Кількість абзаців - 29 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України з питань забезпечення житлом громадян (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законів України з питань забезпечення
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань забезпечення житлом громадян
 
3. житлом громадян
 
      
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
6. 1. У Житловому кодексі Української РСР (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1983, Додаток до № 28, ст. 573, із наступними змінами):
 
-1- Білозір О.В.
1) назву кодексу викласти у такій редакції: "Житловий кодекс України";
2) преамбулу кодексу викласти у такій редакції:
"Цей кодекс визначає особливості регулювання правовідносин, що виникають з приводу реалізації передбаченого Конституцією України права громадян України на житло";
3) у тексті кодексу слова "СРСР" вилучити, а слова "УРСР" замінити словами "Україна" у відповідних відмінках";
4) у тексті кодексу слово "жиле" замінити словом "житлове" у відповідних відмінках.
 
Відхилено   1. У Житловому кодексі Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до № 28, ст. 573):
 
7. 1) статтю 1 після слів "надається в міру здійснення програми будівництва благоустроєних жител, " доповнити словами "наданням за бажанням грошової компенсації за належне житло";
 
-2- Кармазін Ю.А.
викласти в такій редакції:
"Стаття 1. Право громадян України на житло
Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на житло. Це право забезпечується розвитком і охороною державного і громадського житлового фонду, сприянням кооперативному та індивідуальному житловому будівництву, справедливим розподілом під громадським контролем жилої площі, яка надається в міру здійснення програми будівництва благоустроєних жител, наданням за бажанням грошової компенсації за належне житло, а також невисокою платою за квартиру і комунальні послуги.".
 
Відхилено   1) статтю 1 після слів "надається в міру здійснення програми будівництва благоустроєних жител" доповнити словами "наданням громадянам за їх бажанням грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення для категорій громадян, визначених законом";
 
    -3- Писаренко В.В.
слова "наданням за бажанням грошової компенсації за належне житло" замінити словами "наданням громадянам за їх бажанням грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення".
 
Враховано    
    -4- Білозір О.В.
слова "за бажанням" замінити словами "за заявою громадянина"
 
Відхилено    
    -5- Дубіль В.О.
слова "наданням за бажанням грошової компенсації за належне житло" замінити словами "чи наданням за них грошових компенсацій"
 
Відхилено    
    -6- Попов О.П.
після слів "грошової компенсації за належне житло" доповнити словами "для категорій громадян, визначених законом".
 
Враховано    
8. 2) частину першу статті 9 доповнити словами "або отримання за бажанням грошової компенсації за належне житло";
 
-7- Писаренко В.В.
слова "або отримання за бажанням грошової компенсації за належне житло" замінити словами "або отримання за бажанням грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення".
 
Враховано   2) частину першу статті 9 після слів "житлового фонду" доповнити словами "або на одержання за їх бажанням грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення для категорій громадян, визначених законом"";
 
    -8- Білозір О.В.
слова "за бажанням" замінити словами "за заявою громадянина"
 
Немає висновку    
    -9- Дубіль В.О.
слова "або отримання за бажанням грошової компенсації за належне житло" замінити словами "чи одноразово отримати грошову компенсацію за житло".
 
Відхилено    
    -10- Попов О.П.
після слів "грошової компенсації за належне житло" доповнити словами "для категорій громадян, визначених законом".
 
Враховано    
9. 3) доповнити частину другу статті 40 пунктом 6, виклавши в такій редакції:
 
   3) частину другу статті 40 після пункту 1 доповнити новим пунктом такого змісту:
 
10. "6) одноразового отримання за бажанням від органів державної влади або органів місцевого самоврядування грошової компенсації за належне для отримання житло у встановленому порядку ".
 
-11- Білозір О.В.
слова "за бажанням" замінити словами "за заявою громадянина"
 
Відхилено   "2) одноразового одержання за їх бажанням від органів державної влади або органів місцевого самоврядування грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення у встановленому порядку".
У зв’язку з цим пункти 2-5 вважати відповідно пунктами 3-6;
 
11. 4) доповнити статтею 48-1 такого змісту:
 
   4) доповнити статтею 48-1 такого змісту:
 
12. "Стаття 48-1. Порядок та розмір надання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення.
 
   "Стаття 48-1. Порядок та розмір надання громадянам грошової компенсації за належні їм для отримання жилі приміщення
 
13. Порядок та розмір надання грошової компенсації громадянам за належні їм для отримання жилі приміщення визначається Кабінетом Міністрів України".
 
-12- Білозір О.В.
статтю 3 кодексу викласти в такій редакції:
"Житлові відносини в Україні регулюються Конституцією України, цим Кодексом та іншими актами чинного законодавства України".
 
Відхилено   Порядок та розмір надання громадянам грошової компенсації за належні їм для отримання жилі приміщення визначається Кабінетом Міністрів України".
 
    -13- Білозір О.В.
частину четверту статті 9 кодексу викласти в такій редакції:
"Ніхто не може бути виселений із займаного житлового приміщення або обмежений у праві користування житловим приміщенням інакше як з підстав і в порядку, передбачених законом на підставі рішення суду".
 
Відхилено    
    -14- Білозір О.В.
статті 11, 12 кодексу виключити
 
Відхилено    
14. 2. У статті 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, № 15, ст.190, із наступними змінами):
 
   2. У статті 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190; 2004 р., № 45, ст. 503):
 
15. 1) у частині 1:
 
   у частині першій:
 
16. у абзаці першому після слів "жилими приміщеннями" доповнити словами "або за бажанням грошовою компенсацією за належне для отримання постійне житло";
 
-15- Писаренко В.В.
Слово "житло" замінити словами "жиле приміщення".
 
Враховано   абзац перший після слів "жилими приміщеннями" доповнити словами "або за їх бажанням грошовою компенсацією за належне їм для отримання постійне жиле приміщення";
 
    -16- Білозір О.В.
слова "за бажанням" замінити словами "за заявою громадянина"
 
Відхилено    
    -17- Дубіль В.О.
слова "або за бажанням грошовою компенсацією за належне для отримання постійне житло" замінити словами "чи грошовими за них компенсаціями".
 
Відхилено    
17. абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
   абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
18. "Військовослужбовцям, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше, та членам їх сімей надаються жилі приміщення для постійного проживання або за їх бажанням грошова компенсація замість них. Такі жилі приміщення або грошова компенсація замість них надаються їм один раз протягом усього часу проходження військової служби".
 
-18- Білозір О.В.
слова "за бажанням" замінити словами "за заявою громадянина"
 
Відхилено   "Військовослужбовцям, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше, та членам їх сімей надаються жилі приміщення для постійного проживання або за їх бажанням грошова компенсація за належне їм для отримання постійне жиле приміщення. Такі жилі приміщення або грошова компенсація надаються їм один раз протягом усього часу проходження військової служби за умови, що ними не було використано право на безоплатну приватизацію житла";
 
    -19- Дубіль В.О.
Абзац доповнити словами: "за умови, що право на безкоштовну приватизацію житла не було ними використано".
 
Враховано    
19. 2) частину 9 після слів "одержання житла з державного житлового фонду" доповнити словами "або за їх бажанням грошової компенсації замість нього".
 
-20- Білозір О.В.
слова "за бажанням" замінити словами "за заявою громадянина"
 
Відхилено   абзац перший частини дев’ятої після слів "одержання житла з державного житлового фонду" доповнити словами "чи за їх бажанням грошової компенсації за належне їм для отримання постійне жиле приміщення".
 
    -21- Дубіль В.О.
слова "або за їх бажанням грошової компенсації замість нього" замінити словами "чи за їх бажанням грошової компенсації замість нього".
 
Враховано    
20. 3. У Законі України "Про податок з доходів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, № 37, ст. 308, із наступними змінами) пункт 4.3 статті 4 доповнити новим підпунктом 4.3.34 такого змісту:
 
   3. Підпункт 4.3.31 пункту 4.3 статті 4 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 37, ст. 308; 2004 р., № 52, ст. 564; 2005 р., №№ 17-19, ст. 267; із змінами, внесеними Законами України від 15 січня 2009 року № 879-VІ та від 5 березня 2009 року № 1070-VІ) доповнити підпунктом "є" такого змісту:
 
21. "4.3.34. сума грошової компенсації, яка виплачується військовослужбовцям за належне для отримання постійне житло".
 
-22- Писаренко В.В.
Викласти в редакції:
"сума грошової компенсації, яка виплачується за належне для отримання постійного жилого приміщення".
 
Враховано   "є) сума грошової компенсації, що виплачується військовослужбовцям за належне їм для отримання постійне жиле приміщення".
 
22. У зв’язку з цим підпункти 4.3.34 і 4.3.35 вважати відповідно підпунктами 4.3.35 і 4.3.36.
 
      
23. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
24. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності 1 січня 2010 року.
 
25. 2. Кабінету Міністрів України:
 
   2. Кабінету Міністрів України:
 
26. 1) протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   1) протягом двох місяців з дня опублікування забезпечити перегляд і скасування нормативних актів, що суперечать цьому Закону;
 
27. 2) забезпечити відповідно до своїх повноважень прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону, а також перегляд і скасування нормативних актів, що суперечать цьому Закону;
 
   2) забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
3) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
28. 3) передбачати щороку при розробці проекту Закону України про Державний бюджет України обсяг коштів, необхідний для реалізації цього Закону.

   4) щороку під час розроблення проекту Закону України про Державний бюджет України передбачати кошти, необхідні для реалізації цього Закону.