Кількість абзаців - 72 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств (Повторне друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств
 
-1- Королевська Н.Ю.
Назву Закону викласти в такій редакції:
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення підсудності деяких категорій справ"
 
Відхилено   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56; 1993 р., № 33, ст. 347; 1995 р., № 14, ст. 90; 1997 р., № 25, ст. 171; 2001 р., № 11, ст. 56, № 36, ст. 188; 2007 р., № 9, ст. 77):
 
   1. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56):
 
6. 1) пункт 4 частини першої статті 12 після слів "крім трудових спорів" доповнити словами ", а також спори за позовом акціонера до особи, що здійснює облік прав власності цінних паперів відповідного емітента";
 
-2- Королевська Н.Ю.
Пункт перший частини першої викласти в такій редакції:
"частину першу статті 12 доповнити пунктом 5 такого змісту:
"5) справи у спорах щодо обліку прав на цінні папери"
 
Враховано   1) частину першу статті 12 доповнити пунктом 5 такого змісту:
"5) справи у спорах щодо обліку прав на цінні папери";
2) статтю 16 доповнити частиною сьомою такого змісту:
"Справи у спорах щодо обліку прав на цінні папери розглядаються господарським судом за місцезнаходженням емітента";
 
    -3- Кармазін Ю.А.
Пункт перший частини першої викласти в такій редакції:
"пункт 4 частини першої статті 12 після слів "крім трудових спорів" доповнити словами " а також спори, пов’язані з веденням реєстрів власників іменних цінних паперів"
 
Враховано редакційно    
    -4- Королевська Н.Ю.
Доповнити частину першу підпунктом другим такого змісту:
"2) статтю 16 доповнити частиною такого змісту:
"Справи у спорах щодо обліку на цінні папери, розглядаються господарським судом за місцем знаходження емітента"
 
Враховано    
    -5- Кармазін Ю.А.
Доповнити частину першу підпунктом другим такого змісту:
"частину 5 статті 16 після слів "цього товариства" доповнити словами "або з веденням реєстрів власників іменних цінних паперів"
 
Враховано редакційно    
    -6- Кармазін Ю.А.
Доповнити статтю 30 частиною 3 такого змісту:
"Органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть бути залучені судом до справи або взяти участь у справі за своєю ініціативою для подання висновків на виконання своїх повноважень. Участь зазначених органів у господарському процесі для подання висновків є обов'язковою у випадках, встановлених законом, або якщо суд визнає це за необхідне", оскільки згідно з ст. 7 Закону України "Про судову експертизу" судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також у випадках і на умовах, визначених цим Законом, судові експерти, які не є працівниками зазначених установ"
 
Відхилено    
7. 2) доповнити статтю 41 частиною такого змісту:
 
      
8. "У справах, передбачених пунктом 4 частини першої статті 12 цього Кодексу, господарський суд може витребувати експертний висновок у Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.";
 
-7- Ляпіна К.М.
Пункт другий частини першої виключити
 
Враховано   3) текст статті 43-1 після слова "вжиття" доповнити словами "передбачених статтею 43-2 цього Кодексу";
4) статтю 58 доповнити частиною третьою такого змісту:
"Не допускається об'єднання в одне провадження кількох вимог, які належить розглядати в порядку різного судочинства, якщо інше не встановлено законом";
5) текст статті 66 після слова "вжити" доповнити словами "передбачених статтею 67 цього Кодексу";
 
    -8- Кармазін Ю.А.
Частину 5 статті 41 викласти в такій редакції:
"У справах, передбачених пунктом 4 частини першої статті 12 цього Кодексу, господарський суд може витребувати висновок у Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, посадові особи якої попереджаються про наслідки відмови у наданні висновку"
 
Відхилено    
    -9- Королевська Н.Ю.
Частину першу доповнити пунктом третім такого змісту:
"3) у тексті статті 43-1 після слова "вжиття" доповнити словами "передбачених статтею 43-2 цього Кодексу"
 
Враховано    
    -10- Королевська Н.Ю.
Частину першу доповнити пунктом четвертим такого змісту:
4) статтю 58 доповнити після частини другою частиною третьою такого змісту:
"Не допускається об'єднання в одне провадження кількох вимог, які належить розглядати в порядку різного судочинства, якщо інше не встановлено законом"
 
Враховано    
    -11- Королевська Н.Ю.
Частину першу доповнити пунктом п’ятим
такого змісту:
"6) статтю 66 після слова "вжити" доповнити словами "передбачених статтею 67 цього Кодексу"
 
Враховано    
9. 3) доповнити статтю 67 після частини першої новими частинами такого змісту:
 
-12- Палиця І.П.
Підпункт 3 пункту 1 Розділу Івиключити
 
Враховано   6) частину першу статті 67 доповнити абзацом такого змісту:
"зупиненням продажу арештованого майна, якщо подано позов про звільнення цього майна з-під арешту";
 
    -13- Королевська Н.Ю.
Пункт 3 частини першої проекту викласти в такій редакції:
"частину першу статті 67 доповнити абзацом шостим такого змісту:
"зупиненням продажу арештованого майна, якщо подано позов про звільнення цього майна з-під арешту"
 
Враховано    
10. "Не допускається забезпечення позову шляхом винесення ухвали з питань:
 
-14- Воропаєв Ю.М.
Зміни до ст. 67 Господарського процесуального кодексу України викласти у наступній редакції:
"Не допускається забезпечення позову шляхом винесення ухвали з питань:
встановлення заборони щодо:
проведення загальних зборів акціонерів (учасників) господарського товариства;
надання реєстратором, зберігачем, депозитарієм реєстру власників іменних цінних паперів або інформації про акціонерів для проведення загальних зборів акціонерів;
2) визначення правоможності загальних зборів акціонерів (учасників) господарського товариства;
3) зобов’язання акціонера (учасника) брати участь у загальних зборах акціонерів (учасників) господарського товариства;
4) зобов’язання органу державної влади та/або органів місцевого самоврядування щодо здійснення покладених на них згідно із законодавством повноважень"
 
Відхилено      
11. 1)встановлення заборони щодо:
 
-15- Ляпіна К.М.
Підпункт перший пункту третього частини першої виключити. (Це положення законодавче врегульоване ЗУ № 513-VІ)
 
Враховано      
12. проведення загальних зборів акціонерів (учасників) господарського товариства та прийняття ними рішень;
 
      
13. надання реєстратором, зберігачем, депозитарієм реєстру власників іменних цінних паперів або інформації про акціонерів для проведення загальних зборів акціонерів;
 
      
14. участі акціонера (учасника) у загальних зборах акціонерів (учасників) господарського товариства;
 
      
15. 2) визначення правоможності загальних зборів акціонерів (учасників) господарського товариства;
 
-16- Льовочкіна Ю.В.
Пункт 2 частини другої статті 67 викласти в такій редакції:
"визначення правомочності загальних зборів акціонерів (учасників) господарського товариства"
 
Відхилено      
16. 3) зобов’язання акціонера (учасника) брати участь у загальних зборах акціонерів (учасників) господарського товариства;
 
-17- Ляпіна К.М.
Пункт третій частини першої виключити
 
Враховано      
17. 4) встановлення заборони органам державної влади та/або органам місцевого самоврядування щодо здійснення покладених на них згідно із законодавством повноважень;
 
-18- Ляпіна К.М.
Підпункт четвертий пункту третього частини першої виключити
 
Враховано      
    -19- Льовочкіна Ю.В.
Пункт 4 частини другої статті 67 викласти в такій редакції:
"встановлення заборони органам державної влади та/або органам місцевого самоврядування щодо здійснення покладених на них згідно із законодавством повноважень у сфері державного регулювання господарської діяльності суб’єктів господарювання"
 
Відхилено    
18. 5) зобов’язання органу державної влади та/або органів місцевого самоврядування щодо здійснення покладених на них згідно із законодавством повноважень.
 
-20- Ляпіна К.М.
Підпункт п’ятий пункту третього частини першої виключити
 
Враховано      
19. Якщо господарським судом розглядається спір про право власності на акції (частки, паї) товариства, ним може бути винесена ухвала про забезпечення позову шляхом встановлення заборони внесення змін до статуту цього товариства, в частині зміни розміру статутного капіталу.
 
      
20. Види забезпечення позову повинні бути співмірними із заявленими позивачем вимогами".
 
      
21. У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами п’ятою і шостою.
 
-21- Кармазін Ю.А.
Доповнити частину 2 статті 67 "Не допускається забезпечення позову шляхом винесення ухвали з питань:" пунктом 4 такого змісту:
"4) зобов’язання акціонера (учасника) не брати участь у загальних зборах акціонерів (учасників) господарського товариства"
 
Відхилено   7) статтю 87 доповнити реченням такого змісту: "Якщо рішенням або ухвалою господарського суду відповідачеві заборонено вчиняти певні дії, що потребуватиме вчинення дій органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами, копія такого судового рішення також надсилається цим органам та/або особам у порядку, визначеному цією статтею".
2. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., NN 40-42, ст. 492):
1) частину першу статті 151 після слова "вжити" доповнити словами "передбачені цим Кодексом";
2) пункт 5 частини першої статті 152 викласти в такій редакції:
"5) зупиненням продажу арештованого майна, якщо подано позов про звільнення майна з-під арешту";
3) частину третю статті 222 доповнити реченням такого змісту: "Якщо судовим рішенням відповідачеві заборонено вчиняти певні дії, що потребуватиме вчинення дій органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами, копія такого судового рішення також надсилається цим органам та/або особам у строки та порядку, визначених цією статтею";
4) статтю 380 доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. За судовим рішенням про поворот виконання видається виконавчий лист у порядку, встановленому цим Кодексом".
 
    -22- Королевська Н.Ю.
Частину першу доповнити пунктом такого змісту:
"7) статтю 87 доповнити реченням такого змісту: "Якщо рішенням або ухвалою господарського суду відповідачеві заборонено вчиняти певні дії, що потребуватиме вчинення дій органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами, таке судове рішення також надсилається цим органам та/або особам в порядку, визначеному цією статтею"
 
Враховано    
    -23- Королевська Н.Ю.
Доповнити законопроект частиною 2 такого змісту:
"2. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N N 40-42, ст. 492):
1) частину першу статті 151 після слова "вжити" доповнити словами "передбачені цим Кодексом";
2) пункт 5 частини першої статті 152 викласти в такій редакції:
"5) зупиненням продажу арештованого майна, якщо подано позов про звільнення майна з-під арешту";
3) частину третю статті 222 доповнити реченням такого змісту: "Якщо судовим рішенням відповідачеві заборонено вчиняти певні дії, що потребуватиме вчинення дій органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами, таке судове рішення також надсилається цим органам та/або особам в строки та в порядку, визначеному цією статтею";
4) статтю 380 доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. За судовим рішенням про поворот виконання видається виконавчий лист у порядку, встановленому цим Кодексом"
 
Враховано    
22. 2. Доповнити частину другу статті 258 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40 — 44, ст. 356) пунктом 8 такого змісту:
 
-24- Ляпіна К.М.
Частину другу виключити
 
Враховано      
    -25- Воропаєв Ю.М.
Зміни до ст.258 11 Цивільного кодексу України викласти у наступній редакції:
"Доповнити статтю 258 частиною третю такого змісту "До оскарження рішень органів господарського товариства застосовується позовна давність у 6 місяців"
 
Відхилено    
23. "8) про оскарження рішення органів господарського товариства.".
 
-26- Льовочкіна Ю.В.
Пункт 8 частини 2 статті 258 викласти наступним чином:
"8) про оскарження рішень вищого органу управління господарського товариства"
 
Відхилено      
24. 3. У Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 31, ст. 440; 2002 р., № 33, ст. 235; 2003 р., № 28, ст. 210; 2005 р., № 48, ст. 480):
 
-27- Воропаєв Ю.М.
Частину третю виключити
 
Враховано      
25. 1) доповнити частину шосту статті 17 після абзацу одинадцятого новим абзацом такого змісту:
 
-28- Льовочкіна Ю.В.
Пункт 11 частини 6 статті 17 виключити
 
Враховано      
26. "погоджувати з уповноваженою особою акціонерів або учасників товариства з обмеженою чи додатковою відповідальністю план санації у разі, коли таким планом передбачено обмін зобов’язань боржника на акції (частки, паї). План санації погоджує зазначена уповноважена особа в порядку, передбаченому абзацом другим частини першої статті 37 цього Закону;".
 
-29- Кармазін Ю.А.
Пункт 11 частини 6 статті 17 викласти в такій редакції:
"погоджувати з уповноваженою особою акціонерів або учасників товариства з обмеженою чи додатковою відповідальністю план санації у разі, коли таким планом передбачено обмін зобов’язань боржника на акції (частки, паї). У такому випадку план мирової угоди надсилається зазначеній уповноваженій особі, яка зобов’язана в місячний строк розглянути та погодити його або подати обґрунтовані зауваження"
 
Відхилено      
    -30- Кармазін Ю.А.
Новий пункт 11 частини 6 статті 17 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" викласти у наступній редакції: "погоджувати з уповноваженою особою акціонерів або учасників товариства з обмеженою чи додатковою відповідальністю план санації у разі, коли таким планом передбачено обмін зобов’язань боржника на акції (частки, паї). У такому випадку план мирової угоди надсилається зазначеній уповноваженій особі, яка зобов’язана в місячний строк розглянути та погодити його або подати обґрунтовані зауваження.", оскільки за загальними правилами законодавчої техніки правило спочатку формулюється і лише після цього у наступних статтях на нього робляться відповідні посилання, а тому, порядок погодження має бути сформульований у змінах до ст. 17 Закону, а не у змінах до ст. 37, звідки норма перенесена до цієї статті"
 
Відхилено    
27. У зв’язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом тринадцятим;
 
      
28. 2) доповнити частину першу статті 37 абзацом такого змісту:
 
-31- Льовочкіна Ю.В.
Кармазін Ю.А.
Абзац 2 частини 1 статті 37 виключити
 
Враховано      
29. "План мирової угоди погоджується з уповноваженою особою акціонерів або учасників товариства з обмеженою чи додатковою відповідальністю у разі, коли таким планом передбачено обмін зобов’язань боржника на акції (частки, паї). У такому випадку план мирової угоди надсилається зазначеній уповноваженій особі, яка зобов’язана в місячний строк розглянути та погодити його або подати обґрунтовані зауваження.".
 
-32- Кармазін Ю.А.
Виключити другий пункт частини 1 статті 37, оскільки за загальними правилами законодавчої техніки правило спочатку формулюється і лише після цього у наступних статтях на нього робляться відповідні посилання, а тому, порядок погодження має бути сформульований у змінах до ст. 17 Закону, а не у змінах до ст. 37, звідки норма перенесена до статті ст. 17 Закону.
 
Відхилено      
30. 4. Доповнити статтю 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292; 2001 р., № 21, ст. 103; 2002 р., № 29, ст. 194; 2005 р., № 42, ст. 466; 2006 р., № 13, ст. 110, № 16, ст. 134, № 31, ст. 268) пунктом 30 такого змісту:
 
   3. Статтю 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292; 2004 р., № 13, ст. 181; 2005 р., № 42, ст. 466; 2006 р., № 13, ст. 110, № 35, ст. 296; 2009 р., № 23, ст. 278) доповнити пунктом 32 такого змісту:
 
31. "30) подавати експертний висновок у справах, що виникають з корпоративних відносин та розглядаються господарським судом.".
 
-33- Королевська Н.Ю.
Частину четверту викласти в такій редакції:
"32) узагальнювати практику застосування законодавства з питань корпоративного управління"
 
Враховано   "32) узагальнювати практику застосування законодавства з питань корпоративного управління".
 
    -34- Воропаєв Ю.М.
У змінах до ст.8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" слова "експертних висновків" замінити на "роз’яснення"
 
Враховано редакційно    
    -35- Кармазін Ю.А.
Частину четверту викласти в такій редакції:
"30) надавати висновок у справах, що виникають з корпоративних відносин та розглядаються господарським судом"
 
Враховано редакційно    
    -36- Кармазін Ю.А.
"30) подавати експертний висновок у справах, що виникають з корпоративних відносин та розглядаються господарським судом"
пункт 32 частини 1 статті 8 слід викласти в такій редакції:
"31) подавати висновок у справах, що виникають з корпоративних відносин та розглядаються господарським судом.".
3. Додати дійсно важливий новий пункт 33, який не дублює норму пункту 32, в такій редакції:
"33) узагальнювати практику застосування законодавства з питань корпоративного управління".
4. Абзац 2 частини 3 ст. 9 викласти в наступній редакції: "Ведення реєстрів власників іменних цінних паперів акціонерних товариств з державною часткою 25 відсотків і більше, здійснюється із застосуванням визначених законодавством процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти юридичною особою, яка одержала в установленому порядку ліцензію на ведення реєстрів власників іменних цінних паперів"
 
Відхилено    
    -37- Кармазін Ю.А.
Доповнити законопроект пунктом такого змісту:
"Абзац 2 частини 3 статті 9 викласти в такій редакції:
"Ведення реєстрів власників іменних цінних паперів акціонерних товариств з державною часткою 25 відсотків і більше, здійснюється юридичною особою, визначеною Фондом державного майна України за результатами тендеру, проведеного із застосуванням визначених законодавством процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, і яка має ліцензію на ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, одержану в установленому порядку"
 
Відхилено    
32. 5. Доповнити частину третю статті 9 Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р.,
 
-38- Ляпіна К.М.
Воропаєв Ю.М.
Палиця І.П.
Частину п’яту виключити
 
Враховано      
33. № 15, ст. 67; 2004 р., № 38, ст. 474) абзацом такого змісту:
 
      
34. "Ведення реєстрів власників іменних цінних паперів акціонерних товариств з державною часткою понад 50 відсотків здійснюється визначеною Кабінетом Міністрів України юридичною особою, що одержала в установленому порядку ліцензію на ведення реєстрів власників іменних цінних паперів".
 
-39- Кармазін Ю.А.
доповнити частину третю статті 9 Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" абзацом такого змісту:
"Ведення реєстрів власників іменних цінних паперів акціонерних товариств з державною часткою понад 50 відсотків здійснюється визначеною Кабінетом Міністрів України юридичною особою, що одержала в установленому порядку ліцензію на ведення реєстрів власників іменних цінних паперів" слід викласти в такій редакції:
"Ведення реєстрів власників іменних цінних паперів акціонерних товариств з державною часткою 25 відсотків і більше, здійснюється юридичною особою, визначеною Фондом державного майна України за результатами тендеру, проведеного із застосуванням визначених законодавством процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, і яка має ліцензію на ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, одержану в установленому порядку", що є необхідним для забезпечення більш ефективного захисту інтересів держави. Пропозиція Комітету виключити цю норму взагалі призведе до того, що держава не буде в змозі протистояти спробам порушити інтереси держави і вивести з під її контролю державне майно. Яке вже і так за безцінь витягнули ділки, що мали і мають вплив на владні структури"
 
Відхилено      
35. 6. У Законі України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 24, ст. 207, 2003 р., № 5, ст. 46; 2004 р., № 6, ст. 37; 2005 р., № 26, ст. 358, № 48, ст. 480; 2006 р., № 35, ст. 295, ст. 296):
 
-40- Ляпіна К.М.
Палиця І.П.
Кармазін Ю.А.
Частину шосту виключити (Положення законопроекту законодавчо врегульовані ЗУ № 540-VІ)
 
Враховано      
36. 1) абзац двадцять другий частини третьої статті 5 виключити;
 
      
37. 2) доповнити статтю 10 частиною такого змісту:
 
-41- Льовочкіна Ю.В.
Частину 3 статті 10 викласти у наступній редакції: "Забороняється залучення суб’єктів господарювання недержавної форми власності, які надають послуги з охорони державної та іншої власності, послуги з охорони громадян для проведення виконавчих дій"
 
Відхилено      
38. "Забороняється залучати до проведення виконавчих дій суб’єктів господарювання недержавної форми власності, які надають послуги з охорони державної та іншої власності, послуги з охорони громадян.".
 
-42- Кармазін Ю.А.
Відновити пропозицію доповнити статтю 10 частиною такого змісту:
"Забороняється залучати до проведення виконавчих дій суб’єктів господарювання недержавної форми власності, які надають послуги з охорони державної та іншої власності, послуги з охорони громадян.", яку Комітетом запропоновано виключити, бо саме залучення до проведення виконавчих дій суб’єктів недержавної форми власності, які надають послуги з охорони найчастіше й призводило до силових захоплень підприємств в порушення закону і законних рішень судів.
 
Відхилено      
39. 7. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31 — 32, ст. 263; 2005 р., № 16, ст. 257; 2006 р., № 26, ст. 210, № 27, ст. 234, № 37, ст. 310):
 
-43- Воропаєв Ю.М.
Доповнити частину 7 пунктами такого змісту:
"Доповнити частину другу статті 8 абзацом другим наступного змісту:
"Підпис представника юридичної особи (виконавчого органу або уповноваженої нею особи) на реєстраційній картці та заяві про втрату (заміну) документів повинен бути скріплений печаткою цієї юридичної особи."
2). Доповнити частину дев’яту статті 9 абзацом шостим наступного змісту:
"довідка, видана органом внутрішніх справ за місцезнаходженням юридичної особи (фізичної особи-підприємця) про реєстрацію заяви про втрату оригіналу свідоцтва про державну реєстрацію, якщо підставою для заміни свідоцтва є його втрата."
3). Викласти частину п’ятнадцяту статті 9 у наступній редакції:
"Заміна свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку з його пошкодженням здійснюється протягом двох робочих днів з дати надходження документів для проведення заміни свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку з його пошкодженням.
Заміна оригіналу свідоцтва про державну реєстрацію у зв’язку із його втратою провадиться протягом двох робочих днів після публікації повідомлення про втрату оригіналу свідоцтва про державну реєстрацію у встановленому цим законом порядку.
Про втрату та заміну свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку з його втратою або пошкодженням до Єдиного державного реєстру вносяться відповідні записи."
Доповнити частину другу статті 17 абзацами дев’ятнадцятим та двадцятим наступного змісту:
"дата та номер запису про втрату оригіналу свідоцтва про державну реєстрацію;
дата та номер запису про втрату оригіналів установчих документів; "
У зв'язку з цим абзаци дев’ятнадцятий – тридцять п’ятий вважати відповідно абзацами двадцять першим - тридцять сьомим.
 
Враховано редакційно   4. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263; 2005 р., № 16, ст. 257; 2006 р., № 26, ст. 210, № 27, ст. 234, № 37, ст. 310; 2009 р., № 19, ст. 263):
1) частину другу статті 8 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Підпис особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу) на реєстраційній картці та заяві про втрату (заміну) документів має бути засвідчений відповідною посадовою особою та скріплений печаткою цієї юридичної особи або нотаріально засвідчений";
2) у статті 9:
частину дев’яту після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
"довідку, видану органом внутрішніх справ за місцезнаходженням юридичної особи (фізичної особи -підприємця), про реєстрацію заяви про втрату оригіналу свідоцтва про державну реєстрацію, якщо підставою для заміни свідоцтва є його втрата".
У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;
частину п’ятнадцяту викласти в такій редакції:
"15. Заміна свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку з його пошкодженням здійснюється протягом двох робочих днів з дня надходження документів для проведення заміни свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку з його пошкодженням.
Заміна свідоцтва про державну реєстрацію у зв’язку з його втратою здійснюється протягом двох робочих днів з дня опублікування повідомлення про втрату свідоцтва про державну реєстрацію в порядку, встановленому цим Законом.
Про заміну свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку з його втратою або пошкодженням до Єдиного державного реєстру вносяться відповідний запис";
 
    -44- Кармазін Ю.А.
Абзац 1 частини 9 статті 9 "9. Для заміни свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку з його втратою або пошкодженням засновники (учасники) юридичної особи (фізична особа - підприємець) або уповноважений ними орган чи особа повинні подати державному реєстратору особисто (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) такі документи:
заяву встановленого зразка про заміну свідоцтва про державну реєстрацію;"
викласти в такій редакції:
"заяву встановленого зразка про заміну свідоцтва про державну реєстрацію. Підпис на заяві представника юридичної особи (виконавчого органу або уповноваженої нею особи) повинен бути скріплений печаткою цієї юридичної особи. Якщо заява надсилається державному реєстратору рекомендованим листом, справжність підпису заявника на заяві повинна бути нотаріально засвідчена.".
 
Враховано редакційно    
40. 1) доповнити абзац десятий частини другої статті 17 після слів "прізвище, ім’я, по батькові" словами ", дата обрання (призначення)";
 
-45- Ляпіна К.М.
Пункт 1 частини сьомої викласти в такій редакції:
"1) у статті 17:
у частині другій:
після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"відомості про органи управління юридичної особи".
У зв’язку з цим абзаци десятий – тридцять шостий вважати відповідно абзацами одинадцятим – тридцять сьомим;
після абзацу тридцять шостого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:
"відомості про відкриття та закриття рахунків юридичних осіб;
відомості про накладення та зняття арештів на рахунки юридичних осіб та їх майно (в тому числі те, що закріплено за відокремленими підрозділами);
відомості про відкриті виконавчі провадження щодо юридичних осіб".
У зв’язку з цим абзац тридцять сьомий вважати абзацом сороковим;
у частині четвертій :
після абзацу дев’ятнадцятого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:
"відомості про відкриття та закриття рахунків фізичних осіб–підприємців у банках та інших фінансових установах;
відомості про накладення та зняття арештів на рахунки та майно фізичних осіб–підприємців;
відомості про відкриті виконавчі провадження щодо фізичних осіб–підприємців"
 
Враховано   3) у статті 17:
у частині другій:
після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"відомості про органи управління юридичної особи".
У зв’язку з цим абзаци десятий – тридцять шостий вважати відповідно абзацами одинадцятим – тридцять сьомим;
абзац одинадцятий після слів "прізвище, ім’я, по батькові" доповнити словами "дата обрання (призначення)";
після абзацу дев’ятнадцятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
"дата та номер запису про втрату свідоцтва про державну реєстрацію;
дата та номер запису про втрату оригіналів установчих документів".
У зв'язку з цим абзаци двадцятий – тридцять сьомий вважати відповідно абзацами двадцять другим - тридцять дев’ятим;
доповнити абзацами сороковим – сорок другим такого змісту:
"відомості про відкриття та закриття рахунків юридичних осіб;
відомості про накладення та зняття арештів на рахунки юридичних осіб та їх майно (у тому числі на закріплене за відокремленими підрозділами);
відомості про відкриття виконавчого провадження щодо юридичних осіб";
у частині четвертій:
після абзацу дев’ятнадцятого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:
"відомості про відкриття та закриття рахунків фізичних осіб – підприємців у банках та інших фінансових установах;
відомості про накладення та зняття арештів на рахунки та майно фізичних осіб – підприємців;
відомості про відкриття виконавчого провадження щодо фізичних осіб – підприємців".
У зв’язку з цим абзац двадцятий вважати абзацом двадцять третім;
 
41. 2) статтю 19 викласти в такій редакції:
 
-46- Ляпіна К.М.
Підпункт 2 виключити
 
Відхилено   4) статтю 19 викласти в такій редакції:
 
42. "Стаття 19. Внесення змін до відомостей про 0юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі
 
-47- Воропаєв Ю.М.
Викласти назву статті 19 у наступній редакції:
"Стаття 19. Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, а також відомостей про втрату оригіналів установчих документів"
 
Відхилено   "Стаття 19. Внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі
 
    -48- Кармазін Ю.А.
У статті 19 визначити, що юридична особа має право надавати відомості завірені електронним цифровим підписом
 
Відхилено (готується КМУ проект ЗУ про ел. підпис, згідно Пост. КМУ № 551 від 21.05.09)   
43. 1. У разі коли зміна відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, не пов’язана із змінами, що вносяться до установчих документів юридичної особи, або не підлягає державній реєстрації, уповноважена особа юридичної особи подає (надсилає рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстраторові за місцезнаходженням реєстраційної справи юридичної особи заповнену реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі.
 
-49- Воропаєв Ю.М.
Частину першу викласти в такій редакції:
"1. У разі коли зміна відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, не пов’язана із змінами, що вносяться до установчих документів юридичної особи, або не підлягає державній реєстрації, виконавчий орган юридичної особи або уповноважена особа юридичної особи надає (надсилає рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстраторові за місцезнаходженням реєстраційної справи юридичної особи заповнену реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі"
 
Враховано редакційно   1. У разі якщо зміна відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, не пов’язана із змінами, що вносяться до установчих документів юридичної особи, або не підлягає державній реєстрації, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), подає (надсилає рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи юридичної особи заповнену реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі.
 
44. 2. Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, пов’язані із зміною керівника або осіб, що обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, уповноважена особа зборів учасників додатково подає примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію рішення зборів учасників про зміну зазначених осіб та/або завірену в установленому порядку копію розпорядчого документа про їх призначення.
 
-50- Воропаєв Ю.М.
Частину другу викласти в такій редакції:
"2. Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, пов’язані із зміною керівника або осіб, що обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, виконавчий орган юридичної особи або уповноважена особа юридичної особи додатково подає примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію рішення вищого органу управління юридичної особи про зміну зазначених осіб та/або завірену в установленому порядку копію розпорядчого документа про їх призначення"
 
Враховано   2. Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, пов’язані із зміною керівника або осіб, що обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміну зазначених осіб та/або завірену в установленому порядку копію розпорядчого документа про їх призначення.
 
45. 3. У разі коли зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, пов’язані із зміною обмежень щодо представництва від імені юридичної особи, уповноважена особа зборів учасників додатково подає примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію рішення зборів учасників, яким встановлено такі обмеження.
 
-51- Воропаєв Ю.М.
Частину третю викласти в такій редакції:
"3. У разі коли зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, пов’язані із зміною обмежень щодо представництва від імені юридичної особи, виконавчий орган юридичної особи або уповноважена особа юридичної особи додатково подає примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію рішення вищого органу управління юридичної особи, яким встановлено такі обмеження"
 
Враховано редакційно   3. У разі якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, пов’язані із зміною обмежень щодо представництва від імені юридичної особи, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, яким встановлено такі обмеження.
 
46. 4. Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, пов’язані із зміною місцезнаходження юридичної особи, додатково подається примірник оригіналу або нотаріально засвідчена копія рішення уповноваженого органу юридичної особи про зміну її місцезнаходження, свідоцтво про державну реєстрацію зазначеної особи та завірена в установленому порядку копія документа, що передбачає здійснення передачі юридичній особі у власність або користування приміщення, частини приміщення (договір купівлі-продажу, міни, дарування, оренди, лізингу, безоплатного користування майном, договір про спільну діяльність тощо).
 
-52- Воропаєв Ю.М.
Ляпіна К.М.
Частину четверту виключити
 
Враховано      
47. 5. У разі коли документи для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, подаються особою, що очолює виконавчий орган юридичної особи, державному реєстратору пред’являється паспорт. Якщо такі документи подаються уповноваженою особою зборів учасників або іншою уповноваженою особою юридичної особи, державному реєстраторові пред’являється паспорт та додатково подається оригінал або засвідчена в установленому порядку копія документа, що посвідчує повноваження представника.
 
-53- Воропаєв Ю.М.
Частину п’яту виключити
 
Враховано      
48. 6. Державному реєстраторові забороняється вимагати додаткові документи для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, якщо вони не передбачені частинами першою-п’ятою цієї статті.
 
   4. Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові документи для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, якщо вони не передбачені частинами першою - третьою цієї статті.
 
49. 7. Документи, подані для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, приймаються згідно з описом, копія якого видається (надсилається) в день надходження документів заявнику з відміткою про дату їх надходження.
 
   5. Документи, подані для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, приймаються згідно з описом, копія якого видається (надсилається рекомендованим листом з описом вкладення) в день надходження документів заявнику з відміткою про дату їх надходження.
 
50. Дата надходження документів про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.
 
   Дата надходження документів про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.
 
51. 8. Державний реєстратор залишає без розгляду документи, подані для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, якщо:
 
   6. Державний реєстратор залишає без розгляду документи, подані для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, якщо:
 
52. документи подані за неналежним місцем проведення державної реєстрації;
 
   документи подані не за місцем проведення державної реєстрації;
 
53. документи не відповідають вимогам, установленим частинами
 
   документи не відповідають вимогам, установленим частинами першою - п’ятою статті 8 цього Закону;
 
54. першою-п’ятою статті 8 цього Закону;
 
      
55. документи подані не у повному обсязі;
 
   документи подані не у повному обсязі;
 
56. документи подані особою, яка не має відповідних повноважень.
 
   документи подані особою, яка не має відповідних повноважень.
 
57. У разі коли державному реєстраторові надійшло рішення суду про заборону щодо вчинення реєстраційних дій з відміткою про набрання законної сили, державний реєстратор залишає без розгляду документи, подані для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі.
 
   У разі якщо державному реєстратору надійшло рішення суду щодо заборони проведення реєстраційних дій, яке набрало законної сили, державний реєстратор залишає без розгляду документи, подані для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі.
 
58. 9. Якщо документи про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, залишені без розгляду, державний реєстратор видає (надсилає) не пізніше наступного робочого дня з дати їх надходження заявнику відповідне повідомлення із зазначенням підстав залишення без розгляду та подані документи.
 
   7. Якщо документи про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, залишені без розгляду, державний реєстратор видає (надсилає рекомендованим листом з описом вкладення) не пізніше наступного робочого дня з дати їх надходження заявнику відповідне повідомлення із зазначенням підстав залишення без розгляду та подані документи.
 
59. 10. У разі коли документи, що подавалися для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, залишилися без розгляду, заявник може повторно звернутися до державного реєстратора в загальному порядку після усунення причин, що були підставою для залишення зазначених документів без розгляду.
 
   8. У разі якщо документи, що подавалися для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, залишилися без розгляду, заявник може повторно звернутися до державного реєстратора в загальному порядку після усунення причин, що були підставою для залишення зазначених документів без розгляду.
 
60. 11. Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення без розгляду документів про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, зобов’язаний внести не пізніше наступного робочого дня з дати їх надходження запис про внесення змін і в той самий день подати відповідним органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування інформацію з реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису.
 
   9. Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення без розгляду документів про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, зобов’язаний внести не пізніше наступного робочого дня з дати їх надходження запис про внесення змін і в той самий день подати відповідним органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування інформацію з реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису.
 
61. 12. Водночас із внесенням до Єдиного державного реєстру запису про зміну місцезнаходження юридичної особи державний реєстратор повинен видати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) виконавчому органові юридичної особи або уповноваженій нею особі нове свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та замінене свідоцтво з відміткою про видачу нового.
 
   10. Водночас із внесенням до Єдиного державного реєстру запису про зміну місцезнаходження юридичної особи державний реєстратор повинен видати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) заявнику нове свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та замінене свідоцтво з відміткою про видачу нового.
 
62. 13. Юридична особа зобов’язана подавати (надсилати) щороку протягом місяця, що настає за датою державної реєстрації, починаючи з наступного року, державному реєстраторові для підтвердження відомостей про юридичну особу реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу.
 
   11. Юридична особа зобов’язана подавати (надсилати) щороку протягом місяця, що настає за датою державної реєстрації, починаючи з наступного року, державному реєстратору для підтвердження відомостей про юридичну особу реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу.
 
63. 14. У разі ненадходження в установлений частиною тринадцятою цієї статті строк реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу державний реєстратор зобов’язаний надіслати рекомендованим листом протягом п’яти робочих днів з дати, установленої для подання реєстраційної картки, юридичній особі повідомлення щодо необхідності подання державному реєстраторові зазначеної реєстраційної картки.
 
   12. У разі ненадходження в установлений частиною одинадцятою цієї статті строк реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу державний реєстратор зобов’язаний надіслати рекомендованим листом протягом п’яти робочих днів з дати, установленої для подання реєстраційної картки, юридичній особі повідомлення щодо необхідності подання державному реєстратору зазначеної реєстраційної картки.
 
64. У разі надходження державному реєстраторові від органу державної податкової служби повідомлення встановленого зразка про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням державний реєстратор зобов’язаний надіслати рекомендованим листом протягом п’яти робочих днів з дати надходження зазначеного повідомлення юридичній особі повідомлення щодо необхідності подання державному реєстраторові реєстраційної картки.
 
   У разі надходження державному реєстратору від органу державної податкової служби повідомлення встановленого зразка про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням державний реєстратор зобов’язаний надіслати рекомендованим листом протягом п’яти робочих днів з дати надходження зазначеного повідомлення юридичній особі повідомлення щодо необхідності подання державному реєстратору реєстраційної картки.
 
65. 15. Державний реєстратор залишає реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу без розгляду, про що повідомляє заявника у випадках, передбачених частиною восьмою цієї статті та у порядку, встановленому частиною дев’ятою цієї статті.
 
   13. Державний реєстратор залишає реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу без розгляду, про що повідомляє заявника у випадках, передбачених частиною шостою цієї статті та у порядку, встановленому частиною сьомою цієї статті.
 
66. 16. У разі неподання юридичною особою протягом місяця з дати надходження їй відповідного повідомлення реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу державний реєстратор повинен внести до Єдиного державного реєстру запис про відсутність підтвердження зазначених відомостей.
 
   14. У разі неподання юридичною особою протягом місяця з дати надходження їй відповідного повідомлення реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу державний реєстратор повинен внести до Єдиного державного реєстру запис про відсутність підтвердження зазначених відомостей.
 
67. Якщо державному реєстраторові повернуто рекомендованого листа з відміткою відділення зв’язку про відсутність юридичної особи за зазначеною адресою, державний реєстратор повинен внести до Єдиного державного реєстру запис про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням".
 
-54- Воропаєв Ю.М.
Доповнити статтю 19 новими частинами наступного змісту:
"У разі втрати оригіналів установчих документів засновники (учасники) юридичної особи або уповноважений ними орган чи особа подає державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи юридичної особи заяву про втрату оригіналів установчих документів встановленого зразка.
До цієї заяви додаються такі документи:
- документ, що підтверджує внесення плати за публікацію повідомлення про втрату оригіналів установчих документів;
- довідка, видана органом внутрішніх справ за місцезнаходженням юридичної особи про реєстрацію заяви про втрату оригіналів установчих документів.
Якщо заява про втрату оригіналів установчих документів подається особою, яка згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт.
Якщо такі документи подаються представником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт та надається документ, що засвідчує повноваження представника.
Державний реєстратор має право залишити без розгляду заяву про втрату оригіналів установчих документів, якщо заява оформлена з порушенням вимог, які встановлені частинами першою та другою статті 8 цього Закону, або якщо до заяви не додано документи, передбачені частиною дев`ятою цієї статті, або якщо до державного реєстратора надійшло рішення суду щодо заборони у проведенні реєстраційних дій.
Про залишення без розгляду заяви про втрату документів, виконавчому органу юридичної особи або уповноваженій ним особі не пізніше наступного робочого дня з дати її надходження державним реєстратором видається (надсилається рекомендованим листом) відповідне повідомлення із зазначенням підстав залишення заяви про втрату оригіналів установчих документів без розгляду.
Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення без розгляду заяви про втрату оригіналів установчих документів зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня з дати її надходження внести до Єдиного державного реєстру запис про втрату оригіналів установчих документів юридичної особи"
 
Враховано   Якщо державному реєстратору повернуто рекомендованого листа з відміткою відділення зв’язку про відсутність юридичної особи за зазначеною адресою, державний реєстратор повинен внести до Єдиного державного реєстру запис про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням.
15. У разі втрати оригіналів установчих документів засновники (учасники) юридичної особи або уповноважений ними орган чи особа подає державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи юридичної особи заяву про втрату оригіналів установчих документів встановленого зразка.
До цієї заяви додаються:
- документ, що підтверджує внесення плати за публікацію у спеціальному друкованому засобі масової інформації повідомлення про втрату оригіналів установчих документів;
- довідка, видана органом внутрішніх справ за місцезнаходженням юридичної особи, про реєстрацію заяви про втрату оригіналів установчих документів.
Якщо заява про втрату оригіналів установчих документів подається особою, яка згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт.
Якщо документи подаються представником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт та надається документ, що засвідчує повноваження представника.
Державний реєстратор має право залишити без розгляду заяву про втрату оригіналів установчих документів, якщо заява оформлена з порушенням вимог, встановлених частинами першою та другою статті 8 цього Закону, або якщо до заяви не додаються документи, передбачені цією частиною, або якщо до державного реєстратора надійшло рішення суду щодо заборони проведення реєстраційних дій.
Про залишення без розгляду заяви про втрату документів заявнику не пізніше наступного робочого дня з дати її надходження державним реєстратором видається (надсилається рекомендованим листом з описом вкладення) відповідне повідомлення із зазначенням підстав залишення заяви про втрату оригіналів установчих документів без розгляду.
Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення без розгляду заяви про втрату оригіналів установчих документів зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня з дати її надходження внести до Єдиного державного реєстру запис про втрату оригіналів установчих документів юридичної особи";
5) частину першу статті 20 доповнити словами "відомостей про відкриття та закриття рахунків, накладення та зняття арештів на рахунки та майно, відомостей, передбачених абзацом сороковим частини другої статті 17 цього Закону";
6) абзаци третій та четвертий частини першої статті 29 викласти в такій редакції:
"примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію рішення про внесення змін до установчих документів. Документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів;
оригінали установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію з усіма змінами, чинними на дату подачі документів, або копія опублікованого в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації повідомлення про втрату всіх або частини зазначених оригіналів установчих документів".
 
    -55- Ляпіна К.М.
Доповнити частину 7 новим пунктом такого змісту:
3) частину першу статті 20 доповнити словами ", відомостей про відкриття та закриття рахунків, накладення та зняття арештів на рахунки та майно, відомостей, передбачених останнім абзацом частини другої та останнім абзацом частини четвертої статті 17 цього Закону"
 
Враховано    
    -56- Воропаєв Ю.М.
Доповнити частину 7 новим пунктом такого змісту:
"Абзац третій та четвертий частини першої статті 29 викласти у наступній редакції:
"примірник оригіналу або нотаріально посвідчену копію рішення про внесення змін до установчих документів з переліком присутніх під час прийняття цього рішення засновників (учасників, акціонерів) юридичної особи, оформленого відповідно до законодавства;
оригінали установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію із усіма змінами, що діють на дату подачі документів або копія опублікованого в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації повідомлення про втрату всіх або частини зазначених оригіналів установчих документів"
 
Враховано редакційно    
68. 8. Доповнити статтю 11 Закону України "Про управління об’єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р.,
 
-57- Ляпіна К.М.
Воропаєв Ю.М.
Палиця І.П.
Частину восьму виключити
 
Враховано      
69. № 46, ст. 456) частиною такого змісту:
 
      
70. "21. Ведення реєстрів власників іменних цінних паперів акціонерних товариств з державною часткою понад 50 відсотків здійснюється визначеною Кабінетом Міністрів України юридичною особою, що одержала в установленому порядку ліцензію на ведення реєстрів власників іменних цінних паперів".
 
-58- Кармазін Ю.А.
Частину восьму викласти в такій редакції:
"Ведення реєстрів власників іменних цінних паперів акціонерних товариств з державною часткою 25 відсотків і більше, здійснюється юридичною особою, визначеною Фондом державного майна України за результатами тендеру, проведеного із застосуванням визначених законодавством процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, і яка має ліцензію на ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, одержану в установленому порядку"
 
Відхилено      
    -59- Кармазін Ю.А.
Частину 21 статті 11 викласти в наступній редакції: "21. Ведення реєстрів власників іменних цінних паперів акціонерних товариств з державною часткою 25 відсотків і більше, здійснюється із застосуванням визначених законодавством процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти юридичною особою, яка одержала в
установленому порядку ліцензію на ведення
реєстрів власників іменних цінних паперів".
 
Відхилено    
71. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім підпункту 2 пункту 1 та пункту 4 розділуІ, які набирають чинності з 1 січня року, що настає за датою опублікування.

-60- Ляпіна К.М.
Розділ другий викласти в такій редакції:
"Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пункту 4 розділу І, який набирає чинності через три місяці з дня опублікування цього Закону"
 
Враховано   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пункту 4 розділу І цього Закону, який набирає чинності через три місяці з дня опублікування цього Закону.