Кількість абзаців - 9 Таблиця поправок


Про внесення змін до статті 18 Кодексу адміністративного судочинства України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до статті 18 Кодексу адміністративного судочинства України
 
   Про внесення змін до статті 18 Кодексу адміністративного судочинства України
 
3. (щодо предметної підсудності адміністративних справ місцевим загальним судам як адміністративним судам)
 
   щодо предметної підсудності адміністративних справ місцевим загальним судам як адміністративним судам
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. І. Доповнити частину першу статті 18 Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради, 2005, N 35-36, N 37, ст.446) пунктом третім такого змісту:
«3) усі адміністративні спори фізичних осіб з суб'єктами владних повноважень з приводу призначення, обчислення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням та інших соціальних виплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг, речового майна, пайків або грошової компенсації замість них».
 
-1- Кармазін Ю.А.
В запропонованій законопроектом редакції пункту 3 частини першої статті 18 Кодексу адміністративного судочинства вилучити слова «речового майна, пайків або грошової компенсації замість них».
 
Враховано   І. Внести до статті 18 Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №№ 35-37, ст. 446) такі зміни:
1. Частину першу доповнити пунктом 3 такого змісту:
«3) усі адміністративні справи у спорах фізичних осіб з суб'єктами владних повноважень з приводу обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням та інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг».
2. Частину другу доповнити словами «та справ, які підсудні місцевим загальним судам як адміністративним судам».
 
    -2- Олійник В.С.
Текст частини першої законопроекту після слів: «та інших соціальних виплат» доповнити словами «доплат».
 
Враховано    
    -3- Олійник В.С.
Тест частини першої законопроекту після слів «пайків або грошової компенсації замість них» доповнити словами «та реалізації інших видів соціальних гарантій з боку держави».
 
Відхилено узагальнення термінології законопроекту може призвести до невизначеності підсудності адміністративних справ   
    -4- Ключковський Ю.Б.
Розділ І проекту Закону викласти у редакції:
«І. Доповнити частину третю статті 18 Кодексу адміністративного судочинства (Відомості Верховної Ради України, 2005, № 35-36, № 37, ст.446) після слів «місцевих органів виконавчої влади» такими словами: «а також адміністративні спори фізичних осіб з суб’єктами владних повноважень з приводу призначення, обчислення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та інших соціальних виплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг, речового майна, пайків або грошової компенсації замість них».
 
Відхилено - текст пропозицій є альтернативним до основних принципів, положень та мети законопроекту прийнятого в першому читанні.   
    -5- Стретович В.М.
Абзац 2 розділу І проекту викласти у такій редакції:
У статті 18 Кодексу адміністративного судочинства України (відомості Верховної Ради України, 2005, № 35-36, №37, ст.446):
1) доповнити частину першу пунктом 3 такого змісту:
«3) усі адміністративні справи між фізичними особами і суб’єктами владних повноважень щодо державного пенсійного забезпечення, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та інших соціальних виплат, соціальних послуг, допомоги, пільг, які надаються державою»;
2) у частині другій слова «крім справ з приводу їхніх рішень, дій чи бездіяльності у справах про адміністративні проступки» замінити словами «крім справ, визначених пунктами 2-3 частини першої цієї статті»;
3) після частини другої доповнити частиною такого змісту:
«3. Окружному адміністративному суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ, підсудні адміністративні справи, у яких однією зі сторін є Київський міський голова, Київська міська рада, її виконавчі органи, їхні посадові та службові особи.
Адміністративні справи, у яких однією зі сторін є районна у місті Києві державна адміністрація, територіальний у районі міста Києва орган центрального органу виконавчої влади, урядового органу (служби, інспекції, агентства) підсудні відповідному місцевому загальному суду як адміністративному суду. Якщо ж іншою стороною у таких справах є державний орган вищого рівня, Київський міський голова, Київська міська рада, її виконавчі органи, їхні посадові та службові особи, тоді вони підсудні окружному адміністративному суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ».
У зв'язку з цим частини третю-п'яту вважати відповідно частинами четвертою-шостою;
4) частину четверту викласти у такій редакції:
«Справи щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності територіальних органів державної виконавчої служби, посадових чи службових осіб місцевих органів виконавчої влади, у тому числі територіальних органів центральних органів виконавчої влади та урядових органів (служб, інспекцій, агентств), розглядаються і вирішуються місцевим загальним судом як адміністративним судом або окружним адміністративним судом за вибором позивача».
 
Відхилено - запропоновані пропозиції є слушними та актуальними, однак не в повній мірі відповідають основним принципам, положенням, структурі та меті законопроекту, прийнятого в першому читанні.   
    -6- Кармазін Ю.А.
Частину другу статті 18 Кодексу адміністративного судочинства України після слів «у справах про адміністративні проступки» доповнити словами «та справ, які підсудні місцевим загальним судам як адміністративним судам». В пункті 3 частини 1 статті 18 слова «адміністративні спори» замінити на «адміністративні справи у спорах».
 
Враховано    
6. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення:
 
   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
7. 1. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.
 
-7- Ключковський Ю.Б.
Розділ ІІ проекту Закону викласти у редакції:
«ІІ. Прикінцеві положення.
Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування».
 
Враховано частково - з метою уникнення складнощів для громадян при набутті чинності зазначеного законопроекту, перехідні положення зазначеного законопроекту потребують більш чіткого визначення що саме буде відбуватися з адміністративними справами, які вже знаходяться на розгляді в адміністративних судах.  1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
8. 2. Після набрання чинності цим Законом окружні адміністративні суди завершують розгляд позовних заяв у спорах, передбачених пунктом третім частини 1 статті 18 Кодексу адміністративного судочинства України, по яких відкрито провадження і які не розглянуті. Адміністративні позови, подані до набрання чинності цим Законом до відповідних окружних адміністративних судів, у спорах, передбачених пунктом третім частини 1 статті 18 Кодексу адміністративного судочинства України, і за якими провадження у справі не відкрито, передаються цими судами до відповідних місцевих загальних судів як адміністративних судів у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

-8- Стретович В.М.
Пункт 2 розділу ІІ проекту викласти у такій редакції:
„Позовні заяви, подані до набрання чинності цим Законом, розглядаються і вирішуються судом, до підсудності якого їх було віднесено Кодексом адміністративного судочинства України у редакції до набрання чинності цим Законом".
 
Відхилено з метою зазначеного законопроекту є забезпечення доступного судочинства, а зазначена пропозиція змусить громадян, які вже звернулися до адміністративних судів, чекати на розгляд їх справи. З іншого боку, діючим законодавством України не визначено момент, коли саме позовна заява вважається поданою, у зв’язку з чим запропоноване положення також може призвести до ускладнень при реалізації зазначеної норми.  2. Після набрання чинності цим Законом окружні адміністративні суди завершують розгляд адміністративних справ, передбачених пунктом 3 частини першої статті 18 Кодексу адміністративного судочинства України, провадження в яких було відкрито. Адміністративні позови, подані до набрання чинності цим Законом до відповідних окружних адміністративних судів в адміністративних справах, передбачених пунктом 3 частини першої статті 18 Кодексу адміністративного судочинства України, і за якими провадження не відкрито, передаються цими судами до відповідних місцевих загальних судів як адміністративних судів.