Кількість абзаців - 409 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про акціонерні товариства" та деяких інших законів України щодо вдосконалення механізму діяльності (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект вноситься
 
   Проект
 
1. народними депутатами України
 
      
2. Воропаєвим Ю.М.
 
      
3. Мальцевим В.О.
 
      
4. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
5. Про внесення змін до Закону України "Про акціонерні товариства" (щодо вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств)
 
   Про внесення змін до Закону України "Про акціонерні товариства" та деяких інших законів України щодо вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств
 
6. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
7. І. Внести до Закону України "Про акціонерні товариства" (Відомості Верховної Ради України, 2008, N 50-51 (19.12.2008), ст. 384) наступні зміни:
 
-1- Круць М.Ф.
У абзаці першому розділу І слова " наступні зміни " замінити словами " такі зміни ";
 
Відхилено   І. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про акціонерні товариства" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., N 50-51, ст. 384; 2010 р., №№ 22 – 25, ст. 263; із змінами, внесеними Законом України від 6 липня 2010 року № 2435 – VІ):
 
8. 1. У пункті першому частини першої статті 2 слова "які спільно провадять господарську діяльність" виключити.
 
   1) у частині першій статті 2:
в абзаці третьому і четвертому пункту 1 слова "які спільно провадять господарську діяльність" виключити;
 
9. 2. Пункт шостий частини першої статті 2 змінити та викласти у такій редакції:
 
-2- Круць М.Ф.
В абзаці першому статті 2 слова "змінити та " виключити .
 
Враховано   у пункті 6 цифри та слова "50 і більше" замінити словами та цифрами "більше ніж 50";
 
    -3- Кармазін Ю.А.
Пункт шостий частини першої статті 2 викласти у такій редакції: "6) контрольний пакет акцій – пакет із 50 і більше відсотків простих акцій товариства;", оскільки у випадках коли рішення приймається простою більшістю голосів, для контролю достатньо мати 50 відсотків голосів.
 
Відхилено    
10. "6) контрольний пакет акцій – пакет із більше ніж 50 відсотків простих акцій товариства;"
 
      
11. 3. В пункті дев’ятому частити першої статті 2 після слів "під час обрання" додати слова "осіб до складу".
 
-4- Шпенов Д.Ю.
Стаття 2 частина 1 пункт 9 викласти у наступній редакції:
"9) кумулятивне голосування - голосування під час обрання посадових осіб до складу органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, . що обирається, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами"
 
Відхилено   пункт 9 після слів "під час обрання" доповнити словами "осіб до складу";
 
    -5- Круць М.Ф.
Статтю 3 викласти у такій редакції:
"пункт дев'ятий частити першої статті 2 після слів "під час обрання" доповнити словами "осіб до складу" ;
 
Враховано    
12. 4. Пункт тринадцятий частини першої статті 2 викласти в такій редакції:
 
   пункти 13 - 15 викласти в такій редакції:
 
13. "13) офіційний друкований орган – офіційне друковане видання Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;"
 
-6- Кармазін Ю.А.
Пункт тринадцятий частини першої статті 2 викласти в такій редакції: "13) офіційний орган – офіційний веб-сайт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Офіційний орган забезпечує безоплатний доступ до свого офіційного веб-сайту і всієї інформації, яка там розміщається, а також можливість безоплатного отримання повідомлення про зміни на цьому сайті через систему "RSS" (Rеаlly Sіmрlе Syndісаtіоn), а так само електронною поштою, невідкладно після появи цих змін на сайті;", оскільки оприлюднення інформації на веб-сайті не вимагає таких витрат часу і коштів, як це друк в офіційному органі, який може видаватися приватною структурою. Необхідно зменшити витрати державних органів та осіб, які вимушені користуватися їхніми послугами, на оприлюднення та доступ до офіційної інформації.
 
Відхилено   "13) офіційний друкований орган – офіційне друковане видання Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
 
    -7- Кармазін Ю.А.
У випадку не підтримки пропозиції щодо іншої редакції пункту тринадцятий частини першої статті 2 щодо веб-сайту, пропонується пункт тринадцятий частини першої статті 2 викласти в такій редакції: ""13) офіційний орган – офіційне друковане видання та офіційний веб-сайт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, розміщення офіційної інформації на яких має однакову силу. Офіційний орган забезпечує безоплатний доступ до свого офіційного веб-сайту і всієї інформації, яка там розміщається, а також можливість безоплатного отримання повідомлення про зміни на цьому сайті через систему "RSS" (Rеаlly Sіmрlе Syndісаtіоn), а так само електронною поштою, невідкладно після появи цих змін на сайті;" , оскільки оприлюднення інформації на веб-сайті не вимагає таких витрат часу і коштів, як це друк в офіційному органі, який може видаватися приватною структурою. Необхідно зменшити витрати державних органів та осіб, які вимушені користуватися їхніми послугами, на оприлюднення та доступ до офіційної інформації.
 
Відхилено    
14. 5. Пункт чотирнадцятий частини першої статті 2 змінити та викласти у такій редакції:
 
      
15. "14) повідомлення акціонерам – повідомлення, що містить передбачену законом та статутом акціонерного товариства інформацію і направляється адресату письмово у спосіб, визначений статутом товариства;
 
-8- Шпенов Д.Ю.
Стаття 2 частина 1 пункт 14 викласти у наступній редакції:
"14) повідомлення акціонерам - повідомлення, що містить передбачену законом та статутом акціонерного товариства інформацію і направляється адресату у письмовій формі у спосіб, визначений статутом товариства".
 
Враховано   14) повідомлення акціонерам - повідомлення, що містить передбачену законом та статутом акціонерного товариства інформацію і направляється адресату в письмовій формі у спосіб, визначений статутом товариства;
 
    -9- Кармазін Ю.А.
Пункт чотирнадцятий частини першої статті 2 викласти у такій редакції: "14) повідомлення акціонерам – повідомлення, що містить передбачену законом та статутом акціонерного товариства інформацію і направляється адресату листом з описом вкладення та повідомленням про вручення. Одночасно із цим акціонеру повідомлення можуть додатково направлятися і у вигляді електронного повідомлення на електронну адресу чи телефонний номер, за умови, якщо така адреса чи номер телефону були вказані акціонером для направлення такої інформації;", інакше інформація може бути направлена звичайним листом, який не обов’язково своєчасно дійде до акціонера. Тим більше що поштові відділенням не ставлять штемпелі з датою і часом вручення звичайних поштових направлень адресату.
 
Відхилено    
16. 6. Пункт п’ятнадцятий частини першої статті 2 змінити та викласти у такій редакції:
 
-10- Круць М.Ф.
В абзаці першому статті 6 слова "змінити та " виключити
 
Враховано      
17. "15) посадові особи органів акціонерного товариства – голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор акціонерного товариства, а також голова та члени іншого органу товариства, якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства;"
 
-11- Кармазін Ю.А.
Пункт чотирнадцятий частини першої статті 2 змінити та викласти у такій редакції: "15) посадові особи органів акціонерного товариства – фізичні особи – голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізора акціонерного товариства, а також голова та члени іншого органу товариства, якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства;".
 
Враховано   15) посадові особи органів акціонерного товариства – фізичні особи – голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізора акціонерного товариства, а також голова та члени іншого органу товариства, якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства";
 
18. 7. В частині першій статті 3 після слів "визначену кількість" слово "акцій" замінити на слово "часток".
 
-12- Круць М.Ф.
У статті 7 слова " на слово " замінити словом "словом "
 
Враховано   2) у частині першій статті 3 слово "акцій" замінити словом "часток";
 
19. 8. У частині першій статті 7 після слів "згоди інших акціонерів" слово "та" виключити.
 
-13- Кармазін Ю.А.
Частину першу статті 7 викласти в такій редакції: "Акціонери публічного акціонерного товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та товариства.", інакше, якщо у частині першій статті 7 після слів "згоди інших акціонерів" слово "та" виключити, то будуть порушені право власності акціонера.
 
Відхилено   3) у статті 7:
у частині першій після слів "згоди інших акціонерів" слово "та" виключити;
 
20. 9. Частину другу статті 7 викласти в такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
21. "2. Статутом приватного акціонерного товариства може бути передбачено переважне право його акціонерів на придбання акцій цього товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі. У разі якщо статутом приватного акціонерного товариства передбачено переважне право на купівлю акцій, що пропонуються їх власником до продажу третій особі, таке переважне право реалізовується відповідно до частини третьої – шостої цієї статті. Порядок реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій приватного акціонерного товариства, що пропонуються їх власником до відчуження (крім продажу) третій особі, встановлюється статутом такого товариства."
 
-14- Прутнік Е.А.
Плотніков О.В.
Стаття 7. Порядок відчуження акцій акціонерного товариства
2. Статутом приватного акціонерного товариства може бути передбачено переважне право його акціонерів на придбання акцій цього товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі.
У разі якщо статутом приватного акціонерного товариства передбачено переважне право на купівлю акцій, що пропонуються їх власником до продажу третій особі, таке переважне право реалізовується відповідно до частини третьої - шостої цієї статті.
Частину третю пункту 2 статті 7 виключити.
 
Відхилено   "2. Статутом приватного акціонерного товариства може бути передбачено переважне право його акціонерів на придбання акцій цього товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі. У разі якщо статутом приватного акціонерного товариства передбачено переважне право його акціонерів на купівлю акцій, що пропонуються їх власником до продажу третій особі, таке переважне право реалізовується відповідно до частин третьої – шостої цієї статті. Порядок реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій приватного акціонерного товариства, що пропонуються їх власником до відчуження (крім продажу) третій особі, встановлюється статутом такого товариства";
 
    -15- Кармазін Ю.А.
Частину другу статті 7 викласти в такій редакції: "Статутом приватного акціонерного товариства повинно бути передбачено переважне право його акціонерів, а у випадку їхньої відмови, самого товариства, на придбання акцій цього товариства, що пропонуються цим товариством до продажу, яке реалізовується відповідно до частини третьої – шостої цієї статті.", акціонер повинен мати право придбати акції товариства, але його не повинні примушувати продати свої акції виключно членам товариства чи товариству, бо це може призвести до зменшення суми, яку він може отримати за ці акції.
 
Відхилено    
22. 10. Абзаци другий та третій частини третьої статті 7 виключити.
 
-16- Прутнік Е.А.
Плотніков О.В.
Стаття 7. Порядок відчуження акцій акціонерного товариства
3. ….
Статутом приватного акціонерного товариства може бути передбачено переважне право придбання товариством акцій, що продаються його акціонерами, якщо акціонери не використали своє переважне право на придбання акцій.
Переважне право товариства на придбання акцій, що продаються акціонерами цього товариства, може бути реалізовано протягом 10 днів після закінчення строку дії переважного права на придбання цих акцій акціонерами товариства, якщо коротший строк не передбачено статутом товариства.
 
Відхилено   у частині третій:
абзаци другий і третій виключити;
 
23. 11. У другому реченні абзацу четвертого частини третьої статті 7 після слів "від усіх акціонерів товариства" слова "та самого товариства" виключити.
 
-17- Прутнік Е.А.
Плотніков О.В.
Стаття 7. Порядок відчуження акцій акціонерного товариства
3. ….
Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів товариства та самого товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.
 
Відхилено   у другому реченні абзацу четвертого слова "та самого товариства" виключити;
 
    -18- Кармазін Ю.А.
Виключити друге речення абзацу четвертого частини третьої статті 7 "Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів товариства та самого товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.", оскільки цей обов’язок порушує право акціонера отримати реальну ціну за свої акції.
 
Відхилено    
24. 12. В першому реченні частини четвертої статті 7 слова "та саме товариство" виключити.
 
-19- Кармазін Ю.А.
Виключити перше речення частини четвертої статті 7: "4. Акціонер приватного акціонерного товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов’язаний письмово повідомити про це решту акціонерів товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій.", оскільки цей обов’язок порушує право акціонера отримати реальну ціну за свої акції.
 
Відхилено   у частині четвертій:
у першому реченні абзацу першого слова "та саме товариство" виключити;
 
    -20- Прутнік Е.А.
Плотніков О.В.
Стаття 7. Порядок відчуження акцій акціонерного товариства
4. Акціонер приватного акціонерного товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів товариства та саме товариство із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій.
 
Відхилено    
25. 13. Абзац другий частини четвертої статті 7 викласти в такій редакції:
"Якщо акціонери приватного акціонерного товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого цим законом або статутом строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам товариства."
 
-21- Кармазін Ю.А.
Абзац другий частини четвертої статті 7 викласти в такій редакції:
"Якщо акціонери приватного акціонерного товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу товариством, протягом встановленого цим законом або статутом строку, то акції можуть бути запропоновані для продажу третім особам на конкурсі чи аукціоні за ціною та на умовах, які є не нижчими ніж були повідомлені акціонерам товариства.", що сприятиме тому, що акції бути продані з метою отримання більшого інвестиційного ресурсу."
 
Відхилено   абзац другий викласти в такій редакції:
"Якщо акціонери приватного акціонерного товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку встановленого цим Законом або статутом акціонерного товариства, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам товариства";
 
    -22- Прутнік Е.А.
Плотніков О.В.
Стаття 7. Порядок відчуження акцій акціонерного товариства
4....
Якщо акціонери приватного акціонерного товариства та/або товариство не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого цим законом або статутом строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені товариству та його акціонерам.
 
Відхилено    
26. 14. Частину п’яту статті 7 викласти у такій редакції:
 
-23- Кармазін Ю.А.
Частину п’яту статті 7 викласти у такій редакції:
"5. У разі порушення зазначеного у цій статті переважного права на придбання акцій товариства будь-який акціонер товариства має право протягом одного місяця з моменту, коли акціонер дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на нього прав та обов’язків покупця акцій, компенсацію збитків якого сплачує особа, що є винна у виявленому порушенні.".
 
Відхилено   частини п’яту і восьму викласти в такій редакції:
 
27. "5. У разі порушення зазначеного у цій статті переважного права на придбання акцій будь-який акціонер товариства має право протягом трьох місяців з моменту, коли акціонер дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на нього прав та обов’язків покупця акцій."
 
-24- Прутнік Е.А.
Плотніков О.В.
Стаття 7. Порядок відчуження акцій акціонерного товариства
5. У разі порушення зазначеного у цій статті переважного права на придбання акцій будь-який акціонер товариства та (або) товариство має право протягом трьох місяців з моменту, коли акціонер чи товариство дізнались або повинні були дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на них прав та обов'язків покупця акцій.
 
Відхилено   "5. У разі порушення зазначеного у цій статті переважного права на придбання акцій будь-який акціонер товариства має право протягом трьох місяців з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати в судовому порядку переведення на нього прав та обов’язків покупця акцій";
 
28. 15. Частину восьму статті 7 викласти у такій редакції:
 
      
29. "8. У разі виникнення права звернення стягнення на акції у зв’язку з їх заставою, відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій."
 
-25- Писаренко В.В.
Абз. 2 пункту 15 розділу І законопроекту (нова редакція ч. 8 ст. 7 Закону) доповнити після слів "на акції" словами "приватного акціонерного товариства".
 
Враховано   "8. У разі виникнення права звернення стягнення на акції приватного акціонерного товариства у зв’язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій";
 
30. 16.Статтю 7 доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
 
   доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
 
31. "9. Переважне право приватного акціонерного товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається."
 
-26- Кармазін Ю.А.
Частину дев’яту статті 7 викласти в такій редакції: "9. Переважне право на придбання акцій, які випущені товариством в порядку нової власної емісії, мають акціонери приватного акціонерного товариства, а у випадку їхньої відмови від придбання цих акцій, таке право має товариство. Відчуження акцій нової власної емісії товариства третім особам, допускається лише після відмови акціонерів і товариства від придбання цих акцій.".
 
Відхилено   "9. Переважне право акціонерного товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається";
 
    -27- Лук'янов В.В.
У пункті 16 проекту "приватного" виключити.
 
Враховано    
    -28- Прутнік Е.А.
Плотніков О.В.
Пункт 9 статті 7 виключити.
 
Відхилено    
32. 17.Абзац другий частини першої статті 8 змінити та викласти у такій редакції:
 
-29- Круць М.Ф.
В абзаці першому статті 17 слова "змінити та " виключити
 
Враховано   4) у статті 8:
абзац другий частини першої викласти в такій редакції:
 
33. "Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається наглядовою радою товариства (у процесі створення товариства – зборами засновників або засновником особисто у разі створення акціонерного товариства однією особою)."
 
   "Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається наглядовою радою товариства (у процесі створення товариства – зборами засновників або засновником особисто у разі створення акціонерного товариства однією особою)";
 
34. 18.В першому реченні частини другої статті 8 слова "акціонерного товариства" виключити.
 
   у першому абзаці частини другої слова "акціонерного товариства" виключити;
 
35. 19.Частину третю статті 8 змінити та викласти у такій редакції:
 
-30- Круць М.Ф.
В абзаці першому статті 19 слова "змінити та " виключити
 
Враховано   частину третю викласти у такій редакції:
 
36. "3. Наглядова рада (або загальні збори акціонерів, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства, а у процесі створення товариства - установчі збори) затверджує ринкову вартість майна (включно з цінними паперами), визначену відповідно до частин першої та другої цієї статті. Затверджена вартість майна не може відрізнятися більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від вартості майна, визначеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, наглядова рада (або загальні збори акціонерів, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства, а у процесі створення товариства - установчі збори) повинна мотивувати своє рішення."
 
-31- Кармазін Ю.А.
Частину третю статті 8 викласти в такій редакції: "3. Наглядова рада (або загальні збори акціонерів, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства, а у процесі створення товариства - установчі збори) затверджує ринкову вартість майна (включно з цінними паперами), визначену відповідно до частин першої та другої цієї статті. Затверджена вартість майна не може бути меншою від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється в більшу сторону більше ніж на 10 відсотків від вартості майна, визначеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, наглядова рада (або загальні збори акціонерів, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства, а у процесі створення товариства - установчі збори) повинна мотивувати своє рішення.". Не повинно бути так, аби навіть при "ручному" оцінщику майно коштувало менше оцінки такого оцінщика.
 
Відхилено   "3. Наглядова рада або загальні збори акціонерів, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства (у процесі створення товариства - установчі збори), затверджує ринкову вартість майна (включно з цінними паперами), визначену відповідно до частин першої та другої цієї статті. Затверджена вартість майна не може відрізнятися більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від вартості майна, визначеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, наглядова рада або загальні збори акціонерів, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства (у процесі створення товариства - установчі збори), повинна мотивувати своє рішення";
 
37. 20.В пункті сьомому частини п’ятої статті 9 слово "номінальної" виключити.
 
-32- Прутнік Е.А.
Плотніков О.В.
Стаття 9. Створення акціонерного товариства
5. Створення акціонерного товариства здійснюється за такими етапами:
7) оплата засновниками номінальної вартості акцій;
 
Відхилено   5) у статті 9:
у пункті 7 частини п’ятої слово "номінальної" виключити.
 
38. 21.Статтю 9 доповнити частиною шостою такого змісту:
 
   доповнити частиною шостою такого змісту:
 
39. "6. У разі заснування акціонерного товариства однією особою рішення, які повинні прийматися зборами засновників, приймаються цією особою одноосібно і оформляються рішенням про намір заснувати товариство. Якщо єдиним засновником товариства є фізична особа, її підпис на рішенні про намір заснувати товариство підлягає нотаріальному засвідченню."
 
   "6. У разі заснування акціонерного товариства однією особою рішення, які повинні прийматися зборами засновників, приймаються цією особою одноосібно і оформляються рішенням про намір заснувати товариство. Якщо єдиним засновником товариства є фізична особа, її підпис на рішенні про намір заснувати товариство підлягає нотаріальному засвідченню";
 
40. 22.Частину другу статті 10 доповнити пунктом восьмим в такій редакції:
 
-33- Круць М.Ф.
В абзаці першому статті 22 слова " в такій редакції" замінити словами " такого змісту ";
 
Враховано   6) частину другу статті 10 після пункту 7 доповнити новим пунктом такого змісту:
 
41. "8) обрання лічильної комісії";
 
   "8) обрання лічильної комісії".
 
42. Пункт восьмий частини другої статті 10 відповідно вважати пунктом дев’ятим.
 
   У зв‘язку з цим пункт 8 вважати пунктом 9;
 
43. 23.Частину першу статті 11 викласти в такій редакції:
 
-34- Прутнік Е.А.
Плотніков О.В.
Стаття 11. Оплата вартості акцій засновниками акціонерного товариства
1. Оплата вартості акцій, що розміщуються під час заснування акціонерного товариства, може здійснюватися грошовими коштами, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є засновник, та векселів), майном і майновими правами, нематеріальними активами, що мають грошову оцінку.
Оплата вартості акцій, що розміщуються під час заснування акціонерного товариства, не може здійснюватися за ціною, нижчою від їх номінальної вартості.
Оплата вартості акцій, що розміщуються під час заснування акціонерного товариства, не може здійснюватися шляхом прийняття на себе зобов'язань по виконанню для товариства робіт або наданню послуг.
 
Враховано   7) частину першу статті 11 викласти в такій редакції:
 
44. "1. Оплата вартості акцій, що розміщуються під час заснування акціонерного товариства, може здійснюватися грошовими коштами, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є засновник, та векселів), майном і майновими правами, нематеріальними благами, що мають грошову оцінку.
 
   "1. Оплата вартості акцій, що розміщуються під час заснування акціонерного товариства, може здійснюватися грошовими коштами, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є засновник, та векселів), майном і майновими правами, нематеріальними активами, що мають грошову оцінку.
 
45. Оплата вартості акцій, що розміщуються під час заснування акціонерного товариства, не може здійснюватися за ціною, нижчою від їх номінальної вартості.
 
   Оплата вартості акцій, що розміщуються під час заснування акціонерного товариства, не може здійснюватися за ціною, нижчою від їх номінальної вартості.
 
46. Оплата вартості акцій, що розміщуються під час заснування акціонерного товариства, не може здійснюватися шляхом прийняття на себе зобов’язань по виконанню для товариства робіт або наданню послуг."
 
   Оплата вартості акцій, що розміщуються під час заснування акціонерного товариства, не може здійснюватися шляхом прийняття на себе зобов’язань з виконання для товариства робіт або надання послуг";
 
47. 24.Пункти 4 – 8 та 12 частини другої статті 13 викласти в такій редакції:
 
-35- Прутнік Е.А.
Плотніков О.В.
Стаття 13. Статут акціонерного товариства
2. Статут акціонерного товариства повинен містити відомості про:
4) розмір резервного капіталу, у випадку його формування;
5) номінальну вартість і загальну кількість акцій, кількість кожного типу розміщених товариством акцій, у тому числі кількість кожного класу привілейованих акцій, у випадку розміщення привілейованих акцій, а також наслідки невиконання зобов'язань з викупу акцій;
6) умови та порядок конвертації привілейованих акцій певного класу у прості акції товариства чи у привілейовані акції іншого класу, у випадку розміщення привілейованих акцій;
7) права акціонерів - власників привілейованих акцій кожного класу, у випадку розміщення привілейованих акцій;
8) наявність переважного права акціонерів приватного товариства та (або) товариства на придбання акцій цього товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі, та порядок його реалізації, або відсутність такого права;
12) спосіб повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів та про зміни у порядку денному загальних зборів;
 
Відхилено   8) у частині другій статті 13:
1) пункти 4 – 8 та 12 викласти в такій редакції:
 
48. "4) розмір резервного капіталу, у випадку його формування;
 
   "4) розмір резервного капіталу у разі його формування;
 
49. 5) номінальну вартість і загальну кількість акцій, кількість кожного типу розміщених товариством акцій, у тому числі кількість кожного класу привілейованих акцій, у випадку розміщення привілейованих акцій, а також наслідки невиконання зобов’язань з викупу акцій;
 
   5) номінальну вартість і загальну кількість акцій, кількість кожного типу розміщених товариством акцій, у тому числі кількість кожного класу привілейованих акцій у разі розміщення привілейованих акцій, а також наслідки невиконання зобов’язань з викупу акцій;
 
50. 6) умови та порядок конвертації привілейованих акцій певного класу у прості акції товариства чи у привілейовані акції іншого класу, у випадку розміщення привілейованих акцій;
 
-36- Кармазін Ю.А.
Вилучити пункт шостий частини другої статті 13: "6) розмір дивідендів за привілейованими акціями кожного класу в разі їх розміщення товариством;", оскільки це дає змогу особам, які мають реальний контроль над товариством порушувати права міноритарних власників акцій і встановлювати для себе більші дивіденди, ніж для всіх інших акціонерів.
 
Відхилено   6) умови та порядок конвертації привілейованих акцій певного класу у прості акції товариства чи у привілейовані акції іншого класу у разі розміщення привілейованих акцій;
 
51. 7) права акціонерів – власників привілейованих акцій кожного класу, у випадку розміщення привілейованих акцій;
 
   7) права акціонерів – власників привілейованих акцій кожного класу у разі розміщення привілейованих акцій;
 
52. 8) наявність переважного права акціонерів приватного товариства на придбання акцій цього товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі, та порядок його реалізації, або відсутність такого права;
 
-37- Кармазін Ю.А.
Пункт 8 частини другої статті 13 викласти в такій редакції: 8) наявність переважного права акціонерів приватного товариства на придбання акцій цього товариства, які пропонуються товариством до продажу третій особі, та порядок його реалізації", замінивши слова "їх власником" на "товариством" та вилучивши слова ", або відсутність такого права;".
 
Відхилено   8) наявність переважного права акціонерів приватного товариства на придбання акцій цього товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі, та порядок його реалізації або відсутність такого права";
 
53. 12) спосіб повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів та про зміни у порядку денному загальних зборів;"
 
   "12) спосіб повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів та про зміни у порядку денному загальних зборів";
 
54. 25.Частину другу статті 13 доповнити пунктом шостим такого змісту:
 
   після пункту 5 доповнити новим пунктом такого змісту:
 
55. "2. Статут акціонерного товариства повинен містити відомості про:
 
      
56. 6) розмір дивідендів за привілейованими акціями кожного класу в разі їх розміщення товариством;"
 
   "6) розмір дивідендів за привілейованими акціями кожного класу в разі їх розміщення товариством".
 
57. 26.Пункти 6 – 15 частини другої статті 13 вважати пунктами 7 – 16.
 
   У зв’язку з цим пункти 6 – 15 вважати відповідно пунктами 7 – 16;
 
58. 27.Перше та друге речення частини третьої статті 14 змінити та викласти в такій редакції:
 
-38- Круць М.Ф.
В абзаці першому статті 27 слова "змінити та " виключити ;
 
Враховано редакційно      
59. "3. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою ніж розмір статутного капіталу, товариство зобов'язане прийняти рішення про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту в установленому законом порядку протягом одного року після закінчення відповідного фінансового року.
 
-39- Чуднов В.М.
Абзац 1 частини третьої статті 14 Закону (абзац другий статті 27 законопроекту) необхідно виключити, оскільки його положення не узгоджуються з статтею 155 Цивільного кодексу України;
 
Враховано      
60. Якщо за результатами фінансового року вартість чистих активів стане меншою ніж мінімальний розмір статутного капіталу, встановлений цим Законом, товариство зобов'язане протягом наступних дев’яти місяців усунути таку невідповідність. Якщо після спливу дев’яти місяців вартість чистих активів залишиться меншою ніж мінімальний розмір статутного капіталу, товариство зобов’язане протягом наступних трьох місяців прийняти рішення про ліквідацію та розпочати процедуру ліквідації в установленому законом порядку."
 
-40- Сандлер Д.М.
Стаття 14. Статутний і власний капітал акціонерного товариства
3. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою ніж розмір статутного капіталу, товариство зобов'язане прийняти рішення про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту в установленому законом порядку протягом одного року після закінчення відповідного фінансового року.
Друге речення частини третьої статті 14 виключити.
 
Враховано частково   9) частину третю статті 14 виключити;
 
    -41- Кармазін Ю.А.
Друге речення частини третьої статті 14 викласти в такій редакції: "Якщо за результатами фінансового року вартість чистих активів стане меншою ніж мінімальний розмір статутного капіталу, встановлений цим Законом, товариство зобов'язане протягом наступних дев’яти місяців усунути таку невідповідність. Якщо після спливу дев’яти місяців вартість чистих активів залишиться меншою ніж мінімальний розмір статутного капіталу, товариство зобов’язане протягом наступних трьох місяців в установленому законом порядку прийняти рішення про ліквідацію, розпочати процедуру ліквідації та вирішення питання відшкодування посадовими особами товариства збитків, які понесли акціонери.", оскільки інакше відсутня відповідальність посадових осіб товариства перед міноритаріями.
 
Відхилено    
    -42- Воропаєв Ю.М.
Шпенов Д.Ю.
Частину третю статті 14 виключити
 
Враховано    
61. 28.Частину першу статті 17 викласти в такій редакції:
 
   10) частину першу статті 17 викласти в такій редакції:
 
62. "1. Акціонерне товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу."
 
   "1. Акціонерне товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу";
 
63. 29.Статтю 19 викласти у такій редакції:
 
   11) статті 19 і 22 викласти в такій редакції:
 
64. "1. Резервний капітал формується у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку товариства за рік.
 
   "Стаття 19. Резервний капітал
1. Резервний капітал формується у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку товариства за рік.
 
65. 2. Резервний капітал створюється для покриття збитків товариства, а також для виплати дивідендів за привілейованими акціями. Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрямки використання резервного капіталу.
 
   2. Резервний капітал створюється для покриття збитків товариства, а також для виплати дивідендів за привілейованими акціями. Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу.
 
66. 3. Акціонерне товариство, яке здійснює розміщення тільки простих акцій, має право формувати резервний капітал в порядку, передбаченому частиною першою цієї статті.
 
   3. Акціонерне товариство, яке здійснює розміщення тільки простих акцій, має право формувати резервний капітал у порядку, передбаченому частиною першою цієї статті.
 
67. 4. Акціонерне товариство, яке здійснює розміщення простих та привілейованих акцій, зобов’язане формувати резервний капітал в порядку, передбаченому частиною першою цієї статті."
 
   4. Акціонерне товариство, яке здійснює розміщення простих та привілейованих акцій, зобов’язане формувати резервний капітал у порядку, передбаченому частиною першою цієї статті";
 
68. 30.Статтю 22 викласти у такій редакції:
 
   "Стаття 22. Ціна акцій
 
69. "1. Акціонерне товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується наглядовою радою, крім випадків:
 
   1. Акціонерне товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується наглядовою радою, крім випадків:
 
70. розміщення акцій під час заснування товариства;
 
   розміщення акцій під час заснування товариства;
 
71. розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу товариства.
 
   розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу товариства.
 
72. 2. Акціонерне товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість."
 
   2. Акціонерне товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість";
 
73. 31.Абзац перший частини третьої статті 23 змінити та викласти в такій редакції:
 
-43- Круць М.Ф.
В абзаці першому статті 31 слова "змінити та " виключити ;
 
Враховано   12) абзац перший частини третьої статті 23 викласти в такій редакції:
 
    -44- Лук'янов В.В.
У пункті 31 проекту слово "ціна" замінити словом "вартість", слова "частини третьої" виключити.
 
Враховано    
74. "3. У разі якщо майно вноситься як оплата за цінні папери, ціна такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до частини третьої статті 8 цього Закону."
 
   "3. У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до статті 8 цього Закону";
 
75. 32.Частину першу статті 24 Закону змінити та викласти в такій редакції:
 
-45- Прутнік Е.А.
Плотніков О.В.
Стаття 24. Особливості обігу цінних паперів акціонерних товариств
1. Публічне акціонерне товариство має право пройти процедуру лістингу на одній чи декількох фондових біржах.
 
Відхилено   13) частину першу статті 24 викласти в такій редакції:
 
    -46- Кармазін Ю.А.
Частину першу статті 24 Закону викласти в такій редакції: "1. Публічне акціонерне товариство зобов'язане пройти процедуру лістингу та залишатися у біржовому реєстрі принаймні на одній фондовій біржі.
Укладання договорів купівлі-продажу акцій публічного акціонерного товариства, яке пройшло процедуру лістингу на фондовій біржі, здійснюється лише на цій фондовій біржі з урахуванням положень частини першої цієї статті.". Лише розміщення акцій на біржі дасть змогу акціонерам правильно скористатися правом власності на їхні акції, якщо вони захочуть їх продати, а товариствам залучати кошти в порядку емісії.
 
Відхилено    
    -47- Круць М.Ф.
В абзаці першому статті 32 слова "змінити та " виключити ;
 
Враховано    
76. "1. Акції публічного акціонерного товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.
 
-48- Лук'янов В.В.
У пункті 32 проекту слова "можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі" замінити словами "купуються та продаються"
 
Відхилено   "1. Акції публічного акціонерного товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі";
 
77. 33.Пункт третій частини першої статті 25 викласти в такій редакції:
 
   14) пункт 3 частини першої статті 25 доповнити словами "частини майна товариства";
 
78. "3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;"
 
      
79. 34.Абзац перший частини шостої статті 26 викласти в такій редакції:
 
-49- Кармазін Ю.А.
Абзац перший частини шостої статті 26 викласти в такій редакції:
"6. Рішення загальних зборів акціонерного товариства, що приймається за участю акціонерів – власників привілейованих акцій, які відповідно до частини п’ятої цієї статті мають право голосу, вважається прийнятим у разі, якщо за нього віддано більш як 50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у голосуванні з цього питання, якщо статутом товариства з кількістю акціонерів 25 осіб і менше не встановлюється вимога стосовно більшої кількості голосів акціонерів, необхідної для прийняття рішення.".
 
Відхилено   15) абзац перший частини шостої статті 26 викласти в такій редакції:
 
80. "6. Рішення загальних зборів акціонерного товариства, що приймається за участю акціонерів – власників привілейованих акцій, які відповідно до частини п’ятої цієї статті мають право голосу, вважається прийнятим у разі, якщо за нього віддано більш як три чверті голосів акціонерів – власників привілейованих акцій, які брали участь у голосуванні з цього питання, якщо статутом товариства з кількістю акціонерів 25 осіб і менше не встановлюється вимога стосовно більшої кількості голосів акціонерів - власників привілейованих акцій, необхідної для прийняття рішення."
 
   "6. Рішення загальних зборів акціонерного товариства, що приймається за участю акціонерів – власників привілейованих акцій, які відповідно до частини п’ятої цієї статті мають право голосу, вважається прийнятим, якщо за нього віддано більш як три чверті голосів акціонерів – власників привілейованих акцій, які брали участь у голосуванні з цього питання, якщо статутом товариства з кількістю акціонерів 25 осіб і менше не встановлюється вимога стосовно більшої кількості голосів акціонерів - власників привілейованих акцій, необхідної для прийняття рішення";
 
81. 35.Абзац другий частини другої статті 27 викласти в такій редакції:
 
-50- Кармазін Ю.А.
Вилучити абзац другий частини другої статті 27: "Переважне право надається акціонеру – власнику привілейованих акцій у процесі приватного розміщення акцій, якщо це передбачено статутом акціонерного товариства.", оскільки всі акціонери повинні мати рівні права на придбання акцій.
 
Відхилено   16) абзац другий частини другої статті 27 викласти в такій редакції:
 
82. "Переважне право надається акціонеру – власнику привілейованих акцій у процесі приватного розміщення акцій, якщо це передбачено статутом акціонерного товариства."
 
-51- Прутнік Е.А.
Плотніков О.В.
Стаття 27. Переважне право акціонерів при додатковій емісії
2....
Переважне право надається акціонеру - власнику привілейованих акцій у процесі приватного розміщення товариством привілейованих акцій, якщо це передбачено статутом акціонерного товариства.
 
Враховано   "Переважне право надається акціонеру – власнику привілейованих акцій у процесі приватного розміщення товариством привілейованих акцій, якщо це передбачено статутом акціонерного товариства";
 
83. 36.В абзаці другому частини першої статті 28 Закону слова "трудовий (цивільно-правовий) договір" замінити на слова "цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт)".
 
   17) в абзаці другому частини першої статті 28 слова "трудовий (цивільно-правовий) договір" замінити словами "цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт)";
 
84. 37.Частину другу статті 30 викласти в такій редакції:
 
-52- Кармазін Ю.А.
Частину другу статті 30 викласти в такій редакції: "Виплата дивідендів за простими чи привілейованими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку відповідно до статуту акціонерного товариства у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.
У разі відсутності або недостатності чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку минулих років виплата дивідендів за простими чи привілейованими акціями здійснюється за рахунок резервного капіталу товариства або спеціального фонду для виплати дивідендів за простими чи привілейованими акціями.", інакше і далі ті, хто буде мати привілейовані акції будуть отримувати дивіденди, а ті хто мають прості акції будуть лише отримувати повідомлення, що посадові особи товариства не мали змоги заробити гроші.
 
Відхилено   18) у статті 30:
частину другу викласти в такій редакції:
 
85. "2. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства у строк не пізніше шести місяців після прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.
 
-53- Лук'янов В.В.
У пункті 37 проекту слова "закінчення звітного року" замінити словами "прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів"
 
Відхилено   "2. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.
 
86. Виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку відповідно до статуту акціонерного товариства у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.
 
-54- Шпенов Д.Ю.
Стаття 30 частина 2 абзац 1 "Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року" виключити.
 
Відхилено   Виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку відповідно до статуту акціонерного товариства у строк, що не перевищує шість місяців після закінчення звітного року.
 
87. У разі відсутності або недостатності чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку минулих років виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється за рахунок резервного капіталу товариства або спеціального фонду для виплати дивідендів за привілейованими акціями."
 
-55- Шпенов Д.Ю.
Стаття 30 частина 2 абзац 2 "Виплата дивідендів здійснюється господарським товариством з чистого прибутку у звітному році та/або нерозподіленого прибутку в розмірі не менше 30 відсотків" виключити.
 
Враховано   У разі відсутності або недостатності чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку минулих років виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється за рахунок резервного капіталу товариства або спеціального фонду для виплати дивідендів за привілейованими акціями";
абзац перший частини третьої викласти в такій редакції:
"3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами акціонерного товариства";
 
    -56- Шпенов Д.Ю.
Стаття 30 частина 2 абзац 3 "Розмір виплати дивідендів може бути збільшений за рішенням загальних зборів акціонерного товариства" виключити.
 
Відхилено    
    -57- Шпенов Д.Ю.
Стаття 30 частину 2 викласти у наступній редакції:
"2. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства у строк не пізніше шести місяців після прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.
Виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку відповідно до статуту акціонерного товариства у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.
У разі відсутності або недостатності чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку минулих років виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється за рахунок резервного капіталу товариства або спеціального фонду для виплати дивідендів за привілейованими акціями."
 
Враховано    
    -58- Шпенов Д.Ю.
Стаття 30 частина 3 абзац 1 викласти у наступній редакції:
"3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами акціонерного товариства".
 
Враховано    
88. 38.Частину четверту статті 30 викласти в такій редакції:
 
-59- Кармазін Ю.А.
Частину четверту статті 30 викласти в такій редакції:
"4. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада акціонерного товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.
Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів публічне товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває таке товариство.
У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.", така норма урівнює права акціонерів.
 
Відхилено   частину четверту викласти в такій редакції:
 
89. "4. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада акціонерного товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може передувати даті прийняття рішення загальними зборами про виплату дивідендів. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, має бути складений протягом одного місяця після закінчення звітного року.
 
   "4. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада акціонерного товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може передувати даті прийняття рішення загальними зборами про виплату дивідендів. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, має бути складений протягом одного місяця після закінчення звітного року.
.
 
90. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
 
-60- Лук'янов В.В.
У абзаці другому пункту 38 проекту: слова "за простими акціями" виключити, речення "Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, має бути складений протягом одного місяця після закінчення звітного року" виключити.
 
Відхилено   Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
 
91. Товариство в порядку, встановленому статутом, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями публічне акціонерне товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває таке товариство.
 
   Товариство в порядку, встановленому статутом, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями публічне акціонерне товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває таке товариство.
 
92. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку."
 
   У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку";
 
93. 39.Пункт другий частини третьої статті 31 виключити.
 
-61- Лук'янов В.В.
Пункт 39 проекту виключити.
Пункт другий частини третьої статті 31 залишити в чинній редакції Закону України "Про акціонерні товариства".
 
Відхилено   19) пункт 2 частини третьої статті 31 виключити;
 
94. 40.Абзац третій частини другої статті 32 викласти в такій редакції:
 
   20) у статті 32:
абзац третій частини другої викласти в такій редакції:
 
95. "До порядку денного річних загальних зборів обов’язково вносяться питання, передбачені пунктами 11, 12 і 24 частини другої статті 33 цього Закону."
 
   "До порядку денного річних загальних зборів обов’язково вносяться питання, передбачені пунктами 11, 12 і 24 частини другої статті 33 цього Закону";
 
96. 41.Частину третю статті 32 викласти в такій редакції:
 
-62- Кармазін Ю.А.
Частину третю статті 32 викласти в такій редакції: "3. Загальні збори проводяться за рахунок коштів акціонерного товариства. У разі якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує документально підтверджені витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів. Такі витрати можуть бути відшкодовані за рахунок коштів товариства, якщо загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення загальних зборів.", що дасть змогу міноритарним акціонерам провести позачергове засідання щодо дій посадових осіб товариства, яке зловживає своїми правами.
 
Відхилено   частину третю викласти в такій редакції:
 
97. "3. Загальні збори проводяться за рахунок коштів акціонерного товариства. У разі якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів."
 
-63- Лук'янов В.В.
Пункт 41 проекту доповнити реченням наступного змісту: "Документально підтверджені витрати на їх організацію, підготовку та проведення можуть бути відшкодовані акціонеру (акціонерам) за рахунок коштів товариства, якщо загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів''.
 
Відхилено   "3. Загальні збори проводяться за рахунок коштів акціонерного товариства. У разі якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів";
 
98. 42.Пункт десятий частини другої статті 33 викласти в такій редакції:
 
-64- Кармазін Ю.А.
Пункт десятий частини другої статті 33 викласти в такій редакції: "10) затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо інше не передбачене статутом товариства;", оскільки це сприятиме простим акціонерам затверджувати необхідні документи які можуть сприяти прозорості і контролю за діяльністю органів товариства, без внесення змін до статут, подальшої реєстрації цих змін та витрат на це.
 
Відхилено   21) у статті 33:
у частині другій:
пункти 10, 12 і 13 викласти в такій редакції:
 
99. "10) затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо це передбачено статутом товариства;"
 
-65- Шпенов Д.Ю.
Стаття 33 частина 2 пункт 12 викласти у наступній редакції:
"12) розподіл прибутку і збитків товариства".
 
Враховано   "10) затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо це передбачено статутом товариства";
"12) розподіл прибутку і збитків товариства;
 
100. 43.Пункт тринадцятий частини другої статті 33 доповнити словами "крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 цього Закону" та викласти в такій редакції:
 
-66- Круць М.Ф.
Абзац перший статті 43 викласти в такій редакції:
"43. Пункт тринадцятий частини другої статті 33 викласти в такій
редакції" ;
 
Враховано      
101. "13) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 цього Закону;"
 
-67- Шпенов Д.Ю.
Стаття 33 частина 2 пункт 15 викласти у наступній редакції:
"15) затвердження розміру річних дивідендів".
 
Враховано   13) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 цього Закону";
пункт 14 виключити;
 
    -68- Воропаєв Ю.М.
Шпенов Д.Ю.
Пункт 14 частини 2 статті 33 Закону виключити.
 
Враховано    
102. 44.У статті 33 Закону пункти сімнадцятий та вісімнадцятий частини другої доповнити та викласти у такій редакції:
 
-69- Круць М.Ф.
В абзаці першому статті 44 слова "доповнити та " виключити.
 
Враховано   пункти 15 і 17 викласти в такій редакції:
"15) затвердження розміру річних дивідендів";
 
103. "2. До виключної компетенції загальних зборів належить:
 
      
104. 17) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
 
-70- Воропаєв Ю.М.
Шпенов Д.Ю.
Пункт сімнадцятий частини другої статті 33 викласти в такій редакції:
"17) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради;"
 
Відхилено   "17) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради";
 
105. 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених цим Законом;"
 
   пункт 18 доповнити словами "за винятком випадків, встановлених цим Законом";
 
106. 45.В пункті дев’ятнадцятому частини другої статті 33 слово "голови" виключити.
 
   у пункті 19 слова "голови та" виключити;
 
107. 46.У пункті двадцятому частини другої статті 33 слова "прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень" виключити та викласти цей пункт у такій редакції:
 
-71- Круць М.Ф.
Абзац перший статті 46 викласти в такій редакції:
"46. Пункт двадцятий частини другої статті 33 викласти в такій редакції" ;
 
Враховано   у пункті 20 слова "прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень" виключити;
 
    -72- Кармазін Ю.А.
Пункт двадцятий частини другої статті 33 викласти у такій редакції
"20) затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;", оскільки виключення слів "прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень" не буде сприяти захисту прав міноритарних власників акцій.
 
Відхилено    
108. "20) затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора);"
 
      
109. 47.Частину другу статті 33 доповнити пунктами 21 і 22 такого змісту:
 
   після пункту 20 доповнити двома новими пунктами такого змісту:
 
110. "21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
 
   "21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
 
111. 22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;"
 
-73- Лук'янов В.В.
Пункт 47 після слова "майна" доповнити словом "робіт".
 
Враховано   22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства".
 
112. Пункти 21 – 25 частини другої статті 33 вважати пунктами 23 – 27.
 
   У зв’язку з цим пункти 21-25 вважати відповідно пунктами 23 – 27;
 
113. 48.У пункті двадцять сьомому частини другої статті 33 слова "або положенням про загальні збори" виключити та викласти цей пункт в такій редакції:
 
-74- Круць М.Ф.
Абзац перший статті 48 викласти в такій редакції:
"48. Пункт двадцять сьомий частини другої статті 33 викласти в такій редакції" ;
 
Враховано   у пункті 27 слова "або положенням про загальні збори" виключити;
 
114. "27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом товариства."
 
      
115. 49.Частину четверту статті 33 виключити.
 
   частину четверту виключити;
 
116. 50.Абзац другий частини першої статті 34 викласти в такій редакції:
 
-75- Кармазін Ю.А.
Абзац другий частини першої статті 34 викласти в такій редакції:
"Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України., вилучивши слова "станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів", оскільки це може обмежувати права акціонерів, які придбали акції, скажімо за 2 дні до дня проведення зборів.
 
Відхилено   22) у статті 34:
абзац другий частини першої викласти в такій редакції:
 
117. "Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України."
 
-76- Лук'янов В.В.
У пункті 50 проекту слова "станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів" виключити.
 
Відхилено   "Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України";
 
    -77- Прутнік Е.А.
Плотніков О.В.
Стаття 34. Право на участь у загальних зборах
1. …
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на годину завершення операційного дня за один робочий день до дня проведення таких зборів в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
 
Відхилено    
118. 51.Абзац перший частини другої статті 34 викласти в такій редакції:
 
-78- Писаренко В.В.
Пункт 51 розділу І законопроекту (щодо нової редакції ч. 2 ст. 34 Закону) виключити.
 
Відхилено   абзац перший частини другої викласти в такій редакції:
 
    -79- Кармазін Ю.А.
Абзац перший частини другої статті 34 викласти в такій редакції:
"Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення можуть вноситися особою або органом товариства, передбаченими статутом чи положенням про загальні збори акціонерного товариства.", оскільки це може обмежувати права акціонерів, які придбали акції, скажімо за 2 дні до дня проведення зборів.
 
Відхилено    
119. "2. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення вносити заборонено."
 
   "2. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено";
 
120. 52.Абзац третій частини першої статті 35 викласти в такій редакції:
 
-80- Прутнік Е.А.
Плотніков О.В.
Стаття 35. Повідомлення про проведення загальних зборів
1. ...
Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів також публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів. Публічне акціонерне товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб- сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену частиною третьою цієї статті.
 
Враховано   23) абзац третій частини першої статті 35 викласти в такій редакції:
 
    -81- Кармазін Ю.А.
Абзац третій частини першої статті 35 викласти в такій редакції:
"Товариство з кількістю акціонерів – власників простих акцій понад 100 осіб не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів також оприлюднює на веб-сайті офіційного органу повідомлення про проведення загальних зборів. Публічне акціонерне товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує інформацію, передбачену частиною третьою цієї статті на власному веб-сайті (сторінці) в мережі Інтернет, щодо електронної адреси якої письмово повинні бути повідомлені всі акціонери, з обов’язковим забезпеченням можливості безоплатного отримання повідомлень про зміни на цій сторінці через систему "RSS" (Rеаlly Sіmрlе Syndісаtіоn), а так само електронною поштою, невідкладно після появи цих змін на веб-сайті (сторінці);", оскільки оприлюднення інформації на веб-сайті повинно зменшити витрати державних органів та осіб, які вимушені користуватися цими послугами, на оприлюднення та доступ до такої інформації.
 
Відхилено    
121. "Товариство з кількістю акціонерів – власників простих акцій понад 100 осіб не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів також публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів. Публічне акціонерне товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену частиною третьою цієї статті."
 
   "Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів. Публічне акціонерне товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб- сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену частиною третьою цієї статті";
 
122. 53.Частину першу статті 36 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   24) у статті 36:
частину першу доповнити абзацом другим такого змісту:
 
123. "У випадку якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування із питань, передбачених статтею 68 цього Закону, акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитись із проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону."
 
-82- Лук'янов В.В.
Пункт 53 проекту доповнити реченням наступного змісту: "Умови такого договору (крім кількості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів"
 
Враховано редакційно   "У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 цього Закону, акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів";
 
124. 54.Друге речення частини третьої статті 36 після слів "до дати проведення загальних зборів" доповнити словами "а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів".
 
-83- Лук'янов В.В.
Пункт 54 проекту виключити.
Частину третю статті 36 залишити в чинній редакції Закону України "Про акціонерні товариства".
 
Відхилено   друге речення частини третьої доповнити словами "а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів";
 
125. 55.Друге речення частини першої статті 38 після слів "до проведення загальних зборів" доповнити словами "а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів до проведення загальних зборів" та викласти у такій редакції:
 
-84- Круць М.Ф.
Абзац перший статті 55 викласти в такій редакції:
"55. Друге речення частини першої статті 38 викласти в такій редакції";
 
Враховано   25) у статті 38:
друге речення частини першої викласти в такій редакції: "Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів до доти проведення загальних зборів";
 
126. "1. Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів до проведення загальних зборів".
 
-85- Лук'янов В.В.
У абзаці першому пункту 55 проекту слова "після слів "до проведення загальних зборів" доповнити словами "а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до проведення загальних зборів" та" виключити, у абзаці другому слова "а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до проведення загальних зборів" виключити
 
Відхилено      
127. 56.Частину третю статті 38 після слів "за 15 днів до дати проведення загальних зборів" доповнити словами "а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів".
 
-86- Лук'янов В.В.
Пункт 56 проекту виключити.
Частину третю статті 36 залишити в частині редакції Закону України "Про акціонерні товариства".
 
Відхилено   частину третю доповнити словами "а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів";
 
128. 57.Речення третє абзацу другого частини четвертої статті 38 виключити.
 
-87- Лук'янов В.В.
Пункт 57 проекту виключити.
Залишити абзац другий частини четвертої статті 38 в чинній редакції Закону України "Про акціонерні товариства".
 
Відхилено   в абзаці другому частини четвертої третє речення виключити;
 
    -88- Кармазін Ю.А.
Абзац другий частини четвертої статті 38 викласти в такій редакції: "Зміни до порядку денного вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного.", інакше можуть бути обмежені права міноритаріїв.
 
Відхилено    
129. 58.Частину п’яту статті 38 доповнити словами "акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій" та викласти в такій редакції:
 
-89- Круць М.Ф.
Абзац перший статті 58 викласти в такій редакції:
"58. Частину п'яту статті 38 викласти в такій редакції" ;
 
Враховано   частину п'яту викласти в такій редакції:
 
130. "5. Рішення про відмову у включенні пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства може бути прийнято тільки у разі:
 
-90- Кармазін Ю.А.
Частину п’яту статті 38 викласти в такій редакції: "5. Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства може бути прийнято тільки у разі:
1) недотримання акціонерами строку, встановленого частиною першою цієї статті;
2) неповноти даних, передбачених частиною другою цієї статті.", виключивши доповнення словами "акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій", інакше можуть бути обмежені права міноритаріїв.
 
Відхилено   "5. Рішення про відмову у включенні до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:
 
    -91- Прутнік Е.А.
Плотніков О.В.
Стаття 38. Пропозиції до порядку денного загальних зборів
5. Рішення про відмову у включенні пропозиції акціонерів (акціонера) до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства може бути прийнято тільки у разі:
недотримання акціонерами строку, встановленого частиною першою цієї статті;
неповноти даних, передбачених частиною другою цієї статті;
 
Відхилено    
131. недотримання акціонерами строку, встановленого частиною першою цієї статті;
 
   недотримання акціонерами строку, встановленого частиною першою цієї статті;
 
132. неповноти даних, передбачених частиною другою цієї статті".
 
   неповноти даних, передбачених частиною другою цієї статті";
 
133. 59.Абзац другий частини сьомої статті 38 викласти в такій редакції:
 
-92- Кармазін Ю.А.
Абзац другий частини сьомої статті 38 викласти в такій редакції:
"Публічне акціонерне товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів фондовій біржі (біржам), на якій це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на на власному веб-сайті (сторінці) в мережі Інтернет, з обов’язковим забезпеченням можливості безоплатного отримання повідомлень про зміни на цій сторінці через систему "RSS" (Rеаlly Sіmрlе Syndісаtіоn), а так само електронною поштою, невідкладно після появи цих змін на веб-сайті (сторінці), відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.", оскільки оприлюднення інформації на веб-сайті повинно зменшити витрати державних органів та осіб, які вимушені користуватися цими послугами, на оприлюднення та доступ до такої інформації.
 
Відхилено   абзац другий частини сьомої викласти в такій редакції:
 
134. "Публічне акціонерне товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів фондовій біржі (біржам), на якій це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів."
 
   "Публічне акціонерне товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів фондовій біржі (біржам), на якій це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів";
 
135. 60.В абзаці третьому частини третьої статті 39 слово "надати" замінити на слово "видати".
 
-93- Круць М.Ф.
У статті 60 слова "замінити на слово " замінити словами "замінити
словом"
 
Враховано   26) в абзаці третьому частини третьої статті 39 слово "надати" замінити словом "видати";
.
 
    -94- Прутнік Е.А.
Плотніков О.В.
Стаття 39. Представництво акціонерів
3. ...
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних
зборах декільком своїм представникам. При цьому, право участі та голосування на загальних зборах надається представникові, який першим зареєструвався на таких зборах. Інші представники мають право брати участь у загальних зборах без права голосування.
 
Відхилено    
136. 61.Частину першу статті 40 викласти в такій редакції:
 
-95- Лук'янов В.В.
Пункт 61 проекту після слова "зборів" доповнити словами "в частині, що не врегульована Законом та статутом"
 
Відхилено   27) у статті 40:
частину першу викласти в такій редакції:
 
137. "1. Порядок проведення загальних зборів акціонерного товариства встановлюється цим Законом, статутом товариства та рішенням загальних зборів."
 
   "1. Порядок проведення загальних зборів акціонерного товариства встановлюється цим Законом, статутом товариства та рішенням загальних зборів";
 
138. 62.Абзац другий частини третьої статті 40 викласти в такій редакції:
 
   у частині третій:
абзаци другий і четвертий викласти в такій редакції:
 
139. "Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у випадку участі представника акціонера - також документів, які підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства."
 
   "Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у випадку участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства";
 
140. 63.Абзац четвертий частини третьої статті 40 викласти в такій редакції:
 
      
141. "Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник реєстратора, зберігача або депозитарія."
 
   "Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник реєстратора, зберігача або депозитарія";
 
142. 64.В абзаці сьомому частини третьої статті 40 слово "органи" замінити на слова "реєстраційну комісію та виконавчий орган".
 
-96- Круць М.Ф.
У статті 64 слова "замінити на слова " замінити словами "замінити словами " ;
 
Враховано   в абзаці сьомому слово "органи" замінити словами "реєстраційну комісію та виконавчий орган";
 
143. 65.Абзац другий частини другої статті 42 доповнити словами "крім випадків, встановлених цим Законом".
 
-97- Кармазін Ю.А.
Абзац другий частини другої статті 42 викласти в такій редакції: "Акціонер не може бути позбавлений права голосу.", або він не акціонер, або він має право голосу, інакше можуть бути обмежені права міноритаріїв.
 
Відхилено   28) у статті 42:
абзац другий частини другої доповнити словами "крім випадків, встановлених цим Законом";
 
    -98- Прутнік Е.А.
Плотніков О.В.
Стаття 42. Порядок прийняття рішень загальними зборами
2. ....
Акціонер не може бути позбавлений права голосу.
 
Відхилено    
144. 66.Перше речення частини третьої статті 42 викласти у такій редакції:
 
   перше речення частини третьої викласти в такій редакції:
 
145. "3. Рішення загальних зборів акціонерного товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених цим Законом."
 
   "3. Рішення загальних зборів акціонерного товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених цим Законом";
 
146. 67.Викласти частину четверту статті 42 в такій редакції:
 
   частини четверту і п‘яту викласти в такій редакції:
 
147. "4. Обрання членів органу товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених цим законом та/або статутом акціонерного товариства.
 
   "4. Обрання членів органу товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених цим Законом та/або статутом акціонерного товариства.
 
148. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування здійснюється щодо всіх кандидатів одночасно.
 
   При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.
 
149. Обраними кандидатами вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
 
   Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
 
150. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування."
 
   Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.
 
151. 68.Частину п'яту статті 42 викласти в такій редакції:
 
      
152. "5. Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2–7, 23, частини другої статті 33 та абзацом третім частини другої статті 70 цього Закону, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Статутом приватного акціонерного товариства можуть бути передбачені інші питання, рішення щодо яких приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, крім питань, визначених в абзаці другому частини третьої цієї статті."
 
-99- Палиця І.П.
У пункті 68 проекту (зміни до частини п'ятої статті 42 Закону) слова "які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій" замінити словами "від загальної кількості голосів".
 
Відхилено   5. Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2–7, 23 частини другої статті 33 та абзацом третім частини другої статті 70 цього Закону, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Статутом приватного акціонерного товариства можуть бути передбачені інші питання, рішення щодо яких приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, крім питань, визначених в абзаці другому частини третьої цієї статті";
 
153. 69.Частину другу статті 43 викласти в такій редакції:
 
-100- Воропаєв Ю.М.
Шпенов Д.Ю.
Частину другу статті 43 викласти в такій редакції:
"2. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:
1) повне найменування акціонерного товариства;
2) дату і час проведення загальних зборів;
3) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");
5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.
У разі проведення голосування з питань обрання членів виконавчого органу, наглядової ради або ревізійної комісії (ревізора) товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по-батькові кандидата (кандидатів).
Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:
1) повне найменування акціонерного товариства;
2) дату і час проведення загальних зборів;
3) перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про цих кандидатів у відповідності з вимогами, встановленими Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.
Кумулятивне голосування з питання про обрання членів органу акціонерного товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.
 
Враховано   29) частини другу і третю статті 43 викласти в такій редакції:
 
154. "2. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:
 
   "2. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:
 
155. 1) повне найменування акціонерного товариства;
 
   1) повне найменування акціонерного товариства;
 
156. 2) дату і час проведення загальних зборів;
 
   2) дату і час проведення загальних зборів;
 
157. 3) перелік питань, винесених на голосування, та проекти рішень з цих питань;
 
   3) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
 
158. 4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");
 
   4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");
 
159. 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
 
   5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
 
160. 6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.
 
   6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.
 
161. У разі проведення голосування з питань обрання членів виконавчого органу, наглядової ради або ревізійної комісії (ревізора) товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).
 
   У разі проведення голосування з питань обрання членів виконавчого органу, наглядової ради або ревізійної комісії (ревізора) товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по-батькові кандидата (кандидатів).
 
162. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:
 
   Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:
 
163. 1) повне найменування акціонерного товариства;
 
   1) повне найменування акціонерного товариства;
 
164. 2) дату і час проведення загальних зборів;
 
   2) дату і час проведення загальних зборів;
 
165. 3) перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про цих кандидатів у відповідності з вимогами, встановленими Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
   3) перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
166. 4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
 
   4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
 
167. 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
 
   5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
 
168. 6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.
 
   6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.
 
169. Кумулятивне голосування з питання про обрання членів органу акціонерного товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.
 
   Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу акціонерного товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.
 
170. 70.Частину третю статті 43 викласти у такій редакції:
 
      
171. "3. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджується наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному статтею 36 цього Закону."
 
-101- Лук'янов В.В.
У пункті 70 проекту слова "щодо обрання кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів" виключити.
 
Відхилено   3. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному статтею 36 цього Закону";
 
172. 71.Частину першу статті 44 викласти в такій редакції:
 
   30) частину першу статті 44 викласти в такій редакції:
 
173. "1. Роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів (установчими зборами). Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються загальними зборами.
 
   "1. Роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів (установчими зборами). Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються загальними зборами";
 
174. 72.Абзац другий частини першої статті 45 викласти в такій редакції:
 
   31) абзац другий частини першої статті 45 викласти в такій редакції:
 
175. "У разі передачі повноважень лічильної комісії реєстратору, зберігачу або депозитарію, протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора, зберігача або депозитарія."
 
   "У разі передачі повноважень лічильної комісії реєстратору, зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора, зберігача або депозитарія";
 
176. 73.Частину четверту статті 47 викласти у такій редакції:
 
-102- Кармазін Ю.А.
Частину четверту статті 47 викласти у такій редакції: "4. Позачергові загальні збори акціонерного товариства мають бути проведені протягом 30 днів з дати отримання товариством вимоги про їх скликання.".
 
Відхилено   32) частину четверту статті 47 викласти в такій редакції:
 
177. "4. Позачергові загальні збори акціонерного товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання товариством вимоги про їх скликання."
 
   "4. Позачергові загальні збори акціонерного товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання товариством вимоги про їх скликання";
 
178. 74.Статтю 48 викласти в такій редакції:
 
   33) статтю 48 викласти в такій редакції:
 
179. "Стаття 48. Проведення загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування).
 
   "Стаття 48. Проведення загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування)
 
180. 1. У випадках, передбачених статутом акціонерного товариства з кількістю акціонерів не більше 25 осіб, допускається прийняття рішення методом опитування. У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам – власникам голосуючих акцій, які повинні протягом п’яти календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера – власника голосуючих акцій всі акціонери – власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі проінформовані головою зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим у разі, якщо за нього проголосували всі акціонери – власники голосуючих акцій."
 
   1. У випадках, передбачених статутом акціонерного товариства з кількістю акціонерів не більше 25 осіб, допускається прийняття рішення методом опитування. У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам – власникам голосуючих акцій, які повинні протягом п’яти календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера – власника голосуючих акцій всі акціонери – власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі поінформовані головою зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери – власники голосуючих акцій";
 
181. 75.Частини першу та другу статті 49 викласти у такій редакції:
 
   34) частини першу та другу статті 49 викласти в такій редакції:
 
182. "1. До товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 33 – 48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства.
 
   "1. До товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 33 – 48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства.
 
183. 2. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону, а також внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно.
 
   2. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно.
 
184. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення) та засвідчується печаткою товариства або нотаріально. Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства."
 
   Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення) та засвідчується печаткою товариства або нотаріально. Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства";
 
185. 76.В першому реченні частини третьої статті 51 Закону слово "договором" замінити на слова "цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом)".
 
-103- Круць М.Ф.
У абзаці першому статті 76 слова "замінити на слова" замінити словами "замінити словами "
 
Враховано редакційно   35) у статті 51:
частину третю викласти в такій редакції:
 
186. В другому реченні частини третьої статті 51 Закону після слів "такий договір" додати слова "або контракт".
 
-104- Круць М.Ф.
Абзац другий статті 76 викласти у такій редакції:
"Друге речення частини третьої статті 51 Закону після слів "такий договір" доповнити словами "або контракт"
 
Враховано редакційно      
187. 77.Третє речення частини третьої статті 51 Закону змінити та викласти в такій редакції:
 
-105- Круць М.Ф.
В абзаці першому статті 77 слова "змінити та " виключити.
 
Враховано редакційно   "3. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначаються цим Законом, статутом товариства, положенням про наглядову раду акціонерного товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним";
 
    -106- Воропаєв Ю.М.
Шпенов Д.Ю.
Частину третю статті 51 викласти в такій редакції: "3. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначається цим Законом, статутом товариства, положенням про наглядову раду акціонерного товариства, а також цивільно–правовим договором, що укладається з членом наглядової ради. Такий договір від імені товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. Цивільно-правовий договір з членом наглядової ради, може бути оплатним або безоплатним."
 
Відхилено    
188. "У разі укладення з членом наглядової ради товариства цивільно-правового договору, такий договір може бути або оплатним, або безоплатним".
 
      
189. 78.Абзац перший частини четвертої статті 51 виключити.
 
-107- Лук'янов В.В.
У пункті 78 проекту слово "виключити" замінити на слова "викласти у такій редакції". Доповнити пункт реченням наступного змісту: "Член наглядової ради має виконувати власні обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі".
 
Враховано частково   абзац перший частини четвертої викласти в такій редакції:
"4. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена наглядової ради - юридичної особи – акціонера";
 
    -108- Чуднов В.М.
Статтю 78 законопроекту викласти у такій редакції:
" 78. Абзац перший частини четвертої статті 51 Закону викласти у такій редакції: "Член наглядової ради має виконувати власні обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі";
 
Враховано частково    
190. 79.Пункт третій частини другої статті 52 викласти в такій редакції:
 
   36) у частині другій статті 52:
пункти 3 і 4 викласти в такій редакції:
 
191. "3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених цим Законом;"
 
   "3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених цим Законом;
 
192. 80.Пункт четвертий частини другої статті 52 викласти в такій редакції:
 
      
193. "4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;"
 
   4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій";
 
194. 81.В пункті восьмому частини другої статті 52 слово "відкликання" змінити на слово "припинення".
 
-109- Круць М.Ф.
У статті 81 слова "змінити на слово" замінити словами "замінити словом"
 
Враховано   у пункті 8 слово "відкликання" замінити словом "припинення";
 
195. 82.У пункті дев’ятому частини другої статті 52 слово "цивільно-правових" разом з словами "трудових договорів" виключити та додати слова "контрактів".
 
-110- Круць М.Ф.
Статтю 82 викласти у такій редакції:
"82.У пункті дев'ятому частини другої статті 52 слова "цивільно-правових" та "трудових договорів" виключити та додати слово "контрактів"" ;
 
Враховано   у пункті 9 слова "цивільно-правових, трудових договорів" замінити словом "контрактів";
 
196. 83.Пункт десятий частини другої статті 52 викласти в такій редакції:
 
   пункти 10, 17 і 22 викласти в такій редакції:
 
197. "10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;"
 
   "10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу";
 
198. 84.Пункти сімнадцятий, двадцять другий та двадцять третій частини другої статті 52 викласти у такій редакції:
 
-111- Лук'янов В.В.
В пункті 84 проекту слова "передбачених розділом ХVІ цього Закону" замінити словами "віднесених до компетенції наглядової ради розділом ХVІ цього Закону"
 
Враховано      
199. "17) вирішення питань, передбачених розділом ХVІ цього Закону, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
 
   "17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом ХVІ цього Закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства";
 
200. 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до статті 65 цього Закону;
 
-112- Воропаєв Ю.М.
Шпенов Д.Ю.
Частину другу статті 52 Закону доповнити новим пунктом 23 такого змісту:
"23) прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування;"
Пункт 23 частини другої статті 52 Закону вважати пунктом 24.
 
Враховано   "22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 цього Закону";
після пункту 22 доповнити новим пунктом такого змісту:
"23) прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування".
У зв‘язку з цим пункт 23 вважати пунктом 24;
пункт 24 викласти в такій редакції:
"24) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства".
 
201. 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства."
 
      
202. 85. Абзац перший частини першої статті 53 викласти в такій редакції:
 
-113- Лук'янов В.В.
У пункті 85 слова "та/або з числа юридичних осіб - акціонерів" виключити.
 
Відхилено   37) у статті 53:
частини першу-третю викласти в такій редакції:
 
203. "1. Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів."
 
-114- Чуднов В.М.
Оскільки члени наглядової ради є посадовими особами товариства і ними можуть бути виключно фізичні особи, запропоновані проектом зміни до абзацу 1 частини першої статті 53 Закону (стаття 85 законопроекту) необхідно виключити.
 
Відхилено   "1. Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.
 
204. 86. Абзац другий частини першої статті 53 виключити.
 
-115- Палиця І.П.
Пункт 86 проекту (зміни до абзацу другого частини першої статті 53 Закону) виключити.
 
Враховано частково   Член наглядової ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером.
 
205. 87. Частину другу статті 53 змінити та викласти в такій редакції:
 
-116- Круць М.Ф.
В абзаці першому статті 87 слова "змінити та " виключити
 
Враховано      
206. "2. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами товариства. Повноваження представника акціонера – члена наглядової ради дійсні з моменту отримання товариством письмового повідомлення про призначення представника та видачі йому довіреності акціонером – членом наглядової ради."
 
-117- Лук'янов В.В.
У пункті 87 проекту речення "Повноваження представника акціонера - члена наглядової ради дійсні з моменту отримання товариством письмового
повідомлення про призначення представника та видачі йому довіреності акціонером - членом наглядової ради" виключити.
 
Відхилено   2. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами товариства. Повноваження представника акціонера – члена наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером – членом наглядової ради та отримання товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити:
1) прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) представника;
дату народження представника;
3) серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;
місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;
місце проживання або місце перебування представника.
Член наглядової ради – юридична особа несе відповідальність перед товариством за дії свого представника у наглядовій раді.
Акціонери товариства в порядку, передбаченому частиною другою статті 78 Закону, мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями акціонерів – членів наглядової ради про призначення представників у наглядовій раді.
 
    -118- Воропаєв Ю.М.
Шпенов Д.Ю.
Частину другу статті 53 викласти в такій редакції: "2. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами товариства. Повноваження представника акціонера – члена наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером – членом наглядової ради та отримання товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке крім іншого повинно містити:
прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) представника;
дату народження представника;
серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;
місце роботи представника та посада, яку він займає;
місце проживання або місце перебування представника.
Акціонер – член наглядової ради та його представник у наглядовій раді несуть солідарну відповідальність перед товариством.
Акціонери товариства в порядку, передбаченому частиною другою статті 78 Закону, мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями акціонерів – членів наглядової ради про призначення представників у наглядовій раді."
 
Враховано    
207. 88. Частину третю статті 53 викласти в такій редакції:
 
      
208. "3. Обрання членів наглядової ради публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.
 
-119- Лук'янов В.В.
У абзаці третьому пункту 88 проекту після слова "здійснюється" слова "за принципом представництва у складі наглядової ради представників акціонерів або шляхом кумулятивного голосування. Конкретний спосіб обрання членів наглядової ради приватного акціонерного товариства визначається його статутом" замінити на слова "шляхом кумулятивного голосування, якщо інше не визначено його статутом". Абзаци 4, 5 і 6 пункту 88 проекту виключити.
 
Відхилено   3. Обрання членів наглядової ради публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування";
 
209. 4. Обрання членів наглядової ради приватного акціонерного товариства здійснюється за принципом представництва у складі наглядової ради представників акціонерів або шляхом кумулятивного голосування. Конкретний спосіб обрання членів наглядової ради приватного акціонерного товариства визначається його статутом.
 
   після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
"4. Обрання членів наглядової ради приватного акціонерного товариства здійснюється за принципом представництва у складі наглядової ради представників акціонерів або шляхом кумулятивного голосування. Конкретний спосіб обрання членів наглядової ради приватного акціонерного товариства визначається його статутом.
 
210. У випадку обрання членів наглядової ради приватного акціонерного товариства за принципом представництва у її складі представників акціонерів, статутом товариства може бути встановлена залежність членства та/або пропорційність представництва представників акціонерів у складі наглядової ради від кількості належних акціонерам простих акцій або відсутність обмеження в кількості представників акціонера у складі наглядової ради товариства.
 
   У разі обрання членів наглядової ради приватного акціонерного товариства за принципом представництва в її складі представників акціонерів статутом товариства може бути встановлена залежність членства та/або пропорційність представництва представників акціонерів у складі наглядової ради залежно від кількості належних акціонерам простих акцій або відсутність обмеження кількості представників акціонера у складі наглядової ради товариства.
 
211. Порядок представництва представником акціонера у складі наглядової ради приватного акціонерного товариства визначається самим акціонером.
 
   Порядок представництва представником акціонера у складі наглядової ради приватного акціонерного товариства визначається самим акціонером.
 
212. Акціонер має право в будь-який час відкликати свого представника, що представляє його інтереси у складі наглядової ради приватного акціонерного товариства, повідомивши про це товариство у письмовому вигляді. З дати направлення такого повідомлення повноваження представника акціонера в наглядовій раді товариства припиняються."
 
   Акціонер має право в будь-який час відкликати свого представника, що представляє його інтереси у складі наглядової ради приватного акціонерного товариства, письмово повідомивши про це товариство. З дня направлення такого повідомлення повноваження представника акціонера в наглядовій раді товариства припиняються".
 
213. 89. Абзац другий частини третьої статті 53 вважати частиною четвертою статті 53 Закону.
 
      
214. 90. Частини 4-8 статті 53 вважати відповідно частинами 5-9.
 
   У зв’язку з цим частини четверту-восьму вважати відповідно частинами п’ятою-дев’ятою;
 
215. 91. Абзац другий частини шостої статті 53 виключити.
 
-120- Лук'янов В.В.
Пункт 91 проекту виключити.
Залишити абзац другий частини шостої статті 53 в чинній редакції Закону України "Про акціонерні товариства".
 
Відхилено   абзац другий частини сьомої виключити;
 
216. 92. Частину восьму статті 53 вважати частиною дев’ятою, яку змінити та викласти в такій редакції:
 
   частину дев’яту викласти в такій редакції:
 
217. "9. Член наглядової ради здійснює свої повноваження дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством та відповідно до статуту товариства, а представник акціонера – члена наглядової ради товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у наглядовій раді.
 
-121- Лук'янов В.В.
У пункті 92 проекту слова "а представник акціонера - члена наглядової ради товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у наглядовій раді." виключити.
 
Відхилено   "9. Член наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством та відповідно до статуту товариства, а представник акціонера – члена наглядової ради товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у наглядовій раді.
 
218. Від імені товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це загальними зборами.
 
   Від імені товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це загальними зборами.
 
219. У договорі (контракті) з членом наглядової ради товариства може бути передбачена виплата йому винагороди.
 
-122- Воропаєв Ю.М.
Шпенов Д.Ю.
Частину дев’яту статті 53 викласти в такій редакції: "9. Член наглядової ради здійснює свої повноваження дотримуючись умов цивільно-правового договору з товариством та відповідно до статуту товариства, а представник акціонера – члена наглядової ради товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у наглядовій раді.
Від імені товариства цивільно-правовий договір підписує особа, уповноважена на це загальними зборами.
Дія цивільно-правового договору з членом наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.
Виконання повноважень члена наглядової ради державними службовцями здійснюється у випадках та в порядку, визначених законом. Виконання повноважень члена наглядової ради особами, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, здійснюється відповідно до закону."
 
Враховано частково      
220. Дія договору (контракту) з членом наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.
 
   Дія договору (контракту) з членом наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.
 
221. Виконання повноважень члена наглядової ради державними службовцями здійснюється у випадках та в порядку, визначених законом. Виконання повноважень члена наглядової ради особами, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, здійснюється відповідно до закону".
 
   Виконання повноважень члена наглядової ради державними службовцями здійснюється у випадках та порядку, визначених законом. Виконання повноважень члена наглядової ради особами, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, здійснюється відповідно до закону";
 
222. 93. В частині першій статті 54 слова "або положенням про наглядову раду" виключити.
 
   38) у абзаці першому частини першої статті 54 слова "або положенням про наглядову раду" виключити;
 
223. 94. В абзаці п’ятому частини першої статті 55 слова "або положення про наглядову раду" виключити.
 
-123- Палиця І.П.
Пункт 94 проекту (зміни до абзацу п'ятого частини першої статті 55) виключити.
 
Відхилено   39) у статті 55:
в абзаці п’ятому частини першої слова "або положення про наглядову раду" виключити;
 
224. 95. Частину другу статті 55 викласти в такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
225. "2. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Статутом товариства може встановлюватися більша кількість членів наглядової ради, необхідна для визнання її засідань правомочними."
 
   "2. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Статутом товариства може встановлюватися більша кількість членів наглядової ради, необхідна для визнання її засідань правомочними";
 
226. 96. В частині четвертій статті 55 слова "або положенням про наглядову раду" виключити.
 
   у частині четвертій та в абзаці другому частини п‘ятої слова "або положенням про наглядову раду" виключити;
 
227. 97. В абзаці другому частини п’ятої статті 55 слова "або положенням про наглядову раду" виключити.
 
      
228. 98. Частину шосту статті 55 викласти в такій редакції:
 
   частину шосту викласти в такій редакції:
 
229. "6. Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п’яти днів після проведення засідання."
 
   "6. Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п’яти днів після проведення засідання";
 
230. 99. В частині другій статті 56 слова "або положенням про наглядову раду" виключити.
 
   40) у статті 56:
у частині другій слова "або положенням про наглядову раду" виключити;
 
231. 100. Абзац другий частини четвертої статті 56 виключити.
 
   абзац другий частини четвертої виключити.
 
232. 101. Друге речення абзацу першого частини першої статті 57 виключити.
 
   41) у частині першій статті 57:
друге речення абзацу першого виключити;
 
233. 102. В абзаці другому частини першої статті 57 Закону слова "з одночасним припиненням договору" виключити.
 
   в абзаці другому слова "з одночасним припиненням договору" виключити;
 
234. 103. Доповнити частину першу статті 57 Закону абзацом четвертим такого змісту:
 
-124- Воропаєв Ю.М.
Шпенов Д.Ю.
Частину першу статті 57 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
"З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія цивільно-правового договору, укладеного з таким членом наглядової ради".
 
Відхилено   частину першу доповнити абзацом восьмим такого змісту:
 
235. "З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з таким членом наглядової ради".
 
   "З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним";
 
236. 104. Частину четверту статті 58 після слова "повну" доповнити словом "цивільну", після слів "ревізійної комісії" доповнити словами "цього товариства".
 
   42) у статті 58:
частину четверту після слова "повну" доповнити словом "цивільну", а після слів "ревізійної комісії" - словами "цього товариства";
 
237. 105. Частину п’яту статті 58 викласти в такій редакції:
 
-125- Кармазін Ю.А.
Частину п’яту статті 58 викласти в такій редакції: "".5. Права та обов’язки членів виконавчого органу акціонерного товариства визначаються цим Законом, іншими актами законодавства, статутом товариства або положенням про виконавчий орган товариства, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом виконавчого органу. Від імені товариства трудовий договір (контракт) підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на те наглядовою радою.", оскільки згідно з ст. 21 КЗпП України контракт є особливою формою трудового договору.
 
Відхилено   частину п’яту викласти в такій редакції:
 
238. "5. Права та обов’язки членів виконавчого органу акціонерного товариства визначаються цим Законом, іншими актами законодавства, статутом товариства або положенням про виконавчий орган товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом виконавчого органу. Від імені товариства контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою."
 
   "5. Права та обов’язки членів виконавчого органу акціонерного товариства визначаються цим Законом, іншими актами законодавства, статутом товариства та/або положенням про виконавчий орган товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом виконавчого органу. Від імені товариства контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою";
 
239. 106. Речення друге частини четвертої статті 59 викласти в такій редакції:
 
      
240. "Протокол засідання колегіального виконавчого органу підписується головуючим та надається за вимогою для ознайомлення члену колегіального виконавчого органу, члену наглядової ради або представнику профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу."
 
   43) у статті 59:
друге речення частини четвертої викласти в такій редакції: "Протокол засідання колегіального виконавчого органу підписується головуючим та надається за вимогою для ознайомлення члену колегіального виконавчого органу, члену наглядової ради або представнику профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу";
 
241. 107. В абзаці першому частини п’ятої статті 59 слова "або положенням про виконавчий орган" виключити.
 
   в абзаці першому частини п’ятої слова "або положенням про виконавчий орган" виключити;
 
242. 108. В частині першій статті 60 слова "або положенням про виконавчий орган" виключити.
 
   44) у частині першій статті 60 слова "або положенням про виконавчий орган" виключити;
 
243. 109. Абзац третій частини першої статті 61 викласти у такій редакції:
 
-126- Кармазін Ю.А.
Абзац третій частини першої статті 61 викласти в такій редакції: "Підстави припинення повноважень голови та/або члена виконавчого органу встановлюються законом, статутом товариства, а також трудовим договором (контрактом), укладеним з головою та/або членом виконавчого органу.", оскільки згідно з ст. 21 КЗпП України контракт є особливою формою трудового договору.
 
Відхилено   45) у статті 61:
абзац третій частини першої викласти в такій редакції:
 
244. "Підстави припинення повноважень голови та/або члена виконавчого органу встановлюються законом, статутом товариства, а також контрактом, укладеним з головою та/або членом виконавчого органу."
 
   "Підстави припинення повноважень голови та/або члена виконавчого органу встановлюються законом, статутом товариства, а також контрактом, укладеним з головою та/або членом виконавчого органу";
 
245. 110. Частину третю статті 61 викласти в такій редакції:
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
246. "3. У разі відсторонення голови виконавчого органу або особи, яка виконує його повноваження, від здійснення повноважень, наглядова рада зобов’язана протягом 10 днів з моменту ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання загальних зборів товариства, у порядку денному яких повинно бути питання про переобрання голови виконавчого органу товариства."
 
   "3. У разі відсторонення голови виконавчого органу або особи, яка виконує його повноваження, від здійснення повноважень наглядова рада зобов’язана протягом 10 днів з дати ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання загальних зборів товариства, до порядку денного яких повинно бути включено питання про переобрання голови виконавчого органу товариства";
 
247. 111. Частину четверту статті 62 викласти в такій редакції:
 
   46) частину четверту статті 62 викласти в такій редакції:
 
248. "4. Посадовим особам органів акціонерного товариства виплачується винагорода тільки на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними."
 
   "4. Посадовим особам органів акціонерного товариства виплачується винагорода лишена умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними";
 
249. 112. Перше речення частини першої статті 64 змінити, доповнити новим реченням та викласти в такій редакції:
 
-127- Круць М.Ф.
В абзаці першому статті 112 слова "змінити, доповнити новим
реченням та " виключити ;
 
Враховано   47) у статті 64:
абзац перший викласти в такій редакції:
 
250. "1. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання становитимуть 10 і більше відсотків простих акцій товариства (далі – значний пакет акцій), зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання відповідного пакета акцій подати товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, кожній біржі, на якій товариство пройшло процедуру лістингу, та опублікування в офіційному друкованому органі.
 
-128- Кармазін Ю.А.
Перше речення частини першої статті 64 змінити, доповнити новим реченням та викласти в такій редакції:
""1. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання становитимуть 10 і більше відсотків простих акцій товариства (далі – значний пакет акцій), зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання відповідного пакета акцій подати товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, кожній біржі, на якій товариство пройшло процедуру лістингу, та опублікування на веб-сайті офіційного органу та на власному веб-сайті (сторінці) в мережі Інтернет, щодо електронної адреси якої повинні бути повідомлені всі акціонери, з обов’язковим забезпеченням можливості безоплатного отримання повідомлень про зміни на цій сторінці через систему "RSS" (Rеаlly Sіmрlе Syndісаtіоn), а так само електронною поштою, невідкладно після появи цих змін на веб-сайті (сторінці).
Положення цієї частини статті розповсюджуються на осіб, що вже є власниками значного пакета акцій, з урахуванням кількості акцій, які належать їм та їх афілійованим особам.", оскільки оприлюднення інформації на веб-сайті повинно зменшити витрати державних органів та осіб, які вимушені користуватися цими послугами, на оприлюднення та доступ до такої інформації і дати інформацію міноритаріям.
 
Відхилено   "1. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання становитимуть 10 і більше відсотків простих акцій товариства (далі – значний пакет акцій), зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання відповідного пакета акцій подати товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, кожній біржі, на якій товариство пройшло процедуру лістингу, та опублікування в офіційному друкованому органі";
 
251. Положення цієї частини статті не розповсюджуються на осіб, що вже є власниками значного пакета акцій, з урахуванням кількості акцій, які належать їм та їх афілійованим особам."
 
-129- Лук'янов В.В.
У пункті 112 проекту слова "Положення цієї частини статті не розповсюджуються на осіб, що вже є власниками значного пакета акцій, з урахуванням кількості акцій, які належать їм та їх афілійованим особам" виключити та перенести у Прикінцеві та перехідні положення (пункт 172 проекту).
 
Відхилено   доповнити абзацом третім такого змісту:
"Положення цієї частини статті не поширюються на осіб, які вже є власниками значного пакета акцій, з урахуванням кількості акцій, що належать їм та їх афілійованим особам";
 
252. 113. Абзац перший частини першої статті 65 викласти в такій редакції:
 
-130- Кармазін Ю.А.
Абзац перший частини першої статті 65 викласти в такій редакції: "1. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала власником контрольного пакета акцій товариства, протягом 20 днів з дати придбання зобов'язана запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції товариства", вилучивши слова "крім випадків придбання контрольного пакета акцій у процесі приватизації".
 
Відхилено   48) у статті 65:
частину першу викласти в такій редакції:
 
253. "1. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала власником контрольного пакета акцій товариства, протягом 20 днів з дати придбання зобов'язана запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції товариства, крім випадків придбання контрольного пакета акцій у процесі приватизації."
 
   "1. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала власником контрольного пакета акцій товариства, протягом 20 днів з дати придбання зобов'язана запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції товариства, крім випадків придбання контрольного пакета акцій у процесі приватизації.
 
254. 114. Абзац другий частини першої статті 65 викласти у такій редакції:
 
      
255. "Зазначена особа (особи, що діють спільно) надсилає до товариства публічну безвідкличну пропозицію (оферту) для всіх акціонерів - власників простих акцій товариства про придбання акцій на адресу місцезнаходження товариства на ім'я наглядової ради або виконавчого органу (якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом товариства) та повідомляє про це Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку і кожну фондову біржу (біржі), на якій товариство пройшло процедуру лістингу. Наглядова рада (або виконавчий орган товариства, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом товариства) зобов’язана надіслати зазначену письмову пропозицію кожному акціонеру відповідно до переліку акціонерів товариства протягом 10 днів з моменту отримання відповідних документів від особи (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій товариства."
 
   Зазначена особа (особи, що діють спільно) надсилає до товариства публічну безвідкличну пропозицію (оферту) для всіх акціонерів - власників простих акцій товариства про придбання акцій на адресу місцезнаходження товариства на ім'я наглядової ради або виконавчого органу (якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом товариства) та повідомляє про це Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку і кожну фондову біржу (біржі), на якій товариство пройшло процедуру лістингу. Наглядова рада (або виконавчий орган товариства, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом товариства) зобов’язана надіслати зазначену письмову пропозицію кожному акціонеру відповідно до переліку акціонерів товариства протягом 10 днів з моменту отримання відповідних документів від особи (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій товариства";
 
256. 115. Пункт третій частини другої статті 65 викласти в такій редакції:
 
   пункт 3 частини другої доповнити словами "відповідно до частини третьої цієї статті";
 
257. "3) строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції щодо придбання акцій, відповідно до частини третьої цієї статті;"
 
      
258. 116. Частину третю статті 65 викласти в такій редакції:
 
-131- Кармазін Ю.А.
Частину третю статті 65 викласти в такій редакції: "3. Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити особу (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, щодо прийняття пропозиції про придбання акцій, має становити від 30 до 60 днів з дати надходження пропозиції.", оскільки недоцільно встановлювати строк у 120 днів, що може впливати на ефективність діяльності товариства та фактичного "заморожування" коштів, які могли б бути отримані за ці акції.
 
Відхилено   частину третю викласти в такій редакції:
 
259. "3. Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити особу (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, щодо прийняття пропозиції про придбання акцій, має становити від 30 до 120 днів з дати надходження пропозиції."
 
   "3. Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити особу (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, щодо прийняття пропозиції про придбання акцій, має становити від 30 до 120 днів з дати надходження пропозиції";
 
260. 117. В частині четвертій статті 65 слова "частини третьої" виключити.
 
   у частині четвертій слова "частини третьої" виключити;
 
261. 118. Частину п’яту статті 65 доповнити та викласти у такій редакції:
 
-132- Круць М.Ф.
В абзаці першому статті 118 слова "доповнити та " виключити
 
Враховано   частину п’яту викласти в такій редакції:
 
262. "5. Протягом 30 днів після закінчення зазначеного у пропозиції строку особа (особи, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, повинна сплатити акціонерам, які прийняли пропозицію, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної у пропозиції ціни придбання, а акціонер, який прийняв пропозицію, повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, права власності на його акції."
 
   "5. Протягом 30 днів з дня закінчення зазначеного у пропозиції строку особа (особи, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, повинна сплатити акціонерам, які прийняли пропозицію, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної у пропозиції ціни придбання, а акціонер, який прийняв пропозицію, повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, права власності на його акції";
 
263. 119. Статтю 65 доповнити частиною шостою у такій редакції:
 
-133- Круць М.Ф.
В абзаці першому статті 119 слова " у такій редакції" замінити словами " такого змісту "
 
Враховано   доповнити частиною шостою такого змісту:
 
264. "6. Положення цієї статті не розповсюджуються на особу (осіб, що діють спільно), що вже є власником контрольного пакета акцій з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам."
 
-134- Лук'янов В.В.
У пункті 119 проекту слова "Положення цієї статті не розповсюджуються на особу (осіб, що діють спільно), що вже є власником контрольного пакета акцій з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам" виключити та перенести у Прикінцеві та перехідні положення (пункт 172 проекту).
 
Відхилено   "6. Положення цієї статті не поширюється на особу (осіб, що діють спільно), яка вже є власником контрольного пакета акцій, з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам";
 
    -135- Кармазін Ю.А.
Вилучити доповнення статті 65 частиною шостою у такій редакції: "6. Положення цієї статті не розповсюджуються на особу (осіб, що діють спільно), що вже є власником контрольного пакета акцій з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам.". Правила повинні бути єдиними для всіх акціонерів.
 
Відхилено    
265. 120. Доповнити Закон статтею 65-1 наступного змісту:
 
-136- Лук'янов В.В.
У пункті 120 проекту по тексту статті слова, цифри та знаки "95% акцій" замінити словами, цифрами та знаками "95% і більше акцій".
Абзац сьомий пункту (частину третю проекту статті 65-1) викласти у такій редакції: "Ціна придбання акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 цього Закону. Вартість послуг незалежного оцінювача оплачується особою (особами, що діють спільно) яка є власником 95% акцій товариства"
Доповнити пункт 120 наступним реченням (проект статті - частиною шостою): "6. Порядок викупу акцій акціонером (акціонерами) -власником (власниками) 95% і більше акцій товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.)
 
Враховано частково   49) розділ ХІ доповнити статтею 65-1 такого змісту:
 
    -137- Кармазін Ю.А.
Статтю 65-1 викласти в такій редакції: "Стаття 65-1. Викуп акцій товариства акціонером – власником 95% акцій товариства
1. Особа (особи, що діють спільно), яка є власником 95% акцій товариства, має право звертатися до всіх акціонерів з пропозицією продати належні їм прості акції товариства, а акціонери мають право вимагати від такої особи обов’язково викупити в них належні їм прості акції цьому акціонеру.
2. Особа (особи, що діють спільно), яка є власником 95% акцій товариства, надсилає до товариства публічну безвідкличну вимогу для всіх акціонерів – власників простих акцій товариства про придбання акцій та повідомляє про це Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку, а також кожну фондову біржу, на якій товариство пройшло процедуру лістингу.
3. Товариство повинно надіслати зазначену письмову пропозицію кожному акціонеру відповідно до переліку акціонерів протягом 10 календарних днів з моменту отримання відповідних документів від особи (осіб, що діють спільно), яка є власником 95% акцій товариства. Така пропозиція також надається зберігачу (зберігачам), у яких відкрито рахунок у цінних паперах особи (осіб, що діють спільно), яка є власником 95% акцій товариства.
4. Пропозиція про придбання простих акцій повинна містити дані про:
1) особу (кожну з осіб, що діють спільно) яка є власником 95% акцій товариства, та її афілійованих осіб – прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій товариства, належних кожній із зазначених осіб;
2) ціну придбання акцій та порядок її визначення;
3) строк, протягом якого акціонери можуть вчинити необхідні дії для продажу належних їм акцій, який не може бути менше 10 календарних днів з дати одержання акціонером відповідної пропозиції;
4) порядок оплати акцій, що придбаваються;
5) відомості про зберігача (зберігачів), в якому відкрито рахунок у цінних паперах особи (осіб, що діють спільно) яка є власником 95% акцій товариства, для здійснення придбання простих акцій у інших акціонерів товариства.
5. Ціна придбання акцій не може бути меншою за середньозважену ринкову ціну, що склалася на фондовій біржі, на якій акції товариства перебувають в обігу.
6. Особа (особи, що діють спільно), яка є власником 95% акцій товариства, після надіслання товариству вимоги про придбання простих акцій зобов’язана придбати прості акції у всіх інших акціонерів товариства. Інші акціонери товариства, у випадку надання згоди на продаж належних ним простих акцій, зобов’язані вчинити всі необхідні дії для продажу належних їм простих акцій особі (особам, що діють спільно), яка є власником 95% акцій товариства.
7. Під час отримання акцій, які акціонери погодилися продати, особа (особи, що діють спільно), яка є власником 95% акцій товариства, повинна оплатити акціонерам, які продали їй свої прості акції, вартість їх акцій за ціною придбання, зазначеною у відповідній пропозиції чи угоді, яку ці акціонери погодилися укласти із власником 95% акцій товариства.".
Слід вилучити з частини 5 речення: "В разі відсутності акцій товариства в обігу на фондовій біржі, ціна придбання акцій не може бути меншою за ціну, визначену незалежним оцінювачем. Вартість послуг незалежного оцінювача оплачується особою (осами, що діють спільно) яка є власником 95% акцій товариства", оскільки інакше будуть порушені права міноритарії, а оцінювача буде захищати інтереси власника 95% акцій товариства.
 
Відхилено    
    -138- Круць М.Ф.
В абзаці першому статті 120 слова "наступного змісту" замінити словами
" такого змісту "
 
Враховано    
    -139- Писаренко В.В.
Пункт 120 розділу І законопроекту (щодо доповнення Закону новою статтею 65-1) виключити.
 
Відхилено    
266. "Стаття 65-1. Викуп акцій товариства акціонером – власником 95% акцій товариства"
 
-140- Сандлер Д.М.
Стаття 65-1. Викуп акцій товариства акціонером – власником 95 і більше відсотків акцій товариства
1. Особа (особи, що діють спільно), яка є власником 95 і більше відсотків акцій товариства, має право вимагати у всіх акціонерів продати належні їм прості акції товариства цій особі (особам, що діють спільно). У такому разі акціонери зобов’язані продати належні їм прості акції вищевказаній особі (особам).
Ціна придбання акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до частини третьої статті 8 цього Закону. Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється виключно у грошовій формі.
Особа (особи, що діють спільно), яка є власником 95 і більше відсотків акцій товариства, надсилає до товариства повідомлення про свій намір викупити акції та необхідність здійснення оцінки ринкової вартості акцій товариства, що належать іншим акціонерам.
З метою здійснення оцінки ринкової вартості акцій товариства наглядова рада (або виконавчий орган товариства, якщо створення наглядової ради не передбачено статутом товариства) не пізніше 15 календарних днів з моменту отримання товариством повідомлення зазначеного у частині першої цієї статті приймає рішення про залучення суб’єкта оціночної діяльності - суб’єкта господарювання.
Укладення договору з суб’єктом оціночної діяльності - суб’єктом господарювання та оплата вартості його послуг здійснюються особою (особами, що діють спільно), яка є власником 95 і більше відсотків акцій товариства.
Не пізніше 15 календарних днів з моменту отримання товариством звіту суб’єкта оціночної діяльності - суб’єкта господарювання, залученого для здійснення оцінки ринкової вартості акцій товариства, що належать акціонерам, які є власниками менш ніж 95 відсотків акцій товариства, наглядова рада (або виконавчий орган товариства, якщо створення наглядової ради не передбачено статутом товариства) затверджує ринкову вартість акцій товариства, яка визначена відповідно до статті 8 цього Закону, та повідомляє про це особу (осіб, що діють спільно), яка є власником 95 і більше відсотків акцій товариства. До повідомлення додаються копії протоколу (витягу з протоколу) наглядової ради (або виконавчого органу товариства, якщо створення наглядової ради не передбачено статутом товариства), засвідчені товариством.
2. Особа (особи, що діють спільно), яка є власником 95 і більше відсотків акцій товариства, після отримання повідомлення щодо затвердження ринкової вартості акцій товариства, зазначеного у частині першої цієї статті, надсилає до товариства публічну безвідкличну вимогу для всіх акціонерів – власників простих акцій товариства про придбання акцій та повідомляє про це Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку, а також кожну фондову біржу, на якій товариство пройшло процедуру лістингу. Така вимога також надається зберігачу (зберігачам), у яких відкрито рахунок у цінних паперах особи (осіб, що діють спільно), яка є власником 95 і більше відсотків акцій товариства.
Публічна безвідклична вимога про придбання простих акцій повинна містити дані про:
1) особу (кожну з осіб, що діють спільно) яка є власником 95 і більше відсотків акцій товариства, та її афілійованих осіб – прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій товариства, належних кожній із зазначених осіб;
2) ціну придбання акцій з посиланням на відповідне рішення наглядової ради (або виконавчого органу товариства, якщо створення наглядової ради не передбачено статутом товариства), яким затверджена ринкова вартість акцій товариства;
3) строк, протягом якого акціонери зобов’язані вчинити необхідні дії для продажу належних їм акцій, який не може бути менше 10 календарних днів з дати одержання акціонером відповідної вимоги;
4) умови та порядок оплати акцій, що придбаваються, у тому числі строк їх оплати, який не може бути більший ніж 90 календарних днів з дати направлення вимоги до товариства про придбання простих акцій. У разі якщо на акції, що придбаваються, накладений арешт, зазначений строк обчислюється від дня коли особа (особи, що діють спільно), яка є власником 95 і більше відсотків простих акцій товариства, довідалася чи могла довідатися про відміну чи зняття арешту з вказаних акцій;
5) відомості про нотаріуса, у депозит якого будуть внесені грошові кошти, у випадку, передбаченому у частині 4 цієї статті, або відомості про депозитарія цінних паперів, з яким товариством укладений договір про обслуговування емісії акцій товариства та якому буде здійснено перерахування належних акціонерам коштів у випадку, передбаченому у частині 4 цієї статті;
6) зворотню поштову адресу такої особи;
7) відомості про зберігача (зберігачів), в якому відкрито рахунок у цінних паперах особи (осіб, що діють спільно) яка є власником 95 і більше відсотків акцій товариства, для здійснення придбання простих акцій у інших акціонерів товариства.
Вимога підписується особою (особами, що діють спільно), яка є власником 95 і більше відсотків акцій товариства або її уповноваженим представником.
Протягом 15 календарних днів після отримання вимоги товариство зобов'язане надіслати реєстратору або депозитарію акцій товариства повідомлення про це та копію такої вимоги, отримати реєстр (зведений реєстр) власників іменних цінних паперів товариства у реєстратора або депозитарія та передати його особі (особам, що діють спільно) яка є власником 95 і більше відсотків акцій товариства для здійснення повідомлення акціонерів про викуп їх акцій.
З дати отримання повідомлення та копії вимоги про придбання простих акцій від товариства реєстратором або депозитарієм всі акції товариства, які будуть викуповуватися блокуються реєстратором або депозитарієм на підставі вищевказаних документів.
Блокування знімається депозитарієм або реєстратором, якщо особа (особи, що діють спільно), яка є власником 95 і більше відсотків простих акцій товариства, не надала документи, що підтверджують оплату акцій, які викуповуються. У цьому випадку блокування знімається після спливу 90 календарних днів з дати блокування цінних паперів або, якщо на акції був накладений арешт, протягом 90 календарних днів, коли особа (особи, що діють спільно), яка є власником 95 і більше відсотків простих акцій товариства, довідалася чи могла довідатися про відміну чи зняття арешту з вказаних акцій.
3. Протягом 15 календарних днів після отримання реєстру (зведеного реєстру) власників іменних цінних паперів від товариства особа (особи, що діють спільно), яка є власником 95 і більше відсотків акцій товариства, зобов'язана надіслати копію зазначеної письмової вимоги кожному акціонеру відповідно до інформації, що вказана у реєстрі (зведеному реєстрі) власників іменних цінних паперів товариства. До вимоги про придбання простих акцій додається договір приєднання, відповідно до якого переходить право власності на акції до особи (осіб, що діють спільно), яка є власником 95 і більше відсотків акцій товариства.
Типова форма такого договору приєднання затверджується Державною комісією про цінні папери та фондовий ринок.
У разі коли акції товариства, які викуповуються, є предметом застави або іншого обтяження, копія письмової вимоги також надсилається заставодержателю або особі, в інтересах якої встановлено обтяження, згідно інформації, отриманої від реєстратора або депозитарію.
Власник акцій, що викуповуються, протягом строку, вказаному у вимозі про придбання простих акцій, зобов’язаний направити на адресу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником 95 і більше відсотків простих акцій товариства, підписаний договір приєднання, сертифікат акцій (якщо акції існують у документарній формі), належним чином оформлене передавальне розпорядження або розпорядження про переказ цінних паперів, зазначивши банківські реквізити його рахунку на який повинні бути перераховані кошти, або вказавши адресу для поштового переказу коштів.
Протягом 30 календарних днів після закінчення строку, протягом якого акціонери зобов’язані вчинити необхідні дії для продажу належних їм акцій, особа (особи, що діють спільно), яка є власником 95 і більше відсотків простих акцій товариства, повинна оплатити акціонерам вартість їх акцій за ціною придбання, зазначеною у відповідній вимозі, банківським або поштовим переказом згідно банківським реквізитам або на поштову адресу, що вказані акціонерами, акції яких викуповуються.
4. Якщо особа (особи, що діють спільно), яка є власником 95 і більше відсотків простих акцій товариства не отримала у встановлений строк договору та/або інших документів, зазначених у частині 3 цієї статті, від власників акцій, що викуповуються, або якщо в отриманих документах не має необхідних відомостей стосовно банківських реквізитів або адреси для поштового переказу коштів, особа (особи, що діють спільно), яка є власником 95 і більше відсотків простих акцій товариства, зобов’язана внести належні таким акціонерам гроші у депозит нотаріуса. При цьому внесення грошей у депозит нотаріуса є належним виконанням зобов’язання щодо оплати акцій, що викуповуються.
Якщо акції товариства випущені у бездокументарній формі особа (особи, що діють спільно), яка є власником 95 і більше відсотків простих акцій товариства, має право перерахувати кошти за акції, що викуповуються, депозитарію цінних паперів, з яким товариством укладений договір про обслуговування емісії акцій товариства та інформація про якого була зазначена у повідомленні про придбання простих акцій товариства. При цьому перерахування коштів депозитарію є належним виконанням зобов’язання щодо оплати акцій, що викуповуються.
Якщо номінальним утримувачем не буде надано інформацію про власників акцій - клієнтів номінальних утримувачів, особа (особи, що діють спільно), яка є власником 95 і більше відсотків простих акцій товариства, зобов’язана перерахувати кошти за акції, що викуповуються, номінальному утримувачу, який вказаний у реєстрі (зведеному реєстрі) власників іменних цінних паперів товариства, або депозитарію цінних паперів (якщо акції товариства випущені у бездокументарній формі), з яким товариством укладений договір про обслуговування емісії акцій товариства. При цьому перерахування коштів номінальному утримувачу або депозитарію є належним виконанням зобов’язання щодо оплати акцій, що викуповуються.
5. Протягом 3 робочих днів після надання особі, яка веде облік прав власності на акції товариства, документів, які підтверджують оплату акцій, що викуповуються, зазначена особа зобов’язана списати ці акції з рахунків їх власників, а також з рахунків номінальних утримувачів та зарахувати їх на рахунок особи (осіб, що діють спільно), яка є власником 95 і більше відсотків простих акцій товариства.
6. Викуп акцій особою (особами, що діють спільно), яка є власником 95 і більше відсотків простих акцій товариства не вважається професійною діяльністю з торгівлі цінними паперами, не потребує участі торговця цінними паперами та отримання ліцензії на здійснення валютних операцій або інших дозволів та узгоджень з боку держави (державних органів).
7. Послуги незалежного оцінювача, реєстратора, депозитарію та зберігача, а також документально підтверджені витрати, пов'язані з викупом акцій, оплачується (відшкодовуються) особою (особами, що діють спільно) яка є власником 95 і більше відсотків простих акцій товариства та здійснює придбання простих акцій товариства.
 
Враховано частково   "Стаття 65-1. Примусовий викуп акцій товариства акціонером – власником 95 і більше відсотків акцій товариства
 
267. 1. Особа (особи, що діють спільно), яка є власником 95% акцій товариства, має право вимагати у всіх акціонерів продати належні їм прості акції товариства. У такому разі акціонери зобов’язані продати належні їм прості акції цьому акціонеру.
 
   1. Особа (особи, що діють спільно), яка є власником 95 і більше відсотків акцій товариства, має право вимагати у всіх акціонерів продати належні їм прості акції товариства цій особі (особам, що діють спільно), крім випадку перебування акцій товариства у біржовому реєстрі в результаті проходження товариством процедури лістингу акцій. У такому разі акціонери зобов’язані продати належні їм прості акції зазначеній у цій частині особі (особам).
Ціна примусового викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 цього Закону.
Ціна примусового викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню надсилання до товариства повідомлення про намір особи (осіб, що діють спільно), яка є власником 95 і більше відсотків акцій товариства, здійснити примусовий викуп акцій.
Оплата акцій, що примусово викуповуються, здійснюється виключно у грошовій формі.
 
268. Особа (особи, що діють спільно), яка є власником 95% акцій товариства, надсилає до товариства публічну безвідкличну вимогу для всіх акціонерів – власників простих акцій товариства про придбання акцій та повідомляє про це Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку, а також кожну фондову біржу, на якій товариство пройшло процедуру лістингу.
 
   Особа (особи, що діють спільно), яка є власником 95 і більше відсотків акцій товариства, надсилає до товариства повідомлення про свій намір викупити акції та необхідність здійснення оцінки ринкової вартості акцій товариства, що належать іншим акціонерам.
 
269. Товариство повинно надіслати зазначену письмову вимогу кожному акціонеру відповідно до переліку акціонерів протягом 10 календарних днів з моменту отримання відповідних документів від особи (осіб, що діють спільно), яка є власником 95% акцій товариства. Така вимога також надається зберігачу (зберігачам), у яких відкрито рахунок у цінних паперах особи (осіб, що діють спільно), яка є власником 95% акцій товариства
 
   З метою здійснення оцінки ринкової вартості акцій товариства наглядова рада (або виконавчий орган товариства, якщо створення наглядової ради не передбачено статутом товариства) не пізніше 15 календарних днів з дня отримання товариством повідомлення про намір особи (осіб, що діють спільно), яка є власником 95 і більше відсотків акцій товариства, здійснити примусовий викуп акцій, приймає рішення про залучення суб’єкта оціночної діяльності - суб’єкта господарювання (у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 8 цього Закону) або звертається до фондової біржі, на якій акції товариства перебувають в обігу (у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 8 цього Закону).
Суб’єкт оціночної діяльності – суб’єкт господарювання зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дати укладення відповідного договору з товариством надати товариству звіт про оцінку акцій. Фондова біржа протягом 30 календарних днів з дати отримання від товариства звернення зобов’язана надати товариству довідку про біржовий курс акції. У разі якщо на день, що передує дню надсилання до товариства повідомлення про намір особи (осіб, що діють спільно), яка є власником 95 і більше відсотків акцій товариства, здійснити примусовий викуп акцій, біржовий курс акції не визначено, фондова біржа надає біржовий курс акції на найближчий попередній день, у який визначався біржовий курс.
Не пізніше 15 календарних днів з дати отримання товариством звіту суб’єкта оціночної діяльності - суб’єкта господарювання або довідки про біржовий курс акції товариства наглядова рада (або виконавчий орган товариства, якщо створення наглядової ради не передбачено статутом товариства) затверджує ринкову вартість акцій товариства та повідомляє про це особу (осіб, що діють спільно), яка є власником 95 і більше відсотків акцій товариства. До повідомлення додаються копії протоколу (витягу з протоколу) наглядової ради (або виконавчого органу товариства, якщо створення наглядової ради не передбачено статутом товариства), засвідчені у встановленому законодавством порядку.
2. Особа (особи, що діють спільно), яка є власником 95 і більше відсотків акцій товариства, після отримання повідомлення щодо затвердження ринкової вартості акцій товариства, зазначеного у частині першій цієї статті, має право надіслати до товариства публічну безвідкличну вимогу для всіх акціонерів – власників простих акцій товариства про примусовий викуп акцій. У такому разі копія вимоги надсилається особою (особами, що діють спільно), яка є власником 95 і більше відсотків акцій товариства, до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку забезпечує оприлюднення у встановленому нею порядку публічної безвідкличної вимоги про примусовий викуп акцій.
Публічна безвідклична вимога про примусовий викуп акцій також надається особою (особами, що діють спільно), яка є власником 95 і більше відсотків акцій товариства, зберігачу (зберігачам), у якого відкрито рахунок у цінних паперах цієї особи (осіб, що діють спільно).
 
270. 2. Вимога про придбання простих акцій повинна містити дані про:
 
   Публічна безвідклична вимога про примусовий викуп простих акцій повинна містити дані про:
 
271. 1) особу (кожну з осіб, що діють спільно) яка є власником 95% акцій товариства, та її афілійованих осіб – прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій товариства, належних кожній із зазначених осіб;
 
   1) особу (кожну з осіб, що діють спільно), яка є власником 95 і більше відсотків акцій товариства, та її афілійованих осіб – прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій товариства, належних кожній із зазначених осіб;
 
272. 2) ціну придбання акцій та порядок її визначення;
 
   2) ціну придбання акцій з посиланням на відповідне рішення наглядової ради (або виконавчого органу товариства, якщо створення наглядової ради не передбачено статутом товариства), яким затверджена ринкова вартість акцій товариства;
 
273. 3) строк, протягом якого акціонери зобов’язані вчинити необхідні дії для продажу належних їм акцій, який не може бути менше 10 календарних днів з дати одержання акціонером відповідної вимоги;
 
      
274. 4) порядок оплати акцій, що придбаваються;
 
   3) умови та порядок оплати акцій, що придбаваються, у тому числі строк їх оплати, який не може перевищувати 90 календарних днів з дати направлення вимоги до товариства про придбання простих акцій;
 
275. 5) відомості про зберігача (зберігачів), в якому відкрито рахунок у цінних паперах особи (осіб, що діють спільно) яка є власником 95% акцій товариства, для здійснення придбання простих акцій у інших акціонерів товариства.
 
   4) нотаріуса, у депозит якого будуть внесені грошові кошти у разі примусового викупу простих акцій товариства, на які накладено обмеження (обтяження).
Вимога підписується особою (особами, що діють спільно), яка є власником 95 і більше відсотків акцій товариства, або її уповноваженим представником.
Протягом 15 календарних днів після отримання вимоги товариство зобов'язане надіслати депозитарію копію цієї вимоги, отримати перелік акціонерів від депозитарія та повідомити акціонерів про примусовий викуп їхніх акцій особою (особами, що діють спільно), яка є власником 95 і більше відсотків акцій товариства.
У разі наявності обмеження (обтяження) простих акцій товариства депозитарій повинен разом з переліком акціонерів надати товариству таку інформацію:
1) прізвище, ім’я та по батькові (найменування) акціонера, акції якого примусово викуповуються та на які накладено обмеження (обтяження);
2) кількість акцій, які примусово викуповуються та на які накладено обмеження (обтяження);
3) вид обмеження (обтяження), яке накладено на акції, що примусово викуповуються;
4) прізвище, ім’я та по батькові (найменування) особи, в інтересах якої накладено обмеження (обтяження) акцій, що примусово викуповуються;
5) найменування органу, який встановив обмеження (обтяження) на акції, що примусово викуповуються.
Не пізніше наступного робочого дня після отримання товариством від депозитарія зазначеної у цій частині статті інформації про обмеження (обтяження) простих акцій, що належать акціонерам, акції яких примусово викуповуються, товариство зобов’язане завірити цю інформацію та надіслати її особі (особам, що діють спільно), яка є власником 95 і більше відсотків акцій товариства.
З дати отримання повідомлення та копії вимоги про примусовий викуп простих акцій від товариства депозитарій забезпечує обмеження в обігу (блокування) всіх акцій товариства, які будуть викуповуватися.
Блокування знімається депозитарієм, якщо особа (особи, що діють спільно), яка є власником 95 і більше відсотків простих акцій товариства, протягом 90 днів не надала документи, що підтверджують оплату акцій, які примусово викуповуються.
 
276. 3. Ціна придбання акцій не може бути меншою за середньозважену ринкову ціну, що склалася на фондовій біржі, на якій акції товариства перебувають в обігу. В разі відсутності акцій товариства в обігу на фондовій біржі, ціна придбання акцій не може бути меншою за ціну, визначену незалежним оцінювачем. Вартість послуг незалежного оцінювача оплачується особою (осами, що діють спільно) яка є власником 95% акцій товариства.
 
   3. Протягом п’яти робочих днів після отримання товариством переліку акціонерів товариство зобов'язане надіслати кожному акціонеру, акції якого примусово викуповуються, завірену товариством копію публічної безвідкличної вимоги про примусовий викуп акцій.
Протягом двох робочих днів після надіслання кожному акціонеру, акції якого примусово викуповуються, завіреної товариством копії публічної безвідкличної вимоги про примусовий викуп акцій, товариство повідомляє про це особу (осіб, що діють спільно), яка є власником 95 і більше відсотків простих акцій товариства.
У разі якщо на акції товариства, які примусово викуповуються, накладено обмеження (обтяження), копія письмової вимоги також надсилається особі, в інтересах якої встановлено обмеження (обтяження), та органу, який встановив таке обмеження (обтяження).
 
277. 4. Особа (особи, що діють спільно), яка є власником 95% акцій товариства, після надіслання товариству вимоги про придбання простих акцій зобов’язана придбати прості акції у всіх інших акціонерів товариства. Інші акціонери товариства зобов’язані вчинити всі необхідні дії для продажу належних їм простих акцій особі (особам, що діють спільно), яка є власником 95% акцій товариства.
 
   4. Особа (особи, що діють спільно), яка є власником 95 і більше відсотків простих акцій товариства, після отримання від товариства повідомлення про направлення акціонерам публічної безвідкличної вимоги про примусовий викуп акцій здійснює переказ коштів за акції, що примусово викуповуються, депозитарію, з яким товариством укладено договір про обслуговування емісії акцій товариства та інформація про якого була зазначена у повідомленні про примусовий викуп простих акцій товариства. Перерахування коштів депозитарію є належним виконанням зобов’язання щодо оплати акцій, що примусово викуповуються.
Депозитарій зобов’язаний здійснити протягом одного робочого дня з дати отримання коштів за акції, що примусово викуповуються, переказ отриманих коштів на рахунки зберігачів, у яких відкриті рахунки в цінних паперах акціонерів, акції яких примусово викуповуються. Зберігачі, у яких відкриті рахунки в цінних паперах акціонерів, акції яких примусово викуповуються, зобов’язані забезпечити виплату отриманих від депозитарія коштів відповідно до договору, укладеного з акціонером, акції якого примусово викуповуються.
 
278. 5. Протягом 30 календарних днів після закінчення строку, протягом якого акціонери зобов’язані вчинити необхідні дії для продажу належних їм акцій, особа (особи, що діють спільно), яка є власником 95% акцій товариства, повинна оплатити акціонерам, які продали їй свої прості акції, вартість їх акцій за ціною придбання, зазначеною у відповідній вимозі."
 
-141- Прутнік Е.А.
Плотніков О.В.
Стаття 65-1. Викуп акцій товариства акціонером - власником 95% акцій товариства
1. Особа (особи, що діють спільно), яка є власником 95% акцій товариства, має право запропонувати всім акціонерам продати належні їм прості акції товариства.
Особа (особи, що діють спільно), яка є власником 95% акцій товариства, надсилає до товариства публічну безвідкличну пропозицію (оферту) для всіх акціонерів - власників простих акцій товариства про придбання акцій та повідомляє про це Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку, а також кожну фондову біржу, на якій товариство пройшло процедуру лістингу.
Товариство повинно надіслати зазначену письмову пропозицію (оферту) кожному акціонеру відповідно до переліку акціонерів протягом 10 календарних днів з моменту отримання відповідних документів від особи (осіб, що діють спільно), яка є власником 95% акцій товариства. Така пропозиція (оферта) також надається зберігачу (зберігачам), у яких відкрито рахунок у цінних паперах особи (осіб, що діють спільно), яка є власником 95% акцій товариства.
2. Пропозиція (оферта) про придбання простих акцій повинна містити дані про:
1) особу (кожну з осіб, що діють спільно) яка є власником 95% акцій товариства, Та її афілійованих осіб - прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій товариства, належних кожній із зазначених осіб;
2) ціну придбання акцій та порядок її визначення;
3)строк, протягом якого акціонери зобов'язані вчинити необхідні дії для продажу належних їм акцій, який не може бути менше 10 календарних днів з дати одержання акціонером відповідної вимоги;
4) порядок оплати акцій, що придбаваються;
5) відомості про зберігача (зберігачів), в якому відкрито рахунок у цінних паперах особи (осіб, що діють спільно) яка є власником 95% акцій товариства, для здійснення придбання простих акцій у інших акціонерів товариства.
3. Ціна придбання акцій не може бути меншою за середньозважену ринкову ціну, що склалася на фондовій біржі, на якій акції товариства перебувають в обігу. В разі відсутності акцій товариства в обігу на фондовій біржі, ціна придбання акцій не може бути меншою за ціну, визначену незалежним оцінювачем. Вартість послуг незалежного оцінювача оплачується особою (осами, що діють спільно) яка є власником 95% акцій товариства.
4. Особа (особи, що діють спільно), яка є власником 95% акцій товариства, після надіслання товариству пропозиції (оферти) про придбання простих акцій зобов'язана придбати прості акції у всіх інших акціонерів товариства у разі їх згоди. Інші акціонери товариства зобов'язані вчинити всі необхідні дії для продажу належних їм простих акцій особі (особам, що діють спільно), яка є власником 95% акцій товариства.
5. Протягом 30 календарних днів після закінчення строку, протягом якого акціонери зобов'язані вчинити необхідні дії для продажу належних їм акцій, особа (особи, що діють спільно), яка є власником 95% акцій товариства, повинна оплатити акціонерам, які продали їй свої прості акції, вартість їх акцій за ціною придбання, зазначеною у відповідній пропозиції (оферті).
 
Відхилено   5. Протягом трьох робочих днів після надання депозитарію документів, які підтверджують оплату акцій, що примусово викуповуються, депозитарій забезпечує списання цих акцій з рахунків їх власників та зарахування їх на рахунок особи (осіб, що діють спільно), яка є власником 95 і більше відсотків простих акцій товариства.
6. Примусовий викуп акцій особою (особами, що діють спільно), яка є власником 95 і більше відсотків простих акцій товариства, не потребує участі торговця цінними паперами та отримання ліцензії на здійснення валютних операцій або інших дозволів та узгоджень з боку держави (державних органів).
7. Послуги незалежного суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, депозитарія та зберігача, а також документально підтверджені витрати, пов'язані з викупом акцій, оплачуються (відшкодовуються) особою (особами, що діють спільно), яка є власником 95 і більше відсотків простих акцій товариства та здійснює придбання простих акцій товариства.
8. Наявність обмежень (обтяжень) в обігу простих акцій товариства, у тому числі наявність застави акцій, не може бути перешкодою для здійснення обов’язкового продажу таких акцій особі (особам, що діють спільно), яка є власником 95 і більше відсотків акцій товариства. Публічна безвідклична вимога особи (осіб, що діють спільно), яка є власником 95 і більше відсотків акцій товариства, про примусовий викуп простих акцій товариства має найвищий пріоритет.
У разі наявності обмеження (обтяження) простих акцій товариства, що належать іншим акціонерам, такі обмеження (обтяження) не впливають на право особи (осіб, що діють спільно), яка є власником 95 і більше відсотків акцій товариства, примусово викупити прості акцій товариства, що належать іншим акціонерам товариства.
У такому разі особа (особи, що діють спільно), яка є власником 95 і більше відсотків акцій товариства, вносить у депозит нотаріуса, зазначеного у вимозі про примусовий викуп простих акцій, грошові кошти, що належать акціонерам, прості акції яких примусово викуповуються. При цьому на такі грошові кошти нотаріусом встановлюється обмеження (обтяження), ідентичне обмеженню (обтяженню) простих акцій товариства, на підставі наступних документів, що надаються особою (особами, що діють спільно), яка є власником 95 і більше відсотків акцій товариства:
1) публічної безвідкличної вимоги про примусовий викуп акцій;
2) завіреної товариством інформації про вид обмеження (обтяження), яке накладено на акції, що примусово викуповуються;
3) завіреної товариством інформації про прізвище, ім’я та по батькові (найменування) особи, в інтересах якої накладено обмеження (обтяження) на акції, що примусово викуповуються;
4) найменування органу, який встановив обмеження (обтяження) на акції, що примусово викуповуються.
Обмеження (обтяження), накладене нотаріусом на внесені в депозит грошові кошти, скасовується органом, який встановив обмеження (обтяження) на акції, що примусово викуповуються, або в результаті звернення стягнення на ці кошти";
 
279. 121. В абзаці другому частини третьої статті 66 слова "частини третьої" виключити.
 
   50) в абзаці другому частини третьої статті 66 слова "частини третьої" виключити;
 
280. 122. Назву статті 67, а також абзац перший частини першої та пункт перший частини першої статті 67 викласти в такій редакції:
 
   51) назву, абзац перший та пункт 1 частини першої статті 67 викласти в такій редакції:
 
281. "Стаття 67. Обмеження по викупу акціонерним товариством акцій
 
   "Стаття 67. Обмеження щодо викупу акцій акціонерним товариством
 
282. 1. Загальні збори акціонерного товариства не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:
 
   1. Загальні збори акціонерного товариства не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:
 
283. 1) на дату викупу акцій товариство має зобов’язання по обов’язковому викупу акцій відповідно до статті 68 цього Закону;"
 
   1) на дату викупу акцій товариство має зобов’язання з обов’язкового викупу акцій відповідно до статті 68 цього Закону";
 
284. 123. Пункт перший частини першої статті 68 викласти в такій редакції:
 
   52) у статті 68:
пункт 1 частини першої викласти в такій редакції:
 
285. "1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства;"
 
   "1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства";
 
286. 124. Пункти перший та другий частини другої статті 68 викласти в такій редакції:
 
   пункти 1 і 2 частини другої викласти в такій редакції:
 
287. "1) внесення змін до статуту товариства, якими передбачається розміщення привілейованих акцій нового класу, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів або виплат під час ліквідації акціонерного товариства;
 
   "1) внесення змін до статуту товариства, якими передбачається розміщення привілейованих акцій нового класу, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів або виплат у разі ліквідації акціонерного товариства;
 
288. 2) розширення обсягу прав акціонерів – власників розміщених привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів або виплат під час ліквідації акціонерного товариства;"
 
   2) розширення обсягу прав акціонерів – власників розміщених привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів або виплат у разі ліквідації акціонерного товариства";
 
289. 125. Абзац перший частини третьої статті 69 викласти у такій редакції:
 
-142- Кармазін Ю.А.
Абзац перший частини третьої статті 69 викласти у такій редакції: "Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер при отриманні коштів за передані ним акції повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.".
 
Відхилено   53) абзац перший частини третьої статті 69 викласти в такій редакції:
 
290. "Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає."
 
   "3. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає";
 
291. 126. В абзаці другому частини першої статті 70 слова "правочинів" та "значних правочинів" змінити на однину, а слово "категорії" виключити. Викласти абзац другий частини першої статті 70 Закону в такій редакції:
 
   54) у статті 70:
абзац другий частини першої викласти в такій редакції:
 
292. "Статутом акціонерного товариства можуть бути визначені додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину".
 
   "Статутом акціонерного товариства можуть бути визначені додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину";
 
293. 127. Абзац третій частини другої статті 70 викласти в такій редакції:
 
-143- Кармазін Ю.А.
Абзац третій частини другої статті 70 викласти в такій редакції:
"Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, за умови що відсутні акціонери були належним чином проінформовані щодо цих загальних зборів та їхнього порядку денного.". Запропонована у проекті норма є позитивною, оскільки не дасть можливість заблоковувати розгляді і прийняття рішень, але може, у випадку не застосування запропонованої зміни, маніпулювати позицією акціонерів які не приймуть участь в таких зборах.
 
Відхилено   абзац третій частини другої викласти в такій редакції:
 
294. "Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій".
 
-144- Палиця І.П.
У пункті 127 проекту (внесення змін до абзацу третього частини другої статті 70) слова "які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій" замінити словами "від загальної їх кількості".
 
Відхилено   "Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій";
 
295. 128. Частину третю статті 70 викласти в такій редакції:
 
-145- Кармазін Ю.А.
Частину третю статті 70 викласти в такій редакції:
"3. Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому, в залежності від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватись відповідні положення частини другої цієї статті.". Акціонери повинні мати право давати дозвіл не тільки на цілий рік, але й на менший термін.
 
Враховано   частину третю викласти в такій редакції:
 
296. "3. Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому, в залежності від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватись відповідні положення частини другої цієї статті."
 
   "3. Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення частини другої цієї статті";
 
297. 129. В частині четвертій статті 70 слово "розділом" замінити на слово "статтею", слово "законодавством" замінити на слово "законом".
 
-146- Круць М.Ф.
Статтю 129 викласти у такій редакції:
"129. В частині четвертій статті 70 слово "розділом" замінити словом "статтею", слово "законодавством" словом "законом"
 
Враховано редакційно   у частині четвертій слова "цим розділом" замінити словами "цією статтею", слово "законодавством" словом "законом";
 
298. 130. Частину першу статті 71 викласти в такій редакції:
 
-147- Лук'янов В.В.
Пункт 130 проекту виключити.
Частину першу статті 71 залишити в чинній редакції Закону України "Про акціонерні товариства".
 
Відхилено   55) у статті 71:
частину першу викласти в такій редакції:
 
    -148- Кармазін Ю.А.
Частину першу статті 71 викласти в такій редакції:
"1. Особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, вважається посадова особа органів товариства та її афілійована особа (особи), акціонер, який одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:
1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
2) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва товариства посадовими особами);
3) отримує винагороду за вчинення такого правочину від товариства (посадових осіб товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
4) внаслідок такого правочину придбає майно чи заінтересована в інших результатах виконання правочину;
5) є афілійованою особою юридичної особи, яка є стороною правочину або бере участь у правочині як представник чи посередник, або отримує винагороду від товариства чи від особи, що є стороною правочину, або внаслідок такого правочину придбає майно чи буде користуватися іншими результатами виконання правочину.
Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов’язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості поінформувати товариство, той орган, членом якого вона є, виконавчий орган та наглядову раду про наявність у неї такої заінтересованості.".
 
Відхилено    
299. "1. Особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, вважається посадова особа органів товариства, якщо зазначена особа відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:
 
   "1. Особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, вважається посадова особа органів товариства, якщо зазначена особа відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:
 
300. 1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
 
   1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
 
301. 2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від товариства (посадових осіб товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
 
   2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від товариства (посадових осіб товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
 
302. 3) внаслідок такого правочину придбає майно.
 
   3) внаслідок такого правочину придбає майно;
4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва товариства посадовими особами).
 
303. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов’язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості поінформувати товариство про наявність у неї такої заінтересованості."
 
   Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов’язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення у неї заінтересованості поінформувати товариство про наявність у неї такої заінтересованості";
 
304. 131. Абзац перший частини другої статті 71 змінити та викласти в такій редакції:
 
-149- Круць М.Ф.
В абзаці першому статті 131 слова "змінити та " виключити.
 
Враховано   абзаци перший, сьомий і восьмий частини другої викласти в такій редакції:
 
    -150- Кармазін Ю.А.
Абзац перший частини другої статті 71 змінити та викласти в такій редакції:
"2. Виконавчий орган акціонерного товариства зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з моменту отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати наглядовій раді, а також електронною поштою - кожному акціонеру персонально, інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, зокрема про:".
 
Відхилено    
305. "2. Виконавчий орган акціонерного товариства зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з моменту отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати наглядовій раді (а за відсутності наглядової ради - кожному акціонеру персонально) інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, зокрема про:".
 
   "2. Виконавчий орган акціонерного товариства зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати наглядовій раді (у разі відсутності наглядової ради - кожному акціонеру персонально) інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, зокрема про";
 
306. 132. Абзац третій частини другої статті 71 змінити та викласти в такій редакції:
 
-151- Круць М.Ф.
В абзаці першому статті 132 слова "змінити та " виключити
 
Враховано      
307. "Наглядова рада протягом п'яти робочих днів з дня отримання від виконавчого органу інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину товариством або про відмову від його вчинення."
 
   "Наглядова рада протягом п'яти робочих днів з дня отримання від виконавчого органу інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину товариством або про відмову від його вчинення.
 
308. 133. Абзац четвертий частини другої статті 71 викласти у такій редакції:
 
      
309. "Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом наглядової ради, вона не бере участі в голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або якщо наглядова рада не була створена або не прийняла рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, протягом строку, встановленого цією статтею, це питання виноситься на розгляд загальних зборів."
 
-152- Лук'янов В.В.
У пункті 133 проекту після слів "про вчинення" доповнити словами "чи відмову від вчинення".
 
Враховано   Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом наглядової ради, вона не бере участі в голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або якщо наглядова рада не була створена або не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, протягом строку, встановленого цією статтею, це питання виноситься на розгляд загальних зборів";
 
310. 134. У пункті другому частини третьої статті 71 слово "пропорційного" виключити та після слова "акцій" доповнити словами "відповідно до статті 66 цього Закону".
 
-153- Лук'янов В.В.
Пункт 134 проекту виключити.
Пункт 2 частини третьої статті 71 залишити в чинній редакції Закону України "Про акціонерні товариства".
 
Відхилено   пункти 2-4 частини третьої викласти в такій редакції:
"2) викупу товариством в акціонерів розміщених ним акцій відповідно до статті 66 цього Закону;
 
311. 135. Пункт третій частини третьої статті 71 змінити та викласти в такій редакції:
 
-154- Лук'янов В.В.
Пункт 135 проекту виключити.
Пункт 3 частини третьої статті 71 залишити в чинній редакції Закону України "Про акціонерні товариства".
 
Відхилено      
312. "3) виділу та припинення акціонерного товариства;".
 
-155- Круць М.Ф.
В абзаці першому статті 135 слова "змінити та " виключити
 
Враховано   3) виділу та припинення акціонерного товариства;
 
313. 136. Пункт четвертий частини третьої статті 71 змінити та викласти в такій редакції:
 
-156- Круць М.Ф.
В абзаці першому статті 136 слова "змінити та " виключити
 
Враховано      
314. "4) надання посадовою особою органів товариства або акціонером, що одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (в тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають товариству позику".
 
   4) надання посадовою особою органів товариства або акціонером, що одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають товариству позику";
 
315. 137. Статтю 72 виключити.
 
-157- Лук'янов В.В.
Пункт 137 проекту виключити.
Статтю 72 залишити в чинній редакції Закону України "Про акціонерні товариства"
 
Враховано редакційно   56) текст статті 72 викласти в такій редакції:
"1. Правочин, вчинений з порушенням вимог статті 71 цього Закону, може бути визнано судом недійсним.
2. Відповідальність за шкоду, завдану товариству правочином, вчиненим з порушенням вимог статті 71 цього Закону, несе особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством такого правочину";
 
    -158- Кармазін Ю.А.
Відновити дію статті 72, вилучену під час 1 читанні "Стаття 72. Наслідки недотримання вимог до порядку вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість
1. У разі недотримання вимог, передбачених статтею 71 цього Закону, особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством правочину, несе відповідальність перед ним у розмірі завданих товариству збитків. Такий правочин може бути визнаний судом недійсним, якщо особа, яка вчинила правочин, знала або повинна була знати про недотримання зазначених вимог.
2. У разі недотримання особою, заінтересованою у вчиненні товариством правочину, вимог, передбачених статтею 71 цього Закону, та вчинення товариством правочину з юридичною особою, всі акції (частки, паї) якої належать цій особі та/або її афілійованим особам, товариство або будь-хто з його акціонерів має право вимагати визнання цього правочину судом недійсним і відшкодування збитків та/або моральної шкоди.".
 
Враховано редакційно    
316. 138. Абзаци перший та другий частини першої статті 73 викласти в такій редакції:
 
-159- Кармазін Ю.А.
Абзаци перший та другий частини першої статті 73 викласти в такій редакції:
"Стаття 73. Ревізійна комісія (ревізор)
1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства загальні збори обирають ревізійну комісію (ревізора).
В акціонерних товариствах з кількістю акціонерів – власників простих акцій товариства до 100 осіб запроваджується посада ревізора (або обирається ревізійна комісія), а в товариствах з кількістю акціонерів – власників простих акцій товариства більш як 100 осіб обов’язково обирається ревізійна комісія.", обов’язковість дії ревізійних органів захистить міноритаріїв.
 
Відхилено   57) у статті 73:
абзаци перший-четвертий частини першої викласти в такій редакції:
 
317. "1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства загальні збори можуть обирати ревізійну комісію (ревізора).
В акціонерних товариствах з кількістю акціонерів – власників простих акцій товариства до 100 осіб може запроваджуватись посада ревізора або обиратись ревізійна комісія, а в товариствах з кількістю акціонерів – власників простих акцій товариства більше 100 осіб може обиратись лише ревізійна комісія."
 
-160- Прутнік Е.А.
Плотніков О.В.
Стаття 73. Ревізійна комісія (ревізор)
1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства загальні збори обирають ревізійну комісію (ревізора).
В акціонерних товариствах з кількістю акціонерів - власників простих акцій товариства до 100 осіб запроваджується посада ревізора (або обирається ревізійна комісія), а в товариствах з кількістю акціонерів - власників простих акцій товариства більш як 100 осіб обов'язково обирається ревізійна комісія.
 
Відхилено   "1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства загальні збори можуть обирати ревізійну комісію (ревізора).
В акціонерних товариствах з кількістю акціонерів – власників простих акцій товариства до 100 осіб може запроваджуватися посада ревізора або обиратися ревізійна комісія, а в товариствах з кількістю акціонерів – власників простих акцій товариства більше 100 осіб може обиратися лише ревізійна комісія.
 
318. 139. Абзац третій частини першої статті 73 викласти в такій редакції:
 
      
319. "Члени ревізійної комісії в акціонерних товариствах обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії, якщо інше не передбачено статутом товариства."
 
-161- Лук'янов В.В.
У пункті 139 проекту слова "та/або з числа юридичних осіб -акціонерів" виключити.
 
Відхилено   Члени ревізійної комісії в акціонерних товариствах обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії, якщо інше не передбачено статутом товариства.
 
320. 140. Абзац четвертий частини першої статті 73 викласти в такій редакції:
 
      
321. "Статутом акціонерного товариства можуть бути передбачені додаткові вимоги щодо обрання ревізійної комісії (ревізора), кількісного складу ревізійної комісії, порядку її діяльності, а також додаткові повноваження (компетенція) ревізійної комісії (ревізора)."
 
-162- Палиця І.П.
У пункті 140 проекту (внесення змін до абзацу четвертого частини першої статті 73 Закону) після слів "Статутом акціонерного товариства" доповнити словами: "та/або положенням про ревізійну комісію".
 
Відхилено   Статутом акціонерного товариства можуть бути передбачені додаткові вимоги щодо обрання ревізійної комісії (ревізора), кількісного складу ревізійної комісії, порядку її діяльності, а також додаткові повноваження (компетенція) ревізійної комісії (ревізора)";
 
322. 141. В абзаці першому частини третьої статті 73 слова "та положенням про ревізійну комісію" виключити.
 
   в абзаці першому частини третьої слова "та положенням про ревізійну комісію" виключити;
 
323. 142. Абзац другий частини першої статті 74 виключити.
 
      
324. 143. Частину першу статті 74 викласти в такій редакції:
 
   58) частину першу статті 74 викласти в такій редакції:
 
325. "1. Ревізійна комісія (ревізор) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено статутом товариства.
 
   "1. Ревізійна комісія (ревізор) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено статутом товариства. Виконавчий орган забезпечує членам ревізійної комісії (ревізору) доступ до інформації в межах, передбачених статутом або положенням про ревізійну комісію";
 
326. Виконавчий орган забезпечує членам ревізійної комісії (ревізору) доступ до інформації в межах, передбачених статутом або положенням про ревізійну комісію."
 
      
327. 144. В першому реченні частини п’ятої статті 75 після слова "відсотків" доповнити словом "простих" та викласти у такій редакції:
 
-163- Лук'янов В.В.
У пункті 144 проекту слова "після слова "відсотків" доповнити словом "простих" та" виключити, слово "простих" виключити.
 
Відхилено   59) у статті 75:
перше речення частини п'ятої викласти в такій редакції:
 
    -164- Круць М.Ф.
Абзац перший статті 144 викласти в такій редакції:
"144. Перше речення частини п'ятої статті 75 викласти у такій редакції";
 
Враховано    
328. "5. Аудиторська перевірка діяльності акціонерного товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій товариства."
 
-165- Кармазін Ю.А.
В першому реченні частини п’ятої статті 75 після слова "відсотків" вилучити слова "простих" та викласти у такій редакції:"5. Аудиторська перевірка діяльності акціонерного товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) не менше ніж 10 відсотків акцій товариства.". Недоцільно обмежувати коло акціонерів, які мають право вимагати аудиторської перевірки.
 
Відхилено   "5. Аудиторська перевірка діяльності акціонерного товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій товариства";
 
329. 145. Абзац третій частини шостої статті 75 викласти в такій редакції:
 
-166- Кармазін Ю.А.
Абзац третій частини шостої статті 75 викласти в такій редакції: "У разі проведення аудиту товариства за заявою акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) не менше ніж 10 відсотків акцій товариства, виконавчий орган товариства зобов’язаний надати завірені підписом уповноваженої особи товариства та печаткою товариства копії всіх документів за його вимогою протягом п’яти днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.". Недоцільно обмежувати коло акціонерів, які мають право вимагати аудиторської перевірки.
 
Відхилено   абзац третій частини шостої викласти в такій редакції:
.
 
330. "У разі проведення аудиту товариства за заявою акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій товариства, виконавчий орган товариства зобов’язаний надати завірені підписом уповноваженої особи товариства та печаткою товариства копії всіх документів за його вимогою протягом п’яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора."
 
-167- Лук'янов В.В.
У пункті 145 проекту слово "простих" виключити.
 
Відхилено   "У разі проведення аудиту товариства за заявою акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій товариства, виконавчий орган товариства на вимогу такого акціонера зобов’язаний надати завірені підписом уповноваженої особи товариства та печаткою товариства копії всіх документів протягом п’яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора";
 
331. 146. Статтю 76 викласти в такій редакції:
 
-168- Кармазін Ю.А.
Статтю 76 викласти в такій редакції:
"1. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства проводиться за його рахунок ревізійною комісією (ревізором), а в разі її відсутності – аудитором. Така перевірка проводиться за ініціативою ревізійної комісії (ревізора), за рішенням загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій товариства.
2. Незалежно від наявності ревізійної комісії (ревізора) у товаристві спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій товариства, якщо загальними зборами не буде ухвалено рішення про інші джерела відшкодування витрат на проведення такої перевірки.".
 
Відхилено   60) статтю 76 викласти в такій редакції:
 
332. "1. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства проводиться ревізійною комісією (ревізором), а в разі її відсутності – аудитором. Така перевірка проводиться з ініціативи ревізійної комісії (ревізора), за рішенням загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій товариства.
 
   "Стаття 76. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства
1. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства проводиться ревізійною комісією (ревізором), а в разі її відсутності – аудитором. Така перевірка проводиться з ініціативи ревізійної комісії (ревізора), за рішенням загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій товариства.
 
333. 2. Незалежно від наявності ревізійної комісії (ревізора) у товаристві спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій товариства."
 
   2. Незалежно від наявності ревізійної комісії (ревізора) у товаристві спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій товариства";
 
334. 147. Пункт другий частини першої статті 77 викласти у такій редакції:
 
   61) у статті 77:
пункт 2 частини першої викласти в такій редакції:
 
335. "2) положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні документи, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них;"
 
-169- Лук'янов В.В.
Пункт 147 проекту після слів "органів товариства" доповнити словами "відносини між товариством, його акціонерами та заінтересованими особами".
 
Відхилено   "2) положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них";
 
    -170- Писаренко В.В.
У абз. 2 пункту 15 розділу І законопроекту (нова редакція п. 2 ч. 1 ст. 77 Закону) слово "документи" замінити словами "положення товариства".
 
Враховано    
336. 148. В абзаці першому частини другої статті 77 слова "або в іншому місці, відомому і доступному акціонерам" виключити.
 
   в абзаці першому частини другої слова "або в іншому місці, відомому і доступному акціонерам" виключити;
 
337. 149. Частину першу, а також абзаци перший та другий частини другої статті 78 викласти у такій редакції:
 
   62) частину першу, абзаци перший та другий частини другої і частину третю статті 78 викласти в такій редакції:
 
338. "1. Акціонерне товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених пунктами 1-3, 5-11, 13, 14, 16 та 17 частини першої статті 77 цього Закону.
 
-171- Лук'янов В.В.
В абзаці другому пункту 149 проекту цифри, знаки та слова "5-11, 13, 14, 16 та 17" замінити цифрами та знаками "5-7, 9, 10, 11,13-17".
 
Відхилено   "1. Акціонерне товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених пунктами 1-3, 5-11, 13, 14, 16 та 17 частини першої статті 77 цього Закону.
 
    -172- Шпенов Д.Ю.
Стаття 78 частину 2 викласти у наступній редакції:
"2. Порядок надання акціонерам копій документів, визначених пунктами 1-3, 5-11, 13, 14, 16 та 17 частини першої статті 77 цього Закону, визначається статутом товариства".
 
Відхилено    
    -173- Кармазін Ю.А.
Частину другу статті 78 викласти у такій редакції:
"2. Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності – виконавчий орган акціонерного товариства зобов’язаний надати цьому акціонеру паперові копії відповідних документів, визначених частиною першою цієї статті завірені підписом уповноваженої особи товариства та печаткою товариства або копії в електронному вигляді, завірені цифровим електронним підписом. За надання копій документів завірених печаткою товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов’язаних з пересиланням документів поштою.
Будь-який акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу не пізніше ніж за 2 робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими частиною першою цієї статті, у приміщенні товариства за його місцезнаходженням у робочий час та копіювання цих документів власноручно.", вилучивши речення "Виконавчий орган товариства має право обмежувати строк ознайомлення з документами товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути менше десяти робочих днів з дати отримання товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами товариства.".
 
Відхилено    
339. 2. Протягом 10 робочих днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності – виконавчий орган акціонерного товариства зобов’язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи товариства та печаткою товариства копії відповідних документів, визначених частиною першою цієї статті. За надання копій документів товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов’язаних з пересиланням документів поштою.
 
   2. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності – виконавчий орган акціонерного товариства зобов’язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи товариства та печаткою товариства копії відповідних документів, визначених частиною першою цієї статті. За надання копій документів товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов’язаних з пересиланням документів поштою.
 
340. Будь-який акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу не пізніше ніж за 5 робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими частиною першою цієї статті, у приміщенні товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Виконавчий орган товариства має право обмежувати строк ознайомлення з документами товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути менше десяти робочих днів з дати отримання товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами товариства."
 
   Будь-який акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу не пізніше ніж за 5 робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими частиною першою цієї статті, у приміщенні товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Виконавчий орган товариства має право обмежувати строк ознайомлення з документами товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути менше 10 робочих днів з дати отримання товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами товариства";
 
341. 150. Частину третю статті 78 викласти в такій редакції:
 
-174- Кармазін Ю.А.
Частину третю статті 78 викласти в такій редакції: "3. Публічне акціонерне товариство зобов’язане мати власний веб-сайт (веб-сторінку) в мережі Інтернет, на якій в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства, інформація, визначена пунктами 1 - 3, 5, 6, 10, 11, 13 – 16 частини першої статті 77, а також інформація, визначена частиною третьою статті 35 цього Закону. Всі акціонери повинні бути повідомлені письмово щодо електронної адреси веб-сайта (сторінки) товариства в мережі Інтернет. Веб-сайт (веб-сторінка) повинна обов’язково забезпечувати користувачам можливість безоплатного отримання повідомлень про зміни на цій сторінці через систему "RSS" (Rеаlly Sіmрlе Syndісаtіоn), а так само електронною поштою, невідкладно після появи цих змін на веб-сайті (сторінці);", оскільки оприлюднення інформації на веб-сайті повинно зменшити витрати товарситва та осіб, які вимушені користуватися цими послугами, на оприлюднення та доступ до такої інформації.
 
Відхилено      
342. "3. Публічне акціонерне товариство зобов’язане мати власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства, інформація, визначена пунктами 1 - 3, 5, 6, 10, 11, 13 – 16 частини першої статті 77, а також інформація, визначена частиною третьою статті 35 цього Закону."
 
   "3. Публічне акціонерне товариство зобов’язане мати власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства, інформація, визначена пунктами 1 - 3, 5, 6, 10, 11, 13-16 частини першої статті 77, та інформація, визначена частиною третьою статті 35 цього Закону";
 
343. 151. В назві статті 81 слово "виділ" замінити на слово "виділу".
 
-175- Круць М.Ф.
У статті 151 слова "на слово" замінити словом "словом"
 
Відхилено   63) у статті 81:
 
344. 152. В пункті третьому частини першої статті 81 слово "простих" видалити.
 
-176- Круць М.Ф.
У статті 152 слово "видалити" замінити словом "виключити"
 
Враховано   у частині першій:
у пункті 3 слово "простих" виключити;
 
345. 153. Частину першу статті 81 доповнити пунктом п’ятим такого змісту:
 
   доповнити пунктом 5 такого змісту:
 
346. "5) порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні."
 
   "5) порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні";
 
347. 154. Частину третю статті 81 виключити.
 
-177- Кармазін Ю.А.
Відновити виключену під час 1 читання частину третю статті 81 "3. Наглядова рада акціонерного товариства з кількістю акціонерів – власників простих акцій більше 100 осіб, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі або виділі, повинна отримати висновок незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу. Такий висновок має містити оцінку щодо обґрунтованості та адекватності методів, застосованих для оцінки вартості майна кожного з акціонерних товариств і обчислення коефіцієнтів конвертації акцій та інших цінних паперів.".
 
Відхилено   частину третю виключити;
 
348. 155. В реченні першому частини першої статті 83 після слів "передавальними актами" додати слова "всього майна".
 
-178- Круць М.Ф.
Статтю 155 викласти у такій редакції:
"155. Перше речення частини першої статті 83 після слів "передавальними актами" доповнити словами "всього майна" ;
 
Враховано   64) у статті 83:
частину першу після слів "передавальними актами" доповнити словами "всього майна,";
 
349. 156. Речення друге частини третьої статті 83 виключити.
 
-179- Кармазін Ю.А.
Частину третю статті 83 викласти в такій редакції: "3. Утворення органів акціонерного товариства-правонаступника проводиться на спільних загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті. Рішення з щодо цього питання приймаються не менш ніж трьома четвертими голосів акціонерів від загального числа акціонерів кожного з товариств.", що необхідно для захисту прав міноритаріїв.
 
Відхилено   друге речення частини третьої виключити;
 
350. 157. Пункт другий частини шостої статті 83 викласти в такій редакції:
 
   пункти 2-4, 6, 13 та 16 частини шостої викласти в такій редакції:
 
351. "2) задоволення вимог кредиторів, заявлених до кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, відповідно до частини другої статті 82 цього Закону;"
 
   "2) задоволення вимог кредиторів, заявлених до кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, відповідно до частини другої статті 82 цього Закону;
 
352. 158. Пункти третій та четвертий частини шостої статті 83 викласти в такій редакції:
 
      
353. "3) реалізація акціонерами кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, права вимоги обов’язкового викупу належних їм акцій товариства в порядку, передбаченому статтями 68, 69 цього Закону;
 
   3) реалізація акціонерами кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, права вимоги обов’язкового викупу належних їм акцій товариства в порядку, передбаченому статтями 68, 69 цього Закону;
 
354. 4) складення комісією з припинення кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, передавального акта;"
 
   4) складення комісією з припинення кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, передавального акта";
 
355. 159. Пункт шостий частини шостої статті 83 викласти в такій редакції:
 
      
356. "6) отримання наглядовою радою кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, висновку незалежного експерта щодо умов злиття акціонерних товариств;"
 
   "6) отримання наглядовою радою кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, висновку незалежного експерта щодо умов злиття акціонерних товариств";
 
357. 160. Пункти тринадцятий та шістнадцятий частини шостої статті 83 викласти в такій редакції:
 
      
358. "13) затвердження результатів розміщення (обміну) акцій уповноваженими органами акціонерних товариств, що беруть участь у злитті;
 
   "13) затвердження результатів розміщення (обміну) акцій уповноваженими органами акціонерних товариств, що беруть участь у злитті";
 
359. 16) реєстрація Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення (обміну) акцій створюваного в результаті злиття товариства та скасування Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску акцій товариств, що припинилися;"
 
   "16) реєстрація Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення (обміну) акцій створюваного в результаті злиття товариства та скасування Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску акцій товариств, що припинилися";
 
360. 161. Частину першу статті 84 викласти в такій редакції:
 
   65) частини першу-третю статті 84 викласти в такій редакції:
 
361. "1. Приєднанням акціонерного товариства визнається припинення акціонерного товариства (кількох товариств) з передачею ним (ними) згідно з передавальним актом усього свого майна, прав та обов’язків іншому акціонерному товариству-правонаступнику."
 
   "1. Приєднанням акціонерного товариства визнається припинення акціонерного товариства (кількох товариств) з передачею ним (ними) згідно з передавальним актом усього свого майна, прав та обов’язків іншому акціонерному товариству -правонаступнику.
 
362. 162. Частини другу та третю статті 84 викласти в такій редакції:
 
      
363. "2. Наглядова рада кожного акціонерного товариства, що бере участь у приєднанні, виносить на затвердження загальними зборами питання про приєднання і про затвердження договору про приєднання. Наглядова рада товариства, що приєднується, виносить також на затвердження загальних зборів акціонерів питання про затвердження передавального акта.
 
   2. Наглядова рада кожного акціонерного товариства, що бере участь у приєднанні, виносить на затвердження загальними зборами питання про приєднання і про затвердження договору про приєднання. Наглядова рада товариства, що приєднується, також виносить на затвердження загальних зборів акціонерів питання про затвердження передавального акта.
 
364. 3. Спільні загальні збори акціонерів товариств, що беруть участь у приєднанні, ухвалюють рішення про внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, та, у разі потреби, з інших питань."
 
   3. Спільні загальні збори акціонерів товариств, що беруть участь у приєднанні, ухвалюють рішення про внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, та, у разі потреби, з інших питань";
 
365. 163. В реченні першому частини першої статті 85 після слів "усіх його" додати слово "майна" та викласти перше речення частини першої статті 85 в такій редакції:
 
-180- Круць М.Ф.
Абзац перший статті 163 викласти у такій редакції:
"163. Перше речення частини першої статті 85 викласти в такій редакції:"
 
Враховано   66) у статті 85:
частину першу викласти в такій редакції:
 
366. "1. Поділом акціонерного товариства визнається припинення акціонерного товариства з передачею усього його майна, прав та обов’язків двом або більше новим акціонерним товариствам-правонаступникам згідно з розподільним балансом."
 
   "1. Поділом акціонерного товариства визнається припинення акціонерного товариства з передачею усього його майна, прав та обов’язків двом або більше новим акціонерним товариствам - правонаступникам згідно з розподільним балансом";
 
367. 164. Частину п’яту статті 85 викласти в такій редакції:
 
   частину п’яту викласти в такій редакції:
 
368. "5. Товариства-правонаступники несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями акціонерного товариства, що припинилося внаслідок поділу."
 
   "5. Товариства-правонаступники несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями акціонерного товариства, що припинилося внаслідок поділу";
 
369. 165. В реченні першому частини першої статті 86 після слова "частини" додати слово "майна".
 
-181- Круць М.Ф.
Статтю 165 викласти у такій редакції:
"165. Перше речення частини першої статті 86 після слова "частини" доповнити словом "майна"
 
Враховано редакційно   67) у статті 86:
частину першу після слова "частини" доповнити словом "майна,";
 
370. 166. Частини другу і третю статті 86 викласти в такій редакції:
 
   частини другу, третю та п’яту викласти в такій редакції:
 
371. "2. Наглядова рада акціонерного товариства, з якого здійснюється виділ, виносить на затвердження загальних зборів акціонерів товариства питання про виділ, порядок і умови виділу, створення нового товариства (товариств), конвертацію частини акцій товариства, з якого здійснюється виділ, в акції створюваного товариства (розподіл акцій створюваного товариства серед акціонерів товариства, з якого здійснюється виділ, та/або придбання акцій створюваного товариства самим товариством, з якого здійснюється виділ) і порядок такої конвертації (розподілу та/або придбання), затвердження розподільного балансу.
 
   "2. Наглядова рада акціонерного товариства, з якого здійснюється виділ, виносить на затвердження загальних зборів акціонерів питання про виділ, порядок і умови виділу, створення нового товариства (товариств), конвертацію частини акцій товариства, з якого здійснюється виділ, в акції створюваного товариства (розподіл акцій створюваного товариства серед акціонерів товариства, з якого здійснюється виділ, та/або придбання акцій створюваного товариства самим товариством, з якого здійснюється виділ) і порядок такої конвертації (розподілу та/або придбання), затвердження розподільного балансу.
 
372. 3. Загальні збори акціонерів товариства, з якого здійснюється виділ, ухвалюють рішення про виділ, порядок і умови виділу, створення нового товариства (товариств), конвертацію частини акцій товариства, з якого здійснюється виділ, в акції створюваного товариства (розподіл акцій створюваного товариства серед акціонерів товариства, з якого здійснюється виділ, та/або придбання акцій створюваного товариства товариством, з якого здійснюється виділ) і порядок такої конвертації (розподілу та/або придбання), затвердження розподільного балансу.
 
   3. Загальні збори акціонерів товариства, з якого здійснюється виділ, ухвалюють рішення про виділ, порядок і умови виділу, створення нового товариства (товариств), конвертацію частини акцій товариства, з якого здійснюється виділ, в акції створюваного товариства (розподіл акцій створюваного товариства серед акціонерів товариства, з якого здійснюється виділ, та/або придбання акцій створюваного товариства товариством, з якого здійснюється виділ) і порядок такої конвертації (розподілу та/або придбання), затвердження розподільного балансу.
 
373. Загальні збори акціонерів кожного створюваного акціонерного товариства ухвалюють рішення про затвердження статуту і утворення органів товариства."
 
   Загальні збори акціонерів кожного створюваного акціонерного товариства ухвалюють рішення про затвердження статуту і утворення органів товариства";
 
374. 167. Частину п’яту статті 86 викласти в такій редакції:
 
      
375. "5. Акціонерне товариство, яке виділилося, несе відповідальність за зобов’язаннями, що перейшли до нього від акціонерного товариства, з якого здійснено виділ, згідно з розподільним балансом."
 
   "5. Акціонерне товариство, що виділилося, несе відповідальність за зобов’язаннями, що перейшли до нього від акціонерного товариства, з якого здійснено виділ, згідно з розподільним балансом";
 
376. 168. Абзац перший частини першої статті 87 викласти в такій редакції:
 
   68) абзац перший частини першої та частину четверту статті 87 викласти в такій редакції:
 
377. "1. Перетворенням акціонерного товариства визнається зміна організаційно-правової форми акціонерного товариства з його припиненням та передачею всього майна, прав і обов’язків підприємницькому товариству-правонаступнику згідно з передавальним актом."
 
   "1. Перетворенням акціонерного товариства визнається зміна організаційно-правової форми акціонерного товариства з його припиненням та передачею всього майна, прав і обов’язків підприємницькому товариству - правонаступнику згідно з передавальним актом";
 
378. 169. Частину четверту статті 87 викласти в такій редакції:
 
      
379. "4. Розподіл часток (паїв) підприємницького товариства-правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, яке перетворилося.
 
   "4. Розподіл часток (паїв) підприємницького товариства - правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворилося.
 
380. Не підлягають обміну акції товариства, що перетворюється, викуплені цим товариством, які на дату прийняття рішення про припинення товариства шляхом перетворення не продані та/або не анульовані відповідно до цього Закону. Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку."
 
   Не підлягають обміну акції товариства, що перетворюється, викуплені цим товариством, які на дату прийняття рішення про припинення товариства шляхом перетворення не продані та/або не анульовані відповідно до цього Закону. Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку";
 
381. 170. Викласти частину першу статті 89 в такій редакції:
 
   69) частину першу та абзац перший частини другої статті 89 викласти в такій редакції:
 
382. "1. У разі ліквідації платоспроможного акціонерного товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:
 
   "1. У разі ліквідації платоспроможного акціонерного товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:
 
383. у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;
 
   у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;
 
384. у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
 
   у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
 
385. у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
 
   у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
 
386. у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;
 
   у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;
 
387. у п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;
 
   у п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;
 
388. у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 цього Закону;
 
   у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 цього Закону;
 
389. у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;
 
   у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;
 
390. у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 цього Закону;
 
   у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 цього Закону;
 
391. у дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій."
 
   у дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.
 
392. 171. Абзац перший частини другої статті 89 викласти в такій редакції:
 
      
393. "2. Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги."
 
-182- Ткаченко О.М.
У частині першій розділу ХVІІ "Прикінцеві та перехідні положення" слова "два роки" замінити словами "три роки".
 
Враховано частково   2. Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги".
у пункті 1:
слова "два роки" замінити словами "тридцять місяців";
доповнити абзацом другим такого змісту:
"Після набрання чинності другим реченням частини другої статті 20 акції в документарній формі не надаватимуть їх власникам прав, передбачених статтями 25 та 26 цього Закону, до моменту переведення таких акцій у бездокументарну форму";
 
    -183- Воропаєв Ю.М.
Шпенов Д.Ю.
Частину першу розділу ХVІІ Закону доповнити новим абзацом такого змісту:
"Після набрання чинності другого речення частини другої статті 20 акції в документарній формі не надаватимуть їх власникам прав, передбачених статтями 25 та 26 цього Закону, до моменту переведення таких акцій у бездокументарну форму."
 
Враховано    
394. 172. Перше речення частини четвертої Розділу ХVІІ Закону після слів "що не суперечить цьому Закону" доповнити такими словами
 
-184- Лук'янов В.В.
Пункт 172 проекту доповнити словами "до приведення їх діяльності у відповідність з нормами цього Закону. Положення частини першої статті 64 та статті 65 не розповсюджуються на особу (осіб, що діють спільно), що вже є власником значного та/або контрольного пакета акцій на момент вступу закону у дію, з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам."
 
Відхилено   абзац перший пункту четвертого доповнити словами "крім статей 1-49 Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682) у частині, що стосується акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим Законом";
 
395. "за винятком статей 1-49 Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682) у частині, що стосується акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим Законом."
 
      
396. 173. Абзац перший частини п’ятої Розділу ХVІІ Закону змінити та доповнити частину п’яту новим абзацами у такій редакції:
 
-185- Круць М.Ф.
В абзаці першому статті 173 слова "змінити та " виключити ;
 
Враховано редакційно   пункти 5 та 6 викласти в такій редакції:
 
397. "5. Статути та внутрішні положення акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим Законом, підлягають приведенню у відповідність з нормами цього Закону не пізніше ніж протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом.
 
-186- Лук'янов В.В.
У абзаці третьому пункту 173 проекту слово "діяльності" замінити словами "статутів та внутрішніх положень".
У абзаці шостому слова "приведення діяльності акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим Законом, v відповідність з вимогами цього закину" замінити словами "виконання вимог абзацу першого цієї статті".
Слова "Часткове виконання вимог абзацу першого цієї частини Закону не є виконанням вимог Закону" виключити.
У абзаці восьмому слово "діяльності" виключити.
 
Відхилено   "5. Статути та внутрішні положення акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим Законом, підлягають приведенню у відповідність з нормами цього Закону не пізніше ніж протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом.
 
    -187- Прутнік Е.А.
Плотніков О.В.
РОЗДІЛ ХVІІ
Прикінцеві та перехідні положення
5. Статути та внутрішні положення акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим Законом, підлягають приведенню у відповідність з нормами цього Закону не пізніше ніж протягом трьох років з дня набрання чинності цим Законом.
Приведенням діяльності акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим Законом, у відповідність із цим Законом є здійснення таких дій:
1) внесення змін до статуту товариства, які в тому числі передбачають зміну найменування акціонерного товариства з відкритого та закритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство або з відкритого та закритого акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство за умови, що кількість акціонерів на дату внесення таких змін не перевищує 100 осіб, а також виконання всіх інших вимог цього Закону у статуті товариства;
2) приведення внутрішніх положень товариства у відповідність з вимогами цього Закону.
Датою приведення діяльності акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим Законом, у відповідність з вимогами цього Закону є дата державної реєстрації змін до статуту, які в тому числі передбачають зміну найменування акціонерного товариства з відкритого акціонерного товариства на публічне або приватне акціонерне товариство або закритого акціонерного товариства на публічне або приватне акціонерне товариство
Часткове виконання вимог абзацу першого цієї частини Закону не є виконанням вимог Закону.
Приведення діяльності у відповідність з нормами цього Закону статутів та внутрішніх положень акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим Законом, в тому числі зміна найменування акціонерних товариств з відкритого або закритого на публічне або приватне, не є перетворенням та не потребує застосування процедури припинення.
 
Відхилено    
398. Приведенням діяльності акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим Законом, у відповідність із цим Законом є здійснення таких дій:
 
   Приведенням діяльності акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим Законом, у відповідність із цим Законом є здійснення таких дій:
 
399. 1) внесення змін до статуту товариства, які в тому числі передбачають зміну найменування акціонерного товариства з відкритого та закритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство або з відкритого та закритого акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство за умови, що кількість акціонерів на дату внесення таких змін не перевищує 100 осіб, а також виконання всіх інших вимог цього Закону у статуті товариства;
 
   1) внесення змін до статуту товариства, які в тому числі передбачають зміну найменування акціонерного товариства з відкритого та закритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство або з відкритого та закритого акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство за умови, що кількість акціонерів на дату внесення таких змін не перевищує 100 осіб, а також виконання всіх інших вимог цього Закону у статуті товариства;
 
400. 2) приведення внутрішніх положень товариства у відповідність з вимогами цього Закону.
 
   2) приведення внутрішніх положень товариства у відповідність з вимогами цього Закону.
 
401. Датою приведення діяльності акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим Законом, у відповідність з вимогами цього Закону є дата державної реєстрації змін до статуту, які в тому числі передбачають зміну найменування акціонерного товариства з відкритого акціонерного товариства на публічне або приватне акціонерне товариство або закритого акціонерного товариства на публічне або приватне акціонерне товариство.
 
   Датою приведення діяльності акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим Законом, у відповідність з вимогами цього Закону є дата державної реєстрації змін до статуту, які в тому числі передбачають зміну найменування акціонерного товариства з відкритого акціонерного товариства на публічне або приватне акціонерне товариство або закритого акціонерного товариства на публічне або приватне акціонерне товариство.
 
402. Часткове виконання вимог абзацу першого цієї частини Закону не є виконанням вимог Закону.
 
   Часткове виконання вимог абзацу першого цієї частини не є виконанням вимог цього Закону.
 
403. Приведення діяльності у відповідність з нормами цього Закону статутів та внутрішніх положень акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим Законом, в тому числі зміна найменування акціонерних товариств з відкритого або закритого на публічне або приватне, не є перетворенням та не потребує застосування процедури припинення".
 
-188- Воропаєв Ю.М.
Шпенов Д.Ю.
Частину п’яту Розділу ХVІІ Закону доповнити новими абзацами такого змісту:
"Приведенням діяльності акціонерних товариств у відповідність до вимог цього Закону в частині забезпечення існування акцій виключно у бездокументарній формі є здійснення таких дій, а саме: наглядова рада акціонерного товариства зобов’язана прийняти рішення про переведення випуску цінних паперів з документарної форми у бездокументарну форму (далі - рішення про дематеріалізацію) та забезпечити вчинення наступних дій у такій послідовності:
укладення в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, договору про обслуговування емісії з обраним наглядовою радою депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій, який дематеріалізується, з наступним відкриттям рахунку в цінних паперах емітента в цьому депозитарії;
2) опублікування в офіційному друкованому органі повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію цінних паперів та повідомлення про це персонально кожного акціонера, зареєстрованого в реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, способом, визначеним при прийнятті рішення про дематеріалізацію (крім випадку, якщо всі акції товариства належать одній особі);
3) подання до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку документів для заміни свідоцтва про реєстрацію випуску іменних акцій документарної форми існування на свідоцтво про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування;
4) припинення обслуговування випуску цінних паперів у документарній формі у реєстроутримувача в системі реєстру власників іменних цінних паперів за цим випуском;
5) депонування глобального сертифікату в обраному депозитарії та надання йому необхідних розпоряджень та інших документів відповідно до вимог Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. При цьому, акції, які не зараховані на рахунки в цінних паперах власників, що відкриті ними у зберігачів, обліковуються на рахунку в цінних паперах емітента у депозитарії окремо від інших цінних паперів, що на ньому обліковуються;
6) зберігання відповідно до законодавства реєстру власників іменних цінних паперів, складеного на дату припинення ведення системи реєстру.
Власник акцій, що дематеріалізуються, зобов’язаний протягом трьох років з дати прийняття рішення про дематеріалізацію звернутись до обраного зберігача, укласти з ним договір про відкриття рахунку в цінних паперах від власного імені. Зарахування акцій, що належать цьому власнику, на його рахунок в цінних паперах у зберігача, здійснюється у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, на підставі розпоряджень емітента та власника, наданих відповідно депозитарію та зберігачу."
 
Враховано   Приведення діяльності у відповідність з нормами цього Закону статутів та внутрішніх положень акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим Законом, у тому числі зміна найменування акціонерних товариств з відкритого або закритого на публічне або приватне, не є перетворенням та не потребує застосування процедури припинення.
Приведенням діяльності акціонерних товариств у відповідність з вимогами цього Закону в частині забезпечення існування акцій виключно у бездокументарній формі є здійснення таких дій: наглядова рада акціонерного товариства зобов’язана прийняти рішення про переведення випуску цінних паперів з документарної форми у бездокументарну (далі - рішення про дематеріалізацію) та забезпечити вчинення наступних дій в такій послідовності:
1) укладення в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, договору про обслуговування емісії з обраним наглядовою радою депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується, з наступним відкриттям рахунку в цінних паперах емітента в цьому депозитарії;
2) опублікування в офіційному друкованому органі повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію цінних паперів та повідомлення про це персонально кожного акціонера, зареєстрованого в реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, у спосіб, визначений при прийнятті рішення про дематеріалізацію (крім випадку, коли акції товариства належать одній особі);
3) подання до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку документів для заміни свідоцтва про реєстрацію випуску іменних акцій документарної форми існування на свідоцтво про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування;
4) припинення обслуговування випуску цінних паперів у документарній формі у реєстроутримувача в системі реєстру власників іменних цінних паперів за цим випуском;
5) депонування глобального сертифіката в обраному депозитарії та надання йому необхідних розпоряджень та інших документів відповідно до вимог Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. При цьому акції, не зараховані на рахунки в цінних паперах власників, що відкриті ними у зберігачів, обліковуються на рахунку в цінних паперах емітента у депозитарії окремо від інших цінних паперів, що на ньому обліковуються;
6) зберігання відповідно до законодавства реєстру власників іменних цінних паперів, складеного на дату припинення ведення системи реєстру.
Власник акцій, що дематеріалізуються, зобов’язаний протягом трьох років з дати прийняття рішення про дематеріалізацію звернутися до обраного зберігача, укласти з ним договір про відкриття рахунку в цінних паперах від власного імені. Зарахування акцій, що належать цьому власнику, на його рахунок у цінних паперах у зберігача здійснюється в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, на підставі розпоряджень емітента та власника, наданих відповідно депозитарію та зберігачу.
 
404. 174. Викласти пункт шостий Розділу ХVІІ Закону в такій редакції:
 
      
405. "6. У разі якщо після набрання чинності цим Законом загальними зборами акціонерного товариства, створеного до набрання чинності цим Законом, прийнято рішення про зміну розміру статутного капіталу товариства, деномінацію акцій та емісію цінних паперів, таке товариство зобов'язане привести свій статут та внутрішні положення у відповідність із цим Законом.
 
   6. У разі якщо після набрання чинності цим Законом загальними зборами акціонерного товариства, створеного до набрання чинності цим Законом, прийнято рішення про зміну розміру статутного капіталу товариства, деномінацію акцій та емісію цінних паперів, таке товариство зобов'язане привести свій статут та внутрішні положення у відповідність із цим Законом.
 
406. Невнесення таких змін до статуту та внутрішніх положень акціонерного товариства є підставою для відмови в державній реєстрації випуску цінних паперів цього товариства."
 
   Невнесення таких змін до статуту та внутрішніх положень акціонерного товариства є підставою для відмови в державній реєстрації випуску цінних паперів цього товариства";
 
407. 175. Частину сьому Розділу ХVІІ Закону доповнити новим абзацом наступного змісту:
 
-189- Круць М.Ф.
В абзаці першому статті 175 слова "наступного змісту" замінити словами "такого змісту ".
 
Враховано   пункт 7 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
408. "Заміна (переоформлення) ліцензій, дозволів, свідоцтв, інших документів дозвільного характеру, а також документів, що підтверджують права акціонерного товариства на майно, у зв’язку з приведенням діяльності такого товариства у відповідність до вимог цього Закону, здійснюється безоплатно.".

-190- Воропаєв Ю.М.
Шпенов Д.Ю.
По всьому тексту Закону слово "оцінювач" замінити на слова "суб’єкт оціночної діяльності – суб’єкт господарювання" у відповідних відмінках.
 
Враховано   "Заміна (переоформлення) ліцензій, дозволів, свідоцтв, інших документів дозвільного характеру, а також документів, що підтверджують права акціонерного товариства на майно, у зв’язку з приведенням діяльності такого товариства у відповідність з вимогами цього Закону, здійснюється безоплатно";
71) у тексті Закону слово "оцінювач" у всіх відмінках замінити словами "суб’єкт оціночної діяльності – суб’єкт господарювання" у відповідному відмінку.
2. У Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268; 2009 р., № 49, ст. 733):
частину п‘яту статті 6 викласти в такій редакції:
"5. Акціонерне товариство розміщує тільки іменні акції";
у статті 28:
пункти 7 та 8 частини першої викласти в такій редакції:
"7) укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії цінних паперів або з реєстратором – про ведення реєстру власників іменних цінних паперів (крім акцій), крім випадків, коли облік прав за цінними паперами веде емітент відповідно до законодавства або цінні папери розміщуються на пред’явника;
8) виготовлення сертифікатів цінних паперів у разі розміщення цінних паперів (крім акцій) у документарній формі";
пункти 6 та 7 частини другої викласти в такій редакції:
"6) укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії цінних паперів або з реєстратором – про ведення реєстру власників іменних цінних паперів (крім акцій), крім випадків, коли облік прав за цінними паперами веде емітент відповідно до законодавства або цінні папери розміщуються на пред’явника;
7) виготовлення сертифікатів цінних паперів у разі розміщення цінних паперів (крім акцій) у документарній формі".
3. У Законі України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 15, ст. 67; 2005 р., № 42, ст. 465; 2010 р., № 38, ст. 505):
абзац двадцять дев‘ятий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
"сертифікат – бланк цінного паперу, який видається власнику цінного паперу (цінних паперів) і містить визначені законодавством реквізити та назву виду цінного паперу (наприклад, облігація) або найменування (наприклад, сертифікат облігацій) і засвідчує право власності на цінний папір (цінні папери)";
частини першу та другу статті 4 викласти в такій редакції:
"1. Цінні папери, обіг яких дозволено на території України, і цінні папери, на які поширюється дія законів України, можуть випускатися в документарній та бездокументарній формах. Акції можуть випускатися тільки в бездокументарній формі.
2. Форма випуску цінних паперів (крім акцій) визначається за рішенням емітента про випуск цінних паперів, затверджується Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку при реєстрації випуску та є підставою для взяття цих цінних паперів на обслуговування Національною депозитарною системою як іменних цінних паперів у документарній формі, цінних паперів на пред’явника у документарній формі або цінних паперів у бездокументарній формі, іменна ідентифікація власників яких здійснюється на підставі облікового реєстру рахунків власників у зберігача";
частину першу статті 7 викласти в такій редакції:
"1. Діяльність, пов’язана із зберіганням цінних паперів та обліком прав власності на них, здійснюється на підставі договору про відкриття рахунку у цінних паперах, який укладається власником цінних паперів або емітентом з обраним ним зберігачем; депозитарного договору, який укладається між зберігачем і депозитарієм; договору про обслуговування емісії цінних паперів, який укладається між емітентом та обраним ним депозитарієм; договору про кореспондентські відносини щодо цінних паперів, який укладається між депозитаріями".
4. Розділ ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" щодо порядку дій емітента та інвесторів" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 49, ст. 733) викласти в такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім абзаців шостого та сьомого пункту 2 розділу І цього Закону, які набирають чинності одночасно з набранням чинності другого речення частини другої статті 20 Закону України "Про акціонерні товариства".
5. Статтю 46 Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 49, ст. 682; 1998 р., № 18, ст. 89; 1999 р., № 26, ст. 213; 2007 р., № 33, ст. 440) після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
"Питання про прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування приймається наглядовою радою товариства".
У зв’язку з цим частини п’яту і шосту вважати відповідно частинами шостою і сьомою.
ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім:
абзаців другого, п’ятого – тринадцятого, п’ятнадцятого та шістнадцятого підпункту 3 пункту 1 розділу І, які набирають чинності з 1 січня 2012 року;
пунктів 2 і 3 розділу І цього Закону, які набирають чинності одночасно з набранням чинності другого речення частини другої статті 20 Закону України "Про акціонерні товариства".
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону розробити і прийняти підзаконні нормативно-правові акти, що випливають з цього Закону.
3. Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону розробити і прийняти підзаконні нормативно-правові акти, що випливають з цього Закону.

    -191- Воропаєв Ю.М.
Шпенов Д.Ю.
Розділ ХVІІ Закону доповнити новою частиною 8 наступного змісту:
"8.Частину п’яту статті 6 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" змінити та викласти у такій редакції: "5. Акціонерне товариство розміщує тільки іменні акції."
 
Враховано    
    -192- Воропаєв Ю.М.
Шпенов Д.Ю.
Розділ ХVІІ Закону доповнити новою частиною 9 наступного змісту:
"9. Пункти сьомий та восьмий частини першої статті 28 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" викласти в такій редакції:
"7) укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії цінних паперів або з реєстратором – про ведення реєстру власників іменних цінних паперів (крім акцій), крім випадків, коли облік прав за цінними паперами веде емітент відповідно до законодавства або цінні папери розміщуються на пред’явника;
8) виготовлення сертифікатів цінних паперів у разі розміщення цінних паперів (крім акцій) у документарній формі;"
 
Враховано    
    -193- Воропаєв Ю.М.
Шпенов Д.Ю.
Розділ ХVІІ Закону доповнити новою частиною 10 наступного змісту:
"10. Пункти шостий та сьомий частини другої статті 28 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" викласти в такій редакції:
"6) укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії цінних паперів або з реєстратором – про ведення реєстру власників іменних цінних паперів (крім акцій), крім випадків, коли облік прав за цінними паперами веде емітент відповідно до законодавства або цінні папери розміщуються на пред’явника;
7) виготовлення сертифікатів цінних паперів у разі розміщення цінних паперів (крім акцій) у документарній формі;"
 
Враховано    
    -194- Воропаєв Ю.М.
Шпенов Д.Ю.
Розділ ХVІІ Закону доповнити новою частиною 11 наступного змісту:
"11. Абзац двадцять дев’ятий частини першої статті 1 Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" викласти в такій редакції:
"сертифікат – бланк цінного паперу, який видається власнику цінного паперу (цінних паперів) і містить визначені законодавством реквізити та назву виду цінного паперу (наприклад, облігація) або найменування "наприклад, сертифікат облігацій" і засвідчує право власності на цінний папір (цінні папери);"
 
Враховано    
    -195- Воропаєв Ю.М.
Шпенов Д.Ю.
Розділ ХVІІ Закону доповнити новою частиною 12 наступного змісту:
"12. Частини першу та другу статті 4 Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" викласти в такій редакції:
"1. Цінні папери, обіг яких дозволено на території України, і цінні папери, на які поширюється дія законів України, можуть випускатися в документарній та бездокументарній формах. Акції можуть випускатися тільки в бездокументарній формі.
2. Форма випуску цінних паперів (крім акцій) визначається за рішенням емітента про випуск цінних паперів, затверджується Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку при реєстрації випуску та є підставою для взяття цих цінних паперів на обслуговування Національною депозитарною системою як іменних цінних паперів у документарній формі, цінних паперів на пред’явника у документарній формі або цінних паперів у бездокументарній формі, іменна ідентифікація власників яких здійснюється на підставі облікового реєстру рахунків власників у зберігача."
 
Враховано    
    -196- Воропаєв Ю.М.
Шпенов Д.Ю.
"13. У частині першій статті 7 Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" після слів "власником цінних паперів" додати слова "або емітентом". Частину першу статті 7 викласти в такій редакції:
"1. Діяльність, пов’язана із зберіганням цінних паперів та обліком прав власності на них, здійснюється на підставі договору про відкриття рахунку у цінних паперах, який укладається власником цінних паперів або емітентом з обраним ним зберігачем; депозитарного договору, який укладається між зберігачем і депозитарієм; договору про обслуговування емісії цінних паперів, який укладається між емітентом та обраним ним депозитарієм; договору про кореспондентські відносини щодо цінних паперів, який укладається між депозитаріями."
 
Враховано    
    -197- Воропаєв Ю.М.
Шпенов Д.Ю.
Розділ ХVІІ Закону доповнити новою частиною 14 наступного змісту:
"14. Частини 8 – 13 Розділу ХVІІ Закону набирають чинності одночасно з набранням чинності другого речення частини другої статті 20 Закону."
 
Враховано редакційно    
    -198- Воропаєв Ю.М.
Шпенов Д.Ю.
Розділ ХVІІ Закону доповнити новою частиною 15 наступного змісту:
"15. Прикінцеві положення Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" щодо порядку дій емітента та інвесторів" викласти в такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім абзаців шостого та сьомого пункту 2 розділу І цього Закону, які набирають чинності одночасно з набранням чинності другого речення частини другої статті 20 Закону України "Про акціонерні товариства."
 
Враховано    
    -199- Воропаєв Ю.М.
Шпенов Д.Ю.
Розділ ХVІІ Закону доповнити новою частиною 16 наступного змісту:
"16. Статтю 46 Закону України "Про господарські товариства" доповнити новою частиною п’ятою такого змісту:
"Питання про прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування приймається наглядовою радою товариства.".
Частини 5, 6 статті 46 Закону України "Про господарські товариства" вважати частинами 6, 7.
 
Враховано    
    -200- Воропаєв Ю.М.
Шпенов Д.Ю.
Розділ ІІ проекту Закону України Про внесення змін до Закону України "Про акціонерні товариства" (щодо вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств) викласти в такій редакції:
"ІІ Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пунктів 8, 10–14 та 16 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2012 року.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону розробити і прийняти відповідні підзаконні нормативно-правові акти.
3. Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону розробити і прийняти відповідні підзаконні нормативно-правові акти."
 
Враховано редакційно