Кількість абзаців - 50 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
Закон Україии
 
   Проект
Закон України
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
 
-1- Круць М.Ф.
Оскільки назва законопроекту ніякою мірою не відображає його змісту, пропоную викласти її у такій редакції:
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо інвестиційної діяльності".
 
Враховано   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо інвестиційної діяльності
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. 1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1) доповнити статтю 16610 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) частиною такого змісту:
 
-2- Кармазін Ю.А.
Частину 5 статті 166 викласти у наступній редакції: "Вимога посадових осіб дозвільного органу щодо подання суб’єктами господарювання документів, не передбачених законодавством для видачі документів дозвільного характеру, — тягне за собою накладення штрафу на цих посадових осіб від десяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"
 
Враховано редакційно   1. У статті 166-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
назву викласти в такій редакції:
"Стаття 166-10. Порушення законодавства про видачу документа дозвільного характеру";
частину другу після слів "документа дозвільного характеру" доповнити словами "вимагання від суб’єкта господарювання не передбачених законодавством документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру".
 
    -3- Єресько І.Г.
У статті 166-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення назву викласти в такій редакції:
"Стаття 166-10. Порушення законодавства про видачу документа дозвільного характеру";
частину другу після слів "документа дозвільного характеру" доповнити словами "вимагання від суб’єкта господарювання не передбачених законодавством документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру".
 
Враховано    
5. "Вимога дозвільного органу щодо подання суб’єктами господарювання документів, не передбачених законодавством для видачі документів дозвільного характеру, —
 
      
6. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";
 
-4- Королевська Н.Ю.
Абзац третій пункту 1 статті 1 викласти у такій редакції: "тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"
 
Враховано редакційно      
7. 2) у Законі України "Про інвестиційну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 47, ст. 646; 1992 р., № 10, ст. 138; 1998 р., № 33, ст. 226; 2002 р., № 36, ст. 266; 2004 р., № 13, ст. 181, № 16, ст. 238; 2006 р., № 13, ст. 110):
 
   2. У Законі України "Про інвестиційну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 47, ст. 646 із наступними змінами):
 
8. в абзаці другому преамбули слова "народного господарства України" замінити словом "економіки";
 
   1) в абзаці другому преамбули слова "народного господарства України" замінити словом "економіки";
 
9. доповнити абзац другий частини другої статті 1 після слів "інші цінні папери" словами " (крім векселів)";
 
-5- Кармазін Ю.А.
У пункті 2 частини 1 статті 1 "Інвестиції" запропоноване доповнення (крім векселів) виключити
 
Відхилено   2) абзац другий частини другої статті 1 доповнити словами " (крім векселів)";
 
10. у статті 2:
 
   3) у статті 2:
 
11. в абзаці третьому частини другої слова "Кримської АРСР, місцевих Рад народних депутатів" замінити словами "Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування ";
 
   в абзаці третьому частини другої слова "Кримської АРСР, місцевих Рад народних депутатів" замінити словами "Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування ";
 
12. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
   доповнити частинами третьою-сьомою такого змісту:
 
13. "3. Інвестиційна діяльність забезпечується шляхом реалізації інвестиційних проектів та здійснення операцій з цінними паперами.
 
-6- Белоусова І.А.
Доповнити ст. 2 Закону України "Про інвестиційну діяльність" пунктом 3 та викласти його в такій редакції:
"3. Інвестиційна діяльність здійснюється шляхом безпосереднього вкладення цінностей інвестором в об'єкти інвестиційної діяльності, а також діяльності на інвестиційному ринку.
Інвестиційний ринок - сукупність економічних та правових відносин, що складаються між інвесторами та/або учасниками інвестиційної діяльності щодо інвестиційних активів (основних фондів, нематеріальних активів, фінансових інструментів, корпоративних прав).
Засади створення та функціонування інвестиційного ринку встановлюються законами України.
Метою діяльності на інвестиційному ринку є надання інвестиційних послуг учасниками інвестиційної діяльності, в тому числі з використанням інвестиційної інфраструктури.
Інвестиційна інфраструктура – сукупність спеціалізованих установ та підприємств, що провадять інформаційне, технічне та інше забезпечення процесу функціонування інвестиційного ринку. До суб’єктів інвестиційної інфраструктури відносяться біржі, депозитарії, розрахунково-клірингові установи тощо."
Пункт 3 вважати п.4 і викласти його у такій редакції:
"4. Інвестиційна діяльність забезпечується, зокрема шляхом реалізації інвестиційних проектів."
 
Відхилено , пропоновані норми мають бути предметом окремого нормативно-правового акту  "3. Інвестиційна діяльність забезпечується шляхом реалізації інвестиційних проектів та здійснення операцій з цінними паперами.
 
14. Інвестиційний проект — планово-розрахунковий документ, що розробляється суб’єктом інвестиційної діяльності у формі бізнес-плану згідно з методичними рекомендаціями, затвердженими центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної економічної політики.
 
   Інвестиційний проект — планово-розрахунковий документ, що розробляється суб’єктом інвестиційної діяльності у формі бізнес-плану згідно з методичними рекомендаціями, затвердженими центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної економічної політики.
 
15. Інвестиційний проект повинен містити:
 
   Інвестиційний проект повинен містити:
 
16. резюме (мета проекту, напрями використання інвестицій, відповідність проекту пріоритетним напрямам структурної перебудови економіки, прогнозні обсяги виробництва продукції (товарів, послуг), потреба в інвестиціях і схема їх повернення, основні показники ефективності проекту, висновки);
 
   резюме (мета проекту, напрями використання інвестицій, відповідність проекту пріоритетним напрямам структурної перебудови економіки, прогнозні обсяги виробництва продукції (товарів, послуг), потреба в інвестиціях і схема їх повернення, основні показники ефективності проекту, висновки);
 
17. загальну характеристику стану та проблем розвитку суб’єкта інвестиційної діяльності (характеристика суб’єкта, продукції (товарів, послуг), результати аналізу ринків збуту продукції (товарів, послуг), аналізу конкурентного потенціалу суб’єкта, зокрема виявлення можливостей розвитку, загроз та проблем у діяльності);
 
   загальну характеристику стану та проблем розвитку суб’єкта інвестиційної діяльності (характеристика суб’єкта, продукції (товарів, послуг), результати аналізу ринків збуту продукції (товарів, послуг), аналізу конкурентного потенціалу суб’єкта, зокрема виявлення можливостей розвитку, загроз та проблем у діяльності);
 
18. характеристику прогнозного стану суб’єкта інвестиційної діяльності (характеристика продукції (товарів, послуг), що плануються до випуску, плани маркетингової та виробничої діяльності, організаційний план, правовий статус);
 
   характеристику прогнозного стану суб’єкта інвестиційної діяльності (характеристика продукції (товарів, послуг), що планується до випуску, плани маркетингової та виробничої діяльності, організаційний план, правовий статус);
 
19. план реалізації проекту (введення в дію основних фондів, розвиток інфраструктури, заходи з охорони навколишнього природного середовища, джерела фінансування і виплат за зобов’язаннями суб’єкта, гарантії і схема повернення інвестицій);
 
   план реалізації проекту (введення в дію основних фондів, розвиток інфраструктури, заходи з охорони навколишнього природного середовища, джерела фінансування і виплат за зобов’язаннями суб’єкта, гарантії і схема повернення інвестицій);
 
20. фінансовий план (оцінка фінансової та економічної спроможності проекту);
 
   фінансовий план (оцінка фінансової та економічної спроможності проекту);
 
21. інформацію про ризики проекту, запобіжні заходи і страхування ризиків;
 
   інформацію про ризики проекту, запобіжні заходи і страхування ризиків;
 
22. прогноз економічного та соціального ефекту від реалізації проекту.
 
   прогноз економічного та соціального ефекту від реалізації проекту.
 
23. Залежно від специфіки проект може містити додаткові розділи.
 
   Залежно від специфіки проект може містити додаткові розділи.
 
24. У визначених законодавством випадках розробляється інвестиційний проект будівництва.
 
   У визначених законодавством випадках розробляється інвестиційний проект будівництва.
 
25. 4. Передбачена цим Законом державна підтримка реалізації інвестиційного проекту надається за умови його державної реєстрації.
 
   4. Передбачена цим Законом державна підтримка реалізації інвестиційного проекту надається за умови його державної реєстрації.
 
26. 5. Державну реєстрацію інвестиційних проектів здійснює за поданням суб’єктів інвестиційної діяльності центральний орган виконавчої влади із забезпечення реалізації державної економічної політики, який забезпечує ведення Державного реєстру інвестиційних проектів.
 
-7- Кармазін Ю.А.
Частину 5 статті 2 "Інвестиційна діяльність" викласти в наступній редакції:
"5. За поданням суб'єктів інвестиційної діяльності центральний орган виконавчої влади із забезпечення реалізації державної економічної політики, здійснює державну реєстрацію інвестиційних проектів, видає відповідні свідоцтва про реєстрацію проекту та забезпечує ведення Державного реєстру інвестиційних проектів"
 
Відхилено   5. Державну реєстрацію інвестиційних проектів здійснює за поданням суб’єктів інвестиційної діяльності центральний орган виконавчої влади із забезпечення реалізації державної економічної політики, який забезпечує ведення Державного реєстру інвестиційних проектів.
 
27. 6. Державна реєстрація інвестиційних проектів і ведення Державного реєстру інвестиційних проектів здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
-8- Королевська Н.Ю.
Пункт 2 статті 1 після абзацу двадцять першого доповнити новими абзацами такого змісту:
" 6. Термін державної реєстрації інвестиційного проекту не повинен перевищувати 5 робочих днів.
7. Державна реєстрація інвестиційного проекту підтверджується свідоцтвом про державну реєстрацію, зразок якого затверджується центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної економічної політики"
У зв'язку з цим необхідно змінити нумерацію наступних частин статті 2.
 
Відхилено   6. Державна реєстрація інвестиційних проектів і ведення Державного реєстру інвестиційних проектів здійснюються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
28. 7. Державна реєстрація інвестиційного проекту не передбачає будь-яких зобов’язань щодо надання державної підтримки за рахунок коштів бюджету для його реалізації.";
 
   7. Державна реєстрація інвестиційного проекту не передбачає будь-яких зобов’язань щодо надання державної підтримки за рахунок коштів бюджету для його реалізації";
 
29. у частині першій статті 4 слова "в усіх галузях та сферах народного господарства" замінити словами "в усіх галузях економіки";
 
   4) у частині першій статті 4 слова "в усіх галузях та сферах народного господарства" замінити словами "в усіх галузях економіки";
 
30. у другому реченні частини першої статті 11 слово "республіканським" замінити словом "державним";
 
   5) у другому реченні частини першої статті 11 слово "республіканським" замінити словом "державним";
 
31. у частині другій статті 12 слово "республіканськими" замінити словом "центральними";
 
-9- Белоусова І.А.
Доповнити ст. 12 Закону України "Про інвестиційну діяльність", п.1, другим абзацом та викласти його в такій редакції:
"Регулювання умов інвестиційної діяльності і контроль за її здійсненням здійснюють органи виконавчої влади, уповноважені Кабінетом Міністрів України."
 
Відхилено   6) у частині другій статті 12 слово "республіканськими" замінити словом "центральними";
 
32. доповнити Закон статтями 12-1 та 12-2 такого змісту:
 
   7) доповнити статтями 12-1 та 12-2 такого змісту:
 
33. "Стаття 12-1. Напрями інвестиційної діяльності, за якими надається державна підтримка
 
   "Стаття 12-1. Напрями інвестиційної діяльності, за якими надається державна підтримка
 
34. Напрями інвестиційної діяльності, за якими надається державна підтримка, визначаються програмами та заходами, обсяги фінансування яких передбачені Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.
 
   Напрями інвестиційної діяльності, за якими надається державна підтримка, визначаються програмами та заходами, обсяги фінансування яких передбачені Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.
 
35. Стаття 12-2. Державна підтримка та стимулювання інвестиційної діяльності
 
   Стаття 12-2. Державна підтримка та стимулювання інвестиційної діяльності
 
36. Державна підтримка та стимулювання інвестиційної діяльності здійснюються, зокрема, шляхом:
 
   Державна підтримка та стимулювання інвестиційної діяльності здійснюються, зокрема, шляхом:
 
37. надання фінансової допомоги з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації інвестиційних проектів на умовах співфінансування;
 
   надання фінансової допомоги з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації інвестиційних проектів на умовах співфінансування;
 
38. здійснення за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів повного і часткового кредитування, а також повної та часткової компенсації відсотків, що сплачують суб’єкти інвестиційної діяльності фінансовим установам за кредитування інвестиційних проектів;
 
   здійснення за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів повного і часткового кредитування, а також повної та часткової компенсації відсотків, що сплачують суб’єкти інвестиційної діяльності фінансовим установам за кредитування інвестиційних проектів;
 
39. відшкодування сум первинних внесків, сплачених за іпотечними житловими кредитами.";
 
   відшкодування сум первинних внесків, сплачених за іпотечними житловими кредитами";
 
40. у статті 13:
 
   8) у статті 13:
 
41. у назві статті слово "республіканських" виключити;
 
   у назві слово "республіканських" виключити;
 
42. у частині першій слово "республіканських" виключити, а слово "республіки" замінити словом "держави";
 
   у частині першій слово "республіканських" виключити, а слово "республіки" замінити словом "держави";
 
43. у частині другій слово "республіканських" замінити словом "державних", а слово "республіки" — словом "держави.";
 
   у частині другій слово "республіканських" замінити словом "державних", а слово "республіки" — словом "держави";
 
44. у частині третій слово "республіки" замінити словом "держави", а слово "республіканського" — словом "державного";
 
   у частині третій слово "республіки" замінити словом "держави", а слово "республіканського" — словом "державного";
 
45. у статті 14 виключити:
 
   9) у статті 14:
 
46. у частині першій слова "республіканських" та "республіканське";
 
   у частині першій слова "республіканських" та "республіканське" виключити;
 
47. у частині третій слово "республіканського";
 
   у частині третій слово "республіканського" виключити;
 
48. у назві та тексті статті 16 слова "Верховна Рада Кримської АРСР та місцеві Ради народних депутатів" в усіх відмінках замінити словами "Верховна Рада Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування" у відповідному відмінку.
 
   10) у назві та тексті статті 16 слова "Верховна Рада Кримської АРСР та місцеві Ради народних депутатів" в усіх відмінках замінити словами "Верховна Рада Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування" у відповідному відмінку.
 
49. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування

-10- Круць М.Ф.
Частину 2 законопроекту викласти у такій редакції:
"Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім статті 12-2, якою доповнюється Закон України "Про інвестиційну діяльність", що набирає чинності з 1 січня 2009 року."
 
Враховано з редакційним уточненням  ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім абзаців четвертого-восьмого підпункту 7 пункту 2 розділу І цього Закону, що набирає чинності з 1 січня 2010 року.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом розробити і внести на розгляд Верховної Ради України законопроект про інвестиційний ринок та інвестиційну інфраструктуру.

    -11- Плотніков О.В.
Доповнити частину другу проекту такою нормою:
''Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом розробити і внести на розгляд Верховної Ради України законопроект про інвестиційний ринок та інвестиційну інфраструктуру''
 
Враховано