Кількість абзаців - 165 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (щодо обрання міських голів за мажоритарною системою абсолютної більшості) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
З а к о н У к р а ї н и
 
   Проект
З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
1. Про внесення змін до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (щодо обрання міських голів за мажоритарною системою абсолютної більшості)
 
   Про внесення змін до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" щодо обрання міських голів за мажоритарною системою абсолютної більшості
 
2. З метою сприяння реалізації громадянами своїх виборчих прав Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
 
   З метою сприяння реалізації громадянами своїх виборчих прав Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 30-31, ст. 382; 2005 р., № 35-36, ст. 446; 2006 р., № 5-6, ст. 75, № 10-11, ст. 97, ст. 98, № 33, ст. 284; 2007 р., № 13, ст. 134) такі зміни:
 
   І. Внести до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 30-31, ст. 382; 2005 р., № 35-36, ст. 446; 2006 р., № 5-6, ст. 75, № 10-11, ст. 97, ст. 98, № 33, ст. 285; 2007 р., № 13, ст. 134; 2009 р., № 19, ст.260, № 30, ст. 424, № 36-37, ст. 511) такі зміни:
 
4. 1) у статті 2:
 
-1- Подгорний С.П.
У тексті законопроекту слова "міських (міст з населенням не більше 75 тисяч чоловік)" та " (міст з населенням понад 75 тисяч чоловік)" виключити.
 
Враховано   1. У статті 2:
 
5. а) частину восьму викласти в такій редакції:
 
-2- Подгорний С.П.
У тексті законопроекту слова "тисяч чоловік" замінити словами "тисяч жителів"
 
Відхилено   1) частину восьму викласти в такій редакції:
 
6. "8. Вибори сільських, селищних, міських (міст з населенням не більше 75 тисяч чоловік) голів проводяться за мажоритарною виборчою системою відносної більшості в єдиному одномандатному окрузі, межі якого збігаються з межами відповідного села (кількох сіл, жителі яких добровільно об'єдналися у сільську громаду), селища, міста (з населенням не більше 75 тисяч чоловік) згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм.";
 
-3- Гордієнко С.В.
У тексті законопроекту слова "з населенням понад 75 тисяч чоловік" замінити словами "обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення, міста Києва", а слова "з населенням не більше 75 тисяч чоловік" замінити словами "районного значення або такого, яке входить до складу міста обласного значення".
 
Відхилено   "8. Вибори сільських, селищних голів проводяться за мажоритарною виборчою системою відносної більшості в єдиному одномандатному окрузі, межі якого збігаються з межами відповідного села (кількох сіл, жителі яких добровільно об'єдналися у сільську громаду), селища згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм";
 
    -4- Ключковський Ю.Б.
У тексті законопроекту слова "75 тисяч чоловік" замінити словами "75 тисяч виборців"
 
Відхилено    
    -5- Сінченко В.М.
У запропонованій редакції статті 2 законопроекту:
у частині 8 слова " (міст з населенням не більше 75 тисяч чоловік)" виключити, а слова "мажоритарною виборчою системою відносної більшості" замінити словами "мажоритарною виборчою системою абсолютної більшості";
частину 9 статті 2 та положення законопроекту, якими передбачено мажоритарну виборчу систему відносної більшості для сільських, селищних голів виключити.
 
Відхилено    
7. б) після частини восьмої доповнити новою частиною такого змісту:
 
   2) після частини восьмої доповнити новою частиною такого змісту:
 
8. "9. Вибори міських (міст з населенням понад 75 тисяч чоловік) голів проводяться за мажоритарною виборчою системою абсолютної більшості в єдиному одномандатному окрузі, межі якого збігаються з межами відповідного міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм";
 
-6- Куликов К.Б.
Доповнити статтю 2 новою частиною дев'ятою наступного змісту
"9. Вибори міських голів у містах – адміністративних центрах областей, місті Києві проводяться за мажоритарною виборчою системою абсолютної більшості в єдиному одномандатному окрузі, межі якого збігаються з межами міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм та з урахуванням вимог цього Закону.".
 
Відхилено   "9. Вибори міських голів проводяться за мажоритарною виборчою системою абсолютної більшості в єдиному одномандатному окрузі, межі якого збігаються з межами відповідного міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм".
 
9. У зв'язку з цим частину дев’яту вважати частиною десятою;
 
-7- Подгорний С.П.
Ключковський Ю.Б.
Доповнити статтю новою частиною такого змісту:
"11. Населення міста визначається за даними відповідного територіального органу державної статистики як сумарна кількість жителів усіх сіл, селищ, міст, що входять до його складу, станом на рік, що передує року початку виборчого процесу з виборів міського голови".
 
Відхилено   У зв'язку з цим частину дев’яту вважати частиною десятою.
 
10. 2) статтю 15 після частини п’ятої доповнити новою частиною шостою такого змісту:
 
-8- Подгорний С.П.
Ключковський Ю.Б.
Пункт 2 законопроекту виключити
 
Враховано      
11. "6. Днем виборів є день голосування незалежно від виду виборів, день повторного голосування - у разі його проведення, а також день голосування на повторних виборах".
 
      
12. У зв’язку з цим частини шосту-одинадцяту вважати частинами сьомою-дванадцятою відповідно.
 
-9- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Доповнити законопроект новим пунктом такого змісту:
"2. У частині третій статті 18 слова "повторних, позачергових, проміжних чи перших місцевих виборів, які проводяться не одночасно" замінити словами "місцевих виборів не одночасно".
 
Враховано   2. У частині третій статті 18 слова "повторних, позачергових, проміжних чи перших місцевих виборів, які проводяться не одночасно" замінити словами "місцевих виборів не одночасно".
 
13. 3) пункт 16 частини другої статті 24 викласти в такій редакції:
 
      
14. "16) визнає вибори до відповідної ради або голосування на виборчій дільниці недійсними у випадку, передбаченому статтями 72, 75 і 75-1 цього Закону";
 
-10- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Пункт 3 законопроекту виключити
 
Враховано      
15. 4) частину восьму статті 26 після слів "не пізніше дня місцевих виборів" та доповнити словами " (дня повторного голосування)", а після слів "у день виборів" доповнити словами " (день повторного голосування)";
 
-11- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Пункт 4 законопроекту викласти в такій редакції:
"4) у частині восьмій статті 26 слова "дня місцевих виборів" замінити словами "дня голосування (дня повторного голосування)", а слова "у день виборів" - словами "день голосування (день повторного голосування)";
 
Враховано   3. У частині восьмій статті 26 слова "дня місцевих виборів" замінити словами "дня голосування (дня повторного голосування)", а слова "день виборів" - словами "день голосування (день повторного голосування)".
 
16. 5) частину четверту статті 29 після слів „в день проведення місцевих виборів" доповнити словами „ (в день проведення повторного голосування)";
 
-12- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Пункт 5 законопроекту викласти в такій редакції:
"5) у частині четвертій статті 29 слова „в день проведення місцевих виборів" замінити словами „в день голосування (в день повторного голосування)";
 
Враховано   4. У частині четвертій статті 29 слова "день проведення місцевих виборів" замінити словами "день голосування (день повторного голосування)".
 
17. 6) статтю 30 доповнити новою частиною восьмою такого змісту:
 
   5. Статтю 30 після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту:
 
18. "8. Скарги та позовні заяви, пов’язані з виборчим процесом, розглядаються адміністративними судами".
 
-13- Ключковський Ю.Б.
У другому абзаці підпункту б) пункту 5 слова "Скарги та" виключити
 
Враховано   "8. Позовні заяви, що стосуються призначення, підготовки і проведення місцевих виборів, розглядаються судом в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України".
 
19. В зв’язку з цим частини восьму і дев’яту вважати частинами дев’ятою і десятою відповідно.
 
-14- Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Ч. 8 ст. 30 викласти в такій редакції:
"Позовні заяви, що стосуються призначення, підготовки і проведення місцевих виборів розглядаються судом в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України".
 
Враховано   У зв’язку з цим частини восьму і дев’яту вважати відповідно частинами дев’ятою і десятою.
6. У частині першій статті 30-1 слова "частині п’ятій" замінити словами "частині четвертій".
 
    -15- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Доповнити законопроект новим пунктом такого змісту:
"У частині першій статті 30-1 слові "частині п’ятій" замінити словами "частині четвертій":
 
Враховано    
20. 7) частину сьому статті 30-5 після слів „в день виборів" доповнити словами „ (в день повторного голосування)";
 
-16- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Пункт 7 викласти в такій редакції:
7) в частині сьомій статті 30-5 слова „день виборів" замінити словами „день голосування (день повторного голосування)";
 
Враховано   7. У частині сьомій статті 30-5 слова "день виборів" замінити словами "день голосування (день повторного голосування)".
8. Статтю 31 викласти в такій редакції:
"Стаття 31. Порядок складання попередніх списків виборців
1. У разі призначення місцевих виборів орган ведення Державного реєстру виборців, повноваження якого поширюються на територію, на якій відбудеться голосування з відповідних місцевих виборів, складає та не пізніш як за двадцять п’ять днів до дня голосування у визначеному цим Законом порядку виготовляє попередні списки виборців для усіх звичайних виборчих дільниць.
2. Для закордонних виборчих дільниць, а також для спеціальних виборчих дільниць на полярних станціях, в установах виконання покарань попередні списки виборців не складаються.
3. До попереднього списку виборців на виборчій дільниці включаються усі виборці, виборча адреса яких відноситься до цієї виборчої дільниці відповідно до відомостей Державного реєстру виборців, крім тих виборців, щодо яких у службових відомостях Державного реєстру виборців містяться відомості, що засвідчують відсутність виборця за цією виборчою адресою на день голосування (день повторного голосування).
4. Виборець може бути включений до попереднього списку виборців тільки один раз і тільки на одній виборчій дільниці.
5. Попередній список виборців для відповідної виборчої дільниці виготовляється за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. У попередньому списку виборців не передбачається графа "Підпис виборця".
6. Попередній список виборців має наскрізну нумерацію виборців. Відомості про виборців у списку зазначаються в порядку їх виборчих адрес так, щоб відомості про виборців з однаковою виборчою адресою у списку виборців були розміщені поруч.
7. У попередньому списку виборців зазначаються:
1) прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) виборця;
2) дата народження виборця;
3) виборча адреса виборця (без зазначення поштового індексу і країни проживання);
4) відмітка про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися (за наявності).
8. Попередній список виборців для кожної дільниці виготовляється у трьох примірниках на паперовому носії та в електронному вигляді. Кожен примірник попереднього списку виборців для відповідної виборчої дільниці на кожному його аркуші засвідчується підписом керівника органу ведення Державного реєстру виборців і скріплюється печаткою цього органу. Один примірник попереднього списку виборців зберігається в органі ведення Державного реєстру виборців до закінчення місцевих виборів, для яких він був складений.
9. Керівник органу ведення Державного реєстру виборців у разі одночасного проведення кількох видів місцевих виборів не пізніш як за двадцять днів до дня голосування надає попередні списки виборців на виборчих дільницях у двох примірниках на паперових носіях та в електронному вигляді відповідній районній, міській (міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення) виборчій комісії. У разі проведення місцевих виборів в окремій адміністративно-територіальній одиниці попередні списки виборців на виборчих дільницях надаються відповідній територіальній виборчій комісії.
10. Процес складання попередніх списків виборців органами ведення Державного реєстру виборців контролюється відповідними територіальними виборчими комісіями. Ненадання попередніх списків виборців до територіальної виборчої комісії у строк, встановлений частиною дев’ятою цієї статті, невідкладно оскаржується виборчою комісією до адміністративного суду.11. Передача попередніх списків виборців територіальній виборчій комісії уповноваженим працівником органу ведення Державного реєстру виборців здійснюється на засіданні відповідної комісії. Про передачу зазначених списків виборців складається акт у двох примірниках. Один примірник акта зберігається в органі ведення Державного реєстру виборців, другий ( у відповідній територіальній виборчій комісії.
12. Територіальна виборча комісія не пізніш як за п’ятнадцять днів до дня голосування передає на своєму засіданні кожній дільничній виборчій комісії один примірник попереднього списку виборців на відповідній виборчій дільниці, отриманий від органу ведення Державного реєстру виборців. Другий примірник списку виборців зберігається в територіальній виборчій комісії.
13. Від імені дільничної виборчої комісії попередній список виборців отримують не менше трьох членів цієї комісії, які представляють різні місцеві організації партій (блоки). При цьому одним з цих членів виборчої комісії повинен бути голова комісії, а у разі неможливості - заступник голови або секретар комісії.
14. Про передачу дільничній виборчій комісії попереднього списку виборців складається акт у двох примірниках. Перший примірник акта зберігається у територіальній виборчій комісії, другий разом із примірником попереднього списку виборців передається відповідній дільничній виборчій комісії".
9.У статті 31-1:
1) у частині першій слова "частині першій" замінити словами "частині сьомій";
2) третє та четверте речення частини другої замінити реченням такого змісту: "Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці невідкладно передає рішення про включення виборців до списку виборців на цій дільниці відповідним органам ведення Державного реєстру виборців за виборчими адресами цих виборців".
 
    -17- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Доповнити законопроект пунктом:
"Статтю 31 викласти в такій редакції:
"Стаття 31. Порядок складання попередніх списків виборців
1. У разі призначення місцевих виборів орган ведення Державного реєстру виборців складає та не пізніш як за двадцять п’ять днів до дня голосування у визначеному цим Законом порядку виготовляє попередні списки виборців для усіх звичайних виборчих дільниць., розташованих на території, на яку поширюються повноваження цього органу ведення Державного реєстру виборців, та на яких відбудеться голосування з відповідних місцевих виборів.
2. Для закордонних виборчих дільниць, а також для спеціальних виборчих дільниць на полярних станціях, в установах виконання покарань попередні списки виборців не складаються.
3. До попереднього списку виборців на виборчій дільниці включаються усі виборці, виборча адреса яких відноситься до цієї дільниці виборчої відповідно до відомостей Державного реєстру виборців, крім тих виборців, щодо яких у службових відомостях Державного реєстру виборців містяться відомості, що засвідчують відсутність виборця за цією виборчою адресою на день голосування (день повторного голосування).
4. Виборець може бути включений до попереднього списку виборців тільки один раз і тільки на одній виборчій дільниці.
5. Попередній список виборців для відповідної виборчої дільниці виготовляється за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. У попередньому списку виборців не передбачається графа "Підпис виборця".
6. Попередній список виборців має наскрізну нумерацію виборців. Відомості про виборців у списку зазначаються в порядку їх виборчих адрес так, щоб відомості про виборців з однаковою виборчою адресою у списку виборців були розміщені поруч.
7. У попередньому списку виборців зазначаються:
1) прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) виборця;
2) дата народження виборця;
3) виборча адреса виборця (без зазначення поштового індексу і країни проживання);
4) відмітка про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися (за наявності).
8. Попередній список виборців для кожної дільниці виготовляється у трьох примірниках на паперовому носії та в електронному вигляді. Кожен примірник попереднього списку виборців для відповідної виборчої дільниці на кожному його аркуші засвідчується підписом керівника органу ведення Державного реєстру виборців і скріплюється печаткою цього органу. Один примірник попереднього списку виборців зберігається в органі ведення Державного реєстру виборців до закінчення місцевих виборів, для яких він був складений.
9. Керівник органу ведення Державного реєстру виборців у разі проведення ?одночасних? місцевих виборів не пізніш як за двадцять днів до дня голосування надає попередні списки виборців на виборчих дільницях у двох примірниках на паперових носіях та в електронному вигляді відповідній районній, міській (міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення) виборчій комісії. У разі проведення місцевих виборів в окремій адміністративно-територіальній одиниці попередні списки виборців на виборчих дільницях надаються відповідній територіальній виборчій комісії.
10. Процес складання попередніх списків виборців органами ведення Державного реєстру виборців контролюється відповідними територіальними виборчими комісіями. Ненадання попередніх списків виборців до територіальної виборчої комісії у строк, встановлений частиною дев’ятою цієї статті, невідкладно оскаржується виборчою комісією до адміністративного суду.
11. Передача попередніх списків виборців окружній чи територіальній виборчій комісії уповноваженим працівником органу ведення Державного реєстру виборців здійснюється на засіданні відповідної комісії. Про передачу зазначених списків виборців складається акт у двох примірниках. Один примірник акта зберігається в органі ведення Державного реєстру виборців, інший ( у відповідній територіальній виборчій комісії.
12. Територіальна виборча комісія не пізніш як за п’ятнадцять днів до дня голосування передає на своєму засіданні кожній дільничній виборчій комісії попередній список виборців на відповідній виборчій дільниці, отриманий від органу ведення Державного реєстру виборців, в одному примірнику. Другий примірник списку виборців зберігається в територіальній виборчій комісії.
13. Від імені дільничної виборчої комісії попередній список виборців отримують не менше трьох членів цієї комісії, які представляють різні місцеві організації партій (блоки). При цьому одним з цих членів виборчої комісії повинен бути голова комісії, а у разі неможливості - заступник голови або секретар комісії.
14. Про передачу дільничній виборчій комісії попереднього списку виборців складається акт у двох примірниках. Перший примірник акта зберігається у територіальній виборчій комісії, другий разом із примірником попереднього списку виборців передається відповідній дільничній виборчій комісії".
 
Враховано    
    -18- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
У частині першій статті 31-1 слова "частині першій" замінити словами "частині сьомій";
 
Враховано    
    -19- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Третє та четверте речення частини другої статті 31-1 замінити реченням такого змісту:
"Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці невідкладно передає рішення про включених до списку виборців відповідним органам ведення Державного реєстру виборців за виборчими адресами цих виборців".
 
Враховано    
21. 8) у статті 32:
 
-20- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
У статті 32 Закону слова "списки виборців" у всіх відмінках замінити словами "попередні списки виборців" у відповідних відмінках
 
Враховано   10. У статті 32:
1) у назві слова "списку виборців" замінити словами "попередньому списку виборців";
 
22. а) у частині другій:
 
   2) у частині першій слова "списку виборців" замінити словами "попереднього списку виборців", а слово "сьомою" - словом "дванадцятою";
3) у частині другій:
 
23. перше речення після слів „комісія двічі" доповнити словами „а у разі проведення повторного голосування - один раз, ",
 
-21- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Абзац другий підпункту а) пункту викласти в такій редакції:
"у першому реченні слово "двічі" виключити, слова "іменні запрошення, якими" замінити словами "іменне запрошення, яким";
 
Враховано   у першому реченні слово "двічі" виключити, слова "іменні запрошення, якими" замінити словами "іменне запрошення, яким";
у другому реченні слова "списку виборців" замінити словами "попередньому списку виборців";
 
24. третє речення після слів „не пізніш як за сім днів до дня виборів" доповнити словами „а у разі проведення повторного голосування - не пізніш як за сім днів до дня повторного голосування";
 
-22- Ключковський Ю.Б.
Сінченко В.М.
Абзац третій п.а) п.8 викласти в такій редакції:
"у третьому реченні слова "за двадцять п'ять і не пізніш як за сім днів до дня виборів" замінити словами "за десять днів до дня голосування та не пізніш як за сім днів до дня повторного голосування";
 
Враховано   у третьому реченні слова "двадцять п'ять і не пізніш як за сім днів до дня виборів" замінити словами "десять днів до дня голосування та не пізніш як за сім днів до дня повторного голосування";
4) частини третю - восьму викласти в такій редакції:
"3. Кожен виборець має право ознайомитися з попереднім списком виборців у приміщенні дільничної виборчої комісії та перевірити правильність відомостей, внесених до попереднього списку виборців. Виборець може оскаржити допущені при складанні попереднього списку виборців неправильності, у тому числі невключення, неправильне включення або виключення із списку виборців його або інших осіб, а також наявність чи відсутність відміток про нездатність виборця самостійно пересуватися.
4. З підстав, передбачених частиною третьою цієї статті, виборець подає скаргу до виборчої комісії або до органу ведення Державного реєстру виборців чи позовну заяву до суду за формою, визначеною статтею 30-2 (без зазначення суб'єкта оскарження).
 
    -23- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Ч.3 ст. 32 викласти в такій редакції:
"3. Кожен виборець має право ознайомитися з попереднім списком виборців у приміщенні дільничної виборчої комісії та перевірити правильність відомостей, внесених до попереднього списку виборців. Виборець може оскаржити допущені при складанні попереднього списку виборців неправильності, в тому числі невключення, неправильне включення або виключення із списку виборців його або інших осіб, а також наявність чи відсутність відміток про нездатність виборця самостійно пересуватися.
 
Враховано    
    -24- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Ч.4 ст.32 викласти в такій редакції:
"4. З підстав, передбачених частиною третьою цієї статті, виборець подає скаргу до виборчої комісії або до органу ведення Державного реєстру виборців чи позовну заяву до суду за формою, визначеною статтею 30-2 (без зазначення суб'єкта оскарження)".
 
Враховано    
25. б) перше речення частини п’ятої після слів „до дня виборів" доповнити словами „ (дня повторного голосування)";
 
-25- Подгорний С.П.
Підпункт б) пункту 8 викласти в такій редакції:
У першому реченні частини п’ятої статті 32 слова „до дня виборів" замінити словами „до дня голосування (дня повторного голосування)"
 
Враховано   5. Скарга, передбачена частиною четвертою цієї статті, може бути подана до відповідної дільничної або територіальної виборчої комісії не пізніш як за три дні до дня голосування (дня повторного голосування).
 
    -26- Ключковський Ю.Б.
Сінченко В.М.
Частину 5 викласти в такій редакції:
"5. Скарга, передбачена частиною четвертою цієї статті, може бути подана до відповідної дільничної або територіальної виборчої комісії не пізніш як за три дні до дня голосування (дня повторного голосування)".
 
Враховано    
26. в) у частині шостій:
 
      
27. перше речення після слів „за три дні до дня виборів" доповнити словами „ (дня повторного голосування)";
 
-27- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Частину 6 статті 32 викласти в такій редакції:
"6. Виборча комісія передає скаргу, подану до неї відповідно до частини п’ятої цієї статті, відповідному органу ведення Державного реєстру виборців невідкладно але не пізніш як за три дні до дня голосування (дня повторного голосування).".
 
Враховано   6. Виборча комісія передає скаргу, подану до неї відповідно до частини п’ятої цієї статті, відповідному органу ведення Державного реєстру виборців невідкладно але не пізніш як за три дні до дня голосування (дня повторного голосування).
7. Позовна заява виборця з підстав, передбачених частиною третьою цієї статті, подається до місцевого суду у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України. Така позовна заява розглядається судом у порядку та строки, встановлені Кодексом адміністративного судочинства України.
 
    -28- Ключковський Ю.Б.
Частину 7 статті 32 викласти в такій редакції:
"7. Позовна заява виборця з підстав, передбачених частиною третьою цієї статті, подається до місцевого суду у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України. Така позовна заява розглядається судом у порядку та строки, встановлені Кодексом адміністративного судочинства України".
 
Враховано    
28. друге речення після слів „перед днем виборів", „за три дні до дня виборів" доповнити відповідно словами: „ (днем повторного голосування)", „ (дня повторного голосування)";
 
-29- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Частину 8 викласти в такій редакції:
"8. Виборча комісія, яка самостійно виявила неправильності у попередніх списках виборців, приймає рішення про звернення з цих підстав до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців щодо уточнення відомостей у списку виборців. Таке рішення може бути прийнято та направлено до органу ведення Державного реєстру виборців не пізніше ніж за три дні до дня голосування (дня повторного голосування".
 
Враховано   8. Виборча комісія, яка самостійно виявила неправильності у попередньому списку виборців, приймає рішення про звернення з цих підстав до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців щодо уточнення відомостей у списку виборців. Таке рішення може бути прийнято та направлено до органу ведення Державного реєстру виборців не пізніш як за три дні до дня голосування (дня повторного голосування)".
 
29. 9) у статті 32-1:
 
-30- Ключковський Ю.Б.
Сінченко В.М.
Статтю 32-1 викласти в такій редакції: "Стаття 32-1. Порядок уточнення списків виборців та виготовлення списків виборців для голосування органами ведення Держаного реєстру виборців
Орган ведення Державного реєстру виборців, який отримав скарги, зазначені в частинах четвертій – шостій статті 32 цього Закону, та рішення, зазначені в частині другій статті 31-1, частині восьмій статті 32 та частині першій статті 32-2 цього Закону, а також рішення про утворення та зміни у складі виборчих комісій, зазначені у частині чотирнадцятій статті 21, частині десятій статті 22, частині п’ятій статті 28 цього Закону, та додані до них документи, за необхідності невідкладно проводить перевірку цих відомостей у порядку, передбаченому законом, та вносить відповідні зміни до персональних даних виборців у Державному реєстрі виборців або службові відмітки про вибуття виборця із зареєстрованого місця проживання (без внесення змін до його виборчої адреси). Про внесення змін до відомостей Державного реєстру виборців або про відмову у внесенні таких змін у разі, якщо наявність неправильностей у списках виборців не підтвердилася, орган ведення Державного реєстру виборців повідомляє відповідні виборчі комісії, а також суб’єкта звернення зі скаргою.
2. Орган ведення Державного реєстру виборців вносить також відповідні зміни до персональних відомостей Державного реєстру виборців на виконання рішень суду за позовними заявами, передбаченими частиною сьомою статті 32 цього Закону.
3. Орган ведення Державного реєстру виборців не пізніш як за два дні до дня голосування (дня повторного голосування) за підсумком уточнення попередніх списків виборців виготовляє списки виборців для голосування на виборчих дільницях.
4. Виборець може бути включений до списку виборців для голосування лише один раз і лише на одній виборчій дільниці. Центральна виборча комісія, органи ведення Державного реєстру виборців, інші виборчі комісії у межах своїх повноважень вживають необхідних заходів щодо недопущення кратного включення будь-якого виборця до списків виборців для голосування.
5. Виборець, включений до складу територіальної виборчої комісії після складення попередніх списків виборців, який має виборчу адресу за межами населеного пункту, де знаходиться територіальна виборча комісія, включається органом ведення Державного реєстру виборців до списку виборців для голосування на звичайній виборчій дільниці у населеному пункті за місцем знаходження територіальної виборчої комісії із зазначенням у графі "Примітка" виду місцевих виборів, на яких він має право голосу та з яких він має право отримати виборчий бюлетень на відповідній виборчій дільниці. Така особа не включається до списку виборців для голосування за своєю виборчою адресою.
6. Виборець, включений до складу дільничної виборчої комісії, включається до списку виборців для голосування на виборчій дільниці, де він є членом комісії із зазначенням у графі "Примітка" виду місцевих виборів, на яких він має право голосу та з яких він має право отримати виборчий бюлетень на відповідній виборчій дільниці. Така особа не включається до списку виборців для голосування за своєю виборчою адресою, якщо відповідно до цієї адреси зазначений виборець віднесений до іншої виборчої дільниці.
7. Виборець, чиї повноваження у складі територіальної чи дільничної виборчої комісії припинені достроково, однак не пізніш як за три дні до дня виборів, не включається до списку виборців для голосування на виборчій дільниці, де він був включений до списку у зв’язку із здійсненням повноважень члена виборчої комісії, і включається до списку виборців для голосування за своєю виборчою адресою.
8. Територіальна виборча комісія одночасно з включенням виборців до складу дільничної виборчої комісії приймає рішення про включення до списку виборців на цій виборчій дільниці членів відповідної дільничної виборчої комісії, які за своєю виборчою адресою віднесені до інших виборчих дільниць.
Територіальна виборча комісія не пізніш як за три дні до дня голосування (повторного голосування) приймає рішення про включення членів цієї територіальної виборчої комісії, які мають виборчу адресу за межами населеного пункту, де знаходиться територіальна виборча комісія, до списку виборців на одній із звичайних виборчих дільниць у населеному пункті за місцем знаходження територіальної виборчої комісії. Територіальна виборча комісія невідкладно після прийняття такого рішення, а також рішення про зміни у складі дільничних виборчих комісій, однак не пізніш як за три дні до дня голосування, надає такі рішення відповідним органам ведення Державного реєстру виборців, повноваження яких поширюються на відповідну територію, де вказані виборці включені до складу (виключені зі складу) виборчих комісій.
9. До списку виборців для голосування на звичайних виборчих дільницях включаються також особи, яким виповнюється вісімнадцять років до дня голосування (для списків виборців для голосування у день повторного голосування – до дня повторного голосування) включно і які постійно проживають на території відповідної виборчої дільниці".
10. Список виборців для голосування на відповідній виборчій дільниці виготовляється у трьох примірниках за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Список виборців для голосування містить відомості, передбачені частиною першою сьомою статті 31 цього Закону. У списку виборців для голосування передбачається графа "Підпис виборця" для підпису виборця за отримання виборчих бюлетенів з усіх видів місцевих виборів, які проводяться, та графа "Примітки" у якій напроти прізвища виборця, який отримав виборчі бюлетені не з усіх видів місцевих виборів, робиться запис про види місцевих виборів, виборчі бюлетені з яких виборець не отримав (стосовно виборців, які голосують за місцем перебування, такий запис робиться напроти їхніх прізвищ у витягу із списку виборців). Кожен примірник списку виборців для голосування на відповідній виборчій дільниці на кожному його аркуші засвідчується підписом керівника органу ведення Державного реєстру виборців і скріплюється печаткою цього органу. Виборці включаються до списку виборців для голосування з дотриманням вимог, зазначених у частині шостій статті 31 цього Закону.
11. Список виборців для голосування на виборчій дільниці є виборчим документом. Орган ведення Державного реєстру виборців забезпечує повноту і точність виготовлених ним списків виборців для голосування та їх відповідність вимогам цього Закону.
12. Списки виборців для голосування на виборчих дільницях, виготовлені органом ведення Державного реєстру виборців, надаються територіальній виборчій комісії у двох примірниках в міру готовності за встановленим цією виборчою комісією графіком, однак не раніш як за три дні і не пізніш як за два дні до дня голосування (дня повторного голосування). Третій примірник списку виборців для голосування зберігається у відповідному органі ведення Державного реєстру виборців.
13. Територіальна виборча комісія невідкладно передає списки виборців для голосування дільничним виборчим комісіям".
 
Враховано   11. Статтю 32-1 викласти в такій редакції:
"Стаття 32-1. Порядок уточнення списків виборців та виготовлення списків виборців для голосування органами ведення Держаного реєстру виборців
1. Орган ведення Державного реєстру виборців, який отримав скарги, зазначені в частинах четвертій – шостій статті 32 цього Закону, та рішення, зазначені в частині другій статті 31-1, частині восьмій статті 32 та частині першій статті 32-2 цього Закону, а також рішення про утворення та зміни у складі виборчих комісій, зазначені у частині чотирнадцятій статті 21, частині десятій статті 22, частині п’ятій статті 28 цього Закону, та додані до них документи, за необхідності невідкладно проводить перевірку цих відомостей у порядку, передбаченому законом, та вносить відповідні зміни до персональних даних виборців у Державному реєстрі виборців або службові відмітки про вибуття виборця із зареєстрованого місця проживання (без внесення змін до його виборчої адреси). Про внесення змін до відомостей Державного реєстру виборців або про відмову у внесенні таких змін у разі, якщо наявність неправильностей у списках виборців не підтвердилася, орган ведення Державного реєстру виборців повідомляє відповідні виборчі комісії, а також суб’єкта звернення зі скаргою.
 
30. а) друге речення абзацу першого частини другої після слів „за три дні до дня виборів" доповнити словами: „ (дня повторного голосування)";
 
   2. Орган ведення Державного реєстру виборців вносить також відповідні зміни до персональних відомостей Державного реєстру виборців на виконання рішень суду за позовними заявами, передбаченими частиною сьомою статті 32 цього Закону.
3. Орган ведення Державного реєстру виборців не пізніш як за два дні до дня голосування (дня повторного голосування) за підсумком уточнення попередніх списків виборців виготовляє списки виборців для голосування на виборчих дільницях.
4. Виборець може бути включений до списку виборців для голосування лише один раз і лише на одній виборчій дільниці. Центральна виборча комісія, органи ведення Державного реєстру виборців, інші виборчі комісії у межах своїх повноважень вживають необхідних заходів щодо недопущення кратного включення будь-якого виборця до списків виборців для голосування.
5. Виборець, включений до складу територіальної виборчої комісії після складення попередніх списків виборців, який має виборчу адресу за межами населеного пункту, де знаходиться територіальна виборча комісія, включається органом ведення Державного реєстру виборців до списку виборців для голосування на звичайній виборчій дільниці у населеному пункті за місцем знаходження територіальної виборчої комісії із зазначенням у графі "Примітка" виду місцевих виборів, на яких він має право голосу та з яких він має право отримати виборчий бюлетень на відповідній виборчій дільниці. Така особа не включається до списку виборців для голосування за своєю виборчою адресою.
6. Виборець, включений до складу дільничної виборчої комісії, включається до списку виборців для голосування на виборчій дільниці, де він є членом комісії із зазначенням у графі "Примітка" виду місцевих виборів, на яких він має право голосу та з яких він має право отримати виборчий бюлетень на відповідній виборчій дільниці. Така особа не включається до списку виборців для голосування за своєю виборчою адресою, якщо відповідно до цієї адреси зазначений виборець віднесений до іншої виборчої дільниці.
7. Виборець, чиї повноваження у складі територіальної чи дільничної виборчої комісії припинені достроково, однак не пізніш як за три дні до дня виборів, не включається до списку виборців для голосування на виборчій дільниці, де він був включений до списку у зв’язку із здійсненням повноважень члена виборчої комісії, і включається до списку виборців для голосування за своєю виборчою адресою.
8. Територіальна виборча комісія одночасно з включенням виборців до складу дільничної виборчої комісії приймає рішення про включення до списку виборців на цій виборчій дільниці членів відповідної дільничної виборчої комісії, які за своєю виборчою адресою віднесені до інших виборчих дільниць.
Територіальна виборча комісія не пізніш як за три дні до дня голосування (повторного голосування) приймає рішення про включення членів цієї територіальної виборчої комісії, які мають виборчу адресу за межами населеного пункту, де знаходиться територіальна виборча комісія, до списку виборців на одній із звичайних виборчих дільниць у населеному пункті за місцем знаходження територіальної виборчої комісії. Територіальна виборча комісія невідкладно після прийняття такого рішення, а також рішення про зміни у складі дільничних виборчих комісій, однак не пізніш як за три дні до дня голосування, надає такі рішення відповідним органам ведення Державного реєстру виборців, повноваження яких поширюються на відповідну територію, де вказані виборці включені до складу (виключені зі складу) виборчих комісій.
 
31. б) перше речення частини третьої після слів „до дня виборів" доповнити словами „ (дня повторного голосування)";
 
   9. До списку виборців для голосування на звичайних виборчих дільницях включаються також особи, яким виповнюється вісімнадцять років до дня голосування (для списків виборців для голосування у день повторного голосування – до дня повторного голосування) включно і які постійно проживають на території відповідної виборчої дільниці.
10. Список виборців для голосування на відповідній виборчій дільниці виготовляється у трьох примірниках за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Список виборців для голосування містить відомості, передбачені частиною сьомою статті 31 цього Закону. У списку виборців для голосування передбачається графа "Підпис виборця" для підпису виборця за отримання виборчих бюлетенів з усіх видів місцевих виборів, на яких він має право голосу, та графа "Примітки" у якій напроти прізвища виборця, який отримав виборчі бюлетені не з усіх видів місцевих виборів, робиться запис про види місцевих виборів, виборчі бюлетені з яких виборець не отримав (стосовно виборців, які голосують за місцем перебування, такий запис робиться напроти їхніх прізвищ у витягу із списку виборців). Кожен примірник списку виборців для голосування на відповідній виборчій дільниці на кожному його аркуші засвідчується підписом керівника органу ведення Державного реєстру виборців і скріплюється печаткою цього органу. Виборці включаються до списку виборців для голосування з дотриманням вимог, зазначених у частині шостій статті 31 цього Закону.
11. Список виборців для голосування на виборчій дільниці є виборчим документом. Орган ведення Державного реєстру виборців забезпечує повноту і точність виготовлених ним списків виборців для голосування та їх відповідність вимогам цього Закону.
 
32. в) перше речення частини п’ятої після слів „за два дні до дня виборів" доповнити словами „ (дня повторного голосування)";
 
-31- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Доповнити законопроект новим пунктом:
"У статті 32-2:
У частині першій слова "повідомляє про прийняте рішення відповідну сільську, селищну, міську (міста без районного поділу), районну у місті територіальну виборчу комісію" замінити словами "передає рішення про внесення змін до списку виборців відповідним органам ведення Державного реєстру виборців за виборчими адресами цих виборців";
 
Враховано   12. Списки виборців для голосування на виборчих дільницях, виготовлені органом ведення Державного реєстру виборців, надаються територіальній виборчій комісії у двох примірниках в міру готовності за встановленим цією виборчою комісією графіком, однак не раніш як за три дні і не пізніш як за два дні до дня голосування (дня повторного голосування). Третій примірник списку виборців для голосування зберігається у відповідному органі ведення Державного реєстру виборців.
13. Територіальна виборча комісія невідкладно передає списки виборців для голосування дільничним виборчим комісіям".
12. У статті 32-2:
1) у частині першій:
у абзаці першому слова "повідомляє про прийняте рішення відповідну сільську, селищну, міську (міста без районного поділу), районну у місті територіальну виборчу комісію" замінити словами "передає рішення про внесення змін до списку виборців відповідним органам ведення Державного реєстру виборців за виборчими адресами цих виборців";
в абзаці другому слова "абзацом другим частини другої" замінити словами "частиною шостою";
2) доповнити частиною третьою такого змісту:
"3. Виборець, який менш ніж за три дні до дня голосування (повторного голосування) поступив до лікувального закладу в тому ж населеному пункті, де він має виборчу адресу, може звернутися до виборчої комісії звичайної виборчої дільниці, де він включений до списку виборців, щодо можливості проголосувати за місцем свого перебування в порядку та у строки, передбачені частиною п’ятою статті 67 цього Закону. У цьому разі до списку виборців для голосування на спеціальній виборчій дільниці він не включається".
13. Статтю 32-3 викласти в такій редакції:
"Стаття 32-3. Виправлення неточностей і технічних описок у списку виборців для голосування
1. Дільнична виборча комісія не має права вносити зміни та уточнення до списку виборців для голосування, виготовленого органом ведення Державного реєстру виборців.
2. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії у день голосування (день повторного голосування) мають право виправляти неточності і технічні описки у списку виборців для голосування - неправильне написання прізвища, імені, по батькові, дати народження, номера будинку, квартири місця проживання - у разі якщо, незважаючи на такі технічні описки, є зрозумілим, що до списку внесено саме того виборця, який прибув на виборчу дільницю для голосування. Таке виправлення засвідчується підписами голови або заступника голови та секретаря дільничної виборчої комісії у графі "Примітка".
 
    -32- Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
у абзаці другому частини першої статті 32-2 слова "абзацом другим частини другої" замінити словами "частиною шостою";
 
Враховано    
    -33- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Доповнити статтю 32-2 новою частиною
"3. Виборець, який менш ніж за три дні до дня голосування (повторного голосування) поступив до лікувального закладу в тому ж населеному пункті, де він має виборчу адресу, може звернутися до виборчої комісії звичайної виборчої дільниці, де він включений до списку виборців, щодо можливості проголосувати за місцем свого перебування в порядку та у строки, передбачені частиною п’ятою статті 67 цього Закону. У цьому разі до списку виборців для голосування на спеціальній виборчій дільниці він не включається".
 
Враховано    
    -34- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Статтю 32-3 викласти в такій редакції:
"Стаття 32-3. Виправлення неточностей та технічних описок у списку виборців для голосування
1. Дільнична виборча комісія не має права вносити зміни та уточнення до списку виборців для голосування, виготовленого органом ведення Державного реєстру виборців.
2. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії у день голосування (день повторного голосування) мають право виправляти неточності та технічні описки у списку виборців ля голосування - неправильне написання прізвища, імені, по батькові, дати народження, номера будинку, квартири місця проживання - у разі якщо, незважаючи на такі технічні описки, є зрозумілим, що до списку внесено саме того виборця, який прибув на виборчу дільницю для голосування. Таке виправлення засвідчується підписами голови або заступника голови та секретаря дільничної виборчої комісії у графі "Примітка"".
 
Враховано    
33. 10) у статті 48:
 
   14. Частину шосту статті 48 викласти в такій редакції:
 
34. а) після частини третьої доповнити новою частиною четвертою такого змісту:
 
      
35. "4. Скасування територіальною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати, рішення в частині реєстрації в багатомандатному окрузі окремого кандидата у депутати, включеного до виборчого списку місцевої організації партії (блоку), з виключенням його з виборчого списку та рішення про реєстрацію в багатомандатному окрузі всіх кандидатів у депутати, включених до виборчого списку місцевої організації партії (блоку), можливе не пізніш ніж за п’ять днів до дня виборів".
 
-35- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Підпункт а) пункту 10 виключити
 
Враховано      
36. В зв’язку з цим частини третю-шосту вважати частинами четвертою-сьомою відповідно;
 
      
37. б) часину сьому викласти в такій редакції:
 
      
38. "7. У разі смерті, визнання судом недієздатним кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови відповідна виборча комісія приймає рішення про вибуття цього кандидата з балотування, а щодо кандидата у депутати, включеного до виборчого списку місцевої організації партії (блоку) - і про виключення його з виборчого списку відповідної місцевої організації партії (блоку)".
 
   "6. У разі смерті, визнання судом недієздатним кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови відповідна виборча комісія приймає рішення про вибуття цього кандидата з балотування, а щодо кандидата у депутати, включеного до виборчого списку місцевої організації партії (блоку) - і про виключення його з виборчого списку відповідної місцевої організації партії (блоку)".
 
39. 11) у частині першій статті 49 слова „у депутати" вилучити;
 
   15. У частині першій статті 49 слова „у депутати" виключити.
 
40. 12) у статті 50:
 
   16. У статті 50:
 
41. а) четверте речення частини другої після слів „напередодні і в день виборів" доповнити словами „ (повторного голосування)";
 
-36- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Підпункт а) пункту 12 викласти в такій редакції:
"а) в четвертому реченні частини другої слова „в день виборів" замінити словами „в день голосування (день повторного голосування)";
 
Враховано   1) у четвертому реченні частини другої слова „день виборів" замінити словами „день голосування (день повторного голосування)";
 
42. б) в частині четвертій слово "опублікування" замінити словом "оприлюднення", а слова „у строк, зазначений у частині другій цієї статті" замінити словами „о 24 годині останньої п'ятниці перед днем повторного голосування";
 
   2) у частині четвертій слово "опублікування" замінити словом "оприлюднення", а слова „у строк, зазначений у частині другій цієї статті" замінити словами „о 24 годині останньої п'ятниці перед днем повторного голосування".
 
43. 13) у статті 56:
 
   17. У статті 56:
 
44. а) друге речення частини дев’ятої після слів „не пізніш останнього дня перед днем виборів" доповнити словами „ (днем повторного голосування)";
 
-37- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Підпункт а) пункту 13 викласти в такій редакції:
"а) в другому реченні частини дев’ятої слова „перед днем виборів" замінити словами „перед днем голосування (повторного голосування)";
 
Враховано   1) у другому реченні частини дев’ятої слова „перед днем виборів" замінити словами „перед днем голосування (днем повторного голосування)";
 
45. б) друге речення частини десятої після слів „в останній день перед днем виборів" доповнити словами „ (днем повторного голосування)";
 
-38- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Підпункт б) пункту 13 викласти в такій редакції:
"б) в другому реченні частини десятої слова „в останній день перед днем виборів" доповнити словами „в останній день перед днем голосування (повторного голосування)";
 
Враховано   2) в другому реченні частини десятої слова „в останній день перед днем виборів" замінити словами „в останній день перед днем голосування (днем повторного голосування)";
3) у частині чотирнадцятій:
 
46. в) в пункті 3 частини чотирнадцятої після слів „дня місцевих виборів" доповнити словами " (дня повторного голосування)", а після слів "день місцевих виборів" доповнити словами "день повторного голосування";
 
-39- Ключковський Ю.Б.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Підпункт в) пункту 13 викласти в такій редакції:
"в) у пункті 3 слова "за добу до дня місцевих виборів та в день місцевих виборів" замінити словами "після 24 години останньої п’ятниці перед днем голосування (днем повторного голосування)";
 
Враховано   у пункті 3 слова "за добу до дня місцевих виборів та в день місцевих виборів" замінити словами "після 24 години останньої п’ятниці перед днем голосування (днем повторного голосування)";
 
47. г) в пункті 4 частини чотирнадцятої після слів "день місцевих виборів" доповнити словами "повторного голосування".
 
-40- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Підпункт г) пункту 13 викласти в такій редакції:
"г) в пункті 4 частини чотирнадцятої слова "день місцевих виборів" замінити словами "день голосування (повторного голосування)".
 
Враховано   у пункті 4 слова "день місцевих виборів" замінити словами "день голосування (день повторного голосування)".
 
48. 14) у статті 59:
 
   18. У статті 59:
 
49. а) частину дев’яту після слів „до дня проведення виборів" доповнити словами „ (дня повторного голосування)";
 
-41- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Підпункт а) пункту 14 викласти в такій редакції:
"а) в частині дев’ятій слова „дня проведення виборів" замінити словами „дня голосування (повторного голосування)";
 
Враховано   1) у частині дев’ятій слова "дня проведення виборів" замінити словами "дня голосування (дня повторного голосування)";
 
50. б) перше речення частини одинадцятої після слів „в день місцевих виборів" доповнити словами „ (день повторного голосування)";
 
-42- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Підпункт б) пункту 14 викласти в такій редакції:
"б) у першому реченні частини одинадцятої слова „в день місцевих виборів" замінити словами „в день голосування (повторного голосування)";
 
Враховано   2) у першому реченні частини одинадцятої слова „день місцевих виборів" замінити словами „день голосування (день повторного голосування)".
 
51. 15) у статті 61:
 
   19. У статті 61:
 
52. а) частину десяту доповнити новим реченням такого змісту: „На підставі заяви територіальною виборчою комісією не пізніше третього робочого дня після її надходження, а напередодні і в день місцевих виборів (день повторного голосування) - негайно, приймається рішення, копія якого надсилається кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидату у депутати в одномандатному окрузі.";
 
-43- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
У підпункті а) пункту 15 слова "день місцевих виборів (день повторного голосування)" замінити словами "день голосування (повторного голосування)", слова "надсилається кандидату" замінити словами "надсилається уповноваженій особі місцевої організації партії (блоку), кандидату"
 
Враховано   1) частину десяту доповнити реченням такого змісту: „На підставі заяви територіальна виборча комісія не пізніше третього робочого дня після її надходження, а напередодні і в день голосування (день повторного голосування) - негайно, приймає рішення, копія якого надсилається уповноваженій особі місцевої організації партії (блоку), кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидату у депутати в одномандатному окрузі";
 
53. б) у другому реченні частини одинадцятої слова „приймається рішення, копія якого надається уповноваженій особі місцевої організації партії (блоку), кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидату у депутати в одномандатному окрузі" замінити словами „не пізніше третього робочого дня після її надходження, а напередодні і в день місцевих виборів (день повторного голосування) - негайно, приймається рішення, копія якого надається уповноваженій особі місцевої організації партії (блоку), кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидату у депутати в одномандатному окрузі";
 
-44- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
У підпункті б) пункту 15 слова "день місцевих виборів (день повторного голосування)" замінити словами "день голосування (повторного голосування)"
 
Враховано   2) друге речення частини одинадцятої викласти в такій редакції: "На підставі заяви територіальна виборча комісія не пізніше третього робочого дня після її надходження, а напередодні і в день голосування (день повторного голосування) - негайно, приймає рішення, копія якого надається уповноваженій особі місцевої організації партії (блоку), кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидату в депутати в одномандатному окрузі".
 
54. 16) у статті 63:
 
   20. У статті 63:
 
55. а) у першому реченні частини четвертої слова „назву та дату проведення місцевих виборів" замінити словами „назву місцевих виборів, дату проведення місцевих виборів (повторного голосування)";
 
-45- Ключковський Ю.Б.
п.а) пункту 16 законопроекту викласти в такій редакції:
"у першому реченні частини четвертої слова „назву та дату проведення місцевих виборів" замінити словами „назву місцевих виборів, дату місцевих виборів, а в разі проведення повторного голосування – зазначення "повторне голосування" та дату його проведення"
 
Враховано   1) у першому реченні частини четвертої слова „назву та дату проведення місцевих виборів" замінити словами „назву місцевих виборів, дату місцевих виборів, а в разі проведення повторного голосування – зазначення "повторне голосування" та дату його проведення";
 
56. б) друге речення частини п’ятої після слів „проведення виборів" доповнити словами „ (повторного голосування)";
 
-46- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Підункт 6) пункту 16 викласти в такій редакції:
"б) у другому реченні частини п’ятої слова "проведення виборів" замінити словами "місцевих виборів, а в разі проведення повторного голосування – зазначення "повторне голосування" та дату його проведення".
 
Враховано   2) у другому реченні частини п’ятої слова "проведення виборів" замінити словами "місцевих виборів, а в разі проведення повторного голосування – зазначення "повторне голосування" та дату його проведення";
 
57. в) в частині сьомій:
 
      
58. в абзаці першому слова „Після переліку всіх місцевих організацій партій (блоків) у виборчому бюлетені зазначається: "Не підтримую кандидатів у депутати від жодної місцевої організації політичної партії, виборчого блоку місцевих організацій політичних партій". Ліворуч від цих слів розташовується порожній квадрат" виключити;
 
-47- Кармазін Ю.А.
Абзац 1 ч.7 ст. 63 викласти в такій редакції:
7. Назви місцевих організацій партій (блоків) у виборчому бюлетені розміщують у порядку, визначеному жеребкуванням, що проводиться територіальною виборчою комісією за участю представників місцевих організацій партій (блоків) не пізніш як за 26 днів до дня проведення місцевих виборів. У виборчому бюлетені для голосування в багатомандатному окрузі зазначаються визначений жеребкуванням номер кожної місцевої організації партії (блоку), повна назва відповідної місцевої організації партії (блоку - із зазначенням назв місцевих організацій партій, що утворили виборчий блок), прізвища, імена, по батькові перших п'яти кандидатів у депутати, включених до виборчого списку місцевої організації партії (блоку). Між номером кожної місцевої організації партії (блоку) та назвою цієї місцевої організації партії (блоку) розміщується порожній квадрат. Після переліку всіх місцевих організацій партій (блоків) у виборчому бюлетені зазначається: "Не підтримую кандидатів у депутати від жодної місцевої організації політичної партії, виборчого блоку місцевих організацій політичних партій". Ліворуч від цих слів розташовується порожній квадрат.
 
Відхилено   3) четверте і п’яте речення абзацу першого та третє речення абзацу другого частини сьомої виключити;
 
59. перше речення абзацу другого після слів „бюлетені для голосування" доповнити словами „чи повторного голосування";
 
-48- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Абзац третій підпункту в) пункту 16 виключити, а перший, другий і четвертий абзаци викласти в такій редакції:
"четверте і п’яте речення абзацу першого та третє речення абзацу другого частини сьомої: виключити".
 
Враховано      
60. в абзаці другому слова "Після прізвищ усіх кандидатів у виборчому
 
      
61. бюлетені зазначається: "Не підтримую жодного кандидата" і ліворуч від цих слів розташовується порожній квадрат" виключити;
 
      
62. 17) статтю 64 доповнити новою частиною такого змісту:
 
   21. Статтю 64 доповнити частиною п’ятнадцятою такого змісту:
 
63. "14. У разі, якщо до виборчих бюлетенів внесено зміни без рішення територіальної виборчої комісії або невідповідно до такого рішення, дільнична виборча комісія на своєму засіданні складає про це у двох примірниках акт. В акті повинно бути зазначено кількість отриманих виборчих бюлетенів, кількість зіпсованих виборчих бюлетенів та прізвища осіб, з вини яких це сталося. Один примірник цього акта невідкладно передається до територіальної (окружної) виборчої комісії, другий примірник зберігається у комісії. Відомості зазначеного акта враховуються дільничною виборчою комісією при складанні протоколу про підрахунок голосів на виборчій дільниці. На підставі цього акта та звернення окружної (дільничної) виборчої комісії територіальною виборчою комісією приймається рішення про передрук відповідної кількості бюлетенів. Зіпсовані бюлетені погашаються та упаковуються в порядку, передбаченому частиною шостою статті 68 цього Закону. На пакеті зазначається: "Зіпсовані виборчі бюлетені". Запаковані зіпсовані бюлетені зберігаються у дільничній виборчій комісії до дня виборів і передаються до територіальної (окружної) виборчої комісії разом з іншою виборчою документацією у порядку, передбаченому статтею 71 цього Закону".
 
-49- Подгорний С.П.
У абзаці другому пункту 17 цифри "14" замінити цифрами "15".
 
Враховано   "15. У разі якщо до виборчих бюлетенів внесено зміни без рішення територіальної виборчої комісії або невідповідно до такого рішення, дільнична виборча комісія на своєму засіданні складає про це акт у двох примірниках. В акті має бути зазначено кількість отриманих виборчих бюлетенів, кількість зіпсованих виборчих бюлетенів та прізвища осіб, з вини яких це сталося. Один примірник цього акта невідкладно передається територіальній (окружній) виборчій комісії, а другий примірник зберігається у комісії. Відомості зазначеного акта враховуються дільничною виборчою комісією при складанні протоколу про підрахунок голосів на виборчій дільниці. На підставі цього акта та звернення окружної (дільничної) виборчої комісії територіальна виборча комісія приймає рішення про передрук відповідної кількості бюлетенів. Зіпсовані бюлетені погашаються та упаковуються в порядку, передбаченому частиною шостою статті 68 цього Закону. На пакеті робиться напис: "Зіпсовані виборчі бюлетені". Запаковані зіпсовані бюлетені зберігаються у дільничній виборчій комісії до дня виборів і передаються до територіальної (окружної) виборчої комісії разом з іншою виборчою документацією у порядку, передбаченому статтею 71 цього Закону".
 
64. 18) у статті 66:
 
   22. У статті 66:
 
65. а) у частині другій слово "двічі" вилучити;
 
-50- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Доповнити пункт 18 законопроекту новим підпунктом такого змісту:
"у частині сьомій статті 66 слова та цифри "частини четвертої статті 31" замінити словами та цифрами "частини другої статті 31-1, частин п’ятої та шостої статті 32-1"
 
Враховано   1) у частині другій слово "двічі" виключити;
2) у частині сьомій слова та цифри "частини четвертої статті 31" замінити словами та цифрами "частини другої статті 31-1, частин п’ятої та шостої статті 32-1";
 
66. б) частину одинадцяту викласти в такій редакції:
 
   3) частину одинадцяту викласти в такій редакції:
 
67. "11. У виборчому бюлетені для голосування в багатомандатному окрузі виборець робить позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує волевиявлення виборця, у квадраті проти назви місцевої організації партії (блоку), за кандидатів у депутати від якої (якого) він голосує. У виборчих бюлетенях для голосування в одномандатному окрузі виборець робить позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує волевиявлення виборця, у квадраті проти прізвища кандидата, за якого він голосує";
 
-51- Кармазін Ю.А.
Ч.11 ст.66 викласти в такій редакції:
"11. У виборчому бюлетені для голосування в багатомандатному окрузі виборець робить позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує волевиявлення виборця, у квадраті проти назви місцевої організації партії (блоку), за кандидатів у депутати від якої (якого) він голосує. У разі непідтримання кандидатів у депутати від жодної місцевої організації партії (блоку) в багатомандатному окрузі виборець робить позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує волевиявлення виборця, у квадраті проти слів: "Не підтримую кандидатів у депутати від жодної місцевої політичної партії, виборчого блоку місцевих організацій політичних партій". У виборчих бюлетенях для голосування в одномандатному окрузі виборець робить позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує волевиявлення виборця, у квадраті проти прізвища кандидата, за якого він голосує. У разі, якщо виборець не підтримує жодного кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови чи кандидата у депутати сільської, селищної ради, він робить відповідну позначку у квадраті проти слів: "Не підтримую жодного кандидата"."
 
Відхилено   "11. У виборчому бюлетені для голосування в багатомандатному окрузі виборець робить позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує волевиявлення виборця, у квадраті напроти назви місцевої організації партії (блоку), за кандидатів у депутати від якої (якого) він голосує. У виборчих бюлетенях для голосування в одномандатному окрузі виборець робить позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує волевиявлення виборця, у квадраті напроти прізвища кандидата, за якого він голосує".
23. У пункті 1 частини третьої статті 67 слова та цифри "частиною четвертою статті 31" замінити словами та цифрами "пунктом 4 частини сьомої статті 31".
 
    -52- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Доповнити законопроект новим пунктом такого змісту:
"у пункті першому частини третьої статті 67 слова та цифри "частиною четвертою статті 31" замінити словами та цифрами "пунктом четвертим частини сьомої статті 31"
 
Враховано    
68. 19) у статті 68:
 
-53- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Пункт 19 законопроекту доповнити таким пунктом:
"1) у частині сьомій статті 68 слова та цифри "частини четвертої статті 31" замінити словами та цифрами "частини десятої статті 32-1"
 
Враховано   24. У статті 68:
1) у частині сьомій слова та цифри "частини четвертої статті 31" замінити словами та цифрами "частини десятої статті 32-1";
 
69. а) в частині двадцять четвертій:
 
   2) в частині двадцять четвертій:
 
70. у першому реченні слова "написи: "недійсні", "проти всіх"" замінити словами "напис "недійсні"";
 
-54- Кармазін Ю.А.
Ч.24 ст. 68 викласти в такій редакції:
"24. Виборчі бюлетені в багатомандатному окрузі розкладаються на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох боків назви місцевих організацій партій (блоків), написи: "недійсні", "проти всіх". Після цього виборчі бюлетені розкладаються на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох боків прізвища кандидатів у депутати - окремо для кожного одномандатного округу, прізвища кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, та для кожного з цих випадків - з написами: "недійсні", "проти всіх."
 
Відхилено   у першому реченні слова "написи: "недійсні", "проти всіх" замінити словами "напис "Недійсні";
 
71. у другому реченні слова "з написами: "недійсні", "проти всіх" замінити словами "з написом "недійсні";
 
   у другому реченні слова "з написами: "недійсні", "проти всіх" замінити словами "з написом "Недійсні";
 
72. б) у першому реченні частини двадцять дев’ятої виключити слова: "а також кількість голосів виборців, які не підтримали кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі, включених до виборчого списку, від жодної організації партії (блоку)";
 
-55- Кармазін Ю.А.
Ч. 29 ст. 68 викласти в такій редакції:
"29. Дільнична виборча комісія підраховує кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати у багатомандатному окрузі, включених до виборчого списку кожної організації партії (блоку), а також кількість голосів виборців, які не підтримали кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі, включених до виборчого списку, від жодної організації партії (блоку). Під час підрахунку голосів кожен член комісії має право перевірити або перерахувати відповідні виборчі бюлетені. Результати підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці у багатомандатному окрузі оголошуються і заносяться до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в багатомандатному окрузі."
 
Відхилено   3) у першому реченні частини двадцять дев’ятої слова "а також кількість голосів виборців, які не підтримали кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі, включених до виборчого списку, від жодної організації партії (блоку)" виключити;
 
73. в) у першому реченні частини тридцятої слова: "кількості виборчих бюлетенів, у яких виборці не підтримали кандидатів у депутати від жодної місцевої організації партії (блоку)" виключити;
 
-56- Кармазін Ю.А.
"30. Дільнична виборча комісія зобов'язана при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці у багатомандатному окрузі перевірити, чи дорівнює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці в цьому окрузі, сумі кількостей недійсних виборчих бюлетенів на виборчій дільниці в цьому окрузі, виборчих бюлетенів, голоси в яких подані за кандидатів у депутати від кожної місцевої організації партії (блоку), кількості виборчих бюлетенів, у яких виборці не підтримали кандидатів у депутати від жодної місцевої організації партії (блоку). У разі невідповідності цих даних дільнична виборча комісія складає акт із зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії причини такого розходження, який підписується присутніми членами дільничної виборчої комісії. Цей акт мають право підписати присутні уповноважені особи організації партії (блоку), кандидати у депутати, їх довірені особи, офіційні спостерігачі від місцевої організації партії (блоку). Підписи скріплюються печаткою комісії."
 
Відхилено   4) у першому реченні частини тридцятої слова "кількості виборчих бюлетенів, у яких виборці не підтримали кандидатів у депутати від жодної місцевої організації партії (блоку)" виключити;
 
74. г) у частині тридцять другій слова "та виборчі бюлетені, в яких виборці не підтримали кандидатів у депутати від жодної місцевої організації партії (блоку)", ""Не підтримали кандидатів у депутати від місцевої організації партії (блоку)"" виключити;
 
-57- Кармазін Ю.А.
Ч.32 ст.68 викласти в такій редакції:
"32. Виборчі бюлетені з голосами виборців у багатомандатному окрузі, поданими за кандидатів від кожної місцевої організації партії (блоку), та виборчі бюлетені, в яких виборці не підтримали кандидатів у депутати від жодної місцевої організації партії (блоку), запаковуються окремо. На пакетах зазначаються відповідна назва місцевої організації партії (блоку), "Не підтримали кандидатів у депутати від місцевої організації партії (блоку)", назва багатомандатного округу, номер виборчої дільниці, назва виборчих бюлетенів, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії."
 
Відхилено   5) у частині тридцять другій слова "та виборчі бюлетені, в яких виборці не підтримали кандидатів у депутати від жодної місцевої організації партії (блоку)" та "Не підтримали кандидатів у депутати від місцевої організації партії (блоку)" виключити;
 
75. д) у першому реченні частини тридцять третьої слова "а також кількість голосів виборців, які не підтримали жодного кандидата в цьому виборчому окрузі" виключити;
 
-58- Кармазін Ю.А.
Ч.33 ст.68 викласти в такій редакції:
"33. Дільнична виборча комісія підраховує кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата у депутати в одномандатному окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, а також кількість голосів виборців, які не підтримали жодного кандидата в цьому виборчому окрузі. Під час підрахунку голосів виборців кожен член дільничної виборчої комісії має право перевірити або перерахувати відповідні виборчі бюлетені. Результати підрахунку голосів виборців в одномандатному окрузі на виборчій дільниці оголошуються і заносяться до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в одномандатному окрузі."
 
Відхилено   6) у першому реченні частини тридцять третьої слова "а також кількість голосів виборців, які не підтримали жодного кандидата в цьому виборчому окрузі" виключити;
 
76. е) у першому реченні частини тридцять четвертої слова "виборчих бюлетенів, у яких виборці не підтримали жодного кандидата" виключити;
 
-59- Кармазін Ю.А.
Ч.34 ст.68 викласти в такій редакції:
"34. Дільнична виборча комісія при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати в одномандатному окрузі, за кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, зобов'язана перевірити, чи дорівнює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, сумі кількостей недійсних виборчих бюлетенів, виборчих бюлетенів, голоси в яких подані за кандидатів в одномандатному окрузі, виборчих бюлетенів, у яких виборці не підтримали жодного кандидата. У разі невідповідності цих даних дільнична виборча комісія складає акт із зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії причини такої розбіжності, який підписується членами дільничної виборчої комісії. Цей акт мають право підписати присутні кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидати у депутати сільських, селищних, районних у місті рад, уповноважені особи місцевих організацій партій (блоків), довірені особи кандидатів, офіційні спостерігачі. Підписи скріплюються печаткою комісії."
 
Відхилено   7) у першому реченні частини тридцять четвертої слова "виборчих бюлетенів, у яких виборці не підтримали жодного кандидата" виключити;
 
77. є) у частині тридцять п’ятій слова "та виборчі бюлетені, в яких виборці не підтримали жодного кандидата", ""Не підтримали жодного кандидата"" виключити;
 
-60- Кармазін Ю.А.
Ч.35 ст.68 викласти в такій редакції:
"35. Після підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати в одномандатному окрузі, за кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, виборчі бюлетені з голосами, поданими за кожного кандидата, та виборчі бюлетені, в яких виборці не підтримали жодного кандидата, запаковуються окремо. На пакетах відповідно зазначаються прізвище та ініціали кандидата, "Не підтримали жодного кандидата", вид виборів, позначення та/або номер округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії."
 
Відхилено   8) у частині тридцять п’ятій слова "та виборчі бюлетені, в яких виборці не підтримали жодного кандидата" та "Не підтримали жодного кандидата" виключити.
 
78. 20) у статті 69:
 
-61- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Підпункт а) пункту 20 законопроекту викласти в такій редакції:
"а) пункти 1-8 частини другої замінити пунктами 1-16 такого змісту:
"1) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничною виборчою комісією;
2) кількість невикористаних виборчих бюлетенів;
3) кількість зіпсованих виборчих бюлетенів;
4) кількість виборців, внесених до списку виборців для голосування на виборчій дільниці;
5) кількість виборців, внесених на виборчій дільниці до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування;
6) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування;
7) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;
8) сумарна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці;
9) кількість виборчих бюлетенів, що виявилися у кожній виборчій скриньці (із зазначенням номера скриньки);
10) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у приміщенні для голосування;
11) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні за місцем перебування;
12) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню;
13) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці;
14) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;
15) сумарна кількість дійсних голосів виборців у межах виборчої дільниці;
16) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата";
 
Враховано   25. У статті 69:
1) пункти 1-8 частини другої замінити пунктами 1-16 такого змісту:
"1) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничною виборчою комісією;
2) кількість невикористаних виборчих бюлетенів;
3) кількість зіпсованих виборчих бюлетенів;
4) кількість виборців, внесених до списку виборців для голосування на виборчій дільниці;
5) кількість виборців, внесених на виборчій дільниці до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування;
6) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування;
7) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;
8) сумарна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці;
9) кількість виборчих бюлетенів, що виявилися у кожній виборчій скриньці (із зазначенням номера скриньки);
10) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у приміщенні для голосування;
11) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні за місцем перебування;
12) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню;
13) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці;
14) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;
15) сумарна кількість дійсних голосів виборців у межах виборчої дільниці;
16) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата";
 
79. а) пункт 8 частини другої вилучити;
 
-62- Кармазін Ю.А.
Відновити абзац 8 ч.2 ст.69, виклавши в такій редакції:
"8) кількість виборців, які не підтримали жодного з кандидатів"
 
Відхилено   2) пункти 1-8 частини третьої замінити пунктами 1-16 такого змісту:
"1) кількість виборчих бюлетенів для голосування в одномандатному окрузі, одержаних дільничною виборчою комісією;
2) кількість невикористаних виборчих бюлетенів;
3) кількість зіпсованих виборчих бюлетенів;
4) кількість виборців відповідного округу, внесених до списку виборців для голосування на виборчій дільниці;
5) кількість виборців відповідного округу, внесених на виборчій дільниці до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування;
6) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування у відповідному одномандатному окрузі у приміщенні для голосування;
7) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування у відповідному одномандатному окрузі за місцем перебування;
8) сумарна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування у відповідному одномандатному окрузі на виборчій дільниці;
9) кількість виборчих бюлетенів для голосування у відповідному одномандатному окрузі, що виявилися у кожній виборчій скриньці (із зазначенням номера скриньки);
10) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у приміщенні для голосування;
11) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні за місцем перебування;
12) кількість виборчих бюлетенів для голосування у відповідному одномандатному окрузі, що не підлягають врахуванню;
13) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у відповідному одномандатному окрузі.
14) кількість виборчих бюлетенів для голосування у відповідному одномандатному окрузі, визнаних недійсними;
15) сумарна кількість дійсних голосів виборців відповідного одномандатного виборчого округу у межах виборчої дільниці;
16) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата у депутати";
 
    -63- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Підпункт б) пункту 20 законопроекту викласти в такій редакції:
"б) пункти 1-8 частини третьої замінити пунктами 1-16 такого змісту:
"1) кількість виборчих бюлетенів для голосування в одномандатному окрузі, одержаних дільничною виборчою комісією;
2) кількість невикористаних виборчих бюлетенів;
3) кількість зіпсованих виборчих бюлетенів;
4) кількість виборців відповідного округу, внесених до списку виборців для голосування на виборчій дільниці;
5) кількість виборців відповідного округу, внесених на виборчій дільниці до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування;
6) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування у відповідному одномандатному окрузі у приміщенні для голосування;
7) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування у відповідному одномандатному окрузі за місцем перебування;
8) сумарна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування у відповідному одномандатному окрузі на виборчій дільниці;
9) кількість виборчих бюлетенів для голосування у відповідному одномандатному окрузі, що виявилися у кожній виборчій скриньці (із зазначенням номера скриньки);
10) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у приміщенні для голосування;
11) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні за місцем перебування;
12) кількість виборчих бюлетенів для голосування у відповідному одномандатному окрузі, що не підлягають врахуванню;
13) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у відповідному одномандатному окрузі.
14) кількість виборчих бюлетенів для голосування у відповідному одномандатному окрузі, визнаних недійсними;
15) сумарна кількість дійсних голосів виборців відповідного одномандатного виборчого округу у межах виборчої дільниці;
16) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата у депутати";
 
Враховано    
80. б) пункт 8 частини третьої вилучити;
 
-64- Кармазін Ю.А.
Відновити абзац 8 ч.3 ст.69, виклавши в такій редакції:
"8) кількість виборців, які не підтримали жодного з кандидатів".
 
Відхилено   3) частину четверту викласти в такій редакції:
"4. До протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчих списків місцевої організації партії (блоку) в багатомандатному окрузі, прописом та цифрами заносяться:
1) кількість виборчих бюлетенів для голосування в багатомандатному окрузі, одержаних дільничною виборчою комісією;
2) кількість невикористаних виборчих бюлетенів;
3) кількість зіпсованих виборчих бюлетенів;
4) кількість виборців, внесених до списку виборців для голосування на виборчій дільниці;
5) кількість виборців, внесених на виборчій дільниці до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування;
6) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування;
7) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;
8) сумарна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці;
9) кількість виборчих бюлетенів, що виявилися у кожній виборчій скриньці (із зазначенням номера скриньки);
10) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у приміщенні для голосування;
11) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні за місцем перебування;
12) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню;
13) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці;
14) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;
15) сумарна кількість дійсних голосів виборців у межах виборчої дільниці;
16) кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до кожного з виборчих списків місцевої організації партії (блоку)".
 
    -65- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Підпункт в) пункту 20 законопроекту викласти в такій редакції:
"в) частину четверту статті 69 викласти в такій редакції:
"4. До протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчих списків місцевої організації партії (блоку) в багатомандатному окрузі, прописом та цифрами заносяться:
1) кількість виборчих бюлетенів для голосування в багатомандатному окрузі, одержаних дільничною виборчою комісією;
2) кількість невикористаних виборчих бюлетенів;
3) кількість зіпсованих виборчих бюлетенів;
4) кількість виборців, внесених до списку виборців для голосування на виборчій дільниці;
5) кількість виборців, внесених на виборчій дільниці до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування;
6) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування;
7) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;
8) сумарна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці;
9) кількість виборчих бюлетенів, що виявилися у кожній виборчій скриньці (із зазначенням номера скриньки);
10) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у приміщенні для голосування;
11) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні за місцем перебування;
12) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню;
13) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці;
14) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;
15) сумарна кількість дійсних голосів виборців у межах виборчої дільниці;
16) кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до кожного з виборчих списків місцевої організації партії (блоку)"
 
Враховано    
81. в) пункт 8 частини четвертої вилучити;
 
-66- Кармазін Ю.А.
Відновити абзац 8 ч.4 ст.69, виклавши в такій редакції:
"8) кількість виборців, які не підтримали кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі від жодної місцевої організації партії (блоку)".
 
Відхилено      
82. 21) у статті 72:
 
-67- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Підпункти а) та б) пункту 21 законопроекту викласти в такій редакції:
"а) у абзаці першому частини 14 статті 22 слова "Територіальна (окружна) виборча комісія" замінити словами "Територіальна виборча комісія (яка відповідно до Закону здійснює повноваження окружної)";
б) пункти 1-6 частини 14 статті 72 викласти як пункти 1-14 такого змісту:
"1) кількість виборчих бюлетенів для голосування у відповідному виборчому окрузі, одержаних дільничними виборчими комісіями;
2) кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування у відповідному виборчому окрузі, погашених дільничними виборчими комісіями;
3) кількість зіпсованих виборчих бюлетенів для голосування у відповідному виборчому окрузі;
4) кількість виборців відповідного виборчого округу, внесених до списків виборців для голосування;
5) кількість виборців відповідного виборчого округу, внесених до витягів із списків виборців для голосування за місцем перебування;
6) кількість виборців відповідного виборчого округу, які отримали виборчі бюлетені у приміщеннях для голосування;
7) кількість виборців відповідного виборчого округу, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;
8) загальна кількість виборців відповідного виборчого округу, які отримали виборчі бюлетені;
9) кількість виборців відповідного виборчого округу, які взяли участь у голосуванні у приміщеннях для голосування;
10) кількість виборців відповідного виборчого округу, які взяли участь у голосуванні за місцем перебування;
11) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницях;
12) загальна кількість виборців відповідного виборчого округу, які взяли участь у голосуванні;
13) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними у відповідному виборчому окрузі;
14) сумарна кількість дійсних голосів виборців відповідного виборчого округу";
 
Враховано   26. У статті 72:
1) у частині чотирнадцятій:
в абзаці першому слова "Територіальна (окружна) виборча комісія" замінити словами "Територіальна виборча комісія (яка відповідно до цього Закону здійснює повноваження окружної)";
пункти 1-6 замінити пунктами 1-14 такого змісту:
"1) кількість виборчих бюлетенів для голосування у відповідному виборчому окрузі, одержаних дільничними виборчими комісіями;
2) кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування у відповідному виборчому окрузі, погашених дільничними виборчими комісіями;
3) кількість зіпсованих виборчих бюлетенів для голосування у відповідному виборчому окрузі;
4) кількість виборців відповідного виборчого округу, внесених до списків виборців для голосування;
5) кількість виборців відповідного виборчого округу, внесених до витягів із списків виборців для голосування за місцем перебування;
6) кількість виборців відповідного виборчого округу, які отримали виборчі бюлетені у приміщеннях для голосування;
7) кількість виборців відповідного виборчого округу, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;
8) загальна кількість виборців відповідного виборчого округу, які отримали виборчі бюлетені;
9) кількість виборців відповідного виборчого округу, які взяли участь у голосуванні у приміщеннях для голосування;
10) кількість виборців відповідного виборчого округу, які взяли участь у голосуванні за місцем перебування;
11) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницях;
12) загальна кількість виборців відповідного виборчого округу, які взяли участь у голосуванні;
13) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними у відповідному виборчому окрузі;
14) сумарна кількість дійсних голосів виборців відповідного виборчого округу";
 
    -68- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
частину п’ятнадцяту статті 72 викласти в такій редакції:
"15. До протоколу територіальної (яка відповідно до цього Закону здійснює повноваження окружної) виборчої комісії про підсумки голосування в одномандатному окрузі, крім відомостей, зазначених у частині чотирнадцятій цієї статті, цифрами і прописом заноситься кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата у депутати в одномандатному окрузі, за кожного кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови";
 
Враховано    
83. а) пункт 2 частини п’ятнадцятої вилучити;
 
-69- Кармазін Ю.А.
Відновити абзац 2 ч.15 ст.72, виклавши в такій редакції:
"2) кількість голосів виборців, які не підтримали жодного кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі, жодного кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови"
 
Відхилено   2) частини п’ятнадцяту та шістнадцяту викласти в такій редакції:
"15. До протоколу територіальної (яка відповідно до цього Закону здійснює повноваження окружної) виборчої комісії про підсумки голосування в одномандатному окрузі, крім відомостей, зазначених у частині чотирнадцятій цієї статті, цифрами і прописом заноситься кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата у депутати в одномандатному окрузі, за кожного кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови.
 
84. б) частину шістнадцяту викласти в такій редакції:
 
-70- Кармазін Ю.А.
Відновити абзац 2 ч.16 ст.72, виклавши в такій редакції:
"2) кількість виборців, які не підтримали кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі від жодної місцевої організації партії (блоку)".
 
Відхилено      
85. "16. До протоколу територіальної виборчої комісії про підсумки голосування в багатомандатному окрузі, крім відомостей, зазначених у частині чотирнадцятій цієї статті, цифрами і прописом заносяться кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі, включених до виборчого списку від кожної місцевої організації партії (блоку)";
 
-71- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
частину 16 статті 72 викласти в такій редакції:
"16. До протоколу територіальної (яка відповідно до цього Закону здійснює повноваження окружної) виборчої комісії про підсумки голосування в багатомандатному окрузі, крім відомостей, зазначених у частині чотирнадцятій цієї статті, цифрами і прописом заноситься кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до кожного з виборчих списків місцевої організації партії (блоку) в багатомандатному окрузі";
 
Враховано   16. До протоколу територіальної (яка відповідно до цього Закону здійснює повноваження окружної) виборчої комісії про підсумки голосування в багатомандатному окрузі, крім відомостей, зазначених у частині чотирнадцятій цієї статті, цифрами і прописом заноситься кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до кожного з виборчих списків місцевої організації партії (блоку) в багатомандатному окрузі".
 
86. 22) у статті 73:
 
   27. У статті 73:
 
87. а) частини першу і другу викласти в такій редакції:
 
   1) частини першу і другу викласти в такій редакції:
 
88. "1. Територіальна виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів відповідних дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на відповідних дільницях, протоколів територіальних виборчих комісій (які відповідно до Закону здійснюють повноваження окружних) про підсумки голосування у відповідних виборчих територіальних округах не пізніш як на п’ятий день з дня місцевих виборів (повторного голосування) складає протокол про підсумки голосування в одномандатному окрузі, до якого заносяться прописом та цифрами такі відомості:
 
-72- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
У підпункті а) пункту 22:
Абзац другий після слів "підсумки голосування" доповнити словами " (повторного голосування)", а слова "дня місцевих виборів" замінити словами "дня голосування"
Пункти 1-8 підпункту а) пункту 22 законопроекту замінити такими пунктами:
"1) кількість виборчих бюлетенів, виготовлених на замовлення територіальної виборчої комісії для відповідного одномандатного виборчого округу;
2) кількість виборчих бюлетенів для одномандатного виборчого округу, одержаних дільничними виборчими комісіями;
3) кількість неви користаних виборчих бюлетенів для одномандатного виборчого округу, погашених дільничними виборчими комісіями;
4) кількість зіпсованих виборчих бюлетенів для одномандатного виборчого округу;
5) кількість виборців одномандатного округу, внесених до списків виборців для голосування;
6) кількість виборців одномандатного округу, внесених до витягів із списків виборців для голосування за місцем перебування;
7) кількість виборців одномандатного округу, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування;
8) кількість виборців одномандатного округу, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;
9) загальна кількість виборців одномандатного округу, які отримали виборчі бюлетені;
10) кількість виборців одномандатного округу, які взяли участь у голосуванні у приміщенні для голосування;
11) кількість виборців одномандатного округу, які взяли участь у голосуванні за місцем перебування;
12) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницях;
13) загальна кількість виборців одномандатного округу, які взяли участь у голосуванні;
14) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними в одномандатному виборчому окрузі;
15) кількість голосів виборців, поданих за кожного з кандидатів у депутати, кожного з кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови".
 
Враховано   "1. Територіальна виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів відповідних дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на відповідних дільницях, протоколів територіальних виборчих комісій (які відповідно до цього Закону здійснюють повноваження окружних) про підсумки голосування (повторного голосування) у відповідних виборчих територіальних округах не пізніш як на п’ятий день з дня голосування (дня повторного голосування) складає протокол про підсумки голосування в одномандатному окрузі, до якого заносяться прописом та цифрами такі відомості:
1) кількість виборчих бюлетенів, виготовлених на замовлення територіальної виборчої комісії для відповідного одномандатного виборчого округу;
2) кількість виборчих бюлетенів для одномандатного виборчого округу, одержаних дільничними виборчими комісіями;
3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів для одномандатного виборчого округу, погашених дільничними виборчими комісіями;
4) кількість зіпсованих виборчих бюлетенів для одномандатного виборчого округу;
5) кількість виборців одномандатного округу, внесених до списків виборців для голосування;
6) кількість виборців одномандатного округу, внесених до витягів із списків виборців для голосування за місцем перебування;
7) кількість виборців одномандатного округу, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування;
8) кількість виборців одномандатного округу, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;
9) загальна кількість виборців одномандатного округу, які отримали виборчі бюлетені;
10) кількість виборців одномандатного округу, які взяли участь у голосуванні у приміщенні для голосування;
11) кількість виборців одномандатного округу, які взяли участь у голосуванні за місцем перебування;
12) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницях;
13) загальна кількість виборців одномандатного округу, які взяли участь у голосуванні;
14) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними в одномандатному виборчому окрузі;
15) кількість голосів виборців, поданих за кожного з кандидатів у депутати, кожного з кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови.
 
89. 1) кількість виготовлених виборчих бюлетенів;
 
      
90. 2) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями;
 
      
91. 3) кількість виборців, включених до списків виборців;
 
      
92. 4) кількість невикористаних виборчих бюлетенів;
 
      
93. 5) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;
 
      
94. 6) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;
 
      
95. 7) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;
 
      
96. 8) кількість голосів виборців, поданих за кожного з кандидатів у депутати, кожного з кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови.
 
-73- Кармазін Ю.А.
Відновити абзац 9 ч.1 ст.73, виклавши в такій редакції:
"9) кількість виборців, які не підтримали жодного кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі, жодного кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови".
 
Відхилено      
97. На підставі складеного протоколу про підсумки голосування територіальна комісія приймає одне із рішень про результати виборів депутатів у одномандатному окрузі, виборів сільського, селищного, міського голови:
 
   На підставі складеного протоколу про підсумки голосування територіальна комісія приймає одне із рішень про результати виборів депутатів в одномандатному окрузі, виборів сільського, селищного, міського голови:
 
98. 1) про визнання депутата, сільського, селищного, міського голови обраним;
 
   1) про визнання депутата, сільського, селищного, міського голови обраним;
 
99. 2) про повторне голосування;
 
-74- Ключковський Ю.Б.
Тринадцятий абзац частини 1 статті 73 викласти в такій редакції:
"про призначення повторного голосування"
 
Враховано   2) про призначення повторного голосування;
 
100. 3) про визнання місцевих виборів в окрузі такими, що не відбулися.
 
   3) про визнання місцевих виборів в окрузі такими, що не відбулися.
 
101. 2. Якщо до виборчого бюлетеня для голосування у день виборів було включено більше одного кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського (міста з населенням не більше 75 тисяч чоловік) голови, обраним депутатом, сільським, селищним, міським (міста з населенням не більше 75 тисяч чоловік) головою вважається кандидат, який одержав більшість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, відносно інших кандидатів, які балотувалися в цьому окрузі.
 
-75- Кармазін Ю.А.
Ч.2 ст.73 викласти в такій редакції:
"2. Обраним депутатом, сільським, селищним, міським головою вважається кандидат, який одержав більшість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, відносно інших кандидатів, які балотувалися в цьому окрузі, та за умови, що кількість голосів, поданих за нього, перевищує кількість голосів виборців, які не підтримали жодного з кандидатів у окрузі"
 
Відхилено   2. Якщо до виборчого бюлетеня для голосування в день виборів було включено більше одного кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного голови, обраним депутатом, сільським, селищним головою вважається кандидат, який одержав більшість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, відносно інших кандидатів, які балотувалися в цьому окрузі.
 
102. Якщо до виборчого бюлетеня для голосування у день виборів було включено лише одного кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського (міста з населенням не більше 75 тисяч чоловік) голови, кандидат вважається обраним депутатом, сільським, селищним, міським (міста з населенням не більше 75 тисяч чоловік) головою, якщо він одержав більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, за умови, що участь у голосуванні взяло не менше половини виборців, включених до списків виборців у відповідному виборчому окрузі.
 
-76- Ключковський Ю.Б.
Сінченко В.М.
В абзаці другому частини 2 статті 73 слова "за умови, що участь у голосуванні взяло не менше половини виборців, включених до списків виборців у відповідному виборчому окрузі" виключити.
 
Враховано   Якщо до виборчого бюлетеня для голосування в день виборів було включено лише одного кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного голови, кандидат вважається обраним депутатом, сільським, селищним головою, якщо він одержав більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.
 
103. Якщо до виборчого бюлетеня для голосування у день виборів було включено лише одного кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського (міста з населенням не більше 75 тисяч чоловік) голови, і за результатами голосування у день виборів він не був обраний відповідно до вимог абзацу другого цієї частини, територіальна виборча комісія приймає рішення про визнання виборів такими, що не відбулися, та, відповідно до частини четвертої статті 14 цього Закону, призначає повторні вибори депутата, сільського, селищного, міського (міста з населенням не більше 75 тисяч чоловік) голови, про що приймає відповідне рішення";
 
   Якщо до виборчого бюлетеня для голосування в день виборів було включено лише одного кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного голови і за результатами голосування в день виборів він не був обраний відповідно до вимог абзацу другого цієї частини, територіальна виборча комісія приймає рішення про визнання виборів такими, що не відбулися, та відповідно до частини четвертої статті 14 цього Закону призначає повторні вибори депутата, сільського, селищного голови, про що приймає відповідне рішення";
 
104. б) частину третю після слів „два або більше кандидатів" доповнити словами „у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського (міста з населенням не більше 75 тисяч чоловік) голови";
 
   2) частину третю після слів „два або більше кандидатів" доповнити словами „у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного голови";
 
105. в) після частини третьої доповнити чотирма новими частинами такого змісту:
 
   3) після частини третьої доповнити чотирма новими частинами такого змісту:
 
106. „4. Обраним міським головою вважається кандидат на посаду міського (міста з населенням понад 75 тисяч чоловік) голови який одержав на виборах більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.
 
   „4. Обраним міським головою вважається кандидат на посаду міського голови, який одержав на виборах більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.
 
107. 5. Якщо до виборчого бюлетеня для голосування у день виборів було включено лише одного кандидата на посаду міського (міста з населенням понад 75 тисяч чоловік) голови, кандидат вважається обраним міським (міста з населенням понад 75 тисяч чоловік) головою, якщо він одержав більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, за умови, що участь у голосуванні взяло не менше половини виборців, включених до списків виборців у відповідному територіальному виборчому окрузі.
 
-77- Ключковський Ю.Б.
Сінченко В.М.
У запропонованій частині 5 статті 75-1 слова "за умови, що участь у голосуванні взяло не менше половини виборців, включених до списків виборців у відповідному територіальному виборчому окрузі" виключити.
 
Враховано   5. Якщо до виборчого бюлетеня для голосування в день виборів було включено лише одного кандидата на посаду міського голови, кандидат вважається обраним міським головою, якщо він одержав більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.
 
108. 6. Якщо до виборчого бюлетеня для голосування у день виборів було включено лише одного кандидата на посаду міського (міста з населенням понад 75 тисяч чоловік) голови і за результатами голосування у день виборів він не був обраний відповідно до вимог частини п’ятої цієї статті, територіальна виборча комісія приймає рішення про визнання виборів такими, що не відбулися, та, відповідно до частини четвертої статті 14 цього Закону, призначає повторні вибори міського (міста з населенням понад 75 тисяч чоловік) голови, про що приймає відповідне рішення.
 
-78- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Запропоновану частину 6 ст. 73 після слів "вимог частини п’ятої цієї статті" доповнити словами "або двох кандидатів, і жоден з них не був обраний відповідно до вимог частини четвертої цієї статті"
 
Враховано   6. Якщо до виборчого бюлетеня для голосування у день виборів було включено лише одного кандидата на посаду міського голови і за результатами голосування у день виборів він не був обраний відповідно до вимог частини п’ятої цієї статті, або двох кандидатів, і жоден з них не був обраний відповідно до вимог частини четвертої цієї статті, територіальна виборча комісія приймає рішення про визнання виборів такими, що не відбулися, та відповідно до частини четвертої статті 14 цього Закону призначає повторні вибори міського голови, про що приймає відповідне рішення.
 
109. 7. Якщо до виборчого бюлетеня для голосування у день виборів було включено більше двох кандидатів на посаду міського (міста з населенням понад 75 тисяч чоловік) голови і за результатами голосування у день виборів жоден кандидат на посаду міського (міста з населенням понад 75 тисяч чоловік) голови не був обраний відповідно до вимог частини четвертої цієї статті, територіальна виборча комісія призначає повторне голосування, яке проводиться у порядку, встановленому цим Законом, з урахуванням особливостей, визначених статтею 75-1 цього Закону";
 
   7. Якщо до виборчого бюлетеня для голосування у день виборів було включено більше двох кандидатів на посаду міського голови і за результатами голосування у день виборів жоден з кандидатів не був обраний відповідно до вимог частини четвертої цієї статті, територіальна виборча комісія призначає повторне голосування, яке проводиться у порядку, встановленому цим Законом, з урахуванням особливостей, визначених статтею 75-1 цього Закону".
 
110. У зв’язку з чим частину четверту та п’яту вважати відповідно частиною дев’ятою та десятою статті 73;
 
-79- Подгорний С.П.
У підпункті в) пункту 22 слова "дев’ятою та десятою" замінити словами "восьмою та дев’ятою".
 
Враховано   У зв’язку з цим частини четверту та п’яту вважати відповідно частинами восьмою та дев’ятою.
 
    -80- Куликов К.Б.
Доповнити Закон новою статтею:
"Стаття 73-1. Встановлення результатів виборів міського голови у містах - адміністративних центрах областей, місті Києві
1. Територіальна виборча комісія на своєму засідання на підставі протоколів відповідних дільничних виборчих комісій складає протокол про підсумки голосування на виборах міського голови у містах - адміністративних центрах областей, місті Києві, до якого заносяться прописом та цифрами такі відомості:
1) кількість виготовлених виборчих бюлетенів;
2) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями;
3) кількість виборців, включених до списків виборців;
4) кількість невикористаних виборчих бюлетенів;
5) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;
6) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;
7) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;
8) кількість голосів виборців, поданих за кожного з кандидатів у депутати, кожного з кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови;
9) кількість виборців, які не підтримали жодного кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі, жодного кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови.
На підставі складеного протоколу про підсумки голосування територіальна комісія приймає одне із рішень про результати виборів депутатів у одномандатному окрузі, виборів сільського, селищного, міського голови: про визнання депутата, сільського, селищного, міського голови обраним, про повторне голосування, про визнання місцевих виборів в окрузі такими, що не відбулися.
2. Якщо до бюлетеня для виборів міського голови, у місті - адміністративному центрі області, місті Києві, було включено лише одного кандидата на посаду міського голови, кандидат вважається обраним міським головою, якщо він одержав більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.
При цьому участь у голосуванні повинні взяти не менше половини виборців, включених до списків виборців у відповідному виборчому окрузі (територіальному виборчому окрузі).
3. Якщо до бюлетеня для виборів міського голови, у місті - адміністративному центрі області, місті Києві, було включено лише одного кандидата на посаду міського голови і за результатами голосування у день виборів він не був обраний відповідно до вимог частини другої цієї статті, територіальна виборча комісія приймає рішення про визнання виборів такими, що не відбулися, та, відповідно до частини другої статті 14 цього Закону, призначає повторні вибори міського голови, про що зазначається у протоколі про підсумки голосування.
4. Якщо до бюлетеня для виборів міського голови, у місті - адміністративному центрі області, місті Києві, було включено більше одного кандидата на посаду міського голови, обраним міським головою вважається кандидат на посаду міського голови який одержав на виборах більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.
При цьому участь у голосуванні повинні взяти не менше половини виборців, включених до списків виборців у відповідному виборчому окрузі (територіальному виборчому окрузі).
5. Якщо до бюлетеня для виборів міського голови, у місті - адміністративному центрі області, місті Києві, було включено більше одного кандидата на посаду міського голови і за результатами голосування у день виборів жоден кандидат на посаду міського голови не був обраний відповідно до вимог частини четвертої цієї статті, територіальна виборча комісія призначає повторне голосування, яке проводиться у порядку, встановленому статтею 75-1 цього Закону.
6. Вибори в окрузі визнаються такими, що не відбулися, у зв'язку з вибуттям усіх зареєстрованих у виборчому окрузі кандидатів.
7. Повідомлення про результати голосування і підсумки виборів, обраного міського голову у місті - адміністративному центрі області, місті Києві, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, професії, посади (заняття), місця роботи міського голови, партійності, не пізніш як на десятий день після проведення виборів публікуються у пресі або доводяться до відома населення відповідної території в інший спосіб. Про результати голосування і підсумки виборів територіальна виборча комісія приймає відповідне рішення. Територіальна виборча комісія інформує відповідну раду про результати виборів міського голови на її пленарному засіданні".
 
Відхилено    
111. 23) у статті 74:
 
   28. У статті 74:
1) частину першу викласти в такій редакції:
 
112. а) речення перше абзацу першого частини першої викласти в такій редакції:
 
      
113. "Територіальна виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів відповідних дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на відповідних дільницях, протоколів територіальних виборчих комісій (які відповідно до Закону здійснюють повноваження окружних) про підсумки голосування у відповідних територіальних виборчих округах не пізніш як на п'ятий день з дня місцевих виборів встановлює результати виборів депутатів у багатомандатному окрузі, про що складає протокол про підсумки голосування та результати виборів депутатів";
 
-81- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Частину першу статті 74 викласти в такій редакції:
"1. Територіальна виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів відповідних дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на відповідних дільницях, протоколів територіальних виборчих комісій (які відповідно до цього Закону здійснюють повноваження окружних) про підсумки голосування у відповідних територіальних виборчих округах не пізніш як на п'ятий день з дня голосування (день повторного голосування) встановлює результати виборів депутатів у багатомандатному окрузі, про що складає протокол про підсумки голосування та результати виборів депутатів. До протоколу про результати виборів депутатів заносяться прописом та цифрами такі відомості:
1) кількість виборчих бюлетенів, виготовлених на замовлення територіальної виборчої комісії для відповідного одномандатного виборчого округу;
2) кількість виборчих бюлетенів для одномандатного виборчого округу, одержаних дільничними виборчими комісіями;
3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів для одномандатного виборчого округу, погашених дільничними виборчими комісіями;
4) кількість зіпсованих виборчих бюлетенів для одномандатного виборчого округу;
5) кількість виборців одномандатного округу, внесених до списків виборців для голосування;
6) кількість виборців одномандатного округу, внесених до витягів із списків виборців для голосування за місцем перебування;
7) кількість виборців одномандатного округу, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування;
8) кількість виборців одномандатного округу, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;
9) загальна кількість виборців одномандатного округу, які отримали виборчі бюлетені;
10) кількість виборців одномандатного округу, які взяли участь у голосуванні у приміщенні для голосування;
11) кількість виборців одномандатного округу, які взяли участь у голосуванні за місцем перебування;
12) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницях;
13) загальна кількість виборців одномандатного округу, які взяли участь у голосуванні;
14) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними в одномандатному виборчому окрузі;
15) кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до кожного з виборчих списків місцевої організації партії (блоку)".
 
Враховано   "1. Територіальна виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів відповідних дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на відповідних дільницях, протоколів територіальних виборчих комісій (які відповідно до цього Закону здійснюють повноваження окружних) про підсумки голосування у відповідних територіальних виборчих округах не пізніш як на п'ятий день з дня голосування (день повторного голосування) встановлює результати виборів депутатів у багатомандатному окрузі, про що складає протокол про підсумки голосування та результати виборів депутатів. До протоколу про результати виборів депутатів заносяться прописом та цифрами такі відомості:
1) кількість виборчих бюлетенів, виготовлених на замовлення територіальної виборчої комісії для відповідного одномандатного виборчого округу;
2) кількість виборчих бюлетенів для одномандатного виборчого округу, одержаних дільничними виборчими комісіями;
3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів для одномандатного виборчого округу, погашених дільничними виборчими комісіями;
4) кількість зіпсованих виборчих бюлетенів для одномандатного виборчого округу;
5) кількість виборців одномандатного округу, внесених до списків виборців для голосування;
6) кількість виборців одномандатного округу, внесених до витягів із списків виборців для голосування за місцем перебування;
7) кількість виборців одномандатного округу, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування;
8) кількість виборців одномандатного округу, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;
9) загальна кількість виборців одномандатного округу, які отримали виборчі бюлетені;
10) кількість виборців одномандатного округу, які взяли участь у голосуванні у приміщенні для голосування;
11) кількість виборців одномандатного округу, які взяли участь у голосуванні за місцем перебування;
12) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницях;
13) загальна кількість виборців одномандатного округу, які взяли участь у голосуванні;
14) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними в одномандатному виборчому окрузі;
15) кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до кожного з виборчих списків місцевої організації партії (блоку)";
 
114. б) пункт 9 частини першої виключити.
 
-82- Кармазін Ю.А.
Відновити абзац 9 ч.1 ст.74, виклавши в такій редакції:
"9) кількість виборців, які не підтримали жодного з виборчих списків місцевих організацій партій (блоків)".
У зв’язку із цими змінами вносити відповідні зміни до інших статей.
 
Відхилено   2) частину третю після слів "голосів виборців доповнити словами "які взяли участь у голосуванні".
 
    -83- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Частину третю статті 74 після слів "голосів виборців доповнити словами "які взяли участь у голосуванні".
 
Враховано    
115. 24) у статті 75:
 
   29. У статті 75:
 
116. а) в назві статті слова „та проведення повторного голосування" виключити;
 
-84- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Частину другу статті 75 доповнити новим пунктом такого змісту:
"3) якщо відповідна виборча комісія визнала вибори по окремій або кількох виборчих дільницях недійсними, що вплинуло на результати відповідного виду місцевих виборів".
 
Враховано   1) у назві слова „та проведення повторного голосування" виключити;
2) частину другу доповнити пунктом 3 такого змісту:
"3) якщо відповідна виборча комісія визнала вибори по окремій або кількох виборчих дільницях недійсними, що вплинуло на результати відповідного виду місцевих виборів".
 
117. б) частини шосту - дев’яту статті 75 виключити;
 
-85- Куликов К.Б.
Частину сьому статті 75 вилучити, у зв'язку з чим частини восьму та дев'яту відповідно вважати частинами сьомою та восьмою
 
Враховано частково   3) частини шосту - дев’яту виключити.
 
118. 25) доповнити новою статтею 75-1 такого змісту:
 
   30. Доповнити статтею 75-1 такого змісту:
 
119. „Стаття 75-1. Організація та проведення повторного голосування.
 
-86- Куликов К.Б.
Стаття 75-1. Організація та проведення повторного голосування на виборах міського голови у містах - адміністративних центрах областей, місті Києві"
 
Відхилено   „Стаття 75-1. Організація та проведення повторного голосування
 
120. 1. Повторне голосування призначається територіальною виборчою комісією у разі якщо:
 
-87- Куликов К.Б.
Ч.1 статті 75-1 викласти в такій редакції:
"1. Повторне голосування призначається територіальною виборчою комісією у разі якщо до бюлетеня для виборів міського голови, у місті - адміністративному центрі області, місті Києві, було включено більше одного кандидата на посаду міського голови і за результатами голосування у день виборів жоден кандидат на посаду міського голови не був обраний відповідно до вимог частини четвертої статті 73-1 цього Закону.".
 
Відхилено   1. Повторне голосування призначається територіальною виборчою комісією у разі якщо:
 
121. 1) у виборчому окрузі найбільшу і водночас однакову кількість голосів набрали два або більше кандидатів у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського (міста з населенням не більше 75 тисяч чоловік) голови;
 
-88- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Пункт 1 частини 1 статті 75-1 після слова "окрузі" доповнити словами "у день голосування".
 
Враховано   1) у виборчому окрузі в день голосування найбільшу і водночас однакову кількість голосів набрали два або більше кандидатів у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного голови;
 
122. 2) до виборчого бюлетеня для голосування у день виборів було включено більше двох кандидатів на посаду міського голови і за результатами голосування у день виборів жоден кандидат на посаду міського (міста з населенням понад 75 тисяч чоловік) голови не був обраний відповідно до вимог частини четвертої статті 73 цього Закону;
 
-89- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
У пункті 2 частини 1 статті 75-1 слова "для голосування у день виборів" замінити словами "у день голосування".
 
Враховано   2) до виборчого бюлетеня в день голосування було включено більше двох кандидатів на посаду міського голови і за результатами голосування у день виборів жоден з кандидатів на посаду міського голови не був обраний відповідно до вимог частини четвертої статті 73 цього Закону.
 
123. 3) відповідна виборча комісія визнала вибори по окремій або кількох виборчих дільницях недійсними, що вплинуло на результати місцевих виборів по відповідному округу - на тих виборчих дільницях, де вибори було визнано недійсними.
 
-90- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Пункт 3 частини 1 статті 75-1 виключити.
 
Враховано      
124. 2. Територіальна виборча комісія повідомляє відповідну місцеву раду та інформує виборців про прийняте рішення щодо проведення повторного голосування та дату проведення повторного голосування не пізніше ніж на п’ятий день після встановлення результатів першого туру виборів, шляхом відповідної публікації в друкованих засобах масової інформації або, у разі неможливості, оприлюднення в інший, визначений територіальною виборчою комісією, спосіб.
 
-91- Куликов К.Б.
Ч.2 статті 75-1 викласти в такій редакції:
"2. Повторне голосування призначається на третю неділю після дня виборів. Порядок проведення повторного голосування, підрахунку голосів та встановлення підсумків повторного голосування на виборах міського голови у містах - адміністративних центрах областей, місті Києві проводиться у порядку, встановленому цим Законом, з урахуванням особливостей, встановлених цією статтею".
 
Відхилено   2. Про прийняте рішення щодо проведення повторного голосування та дату проведення повторного голосування територіальна виборча комісія невідкладно повідомляє Центральну виборчу комісію та відповідну місцеву раду, а також не пізніш як на п’ятий день з дня встановлення результатів першого туру виборів інформує виборців шляхом відповідної публікації в друкованих засобах масової інформації або, у разі неможливості, оприлюднення в інший, визначений територіальною виборчою комісією, спосіб.
 
    -92- Ключковський Ю.Б.
Частину другу статті 75-1 викласти в такій редакції:
"2. Про прийняте рішення щодо проведення повторного голосування та дату проведення повторного голосування територіальна виборча комісія невідкладно повідомляє Центральну виборчу комісію та відповідну місцеву раду, а також не пізніш як на п’ятий день з дня встановлення результатів першого туру виборів інформує виборців шляхом відповідної публікації в друкованих засобах масової інформації або, у разі неможливості, оприлюднення в інший, визначений територіальною виборчою комісією, спосіб".
 
Враховано    
125. 3. Повторне голосування призначається на третю неділю після дня виборів. Уточнення списку виборців, проведення повторного голосування, підрахунку голосів та встановлення підсумку повторного голосування проводиться у порядку, встановленому статтями 32-1, 32-2, 32-3, 63-67, 75 цього Закону, з урахуванням особливостей, передбачених частинами четвертою - п’ятнадцятою цієї статті.
 
-93- Куликов К.Б.
Ч.3 статті 75-1 викласти в такій редакції:
"3. Територіальна виборча комісія повідомляє відповідну місцеву раду та інформує виборців про прийняте рішення щодо проведення повторного голосування та дату проведення повторного голосування не пізніше ніж на п’ятий день після встановлення результатів першого туру виборів, шляхом відповідної публікації в друкованих засобах масової інформації або, у разі неможливості, оприлюднення в інший, визначений територіальною виборчою комісією, спосіб".
 
Відхилено   3. Повторне голосування призначається на третю неділю після дня виборів. Уточнення списку виборців, проведення повторного голосування, підрахунку голосів та встановлення підсумку повторного голосування проводиться у порядку, встановленому статтями 32-1 - 32-3, 63 - 73, 75 цього Закону, з урахуванням особливостей, передбачених частинами четвертою - п’ятнадцятою цієї статті.
 
126. 4. Повноваження члена виборчої комісії, який був включений до складу виборчої комісії за поданням кандидата, не включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування, припиняються достроково у разі його відсутності двічі поспіль на засіданні виборчої комісії після дня виборів. У разі коли кількість членів виборчої комісії стає при цьому меншою від мінімальної кількості, встановленої відповідно частиною першою статті 21 чи частиною третьою статті 22 цього Закону, Верховна Рада Автономної Республіки Крим чи відповідна місцева рада включає до складу комісії інших осіб за поданнями кандидатів, включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, із забезпеченням рівного представництва кандидатів.
 
-94- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
У частині 3 статті 75-1 цифри "32-1, 32-2, 32-3, 63-67, 75" замінити цифрами "32-1 - 32-3, 63 - 73, 75".
 
Враховано   4. Повноваження члена виборчої комісії, якого було включено до складу виборчої комісії за поданням кандидата, не включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування, припиняються достроково у разі його відсутності двічі поспіль на засіданні виборчої комісії після дня виборів. У разі якщо кількість членів виборчої комісії стає при цьому меншою від мінімальної кількості, встановленої відповідно частиною першою статті 21 чи частиною третьою статті 22 цього Закону, Верховна Рада Автономної Республіки Крим чи відповідна місцева рада включає до складу комісії інших осіб за поданнями кандидатів, включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, із забезпеченням рівного представництва кандидатів.
 
127. 5. Територіальна виборча комісія не пізніш як за 10 днів до дня повторного голосування забезпечує виготовлення двох примірників списку виборців для повторного голосування по кожній звичайній виборчій дільниці на основі списків виборців, що використовувалися у день виборів, з урахуванням уточнень, внесених до них в порядку, встановленому цим Законом. Територіальна виборча комісія не пізніш як за 9 днів до дня повторного голосування, передає один примірник списку виборців на виборчій дільниці (на паперовому носії) відповідним дільничним виборчим комісіям, які не пізніш як за 8 днів до дня повторного голосування надають списки виборців для загального ознайомлення.
 
-95- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Ч. 5 ст. 75-1 викласти в такій редакції:
"5. Попередні списки виборців виготовляються органами ведення Державного реєстру виборців, який бере до уваги внесені до них в порядку, встановленому цим Законом, уточнення та передаються територіальним виборчим комісіям у порядку, встановленому цим Законом не пізніш як за 10 днів до дня повторного голосування. Територіальна виборча комісія не пізніш як за 9 днів до дня повторного голосування, передає один примірник списку виборців на виборчій дільниці (на паперовому носії) відповідним дільничним виборчим комісіям, які не пізніш як за 8 днів до дня повторного голосування надають попередні списки виборців для загального ознайомлення. Уточнення попереднього списку виборців здійснюється в порядку, встановленому цим Законом".
 
Враховано   5. Попередні списки виборців виготовляються органами ведення Державного реєстру виборців, який бере до уваги внесені до них в порядку, встановленому цим Законом, уточнення, та передаються територіальним виборчим комісіям у порядку, встановленому цим Законом, не пізніш як за 10 днів до дня повторного голосування. Територіальна виборча комісія не пізніш як за 9 днів до дня повторного голосування, передає один примірник списку виборців на виборчій дільниці (на паперовому носії) відповідним дільничним виборчим комісіям, які не пізніш як за 8 днів до дня повторного голосування надають попередні списки виборців для загального ознайомлення. Уточнення попереднього списку виборців здійснюється в порядку, встановленому цим Законом.
 
    -96- Куликов К.Б.
Ч.5 статті 75-1 доповнити таким реченням:
"Уточнення списку виборців здійснюється в порядку, встановленому цим Законом".
 
Враховано    
128. 6. Головний лікар стаціонарного лікувального закладу не пізніше як за три дні до повторного голосування подає до дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці відомості про осіб, які прибули до установи чи вибули із установи (закладу) після складання списків виборців відповідно до статті 31-1 цього Закону. О 20 годині дня за три дні до дня повторного голосування дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці на своєму засіданні закриває список виборців шляхом закреслення незаповнених граф списку таким чином, щоб унеможливити подальше внесення змін до списку виборців, підписується головою та секретарем комісії і скріпляється печаткою дільничної виборчої комісії. Завірена копія списку виборців не пізніше 12 години наступного дня передається до відповідної сільської, селищної чи міської територіальної виборчої комісії.
 
-97- Куликов К.Б.
Ч.6 статті 75-1 викласти в такій редакції:
"6. При проведенні повторного голосування на виборах міського голови у містах - адміністративних центрах областей, місті Києві порядок уточнення списку виборців на спеціальній виборчій дільниці визначається статтею 32-2 цього Закону з урахуванням особливостей, визначених цією статтею".
 
Відхилено   6. Головний лікар стаціонарного лікувального закладу не пізніш як за три дні до повторного голосування подає до дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці відомості про осіб, які прибули до установи чи вибули з установи (закладу) після складання списків виборців відповідно до статті 31-1 цього Закону. О 20 годині дня за три дні до дня повторного голосування дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці на своєму засіданні закриває список виборців шляхом закреслення незаповнених граф списку таким чином, щоб унеможливити подальше внесення змін до списку виборців, список підписується головою та секретарем комісії і скріпляється печаткою дільничної виборчої комісії. Завірена копія списку виборців не пізніше 12 години наступного дня передається до відповідної сільської, селищної чи міської територіальної виборчої комісії.
 
129. 7. До виборчого бюлетеня для повторного голосування, яке було призначене відповідно до пункту 1 частини першої цієї статті, включаються два або більше кандидатів у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського (міста з населенням не більше 75 тисяч чоловік) голови, які набрали у відповідному виборчому окрузі найбільшу і водночас однакову кількість голосів, не враховуючи кандидатів:
 
-98- Куликов К.Б.
Ч.7 статті 75-1 викласти в такій редакції:
"7. Текст виборчого бюлетеня для повторного голосування на виборах міського голови у містах - адміністративних центрах областей, місті Києві затверджується територіальною виборчою комісією у день прийняття рішення про проведення повторного голосування.
Виборчі бюлетені для повторного голосування на виборах міського голови у містах - адміністративних центрах областей, місті Києві виготовлюється у такій самій кількості, що і для голосування у день виборів.
Виборчі бюлетені для повторного голосування на виборах міського голови у містах - адміністративних центрах областей, місті Києві у відповідному окрузі друкуються на однаковому папері та повинні бути однаковими за розміром, кольором і змістом.
Виборчий бюлетень для повторного голосування на виборах міського голови у містах - адміністративних центрах областей, місті Києві повинен відповідати вимогам встановленим статтею 63 цього Закону".
 
Відхилено   7. До виборчого бюлетеня для повторного голосування, яке було призначено відповідно до пункту 1 частини першої цієї статті, включаються два або більше кандидатів у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, голови, які набрали у відповідному виборчому окрузі найбільшу і водночас однакову кількість голосів, не враховуючи кандидатів:
 
130. 1) які після дня виборів зняли свої кандидатури шляхом подання письмової заяви до територіальної виборчої комісії;
 
-99- Ключковський Ю.Б.
У п.1 частини 7 статті 75-1 слова "для виборів" замінити словами "дня голосування, але до дня прийняття територіальною виборчою комісією рішення про проведення повторного голосування"
 
Враховано   1) які після дня голосування, але до дня прийняття територіальною виборчою комісією рішення про проведення повторного голосування, зняли свої кандидатури шляхом подання письмової заяви до територіальної виборчої комісії;
 
131. 2) реєстрація яких була скасована в порядку, встановленому цим Законом;
 
-100- Ключковський Ю.Б.
Пункти 2,3 частини 7 статті 75-1 доповнити словами "до дня прийняття територіальною виборчою комісією рішення про проведення повторного голосування"
 
Враховано   2) реєстрація яких була скасована в порядку, встановленому цим Законом до дня прийняття територіальною виборчою комісією рішення про проведення повторного голосування;
 
132. 3) які вибули з балотування відповідно до частини сьомої статті 48 цього Закону.
 
-101- Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
У п.3 ч.7 ст.75-1 слова "частини шостої" замінити словами "частини сьомої".
 
Враховано   3) які вибули з балотування відповідно до частини шостої статті 48 цього Закону до дня прийняття територіальною виборчою комісією рішення про проведення повторного голосування.
 
133. 8. До виборчого бюлетеня для повторного голосування, яке було призначене відповідно до пункту 2 частини першої цієї статті, включаються два кандидати на посаду міського (міста з населенням понад 75 тисяч чоловік) голови, які за результатами голосування у день виборів одержали найбільшу кількість голосів, не враховуючи кандидатів:
 
-102- Куликов К.Б.
Ч.8 статті 75-1 викласти в такій редакції:
"8. До виборчого бюлетеня для повторного голосування на виборах міського голови у містах - адміністративних центрах областей, місті Києві, яке було призначене відповідно до частини першої цієї статті, включаються два кандидати на посаду міського голови, які за результатами голосування у день виборів одержали найбільшу кількість голосів, не враховуючи кандидатів:
1) які після дня виборів зняли свої кандидатури шляхом подання письмової заяви до територіальної виборчої комісії;
2) реєстрація яких була скасована в порядку, встановленому цим Законом.
Письмова заява про зняття власної кандидатури з балотування може бути подана не пізніше трьох днів до дати призначеного повторного голосування.".
 
Відхилено   8. До виборчого бюлетеня для повторного голосування, яке було призначено відповідно до пункту 2 частини першої цієї статті, включаються два кандидати на посаду міського голови, які за результатами голосування у день виборів одержали найбільшу кількість голосів, не враховуючи кандидатів:
 
134. 1) які після дня виборів зняли свої кандидатури шляхом подання письмової заяви до територіальної виборчої комісії;
 
-103- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
У п.1 частини 8 статті 75-1 слова "для виборів" замінити словами "дня голосування, але до дня прийняття територіальною виборчою комісією рішення про проведення повторного голосування"
 
Враховано   1) які після дня голосування, але до дня прийняття територіальною виборчою комісією рішення про проведення повторного голосування зняли свої кандидатури шляхом подання письмової заяви до територіальної виборчої комісії;
 
135. 2) реєстрація яких була скасована в порядку, встановленому цим Законом;
 
-104- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Пункти 2, 3 частини 7 статті 75-1 доповнити словами "до дня прийняття територіальною виборчою комісією рішення про проведення повторного голосування"
 
Враховано   2) реєстрація яких була скасована в порядку, встановленому цим Законом до дня прийняття територіальною виборчою комісією рішення про проведення повторного голосування;
 
136. 3) які вибули з балотування відповідно до частини сьомої статті 48 цього Закону.
 
-105- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
У п.3 ч.8 ст.75-1 слова "частини шостої" замінити словами "частини сьомої".
 
Враховано   3) які вибули з балотування відповідно до частини шостої статті 48 цього Закону до дня прийняття територіальною виборчою комісією рішення про проведення повторного голосування.
 
137. 9. Текст виборчого бюлетеня для повторного голосування затверджується територіальною виборчою комісією у день прийняття рішення про проведення повторного голосування.
 
-106- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
У абзаці другому частини 9 статті 75-1 слова "день виборів" замінити словами "день голосування)
 
Враховано   9. Текст виборчого бюлетеня для повторного голосування затверджується територіальною виборчою комісією у день прийняття рішення про проведення повторного голосування.
 
138. Виборчі бюлетені для повторного голосування виготовлюється у такій самій кількості, що і для голосування у день виборів.
 
-107- Куликов К.Б.
Ч.9 статті 75-1 викласти в такій редакції:
"9. Міські територіальні виборчі комісії на підставі угод, укладених між виборчими комісіями і підприємствами, забезпечують виготовлення поліграфічними підприємствами виборчих бюлетенів для повторного голосування на виборах міського голови у містах - адміністративних центрах областей, місті Києві не пізніш як за 5 днів до дня повторного голосування та отримують виготовлені виборчі бюлетені не пізніш як за 4 дні до дня повторного голосування в упаковці підприємства-виготовлювача на підставі акта прийому-передачі за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.
Не пізніше наступного дня після отримання виборчих бюлетенів міська територіальна виборча комісія на своєму засіданні передає виборчі бюлетені для повторного голосування з виборів міського голови в упаковці підприємства-виготовлювача відповідно районним в місті виборчим комісіям. Виборчі бюлетені від імені відповідної територіальної (окружної) виборчої комісії отримують не менш як три члени цієї комісії.
Міська територіальна виборча комісія, міська районна в місті (міста з районним поділом) територіальна (окружна) виборча комісія не раніш як за три дні до дня повторного голосування на своєму засіданні передає відповідним дільничним виборчим комісіям виборчі бюлетені для повторного голосування.".
 
Відхилено   Виборчі бюлетені для повторного голосування виготовляються у тій самій кількості, що і для голосування у день голосування.
 
139. Виборчі бюлетені для повторного голосування у відповідному окрузі друкуються на однаковому папері та повинні бути однаковими за розміром, кольором і змістом.
 
   Виборчі бюлетені для повторного голосування у відповідному окрузі друкуються на однаковому папері та повинні бути однаковими за розміром, кольором і змістом.
 
140. 10. Сільські, селищні, міські територіальні виборчі комісії на підставі угод, укладених між виборчими комісіями і підприємствами, забезпечують виготовлення поліграфічними підприємствами виборчих бюлетенів для повторного голосування з місцевих виборів не пізніш як за 5 днів до дня повторного голосування та отримують виготовлені виборчі бюлетені не пізніш як за 4 дні до дня повторного голосування в упаковці підприємства-виготовлювача на підставі акта прийому-передачі за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.
 
   10. Сільські, селищні, міські територіальні виборчі комісії на підставі угод, укладених між виборчими комісіями і підприємствами, забезпечують виготовлення поліграфічними підприємствами виборчих бюлетенів для повторного голосування з місцевих виборів не пізніш як за 5 днів до дня повторного голосування та отримують виготовлені виборчі бюлетені не пізніш як за 4 дні до дня повторного голосування в упаковці підприємства-виготовлювача на підставі акта прийому-передачі за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.
 
141. Не пізніше наступного дня після отримання виборчих бюлетенів міська (міста з районним поділом чи міста, до складу якого входить село, селище, місто) територіальна виборча комісія на своєму засіданні передає виборчі бюлетені для повторного голосування з виборів міського голови в упаковці підприємства-виготовлювача відповідно районним в місті, сільській, селищній, міській (села, селища, міста, що входить до складу відповідного міста) територіальним (окружним) виборчим комісіям. Виборчі бюлетені від імені відповідної територіальної (окружної) виборчої комісії отримують не менш як три члени цієї комісії, які повинні бути представниками різних місцевих організацій партій (блоків).
 
-108- Куликов К.Б.
Ч.10 статті 75-1 викласти в такій редакції:
"10. Якщо в результаті обставин, передбачених частиною восьмою цієї статті, у виборчому бюлетені залишиться один кандидат на посаду міського голови, у містах - адміністративних центрах областей, місті Києві, територіальна виборча комісія, не пізніше ніж на другий день після встановлення цих обставин, приймає рішення про перенесення дати повторного голосування та передрукування виборчих бюлетенів для внесенням даних кандидата, наступного за кількістю голосів по результатам виборів першого туру".
 
Відхилено   Не пізніше наступного дня після отримання виборчих бюлетенів міська (міста з районним поділом чи міста, до складу якого входить село, селище, місто) територіальна виборча комісія на своєму засіданні передає виборчі бюлетені для повторного голосування з виборів міського голови в упаковці підприємства-виготовлювача відповідно районним в місті, сільській, селищній, міській (села, селища, міста, що входить до складу відповідного міста) територіальним (окружним) виборчим комісіям. Виборчі бюлетені від імені відповідної територіальної (окружної) виборчої комісії отримують не менш як три члени цієї комісії, які мають бути представниками різних місцевих організацій партій (блоків).
 
142. Сільська, селищна, міська (міста, що не має районного поділу) територіальна виборча комісія, сільська, селищна, міська (села, селища, міста, що входить до складу відповідного міста), районна в місті (міста з районним поділом) територіальна (окружна) виборча комісія не раніш як за три дні до дня повторного голосування на своєму засіданні передає відповідним дільничним виборчим комісіям виборчі бюлетені для повторного голосування з відповідного виду місцевих виборів. Виборчі бюлетені для повторного голосування від імені відповідної дільничної виборчої комісії отримують не менш як три члени цієї комісії, які повинні бути представниками різних місцевих організацій партій (блоків).
 
   Сільська, селищна, міська (міста, що не має районного поділу) територіальна виборча комісія, сільська, селищна, міська (села, селища, міста, що входить до складу відповідного міста), районна в місті (міста з районним поділом) територіальна (окружна) виборча комісія не раніш як за три дні до дня повторного голосування на своєму засіданні передає відповідним дільничним виборчим комісіям виборчі бюлетені для повторного голосування з відповідного виду місцевих виборів. Виборчі бюлетені для повторного голосування від імені відповідної дільничної виборчої комісії отримують не менш як три члени цієї комісії, які мають бути представниками різних місцевих організацій партій (блоків).
 
143. 11. Якщо обставини, котрі відповідно до частин сьомої або восьмої цієї статті виключають можливість участі кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови у балотуванні при повторному голосуванні, настали після затвердження тексту виборчого бюлетеня для повторного голосування, внаслідок чого у виборчому бюлетені залишиться лише один кандидат, повторне голосування проводиться щодо однієї кандидатури. Якщо обставини, котрі відповідно до частини сьомої цієї статті виключають можливість участі кандидата у депутати, на посаду сільського, селищного, міського (міста з населенням не більше 75 тисяч чоловік) голови у балотуванні при повторному голосуванні, настали після затвердження тексту виборчого бюлетеня для повторного голосування, внаслідок чого у виборчому бюлетені залишиться більш ніж один кандидат, повторне голосування проводиться по кандидатах, які не вибули з балотування. У цих випадках зміни до тексту виборчого голосування вносяться членами дільничних виборчих комісій з використанням відповідного штампа. Про зміни, внесені до виборчого бюлетеня для повторного голосування, повідомляється кожному виборцю під час видачі виборчого бюлетеня.
 
-109- Куликов К.Б.
Ч.11 статті 75-1 викласти в такій редакції:
"11. Перенесене повторне голосування на виборах міського голови у містах - адміністративних центрах областей, місті Києві проводиться не пізніше як у двотижневий строк з дня прийняття відповідного рішення, про що територіальна виборча комісія повідомляє відповідну місцеву раду та інформує виборців у порядку передбаченому статтею 32 цього Закону".
 
Відхилено   11. Якщо обставини, які відповідно до частин сьомої або восьмої цієї статті виключають можливість участі кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови у балотуванні при повторному голосуванні, настали після затвердження тексту виборчого бюлетеня для повторного голосування, внаслідок чого у виборчому бюлетені залишиться лише один кандидат, повторне голосування проводиться щодо однієї кандидатури. Якщо обставини, які відповідно до частини сьомої цієї статті виключають можливість участі кандидата у депутати, на посаду сільського, селищного голови у балотуванні при повторному голосуванні, настали після затвердження тексту виборчого бюлетеня для повторного голосування, внаслідок чого у виборчому бюлетені залишиться більш ніж один кандидат, повторне голосування проводиться щодо кандидатів, які не вибули з балотування. У цих випадках зміни до тексту виборчого бюлетеня вносяться членами дільничних виборчих комісій з використанням відповідного штампа. Про зміни, внесені до виборчого бюлетеня для повторного голосування, повідомляється кожному виборцю під час видачі виборчого бюлетеня.
 
    -110- Подгорний С.П.
В ч.11 ст. 75-1 слова "тексту виборчого голосування" замінити словами "тексту виборчого бюлетеня"
 
Враховано    
144. 12. Територіальна виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів дільничних виборчих комісій про підсумки повторного голосування в межах відповідних виборчих дільниць, протоколів територіальних виборчих комісій (які відповідно до Закону здійснюють повноваження окружних) про підсумки голосування у відповідних виборчих територіальних округах не пізніш як на 10 день з дня повторного голосування встановлює результати повторного голосування з відповідного виду виборів, про що складає протокол, до якого заносяться відомості, передбачені частиною першою статті 73 цього Закону.
 
-111- Куликов К.Б.
Ч.12 статті 75-1 викласти в такій редакції:
"12. Територіальна виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів дільничних виборчих комісій про підсумки повторного голосування в межах відповідних виборчих дільниць не пізніш як на 10 день з дня повторного голосування встановлює результати повторного голосування на виборах міського голови у містах - адміністративних центрах областей, місті Києві, про що складає протокол, до якого заносяться відомості, передбачені частиною першою статті 73-1 цього Закону".
 
Відхилено   12. Територіальна виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів дільничних виборчих комісій про підсумки повторного голосування в межах відповідних виборчих дільниць, протоколів територіальних виборчих комісій (які відповідно до цього Закону здійснюють повноваження окружних) про підсумки голосування у відповідних виборчих територіальних округах не пізніш як на 10 день з дня повторного голосування встановлює результати повторного голосування з відповідного виду виборів, про що складає протокол, до якого заносяться відомості, передбачені частиною першою статті 73 цього Закону.
 
145. 13. Якщо до бюлетеня для повторного голосування було внесено більше одного кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського (міста з населенням не більше 75 тисяч чоловік) голови, обраним депутатом, сільським, селищним, міським (міста з населенням не більше 75 тисяч чоловік) головою вважається кандидат, який одержав більшість голосів виборців, які взяли участь у повторному голосуванні, відносно інших кандидатів, які балотувалися в цьому окрузі.
 
-112- Куликов К.Б.
Ч.13 статті 75-1 викласти в такій редакції:
"13. Якщо до бюлетеня для повторного голосування на виборах міського голови у містах - адміністративних центрах областей, місті Києві, було внесено два кандидати на посаду міського голови, обраним міським головою вважається кандидат, який одержав більшість голосів виборців, які взяли участь у повторному голосуванні, відносно іншого кандидата, який балотувався в цьому окрузіі".
 
Відхилено   13. Якщо до бюлетеня для повторного голосування було внесено більше одного кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного голови, обраним депутатом, сільським, селищним головою вважається кандидат, який одержав більшість голосів виборців, які взяли участь у повторному голосуванні, відносно інших кандидатів, які балотувалися в цьому окрузі.
 
146. Якщо до виборчого бюлетеня для повторного голосування було включено лише одного кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського (міста з населенням не більше 75 тисяч чоловік) голови, кандидат вважається обраним депутатом, сільським, селищним, міським (міста з населенням не більше 75 тисяч чоловік) головою, якщо він одержав більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, за умови, що участь у повторному голосуванні взяло не менше половини виборців, включених до списків виборців у відповідному територіальному виборчому окрузі.
 
-113- Ключковський Ю.Б.
Сінченко В.М.
В абзаці другому частини 13 статті 75-1 слова "за умови, що участь у повторному голосуванні взяло не менше половини виборців, включених до списків виборців у відповідному територіальному виборчому окрузі" виключити.
 
Враховано   Якщо до виборчого бюлетеня для повторного голосування було включено лише одного кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного голови, кандидат вважається обраним депутатом, сільським, селищним головою, якщо він одержав більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.
 
147. Якщо за підсумками повторного голосування два або більше кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського (міста з населенням не більше 75 тисяч чоловік) голови набрали однакову кількість голосів, або якщо голосування проводилося по одному кандидату у депутати, кандидату на посаду сільського, селищного, міського (міста з населенням не більше 75 тисяч чоловік) голови, і участь у повторному голосуванні взяло менше половини виборців, включених до списків виборців у відповідному територіальному виборчому окрузі вибори депутата, сільського, селищного, міського (міста з населенням не більше 75 тисяч чоловік) голови вважаються такими, що не відбулися.
 
-114- Ключковський Ю.Б.
Сінченко В.М.
В абзаці третьому частини 13 статті 75-1 слова "по одному кандидату в депутати, кандидату на посаду сільського, селищного голови, і участь у повторному голосуванні взяло менше половини виборців, включених до списків виборців у відповідному територіальному виборчому окрузі" виключити.
 
Враховано   Якщо за підсумками повторного голосування два або більше кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного голови набрали однакову кількість голосів, вибори депутата, сільського, селищного голови вважаються такими, що не відбулися.
 
148. 14. Якщо до бюлетеня для повторного голосування було внесено два кандидати на посаду міського (міста з населенням понад 75 тисяч чоловік) голови, обраним міським (міста з населенням понад 75 тисяч чоловік) головою вважається кандидат, який за підсумками повторного голосування одержав більшу, ніж інший кандидат, кількість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.
 
-115- Куликов К.Б.
Ч.14 статті 75-1 викласти в такій редакції:
"14. Якщо в результаті повторного голосування на виборах міського голови у містах - адміністративних центрах областей, місті Києві, обидва кандидати, що балотувалися на посаду міського голови, набрали однакову кількість голосів, вибори міського голови у відповідному територіальному виборчому окрузі вважаються такими, що не відбулися".
 
Відхилено   14. Якщо до бюлетеня для повторного голосування було внесено два кандидати на посаду міського голови, обраним міським головою вважається кандидат, який за підсумками повторного голосування одержав більшу, ніж інший кандидат, кількість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.
 
149. Якщо до виборчого бюлетеня для повторного голосування було включено лише одну кандидатуру, кандидат вважається обраним міським (міста з населенням понад 75 тисяч чоловік) головою, якщо він одержав більше половини голосів виборців, які взяли участь у повторному голосуванні, за умови, що участь у повторному голосуванні взяло не менше половини виборців, включених до списків виборців у відповідному територіальному виборчому окрузі.
 
-116- Ключковський Ю.Б.
Сінченко В.М.
В абзаці другому частини 14 статті 75-1 слова "за умови, що участь у повторному голосуванні взяло не менше половини виборців, включених до списків виборців у відповідному територіальному виборчому окрузі" виключити
 
Відхилено   Якщо до виборчого бюлетеня для повторного голосування було включено лише одну кандидатуру, кандидат вважається обраним міським головою, якщо він одержав більше половини голосів виборців, які взяли участь у повторному голосуванні.
 
150. Якщо в результаті повторного голосування обидва кандидати, що балотувалися на посаду міського (міста з населенням понад 75 тисяч чоловік) голови, набрали однакову кількість голосів, або якщо голосування проводилося по одному кандидату і він не отримав більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, або якщо голосування проводилося по одному кандидату і участь у повторному голосуванні взяло менше половини виборців, включених до списків виборців у відповідному територіальному виборчому окрузі вибори міського (міста з населенням понад 75 тисяч чоловік) голови вважаються такими, що не відбулися.
 
-117- Ключковський Ю.Б.
Сінченко В.М.
В абзаці третьому частини 14 статті 75-1 слова "або якщо голосування проводилося по одному кандидату і участь у повторному голосуванні взяло менше половини виборців, включених до списків виборців у відповідному територіальному виборчому окрузі" виключити.
 
Враховано   Якщо в результаті повторного голосування обидва кандидати, що балотувалися на посаду міського голови, набрали однакову кількість голосів, або якщо голосування проводилося по одному кандидату і він не отримав більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, територіальна виборча комісія приймає рішення про визнання виборів міського голови такими, що не відбулися, та відповідно до частини четвертої статті 14 цього Закону призначає повторні вибори міського голови, про що приймає відповідне рішення.
 
    -118- Подгорний С.П.
В абзаці третьому частини 14 статті 75-1 слова "вибори міського (міста з населенням понад 75 тисяч чоловік) голови вважаються такими, що не відбулися" замінити словами "територіальна виборча комісія приймає рішення про визнання виборів міського голови такими, що не відбулися, та відповідно до частини четвертої статті 14 цього Закону призначає повторні вибори міського голови, про що приймає відповідне рішення".
 
Враховано    
151. 15. Повідомлення про результати повторного голосування і підсумки виборів, передбачене частиною шостою статті 73 цього Закону, публікується у пресі або доводиться до відома населення в інший спосіб не пізніш як на п’ятнадцятий день після дня повторного голосування.";
 
-119- Куликов К.Б.
Ч.15 ст. 75-1 викласти в такій редакції:
"15. Повідомлення про результати повторного голосування на виборах міського голови у містах - адміністративних центрах областей, місті Києві і підсумки виборів міського голови, передбачене частиною сьомою статті 73-1 цього Закону, публікується у пресі або доводиться до відома населення в інший спосіб не пізніш як на п’ятнадцятий день після дня повторного голосування".
 
Відхилено   15. Повідомлення про результати повторного голосування і підсумки виборів, передбачене частиною дев’ятою статті 73 цього Закону, публікується у засобах масової інформації або доводиться до відома населення в інший спосіб не пізніш як на п’ятнадцятий день з дня повторного голосування".
31. Частину п’яту статті 78 викласти в такій редакції:
"5. До попередніх списків виборців, які складаються відповідно до вимог статті 31 цього Закону, включаються тільки виборці, виборча адреса яких відноситься до території відповідного одномандатного виборчого округу".
 
    -120- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
У ч.15 ст.75-1 слова "частиною шостою" замінити словами "частиною п’ятою".
 
Враховано    
    -121- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Частину п’яту статті 78 викласти в такій редакції:
"5. До попередніх списків виборців, які складаються відповідно до вимог статті 31 цього закону, включаються тільки виборці, виборча адреса яких відноситься до території відповідного виборчого територіального округу".
 
Враховано    
152. 26) у статті 84:
 
   32. У статті 84:
 
153. а) частину восьму викласти в такій редакції:
 
   1) частину восьму викласти в такій редакції:
 
154. „8. Витрачання коштів з рахунку виборчого фонду припиняється о 15 годині останнього дня перед днем виборів або днем повторного голосування. Арешт коштів на рахунку виборчого фонду до дня виборів (дня повторного голосування) не дозволяється.";
 
-122- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
У ч. 8 ст. 84 слова "днем виборів або днем повторного голосування" замінити словами "днем голосування (днем повторного голосування)", а слова "дня виборів" - словами "дня голосування".
 
Враховано   „8. Витрачання коштів з рахунку виборчого фонду припиняється о 15 годині останнього дня перед днем голосування (днем повторного голосування). Арешт коштів на рахунку виборчого фонду, зупинення операцій по рахунку виборчого фонду до дня голосування (дня повторного голосування) не дозволяється";
 
155. б) після частини дев’ятої доповнити новою частиною десятою такого змісту:
 
   2) доповнити частиною десятою такого змісту:
 
156. "10. У разі призначення повторного голосування використання коштів виборчих фондів кандидатів, включених до виборчих бюлетенів для повторного голосування, поновлюється з дня прийняття рішення про включення цих кандидатів до виборчого бюлетеня для повторного голосування";
 
-123- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Частину восьму статті 84 після слів "Арешт коштів на рахунку виборчого фонду" доповнити словами "зупинення операцій по рахунку виборчого фонду"
 
Враховано   "10. У разі призначення повторного голосування використання коштів виборчих фондів кандидатів, включених до виборчих бюлетенів для повторного голосування, поновлюється з дня прийняття рішення про включення цих кандидатів до виборчого бюлетеня для повторного голосування".
 
157. 27) частину четверту статті 85 викласти у такій редакції:
 
   33. Частину четверту статті 85 викласти в такій редакції:
 
158. „4. Розпорядники виборчого фонду не пізніш як на десятий день після дня місцевих виборів, а розпорядники виборчого фонду кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, включеного до бюлетеня для повторного голосування - не пізніш як на п’ятий день після дня повторного голосування, зобов'язані подати до відповідної виборчої комісії фінансовий звіт за формою, встановленою Центральною виборчою комісією не пізніше ніж за 85 днів до дня проведення місцевих виборів";
 
   „4. Розпорядники виборчого фонду не пізніш як на десятий день з дня місцевих виборів, а розпорядники виборчого фонду кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, включеного до бюлетеня для повторного голосування - не пізніш як на п’ятий день з дня повторного голосування, зобов'язані подати до відповідної виборчої комісії фінансовий звіт за формою, встановленою Центральною виборчою комісією не пізніш як за 85 днів до дня проведення місцевих виборів".
 
159. 28) у статті 86:
 
   34. У статті 86:
 
160. а) після частини четвертої доповнити статтю новою частиною такого змісту:
 
   1) після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
 
161. „5. Для кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, граничний розмір виборчого фонду збільшується на одну третину від граничної суми витрат виборчого фонду, визначеної згідно із частиною третьою цієї статті. Для кандидатів у депутати в одномандатному виборчому окрузі, включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, граничний розмір виборчого фонду збільшується на 15 розмірів мінімальних заробітних плат";
 
-124- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
У абзаці другомуй підпункту а) п. 28 слова "15 розмірів мінімальних заробітних плат" замінити словами "15 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом, чинним день початку виборчого процесу".
 
Враховано   „5. Для кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, граничний розмір виборчого фонду збільшується на одну третину від граничної суми витрат виборчого фонду, визначеної згідно з частиною третьою цієї статті. Для кандидатів у депутати в одномандатному виборчому окрузі, включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, граничний розмір виборчого фонду збільшується на 15 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом, чинним на день початку виборчого процесу".
 
162. у зв’язку з чим частини п’яту - шістнадцяту статті 86 вважати відповідно частинами шостою - сімнадцятою статті 86;
 
-125- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Частину 13 статті 86 доповнити реченням такого змісту: "Невикористані кошти виборчого фонду кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати в одномандатному окрузі перераховуються установою банку у безспірному порядку до бюджету Автономної Республіки Крим чи відповідного місцевого бюджету на п'ятнадцятий день з дня офіційного оприлюднення територіальною виборчою комісією результатів місцевих виборів".
 
Враховано   У зв’язку з цим частини п’яту - шістнадцяту вважати відповідно частинами шостою - сімнадцятою;
2) частину чотирнадцяту доповнити реченням такого змісту: "Невикористані кошти виборчого фонду кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати в одномандатному окрузі перераховуються установою банку у безспірному порядку до бюджету Автономної Республіки Крим чи відповідного місцевого бюджету на п'ятнадцятий день з дня офіційного оприлюднення територіальною виборчою комісією результатів місцевих виборів";
 
163. б) частину п’ятнадцяту після слів „після дня місцевих виборів" доповнити словами „ (у разі включення кандидата до виборчого бюлетеня для повторного голосування - після дня повторного голосування)".
 
   3) частину шістнадцяту після слів „після дня місцевих виборів" доповнити словами „ (у разі включення кандидата до виборчого бюлетеня для повторного голосування - після дня повторного голосування)".
 
164. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-126- Деркач М.І.
Бурлаков П.М.
Викласти р.ІІ в такій редакції:
"Цей Закон набирає чинності 1 січня 2011 року".
 
Відхилено   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.