Кількість абзаців - 14 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" (щодо університетських клінік) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" (щодо університетських клінік)
 
   Про внесення змін до статті 30 Закону
України "Про вищу освіту"
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Закону України "Про вищу освіту" (№ 2984-ІІІ від 17.01. 2002 року, Відомості Верховної Ради України, 2002, № 20, ст.134) такі зміни:
 
   І. Внести до статті 30 Закону України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 20, ст. 134) такі зміни:
 
5. 1. Статтю 30:
 
   2. Доповнити частиною восьмою такого змісту:
 
6. 1) доповнити пунктом 8 такого змісту:
 
      
7. "Вищий навчальний заклад може створювати на базі лікувально-профілактичних закладів на підставі двосторонніх угод навчально-науково-лікувальні комплекси "університетські клініки".
 
-1- Курило В.С.
Пункт восьмий статті 30 викласти в такій редакції:
"Вищий навчальний заклад, вищий навчальний заклад післядипломної освіти, які готують фахівців медичного спрямування, разом з Центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування створюють на базі наукових установ, закладів охорони здоров’я, у тому числі тих, які належать територіальним громадам або передані їм, клінічні бази установ медичної освіти, університетські лікарні.
Клінічна база установи медичної освіти, клінічна лікарня створюються з метою забезпечення навчального процесу студентів і надання багатопрофільної висококваліфікованої медичної допомоги.
Порядок створення і функціонування клінічних баз установи медичної освіти, університетських лікарень визначається Положенням, затвердженим Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано   "8. Вищий навчальний заклад, вищий навчальний заклад післядипломної освіти, які готують фахівців медичного спрямування, спільно з центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування створюють на базі наукових установ, закладів охорони здоров’я, у тому числі тих, що належать територіальним громадам або передані їм, клінічні бази установ медичної освіти, університетські лікарні.
Клінічні бази установ медичної освіти, університетські лікарні створюються з метою забезпечення навчального процесу студентів і надання багатопрофільної висококваліфікованої медичної допомоги.
Порядок створення і функціонування клінічних баз установ медичної освіти, університетських лікарень визначається положенням, що затверджується Кабінетом Міністрів України".
1. У частині другій:
абзац перший після слова "філії" доповнити словами "університетські клініки";
доповнити абзацами шостим і сьомим такого змісту:
"Університетська клініка – структурний лікувально-навчально-науковий підрозділ вищого навчального закладу, вищого навчального закладу післядипломної освіти, які готують фахівців медичного спрямування.
Університетська клініка діє на підставі положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров’я".
 
    -2- Герасим'юк О.В.
Пункт восьмий статті 30 вилучити.
 
Відхилено    
    -3- Курило В.С.
Абзац перший пункт другий статті 30 після слова "філії," доповнити словами "університетські клініки".
 
Враховано    
    -4- Герасим'юк О.В.
Абзац перший пункт другий статті 30 після слова "філії," доповнити словами "університетські клініки".
 
Враховано    
    -5- Курило В.С.
Пункт другий статті 30 доповнити абзацом шостим такого змісту:
"Університетська клініка – структурний лікувально-навчально-науковий підрозділ вищого навчального закладу, вищого навчального закладу післядипломної освіти, які готують фахівців медичного спрямування.
Університетська клініка діє на підставі Положення, затвердженого Центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров’я".
 
Враховано    
    -6- Герасим'юк О.В.
Пункт другий статті 30 доповнити абзацом шостим такого змісту:
"Університетська клініка – це заклад охорони здоров’я, який є лікувально-навчально-науковим структурним підрозділом вищого навчального закладу або закладу післядипломної освіти.
Університетська клініка діє на підставі Положення, затвердженого Центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров’я".
 
Враховано частково    
    -7- Кармазін Ю.А.
Пункт восьмий статті 30 викласти в такій редакції:
"Вищий навчальний заклад може на підставі двосторонніх угод із відповідними органами влади чи юридичними особами створювати навчально-наукові комплекси "університетські клініки".
 
Відхилено    
    -8- Трофименко В.В.
Пункт восьмий статті 30 викласти в такій редакції:
"З метою поліпшення навчально-виховної і методичної діяльності вищий навчальний заклад може створювати на базі лікувально-профілактичних закладів на підставі двосторонніх угод навчально-науково-лікувальні комплекси "університетські клініки".
 
Відхилено    
    -9- Карпук В.Г.
Пункт восьмий статті 30 викласти в такій редакції:
"З метою організації, підвищення якості та ефективності навчальної, наукової та лікувальної роботи, вищі медичні навчальні заклади на основі договорів з власниками закладів охорони здоров’я в порядку та формах, встановлених Господарським кодексом України, можуть створювати університетські лікарні зі статусом господарських об’єднань. Загальний порядок організації діяльності університетських лікарень встановлюється Кабінетом Міністрів України. Порядок регулювання взаємовідносин між засновниками університетських лікарень, їх права та обов’язки, в тому числі щодо розпорядження та управління майном цих господарських об’єднань, в кожному конкретному випадку встановлюється установчими документами відповідного господарського об’єднання".
 
Відхилено    
    -10- Бахтеєва Т.Д.
Пункт восьмий статті 30 виключити.
 
Відхилено    
8. 2.У статті 63:
 
-11- Бахтеєва Т.Д.
Пункт п’ятий статті 30 після слів "клінічні бази установ медичної освіти" доповнити словами "та університетські клініки".
 
Відхилено      
9. 1) пункт другий доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
 
-12- Курило В.С.
Абзац п’ятий пункту другого статті 63 вилучити.
 
Враховано      
10. "навчально-науково-лікувальні комплекси - "університетські клініки", створені на базі лікувально-профілактичних закладів, мають права юридичної особи і реалізують свою діяльність на правах оперативного управління".
 
-13- Герасим'юк О.В.
Абзац п’ятий пункту другого статті 63 вилучити.
 
Враховано      
    -14- Кармазін Ю.А.
Абзац п’ятий пункту другого статті 63 викласти в такій редакції:
"навчально-наукові комплекси - "університетські клініки", створені вищими навчальними закладами, мають права юридичної особи і реалізують свою діяльність на правах оперативного управління".
 
Відхилено    
    -15- Трофименко В.В.
Абзац п’ятий пункту другого статті 63 викласти в такій редакції:
"навчально-науково-лікувальні комплекси - "університетські клініки", створені на базі лікувально-профілактичних закладів, мають права юридичної особи і реалізують свою діяльність на правах оперативного управління. Рішенням Вченої ради вищого навчального закладу створюється Наглядова рада університетської клініки, до складу якої входять студенти та представники громадських організацій".
 
Відхилено    
    -16- Карпук В.Г.
Абзац п’ятий пункту другого статті 63 вилучити.
 
Враховано    
    -17- Бахтеєва Т.Д.
Абзац п’ятий пункту другого статті 63 вилучити.
 
Враховано    
11. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей закон набуває чинності з моменту опублікування.
 
-18- Курило В.С.
Розділ ІІ викласти в такій редакції:
"ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набуває чинності з моменту опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти, а також забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону".
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
12. 2.До приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
 
      
13. 3.Кабінету Міністрів України:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити в межах своїх повноважень прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону.

   2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти, а також забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону.