Кількість абзаців - 54 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про бібліотеки і бібліотечну справу'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон УкраЇни
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України
 
   Про внесення змін до Закону України
 
3. "Про бібліотеки і бібліотечну справу"
 
   "Про бібліотеки і бібліотечну справу"
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. 1. Внести до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 23, ст. 177; 2003 р., № 24, ст. 159) такі зміни:
 
   І. Внести до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 23, ст. 177; 2001 р., № 2-3 , ст. 10; 2002 р., № 12-13, ст. 92; 2003 р., № 10-11, ст. 86, № 24, ст. 159; 2004 р., № 17-18, ст. 250; 2008 р., № № 5-8, ст. 78)такі зміни:
 
6. 1) статтю 1 викласти у такій редакції:
 
-1- Яворівський В.О.
Зважаючи на усталену практику, вилучити нумерацію термінів.
 
Враховано   1. Статтю 1 викласти в такій редакції:
 
7. "Стаття 1. Визначення термінів
 
   "Стаття 1. Визначення термінів
 
8. Терміни, що вживаються у цьому Законі, мають таке значення:
 
-2- Кармазін Ю.А.
Розмістити терміни статті 1 у алфавітному порядку, зберігши застосування нумерації термінів.
 
Враховано частково   У цьому Законі нижче наведені терміни вживаються в такому значенні:
 
9. 1) бібліографія - інформаційна інфраструктура, що забезпечує підготовку, розповсюдження та використання бібліографічної інформації;
 
-3- Терещук С.М.
Абзац другий статті 1 викласти в редакції: "Бібліографія – список документів, складений відповідно до вимог державних стандартів України з інформації, бібліотечної та видавничої справи".
 
Відхилено      
    -4- Яворівський В.О.
Термін "бібліографія" виключити, оскільки він не вживається в цьому Законі.
 
Враховано    
    -5- Ландік В.І.
"бібліографія – науковий систематизований опис книг, статей, інших інформаційних бібліотечних ресурсів, в якому мовою оригіналу подаються відомості про назву, автора, місце та рік видання, діяльність з формування, відтворення та оновлення переліку бібліографічних обліків та каталогів;"
 
Відхилено    
10. 2) бібліографознавство - наукова дисципліна, яка вивчає теорію, історію, технологію, методику і методологію організації бібліографії та сферу її практичного застосування;
 
-6- Яворівський В.О.
Термін "бібліографознавство – наукова дисципліна.." не вживається в цьому Законі, тому його необхідно вилучити.
 
Враховано      
11. 3) бібліотека - інформаційний, культурний, просвітницький заклад, що здійснює формування, опрацювання, зберігання бібліотечних фондів та забезпечує в установленому порядку доступ користувачів до них;
 
-7- Яворівський В.О.
Термін "бібліотека" викласти в редакції:
"бібліотека – інформаційний, культурний, освітній заклад (установа, організація) або структурний підрозділ, що має упорядкований фонд документів, доступ до інших джерел інформації та головним завданням якого є забезпечення інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних та інших потреб користувачів бібліотеки;"
 
Враховано   бібліотека – інформаційний, культурний, освітній заклад (установа, організація) або структурний підрозділ, що має упорядкований фонд документів, доступ до інших джерел інформації та головним завданням якого є забезпечення інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних та інших потреб користувачів бібліотеки;
 
    -8- Семинога А.І.
Пунк 3 викласти в редакції:
"бібліотека – інформаційний, культурний, освітній, науковий, просвітницький заклад, що здійснює формування, опрацювання, зберігання бібліотечних фондів та забезпечує в установленому порядку доступ користувачів до них;"
 
Враховано редакційно    
12. 4) бібліотека-депозитарій - бібліотека, яка забезпечує постійне зберігання бібліотечного фонду з метою звільнення фондів інших бібліотек від рідковикористовуваних документів;
 
-9- Шаров І.Ф.
Четвертий абзац статті 1 викласти в редакції:
"Бібліотека-депозитарій – це спеціалізований заклад, що забезпечує належне зберігання бібліотечного фонду з метою звільнення фондів інших бібліотек від документів та аудіовізуальних матеріалів, які рідко використовуються відвідувачами".
 
Враховано частково   бібліотека-депозитарій – бібліотека, яка забезпечує постійне зберігання бібліотечного фонду, сформованого з документів, що рідко використовуються і мають наукову та/або художню цінність;
 
    -10- Рижук С.М.
Четвертий абзац статті 1 викласти в редакції:
"бібліотека депозитарій – бібліотека, що формується максимально повно і забезпечує гарантоване зберігання й видачу за запитами користувачів документів певного профілю. Шляхи поповнення фондів – обов’язковий примірник документів та прийняття від інших бібліотек документів, які там не використовуються або мало використовуються;"
 
Враховано частково    
    -11- Семинога А.І.
Пункт 4 викласти в такій редакції:
"бібліотека – депозитарій – бібліотека, яка забезпечує постійне зберігання бібліотечного фонду з метою звільнення фондів інших бібліотек від рідко використовуваних видань, матеріалів і документів, аудіо продукції, візуальної продукції (кіно-, відео-, фото-, фотодокументів);"
 
Враховано редакційно    
    -12- Яворівський В.О.
Термін "бібліотека-депозитарій" викласти в редакції:
"бібліотека-депозитарій – бібліотека, яка забезпечує постійне зберігання бібліотечного фонду, сформованого з документів, що рідко використовуються і мають наукову та/або художню цінність;"
 
Враховано    
13. 5) бібліотечна послуга - діяльність бібліотеки, спрямована на задоволення інформаційних, науково-дослідних, освітніх та культурних потреб користувачів;
 
-13- Федорчук Я.П.
Термін "бібліотечна послуга" подати в редакції:
"бібліотечна послуга – результат діяльності бібліотеки, із задоволення інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних та інших потреб користувачів бібліотеки;"
 
Враховано   бібліотечна послуга – результат діяльності бібліотеки із задоволення інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних та інших потреб користувачів бібліотеки;
 
14. 6) бібліотечна справа - галузь інформаційної, культурної та освітньої діяльності суспільства, спрямована на створення і розвиток мережі бібліотек, формування та обробку бібліотечних фондів, організацію бібліотечного, інформаційного та довідково-бібліографічного обслуговування користувачів, підготовку фахівців у галузі бібліотечної справи, наукове та методичне забезпечення розвитку бібліотечної діяльності;
 
-14- Терещук С.М.
Пункт 6 викласти в редакції:
"Бібліотечна справа – галузь інформаційної, культурної та просвітницької діяльності суспільства, спрямована на створення і розвиток мережі бібліотек, формування, опрацювання, упорядкування, зберігання бібліотечних фондів, (далі по тексту).
 
Враховано      
    -15- Карпук В.Г.
В частині 6 статті 1 слова "підготовку фахівців" замінити словами "підготовку та підвищення кваліфікації фахівців".
 
Враховано    
15. 7) бібліотечно-інформаційний ресурс - сукупність упорядкованої документованої інформації, що зберігається у бібліотеках і призначена для задоволення інформаційних, науково-дослідних, освітніх та культурних потреб користувачів, включає бібліотечні фонди, інші документи в інформаційних системах, доступ до яких мають бібліотеки, а також матеріально-технічні засоби їх опрацювання, зберігання та користування;
 
-16- Федорчук Я.П.
Пункт 7 подати в редакції:
"бібліотечні ресурси – упорядковані бібліотечні фонди документів на різних носіях інформації, бази даних, мережні інформаційні ресурси, довідково-пошуковий апарат, матеріально-технічні засоби опрацювання, зберігання та передачі інформації;"
 
Враховано      
    -17- Семинога А.І.
В пункті 1 частини 1 абзац 8 після слів "науково-дослідних" доповнити словом "просвітницьких".
 
Відхилено    
16. 8) бібліотечна система - сукупність бібліотечних установ різних видів, які взаємодіють у використанні бібліотечно-інформаційного ресурсу;
 
-18- Рижук С.М.
Пункт 8 викласти в редакції:
"бібліотечна система – сукупність бібліотечних установ різних типів і видів, які формують бібліотечно-інформаційний ресурс і взаємодіють у його використанні."
 
Враховано частково   бібліотечна система України – розгалужена мережа бібліотек різних видів, пов’язаних взаємодією і взаємовикористанням бібліотечних ресурсів;
бібліотечна справа - галузь інформаційної, культурної та освітньої діяльності суспільства, спрямована на створення і розвиток мережі бібліотек, формування, опрацювання, упорядкування та зберігання бібліотечних фондів, організацію бібліотечного, інформаційного та довідково-бібліографічного обслуговування користувачів бібліотеки, підготовку та підвищення кваліфікації фахівців у галузі бібліотечної справи, наукове та методичне забезпечення розвитку бібліотечної діяльності;
 
    -19- Яворівський В.О.
Термін подати у чинній редакції:
"бібліотечна система України – розгалужена мережа бібліотек, різних видів, пов’язаних взаємодією і взаємовикористанням бібліотечних ресурсів;"
 
Враховано    
17. 9) бібліотечний фонд - упорядковане зібрання текстових, картографічних, образотворчих та інших видань, матеріалів і документів, аудіопродукції, візуальної та аудіовізуальної продукції (кіно-, відео-, фото-, фонодокументів), які зберігаються в бібліотеці;
 
-20- Косів М.В.
Визначення терміну "бібліотечний фонд" залишити в чинній редакції, адже поняття "документ" включає всі види форм зберігання інформації, а саме:
"бібліотечний фонд – упорядковане зібрання документів, що зберігається в бібліотеці;"
 
Враховано   бібліотечний фонд – упорядковане зібрання документів, що зберігається в бібліотеці;
бібліотечні ресурси – упорядковані бібліотечні фонди документів на різних носіях інформації, бази даних, мережні інформаційні ресурси, довідково-пошуковий апарат, матеріально-технічні засоби опрацювання, зберігання та передачі інформації;
 
    -21- Семинога А.І.
В пункті 1 частини 1 законопроекту абзац 12 після слів "аудіо продукції, візуальної та аудіовізуальної продукції (кіно-, відео-, фото-, фотодокументів)" доповнити словами "на паперових та інших носіях інформації";
 
Враховано редакційно    
18. 10) документ - матеріальна форма одержання, зберігання, використання і поширення інформації шляхом фіксації на папері, магнітній, кіно-, відео-, фотоплівці або на іншому носієві;
 
-22- Кармазін Ю.А.
Термін "документ" викласти в редакції: "документ – матеріальна форма одержання, зберігання, використання і поширення інформації, зафіксованої на папері, магнітній, кіно-, фотоплівці, оптичному диску або іншому носієві;".
 
Враховано   документ – матеріальна форма одержання, зберігання, використання і поширення інформації, зафіксованої на папері, магнітній, кіно-, фотоплівці, оптичному диску або іншому носієві;
 
19. 11) депонування - форма збирання і розповсюдження рукописних робіт, переважно наукових;
 
-23- Рижук С.М.
Пункт 11 викласти у такій редакції: "депонування – передача наукових праць (монографій, машинописі, дисертацій, статей, звітів) для збереження й надання користувачам у бібліотеці";
 
Відхилено .  депонування - форма збирання і розповсюдження рукописних робіт, переважно наукових;
 
20. 12) користувач - фізична або юридична особа, якій надаються бібліотечні послуги;
 
-24- Яворівський В.О.
Пунк 12 законопроекту викласти в редакції:
"користувач бібліотеки – фізична чи юридична особа, яка звернулась до послуг бібліотеки;"
 
Враховано   користувач бібліотеки – фізична чи юридична особа, яка звернулася до послуг бібліотеки;
 
    -25- Карпук В.Г.
У законопроекті слово "користувач" замінити словом "користувач бібліотеки" у всіх відмінках.
 
Враховано    
    -26- Ландік В.І.
Пункт 12 статті 1 викласти в редакції чинного Закону:
"користувач бібліотеки – фізична або юридична особа, яка звертається до послуг бібліотеки;"
 
Враховано    
21. 13) міжбібліотечний абонемент - форма бібліотечного обслуговування, що передбачає взаємне використання бібліотечних фондів та бібліотечно-інформаційних ресурсів бібліотек;
 
-27- Дем'янчук В.О.
Термін "міжбібліотечний абонемент" залишити в чинній редакції, а саме:
"міжбібліотечний абонемент – форма бібліотечного обслуговування, заснована на взаємному використанні бібліотечних фондів і довідково-пошукового апарату бібліотек;"
 
Враховано   міжбібліотечний абонемент – форма бібліотечного обслуговування, заснована на взаємному використанні бібліотечних фондів і довідково-пошукового апарату бібліотек;
 
22. 14) централізована бібліотечна система - об’єднання бібліотек у єдине структурно-цілісне утворення, до якого входить центральна бібліотека.";
 
-28- Терещук С.М.
Централізована бібліотечна система – об’єднання бібліотек у єдине структурно-цілісне утворення з правом юридичної особи на чолі з центральною бібліотекою
 
Відхилено   централізована бібліотечна система – об’єднання бібліотек у єдине структурно-цілісне утворення, куди входить центральна бібліотека".
 
    -29- Яворівський В.О.
Визначення терміну "централізована бібліотечна система" залишити в старій редакції, а саме:
"централізована бібліотечна система – об’єднання бібліотек у єдине структурно-цілісне утворення, куди входить центральна бібліотека."
 
Враховано    
23. 2) в абзаці п’ятому частини другої статті 4 слова ", на основі кооперації" виключити;
 
   2. В абзаці п’ятому частини другої статті 4 слова "на основі кооперації" виключити.
 
24. 3) у статті 5 слова "взаємовикористання бібліотечних ресурсів, а також організації науково-дослідної, науково-бібліографічної та науково-методичної роботи" замінити словами "а також взаємодії, координації бібліотечно-інформаційних ресурсів та їх взаємовикористання із застосуванням сучасних інформаційних технологій";
 
-30- Кириленко І.Г.
Відхилити зміни до статті 5 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу".
 
Враховано      
    -31- Самойлик К.С.
Статтю 5 викласти у такій редакції:
"Бібліотечна система України функціонує на основі скооперованого комплектування фондів та опрацювання документів, довідково-пошукового апарату, взаємодії і координації бібліотечно-інформаційних ресурсів та їх взаємовикористання, організації науково-дослідної, науково-бібліографічної, науково-методичної роботи та застосування сучасних інформаційних технологій."
 
Враховано редакційно    
    -32- Терещук С.М.
Статтю 5 викласти в редакції:
"Бібліотечна система України функціонує на основі скооперованого комплектування фондів та обробки документів, довідково-пошукового апарату, взаємодії, координації бібліотечно-інформаційних ресурсів та їх взаємовикористання із застосуванням сучасних інформаційних технологій, науково-дослідної, науково-бібліографічної та науково-методичної роботи".
 
Враховано редакційно    
    -33- Рижук С.М.
Статтю 5 викласти в редакції:
"бібліотечна система України функціонує на основі скооперованого комплектування фондів та обробки документів, корпоративного довідково-пошукового апарату, взаємовикористання бібліотечних ресурсів, а також організації координованої науково-дослідної, науково-бібліографічної та науково-методичної, особливо у державних наукових галузевих бібліотеках".
 
Враховано редакційно    
    -34- Семинога А.І.
Пункт 3 частини 1 законопроекту викласти в такій редакції:
"3) у статті 5 слова "взаємовикористання бібліотечних ресурсів, а також організації науково-дослідної, науково-бібліографічної та науково-методичної роботи" замінити словами " а також взаємодії, координації бібліотечно-інформаційних ресурсів та їх взаємовикористання із застосуванням сучасних технічних та комікаційних засобів, а також інформаційних технологій";
 
Враховано редакційно    
    -35- Яворівський В.О.
Відхилити зміни до статті 5.
 
Враховано    
25. 4) в абзаці третьому частини третьої статті 6 слова " (академій наук, науково-дослідних інститутів, навчальних закладів, підприємств, установ, організацій)" замінити словами " (бібліотеки академій наук, науково-дослідних установ, навчальних закладів, підприємств, установ, організацій, що задовольняють професійні, наукові, виробничі, навчальні та інформаційні потреби користувачів)";
 
-36- Терещук С.М.
Частину першу статті 6 викласти в редакції:
"За значенням бібліотеки поділяються на:
Всеукраїнські загальнодержавного значення (національні, державні);
республіканські (Автономна Республіка Крим);
обласні наукові;
обласні;
міські центральні;
міські;
районні центральні;
районні;
сільські бібліотеки-філії;
сільські."
 
Відхилено   3. Частину третю статті 6 викласти в такій редакції:
"За призначенням бібліотеки поділяються на:
публічні (загальнодоступні) у тому числі спеціалізовані для дітей, юнацтва, осіб з фізичними вадами;
спеціальні (академій наук, науково-дослідних установ, навчальних закладів, підприємств, установ, організацій)".
 
    -37- Карпук В.Г.
В абзаці третьому частини третьої статті 6 після слова "організацій" додати слова "творчих спілок".
 
Відхилено    
    -38- Яворівський В.О.
Пункт 4 законопроекту подати в такій редакції:
"3. Частину третю статті 6 викласти в такій редакції:
"За призначенням бібліотеки поділяються на:
публічні (загальнодоступні) у тому числі спеціалізовані для дітей, юнацтва, осіб з фізичними вадами;
спеціальні (академій наук, науково-дослідних установ, навчальних закладів, підприємств, установ, організацій)".
 
Враховано    
26. 5) у статті 7:
 
-39- Косів М.В.
Внести такі зміни до статті 7:
"5. У статті 7:
1) частину першу викласти в такій редакції:
"Національна бібліотека України – є провідним культурним, освітнім, науково-інформаційним державним закладом, що здійснює функції науково-дослідного, методичного та координаційного центру з питань бібліотекознавства, бібліографознавства, документознавства, бере участь у розробленні державної політики в галузі бібліотечної справи та її реалізації";
 
Враховано   4. Частину першу статті 7 викласти в такій редакції:
"Національна бібліотека України є провідним культурним, освітнім, науково-інформаційним державним закладом, що здійснює функції науково-дослідного, методичного та координаційного центру з питань бібліотекознавства, бібліографознавства, документознавства, бере участь у розробленні державної політики в галузі бібліотечної справи та її реалізації".
 
27. частину першу викласти у такій редакції:
 
      
28. "Національна бібліотека України є провідним культурним, просвітницьким, науково-інформаційним державним закладом, що здійснює функції науково-методичного та координаційного центру з питань бібліотекознавства, бібліографознавства, документознавства, бере участь у розробленні державної політики в галузі бібліотечної справи та її реалізації.";
 
-40- Шаров І.Ф.
Частину першу статті 7 викласти у такій редакції:
"Національна бібліотека України – провідний культурний, просвітницький та науково-інформаційний державний заклад, що функціонує як науковий. методичний та загально-координаційний центр з питань документознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства й бере активну участь у розбудові засад державної політики у галузі бібліотечної справи".
 
Враховано редакційно      
    -41- Рижук С.М.
Слово "просвітницьким" замінити на слово "освітнім".
 
Враховано    
29. частину третю доповнити реченням такого змісту: "Документи, що належать до культурної спадщини України (рукописні фонди, стародруки, особливо цінні та рідкісні видання, цілісні колекції документів тощо) і зберігаються у Національній бібліотеці України, підлягають включенню до Державного реєстру національного культурного надбання України.";
 
-42- Яворівський В.О.
Абзац четвертий пункту 5 вилучити, ці вимоги прописані у статті 16 чинного Закону.
 
Враховано   5. Частину другу статті 8 виключити.
 
    -43- Кендзьор Я.М.
Доповнити законопроект змінами до статті 8 чинного Закону, а саме:
" 5 Частину другу статті 8 виключити".
 
Враховано    
30. 6) у частині першій статті 9 слова "Центральні бібліотеки - головні бібліотеки регіонів, " замінити словами "До центральних бібліотек належать обласні, районні, міські бібліотеки, ";
 
-44- Косів М.В.
Пункт 6 законопроекту вилучити.
Чинна редакція статті 9 є більш доцільною, не потребує внесення таких змін.
 
Враховано   6. Частину четверту статті 12 виключити.
7. Статтю 13 викласти в такій редакції:
"Стаття 13. Державна реєстрація бібліотек
Державна реєстрація бібліотек незалежно від форми власності проводиться за їх місцезнаходженням відповідно до закону".
 
    -45- Терещук С.М.
Пункт 6) викласти в редакції:
"Статтю 9 викласти в редакції:
Обласні, центральні районні, міські бібліотеки є головними бібліотеками адміністративно-територіальних одиниць. Вони формують, зберігають та надають у користування найбільш повне зібрання документів територіальним громадам, забезпечують взаємовикористання бібліотечних ресурсів, забезпечують координацію і кооперацію діяльності бібліотек усіх форм власності та підпорядкування відповідних адміністративно-територіальних одиниць і надають їм методичну і організаційно-технічну допомогу,
Обласні, районні, міські бібліотеки беруть участь у розробленні та реалізації державних і регіональних програм у межах своєї компетенції та програм розвитку бібліотечної справи, створенні інформаційних мереж на основі єдиних стандартів обробки документів і обміну даних.
Обласні універсальні наукові бібліотеки мають особливу соціальну значущість, є головним закладом у сфері бібліотечно-інформаційного обслуговування населення, науково-дослідним, методичним, координаційним центром для бібліотек усіх форм власності та підпорядкування області, центральним обласним книгосховищем. Вони отримують безкоштовний обов’язковий примірник краєзнавчих документів, забезпечують його зберігання та використання.
Обласні бібліотеки для дітей, обласні бібліотеки для юнацтва, обласні галузеві та міжгалузеві бібліотеки є науково-дослідними, інформаційними, культурно-просвітницькими та консультативними центрами відповідно до призначення."
 
Відхилено не узгоджується зі статтею 10.   
    -46- Яворівський В.О.
Доповнити законопроект змінами до статті 12 , а саме:
"7. Частину четверту статті 12 вилучити.
 
Враховано    
    -47- Яворівський В.О.
Доповнити законопроект змінами до статті 13, а саме:
"7. Статтю 13 викласти в такій редакції:
"Стаття 13. Державна реєстрація бібліотек
Державна реєстрація бібліотек незалежно від форми власності проводиться за їх місцезнаходженням відповідно до закону".
Зміни зумовлені прийняттям Закону "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців".
 
Враховано    
31. 7) у статті 16:
 
      
32. у частині першій слова "зібрання документів" замінити словами "зібрання текстових, картографічних, образотворчих та інших видань, матеріалів і документів, аудіопродукції, візуальної та аудіовізуальної продукції (кіно-, відео-, фото-, фонодокументів)";
 
-48- Яворівський В.О.
Абзац другий пункту 7 вилучити, адже є визначення поняття "документ" в чинному Законі "Про бібліотеки і бібліотечну справу" відповідає Закону України "Про обов’язковий примірник документів".
 
Враховано      
33. доповнити статтю після частини третьої новою частиною такого змісту:
 
   8. Статтю 16 після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
 
34. "З метою забезпечення збереження Державного бібліотечного фонду України створюються страхові фонди відповідних бібліотек у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.".
 
-49- Косів М.В.
Абзац четвертий пункту 7 законопроекту викласти в такій редакції:
""З метою забезпечення збереження документів та колекцій, внесених та/або які підлягають внесенню до Державного реєстру національного культурного надбання, створюються їх страхові копії у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері культури".
 
Враховано   "З метою забезпечення збереження документів та колекцій, внесених та/або які підлягають внесенню до Державного реєстру національного культурного надбання, створюються їх страхові копії у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері культури".
 
35. У зв’язку з цим частини четверту – шосту вважити відповідно частинами п’ятою – сьомою.
 
   У зв’язку з цим частини четверту – шосту вважати відповідно частинами п’ятою – сьомою.
 
36. 8) статтю 17 викласти у такій редакції:
 
      
37. "Стаття 17. Формування бібліотечних фондів
 
      
38. Основною метою формування бібліотечних фондів є забезпечення накопичення текстових, картографічних, образотворчих та інших видань, матеріалів і документів, аудіопродукції, візуальної та аудіовізуальної продукції (кіно-, відео-, фото-, фонодокументів) на різних видах носіїв інформації, забезпечення їх збереження та використання для задоволення бібліотечно-інформаційних потреб.
 
-50- Яворівський В.О.
Назву статті 17 лишити в старій редакції, частину першу викласти в редакції:
"Комплектування бібліотечних фондів здійснюється щляхом отримання обов’язкового примірника документів у порядку, встановленому законом, документів, що випускаються за цільовими програмами книговидання або закуповуються відповідно до державних цільових програм, придбання документів за готівковий і безготівковий рахунки, документообміну, отримання в дарунок, депонування та з інших джерел"; інші зміни до статті відхилити".
 
Враховано   9. Частину першу статті 17 викласти в такій редакції:
"Комплектування бібліотечних фондів здійснюється щляхом отримання обов’язкового примірника документів у порядку, встановленому законом, документів, що випускаються за цільовими програмами книговидання або закуповуються відповідно до державних цільових програм, придбання документів за готівковий і безготівковий рахунки, документообміну, отримання в дарунок, депонування та з інших джерел".
 
39. Формування бібліотечних фондів здійснюється бібліотеками шляхом отримання у порядку, встановленому законодавством, обов’язкового примірника документів, текстових, картографічних, образотворчих та інших видань, матеріалів і документів, аудіопродукції, візуальної та аудіовізуальної продукції (кіно-, відео-, фото-, фонодокументів), що випускаються за цільовими програмами книговидання, придбання видань, матеріалів та документів за готівковий і безготівковий рахунок, а також документообміну, отримання в дарунок, депонування та іншого безкоштовного їх одержання.
 
      
40. Формування бібліотечних фондів забезпечується також шляхом перерозподілу рідковикористовуваних, дублетних і непрофільних текстових, картографічних, образотворчих та інших видань, матеріалів і документів, аудіопродукції, візуальної та аудіовізуальної продукції (кіно-, відео-, фото-, фонодокументів), які мають культурну цінність.
 
      
41. Рідковикористовувані текстові, картографічні, образотворчі та інші видання, матеріали і документи, аудіопродукція, візуальна та аудіовізуальна продукція (кіно-, відео-, фото-, фонодокументи), які мають наукову та художню цінність, передаються для збереження у бібліотеки-депозитарії. Порядок передачі зазначених документів у бібліотеки-депозитарії визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері культури.";
 
      
42. 9) у статті 18:
 
-51- Косів М.В.
Статтю 18 залишити в чинній редакції.
 
Враховано      
43. доповнити назву та частину першу статті після слів "та використання" словами "видань, матеріалів і";
 
      
44. у частині третій слова "Вилучення з бібліотечних фондів документів" та "Вилучення документів з бібліотечних фондів" замінити словами "Вилучення з бібліотечних фондів видань, матеріалів та документів";
 
-52- Яворівський В.О.
Доповнити законопроект змінами до статті 24, а саме:
"10. Частину другу статті 24 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
"проводить атестацію бібліотечних кадрів та визначає порядок її проведення".
У зв’язку з цим абзаци сімий – десятий вважати відповідно абзацами восьмим – одинадцятим."
 
Немає висновку   10. Частину другу статті 24 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
"проводить атестацію бібліотечних кадрів та визначає порядок її проведення".
У зв’язку з цим абзаци сьомий – десятий вважати відповідно абзацами восьмим – одинадцятим.
11 . У статті 25 слова "та наглядових" виключити.
 
    -53- Яворівський В.О.
Законопроект доповнити змінами до статті 25, а саме:
"12. У статті 25 слова "та наглядових рад" вилучити".
 
Враховано    
45. 10) статтю 29 доповнити частиною такого змісту:
 
-54- Яворівський В.О.
Пункт 10 законопроекту подати в редакції:
"12. Частину першу статті 29 викласти в такій редакції:
"Бібліотеки здійснюють господарську діяльність відповідно до законодавства та їх статутів (положень) з дотриманням вимог щодо збереження бібліотечних фондів".
 
Враховано   12. Частину першу статті 29 викласти в такій редакції:
"Бібліотеки здійснюють господарську діяльність відповідно до законодавства та їх статутів (положень) з дотриманням вимог щодо збереження бібліотечних фондів".
 
46. "На території, відведеній для бібліотеки, забороняється провадити діяльність, яка суперечить її функціональному призначенню, може негативно вплинути на стан зберігання бібліотечного фонду.";
 
      
47. 11) доповнити Закон статтею 29-1 такого змісту:
 
      
48. "Стаття 29-1. Професійна освіта, атестація та підвищення кваліфікації бібліотечних працівників
 
-55- Терещук С.М.
Статтю 29-1 викласти в такій редакції
"Професійна освіта у галузі бібліотечної справи та підвищення кваліфікації працівників бібліотек забезпечується відповідно до законодавства вищими навчальними закладами, а також організаціями та структурами, що забезпечують підвищення кваліфікації на регіональному рівні."
 
Відхилено      
49. Професійна освіта у галузі бібліотечної справи та підвищення кваліфікації працівників бібліотек забезпечується відповідно до законодавства вищими навчальними закладами.
 
-56- Яворівський В.О.
Закон не потребує доповнень новою статтею 29-1, адже перший абзац декларативний, а зміст другої частини необхідно викласти внесенням змін до статті 24, а саме:
"10. Частину другу статті 24 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого зміту:
"проводить атестацію бібліотечних кадрів та визначає порядок її проведення".
У зв’язку з цим абзаци сьомий – десятий вважати відповідно абзацами восьмим – одинадцятим."
 
Враховано   .
;  
50. Працівники бібліотек підлягають періодичній атестації, порядок проведення якої визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері культури.";
 
-57- Яворівський В.О.
Доповнити законопроект змінами до статті 30 Закону , а саме:
"15. У статті 30:
1) у частині другій статті 30 слова "які працюють у селах і селищах" замінити словами "які працюють у сільській місцевості та селищах міського типу";
2) останню частину викласти в такій редакції:
"Працівники бібліотек мають право на допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі посадового окладу, а також матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та доплату за вислугу років у розмірах та порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України ".
 
Враховано   13. У статті 30:
1) у частині другій слова "які працюють у селах і селищах" замінити словами "які працюють у сільській місцевості та селищах міського типу";
останню частину викласти в такій редакції:
"Працівники бібліотек мають право на допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі посадового окладу, а також матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та доплату за вислугу років у розмірах та порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України".
 
51. 12) статтю 31 доповнити частиною такого змісту:
 
-58- Яворівський В.О.
Пункт 12 законопроекту викласти в такій редакції:
"14. Текст статті 31 викласти в такій редакції:
 
Немає висновку   14. Текст статті 31 викласти в такій редакції:
 
52. "Міжнародне співробітництво у галузі бібліотечної справи спрямовується на інтеграцію бібліотечно-інформаційної сфери України у світовий інформаційний простір, збагачення бібліотечної та науково-інформаційної діяльності світовим досвідом, забезпечення формування та використання світового бібліотечно-інформаційного ресурсу.".
 
-59- "Держава сприяє розширенню міжнародного співробітництва в бібліотечній справі.
Основними напрямами міжнародного співробітництва в бібліотечній справі є:
проведення спільних наукових досліджень;
організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших заходів;
участь у роботі міжнародних організацій;
документообмін;
спільна видавнича діяльність.
Бібліотеки зі статусом юридичної особи мають право укладати договори про співробітництво з бібліотеками інших держав відповідно до законодавства".
 
Враховано   "Держава сприяє розширенню міжнародного співробітництва в бібліотечній справі.
Основними напрямами міжнародного співробітництва в бібліотечній справі є:
проведення спільних наукових досліджень;
організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших заходів;
участь у роботі міжнародних організацій;
документообмін;
спільна видавнича діяльність.
Бібліотеки зі статусом юридичної особи мають право укладати договори про співробітництво з бібліотеками інших держав відповідно до законодавства".
 
53. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування

-60- Яворівський В.О.
Пункт 2 викласти в редакції:
"ІІ. Прикінцеві положення1 Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім підпункту 2 пункту 13 розділу Іта пункту 2 розділу ІІ "Прикінцеві положення" цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2010 року.
2. Пункт 5.1.23 статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст. 156) викласти в такій редакції:
"5.1.23. надання бібліотеками державної та комунальної форм власності платних послуг з:
проведення виставок книг;
складання бібліографічних списків для курсових, дипломних і наукових робіт;
складання каталогів для приватних бібліотек та бібліотек підприємств, установ, організацій;
бібліотечно-інформаційного обслуговування підприємств, установ, організацій;
підготовки фактографічних, тематичних довідок;
користування міжбібліотечним абонементом (пересилання документів);
користування нічним абонементом;
користування створеними іншими суб’єктами господарювання базами даних, право доступу до яких набуте бібліотекою на платній основі;
оформлення реєстраційних документів користувачів бібліотек;
ремонту і реставрації документів;
репрографічного відтворення документів".
3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:
розробити та привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім підпункту 2 пункту 13 розділу Іта пункту 2 розділу ІІ "Прикінцеві положення" цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2010 року.
2. Підпункт 5.1.23 пункту 5.1 статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст. 156; 2000 р., № 23, ст. 177; 2005 р., №№ 17-19, ст. 267) викласти в такій редакції:
"5.1.23. надання бібліотеками державної та комунальної форм власності платних послуг з:
проведення виставок книг;
складання бібліографічних списків для курсових, дипломних і наукових робіт;
складання каталогів для приватних бібліотек та бібліотек підприємств, установ, організацій;
бібліотечно-інформаційного обслуговування підприємств, установ, організацій;
підготовки фактографічних, тематичних довідок;
користування міжбібліотечним абонементом (пересилання документів);
користування нічним абонементом;
користування створеними іншими суб’єктами господарювання базами даних, право доступу до яких набуте бібліотекою на платній основі;
оформлення реєстраційних документів користувачів бібліотек;
ремонту і реставрації документів;
репрографічного відтворення документів".
3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:
розробити та привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.