Кількість абзаців - 169 Таблиця поправок


Про порядок організації і проведення мирних заходів (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про порядок організації і проведення мирних заходів
 
-1- Кармазін Ю.А.
Змінити назву закону з " Про порядок і організацію мирних заходів" на "Про порядок організації Змінити назву закону з "Про порядок організації й проведення й проведення мирних зібрань".
Пронумерувати всі окремі частини тексту, аби не створювати проблеми при посиланні на ті чи інші норми цього акту.
 
Враховано частково   Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про мирні зібрання
 
1.

 
-2- Гнаткевич Ю.В.
Таран В.В.
Назву Закону викласти у такій редакції: „Про мирні зібрання"
Далі по тексту законопроекту замінити словосполучення "мирний захід" на "мирне зібрання " у відповідних відмінках.
 
Враховано      
2. Цей Закон спрямований на реалізацію встановленого Конституцією України права збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, демонстрації, пікетування, походи.
 
-3- Гнаткевич Ю.В.
Преамбулу викласти у такій редакції:
"Цей Закон визначає правові засади реалізації гарантованого Конституцією України права на свободу мирних зібрань".
 
Враховано   Цей Закон визначає правові засади реалізації гарантованого Конституцією України права на свободу мирних зібрань.
 
3. Розділ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Розділ І . ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
4. Стаття 1. Сфера дії Закону
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
5. 1. Закон регулює відносини, пов’язані з організацією і проведенням мирних заходів.
 
-4- Писаренко В.В.
Ч. 1 ст. 1 після слова "проведення" доповнити словом "громадянами".
 
Відхилено   1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
1) громадяни – громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах;
2) демонстрація – мирне зібрання, що проводиться у формі організованого пересування учасників за заздалегідь визначеним маршрутом та передбачає використання засобів агітації (плакатів, транспарантів тощо);
3) збори - мирне зібрання, що проводиться у визначеному місці з метою обговорення і вирішення професійних, організаційних, соціально-побутових або будь-яких інших питань;
4) контрзібрання - мирне зібрання, що проводиться одночасно з іншим мирним зібранням, основною метою проведення якого є вираження позиції, відмінної від позиції учасників іншого мирного зібрання, що проводиться одночасно в цьому самому місці;
 
    -5- Гнаткевич Ю.В.
В частині першій ст.1 після слів "регулює"
доповнити словом " суспільні ".
Статтю першу вважати статтею другою .
 
Враховано в частині першій ст.2   
6. 2. Порядок організації і проведення мирних заходів, визначений цим Законом, не поширюється на:
 
-6- Гнаткевич Ю.В.
абзац перший частини другої ст.1 вважати абзацом першим частини другої ст..2 і викласти його в такій редакції : " Дія цього Закону не поширюється на суспільні відносини, пов’язані з організацією і проведенням ::"
 
Враховано в абзаці першому частини другої ст.2  5) мітинг – мирне зібрання, що проводиться у визначеному місці для підтримки вимог, резолюцій та звернень;
6) мирне зібрання – публічний захід, що проводиться за ініціативою громадян, закладу, підприємства, установи, організації, спрямований на привернення громадської уваги та/або вираження особистої, громадянської або політичної позиції з будь-яких питань, що не має протиправних цілей та проводиться мирно, без зброї у формі зборів, мітингу, демонстрації, пікетування, походу або у будь-якому іншому поєднанні цих форм чи інших не заборонених законом формах;
 
7. зібрання всіх чи частини жителів села (сіл), селища, міста для вирішення питань місцевого значення згідно із Законом України "Про місцеве самоврядування в Україніі";
 
-7- Гнаткевич Ю.В.
У абзаці другому частини другої ст. 1 слова "зібрання всіх чи частини жителів " замінити словами: "загальних зборів жителів "
Вважати його абзацом другим частини другої ст.2
 
Враховано в абзаці другому частини другої статті 2  7) одночасне мирне зібрання – мирне зібрання, що проводиться у один і той самий час з іншим мирним зібранням у одному і тому самому місці, яке не має на меті вираження позиції, відмінної від позиції учасників іншого мирного зібрання;
8) пікетування – мирне зібрання, що проводиться у формі протесту поблизу будинку, споруди чи іншого об’єкта, в яких розміщені заклади, підприємства, установи, організації, органи державної влади чи органи місцевого самоврядування, які, на думку учасників (учасника) заходу, мають сприяти вирішенню висловлених ними вимог, або проводиться в іншому публічному місці;
 
    -8- Гнаткевич Ю.В.
після абзацу другого частини другої статті 1 доповнити новим абзацом і вважати його абзацом третім частини другої ст.2 в такій редакції: "зборів (конференцій) жителів, що проводяться відповідно до Закону України "Про органи самоорганізації населення";
 
Враховано в абзаці третьому частини другої статті 2   
8. збори трудових колективів, засідання статутних органів управління, об’єднань громадян, зустрічі виборців з кандидатами у депутати та обраними депутатами, кандидатами на пост Президента України;
 
-9- Писаренко В.В.
У абз. 3 ч. 2 ст. 1 слова "засідання статутних органів управління" замінити словами "профспілок та їх об’єднань, засідання органів управління юридичних осіб".
 
Враховано частково в абзаці четвертому частини другої ст. 2  9) похід - мирне зібрання, що проводиться у формі масового організованого руху (піший похід, проїзд тощо) вулицями, дорогами або поза ними за заздалегідь визначеним маршрутом з метою привернення уваги до будь-яких проблем;
10) спонтанне мирне зібрання – незаплановане мирне зібрання, що проводиться виключно за ініціативою громадян, спричинене подією, яка має важливе значення для суспільства та яку неможливо було завчасно передбачити і організувати проведення мирного зібрання.
 
    -10- Гнаткевич Ю.В.
В абзаці третьому частини другої статті 1 після слів „органів управління " доповнити словами„юридичних осіб " і далі за текстом.
Вважати його абзацом четвертим частини другої ст.2
 
Враховано абзаці четвертому частини другої ст. 2   
9. мирні заходи з метою відпочинку, громадські розважальні заходи, спортивні змагання, весільні процесії, народні свята, похорони;
 
-11- Писаренко В.В.
У абз. 4 ч. 2 ст. 1 після слова "заходи" доповнити словами "що проводяться".
 
Враховано в абзаці п’ятому частини другої ст..2     
    -12- Гнаткевич Ю.В.
абзац четвертий частини другої статті 1 вважати абзацом п’ятим частини другої ст.2 і викласти його в такій редакції:
зібрань, що проводяться з метою відпочинку, а також громадських розважальних заходів, спортивних змагань, весільних процесій, народних свят, похорон;
 
Враховано в абзаці п’ятому частини другої ст..2   
10. релігійні обряди і церемонії у випадках, передбачених Законом України "Про свободу совісті та релігійні організації".
 
   .
;  
11. Стаття 2. Визначення основних термінів
 
-13- Писаренко В.В.
У назві ст. 2 виключити слово "основних".
 
Враховано у назві ст.1  Стаття 2. Сфера дії цього Закону
 
12. 1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
 
-14- Гнаткевич Ю.В.
Статтю другу вважати статтею першою
 
Враховано у ст.1  1. Цей Закон регулює суспільні відносини, пов’язані з організацією і проведенням мирних зібрань.
2. Дія цього Закону не поширюється на суспільні відносини, пов’язані з організацією і проведенням:
 
    -15- Гнаткевич Ю.В.
Частину першу ст..2 доповнити новим пунктом і вважати його пунктом першим частини першої ст.1 та викласти в такій редакції:
"1) громадяни – громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах;"
 
Враховано у пункті першому частини першої ст.1   
13. 1) демонстрація - специфічний вид мітингу, що проводиться, як правило, у вигляді організованого пересування учасників за заздалегідь визначеним маршрутом та передбачає використання плакатів, транспарантів та інших засобів наочної агітації;
 
-16- Писаренко В.В.
У п. 1 ч. 1 ст. 2 слова "специфічний вид мітингу" замінити словами "вид мирного заходу".
 
Відхилено   загальних зборів жителів села (сіл), селища, міста для вирішення питань місцевого значення згідно із Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні";
зборів (конференцій) жителів, що проводяться відповідно до Закону України "Про органи самоорганізації населення";
зборів трудових колективів, засідань статутних органів управління юридичних осіб, об’єднань громадян, зустрічей виборців з кандидатами у депутати та обраними депутатами, кандидатами на пост Президента України;
 
    -17- Гнаткевич Ю.В.
Таран В.В.
Пункт перший частини першої статті 2 вважати пунктом 2 частини першої ст.1 і викласти його у такій редакції:
2) демонстрація – мирне зібрання, що проводиться у формі організованого пересування учасників за заздалегідь визначеним маршрутом та передбачає використання засобів агітації (плакатів, транспарантів тощо);
 
Враховано у пункті другому частини першої ст. 1   
14. 2) збори - мирний захід, що проводиться, як правило, у спеціально відведеному і пристосованому для цього місці з метою колективного обговорення і вирішення будь-яких професійних, організаційних, соціально-побутових та інших питань;
 
-18- Писаренко В.В.
У п. 2 ч. 1 ст. 2 слова "мирний захід" замінити словами "вид мирного заходу".
 
Відхилено   зібрань, що проводяться з метою відпочинку, а також громадських розважальних заходів, спортивних змагань, весільних процесій, народних свят, похорон;
релігійних обрядів і церемоній у випадках, передбачених Законом України "Про свободу совісті та релігійні організації".
 
    -19- Семинога А.І.
Пункт другий частини першої ст..2 викласти в такій редакції:
„2) збори - мирний захід, що проводиться, як правило, у заздалегідь відведеному або пристосованому для цього місці з метою колективного обговорення і вирішення будь-яких професійних, організаційних, соціально-побутових, суспільно-політичних та інших питань; ";
 
Враховано частково редакційно у пункті третьому частини першої ст.1   
    -20- Гнаткевич Ю.В.
Таран В.В.
Пункт другий частини першої статті 2 вважати пунктом 3 частини першої ст.1 і викласти його у такій редакції:
„2) збори - мирне зібрання, що проводиться у визначеному місці з метою обговорення і вирішення професійних, організаційних, соціально-побутових або будь-яких інших питань; ".
 
Враховано у пункті третьому частини першої ст.1   
    -21- Павленко Е.І.
У пункті другому частини першої ст.. 2 виключити слова "як правило, у спеціально відведеному і пристосованому для цього місці" (оскільки поняття "спеціально відведене" і "пристосоване" не визначені).
 
Враховано у пункті третьому частини першої ст.1   
    -22- Гнаткевич Ю.В.
Таран В.В.
частину першу статті 2 доповнити новим пунктом і вважати його пунктом 4 ч.1 ст.1 та викласти в такій редакції:
"4) контрзібрання - мирне зібрання, що проводиться одночасно з іншим мирним зібранням, основною метою проведення якого є вираження позиції, відмінної від позиції учасників іншого мирного зібрання, що проводиться одночасно в цьому самому місці;"
 
Враховано у пункті четвертому частини першої ст.1   
15. 3) мирний захід - вільне, публічне вираження громадянської або політичної позиції осіб, при якому можливе висловлення вимог, прийняття резолюцій, інших звернень з різноманітних питань суспільного життя, на доступному кожному зібранні, що проводиться у формі зборів, мітингу, походу, демонстрації, пікетування або у будь-якому різному поєднанні цих форм за ініціативою фізичних чи юридичних осіб;
 
-23- Кармазін Ю.А.
Пункт 3 частини 1 статті 2 викласти в такій редакції:
"3) мирний захід – вільне, публічне вираження громадянської або політичної позиції осіб, при якому можливе висловлення вимог, прийняття резолюцій, інших звернень з різноманітних питань суспільного життя, на доступному кожному зібранні, що проводиться у формі зборів, мітингу, походу, демонстрації, пікетування, або в будь-якому різному поєднанні цих форм за ініціативою фізичних чи юридичних осіб, громадських організацій, легалізованих через повідомлення про заснування;"
 
Враховано редакційно в пункті 6 частини першої ст.1     
    -24- Гнаткевич Ю.В.
Пункт третій частини першої статті 2 вважати пунктом шостим частини першої ст.1 і викласти його у такій редакції:
6) мирне зібрання – публічний захід, що проводиться за ініціативою громадян, закладу, підприємства, установи, організацій, спрямований на привернення громадської уваги та/або вираження особистої, громадянської або політичної позиції з будь-яких питань, що не має протиправних цілей та проводиться мирно, без зброї у формі зборів, мітингу, демонстрації, пікетування, походу або у будь-якому іншому поєднанні цих форм чи інших не заборонених законом формах;
 
Враховано у пункті шостому частини першої ст. 1   
    -25- Гнаткевич Ю.В.
Доповнити частину першу ст..2 новим пунктом і вважати його п.7 частини першої ст.1 та викласти в такій редакції:
"7) одночасне мирне зібрання – мирне зібрання, що проводиться у один і той самий час з іншим мирним зібранням у одному і тому самому місці , яке не має на меті вираження позиції, відмінної від позиції учасників іншого мирного зібрання;"
 
Враховано в пункті сьомому частини першої ст.1   
16. 4) мітинг - мирний захід, що проводиться для підтримки вимог, резолюцій, інших звернень у заздалегідь визначеному відкритому місці;
 
-26- Писаренко В.В.
У п. 4 ч. 1 ст. 2 слова "мирний захід" замінити словами "вид мирного заходу".
 
Відхилено      
    -27- Гнаткевич Ю.В.
Таран В.В.
Пункт четвертий частини першої ст. 2 вважати пунктом п’ятим частини першої ст.1 і викласти його в такій редакції:
"5) мітинг – мирне зібрання, що проводиться у визначеному місці". для підтримки вимог, резолюцій та звернень ;
 
Враховано у пункті п’ятому частини першої ст.1   
    -28- Павленко Е.І.
У пункті четвертому частини першої статті 2 виключити наступні слова: "інших" (оскільки зазначені раніше "вимоги" і "резолюції" не є зверненнями), "заздалегідь" (оскільки можливе довільне тлумачення терміну), "відкритому" (оскільки мітинг може проводитися і у достатньо великому приміщенні).
 
Враховано у пункті п’ятому частини першої ст.1   
17. 5) пікетування - специфічний вид мітингу поблизу будинку, споруди чи іншого об’єкта, в яких розміщені підприємства, установи, організації, органи державної влади чи органи місцевого самоврядування, які, на думку учасників заходу, можуть сприяти вирішенню висловлених ними вимог;
 
-29- Писаренко В.В.
У п. 5 ч. 1 ст. 2 слова "специфічний вид мітингу" замінити словами "вид мирного заходу, що проводиться".
 
Відхилено      
    -30- Гнаткевич Ю.В.
Пункт п’ятий частини першої статті 2 вважати пунктом восьмим частини першої ст.1 викласти його у такій редакції:
„8) пікетування – мирне зібрання , що проводиться у формі протесту поблизу будинку, споруди чи іншого об’єкта, в яких розміщені заклади підприємства, установи, організації, органи державної влади чи органи місцевого самоврядування, які, на думку учасників (учасника) заходу, мають сприяти вирішенню висловлених ними вимог; або проводиться в іншому публічному місці ;
 
Враховано пункті восьмому частини першої ст. 1   
    -31- Павленко Е.І.
У пункті п’ятому частини першої статті 2 слово "можуть" замінити словом "мають" (оскільки пікетування - це форма протесту щодо дій або бездіяльності структур, які зобов’язані вирішувати питання, що порушуються учасниками мирних заходів).
 
Враховано у пункті восьмому частини першої ст. 1   
18. 6) повідомлення про проведення мирного заходу - документ, яким в установленому цим Законом порядку орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування сповіщається про проведення мирного заходу;
 
-32- Гнаткевич Ю.В.
Пункт шостий частини першої. статті 2 вилучити, оскільки в законопроекті є окрема стаття , що визначає цей термін
 
Враховано      
19. 7) похід - мирний захід у вигляді масового організованого руху вулицями та дорогами за заздалегідь визначеним маршрутом.
 
-33- Писаренко В.В.
У п. 7 ч. 1 ст. 2 слова "мирний захід" замінити словами "вид мирного заходу".
 
Відхилено      
    -34- Гнаткевич Ю.В.
Таран В.В.
Пункт сьомий частини першої статті 2 вважати пунктом дев’ятим ч.1 ст. 1 і викласти його у такій редакції:
„7) похід - мирне зібрання, що проводиться у формі організованого руху (піший похід, проїзд тощо) вулицями, дорогами або поза ними за заздалегідь визначеним маршрутом з метою привернення уваги до будь-яких проблем;"
 
Враховано у пункті дев’ятому частини першої ст. 1   
    -35- Гнаткевич Ю.В.
Таран В.В.
Частину першу ст. 2 доповнити новим пунктом і вважати його пунктом десятим частини першої ст.1 та викласти його в такій редакції:
"10) спонтанне мирне зібрання – незаплановане мирне зібрання, яке проводиться виключно за ініціативою громадян, спричинене подією, яка має важливе значення для суспільства та яку неможливо було завчасно передбачити і організувати проведення мирного зібрання."
 
Враховано у пункті десятому частини першої ст. 1   
20. Стаття 3. Законодавство України про мирні заходи
 
   Стаття 3. Законодавство України про мирні зібрання
 
21. 1. Законодавство України про мирні заходи ґрунтується на Конституції України, загальновизнаних принципах та нормах міжнародного права і складається з цього Закону та інших законодавчих актів, що забезпечують право на проведення мирних заходів.
 
-36- Гнаткевич Ю.В.
Частину першу статті 3 викласти в такій редакції:
"1. Законодавство України про мирні зібрання складається з Конституції України, цього та інших законів України, що регулюють відносини у цій сфері, а також з міжнародних договорів України."
 
Враховано   1. Законодавство України про мирні зібрання складається з Конституції України, цього та інших законів України, що регулюють відносини у цій сфері, а також з міжнародних договорів України.
 
22. Розділ ІІ ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ МИРНОГО ЗАХОДУ
 
   Розділ ІІ. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ МИРНОГО ЗІБРАННЯ
 
23. Стаття 4. Організатори (організатор) мирного заходу
 
   Стаття 4. Організатор мирного зібрання
 
24. 1. Організаторами (організатором) мирного заходу є фізичні чи юридичні особи, що подають повідомлення про проведення мирного заходу в установленому цим Законом порядку.
 
-37- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 4 викласти в такій редакції:
"1. Організаторами (організатором) мирного заходу є фізичні чи юридичні особи, громадські організації, легалізовані через повідомлення про заснування, які подають повідомлення про проведення мирного заходу в установленому цим Законом порядку."
 
Враховано частково редакційно  1. Організатором мирного зібрання може бути громадянин та/або об’єднання громадян, заклад, підприємство, установа, організація.
Неповнолітня особа віком від 14 років може бути організатором мирного зібрання з метою захисту своїх прав за наявності письмової згоди на це батьків (усиновлювачів) або піклувальників. Письмова згода не вимагається, якщо відповідно до закону особа набула повної цивільної дієздатності або їй була надана повна цивільна дієздатність.
 
    -38- Гнаткевич Ю.В.
Таран В.В.
Частину першу статті 4 викласти у такій редакції:
1. Організатором мирного зібрання може бути громадянин, об’єднання громадян, заклад, підприємство, установа, організація в особі їх представника (далі представник організації).
Неповнолітня особа віком від 14 років може бути організатором мирного зібрання з метою захисту своїх прав за наявності письмової згоди на це батьків (усиновлювачів) або піклувальників. Письмова згода не вимагається, якщо відповідно до закону особа набула повної цивільної дієздатності або їй була надана повна цивільна дієздатність."
 
Враховано    
25. 2. Не може бути організатором мирного заходу:
 
-39- Гнаткевич Ю.В.
Абзац перший частини другої ст. 4 викласти в такій редакції:
"2. Не може бути організатором мирного зібрання особа, яка на день повідомлення та/або проведення мирного зібрання::"
 
Враховано   2. Не може бути організатором мирного зібрання особа, яка на день повідомлення та/або проведення мирного зібрання:
 
26. особа, яка не досягла вісімнадцяти років;
 
-40- Гнаткевич Ю.В.
абзац другий частини другої статті 4 викласти в такій редакції:
" не досягла 14- річного віку ;"
 
Враховано   не досягла 14 - річного віку;
 
    -41- Семинога А.І.
У абзаці другому частини другої ст..4 після слів „особа, яка не досягла вісімнадцяти років" доповнити словами „крім випадків коли мирні заходи організовані молодіжними громадськими організаціями ";
 
Відхилено    
27. особа, визнана судом недієздатною або обмежено дієздатною, а також особа, яка піддана адміністративному арешту, утримується під вартою або знаходиться в місці позбавлення волі за вироком суду;
 
-42- Гнаткевич Ю.В.
Таран В.В.
Абзац третій частини другої статті 4 викласти в такій редакції:
"визнана судом недієздатною;
піддана адміністративному арешту;
утримується під вартою або перебуває у місцях позбавлення волі за вироком суду.
 
Враховано   визнана судом недієздатною;
піддана адміністративному арешту;
утримується під вартою або перебуває у місцях позбавлення волі за вироком суду.
 
    -43- Кармазін Ю.А.
Доповнити частину 2 статті 4 абзацом 4 такого змісту:
"громадянин іноземних держав та особа без громадянства".
 
Відхилено    
    -44- Писаренко В.В.
Ч. 2 ст. 4 доповнити абзацом:
"особа, яка засуджена або має не погашену чи не зняту судимість за перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій".
 
Враховано частково редакційно в абзаці п’ятому частини другої ст.4   
28. об’єднання громадян, щодо якого в установленому порядку прийнято рішення про тимчасову заборону проводити мирні заходи або діяльність якого в установленому порядку тимчасово заборонено чи зупинено.
 
-45- Гнаткевич Ю.В.
Абзац четвертий частини другої статті 4 вилучити .
 
Враховано      
29. Стаття 5. Права та обов’язки організаторів (організатора) мирного заходу
 
   Стаття 5. Права та обов’язки організатора мирного зібрання
 
30. 1. Організатори (організатор) мирного заходу мають право:
 
-46- Гнаткевич Ю.В.
Абзац перший частини першої ст. 5 викласти в такій редакції:
"1. Організатор мирного зібрання має право: "
 
Враховано   1. Організатор мирного зібрання має право:
 
31. проводити мітинги, демонстрації, пікетування чи походи в місцях і в час, зазначені у повідомленні або змінені відповідно до пропозиції органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, а також збори - у спеціально відведених або пристосованих для цього місцях, де можна забезпечити під час їх проведення безпеку громадян;
 
-47- Гнаткевич Ю.В.
Абзац другий частини першої статті 5 викласти у такій редакції:
"проводити мирне зібрання у будь-якій формі за умови додержання вимог закону;"
 
Враховано   проводити мирне зібрання у будь-якій формі за умови додержання вимог закону;
 
32. вести попередню агітацію на підтримку мети мирного заходу через засоби масової інформації шляхом розповсюдження листівок, плакатів, транспарантів, гасел та в іншій не забороненій законодавством формі;
 
-48- Гнаткевич Ю.В.
Абзац третій частини першої ст. 5 викласти в такій редакції:
"проводити агітацію на підтримку мети мирного зібрання через засоби масової інформації, а також шляхом розповсюдження листівок, плакатів, транспарантів, гасел та в іншій не забороненій законодавством формі;"
 
Враховано   проводити агітацію на підтримку мети мирного зібрання через засоби масової інформації, а також шляхом розповсюдження листівок, плакатів, транспарантів, гасел та в іншій не забороненій законодавством формі;
 
33. Уповноважувати окремих учасників мирного заходу виконувати розпорядчі функції з його організації і проведення;
 
   уповноважувати окремих учасників мирного зібрання виконувати розпорядчі функції щодо організації і проведення цього зібрання;
 
34. організовувати збирання добровільних пожертв, підписів під резолюціями, вимогами та іншими зверненнями громадян;
 
-49- Гнаткевич Ю.В.
Після абзацу п’ятого частини першої ст.5 доповнити новим абзацом такого змісту :
"приймати і направляти в органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування заяви, скарги та інші форми звернення;"
 
Враховано   організовувати збирання добровільних пожертв, підписів під резолюціями, вимогами та іншими зверненнями громадян;
приймати і направляти в органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування заяви, скарги та інші форми звернення;
 
35. встановлювати на місці проведення мирних заходів намети, сцени та інші тимчасові споруди.
 
-50- Писаренко В.В.
Абз. 6 ч. 1 ст. 5 доповнити словами "у встановленому законом порядку".
 
Відхилено   встановлювати в місці проведення мирного зібрання намети, сцени та інші тимчасові споруди, що не перешкоджають дорожньому руху, вільному пересуванню громадян на час його проведення;
використовувати розпізнавальні знаки організатора мирного зібрання;
здійснювати інші дії, не заборонені (не обмежені) законом.
 
    -51- Гнаткевич Ю.В.
Таран В.В.
Абзац шостий частини першої статті 5 вважати абзацом сьомим і викласти його у такій редакції:
"встановлювати в місці проведення мирного зібрання намети, сцени та інші тимчасові споруди, що не перешкоджають дорожньому руху, вільному пересуванню громадян на час їх проведення;"
 
Враховано    
    -52- Гнаткевич Ю.В.
Частину першу статті 5 доповнити абзацами восьмим і дев’ятим такого змісту:
використовувати розпізнавальні знаки організатора мирного зібрання;
здійснювати інші дії, не заборонені (не обмежені) законом.
 
Враховано    
36. 2. Організатори (організатор) мирного заходу зобов’язані:
 
-53- Гнаткевич Ю.В.
Абзац перший частини другої ст.5 викласти в такій редакції:
"2. Організатор мирного зібрання зобов’язаний":
 
Враховано   2. Організатор мирного зібрання зобов’язаний:
 
37. подати до органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування повідомлення про проведення мирного заходу;
 
-54- Гнаткевич Ю.В.
абзац другий частини другої статті 5 викласти в такій редакції:
"подавати до органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування повідомлення про проведення мирного зібрання в порядку та строки, визначені цим Законом; "
 
Враховано   подавати до органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування повідомлення про проведення мирного зібрання в порядку та строки, визначені цим Законом;
 
38. негайно інформувати у письмовій формі орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування про прийняття (неприйняття) пропозиції цього органу щодо зміни місця або часу проведення мирного заходу, зазначених у повідомленні;
 
-55- Гнаткевич Ю.В.
абзац третій частини другої статті 5 викласти в такій редакції:
"повідомляти у випадку, передбаченому частиною другою статті 12 цього Закону, протягом однієї доби орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування про свою згоду щодо зміни місця або часу проведення мирного зібрання чи досягнення згоди з організатором іншого мірного зібрання про їх одночасне проведення. "
 
Враховано   повідомляти у випадку, передбаченому частиною другою статті 12 цього Закону, протягом однієї доби орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування про свою згоду щодо зміни місця або часу проведення мирного зібрання чи досягнення згоди з організатором іншого мирного зібрання про їх одночасне проведення;
 
39. забезпечувати додержання умов проведення мирного заходу, зазначених у повідомленні про його проведення або змінених відповідно до пропозиції органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування;
 
-56- Гнаткевич Ю.В.
Абзац четвертий частини другої статті 5 викласти в такій редакції:
"повідомляти учасників мирного зібрання про умови проведення мирного зібрання, зазначених у повідомленні про його проведення;"
 
Враховано   повідомляти учасників мирного зібрання про умови проведення мирного зібрання, зазначених у повідомленні про його проведення;
 
40. вимагати від учасників мирного заходу додержання громадського порядку, оголошених умов його проведення та недопущення перевищення встановленого санітарними нормами рівня шуму у разі використання звуковідтворювальної, аудіо-, відеоапаратури тощо;
 
-57- Гнаткевич Ю.В.
Таран В.В.
абзац п’ятий частини другої ст..5 викласти в такій редакції:
"вживати можливих заходів для дотримання громадського порядку під час проведення мирного зібрання та недопущення порушень прав громадян, що не є учасниками цього зібрання: "
 
Враховано   вживати можливих заходів для дотримання громадського порядку під час проведення мирного зібрання та недопущення порушень прав громадян, що не є учасниками цього зібрання;
 
41. забезпечувати громадський порядок і безпеку людей під час проведення мирного заходу в межах своєї компетенції, а у випадках, передбачених цим Законом, - разом з уповноваженим представником органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування та уповноваженим представником органу внутрішніх справ, виконуючи при цьому їх законні вимоги;
 
-58- Гнаткевич Ю.В.
Таран В.В.
абзац шостий частини другої ст. 5 викласти в такій редакції:
"сприяти під час проведення мирного зібрання збереженню зелених насаджень, приміщень, споруд, обладнання, меблів, інвентарю та іншого майна в місці його проведення, а також додержанню вимог державних санітарних норм та правил;"
 
Враховано   сприяти під час проведення мирного зібрання збереженню зелених насаджень, приміщень, споруд, обладнання, меблів, інвентарю та іншого майна в місці його проведення, а також додержанню вимог державних санітарних норм та правил;
 
42. зупиняти або припиняти проведення мирного заходу у разі вчинення його учасниками протиправних дій чи порушення умов проведення заходу;
 
-59- Гнаткевич Ю.В.
абзац сьомий частини другої ст. 5 вилучити..
 
Враховано      
43. забезпечувати збереження зелених насаджень, приміщень, споруд, обладнання, меблів, інвентарю та іншого майна в місці проведення мирного заходу, додержуватись вимог державних санітарних норм та правил;
 
-60- Гнаткевич Ю.В.
абзац восьмий частини другої ст. 5 вилучити, частково врахувавши його положення в редакції абзацу шостого частини .другої ст . .5
 
Враховано в редакції абзацу шостого частини другої ст.5     
44. повідомляти учасників про закінчення мирного заходу;
 
-61- Гнаткевич Ю.В.
абзац дев"ятий частини другої ст..5 вважати абзацом сьомим ч.2 ст.5 і викласти його в такій редакції :
"повідомляти учасників про закінчення мирного зібрання."
 
Враховано   повідомляти учасників про закінчення мирного зібрання.
 
45. мати на собі розпізнавальний знак організатора мирного заходу.
 
-62- Гнаткевич Ю.В.
абзаци десятий частини другої ст.5 вилучити, перенести його в абзац восьмий частини першої ст. 5.
 
Враховано в абз. 8 ч. 1 ст.5     
46. 3. Організатори (організатор) мирного заходу не мають права проводити мирний захід, якщо повідомлення про його проведення не було подано в установленому цим Законом порядку.
 
-63- Гнаткевич Ю.В.
Частину третю ст. 5 вилучити
 
Враховано      
    -64- Левцун В.І.
Пропонуємо в тексті законопроекту передбачити право проводити пікетування без повідомлення органів виконавчої влади про його проведення у випадках, якщо воно проводиться однією особою.
 
Враховано частково в редакції абзацу першого частини першої ст.7   
47. Стаття 6. Учасники мирного заходу
 
-65- Гнаткевич Ю.В.
Назву статті 6 викласти в такій редакції:
"Стаття 6. Права та обов’язки учасника мирного зібрання"
 
Враховано   Стаття 6. Права та обов’язки учасника мирного зібрання
 
48. 1. Учасниками мирного заходу можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у мирному заході.
 
-66- Левцун В.І.
В частині першій статті 6 законопроекту після слів "Учасниками мирного заходу можуть бути громадяни України" слова "іноземці та особи без громадянства" вилучити.
 
Враховано частково в редакції п.1 частини першої ст.1  1. Громадянин, який є учасником мирного зібрання має право:
брати участь в обговоренні та прийнятті рішень, а також вчиненні інших колективних дій під час проведення мирного зібрання відповідно до мети його проведення;
використовувати під час проведення мирного зібрання символіку та інші засоби прилюдного вираження колективної чи індивідуальної думки, а також засоби агітації, не заборонені законом;
приймати і передавати резолюції, вимоги та інші звернення до органів державної влади та/чи органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, релігійних організацій, керівників та власників закладів, підприємств, установ, організацій, дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, а також до представництв міжнародних організацій в Україні тощо;
здійснювати інші дії, не заборонені (не обмежені) законом чи рішенням суду, що набрало законної сили.
 
    -67- Гнаткевич Ю.В.
Частину першу ст.. 6 викласти в такій редакції:
"1. Громадянин, які є учасником мирного зібрання має право:
брати участь в обговоренні та прийнятті рішень, а також вчиненні інших колективних дій під час проведення мирного зібрання відповідно до мети його проведення;
використовувати під час проведення мирного зібрання символіку та інші засоби прилюдного вираження колективної чи індивідуальної думки, а також засоби агітації, не заборонені законом;
приймати і передавати резолюції, вимоги та інші звернення до органів державної влади та/чи органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, релігійних організацій, керівників та власників закладів, підприємств, установ, організацій, дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, а також до представництв міжнародних організацій в Україні тощо;
здійснювати інші дії, не заборонені (не обмежені) законом чи рішенням суду, що набрало законної сили."
 
Враховано    
    -68- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 6 викласти в такій редакції:
"1. Учасниками мирного заходу можуть бути лише громадяни України. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті в мирному заході."
 
Відхилено    
    -69- Писаренко В.В.
Перше речення ч. 1 ст. 6 доповнити словами "не обмежені судом у дієздатності".
 
Відхилено    
49. 2. Учасники мирного заходу мають право:
 
      
50. брати участь в обговоренні та прийнятті рішень, а також вчиненні інших колективних дій відповідно до мети проведення мирного заходу;
 
-70- Гнаткевич Ю.В.
Абзац другий частини другої статті 6 перенести в абзац другий частини першу ст.6
 
Враховано в абзаці другому частини першої ст.6  2. Учасник мирного зібрання зобов’язаний додержуватися вимог Конституції, цього Закону та інших законів України.
 
51. використовувати під час проведення мирного заходу різноманітну символіку та інші засоби прилюдного вираження колективної чи індивідуальної думки, а також засоби агітації, не заборонені законодавством;
 
-71- Гнаткевич Ю.В.
Абзац третій частини другої статті 6 перенести в абзац третій частини першої статті 6
 
Враховано в абзаці третьому частині першій ст. 6     
52. приймати і передавати резолюції, вимоги та інші звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, релігійних організацій.
 
-72- Семинога А.І.
Абзац четвертий частини другої статті 6
після слів „релігійних організацій" доповнити словами „керівників та власників підприємств, установ, організацій "
 
Враховано в абзаці четвертому частини першої ст.6     
    -73- Гнаткевич Ю.В.
Абзац четвертий частини другої статті 6 перенести в абзац четвертий частини першої статті 6
 
Враховано    
53. 3. Учасники проведення мирного заходу зобов’язані:
 
-74- Гнаткевич Ю.В.
Частину третю статті 6 вважати частиною другою ст. 6 і викласти її у такій редакції:
2. Учасник мирного зібрання зобов’язаний додержуватися вимог Конституції, цього Закону та інших законів України.
 
Враховано в редакції частини другої ст.6     
54. виконувати всі законні вимоги його організаторів (організатора), уповноважених ними (ним) осіб, уповноваженого представника органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування і працівників міліції;
 
-75- Павленко Е.І.
У абзаці другому частини третьої ст.6 виключити слова "уповноваженого представника органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування (оскільки усі учасники мирного заходу можуть особисто його не знати).
 
Враховано редакційно      
55. додержуватись вимог законів України, громадського порядку та умов проведення заходу.
 
      
56. 4. Учасникам мирного заходу забороняється мати при собі зброю, а також спеціально виготовлені або пристосовані предмети, що можуть бути використані проти життя і здоров’я людей, для заподіяння майнової шкоди органам державної влади, органам місцевого самоврядування, об’єднанням громадян, підприємствам, установам, організаціям та окремим особам.
 
-76- Писаренко В.В.
У ч. 4 ст. 6 слово "для заподіяння майнової шкоди органам державної влади, органам місцевого самоврядування, об’єднанням громадян, підприємствам, установам, організаціям та окремим особам" замінити словами "або з метою пошкодження або знищення майна".
Доповнити ст. 6 ч. 5 такого змісту:
"5. Забороняється заохочувати громадян до участі у мирних заходах шляхом надання винагороди грішми, майном, роботами або послугами".
 
Враховано частково редакційно в частині п’ятій ст.9     
    -77- Гнаткевич Ю.В.
Частину четверту статті 6 вилучити
 
Враховано    
57. Стаття 7. Повідомлення про проведення мирного заходу
 
   Стаття 7. Повідомлення про проведення мирного зібрання
 
58. 1. Організатори (організатор) мирного заходу повинні письмово повідомити про проведення мирного заходу органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, беручи до уваги час, необхідний для підготовки цих органів та органів внутрішніх справ до забезпечення громадського порядку і безпеки людей під час проведення такого заходу.
 
-78- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 7 викласти в такій редакції:
"Організатори (організатор) мирного заходу повинні письмово повідомити про проведення мирного заходу органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування не пізніше ніж за один день до дня проведення мирного заходу.".
 
Відхилено   1. Організатор мирного зібрання письмово повідомляє про намір проведення мирного зібрання відповідний орган виконавчої влади та/чи орган місцевого самоврядування завчасно, але не пізніш як за чотири робочих дні до його початку. Ця вимога не поширюється на проведення спонтанного мирного зібрання.
Повідомлення про проведення мирного зібрання вважається поданим у день його надходження до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування.
 
    -79- Писаренко В.В.
Ч. 1 ст. 7 доповнити словами "але не пізніше як за п’ять днів до очікуваної дати проведення мирного заходу".
 
Відхилено    
    -80- Таран В.В.
частину. першу ст. 7 доповнити словами "але не пізніше як за сорок вісім годин до очікуваної дати проведення мирного заходу".
 
Відхилено    
    -81- Гнаткевич Ю.В.
Частину першу статті 7 викласти у такій редакції:
"1. Організатор мирного зібрання письмово повідомляє про намір проведення мирного зібрання відповідний орган виконавчої влади та/чи орган місцевого самоврядування завчасно, але не пізніш як за чотири робочих дні до його початку. Ця вимога не поширюється на проведення спонтанного мирного зібрання.
Повідомлення про проведення мирного зібрання вважається поданим у день його надходження до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування."
 
Враховано    
    -82- Семинога А.І.
У статті 7 частину першу викласти в такій редакції:
„1. Організатори (організатор) мирного заходу повинні письмово повідомити про проведення мирного заходу орган виконавчої влади та орган місцевого самоврядування, беручи до уваги час, необхідний для підготовки цих органів та органів внутрішніх справ до забезпечення громадського порядку і безпеки людей під час проведення такого заходу ";
 
Враховано частково редакційно   
    -83- Павленко Е.І.
У частині першій статті 7 після слова "письмово" доповнити словами "не пізніше ніж у тижневий термін" і далі - за текстом (що виключить довільне тлумачення кількості часу, необхідного для підготовки).
 
Відхилено    
59. 2. Повідомлення про проведення мирного заходу подається:
 
   2. Повідомлення про проведення мирного зібрання подається до:
 
60. відповідному виконавчому органу сільської, селищної, міської ради (крім міст Києва та Севастополя) - у разі, коли мирний захід передбачається провести на території села, селища чи міста;
 
-84- Гнаткевич Ю.В.
Частину другу ст.7 викласти у такій редакції:
"2. Повідомлення про проведення мирного зібрання подається до:
виконавчого органу сільської, селищної, міської ради (крім міст Києва і Севастополя) - у разі якщо мирне зібрання передбачається провести на території відповідного села, селища чи міста;"
 
Враховано   виконавчого органу сільської, селищної, міської ради (крім міст Києва і Севастополя) - у разі якщо мирне зібрання передбачається провести на території відповідного села, селища чи міста;
 
61. відповідній районній чи обласній державній адміністрації - у разі, коли мирний захід передбачається провести на території району чи області;
 
-85- районної (обласної) державної адміністрації - у разі якщо мирне зібрання передбачається провести на території відповідного району (області);
 
Немає висновку   районної (обласної) державної адміністрації - у разі якщо мирне зібрання передбачається провести на території відповідного району (області);
 
62. Київській або Севастопольській міській державній адміністрації - у разі, коли мирний захід передбачається провести на території міста Києва чи Севастополя;
 
-86- Київської або Севастопольської міської державної адміністрації - у разі якщо мирне зібрання передбачається провести на території міста Києва чи Севастополя;
Ради міністрів Автономної Республіки Крим - у разі якщо мирне зібрання передбачається провести на території кількох районів Автономної Республіки Крим.
 
Немає висновку   Київської або Севастопольської міської державної адміністрації - у разі якщо мирне зібрання передбачається провести на території міст Києва чи Севастополя;
 
63. Раді міністрів Автономної Республіки Крим - у разі, коли мирний захід передбачається провести на території кількох районів Автономної Республіки Крим.
 
-87- Писаренко В.В.
Ч. 2 ст. 7 доповнити абзацом такого змісту:
"Повідомлення про проведення мирного заходу вважається поданим у день його отримання відповідним органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування".
 
Враховано в абзаці другому ч. 1 ст.7  Ради міністрів Автономної Республіки Крим - у разі якщо мирне зібрання передбачається провести на території кількох районів Автономної Республіки Крим.
 
64. 3. У разі коли мирний захід планується провести за маршрутом, що пролягає по територіях кількох областей, а також міст Києва, Севастополя та Автономної Республіки Крим, організатори (організатор) подають письмове повідомлення про його маршрут відповідним обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, Раді міністрів Автономної Республіки Крим.
 
-88- Гнаткевич Ю.В.
Частину третю ст.. 7 викласти у такій редакції:
"3. У разі якщо мирне зібрання планується провести за маршрутом, що пролягає по території кількох областей, міст Києва, та Севастополя, Автономної Республіки Крим, організатор мирного зібрання подає письмове повідомлення про його маршрут відповідно до кожної обласної державної адміністрації, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, на території яких проводитиметься мирне зібрання."
 
Враховано   3. У разі якщо мирне зібрання планується провести за маршрутом, що пролягає по території кількох областей, міст Києва та Севастополя, Автономної Республіки Крим, організатор мирного зібрання подає письмове повідомлення про його маршрут відповідно до кожної обласної державної адміністрації, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, на території яких проводитиметься мирне зібрання.
 
65. Стаття 8. Зміст і форма повідомлення про проведення мирного заходу
 
   Стаття 8. Зміст і форма повідомлення про проведення мирного зібрання
 
66. 1. У повідомленні про проведення мирного заходу зазначаються:
 
   1. У повідомленні про проведення мирного зібрання зазначаються:
 
67. дата проведення, час початку та орієнтовна тривалість заходу;
 
   дата проведення, час початку та орієнтовна тривалість мирного зібрання;
 
68. мета і форма проведення заходу;
 
   мета і форма проведення мирного зібрання;
 
69. місце проведення заходу;
 
   місце проведення мирного зібрання;
 
70. маршрут пересування демонстрантів чи учасників походу;
 
   маршрут пересування демонстрантів чи учасників походу;
 
71. передбачувана кількість учасників заходу;
 
   очікувана кількість учасників мирного зібрання;
 
72. прізвища, імена та по батькові або найменування організаторів (організатора) мирного заходу, адреси та номери їх телефонів;
 
-89- Гнаткевич Ю.В.
Таран В.В.
абзац сьомий частини першої статті 8 викласти в такій редакції:
прізвище, ім’я та по батькові громадянина або представника об’єднання громадян, закладу, підприємства, установи, організації, який є організатором мирного зібрання, адреса та номери телефонів, серія, номер, дата видачі паспорта чи іншого документа, що посвідчує його особу;
 
Враховано   прізвище, ім’я та по батькові громадянина або представника об’єднання громадян, закладу, підприємства, установи, організації, який є організатором мирного зібрання, адреса та номери телефонів, серія, номер, дата видачі паспорта чи іншого документа, що посвідчує його особу;
найменування об’єднання громадян, закладу, підприємства, установи, організації, його місцезнаходження (для юридичної особи - ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України);
 
    -90- Гнаткевич Ю.В.
Після абзацу сьомого частини першої ст..8 доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:
найменування об’єднання громадян, закладу, підприємства,, установи, організації його місцезнаходження (для юридичної особи - ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України);
 
Враховано    
73. форма і методи гарантованого забезпечення організаторами (організатором) громадського порядку, надання медичної допомоги під час проведення заходу;
 
-91- Гнаткевич Ю.В.
Абзац восьмий частини першої статті 8 вважати абзацом дев’ятим і викласти його у такій редакції:
"інформація про намір організатора щодо встановлення на місцях проведення мирного зібрання тимчасових споруд, використання звукопідсилювальної техніки тощо;;"
 
Враховано   інформація про намір організатора щодо встановлення на місці проведення мирного зібрання тимчасових споруд, використання звукопідсилювальної техніки тощо;
 
    -92- Павленко Е.І.
Абзац восьмий частини першої статті 8 доповнити словами: ".або відповідне прохання до місцевого органу влади і міліції".
 
Враховано частково ст.12   
74. прізвища, імена та по батькові осіб, уповноважених організаторами (організатором) виконувати розпорядчі функції з організації та проведення заходу;
 
-93- Гнаткевич Ю.В.
Абзац дев’ятий частини першої ст..8 перенести в абзац сьомий ч.1 ст. 8
 
Враховано редакційно в абзаці сьомому частини першої ст. 8     
75. дата подання повідомлення.
 
-94- Писаренко В.В.
Ч. 1 ст. 8 доповнити реченням:
"Повідомлення про проведення мирного заходу подається у письмовій формі".
 
Враховано в ч.1 ст.7  дата підписання повідомлення про проведення мирного зібрання.
 
    -95- Гнаткевич Ю.В.
У абзаці десятому частини першої статті 8 слово "подання" замінити словом "підписання".
 
Враховано    
76. 2. Повідомлення підписується організаторами (організатором) мирного заходу та особами, уповноваженими організаторами (організатором) виконувати розпорядчі функції з організації та проведення мирного заходу.
 
-96- Гнаткевич Ю.В.
Частину другу ст. 8 викласти в такій редакції::
2. Повідомлення підписується громадянином, або представником об’єднання громадян, закладу, підприємства, установи, організації, який є організатором мирного зібрання.
 
Враховано   2. Повідомлення підписується громадянином або представником об’єднання громадян, закладу, підприємства, установи, організації, який є організатором мирного зібрання.
3. До повідомлення додається копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство організатора мирного зібрання (для іноземців та осіб без громадянства також документ, що засвідчує законні підстави перебування в Україні).
4. У разі якщо повідомлення подається неповнолітньою особою віком від 14 років, до нього додається письмова згода батьків (усиновлювачів) або піклувальників неповнолітнього організатора мирного зібрання.
 
    -97- Гнаткевич Ю.В.
Доповнити ст. 8 частиною третьою і четвертою в такій редакції:
"3. До повідомлення додається копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство організатора мирного зібрання (для іноземців та осіб без громадянства також документ, що засвідчує законні підстави перебування в Україні). "
4. У разі якщо повідомлення подається неповнолітньою особою віком від 14 років, до нього додається письмова згода батьків (усиновлювачів) або піклувальників неповнолітнього організатора мирного зібрання."
 
Враховано    
77. 3. Орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування не має права відмовити у прийнятті повідомлення, поданого з додержанням вимог цього Закону.
 
-98- Гнаткевич Ю.В.
Частину третю статті 8 вважати частиною п’ятою ст.8 і викласти її в такій редакції:
"5. Організатор мирного зібрання має право зазначати у повідомленні додаткову інформацію, а також додавати до нього інші документи."
 
Враховано   5. Організатор мирного зібрання має право зазначати у повідомленні додаткову інформацію, а також додавати до нього інші документи.
 
78. Стаття 9. Місце і час проведення мирних заходів
 
-99- Гнаткевич Ю.В.
Назву статті 9 викласти в такій редакції:
"Стаття 9. Вимоги щодо місця, часу та інших умов проведення мирного зібрання"
 
Враховано   Стаття 9. Вимоги щодо місця, часу та інших умов проведення мирного зібрання
 
79. 1. Мирний захід може бути проведено у будь-якому придатному для цього місці.
 
-100- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 9 викласти в такій редакції:
"1. Мирний захід може бути проведено в будь-якому придатному для цього місці, крім місць, що розташовані в безпосередній близькості від об’єктів підвищеної небезпеки, ідентифікованих такими відповідно до законодавства.".
 
Враховано частково редакційно  1. Мирне зібрання може проводитися в будь-якому публічному придатному для цього місці з урахуванням обмежень, встановлених цією статтею.
До місць, в яких не допускається проведення мирного зібрання, належать:
1) територія, що прилягає до небезпечних виробничих об’єктів та до інших об’єктів, експлуатація яких потребує додержання спеціальних правил техніки безпеки;
2) територія смуг відведення залізниць під залізничним полотном та його облаштуванням, поблизу магістральних трубопроводів, що здійснюють транзит нафти, газу та продуктів їх переробки;
3) територія, що використовується у військових цілях, і місця, розташовані ближче ніж за три метри до меж цієї території;
4) територія прикордонних зон;
5) місця, розташовані ближче ніж за три метри до меж територій кримінально-виконавчих установ закритого типу.
Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування доводять до відома організатора і учасників мирних зібрань інформацію щодо переліку місць, в яких проведення мирних зібрань не допускається згідно з законом.
 
    -101- Писаренко В.В.
Перше речення ч.1 ст 9 доповнити словами: "але з урахуванням обмежень встановлених цим законом"
 
Враховано    
    -102- Гнаткевич Ю.В.
Частину першу статті 9 викласти в такій редакції:
"1. Мирне зібрання може проводитися в будь-якому публічному придатному для цього місці з урахуванням обмежень, встановлених цією статтею.
До місць, в яких не допускається проведення мирного зібрання, належать :
1) територія, що прилягає до небезпечних виробничих об’єктів та до інших об’єктів, експлуатація яких потребує додержання спеціальних правил техніки безпеки;
2) територія смуг відведення залізниць під залізничним полотном та його облаштуванням, поблизу магістральних трубопроводів, що здійснюють транзит нафти, газу та продуктів їх переробки;
3) територія, що використовується у військових цілях, і місця, розташовані ближче ніж за три метри до меж цієї території;
4) територія прикордонних зон;
5) місця, розташовані ближче ніж за 3 метри до меж територій кримінально-виконавчих установ закритого типу.
Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування доводять до відома організатора і учасників мирних зібрань інформацію щодо переліку місць, в яких проведення мирних зібрань не допускається згідно з законом".
 
Враховано    
80. Забороняється проводити мирні заходи поблизу об’єктів підвищеної небезпеки, ідентифікованих такими відповідно до законодавства.
 
      
81. 2. Забороняється під час проведення мирних заходів поблизу навчальних закладів, лікарень, установ виконання покарань, судів, вчиняти дії, що порушують нормальне функціонування цих закладів (блокування проїзду, використання приладів, які є джерелами шуму тощо).
 
-103- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 9 викласти в такій редакції:
"2. Забороняється під час проведення мирних заходів блокування проїзду, використання приладів, які є джерелами шуму, проведення салютів, феєрверків та використання піротехнічних засобів тощо.".
 
Враховано частково редакційно  2. Під час проведення мирного зібрання забороняється перешкоджати вільному проходу (проїзду) до закладу, підприємства, установи, організації, органу державної влади та/чи органу місцевого самоврядування, поблизу яких воно проводиться, вчиняти дії, що порушують їх нормальне функціонування.
 
    -104- Левцун В.І.
Частину другу статті 9 законопроекту викласти в наступній редакції:
"2. Забороняється під час проведення мирних заходів поблизу навчальних закладів, лікарень, установ виконання покарань, судів, а також інших будівель, споруд чи житлових будинків вчиняти дії, що порушують нормальне функціонування цих закладів чи будівель (блокування проїзду, використання приладів, які є джерелами шуму тощо).".
 
Враховано частково редакційно   
    -105- Писаренко В.В.
У ч. 2 ст. 9 після слова "проїзду" доповнити словами "перешкоджання вільному руху громадян".
 
Враховано редакційно    
    -106- Гнаткевич Ю.В.
Частини другу статті 9 викласти у такій редакції:
"2. Під час проведення мирного зібрання забороняється перешкоджати вільному проходу (проїзду) до закладу, підприємства, установи, організації, органу державної влади та/чи органу місцевого самоврядування, поблизу яких воно проводиться, вчиняти дії, що порушують їх нормальне функціонування."
 
Враховано    
    -107- Семинога А.І.
У статті 9 з тексту частини другої слово „ судів " виключити;
 
Враховано редакційно    
82. 3. Під час проведення мирного заходу поблизу адміністративних будинків, в яких розміщені державні органи влади, дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав, акредитовані в Україні, та органи місцевого самоврядування, має забезпечуватись вільний доступ та проїзд до будь-яких об’єктів, поблизу яких проводяться відповідні заходи.
 
-108- Писаренко В.В.
У ч. 3 ст. 9 слово "адміністративних" виключити.
 
Враховано редакційно в ч.2 ст.9  3. Проведення мирного зібрання допускається в будь-який час доби.
 
    -109- Гнаткевич Ю.В.
Частини третю статті 9 викласти у такій редакції:
"3. Проведення мирних зібрань допускається у будь-який час доби."
 
Враховано    
83. 4. Проведення мирних заходів допускається у будь-який час доби.
 
-110- Гнаткевич Ю.В.
Частини четверту статті 9 викласти в такій редакції:
"4. Рівень шуму під час проведення мирного зібрання, у тому числі під час використання звукопідсилюючої та іншої апаратури, що є джерелом шуму, не має перевищувати рівня, встановленого санітарними нормами.
Під час проведення мирних зібрань у населених пунктах у нічний час, з двадцять другої до восьмої години, забороняються гучний спів і викрики, використання звуковідтворювальної апаратури та інших джерел шуму."
 
Враховано   4. Рівень шуму під час проведення мирного зібрання, у тому числі під час використання звукопідсилюючої та іншої апаратури, що є джерелом шуму, не може перевищувати рівня, встановленого санітарними нормами.
Під час проведення мирного зібрання в населених пунктах у нічний час, з двадцять другої до восьмої години, забороняються гучний спів і викрики, використання звукопідсилюючої апаратури та інших джерел шуму.
 
84. 5. Рівень шуму при проведенні мирних заходів, у тому числі під час використання звуковідтворювальної, аудіо-, відеоапаратури тощо, не повинен перевищувати встановленого санітарними нормами.
 
-111- Гнаткевич Ю.В.
частини п’яту ст.9 викласти в такій редакції::
" 5. Організатору та учасникам мирного зібрання забороняється мати при собі зброю, а також спеціально виготовлені пристрої або пристосовані предмети, що можуть бути використані проти життя і здоров’я людей або з метою пошкодження чи знищення майна".
 
Враховано   5. Організатору та учасникам мирного зібрання забороняється мати при собі зброю, а також спеціально виготовлені пристрої або пристосовані предмети, що можуть бути використані проти життя і здоров’я людей або з метою пошкодження чи знищення майна.
 
85. При проведенні мирних заходів у населених пунктах в нічний час, із двадцять другої до восьмої години забороняються гучний спів і викрики, використання звуковідтворювальної, аудіо-, відеоапаратури та інших джерел шуму, проведення салютів, феєрверків, використання піротехнічних засобів.
 
      
86. 6. У разі подання повідомлення про проведення мирного заходу в місці або в час, зазначені в іншому повідомленні про проведення мирного заходу, що надійшло раніше, організатори (організатор) за пропозицією органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування можуть внести відповідні зміни у своє повідомлення або подати нове повідомлення, змінивши місце або час проведення мирного заходу. На вимогу організаторів (організатора) орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування зобов’язані пред’явити повідомлення, що надійшло раніше, у зв’язку з яким їм (йому) пропонується змінити місце або час проведення мирного заходу.
 
-112- Кармазін Ю.А.
Статтю 9 доповнити частиною 7 і викласти частини 6 і 7 у такій редакції:
"6. У разі подання повідомлення про проведення мирного заходу в місці або в час, зазначені в іншому повідомленні про проведення мирного заходу, що надійшло раніше, орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування невідкладно інформують про це організаторів (організатора), повідомлення якого було подано пізніше, додавши до повідомлення копію повідомлення, що надійшло раніше, із пропозицією внести відповідні зміни у своє повідомлення про місце і час проведення мирного заходу, подати нове повідомлення, змінивши місце або час проведення мирного заходу, або відмовитися від проведення мирного заходу.
7. Організатори (організатор) повинні внести відповідні зміни у своє повідомлення, подати нове повідомлення, змінивши місце або час проведення мирного заходу, або відмовитися від проведення мирного заходу. На вимогу організаторів (організатора) орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування зобов’язані пред’явити оригінал повідомлення, що надійшло раніше, у зв’язку з яким їм (йому) пропонується змінити місце або час проведення мирного заходу.".
 
Враховано частково редакційно в ст.12     
    -113- Гнаткевич Ю.В.
Частину шосту статті 9 вилучити ,
частково врахувати її положення у частині другій ст.12
 
Враховано    
87. Стаття 10. Попередня агітація
 
-114- Гнаткевич Ю.В.
Назву статті 10 викласти в такій редакції:
"Стаття 10. Агітація щодо проведення мирного зібрання"
 
Враховано   Стаття 10. Агітація щодо проведення мирного зібрання
 
88. 1. Організатори (організатор) мирного заходу та інші особи мають право безперешкодно вести попередню агітацію, повідомляючи про місце, час, мету проведення мирного заходу та іншу інформацію, пов’язану з його підготовкою і проведенням, а також закликати до участі у заході, що готується.
 
-115- Гнаткевич Ю.В.
Частину першу статті 10 викласти в такій редакції:
"1. Організатор мирного зібрання та інші особи мають право безперешкодно проводити агітацію, повідомляючи про місце, час, мету проведення мирного зібрання та іншу інформацію, пов’язану з його організацією і проведенням, а також закликати до участі в зібранні, що готується".
 
Враховано   1. Організатор мирного зібрання та інші особи мають право безперешкодно проводити агітацію, повідомляючи про місце, час, мету проведення мирного зібрання та іншу інформацію, пов’язану з його організацією і проведенням, а також закликати до участі в зібранні, що готується.
 
89. 2. Для ведення попередньої агітації можуть використовуватися засоби масової інформації, усні заклики, листівки, плакати, оголошення.
 
-116- Гнаткевич Ю.В.
Частину другу ст. 10 викласти в такій редакції:
"2. Для агітації можуть використовуватися засоби масової інформації, усні заклики, листівки, плакати, транспаранти, гасла оголошення, інші не заборонені законом засоби."
 
Враховано   2. Для агітації можуть використовуватися засоби масової інформації, усні заклики, листівки, плакати, транспаранти, гасла оголошення, інші не заборонені законом засоби.
 
90. 3. Ведення агітації у формі, що ображає і принижує честь та гідність людини і громадянина, забороняється.
 
   3. Агітація у формі, що ображає і принижує честь та гідність людини і громадянина, забороняється.
 
91. 4. Попередня агітація не може вестись у формі мирного заходу.
 
-117- Кармазін Ю.А.
Гнаткевич Ю.В.
Вилучити частину 4 статті 10.
 
Враховано      
    -118- Семинога А.І.
У статті 10 частину 4 виключити.
 
Враховано    
92. Стаття 11. Матеріально-технічне забезпечення проведення мирного заходу
 
   Стаття 11. Матеріально-технічне забезпечення проведення мирного зібрання
 
93. 1. Матеріально-технічне забезпечення проведення мирного заходу здійснюється за рахунок коштів і майна організаторів (організатора) та учасників, а також коштів і майна, зібраних або переданих для його проведення.
 
-119- Гнаткевич Ю.В.
Частину першу статті 11 викласти в такій редакції:
"1. Матеріально-технічне забезпечення проведення мирного зібрання здійснюється за рахунок коштів і майна організатора та учасників цього зібрання."
 
Враховано   1. Матеріально-технічне забезпечення проведення мирного зібрання здійснюється за рахунок коштів і майна організатора та учасників цього зібрання.
 
94. 2. Забороняється фінансування проведення мирного заходу державними підприємствами, установами та організаціями, а також іноземними державами, їх громадянами та юридичними особами.
 
-120- Кармазін Ю.А.
Ввести нову частину 2 статті 11 такого змісту:
"2. Забороняється надання учасникам мирного заходу винагороди (у вигляді коштів, матеріальних цінностей, послуг тощо) за їхню участь у мирному зібранні.". Змінити нумерацію подальших частин цієї статті.
Чинну частину другу ст. 11 вважати частиною третьою і викласти її в такій редакції:
"3. Забороняється фінансування проведення мирного заходу державними підприємствами, установами та організаціями, а також іноземними державами, їх громадянами, юридичними особами та громадськими організаціями.".
 
Враховано частково редакційно  2. Забороняється фінансування та здійснення матеріально-технічного забезпечення проведення мирного зібрання:
1) іноземцем, особою без громадянства (крім організатора мирного зібрання);
2) анонімним жертводавцем (юридичною або фізичною особою);
3) органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим, органом місцевого самоврядування;
4) закладом, підприємством, установою, організацією державної та комунальної форм власності.
 
    -121- Писаренко В.В.
Ч. 2 ст. 11 після слова "заходу" доповнити словами "органами державної влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами".
 
Враховано редакційно    
    -122- Гнаткевич Ю.В.
Частину другу статті 11 викласти у такій редакції:
2. Забороняється фінансування та здійснення матеріально-технічного забезпечення проведення мирного зібрання:
"1) іноземцем, особою без громадянства (крім організаторів мирного зібрання);
2) анонімним жертводавцем (юридичною або фізичною особою);
3) органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим, органом місцевого самоврядування;
4) закладом, підприємством, установою, організацією державної та комунальної форм власності."
 
Враховано    
    -123- Семинога А.І.
У статті 11 з тексту частини 2 слова „а також іноземними державами, їх громадянами та юридичними особами " виключити;
 
Відхилено    
95. 3. Повноваження учасників мирного заходу, які здійснюють матеріально-технічне забезпечення його проведення, повинні бути письмово підтверджені організаторами (організатором) заходу.
 
-124- Гнаткевич Ю.В.
Частину третю статті 11 вилучити.
 
Враховано      
    -125- Павленко Е.І.
Частину третю статті 11 - виключити (оскільки це - додаткова умова проведення мирного заходу, яка обмежує конституційне право громадян).
 
Враховано    
96. Стаття 12. Обов’язки органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування
 
-126- Гнаткевич Ю.В.
Назву статті 12 викласти в такій редакції :
"Стаття 12. Повноваження органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування із забезпечення проведення мирного зібрання."
:
 
Враховано   Стаття 12. Повноваження органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування із забезпечення проведення мирного зібрання
 
97. 1. Орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування:
 
   1. Орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування:
 
98. проводить реєстрацію повідомлення про проведення мирного заходу із зазначенням дати і часу його надходження;
 
-127- Гнаткевич Ю.В.
У абзаці другому частини 1 ст. 12 слова "проводить реєстрацію" замінити словами "здійснює реєстрацію"
 
Враховано   здійснює реєстрацію повідомлення про проведення мирного зібрання із зазначенням дати і часу його надходження;
 
99. у разі неможливості проведення мирного заходу в місці або в час, зазначені у повідомленні, негайно надсилає організаторам (організатору) повідомлення з обґрунтованою пропозицією про зміну місця або часу його проведення;
 
-128- Левцун В.І.
В абзаці третьому частини першої статті 12 замість слова "негайно" додати слова "не пізніше однієї доби".
 
Враховано частково едакційно в ст.15 ч.2 змінена редакція статті  надає (у разі звернення організатора мирного зібрання) письмове підтвердження про одержання повідомлення;
 
    -129- Гнаткевич Ю.В.
Абзац третій частини першої статті 12 викласти в такій редакції:
"надає (у разі звернення організатора мирного зібрання) письмове підтвердження про одержання повідомлення;".
 
Враховано    
100. залежно від виду мирного заходу і кількості його учасників призначає свого уповноваженого представника з метою сприяння організаторам (організатору) у його проведенні відповідно до вимог цього Закону та завчасно повідомляє про це організаторів (організатора) заходу;
 
-130- Гнаткевич Ю.В.
Абзац четвертий частини першої статті 12 викласти в такій редакції:.
"невідкладно повідомляє відповідний орган внутрішніх справ про проведення мирного зібрання;"
 
Враховано   невідкладно повідомляє відповідний орган внутрішніх справ про проведення мирного зібрання;
 
101. повідомляє правоохоронні органи про проведення заходу;
 
-131- Гнаткевич Ю.В.
Абзац п’ятий частини першої статті 12 викласти у такій редакції:
" взаємодіє з органами внутрішніх справ з питань, пов’язаних з проведенням мирного зібрання;"
 
Враховано   взаємодіє з органом внутрішніх справ з питань, пов’язаних з проведенням мирного зібрання;
 
102. забезпечує в межах своєї компетенції разом з організаторами (організатором) мирного заходу та уповноваженим представником органу внутрішніх справ громадський порядок і безпеку людей під час проведення заходу, а також надання у разі потреби невідкладної медичної допомоги;
 
-132- Гнаткевич Ю.В.
Таран В.В.
Абзац шостий частини першої статті 12 викласти у такій редакції:
"вживає заходи для забезпечення громадського порядку і безпеки громадян під час проведення мирного зібрання;"
 
Враховано   вживає заходи для забезпечення громадського порядку і безпеки громадян під час проведення мирного зібрання;
 
103. інформує про мету мирного заходу органи державної влади, яких він стосується;
 
   інформує про мету мирного зібрання органи державної влади, яких воно стосується;
 
104. негайно повідомляє організаторів (організатора) мирного заходу про подання до суду позовної заяви про заборону проведення такого заходу чи про інше обмеження права на мирні заходи.
 
-133- Гнаткевич Ю.В.
Абзац восьмий статті 12 викласти в такій редакції:
"вживає заходи для забезпечення проведення спонтанного мирного зібрання на відповідній території;"
 
Враховано   вживає заходи для забезпечення проведення спонтанного мирного зібрання на відповідній території;
організовує за необхідності роботу комунальних та інших служб надання першої медичної допомоги, протипожежної служби, служби спасіння та інших служб.
2. У разі надходження повідомлень про проведення мирних зібрань в одному і тому самому місці, в один і той самий час орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування негайно, але не пізніше однієї доби з моменту одержання повідомлень:
інформує організатора мирного зібрання про те, що в зазначеному місці в цей самий час вже передбачено проведення іншого мирного зібрання;
пропонує організаторам мирних зібрань дійти згоди щодо зміни місця або часу їх проведення.
При одночасному проведенні мирних зібрань орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування на відповідній території вживає необхідних заходів щодо забезпечення проведення таких мирних зібрань з метою недопущення конфліктних ситуацій, які можуть перешкоджати проведенню та досягненню цілей мирних зібрань.
3. При здійсненні заходів, передбачених частинами першою та другою цієї статті, орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування не має права:
1) відмовити в реєстрації повідомлення про проведення мірного зібрання;
2) давати оцінку доцільності проведення мирного зібрання;
3) підтримувати одну з сторін у разі проведення контрзібрань;
4) забороняти або обмежувати свободу вибору місця, часу чи маршруту мирних зібрань;
5) перешкоджати досягненню мети проведення мирного зібрання.
 
    -134- Гнаткевич Ю.В.
Доповнити частину першу ст. 12 новим абзацом такого змісту :
"організовує за необхідності роботу комунальних та інших служб надання першої медичної допомоги, протипожежної служби, служби спасіння та інших служб."
 
Враховано    
    -135- Гнаткевич Ю.В.
Статтю 12 доповнити частиною другою і третьою такого змісту:
" 2. У разі надходження повідомлень про проведення мирних зібрань в одному і тому самому місці, в один і той самий час орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування негайно, але не пізніше однієї доби з моменту одержання повідомлень:
інформує організатора мирних зібрань про те, що в зазначеному місці в цей самий час вже передбачено проведення іншого мирного зібрання;
пропонує організаторам мирних зібрань дійти згоди щодо зміни місця або часу їх проведення.
При одночасному проведенні мирних зібрань орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування на відповідній території вживає необхідних заходів щодо забезпечення проведення таких мирних зібрань з метою недопущення конфліктних ситуацій, які можуть перешкоджати проведенню та досягненню цілей мирних зібрань.
3. При здійсненні заходів, передбачених частинами першою та другою цієї статті, орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування не має права:
1) відмовити в реєстрації повідомлення про проведення мірного зібрання;
2) давати оцінку доцільності проведення мирного зібрання;
3) підтримувати одну з сторін у разі проведення контрзібрань;
4) забороняти або обмежувати свободу вибору місця, часу чи маршруту мирних зібрань;
5) перешкоджати досягненню мети проведення мирного зібрання. "
 
Враховано    
105. Стаття 13. Права та обов’язки уповноваженого представника органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування
 
-136- Гнаткевич Ю.В.
Назву статті 13 викласти у такій редакції:
„ Стаття 13. Заходи із забезпечення проведення спонтанного мирного зібрання".
 
Враховано   Стаття 13. Заходи із забезпечення проведення спонтанного мирного зібрання
 
106. 1. Уповноважений представник органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування має право:
 
-137- Гнаткевич Ю.В.
Частину першу статті 13 викласти у такій редакції:
„ 1. Орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування для забезпечення проведення спонтанного мирного зібрання на відповідній території зобов’язаний:
1) направити за місцем проведення спонтанного мирного зібрання свого представника з метою оцінки ситуації на місці та для організації і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення його проведення;
2) негайно повідомити орган внутрішніх справ та учасників спонтанного мирного зібрання про заходи із забезпечення проведення спонтанного мирного зібрання."
 
Враховано   1. Орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування для забезпечення проведення спонтанного мирного зібрання на відповідній території зобов’язаний:
1) направити за місцем проведення спонтанного мирного зібрання свого представника з метою оцінки ситуації на місці та для організації і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення його проведення;
2) негайно повідомити орган внутрішніх справ та учасників спонтанного мирного зібрання про заходи із забезпечення проведення спонтанного мирного зібрання.
 
107. вимагати від організаторів (організатора) мирного заходу додержання порядку та умов його проведення;
 
      
108. приймати рішення про зупинення мирного заходу у порядку і з підстав, передбачених цим Законом.
 
-138- Павленко Е.І.
Абзац третій частини першої статті 13 виключити (оскільки представник органу влади, як правило, зацікавлений у зупиненні мирного заходу).
 
Враховано      
109. 2. Уповноважений представник органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування зобов’язаний:
 
-139- Гнаткевич Ю.В.
Частину другу статті 13 викласти в такій редакції:
"2. Заходи із забезпечення проведення спонтанного мирного зібрання мають передбачати:
1) організацію проведення спонтанного мирного зібрання;
2) охорону і забезпечення безпеки, як учасників мирного зібрання, так і інших осіб, які знаходяться на території проведення спонтанного мирного зібрання;
3) взаємодію уповноваженого представника органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування з органом внутрішніх справ і з учасниками спонтанного мирного зібрання під час його проведення."
 
Враховано   2. Заходи із забезпечення проведення спонтанного мирного зібрання мають передбачати:
1) організацію проведення спонтанного мирного зібрання;
2) охорону і забезпечення безпеки, як учасників мирного зібрання, так і інших осіб, які знаходяться на території проведення спонтанного мирного зібрання;
3) взаємодію уповноваженого представника органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування з органом внутрішніх справ і з учасниками спонтанного мирного зібрання під час його проведення.
 
110. бути присутнім під час проведення мирного заходу;
 
      
111. сприяти організаторам (організаторові) мирного заходу у забезпеченні додержання порядку та умов його проведення;
 
      
112. забезпечувати разом з організаторами (організатором) мирного заходу та уповноваженим представником органу внутрішніх справ громадський порядок і безпеку людей, а також додержання законності під час його проведення;
 
      
113. прийняти від організаторів (організатора) мирного заходу резолюції, вимоги та інші звернення, затверджені учасниками мирного заходу, та забезпечити їх передачу за належністю відповідному органу чи посадовій особі.
 
      
114. Стаття 14. Права та обов’язки уповноваженого представника органу внутрішніх справ
 
-140- Писаренко В.В.
Статтю 14 виключити.
 
Відхилено   Стаття 14. Повноваження органу внутрішніх справ із забезпечення проведення мирного зібрання
 
    -141- Гнаткевич Ю.В.
Назву статті 14 викласти у такій редакції:
"Стаття 14. Повноваження органу внутрішніх справ із забезпечення проведення мирного зібрання"
 
Враховано    
115. 1. Одержавши повідомлення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про проведення мирного заходу, керівник органу внутрішніх справ, на території якого планується провести мирний захід, вживає необхідних заходів до забезпечення громадського порядку і безпеки людей під час його проведення та призначає уповноваженого представника органу внутрішніх справ.
 
-142- Гнаткевич Ю.В.
Частину першу статті 14 викласти в такій редакції:
"1. Орган внутрішніх справ:
1) сприяє проведенню мирного зібрання з додержанням встановлених законодавством вимог, невідкладно інформує орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування про обставини, дії чи інші публічні прояви, що вказують на підготовку або проведення спонтанного мирного зібрання;
2) забезпечує за сприяння організатора мирного зібрання та органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування громадський порядок і безпеку людей, а також додержання законності під час проведення цього зібрання;
3) здійснює за необхідності спільно з підрозділами Державної автомобільної інспекції відповідно до законодавства супроводження учасників мирного зібрання, тимчасове обмеження або зміну маршрутів руху транспорту, встановлення спеціальних знаків;
4) під час проведення контрзібрань і одночасних мирних зібрань забезпечує розведення сторін на безпечну відстань одну від одної, при цьому, не обмежуючи сторони в праві одночасного проведення мирного зібрання на даній території;
5) у разі необхідності вживає інші заходи, пов’язані з забезпеченням громадського порядку і безпеки громадян під час його проведення відповідно до Закону України "Про міліцію".
 
Враховано   1. Орган внутрішніх справ:
1) сприяє проведенню мирного зібрання з додержанням встановлених законодавством вимог, невідкладно інформує орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування про обставини, дії чи інші публічні прояви, що вказують на підготовку або проведення спонтанного мирного зібрання;
2) забезпечує за сприяння організатора мирного зібрання та органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування громадський порядок і безпеку людей, а також додержання законності під час проведення цього зібрання;
3) здійснює за необхідності спільно з підрозділами Державної автомобільної інспекції відповідно до законодавства супроводження учасників мирного зібрання, тимчасове обмеження або зміну маршрутів руху транспорту, встановлення спеціальних знаків;
4) під час проведення контрзібрань і одночасних мирних зібрань забезпечує розведення сторін на безпечну відстань одну від одної, при цьому, не обмежуючи сторони в праві одночасного проведення мирного зібрання на даній території;
5) у разі необхідності вживає інші заходи, пов’язані з забезпеченням громадського порядку і безпеки громадян під час його проведення відповідно до Закону України "Про міліцію".
 
116. 2. Уповноважений представник органу внутрішніх справ має право:
 
-143- Гнаткевич Ю.В.
Частину другу статті 14 вилучити, частково врахувати її положення в редакції частини першої цієї статті .
 
Враховано      
117. вимагати від організаторів (організатора) мирного заходу додержання встановленого порядку його організації і проведення;
 
      
118. виводити з місця проведення мирного заходу осіб, що не виконують законні вимоги його організаторів (організатора).
 
-144- Павленко Е.І.
Доповнити частину другу статті 14 частиною третьою наступного змісту: "вимагати від організаторів (організатора) припинення мирного заходу, якщо:
- виникла реальна загроза життю і здоров’ю людей, майну фізичних і юридичних осіб;
- вчинена наруга над державними символами України;
- порушено громадський порядок;
- вчинено дії, зазначені у частині першій статті 22 цього Закону.
У разі невиконання вимоги про припинення проведення мирного заходу, працівники міліції вживають заходів відповідно до законодавства".
 
Відхилено змінена редакція статті     
119. 3. Уповноважений представник органу внутрішніх справ зобов’язаний:
 
-145- Гнаткевич Ю.В.
Частину третю ст..14 вилучити , частково врахувати її положення в редакції частини першої ст.14 .
 
Враховано редакційно в ч.1 ст.14     
120. сприяти в межах своєї компетенції проведенню мирного заходу з додержанням установлених законодавством вимог;
 
      
121. забезпечувати разом з організаторами (організатором) мирного заходу та уповноваженим представником органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування громадський порядок і безпеку людей, а також додержання законності під час його проведення.
 
      
122. Стаття 15. Підстави і порядок зупинення проведення мирного заходу
 
-146- Павленко Е.І.
Статті 15, - виключити, відповідно змінивши нумерацію наступних статей.
 
Враховано      
123. 1. У разі порушення громадського порядку під час проведення мирного заходу, яке не становить небезпеки для життя і здоров’я людей, уповноважений представник органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування має право вимагати від його організаторів (організатора) самостійно усунути таке порушення.
 
      
124. 2. У разі невиконання вимоги про усунення порушення, зазначеного в частині першій цієї статті, уповноважений представник органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування має право зупинити проведення мирного заходу на час, визначений ним для усунення порушення. У разі усунення порушення проведення мирного заходу за згодою організаторів (організатора) і уповноваженого представника органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування може бути продовжено.
 
      
125. 3. У разі неусунення порушення у визначений уповноваженим представником органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування строк мирний захід припиняється на підставах та в порядку, передбачені статтями 16 і 17 цього Закону.
 
      
126. Стаття 16. Підстави для припинення проведення мирного заходу
 
-147- Павленко Е.І.
Статті 16, - виключити, відповідно змінивши нумерацію наступних статей.
 
Враховано      
127. 1. Підставами для припинення проведення мирного заходу є:
 
      
128. створення реальної загрози життю і здоров’ю людей, майну фізичних і юридичних осіб;
 
      
129. вчинення наруги над державними символами;
 
      
130. порушення громадського порядку, яке не було усунуто в порядку, передбаченому статтею 15 цього Закону.
 
      
131. вчинення дій, зазначених у частині першій статті 22 цього Закону, а також проведення мирного заходу з порушенням вимог цього Закону.
 
      
132. Стаття 17. Порядок припинення проведення мирного заходу
 
-148- Павленко Е.І.
Статті 15, 16, 17 - виключити, відповідно змінивши нумерацію наступних статей.
 
Враховано      
133. 1. У разі прийняття рішення про припинення мирного заходу уповноважений представник органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування:
 
-149- Писаренко В.В.
Ч. 1 ст. 17 після слова "припинення" доповнити словом "проведення".
 
Відхилено стаття вилучена     
134. дає вказівку організаторам (організаторові) припинити проведення мирного заходу, обґрунтувавши причину його припинення у письмовій формі;
 
-150- Писаренко В.В.
У абз. 2 ч. 1 ст. 17 після слова "організаторові" доповнити словами "мирного заходу".
 
Відхилено стаття вилучена     
135. встановлює час для виконання вказівки про припинення проведення мирного заходу;
 
      
136. у разі невиконання організаторами (організатором) вказівки про припинення мирного заходу звертається безпосередньо до його учасників і встановлює додатковий час для її виконання.
 
-151- Писаренко В.В.
У абз. 4 ч. 1 ст. 17 після слова "організатором" доповнити словами "мирного заходу".
 
Відхилено стаття вилучена     
137. У разі невиконання вказівки про припинення проведення мирного заходу працівники міліції вживають необхідних заходів для його припинення, діючи відповідно до законодавства.
 
      
138. 2. Порядок припинення мирного заходу, передбачений частиною першою цієї статті, не застосовується в разі виникнення масових заворушень, що супроводжуються погромами, підпалами тощо. У цих випадках припинення мирного заходу здійснюється відповідно до законодавства.
 
      
139. 3. Невиконання законних вимог уповноваженого представника органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування або працівників міліції чи опір їм з боку учасників мирного заходу тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом.
 
-152- Гнаткевич Ю.В.
Після статті 17 перенести назву третього розділу " Гарантії реалізації права на свободу мирного зібрання"
 
Враховано   Розділ ІІІ. ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА СВОБОДУ МИРНОГО ЗІБРАННЯ
 
140. Стаття 18. Відшкодування майнової шкоди
 
-153- Левцун В.І.
Статтю 18 законопроекту вилучити
 
Відхилено редакція статті змінена і перенесена в ст.17  Стаття 15. Обмеження щодо реалізації права на свободу мирного зібрання
1. Обмеження щодо реалізації права на проведення мирного зібрання може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку - з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей.
 
    -154- Гнаткевич Ю.В.
Статтю 18 вважати статтею 17 і її назву викласти в такій редакції:
"Стаття 17. Відшкодування майнової шкоди"
 
Враховано в ст. 17   
141. 1. Майнова шкода, заподіяна під час проведення мирного заходу державі, територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах, об’єднанням громадян, підприємствам, установам, організаціям або фізичним особам, підлягає відшкодуванню організаторами (організатором) в установленому законом порядку.
 
-155- Писаренко В.В.
У ч. 1 ст. 18:
слова "під час проведення" замінити словами "у зв’язку з проведенням";
слова "організаторами (організатором)" виключити.
 
Враховано в ст. 17  2. Орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування, який отримав повідомлення про намір проведення мирного зібрання, має право у встановленому законом порядку звернутися до суду з позовною заявою. У разі подання позовної заяви орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування невідкладно, але не пізніше однієї доби з моменту її подання повідомляє про це організатора мирного зібрання.
3. Позовна заява про обмеження проведення мирного зібрання або про заборону його проведення чи про усунення обмежень у реалізації права на їх проведення розглядається судом у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.
4. Право громадян на проведення мирного зібрання в умовах надзвичайного чи воєнного стану може бути обмежено в порядку, встановленому законами України „Про правовий режим надзвичайного стану " та „Про правовий режим воєнного стану ".
 
    -156- Гнаткевич Ю.В.
Частину першу статті 18 вважати частиною першю статті 17 і викласти її у такій редакції:
"1. Майнова шкода, завдана у зв’язку з проведенням мирного зібрання державі, територіальним громадам сіл, селищ, міст, об’єднанням громадян, закладам, підприємствам, установам, організаціям або фізичним особам, підлягає відшкодуванню в установленому законом порядку ."
 
Враховано в ст. 17   
    -157- Семинога А.І.
У статті 18 частину першу викласти в такій редакції:
„ 1. Майнова шкода, заподіяна внаслідок незаконних дій організаторів та учасників мирного заходу під час його проведення державі, територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах, об'єднанням громадян, підприємствам, установам, організаціям або фізичним особам, підлягає відшкодуванню організаторами (організатором) в установленому законом порядку ".
 
Враховано частково в редакції ст.17   
142. Стаття 19. Відповідальність за порушення порядку проведення мирного заходу
 
-158- Гнаткевич Ю.В.
Статтю 19 вважати статтею 18 і її назву викласти в такій редакції:
"Стаття 18. Відповідальність за порушення права на свободу мирних зібрань та порядку їх проведення"
 
Враховано в ст.18  Стаття 16. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що порушують право на свободу мирного зібрання
 
143. 1. Особи, які порушили встановлений порядок проведення мирного заходу, несуть відповідальність згідно із законом.
 
-159- Гнаткевич Ю.В.
Частину першу статті 19 вважати частиною першою ст. 18 і викласти її в такій редакції:
"1. Особи, винні у порушенні вимог цього Закону, притягуються до дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової, кримінальної відповідальності згідно із законом."
 
Враховано в ст.18  1. Рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, що порушують право на свободу мирного зібрання, можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом, а рішення, дії чи бездіяльність органів виконавчої влади, їх посадових осіб - також до вищестоящого органу виконавчої влади або до вищестоящої посадової особи.
 
144. Розділ ІІІ ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПРОВЕДЕННЯ МИРНОГО ЗАХОДУ
 
-160- Гнаткевич Ю.В.
"Назву розділ ш викласти в такій редакції і перенести його після статті 17
Розділ ІІІ ГАРАНТІНЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА СВОБОДУ МИРНОГО ЗІБРАННЯ"
 
Враховано      
145. Стаття 20. Забезпечення права на проведення мирного заходу
 
-161- Гнаткевич Ю.В.
Статтю 20 вилучити
 
Враховано   Стаття 17. Відшкодування майнової шкоди
1. Майнова шкода, завдана у зв’язку з проведенням мирного зібрання державі, територіальним громадам сіл, селищ, міст, об’єднанням громадян, закладам, підприємствам, установам, організаціям або фізичним особам, підлягає відшкодуванню в установленому законом порядку.
 
146. 1. На органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування покладається обов’язок забезпечити гарантії реалізації права на свободу мирних заходів, у тому числі забезпечити безпеку людей та громадський порядок під час проведення мирного заходу.
 
   Стаття 18. Відповідальність за порушення права на свободу мирних зібрань та порядку їх проведення
 
147. 2. Організатори (організатор) мирного заходу, посадові та інші особи не мають права перешкоджати учасникам мирного заходу виражати свою думку у спосіб, який не порушує громадський порядок, і умови та порядок проведення заходу.
 
   1. Особи, винні у порушенні вимог цього Закону, притягуються до дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової, кримінальної відповідальності згідно із законом.
 
148. 3. Підтримання громадського порядку, регулювання дорожнього руху, медичне обслуговування під час проведення мирного заходу здійснюються на безоплатній основі.
 
      
149. Стаття 21. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності, які порушують право на проведення мирного заходу
 
-162- Гнаткевич Ю.В.
Статтю 21 вважати статтею 16 і викласти її в такій редакції:
"Стаття 16. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що порушують право на свободу мирного зібрання
1. Рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, що порушують право на свободу мирного зібрання, можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом, а рішення, дії чи бездіяльність органів виконавчої влади, їх посадових осіб - також до вищестоящого органу виконавчої влади або до вищестоящої посадової особи."
 
Враховано в ст. 16     
150. 1. Рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, які порушують право на проведення мирного заходу, можуть бути оскаржені до суду у порядку, встановленому законом.
 
-163- Писаренко В.В.
У ч. 1 ст. 21 після слів "оскаржені до" доповнити словами "вищестоящого органу, посадової особи або до".
 
Враховано редакційно в ст.16     
151. Розділ ІV ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПРОВЕДЕННЯ МИРНИХ ЗАХОДІВ
 
-164- Гнаткевич Ю.В.
Назву розділу !У вилучити
 
Враховано      
152. Стаття 22. Обставини, за яких може бути обмежено право на проведення мирного заходу
 
-165- Гнаткевич Ю.В.
Статтю 22 вилучити і врахувати окремі її положення . в редакції ст.15
 
Враховано в частині першій ст..15     
153. 1. Обмеження щодо реалізації права на проведення мирних заходів може встановлюватися судом лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку - з метою запобігання заворушенням чи злочинам, забезпечення охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей у разі, коли метою заходу є:
 
-166- Кармазін Ю.А.
Абзац перший частини першої статті 22 викласти в такій редакції:
"Обмеження щодо реалізації права на проведення мирних заходів може встановлюватися судом лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку - з метою запобігання заворушенням чи злочинам, забезпечення охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей у разі, коли заявленою метою заходу є: "
 
Враховано редакційно в частині першій ст.15     
154. порушення суверенітету і територіальної цілісності держави;
 
      
155. спроба захоплення державної влади чи повалення конституційного ладу України шляхом насильства;
 
      
156. перешкоджання здійсненню виборчого права;
 
      
157. блокування або загроза захопленню окремих об’єктів підвищеної небезпеки та об’єктів, щодо яких здійснюється державна охорона відповідно до Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", що загрожує безпеці людей;
 
      
158. пропаганда війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;
 
      
159. організація погромів, підпалів тощо, що створюють загрозу життю або здоров’ю людей;
 
      
160. інші дії, що мають ознаки злочинів, передбачені законом.
 
      
161. 2. У проведенні мирного заходу може бути відмовлено в судовому порядку також в умовах надзвичайного чи воєнного стану, введеного в Україні або в окремих її місцевостях.
 
      
162. Стаття 23. Обмеження права на проведення мирного заходу
 
-167- Гнаткевич Ю.В.
Статтю 23 вважати статтею 15 її назву викласти в такій редакції:
"Стаття 15. Обмеження щодо реалізації права на свободу мирного зібрання"
 
Враховано в статі 15     
163. 1. У разі коли буде встановлено, що мета проведення мирного заходу суперечить Конституції України або загрожує громадському порядку і безпеці людей, відповідно до частини першої статті 22 цього Закону, а також у разі потреби в умовах надзвичайного чи воєнного стану орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування, який одержав повідомлення про проведення мирного заходу, подає позовну заяву до суду про заборону проведення мирного заходу та невідкладно повідомляє про це організаторів (організатора).
 
-168- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 23 викласти в такій редакції:
"1. У разі коли буде встановлено, що мета проведення мирного заходу суперечить Конституції України або загрожує громадському порядку і безпеці людей, відповідно до частини першої статті 22 цього Закону, а також у разі потреби в умовах надзвичайного чи воєнного стану орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування, який одержав повідомлення про проведення мирного заходу, подає позовну заяву до суду про заборону проведення мирного заходу та невідкладно повідомляє про це організаторів (організатора)."
 
Враховано частково редакційно в ст.15  .
;  
    -169- Гнаткевич Ю.В.
Частину першу статті 23 вважати частиною першою ст. 15 і викласти її у такій редакції:
"1. Обмеження щодо реалізації права на проведення мирних зібрань може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку - з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей."
 
Враховано в редакції частини першої ст.15   
164. 2. Позовна заява про заборону проведення мирного заходу розглядається в порядку, встановленому процесуальним законом.
 
-170- Гнаткевич Ю.В.
Частину другу статті 23 вважати частиною другою ст. 15 і викласти її у такій редакції:
„ 2. Орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування, який отримав повідомлення про намір проведення мирного зібрання, має право у встановленому законом порядку звернутися до суду з позовною заявою. У разі подання позовної заяви орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування невідкладно, але не пізніше однієї доби з моменту її подання повідомляє про це організатора мирного зібрання".
 
Враховано в редакції частини другої ст.15     
    -171- Гнаткевич Ю.В.
Доповнити статтю 23 частиною третьою і четвертою такого змісту та вважати їх частинами третьою і четвертою ст.15:
„3. Позовна заява про обмеження проведення мирного зібрання або про заборону його проведення чи про усунення обмежень у реалізації права на їх проведення розглядається судом у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.
4. Право громадян на проведення мирних зібрань в умовах надзвичайного чи воєнного стану може бути обмежено в порядку встановленому законами України „Про правовий режим надзвичайного стану " та „Про правовий режим воєнного стану ".
 
Враховано в частині третій і четвертій ст.15   
    -172- Павленко Е.І.
У частині другій статті 23 після слова "розглядається" додати "невідкладно" і далі за текстом.
 
Враховано редакційно в частині третій ст.15   
165. Розділ V ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Розділ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
166. 1. Цей Закон набирає чинності через 90 днів з дня його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності через 90 днів з дня його опублікування.
 
167. 2. Підпункт 6 частини шостої статті 24 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 27, ст. 218; 2004 р., № 36, ст. 434) виключити.
 
-173- Гнаткевич Ю.В.
У „ПРИКІНЦЕВИХ ПОЛОЖЕННЯХ" частину другу викласти у такій редакції:
„ 2. Кабінету Міністрів України протягом 90 днів з дня опублікування цього Закону підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом."
 
Враховано   2. Кабінету Міністрів України протягом 90 днів з дня опублікування цього Закону підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом.
 
168. 3. Органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону провести роз’яснювальну роботу щодо порядку та умов проведення мирних заходів.

-174- Гнаткевич Ю.В.
У прикінцевих положеннях частину третю вилучити
 
Враховано