Кількість абзаців - 36 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про Державний реєстр виборців" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до Закону України "Про Державний реєстр виборців" (щодо статусу і здійснення повноважень органів Державного реєстру виборців та складання списків виборців до створення Державного реєстру виборців)
 
   Про внесення змін до Закону України "Про Державний реєстр виборців" щодо статусу і здійснення повноважень органів Державного реєстру виборців та складання списків виборців до створення Державного реєстру виборців
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. Внести такі зміни до Закону України "Про Державний реєстр виборців" (Відомості Верховної Ради України, 2007, № 20, ст.282):
 
   І. Внести до Закону України "Про Державний реєстр виборців" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 20, ст. 282 із змінами, внесеними Законом України від 21 серпня 2009 року №1616-VІ) такі зміни:
 
4.

 
-1- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
у частині другій статті 5 слова і цифри "у пунктах 1- 5" замінити словами і цифрою "у пункті 3", слова "частини четвертої" замінити словами "частини п’ятої"; 3) цифри "1-11" замінити цифрами "1-12".
 
Враховано   1. У частині другій статті 5:
1) слово і цифри "пунктах 1-5" замінити словом і цифрою "пункті 3";
2) слова "частини третьої" замінити словами "частини четвертої", а слова "частини четвертої" - словами "частини п’ятої";
3) цифри "1-11" замінити цифрами "1-12".
2. У статті 6:
1) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
"3. У разі відсутності у виборця документа, що підтверджує число та місяць його народження, у Реєстрі як число та місяць народження зазначається 1 січня відповідного року".
У зв’язку з цим частини третю та четверту вважати відповідно частинами четвертою та п’ятою;
2) частину четверту після першого речення доповнити новим реченням такого змісту: "У разі якщо населений пункт перестав існувати, зазначається його назва відповідно до документа, що посвідчує особу та громадянство виборця".
3. У частині п’ятій статті 8:
1) в абзаці першому цифри "1-10" замінити цифрами "1-10, 12";
2) після пункту 4 доповнити новим пунктом такого змісту:
"5) район у місті".
У зв’язку з цим пункти 5–11 вважати відповідно пунктами 6–12;
 
    -2- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
частину другу статті 5 виключити.
 
Відхилено    
    -3- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Статтю 6 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
"3. У разі відсутності у виборця документу, який підтверджує число та місяць його народження, до Реєстру як число та місяць народження вноситься 1 січня відповідного року".
У зв’язку з цим частини третю та четверту вважати відповідно четвертою та п’ятою;
 
Враховано    
    -4- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
частину третю статті 6 викласти у такій редакції:
"3. Місце народження виборця зазначається відповідно до документів, які засвідчують особу громадянина України". При цьому до Реєстру вносяться:
1) зазначення країни народження (Україна);
2) власна назва відповідного регіону України, зазначеного у частині другій статті 133 Конституції України;
3) власна назва району (міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення), до якого входить населений пункт народження;
4) категорія населеного пункту народження та його власна назва.".
 
Враховано редакційно    
    -5- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
частину третю статті 6 після першого речення доповнити новим реченням такого змісту: "У разі, якщо населений пункт перестав існувати, зазначається його назва відповідно до документа, що посвідчує особу та громадянство.
 
Враховано    
    -6- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
В першому абзаці частини п’ятої статті 8 числа "1-10" замінити числами "1-10, 12";
пункти 9-11 викласти у такій редакції:
"9) поштовий індекс;
10) поштова адреса виборця за правилами країни проживання (перебування).
11) інші відомості, які визначають виборчу адресу".
 
Враховано    
5. 1) Пункт 9 частини п’ятої статті 8 викласти у такій редакції:
 
-7- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
частину п’яту статті 8 доповнити пунктом:
"5) район у місті;";
 
Враховано      
6. "9) інші відомості, які визначають виборчу адресу; ".
 
-8- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
у пункті 9 частини п`ятої статті 8 слова та дужки " (номер військової частини, номер установи кримінально-виконавчої системи тощо)" виключити;
 
Враховано   3) пункти 10-12 викласти в такій редакції:
"10) поштовий індекс;
11) поштова адреса виборця за правилами країни проживання (перебування);
12) інші відомості, що визначають виборчу адресу".
4. Частину четверту статті 12 викласти в такій редакції:
"4. Політичні партії здійснюють публічний контроль за веденням Реєстру у випадках та межах, встановлених цим Законом".
 
    -9- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
пункт 10 частини п`ятої статті 8 виключити;
пункти "п’ятий – одинадцятий" вважати відповідно пунктами шостим-одинадцятим;
 
Відхилено    
    -10- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
частину шосту статті 8 виключити.
 
Відхилено    
    -11- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
пункт 7 частини першої статті 9 виключити, у зв`язку з чим пункти 8 – 10 вважати пунктами 7 – 9 відповідно.
 
Відхилено    
    -12- Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
доповнити частину другу статті 12 першим реченням такого змісту: „Відомості про виборців, що містяться в базі даних Реєстру, є відкритими"
 
Відхилено    
    -13- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
частину четверту статті 12 викласти у такій редакції:
"4. Політичні партії, здійснюють публічний контроль ведення Реєстру у випадках та межах, встановлених цим Законом".
 
Враховано    
7. 2) У статті 14:
 
-14- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
у пункті 4 частини другої статті 14 слова "записів" замінити словами "бази даних";
 
Враховано Законом № 1616-VІ  5. У статті 14:
 
    -15- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
частину другу статті 14 доповнити пунктом 6 такого змісту:
"6. здійснює ведення системних класифікаторів, необхідних для забезпечення функціонування Реєстру".
У зв’язку з цим пункт шостий вважати пунктом сьомим.
 
Враховано Законом № 1616-VІ   
8. а) пункт 1 частини п’ятої та пункт 2 частини восьмої після слів "відповідний структурний підрозділ" доповнити словом "апарату";
 
-16- Кармазін Ю.А.
Частину 5 статті 14 викласти в такій редакції: "5. Органом ведення Реєстру є відповідний орган реєстрації актів цивільного стану районного, районного в місті, міського (міста обласного значення), міськрайонного управління юстиції.".
 
Відхилено   1) пункт 1 частини п’ятої після слова "підрозділ" доповнити словом "апарату";
2) у частині шостій слова "та підпорядкованих відповідній раді" замінити словами "та сіл, селищ, міст, що входять до його складу";
3) останнє речення частини сьомої виключити;
4) пункти 1 та 2 частини восьмої після слова "підрозділ" доповнити словом "апарату";
5) у частині дев’ятій слова "Києва чи Севастополя та підпорядковані населені пункти" замінити словами "Києва, міста Севастополя та сіл, селищ, міст, що входять до його складу";
6) у частині десятій слова "у режимі читання" та слова "бази даних Реєстру" виключити;
 
    -17- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
частину шосту статті 14 викласти у такій редакції:
"6. Повноваження органу ведення Реєстру поширюються на територію відповідного району, міста, району у місті та підпорядкованих йому або відповідній раді населених пунктів";
 
Враховано редакційно Законом № 1616-VІ   
    -18- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
У частині шостій статті 14 слова "та підпорядкованих відповідній раді" замінити словами "та сіл, селищ, міст, що входять до його складу".
 
Враховано    
    -19- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
частину сьому статті 14 викласти у такій редакції:
"7. Органи ведення Реєстру мають доступ до бази даних Реєстру в обсязі та порядку, встановленими цим Законом та прийнятими відповідно до цього Закону рішеннями розпорядника Реєстру. Органи ведення Реєстру забезпечують ведення Реєстру в порядку, встановленому цим Законом та розпорядником Реєстру. Орган ведення Реєстру має свою печатку, зразок якої затверджується розпорядником Реєстру";
 
Враховано Законом № 1616-VІ   
    -20- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Останнє речення частини сьомої статті 14 виключити та викласти його як нову частину 11 статті 14 такого змісту:
"11. Органи ведення Реєстру, а також регіональні органи адміністрування Реєстру мають власну печатку та бланк, зразки яких затверджуються розпорядником Реєстру. Зазначені органи мають адміністративно-процесуальну правосуб’єктність".
 
Враховано редакційно    
    -21- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
у пункті 1 частини восьмої статті 14 слова "виборча комісія Автономної Республіки Крим" замінити словами "відповідний структурний підрозділ Ради міністрів Автономної Республіки Крим";
 
Враховано Законом № 1616-VІ   
    -22- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
у п.1 ч.5, п.п.1, 2 ч.8 статті 14 після слова "підрозділ" доповнити словом "апарату"
 
Враховано    
    -23- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
частину дев’яту статті 14 викласти у такій редакції:
"9. Повноваження регіонального органу адміністрування Реєстру поширюються відповідно на територію Автономної Республіки Крим, області, міста Києва чи Севастополя та підпорядковані населені пункти.";
 
Враховано Законом № 1616-VІ   
    -24- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
У частині 9 статті 14 слова "Києва чи Севастополя та підпорядковані населені пункти" замінити словами "Києва, міста Севастополя та сіл, селищ, міст, що входять до його складу"
 
Враховано    
    -25- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
у другому реченні частини десятої статті 14 слова "не має права доступу до" замінити словами "має доступ у режимі читання до статистичних даних Реєстру.".
 
Враховано Законом № 1616-VІ   
    -26- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
У частині десятій статті 14 слова "у режимі читання" та слова "бази даних Реєстру" виключити
 
Враховано    
9. б) доповнити частиною одинадцятою у такій редакції:
 
   7) після частини десятої доповнити новою частиною такого змісту:
 
10. "11. Органи ведення Реєстру, а також регіональні органи адміністрування Реєстру, зазначені у пункті 2 частини восьмої цієї статті, мають власні печатку та бланк. Зазначені органи мають адміністративно-процесуальну правосуб’єктність."
 
   "11. Органи ведення Реєстру, а також регіональні органи адміністрування Реєстру мають власну печатку та бланк, зразки яких затверджуються розпорядником Реєстру. Зазначені органи мають адміністративно-процесуальну правосуб’єктність".
 
11. У зв’язку з цим частину одинадцяту статті 14 вважати частиною дванадцятою.
 
-27- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
частину першу статті 15 викласти у такій редакції:
"1. Орган ведення Реєстру має доступ до записів Реєстру відповідно до частини 7 статті 14 цього Закону".
 
Враховано Законом № 1616-VІ  У зв’язку з цим частину одинадцяту вважати частиною дванадцятою.
6. У статті 15:
1) частину першу викласти в такій редакції:
"1. Орган ведення Реєстру має доступ в режимі читання до всіх записів Реєстру в порядку, встановленому розпорядником Реєстру";
2) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"2. Орган ведення Реєстру має доступ в режимі записування до персональних даних Реєстру стосовно виборців, виборча адреса яких знаходиться в межах території, на яку поширюються повноваження цього органу. Орган ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України має доступ в режимі записування до персональних даних Реєстру стосовно виборців, які мають виборчу адресу за межами території України".
У зв’язку з цим частини другу та третю вважати відповідно частинами третьою та четвертою;
3) частину третю доповнити словами "відповідно до цього Закону".
 
    -28- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
частину першу статті 15 викласти у такій редакції:
"1. Орган ведення Реєстру має доступ до всіх записів Реєстру в режимі читання у порядку, встановленому розпорядником Реєстру".
 
Враховано    
    -29- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
частину другу статті 15 виключити.
 
Враховано Законом № 1616-VІ   
    -30- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
статтю 15 доповнити новою частиною другою такого змісту:
"2. Орган ведення Реєстру має доступ в режимі записування до персональних даних Реєстру стосовно виборців, виборча адреса яких знаходиться в межах території, на яку поширюються повноваження цього органу. Орган ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України має доступ в режимі записування до персональних даних Реєстру стосовно виборців, які мають виборчу адресу за межами території України".
У зв’язку з чим частини другу та третю вважати відповідно частинами третьою та четвертою.
 
Враховано    
    -31- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
частину третю статті 15 викласти як частину другу в такій редакції:.
"2. Внесення до бази даних Реєстру нових записів, внесення змін до бази даних Реєстру, знищення записів бази даних Реєстру з підстав та в порядку, встановлених цим Законом та прийнятими відповідно до цього Закону рішеннями розпорядника Реєстру, здійснюється в режимі реального часу органом ведення Реєстру. Внесення змін щодо виборчої адреси виборця здійснюється в порядку, встановленому розпорядником Реєстру".
 
Враховано Законом № 1616-VІ   
    -32- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
частину другу статті 15 доповнити словами "відповідно до цього Закону"
 
Враховано    
    -33- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
частину четверту статті 15 викласти як частину третю в такій редакції:.
"3. Програмні та інші засоби доступу надаються працівникам органу ведення Реєстру розпорядником Реєстру.".
 
Враховано Законом № 1616-VІ   
    -34- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
статтю 15 доповнити новою частиною такого змісту:
"5. Доступ до бази даних Реєстру, зазначений у частині другій цієї статті, технологічно здійснюється не менш як двома уповноваженими на це працівниками органу ведення Реєстру. Персональні засоби доступу до бази даних Реєстру надаються працівникам органу ведення Реєстру в порядку, встановленому розпорядником Реєстру";
 
Відхилено    
    -35- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
частину п’яту статті 15 виключити.
 
Враховано Законом № 1616-VІ   
    -36- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
пункт 4 частини першої статті 16 виключити;
 
Враховано Законом № 1616-VІ   
    -37- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
частину другу статті 16 після слів "до цього Закону" доповнити словами:
"з використанням візуального та автоматизованого контролю повноти та коректності персональних даних Реєстру.".;
 
Враховано Законом № 1616-VІ   
    -38- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
статтю 16 доповнити новою частиною третьою такого змісту:
"3. Під час ведення Реєстру органи ведення Реєстру здійснюють у порядку, встановленому розпорядником Реєстру, візуальний та автоматизований контроль повноти та коректності персональних даних Реєстру";
 
Відхилено    
    -39- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
статтю 16 доповнити частиною третьою такого змісту:
"3. Орган ведення Реєстру веде облік усіх операцій щодо зміни бази даних Реєстру в порядку та за формою, що встановлені розпорядником Реєстру.".
 
Враховано редакційно Законом № 1616-VІ   
12. 3) У частинах першій - третій статті 17 слово "розпорядження" замінити словом "наказу".
 
-40- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
у частині першій статті 17 слова "письмового розпорядження" замінити словом "наказу";
 
Враховано Законом № 1616-VІ  7. У статті 17:
1) частину першу доповнити словами "виданого відповідно до рішень розпорядника Реєстру";
2) у частині четвертій слово "розпорядження" замінити словом "наказу";
3) частину п’яту доповнити пунктом 3 такого змісту:
"3) виявлення запису про особу, яка не є виборцем (крім випадків, зазначених у частині сьомій цієї статті)";
4) після частини п’ятої доповнити новою частиною такого змісту:
"6. Підставою для видання наказу про виконання дій щодо ведення Реєстру є електронне повідомлення, передане органу ведення Реєстру засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи реєстру іншим органом ведення Реєстру, до якого надійшли документи в порядку, передбаченому статтею 18 цього Закону".
У зв’язку з цим частини шосту та сьому вважати відповідно частинами сьомою та восьмою.
8. Статтю 18 доповнити пунктами 4 і 5 такого змісту:
"4) публічного контролю за веденням Реєстру;
5) перевірки відомостей відповідно до частини четвертої статті 17 цього Закону".
9. У статті 19:
1) у першому реченні частини другої слово та цифру "пункті 1" замінити словами та цифрами "пункті 1 і пункті 4 (за наявності підстав)";
2) у частині третій слова "консульської установи за" замінити словами "закордонної дипломатичної установи України за", а слова "консульської установи України" - словами "закордонної дипломатичної установи України";
3) частину п’яту після слів "а також" доповнити словами "у разі необхідності";
 
    -41- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Пункт 3 законопроекту викласти в такій редакції:
"частину першу статті 17 доповнити словами "виданого відповідно до рішень розпорядника Реєстру".
 
Враховано    
    -42- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
У частині третій статті 17 слово "розпорядження" замінити словами "наказу керівника органу ведення Реєстру".
 
Враховано частково Законом № 1616-VІ   
    -43- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
статтю 17 доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. У разі виявлення неповноти або некоректності відомостей про виборця, включеного до Реєстру в результаті візуального та автоматизованого контролю, підставою для видання розпорядження про внесення змін до бази даних Реєстру є документи, які підтверджують неповноту або некоректність відомостей."
У зв’язку з чим, частини четверту - шосту вважати відповідно частинами п’ятою – сьомою.
 
Враховано редакційно Законом № 1616-VІ   
    -44- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
У частині 4 статті 17 слово "розпорядження" замінити словом "наказу"
 
Враховано    
    -45- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
у частинах другій, третій та четвертій статті 17 слово "розпорядження" замінити словом "наказу";
 
Враховано Законом № 1616-VІ   
    -46- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
пункт 2 частини четвертої статті 17 викласти у такій редакції:
"2) виявлення кратного включення виборця до Реєстру;"
 
Враховано Законом № 1616-VІ   
    -47- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Частину п’яту статті 17 доповнити новим пунктом такого змісту:
"3) виявлення запису про особу, яка не є виборцем (крім випадків, зазначених у частині шостій цієї статті)";
 
Враховано    
    -48- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Статтю 17 доповнити новою частиною шостою такого змісту:
"6. Підставою для видання наказу про виконання дій щодо ведення Реєстру є електронне повідомлення, передане органу ведення Реєстру засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи реєстру іншим органом ведення Реєстру, до якого надійшли документи в порядку, передбаченому пунктом 2 статті 18 цього Закону".
У зв’язку з цим частини шосту та сьому вважати відповідно частинами сьомою та восьмою.
 
Враховано    
    -49- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Доповнити статтю 18 новими пунктами 4, 5 такого змісту:
"4) публічного контролю за дотриманням ведення Реєстру;
5) перевірки відомостей відповідно до частини четвертої статті 17 цього Закону";
 
Враховано    
    -50- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
у частині другій статті 19 слова "пункті 1" замінити словами "та пунктах 1 і 4";
 
Враховано редакційно    
    -51- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
у частині другій слово та цифру "пункті 1" замінити словами та цифрами "пункті 1 і пункті 4 (за наявності підстав)";
 
Враховано    
    -52- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
В частині третій статті 19 слова "консульської установи за" замінити словами "закордонної дипломатичної установи України за", а слова "консульської установи України" словами "закордонної дипломатичної установи України"
 
Враховано    
    -53- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
частину п’яту статті 19 після слів "а також" доповнити словами "в разі необхідності";
 
Враховано    
13. 4) У частині шостій статті 19 слова "письмове розпорядження" замінити словами "письмовий наказ".
 
-54- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
у частині шостій статті 19 слова "письмове розпорядження" замінити словом "наказ";
 
Враховано   4) у першому реченні частини шостої слова "письмове розпорядження" замінити словом "наказ";
5) у частині сьомій:
слово "довідка" у всіх відмінках замінити словом "повідомлення" у відповідному відмінку;
четверте речення виключити;
6) частини восьму–десяту викласти в такій редакції:
"8. Якщо встановлено, що особа вже включена до Реєстру, виборцю надсилається повідомлення, зазначене у частині сьомій цієї статті, на адресу, зазначену в заяві як виборча адреса особи.
9. Керівник органу ведення Реєстру видає наказ про відмову у задоволенні заяви особи, зазначеної в частинах першій чи третій цієї статті, з таких підстав:
1) якщо встановлено, що така особа не має права голосу;
2) якщо перевіркою, передбаченою частиною п'ятою цієї статті, виявлено невідповідність у змісті відомостей, зазначених у заяві та наданих відповідним органом, закладом, установою чи організацією.
10. Особі, якій відмовлено у включенні до Реєстру, надсилається письмове повідомлення про відмову в задоволенні заяви із зазначенням вичерпного переліку підстав відмови. Таке повідомлення надсилається на адресу, зазначену в заяві як виборча адреса особи".
10. У статті 20:
1) частину першу викласти в такій редакції:
"1. Кожен виборець у разі зміни його персональних даних, зазначених у частині першій статті 6 та пунктах 1 і 4 частини першої статті 7 цього Закону, може звернутися до органу ведення Реєстру відповідно до своєї виборчої адреси із заявою про внесення змін до його персональних даних у Реєстрі. До заяви додаються документи (належно засвідчені копії документів), що підтверджують ці зміни. Виборець, який постійно не здатний пересуватися самостійно, може письмово уповноважити на подання такої заяви іншу особу. Виборець, який проживає чи перебуває за межами України, звертається із заявою до відповідної закордонної дипломатичної установи України, яка невідкладно передає заяву та додані до неї копії документів до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України. Орган ведення Реєстру має право засвідчувати копії документів, що підтверджують зміни, для використання виключно з метою зміни персональних даних виборця";
2) частину другу після слів "до якої" доповнити словами " (за наявності)";
 
    -55- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
у частині сьомій статті 19 слово "довідка" у всіх відмінках замінити словом "повідомлення" у відповідних відмінках та виключити останнє речення;
 
Враховано    
    -56- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
частину сьому статті 19 викласти у такій редакції:
"7. У разі включення виборця до Реєстру орган ведення Реєстру надсилає на виборчу адресу виборця повідомлення про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру".
 
Відхилено    
    -57- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
частину восьму статті 19 викласти у такій редакції:
"8. Якщо встановлено, що особа вже включена до Реєстру, виборцю надсилається повідомлення з відомостями про нього, що зберігаються в Реєстрі на адресу, зазначену в заяві як виборча адреса особи".
 
Враховано    
    -58- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
частину дев’яту статті 19 викласти у такій редакції:
"9. Керівник органу ведення Реєстру видає наказ про відмову у задоволенні заяви особи, зазначеної в частинах першій чи третій цієї статті, з таких підстав:
1) якщо встановлено, що така особа не має права голосу;
2) якщо перевіркою, передбаченою частиною п'ятою цієї статті, виявлено невідповідність у змісті відомостей, зазначених у заяві та наданих відповідними органом, закладом, установою чи організацією".
 
Враховано    
    -59- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
частину десяту статті 19 викласти у такій редакції:
"10. Особі, якій відмовлено у включенні до Реєстру, повідомляється у письмовій формі про відмову в задоволенні заяви із зазначенням вичерпного переліку підстав відмови. Таке повідомлення надсилається на адресу, зазначену в заяві як виборча адреса особи.".
 
Враховано    
    -60- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
частину першу статті 20 викласти у такій редакції:
"1. Кожен виборець у разі зміни його персональних даних, зазначених у частині першій статті 6 та пунктах 1 і 4 частини першої статті 7 цього Закону, може звернутися до органу ведення Реєстру відповідно до своєї виборчої адреси із заявою про внесення змін до його персональних даних у Реєстрі. До заяви додаються документи (належно засвідчені копії документів), які підтверджують ці зміни. Виборець, який постійно нездатен пересуватися самостійно, може письмово уповноважити на таке звернення іншу особу Виборець, який проживає чи перебуває за межами України, звертається із заявою до відповідної закордонної дипломатичної установи України, яка невідкладно передає заяву та додані до неї копії документів до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України. Органи ведення Реєстру мають право засвідчення копій документів, що підтверджують зміни, для використання виключно з метою зміни персональних даних виборця.
 
Враховано редакційно    
    -61- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
частину другу статті 20 викласти у такій редакції:
2. У разі звернення щодо зміни виборчої адреси виборець подає заяву до органу ведення Реєстру або до відповідної консульської установи України за новою виборчою адресою.";
 
Відхилено    
    -62- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
частину другу статті 20 після слів "до якої" доповнити словами та знаками " (за наявності)";
 
Враховано    
14. 5) У частині третій, пункті 1 частини четвертої статті 20 слово "розпорядження" замінити словом "наказ".
 
-63- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
частину четверту статті 20 викласти у такій редакції:
"4. У разі звернення виборця із заявою щодо зміни виборчої адреси, не пов’язаної із зміною реєстрації місця проживання відповідно до Закону "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", орган ведення Реєстру вивчає обґрунтованість заяви. За підсумками вивчення керівник органу ведення Реєстру може прийняти таке рішення:
1) видати наказ про внесення до Реєстру зміни щодо виборчої адреси виборця;
2) видати наказ про відмову виборцю у внесенні зміни до його виборчої адреси.
 
Відхилено   3) у другому реченні частини третьої слово "розпорядження" замінити словом "наказ";
4) у частині четвертій:
у пункті 1 слово "розпорядження" замінити словом "наказ";
пункт 2 викласти в такій редакції:
"2) повідомити засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи орган ведення Реєстру за попередньою виборчою адресою виборця про необхідність внесення змін щодо виборчої адреси цього виборця (якщо попередня виборча адреса виборця не належить до території, на яку поширюються повноваження цього органу ведення Реєстру) на підставі поданої виборцем заяви та документів, що підтверджують відповідні зміни";
5) частину п’яту викласти в такій редакції:
"5. У разі внесення змін до персональних даних Реєстру, а також у разі встановлення, що до Реєстру вже внесено відповідні зміни щодо персональних даних виборця, орган ведення Реєстру, який вніс зміни, надсилає виборцю на його виборчу адресу повідомлення, передбачене частиною сьомою статті 19 цього Закону, із зазначенням змінених персональних даних виборця, а також дати внесення цих змін";
6) пункт 1 частини шостої доповнити словами "або включена, однак не має права голосу";
7) друге речення частини восьмої виключити.
11. У статті 21:
1) у першому реченні частини першої слова "в Україні" замінити словами "за своєю виборчою адресою", а слово "особистих" виключити;
2) у частині другій слова "консульської установи" замінити словами "закордонної дипломатичної установи", а слова "Консульська установа" - словами "Закордонна дипломатична установа України";
3) перше речення частини третьої викласти в такій редакції:
"3. Орган ведення Реєстру, який отримав запит, зазначений у частинах першій або другій цієї статті, не пізніш як на третій робочий день після отримання запиту надсилає на виборчу адресу виборця повний роздрук його персональних даних, зазначених у частині першій статті 6, частині першій статті 7, частині п’ятій статті 8 цього Закону, що містяться у відповідному записі Реєстру";
 
    -64- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
у частині четвертій статті 20:
у пункті 1 слово "розпорядження" замінити словом "наказ",
пункт 2 викласти в такій редакції:
"2) повідомити засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи орган ведення Реєстру за попередньою виборчою адресою виборця про необхідність внесення змін щодо виборчої адреси цього виборця (якщо попередня виборча адреса виборця не належить до території, на яку поширюються повноваження цього органу ведення Реєстру) на підставі поданої виборцем заяви та документів, які підтверджують відповідні зміни";
 
Враховано    
    -65- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
частину п’яту статті 20 викласти у такій редакції:
5. У разі внесення змін до персональних даних Реєстру, а також, якщо встановлено, що до Реєстру вже внесено відповідні зміни до персональних даних виборця, орган ведення Реєстру, який вніс зміни, надсилає виборцю повідомлення про включення до Реєстру, передбачене частиною сьомою статті 19 цього Закону, на виборчу адресу виборця.".
 
Враховано редакційно    
    -66- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
частину п’яту викласти в такій редакції:
"5. У разі внесення змін до персональних даних Реєстру, а також, якщо встановлено, що до Реєстру вже внесено відповідні зміни до персональних даних виборця, орган ведення Реєстру, який вніс зміни, надсилає йому на виборчу адресу виборця повідомлення, передбачене частиною сьомою статті 19 цього Закону, із зазначенням змінених персональних даних виборця, а також дати внесення цих змін";
 
Враховано    
    -67- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
пункти 1 та 4 частини шостої статті 20 виключити;
 
Відхилено    
    -68- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
пункт 1 частини шостої статті 20 доповнити словами: "або включена, однак не має права голосу";
 
Враховано    
    -69- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
друге речення частини восьмої статті 20 виключити.
 
Враховано    
    -70- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
частину першу статті 21 викласти у такій редакції:
"1. Виборець може особисто звернутися із письмовим запитом до органу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою щодо змісту його персональних даних у Реєстрі, надаючи при цьому паспорт громадянина України або (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України) тимчасове посвідчення громадянина України. Виборець, який постійно не здатен пересуватися самостійно, може письмово уповноважити на таке звернення іншу особу.";
 
Враховано редакційно    
    -71- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
в частині першій статті 21 слова "в Україні" замінити словами "за своєю виборчою адресою" та виключити слово "особистих";
 
Враховано    
    -72- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
в частині другій статті 21 слова "консульської установи" замінити словами "закордонної дипломатичної установи", а слова "консульська установа" словами "закордонна дипломатична установа України"
 
Враховано    
    -73- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
Частину третю статті 21 викласти у такій редакції:
"3. Орган ведення Реєстру, який отримав запит, зазначений у частинах першій або другій цієї статті, не пізніш як на третій робочий день після отримання запиту надсилає на виборчу адресу виборця повний роздрук його персональних даних, зазначених у частині першій статті 6, частині першій статті 7, частині п’ятій статті 8 цього Закону, що містяться у відповідному записі Реєстру. Зазначений роздрук засвідчується підписом керівника органу ведення Реєстру та скріплюється печаткою цього органу.
 
Враховано    
    -74- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
перше речення частини четвертої статті 21 викласти у такій редакції:
"4. У порядку здійснення публічного контролю ведення Реєстру кожен виборець може звернутися до будь-якого органу ведення Реєстру, але відповідно до території, якої стосується запит та на яку поширюються повноваження органу ведення Реєстру, вказавши при цьому свою виборчу адресу, з письмовим запитом щодо надання такої інформації:";
 
Відхилено    
    -75- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
у пункті 1 частини четвертої статті 21 слова "та частиною першою статті 7" та "можливою" виключити.
 
Відхилено    
15. 6) Перше речення частини п’ятій статті 21 доповнити в кінці словами "його персональним даним у Реєстрі".
 
-76- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
частину п’яту статті 21 викласти у такій редакції:
"5. У разі невідповідності зазначених у запиті ідентифікаційних персональних даних та виборчої адреси виборця – суб’єкта звернення відповідним даним цього виборця у Реєстрі, орган ведення Реєстру надсилає на вказану у запиті виборчу адресу відмову у задоволенні запиту із зазначенням підстави відмови.";
 
Враховано   4) частину п’яту викласти в такій редакції:
"5. У разі невідповідності зазначених у запиті ідентифікаційних персональних даних та виборчої адреси виборця – суб’єкта звернення відповідним даним цього виборця у Реєстрі орган ведення Реєстру надсилає на вказану в запиті виборчу адресу відмову в задоволенні запиту із зазначенням підстави відмови";
5) третє речення частини сьомої виключити.
 
    -77- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
третє речення частини сьомої статті 21 виключити.
 
Враховано    
16. 7) У статті 22:
 
-78- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
частину другу статті 22 викласти у такій редакції: "2. Передбачені цією статтею відомості надаються до відповідного органу ведення Реєстру за три попередні календарні місяці за графіком встановленим рішенням розпорядника Реєстру.
У разі відсутності числа та місяця народження виборця у поданні зазначається 1 січня відповідного року";
 
Враховано частково в ст. 6 Закону  12. Статтю 22 викласти в такій редакції:
"Стаття 22.Порядок періодичного поновлення персональних даних Реєстру
1. Органи ведення Реєстру здійснюють щоквартальне поновлення бази даних Реєстру. Поновлення бази даних Реєстру здійснюється на підставі відомостей, що подаються до органу ведення Реєстру органами, закладами, установами, організаціями, зазначеними в частинах третій – дванадцятій та п’ятнадцятій цієї статті.
2. Передбачені цією статтею відомості подаються до відповідного органу ведення Реєстру за три попередні календарні місяці:
1) до 5 березня кожного року - за грудень попереднього року, січень та лютий поточного року;
2) до 5 червня кожного року - за березень, квітень, травень поточного року;
3) до 5 вересня кожного року - за червень, липень, серпень поточного року;
4) до 5 грудня кожного року - за вересень, жовтень, листопад поточного року.
Відомості, передбачені пунктом 1 частини третьої та пунктом 1 частини десятої цієї статті, подаються до відповідного органу ведення Реєстру у строки, визначені цією частиною, за три наступні календарні місяці.
3. Керівник відповідного районного (міського, районного у місті) органу Міністерства внутрішніх справ України подає відомості про:
1) громадян України, зареєстрованих за місцем проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, яким протягом наступних трьох календарних місяців виповниться 18 років;
2) осіб, які протягом останніх трьох календарних місяців набули громадянства України та отримали тимчасове посвідчення громадянина України або паспорт громадянина України;
3) виборців, які протягом останніх трьох календарних місяців змінили реєстрацію місця проживання в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
4) виборців, які протягом останніх трьох календарних місяців зареєстрували своє місце проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці;
5) виборців, які протягом останніх трьох календарних місяців зняті з реєстрації за місцем проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці;
6) осіб, громадянство України яких припинено протягом останніх трьох календарних місяців.
 
    -79- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Частину другу доповнити новим абзацом такого змісту:
"Відомості, передбачені пунктом 1 частини третьої та пунктом 1 частини десятої цієї статті надаються до відповідного органу ведення Реєстру у строки, визначені цією частиною, за три наступні календарні місяці".
 
Враховано    
    -80- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
пункт 1 частини третьої статті 22 викласти у такій редакції:
"1) про громадян України, зареєстрованих за місцем проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, яким протягом наступних трьох календарних місяців виповниться 18 років;"
 
Враховано    
    -81- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
пункти 3 та 5 частини третьої статті 22 виключити;
 
Відхилено    
    -82- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
частину третю статті 22 доповнити пунктом п’ятим такого змісту:
"5) про виборців, які протягом останніх трьох календарних місяців змінили прізвище, ім'я, по батькові, дату або місце народження;";
 
Відхилено    
17. а) перший абзац частини четвертої викласти у такій редакції:
 
      
18. "Керівник відповідного районного (міського, районного у місті, міськрайонного) відділу реєстрації актів цивільного стану територіального органу Міністерства юстиції України подає відомості: ";
 
-83- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
пункт 1 частини четвертої статті 22 викласти в такій редакції:
"1) померлих виборців, щодо яких протягом останніх трьох календарних місяців видано свідоцтво про смерть або інший документ, передбачений законом)";
 
Враховано частково в п.1 частини четвертої  4. Керівник відповідного районного (міського, районного у місті, міськрайонного) відділу реєстрації актів цивільного стану територіального органу Міністерства юстиції України подає відомості про:
1) померлих виборців, щодо яких протягом останніх трьох календарних місяців видано свідоцтво про смерть або інший документ, передбачений законом);
2) виборців, які протягом останніх трьох календарних місяців змінили прізвище, ім'я, по батькові, дату або місце народження.
 
    -84- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
частину четверту статті 22 викласти в такій редакції:
"4. Керівник відповідного районного (міського, районного у місті) органу Міністерства юстиції України або органу, якому делеговано повноваження органу Міністерства юстиції України, подає відомості про виборців, які померли протягом останніх трьох календарних місяців (що підтверджено виданим свідоцтвом про смерть або іншим документом).";
 
Враховано    
19. б) доповнити частиною п’ятою у такій редакції:
 
      
20. "5. Керівник відповідного місцевого військового комісаріату подає відомості:
 
   5. Керівник відповідного місцевого військового комісаріату подає відомості про:
 
21. 1) про виборців, які проживали на відповідній території та протягом останніх трьох календарних місяців призвані на строкову військову службу;
 
   1) виборців, які проживали на відповідній території та протягом останніх трьох календарних місяців призвані на строкову військову службу;
 
22. 2) про виборців, які протягом останніх трьох календарних місяців звільнилися в запас після закінчення строкової військової служби та повернулися до свого місця проживання в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці."
 
   2) виборців, які протягом останніх трьох календарних місяців звільнилися в запас після закінчення строкової військової служби та повернулися до свого місця проживання в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
 
23. У зв’язку з цим частини п’яту - вісімнадцяту цієї статті вважати відповідно частинами шостою - дев’ятнадцятою;
 
-85- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
частину п’яту статті 22 виключити;
 
Відхилено   6. Командир військової частини (формування), дислокованої в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, подає відомості про:
1) виборців - військовослужбовців строкової служби, які протягом останніх трьох календарних місяців прибули для проходження служби у цій військовій частині (формуванні);
2) інших виборців, які протягом останніх трьох календарних місяців прибули для проживання на території дислокації цієї військової частини (формування);
3) виборців (у тому числі військовослужбовців строкової служби), які протягом останніх трьох календарних місяців вибули з території дислокації цієї військової частини (формування).
7. Керівник відповідного районного (міського, районного у місті) органу опіки та піклування подає відомості про:
1) виборців, які протягом останніх трьох календарних місяців були визнані судом недієздатними, внаслідок чого щодо них була встановлена опіка;
2) осіб, щодо яких судом протягом останніх трьох календарних місяців було скасовано рішення про визнання їх недієздатними, внаслідок чого щодо них була припинена опіка.
8. Керівник відповідного місцевого органу Державного департаменту України з питань виконання покарань подає відомості про:
1) виборців, які протягом останніх трьох календарних місяців прибули для відбування покарання в установах, розташованих у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
2) виборців, які відбували покарання в установах, розташованих у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, і протягом останніх трьох календарних місяців вибули з цих установ.
9. Керівник розташованого в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці спеціалізованого закладу, який відповідно до закону здійснює облік бездомних громадян, подає відомості про:
1) виборців, які протягом останніх трьох календарних місяців зареєстровані за юридичною адресою закладу;
2) виборців, які протягом останніх трьох календарних місяців зняті з реєстрації за юридичною адресою закладу.
10. Керівник консульської установи України подає до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України відомості про:
1) громадян України, які перебувають на консульському обліку і яким протягом наступних трьох календарних місяців виповниться 18 років;
2) осіб, які протягом останніх трьох календарних місяців набули громадянства України та отримали тимчасове посвідчення громадянина України або паспорт громадянина України;
3) осіб, громадянство України яких припинено протягом останніх трьох календарних місяців;
4) громадян України - виборців, які протягом останніх трьох календарних місяців стали на консульський облік на території відповідного консульського округу;
5) громадян України - виборців, які протягом останніх трьох календарних місяців зняті з консульського обліку на території відповідного консульського округу;
6) громадян України, які перебувають на консульському обліку та протягом останніх трьох календарних місяців змінили прізвище, ім'я, по батькові, дату або місце народження;
7) померлих громадян України – виборців, щодо яких протягом останніх трьох календарних місяців на відповідній території видано свідоцтво про смерть або інший документ, виданий компетентним органом відповідної держави.
11. Міністерство оборони України подає до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України відомості про:
1) виборців, які протягом останніх трьох календарних місяців прибули для проходження служби у військових частинах (формуваннях) України, що дислокуються за межами України на відповідній території;
2) виборців, які протягом останніх трьох календарних місяців вибули з військових частин (формувань) України, що дислокуються за межами України на відповідній території.
12. Керівник відповідного районного, районного у місті, міського (у містах без районного поділу) органу охорони здоров’я, установи соціального захисту, сільський, селищний голова, а також міський голова (міст, де відсутні органи охорони здоров’я, установи соціального захисту) подає відомості про виборців, які постійно не здатні пересуватися самостійно.
 
    -86- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
у частині шостій статті 22 слова "Керівник відповідного районного (міського, районного у місті) органу опіки та піклування" замінити на слова "Голова відповідного районного (міського, районного у місті) суду";
 
Відхилено    
    -87- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
частину сьому статті 22 виключити;
 
Відхилено    
    -88- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
пункт 2 частини восьмої статті 22 виключити;
 
Відхилено    
    -89- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
пункт 1 частини дев’ятої статті 22 викласти у такій редакції:
"1) про громадян України, які перебувають на консульському обліку, котрим протягом наступних трьох календарних місяців виповниться 18 років";
 
Враховано    
    -90- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
пункт 5 частини дев’ятої статті 22 викласти у такій редакції:
"5) про громадян України, які перебувають на консульському обліку та протягом останніх трьох календарних місяців змінили прізвище, ім'я, по батькові, дату або місце народження ";
 
Враховано в п.6   
    -91- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
пункт 6 частини дев’ятої статті 22 виключити;
 
Враховано    
    -92- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Частину дев’яту доповнити новим пунктом такого змісту:
"7) померлих громадян України – виборців, щодо яких протягом останніх трьох календарних місяців на відповідній території видано свідоцтво про смерть або інший документ, виданий компетентним органом відповідної держави"
 
Враховано    
    -93- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Статтю 22 після частини дев’ятої доповнити новою частиною такого змісту:
"10. Міністерство оборони України подає до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України відомості:
1) про виборців, які протягом останніх трьох календарних місяців прибули для проходження служби у військових частинах (формуваннях) України, що дислокуються за межами України на відповідній території.
2) про виборців, які протягом останніх трьох календарних місяців вибули з військових частин (формувань) України, що дислокуються за межами України на відповідній території".
У зв’язку з цим частини десяту – вісімнадцяту вважати відповідно одинадцятою – дев’ятнадцятою;
 
Враховано    
    -94- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
Доповнити статтю 22 частиною восьмою :
"Керівник відповідного районного, районного у місті, міського (у містах без районного поділу) органу охорони здоров’я, установи соціального захисту, сільський, селищний, міський (у містах, де відсутні органи охорони здоров’я, установи соціального захисту) голова подає відомості про виборців, які постійно нездатні пересувати самостійно".
 
Враховано    
24. ґ) у частині десятій статті 22 слово "сьомою" замінити словом "восьмою".
 
-95- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
у частині тринадцятій статті 22 слова "може прийняти рішення" замінити на слова "видає наказ";
 
Відхилено   13. Подання, передбачені частинами третьою - дванадцятою цієї статті, включають відомості, передбачені частиною першою статті 6 цього Закону, про кожну відповідну особу. Подання, передбачені частинами третьою – дев’ятою, дванадцятою цієї статті, крім того, включають адресу житла виборця, за якою зареєстровано (щодо прибулих) або було зареєстровано (щодо вибулих) його місце проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні". Подання, передбачені частинами десятою, одинадцятою цієї статті, включають також зазначення країни проживання (перебування) виборця та його поштову адресу за правилами країни проживання (перебування).
14. Подання, передбачені частинами третьою - дванадцятою цієї статті, подаються на паперовому носії у вигляді списку, який має наскрізну нумерацію записів та наскрізну нумерацію аркушів. Достовірність відомостей подання засвідчується на кожному аркуші підписом керівника відповідного державного органу, закладу, установи, командира військової частини (формування), який скріплюється печаткою. Форма списку встановлюється розпорядником Реєстру. Разом із зазначеним документом надається його електронний файл.
15. Сільський, селищний, міський голова або інша посадова особа, яка відповідно до закону здійснює його повноваження, подає до органу ведення Реєстру відомості про найменування нових та перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів, кутків тощо), присвоєння номерів новим будинкам і зміну нумерації існуючих будинків у відповідному населеному пункті. Зазначені відомості засвідчуються підписом цієї посадової особи та скріплюються печаткою відповідної місцевої ради.
16. Керівник органу ведення Реєстру на підставі відомостей, передбачених частинами третьою - дванадцятою цієї статті, щодо кожного виборця (особи), якого (якої) стосуються ці відомості, може прийняти рішення про:
1) внесення запису щодо виборця до бази даних Реєстру - за наявності підстав, передбачених частиною другою статті 17 цього Закону;
2) внесення відповідних змін до персональних даних виборця - за наявності підстав, передбачених частиною третьою статті 17 цього Закону;
3) повідомлення органу ведення Реєстру за попередньою виборчою адресою виборця засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру щодо зміни персональних даних виборців, які прибули на відповідну територію;
4) внесення службових відміток до персональних даних виборців, які вибули з відповідної території.
17. Керівник органу ведення Реєстру на підставі відомостей, передбачених частиною п’ятнадцятою цієї статті, приймає рішення щодо внесення змін до виборчої адреси кожного виборця (особи), якого (якої) стосуються ці відомості.
18. Якщо прийнято та набрало чинності рішення про зміни в адміністративно-територіальному устрої, про перейменування адміністративно-територіальної одиниці, населеного пункту, найменування новоутвореного населеного пункту, керівник органу ведення Реєстру на підставі відповідного акта приймає рішення про внесення відповідних змін до виборчої адреси кожного виборця (особи), якого (якої) стосуються зміни.
19. Якщо у відомостях, передбачених частинами третьою - одинадцятою цієї статті, вказані особи, які набули права голосу або мають право голосу, однак не включені до Реєстру, керівник органу ведення Реєстру приймає рішення щодо внесення до Реєстру записів про цих виборців. Прийняття рішення та внесення записів здійснюються у порядку, встановленому частинами п’ятою - восьмою статті 19 цього Закону. Перед прийняттям рішення орган ведення Реєстру може звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей про нього.
 
    -96- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
пункт 3 частини тринадцятої статті 22 виключити;
 
Враховано частково    
    -97- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
пункт 3 частини шістнадцятої викласти в такій редакції:
"3) про повідомлення органу ведення Реєстру за попередньою виборчою адресою виборця засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру щодо зміни персональних даних виборців, які прибули на відповідну територію";
 
Враховано    
    -98- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
у частині чотирнадцятій статті 22 слова "приймає рішення" замінити на слова "видає наказ";
 
Відхилено    
    -99- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
частину п’ятнадцяту статті 22 викласти у такій редакції:
"15. Якщо прийнято та набуло законної сили (опубліковано у "Відомостях Верховної Ради України") рішення про зміни в адміністративно-територіальному устрої, про перейменування адміністративно-територіальної одиниці, населеного пункту, керівник органу ведення Реєстру на підставі відповідного акта про зміни чи перейменування приймає рішення про внесення відповідних змін до виборчої адреси кожного виборця (особи), якого (якої) стосуються зміни.";
 
Враховано редакційно    
    -100- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
частину п’ятнадцяту статті 22 викласти у такій редакції:
"15. Якщо прийнято та набрало чинності рішення про зміни в адміністративно-територіальному устрої, про перейменування адміністративно-територіальної одиниці, населеного пункту, найменування новоутвореного населеного пункту керівник органу ведення Реєстру на підставі відповідного акта приймає рішення про внесення відповідних змін до виборчої адреси кожного виборця (особи), якого (якої) стосуються зміни";
 
Враховано    
    -101- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
перше речення частини шістнадцятої статті 22 виключити;
 
Відхилено    
    -102- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
у частині шістнадцятій статті 22 слово "четвертою" замінити словом "шостою";
 
Враховано редакційно    
    -103- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
у частині шістнадцятій статті 22 слово "четвертою" замінити словом "п’ятою";
 
Враховано    
25. в) у частинах першій, десятій, одинадцятій, тринадцятій, шістнадцятій - вісімнадцятій слово "дев’ята" у відповідних відмінках замінити словом "десята" у відповідних відмінках;
 
-104- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
частини сімнадцяту статті 22 виключити;
 
Відхилено   20. Якщо зі змісту відомостей, передбачених частинами третьою - одинадцятою цієї статті, випливає, що персональні дані окремого виборця, виборча адреса якого відноситься до території, на яку поширюються повноваження органу ведення Реєстру, зазнали зміни, зокрема якщо виборча адреса окремого виборця зазнала зміни в межах цієї території, керівник органу ведення Реєстру приймає рішення щодо внесення змін до персональних даних такого виборця. Прийняття рішення та внесення змін до персональних даних здійснюються у порядку, встановленому частиною третьою статті 20 цього Закону. Перед прийняттям рішення орган ведення Реєстру може звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей про нього.
 
26. г) у частинах першій та чотирнадцятій статті 22 слово "дванадцята" у відповідних відмінках замінити словом "тринадцята" у відповідних відмінках;
 
-105- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
частину вісімнадцяту статті 22 викласти у такій редакції:
"18. Стосовно виборців, котрі, відповідно до відомостей, передбачених частинами третьою – десятою цієї статті, прибули на територію, на яку поширюються повноваження органу ведення Реєстру, керівник органу ведення Реєстру відповідно до порядку, встановленого розпорядником Реєстру, приймає рішення про внесення до Реєстру зміни щодо виборчої адреси виборця. Перед прийняттям рішення орган ведення Реєстру може звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей про нього.".
 
Враховано в іншій редакції  21. Стосовно виборців, виборча адреса яких відповідно до відомостей, передбачених частинами третьою – одинадцятою цієї статті, перебуває за межами території, на яку поширюються повноваження органу ведення Реєстру, зазначений орган повідомляє засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи органи ведення Реєстру за попередньою виборчою адресою виборців про необхідність внесення змін до персональних даних таких виборців на підставі відомостей, які підтверджують відповідні зміни. Перед прийняттям такого рішення орган ведення Реєстру може звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей про нього".
13. У статті 23:
1) у частині першій слово "ведення" виключити;
2) у частині другій цифри та слова "21 вересня поточного року орган ведення Реєстру надсилає" замінити цифрами та словами "30 вересня поточного року розпорядник Реєстру забезпечує надсилання";
3) у частині третій слова та цифри "відповідно до частини третьої статті 21 цього Закону" замінити словами та цифрами "зазначених у частині першій статті 6, частині першій статті 7, частині п’ятій статті 8 цього Закону";
4) у частині четвертій цифри та слово "30 вересня" замінити цифрами та словом "10 жовтня";
5) у частині восьмій слова "консульських установ" замінити словами "відповідних дипломатичних установ України".
14. У статті 24:
1) частини першу та другу викласти в такій редакції:
"1. Політична партія, що має свою фракцію у поточному скликанні Верховної Ради України, політична партія, що входить до складу виборчого блоку, який має свою фракцію у поточному скликанні Верховної Ради України (далі – політична партія), має право брати участь у здійсненні публічного контролю за веденням Реєстру в межах, встановлених цією статтею.
2. За письмовим зверненням політичної партії розпорядник Реєстру надає представнику цієї партії, уповноваженому відповідним керівним органом партії, засвідчену цифровим підписом електронну копію бази даних Реєстру, яка включає відомості, передбачені частиною першою статті 6 та частиною першою статті 7 цього Закону, розділену на частини відповідно до регіональних органів адміністрування Реєстру в порядку, встановленому розпорядником Реєстру. За письмовим зверненням політичної партії розпорядник Реєстру може надати додатково одну електронну копію бази даних Реєстру, засвідчену цифровим підписом";
2) частину четверту після слів "бази даних Реєстру" доповнити словом "лише";
3) частину п’яту викласти в такій редакції:
"5. Розпорядник Реєстру забезпечує захист електронних копій бази даних Реєстру від несанкціонованого копіювання, а також фіксацію технічними засобами порушення такого захисту. Політичним партіям самостійне виготовлення вторинних електронних копій бази даних Реєстру забороняється";
4) у частинах шостій та сьомій слова "отриману раніше копію" замінити словами "отримані раніше копії", а слова "та всі копії окремих частин, виготовлені нею відповідно до частини п’ятої цієї статті" виключити.
15. Назву та частини першу – восьму статті 27 викласти в такій редакції:
"Стаття 27. Складання та виготовлення попередніх списків виборців органами ведення Реєстру
1. Після початку виборчого процесу виборів Президента України, виборів народних депутатів України, всеукраїнського референдуму кожен орган ведення Реєстр.картка №
)
2. У разі призначення місцевих виборів або місцевого референдуму попередні списки виборців складаються відповідними органами ведення Реєстр.картка №
)
3. До попереднього списку виборців на виборчій дільниці включаються всі виборці, виборча адреса яких належить до цієї дільниці відповідно до відомостей Реєстру, крім виборців, щодо яких у їх персональних даних Реєстру містяться службові відмітки, зазначені у пункті 8 частини першої статті 9 цього Закону, про відсутність виборця за цією виборчою адресою.
4. Виборця може бути включено до попереднього списку виборців лише на одній виборчій дільниці.
5. Попередній список виборців для відповідної виборчої дільниці виготовляється за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. У попередньому списку виборців графа "Підпис виборця" не передбачається.
6. Попередній список виборців має наскрізну нумерацію виборців. Відомості про виборців у списку зазначаються в порядку їх виборчих адрес так, щоб відомості про виборців з однаковою виборчою адресою у списку виборців були розміщені поруч.
7. У попередньому списку виборців зазначаються:
1) прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та (за наявності) по батькові виборця;
2) дата народження;
3) виборча адреса виборця (без зазначення поштового індексу і країни проживання);
4) відмітка про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися (за наявності).
8. Попередній список виборців для кожної дільниці виготовляється у двох примірниках на паперовому та електронному носіях. Кожен примірник попереднього списку виборців для відповідної звичайної або постійної спеціальної виборчої дільниці на кожній сторінці засвідчується підписом керівника органу ведення Реєстру і скріплюється печаткою цього органу".
16. У частині сьомій статті 28 слова "частини п’ятої" замінити словами "частин п’ятої та шостої", слово "шостій" - словом "сьомій", слово "сьомою" - словом "восьмою".
17. У статті 29:
1) доповнити новими частинами першою – третьою такого змісту:
"1. Перевірка достовірності відомостей про виборців за допомогою персональних даних Реєстру здійснюється щодо:
1) наявності запису про виборця в Реєстрі;
2) відповідності виборчої адреси виборця в Реєстрі з адресою, зазначеною у запиті.
2. Результатом перевірки запиту щодо кожного виборця є висновок щодо:
1) достовірності відомостей (якщо виборця включено до Реєстру за вказаною адресою);
2) відсутності запису про виборця у Реєстрі.
3. У разі якщо адреса виборця, зазначена у запиті, не співпадає з виборчою адресою виборця у Реєстрі, такі відомості вважаються недостовірними".
У зв’язку з цим частини першу - шосту вважати відповідно частинами четвертою – дев’ятою;
2) у абзаці першому частини восьмої слово "четвертій" замінити словом "сьомій";
3) у частині дев’ятій слова "другій - п’ятій" замінити словами "п’ятій - восьмій" та доповнити реченням такого змісту: "Відповіддю на запит може бути перелік виборців, відомості про яких відсутні, виявилися недостовірними або достовірність яких підтверджено".
 
    -106- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
частину вісімнадцяту статті 22 викласти у такій редакції:
"18. Стосовно виборців, виборча адреса котрих відповідно до відомостей, передбачених частинами третьою – десятою цієї статті, знаходиться за межами території, на яку поширюються повноваження органу ведення Реєстру, зазначений орган повідомляє засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи органи ведення Реєстру за попередньою виборчою адресою виборців про необхідність внесення змін до персональних даних таких виборців на підставі відомостей, які підтверджують відповідні зміни. Перед прийняттям такого рішення орган ведення Реєстру може звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей про нього".
 
Враховано    
    -107- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
Частини 6, 8-16 статті 22 вважати частинами 5, 6-14, частину 18 вважати частиною 15.
 
Відхилено    
    -108- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
В частинах 10, 11, 13 статті 22 слово "сьомою" замінити на "п’ятою", слова "дев’ятою" замінити на "сьомою" замінити словами „третьою – восьмою".
 
Відхилено    
    -109- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
частину першу статті 23 викласти у такій редакції:
"1. За шість місяців до проведення чергових виборів Президента України, виборів народних депутатів України або всеукраїнського референдуму органами реєстру здійснюється уточнення персональних даних Реєстру шляхом звернення до виборців, включених до Реєстру, з пропозицією уточнити свої персональні дані. Уточнення персональних даних Реєстру здійснюється одночасно з черговим поновленням персональних даних Реєстру відповідно до статті 22 цього Закону, яке передує строкам складання попередніх списків виборців".
 
Відхилено    
    -110- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
у частині першій статті 23 слово "ведення" виключити;
 
Враховано    
    -111- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
частину другу статті 23 викласти у такій редакції:
"2. За 30 днів до початку чергового поновлення персональних даних Реєстру кожному виборцю, який включений до Реєстру Розпорядником Реєстру забезпечується надсилання іменного повідомлення за формою, встановленою розпорядником Реєстру.";
 
Враховано частково    
    -112- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
у частині другій статті 23 слова та цифри "21 вересня поточного року орган ведення Реєстру надсилає" замінити словами та цифрами "30 вересня поточного року розпорядник Реєстру забезпечує надсилання""
 
Враховано    
    -113- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
в частині третій статті 23 слова "зазначається інформація про права виборця щодо Реєстру відповідно до частини першої статті 10 цього Закону та" виключити;
 
Відхилено    
    -114- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
в частині 3 статті 23 слова "відповідно до частини третьої статті 21 цього Закону" замінити на слова "зазначених у частині першій статті 6, частині першій статті 7, частині п’ятій статті 8 цього Закону";
 
Враховано    
    -115- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
у частині четвертій статті 23 слова "до 30 вересня поточного року або в інші строки, встановлені відповідно до частини дев'ятої цієї статті" виключити;
 
Відхилено    
    -116- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
у частині четвертій статті 23 цифри та слово "30 вересня" замінити цифрами та словом "10 жовтня";
 
Враховано    
    -117- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
У частині восьмій статті 23 слова "консульських установ" замінити словами "відповідних дипломатичних установ України"
 
Враховано    
    -118- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
частину першу статті 24 викласти у такій редакції:
"1. Політична партія, що має свою фракцію у поточному скликанні Верховної Ради України, політична партія, що входить до складу виборчого блоку, який має свою фракцію у поточному скликанні Верховної Ради України (далі – політична партія), має право брати участь у здійсненні публічного контролю ведення Реєстру у межах, встановлених цією статтею".
 
Враховано    
    -119- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
частину другу статті 24 викласти у такій редакції:
"2. За письмовою вимогою політичної партії, розпорядник Реєстру надає представнику цієї партії, уповноваженому відповідним керівним органом партії, засвідчену цифровим підписом електронну копію бази даних Реєстру, яка включає відомості, передбачені частиною першою статті 6 та частиною першою статті 7 цього Закону, розділену на частини відповідно до органів адміністрування Реєстру у порядку, встановленому розпорядником Реєстру. За письмовою вимогою політичної партії розпорядник Реєстру може надати додатково одну електронну копію бази даних Реєстру, засвідчену цифровим підписом";
 
Враховано редакційно    
    -120- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
частину четверту статті 24 після слів "бази даних Реєстру" доповнити словом "лише";
 
Враховано    
    -121- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
частину п’яту статті 24 викласти у такій редакції:
"5. Розпорядник Реєстру забезпечує захист електронних копій бази даних Реєстру від несанкціонованого копіювання. Політична партія не може самостійно виготовляти вторинні електронні копії бази даних Реєстру.";
 
Враховано редакційно    
    -122- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
у частині шостій статті 24 слова "виготовлені нею відповідно до частини п’ятої цієї статті" виключити;
 
Враховано редакційно    
    -123- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
у частинах шостій та сьомій слова "отриману раніше копію" замінити словами "отримані раніше копії", а слова "та всі копії окремих частин, виготовлені нею відповідно до частини п’ятої цієї статті" виключити;
 
Враховано    
    -124- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
друге речення частини сьомої статті 24 виключити.
 
Враховано частково    
    -125- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Назву статті 27 викласти в такій редакції: "Стаття 27. Складання та виготовлення попередніх списків виборців органами ведення Реєстру"
 
Враховано    
    -126- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
у частині першій статті 27 слова "на полярних станціях" виключити;
 
Враховано    
    -127- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
статтю 27 доповнити частиною другою такого змісту:
"2. У разі призначення виборів Президента України, виборів народних депутатів України, всеукраїнського референдуму:
командир військової частини (формування), дислокованої в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, подає до відповідного органу ведення Реєстр.картка №18) років.";
У зв’язку з цим, частини другу - дев’яту вважати відповідно частинами третьою – десятою.
 
Відхилено    
    -128- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Частини першу – восьму статті 27 викласти в такій редакції:
«1. Після початку виборчого процесу виборів Президента України, виборів народних депутатів України, всеукраїнського референдуму кожен орган ведення Реєстру на території України на підставі відомостей Реєстру не пізніш як за 25 днів до дня голосування складає та виготовляє попередні списки виборців для звичайних виборчих дільниць; а також для постійних спеціальних виборчих дільниць в установах виконання покарань, що знаходяться у межах території, на яку поширюються повноваження цього органу. Орган ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України на підставі відомостей Реєстру в ті самі строки складає попередні списки виборців для кожної постійної закордонної виборчої дільниці.
2. У разі призначення місцевих виборів або місцевого референдуму попередні списки виборців складаються відповідними органами ведення Реєстру для кожної звичайної виборчої дільниці, яка розміщена на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, в межах якої проводяться місцеві вибори або місцевий референдум. Для закордонних виборчих дільниць, а також для спеціальних виборчих дільниць на полярних станціях, в установах виконання покарань попередні списки виборців не складаються.
3. До попереднього списку виборців на виборчій дільниці включаються всі виборці, виборча адреса яких належить до цієї дільниці відповідно до відомостей Реєстру, крім виборців, щодо яких у персональних даних Реєстру містяться службові відмітки, зазначені у пункті 8 частини першої статті 9 цього Закону, про відсутність виборця за цією виборчою адресою.
4. Виборця може бути включено до попереднього списку виборців лише на одній виборчій дільниці.
5. Попередній список виборців для відповідної виборчої дільниці виготовляється за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. У попередньому списку виборців графа «Підпис виборця» не передбачається.
6. Попередній список виборців має наскрізну нумерацію виборців. Відомості про виборців у списку зазначаються в порядку їх виборчих адрес так, щоб відомості про виборців з однаковою виборчою адресою у списку виборців були розміщені поруч.
7. У попередньому списку виборців зазначаються:
1) прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та (за наявності) по батькові виборця;
2) дата народження;
3) виборча адреса виборця (без зазначення поштового індексу і країни проживання);
4) відмітка про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися (за наявності).
8. Попередній список виборців для кожної дільниці виготовляється у двох примірниках на паперовому та електронному носіях. Кожен примірник попереднього списку виборців для відповідної звичайної або постійної спеціальної виборчої дільниці на кожній сторінці засвідчується підписом керівника органу ведення Реєстру і скріплюється печаткою цього органу».
 
Враховано    
    -129- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
пункт 2 частини шостої статті 27 викласти у такій редакції:
"2. дата народження;".
 
Враховано в п.2 частини 7 статті 27   
    -130- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
У частині сьомій статті 28 слово "п’ятої" замінити словами "п’ятої та шостої", слово "шостій" - словом "сьомій", слово "сьомою" - словом "восьмою".
 
Враховано    
    -131- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
доповнити статтю 29 першими трьома частинами такого змісту:
"1. Перевірка достовірності відомостей про виборців за допомогою персональних даних Реєстру здійснюється щодо:
1) наявності запису про виборця в Реєстрі;
2) відповідності виборчої адреси виборця в Реєстрі з адресою вказаною у запиті.
2. Результатом перевірки запиту щодо кожного виборця є висновок щодо:
1) достовірності відомостей (якщо виборець включений до Реєстру за вказаною адресою);
2) відсутності запису про виборця у Реєстрі.
3. Якщо адреса виборця вказана у запиті не співпадає з виборчою адресою виборця у Реєстрі, такі відомості вважаються недостовірними".
У зв’язку з цим частини першу - шосту вважати відповідно четвертою – дев’ятою.
 
Враховано    
    -132- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
у частині п’ятій статті 29 слово "четвертій" замінити словом "сьомій";
 
Враховано    
    -133- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
частину шосту статті 29 доповнити другим реченням наступного змісту:
"Відповіддю на запит може бути перелік виборців, відомості про яких виявились недостовірними.".
 
Враховано редакційно    
    -134- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
частину шосту статті 29 доповнити реченням такого змісту: "Відповіддю на запит може бути перелік виборців, відомості про яких відсутні, виявилися недостовірними або достовірність яких підтверджено".
 
Враховано    
27. 8) Статтю 35 доповнити частиною другою у такій редакції:
 
   18. У статті 35:
1) в абзаці першому слово "Розпорядник" замінити цифрою і словом "1. Розпорядник";
2) доповнити частиною другою такого змісту:
 
28. "2. Закупівля товарів, робіт і послуг на виконання завдань, зазначених у пунктах 2-4 частини першої цієї статті, може здійснюватися без проведення тендерних (конкурсних) процедур у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. При цьому закупівля програмного забезпечення діяльності інформаційно-телекомунікаційної системи та програмних засобів захисту цієї системи має здійснюватися у різних постачальників."
 
-135- Кармазін Ю.А.
Виключити запропоноване доповнення статті 35 частиною 2 у такій редакції: "2. Закупівля товарів, робіт і послуг на виконання завдань, зазначених у пунктах 2-4 частини першої цієї статті, може здійснюватися без проведення тендерних (конкурсних) процедур у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. При цьому закупівля програмного забезпечення діяльності інформаційно-телекомунікаційної системи та програмних засобів захисту цієї системи має здійснюватися в різних постачальників.".
 
Відхилено   "2. Закупівля товарів, робіт і послуг на виконання завдань, зазначених у пунктах 2-4 частини першої цієї статті, може здійснюватися без проведення тендерних (конкурсних) процедур у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. При цьому закупівля програмного забезпечення для діяльності інформаційно-телекомунікаційної системи та програмних засобів захисту цієї системи має здійснюватися в різних постачальників".
 
29. 9) У статті 36:
 
      
30. а) Перше речення частини першої викласти у такій редакції:
 
      
31. "Первинне формування бази даних Реєстру здійснюється розпорядником Реєстру на етапі введення автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру в експлуатацію відповідно до пункту 7 статті 35 цього Закону шляхом перенесення до бази даних Реєстру персональних даних виборців із списків виборців в електронному вигляді, складених для проведення останніх перед первинним формуванням бази даних Реєстру виборів Президента України, народних депутатів України чи місцевих виборів у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.";
 
-136- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
У другому реченні частини першої статті 36 слова "проживання та адреси житла виборця" замінити словами "проживання, адреси житла , місця народження виборця"
 
Відхилено      
32. б) у частині другій слова "набрання чинності законом, яким передбачено формування постійних виборчих дільниць" замінити словами "утворення постійних виборчих дільниць у порядку, встановленому законом".
 
-137- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Доповнити статтю 36 новою частиною другою такого змісту:
"Дата набуття виборцем громадянства України вноситься до бази даних Реєстру при створенні нових записів про виборців після первинного уточнення персональних даних Реєстру".
 
Відхилено   19. Частини дев’яту та десяту статті 37 виключити.
 
    -138- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Пункт 9 (зміни до статті 36) законопроекту виключити у зв’язку з тим, що Законом N 1616-VІ статтю 36 виключено.
 
Враховано    
    -139- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
у частині сьомій статті 37 слова "за погодженням з розпорядником Реєстру" виключити;
 
Враховано Законом № 1616-VІ   
    -140- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
частину дев’яту статті 37 виключити;
 
Враховано    
    -141- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
у частині десятій статті 37 слова „та про надсилання довідок виборцям, включеним до Реєстру, з роз'ясненням порядку звернення до органу ведення Реєстру щодо отримання відомостей про включення виборця до Реєстру, зміст його персональних даних, усунення невідповідностей та неправильностей у персональних даних Реєстру" виключити.
 
Враховано    
    -142- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
частину десяту статті 37 виключити
 
Враховано    
33. 10) Пункт 3 Розділу VІІ "Прикінцеві положення" доповнити такими двома реченнями:
 
      
34. "До закінчення первинного уточнення персональних даних Державного реєстру виборців списки виборців на звичайних виборчих дільницях для проведення виборів та референдумів складаються органами ведення Державного реєстру виборців з використанням бази даних та програмних засобів, які застосовувалися під час підготовки списків виборців для останніх виборів Президента України, народних депутатів України чи місцевих виборів, що проводилися у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Особливості порядку складання та уточнення списків виборців для проведення виборів і референдумів до закінчення первинного уточнення персональних даних Реєстру визначаються Центральною виборчою комісією."
 
-143- Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
розділ VІІ "Прикінцеві положення" доповнити пунктом 3-1 наступного змісту:
"3-1. До закінчення первинного уточнення персональних даних Реєстру списки виборців для проведення виборів і референдумів складаються органами ведення Реєстру з використанням бази даних та програмних засобів, які використовувалися під час підготовки списків виборців для останніх у часі виборів чи референдуму. Особливості порядку складання та уточнення списків виборців для проведення виборів і референдумів до закінчення первинного уточнення персональних даних Реєстру визначаються Центральною виборчою комісією".
 
Враховано редакційно Законом № 1616-VІ     
    -144- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Пункт 10 законопроекту виключити.
 
Враховано    
35. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування

   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.