Кількість абзаців - 79 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання"
 
   Про внесення змін до Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання"
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести до Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 23, ст. 148) такі зміни:
 
   Внести до Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 23, ст. 148) такі зміни:
 
5. 1) у статті 1:
 
   у статті 1:
 
6. в абзаці другому слова ", за умови участі в них суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів" виключити;
 
-1- Кінах А.К.
У зв’язку з тим, що термін „роботи" не розкривається у Законі України „Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового та подвійного використання" (далі – Закон), а також не використовується у документах міжнародних режимів експортного контролю, країнами ЄС, натомість цими організаціями та країнами використовується термін „технічна допомога" як послуга:
в абзаці двадцять другому статті 1 слова "роботи і" виключити, а після слова "послуги" додати в дужках слова " (технічна допомога)";
 
Враховано   в абзаці другому слова " за умови участі в них суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів" виключити;
в абзаці двадцять другому слова "роботи і" виключити, а після слова "послуги" доповнити словами " (технічна допомога)";
після абзацу двадцять другого доповнити новим абзацом такого змісту:
"послуги (технічна допомога) подвійного використання - надання іноземним юридичним особам чи іноземцям в Україні або за її межами технічної підтримки, пов’язаної з ремонтом, розробленням, виробництвом, використанням, складанням, випробуванням, модифікацією, модернізацією, підтримкою в робочому стані, включаючи авторський та гарантійний нагляд, або будь-яке інше технічне обслуговування систем, обладнання та їх компонентів, програмного забезпечення та технологій, що підлягають державному експортному контролю. Послуга (технічна допомога) може набувати форми інструктажу, підвищення кваліфікації, навчання, практичного освоєння методів роботи, надання консультацій і може включати передачу технічних даних".
У зв’язку з цим абзаци двадцять третій - сороковий вважати відповідно абзацами двадцять четвертим – сорок першим;
 
    -2- Кінах А.К.
З метою розкриття терміну „послуги (технічна допомога) подвійного використання":
після абзацу двадцять другого доповнити новим абзацом наступного змісту:
"послуги (технічна допомога) подвійного використання - надання іноземним юридичним чи фізичним особам Україні або за її межами технічної підтримки, пов’язаної з ремонтом, розробленням, виробництвом, використанням, складанням, випробуванням, модифікацією, модернізацією, підтримкою в робочому стані, включаючи авторський та гарантійний нагляд, або будь-яке інше технічне обслуговування систем, обладнання та їх компонентів, програмного забезпечення та технологій, що підлягають державному експортному контролю. Послуга (технічна допомога) може набувати форми інструктажу, підвищення кваліфікації, навчання, практичного освоєння методів роботи, надання консультацій і може включати передачу технічних даних";
 
Враховано    
7. у першому реченні абзаців двадцять дев’ятого - тридцять першого слова "суб’єкту здійснення міжнародних передач товарів" виключити;
 
-3- Кінах А.К.
В абзаці тридцять другому після слів „суб’єкту здійснення міжнародних передач товарів " додати слова або суб’єктам, зазначеним у частині третій статті15 цього Закону";
 
Враховано   в абзацах тридцятому та тридцять першому слова "суб’єкту здійснення міжнародних передач товарів" виключити;
абзац тридцять другий після слів „суб’єкту здійснення міжнародних передач товарів " доповнити словами "або суб’єктам, зазначеним у частині третій статті 15 цього Закону";
в абзаці сорок першому слова „суб’єкту підприємницької діяльності" замінити словом „споживачу";
 
    -4- Кінах А.К.
В абзаці сорок першому слова „суб’єкту підприємницької діяльності" замінити словом „споживачу";
 
Враховано    
8. 2) у статті 2:
 
   у статті 2:
 
9. у частині першій слова ", що виконуються в установленому порядку суб’єктами здійснення міжнародних передач товарів" виключити;
 
   у частині першій слова " що виконуються в установленому порядку суб’єктами здійснення міжнародних передач товарів" виключити;
 
10. частину другу викласти в такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
11. "Дія цього Закону не поширюється на:
 
   "Дія цього Закону не поширюється на:
 
12. переміщення товарів у зв’язку із заходами, що проводяться військовими формуваннями, правоохоронними органами, органами та підрозділами цивільного захисту України за її межами або підрозділами збройних сил інших держав на території України в рамках міжнародних договорів, якщо вони передбачають відповідні механізми державного контролю за переміщенням товарів;
 
   переміщення товарів у зв’язку із заходами, що проводяться військовими формуваннями, правоохоронними органами, органами та підрозділами цивільного захисту України за її межами або підрозділами збройних сил інших держав на території України відповідно до міжнародних договорів України, якщо вони передбачають відповідні механізми державного контролю за переміщенням таких товарів;
 
13. міжнародні передачі газової, спортивної чи мисливської зброї, зброї, що споряджається гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, іншої зброї, на яку поширюється дія дозвільної системи щодо обігу зброї, а також складові частини, патрони та боєприпаси до неї;
 
   міжнародні передачі газової, спортивної чи мисливської зброї, зброї, що споряджається гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, іншої зброї, на яку поширюється дія дозвільної системи щодо обігу зброї, а також складові частини, патрони та боєприпаси до неї;
 
14. міжнародні передачі спеціальних засобів, що застосовуються під час охорони громадського порядку, за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;
 
   міжнародні передачі спеціальних засобів, що застосовуються під час охорони громадського порядку, за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;
 
15. вивезення, ввезення згідно з міжнародними договорами під час виконання службових обов’язків табельної та службово-штатної зброї, що належить особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, військовослужбовцям, іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на носіння такої зброї.";
 
   вивезення, ввезення згідно з міжнародними договорами України під час виконання службових обов’язків табельної та службово-штатної зброї, що належить особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, військовослужбовцям, іншим особам, які відповідно до законодавства України мають право на носіння такої зброї";
 
16. 3) доповнити статтю 8 після слів "груп товарів" словами "та видів їх міжнародних передач";
 
   статтю 8 доповнити словами "та видів їх міжнародних передач";
 
17. 4) доповнити абзац перший частини другої статті 10 після слова "експорту" словом ", імпорту";
 
   абзац перший частини другої статті 10 після слова "експорту" доповнити словом " імпорту";
 
18. 5) у статті 11:
 
   у статті 11:
 
19. у частині першій слова "суб’єктам здійснення міжнародних передач товарів" виключити;
 
   у частині першій слова "суб’єктам здійснення міжнародних передач товарів" виключити;
 
20. доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:
 
   після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
21. "Спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань державного експортного контролю має право отримувати від центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, установ та організацій інформацію з питань, вирішення яких належить до їх компетенції, та залучати такі органи, установи та організації до проведення експертизи.".
 
   "Спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань державного експортного контролю має право отримувати від центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, установ та організацій інформацію з питань, вирішення яких належить до їх компетенції, та залучати такі органи, установи та організації до проведення експертизи".
 
22. У зв’язку з цим частини другу — четверту вважати відповідно частинами третьою — п’ятою;
 
   У зв’язку з цим частини другу — четверту вважати відповідно частинами третьою — п’ятою;
 
23. у частині третій:
 
   у частині третій:
 
24. в абзаці восьмому слова "суб’єктам здійснення міжнародних передач товарів" виключити, а слова "порушення такими суб’єктами" замінити словами "виявлення фактів порушення";
 
   в абзаці восьмому слова "суб’єктам здійснення міжнародних передач товарів" виключити, а слова "порушення такими суб’єктами" замінити словами "виявлення фактів порушення";
 
25. в абзаці дев’ятому слова "порушення такими суб’єктами" замінити словами "виявлення фактів порушення";
 
   в абзаці дев’ятому слова "порушення такими суб’єктами" замінити словами "виявлення фактів порушення";
 
26. абзац дванадцятий викласти в такій редакції:
 
   абзац дванадцятий викласти в такій редакції:
 
27. "визначення належності товарів до матеріальних носіїв секретної інформації та ступеня секретності такої інформації;";
 
   "визначення належності товарів до матеріальних носіїв секретної інформації та ступеня секретності такої інформації";
6) у статті 12:
 
28. 6) доповнити третє речення частини першої статті 12 після слів "до конкретних держав" словами "залежно від категорії товарів, видів міжнародних передач таких товарів тощо";
 
-5- Кінах А.К.
З метою приведення положень Закону до вимог статті 4 Закону України „Про дозвільну систему”, що стосується визначення виключно законами України строків прийняття рішення про видачу або відмову у видачі документа дозвільного характеру, а також вичерпного переліку підстав для відмови у видачі та анулювання документа дозвільного характеру:
після частини першої доповнити новими трьома частинами такого змісту:
„Строк розгляду заяв та прийняття рішення про видачу або відмову у видачі посвідчення про реєстрацію, коли не потребується додаткове міжвідомче узгодження, становить 30 робочих днів з дня надходження всіх необхідних документів.
У разі виникнення потреби у проведенні додаткового міжвідомчого узгодження загальний строк розгляду заяв та прийняття рішення про видачу або відмову у видачі посвідчення про реєстрацію, не повинен перевищувати 60 днів з дня надходження всіх необхідних документів.
У видачі посвідчення про реєстрацію відмовляється, посвідчення про реєстрацію скасовується або його дія зупиняється спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань державного експортного контролю у разі:
припинення в установленому законодавством порядку діяльності суб'єкта;
встановлення, що Посвідчення або відповідні роз’яснення до нього надані на підставі недостовірних даних.”.

 
Враховано   третє речення частини першої після слів "до конкретних держав" доповнити словами "залежно від категорії товарів, видів міжнародних передач таких товарів тощо";
після частини першої доповнити трьома новими частинами такого змісту:
„Строк розгляду заяв та прийняття рішення про видачу або відмову у видачі посвідчення про реєстрацію, якщо не потрібне додаткове міжвідомче узгодження, становить 30 робочих днів з дня надходження всіх необхідних документів.
У разі виникнення потреби у проведенні додаткового міжвідомчого узгодження загальний строк розгляду заяв та прийняття рішення про видачу або відмову у видачі посвідчення про реєстрацію не може перевищувати 60 робочих днів з дня надходження всіх необхідних документів.
У видачі посвідчення про реєстрацію відмовляється, посвідчення про реєстрацію скасовується або його дія зупиняється спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань державного експортного контролю у разі:
припинення в установленому законодавством порядку діяльності суб'єкта господарювання;
встановлення, що посвідчення або відповідні роз’яснення до нього надані на підставі недостовірних даних".
У зв’язку з цим частини другу – четверту вважати відповідно частинами п’ятою – сьомою;
частини п’яту та шосту викласти в такій редакції:
„Попередня ідентифікація товарів, а також здійснення необхідних заходів, пов’язаних з отриманням дозвільних документів на здійснення міжнародних передач таких товарів є обов’язком суб’єкта господарювання та суб’єктів, зазначених у частині третій статті 15 цього Закону.
Суб’єкт господарювання та суб’єкти, зазначені у частині третій статті 15 цього Закону, мають право доручити проведення попередньої ідентифікації товарів юридичній особі, яка отримала в установленому порядку повноваження на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів";
після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:
„Спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань державного експортного контролю надає юридичним особам повноваження на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю та видає таким юридичним особам відповідні свідоцтва з додатками, в яких зазначаються переліки штатних та позаштатних експертів та відповідних позицій товарів (або груп товарів), щодо яких експертами здійснюється попередня ідентифікація товарів".
У зв’язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою;
доповнити частинами дев’ятою - дванадцятою такого змісту:
„Строк розгляду заяв та прийняття рішення про видачу або відмову у видачі свідоцтва про отримання юридичною особою повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю, якщо не потрібне додаткове міжвідомче узгодження, становить 45 робочих днів з дня надходження всіх необхідних документів.
У разі необхідності у проведенні додаткового міжвідомчого узгодження, міністерства, інші державні органи повинні надати відповідний висновок протягом 15 днів з дня отримання відповідного запиту спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного експортного контролю.
У видачі свідоцтва про отримання повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю або у продовженні строку його дії відмовляється у разі:
наявності в документах, наданих юридичною особою, недостовірної інформації;
неподання юридичною особою всіх необхідних документів;
порушення юридичною особою законодавства у галузі державного експортного контролю.
Свідоцтво про надання повноважень підлягає скасуванню у разі:
порушення уповноваженою юридичною особою законодавства у галузі державного експортного контролю;
надання уповноваженою юридичною особою завідомо неправдивого висновку щодо попередньої ідентифікації товарів;
встановлення, що свідоцтво про отримання юридичною особою повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю надано юридичній особі на підставі наданих такою особою недостовірних даних;
надання уповноваженою юридичною особою висновку щодо попередньої ідентифікації, підготовленого з порушенням встановленої у додатках до свідоцтва відповідності експертів та товарів (груп товарів), щодо яких вони здійснюють експертизу;
припинення юридичної особи або за заявою цієї особи";
 
    -6- Кінах А.К.
Частину п’яту викласти в такій редакції:
„Попередня ідентифікація товарів, а також здійснення необхідних заходів, пов’язаних з отриманням дозвільних документів на здійснення міжнародних передач таких товарів є обов’язком суб’єкта господарювання та суб’єктів, зазначених у частині третій статті 15 цього Закону.".
 
Враховано    
    -7- Кінах А.К.
З метою приведення положень Закону до вимог статті 4 Закону України „Про дозвільну систему", що стосується визначення виключно законами України строків прийняття рішення про видачу або відмову у видачі документа дозвільного характеру, а також вичерпного переліку підстав для відмови у видачі та анулювання документа дозвільного характеру:
частину шосту викласти в такій редакції:
„Суб’єкт господарювання та суб’єкти, зазначені у частині третій статті 15 цього Закону, мають право доручити проведення попередньої ідентифікації товарів юридичній особі, яка отримала в установленому порядку повноваження на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів.".
 
Враховано    
    -8- Кінах А.К.
З метою приведення положень Закону до вимог статті 4 Закону України „Про дозвільну систему”, що стосується визначення виключно законами України необхідності одержання документа дозвільного характеру:
після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:
„Спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань державного експортного контролю надає юридичним особам повноваження на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю та видає таким юридичним особам відповідні свідоцтва з додатками, в яких зазначаються переліки штатних та позаштатних експертів та відповідних позицій товарів (або груп товарів), щодо яких експертами здійснюється попередня ідентифікація товарів.”.
 
Враховано    
    -9- Кінах А.К.
З метою приведення положень Закону до вимог статті 4 Закону України „Про дозвільну систему”, що стосується визначення виключно законами України строків прийняття рішення про видачу або відмову у видачі документа дозвільного характеру, а також вичерпного переліку підстав для відмови у видачі та анулювання документа дозвільного характеру:
після частини восьмої доповнити новими чотирма частинами такого змісту:
„Строк розгляду заяв та прийняття рішення про видачу або відмову у видачі свідоцтва про отримання юридичною особою повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю, коли не потребується додаткове міжвідомче узгодження, становить 45 робочих днів з дня надходження всіх необхідних документів.
У разі виникнення потреби у проведенні додаткового міжвідомчого узгодження, міністерства, інші державні органи повинні надати відповідний висновок протягом 15 днів з дня отримання відповідного запиту спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного експортного контролю.
У видачі свідоцтва про отримання повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю, або продовженні строку його дії, відмовляється у разі:
наявності у документах, які надані юридичною особою, недостовірної або викривленої інформації;
неподання юридичною особою всіх необхідних документів;
порушення юридичною особою законодавства у галузі державного експортного контролю.
Свідоцтво про надання повноважень може бути скасовано у разі:
порушення юридичною особою законодавства у галузі державного експортного контролю;
надання юридичною особою завідомо неправдивого висновку щодо попередньої ідентифікації товарів;
встановлення, що свідоцтво про отримання юридичною особою повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю надано юридичній особі на підставі наданих такою особою недостовірних даних;
надання юридичною особою висновку щодо попередньої ідентифікації, підготовленого з порушенням встановленої у додатках до свідоцтва відповідності експертів та товарів (груп товарів), щодо яких вони здійснюють експертизу;
припинення юридичної особи або за заявою цієї особи.”.
 
Враховано    
29. 7) у статті 15:
 
   7) у статті 15:
 
30. доповнити статтю після частини другої новою частиною такого змісту:
 
   після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
31. "Разовий дозвіл чи висновок може надаватися іноземному суб’єкту господарської або іншої діяльності, який здійснює міжнародні передачі товарів подвійного використання в рамках міжнародних договорів, укладених від імені України чи Уряду України, або транзит товарів територією України, тимчасове ввезення товарів на територію України для їх демонстрування як експонатів на міжнародних виставках та ярмарках, проведення випробувань; військовим формуванням, правоохоронним органам, органам та підрозділам цивільного захисту України, які здійснюють тимчасове вивезення або ввезення товарів для проведення навчань чи забезпечення діяльності таких формувань за межами України або імпорт чи тимчасове ввезення товарів на територію України в рамках міжнародних договорів, укладених від імені України чи Уряду України.";
 
-10- Кінах А.К.
З метою узгодження положення статті 15 Закону із частиною другою статті 2 Закону, що стосується міжнародних договорів, що передбачають відповідні механізми державного контролю за переміщенням товарів:
частину третю доповнити словами „інших, ніж зазначені в частині другій статті 2";
 
Враховано   "Разовий дозвіл чи висновок може надаватися іноземному суб’єкту господарської або іншої
діяльності, який здійснює міжнародні
передачі товарів подвійного використання відповідно до міжнародних договорів, укладених від
імені України чи Уряду України, або транзит товарів територією України, тимчасове ввезення товарів на територію України для їх демонстрування як експонатів на міжнародних виставках та ярмарках, проведення випробувань; військовим формуванням, правоохоронним органам, органам та підрозділам цивільного захисту України, які здійснюють тимчасове вивезення або ввезення товарів для проведення навчань чи забезпечення діяльності таких формувань за межами України або імпорт чи тимчасове ввезення товарів на територію України відповідно до міжнародних договорів України, укладених від
імені України чи Уряду України, крім зазначених в частині другій статті 2 цього Закону".
 
32. У зв’язку з цим частини третю — дев’яту вважати відповідно частинами четвертою — десятою;
 
   У зв’язку з цим частини третю — дев’яту вважати відповідно частинами четвертою — десятою;
 
33. абзац перший частини сьомої викласти в такій редакції:
 
   абзац перший частини сьомої викласти в такій редакції:
 
34. "Строк розгляду заяв та прийняття рішення про видачу або відмову у видачі дозволів або висновків у разі, коли не потребується додаткове міжвідомче узгодження, встановлюється залежно від категорії товарів, але не може перевищувати з дня надходження всіх необхідних документів:";
 
   "Строк розгляду заяв та прийняття рішення про видачу або відмову у видачі дозволів або висновків у разі, якщо не потрібне додаткове міжвідомче узгодження, встановлюється залежно від категорії товарів, але не може перевищувати з дня надходження всіх необхідних документів";
 
35. частини восьму і дев’яту замінити частинами такого змісту:
 
   частини восьму і дев’яту замінити трьома частинами такого змісту:
 
36. "У разі виникнення потреби у проведенні міжвідомчого узгодження загальний строк розгляду заяв та прийняття рішення про видачу або відмову у видачі дозволів або висновків не повинен перевищувати 90 днів з дня надходження всіх необхідних документів.
 
   "У разі виникнення потреби у проведенні міжвідомчого узгодження загальний строк розгляду заяв та прийняття рішення про видачу або відмову у видачі дозволів або висновків не може перевищувати 90 днів з дня надходження всіх необхідних документів.
 
37. До строку розгляду заяв не зараховується час, необхідний для надходження від суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів усіх необхідних документів.
 
-11- Кінах А.К.
З метою приведення у відповідність до змін, внесених до 15 статті, в частині визначення всього кола суб’єктів, що здійснюють міжнародні передачі товарів:
у частині дев’ятій слова „суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів" замінити словами „суб’єктів, зазначених у цій статті".
 
Враховано   До строку розгляду заяв та прийняття відповідних рішень не зараховується час, необхідний для надходження від суб’єктів, зазначених у цій статті, усіх необхідних документів.
 
38. У разі коли всі необхідні документи не надійшли протягом двох місяців, заява вважається відхиленою і розгляду не підлягає.".
 
   У разі якщо всі необхідні документи не надійшли протягом двох місяців, заява вважається відхиленою і розгляду не підлягає".
 
39. У зв’язку з цим частину десяту вважати частиною одинадцятою;
 
   У зв’язку з цим частину десяту вважати частиною одинадцятою;
 
40. 8) у статті 16:
 
   у статті 16:
 
41. частину другу викласти в такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
42. "Для отримання дозволу, висновку чи міжнародного імпортного сертифіката суб’єкт здійснення міжнародних передач товарів або суб’єкти, зазначені у частині третій статті 15 цього Закону, повинні звернутися з письмовою заявою до спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного експортного контролю. У заяві зазначаються дані, необхідні для проведення експертизи та прийняття рішення по суті заяви, зокрема достовірні відомості про суб’єктів, що беруть участь у здійсненні міжнародних передач товарів, про товари та про порядок їх міжнародної передачі. У випадках, визначених Кабінетом Міністрів України, разом із заявою подаються оригінали документів про гарантії та інші необхідні для проведення експертизи документи.";
 
   "Для отримання дозволу, висновку чи міжнародного імпортного сертифіката суб’єкт здійснення міжнародних передач товарів або суб’єкти, зазначені у частині третій статті 15 цього Закону, повинні звернутися з письмовою заявою до спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного експортного контролю. У заяві зазначаються дані, необхідні для проведення експертизи та прийняття рішення по суті заяви, зокрема достовірні відомості про суб’єктів, що беруть участь у здійсненні міжнародних передач товарів, про товари та порядок їх міжнародної передачі. У випадках, визначених Кабінетом Міністрів України, разом із заявою подаються оригінали документів про гарантії та інші необхідні для проведення експертизи документи";
 
43. абзац другий частини четвертої викласти в такій редакції:
 
   абзац другий частини четвертої викласти в такій редакції:
 
44. "вона подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень, або оформлена з порушенням вимог цієї статті;";
 
   "вона подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень, або оформлена з порушенням вимог цієї статті";
 
45. частину п’яту замінити частинами такого змісту:
 
   частину п’яту замінити двома частинами такого змісту:
 
46. "Про залишення заяви щодо надання дозволу, висновку, міжнародного імпортного сертифіката без розгляду спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань державного експортного контролю повідомляє заявника протягом трьох днів після прийняття такого рішення з його обґрунтуванням.
 
   "Про залишення заяви щодо надання дозволу, висновку, міжнародного імпортного сертифіката без розгляду спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань державного експортного контролю повідомляє заявника протягом трьох днів з дня прийняття такого рішення з його обґрунтуванням.
 
47. У разі прийняття рішення про відмову в наданні дозволу, висновку, міжнародного імпортного сертифіката спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань державного експортного контролю повідомляє заявника та центральний орган виконавчої влади, якщо заявник належить до сфери його управління, протягом трьох днів після прийняття такого рішення з його обґрунтуванням.".
 
   У разі прийняття рішення про відмову в наданні дозволу, висновку, міжнародного імпортного сертифіката спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань державного експортного контролю повідомляє заявника та центральний орган виконавчої влади, якщо заявник належить до сфери його управління, протягом трьох днів з дня прийняття такого рішення з його обґрунтуванням".
 
48. У зв’язку з цим частини шосту і сьому вважати відповідно частинами сьомою і восьмою;
 
   У зв’язку з цим частини шосту і сьому вважати відповідно частинами сьомою і восьмою;
 
49. у частині сьомій:
 
   у частині сьомій:
 
50. абзац перший викласти в такій редакції:
 
   абзац перший викласти в такій редакції:
 
51. "У наданні дозволу, висновку чи міжнародного імпортного сертифіката може бути відмовлено, дозвіл, висновок чи міжнародний імпортний сертифікат може бути скасовано або його дію може бути зупинено спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань державного експортного контролю в разі:";
 
-12- Кінах А.К.
З метою приведення у відповідність до змін, внесених до статей 1 та 15, якими встановлено коло учасників міжнародних передач товарів:
в абзаці п’ятому частини сьомої статті 16 слова „суб’єктом здійснення міжнародних передач" вилучити.
 
Враховано   "У наданні дозволу, висновку чи міжнародного імпортного сертифіката відмовляється, дозвіл, висновок чи міжнародний імпортний сертифікат скасовується або його дія зупиняється спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань державного експортного контролю в разі";
в абзаці п’ятому слова „суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів" виключити;
 
52. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
   доповнити абзацом сьомим такого змісту:
 
53. "скасування реєстрації суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності як суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів.";
 
   "скасування реєстрації суб’єкта господарювання як суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів";
 
54. у частині восьмій слова "іноземних суб’єктів господарської або іншої діяльності" замінити словами та цифрами "суб’єктів, зазначених у частині третій статті 15 цього Закону";
 
   у частині восьмій слова "іноземних суб’єктів господарської або іншої діяльності" замінити словами та цифрами "суб’єктів, зазначених у частині третій статті 15 цього Закону";
 
55. 9) частину першу статті 18 викласти в такій редакції:
 
   9) частину першу статті 18 викласти в такій редакції:
 
56. "Суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності може проводити з іноземним суб’єктом господарської або іншої діяльності переговори, пов’язані з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів, на поставки яких до відповідної іноземної держави встановлено часткове ембарго, виходячи з міжнародних зобов’язань, тільки за умови отримання ним позитивного висновку спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного експортного контролю про можливість їх проведення.";
 
   "Суб’єкт господарювання може проводити з іноземним суб’єктом господарської або іншої діяльності переговори, пов’язані з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів, на поставки яких до відповідної іноземної держави встановлено часткове ембарго, виходячи з міжнародних зобов’язань України, тільки за умови отримання ним позитивного висновку спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного експортного контролю про можливість їх проведення";
 
57. 10) частину першу статті 22 викласти в такій редакції:
 
   10) частину першу статті 22 викласти в такій редакції:
 
58. "Суб’єкт здійснення міжнародних передач товарів, якому надано дозвіл, висновок чи міжнародний імпортний сертифікат, подає до спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного експортного контролю письмові звіти про підсумки проведення переговорів, зазначених у статті 18 цього Закону, а також про фактично здійснені експорт та імпорт товарів, визначених у цих документах, та про використання зазначених товарів у заявлених цілях. Форма звіту та строки його подання визначаються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань державного експортного контролю.";
 
   "Суб’єкт здійснення міжнародних передач товарів, якому надано дозвіл, висновок чи міжнародний імпортний сертифікат, подає до спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного експортного контролю письмові звіти про підсумки проведення переговорів, зазначених у статті 18 цього Закону, а також про фактично здійснені експорт та імпорт товарів, визначених у цих документах, та про використання зазначених товарів у заявлених цілях. Форма звіту та строки його подання визначаються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань державного експортного контролю";
 
59. 11) у статті 24:
 
   11) у статті 24:
 
60. абзац восьмий викласти в такій редакції:
 
   абзац восьмий викласти в такій редакції:
 
61. "проведення переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) стосовно здійснення експорту товарів, на поставки яких до відповідної іноземної держави встановлено часткове ембарго, виходячи з міжнародних зобов’язань, без отримання відповідного позитивного висновку спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного експортного контролю;";
 
   "проведення переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) стосовно здійснення експорту товарів, на поставки яких до відповідної іноземної держави встановлено часткове ембарго, виходячи з міжнародних зобов’язань України, без отримання відповідного позитивного висновку спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного експортного контролю";
 
62. в абзаці дев’ятому слова "міжнародні передачі товарів військового призначення та подвійного використання" замінити словами "експорт та імпорт товарів";
 
-13- Кінах А.К.
В абзаці дев’ятому статті 24 слова „дозволів чи висновків" замінити словами „дозволів, висновків чи міжнародних імпортних сертифікатів".
 
Враховано   в абзаці дев’ятому слова "міжнародні передачі товарів військового призначення та подвійного використання" замінити словами "експорт та імпорт товарів", а слова „дозволів чи висновків" замінити словами „дозволів, висновків
чи міжнародних імпортних сертифікатів";
 
63. 12) у статті 25:
 
   12) у статті 25:
 
64. абзац другий частини першої замінити абзацами такого змісту:
 
   абзац другий частини першої замінити чотирма абзацами такого змісту:
 
65. "за порушення, передбачені абзацом другим статті 24 цього Закону:
 
   "за порушення, передбачені абзацом другим статті 24 цього Закону:
 
66. у випадках, коли за висновками центральних органів виконавчої влади та інших державних органів завдано шкоду національним інтересам України (політичним, економічним, військовим) чи порушені міжнародні зобов’язання України — в розмірі 150 відсотків вартості товарів, які були об’єктом відповідної міжнародної передачі;
 
   у разі якщо за висновками центральних органів виконавчої влади та інших державних органів завдано шкоду національним інтересам України (політичним, економічним, військовим) чи порушені міжнародні зобов’язання України — у розмірі 150 відсотків вартості товарів, які були об’єктом відповідної міжнародної передачі;
 
67. у випадках, коли за висновками центральних органів виконавчої влади та інших державних органів не завдано шкоду національним інтересам України (політичним, економічним, військовим) та не порушені міжнародні зобов’язання України — в розмірі 50 відсотків вартості товарів, які були об’єктом відповідної міжнародної передачі, але не більше 1 мільйона гривень;
 
   у разі якщо за висновками центральних органів виконавчої влади та інших державних органів
не завдано шкоду національним інтересам України (політичним, економічним, військовим) та не порушені міжнародні зобов’язання України — у розмірі 50 відсотків вартості товарів, які були об’єктом відповідної міжнародної передачі, але не більше 1 мільйона гривень;
 
68. за порушення, передбачені абзацами третім та четвертим статті 24 цього Закону, — в розмірі 150 відсотків вартості товарів, які були об’єктом відповідної міжнародної передачі;".
 
   за порушення, передбачені абзацами третім та четвертим статті 24 цього Закону, — в розмірі 150 відсотків вартості товарів, які були об’єктом відповідної міжнародної передачі".
 
69. У зв’язку з цим абзаци третій — шостий вважати відповідно абзацами шостим — дев’ятим;
 
   У зв’язку з цим абзаци третій — шостий вважати відповідно абзацами шостим — дев’ятим;
 
70. доповнити статтю після частини першої новими частинами такого змісту:
 
   після частини першої доповнити двома новими частинами такого змісту:
 
71. "Для накладення штрафів за порушення, зазначені в абзаці другому статті 24, спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань державного експортного контролю повинен отримати письмовий висновок Служби безпеки України, який складається з урахуванням пропозицій Міністерства закордонних справ України, Міністерства оборони України, Служби зовнішньої розвідки України, інших центральних органів виконавчої влади і державних органів.
 
   "Для накладення штрафів за порушення, зазначені в абзаці другому статті 24 цього Закону, спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань державного експортного контролю повинен отримати письмовий висновок Служби безпеки України, який складається з урахуванням пропозицій Міністерства закордонних справ України, Міністерства оборони України, Служби зовнішньої розвідки України, інших центральних органів виконавчої влади і державних органів.
 
72. У разі коли встановити вартість товарів, які були об’єктом міжнародної передачі, зазначеної в абзаці другому статті 24, неможливо – застосовується штраф у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.".
 
   У разі якщо встановити вартість товарів, що були об’єктом міжнародної передачі, зазначеної в абзаці другому статті 24 цього Закону, неможливо – застосовується штраф у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
 
73. У зв’язку з цим частини другу — п’яту вважати відповідно частинами четвертою — сьомою;
 
   У зв’язку з цим частини другу — п’яту вважати відповідно частинами четвертою — сьомою;
 
74. доповнити частину четверту після слів "передач товарів" словами ", наслідком чого повинно бути припинення дії всіх дозвільних документів та документів про гарантії, наданих такому суб’єкту та діючих на момент скасування реєстрації";
 
   частину четверту після слів "передач товарів" доповнити словами " наслідком чого є припинення дії всіх дозвільних документів та документів про гарантії, наданих такому суб’єкту та чинних на день скасування реєстрації";
 
75. у частині сьомій слова "видів товарів військового призначення" замінити словами "видів озброєння";
 
   у частині сьомій слова "видів товарів військового призначення" замінити словами "видів озброєння";
 
76. 13) частину другу статті 30 викласти в такій редакції:
 
   13) частину другу статті 30 викласти в такій редакції:
 
77. "Розмір плати, зазначеної в частині першій цієї статті, визначається Кабінетом Міністрів України залежно від типу документа або вартості товарів, які підлягають державному експортному контролю, і є об’єктом конкретної міжнародної передачі.".
 
-14- Кінах А.К.
Частину другу статті 30 викласти у такій редакції:
"Розмір плати, зазначеної в частині першій цієї статті, визначається Кабінетом Міністрів України залежно від типу документа або вартості товарів, які підлягають державному експортному контролю, і є об’єктом конкретної міжнародної передачі, але не повинен перевищувати 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.".
 
Враховано   "Розмір плати, зазначеної в частині першій цієї статті, визначається Кабінетом Міністрів України залежно від типу документа або вартості товарів, які підлягають державному експортному контролю, і є об’єктом конкретної міжнародної передачі, але не може перевищувати 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
14) у тексті Закону слова „суб’єкт підприємницької діяльності" та „суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності" у всіх відмінках і числах замінити словами „суб’єкт господарювання" у відповідному відмінку і числі.
 
    -15- Кінах А.К.
З метою приведення термінології Закону у відповідність до термінології Господарського кодексу України:
В тексті Закону слова „суб’єкт підприємницької діяльності" та „суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності" у всіх відмінках замінити словами „суб’єкт господарювання" у відповідних відмінках.
 
Враховано    
78. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

   Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.