Кількість абзаців - 34 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення
 
-1- Сушкевич В.М.
Назву закону викласти у такій редакції:
Закон України про внесення змін до Закону України ’’Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування’’
 
Враховано   Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України ’’Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування’’
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. І. Внести зміни до таких законів України:
 
      
3. 1. У Законі України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 49-51, ст. 376; 2005 р., № 6, ст. 141; 2008 р., № 5-8, ст. 78):
 
   І. Внести до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р.,№ № 49-51, ст. 376; 2005 р., № 6, ст. 141; 2007р., № 7-8, ст..66; 2008 р., №№ 5-8, ст. 78, № 42-43, ст.293) такі зміни:
 
4. 1) частину третю статті 24 доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:
 
   1. Частину третю статті 24 після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
5. „Особам, які протягом календарного року відпрацювали повний сезон на роботах, передбачених списком сезонних робіт і сезонних галузей, що затверджується Кабінетом Міністрів України, за їх бажанням, до страхового стажу зараховуються повні 12 місяців роботи у разі, якщо протягом такого року були сплачені страхові внески у сумі, не менше 12 розмірів мінімального страхового внеску, визначеного відповідно до цього Закону. При цьому якщо сума сплачених страхових внесків за календарний рік є меншою ніж 12 розмірів мінімального страхового внеску, стаж роботи розраховується пропорційно сплаченим внескам у порядку, передбаченому цією частиною.».
 
   „Особам, які протягом календарного року відпрацювали повний сезон на роботах, передбачених списком сезонних робіт і сезонних галузей, що затверджується Кабінетом Міністрів України, за їх бажанням до страхового стажу зараховуються повні 12 місяців роботи, якщо протягом цього року були сплачені страхові внески у сумі не менше 12 розмірів мінімального страхового внеску, визначеного відповідно до цього Закону. У разі, якщо сума сплачених страхових внесків за календарний рік є меншою, ніж 12 розмірів мінімального страхового внеску, стаж роботи розраховується пропорційно до сплачених внесків у порядку, передбаченому цією частиною».
 
6. У зв’язку з цим абзаци восьмий-десятий вважати відповідно абзацами дев’ятим-одинадцятим;
 
   У зв’язку з цим абзаци восьмий – десятий вважати відповідно абзацами дев’ятим – одинадцятим.
 
7. 2) друге речення абзацу п’ятого частини першої статті 25 викласти в такій редакції: „За період участі тільки в солідарній системі величина оцінки одного року страхового стажу дорівнює 1, 35 відсотка.»;
 
-2- Лавринович О.В.
Абзац п’ятий частини другої статті 25 залишити в редакції чинного закону, тобто після слів ’’За період участі тільки в солідарній системі величина оцінки одного року страхового стажу дорівнює 1, 35 відсотка’’ додати ’’а за період участі в солідарній і накопичувальній системах пенсійного страхування – 1,08%’’.
 
Враховано   2. Друге речення абзацу п’ятого частини першої статті 25 викласти в такій редакції: „За період участі тільки в солідарній системі величина оцінки одного року страхового стажу дорівнює 1, 35 %, а за період участі в солідарній і накопичувальній системах пенсійного страхування – 1,08%’’.
 
8. 3) у статті 40:
 
   3. У статті 40:
 
9. а) абзац третій частини першої викласти в такій редакції:
 
   абзац третій частини першої викласти в такій редакції:
 
10. „За вибором особи, яка звернулася за пенсією, з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії, виключається період до 60 календарних місяців страхового стажу підряд за умови, що зазначений період становить не більше ніж 10 відсотків тривалості страхового стажу, врахованого в одинарному розмірі. Крім цього, додатково за бажанням особи, можуть бути виключені періоди, за які особи підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню відповідно до пунктів 8, 13, 14 статті 11 цього Закону. У всіх випадках, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої цієї статті, період, за який враховується заробітна плата, не може бути меншим ніж 60 календарних місяців.»;
 
   „За вибором особи, яка звернулася за пенсією, з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії, виключається період до 60 календарних місяців страхового стажу підряд за умови, що зазначений період становить не більше ніж 10 відсотків тривалості страхового стажу, врахованого в одинарному розмірі. Крім цього, додатково за бажанням особи можуть бути виключені періоди, коли особи підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню відповідно до пунктів 8, 13, 14 статті 11 цього Закону. У всіх випадках, крім випадку, передбаченого абзацом другим цієї частини, період, за який враховується заробітна плата, не може бути меншим ніж 60 календарних місяців»;
 
11. б) у частині другій:
 
   у частині другій:
 
12. в абзацах четвертому і сьомому слова „що передує року звернення за призначенням пенсії» замінити словами „визначений законом»;
 
-3- Хара В.Г.
Абзац другий підпункту ’’б’’ пункту 3 розділу І законопроекту виключити
 
Відхилено   абзац четвертий викласти у такій редакції:
„Зс – середня заробітна плата (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, визначений законом. Порядок визначення показників зазначеної заробітної плати затверджується Пенсійним фондом України за погодженням з центральними органами виконавчої влади у сфері статистики, економіки, праці та соціальної політики і фінансів «;
абзац сьомий виключити;
 
    -4- Лавринович О.В.
Абзац четвертий і сьомий частини другої статті 40 залишити в редакції чинного закону, тобто ’’Зс - середня заробітна плата (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому по
Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до
Закону враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії.
Порядок визначення показників зазначеної заробітної плати
затверджується Пенсійним фондом України за погодженням з центральними органами виконавчої влади у галузях статистики, економіки, праці
та соціальної політики і фінансів’’;
У разі відсутності на момент призначення пенсії даних про заробітну плату (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за попередній рік для визначення заробітної плати (доходу) враховується наявна заробітна плата (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за місяці попереднього року з наступним перерахунком заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії після отримання даних про заробітну плату (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії.
 
Відхилено    
13. після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
14. „При визначенні коефіцієнту заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії за кожний місяць страхового стажу, обчисленого згідно із абзацом восьмим частини третьої статті 24 цього Закону, враховується заробітна плата особи за календарний рік розділена на кількість місяців, які зараховані до страхового стажу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.».
 
-5- Лавринович О.В.
Абзац 13 частини другої статті 40 виключити
 
Враховано редакційно   „Визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії особам, які виявили бажання зараховувати страховий стаж відповідно до абзацу восьмого частини третьої статті 24 цього Закону, здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».
 
15. У зв’язку із цим абзаци тринадцятий - двадцять другий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - двадцять третім.
 
   У зв’язку з цим абзаци тринадцятий - двадцять другий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - двадцять третім.
 
16. 4) частину четверту статті 42 викласти в такій редакції:
 
   4. Частину четверту статті 42 викласти в такій редакції:
 
17. „4. У разі коли застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, провадиться перерахунок пенсії з урахуванням не менше ніж 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі. Перерахунок пенсії здійснюється із заробітної плати (доходу), з якої була обчислена пенсія. Якщо коефіцієнт заробітної плати (доходу) з урахуванням заробітної плати після призначення (попереднього перерахунку) не зменшується, за бажанням пенсіонера перерахунок пенсії провадиться із заробітної плати за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати працівників у середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для призначення пенсії у році, в якому провадиться перерахунок пенсії.
 
-6- Хара В.Г.
У третьому реченні другого абзацу пункту 4 частини першої розділу І законопроекту слова ’’Якщо коефіцієнт заробітної плати (доходу) з урахуванням заробітної плати після призначення (попереднього перерахунку) не зменшується,’’ виключити
 
Відхилено   „4. У разі якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, провадиться перерахунок пенсії з урахуванням не менше ніж 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі. Перерахунок пенсії здійснюється із заробітної плати (доходу), з якої була обчислена пенсія. Якщо коефіцієнт заробітної плати (доходу) з урахуванням заробітної плати після призначення (попереднього перерахунку) не зменшується, за бажанням пенсіонера перерахунок пенсії провадиться із заробітної плати за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу) у середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для призначення пенсії у році, в якому провадиться перерахунок пенсії.
 
18. У разі коли застрахована особа після призначення (перерахунку) пенсії має менше ніж 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії провадиться не раніше як через два роки після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) та заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.
 
   У разі якщо застрахована особа після призначення (перерахунку) пенсії має менше ніж 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії провадиться не раніше як через два роки після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) та заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.
 
19. Якщо пенсіонер, продовжуючи працювати, набув стажу, достатнього для призначення пенсії відповідно до частини першої статті 28 цього Закону, то за його заявою провадиться відповідний перерахунок незалежно від того, скільки часу минуло після призначення пенсії при неповному стажі, з урахуванням заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.
 
   Якщо пенсіонер, продовжуючи працювати, набув стажу, достатнього для призначення пенсії відповідно до частини першої статті 28 цього Закону, то за його заявою провадиться відповідний перерахунок пенсії, незалежно від того, скільки часу минуло після призначення пенсії при неповному стажі, з урахуванням заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.
 
20. Обчислення страхового стажу, який дає право на перерахунок пенсії відповідно до цієї частини, здійснюється не раніше дня, що настає за днем, по який обчислено страховий стаж при призначенні (попередньому перерахунку) пенсії.»;
 
   Обчислення страхового стажу, який дає право на перерахунок пенсії відповідно до цієї частини, здійснюється не раніше дня, що настає за днем, по який обчислено страховий стаж при призначенні (попередньому перерахунку) пенсії».
 
21. 5) підпункт п’ятий пункту 8 та підпункт восьмий пункту 15 розділу ХV „Прикінцеві положення» виключити.
 
-7- Ляпіна К.М.
Терещук С.М.
Пункт 5 статті 1 розділу І виключити
 
Враховано      
22. 2. Абзац сьомий пункту 1 статті 4 Закону України „Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 37, ст. 237; 1998 р., № 11-12, ст. 49; 1999 р., № 52, ст. 465; 2000 р., № 13, ст. 104; 2003 р., № 7, ст. 65; 2004 р., № 49, ст. 528; 2005 р., № 6, ст. 137; 2008 р., № 27-28, ст. 253) виключити.
 
-8- Ляпіна К.М.
Статтю 2 розділу І виключити
 
Враховано      
    -9- Кульчинський М.Г.
Доповнити розділ І проекту Закону пунктами 3,4,5 такого змісту
’’3. Частину чотирнадцяту статті 50-1 Закону України „Про прокуратуру» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 53, ст. 793; 2001 р., № 44, ст. 233; 2005 р., № 2, ст. 32; 2006 р., № 1, ст. 18; 2008 р.,
№ 5—8, ст. 78) викласти в такій редакції:
„Пенсія (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством) не може перевищувати десяти тисяч гривень на місяць.
4. Абзац четвертий частини четвертої статті 43 Закону України «Про статус суддів» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 8, ст. 56; 1994 р., № 26, ст. 203; 1995 р., № 34, ст. 268; 2001 р., № 33, ст. 180;
2006 р., № 1, ст. 18; 2008 р., № 5—8, ст. 78) викласти в такій редакції:
„Щомісячне довічне грошове утримання суддів у відставці (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством) не може перевищувати десяти тисяч гривень на місяць.
5. У частині дванадцятій статті 20 Закону України „Про статус народного депутата України» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р.,
№ 42, ст. 212; 2005 р., № 4, ст. 100):
1) у абзаці другому слова „у повному розмірі» виключити;
Доповнити абзац другий реченням такого змісту:
’’Максимальний розмір пенсії з урахуванням всіх доплат та надбавок працюючого народного депутата на момент призначення пенсії не може перевищувати десяти тисяч гривень на місяць.’’
 
Відхилено    
23. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
24. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2009 року,.
 
-10- Лавринович О.В.
Пункт перший Прикінцевих положень викласти в такій редакції: ’’Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування’’
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім положення щодо визначення величини оцінки одного року страхового стажу, яке застосовується з 1 січня 2009 року.
 
25. 2. Цей Закон діє до прийняття Верховною Радою України з метою стабілізації фінансово-економічної ситуації в Україні рішення щодо визнання таким, що втратив чинність, розділу І цього Закону та внесення відповідних змін до законів, зазначених у розділах І-ІІ цього Закону, але не пізніше 1 січня 2010 року.
 
-11- Мостіпан У.М.
У пункті 2 Прикінцевих положень слова і цифри ’’але не пізніше 1 січня 2010 року’’ замінити на слова і цифри ’’але не пізніше 31 грудня 2010 року’’
 
Враховано   2. Цей Закон, крім пунктів 1 та 2, абзаців першого-третього та восьмого-десятого пункту 3 розділу І, діє до прийняття Верховною Радою України при стабілізації фінансово-економічної ситуації в Україні рішення щодо визнання таким, що втратив чинність, цього Закону, але не пізніше 31 грудня 2010 року.
 
26. 3. Установити, що пенсіонерам, які після призначення пенсії набули не менше ніж 24 місяці страхового стажу і мали право на перерахунок пенсії до набрання чинності цим Законом, але не звернулися за перерахунком пенсії, за їх бажанням перерахунок здійснюється у 2009 році у порядку, що діяв до набрання чинності цим Законом, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» враховується для обчислення пенсії, за 2007 рік.
 
-12- Лавринович О.В.
Пункт 3 Прикінцевих положень виключити
 
Відхилено   3. Установити, що пенсіонерам, які після призначення пенсії набули не менше ніж 24 місяці страхового стажу і мали право на перерахунок пенсії до набрання чинності цим Законом, але не звернулися за перерахунком пенсії, за їх бажанням перерахунок здійснюється у 2009 році у порядку, що діяв до набрання чинності цим Законом, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» враховувалася для обчислення пенсії у 2008 році.
 
27. 4. Установити, що у 2009 році для призначення пенсій відповідно до Законів України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» застосовується показник середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» враховується для обчислення пенсії, за 2007 рік, а для призначення пенсій відповідно до Закону України „Про наукову і науково-технічну діяльність» застосовується показник середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України, за 2007 рік.
 
-13- Шемчук В.В.
Лук'янова К.Є.
Бобильов О.Ф.
Четвертий пункт розділу ІІ Прикінцеві положення законопроекту виключити
 
Враховано редакційно   4. Установити, що у період з 1 січня по 31 грудня 2009 року:
для призначення пенсій, середньомісячна заробітна плата для обчислення яких визначається в порядку, встановленому Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", застосовується показник середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» враховувалася для обчислення пенсії у 2008 році, а для призначення пенсій відповідно до Закону України „Про наукову і науково-технічну діяльність» застосовується показник середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України, який враховувався для обчислення пенсії у 2008 році;
 
28. 5. Установити, що у 2009 році перерахунок пенсії не провадиться:
 
-14- Лавринович О.В.
Пункт 5 Прикінцевих положень виключити
 
Враховано редакційно      
29. відповідно до частини другої статті 42 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
 
-15- Сушкевич В.М.
Абзац другий пункту 5 розділу ІІ Прикінцеві положення викласти у такій редакції:
’’підвищення пенсій у 2009 році здійснюється у порядку та розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України. Перерахунок пенсій у зв’язку із ростом середньомісячної заробітної плати штатного працівника в Україні порівняно з попереднім роком не провадиться;
 
Враховано   підвищення пенсій здійснюється у порядку та розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України. Перерахунок пенсій у зв’язку із зростанням середньої заробітної плати в Україні (середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки; середньомісячної заробітної плати штатного працівника в Україні) порівняно з попереднім роком не здійснюється;
 
30. відповідно до частини третьої статті 42 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсіонерам, які працюють (здійснюють діяльність, пов’язану з отриманням доходу). Пенсіонерам, які працюють (здійснюють діяльність, пов’язану з отриманням доходу), після звільнення з роботи (припинення діяльності, пов’язаної з отриманням доходу) розмір пенсії переглядається з урахуванням прожиткового мінімуму, який встановлений на дату звільнення.
 
-16- Сушкевич В.М.
Абзац третій пункту 5 розділу ІІ Прикінцеві положення викласти у такій редакції:
’’перерахунок пенсії відповідно до частини третьої статті 42 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсіонерам, які працюють (здійснюють діяльність, пов’язану з отриманням доходу), здійснюється після звільнення з роботи (припинення діяльності, пов’язаної з отриманням доходу) з урахуванням прожиткового мінімуму, який встановлений на дату звільнення’’.
 
Враховано   перерахунок пенсій відповідно до частини третьої статті 42 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсіонерам, які працюють (здійснюють діяльність, пов’язану з отриманням доходу), здійснюється після звільнення з роботи (припинення діяльності, пов’язаної з отриманням доходу) з урахуванням прожиткового мінімуму, що встановлений на дату звільнення.
5. Установити, що у період з 1 січня по 31 грудня 2010 року:
для призначення пенсій, середньомісячна заробітна плата для обчислення яких визначається в порядку, встановленому Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", застосовується показник середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» враховувалась для обчислення пенсії у 2008 році, збільшений на 20 відсотків, а для призначення пенсій відповідно до Закону України „Про наукову і науково-технічну діяльність» застосовується показник середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України, який враховувався для обчислення пенсій у 2008 році, збільшений на 20 відсотків;
пенсії, призначені (перераховані) з урахуванням заробітної плати, визначеної в порядку, встановленому Законом України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до зазначеного Закону враховувалась для обчислення пенсії, за 2005-2006 роки, підлягають перерахунку з 1 квітня 2010 року із застосуванням показника середньої зарплати (доходу) – 990,73 гривні, з 1 липня 2010 року – 1052,65 гривні, з 1 жовтня 2010 року – 1114,57 гривні;
пенсії, призначені (перераховані) з урахуванням заробітної плати, визначеної в порядку, встановленому Законом України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до зазначеного Закону враховувалась для обчислення пенсії, за 2007 рік, підлягають перерахунку з 1 квітня 2010 року із застосуванням показника середньої зарплати (доходу) – 1277,77 гривні, з 1 липня 2010 року – 1357,63 гривні, з 1 жовтня 2010 року – 1437,49 гривні;
підвищення пенсій здійснюється у порядку та розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України. Перерахунок пенсій, середньомісячна заробітна плата для обчислення яких визначається в порядку, встановленому Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", у зв’язку із зростанням середньої заробітної плати в Україні (середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки; середньомісячної заробітної плати штатного працівника в Україні) порівняно з попереднім роком не здійснюється’’.
 
    -17- Мостіпан У.М.
Доповнити Прикінцеві положення після пункту 4 таким пунктом:
’’5. Установити, що у період з 1 січня по 31 грудня 2010 року:
для призначення пенсій, середньомісячна заробітна плата для обчислення яких визначається в порядку, встановленому Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", застосовується показник середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» враховувалась для обчислення пенсії у 2008 році, збільшений на 20 відсотків, а для призначення пенсій відповідно до Закону України „Про наукову і науково-технічну діяльність» застосовується показник середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України, який враховувався для обчислення пенсій у 2008 році, збільшений на 20 відсотків;
пенсії, призначені (перераховані) з урахуванням заробітної плати, визначеної в порядку, встановленому Законом України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховувалась при обчисленні пенсії за 2006 рік, підлягають перерахунку з 1 квітня 2010 року із застосуванням показника середньої зарплати (доходу) – 990,73 грн., з 1 липня 2010 року – 1052,65 грн., з 1 жовтня 2010 року – 1114,57 грн.;
пенсії, призначені (перераховані) з урахуванням заробітної плати, визначеної в порядку, встановленому Законом України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховувалась при обчисленні пенсії за 2007 рік, підлягають перерахунку з 1 квітня 2010 року із застосуванням показника середньої зарплати (доходу) – 1277,77 грн., з 1 липня 2010 року – 1357,63 грн., з 1 жовтня 2010 року – 1437,49 грн.».
підвищення пенсій здійснюється у порядку та розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України. Перерахунок пенсій, крім пенсій, обчислених відповідно до Закону України ’’Про наукову і науково-технічну діяльність’’, у зв’язку із зростанням середньої заробітної плати в Україні (середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки; середньомісячної заробітної плати штатного працівника в Україні) порівняно з попереднім роком не здійснюється;
 
Враховано    
31. 6. Установити фіксований розмір страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування для фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок), та членів сімей зазначених фізичних осіб, які беруть участь у провадженні підприємницької діяльності, у сумі мінімального розміру внеску за кожну особу з урахуванням частини фіксованого або єдиного податку, що перерахована до Пенсійного фонду України. Порядок та строки сплати страхових внесків, а також порядок зарахування частини фіксованого та єдиного податку встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
-18- Ляпіна К.М.
Пункт 6 розділу ІІ Прикінцеві положення виключити
 
Відхилено   6. Установити фіксований розмір страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування для фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок), та членів сімей зазначених фізичних осіб, які беруть участь у провадженні підприємницької діяльності, у сумі мінімального розміру внеску за кожну особу з урахуванням частини фіксованого або єдиного податку, що перерахована до Пенсійного фонду України. Порядок та строки сплати страхових внесків, а також порядок зарахування частини фіксованого та єдиного податку встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
32. 7. Установити, що дія цього Закону поширюється також на пенсіонерів, які вийшли на пенсію до набрання чинності цим Законом.
 
-19- Семинога А.І.
Пункт сьомий частини ІІ законопроекту доповнити абзацом такого змісту:
’’При застосуванні норм цього Закону пенсії пенсіонерів, які вийшли на пенсію до набрання чинності цим Законом, не можуть бути зменшені’’
 
Враховано   7. Установити, що дія цього Закону поширюється також на пенсіонерів, які вийшли на пенсію до набрання чинності цим Законом. У разі, якщо внаслідок перерахунку пенсії за нормами цього Закону її розмір зменшується, пенсія виплачується в раніше встановленому розмірі.
 
    -20- Лавринович О.В.
Пункт 7 Прикінцевих положень доповнити словами ’’але не може бути меншою за суму, що була нарахована чи перерахована’’.
 
Враховано    
33. 8. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

-21- Мостіпан У.М.
Пункт 8 розділу ІІ Прикінцеві положення доповнити положеннями такого змісту:
’’під час опрацювання проекту Закону України „Про Державний бюджет України на 2010 рік» внести пропозиції щодо збільшення показника середньої заробітної плати працівників, що застосовується для обчислення пенсій, а саме:
 
Враховано   8. Кабінету Міністрів України:
у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
під час опрацювання проекту Закону України про Державний бюджет України на 2010 рік внести пропозиції щодо збільшення показника середньої заробітної плати працівників, що застосовується для обчислення пенсій.