Кількість абзаців - 30 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ліцензування певних видів господарської діяльності (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ліцензування певних видів господарської діяльності
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ліцензування певних видів господарської діяльності
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. I. Внести зміни до таких законів України:
 
-1- Круць М.Ф.
В абзаці першому розділу першого слово "законів" замінити словами "законодавчих актів"
 
Враховано   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299 із наступними змінами):
 
   9. У Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299 із наступними змінами):
 
6. 1) в частині другій статті 2 слова "зовнішньоекономічної діяльності" виключити;
 
-2- Ляпіна К.М.
Підпункт перший виключити
 
Враховано      
7. 2) доповнити статтю 3 новою частиною другою такого змісту:
 
   1) статтю 3 доповнити новою частиною другою такого змісту:
 
8. "Ліцензування окремого виду господарської діяльності запроваджується відповідно до визначених цією статтею принципів у разі, якщо такий вид господарської діяльності або становить підвищену небезпеку для життя, здоров'я, конституційних прав та свобод громадян чи навколишнього середовища, чи безпеки держави, чи моральних засад суспільства, або пов'язаний з доступом до природних чи інших обмежених ресурсів"
 
   "2. Ліцензування окремого виду господарської діяльності запроваджується відповідно до визначених цією статтею принципів у разі, якщо такий вид господарської діяльності або становить підвищену небезпеку для життя, здоров'я, конституційних прав та свобод громадян чи навколишнього середовища, чи безпеки держави, чи моральних засад суспільства, або пов'язаний з доступом до природних чи інших обмежених ресурсів".
 
9. У зв'язку з цим частини другу та третю вважати відповідно частинами третьою та четвертою.
 
-3- Ляпіна К.М.
Королевська Н.Ю.
Доповнити законопроект підпунктом такого змісту:
" у статті 9:
пункти 7, 8, 32, 35, 37-38, 44, 46, 51, 59, 61, 63 виключити;
пункт 29 викласти в такій редакції:
"випуск і проведення лотерей";
пункт 31 викласти в такій редакції:
"надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним, річковим, морським та залізничним транспортом";
у пункті 33 слово "вантажів" замінити словами "небезпечних вантажів";
у пункті 50 слова "та турагентська" виключити;
пункт 62 викласти в такій редакції:
"виробництво, експорт та імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць";
у частині чотирнадцятій статті 14 слово "вантажів" замінити словами "небезпечних вантажів";
 
Враховано   У зв'язку з цим частини другу та третю вважати відповідно частинами третьою та четвертою;
2) у статті 9:
пункти 7, 8, 32, 35, 37-38, 44, 46, 51, 59, 61, 63 виключити;
пункт 29 викласти в такій редакції:
"випуск і проведення лотерей";
пункт 31 викласти в такій редакції:
"надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним, річковим, морським та залізничним транспортом";
у пункті 33 слово "вантажів" замінити словами "небезпечних вантажів";
у пункті 50 слова "та турагентська" виключити;
пункт 62 викласти в такій редакції:
"виробництво, експорт та імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць;
3) у частині чотирнадцятій статті 14 слово "вантажів" замінити словами "небезпечних вантажів";
 
10. 2. У Законі України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, № 29, ст. 377 із наступними змінами):
 
-4- Ляпіна К.М.
Пункт другий виключити
 
Враховано      
11. 1) абзаци тридцятий - тридцять четвертий статті 1 виключити;
 
-5- Кармазін Ю.А.
Підпункт перший викласти в такій редакції:
"Абзаци 30 - 34 статті 1 викласти в такій редакції: "Ліцензія спеціальна - належним чином оформлене право на імпорт в Україну протягом установленого строку певного товару (товарів), який є об'єктом спеціального розслідування та/або спеціальних заходів;
Ліцензія відкрита (індивідуальна) - дозвіл на експорт (імпорт) товару протягом певного періоду часу (але не менше одного місяця) з визначенням його загального обсягу;
Ліцензія генеральна - відкритий дозвіл на експортні (імпортні) операції по певному товару (товарах) та/або з певною країною (групою країн) протягом періоду дії режиму ліцензування по цьому товару (товарах);
Ліцензія експортна (імпортна) - належним чином оформлене право на експорт (імпорт) протягом встановленого строку певних товарів або валютних коштів з метою інвестицій та кредитування;
Ліцензія разова (індивідуальна) - разовий дозвіл, що має іменний характер і видається для здійснення кожної окремої операції конкретним суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності на період не менший, ніж той, що є необхідним для здійснення експортної (імпортної) операції"
 
Відхилено      
12. 2) частину шістнадцяту статті 6 виключити;
 
-6- Кармазін Ю.А.
Підпункт другий пункту другого викласти в такій редакції:
«Товарообмінні (бартерні) операції суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, що здійснюються без розрахунків через банки, підлягають ліцензуванню центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики у порядку, встановленому статтею 16 цього Закону»
 
Відхилено      
13. 3) частину п'яту статті 11 викласти в такій редакції:
 
      
14. "Забороняється одночасне застосування щодо одного й того ж товару податку на експорт і імпорт та режиму квотування експорту відповідно до статті 16 цього Закону, за винятком випадків встановлення режиму квотування як заходу у відповідь на дискримінаційні дії інших держав згідно із статтею 16 цього Закону";
 
      
15. 4) статтю 16 викласти в такій редакції:
 
      
16. "Стаття 16. Квотування зовнішньоекономічних операцій
 
      
17. Рішення про застосування режиму квотування експорту (імпорту) товарів (встановлення кількісних або інших обмежень), приймається Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики з визначенням переліку конкретних товарів, експорт (імпорт) яких підлягає квотуванню, періоду дії кількісних або інших обмежень щодо кожного товару";
 
-7- Кармазін Ю.А.
Абзац третій підпункту четвертого викласти в такій редакції:
«Рішення про застосування режиму квотування експорту (імпорту) товарів (встановлення кількісних або інших обмежень), приймається Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі за поданням центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики з визначенням переліку конкретних товарів, експорт (імпорт) яких підлягає квотуванню, періоду дії кількісних або інших обмежень щодо кожного товару»
 
Відхилено      
18. 5) в частині сьомій статті 19 слова "ліцензування і" виключити;
 
      
19. 6) в абзаці шостому частини третьої статті 29 слова "ліцензування та/або " виключити;
 
      
20. 7) у статті 37:
 
      
21. абзац четвертий частини першої виключити;
 
      
22. частину п'яту виключити;
 
      
23. друге речення частини шостої виключити.
 
-8- Ляпіна К.М.
Королевська Н.Ю.
Доповнити законопроект підпунктами такого змісту:
2. У Законі України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" (Відомості Верховної Ради України, 1998, № 9, ст. 34 із наступними змінами):
1) абзац третій частини першої статті 3 викласти в такій редакції:
"розроблення ліцензійних умов для провадження діяльності, пов'язаної з видобутком дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння";
2) у статті 4:
частину першу викласти в такій редакції:
"1. Видобуток та виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, виготовлення виробів з них провадиться суб'єктами господарювання в порядку, визначеному законодавством України. Видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння провадиться суб'єктами господарювання на підставі ліцензій, одержаних у порядку, встановленому законодавством";
в частині третій слова "які мають ліцензію на виробництво дорогоцінних металів, одержану в порядку, встановленому законодавством України" замінити словами "які здійснюють діяльність з виробництва дорогоцінних металів";
3) друге речення частини першої статті 12 виключити;
4) абзац другий частини другої статті 14 виключити;
5) абзац четвертий частини першої статті 19 викласти в такій редакції:
"анулюють у порядку, встановленому законодавством, ліцензії суб'єктів господарювання, що займаються видобутком дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, та застосовують фінансові санкції за провадження зазначеної господарської діяльності без ліцензій".
3. У Законі України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України, 1998, № 36-37, ст. 242 із наступними змінами):
1) у пункті "н" статті 17 слова "і/або на право провадження діяльності, пов'язаної із збиранням і заготівлею окремих видів відходів як вторинної сировини" виключити;
2) пункт "м" частини першої статті 18 викласти в такій редакції:
"м) визначення органу ліцензування операцій у сфері поводження з небезпечними відходами";
3) частини першу та другу статті 35 виключити;
4) частину п'яту статті 39 виключити.
5. У Законі України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 5-6, ст. 46 із наступними змінами):
1) абзац сьомий статті 8 виключити;
2) статті 14 та 15 виключити;
3) у статті 24:
абзац п'ятий частини третьої виключити;
абзац третій частини п'ятої виключити;
4) абзац четвертий частини другої статті 26 виключити.
6. У Законі України "Про поштовий зв'язок" (Відомості Верховної Ради України, 2002, № 6, ст. 39 із наступними змінами):
1) абзац п'ятий частини першої статті 7 виключити;
2) абзац другий частини шостої статті 8 виключити;
3) в частині другій статті 17 слова "номер і строк дії ліцензії на надання послуг поштового зв'язку " виключити.
7. У Митному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002, № 38-39, ст. 288 із наступними змінами):
1) частину четверту статті 101 виключити;
2) у першому реченні статті 176 слова "і має ліцензію на право здійснення митної брокерської діяльності, видану спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи" виключити;
3) в частині першій статті 177 слова "та ліцензійних умов, що затверджуються спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування та органом ліцензування" виключити;
4) статтю 178 виключити;
5) в частині першій статті 182 слова "і має ліцензію на право здійснення діяльності митного перевізника, видану спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи" виключити;
6) статтю 183 виключити.
8. У Законі України "Про туризм" (Відомості Верховної Ради України, 1995, № 31, ст. 241 із наступними змінами):
1) в абзаці третьому частини другої статті 5 слова "і які в установленому порядку отримали ліцензію на турагентську діяльність" виключити;
2) у статті 17:
в частині першій слова "та турагентської" виключити;
друге речення частини другої виключити;
частину четверту викласти в такій редакції:
"Суб'єкт господарювання не має права у своїй назві використовувати слово "туроператор" без отримання ним ліцензії на здійснення туроператорської діяльності";
в частині п'ятій слова "чи турагентську " виключити;
3) у частині другій статті 37 слова "ліцензій на здійснення відповідної діяльності" замінити словами "ліцензії на здійснення туроператорської діяльності".
9. Статтю 271 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994, № 14, ст. 80 із наступними змінами) виключити.
11. У частинні третій статті 8 Закону України "Про транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994, № 51, ст. 446 із наступними змінами) слова "з перевезення пасажирів, вантажів, багажу, пошти автомобільним транспортним засобом" виключити.
12. У Законі України "Про автомобільний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 22, ст. 105 із наступними змінами):
1) в абзацах п'ятому та шостому частини сьомої статті 6 слово "вантажів" замінити словами "небезпечних вантажів";
2) у статті 9 :
абзаци другий та четвертий частини другої виключити;
в частині четвертій слово "вантажів" замінити словами "небезпечних вантажів”
13. У Законі України “Про меліорацію земель” (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 11, ст. 90; 2006 р., № 22, ст. 184, ст. 199):
1) в абзаці восьмому статті 13 слова “видачі суб’єктам господарювання ліцензій на провадження діяльності з проектування, будівництва нових і реконструкції існуючих меліоративних систем” виключити;
2) абзац восьмий статті 16 виключити;
3) у першому реченні частини третьої статті 21 слово “законодавством” замінити словом “законом”;
4) частину першу статті 22 виключити.
2. У Повітряному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 25, ст. 274):
1) у статті 4 слова “та одержала ліцензію, якщо це передбачено законодавством України” виключити”
 
Враховано   5. У Законі України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" (Відомості Верховної Ради України, 1998, № 9, ст. 34 із наступними змінами):
1) абзац третій частини першої статті 3 викласти в такій редакції:
"розроблення ліцензійних умов для провадження діяльності, пов'язаної з видобутком дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння";
2) у статті 4:
частину першу викласти в такій редакції:
"1. Видобуток та виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, виготовлення виробів з них провадиться суб'єктами господарювання в порядку, визначеному законодавством України. Видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння провадиться суб'єктами господарювання на підставі ліцензій, одержаних у порядку, встановленому законодавством";
в частині третій слова "які мають ліцензію на виробництво дорогоцінних металів, одержану в порядку, встановленому законодавством України" замінити словами "які здійснюють діяльність з виробництва дорогоцінних металів";
3) друге речення частини першої статті 12 виключити;
4) абзац другий частини другої статті 14 виключити;
5) абзац четвертий частини першої статті 19 викласти в такій редакції:
"анулюють у порядку, встановленому законодавством, ліцензії суб'єктів господарювання, що займаються видобутком дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, та застосовують фінансові санкції за провадження зазначеної господарської діяльності без ліцензій".
6. У Законі України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України, 1998, № 36-37, ст. 242 із наступними змінами):
1) у пункті "н" статті 17 слова "і/або на право провадження діяльності, пов'язаної із збиранням і заготівлею окремих видів відходів як вторинної сировини" виключити;
2) пункт "м" частини першої статті 18 викласти в такій редакції:
"м) визначення органу ліцензування операцій у сфері поводження з небезпечними відходами";
3) частини першу та другу статті 35 виключити;
4) у статті 39:
частину п’яту виключити;
у частині чотирнадцятій слова "мають ліцензію на збирання і заготівлю відходів як вторинної сировини і" виключити.
7. У Законі України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 5-6, ст. 46 із наступними змінами):
1) абзац одинадцятий частини першої статті 8 виключити;
2) статті 14 та 15 виключити;
3) у статті 23:
абзац п'ятий частини першої виключити;
4) абзац четвертий частини другої статті 26 виключити.
11. У Законі України "Про поштовий зв'язок" (Відомості Верховної Ради України, 2002, № 6, ст. 39 із наступними змінами):
1) абзац п'ятий частини першої статті 7 виключити;
2) абзац другий частини шостої статті 8 виключити;
3) в частині другій статті 17 слова "номер і строк дії ліцензії на надання послуг поштового зв'язку " виключити.
1. У Митному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002, № 38-39, ст. 288 із наступними змінами):
1) частину четверту статті 101 виключити;
2) у першому реченні статті 176 слова "і має ліцензію на право здійснення митної брокерської діяльності, видану спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи" виключити;
3) в частині першій статті 177 слова "та ліцензійних умов, що затверджуються спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування та органом ліцензування" виключити;
4) статтю 178 виключити;
5) в частині першій статті 182 слова "і має ліцензію на право здійснення діяльності митного перевізника, видану спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи" виключити;
6) статтю 183 виключити.
4. У Законі України "Про туризм" (Відомості Верховної Ради України, 1995, № 31, ст. 241 із наступними змінами):
1) в абзаці третьому частини другої статті 5 слова "і які в установленому порядку отримали ліцензію на турагентську діяльність" виключити;
2) у статті 17:
в частині першій слова "та турагентської" виключити;
друге речення частини другої виключити;
частину четверту викласти в такій редакції:
"Суб'єкт господарювання не має права у своїй назві використовувати слово "туроператор" без отримання ним ліцензії на здійснення туроператорської діяльності";
в частині п'ятій слова "чи турагентську" виключити;
3) у частині другій статті 37 слова "ліцензій на здійснення відповідної діяльності" замінити словами "ліцензії на здійснення туроператорської діяльності".
3. Статтю 27-1 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994, № 14, ст. 80 із наступними змінами) виключити.
3. У частинні третій статті 8 Закону України "Про транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994, № 51, ст. 446 із наступними змінами) слова "з перевезення пасажирів, вантажів, багажу, пошти автомобільним транспортним засобом" виключити.
10. У Законі України "Про автомобільний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 22, ст. 105 із наступними змінами):
1) в абзацах п'ятому та шостому частини сьомої статті 6 слово "вантажів" замінити словами "небезпечних вантажів";
2) у частинах першій, четвертій та шостій статті 9 слово "вантажів" замінити словами "небезпечних вантажів".
8. У Законі України "Про меліорацію земель" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 11, ст. 90; 2006 р., № 22, ст. 184, ст. 199):
1) в абзаці восьмому статті 13 слова "видачі суб’єктам господарювання ліцензій на провадження діяльності з проектування, будівництва нових і реконструкції існуючих меліоративних систем" виключити;
2) абзац восьмий статті 16 виключити;
3) у частині третій статті 21:
у першому реченні слова "які одержали в установленому законодавством порядку ліцензію на провадження відповідного виду діяльності" виключити;
у другому реченні слово "законодавством" замінити словом "законом";
4) частину першу статті 22 виключити.
2. У Повітряному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 25, ст. 274):
1) у статті 4 слова "та одержала ліцензію, якщо це передбачено законодавством України" виключити;
2) у пункті 5 частини третьої статті 7 слова "і ліцензування" виключити;
3) у статті 69 слова "та/або ліцензії" виключити.
 
24. ІІ. Прикінцеві положення.
 
   ІІ. Прикінцеві положення.
 
25. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року.
 
26. 2. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
-9- Ляпіна К.М.
Пункт другий Прикінцевих положень виключити
 
Враховано      
27. 3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
   2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
28. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
29. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

   забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.