Кількість абзаців - 28 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України"Про військовий обов'язок і військову службу" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України
 
   Про внесення змін до Закону України
 
3. "Про військовий обов’язок і військову службу"
 
   "Про військовий обов’язок і військову службу"
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. 1. Внести до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324; 2008 р., № 24, ст. 234) такі зміни:
 
   І. Внести до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324; 2008 р., № 24,
ст. 234) такі зміни:
 
6. 1) в абзаці четвертому частини четвертої статті 2:
 
   1. В абзаці четвертому частини четвертої статті 2:
 
7. слово "(слухачів)" виключити;
 
   слово " (слухачів)" виключити;
 
8. доповнити абзац після слів "кафедри військової підготовки" словами "відділення військової підготовки";
 
   після слів "кафедри військової підготовки" доповнити словами "відділення військової підготовки".
 
9. 2) доповнити статтю 6 частиною такого змісту:
 
   2. Статтю 6 доповнити частиною одинадцятою такого змісту:
 
10. "11. Військовослужбовці в порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби громадянами України, можуть бути направлені для подальшого проходження військової служби з одного військового формування до іншого з виключенням із списків особового складу формування, з якого вибули, та включенням до списків особового складу формування, до якого прибули.";
 
   "11. Військовослужбовці в порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби громадянами України, можуть бути направлені для подальшого проходження військової служби з одного військового формування до іншого з виключенням із списків особового складу формування, з якого вибули, та включенням до списків особового складу формування, до якого прибули".
 
11. 3) частину сьому статті 11 викласти в такій редакції:
 
   3. Частину сьому статті 11 викласти в такій редакції:
 
12. "7. Перелік військово-облікових спеціальностей, за якими ведеться військова підготовка громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, та обсяги підготовки за такими спеціальностями визначаються за поданням Генерального штабу Збройних Сил України Міністерством оборони України за погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки";
 
   "7. Перелік військово-облікових спеціальностей, за якими ведеться військова підготовка громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, та обсяги підготовки за такими спеціальностями визначаються за поданням Генерального штабу Збройних Сил України Міністерством оборони України за погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки".
 
13. 4) у частині першій статті 20:
 
      
14. в абзаці другому слова "не менше шести місяців, громадяни призовного віку, які мають вищу або професійно-технічну" замінити словами "не менше трьох місяців, військовослужбовці, які закінчили вищі військові навчальні заклади чи військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів та отримали неповну вищу освіту, громадяни призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну або повну загальну середню";
 
      
15. доповнити абзац третій після слів "а також" словами та цифрами "особи віком до 23 років, які проходять підготовку для проходження військової служби на посадах військовослужбовців військової служби за контрактом осіб сержантського і старшинського складу, або";
 
   4. Абзац третій частини першої статті 20 після слів "а також" доповнити словами та цифрами "особи віком до 23 років, які проходять підготовку для проходження військової служби на посадах військовослужбовців військової служби за контрактом, осіб сержантського і старшинського складу, або".
 
16. 5) у частині третій статті 23 слова "у частині другій цієї статті" замінити словами "в абзацах другому, третьому і п’ятому частини другої цієї статті";
 
   5. У частині третій статті 23 слова "у частині другій цієї статті" замінити словами "в абзацах другому, третьому і п’ятому частини другої цієї статті".
 
17. 6) у статті 25:
 
   6. У статті 25:
 
18. доповнити назву статті і частину другу після слова "осіб" словами "рядового, сержантського і старшинського та";
 
   назву і частину другу після слова "осіб" доповнити словами "рядового, сержантського і старшинського та";
 
19. доповнити частину першу абзацом такого змісту:
 
   частину першу доповнити абзацом такого змісту:
 
20. "Підготовка громадян України для проходження військової служби на посадах осіб рядового, сержантського і старшинського складу може здійснюватися в навчальних військових частинах, а на посадах осіб сержантського і старшинського складу, за якими необхідна наявність в особи неповної або базової вищої освіти, також у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів. Порядок та умови направлення громадян України до навчальних військових частин, а також проходження ними військової служби під час такої підготовки визначаються положеннями про проходження військової служби громадянами України.";
 
   "Підготовка громадян України для проходження військової служби на посадах осіб рядового, сержантського і старшинського складу може здійснюватися в навчальних військових частинах, а на посадах осіб сержантського і старшинського складу, за якими необхідна наявність в особи неповної або базової вищої освіти, також у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів. Порядок та умови направлення громадян України до навчальних військових частин, а також проходження ними військової служби під час такої підготовки визначаються положеннями про проходження військової служби громадянами України";
 
21. доповнити частину п’яту реченнями такого змісту: "Під час переведення курсантів на випускний курс навчання з ними укладається контракт про проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського або офіцерського складу у Збройних Силах України чи у тих військових формуваннях, для потреб яких вони проходять підготовку, на строк, передбачений відповідно абзацами третім і п’ятим частини другої статті 23 цього Закону. Зазначений контракт набирає чинності щодо курсантів, які готуються до проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу, з дня призначення їх на такі посади, а на посадах осіб офіцерського складу — з дати присвоєння курсантам первинного офіцерського звання";
 
-1- Кузьмук О.І.
Частину п’яту статті 25 доповнити реченнями такого змісту: "Контракт про проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського або офіцерського складу після закінчення навчання укладається між курсантами та керівником того військового формування, для потреб якого вони проходять підготовку, на строк, передбачений згідно з абзацами третім і п’ятим частини другої статті 23 цього Закону".
 
Враховано   частину п’яту доповнити реченнями такого змісту: "Контракт про проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського або офіцерського складу після закінчення навчання укладається між курсантами та керівником того військового формування, для потреб якого вони проходять підготовку, на строк, передбачений абзацами третім і п’ятим частини другої статті 23 цього Закону";
 
22. частину десяту викласти в такій редакції:
 
   частину десяту викласти в такій редакції:
 
23. "10. Особи, які отримали підготовку в навчальних військових частинах або здобули освіту у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів (крім осіб з числа слухачів, студентів, ад’юнктів і докторантів), зобов’язані пройти військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського або офіцерського складу у строк, передбачений відповідно абзацами другим, третім і п’ятим частини другої статті 23 цього Закону.
 
-2- Кузьмук О.І.
Частину десяту статті 25 викласти в такій редакції:
"Військовослужбовці (крім осіб рядового, сержантського та старшинського складу, прийнятих на військову службу за першим контрактом), які звільняються з військової служби протягом п’яти років після закінчення навчання (підготовки) у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів або навчальних військових частинах відповідно до пунктів "а", "е", "є", "ж" і "и" частини шостої статті 26 цього Закону, особи рядового, сержантського та старшинського складу, прийняті на військову службу за першим контрактом, у разі дострокового його розірвання під час чи після закінчення підготовки в навчальних військових частинах у зв’язку з виникненням обставин, передбачених пунктами "е", "є", "ж" і "и" частини шостої статті 26 цього Закону, а також курсанти у разі дострокового розірвання контракту у зв’язку з небажанням продовжувати навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів або через недисциплінованість під час навчання чи відмову від подальшого проходження військової служби на посадах осіб сержантського, старшинського чи офіцерського складу після закінчення навчання у таких закладах відшкодовують Міністерству оборони України та іншим центральним органам виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні військові частини, вищі військові навчальні заклади або військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, витрати, пов’язані з їх утриманням у таких частинах або закладах відповідно до порядку і умов, установлених Кабінетом Міністрів України. У разі відмови від добровільного відшкодування витрат таке відшкодування здійснюється в судовому порядку".
 
Враховано   "10. Військовослужбовці (крім осіб рядового, сержантського та старшинського складу, прийнятих на військову службу за першим контрактом), які звільняються з військової служби протягом п’яти років після закінчення навчання (підготовки) у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів або навчальних військових частинах відповідно до пунктів "а", "е", "є", "ж" і "и" частини шостої статті 26 цього Закону, особи рядового, сержантського та старшинського складу, прийняті на військову службу за першим контрактом, у разі дострокового його розірвання під час чи після закінчення підготовки в навчальних військових частинах у зв’язку з виникненням обставин, передбачених пунктами "е", "є", "ж" і "и" частини шостої статті 26 цього Закону, а також курсанти у разі дострокового розірвання контракту у зв’язку з небажанням продовжувати навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів або через недисциплінованість під час навчання чи відмову від подальшого проходження військової служби на посадах осіб сержантського, старшинського чи офіцерського складу після закінчення навчання у таких закладах відшкодовують Міністерству оборони України та іншим центральним органам виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні військові частини, вищі військові навчальні заклади або військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, витрати, пов’язані з їх утриманням у таких частинах або закладах відповідно до порядку і умов, установлених Кабінетом Міністрів України. У разі відмови від добровільного відшкодування витрат таке відшкодування здійснюється в судовому порядку".
 
24. Військовослужбовці офіцерського складу з числа слухачів, ад’юнктів (докторантів) після закінчення навчання (підготовки) зобов’язані пройти військову службу протягом п’яти років, про що з ними укладається новий контракт.
 
-3- Кармазін Ю.А.
Абзац 2 частини 10 статті 25 викласти в такій редакції:
"З військовослужбовцями офіцерського складу з числа слухачів, ад'юнктів (докторантів) перед початком навчання укладаються зміни до контракту, за яким вони після закінчення навчання (підготовки), зобов'язані пройти військову службу протягом п'яти років".
 
Враховано редакційно      
25. Особи, зазначені в абзаці першому цієї частини, в разі дострокового розірвання першого контракту у зв’язку з виникненням обставин, передбачених пунктами "е", "є", "ж" і "и" частини шостої статті 26 цього Закону, та особи, зазначені в абзаці другому цієї частини, в разі розірвання контракту у зв’язку з виникненням вищезазначених обставин, а також особи, які прийняті на військову службу за контрактом (військову службу за контрактом (навчання), в разі його дострокового розірвання через небажання продовжувати навчання у навчальних військових частинах, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів або через недисциплінованість під час навчання чи відмову від подальшого проходження військової служби на посадах осіб рядового, сержантського і старшинського та офіцерського складу після закінчення таких частин або закладів (крім осіб з числа студентів) відшкодовують Міністерству оборони України та іншим центральним органам виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні військові частини, вищі військові навчальні заклади або військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, витрати, пов’язані з їх утриманням у таких частинах або закладах відповідно до порядку і умов, установлених Кабінетом Міністрів України. У разі відмови від добровільного відшкодування витрат таке відшкодування здійснюється в судовому порядку.";
 
-4- Кармазін Ю.А.
Абзац 3 частини 10 статті 25 викласти в такій редакції:
"Особи, зазначені в абзаці першому цієї частини, у разі дострокового розірвання першого контракту у зв'язку з виникненням обставин, передбачених пунктами "е", "є", "ж" і "и" частини шостої статті 26 цього Закону, та особи, зазначені в абзаці другому цієї частини, у разі розірвання контракту у зв'язку з виникненням вищезазначених обставин, а також особи, які прийняті на військову службу за контрактом (військову службу за контрактом (навчання), у разі його дострокового розірвання через небажання продовжувати навчання в навчальних військових частинах, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів або через недисциплінованість під час навчання чи через відмову від подальшого проходження військової служби на посадах осіб рядового, сержантського й старшинського та офіцерського складу після закінчення таких частин або закладів (крім осіб з числа студентів, навчання яких здійснювалося не за рахунок Державного чи місцевого бюджетів) відшкодовують Міністерству оборони України та іншим центральним органам виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні військові частини, вищі військові навчальні заклади або військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, витрати, пов'язані з їхнім утриманням у таких частинах або закладах відповідно до порядку й умов, установлених Кабінетом Міністрів України, а також витрати, які будуть здійснені для термінової підготовки заміни на ці посади інших осіб. У разі відмови від добровільного відшкодування витрат таке відшкодування здійснюється в судовому порядку".
 
Враховано редакційно      
26. 7) доповнити абзац третій пункту 2 частини п’ятої статті 37 після слів "податкової міліції" словами ", в органи і підрозділи цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України і Державної кримінально-виконавчої служби України".
 
   7. Абзац третій пункту 2 частини п’ятої статті 37 після слів "податкової міліції" доповнити словами "в органи і підрозділи цивільного захисту, в Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України".
 
27. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-5- Кузьмук О.І.
Доповнити законопроект розділом такого змісту:
" ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:
підготувати та в установленому порядку внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення до законів України змін, що випливають із цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:
підготувати та в установленому порядку внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення до законів України змін, що випливають із цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.