Кількість абзаців - 254 Таблиця поправок


Про культуру (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про культуру
 
-1- Кармазін Ю.А.
Пропоную пронумерувати всі окремі частини тексту, які в проекті не пронумеровані, як, наприклад, у статті 2, 3 тощо.
 
Враховано   про культуру
 
3. Цей Закон визначає правові засади діяльності у сфері культури, регулює суспільні відносини, пов’язані із створенням, використанням, розповсюдженням і збереженням культурних цінностей.
 
-2- Яворівський В.О.
Преамбулу викласти в редакції:"Цей Закон визначає правові засади діяльності у сфері культури, регулює суспільні відносини, пов’язані із створенням, використанням, розповсюдженням, збереженням культурної спадщини та культурних цінностей і спрямований на забезпечення доступу до них."
 
Враховано   Цей Закон визначає правові засади діяльності у сфері культури, регулює суспільні відносини, пов’язані із створенням, використанням, розповсюдженням, збереженням культурної спадщини та культурних цінностей і спрямований на забезпечення доступу до них.
 
4. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
-3- Кирильчук Є.І.
Привести термінологію Закону у відповідність до термінології Конституції України, зокрема в частині вживання таких понять як "український народ", "українська нація", "коріння народи і національні меншини".
 
Враховано   Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
5. Стаття 1. Визначення термінів
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
6. 1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
 
   1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
 
7. 1) базова мережа закладів культури — комплекс підприємств, установ, організацій і закладів культури державної та комунальної форми власності, діяльність яких спрямована на створення умов для забезпечення розвитку творчості людини, збирання, збереження, використання і поширення інформації про матеріальні та духовні культурні цінності, наукові розробки, а також на забезпечення цілісності національного культурного простору, доступності національного культурного надбання, дотримання прав громадян у сфері культури;
 
   1) базова мережа закладів культури — комплекс підприємств, установ, організацій і закладів культури державної та комунальної форми власності, діяльність яких спрямована на створення умов для забезпечення розвитку творчості людини, збирання, збереження, використання і поширення інформації про матеріальні та духовні культурні цінності, наукові розробки, а також на забезпечення цілісності культурного простору України, доступності національного культурного надбання, дотримання прав громадян у сфері культури;
 
8. 2) вітчизняний (національний) культурний продукт — культурні блага і культурні цінності, створені (надані) вітчизняним виробником;
 
   2) вітчизняний (національний) культурний продукт — культурні блага і культурні цінності, створені (надані) вітчизняним виробником;
 
9. 3) грант — фінансові ресурси, які надаються на безповоротній основі суб’єкту, що провадить діяльність у сфері культури, для реалізації культурно-мистецького проекту;
 
   3) грант — фінансові ресурси, що надаються на безповоротній основі суб’єкту, який провадить діяльність у сфері культури, для реалізації культурно-мистецького проекту;
 
10. 4) діяльність у сфері культури (культурна діяльність) — творча, господарська, наукова, бібліотечна, інформаційна, освітня, культурно-дозвільна та розважальна діяльність, спрямована на створення, тиражування, розповсюдження, демонстрування (публічний показ), популяризацію, збереження і використання культурних благ та цінностей для задоволення культурних потреб громадян. До видів культурної діяльності належать, зокрема, створення, тиражування, розповсюдження, демонстрування та популяризація творів літератури і мистецтва, створення, збереження і використання культурних цінностей, охорона та популяризація культурної спадщини, проведення наукових досліджень у сфері культури, літературна і художня критика, надання культурно-освітніх послуг та організація навчання у сфері культури, відпочинку та дозвілля громадян;
 
-4- Яворівський В.О.
Після слів "інформаційна" додати слово "музейна"; вилучити друге речення, оскільки зміст повторений у статті 11, а саме: "До видів культурної діяльності належать, зокрема, створення, тиражування, розповсюдження, демонстрування та популяризація творів літератури і мистецтва, створення, збереження і використання культурних цінностей, охорона та популяризація культурної спадщини, проведення наукових досліджень у сфері культури, літературна і художня критика, надання культурно-освітніх послуг та організація навчання у сфері культури, відпочинку та дозвілля громадян".
 
Враховано   4) діяльність у сфері культури (культурна діяльність) — творча, господарська, наукова, бібліотечна, інформаційна, музейна, освітня, культурно-дозвіллєва та розважальна діяльність, спрямована на створення, тиражування, розповсюдження, демонстрування, популяризацію, збереження і використання культурних благ та культурних цінностей для задоволення культурних потреб громадян;
 
11. 5) заклад культури — юридична особа, основною діяльністю якої є діяльність у сфері культури, або структурний підрозділ юридичної особи, функції якого полягають у провадженні культурної діяльності;
 
   5) заклад культури — юридична особа, основною діяльністю якої є діяльність у сфері культури, або структурний підрозділ юридичної особи, функції якого полягають у провадженні діяльності у сфері культури;
 
12. 6) культура — сукупність матеріального і духовного надбання певної людської спільноти (етносу, нації), нагромадженого, закріпленого і збагаченого протягом тривалого періоду, що передається від покоління до покоління, включає всі види мистецтва, культурні цінності, гуманітарну науку, освіту;
 
-5- Карпук В.Г.
Пункт 6 статті 1 термін "культура" доповнити словами "та відображає рівень розвитку цієї спільноти".
 
Враховано   6) культура — сукупність матеріального і духовного надбання певної людської спільноти (етносу, нації), нагромадженого, закріпленого і збагаченого протягом тривалого періоду, що передається від покоління до покоління, включає всі види мистецтва, культурну спадщину, культурні цінності, науку, освіту та відображає рівень розвитку цієї спільноти;
 
    -6- Яворівський В.О.
Після слів "всі види мистецтва" додати слова "культурну спадщину"
 
Враховано    
13. 7) культурні блага — товари та послуги, що виробляються в процесі провадження культурної діяльності і служать для задоволення культурних потреб громадян (книжки, художні альбоми, аудіовізуальні твори та їх демонстрування, аудіопродукція (музичні звукозаписи), твори та документи на новітніх носіях інформації, вироби художніх промислів, театральні та циркові вистави, концерти, культурно-освітні послуги, тощо);
 
   8) культурні блага — товари та послуги, що виробляються в процесі провадження діяльності у сфері культури для задоволення культурних потреб громадян (книги, художні альбоми, аудіовізуальні твори та їх демонстрування, аудіопродукція (музичні звукозаписи), твори та документи на новітніх носіях інформації, вироби художніх промислів, театральні та циркові вистави, концерти, культурно-освітні послуги тощо);
 
14. 8) культурно-мистецька освіта — спеціальна освіта в галузі культури і мистецтва;
 
   10) культурно-мистецька освіта — спеціальна освіта у сфері культури і мистецтва;
 
15. 9) національно-культурна державна цільова програма — програма, спрямована на розв’язання проблем національно-культурного розвитку, збереження національно-культурної спадщини, задоволення інтелектуальних та духовних потреб людини, та цільова регіональна програма у сфері культури, що передбачають вирішення питань, пов’язаних з діяльністю та розвитком базової мережі закладів культури всіх рівнів або відповідного рівня, а також реалізацію культурно-мистецьких проектів і здійснення державними та недержавними закладами культури заходів, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів;
 
-7- Білозір О.В.
У пункті 9 частини першої статті 1 слова "на розв’язання проблем" замінити словами "на створення сприятливих умов"
 
Враховано   15) національно-культурна державна цільова програма — програма, спрямована на створення сприятливих умов національно-культурного розвитку, збереження національно-культурної спадщини, задоволення інтелектуальних та духовних потреб людини, та цільова регіональна програма у сфері культури, що передбачають вирішення питань, пов’язаних з діяльністю та розвитком базової мережі закладів культури всіх рівнів або відповідного рівня, а також реалізацію культурно-мистецьких проектів і здійснення державними та недержавними закладами культури заходів, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів;
 
16. 10) культурно-мистецький проект — форма культурної діяльності з визначеними метою і строком реалізації (досягнення мети), а також цільовим фінансуванням згідно з кошторисом (бюджетом);
 
   11) культурно-мистецький проект — форма культурної діяльності з визначеними метою і строком реалізації (досягнення мети), а також цільовим фінансуванням згідно з кошторисом (бюджетом);
 
17. 11) культурно-мистецька громадськість — митці та працівники закладів культури незалежно від форми власності, інші працівники, об’єднані в професійні творчі спілки, національно-культурні товариства;
 
   9) культурно-мистецька громадськість — митці та працівники закладів культури, інші працівники, об’єднані в професійні творчі спілки, національно-культурні товариства;
 
18. 12) культурний простір України — сфера, в якій відповідно до законодавства провадиться культурна діяльність та задовольняються культурні, інформаційні та дозвільні потреби громадян, що охоплює, зокрема, радіо і телебачення, періодичні друковані видання та книговидавничу продукцію, ринок культурних благ, а також культурно-мистецьке середовище;
 
-8- Чуднов В.М.
Доповнити частину першу статті 1 після пункту шостого новим пунктом такого змісту:
"мистецтво – творча художня діяльність в цілому: література, архітектура, скульптура, живопис, графіка, декоративно-вжиткове мистецтво, музика, танець, театр, кіно та інші види діяльності людини, об’єднані як форми відображення дійсності в художніх образах;"
 
Враховано редакційно   7) культурний простір України — сфера, в якій відповідно до законодавства провадиться культурна діяльність та задовольняються культурні, інформаційні та дозвіллєві потреби громадян, що охоплює, зокрема, радіо і телебачення, періодичні друковані видання та книговидавничу продукцію, ринок культурних благ, а також культурно-мистецьке середовище;
12) мистецтво – творча художня діяльність у сферах: літератури, архітектури, скульптури, живопису, графіки, декоративно-вжиткового мистецтва, музики, танцю, театру, кіно та інші види діяльності людини, що відображають дійсність у художніх образах;
 
19. 13) мистецьке аматорство — непрофесійна творча діяльність окремих осіб або колективів, що не є для них основним заняттям і не має на меті отримання доходів;
 
-9- Кирильчук Є.І.
Визначити термін "мистецтво".
 
Враховано   13) мистецьке аматорство — непрофесійна творча діяльність окремих осіб або колективів, що не є для них основним заняттям і не має на меті отримання доходів;
 
20. 14) національне культурне надбання — сукупність унікальних культурних цінностей, що мають виняткове історичне значення для формування культурного простору України;
 
-10- Мовчан П.М.
У п.14 ст. 1 слова "культурного простору України" замінити словами "самоідентичності української нації, корінних народів та національних меншин України".
 
Враховано   14) національне культурне надбання — сукупність унікальних культурних цінностей, об’єктів культурної спадщини, що мають виняткове історичне значення для формування самоідентичності української нації, корінних народів та національних меншин України;
 
    -11- Яворівський В.О.
Пункт 14 викласти в такій редакції:
"національне культурне надбання — сукупність унікальних культурних цінностей, об’єктів культурної спадщини, що мають виняткове історичне значення для формування самоідентичності української нації, корінних народів та національних меншин України;
 
Враховано    
21. 15) нематеріальна культурна спадщина — звичаї, форми показу та вираження, знання, навички, що передаються від покоління до покоління, постійно відтворюються спільнотами та групами під впливом їх досвіду, оточення, взаємодії з природою та історії і формують у них почуття самобутності та наступності, сприяючи таким чином повазі до культурного різноманіття і творчості людини;
 
   16) нематеріальна культурна спадщина — звичаї, форми показу та вираження, знання, навички, що передаються від покоління до покоління, постійно відтворюються спільнотами та групами під впливом їхнього досвіду, оточення, взаємодії з природою, історії та формують у них почуття самобутності та наступності, сприяючи таким чином повазі до культурного розмаїття і творчості людини;
 
22. 16) об’єкти культурного призначення — цілісні майнові комплекси клубних закладів (клубів, будинків культури, палаців культури тощо), парків культури та відпочинку, бібліотек, музеїв, історико-культурних заповідників, театрально-видовищних закладів (театрів, філармоній тощо), кінотеатрів, інших закладів культури; пам’ятки культурної спадщини, предмети колекцій, зібрання, фонди, будівлі, споруди культурного призначення та інші культурні цінності;
 
-12- Яворівський В.О.
У пункті 16 статті 1 після слів "театрально-видовищних закладів (театрів, філармоній" додати слова "концертних організацій (закладів), музичних колективів і ансамблів", і далі за текстом.
 
Враховано   17) об’єкти культурного призначення — цілісні майнові комплекси клубних закладів (клубів, будинків культури, палаців культури тощо), парків культури та відпочинку, бібліотек, музеїв, архівів історико-культурних заповідників, театрально-видовищних закладів (театрів, філармоній, концертних організацій, музичних колективів, ансамблів тощо), кінотеатрів, інших закладів культури; пам’ятки культурної спадщини, предмети колекцій, зібрання, фонди, будівлі, споруди культурного призначення та інші культурні цінності;
 
23. 17) працівник культури (працівник у сфері культури) — професійний творчий працівник або працівник закладу культури чи фізична особа, яка провадить діяльність у сфері культури;
 
-13- Яворівський В.О.
В пункті 17 після слова "чи" додати слово "інша".
 
Враховано   18) працівник культури (працівник у сфері культури) — професійний творчий працівник або працівник закладу культури чи інша фізична особа, яка провадить діяльність у сфері культури;
 
24. 18) професійний творчий працівник — особа, яка провадить творчу діяльність, результатом якої є створення або інтерпретація творів у сфері культури, публічно представляє такі твори на виставках, шляхом публікації, сценічного виконання, кіно-, теле-, відеопоказу тощо та/або є членом творчої спілки, та/або має державні нагороди за діяльність у сфері культури;
 
-14- Кирильчук Є.І.
Вилучити із Закону визначення термінів "професійний творчий працівник" та "творча діяльність", оскільки вони вже містяться в Законі Україні "Про професійних творчих працівників та творчі спілки".
 
Відхилено   19) професійний творчий працівник — особа, яка провадить творчу діяльність на професійній основі, результатом якої є створення або інтерпретація творів у сфері культури та мистецтва, публічно представляє такі твори на виставках, шляхом публікації, сценічного виконання, кіно-, теле, відеопоказу тощо, та/або є членом творчої спілки, та/або має державні нагороди за діяльність у сфері культури та мистецтва;
 
    -15- Яворівський В.О.
У пункті 18 слова після слів "творчу діяльність" додати слова "на професійній основі";
 
Враховано    
    -16- Чуднов В.М.
Пункт 18 частини першої статті 1 необхідно доповнити та узгодити з абзацом другим пункту 2 розділу десятого та викласти у такій редакції:
"професійний творчий працівник — особа, яка провадить творчу діяльність, результатом якої є створення або інтерпретація творів у сфері культури та мистецтва, публічно представляє такі твори на виставках, шляхом публікації, сценічного виконання, кіно-, теле-, відеопоказу тощо та/або є членом творчої спілки, та/або має державні нагороди за діяльність у сфері культури та мистецтва;".
 
Враховано    
25. 19) суб’єкти культурної діяльності — фізичні та юридичні особи, що провадять культурну діяльність або реалізують владні повноваження у сфері культури;
 
   20) суб’єкти діяльності у сфері культури — фізичні та юридичні особи, що провадять культурну діяльність або реалізують владні повноваження у сфері культури;
 
26. 20) творча діяльність — індивідуальна чи колективна творчість на професійних або аматорських засадах, результатом якої є створення або інтерпретація творів, що мають культурну цінність.
 
   21) творча діяльність — індивідуальна чи колективна творчість, результатом якої є створення або інтерпретація творів, що мають культурну цінність.
 
27. Термін "культурні цінності" застосовується в значенні, визначеному Законом України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей".
 
   Термін "культурні цінності" застосовується у значенні, визначеному Законом України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей".
 
28. Стаття 2. Законодавство України про культуру
 
   Стаття 2. Законодавство України про культуру
 
29. 1. Законодавство України про культуру складається з Конституції України, цього Закону та інших законів, що регламентують діяльність у сфері культури, міжнародних договорів з питань культури, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та інших нормативно-правових актів.
 
   1. Законодавство України про культуру складається з Конституції України, цього Закону та інших законів, що регламентують діяльність у сфері культури, міжнародних договорів з питань культури, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та інших нормативно-правових актів.
 
30. 2. Законодавство України про культуру регулює:
 
   2. Законодавство України про культуру регулює:
 
31. 1) діяльність на професійних та аматорських засадах у галузі:
 
-17- Яворівський В.О.
Слова "на професійних та аматорських засадах" вилучити, оскільки низка галузей, які є у переліку передбачають тільки професійну діяльність.
 
Враховано   1) діяльність у сфері:
 
32. художньої літератури, кінематографії, театрального, музичного, хореографічного, пластичного, образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, архітектури, фотомистецтва, дизайну;
 
   художньої літератури, кінематографії, театрального, музичного, хореографічного, пластичного, образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, архітектури, фотомистецтва, дизайну;
 
33. народної культури (фольклор, звичаї і обряди, історична топоніміка, народні художні промисли і ремесла);
 
-18- Чуднов В.М.
Абзац третій пункту 1 частини другої статті 2 пропоную викласти в такій редакції:
"народної культури (фольклор, традиції, звичаї та обряди, діалекти і говірки, народні художні промисли та ремесла, історичні топоніми)".
 
Враховано   нематеріальної культурної спадщини, в тому числі народної культури (фольклор, традиції, звичаї і обряди, діалекти і говірки, народні художні промисли та ремесла, історична топоніміка тощо);
 
    -19- Яворівський В.О.
Абзац викласти в редакції:
"нематеріальної культурної спадщини, в тому числі народної культури (фольклор, традиції, звичаї і обряди, діалекти і говірки, народні художні промисли та ремесла, історична топоніміка);
 
Враховано    
34. охорони національного культурного надбання;
 
-20- Яворівський В.О.
Доповнити абзац словами "в тому числі "культурної спадщини"
 
Враховано   охорони національного культурного надбання, в тому числі культурної спадщини;
 
35. музейної справи, колекціонування;
 
   музейної справи, колекціонування;
 
36. архівної справи;
 
   архівної справи;
 
37. бібліотечної справи;
 
   бібліотечної справи;
 
38. книговидання, створення видавничої продукції, її розповсюдження і використання;
 
   книговидання, створення видавничої продукції, її розповсюдження і використання;
 
39. створення і розповсюдження фонограмної та аудіовізуальної продукції;
 
   створення і розповсюдження фонограмної та аудіовізуальної продукції;
 
40. художньо-естетичної освіти, спеціальної культурно-мистецької освіти, педагогічної діяльності у сфері культури;
 
-21- Самойлик К.С.
У статті 2 частину другу, пункт перший, абзац десятий викласти в такій редакції:
"художньо-естетичної освіти, спеціальної культурно-мистецької освіти, позашкільної освіти галузі культури, педагогічної діяльності у закладах освіти галузі культури".
 
Враховано   художньо-естетичної освіти, спеціальної культурно-мистецької освіти, позашкільної освіти сфери культури, педагогічної діяльності у закладах освіти сфери культури;
 
41. наукових досліджень у сфері культури;
 
   наукових досліджень у сфері культури;
 
42. міжнародних культурних зв’язків, а також переміщення культурних цінностей через державний кордон;
 
   міжнародних культурних зв’язків, а також переміщення культурних цінностей через державний кордон;
 
43. виробництва матеріалів та обладнання, необхідних для збереження, створення і використання культурних цінностей;
 
-22- Яворівський В.О.
Доповнити словами "культурної спадщини" після слів "культурних цінностей".
 
Враховано   виробництва матеріалів та обладнання, необхідних для збереження, створення і використання культурних цінностей та культурної спадщини;
 
44. 2) іншу діяльність, основною метою якої є створення, збереження, розповсюдження і використання культурних цінностей та культурних благ.
 
-23- Яворівський В.О.
Доповнити після слів "культурних цінностей" слова "культурної спадщини".
 
Враховано   2) іншу діяльність, основною метою якої є створення, збереження, розповсюдження і використання культурних цінностей, культурної спадщини та культурних благ.
 
45. 3. Законодавство України про культуру має на меті:
 
   3. Законодавство України про культуру має на меті:
 
46. забезпечення реалізації і захист конституційних прав громадян України у сфері культури — створення правових гарантій для вільного провадження культурної діяльності, свободи творчості, доступу до культурних цінностей та інформації про них;
 
-24- Яворівський В.О.
Доповнити після слів "культурних цінностец" словами "культурної спадщини".
 
Враховано   забезпечення реалізації і захист конституційних прав громадян України у сфері культури — створення правових гарантій для вільного провадження культурної діяльності, свободи творчості, доступу до культурних цінностей, культурної спадщини та інформації про них;
 
47. збереження і примноження національного культурного надбання;
 
   збереження і примноження національного культурного надбання;
 
48. урегулювання відносин суб’єктів культурної діяльності, а також інтелектуальної власності у сфері культури, забезпечення реалізації і захист авторського та суміжних прав;
 
   врегулювання відносин суб’єктів діяльності у сфері культури щодо інтелектуальної власності у сфері культури, забезпечення реалізації та захист авторського права і суміжних прав;
 
49. визначення пріоритетів державної політики у сфері культури, форм, підстав, умов та порядку надання державної підтримки культури, гарантій невтручання держави у творчі процеси, механізму впливу громадськості на формування і реалізацію державної політики у сфері культури.
 
-25- Коновалюк В.І.
Статтю 2 доповнити частиною четвертою наступного змісту:
"4. Відносини у сфері культури, що стосуються охорони та використання об’єктів інтелектуальної власності, врегульовуються законодавством про інтелектуальну власність, з урахуванням положень цього Закону".
 
Враховано   визначення пріоритетів державної політики у сфері культури, форм, підстав, умов та порядку надання державної підтримки культури, гарантій невтручання держави у творчі процеси, механізму впливу громадськості на формування і реалізацію державної політики у сфері культури.
4. Відносини у сфері культури, що стосуються охорони та використання об’єктів інтелектуальної власності, врегульовуються законодавством про інтелектуальну власність з урахуванням положень цього Закону.
 
50. Стаття 3. Основні засади державної політики у сфері культури
 
   Стаття 3. Основні засади державної політики у сфері культури
 
51. 1. Основними засадами державної політики у сфері культури є:
 
   1. Основними засадами державної політики у сфері культури є:
 
52. визнання культури одним з основних факторів самобутності Українського народу — громадян України всіх національностей (далі — Український народ);
 
-26- Мовчан П.М.
Абзац другий статті 3 викласти у наступній редакції:
"визнання культури одним із основних факторів самоідентичності української нації, корінних народів та національних меншин України;"
 
Враховано   визнання культури одним з основних факторів самовираження української нації, всіх корінних народів і національних меншин;
сприяння створенню єдиного культурного простору України, збереженню цілісності культури;
 
    -27- Яворівський В.О.
Абзац другий статті 3 викласти в такій редакції:
"визнання культури одним з основних факторів самовираження української нації, всіх корінних народів і національних меншин;"
 
Враховано    
53. забезпечення свободи творчості, захист прав інтелектуальної власності, авторського та суміжних прав;
 
   захист і збереження культурної спадщини як основи національної культури, турбота про розвиток культури;
 
54. сприяння утвердженню гуманістичних ідей, високих моральних засад у суспільному житті, створенню єдиного культурного простору України, збереженню цілісності культури, діяльності професійних творчих спілок та громадських організацій у сфері культури, активному функціонуванню державної мови в культурному просторі України, доступу громадян до культурних благ;
 
-28- Кириленко В.А.
В четвертому абзаці частини 1 статті 3 слова "активному функціонуванню державної мови в культурному просторі України" замінити словами "створенню вітчизняного (національного) культурного продукту українською мовою і функціонуванню української мови в культурному просторі на всій території України".
 
Враховано   сприяння утвердженню гуманістичних ідей, високих моральних засад у суспільному житті;
 
55. захист і збереження культурної спадщини як основи культури, турбота про подальший розвиток культури;
 
-29- Мовчан П.М.
Абзац четвертий п. 1 статті 3 викласти у наступній редакції:
"захист і збереження національної культурної спадщини як основи національної культури, забезпечення виконання ефективної державної програми розвитку національної культури, збереження пам’яток національної культурної спадщини, які стали світовим надбанням та недопущення їх виключення зі Списку Всесвітньої Спадщини ЮНЕСКО".
 
Враховано частково   забезпечення свободи творчості, захист прав інтелектуальної власності, авторського права і суміжних прав;
 
    -30- Яворівський В.О.
Абзац четвертий пункту 1 статті 3 викласти в такій редакції:
"захист і збереження культурної спадщини як основи національної культури, турбота про розвиток культури;".
 
Враховано    
56. гарантування прав громадян у сфері культури;
 
   гарантування прав громадян у сфері культури;
 
57. створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності освіти у сфері культури для дітей та юнацтва, задоволення культурних потреб Українського народу, розвитку закладів культури незалежно від форми власності, залучення до сфери культури інвестицій, коштів від надання платних послуг, благодійництва, інших не заборонених законодавством джерел;
 
-31- Мовчан П.М.
У абзаці шостому після слів "для дітей та юнацтва" додати слова "розширення освітніх програм на основі національних музеїв, галерей, заповідників тощо"; слова Українського народу" замінити словами "української нації, корінних народів та національних меншин України".
 
Враховано   створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності освіти у сфері культури для дітей та юнацтва, розширення освітніх програм на основі національних музеїв, галерей, заповідників тощо, задоволення культурних потреб української нації, корінних народів та національних меншин, розвитку закладів культури незалежно від форми власності, залучення до сфери культури інвестицій, коштів від надання платних послуг, благодійництва, інших не заборонених законодавством джерел;
сприяння діяльності професійних творчих спілок та громадських організацій у сфері культури, створенню вітчизняного (національного) культурного продукту українською мовою і функціонуванню української мови в культурному просторі на всій території України, доступу громадян до культурних благ;
 
    -32- Кармазін Ю.А.
Абзац 6 частини 1 статті 3 викласти в такій редакції: "6) створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, задоволення культурних потреб Українського народу, розвитку закладів культури незалежно від форм власності, залучення до сфери культури інвестицій, коштів від надання платних послуг, благодійництва, інших не заборонених законодавством джерел;", вилучивши слова "доступності освіти у сфері культури для дітей та юнацтва", оскільки це дублює норми, які вже закріплені частиною третьою статті 53 Конституції України та статтею 6 Закону України "Про освіту".
 
Відхилено Адже у статті 53 Конституції України мова йде про доступність загальної освіти, а не у сфері культури.   
    -33- Чуднов В.М.
З абзацу 7 частини першої статті 3 виключити слова "доступності освіти у сфері культури для дітей та юнацтва", оскільки принцип доступності освіти вже закріплений частиною третьою статті 53 Конституції України та статтею 6 Закону України "Про освіту".
 
Відхилено    
58. визначення естетичного виховання дітей та юнацтва пріоритетом розвитку культури;
 
   визначення естетичного виховання дітей та юнацтва пріоритетом розвитку культури;
 
59. забезпечення діяльності базової мережі закладів культури;
 
-34- Самойлик К.С.
У статті 3 частину першу, абзац дев’ятий викласти в наступній редакції:
"забезпечення діяльності базової мережі закладів культури, закладів освіти сфери культури".
 
Враховано   забезпечення діяльності базової мережі закладів культури, закладів освіти сфери культури;
 
60. підтримка культурної діяльності, пов’язаної з виготовленням і розповсюдженням електронних та друкованих засобів масової інформації, аудіо- та аудіовізуальної продукції, розробленням комп’ютерних технологій тощо;
 
-35- Мовчан П.М.
У абзаці дев’ятому після слів "комп’ятерних технологій тощо" додати слова: "підвищенням потенціалу інформаційних технологій для розширення доступу та участі громадськості у сфері культури".
 
Враховано редакційно   підтримка діяльності у сфері культури, пов’язаної з виготовленням і розповсюдженням електронних та друкованих засобів масової інформації, аудіо- та аудіовізуальної продукції, розробленням комп’ютерних технологій та підвищенням їх потенціалу для розширення доступу та залучення громадськості до діяльності у сфері культури тощо;
 
61. сприяння популяризації української культури за кордоном та світового культурного надбання в Україні;
 
-36- Мовчан П.М.
Абзац десятий викласти у наступній редакції:
"пропагування української національної культури у всій її різноманітності за кордоном та світового культурного надбання в Україні".
 
Враховано   пропагування української національної культури у всій її різноманітності за кордоном та світового культурного надбання в Україні;
 
62. підтримка вітчизняного виробника у сфері культури;
 
-37- Яворівський В.О.
Доповнити статтю новими частинами такого змісту:
підтримка українського культурного життя в усьому світі;
надання українського характеру сучасній індустрії розваг;
підтримка регіональних культур та підвищення значення обласних, районних центрів, міст з історичними культурними традиціями;".
 
Враховано   підтримка вітчизняного виробника у сфері культури;
підтримка українського культурного життя в усьому світі;
надання українського характеру сучасній індустрії розваг;
підтримка регіональних культур та підвищення значення обласних, районних центрів, міст з історичними культурними традиціями;
 
63. забезпечення розвитку міжнародного культурного співробітництва.
 
-38- Зубов В.С.
Статтю 3 доповнити новим абзацом такого змісту:
"створення страхового фонду документації про культурні цінності та документів на об’єкти культурної спадщини."
 
Враховано   забезпечення розвитку міжнародного культурного співробітництва;
створення страхового фонду документації про культурні цінності та документів на об’єкти культурної спадщини.
 
    -39- Шаго Є.П.
Статтю 3 доповнити новим абзацом такого змісту:
"створення страхового фонду документації про культурні цінності та документів на об’єкти культурної спадщини."
 
Враховано    
    -40- Білозір О.В.
Викласти статтю 3 в такій редакції:
"Стаття 3. Основні засади державної політики у сфері культури
1. Основними засадами державної політики у сфері культури є:
визнання культури одним з основних факторів самобутності Українського народу — громадян України всіх національностей (далі — Український народ);
сприяння створенню єдиного культурного простору України, збереженню цілісності культури;
захист і збереження культурної спадщини як основи культури, турбота про подальший розвиток культури;
сприяння утвердженню гуманістичних ідей, високих моральних засад у суспільному житті
забезпечення свободи творчості, захист прав інтелектуальної власності, авторського та суміжних прав;
гарантування прав громадян у сфері культури;
створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності освіти у сфері культури для дітей та юнацтва, задоволення культурних потреб Українського народу, розвитку закладів культури незалежно від форми власності, залучення до сфери культури інвестицій, коштів від надання платних послуг, благодійництва, інших не заборонених законодавством джерел;
сприяння діяльності професійних творчих спілок та громадських організацій у сфері культури, активному функціонуванню державної мови в культурному просторі України, доступу громадян до культурних благ;
визначення естетичного виховання дітей та юнацтва пріоритетом розвитку культури;
забезпечення діяльності базової мережі закладів культури;
підтримка культурної діяльності, пов’язаної з виготовленням і розповсюдженням електронних та друкованих засобів масової інформації, аудіо- та аудіовізуальної продукції, розробленням комп’ютерних технологій тощо;
сприяння популяризації української культури за кордоном та світового культурного надбання в Україні;
підтримка вітчизняного виробника у сфері культури;
забезпечення розвитку міжнародного культурного співробітництва".
 
Враховано    
    -41- Кармазін Ю.А.
Ввести нову статтю 4 "Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері культури" та статтю 5 "Повноваження місцевих органів виконавчої влади у сфері культури", об’єднавши там положення, які викладені в інших статтях, наприклад, 13, 16 тощо, і змінити подальшу нумерацію статей.
 
Відхилено    
64. Стаття 4. Пріоритети державної політики у сфері культури
 
   Стаття 4. Пріоритети державної політики у сфері культури
 
65. 1. Пріоритети державної політики у сфері культури визначаються:
 
   1. Пріоритети державної політики у сфері культури визначаються:
 
66. державними програмами економічного і соціального розвитку України та програмами діяльності Кабінету Міністрів України, в яких обов’язково враховуються аспекти розвитку культури;
 
   державними програмами економічного і соціального розвитку України та програмами діяльності Кабінету Міністрів України, в яких обов’язково враховуються аспекти розвитку культури;
 
67. державними цільовими програмами у сфері культури, які розробляються і затверджуються згідно із законодавством.
 
-42- Коновалюк В.І.
Статтю 4 доповнити частиною другою такого змісту:
"2. Держава у пріоритетному порядку створює умови для:
- розвитку культури української нації та культур національних меншин;
- збереження, відтворення та охорони культурно-історичного середовища;
- естетичного виховання населення, в першу чергу дітей та юнацтва;
- розширення культурної інфраструктури села.
 
Враховано редакційно   державними цільовими програмами у сфері культури, що розробляються і затверджуються згідно із законодавством.
2. Держава у пріоритетному порядку створює умови для:
розвитку культури української нації, корінних народів та національних меншин України;
збереження, відтворення та охорони історичного середовища;
естетичного виховання громадян, передовсім дітей та юнацтва;
розширення культурної інфраструктури села.
 
68. Стаття 5. Мова у сфері культури
 
-43- Кириленко В.А.
Статтю 5 викласти в такій редакції:
"Статтю 5. Мова у сфері культури
1. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування державної мови у сфері культури на всій території України, сприяє створенню вітчизняного (національного) культурного продукту українською мовою та його популяризації в Україні й за кордоном.
2. Вільне використання інших мов у сфері культури гарантується, окрім випадків, коли таке використання звужує права чи можливості громадян на доступ до отримання культурних благ українською мовою".
 
Враховано   Стаття 5. Мова у сфері культури
 
69. 1. Застосування мов у сфері культури гарантується Конституцією України та визначається законами України про мови.
 
   1. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування державної мови у сфері культури на всій території України, сприяє створенню вітчизняного (національного) культурного продукту українською мовою та його популяризації в Україні й за кордоном.
 
70. 2. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування державної мови у сфері культури, гарантує вільне використання мов усіх національних меншин України.
 
   2. Вільне використання інших мов у сфері культури гарантується, окрім випадків, коли таке використання звужує права чи можливості громадян на доступ до отримання культурних благ українською мовою.
 
71. Розділ ІІ. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ
 
   Розділ ІІ. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ
 
72. Стаття 6. Права громадян у сфері культури
 
   Стаття 6. Права громадян у сфері культури
1. Держава створює умови для культурного розвитку громадян України всіх національностей, сприяє їх залученню до створення національних культурних цінностей.
 
73. 1. Громадяни мають право на:
 
   2. Громадяни мають право на:
 
74. свободу творчості;
 
   свободу творчості;
 
75. вільний вибір виду культурної діяльності, засобів і сфер застосування творчих здібностей, самостійне розпорядження своїм твором;
 
   вільний вибір виду діяльності у сфері культури, засобів і сфер застосування творчих здібностей, самостійне розпорядження своїм твором;
 
76. провадження творчої діяльності самостійно або з використанням будь-яких форм посередництва;
 
   провадження творчої діяльності самостійно або з використанням будь-яких форм посередництва;
 
77. створення закладів культури недержавної форми власності різних напрямів діяльності та організаційно-правових форм;
 
   створення закладів культури недержавної форми власності різних напрямів діяльності та організаційно-правових форм;
 
78. об’єднання у творчі спілки, національно-культурні товариства, фонди, асоціації, інші громадські організації у сфері культури;
 
-44- Яворівський В.О.
Після слів "національно-культурні товариства" додати слово "центри".
 
Враховано   об’єднання у творчі спілки, національно-культурні товариства, центри, фонди, асоціації, інші громадські організації у сфері культури;
 
79. збереження і розвиток культурної самобутності Українського народу;
 
-45- Яворівський В.О.
Сьомий абзац викласти у такій редакції:
"збереження, розвиток пропагування культурної, мовної самобутності, традицій, звичаїв та обрядів;".
 
Враховано   збереження, розвиток, пропагування культурної, мовної самобутності, традицій, звичаїв та обрядів;
 
80. захист прав інтелектуальної власності, зокрема авторських та суміжних прав;
 
   захист прав інтелектуальної власності, зокрема авторського права і суміжних прав;
 
81. доступ до культурних цінностей і культурних благ;
 
-46- Яворівський В.О.
Доповнити після слів "культурних цінностей" словами "культурної спадщини".
 
Враховано   доступ до культурних цінностей, культурної спадщини і культурних благ;
 
82. здобуття культурно-мистецької освіти.
 
-47- Коновалюк В.І.
Статтю 6 доповнити таким абзацом:
"інші права, встановлені чинним законодавством України".
 
Враховано   здобуття культурно-мистецької освіти;
інші права, встановлені законодавством.
 
83. Стаття 7. Свобода творчості
 
   Стаття 7. Свобода творчості
 
84. 1. Держава гарантує свободу творчості, вільний вибір видів культурної діяльності.
 
   1. Держава гарантує свободу творчості, вільний вибір діяльності у сфері культури.
 
85. Право людини провадити творчу діяльність може реалізовуватися як на професійній, так і на аматорській основі.
 
   Право людини провадити творчу діяльність може реалізовуватися і на професійній, і на аматорській основі.
 
86. Держава сприяє творчій діяльності митців та творчих спілок.
 
   Держава сприяє творчій діяльності митців і творчих спілок.
 
87. 2. Втручання у творчий процес і здійснення цензури у творчій діяльності не допускаються.
 
   2. Втручання у творчий процес і здійснення цензури у творчій діяльності не допускаються.
 
88. Стаття 8. Право на доступ до культурних цінностей та культурних благ
 
   Стаття 8. Право на доступ до культурних цінностей та культурних благ
 
89. 1. Громадяни мають право на доступ до культурних цінностей та культурних благ.
 
   1. Громадяни мають право на доступ до культурних цінностей та культурних благ.
 
90. Право на доступ до культурних цінностей реалізується шляхом утримання або надання закладам культури державної підтримки з державного та місцевих бюджетів для забезпечення їх функціонування та доступності їх послуг для різних категорій населення.
 
   Право на доступ до культурних цінностей реалізується шляхом утримання або надання закладам культури державної підтримки з державного та місцевих бюджетів для забезпечення їх функціонування та доступності їх послуг для різних категорій населення.
 
91. 2. Діти дошкільного віку, учні, студенти, пенсіонери, інваліди мають право на відвідування державних та комунальних закладів культури на пільгових умовах, передбачених законодавством.
 
-48- Коваль В.С.
Після слів "закладів культури" додати слова "позашкільних закладів освіти галузі культури".
 
Відхилено ова йде про відвідування закладів освіти (театрів, музейї тощо),а не про навчання  2. Діти дошкільного віку, учні, студенти, пенсіонери, інваліди мають право на відвідування державних та комунальних закладів культури на пільгових умовах, передбачених законодавством.
 
    -49- Самойлик К.С.
Частину другу статті 8 викласти в такій редакції:
"Діти дошкільного віку, учні, студенти, пенсіонери, інваліди мають право на відвідування державних та комунальних закладів культури, позашкільних закладів освіти галузі культури на пільгових умовах, передбачених законодавством".
 
Відхилено    
92. 3. Громадяни мають право на доступ до культурних цінностей шляхом:
 
   3. Громадяни мають право на доступ до культурних цінностей шляхом:
 
93. користування документами Національного архівного фонду України або їх копіями;
 
   користування документами Національного архівного фонду України або їх копіями;
 
94. ознайомлення з музейними колекціями, що належать до державної частини Музейного фонду України;
 
   ознайомлення з музейними колекціями, що належать до державної частини Музейного фонду України;
 
95. користування фондами бібліотек, що належать до Державного бібліотечного фонду України.
 
   користування фондами бібліотек, що належать до Державного бібліотечного фонду України.
 
96. 4. Порядок доступу до Національного архівного фонду України, Музейного фонду України та бібліотечного фонду визначається законодавством.
 
   4. Порядок доступу до Національного архівного фонду України, Музейного фонду України, бібліотечного фонду, фільмофонду визначається законодавством.
 
97. Стаття 9. Право на утворення закладів культури
 
   Стаття 9. Право на утворення закладів культури
 
98. 1. Юридичні та фізичні особи мають право створювати заклади культури з метою провадження культурної діяльності самостійно або з використанням будь-яких форм посередництва у цій сфері у визначеному законодавством порядку.
 
   1. Юридичні та фізичні особи мають право створювати заклади культури з метою провадження діяльності у сфері культури самостійно або з використанням будь-яких форм посередництва у цій сфері у визначеному законодавством порядку.
 
99. 2. Заклади культури можуть створюватися:
 
   2. Заклади культури можуть створюватися:
 
100. центральними органами виконавчої влади;
 
   центральними органами виконавчої влади;
 
101. органами влади Автономної Республіки Крим;
 
   органами влади Автономної Республіки Крим;
 
102. місцевими органами виконавчої влади;
 
   місцевими органами виконавчої влади;
 
103. органами місцевого самоврядування;
 
   органами місцевого самоврядування;
 
104. творчими спілками, громадськими організаціями, іншими об’єднаннями громадян;
 
   творчими спілками, громадськими організаціями, іншими об’єднаннями громадян;
 
105. юридичними та фізичними особами, у тому числі іноземними.
 
   юридичними та фізичними особами, у тому числі іноземними.
 
106. 3. В Україні гарантується можливість утворення різних за формою власності та видами культурної діяльності закладів культури — театрів, концертних організацій, філармоній, культурних центрів, продюсерських агентств, професійних мистецьких колективів, кіностудій, кіно-, відеопрокатних закладів, видавництв, музеїв, заповідників, художніх галерей (виставок), бібліотек, клубних закладів, навчальних закладів культури і мистецтва, початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів та студій, кінотеатрів, цирків, парків культури та відпочинку, архітектурних, дизайнерських, рекламних, реставраційних центрів і майстерень тощо.
 
-50- Коваль В.С.
Після слів "навчальних закладів" додати слова " (шкіл естетичного виховання)".
 
Враховано   3. В Україні гарантується можливість утворення різних за формою власності та видами діяльності у сфері культури закладів культури — театрів, концертних організацій, філармоній, культурних центрів, продюсерських агентств, професійних мистецьких колективів, кіностудій, кіно-, відеопрокатних закладів, видавництв, музеїв, архівів, заповідників, художніх галерей (виставок), бібліотек, клубних закладів, навчальних закладів культури і мистецтва, початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) та студій, кінотеатрів, цирків, парків культури та відпочинку, архітектурних, дизайнерських, рекламних, реставраційних центрів і майстерень тощо.
 
    -51- Самойлик К.С.
У частині третій статті 9 після слів "початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів" додати слова " (шкіл естетичного виховання)" і далі за текстом.
 
Враховано    
107. 4. Законодавчими актами можуть визначатися особливості утворення окремих закладів культури.
 
   4. Законодавчими актами можуть визначатися особливості утворення окремих закладів культури.
 
108. Стаття 10. Права національних меншин України у сфері культури
 
-52- Кирильчук Є.І.
Узгодити назву статті 10 "Права національних меншин України у сфері культури" Закону зі змістом її положень, оскільки термін "національні меншини" у цій статті взагалі не вживається.
 
Враховано      
    -53- Кармазін Ю.А.
Назву статті 10 викласти в такій редакції:
"Стаття 10. Права громадян України всіх національностей у сфері культури", оскільки в частині 1 цієї статті йдеться не про національні меншини, права яких у сфері культури, до того ж , врегульовані Законом України "Про національні меншини в Україні".
 
Враховано редакційно у статті 6   
    -54- Мовчан П.М.
Назву статті 10 викласти в наступній редакції:
"Стаття 10. Права української нації, корінних народів та національних меншин України у сфері культури".
 
Враховано редакційно у статті 6   
    -55- Коновалюк В.І.
Назву статті 10 викласти в такій редакції:
"Стаття 10. Права громадян України різних національностей у сфері культури".
 
Враховано редакційно у статті 6   
    -56- Чуднов В.М.
Оскільки в тексті статті не вживається термін "національні меншини", пропоную назву статті викласти у такій редакції:
"Стаття 10. Права громадян України будь-якої національності у сфері культури".
 
Враховано редакційно у статті 6   
109. 1. Держава створює умови для культурного розвитку громадян України всіх національностей, сприяє залученню їх до спільного процесу створення культурних цінностей.
 
-57- Мовчан П.М.
У пункті 1 статті 10 слова "громадяни України всіх національностей" замінити словами "української нації, корінних народів та національних меншинУкраїни".
 
Немає висновку   .
;  
    -58- Яворівський В.О.
Статтю 10 об’єднати зі статтею 6, відповідно змінивши нумерацію наступних статей; подати частину 1 статті 10 частиною першою статті 6 в такій редакції:
1. Держава створює умови для культурного розвитку громадян України всіх національностей, сприяє залученню їх до спільного процесу створення національних культурних цінностей ".
 
Враховано    
110. 2. Громадяни України будь-якої національності мають право зберігати, розвивати і пропагувати свою культуру, мову, традиції, звичаї та обряди, утворювати національно-культурні товариства, центри, заклади культури та провадити будь-яку іншу діяльність у сфері культури, що не суперечить законодавству.
 
-59- Кирильчук Є.І.
Узгодити частину другу статті 10 та абзац четвертий статті 11 Закону з частиною другою пункту першого статті 16, оскільки у першому випадку вживається словосполучення "традиціх, звичаї та обряди", а у другому – традиції і звичаї".
 
Немає висновку      
    -60- Мовчан П.М.
У пункті 2 статті 10 слова "громадяни України будь-якої національності" замінити словами "українська нація, корінні народи та національні меншини України".
 
Немає висновку    
    -61- Яворівський В.О.
Зміст частини другої викладений у абзацах п’ятому, шостому і сьомому статті 6 , тому не варто повторювати.
 
Враховано    
111. Стаття 11. Обов’язки у сфері культури
 
   Стаття 10. Обов’язки у сфері культури
 
112. 1. Фізичні та юридичні особи зобов’язані:
 
   1. Фізичні та юридичні особи зобов’язані:
 
113. дотримуватися вимог законодавства щодо провадження діяльності у сфері культури;
 
   дотримуватися вимог законодавства щодо провадження діяльності у сфері культури;
 
114. дбати про збереження народних традицій і примноження національного культурного надбання, сприяти охороні культурної спадщини;
 
   дбати про збереження народних традицій і примноження національного культурного надбання, сприяти охороні культурної спадщини;
 
115. поважати культуру, мову, традиції, звичаї та обряди Українського народу.
 
-62- Мовчан П.М.
У абзаці четвертому статті 11 слова "Українського народу" замінити словами "української нації, корінних народів та національних меншин України".
 
Враховано   поважати і поділяти культуру, мову, традиції, звичаї та обряди української нації, корінних народів та національних меншин України;
піклуватися про естетичне виховання і культурний розвиток дітей, прилучення їх до цінностей вітчизняної та світової культури.
 
    -63- Коновалюк В.І.
Доповнити статтю 11 абзацом наступного змісту:
"піклуватися про естетичне виховання і культурний розвиток дітей, прилучення їх до цінностей вітчизняної та світової культури".
 
Враховано    
    -64- Білозір О.В.
У четвертому абзаці статті 11 перед словом "поважати" додати слова "поділяти і ".
 
Враховано    
    -65- Чуднов В.М.
З метою узгодження змісту абзацу 4 частини першої статті 11 зі змістом абзацу третього пункту 1 частини другої статті 2, частини другої статті 10 та абзацом 4 частини першої статті 16 пропоную викласти згаданий абзац у такій редакції:
"поважати культуру, мову, традиції, звичаї та обряди Українського народу".
 
Враховано    
116. Розділ ІІІ. КУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ
 
   Розділ ІІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ
 
117. Стаття 12. Види і суб’єкти культурної діяльності
 
   Стаття 11. Види і суб’єкти діяльності у сфері культури
 
118. 1. До основних видів культурної діяльності належить:
 
   1. До основних видів діяльності у сфері культури належить:
 
119. створення, виконання, тиражування, розповсюдження, демонстрування (публічний показ і публічне сповіщення) та популяризація творів літератури і мистецтва;
 
   створення, виконання, тиражування, розповсюдження, демонстрування (публічний показ і публічне сповіщення) та популяризація творів літератури і мистецтва;
 
120. створення, збереження, охорона, використання та популяризація національного культурного надбання;
 
-66- Яворівський В.О.
Слова "національного культурного надбання" замінити словами "культурної спадщини та культурних цінностей" .
 
Враховано   створення, збереження, охорона, використання та популяризація культурної спадщини та культурних цінностей;
 
121. проведення наукових досліджень у сфері культури, літературна і художня критика, кінокритика;
 
   проведення наукових досліджень у сфері культури, літературна і художня критика, кінокритика;
 
122. організація відпочинку і дозвілля громадян.
 
   організація відпочинку і дозвілля громадян.
 
123. 2. Суб’єктами культурної діяльності є:
 
   2. Суб’єктами діяльності у сфері культури є:
 
124. держава в особі уповноважених органів виконавчої влади;
 
   держава в особі уповноважених органів виконавчої влади;
 
125. територіальні громади в особі органів місцевого самоврядування;
 
   територіальні громади в особі органів місцевого самоврядування;
 
126. професійні творчі працівники;
 
   професійні творчі працівники;
 
127. наукові працівники музейних закладів;
 
-67- Яворівський В.О.
Абзаци викласти в редакції:"наукові працівники музейних, бібліотечних закладів, історико-культурних заповідників, архівних установ;
 
Враховано   наукові працівники, зокрема, музейних, бібліотечних закладів, історико-культурних заповідників, архівних установ;
педагогічні працівники закладів освіти сфери культури;
 
    -68- Коваль В.С.
Додати абзац в такій редакції:
"педагогічні працівники закладів освіти галузі культури;".
 
Враховано    
    -69- Самойлик К.С.
Частину другу статті 12 доповнити новим абзацом такого змісту:
"педагогічні працівники закладів оствіти галузі культури".
 
Враховано    
128. митці, які працюють на засадах мистецького аматорства;
 
   митці, які працюють на засадах мистецького аматорства;
 
129. працівники культури;
 
   працівники культури;
 
130. заклади культури, а також підприємства, установи та організації всіх форм власності, статути (положення) яких передбачають провадження діяльності у сфері культури;
 
   заклади культури, а також підприємства, установи та організації всіх форм власності, статути (положення) яких передбачають провадження діяльності у сфері культури;
 
131. окремі громадяни, об’єднання громадян, що провадять діяльність у сфері культури.
 
   окремі громадяни, об’єднання громадян, які провадять діяльність у сфері культури.
 
132. Стаття 13. Сприяння створенню єдиного культурного простору України, збереженню цілісності культури
 
   Стаття 12. Сприяння створенню єдиного культурного простору України, збереженню цілісності культури
 
133. 1. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування під час підготовки пропозицій щодо формування та проведення державної політики у сфері культури повинні враховувати необхідність створення єдиного культурного простору України та збереження цілісності культури.
 
   1. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування під час підготовки пропозицій щодо формування та здійснення державної політики у сфері культури повинні враховувати необхідність створення єдиного культурного простору України та збереження цілісності культури.
 
134. 2. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та інші центральні і місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень вживають заходів до забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини на території України.
 
   2. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та інші центральні і місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень вживають заходів до забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини на території України.
 
135. 3. Спеціально уповноважений державний орган контролю за вивезенням, ввезенням і поверненням культурних цінностей та інші органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень проводять цілеспрямовану політику щодо повернення незаконно вивезених з території України культурних цінностей та забезпечення охорони культурних цінностей і об’єктів культурної спадщини, які є власністю України і перебувають на території інших країн.
 
   3. Спеціально уповноважений державний орган контролю за вивезенням, ввезенням і поверненням культурних цінностей, інші органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень здійснюють цілеспрямовану політику щодо повернення незаконно вивезених з території України культурних цінностей та забезпечення охорони культурних цінностей і об’єктів культурної спадщини, які є власністю України і перебувають на території інших країн.
 
136. Стаття 14. Підтримка вітчизняних виробників у сфері культури
 
-70- Кириленко В.А.
Статтю 14 викласти в такій редакції:
"Стаття 14. Підтримка вітчизняних виробників у сфері культури
1. Підтримка вітчизняних виробників у сфері культури здійснюється відповідно до законодавства шляхом:
створення сприятливого режиму оподаткування та надання державою фінансової підтримки для виробництва і розповсюдження книг, фільмів та інших видів культурного продукту українською мовою в Україні та за кордоном;
встановлення квот демонстрування та розповсюдження вітчизняного україномовного культурного продукту на телебаченні, радіо, у кіно- та відео мережі".
 
Враховано   Стаття 13. Підтримка вітчизняних виробників у сфері культури
 
137. 1. Підтримка вітчизняних виробників у сфері культури здійснюється відповідно до законодавства шляхом:
 
   1. Підтримка вітчизняних виробників у сфері культури здійснюється відповідно до законодавства шляхом:
 
138. встановлення квот демонстрування та розповсюдження вітчизняного культурного продукту на телебаченні, радіо, у кіно- та відеомережі;
 
   створення сприятливого режиму оподаткування та надання державою фінансової підтримки для виробництва і розповсюдження книг, фільмів та інших видів культурного продукту українською мовою в Україні та за кордоном;
 
139. створення сприятливого режиму оподаткування вітчизняного культурного продукту і послуг, що виробляються і надаються у процесі провадження культурної діяльності згідно із законодавством.
 
   встановлення квот демонстрування та розповсюдження вітчизняного україномовного культурного продукту на телебаченні, радіо, у кіно- та відеомережі.
 
140. Стаття 15. Розповсюдження та популяризація творів літератури і мистецтва
 
   Стаття 14. Розповсюдження та популяризація творів літератури і мистецтва
 
141. 1. Заклади та працівники культури вільно розповсюджують та популяризують з дотриманням вимог законодавства твори літератури і мистецтва, самостійно визначають репертуар, програми, зміст і форми гастрольно-концертної, виставкової, бібліотечно-інформаційної та іншої культурної діяльності.
 
   1. Заклади та працівники культури вільно розповсюджують та популяризують з дотриманням вимог законодавства твори літератури і мистецтва, самостійно визначають репертуар, програми, зміст і форми гастрольно-концертної, виставкової, бібліотечно-інформаційної та іншої діяльності у сфері культури.
 
142. Стаття 16. Збереження культурних цінностей
 
-71- Яворівський В.О.
Назву статті викласти в такій редакції: "Стаття 15. Збереження культурної спадщини, культурних цінностей та культурних благ".
 
Враховано   Стаття 15. Збереження культурної спадщини, культурних цінностей та культурних благ
 
143. 1. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування забезпечують:
 
   1. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування забезпечують:
 
144. збереження культурних цінностей на території України, охорону культурної спадщини, захист історичного середовища, збереження Музейного фонду України, Державного бібліотечного фонду України, Національного архівного фонду України, фільмофонду; їх постійне поповнення сучасними творами мистецтва, продукцією вітчизняного книговидавництва, кінематографа, аудіовиробництва;
 
   збереження культурних цінностей на території України, охорону культурної спадщини, захист історичного середовища;
збереження Музейного фонду України, Державного бібліотечного фонду України, Національного архівного фонду України, фільмофонду, їх постійне поповнення сучасними творами мистецтва, продукцією вітчизняного книговидавництва, кінематографа, аудіовиробництва;
 
145. функціонування і розвиток мережі музеїв, бібліотек, клубів, кінотеатрів, кіно-, відеопрокатних підприємств, об’єднань, заповідників, реставраційних закладів державної та комунальної власності;
 
-72- Коваль В.С.
Після слів "музеїв, бібліотек" додати слова "початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання)".
 
Враховано   функціонування і розвиток мережі музеїв, архівів, бібліотек, початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання та студій), клубів, кінотеатрів, кіно-, відеопрокатних підприємств, об’єднань, заповідників, реставраційних закладів державної та комунальної власності;
 
    -73- Самойлик К.С.
У абзаці четвертому частини першої статті 16 після слів "функціонування і розвиток мережі музеїв, бібліотек" додати слова "початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) і далі за текстом.
 
Враховано    
146. збереження традиційної народної культури, мов, діалектів і говірок, фольклору, традицій і звичаїв, народних художніх промислів та ремесел, історичних топонімів Українського народу.
 
-74- Карпук В.Г.
У абзаці четвертому статті16 словосполучення "традицій і звичаїв" замінити словами "традицій, звичаїв та обрядів".
 
Враховано   збереження нематеріальної культурної спадщини, в тому числі традиційної народної культури, мов, діалектів і говірок, фольклору, традицій, звичаїв і обрядів, народних художніх промислів та ремесел, історичних топонімів тощо.
 
    -75- Яворівський В.О.
Викласти в редакції:
"збереження нематеріальної культурної спадщини, втому числі традиційної народної культури, мов, діалектів і говірок, фольклору, традицій, звичаїв і обрядів, народних художніх промислів та ремесел, історичних топонімів тощо"
.
 
Враховано    
    -76- Коновалюк В.І.
У абзаці четвертому статті16 слова "традицій і звичаїв" замінити словами "традицій, звичаїв та обрядів".
 
Враховано    
    -77- Чуднов В.М.
Абзац четвертий частини першої статті 16 викласти в такій редакції:
"збереження традиційної народної культури, мов, діалектів і говірок, фольклору, традицій, звичаїв і обрядів , народних художніх промислів та ремесел, історичних топонімів Українського народу".
 
Враховано    
147. 2. Забороняється вилучення друкованих видань, вихідних матеріалів фільмів та фонограм, інших мистецьких і літературних творів, документів, пам’яток із бібліотечних, музейних, архівних фондів, фільмофонду, знищення культурних цінностей з ідеологічних чи політичних міркувань.
 
   2. Забороняється вилучення друкованих видань, вихідних матеріалів фільмів та фонограм, інших мистецьких і літературних творів, документів, пам’яток з бібліотечних, музейних, архівних фондів, фільмофонду, знищення культурних цінностей з ідеологічних чи політичних міркувань.
 
148. 3. Унікальні культурні цінності, що мають виняткове історичне, художнє, наукове та інше культурне значення для формування вітчизняного культурного простору і визначають внесок Українського народу у всесвітню культурну спадщину, визнаються об’єктами національного культурного надбання і включаються до Державного реєстру національного культурного надбання. Порядок включення до зазначеного реєстру та порядок ведення обліку об’єктів національного культурного надбання визначається Кабінетом Міністрів України.
 
-78- Мовчан П.М.
У пункті 3 статті 16 слова "вітчизняного культурного простору та визначають внесок Українського народу" замінити словами "самоідентичності української нації, корінних народів та національних меншин України та визначають їх вклад".
 
Враховано частково   3. Унікальні культурні цінності, об’єкти культурної спадшини, що мають виняткове історичне, художнє, наукове та інше культурне значення для формування культурного простору України і визначають внесок української нації, всіх корінних народів та національних меншин України у всесвітню культурну спадщину, визнаються об’єктами національного культурного надбання і включаються до Державного реєстру національного культурного надбання. Порядок включення до зазначеного реєстру та порядок ведення обліку об’єктів національного культурного надбання визначається Кабінетом Міністрів України.
4. Унікальні об’єкти нематеріальної культурної спадщини включаються до Списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує державної охорони. Порядок включення до Списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує державної охорони, визначається Кабінетом Міністрів України.
5. Документи на об’єкти культурної спадщини та інформація про культурні цінності підлягають збереженню шляхом створення страхового фонду документації.
 
    -79- Яворівський В.О.
Частину третю і четверту викласти в такій редакції:
"3. Унікальні культурні цінності, об'єкти культурної спадшини, що мають виняткове історичне, художнє, наукове та інше культурне значення для формування культурного простору України і визначають внесок української нації, всіх корінних народів та національних меншин у всесвітню культурну спадщину, визнаються об'єктами національного культурного надбання і включаються до Державного реєстру національного культурного надбання. Порядок включення до зазначеного реєстру та порядок ведення обліку об'єктів національного культурного надбання визначається Кабінетом Міністрів України.
4.Унікальні об’єкти нематеріальної культурної спадщини включаються до Списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує державної охорони. Порядок включення до Списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує державної охорони, визначається Кабінетом Міністрів України."
 
Враховано    
    -80- Зубов В.С.
Статтю 16 доповнити новою частиною такого змісту:
"5. Документи на об’єкти культурної спадщини та інформація про культурні цінності підлягають збереженню шляхом створення страхового фонду документації."
 
Враховано    
    -81- Шаго Є.П.
Статтю 16 доповнити новою частиною такого змісту:
"4. Документи на об’єкти культурної спадщини та інформація про культурні цінності підлягають збереженню шляхом створення страхового фонду документації."
 
Враховано    
149. Стаття 17. Професійна творча діяльність
 
   Стаття 16. Професійна творча діяльність
 
150. 1. Держава створює умови для провадження професійної творчої діяльності у галузі літератури, театрального, музичного, хореографічного, циркового, образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва, музейної справи, архітектури, кінематографії, журналістики, інформаційної, дизайнерської, науково-дослідної, реставраційної та іншої діяльності, спрямованої на розвиток культури.
 
   1. Держава створює умови для провадження професійної творчої діяльності у сфері літератури, театрального, музичного, хореографічного, циркового, образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва, музейної справи, архітектури, кінематографії, журналістики, інформаційної, дизайнерської, науково-дослідної, реставраційної та іншої діяльності, спрямованої на розвиток культури.
 
151. 2. Суб’єктами професійної творчої діяльності на індивідуальній і колективній основі є професійні творчі працівники, колективи та творчі спілки.
 
   2. Суб’єктами професійної творчої діяльності на індивідуальній і колективній основі є професійні творчі працівники, колективи та творчі спілки.
 
152. Статус професійного творчого працівника, правові засади професійної творчої діяльності визначаються цим Законом, іншими нормативно-правовими актами.
 
   3. Статус професійного творчого працівника, правові засади професійної творчої діяльності визначаються цим Законом, іншими нормативно-правовими актами.
 
153. Стаття 18. Сприяння мистецькому аматорству та організації дозвілля громадян
 
   Стаття 17. Сприяння мистецькому аматорству та організації дозвілля громадян
 
154. 1. З метою задоволення потреби громадян у мистецькому аматорстві, створення умов для їх дозвілля органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування формують базову мережу закладів культури (клубних закладів, культурних центрів, парків культури та відпочинку, центрів народної творчості тощо), засоби масової інформації і надають їм фінансову підтримку, а також сприяють створенню недержавних закладів культури, клубів, мистецьких аматорських об’єднань, гуртків, студій за інтересами та провадженню їх діяльності.
 
   1. З метою задоволення потреби громадян у мистецькому аматорстві, створення умов для їх дозвілля органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування формують базову мережу закладів культури (клубних закладів, культурних центрів, парків культури та відпочинку, центрів народної творчості тощо), засоби масової інформації і надають їм фінансову підтримку, а також сприяють створенню недержавних закладів культури, клубів, мистецьких аматорських об’єднань, гуртків, студій за інтересами та провадженню ними діяльності.
 
155. Стаття 19. Особливості створення, діяльності та ліквідації закладів культури
 
   Стаття 18. Особливості створення, діяльності та ліквідації закладів культури
 
156. 1. Заклади культури різних організаційно-правових форм господарювання і власності створюються і провадять діяльність відповідно до законодавства.
 
-82- Круць М.Ф.
З метою приведення абзацу 1 частини першої статті 19 законопроекту до положень Господарського кодексу України, його слід викласти в такій редакції:
"1. Заклади культури створюються у вигляді юридичних осіб будь-яких організаційно-правових форм, встановлених законом. Майно закладів культури може перебувати в державній, комунальній чи приватній власності".
 
Враховано   1. Заклади культури створюються у вигляді юридичних осіб будь-яких організаційно-правових форм, встановлених законом. Майно закладів культури може перебувати в державній, комунальній чи приватній власності.
 
    -83- Кирильчук Є.І.
Абзац перший викласти в редакції:
"1. Заклади культури створюються у вигляді юридичних осіб будь-яких організаційно-правових форм, встановлених законом. Майно закладів культури може перебувати в державній, комунальній чи приватній власності".
 
Враховано    
    -84- Кармазін Ю.А.
Абзац 1 частини 1 статті 19 викласти у такій редакції:
"1. Заклади культури створюються у вигляді юридичних осіб будь-яких організаційно правових форм, встановлених законом. Майно закладів культури може перебувати в державній , комунальній чи приватній власності", оскільки у Господарськму кодексіУкраїни відсутнє поняття організаційно правова форма господарювання".
 
Враховано    
    -85- Карпук В.Г.
Абзац перший частини 1 статті 19 викласти у такій редакції:
"1. Заклади культури створюються у вигляді юридичних осіб будь-яких організаційно-правових форм, встановлених законом. Майно закладів культури може перебувати в державній, комунальній чи приватній власності".
 
Враховано    
    -86- Коновалюк В.І.
Абзац перший частини 1 статті 19 викласти у такій редакції:
"1. Заклади культури створюються у вигляді юридичних осіб будь-яких організаційно-правових форм, встановлених законом. Майно закладів культури може перебувати в державній, комунальній чи приватній власності".
 
Враховано    
    -87- Чуднов В.М.
Абзац перший частини першої статті 19 викласти в такій редакції:
"1. Заклади культури створюються у вигляді юридичних осіб будь-яких організаційно-правових форм, встановлених законом. Майно закладів культури може перебувати в державній, комунальній чи приватній власності".
 
Враховано    
157. Заклади культури провадять діяльність за видами, визначеними частиною першою статті 12 цього Закону, відповідно до цілей, передбачених їх статутами (положеннями).
 
-88- Яворівський В.О.
У другому абзаці частині 1 вилучити слова "за видами, визначеними частиною першою статті 12 цього Закону", адже за змістом статті 12 вже виписані види діяльності.
 
Враховано   Заклади культури провадять діяльність відповідно до цілей, визначених їхніми статутами (положеннями).
 
158. Основним видом діяльності закладу культури є діяльність у сфері культури, передбачена статтею 12 цього Закону.
 
-89- Яворівський В.О.
Частину третю вилучити, адже у статті мова йде про особливості діяльності у сфері культури, а у статті 12 про основні види, тому не потрібно повторювати.
 
Враховано      
159. Заклади культури можуть одночасно з основною діяльністю провадити іншу господарську діяльність і одержувати від неї доходи, якщо інше не встановлено законом і така діяльність відповідає меті, з якою вони створені. Доходи, одержані від цієї діяльності, оподатковуються на загальних підставах згідно із законодавством.
 
   Заклади культури можуть одночасно з основною діяльністю провадити іншу господарську діяльність і одержувати від неї доходи, якщо інше не встановлено законом і така діяльність відповідає меті, з якою вони створені. Доходи, одержані від цієї діяльності, оподатковуються на загальних підставах згідно із законодавством.
 
160. 2. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування сприяють діяльності неприбуткових закладів культури.
 
   2. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування сприяють діяльності неприбуткових закладів культури.
 
161. Для неприбуткових закладів культури, а також фізичних та юридичних осіб, що надають благодійну допомогу неприбутковим закладам культури, створюється сприятливий режим оподаткування, передбачений податковим законодавством.
 
-90- Коваль В.С.
Після слів "Для неприбуткових закладів культури" додати слова "закладів освіти галузі культури".
 
Враховано   Для неприбуткових закладів культури, закладів освіти сфери культури, а також фізичних та юридичних осіб, які надають благодійну допомогу неприбутковим закладам культури, створюється сприятливий режим оподаткування, передбачений податковим законодавством.
 
    -91- Самойлик К.С.
Частину другу статті 19 викласти в редакції:
"Для неприбуткових закладів культури, закладів освіти галузі культури, а також фізичних та юридичних осіб, що надають благодійну допомогу неприбутковим закладам культури, створюється сприятливий режим оподаткування, передбачений податковим законодавством
 
Враховано    
162. 3. Створення, реорганізація чи ліквідація закладів культури здійснюються в порядку, визначеному законодавством.
 
-92- Круць М.Ф.
Частину третю необхідно привести у відповідність до статей 104 – 110 Цивільного кодексу України викласти у такій редакції:
"3. Створення чи припинення, в тому числі ліквідація, закладів культури здійснюється в порядку, визначеному законодавством".
 
Враховано   3. Створення чи припинення, у тому числі ліквідація, закладів культури здійснюється в порядку, визначеному законодавством.
 
    -93- Кирильчук Є.І.
Частину третю необхідно привести у відповідність до статей 104 – 110 Цивільного кодексу Україниі викласти у такій редакції:
"3. Створення чи припинення, в тому числі ліквідація, закладів культури здійснюється в порядку, визначеному законодавством".
 
Враховано    
    -94- Кармазін Ю.А.
Частину 3 статті 19 викласти в такій редакції:
"3. Створення чи припинення, у тому числі ліквідація, закладів культури здійснюється в порядку, визначеному законом", що буде більш відповідати вимогам статей 104 -110 Цивільного кодексу України.
 
Враховано    
    -95- Карпук В.Г.
Частину третю статті 19 викласти у такій редакції:
"3. Створення чи припинення, в тому числі ліквідація, закладів культури здійснюється в порядку, визначеному законодавством".
 
Враховано    
    -96- Коновалюк В.І.
Частину третю статті 19 викласти у такій редакції:
"3. Створення чи припинення, в тому числі ліквідація, закладів культури здійснюється в порядку, визначеному законодавством".
 
Враховано    
    -97- Чуднов В.М.
Частину третю статті 19 викласти у такій редакції:
"3. Створення чи припинення, в тому числі ліквідація, закладів культури здійснюється в порядку, визначеному законодавством".
 
Враховано    
163. Стаття 20. Особливості провадження інвестиційної та інноваційної діяльності, проведення приватизації у сфері культури
 
   Стаття 19. Особливості провадження інвестиційної та інноваційної діяльності, проведення приватизації у сфері культури
 
164. 1. Держава гарантує стабільність умов провадження інвестиційної та інноваційної діяльності у сфері культури.
 
-98- Яворівський В.О.
Слова "гарантує стабільність умов" замінити словами "забезпечує створення умов".
 
Враховано   1. Держава забезпечує створення умов для провадження інвестиційної та інноваційної діяльності у сфері культури.
 
165. Юридичним і фізичним особам гарантується додержання їх прав і законних інтересів під час провадження інвестиційної та інноваційної діяльності на об’єктах культурного призначення.
 
   Юридичним і фізичним особам гарантується додержання їхніх прав і законних інтересів під час провадження інвестиційної та інноваційної діяльності на об’єктах культурного призначення.
 
166. 2. Кошти, що надійшли від приватизації об’єктів культурного призначення, у тому числі об’єктів незавершеного будівництва державної власності, зараховуються до Державного бюджету України в повному обсязі, а комунальної власності — до відповідних місцевих бюджетів.
 
   2. Кошти, що надійшли від приватизації об’єктів культурного призначення, у тому числі об’єктів незавершеного будівництва, державної власності, зараховуються в повному обсязі до Державного бюджету України, а комунальної власності — до відповідних місцевих бюджетів.
 
167. Кошти, отримані від приватизації об’єктів культурного призначення, що є об’єктами незавершеного будівництва, розподіляються згідно із Законом України "Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва".
 
   Кошти, отримані від приватизації об’єктів культурного призначення, що є об’єктами незавершеного будівництва, розподіляються згідно із Законом України "Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва".
 
168. 3. Не підлягають приватизації:
 
-99- Кирильчук Є.І.
Привести частину третю статті 20 у відповідність до вимог пункту б) частини другої статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна", згідно з яким приватизації не підлягають архіви, об’єкти культури мистецтва, архітектури, меморіальні комплекси, заповідники, парки загальнодержавного значення.
 
Враховано   Не підлягають приватизації:
архіви (архівні установи), об’єкти культури, мистецтва, у тому числі виняткової історичної, художньої, наукової чи іншої культурної цінності, що занесені чи підлягають занесенню до Державного реєстру національного культурного надбання України, а також об’єкти архітектури, меморіальні комплекси, заповідники, парки тощо загальнодержавного значення;
об’єкти культури, що належать до майнових комплексів установ Національної академії наук України;
 
    -100- Кармазін Ю.А.
Частину 3 статті 20 викласти в такій редакції:
"3. Не підлягають приватизації:
архіви, об’єкти культури, у тому числі виняткової історичної, художньої, наукової чи іншої культурної цінності, занесені до Державного реєстру національного культурного надбання України, мистецтва, архітектури, меморіальні комплекси, заповідники, парки загальнодержавного значення.
2) пам’ятки, включені до переліку пам’яток, які не підлягають приватизації;
3) пам’ятки археології;
4) документи Національного архівного фонду України;
5) пам’ятки, музейні предмети, музейні колекції та музейні зібрання, що належать до державної частини Музейного фонду України;
6) документи Державного бібліотечного фонду України;
7) вихідні матеріали та фільмокопії, що зберігаються у фільмофонді;
8) заклади культури, яким надано статус національних".
 
Враховано    
169. об’єкти культури виняткової історичної, художньої, наукової чи іншої культурної цінності, занесені до Державного реєстру національного культурного надбання України;
 
-101- Чуднов В.М.
Оскільки частину третю статті 20 необхідно привести у відповідність до вимог пункту б) частини другої статті 5 Закону України "Про приватизації державного майна", пропоную внести до зазначеної частини такі зміни:
абзац 2 частини третьої статті 20 викласти у такій редакції:
"об’єкти культури та мистецтва виняткової історичної, художньої, наукової чи іншої культурно-мистецької цінності, занесені до Державного реєстру національного культурного надбання України".
 
Враховано      
170. пам’ятки, включені до переліку пам’яток, які не підлягають приватизації;
 
-102- Чуднов В.М.
Доповнити частину третю статті 20 після абзацу 3 новим абзацом такого змісту:
"об’єкти архітектури та меморіальні комплекси;"
 
Враховано   пам’ятки, включені до переліку пам’яток, що не підлягають приватизації;
 
171. пам’ятки археології;
 
   пам’ятки археології;
 
172. документи Національного архівного фонду України;
 
-103- Коновалюк В.І.
Пункт четвертий статті 20 викласти в редакції:
"архіви та документи з них;"
 
Враховано редакційно   документи Національного архівного фонду України;
 
173. пам’ятки державної частини Музейного фонду України;
 
-104- Кирильчук Є.І.
Привести абзац у відповідність до статті 15-2 Закону України "Про музеї та музейну справу".
 
Враховано   музейні предмети, музейні колекції та музейні зібрання державної частини Музейного фонду України;
 
    -105- Карпук В.Г.
Абзац шостий частини 3 статті 20 викласти у такій редакції:
"музейні предмети, музейні колекції, музейні зібрання;" .
 
Враховано    
    -106- Чуднов В.М.
З метою приведення абзацу 5 частини третьої статті 20 законопроекту до вимог абзацу четвертого статті 15-2 Закону України "Про музеї та музейну справу" пропоную викласти зазначений абзац у такій редакції:
"Пам’ятки державної частини Музейного фонду України (музейні предмети, музейні колекції, музейні зібрання)".
 
Враховано редакційно    
174. документи Державного бібліотечного фонду України;
 
   документи Державного бібліотечного фонду України;
 
175. вихідні матеріали та фільмокопії, що зберігаються у фільмофонді;
 
   вихідні матеріали та фільмокопії, що зберігаються у фільмофонді;
 
176. заклади культури, яким надано статус національних.
 
-107- Яворівський В.О.
Абзац викласти в редакції:
"заклади культури, які забезпечують державні соціальні нормативи у сфері обслуговування населення закладами культури;"
 
Враховано   заклади культури, що забезпечують державні соціальні нормативи у сфері обслуговування населення закладами культури;
заклади освіти сфери культури.
4. Забороняється виселення закладів культури (театрів, філармоній, бібліотек, музеїв, архівів, художніх галерей (виставок), кінотеатрів, позашкільних закладів естетичного виховання і дозвілля дітей та юнацтва, клубних закладів тощо) з приміщень без надання їм іншого рівноцінного приміщення.
5. Не можуть бути предметом застави об’єкти права державної та комунальної власності, що занесені або підлягають занесенню до Державного реєстру національного культурного надбання.
 
    -108- Яворівський В.О.
Доповнити статтю 19 частиною 4 такого змісту:
" 4. Забороняється виселення закладів культури (театрів, філармоній, бібліотек, музеїв, архівів, художніх галерей (виставок), кінотеатрів, позашкільних закладів естетичного виховання і дозвілля дітей та юнацтва, клубних закладів тощо) з приміщень без надання їм іншого рівноцінного приміщення".
 
Враховано    
    -109- Мовчан П.М.
Статтю 20 доповнити пунктом 4 такого змісту:
"Не можуть бути предметом застави об’єкти права державної та комунальної власності, які занесені або підлягають занесенню до Державного реєстру національного культурного надбання".
 
Враховано    
    -110- Коновалюк В.І.
Доповнити абзацами дев’ятим – одинадцятим наступного змісту:
"майнові комплекси установ Національної академії наук України;
об’єкти культури, мистецтва, архітектури, меморіальні комплекси. заповідники, парки тощо загальнонаціонального значення;
об’єкти освіти, фізичної культури, спорту і науки, що фінансуються з державного бюджету".
 
Враховано    
    -111- Чуднов В.М.
Доповнити частину третю статті 20 після абзацу 9 новим абзацом такого змісту:
"заповідники та парки загальнонаціонального значення;".
 
Враховано    
    -112- Коваль В.С.
Доповнити абзацом у такій редакції:
"заклади освіти галузі культури".
 
Враховано    
    -113- Самойлик К.С.
До частини третьої статті 20 додати новий абзац такого змісту:
"заклади освіти галузі культури".
 
Враховано    
177. Стаття 21. Особливості трудових відносин та працевлаштування в закладах культури
 
-114- Стоян О.М.
Статтю 21 вилучити.
 
Відхилено   Стаття 20. Особливості трудових відносин та працевлаштування в закладах культури
 
    -115- Кириленко В.А.
Статтю 21 вилучити.
 
Немає висновку    
178. 1. Керівники закладів культури призначаються на посаду шляхом укладення з ними трудового договору (контракту).
 
-116- Чуднов В.М.
Оскільки Рішення Конституційного Суду України від 09.07.1998 року №12-рп/98 щодо офіційного тлумачення частини третьої статті 21 Кодексу законів про працю України визначено, що "останнім часом відбувається необґрунтоване розширення сфери застосування контракту. Все це не сприяє створенню умов для повного здійснення громадянами права на працю, ускладнює становище працівників, знижує реальність гарантій трудових прав громадян, встановлених Конституцією і законами України. Тому сфера застосування контракту підчас оформлення трудових відносин не може бути безмежною", необхідно зі статті 21 законопроекту виключити слово "контракт" .
 
Враховано частково   1. Керівники закладів культури призначаються на посаду шляхом укладення з ними трудового договору (контракту). Укладення контракту регулюється виключно законами України.
 
    -117- Коваль В.С.
Частину доповнити реченням в такій редакції:
"Укладення контракту регулюється виключно законами України."
 
Враховано    
    -118- Самойлик К.С.
До частини першої абзацу першого додати слова: "Укладання контракту регулюється виключно законами України."
 
Враховано    
179. Формування кадрового складу (художнього та артистичного, крім технічного, персоналу) закладів культури здійснюється на конкурсній основі на підставі трудового договору (контракту) в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
-119- Карпук В.Г.
Абзац другий частини 1 статті 21 викласти у такій редакції:
"Формування кадрового складу (художнього та артистичного, крім технічного, персоналу) закладів культури здійснюється на конкурсній основі шляхом укладення трудового договору в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано   Формування кадрового складу (художнього та артистичного, крім технічного персоналу) закладів культури здійснюється на конкурсній основі. За результатами конкурсу укладається трудовий договір у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
    -120- Чуднов В.М.
Оскільки укладання трудового договору має бути завершальним етапом конкурсного формування кадрового складу закладів культури, а не його підставою, необхідно абзац другий статті 21 викласти у такій редакції:
"Формування кадрового складу (художнього та артистичного, крім технічного, персоналу) закладів культури здійснюється на конкурсній основі. За результатами конкурсу укладається трудовий договір в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано    
    -121- Коновалюк В.І.
Абзац другий частини першої статті 21 викласти у наступній редакції:
"Формування кадрового складу (художнього та артистичного, крім технічного, персоналу) закладів культури здійснюється на конкурсній основі. Формування кадрового складу закладів культури державної та комунальної власності здійснюється на конкурсній основі в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано редакційно    
180. Перелік посад керівників структурних підрозділів, професіоналів, фахівців, робітників, які забезпечують і безпосередньо виконують творчі функції, визначається Кабінетом Міністрів України.
 
-122- Білозір О.В.
Статтю 21 доповнити новою частиною четвертою такого змісту:
"Призначення керівника закладу культури, який має статус національного здійснюється після #102079
 
Відхилено   Перелік посад керівників структурних підрозділів, фахівців, працівників, які забезпечують і безпосередньо виконують творчі функції, визначається Кабінетом Міністрів України.
 
181. Розділ ІV. БАЗОВА МЕРЕЖА ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ
 
   Розділ ІV. БАЗОВА МЕРЕЖА ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ
 
182. Стаття 22. Призначення та функціонування базової мережі закладів культури
 
   Стаття 21. Призначення та функціонування базової мережі закладів культури
 
183. 1. Базова мережа закладів культури формується з метою:
 
   1. Базова мережа закладів культури формується з метою:
 
184. забезпечення розвитку сфери культури, всіх жанрів і видів мистецтва, а також цілісності національної культури;
 
   забезпечення розвитку сфери культури, всіх жанрів і видів мистецтва, а також цілісності національної культури;
 
185. дотримання прав громадян України у сфері культури, забезпечення доступності національного культурного надбання, культурних благ та мистецької творчості шляхом дотримання державних соціальних нормативів у сфері обслуговування закладами культури.
 
   дотримання прав громадян України у сфері культури, забезпечення доступності національного культурного надбання, культурних благ та мистецької творчості шляхом дотримання державних соціальних нормативів у сфері обслуговування закладами культури.
 
186. 2. Базова мережа закладів культури формується органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
-123- Самойлик К.С.
Частину другу статті 22 викласти в такій редакції:
"2. Базова мережа закладів культури формується органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Вже існуючі заклади культури та заклади освіти галузі культури автоматично включаються до базової мережі".
 
Враховано редакційно   2. Базова мережа закладів культури формується органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Заклади культури, заклади освіти сфери культури, що діяли до прийняття цього Закону, підлягають включенню до базової мережі.
 
187. 3. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування під час формування та забезпечення функціонування базової мережі закладів культури керуються державними соціальними нормативами у сфері обслуговування закладами культури, передбаченими Законом України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії".
 
-124- Самойлик К.С.
Частину третю статті 22 викласти в такій редакції:
3. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування під час формування та забезпечення функціонування базової мережі закладів культури керуються державними соціальними нормативами у сфері обслуговування закладами культури, передбаченими Законом України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії. Виключення закладів культури із базової мережі можливе лише у разі погодження з Міністерством культури і туризму України або з регіональним органом управління культури".
 
Враховано   3. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування під час формування та забезпечення функціонування базової мережі закладів культури керуються державними соціальними нормативами у сфері обслуговування закладами культури, передбаченими Законом України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії". Виключення закладів культури з базової мережі можливе лише за погодженням з Міністерством культури і туризму України.
 
188. Стаття 23. Рівні базової мережі закладів культури
 
   Стаття 22. Рівні базової мережі закладів культури
 
189. 1. До базової мережі закладів культури загальнодержавного рівня належать державні, в тому числі національні (бібліотеки, музеї, галереї, заповідники, цирки, музичні колективи і ансамблі, культурно-інформаційні та культурно-просвітницькі центри, навчальні заклади культури і мистецтва, кіностудії, художні галереї, виставки національного (загальнодержавного) значення тощо), заклади культури.
 
-125- Яворівський В.О.
В частині 1 статті 23 в перелік національних закладів після слова "цирки" додати слова "театри, філармонії" і далі за текстом.
 
Враховано   1. До базової мережі закладів культури загальнодержавного рівня належать державні, у тому числі національні (бібліотеки, музеї, архіви, галереї, заповідники, цирки, театри, філармонії, музичні колективи і ансамблі, культурно-інформаційні та культурно-просвітницькі центри, навчальні заклади культури і мистецтва, кіностудії, художні галереї, виставки національного (загальнодержавного) значення тощо), заклади культури.
 
190. 2. До базової мережі закладів культури місцевого рівня належать комунальні заклади культури (бібліотеки, музеї, галереї, заповідники, виставки, театри, філармонії, концертні організації, мистецькі колективи, кінотеатри, кіновідеопрокатні підприємства, об’єднання, палаци і будинки культури, інші клубні заклади, навчальні заклади культури і мистецтва, початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади, центральні парки культури і відпочинку тощо).
 
-126- Чуднов В.М.
У частині другій статті 23 слово "виставки" замінити словами "виставкові зали", оскільки "виставки" у значенні "експозиція творів мистецтва" не може бути закладом культури.
 
Враховано   2. До базової мережі закладів культури місцевого рівня належать комунальні заклади культури (бібліотеки, музеї, галереї, заповідники, виставкові зали, театри, філармонії, концертні організації, мистецькі колективи, кінотеатри, кіновідеопрокатні підприємства, об’єднання, палаци і будинки культури, інші клубні заклади, заклади освіти сфери культури, початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади (школи естетичного виховання та студії), парки культури та відпочинку тощо).
 
    -127- Яворівський В.О.
Вилучити слово "центральні".
 
Враховано    
    -128- Коваль В.С.
У частині 2 статті 23 після слів "навчальні заклади" доповнити словами " (школи естетичного виховання)".
 
Враховано    
    -129- Самойлик К.С.
У частині другій статті 23 після слів "початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади" додати слова " (школи естетичного виховання)".
 
Враховано    
191. Стаття 24. Переліки закладів культури базової мережі
 
   Стаття 23. Переліки закладів культури базової мережі
 
192. 1. На підставі державних соціальних нормативів забезпечення населення закладами культури і культурними послугами спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері культури затверджує перелік закладів культури базової мережі загальнодержавного рівня, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування затверджують переліки закладів культури базової мережі місцевого рівня.
 
-130- Яворівський В.О.
Частину викласти в редакції:
"1. На підставі державних соціальних нормативів забезпечення населення закладами культури і культурними послугами спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері культури затверджує перелік закладів культури базової мережі загальнодержавного рівня, а також за поданням місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. затверджує переліки закладів культури базової мережі місцевого рівня.", адже базова мережа закладів культури забезпечує дотримання соціальних стандартів, гарантованих Конституцією України, отже її функціонування відноситься до делегованих повноважень.
 
Враховано   1. На підставі державних соціальних нормативів забезпечення населення закладами культури і культурними послугами спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері культури затверджує перелік закладів культури базової мережі загальнодержавного рівня, а також за поданням місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування затверджує переліки закладів культури базової мережі місцевого рівня.
 
193. Стаття 25. Національні та академічні заклади культури
 
   Стаття 24. Національні та академічні заклади культури
 
194. 1. Статус національного закладу (установи) України може бути надано декільком закладам (установам) культури залежно від їх кількості у відповідній групі (театри, бібліотеки, музеї, галереї, заповідники, цирки, музичні колективи і ансамблі, кіностудії).
 
-131- Яворівський В.О.
В частині 1 статті 25 після слова "театри" додати слово "філармонії" і далі за текстом.
 
Враховано   1. Статус національного закладу (установи) України може бути надано декільком закладам (установам) культури залежно від їх кількості у відповідній групі (театри, філармонії, бібліотеки, музеї, галереї, заповідники, цирки, музичні колективи і ансамблі, кіностудії).
 
195. Порядок надання закладу культури статусу національного та академічного визначається законодавством.
 
   Порядок надання закладу культури статусу національного та академічного визначається законодавством.
 
196. Розділ V. ФІНАНСУВАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ
 
   Розділ V. ФІНАНСУВАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ
 
197. ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ
 
   Стаття 25. Витрати на утримання закладів культури
 
198. Стаття 26. Фінансування закладів культури
 
   1. Витратами на утримання закладів культури є:
 
199. 1. Джерелами фінансування закладів культури є:
 
      
200. кошти державного та місцевих бюджетів;
 
   кошти державного та місцевих бюджетів;
 
201. кошти, що надходять від господарської діяльності, надання платних послуг;
 
   кошти, що надходять від господарської діяльності, надання платних послуг;
 
202. гранти, благодійні внески, добровільні пожертвування фізичних і юридичних осіб, у тому числі іноземних;
 
   гранти, благодійні внески, добровільні пожертвування фізичних і юридичних осіб, у тому числі іноземних;
 
203. інші не заборонені законодавством джерела.
 
   інші не заборонені законодавством джерела.
 
204. 2. Заклади культури загальнодержавного та місцевого рівня базової мережі залежно від форми власності, статусу та інших ознак, установлених бюджетним законодавством, можуть утримуватися або отримувати фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, інших місцевих бюджетів, а також коштів установ, організацій, громадян та їх об’єднань.
 
-132- Яворівський В.О.
Частину другу викласти в редакції:
"Заклади культури загальнодержавного та місцевого рівня базової мережі залежно від форми власності утримуються або отримують фінансову підтримку відповідно за рахунок коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, інших місцевих бюджетів, а також коштів установ, організацій, громадян та їх об’єднань."
 
Враховано   2. Заклади культури загальнодержавного та місцевого рівня базової мережі залежно від форми власності утримуються або отримують фінансову підтримку відповідно за рахунок коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, інших місцевих бюджетів, а також коштів установ, організацій, громадян та їх об’єднань.
 
205. Приватні заклади культури фінансуються їх засновниками.
 
   Приватні заклади культури фінансуються їх засновниками.
 
206. Стаття 27. Додаткова фінансова підтримка діяльності у сфері культури
 
   Стаття 26. Додаткова фінансова підтримка діяльності у сфері культури
 
207. 1. З метою залучення додаткових фінансових ресурсів для розвитку культури держава створює сприятливий режим оподаткування фізичним особам та юридичним, які спрямовують свої кошти на розвиток культури. Механізм податкового заохочення підтримки діяльності у сфері культури визначається податковим законодавством України.
 
   1. З метою залучення додаткових фінансових ресурсів для розвитку культури держава створює сприятливий режим оподаткування фізичним та юридичним особам, які спрямовують свої кошти на розвиток культури. Механізм податкового заохочення підтримки діяльності у сфері культури визначається податковим законодавством України.
 
208. Стаття 28. Забезпечення господарської діяльності закладів культури
 
   Стаття 27. Забезпечення господарської діяльності закладів культури
 
209. 1. Держава сприяє:
 
   1. Держава сприяє:
 
210. забезпеченню закладів культури будівлями, спорудами, приміщеннями, збудованими за спеціальними проектами, або іншими упорядженими приміщеннями, що відповідають потребам закладу культури;
 
-133- Коваль В.С.
Після слів "забезпеченню закладів культури) доповнити словами "закладів освіти галузі культури".
 
Враховано   забезпеченню закладів культури, закладів освіти сфери культури будівлями, спорудами, приміщеннями, збудованими за спеціальними проектами, або іншими упорядженими приміщеннями, що відповідають потребам закладу культури;
 
    -134- Самойлик К.С.
У абзаці другому частини першої статті 28 після слів "1. Дерава сприяє: забезпеченню закладів культури" додати слова: "закладів освіти галузі культури" і далі за текстом.
 
Враховано    
211. створенню виробничої бази з випуску спеціального обладнання для закладів культури, музичних інструментів, техніки для атракціонів, допоміжних матеріалів і засобів для індивідуальної художньої творчості, а також розвитку мережі спеціалізованих виробництв.
 
   створенню виробничої бази з випуску спеціального обладнання для закладів культури, музичних інструментів, техніки для атракціонів, допоміжних матеріалів і засобів для індивідуальної художньої творчості, а також розвитку мережі спеціалізованих виробництв.
 
212. Розділ VІ. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ПРАЦІВНИКІВ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ
 
   Розділ VІ. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ПРАЦІВНИКІВ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ
 
213. Стаття 29. Оплата і стимулювання праці працівника у сфері культури
 
   Стаття 28. Оплата і стимулювання праці працівників у сфері культури
 
214. 1. Оплата праці у сфері культури повинна забезпечувати створення належних матеріальних умов, необхідних для ефективної самостійної творчої діяльності працівника, підвищення престижу професії, сприяти підвищенню його кваліфікації, стимулювати залучення талановитої молоді до діяльності у сфері культури.
 
   1. Оплата праці у сфері культури має забезпечувати створення належних матеріальних умов для ефективної самостійної творчої діяльності працівника, підвищення престижності професії, сприяти підвищенню його кваліфікації, стимулювати залучення талановитої молоді до діяльності у сфері культури.
 
215. Заробітна плата працівника у сфері культури складається з посадового окладу (ставки заробітної плати), надбавки за почесне звання, доплат за науковий ступінь, вислугу років залежно від стажу роботи в державних і комунальних закладах культури, інших надбавок та доплат, премій, винагород за творчу діяльність, передбачених законодавством.
 
-135- Коваль В.С.
Після слів "заробітна плата працівника у сфері культури" доповнити словами "педагогічного працівника закладу освіти сфер культури"
 
Враховано   Заробітна плата працівника у сфері культури, педагогічного працівника закладу освіти сфери культури складається з посадового окладу (тарифної ставки), надбавки за почесне звання, доплат за науковий ступінь, вислугу років залежно від стажу роботи в державних і комунальних закладах культури, закладах освіти сфери культури, інших надбавок та доплат, премій, винагород за творчу діяльність, передбачених законодавством.
 
216. Умови оплати праці працівника у сфері культури державних і комунальних закладів культури визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
-136- Коваль В.С.
Після слів "комунальних закладів культури" додати слова "закладів освіти сфери культури".
 
Враховано   Умови оплати праці працівників у сфері культури державних і комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
    -137- Самойлик К.С.
Частину першу статті 29 викласти в такій редакції:
"1. Оплата праці у сфері культури повинна забезпечувати створення належних матеріальних умов, необхідних для ефективної самостійної творчої діяльності працівника, підвищення престижу професії, сприяти підвищенню його кваліфікації, стимулювати залучення талановитої молоді до діяльності у сфері культури.
Заробітна плата працівника у сфері культури, педагогічного працівника закладу освіти сфери культури складається з посадового окладу (тарифної ставки), надбавки за почесне звання, доплат за науковий ступінь, вислугу років залежно від стажу роботи в державних і комунальних закладах культури, закладах освіти галузі культури, інших надбавок та доплат, премій, винагород за творчу діяльність, передбачених законодавством.
Умови оплати праці працівника у сфері культури державних і комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури визначаються Кабінетом Міністрів України."
 
Враховано    
217. 2. Працівникам у сфері культури, які працюють у державних і комунальних закладах культури, держава забезпечує:
 
-138- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 29 викласти в такій редакції:
"2. Працівникам у сфері культури, які працюють у державних і комунальних закладах культури, держава забезпечує:
роботу на повну тарифну ставку;
2) створення належних умов праці, її оплату та відпочинок;
3) правовий, соціальний, професійний захист;
4) призначення і виплату пенсій відповідно до пенсійного законодавства;
5) інші гарантії, встановлені законами України".
 
Враховано   2. Працівникам у сфері культури, які працюють у державних і комунальних закладах культури, держава забезпечує:
 
218. роботу на повну тарифну ставку;
 
   роботу на повну тарифну ставку;
 
219. створення належних умов праці, її оплати та відпочинку;
 
   створення належних умов праці, її оплату;
 
220. правовий, соціальний, професійний захист;
 
   правовий, соціальний, професійний захист;
 
221. призначення і виплату пенсій відповідно до законодавства.
 
-139- Карпук В.Г.
Частину другу статті 29 доповнити словами "та інші гарантії, встановлені чинним законодавством України".
 
Враховано   призначення і виплату пенсій відповідно до законодавства;
інші гарантії, встановлені законом.
 
    -140- Коновалюк В.І.
Частину другу статті 29 доповнити абзацом шостим наступного змісту:
"інші гарантії, встановлені чинним законодавством України".
 
Враховано    
    -141- Чуднов В.М.
Частину другу статті 29 доповнити новим абзацом такого змісту:
"та інші гарантії, встановлені чинним законодавством України".
 
Враховано    
222. 3. Працівники у сфері культури, які працюють у державних і комунальних закладах культури, мають право на допомогу для оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі посадового окладу, а також матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та доплату за вислугу років у розмірах та порядку, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
-142- Коваль В.С.
Після слів "Працівники у сфері культури" доповнити словами "педагогічні працівники закладів освіти галузі культури".
 
Враховано   3. Працівники у сфері культури, педагогічні працівники закладів освіти сфери культури, які працюють у державних і комунальних закладах культури, мають право на допомогу для оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі посадового окладу, а також на матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та доплату за вислугу років у розмірах і порядку, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
    -143- Самойлик К.С.
Частину третю статті 29 викласти в редакції:
"3. Працівники у сфері культури, педагогічні працівники закладів освіти сфери культури які працюють у державних і комунальних закладах культури, мають право на допомогу для оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі посадового окладу, а також матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та доплату за вислугу років у розмірах та порядку, що встановлюються Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано    
223. 4. Працівники державних і комунальних закладів культури, які працюють у сільській місцевості та селищах міського типу, а також пенсіонери, які раніше працювали в державних та комунальних закладах культури у таких населених пунктах і проживають у них, мають право на безоплатне отримання у власність земельної ділянки відповідно до законодавства.
 
-144- Коваль В.С.
У пункті 4 після слів "комунальних закладів культури" доповнити словами "педагогічні працівники закладів освіти галузі культури".
Після слів "комунальних закладах культури" доповнити словами "закладах освіти галузі культури".
 
Враховано   4. Працівники державних і комунальних закладів культури, педагогічні працівники закладів освіти сфери культури, які працюють у сільській місцевості та селищах міського типу, а також пенсіонери, які раніше працювали в державних та комунальних закладах культури, закладах освіти сфери культури у таких населених пунктах і проживають у них, мають право на безоплатне отримання у власність земельної ділянки відповідно до законодавства.
 
    -145- Самойлик К.С.
Частину четверту статті 29 викласти в такій редакції
"4. Працівники державних і комунальних закладів культури, педагогічні працівники закладів освіти сфери культури, які працюють у сільській місцевості та селищах міського типу, а також пенсіонери, які раніше працювали в державних та комунальних закладах культури, закладах освіти сфери культури у таких населених пунктах і проживають у них, мають право на безоплатне отримання у власність земельної ділянки відповідно до законодавства".
 
Враховано    
224. 5. Працівникам державних і комунальних закладів культури, які працюють у сільській місцевості та селищах міського типу, а також пенсіонерам, які раніше працювали в державних та комунальних закладах культури у таких населених пунктах і проживають у них, держава забезпечує відповідно до законодавства безоплатне користування житлом з опаленням і освітленням у межах установлених норм.
 
-146- Коваль В.С.
У пункті 5 після слів "комунальних закладів культури" доповнити словами "педагогічні працівники закладів освіти галузі культури".
Після слів "комунальних закладах культури" доповнити словами "закладах освіти галузі культури".
 
Враховано   5. Працівникам державних і комунальних закладів культури, педагогічним працівникам закладів освіти сфери культури, які працюють у сільській місцевості та селищах міського типу, а також пенсіонерам, які раніше працювали в державних та комунальних закладах культури, закладах освіти сфери культури у таких населених пунктах і проживають у них, держава забезпечує відповідно до законодавства безоплатне користування житлом з опаленням і освітленням у межах установлених норм.
 
    -147- Самойлик К.С.
Частину п’яту статті 29 викласти в такій редакції:
5. Працівникам державних і комунальних закладів культури, педагогічні працівники закладів освіти сфери культури, які працюють у сільській місцевості та селищах міського типу, а також пенсіонерам, які раніше працювали в державних та комунальних закладах культури, закладах освіти сфери культури у таких населених пунктах і проживають у них, держава забезпечує відповідно до законодавства безоплатне користування житлом з опаленням і освітленням у межах установлених норм.
 
Враховано    
225. Стаття 30. Пенсійне забезпечення та соціальний захист професійного творчого працівника
 
-148- Яворівський В.О.
Назву статті викласти в редакції:
"Стаття 29. Пенсійне забезпечення та соціальний захист працівників сфери культури"
 
Враховано   Стаття 29. Пенсійне забезпечення та соціальний захист працівників сфери культури
 
226. 1. Держава забезпечує для професійних творчих працівників призначення та виплату пенсії відповідно до законодавства.
 
-149- Яворівський В.О.
Статтю викласти в редакції:
"1. Держава забезпечує працівникам сфери культури призначення та виплату пенсії відповідно до законодавства".
 
Враховано   1. Держава забезпечує працівникам сфери культури призначення та виплату пенсії відповідно до законодавства.
 
227. Розділ VІІ. УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У РОЗВИТКУ СФЕРИ КУЛЬТУРИ
 
   Розділ VІІ. УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У РОЗВИТКУ СФЕРИ КУЛЬТУРИ
 
228. Стаття 31. Участь громадськості у реалізації державної політики у сфері культури
 
   Стаття 30. Участь громадськості у реалізації державної політики у сфері культури
 
229. 1. Громадські організації (професійні спілки, творчі спілки, товариства, фонди, асоціації тощо) беруть участь у реалізації державної політики у сфері культури відповідно до законодавства.
 
   1. Громадські організації (професійні спілки, творчі спілки, товариства, фонди, асоціації тощо) беруть участь у реалізації державної політики у сфері культури відповідно до законодавства.
 
230. 2. Громадські організації мають право самостійно та на договірній основі утворювати благодійні організації для фінансування культурних програм розвитку літератури та мистецтва, підтримки талантів і творчих починань у сфері культури, розв’язання соціальних і побутових проблем професійних творчих працівників.
 
   2. Громадські організації мають право самостійно та на договірній основі утворювати благодійні організації для фінансування культурних програм розвитку літератури та мистецтва, підтримки талантів і творчих починань у сфері культури, розв’язання соціальних і побутових проблем професійних творчих працівників.
 
231. Стаття 32. Співробітництво державних органів та культурно-мистецької громадськості
 
   Стаття 31. Співпраця державних органів та культурно-мистецької громадськості
 
232. 1. З метою представлення та захисту інтересів професійних творчих працівників і аматорів держава залучає представників культурно-мистецької громадськості до участі у підготовці проектів актів законодавства, презентації України в різних сферах міжнародного культурного життя, забезпечує надання інформації, необхідної для виконання завдань, що визначені статутами (положеннями) закладів культури.
 
   1. З метою представлення та захисту інтересів професійних творчих працівників і аматорів держава залучає представників культурно-мистецької громадськості до участі в підготовці проектів нормативно-правових актів, презентації України в різних сферах міжнародного культурного життя, забезпечує надання інформації, необхідної для виконання завдань, визначених статутами (положеннями) закладів культури.
 
233. Розділ VІІІ. МІЖНАРОДНІ КУЛЬТУРНІ ЗВ’ЯЗКИ
 
   Розділ VІІІ. МІЖНАРОДНІ КУЛЬТУРНІ ЗВ’ЯЗКИ
 
234. Стаття 33. Державне сприяння міжнародному культурному співробітництву
 
   Стаття 32. Державне сприяння міжнародному культурному співробітництву
 
235. 1. Держава сприяє міжнародному культурному обміну, співробітництву закладів культури, професійних творчих працівників, працівників культури України із зарубіжними партнерами.
 
   1. Держава сприяє міжнародному культурному обміну, співробітництву закладів культури, професійних творчих працівників, працівників культури України із зарубіжними партнерами.
 
236. 2. Заклади культури незалежно від підпорядкування, форми власності та організаційно-правової форми професійні творчі працівники, окремі громадяни мають право самостійно укладати договори (контракти) з іноземними фізичними та юридичними особами про форми співробітництва у сфері культури, брати участь у роботі відповідних міжнародних організацій та фондів, провадити зовнішньоекономічну діяльність у сфері культури відповідно до законодавства.
 
   2. Заклади культури незалежно від підпорядкування, форми власності та організаційно-правової форми, професійні творчі працівники, окремі громадяни мають право самостійно укладати договори (контракти) з іноземними фізичними та юридичними особами про форми співробітництва у сфері культури, брати участь у роботі відповідних міжнародних організацій та фондів, провадити зовнішньоекономічну діяльність у сфері культури відповідно до законодавства.
 
237. Стаття 34. Розвиток національної культури за межами України
 
   Стаття 33. Розвиток національної культури за межами України
 
238. 1. Держава виявляє піклування про задоволення національно-культурних потреб українців, які проживають за межами України, зокрема сприяє проведенню культурно-мистецьких заходів за кордоном.
 
-150- Мовчан П.М.
У статті 34 після слів "заходів за кордоном" доповнити словами: "відкриттю та діяльності Українських національних культурних центрів та національних освітніх закладів за кордоном"
 
Враховано   1. Держава піклується про задоволення національно-культурних потреб українців, які проживають за межами України, зокрема щляхом сприяння проведенню культурно-мистецьких заходів за кордоном, відкриття та діяльності українських національних культурних центрів та національних освітніх закладів в інших країнах.
 
239. Розділ ІХ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО КУЛЬТУРУ
 
   Розділ ІХ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО КУЛЬТУРУ
 
240. Стаття 35. Відповідальність за порушення законодавства про культуру
 
   Стаття 34. Відповідальність за порушення законодавства про культуру
 
241. 1. Особи, винні у порушенні законодавства про культуру, несуть цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до законодавства.
 
-151- Коновалюк В.І.
Статтю 35 після слів "1. Особи винні у порушення законодавства про культуру, несуть" доповнити словом "дисциплінарну".
 
Враховано   1. Особи, винні у порушенні законодавства про культуру, несуть дисциплінарну, цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до законодавства.
 
    -152- Коновалюк В.І.
Доповнити законопроект новим розділом Х в наступній редакції:
 
Відхилено    
242. Розділ Х. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
-153- Стоян О.М.
Статтю 1 розділу Х "Прикінцеві положення" викласти у такій редакції:
"Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування".
"Розділ Х. Державне управління у сфері культури
Стаття 36. Центральний орган виконавчої влади у сфері культури
1. Головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері культури, який здійснює управління у сфері культури є центральний орган виконавчої влади в сфері культури, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
2. Положення про центральний орган виконавчої влади у сфері культури затверджується Постановою Кабінету Міністрів України.
Стаття 37. Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері культури
1. Центральний орган виконавчої влади у сфері культури організовує виконання актів законодавства України у сфері культури і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.
2. Центральний орган виконавчої влади у сфері культури узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства і в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України.
Стаття 38. Основні завдання центрального органу виконавчої влади у сфері культури
1. Основними завданнями центрального органу виконавчої влади у сфері культури є:
розробляє пропозиції з питань державного регулювання концертної, виставкової, гастрольної, фестивальної діяльності, захисту інтелектуальної власності, реалізації авторських прав, розповсюдження та популяризації творів літератури і мистецтва та в межах повноважень, визначених законодавством, здійсню таке регулювання;
здійснення відповідно до законодавства державного управління і контролю у сфері охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, музейної та бібліотечної справи, кінематографії;
забезпечення реалізації прав громадян на свободу літературної і художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів забезпечення доступності всіх видів культурних послуг та культурної діяльності для кожного громадянина;
створення умов для задоволення національно-культурних потреб співвітчизників, які проживають за межами України, розвитку міжнародного культурного співробітництва ;
координація діяльності органів виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері культури, #102082
захист відповідно до законодавства прав і законних інтересі вітчизняних творчих працівників і творчих спілок, а також закладів, підприємств та організацій, що діють у сфері культури;
створення умов для розвитку соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури, організація її матеріально-технічного забезпечення.
Стаття 39. Функції центрального органу виконавчої влади у сфері культури
1. Центральний орган виконавчої влади у сфері культури відповідно покладених на нього повноважень:
бере участь у розробці і забезпечує реалізацію Державних програм розвитку культури;
розробляє є здійснює заходи щодо забезпечення умов для відродження і розвитку української культури, культурної самодіяльної творчості, осередків традиційної народної творчості, художніх промислів та ремесел;
готує пропозиції та в межах своїх повноважень здійснює заходи щодо державної підтримки вітчизняних суб’єктів діяльності у сфері культури;
організовує популяризацію культурних надбань Українського народу за межами України і світової культури в Україні, сприяє задоволенню національно-культурних потреб українців і прихильників української культури, які проживають за межами України, залучає представників української діаспори до участі у культурно-мистецьких процесах;
бере участь у межах повноважень, визначених законодавством, у реалізації державної політики у сфері оплати праці та соціального захисту професійних творчих працівників і працівників культури, організовує відповідно до законодавства надання такими працівникам державної підтримки в реалізації їх художніх задумів;
#102073
розробляє вимоги щодо створення на території кожної адміністративно-територіальної одиниці необхідного комплексу закладів, установ, підприємств, організацій культури, нормативи мінімального забезпечення громадян культурними послугами, здійснює відповідно до законодавства контроль за додержанням цих вимог і нормативів;
бере участь у підготовці міжнародних договорів України, готує пропозиції щодо укладення, денонсації таких договорів, у межах своєї компетенції укладає міжнародні договори України, забезпечує виконання зобов’язань України за міжнародними договорами у сфері культури і мистецтв;
вживає заходів, спрямованих на інтеграцію України у світовий культурно-мистецький процес, стимулювання міжнародного культурного обміну;
здійснює в межах своїх повноважень заохочення благодійної діяльності, спрямованої на розвиток культури і мистецтв;
сприяє діяльності творчих спілок, а також молодіжних, дитячих та інших громадських організацій, що функціонують у сфері культури;
здійснює відповідно до законодавства функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління;
організовує проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних мистецьких фестивалів і конкурсів, оглядів народної творчості, інших мистецьких заходів, а також аукціонів, виставок-продажів тощо;
організовує створення та розповсюдження культурно-освітніх телерадіопередач і програм, запис та тиражування на різних типах носіїв аудіовізуальної інформації творів літератури і мистецтва;
організовує відповідно до законодавства підготовку, публікацію і розповсюдження підручників, посібників, методичної і мистецькознавчої літератури для потреб естетичного виховання, спеціальної освіти в сфері культури, популяризації наукових досліджень у цій сфері;
забезпечення налагодження співробітництва з установами та організаціями культури і мистецтв іноземних держав;
порушує в установленому порядку клопотання про надання закладам культури і мистецтв статусу національних;
готує і подає відповідно до законодавства пропозицій щодо нагородження професійних творчих працівників, працівників культури , митців державними нагородами України;
забезпечує інформування громадськості, в тому числі через засоби масової інформації, про стан реалізації державної політики у сфері культури;
здійснює відповідно до законодавства занесення об’єктів національного культурного надбання до Державного реєстру національного культурного надбання;
бере участь у визначенні перспектив, напрямів розвитку та змісту спеціальної освіти у сфері культури і мистецтв, організаційному та методичному забезпеченні підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників культури;
визначає пріоритетні напрями наукових досліджень у сфері культури;
бере участь у реалізації єдиної науково-технічної політики, в тому числі з питань розвитку та технічного переоснащення матеріально-технічної бази закладів, підприємств та організацій, що належать до сфери його управління, забезпечення ефективного використання ними бюджетних коштів та матеріально-технічних ресурсів;
організовує в межах своїх повноважень проектування пам’ятників і монументів;
готує пропозиції щодо державної підтримки суб’єктів кінематографії та в межах своїх повноважень забезпечує таку підтримку;
здійснює відповідно до законодавства інші функції та повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері культури;
бере участь у розробленні нормативів матеріального та фінансового забезпечення державних закладів культури, підприємств та організацій, що належать до сфери його управління;
готує в межах своїх повноважень пропозиції щодо приватизації державного майна, забезпечує додержання антимонопольного законодавства, сприяє розвитку конкуренції;
розробляє у межах своїх повноважень і вносить в установленому порядку пропозиції щодо формування державного замовлення;
здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
Стаття 40. Компетенція Кабінету Міністрів України щодо підтримки сфери культури
1. Кабінету Міністрів України в межах своїх повноважень сприяє розвитку культури, спрямовує, координує і контролює діяльність органів виконавчої влади, які забезпечують проведення державної політики щодо підтримки цієї сфери.
Стаття 41. Компетенція Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо підтримки сфери культури
1. Верховна Рада Автономної Республіки Крим та Рада міністрів Автономної Республіки Крим місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування на підставі Національної програми сприяння розвитку культури в Україні в межах своїх повноважень розробляють, погоджують та затверджують відповідні програми підтримки культури та забезпечують і контролюють їх виконання.
Стаття 42. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо підтримки сфери культури на загальнодержавному та регіональному рівнях
1. На основі визначених пріоритетів Верховна Рада Автономної Республіки Крим та Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до своєї компетенції:
готують пропозиції про встановлення для неприбуткових закладів культури податкових пільг та інших пільг;
приймають рішення про виділення та використання коштів відповідних бюджетних та позабюджетних коштів для підтримки розвитку культури;
сприяють залученню неприбуткових закладів культури до виконання державних та комунальних замовлень у сфері культури для забезпечення державних та регіональних потреб.
 
Відхилено   Розділ Х. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
243. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім частини першої статті 29, що набирає чинності з 1 січня 2011 року, частини другої статті 29, що набирає чинності з 1 січня 2012 року, частини третьої статті 29, що набирає чинності з 1 січня 2013 року.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім частини першої статті 28, яка набирає чинності з 1 січня 2011 року, частини другої статті 28, яка набирає чинності з 1 січня 2012 року та частини третьої статті 28, яка набирає чинності з 1 січня 2013 року.
 
244. Установити, що до набрання чинності частини першої — третьої статті 29 цього Закону діють умови оплати праці, передбачені законодавством.
 
   Установити, що до набрання чинності частинами першою — третьою статті 28 цього Закону діють умови оплати праці, передбачені законодавством.
 
245. До приведення законів, інших нормативно-правових актів у відповідність з нормами цього Закону вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
   До приведення законів, інших нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
246. 2. Абзаци другий та четвертий статті 1 Закону України "Про професійних творчих працівників та творчі спілки" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 52, ст. 312) викласти у такій редакції:
 
   2. Абзаци другий та четвертий статті 1 Закону України "Про професійних творчих працівників та творчі спілки" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 52, ст. 312) викласти у такій редакції:
 
247. "професійний творчий працівник — особа, що провадить творчу діяльність, результатом якої є створення або інтерпретація творів у сфері культури, публічно представляє такі твори на виставках, шляхом публікації, сценічного виконання, кіно-, теле-, відеопоказу тощо та/або є членом творчої спілки, та/або має державні нагороди за діяльність у сфері літератури і мистецтва;";
 
-154- Кирильчук Є.І.
Узгодити визначення терміну "професійний творчий працівник", що наведений у статті 1 та Прикінцевих положеннях Закону, оскільки у першому випадку йдеться про "діяльність у сфері культури", а у другому – про "діяльність у сфері літератури і мистецтв".
 
Враховано   "професійний творчий працівник — особа, яка провадить творчу діяльність на професійній основі, результатом якої є створення або інтерпретація творів у сфері культури та мистецтва, публічно представляє такі твори на виставках, шляхом публікації, сценічного виконання, кіно-, теле-, відеопоказу тощо та/або є членом творчої спілки, та/або має державні нагороди за діяльність у сфері культури і мистецтва";
 
    -155- Коновалюк В.І.
В абзаці другому пункту 2 Прикінцевих положень:
Слова "має державні нагороди у сфері літератури і мистецтва;" замінити словами "має державні нагороди за діяльність у сфері культури;".
 
Враховано    
    -156- Чуднов В.М.
Абзац другий пункту 2 розділу десятого необхідно узгодити зі змістом пункту 18 частини першої статті 1 законопроекту та викласти у такій редакції:
"професійний творчий працівник — особа, що провадить творчу діяльність, результатом якої є створення або інтерпретація творів у сфері культури та мистецтва, публічно представляє такі твори на виставках, шляхом публікації, сценічного виконання, кіно-, теле-, відеопоказу тощо та/або є членом творчої спілки, та/або має державні нагороди за діяльність у сфері культури і мистецтва;";
 
Враховано    
248. "творча діяльність — індивідуальна чи колективна творчість на професійних або аматорських засадах, результатом якої є створення або інтерпретація творів, що мають культурну цінність.".
 
-157- Яворівський В.О.
У терміні "творча діяльність" вилучити слова "на професійних або аматорських засадах".
 
Враховано   "творча діяльність — індивідуальна чи колективна творчість, результатом якої є створення або інтерпретація творів, що мають культурну цінність".
 
249. 3. Визнати такими, що втратили чинність:
 
   3. Визнати такими, що втратили чинність:
 
250. Основи законодавства України про культуру (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 21, ст. 294; 1993 р., № 17, ст. 184; 2002 р., № 6,
 
   Основи законодавства України про культуру (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 21, ст. 294 із наступними змінами);
 
251. ст. 36; 2005 р., № 4, ст. 83; 2008 р., № 5—8, ст. 78);
 
      
252. постанову Верховної Ради України від 19 лютого 1992 року
 
   Постанову Верховної Ради України від 19 лютого 1992 року
 
253. № 2141-ХІІ "Про порядок введення в дію "Основ законодавства України про культуру" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 21, ст. 295).

   "Про порядок введення в дію "Основ законодавства України про культуру" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 21, ст. 295).