжнародних організацій для вирішення питань, пов'язаних з незаконною міграцією.   -69- Міщенко С.Г.
У статті 8: до частини 8 додати підпункти: "створення місткого і привабливого внутрішнього ринку праці, посилення мотивації для легальної зайнятості"; ""укладення міжнародних угод щодо спільної охорони кордонів, боротьбі з організованою злочинністю, реадмісії тощо".  
Відхилено   залучення коштів міжнародних організацій для вирішення питань, пов'язаних з незаконною міграцією.  
174. Стаття 9. Повноваження органів державної влади у сфері міграційної політики України      Стаття 9. Повноваження органів державної влади у сфері міграційної політики України  
175. Відповідно до Конституції і законів України:      Відповідно до Конституції і законів України:  
176. Верховна Рада України в межах повноважень, визначених Конституцією України, визначає засади регулювання міграційних процесів, правовий режим державного кордону, формує законодавчу базу, здійснює парламентський контроль за належним виконанням законів, додержанням прав і свобод людини і громадянина в цій сфері;      Верховна Рада України в межах повноважень, визначених Конституцією України, визначає засади регулювання міграційних процесів, правовий режим державного кордону, формує законодавчу базу, здійснює парламентський контроль за належним виконанням законів і міжнародних договорів України, додержанням прав і свобод людини і громадянина в цій сфері;  
177. Президент України як глава держави, гарант державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, здійснює загальне керівництво у сфері міграції;      Президент України як глава держави, гарант державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина здійснює загальне керівництво у сфері міграції;  
178. Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі органів виконавчої влади забезпечує виконання положень Конституції і законів України з питань міграції, вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина, спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади, що здійснюють управління в сфері міграції;      Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі органів виконавчої влади забезпечує виконання положень Конституції, законів і міжнародних договорів України з питань міграції, вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина, спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади, що здійснюють управління у сфері міграції;  
179. міністерства та інші центральні органи виконавчої влади в межах своїх повноважень забезпечують виконання передбачених Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України завдань в сфері міграції, здійснюють розробку і реалізацію програм з міграційних питань;   -70- Карпачова Н.І.
Після абзацу 4, статті 9 законопроекту додати абзац наступного змісту: "державне регулювання міграційних процесів здійснюють відповідно до законодавства центральний орган виконавчої влади у сфері міграції та інші органи виконавчої влади і місцевого самоврядування у межах покладених на них повноважень. Структура та порядок діяльності центрального органу виконавчої влади у сфері міграції визначаються Кабінетом Міністрів України;"  
Враховано   міністерства та інші центральні органи виконавчої влади в межах своїх повноважень забезпечують виконання передбачених Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України завдань у сфері міграції, здійснюють розробку і реалізацію програм з міграційних питань; державне регулювання міграційних процесів здійснюють відповідно до законодавства центральний орган виконавчої влади у сфері міграції та інші органи виконавчої влади і місцевого самоврядування у межах покладених на них повноважень. Структура та порядок діяльності центрального органу виконавчої влади у сфері міграції визначаються Кабінетом Міністрів України;  
180. місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування забезпечують вирішення питань у сфері міграції, віднесених законодавством до їхньої компетенції;      місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування забезпечують вирішення питань у сфері міграції, віднесених законодавством до їхніх повноважень;  
181. суди загальної юрисдикції здійснюють захист прав і свобод людини і громадянина та судочинство у справах про правопорушення в сфері міграції;      суди загальної юрисдикції здійснюють захист прав та свобод людини і громадянина та судочинство у справах про правопорушення в сфері міграції;  
182. Прокуратура України здійснює повноваження у сфері міграції відповідно до Конституції України та Закону України "Про прокуратуру України".   -71- Чубаров Р.А.
Після статті 9 включити до законопроекту статті наступного змісту: Стаття. Регулювання міграційних процесів Регулювання міграційних процесів в Україні здійснюється з урахуванням соціально-економічного та демографічного розвитку України, необхідності оптимізації міграційних потоків та запобігання неконтрольованій міграції відповідно до Конституції України, цього та інших законів України, інших нормативно-правових актів, виданих на їх підставі, а також міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Стаття. Обмеження у сфері міграції Для забезпечення захисту інтересів національної безпеки, територіальної цілісності України, захисту життя, здоров'я, прав, свобод і законних інтересів населення, підтримання громадського порядку, запобігання заворушенням чи злочинам у випадках, передбачених законами України, для іноземців чи осіб без громадянства можуть встановлюватися обмеження в'їзду в Україну, транзитного проїзду через її територію та виїзду з України, здійснення внутрішньої міграції, а для громадян України - виїзду з України та здійснення внутрішньої міграції. Стаття. Відповідальність за незаконну міграцію Законами України встановлюється відповідальність іноземців чи осіб без громадянства за порушення ними встановленого порядку в'їзду в Україну, виїзду за ЇЇ межі та транзитного проїзду через ЇЇ територію, перебування в Україні та самовільну зміну правового статусу у випадках, не передбачених законодавством, під час такого перебування, а також відповідальність юридичних і фізичних осіб в Україні, які сприяють іноземцям чи особам без громадянства в таких порушеннях.  
Враховано   прокуратура України здійснює повноваження у сфері міграції відповідно до Конституції України та Закону України "Про прокуратуру України". Стаття 10. Регулювання міграційних процесів Регулювання міграційних процесів в Україні здійснюється з урахуванням соціально-економічного та демографічного розвитку України, необхідності оптимізації міграційних потоків та запобігання неконтрольованій міграції відповідно до Конституції України, цього та інших законів України, інших нормативно-правових актів, виданих на їх підставі, а також міжнародних договорів, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України. Стаття 11. Обмеження у сфері міграції Для забезпечення захисту інтересів національної безпеки, територіальної цілісності України, захисту життя, здоров'я, прав, свобод і законних інтересів населення, підтримання громадського порядку, запобігання заворушенням чи злочинам у випадках, передбачених законами України, для іноземців чи осіб без громадянства можуть встановлюватися обмеження в'їзду в Україну, транзитного проїзду через її територію та виїзду з України, здійснення внутрішньої міграції, а для громадян України - виїзду з України та здійснення внутрішньої міграції. Стаття 12. Відповідальність за незаконну міграцію Закони України встановлюють відповідальність іноземців чи осіб без громадянства за порушення ними встановленого порядку в'їзду в Україну, виїзду за її межі та транзитного проїзду через її територію, перебування в Україні та самовільну зміну правового статусу у випадках, не передбачених законодавством, під час такого перебування, а також відповідальність юридичних і фізичних осіб в Україні, які сприяють іноземцям чи особам без громадянства в таких порушеннях. Стаття 13. Інформаційне забезпечення проведення державної міграційної політики Інформаційне забезпечення проведення державної міграційної політики базується на принципах об'єктивності, реальності, доступності та відкритості і здійснюється центральним органом виконавчої влади у сфері міграції на підставі постійного моніторингу міграційних процесів у державі та за її межами. Основними завданнями центрального органу виконавчої влади у сфері міграції з інформаційного забезпечення проведення державної міграційної політики є: надання узагальненої інформації та результатів аналізу стану міграційних процесів у державі та за її межами Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України для використання цих даних під час розроблення та прийняття відповідних законодавчих та інших нормативно-правових актів у цій сфері; інформування в межах, передбачених законодавством, громадян України, іноземців чи осіб без громадянства про стан законодавства України у сфері міграції, громадянства та біженців, а також можливості осіб щодо реалізації визначених Конституцією і законами України прав, свобод та законних інтересів на вільний вибір місця проживання, свободи пересування, працю, а також інших прав та свобод особи в сфері міграції, громадянства та біженців. Стаття 14. Фінансове забезпечення проведення державної міграційної політики Фінансове забезпечення проведення державної міграційної політики здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів у встановленому порядку. Стаття 15. Міжнародне співробітництво у сфері міграції Україна бере участь у міжнародному співробітництві з іншими державами, міжнародними організаціями та установами з метою регулювання міграційних процесів. Міжнародне співробітництво здійснюється на підставах і в порядку, передбачених законодавством України та міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України.  
    -72- Карпачова Н.І.
Після статті 9 включити до законопроекту статтю наступного змісту: Стаття. Інформаційне забезпечення проведення державної міграційної політики Інформаційне забезпечення проведення державної міграційної політики базується на принципах об'єктивності, реальності, доступності та відкритості і здійснюється центральним органом виконавчої влади у сфері міграції на підставі постійного моніторингу міграційних процесів у державі та за її межами. Основними завданнями центрального органу виконавчої влади у сфері міграції з інформаційного забезпечення проведення державної міграційної політики є: надання узагальненої інформації та результатів аналізу стану міграційних процесів у державі та за її межами Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України для використання цих даних під час розроблення та прийняття відповідних законодавчих та інших нормативно-правових актів у цій сфері; інформування в межах, передбачених законодавством, громадян України, іноземців чи осіб без громадянства про стан законодавства України у сфері міграції, громадянства та біженців, а також можливості осіб щодо реалізації визначених Конституцією і законами України прав, свобод та законних інтересів на вільний вибір місця проживання, свободи пересування, працю, а також інших прав та свобод особи в сфері міграції, громадянства та біженців.  
Враховано    
    -73- Чубаров Р.А.
Після статті 9 включити до законопроекту статті наступного змісту: Стаття. Фінансове забезпечення проведення державної міграційної політики Фінансове забезпечення проведення державної міграційної політики здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів у встановленому порядку. Стаття. Міжнародне співробітництво у сфері міграції Україна бере участь у міжнародному співробітництві з іншими державами, міжнародними організаціями та установами з метою регулювання міграційних процесів. Міжнародне співробітництво здійснюється на підставах і в порядку, передбачених законодавством України та міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
Враховано    
183. Прикінцеві положення      Прикінцеві положення  
184. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
185. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:      2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:  
186. підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;      підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність з цим Законом;  
187. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;      привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;  
188. забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади власних нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;      забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади власних нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.  
189. вжити заходів щодо забезпечення виконання завдань, передбачених цим Законом.   -74- Кабінет Міністрів України
Абзац п'ятий пункту 2 Прикінцевих положень законопроекту щодо доручення Кабінетові міністрів у тримісячний строк з дати набрання чинності Законом вжити заходів до забезпечення виконання завдань, передбачених зазначеним Законом, потребує доопрацювання з урахуванням того, що вжиття таких заходів повинно здійснюватися на постійній основі, а не обмежуватися тримісячним строком.  
Враховано   Вжити заходів щодо забезпечення виконання завдань, передбачених цим Законом.  
190. 3. Центральним і місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування забезпечити в межах своєї компетенції реалізації завдань і положень цього Закону та керуватися його основними положеннями під час розроблення проектів нормативно-правових актів і проведення заходів в сфері міграції на державному, галузевому та регіональному рівнях.      3. Центральним і місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування забезпечити в межах своїх повноважень реалізацію завдань і положень цього Закону та керуватися його основними принципами під час розроблення проектів нормативно-правових актів і проведення заходів у сфері міграції на державному, галузевому та регіональному рівнях.