Кількість абзаців - 37 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про рекламу" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОНУ УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про рекламу"      Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реклами  
1. Верховна Рада України постановляє:      Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:  
2. І. Внести до Закону України "Про рекламу" ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 39, ст. 181){ 2006, N 5-6, ст. 75 N 3480-ІV ( 3480-15)від 23.02.2006 } такі зміни:   -1- Бурлаков П.М.
Доповнити преамбулу Закону новим абзацом наступного змісту: Доповнення й скасування норм цього Закону здійснюються шляхом внесення змін до нього та не можуть встановлюватися іншими законодавчими актами України  
Відхилено   1. У Законі України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 39, ст. 181; 2006 р., N 5-6, ст. 75, N 31 ст.268;): 1) У статті 1: абзац третій викласти в такій редакції: "внутрішня реклама - реклама, що розміщується всередині будинків, споруд, у тому числі в кінотеатрах і театрах (крім місць торгівлі, у тому числі буфетів, кіосків, яток), під час, до і після демонстрації кінофільмів та вистав, концертів, а також під час спортивних змагань, що проходять у закритих приміщеннях, крім місць торгівлі, де ці товари продаються"; після абзацу третього доповнити новими абзацами такого змісту: "заходи рекламного характеру - заходи з розповсюдження реклами, які передбачають безоплатне розповсюдження зразків товарів, що рекламуються, та/або обмін їх споживачам однієї кількості чи виду товарів, що рекламуються, на інший; знижка - тимчасове зменшення ціни товару, яке надається покупцям (споживачам)". У зв'язку з цим абзаци четвертий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами шостим - дев'ятнадцятим; після абзацу шістнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту: "спеціальні виставкові заходи - заходи, що мають на меті просування відповідного товару на ринок, проводяться організовано у певному приміщенні або на огородженому майданчику (в тому числі в місцях реалізації товару) у визначені строки, розраховані на зацікавлену та/або професійну аудиторію відвідувачів, організатор яких повинен обмежити аудиторію відвідувачів заходу тими особами, яким відповідно до законодавства дозволяється продавати товар, що демонструється". У зв'язку з цим абзаци сімнадцятий - дев'ятнадцятий вважати відповідно абзацами вісімнадцятим -двадцятим; 2) у статті 5: назву викласти в такій редакції: ,, Стаття 5. Спонсорство"; частину першу доповнити новим абзацом такого змісту: "У телепередачах забороняється наводити будь-яку інформацію рекламного характеру, яка подається у вигляді дикторського тексту та/або звукового супроводу про спонсора - виробника алкогольних напоїв, зареєстровану назву особи спонсора та знак для товарів і послуг, що належить спонсору";  
    -2- Баграєв М.Г.
Бондаренко О.А.
Шевченко А.В.
Доповнити статтю 1 визначенням наступних термінів: Знижка - тимчасове зменшення ціни товару, яке надається покупцям (споживачам);  
Враховано    
    -3- Баграєв М.Г.
Бондаренко О.А.
Доповнити статтю 1 визначенням наступних термінів: спеціальні виставкові заходи - заходи, що мають на меті просування відповідного товару на ринок, демонстрацію товару, вивчення кон'юнктури або дослідження ринку, проводяться організовано у певному місці (в тому числі в місцях реалізації товару), у визначені строки, розраховані на зацікавлену та/або професійну аудиторію відвідувачів;  
Враховано частково    
    -4- Баграєв М.Г.
Бондаренко О.А.
заходи рекламного характеру - заходи з розповсюдження реклами, які передбачають безоплатне розповсюдження зразків товарів та/або обмін однієї кількості чи виду товарів на інший;  
Враховано частково    
    -5- Ляпіна К.М.
1. Статтю 1 доповнити новим абзацом такого змісту:  
Враховано частково    
    -6- Ляпіна К.М.
Статтю 1 доповнити новим абзацом такого змісту: "заходи рекламного характеру - заходи з розповсюдження реклами, які передбачають безоплатне розповсюдження зразків товарів та/або обмін їх споживачам однієї кількості чи виду товарів на інший"  
Враховано частково    
    -7- Бахтеєва Т.Д.
Кириленко В.А.
Філіндаш Є.В.
Шевченко А.В.
Доповнити пункт 2 статті 1, розширити визначення терміну внутрішня реклама": Внутрішня реклама - реклама, що розміщується або демонструється всередині будинків, споруд, в тому числі в кінотеатрах і театрах під час, до і після демонстрації кінофільмів та вистав, концертів, а також під час спортивних змагань, що проходять у закритих приміщеннях.  
Враховано частково вилучено   
    -8- Баграєв М.Г.
Бондаренко О.А.
Змінити назву статті 5: Стаття 5. Спонсорство. Додати до частини 1 статті 5 пункт такого змісту: У телепередачах забороняється наводити будь-яку інформацію рекламного характеру про спонсора - виробника алкогольних напоїв, крім зображення без звукового супроводу зареєстрованої назви особи спонсора та знака для товарів і послуг, що належить спонсору.  
Враховано    
    -9- Бахтеєва Т.Д.
Кириленко В.А.
Філіндаш Є.В.
Шевченко А.В.
Доповнити статтю 5 положенням такого змісту: Повідомлення на телебаченні про особу спонсора - виробника алкогольних напоїв та/або про знаки для товарів і послуг, під якими випускаються алкогольні напої, повинне транслюватися без звукового супроводу і займати не більше 10% площі екрану.  
Враховано частково    
3. Б. Беспалий 11. У частинах першій та другій статті 6 вилучити слово "чинного".      3) у частинах першій та другій статті 6 слово "чинного" виключити;  
4. Б. Беспалий   -10- Баграєв М.Г.
Бондаренко О.А.
Пункт шостий частини першої статті 8 викласти в редакції : використовувати або імітувати зображення Державного Герба України, Державного Прапора України, звучання Державного Гімну України, зображення державних символів інших держав та міжнародних організацій, а також офіційні назви органів державної влади України, органів місцевого самоврядування, крім соціальної реклами та випадків, передбачених законами України у сфері інтелектуальної власності?  
Враховано частково (вилучено)  у статті 8 : у частині першій: абзац сьомий викласти в такій редакції:  
5. 2.2. Пункт шостий частини першої статті 8 після тексту "органів державної влади України" доповнити текстом "та органів місцевого самоврядування".   -11- Баграєв М.Г.
Бондаренко О.А.
Після пункту 7 частини 1 статті 8 додати такі пункти: рекламувати види діяльності, які відповідно до законодавства потребують спеціального дозволу, ліцензії, у разі відсутності відповідного дозволу, ліцензії; розповсюджувати рекламу, якщо відповідно до законодавства види діяльності або товари, що рекламуються, підлягають обов'язковій сертифікації або їх виробництво чи реалізація вимагає наявності дозволу, ліцензії, а рекламодавець на вимогу розповсюджувача реклами не надав документально підтверджених відомостей про наявність сертифікату, дозволу, ліцензії;  
Враховано редакційно   "використовувати або імітувати зображення Державного Герба України, Державного Прапора України, звучання Державного Гімну України, зображення державних символів інших держав, а також офіційні назви органів державної влади України, органів місцевого самоврядування, крім соціальної реклами та випадків, передбачених законами України у сфері інтелектуальної власності"; абзац восьмий після слів "відсутності відповідного сертифіката" доповнити словом "дозволу"; абзац дев'ятий після слів "її ім'я без" допонинити словом "письмової";  
6. Б. Беспалий   -12- Чорновіл Т.В.
У розділі І проекту Б. Беспалого пункт 4 - виключити.  
Відхилено    
7. 4. Пункт восьмий частини першої статті 8 після тексту "її ім'я без" доповнити текстом "нотаріально посвідченої письмової".   -13- Бахтеєва Т.Д.
Кириленко В.А.
Філіндаш Є.В.
Шевченко А.В.
Залишивши пункт 8 частини 1 статті 8 в чинній редакції без змін.  
Відхилено   частини другу та третю викласти в такій редакції: "2. Розповсюджувачі не можуть поширювати рекламу, якщо відповідно до законодавства види діяльності або товари, що рекламуються, підлягають обов'язковій сертифікації або їх виробництво чи реалізація вимагає наявності дозволу, ліцензії, а рекламодавець не надав документально підтверджених відомостей про наявність сертифікату, дозволу, ліцензії. 3. Реклама про проведення конкурсів, лотерей, розіграшів призів, заходів рекламного характеру тощо повинна містити інформацію про строки та місце проведення цих заходів та вказувати інформаційне джерело з якого можна дізнатися про умови та місце проведення цих заходів. Інформація про будь-які зміни умов, місця та строків проведення конкурсів, лотерей, розіграшів призів, заходів рекламного характеру тощо має подаватися у тому ж порядку, в якому вона була розповсюджена";  
    -14- Баграєв М.Г.
Бондаренко О.А.
Пункт 8 частини 1 статті 8 викласти в наступній редакції: в рекламі, виробленій в Україні, вміщувати зображення фізичної особи та/або використовувати її ім'я без нотаріально завіреної згоди цієї особи;  
Відхилено    
    -15- Бахтеєва Т.Д.
Філіндаш Є.В.
Шевченко А.В.
Частину 2 статті 8 викласти в такій редакції: Розповсюджувачі не можуть поширювати рекламу, якщо відповідно до законодавства види діяльності або товари, що рекламуються, підлягають обов'язковій сертифікації або їх виробництво чи реалізація вимагає наявності дозволу, ліцензії, а рекламодавець не надав документально підтверджених відомостей про наявність сертифікату, дозволу, ліцензії;  
Враховано    
8. Б. Беспалий 3. Пункт сьомий частини першої статті 8 після тексту "відсутності відповідного сертифіката, " доповнити текстом "дозволу, ".   -16- Баграєв М.Г.
Бондаренко О.А.
Частину 3 Статті 8. викласти у наступній редакції: Реклама про проведення конкурсів, лотерей, розіграшів, призів, заходів рекламного характеру, тощо повинна містити інформацію про строки проведення цих заходів та вказувати інформаційне джерело, в якому можна дізнатися про умови, місце проведення цих заходів. В рекламі про проведення лотерей має зазначатися інформаційне джерело, в якому можна дізнатися про умови, місце та строки проведення лотереї. Інформація про будь-які зміни умов, місця та строків проведення конкурсів, лотерей, розіграшів призів, заходів рекламного характеру тощо має подаватися у тому ж порядку, в якому вона була розповсюджена.  
Враховано частково   частину четверту виключити; у частині п'ятій слово "зниження" замінити словом "знижку"; частину сьому після слів "надається споживачеві" доповнити словами "у тому числі на елементах обладнання та/або оформлення місць торгівлі, а також безпосередньо на самому товарі та/або його упаковці"; 5) у статті 9: у частині третій слова "конкретної особи чи товару" замінити словами "конкретного суб'єкта підприємницької діяльності та/або його товарів"; доповнити новою частиною такого змісту: "6. Вивіска чи табличка з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать цій особі, профіль її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), про час роботи, розміщені на внутрішній поверхні власного чи орендованого особою приміщення, на зовнішній поверхні будинку чи споруди не вище першого поверху або на поверсі, де знаходиться власне чи орендоване особою приміщення, біля входу в таке приміщення не вважаються рекламою"; 6) у статті 12: частину другу викласти в такій редакції: "2. Соціальна реклама не повинна містити посилань на конкретний товар та/або його виробника, на рекламодавця (за винятком випадків, коли рекламодавцем виступає громадська організація), на об'єкти права інтелектуальної власності, що належать виробнику товару або рекламодавцю соціальної реклами"; доповнити новою частиною такого змісту: "6. Податок з реклами під час оплати послуг за розміщення соціальної реклами встановлюється згідно з Декретом Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори"; 7) у статті 13:  
    -17- Бахтеєва Т.Д.
Кириленко В.А.
Філіндаш Є.В.
Шевченко А.В.
Частину 3 статті 8 викласти в такій редакції: Реклама про проведення конкурсів, лотерей, розіграшів призів тощо повинна містити інформацію про умови, місце та строки їх проведення або джерело, з якого можна отримати цю інформацію.  
Враховано частково    
    -18- Баграєв М.Г.
Бондаренко О.А.
Частину 4 статті 8 викласти у наступній редакції: Зовнішня та внутрішня реклама, реклама в друкованих ЗМІ та на транспорті видів діяльності, які відповідно до законодавства потребують спеціального дозволу, ліцензії, повинна містити посилання на номер спеціального дозволу, ліцензії, дату їх видачі та найменування органу, який видав спеціальний дозвіл, ліцензію.  
Враховано частково    
    -19- Баграєв М.Г.
Бондаренко О.А.
В частині 5 статті 8 слова "зниження" замінити на слово "знижок"  
Враховано    
    -20- Чорновіл Т.В.
У розділ 1 проекту Б. Беспалого доповнити новим пунктом 9 та викласти його в такій редакції: "У частині п'ятій статті 8 слова "зниження" замінити на слово "знижки".  
Враховано частково    
    -21- Баграєв М.Г.
Бондаренко О.А.
У частині 7 статті 8 між словами "надається споживачеві" та словами "не вважається рекламою" внести доповнення: у тому числі на елементах обладнання та/або оформлення місць торгівлі, включаючи вітрини, кіоски, ятки, пересувні пункти торгівлі, а також безпосередньо на самому товарі та/або його упаковці, не вважається рекламою.  
Враховано частково    
    -22- Чорновіл Т.В.
У розділі 1 проекту доповнити новим пунктом 10 та викласти його в такій редакції. Викласти частину 7 статті 8 в наступній редакції: Рекламою не вважається: 1) інформація, що є обов'язковою для надання споживачам відповідно до законодавства про захист прав споживачів; 2) інформація про виробника товару та /або товар у місцях, де цей товар реалізується чи надається споживачеві; 3) інформація, яка розповсюджується не з метою формування та підтримання інтересу у придбанні товару; 4) будь-які елементи оформлення товару, розміщені на або в його упаковці, які не стосуються іншого товару; 5) інформація про товар, не спрямована на споживачів; 6) інформація про товар, яка надається під час вивчення кон'юнктури або дослідження ринку; 7) вивіска чи табличка з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать цій особі, профіль її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), про час роботи, розміщені на внутрішній поверхні чи у вітрині власного чи орендованого особою приміщення, на зовнішній поверхні будинку чи споруди (не вище першого поверху), де знаходиться власне чи орендоване особою приміщення, біля входу у таке приміщення".  
Враховано редакційно    
    -23- Баграєв М.Г.
Бондаренко О.А.
10. Доповнити статтю 8 частиною 8 наступного змісту: Держава гарантує можливість реклами будь-яких товарів, виробництво та обіг яких не заборонено законом. Держава може обмежувати рекламу окремих товарів. Будь-які обмеження реклами окремих товарів можуть бути встановлені виключно цим Законом і набирають чинності не раніше ніж через 12 місяців з дня прийняття відповідних змін та доповнень.  
Відхилено    
    -24- Чорновіл Т.В.
У Розділі І проекту доповнити новим пунктом 11 такого змісту: Доповнити статтю 8 частиною 8 наступного змісту: Держава гарантує можливість реклами будь-яких товарів, виробництво та обіг яких не заборонено законом. Держава може обмежувати рекламу окремих товарів. Будь-які обмеження реклами окремих товарів можуть бути встановлені виключно цим Законом і набирають чинності не раніше ніж через 12 місяців з дня прийняття відповідних змін та доповнень".  
Відхилено    
    -25- Баграєв М.Г.
Бондаренко О.А.
11. В частині 3 статті 9 слова "особи чи товару" вилучити, а замість них вставити слова "конкретного суб'єкта підприємницької діяльності та/або його товарів".  
Враховано    
    -26- Бахтеєва Т.Д.
Кириленко В.А.
Філіндаш Є.В.
Шевченко А.В.
Статтю 9 доповнити частиною 6 такого змісту: Вивіска чи табличка з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать цій особі, профіль її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), про час роботи, розміщені на внутрішній поверхні чи у вітрині власного чи орендованого особою приміщення, на зовнішній поверхні будинку чи споруди (не вище першого поверху), де знаходиться власне чи орендоване особою приміщення, біля входу у таке приміщення не вважаються рекламою, Ця норма не поширюється на інформацію про товари і послуги, які підлягають обов'язковій сертифікації або їх виробництво чи реалізація вимагає наявності дозволу, ліцензії, а також якщо їх реклама заборонена в Україні.  
Враховано частково    
    -27- Баграєв М.Г.
Бондаренко О.А.
Статтю 9. доповнити частиною 6 насту пного змісту: 6. Вивіска чи табличка з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать цій особі, профіль її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), про час роботи, розміщені на внутрішній поверхні чи у вітрині власного чи орендованого особою приміщення, на зовнішній поверхні будинку чи споруди (не вище першого поверху), де знаходиться власне чи орендоване особою приміщення, біля входу у таке приміщення не вважаються рекламою.  
Враховано частково    
    -28- Баграєв М.Г.
Бондаренко О.А.
Доповнити статтю 12 частиною 6 такого змісту: Податок з реклами під час оплати послуг за встановлення та розміщення соціальної реклами встановлюється Декретом Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори" (№ 56-93 від 20 травня 1993 року).  
Враховано частково (вилучено)   
    -29- Томенко М.В.
Пункт 2 статті 12 викласти в такій редакції 2. Соціальна реклама не повинна містити посилань на конкретний/або його виробника, не рекламодавця (за винятком випадків, коли рекламодавцем виступає громадська організація), на об'єкти права інтелектуальної власності, що належать виробнику товару або рекламодавцю соціальної реклами.  
Враховано    
    -30- Бахтеєва Т.Д.
Кириленко В.А.
Філіндаш Є.В.
Шевченко А.В.
Частину четверту статті 13 після тексту "членів Уряду України, " доповнити таким текстом: Забороняється переривати рекламою екстрені офіційні виступи з важливих питань державного життя, які згідно законодавства України надаються на вимогу Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та Голови Конституційного Суду України, програми новин, а також релігійні служби та передачі для дітей.  
Враховано частково (додано)   
9. 5. Частину четверту статті 13 після тексту "членів Уряду України, " доповнити таким текстом:      частину четверту після слів "членів Уряду України" доповнити словами "забороняється переривати рекламою офіційні виступи, які згідно з законодавством України надаються на вимогу Президента України, Верховної Ради України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та Голови Конституційного Суду України, програми новин, а також релігійні служби та передачі для дітей";  
10. "Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини,   -31- Шевченко А.В.
Бондаренко О.А.
Доповнити пункт 9 статті 13 Закону України "Про рекламу" абзацом другим в наступній редакції: Розміщення провайдерами програмної послуги реклами в програмах та передачах іноземних телерадіоорганізацій забороняється.  
Враховано   доповнити частину дев'яту новим абзацом такого змісту: "Розміщення провайдерами програмної послуги реклами в програмах та передачах іноземних телерадіоорганізацій забороняється";  
11. Б. Беспалий   -32- Бахтеєва Т.Д.
Кириленко В.А.
Філіндаш Є.В.
Шевченко А.В.
Стаття 17. Внутрішня реклама Залишити чинну редакцію частини 1 статті 17 без змін, виключивши доповнення ( автор Б. Беспалий) про "уповноважений власником орган".  
Враховано частково редакцію Б. Беспалого   
12. Стаття 17. Внутрішня реклама      8) перше речення частини першої статті 17 викласти в такій редакції:  
13. Перше речення частини першої статті 17 викласти у такій новій редакції: "Розміщення внутрішньої реклами погоджується лише з власником місця її розташування або уповноваженим ним органом (особою).".   -33- Баграєв М.Г.
Бондаренко О.А.
Змінити редакцію частини 4 статті 21. Замість слів "повну фармакологічну назву лікарського засобу та назву виробника; загальні застереження щодо застосування лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації;" вставити слова "вимогу про необхідність консультації з лікарем перед застосуванням лікарського засобу;  
Враховано   "Розміщення внутрішньої реклами погоджується лише з власником місця її розташування або уповноваженою ним особою"; 9) абзаци третій та четвертий частини четвертої статті 21 замінити одним абзацом такого змісту: "вимогу про необхідність консультації з лікарем перед застосуванням лікарського засобу"; У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом четвертим;  
14. Б. Беспалий   -34- Баграєв М.Г.
Бондаренко О.А.
Частину 1 статті 22 викласти у наступній редакції: Обмежується реклама тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби: така реклама не дозволяється: 1.1 на радіо та телебаченні; 1.2 на перших і останніх сторінках газет, перших і останніх сторінках обкладинок журналів та інших видань, в усіх дитячих виданнях, серед них на дитячих сторінках всіх друкованих видань; 1.2.1. в усіх друкованих виданнях, крім спеціалізованих видань про тютюнові вироби; 1.3 засобами внутрішньої реклами; 1.4 засобами реклами на транспорті; 1.5 за допомогою заходів рекламного характеру (крім спеціальних виставкових заходів); 1.6 в кінотеатрах і театрах під час, до і після демонстрації кінофільмів та вистав, а також під час спортивних змагань, концертів, видовищних заходів (крім спеціальних виставкових заходів), розрахованих на масову аудиторію (без можливості контролю відвідування заходу); 1.7 транскордонними електронними засобами, в тому числі при трансляції спортивних змагань, концертів, інших розважальних заходів; 1.8 засобами зовнішньої реклами не дозволяється 1.8.1 розміщення та розповсюдження зображень тютюнових виробів, в тому числі пачок цих виробів; 1.8.2 розміщення та розповсюдження реклами знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби у населених пунктах; 1.8.3 розміщення та розповсюдження реклами знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби поза населеними пунктами.  
Враховано   10) у статті 22:  
15. Частини першу та другу статті 22 викласти у такій новій редакції      частини першу та другу викласти в такій редакції: "1. Реклама тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби забороняється:  
16. 1. Реклама тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, може здійснюватися тільки у відповідних спеціалізованих виданнях щодо тютюнових виробів, або безпосередньо у приміщеннях торговельних закладів, що реалізують тютюнові вироби, або на відповідних виставках (заходах).      1.1 на радіо та телебаченні; 1.2 на перших і останніх шпальтах газет, на обкладинках журналів та інших видань, в усіх дитячих виданнях, в тому числі на дитячих сторінках друкованих видань; 1.2.1 в усіх друкованих ЗМІ (крім спеціалізованих видань); 1.3 засобами внутрішньої реклами; 1.4 на транспорті; 1.5 за допомогою заходів рекламного характеру (крім спеціальних виставкових заходів); 1.6 у населених пунктах засобами зовнішньої реклами забороняється розміщення та розповсюдження реклами знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби; 1.6.1 поза населеними пунктами засобами зовнішньої реклами забороняється розміщення та розповсюдження реклами знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби.  
17. Б. Беспалий   -35- Баграєв М.Г.
Бондаренко О.А.
Частину 2 статті 22 викласти у наступній редакції: 2. Обмежується реклама алкогольних напоїв, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої: така реклама не дозволяється 2.1 на радіо та телебаченні у період з 6 години до 23 години, 2.2 на перших і останніх сторінках газет, перших і останніх сторінках обкладинок журналів та інших видань, в усіх дитячих виданнях, в тому числі на дитячих сторінках усіх друкованих видань, 2.2.1 в усіх друкованих виданнях, крім спеціалізованих видань про алкогольні вироби; 2.3 засобами внутрішньої реклами в навчальних закладах та державних установах, 2.4 за допомогою заходів рекламного характеру (крім спеціальних виставкових заходів), 2.5 розміщення і розповсюдження реклами алкогольних та слабоалкогольних напоїв, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні та слабоалкогольні напої не дозволяється на зовнішніх та внутрішніх поверхнях транспортних засобів загального користування та метрополітені, 2.6 засобами зовнішньої реклами не дозволяється розміщення і розповсюдження зображень пляшок або іншого посуду з алкогольними напоями; 2.7 розміщення і розповсюдження реклами слабоалкогольних напоїв, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються слабоалкогольні напої, не дозволяється на радіо і телебаченні та засобами зовнішньої реклами у населених пунктах; 2.8 розміщення і розповсюдження реклами слабоалкогольних напоїв, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються слабоалкогольні напої, не дозволяється засобами зовнішньої реклами поза населеними пунктами."  
Враховано частково відповідно до правки № 6) 2   
18. 2. Реклама алкогольних напоїв (крім шампанського України, вина колекційного, вина контрольованого найменування), знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої, може здійснюватися тільки у відповідних спеціалізованих виданнях щодо алкогольних напоїв, або безпосередньо у приміщеннях торговельних закладів, що реалізують алкогольні напої, або на відповідних виставках (заходах).      2. Реклама алкогольних напоїв, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої забороняється:  
19. Реклама шампанського України, вина колекційного, вина контрольованого найменування, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються зазначені алкогольні напої, забороняється: на радіо та телебаченні у період з 6 години до 23 години, засобами зовнішньої та внутрішньої реклами, реклами на транспорті   -36- Цушко В.П.
1. У розділі І абзац другий пункту 7 проекту (щодо внесення змін до частини першої статті 22 Закону України "Про рекламу") замінити новими абзацами такого змісту: "Реклама тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, забороняється: 1.1 на радіо та телебачення; 1.2 на перших і останніх сторінках газет, перших і останніх сторінках обкладинок журналів та інших видань; 1,3 засобами внутрішньої реклами; 1.4 реклами на транспорті; 1.5 за допомогою заходів рекламного характеру (крім спеціальних виставкових заходів); 1.6 на екранах кінотеатрів; 1.7 під час театральних вистав спортивних змагань, концертів, видовищних заходів (крім спеціальних виставкових заходів), розрахованих на масову аудиторію (без можливості контролю відвідування заходу); 1.8 засобами зовнішньої реклами".  
Враховано частково   2.1 на радіо та телебаченні з 6 до 23 години; 2.2 на перших і останніх шпальтах газет, на обкладинках журналів та інших видань, в усіх дитячих виданнях, у тому числі на дитячих сторінках усіх друкованих видань; 2.2.1 в усіх друкованих ЗМІ (крім спеціалізованих видань); 2.3 засобами внутрішньої реклами; 2.4 за допомогою заходів рекламного характеру (крім спеціальних виставкових заходів); 2.5 на зовнішніх та внутрішніх поверхнях транспортних засобів загального користування та метрополітені; 2.6 в населених пунктах засобами зовнішньої реклами; 2.6.1 поза населеними пунктами засобами зовнішньої реклами";  
20. М. Томенко   -37- Писаренко В.В.
І. Частини першу та другу статті 22 викласти у такій редакції: 1. Реклама тютюнових виробів та алкогольних напоїв, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби та алкогольні напої, забороняється: на радіо та телебаченні, на товарах та у друкованих виданнях, засобами зовнішньої та внутрішньої реклами, реклами на транспорті, за допомогою заходів рекламного характеру (крім спеціальних виставкових заходів).  
Враховано частково   абзац одинадцятий частини третьої виключити;  
21. І. Частини першу та другу статті 22 викласти у такій редакції:      частину сьому викласти в такій редакції:  
22. "1. Реклама тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, забороняється на радіо та телебаченні, на перших і останніх сторінках газет, перших і останніх сторінках обкладинок журналів та інших видань, засобами зовнішньої та внутрішньої реклами, реклами на транспорті, за допомогою заходів рекламного характеру (крім спеціальних виставкових заходів).   -38- Томенко М.В.
Статтю 22 Закону доповнити новою частиною такого змісту: Реклама алкогольних напоїв, тютюнових виробів, пива та напоїв, що виготовляються на його основі, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної, під якими випускаються алкогольні напої, тютюнові вироби пиво та напої, що виготовляються на його основі не повинна включати зображення популярних осіб або пряме чи опосередковане схвалення популярними особами паління або вживання алкоголю, пива та напоїв, що виготовляються на його основі; У зв'язку з цим абзац одинадцятий частини третьої статті 22 Закону України "Про рекламу виключити"  
Враховано   "7. Реклама тютюнових виробів та алкогольних напоїв, а також знаків для товарів та послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються дані вироби та напої, повинна супроводжуватися текстами попередження такого змісту: "Куріння може викликати захворювання на рак", "Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я". Кожному попередженню має бути відведено не менше 15 відсотків площі (обсягу) всієї реклами. Колір тексту попередження має бути чорним, а колір фону попередження - білим. Текст попередження в зовнішній рекламі та рекламі в друкованих засобах масової інформації має розміщуватися горизонтально, внизу рекламного зображення"; доповнити новою частиною такого змісту:  
    -39- Писаренко В.В.
Виключити частину 2 проекту Томенка  
Враховано частково    
23. 2. Реклама алкогольних та слабоалкогольних напоїв, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні та слабоалкогольні напої, забороняється на радіо та телебаченні у період з 6 до 23 години, на перших і останніх сторінках газет, перших і останніх сторінках обкладинок журналів та інших видань, засобами зовнішньої та внутрішньої реклами, реклами на транспорті, за допомогою заходів рекламного характеру (крім спеціальних виставкових заходів)".   -40- Писаренко В.В.
Виключити частину 3 статті 22 чинної редакції Закону України "Про рекламу"  
Враховано   "9. Реклама алкогольних напоїв, тютюнових виробів, пива та напоїв, що виготовляються на його основі, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої, тютюнові вироби, пиво та напої, що виготовляються на його основі, не повинна містити зображення популярних осіб або пряме чи опосередковане схвалення популярними особами паління або вживання алкоголю, пива та напоїв, що виготовляються на його основі";  
    -41- Писаренко В.В.
Частину 4 статті 22 чинної редакції Закону України "Про рекламу" викласти в редакції: 4. Спонсорування теле-, радіопередач, театрально-концертних, спортивних та інших заходів з використанням знаків для товарів та послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби та алкогольні напої, забороняється.  
Відхилено    
    -42- Писаренко В.В.
Виключити частину 5 статті 22 чинної редакції Закону України "Про рекламу"  
Враховано    
    -43- Писаренко В.В.
Виключити частину 6 статті 22 чинної редакції Закону України "Про рекламу  
Враховано    
    -44- Писаренко В.В.
Викласти частину 7 ст. 22 в редакції: 7. Тютюнові вироби та алкогольні напої, засоби їх пакування повинні супроводжуватися текстами попередження такого змісту: "Куріння може викликати захворювання на рак", "Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я". Кожному попередженню має бути відведено не менше 15 відсотків площі (обсягу) всієї реклами. Колір тексту попередження має бути контрастним щодо кольору фону попередження.  
Враховано частково    
    -45- Писаренко В.В.
Викласти ч. 8 ст. 22 в редакції: 8. Виробники алкогольних напоїв та тютюнових виробів зобов'язані у порядку, передбаченому законами України, спрямовувати на виробництво та розповсюдження соціальної реклами щодо шкоди тютюнопаління та зловживання алкоголем не менше 10 відсотків коштів, витрачених ними на виробництво тютюнових виробів та алкогольних напоїв. Розпорядники цих коштів щоквартально оприлюднюють звіт щодо їх використання.  
Відхилено    
    -46- Левцун В.І.
1. Ст. 22 викласти у такій редакції: 1. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, тобто будь-який вид комерційної інформації, призначеної для прямого чи непрямого просування тютюнових виробів або алкогольних напоїв на ринок, у тому числі, реклама, яка включає назви марок виробу, торговельних марок, емблеми, знаки чи інші характерні ознаки тютюнових виробів або алкогольних напоїв, забороняється: на телебаченні, радіо, в мережі Інтернет; на плакатах та рекламних щитах; в друкованих виданнях, крім тих, що призначені для професіональних працівників торгівлі тютюновими виробами або алкогольними напоями; засобами зовнішньої та внутрішньої реклами, реклами на транспорті, за допомогою заходів рекламного характеру (крім спеціальних виставкових заходів); на товарах та рекламній продукції; під час демонстрування кіно - та відеофільмів; в закладах охорони здоров'я, культури, освіти, спорту, а також інших громадських місцях; в торгових закладах. 2. забороняється пропонувати з метою заохочення до майбутнього придбання тютюнові вироби або алкогольні напої у вигляді подарунків, знижок цін, або пропонувати брати участь в будь-якому змаганні, лотереї або грі покупцю тютюнових виробів або алкогольних напоїв. 3. Забороняється надсилання будь-яких друкованих або електронних інформаційних повідомлень можливим споживачам тютюнових виробів або алкогольних напоїв, якщо ці споживачі не надіслали запит на отримання конкретного інформаційного повідомлення  
Враховано частково    
    -47- Баграєв М.Г.
Бондаренко О.А.
В пункті 7 статті 22 Слова "попередженню" замінити словами "тексту попередження" та змінити норму про колір попередження положенням такого змісту: "Колір тексту попередження має бути чорним, колір фону попередження - білим"  
Враховано частково    
    -48- Баграєв М.Г.
Бондаренко О.А.
Доповнити пункті 7 статті 22 словами наступного змісту: Текст попередження в зовнішній рекламі та рекламі в друкованих засобах масової інформації має розміщуватись горизонтально, внизу рекламного зображення.  
Враховано    
24. Б. Я. Беспалий       
25. У другому реченні частини другої статті 25 вилучити слово "чинного"   -49- Бондаренко О.А.
Внести зміни до статті 26 1.Контроль за дотримання законодавства про рекламу спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів - щодо захисту справ споживачів реклами  
Враховано   11) у другому реченні частини першої статті 25 слово "чинного" виключити; 12) у статті 26: абзац другий частини першої після слів "щодо захисту прав споживачів" доповнити словом "реклами";  
26. Б. Я. Беспалий       
27. У першому реченні частини другої статті 26 слово "виконавчої" замінити словом "державної"      у першому реченні частини другої слово "виконавчої" замінити словом "державної";  
28. У частині третій статті 26 текст "виконавчого органу контролю" замінити текстом "зазначеного органу державної влади".      у абзаці п'ятому частини третьої слова "виконавчого органу контролю" замінити словами "зазначеного органу державної влади". 2. Статтю 11 Декреті Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 30, ст. 336) доповнити новою частиною такого змісту: "Податок з реклами не сплачується під час оплати послуг за встановалення та розміщення соціальної реклами".  
29. М. В. Томенко   -50- Баграєв М.Г.
Бондаренко О.А.
19. ІІ. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 1.2. Підпункт 1.2.1. 1.1.2. Підпункт 6 Статті 22 набирає чинності силу з 1 січня 2008 року. 1.3. Підпункт 1.7 Статті 22 набирає чинності з 1 січня 2009 року. 1.4. Підпункт 1.8.1 Статті 22 набирає чинності з 1 січня 2008 року. 1.5. Підпункт 1.8.2 Статті 22 набирає чинності з 1 липня 2008 року. 1.6. Підпункт 1.8.3 Статті 22 набирає чинності з 1 січня 2009 року. 1.7. Підпункт 2.2.1 Статті 22 набирає чинності з 1 січня 2009 року. 1.8. Підпункт 2.6 Статті 22 набирає чинності з 1 січня 2008 року. 1.9. Підпункт 2.7 Статті 22 набирає чинності з 1 січня 2008 року. 1.10 Підпункт 2.8 Статті 22 набирає чинності з 1 січня 2009 року 2. Статтю 11 Декрету Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори" (№ 56-93 від 20 травня 1993 року) доповнити частиною, шостою в наступній редакції: "Податок з реклами не сплачується під час оплати послуг за встановлення та розміщення соціальної реклами". Соціальна реклама статті 12. 3. В Законі України "Про телебачення і радіомовлення" (від 21.12.1993 р. №3759-ХІІ (в редакції Закону №3317-ІV від 12.01.2006 р.) із Статті 1 вилучити визначення поняття „спонсорство", Статтю 54 „Участь спонсорів у створенні телерадіопередач" викласти в наступній редакції: „Участь спонсорів у створенні телерадіопередач регламентується Законом України „Про рекламу".  
Враховано частково   3. У Законі України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155) абзац сорок тертій статті 1 виключити; статтю 54 викласти в такій редакції: "Стаття 54. Участь спонсорів у створенні телерадіопередач Участь спонсорів у створенні телерадіопередач регламентується Законом України "Про рекламу".  
30. 19. ІІ. Прикінцеві положення      ІІ. Прикінцеві положення  
31. ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2007 року      1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування, крім пункту другого частини першої цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2008 року;  
32. Б.БЕСПАЛИЙ, н.к. 330      підпункту 1.2.1 статті 22, який набирає чинності з 1січня 2010 року;  
33. Розділ ІІ. прикінцеві положення.      пункту 1.6 статті 22, який набирає чинності з 1 січня 2008року;  
34. Наприкінці доповнити такими новими двома абзацами:      підпункту 1.6.1 статті 22, який набирає чинності з 1 січня 2009 року;  
35. "Положення статті 7 цього Закону (зміни до статті 22 Закону "Про рекламу") в частині, що стосується газет, журналів та інших друкованих видань, вводяться в дію з 1 січня 2008 року.      підпункту 2.2.1 статті 22, який набирає чинності з 1січня 2010 року;  
36. Договори щодо розміщення реклами укладені всупереч вимогам цього Закону до 21 жовтня 2006 року зберігають чинність і діють до кінця зазначеного в них терміну, але не пізніше 1 липня 2007 року".   -51- Цушко В.П.
2. Розділ ІІ проекту викласти в наступній редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім підпунктів 1.7,1.8 Стаття 22, які набирають чинності з 1 січня 2008 року".  
Відхилено   пункту 2.6 статті 22, який набирає чинності з 1січня 2008 року; підпункту 2.6. 1 статті 22, який набирає чинності з 1 січня 2009 року;