Кількість абзаців - 51 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо подолання негативних наслідків фінансової кризи) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо подолання негативних наслідків фінансової кризи)
 
   Проект
Закон України
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подолання негативних наслідків фінансової кризи
 
1. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
2. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
3. 1. У Законі України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 40, ст. 364; 2007р., №44, ст.510):
 
   1. У тексті Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 40, ст. 364; 2007 р., № 44, ст. 510):
 
4. 1) у першому реченні частини першої статті 1 цифри і слова "90 календарних днів" замінити цифрами і словами "180 календарних днів";
 
   1) у частині першій статті 1 цифри і слова "90 календарних днів" замінити цифрами і словами "180 календарних днів";
 
5. 2) у частині першій статті 2 цифри і слова "90 календарних днів" замінити цифрами і словами "180 календарних днів".
 
   2) у частині першій статті 2 цифри і слова "90 календарних днів" замінити цифрами і словами "180 календарних днів".
 
6. 2. У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст. 181 із наступними змінами):
 
   2. В абзаці першому підпункт 12.2.1 пункту 12.2 статті 12 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 4, ст. 28; 1997 р., № 27, ст. 181 із наступними змінами)
 
7. у абзаці першому підпункті 12.2.1 пункту 12.2 статті 12 після слів "крім страхових компаній, " доповнити словами "компаній з управління активами, ".
 
-1- Круць М.Ф.
Статтю 2 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"в абзаці першому підпункту 12.2.1 пункту 12.2 статті 12 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст. 181 із наступними змінами) після слів "крім страхових компаній" доповнити словами "компаній з управління активами";
 
Враховано редакційно   після слів "крім страхових компаній" доповнити словами "компаній з управління активами".
 
8. 3. Статтю 42 Закону України Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №29, ст. 238; 2000 р., №42, ст. 351) доповнити новою частиною такого змісту:
 
-2- Акімова І.М.
Доповнення до статті 42 Закону України "Про Національний банк України" виключити
 
Враховано частково   3. Статтю 42 Закону України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238; 2000 р., № 42, ст. 351) доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
9. "Національний банк з метою надання підтримки банку, що потребує фінансового оздоровлення та з метою забезпечення кредитних програм має право у порядку, встановленому Національним банком України та погодженому із Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності:
 
-3- Круць М.Ф.
В абзаці другому статті 3 законопроекту слова:
"та погодженому із Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності" виключити;
 
Враховано   "Національний банк з метою надання підтримки банку, що потребує фінансового оздоровлення, та з метою забезпечення кредитних програм має право у встановленому Національним банком України порядку укладати договір про включення наданого банку кредиту рефінансування до складу субординованого боргу".
 
10. надавати банку кредит рефінансування без забезпечення заставою;
 
-4- Круць М.Ф.
В абзаці другому статті 3 законопроекту слова:
"без забезпечення заставою" виключити;
 
Враховано      
11. здійснювати пролонгацію договору про надання кредиту рефінансування без забезпечення заставою;
 
      
12. укладати договір про включення наданого банку кредиту рефінансування до складу субординованого боргу.".
 
-5- Кармазін Ю.А.
У Законі України "Про Національний банк України"
1) доповнити статтю 1 абзацами такого змісту:
а) "ділова репутація розуміється в значенні, визначеному Законом України "Про банки і банківську діяльність;".
б) "істотна участь - це пряме або опосередковане, самостійно, або спільно з іншими особами володіння 3 і більше відсотками статутного капіталу або права голосу придбаних акцій (паїв) юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість вирішального впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи;" ;
в) "кредитор Національного банку - це міжнародні фінансові організації, центральні банки іноземних держав та інші кредитори, від яких Національний банк залучає кредити, у тому числі у вигляді валютних коштів;";
г) "стабільність грошової одиниці України – це забезпечення річної зміни цін на товари і послуги, цін на кредитні ресурси та курсу національної валюти до основних іноземних валют не більше 10 відсотків;".
2)викласти абзац 18 частини першої статті 1 у такій редакції:
"офіційне видання Національного банку України - спеціальне друковане видання, визначене Національним банком України як офіційне і зареєстроване в установленому порядку, в якому публікуються нормативно-правові та інші акти Національного банку України, а також інформаційно-аналітичні, статистичні та інші матеріали, огляди стану банківської системи України, валютного і фінансового ринків, відомості про доходи, цінні папери, нерухоме та цінне рухоме майно і вклади в банках Голови та членів Національного банку тощо;".
3)доповнити статтю 2 частиною третьою такого змісту:
"Загальна чисельність працівників Національного банку становить 1500 осіб.".
4) частину п’яту статті 4 викласти в такій редакції:
"Національний банк може відкривати свої установи, філії та представництва в Україні. Відкриття в Україні представництв іноземних центральних банків забороняється.".
5) у частині першій статті 9 пункти 1, 6 і 11 викласти відповідно в такій редакції:
а) "1) розробляє, з урахуванням загальнодержавної програми економічного розвитку та основних параметрів економічного та соціального розвитку України Основні засади грошово-кредитної політики та подає їх до 15 вересня до Верховної Ради України для інформування, здійснює контроль за виконанням Основних засад грошово-кредитної політики";
б) "6) до 1 листопаду звітного року визначає на підставі тендеру, проведеного відповідно до вимог законодавства щодо закупівлі товарів і послуг за державні кошти, аудиторську фірму для проведення аудиторської перевірки Національного банку, розглядає аудиторський висновок та затверджує до 30 квітня наступного за звітним року бухгалтерський баланс Національного банку, публікує на офіційній веб-сторінці та в офіційних друкованих засобах масової інформації щорічний баланс Національного банку";
в) "11) з метою забезпечення виконання Основних засад грошово-кредитної політики, приймає рішення про застосування відкладального вето щодо рішень Правління Національного банку з питань":
6) вилучити частину другу статті 9.
7) частину четверту статті 9 викласти в такій редакції
"У разі невиконання або неналежного виконання Правлінням Національного банку рішень Ради Національного банку, які є обов’язковими згідно з цим Законом, Рада Національного банку зобов’язана невідкладно звернутися до Голови Національного банку, Верховної Ради України та Президента України з викладенням своїх позицій.".
8) статтю 10 викласти в такій редакції
"Стаття 10. Склад та формування Ради Національного банку
1. До складу Ради Національного банку входять члени Ради Національного банку, призначені Президентом України та Верховною Радою України. Голова Національного банку, який призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України, входить до складу Ради Національного банку за посадою.
2. Членом Ради Національного банку може бути лише громадянин України, який має вищу банківську освіту та науковий ступінь не нижче доктора наук, наукова робота якого пов'язана з банківською справою, і при цьому має не менше 10 років досвіду роботи, яка пов’язана з банківською тематикою на посадах:
1) професора в галузі банківської справи;
2) народного депутата України – члена Комітету Верховної Ради України з питань банків і банківської діяльності;
3) керівних посадах у Міністерстві фінансів України, Міністерстві економіки України;
4) керівника банківської установи,
має наукові роботи за банківською тематикою, позитивну ділову репутацію та проживає в Україні протягом десяти останніх, перед днем призначення років, та має позитивну ділову репутацію.
3. Член Ради Національного банку не може бути народним депутатом України, членом Уряду України, керівником центрального або місцевого органу виконавчої влади, керівником політичної партії чи членом керівних органів політичної партії, займатися підприємницькою діяльністю або входить до складу керівного органу юридичної особи, виконувати роботу за сумісництвом, крім викладацької, наукової та іншої творчої діяльності, входити до керівного органу іншого банку, чи\або бути його акціонером, бути засудженим.
4. Кандидат для призначення на посаду члена Ради Національного банку подає відомості, що підтверджують його відповідність вимогам, встановленим частинами другою та третьою цієї статті, які невідкладно оприлюднюються на офіційному веб-сайті Президента України або Верховної Ради України для інформування щодо цієї кандидатури .
5. Президент України призначає сім членів Ради Національного банку шляхом прийняття відповідного Указу.
6. Верховна Рада України призначає сім членів Ради Національного банку шляхом прийняття відповідної Постанови.
7. Кандидатури осіб для призначення Верховною Радою України членами Ради Національного банку проходять обговорення на спеціальному відкритому засіданні профільного Комітету Верховної Ради України, який вносить свої рекомендації Верховній Раді України.
8. Чергове призначення членів Ради Національного банку здійснюється Верховною Радою України та Президентом України не пізніше, ніж за три місяці до закінчення строку повноважень попередньо призначених членів Ради Національного банку.
9. Строк повноважень членів Ради Національного банку – п’ять років, крім Голови Національного банку, який входить до складу Ради Національного банку на строк здійснення ним повноважень за посадою.
10. Повноваження члена Ради Національного банку припиняються у зв'язку із закінченням строку його повноважень, а також звільняються достроково, лише в разі наявності виключного переліку причин:
а) подання письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням;
б) припинення його громадянства або виїзду за межі України на постійне місце проживання;
в) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
г) смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть або на підставі рішення суду про оголошення особи померлою чи визнання безвісно відсутньою, або визнання його недієздатним.
д) невідповідності діяльності члена Ради Національного банку вимогам закону або втрати позитивної ділової репутації;
е) відсутності без поважних причин на трьох засіданнях Ради Національного банку підряд чи неприйняття участі в голосуванні;
є) невиконання обов'язків члена Ради Національного банку (у тому числі за станом здоров'я) протягом більш, як чотири місяці підряд;
ж) виявлення факту надання недостовірної інформації при призначенні на посаду члена Ради Національного банку;
з) якщо виконання Основних засад грошово-кредитної політики за підсумками року не забезпечило стабільність грошової одиниці України.
11. Новий член Ради Національного банку, призначається на місто члена Ради Національного банку, повноваження якого припиняються у зв'язку із закінченням строку його повноважень, або достроково, у випадках, визначених частиною десятою цієї статті, на термін, що залишився до закінчення строку призначення всіх членів Ради Національного банку.
12. Повноваження призначеного складу Ради Національного банку достроково припиняються, якщо виконання Основних засад грошово-кредитної політики за підсумками року не забезпечило стабільність грошової одиниці України. У цьому разі Президент України та Верховна Рада України зобов'язані кожен, не пізніше двомісячного строку, шляхом прийняття відповідних актів, звільнити своїх представників та призначити новий склад Ради Національного банку. У цьому випадку члени Ради Національного банку призначаються на термін, що встановлений частиною дев’ятою цієї статті.
13. Члени Ради Національного банку можуть звільнятися лише у випадках, встановлених частинами дев’ятою - десятою цієї статті:
а) Верховна Рада України звільняє членів Ради Національного банку, призначених нею, шляхом прийняття відповідної постанови за поданням профільного комітету Верховної Ради України;
б) Президент України звільняє, призначених ним, шляхом прийняття відповідного Указу.
14. Повноваження Голови Національного банку як члена Ради Національного банку достроково припиняються у зв'язку з його відставкою або при звільненні його з посади за інших причин, визначених цим Законом.
15. Члени Ради Національного банку здійснюють свої функції на громадських засадах.
16. Внутрішні питання організації діяльності Ради Національного банку, порядок діловодства та інші питання визначаються Регламентом, який затверджується на її засіданні.
17. Розміщення та організаційно-матеріальне забезпечення Ради Національного банку здійснюються Національним банком за рахунок його кошторисних витрат.".
9) Частину п'яту статті 12 викласти в такій редакції
"Звільнення Голови Ради Національного банку або його заступника з його посади, протягом строку його повноважень, крім випадків, встановлених частинами дев'ятою - десятою статті 10, здійснюється: а) у зв'язку із закінченням строку його повноважень;
б) подання письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням;
в) у разі невиконання обов'язків Голови Ради Національного банку (у тому числі за станом здоров'я) протягом більш, як чотири місяці підряд;
3) у зв'язку з тим, що виконання Основних засад грошово-кредитної політики за підсумками року не забезпечило стабільність грошової одиниці України.".
10) частини третю, п'яту і шосту статті 13 викласти в такій редакції:
а) "Рекомендації Ради Національного банку розглядаються Правлінням Національного банку протягом п'яти робочих днів, не пізніше закінчення якого Правління Національного банку зобов'язане невідкладно надіслати Раді Національного банку вмотивовану відповідь.";
б) "У разі, коли Рада Національного банку застосовує відкладальне вето щодо рішення Правління, воно зобов'язано розглянути вето не пізніше п'ятиденного строку від дня застосування вето. Рішення щодо вето набирає чинності у випадку, якщо у встановлений строк, за його подолання не проголосувало більш двох третин від загальної кількості членів Правління Національного банку. У разі, коли рішення Правління Національного банку набрало чинності до моменту застосування відкладального вето щодо нього, його дія зупиняється на період розгляду Правлінням Національного банку відкладального вето.";
в) "Рішення Ради Національного банку підлягають оприлюдненню, крім випадків, коли такі рішення становлять державну, банківську або службову таємницю відповідно до закону. Рішення Ради Національного банку, яким присвоєно грифи "банківська таємниця" та "службова таємниця", не можуть містити в собі обмеження конституційних прав громадян.".
11) статті 18 викласти в такій редакції:
"Стаття 18. Призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного банку
1. Голова Національного банку призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України більшістю від конституційного складу Верховної Ради України строком на п'ять років. Одна й та сама особа не може перебувати на посаді Голови Національного банку більш ніж двічі. Особа, яка двічі підряд призначалася на посаду Голови Національного банку, не може бути висунута кандидатом на цю посаду.
2. У разі не затвердження Верховною Радою України кандидатури, запропонованої Президентом України, питання керівництва Національним банком, а також порядок внесення нової кандидатури регулюються Законом України "Про тимчасове виконання обов'язків посадових осіб, яких призначає на посаду за згодою Верховної Ради України Президент України або Верховна Рада України за поданням Президента України".
3. Головою Національного банку може бути лише громадянин України, який на день призначення досяг тридцяти п'яти років, має вищу банківську освіту та науковий ступінь не нижче доктора наук, наукова робота якого пов'язана з банківською справою, і при цьому має не менше 10 років досвіду роботи, яка пов'язана з банківською тематикою на посадах:
1) професора в галузі банківської справи;
2) народного депутата України - члена Комітету Верховної Ради України з питань банків і банківської діяльності;
3) керівних посадах у Міністерстві фінансів України, Міністерстві економіки України;
4) керівника банківської установи, має наукові роботи за банківською тематикою, позитивну ділову репутацію та проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем призначення років, та має позитивну ділову репутацію.
4. Не може бути Головою Національного банку особа, яка:
має представницький мандат;
обіймає політичну посаду, посаду керівника центрального або місцевого органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування;
є керівником політичної партії чи членом керівних органів політичної партії;
є керівником або входить до складу керівного органу юридичної особи (за винятком Національного банку) або є її почесним керівником;
є суб'єктом підприємницької діяльності;
була засуджена.
5. Для призначення Головою Національного банку кандидат на цю посаду подає відомості, що підтверджують його відповідність вимогам, встановленим частинами третьою та четвертою цієї статті, які невідкладно публікуються на офіційному веб-сайті Президента України та Верховної Ради України.
5-1. Повноваження Голови Національного банку припиняються:
1) без додаткових подання щодо цього Президента України до Верховної Ради України та рішення Верховної Ради України щодо звільнення Голови Національного банку з цієї посади :
а) з дня, наступного за днем закінчення строку повноважень - у зв'язку із закінченням строку повноважень;
в) з дня, наступного за днем досягнення граничного віку перебування на державній службі, встановленому Законом України "Про державну службу".
2) достроково, з дня:
а) смерті;
б) наступного за днем закінчення десятиденного строку, встановленого для усунення обставин, які призводять до порушення вимог щодо несумісності цієї посади з іншими видами діяльності, якщо ці обставини ним не усунуто;
в) припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України;
г) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
д) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім.
5-2. Рішення про дострокове припинення повноважень приймається:
1) Верховною Радою України, у випадках, передбачених частиною 5-2 цієї статті, в:
а) пункті "а" - з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть;
б) пункті "б" - з одинадцятого дня з дня виникнення обставин, які призводять до порушення вимог щодо несумісності цієї посади з іншими видами діяльності, ці обставини ним не усунуто;
в) пункті "в" - з дня припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України, засвідчених компетентним органом України.
2) судом, у випадках, передбачених частиною 5-2 цієї статті, в пунктах "г"-"д" - дня набрання законної сили рішенням суду .
У разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо народного депутата України, визнання народного депутата України недієздатним або безвісно відсутнім його повноваження припиняються з дня набрання законної сили рішенням суду, а в разі смерті народного депутата України - з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть.
6. Голова Національного банку звільняється з посади Верховною Радою України за поданням Президента України в таких випадках:
1) у зв'язку із заявою про відставку за політичними причинами, поданою в письмовому вигляді та прийнятою Президентом України;
2) за поданням Президента України в межах його конституційних повноважень.
3) подання письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням;
4) невиконання обов'язків члена Голови Національного банку (у тому числі за станом здоров'я) протягом більш, як три місяці підряд;
5) у зв'язку з тим, що за підсумками року Національний банк не забезпечив стабільність грошової одиниці України;
6) порушення норми Закону України "Про Національний банк" щодо виключної компетенції Ради НБУ зі встановлення та зміни параметрів валютного курсу;
7) фальсифікації звітності банку, відмови надати Верховній Раді України звіт щодо діяльності банку чи надання недостовірної інформації щодо діяльності банку.
8) виявлення факту надання недостовірної інформації при призначенні на посаду Голови Національного банку.
9) порушення присяги державного службовця чи недодержування інших вимог та обмежень, які встановлюються Законом України "Про державну службу";
10) невідповідності діяльності вимогам закону або втрати позитивної ділової репутації;
16) порушення вимог, передбачених статтею 18-1 цього Закону;v 12) доповнити закон статтею 18-1 такого змісту:
"Стаття 18-1.Несумісність посади члена Правління Національного банку з іншими видами діяльності
1. Члени Правління Національного банку:
1) не мають права:
а) бути членом Кабінету Міністрів України, керівником центрального органу виконавчої влади;
б) мати представницький мандат;
в) обіймати посаду міського, сільського, селищного голови;
г) займатися будь-якою, крім цієї, оплачуваною роботою;
д) входити до складу керівництва, правління чи ради підприємства, установи, організації, що має на меті одержання прибутку.
2) зобов'язані додержуватись інших вимог та обмежень, які встановлюються Законом України "Про державну службу".
2. Для призначення членом Правління Національного банку кандидат на цю посаду подає відомості, що підтверджують його відповідність вимогам, встановленим частинами першою цієї статті, які невідкладно публікуються на офіційному веб-сайті Президента України та Верховної Ради України.".
13) частину другу статті 24 викласти в такій редакції:
"Національний банк щорічно до 15 вересня інформує Верховну Раду України про напрями грошово-кредитної та валютної політики, розробленої Національним банком на наступний рік і на більш тривалий період.".
14) пункт 3 частини першої статті 25 викласти в такій редакції:
"3) рефінансування лише комерційних банків без іноземного капіталу, розмір капіталу яких є не нижче встановленого законом;".
15) статтю 30 викласти в такій редакції:
"Стаття 30. Регулювання імпорту та експорту капіталу
1. Національний банк відповідно до законодавства України про зовнішньоекономічну діяльність та систему валютного регулювання і валютного контролю регулює імпорт та експорт капіталу.
2. З метою захисту інтересів вкладників і кредиторів та забезпечення фінансової надійності банківської системи України Національний банк забезпечує наступні умови допуску іноземного капіталу до банківської системи України:
1) банки, що мають іноземну участь більш ніж 25%, не можуть отримувати кошти від Національного банку України, у тому числі на рефінансування чи у вигляді стабілізаційних кредитів тощо;
2) участь іноземців у банківської системі України прямо чи опосередковано не може перевищувати 15 відсотків у загальній сумі статутних капіталів банків та активів банків;
3) не можуть бути учасниками банків іноземні державні банки, неурядові установи інших держав та юридичні особи, які зареєстровані в офшорних зонах.
3. До складу керівних органів любого банку, що діє на території України, не можуть входити громадяни інших держав, особи, що мають громадянство більш ніж однієї держави або особи без громадянства.".
16) частину першу статті 41 викласти в такій редакції:
"Національний банк встановлює обов'язкові для Національного банку та інших банків стандарти та правила ведення бухгалтерського обліку та звітності, що відповідають вимогам законів України.".
17) пункт 1 частини першої статті 42 викласти в такій редакції:
"1) надає кредити комерційним банкам для підтримки ліквідності за ставкою не нижче ставки рефінансування Національного банку лише під заставу державних цінних паперів і коштів на кореспондентському рахунку банку в порядку, визначеному Національним банком;".
18) статтю 56 викласти в такій редакції:
"Стаття 56. Нормативно-правові акти Національного банку
1. Акти, з питань, віднесених до повноважень Національного банку є обов'язковими для органів державної влади і органів місцевого самоврядування, банків, підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також для фізичних осіб, лише у випадку, якщо вони видані у формі нормативно-правових актів, які пройшли реєстрацію в Міністерстві юстиції України та оприлюднені на офіційному веб-сайті Національного банку.
2. Нормативно-правові акти Національного банку видаються у формі постанов Правління Національного банку, а також інструкцій, положень, правил, що затверджуються постановами Правління Національного банку. Вони не можуть суперечити законам України та іншим законодавчим актам України і не мають зворотної сили, крім випадків, коли вони згідно із законом пом'якшують або скасовують відповідальність.
3. Нормативно-правові акти Національного банку підлягають обов'язковій державній реєстрації в Міністерстві юстиції України та набирають чинності відповідно до законодавства України, із невідкладним оприлюдненням після цього на офіційній веб-сторінці Національного банку.
4. Нормативно-правові акти не можуть містити в собі банківську таємницю та обмежувати конституційні права громадян.
5. Національний банк із питань, віднесених до його повноважень, може направляти банку припис, що містить банківську таємницю і є обов'язковим для цього банку, лише за умови, що такий лист із грифом "банківська таємниця" не стосується обмеження конституційних прав громадян.
6. Національний банк України, з питань, віднесених до його повноважень, може направляти банкам, їхнім підрозділам, афілійованим та спорідненим особам банків на території України та за кордоном, банківським об'єднанням, представництвам та філіям іноземних банків в Україні, листи (у тому числі і електронною поштою), які можуть мати лише інформаційний чи рекомендаційний характер та не є обов'язковими для виконання.
7. Нормативно-правові акти Національного банку можуть бути оскаржені відповідно до законодавства України.".
19) частину першу статті 63 викласти в такій редакції:
"1. Національний банк не має права вимагати від банків виконання операцій та інших дій, які не передбачені чи суперечать законам України та виданим на їхнє виконання нормативно-правовими актами Національного банку.".
20) статтю 69 викласти в такій редакції:
"Стаття 69. Внутрішній аудит
Національний банк контролює діяльність своїх структурних підрозділів шляхом проведення внутрішнього аудиту, який здійснюється підрозділом внутрішнього аудиту Національного банку, безпосередньо підпорядкованим Голові Ради Національного банку.
Порядок та періодичність проведення (не рідше одного разу на рік) внутрішнього аудиту в структурних підрозділах Національного банку затверджуються Радою Національного банку.".
21) статтю 69 викласти в такій редакції:
"Стаття 70. Зовнішній аудит
1. Головне контрольно-ревізійне управління України в порядку здійснення державного фінансового контролю забезпечує щорічне проведення аудиту за міжнародними стандартами, для перевірки річного звіту і подання висновку. Національний банк зобов’язаний надавати для проведення цього аудиту всю звітність та інформацію, необхідну для проведення аудиторської перевірки.
2. Рахункова палата в порядку здійснення контролю за надходженням коштів до Державного бюджету України та використанням коштів Державного бюджету України здійснює перевірку виконання кошторису доходів та витрат Національного банку.".
 
Відхилено оскільки не є предметом розгляду цього законопроекту     
13. 4. У Законі України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30; 2006р., №43, ст. 416):
 
   4. У Законі України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30; 2006 р., № 43, ст. 414):
 
14. 1) частину першу статті 31 викласти в такій редакції:
 
   1) частину першу статті 31 викласти в такій редакції:
 
15. "Мінімальний розмір статутного капіталу на день реєстрації банку не може бути менше 120 мільйонів гривень. Національний банк України не має права вимагати змін до статутного капіталу банків, зареєстрованих до набрання чинності цим Законом, за винятком випадків, передбачених законодавством";
 
   "Мінімальний розмір статутного капіталу на день реєстрації банку не може бути менше 120 мільйонів гривень. Національний банк України не має права вимагати змін до статутного капіталу банків, зареєстрованих до набрання чинності цим Законом, за винятком випадків, передбачених законодавством";
 
16. 2) частину другу статті 35 доповнити реченням такого змісту:
 
   2) частину другу статті 35 доповнити реченням такого змісту:
 
17. "мінімальний розмір регулятивного капіталу банку не може бути менше 75 мільйонів гривень";
 
-6- Кармазін Ю.А.
Частину 4 статті 35 Закону України "Про банки і банківську діяльність"викласти в такій редакції:
"Банку забороняється виплачувати дивіденди чи розподіляти капітал у будь-якій формі, якщо така виплата чи розподіл призведе до порушення нормативу адекватності капіталу, а також у випадках відмови банку виконувати свої зобов’язання перед споживачами послуг банку.".
 
Відхилено   "Мінімальний розмір регулятивного капіталу банку не може бути менше 75 мільйонів гривень";
 
18. 3) пункти 5-6 частини першої статті 96 викласти в такій редакції:
 
   3) пункти 5-6 частини першої статті 96 викласти в такій редакції:
 
19. "5) вимоги фізичних осіб, платежі яких або платежі на ім'я яких заблоковано (крім фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності);
 
   "5) вимоги фізичних осіб, платежі яких або платежі на ім'я яких заблоковано (крім фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності);
 
20. 6) вимоги Національного банку України за кредитами рефінансування;
 
   6) вимоги Національного банку України за кредитами рефінансування;
 
21. 6-1) вимоги Міністерства фінансів України, що виникли у зв'язку з наданням державної фінансової допомоги за виключенням внесків до статутного капіталу".
 
-7- Кармазін Ю.А.
У статті 96 Закону України "Про банки і банківську діяльність":
1. Пункт 1 частини 1 статті 96 викласти в такій редакції: "1) вимоги споживачів послуг банку - фізичних осіб, у тому числі і тих, платежі яких або платежі, на ім'я яких було заблоковано;".
2. Пункт 2 частини 1 статті 96 викласти в такій редакції: "2) вимоги споживачів послуг банку - юридичних осіб, у тому числі й тих, платежі яких або платежі, на ім'я яких було заблоковано;".
3. Пункт 3 частини 1 статті 96 викласти в такій редакції: "3) зобов'язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян;".
4. Пункт 4 частини 1 статті 96 викласти в такій редакції: "4) вимоги Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що виникли у випадках, визначених законодавством про гарантування вкладів фізичних осіб;".
5. Пункт 5 частини 1 статті 96 викласти в такій редакції: "5) грошові вимоги по заробітній платі, що виникли із зобов'язань банку перед працівниками до порушення процедури ліквідації банку;".
6. Пункт 6 частини 1 статті 96 викласти в такій редакції: "6) інші вимоги.".
7. Вилучити пункт 5 частини 1 статті 96
8. Частину 2 статті 96 викласти в такій редакції: "Оплата витрат, пов'язаних із здійсненням ліквідаційної процедури, здійснюється позачергово протягом усієї процедури ліквідації банку в межах кошторису витрат, затвердженого Національним банком України за рахунок його коштів із подальшою компенсацією з коштів, які залишилися після виплат, що здійснюються відповідно до пунктів 1-5 частини 1 цієї статті. До цих витрат, зокрема, належать:"
9. Частину 4 статті 96 викласти в такій редакції: "Ліквідатор здійснює реалізацію заставленого майна на аукціоні.".
10. Частину 7 статті 96 викласти в такій редакції: "У разі недостатності коштів, одержаних від продажу майна банкрута, для повного задоволення всіх вимог однієї черги вимоги задовольняються з урахуванням черговості набуття дати виплати коштів споживачам послуг банку відповідно до їхніх угод із банком, крім вимог кредиторів, зазначених у пункті 5 частини першої цієї статті.".
10. Частину 8 статті 96 вилучити.
11. Частину 9 статті 96 вилучити.
12. Частину 10 статті 96 викласти в такій редакції: "Вимоги, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, не розглядаються і вважаються погашеними, за виключенням випадків, коли кредитор не міг заявити свої вимоги з об’єктивних причин.".
13. Частину 11 статті 96 викласти в такій редакції: "Вимоги , не задоволені за недостатністю майна, повинні задовольнятися за рахунок власних коштів та майна власників (співвласників) банку. У випадку відмови чи неспроможності власників банку задовольнити вимоги кредиторів, його власники позбавляються волі на термін, достатній для виконання вимог кредиторів.".
14. Частину 12 статті 96 викласти в такій редакції: "У разі, якщо на момент закінчення строку ліквідації залишилися непроданими активи банку і негайний продаж матиме наслідком істотну втрату їх вартості, ліквідатор передає такі активи в управління визначеній Національним банком України юридичній особі, яка зобов'язана вжити заходів щодо продовження погашення заборгованості кредиторів банку за рахунок отриманих активів. Перелік таких активів із вказуванням її встановленої початкової вартості розміщаються на офіційному веб-сайті банку, що ліквідується та Національного банку України. Продаж таких активів допускається лише на аукціоні. Дані щодо власників і керівників банків та всіх етапів проведення процедури ліквідації банку безстроково зберігаються на офіційному веб-сайті Національного банку України в розділі "Банки, що ліквідовано".
 
Відхилено   6-1) вимоги Міністерства фінансів України, що виникли у зв'язку з наданням державної фінансової допомоги, за виключенням внесків до статутного капіталу".
 
    -8- Кармазін Ю.А.
Внести до Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 5-6, ст.30) такі зміни:
1. Абзац 10 частини 1 статті 2 викласти в такій редакції: "державний реєстр банків - реєстр, що ведеться Національним банком України, містить чинні відомості про державну реєстрацію всіх банків і безоплатний доступ до інформації електронної версії якого здійснюється на офіційному веб-сайті Національного банку України;"
2. Абзац 11 частини 1 статті 2 викласти в такій редакції: "вклад (депозит) - це кошти в готівковій або в безготівковій формі, у валюті України або в іноземній валюті, які розміщені клієнтами на їхніх іменних рахунках у банку на договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначення такого строку й підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору й на виплату яких мораторію забороняється;".
3. Ввести новий абзац 14 частини 1 статті 2 і викласти його в такій редакції: "документально підтверджені вимоги до боржника щодо його майнових зобов'язань – угода між споживачем послуг і банком та письмова довідка про відмову банку виконати умови угоди, яку посадова особа банку, що відмовилася виконати умови цієї угоди, повинна видати невідкладно;".
4. Абзац 23 частини 1 статті 2 викласти в такій редакції: "Споживач послуг банку - будь-яка фізична чи юридична особа, що користується послугами банку;"
5. Абзац 26 частини 1 статті 2 викласти в такій редакції: "кредитор банку - юридична або фізична особа, яка має документально підтверджені вимоги до банку щодо його майнових зобов'язань;"
6. Абзац 30 частини 1 статті 2 викласти в такій редакції: "мораторій - зупинення виконання банком майнових зобов'язань (за виключенням вкладів та депозитів, що розміщені в банку) і зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), строк виконання яких настав до дня введення мораторію, та зупинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов'язань та зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), застосованих до прийняття рішення про введення мораторію;".
7. Абзац 31 частини 1 статті 2 викласти в такій редакції: "неплатоспроможність банку - неспроможність банку своєчасно та в повному обсязі виконати законні вимоги споживачів банківських послуг та кредиторів через відсутність коштів або зменшення розміру капіталу банку до суми, що становить менше однієї третини мінімального розміру регулятивного капіталу банку;"
8. Абзац 32 частини 1 статті 2 викласти в такій редакції: "нормативно-правові акти Національного банку України - нормативно-правові акти, що видаються Національним банком України у межах його повноважень на виконання Конституції України, цього та інших законів України, у тому числі ті, які містять одну або більше норм, що зачіпають соціально-економічні, політичні, особисті та інші права, свободи й законні інтереси громадян, проголошені й гарантовані Конституцією та законами України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколами, або наслідком прийняття яких зачіпляються права, свободи й законні інтереси громадян;"
9. Додати нову частину 6 статті 5 в такій редакції: "Банк та його учасники несуть повну відповідальність за зобов'язаннями банку.".
10. Частину 2 статті 9 викласти в такій редакції: "Банківське об'єднання створюється за попередньою згодою Антимонопольного комітету України та Національного банку України та підлягає державній реєстрації шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру банків".
11. Частину 3 статті 9 викласти в такій редакції: "Порядок отримання дозволу на створення банківського об'єднання та порядок його державної реєстрації встановлюються спільною постановою Антимонопольного комітету України та Національним банком України."
12. Частину 6 статті 9 викласти в такій редакції: "Банківське об'єднання зобов'язане негайно публікувати на своєму офіційному веб-сайті та в офіційних друкованих виданнях - газетах "Урядовий кур'єр" та "Голос України" інформацію про створення банківського об'єднання за визначеною Національним банком України формою, про зміни в ньому та про припинення його діяльності, а також консолідовану звітність за обсягами та за формою, встановленими Національним банком України. Ця інформація також публікується на офіційному веб-сайті Національного банку.".
13. Частину 2 статті 10 викласти в такій редакції: "Банківська корпорація підлягає реєстрації в Антимонопольному комітеті України та Національному банку України і заноситься до Державного реєстру банків. Статутний капітал банківської корпорації повинен відповідати загальним вимогам Національного банку України щодо статутного капіталу новостворюваного комерційного банку".
14. Частину 1 статті 13 викласти в такій редакції: "З метою захисту та представлення інтересів своїх членів, розвитку міжрегіональних та міжнародних зв'язків, забезпечення наукового та інформаційного обміну і професійних інтересів, розробки рекомендацій щодо банківської діяльності банки мають право створювати неприбуткові спілки чи асоціації, які підлягають реєстрації в Антимонопольному комітеті України".
15. Частину 4 статті 15 викласти в такій редакції: "Не дозволяється використовувати для найменування банку назву, яка повторює вже існуючу назву іншого банку або вводить в оману щодо видів діяльності, які здійснює банк. Вживання у найменуванні банку слів "Україна", "державний", "центральний", "національний" та похідних від них можливе лише для державних банків, які отримали на це згоду Національного банку України".
16. Пункт 7 частини 2 статті 17 викласти в такій редакції: "7) бухгалтерську і фінансову звітність за останні чотири роки - для учасників - юридичних осіб, які матимуть істотну участь у банку, довідку Державної податкової адміністрації України про доходи за останні чотири роки - для учасників - фізичних осіб, які матимуть істотну участь у банку;"
17. Частину 7 статті 17 викласти в такій редакції: "Національний банк України видає банку свідоцтво про його державну реєстрацію за встановленою ним формою та негайно оприлюднює це рішення на офіційному веб-сайті Національного банку України."
18. Частину 3 статті 18 викласти в такій редакції: "Про відмову у державній реєстрації банку Національний банк України приймає мотивоване рішення та негайно оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті. Засвідчена Національним банком України копія рішення про відмову в реєстрації банку надсилається уповноваженій особі банку рекомендованим листом або вручається під розпис.
19. Частину 1 статті 19 викласти в такій редакції: "Банк має право здійснювати банківську діяльність тільки після отримання банківської ліцензії, копія якої повинна негайно розміщуватися на офіційних веб-сайтах Національного банку України і банку, який її отримав, та касових залах і приміщеннях, які виділені для обслуговування споживачів банківських послуг, у всіх відділеннях цього банку."
20. Частину 2 статті 19 викласти в такій редакції: "Без отримання банківської ліцензії не дозволяється здійснювати діяльність по залученню вкладів та інших коштів, що підлягають поверненню, а також вести рахунки. Особи, винні у здійсненні банківської діяльності без банківської ліцензії, несуть кримінальну відповідальність згідно із законами України."
21. Частину 7 статті 19 викласти в такій редакції: "Національний банк України зобов’язаний відмовити у наданні ліцензії, якщо зазначені у цій статті умови не виконані банком протягом одного року з дати державної реєстрації банку. В такому разі державна реєстрація банку скасовується і банк ліквідується."
22. Частину 8 статті 19 викласти в такій редакції: "Рішення про надання банківської ліцензії чи про відмову у її наданні приймається Національним банком України протягом одного місяця з дня отримання повного пакета документів, зазначених у цій статті. У разі реорганізації банку за результатами процедури тимчасової адміністрації рішення про надання банківської ліцензії приймається Національним банком України протягом триденного терміну з дня отримання повного пакета документів, зазначених у цій статті. Копія рішення повинна негайно розміщуватися на офіційних веб-сайтах Національного банку України і банку, який її отримав, та касових залах і приміщеннях, які виділені для обслуговування споживачів банківських послуг, у всіх відділеннях цього банку."
23. Частину 2 статті 20 викласти в такій редакції: "Національний банк України негайно повідомляє банк про відкликання у нього банківської ліцензії. Копія рішення повинна негайно розміщуватися на офіційних веб-сайтах Національного банку України і банку, який її отримав, та касових залах і приміщеннях, які виділені для обслуговування споживачів банківських послуг, у всіх відділеннях цього банку. Банк протягом трьох днів з моменту отримання рішення зобов'язаний повернути Національному банку України свою банківську ліцензію.".
24. Частину 4 статті 20 викласти в такій редакції: "Рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії також негайно публікується в газетах "Урядовий кур'єр" та "Голос України" і є підставою для звернення до суду з позовом про ліквідацію банку."
25. Додати нову 6 частину статті 22 в такій редакції: "Копія рішення Національного банку України про відмову у державній реєстрації банку з істотною іноземною участю повинна негайно розміщуватися на офіційному веб-сайті Національного банку України".
26. Частину 4 статті 23 викласти в такій редакції: "Національний банк України має право прийняти рішення про припинення здійснення філією банку операцій на користь або за дорученням клієнтів, якщо інформація про відкриття банком своєї філії містить неправдиві відомості або діяльність філії не відповідає вимогам закону та нормативно-правовим актам Національного банку України. Копія цього рішення повинна бути негайно розміщена на офіційних веб-сайтах Національного банку України і банку, який її отримав, та касових залах і приміщеннях, які виділені для обслуговування споживачів банківських послуг, у всіх відділеннях цього банку та опублікована в газетах "Урядовий кур'єр" та "Голос України".
27. Частину 4 статті 27 викласти в такій редакції: "Національний банк України надає дозвіл чи відмовляє у реорганізації банку протягом одного місяця з моменту отримання заяви банку на реорганізацію. Копія цього рішення повинна бути негайно розміщена на офіційному веб-сайті Національного банку України та опублікована в газетах "Урядовий кур'єр" та "Голос України".
28. Частину 5 статті 34 викласти в такій редакції: "Якщо особа володіє істотною участю у банку чи збільшує свою участь до рівня, визначеного частиною першою цієї статті, без одержання письмового дозволу Національного банку України, останній має право заборонити такій особі прямо чи опосередковано, повністю чи частково користуватися правом голосу придбаних акцій (паїв) та брати участь будь-яким чином в управлінні справами банку. Копія цього рішення повинна бути негайно розміщена на офіційних веб-сайтах Національного банку України і банку, який її отримав, та касових залах і приміщеннях, які виділені для обслуговування споживачів банківських послуг, у всіх відділеннях цього банку та опублікована в газетах "Урядовий кур'єр" та "Голос України".
30. Частину 3 статті 36 викласти в такій редакції: "У разі коли діяльність банку може створювати загрозу інтересам вкладників та інших кредиторів банку, Національний банк України зобов’язаний вимагати від банку збільшення розміру резервів щорічних відрахувань до них."
31. Ввести нову частину 3 статті 37, виклавши в такій редакції: "Список учасників, які матимуть істотну участь у банку (у разі коли засновником банку є юридична особа, членів ради директорів і осіб, які мають істотну участь у цій юридичній особі), склад спостережної ради, правління (ради директорів) банку, головного бухгалтера банку та ревізійної комісії, а також відомості про професійну придатність та ділову репутацію цих осіб повинні бути оприлюднені на офіційному веб-сайті цього банку та Національного банку України.".
32. Частину 1 статті 39 викласти в такій редакції: "Спостережна рада банку обирається загальними зборами учасників з числа учасників банку або їх представників. Члени спостережної ради банку не можуть входити до складу правління (ради директорів) банку, ревізійної комісії банку. Склад спостережної ради і дані щодо її членів Копія цього рішення повинна бути негайно розміщена на офіційному веб-сайті Національного банку України та опублікована в газетах "Урядовий кур'єр" та "Голос України".
33. Пункт 3 частини 2 статті 41 викласти в такій редакції: "3) вносить на загальні збори учасників або спостережній раді банку пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності банку та захисту інтересів споживачів послуг банку."
34. Пункт 6 частини 2 статті 41 викласти в такій редакції: "Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності банку за дорученням загальних зборів учасників, спостережної ради банку або на вимогу учасника (учасників), які володіють у сукупності не менш ніж 10 відсотками голосів.".
35. Пункт 12 частини 2 статті 41 викласти в такій редакції: "Позачергові засідання ревізійної комісії можуть скликатися спостережною радою банку чи за ініціативою акціонерів, які володіють у сукупності не менш ніж 10 відсотками голосів.".
36. Пункт 1 частини 2 статті 42 викласти в такій редакції: "1) наявність вищої фінансової освіти для голови ради і правління банку, головного бухгалтера і його заступника, та вищої фінансової чи юридичної освіти залежно від займаної посади для інших керівників (ця вимога не застосовується до членів спостережної ради банку);".
37. Пункт 2 частини 2 статті 42 викласти в такій редакції: "2) стаж роботи у банківській системі за відповідним фахом (ця вимога не застосовується до членів спостережної ради банку) - не менше десяти років, за виключенням керівників відокремлених структурних підрозділів банку, для яких такий стаж роботи повинен бути не менше 5 років;".
38. Частину 1 статті 46 викласти в такій редакції: "Правління (рада директорів) банку зобов'язане негайно інформувати Національний банк України про:"
39. Пункт 3 частини 1 статті 46 викласти в такій редакції: "3) втрати на суму, що перевищує 10 відсотків капіталу банку;"
40. Пункт 3 частини 1 статті 46 викласти в такій редакції: "5) наявність хоча б однієї з підстав для введення тимчасової адміністрації чи призначення ліквідатора;"
41. Частину 3 статті 47 викласти в такій редакції: "За умови отримання письмового дозволу Національного банку України, копія якого повинна бути негайно розміщена на офіційних веб-сайтах Національного банку України і банку, який її отримав, та касових залах і приміщеннях, які виділені для обслуговування споживачів банківських послуг, у всіх відділеннях цього банку, банки також мають право здійснювати такі операції:"
42. Частину 6 статті 49 викласти в такій редакції: "Банк не може надавати кредити під процент, ставка якого є нижчою від процентної ставки за кредитами, які бере сам банк, і процентної ставки, що виплачується ним по депозитах.".
43. Вилучити частину 7 статті 49.
44. Частину 7 статті 51 викласти в такій редакції: "Під час оплати за договорами, укладеними державними, казенними, комунальними підприємствами та господарськими товариствами, в яких державна частка акцій становить не менше 50 відсотків, банки перевіряють наявність звіту про результати здійснення процедури закупівлі та інших документів, що підтверджують виконання такими підприємствами та господарськими товариствами вимог законодавства України щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти.".
45. Частину 3 статті 52 викласти в такій редакції: "Банк не може укладати угоди з пов'язаними особами, які передбачають нарахування відсотків та комісійних на здійснення банківських операцій, які менші звичайних, та нарахування відсотків за вкладами і депозитами, які більші звичайних.".
46. Частину 2 статті 54 викласти в такій редакції: "Національний банк України та спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів застосовують заходи впливу до банків та інших осіб, які порушують вимоги цієї статті.".
47. Частину 4 статті 55 викласти в такій редакції: "Банкам забороняється в односторонньому порядку змінювати умови укладених з клієнтами договорів, зокрема, збільшувати розмір процентної ставки за кредитними договорами або зменшувати її розмір за договорами банківського вкладу.".
48. Частину 1 статті 56 викласти в такій редакції: "Споживач послуг банку має право доступу до інформації щодо діяльності банку й свого вкладу чи кредиту. Банки зобов'язані негайно на вимогу клієнта безоплатно надати таку інформацію у вигляді, що дає можливість безперешкодно ознайомитися з нею:"
49. Частину 2 статті 58 викласти в такій редакції: "Банк відповідає за невиконання або несвоєчасне виконання зобов'язань у разі оголошення мораторію на задоволення вимог кредиторів, зупинення операцій по рахунках, арешту власних коштів банку на його рахунках уповноваженими органами державної влади. Банк, а також фізичні і юридичні особи, інтереси яких були порушені такими рішеннями уповноважених органів державної влади мають право звертатися до суду щодо відміни цих рішень та компенсації нанесених їм збитків та недотриманої вигоди від дій вищезазначених уповноважених органів державної влади.".
50. Частину 2 статті 58 викласти в такій редакції: "Учасники банку відповідають усім своїм майном.".
51. Частину 4 статті 59 викласти в такій редакції: "Рішення суду про стягнення на кошти, які знаходяться на рахунках юридичних чи фізичних осіб, підлягають негайному і безумовному виконанню."
52. Частину 4 статті 60 викласти в такій редакції: "Положення цієї статті не поширюються на узагальнену по банках інформацію, яка підлягає опублікуванню. Перелік інформації, що підлягає обов'язковому опублікуванню, встановлюється цим Законом, Національним банком України - у відповідності із чинним законодавством та додатково самим банком - на його розсуд.".
53. Частину 7 статті 67 викласти в такій редакції: "У разі розгляду Національним банком України питань щодо застосування заходів впливу до конкретного банку для надання пояснень запрошується голова правління (ради директорів) або голова спостережної ради цього банку, за винятком випадків введення тимчасової адміністрації або відкликання ліцензії банку і призначення ліквідатора.".
54. Частину 1 статті 70 викласти в такій редакції: "Банк зобов'язаний публікувати квартальні баланси, а також звіт про прибутки (збитки) на офіційному веб-сайті банку негайно після його підписання, та в газетах "Урядовий кур'єр" та "Голос України" протягом місяця, наступного за звітним кварталом.".
55. Частину 2 статті 70 викласти в такій редакції: "Банк зобов'язаний публікувати річну фінансову звітність, підтверджену аудитором на офіційному веб-сайті банку негайно після його підписання, та в газетах "Урядовий кур'єр" і "Голос України", не пізніше 1 червня наступного за звітним року в газетах "Урядовий кур'єр" чи "Голос України".
56. Підпункт и пункту 4 частини 1 статті 73 викласти в такій редакції: "и) введення тимчасової адміністрації.".
57. Частину 5 статті 73 викласти в такій редакції: "Рішення Національного банку України щодо введення тимчасової адміністрації і введення обмеження права споживачів банківських послуг користуватися власними коштами є нормативно-правовим актом, який підлягає реєстрації у порядку встановленому законодавством України.".
58. Пункт 3 частини 2 статті 75 викласти в такій редакції: "3) якщо банк протягом 10 робочих днів не виконує 10 і більше відсотків своїх прострочених зобов'язань;". 59. Внести новий пункт 9 частини 2 статті 75 в такій редакції: "9) відмови банку у наданні споживачам послуг банку належних їм коштів чи документів про цю відмову."
60. Частину 9 статті 76 викласти в такій редакції: "Додаткова винагорода тимчасовому адміністратору і спеціалістам може встановлюватися в межах кошторису за згодою Національного банку України лише після виплат кредиторам всіх черг.".
61. Пункт 1 частини 9 статті 76 викласти в такій редакції: "1) яка, або її близькі родичі, чоловік, жінка, діти, батьки, є кредиторами, пов'язаними особами або акціонерами банку;"
62. Пункт 2 частини 9 статті 76 викласти в такій редакції: "2) що мала судимість, була звільнена з попереднього місця роботи за дискредитуючи вчинки, або якому відповідно до вимог чинного законодавства не може бути надано допуск до державної таємниці, або є обвинуваченою по кримінальній справі;".
63. Пункт 3 частини 9 статті 76 викласти в такій редакції: "3) не виконала своїх зобов'язань перед будь-яким банком, фінансовою установою чи господарюючим суб'єктом.".
64. Частину 10 статті 76 викласти в такій редакції: "Для виявлення конфлікту інтересів особа до моменту призначення тимчасовим адміністратором зобов'язана надати Національному банку України інформацію про власні, та своїх близьких родичів, чоловіка чи дружини, дітей, батьків, особисті і ділові інтереси, зокрема щодо:"
65. Пункт 1 частини 10 статті 76 викласти в такій редакції: "1) заборгованості перед банком, трудових і фінансових відносин з ним або володіння майновими правами банку;".
66. Частину 14 статті 76 викласти в такій редакції: "Невиконання або неналежне виконання тимчасовим адміністратором своїх повноважень відповідно до цього Закону, що завдало збитків банку чи кредиторам, є підставою для припинення виконання ним обов'язків, позбавлення сертифіката на право здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації банків без права повторного отримання сертифікату та притягненням до встановленої законом відповідальності.".
67. Частину 1 статті 78 викласти в такій редакції: "З дня призначення тимчасового адміністратора повноваження загальних зборів, спостережної ради і правління (ради директорів) банку переходять до тимчасового адміністратора. Угоди, укладені керівниками банку після призначення тимчасового адміністратора, визнаються рішенням тимчасового адміністратора недійсними з моменту укладення про що він негайно письмово інформує сторони угод. Особи, інтереси яких були порушені таким рішенням можуть оскаржити це рішення в суді.".
68. Частину 1 статті 79 викласти в такій редакції: "Національний банк України негайно розміщує інформацію про введення тимчасової адміністрації та призначення тимчасового адміністратора із зазначенням дати початку здійснення тимчасової адміністрації на офіційному веб-сайті Національного банку України і в газетах "Урядовий кур'єр" та "Голос України" і надсилає його до головного офісу та до кожного територіально відокремленого відділення банку, філії.".
69. Частину 2 статті 79 викласти в такій редакції: "Тимчасовий адміністратор забезпечує невідкладне розміщення копії рішення Національного банку України про введення тимчасової адміністрації та призначення тимчасового адміністратора в у касових залах і приміщеннях, які виділені для обслуговування споживачів банківських послуг, у всіх відділеннях цього банку.".
70. Частину 1 статті 80 викласти в такій редакції: "Тимчасовий адміністратор негайно після свого призначення зобов'язаний зупинити розподіл капіталу банку чи виплату дивідендів у будь-якій формі і забезпечити збереження активів та документації банку, а також активів та документації афілійованих осіб, в яких банк має участь, що становить не менше 25 відсотків.".
71. Частину 3 статті 80 викласти в такій редакції: "З дня свого призначення, і протягом всього часу перебування на цій посаді, адміністратор несе всю відповідальність за забезпечення повного виконання зобов'язань банку перед споживачами послуг банку, які були укладені до призначення тимчасової адміністрації, і не має права вводити ніяких обмежень щодо виконання цих зобов’язань, має повне та виняткове право управляти банком і контролювати його, вживати будь-яких заходів щодо відновлення належного фінансового стану банку або, при необхідності, підготувати банк до продажу чи реорганізації з метою забезпечення інтересів вкладників та інших кредиторів.".
72. Частину статті викласти в такій редакції: "3) розривати в порядку, встановленому законодавством України, будь-які угоди за участю банку (окрім зобов'язань банку перед споживачами послуг банку), які, на думку тимчасового адміністратора, є збитковими чи непотрібними для банку;".
73. Вилучити пункт 8 частини 2 статті 80.
74. Частину 1 статті 81 викласти в такій редакції: "Тимчасовий адміністратор зобов’язаний негайно звернутися до суду з вимогою визнання угод недійсними, якщо за цими угодами здійснено:".
75. Частину 2 статті 81 викласти в такій редакції: "При зверненні до суду тимчасовий адміністратор не сплачує державного мита, судовий збір та витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи. У випадку прийняття рішення на користь тимчасового адміністратора всі судові витрати, пов’язані із цим зверненням до суду, покладаються на банк та учасників банку.".
76. Частину 1 статті 85 викласти в такій редакції: "З метою створення сприятливих умов для відновлення фінансового стану банку, який відповідав би встановленим цим Законом та нормативно-правовими актами Національного банку України вимогам, Національний банк України має право введення мораторію на задоволення вимог кредиторів (окрім зобов'язань банку перед споживачами послуг банку) під час здійснення тимчасової адміністрації, але на строк не більше шести місяців."
77. Пункт 2 частини 3 статті 85 викласти в такій редакції: "2) не нараховуються неустойка (штраф, пеня), інші фінансові (економічні) санкції за невиконання чи неналежне виконання грошових зобов'язань (окрім зобов'язань банку перед споживачами послуг банку) і зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)."
78. Частину 4 статті 85 викласти в такій редакції: "Мораторій не поширюється на вимоги щодо виконання зобов'язань банку перед споживачами послуг банку, обслуговування поточних операцій, здійснюваних тимчасовим адміністратором, на вимоги щодо виплати заробітної плати, аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю та життю громадян, авторської винагороди, а також на задоволення вимог кредиторів, що виникли у зв'язку із зобов'язаннями банку під час здійснення тимчасової адміністрації банку."
79. Частину 5 статті 85 викласти в такій редакції: "Після закінчення дії мораторію неустойка (штраф, пеня), а також суми завданих збитків, які банк був зобов'язаний сплатити споживачами послуг банку за невиконання зобов'язань банку перед ним, кредиторам за грошовими зобов'язаннями та зобов'язаннями щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), можуть бути заявлені до сплати в розмірах, які існували на дату введення мораторію, якщо інше не передбачено цим Законом, але не нижче ставок за кредитами, які були встановлені в банку щодо аналогічних зобов’язань на день припинення виконання своїх зобов’язань."
80. Частину 2 статті 87 викласти в такій редакції: "Ліквідація банку з ініціативи власників здійснюється в порядку, передбаченому законодавством України про господарські товариства, з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом та за згодою Національного банку України. Власники зобов'язаний негайно після прийняття рішення про ліквідацію банку опублікувати це рішення на своєму офіційному веб-сайті та в офіційних друкованих виданнях - газетах "Урядовий кур'єр" та "Голос України". Копія цього рішення також публікується на офіційному веб-сайті Національного банку України.".
81. Частину 3 статті 87 викласти в такій редакції: "Ліквідація банку з ініціативи Національного банку України здійснюється відповідно до цього Закону та нормативно-правових актів Національного банку України. Національного банку України зобов'язаний негайно після прийняття рішення про ліквідацію банку опублікувати це рішення на своєму офіційному веб-сайті та в офіційних друкованих виданнях - газетах "Урядовий кур'єр" та "Голос України".
82. Частину 4 статті 87 викласти в такій редакції: "Національний банк України зобов'язаний негайно після прийняття рішення про ліквідацію банку повідомити про це Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.".
83. Частину 5 статті 87 викласти в такій редакції: "У разі оскарження в судовому порядку рішення Національного банку про ліквідацію банку Національний банк України негайно повідомляє про це Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.".
84. Частину 4 статті 88 викласти в такій редакції: "Особи, зазначені в пункті 1 частини першої цієї статті, мають право звернутися до суду із заявою про визнання банку неплатоспроможним для чого вони направляють рекомендованим листом до суду за місцем розташування банку заяву про ліквідацію банку при настанні ознак неплатоспроможності банку з додаванням документально підтверджених доказів наявності невиконаних грошових зобов'язань банку перед ними.".
85. Вилучити частину 3 статті 88.
86. Частину 4 статті 88 викласти в такій редакції: "При підготовці справи до розгляду суддя витребує обґрунтований висновок Національного банку України щодо його відношення до доцільності ліквідації банку або рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та призначення ліквідатора. Національний банк України зобов'язаний надати один із зазначених документів протягом двох тижнів з дня отримання запиту суду.".
87. Вилучити частину 5 статті 88.
88. Частину 6 статті 88 викласти в такій редакції: "Якщо банк-боржник не спроможний виконати свої зобов'язання відповідно до рішення суду про примусове стягнення і досягнути домовленостей щодо реструктуризації визначеного боргу, Національний банк України зобов'язаний відкликати ліцензію та ініціювати процедуру ліквідації банку.".
89. Вилучити частину 7 статті 88.
90. Частину 10 статті 88 викласти в такій редакції: "Протягом одного місяця з дня прийняття справи до розгляду суд повинен визначитися стосовно позову про ліквідацію банку.".
91. Вилучити частину 11 статті 88.
92. Частину 1 статті 88 викласти в такій редакції: "Національний банк України зобов'язаний негайно після прийняття рішення про ліквідацію банку опублікувати це рішення на своєму офіційному веб-сайті. Ліквідатор негайно, після прийняття Національним банком України рішення про відкликання ліцензії або власником банку рішення про ліквідацію банку, здійснює опублікування відомостей про відкриття ліквідаційної процедури на офіційному веб-сайті банку, і за рахунок банку, у газетах "Урядовий кур'єр" та "Голос України".
93. Пункт 6 частини 1 статті 91 викласти в такій редакції: "6) укладення угод, пов'язаних з відчуженням майна банку чи передачею його майна третім особам, допускається лише через аукціони, які проводяться в порядку, передбаченому Законом;".
94. Пункт 14 частини 1 статті 92 викласти в такій редакції: "14) реалізує через аукціони, які проводяться в порядку, передбаченому Законом, майно банку для задоволення вимог, включених до реєстру вимог кредиторів;".
95. Пункт 15 частини 1 статті 92 викласти в такій редакції: "15) повідомляє про своє призначення державний орган з питань банкрутства негайно після прийняття рішення та надає державному органу з питань банкрутства інформацію для ведення єдиної бази даних щодо підприємств-банкрутів;".
96. Частину 2 статті 92 викласти в такій редакції: "З дня призначення ліквідатора до нього переходять права керівника (органів управління) банку. Керівники банку зобов’язані забезпечити негайну передачу ліквідатору бухгалтерської та іншої документації банку, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей банку ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених обов'язків винні особи несуть відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства України.".
97. Частину 1 статті 93 викласти в такій редакції: "Ліквідатор зобов’язаний направити рекомендованим листом до кожного споживача послуг банку, перед яким банк має зобов’язання, копію рішення щодо початку процедури банкрутства банку та письмове пояснення прав і обов’язків споживача. Ліквідатор припиняє приймання вимог кредиторів після закінчення одного місяця з дня опублікування оголошення про початок ліквідаційної процедури.".
98. Пункт 1 частини 2 статті 93 викласти в такій редакції: "1) визначає суму заборгованості кожному кредитору та відносить вимоги до певної черги погашення відповідно до законодавство України про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;".
99. Пункт 3 частини 2 статті 93 викласти в такій редакції: "3) протягом десяти днів із дня призначення надає Фонду гарантування вкладів фізичних осіб повний перелік вкладників, які мають право на відшкодування кошті в за вкладами, із визначенням їх розрахункової суми, що підлягає відшкодуванню, оформлений відповідно до вимог нормативно-правових актів Фонду;"
100. Пункт 5 частини 2 статті 93 викласти в такій редакції: "5) сповіщає рекомендованим листом кредиторів про акцептування вимог;".
101. Пункт 6 частини 2 статті 93 викласти в такій редакції: "6) публікує оголошення про день і місце, де можна ознайомитися з переліком вимог, та про дату подання цього переліку Національному банку України негайно на офіційному веб-сайті банку й за рахунок банку, щотижня протягом трьох тижнів, у газетах "Урядовий кур'єр" та "Голос України".
Національний банк України зобов'язаний негайно опублікувати це рішення на своєму офіційному веб-сайті.".
102. Частину 1 статті 94 викласти в такій редакції: "Майно, на яке звертається стягнення у ліквідаційній процедурі, оцінюється ліквідатором у порядку, встановленому законодавством України, оціночна вартість цього майна є початковою і воно продається на аукціоні.".
103. Частину 2 статті 94 викласти в такій редакції: "Для здійснення оцінки майна ліквідатор має право залучати на підставі договору спеціалістів з оплатою їх послуг за рахунок ліквідаційної маси, якщо інше не встановлено Національним банком України, відбираючи спеціалісті для здійснення цих послуг відповідно до процедур, які здійснюються для закупівлі товарів і послуг для державних потреб.".
104. Частину 1 статті 95 викласти в такій редакції: "Після проведення інвентаризації та оцінки майна банку ліквідатор розпочинає продаж майна на аукціоні.".
105. Частину 2 статті 95 викласти в такій редакції: "Порядок продажу майна банку, склад, умови та строки придбання майна погоджуються з Національним банком України. Ліквідатор негайно публікує цю інформацію на офіційному веб-сайті банку і за рахунок банку, у газетах "Урядовий кур'єр" та "Голос України".
Національний банк України зобов'язаний негайно опублікувати цю інформацію на своєму офіційному веб-сайті.".
106. Частину 3 статті 95 викласти в такій редакції: "Порядок проведення конкурсу (аукціону) визначається згідно із законодавством України.".
107. Вилучити частину 4 статті 95.
108. Частину 5 статті 95 викласти в такій редакції: "Ліквідатор зобов’язаний виставити на аукціон цінні папери та вимоги банку.".
109. Виключити частину 6 статті 95.
125. Частину 1 статті 99 викласти в такій редакції: "Банк або інші особи, на які поширюються повноваження Національного банку України, права, чи інтереси яких були порушені Національним банком України, мають право оскаржити в суді у встановленому законодавством порядку рішення, дії або бездіяльність Національного банку України чи його посадових осіб, а так само рішення, дії чи бездіяльність тимчасового адміністратора та ліквідатора.".
126. Частину 2 статті 99 викласти в такій редакції: "Рішення про призначення тимчасового адміністратора або ліквідатора можуть бути оскаржені в суді.".
127. Вилучити частину 3 статті 99.
128. Частину 4 статті 99 викласти в такій редакції: "При розгляді в суді справи, порушеної внаслідок або у зв'язку із застосуванням цього Закону проти Національного банку України або його службовця, тимчасового адміністратора або ліквідатора тимчасовий адміністратор, Національний банк України, ліквідатор або спеціаліст, призначений представляти або допомагати тимчасовому адміністратору або ліквідатору, несуть повну відповідальність за шкоду, завдану внаслідок рішень, дій або бездіяльності, виконаних згідно з обов'язками та повноваженнями або в ході їх виконання в рамках тимчасової адміністрації або ліквідації банку.".
129. Частину 4 статті 99 викласти в такій редакції: "Шкода, заподіяна внаслідок професійної помилки тимчасового адміністратора або ліквідатора, відшкодовується згідно з законодавством України.".
 
Відхилено оскільки не є предметом розгляду цього законопроекту   
22. 5. У Законі України "Про режим іноземного інвестування" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 19, ст. 80 із наступними змінами):
 
   5. У Законі України "Про режим іноземного інвестування" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 19, ст. 80 із наступними змінами):
 
23. 1) у статті 2:
 
   1) у статті 2:
 
24. абзац третій викласти в такій редакції:
 
   абзац третій частини першої викласти в такій редакції:
 
25. "грошової одиниці України - при реінвестиціях в об'єкт первинного інвестування чи в будь-які інші об'єкти інвестування відповідно до законодавства України";
 
-9- Полунєєв Ю.В.
У статті 2 абзац третій викласти в такій редакції:
"грошової одиниці України – відповідно до законодавства України";
 
Враховано   "грошової одиниці України – відповідно до законодавства України";
 
26. частину другу виключити;
 
   частину другу виключити;
 
27. 2) у статті 13:
 
   2) у статті 13:
 
28. частину першу виключити;
 
   частину першу виключити;
 
29. у частині другій слова "у майновій формі" виключити;
 
   у частині другій слова "у майновій формі" виключити;
 
30. частину четверту виключити.
 
   частину четверту виключити.
 
31. 6. У розділі ІІ Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи" (Голос України від 24.11.2009 - № 222):
 
   6. У розділі ІІ Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 52, ст. 763):
 
32. 1) абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:
 
   1) абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:
 
33. "Встановити, що пункти 6, 7 розділу ІІ цього Закону діють до 1 січня 2011 року";
 
   "Встановити, що пункти 6, 7 розділу ІІ цього Закону діють до 1 січня 2011 року";
 
34. 2) пункт 4 викласти в такій редакції:
 
   2) пункт 4 викласти в такій редакції:
 
35. "4. Надати право комерційним банкам проводити за погодженням із кожним позичальником реструктуризацію заборгованості за кредитами позичальників - фізичних осіб.
 
   "4. Надати право комерційним банкам проводити за погодженням із кожним позичальником реструктуризацію заборгованості за кредитами позичальників - фізичних осіб.
 
36. Реструктуризація розповсюджується на:
 
   Реструктуризація розповсюджується на:
 
37. 1) кредити, видані комерційними банками;
 
   1) кредити, видані комерційними банками;
 
38. 2) кредити, номінальна сума яких не перевищує один мільйон гривень, у тому числі деноміновані в іноземній валюті.
 
-10- Полунєєв Ю.В.
Підпункт другий абзацу другого пункту 4 викласти в такій редакції:
"2) кредити, номінальна сума яких не перевищує три мільйони гривень, у тому числі деноміновані в іноземній валюті";
Абзац третій пункту 4 виключити.
Підпункт перший абзацу четвертого пункту 4 викласти в такій редакції:
"1) надання позичальникам відстрочки сплати суми основного боргу за кредитними договорами на термін не більше трьох років";
Підпункт третій абзацу четвертого пункту 4 виключити.
Абзац п’ятий пункту 4 викласти в такій редакції:
"За реструктуризованими згідно із цією частиною кредитними договорами комерційні банки зобов’язані звільнити позичальників від сплати будь-яких штрафних санкцій за несвоєчасне виконання умов кредитних договорів, що виникли до дати такої реструктуризації";
Абзац шостий пункту 4 викласти в такій редакції:
"У разі якщо позичальник у повному обсязі та своєчасно виконує реструктуризовані зобов’язання за кредитним договором протягом трьох років з дня реструктуризації боргу, він отримує право, а комерційний банк має зобов’язання на щорічне зменшення на 0,5 відсотка суми основного непогашеного боргу протягом наступних п’яти років з віднесенням зазначеної суми на валові витрати банку";
 
Враховано   2) кредити, номінальна сума яких не перевищує три мільйони гривень, у тому числі деноміновані в іноземній валюті.
 
39. При іпотечному кредитуванні реструктуризації підлягають тільки кредити під заставу житлової нерухомості, яка є єдиним помешканням позичальника та його сім’ї.
 
      
40. Реструктуризація здійснюється шляхом:
 
   Реструктуризація здійснюється шляхом:
 
41. 1) надання позичальникам відстрочки сплати суми основного боргу за кредитними договорами на термін не більше двох років;
 
   1) надання позичальникам відстрочки сплати суми основного боргу за кредитними договорами на строк не більше трьох років;
 
42. 2) подовження терміну кредитних договорів з урахуванням обмежень, що діють в комерційних банках та обставин щодо фінансового стану, в яких знаходяться позичальники;
 
   2) подовження строку кредитних договорів з урахуванням обмежень, що діють в комерційних банках, та обставин щодо фінансового стану, в яких знаходяться позичальники;
 
43. 3) зміни механізму нарахування відсотків, таким чином, щоб частина щомісячних платежів з обслуговування кредитів не перевищувала 35 відсотків сукупного місячного доходу сім’ї;
 
      
44. 4) у іншій спосіб, що не суперечить діючому законодавству.
 
   3) у іншій спосіб, що не суперечить законодавству.
 
45. За реструктуризованими згідно із цією частиною кредитними договорами комерційні банки мають звільнити позичальників від сплати будь-яких штрафних санкцій за несвоєчасне виконання умов кредитних договорів, що виникли до дати такої реструктуризації.
 
   За реструктуризованими згідно з цією частиною кредитними договорами комерційні банки зобов’язані звільнити позичальників від сплати будь-яких штрафних санкцій за несвоєчасне виконання умов кредитних договорів, що виникли до дати такої реструктуризації.
 
46. У разі якщо позичальник за іпотечним кредитом обслуговує реструктуризовані зобов’язання у повному обсязі та своєчасно протягом п’яти років з дня реструктуризації боргу, позичальник отримує право, а комерційний банк має зобов’язання на щорічне зменшення на 0, 25 відсотка суми основного непогашеного боргу протягом наступних п’яти років з віднесенням зазначеної суми на валові витрати банку";
 
   У разі якщо позичальник у повному обсязі та своєчасно виконає реструктуризовані зобов’язання за кредитним договором протягом трьох років з дня реструктуризації боргу, він отримує право, а комерційний банк має зобов’язання на щорічне зменшення на 0,5 відсотка суми основного непогашеного боргу протягом наступних п’яти років з віднесенням зазначеної суми на валові витрати банку";
 
47. 3) пункти 8-11 виключити.
 
-11- Кармазін Ю.А.
У Бюджетному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 37-38, ст. 189 із внесеними змінами)
1) статтю 33 доповнити новою частиною 5-1 і викласти частини 5 і 5-1 в такій редакції:
"5. Національний банк України до 1 квітня року, що передує плановому, подає до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України проект кошторису доходів та видатків Національного банку України на наступний бюджетний період для включення до проекту Державного бюджету України на наступний рік.
5-1. Національний банк України до 15 вересня року, що передує плановому, подає до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України Основні засади грошово-кредитної політики на наступний бюджетний період.".
2) частину шосту статтю 50 доповнити викласти частини 5 і 5-1 в такій редакції:
"6. Не пізніше 15 лютого Національний банк України за підсумками року здійснює перерахування до Державного бюджету України на поточний рік прибутку за минулий рік на підставі звіту про виконання кошторису доходів та витрат Національного банку України та розподілу прибутку затвердженого Радою Національного банку України в установленому порядку. Перерахування здійснюється однією сумою. Авансове перерахування коштів Національного банку України до Державного бюджету України забороняється.".
 
Відхилено оскільки не є предметом розгляду цього законопроекту  3) пункти 8-11 виключити.
 
48. ІІ. Прикінцеві положення
 
-12- Кармазін Ю.А.
Викласти прикінцеві та перехідні положення в такій редакції:
"ІV. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України та Національному банку України вжити заходів щодо приведення власних нормативно-правових актів, які випливають із цього Закону, у відповідність із цим Законом.".
 
Відхилено   ІІ. Прикінцеві положення
 
49. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
50. 2. Кабінет Міністрів України разом з Національним банком України та за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності у місячний строк з дня набрання чинності цього Закону розробляють та затверджують спеціальний механізм цільового кредитування реального сектору економіки.

   2. Кабінету Міністрів України разом з Національним банком України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом розробити та затвердити спеціальний механізм цільового кредитування реального сектору економіки.