Кількість абзаців - 188 Таблиця поправок


"Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
Закон України
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України
 
   Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України
та деяких інших законодавчих актів України
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
3. 1. У Бюджетному кодексі України від 8 липня 2010 року:
 
   1. У Бюджетному кодексі України від 8 липня 2010 року:
 
4.

 
-1- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Внести такі зміни до Бюджетного кодексу:
– статтю 2 доповнити пунктом 52 такого змісту:
"52. секвестр бюджету - спеціальний механізм, який полягає в пропорційному зниженні витрат на 5, 10% і так далі щомісячно по усіх (окрім захищених) статтях бюджету протягом поточного фінансового року, що залишився, та вводиться у випадках, коли при виконанні бюджету перевищений встановлений рівень бюджетного дефіциту або скоротилися надходження до бюджету, внаслідок чого стає неможливим фінансування видатків, передбачених у бюджеті";
– статтю 10 доповнити пунктом 8 такого змісту:
"8. Всі видатки бюджету мають бути здійснені у повному обсязі. Кабінет міністрів України, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, органи влади місцевого самоврядування відповідальні за виконання бюджету певного рівня здійснюють щомісячний моніторинг виконання розпису витрат бюджету. Якщо за результатами місячного звіту про виконання бюджету виявиться, що отриманих надходжень бюджету недостатньо для здійснення бюджетних асигнувань відповідно до бюджетних призначень з урахуванням граничного обсягу дефіциту (профіциту), Міністр фінансів України (керівник місцевого фінансового органу) може вносити зміни до розпису Державного бюджету України (бюджетів Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів) з метою забезпечення збалансованості надходжень та витрат, а також з дотриманням граничного обсягу дефіциту (профіциту), затвердженого законом про Державний бюджет України (постановами Верховної Ради Криму, місцевих рад).
Якщо за результатами квартального звіту про виконання Державного бюджету України (бюджетів Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів) має місце недоотримання надходжень бюджету більше ніж на 15 відсотків від суми, передбаченої розписом бюджету на відповідний період, та відсутності джерел фінансування запланованого дефіциту бюджету чи дефіциту, який виник в результаті непередбачуваного скорочення доходів, і неможливості здійснити видатки у повному обсязі, Кабінет міністрів України (Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, органи влади місцевого самоврядування, відповідальні за виконання бюджету певного рівня), зобов’язаний негайно подати до Верховної Ради України (Верховної Ради, Автономної Республіки Крим, рад депутатів областей, районів, населених пунктів) відповідний звіт та рекомендації щодо формування додаткових джерел доходів та/або скорочення видатків бюджету.
Цей звіт та рекомендації розглядаються депутатами відповідної ради не пізніше двох тижнів з дня подання. До прийняття відповідного рішення видатки і кредитування провадяться з урахуванням внесених змін до розпису Державного бюджету України (бюджетів Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів).
У разі не затвердження відповідною радою запропонованих рекомендацій, Кабінет міністрів України (Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи влади місцевого самоврядування, відповідальні за виконання бюджету певного рівня), зобов’язані самостійно провести секвестр бюджету в обсягах достатніх для виконання скороченого розпису витрат.
Прем’єр-міністр України, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, керівники органів влади місцевого самоврядування, відповідальні за виконання бюджету певного рівня, а також Міністр фінансів України (керівники місцевих фінансових органів), несуть кримінальну відповідальність за нездійснення усіх передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на фінансування у повному обсязі усіх видатків бюджету або, у випадках передбачених цим Кодексом, проведення секвестру бюджету";
– пункт 2 статті 15 викласти у такій редакції:
"Джерелом фінансування бюджету не можуть бути емісійні кошти Національного банку України. Національному банку забороняється здійснювати пряме та приховане фінансування дефіциту бюджету. Під прихованим фінансуванням дефіциту бюджету розуміється: надання комерційним банкам кредитів, які ті спрямовують на кредитування уряду чи придбання його боргових зобов’язань, та/або здійснення викупу боргових зобов’язань уряду, якщо ті випущені в обіг менше 30 днів тому"
 
Відхилено      
5. 1) в абзаці першому частини дев’ятої статті 17 слова "Законом України "Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" замінити словами "Податковим кодексом України";
 
-2- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Внести такі зміни до Бюджетного кодексу:
– пункт 5 статті 16 викласти у такій редакції:
"При здійсненні державних запозичень та наданні державних гарантій Міністр фінансів України за дорученням Кабінету Міністрів України має право брати зобов’язання від імені України, пов’язані із здійсненням таких запозичень, у тому числі щодо відмови від суверенного імунітету в можливих судових справах, пов’язаних з поверненням кредитів (позик), протягом часу дії зобов’язання з повернення запозичених коштів. При прийняті зобов’язання від імені України, яке передбачає відмову від суверенного імунітету, Кабінет Міністрів України повинен отримати попередню згоду на це з боку Верховної Ради України";
– абзац перший пункту 8 статті 16 викласти у такій редакції:
"Міністр фінансів України за погодженням з Національним банком України має право в межах поточного бюджетного періоду здійснювати придбання державних цінних паперів з подальшим їх продажем з метою повернення таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду";
– абзац перший пункту 2 статті 18 викласти у такій редакції:
"Загальний обсяг державного боргу та гарантованого державою боргу на кінець бюджетного періоду не повинен перевищувати 50 відсотків річного номінального обсягу валового внутрішнього продукту України";
– абзац перший пункту 3 статті 18 викласти у такій редакції:
"Загальний обсяг місцевого боргу та гарантованого Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста, станом на кінець бюджетного періоду не повинен перевищувати 50 відсотків середньорічних індикативних прогнозних показників обсягу надходжень бюджету розвитку (без урахування обсягу місцевих внутрішніх та зовнішніх запозичень), визначеного прогнозом відповідного місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди відповідно до частини четвертої статті 21 цього Кодексу"
 
Відхилено   1) в абзаці першому частини дев’ятої статті 17 слова "Законом України "Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" замінити словами "Податковим кодексом України";
2) у статті 23:
у частині шостій слова "Верховною Радою України (Верховною Радою Автономної Республіки Крим, місцевою радою)" замінити словами "Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету (відповідною комісією Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради)";
у частині восьмій слова "Крим, місцевої ради)" замінити словами "Крим, місцевої ради), у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";
у частині дев’ятій слова "Верховною Радою України" замінити словами "Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";
 
    -3- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Кирильчук Є.І.
Борисов В.Д.
Мельник П.В.
Жебрівський П.І.
Довгий С.О.
Пункт 1 розділу 1 після підпункту 1 доповнити підпунктом такого змісту:
«_) у статті 23:
у частині шостій слова «Верховною Радою України (Верховною Радою Автономної Республіки Крим, місцевою радою)» замінити словами «Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету (відповідною комісією Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради)»;
у частині восьмій слова «Крим, місцевої ради)» замінити словами «Крим, місцевої ради), у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України»;
у частині дев’ятій слова «Верховною Радою України» замінити словами «Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України»
 
Враховано    
    -4- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Внести такі зміни до Бюджетного кодексу:
– пункт 1 статті 28 викласти у такій редакції:
"1. Інформація про бюджет повинна бути оприлюднена відповідно до вимог, визначених цим Кодексом.
Міністерство фінансів України забезпечує доступність для публікації:
1) Бюджетної декларації;
2) проекту закону про Державний бюджет України;
3) закону про Державний бюджет України з додатками, що є його невід’ємною частиною;
4) інформація про помісячний розпис бюджету;
5) інформації про виконання Державного бюджету України за підсумками місяця, кварталу та року;
6) інформації про показники виконання зведеного бюджету України;
7) іншої інформації про виконання Державного бюджету України;
8) інформація про залишок гривневих коштів уряду на єдиному казначейському рахунку у Національному банку та залишки гривневих та коштів у іноземних валютах у комерційних банках України та інших країн.
Інформація про помісячний розпис бюджету оприлюднюється на офіційному веб-порталі Міністерства фінансів України не пізніше тридцяти днів з дня вступу в силу закону про державний бюджет. У разі внесення змін до помісячного розпису бюджету Міністерство фінансів України оприлюднює таку інформацію на своєму офіційному веб-порталі не пізніше останнього робочого дня місяця.
Інформація про залишок гривневих коштів уряду на єдиному казначейському рахунку у Національному банку та залишки гривневих коштів та коштів у іноземних валютах у комерційних банках України та інших країн станом на початок робочого дня розміщується щоденно у робочі дні на веб-порталі Міністерства фінансів України.
Звітність про виконання Державного бюджету України подається у порядку, визначеному статтями 59-61 цього Кодексу";
– пункт 4 статті 28 викласти у такій редакції:
"Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування забезпечують публікацію інформації про місцеві бюджети, в тому числі рішень про місцевий бюджет та періодичних звітів про їх виконання. Рішення про місцевий бюджет повинно бути оприлюднене не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття у газетах, визначених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, місцевими радами. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування забезпечують публікацію на своїх веб-порталах чи у місцевих газетах інформації про помісячний розпис місцевих бюджетів, оприлюднення якої здійснюється не пізніше ніж через 30 днів з дня прийняття бюджету Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідними місцевими радами. У разі внесення змін до помісячного розпису бюджету Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації оприлюднюють інформацію про це на своєму веб-порталі чи у місцевих газетах не пізніше останнього робочого дня місяця";
– пункт 5 статті 28 викласти у такій редакції:
"5. Інформація про усі здійснені видатки та одержувачів бюджетних коштів, крім тих, що вважаються таємними, у відповідності з положеннями статті 31 цього Кодексу, є відкритою та за жодних умов не може вважатись комерційною, приватною та закритою. Міністерство фінансів України, Міністерство фінансів Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, місцеві голови населених пунктів, головні розпорядники бюджетних коштів у десятиденний термін зобов’язані на вимогу українських громадян, політичних та громадських організацій, засобів масової інформації надати вичерпну інформацію щодо будь-яких видатків, здійснених за рахунок коштів державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів органів місцевого самоврядування. Відповідь з вичерпною інформацією надається шляхом надсилання листа або її оприлюдненням на офіційному веб-порталі чи публікації у друкованих засобах масової інформації.
Вичерпною інформацією вважається така, що дозволяє визначити: повну назву та юридичний адрес постачальника, який надає товари та послуги за рахунок бюджетних коштів; наявність чи відсутність факту пов’язаності осіб між керівними особами розпорядника бюджетних коштів та постачальником, який надає ці товари та послуги; коли і де оприлюднювалась інформація про умови та час проведення тендеру, на якому визначався постачальник цих товарів та послуг; у разі не проведення відкритого тендеру чи проведення тендеру за участю одного учасника обґрунтування причин цього; ціну, умови, загальний обсяг товарів та послуг, якій надає постачальник за рахунок бюджетних коштів, та надання доказів, що запропонована ціна та умови були найкращими на момент проведення відкритого тендеру (укладання угоди у разі не проведення відкритого тендеру чи проведення тендеру за участю одного учасника).
На вимогу осіб, вказаних у першому абзаці цього пункту, повинна оприлюднюватись копія контракту з постачальником товарів та послуг, що купуються за рахунок бюджетних коштів"
 
Відхилено    
6. 2) у статті 29:
 
   3) у статті 29:
 
7. у частині другій:
 
   а) у частині другій:
 
8. у пункті 1 слова і цифри "та пунктом 1 частини першої статті 71" виключити;
 
   у пункті 1 слова і цифри "та пунктом 1 частини першої статті 71" виключити;
 
9. у пункті 2 слова "державного значення" замінити словами "в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування";
 
   у пункті 2 слова "державного значення" замінити словами "в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування";
 
10. пункти 3 і 4 викласти в такій редакції:
 
   пункти 3 і 4 викласти в такій редакції:
 
11. "3) 50 відсотків збору за спеціальне використання води (крім збору за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення);
 
   "3) 50 відсотків збору за спеціальне використання води (крім збору за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення);
 
12. 4) 50 відсотків плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім плати за користування надрами в межах континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони, яка зараховується до державного бюджету у повному обсязі); ";
 
-5- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
В абзаці сьомому підпункту 2 (щодо змін до пункту 4) пункту 1 розділу І слова "державного бюджету" замінити словами "загального фонду державного бюджету".
 
Враховано   4) 50 відсотків плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім плати за користування надрами в межах континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони, яка зараховується до загального фонду державного бюджету у повному обсязі)";
 
13. пункт 5 виключити;
 
   пункт 5 виключити;
 
14. доповнити частину пунктом 5-1 такого змісту:
 
-6- Куликов К.Б.
Чорноволенко О.В.
Лисов І.В.
Рибак В.В.
Кармазін Ю.А.
Вилучити
 
Відхилено   доповнити пунктом 5-1 такого змісту:
 
15. "5-1) 50 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) на території міста Києва";
 
   "5-1) 50 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) на території міста Києва";
 
16. пункти 7 і 8 викласти в такій редакції:
 
   пункти 7, 8, 13 та 19 викласти в такій редакції:
 
17. "7) акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (крім акцизного податку, визначеного у частині першій статті 66 цього Кодексу, та акцизного податку, що зараховується до спеціального фонду згідно із законом про Державний бюджет України);
 
   "7) акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (крім акцизного податку, визначеного у частині першій статті 66 цього Кодексу, та акцизного податку, що зараховується до спеціального фонду згідно із законом про Державний бюджет України);
 
18. 8) акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) (крім акцизного податку, що зараховується до спеціального фонду згідно із законом про Державний бюджет України); ";
 
-7- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
Жебрівський П.І.
Підпункт 2 пункту 1 розділу І після абзацу тринадцятого доповнити абзацами такого змісту:
"пункт 13 викласти в такій редакції:
"13) частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність".
 
Враховано   8) акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) (крім акцизного податку, що зараховується до спеціального фонду згідно із законом про Державний бюджет України)";
"13) частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність";
 
19. у пункті 19 слова "рентна плата за транзитне транспортування природного газу" замінити словами "рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України";
 
-8- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Абзац чотирнадцятий підпункту 2 (щодо змін до пункту 19) пункту 1 розділу І замінити абзацами такого змісту:
"пункт 19 викласти в такій редакції:
"19) рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України (якщо інше не встановлено законом про Державний бюджет України)".
 
Враховано   "19) рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України (якщо інше не встановлено законом про Державний бюджет України)";
 
20. пункт 20 після слова "нафтопродуктопроводами" доповнити словами "територією України; ";
 
   пункт 20 доповнити словами "територією України";
 
21. пункт 21 викласти в такій редакції:
 
   пункт 21 викласти в такій редакції:
 
22. "21) рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України";
 
-9- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
Жебрівський П.І.
Підпункт 2 пункту 1 розділу І після абзацу сімнадцятого доповнити абзацами такого змісту:
"доповнити пунктами 21-1, 21-2 та 37-1 такого змісту:
"21-1) збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками (якщо інше не встановлено законом про Державний бюджет України);
21-2) збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (якщо інше не встановлено законом про Державний бюджет України);
37-1) плата за подання скарги до органу оскарження відповідно до статті 18 Закону України "Про здійснення державних закупівель.";"
 
Враховано   "21) рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України";
доповнити пунктами 21-1, 21-2 та 37-1 такого змісту:
"21-1) збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками (якщо інше не встановлено законом про Державний бюджет України);
21-2) збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (якщо інше не встановлено законом про Державний бюджет України)";
"37-1) плата за подання скарги до органу оскарження відповідно до статті 18 Закону України "Про здійснення державних закупівель";
 
23. у пункті 43 слова "або прав на них" замінити словами "або прав на земельні ділянки";
 
-10- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
Жебрівський П.І.
Абзац вісімнадцятий (щодо змін до пункту 43) підпункту 2 пункту 1 розділу І викласти в такій редакції:
"у пункті 43 цифри та слова "100 відсотків коштів" замінити словами "кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації; кошти".
 
Враховано   у пункті 43 цифри та слова "100 відсотків коштів" замінити словами "кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації; кошти";
 
    -11- Гордієнко С.В.
У пункті 43 частини другої статті 29 слова "або прав на земельні ділянки" замінити словами "або прав на них".
 
Враховано в іншій редакції   
24. частину четверту доповнити абзацами такого змісту:
 
-12- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
абзаци дев’ятнадцятий - двадцять перший (щодо змін до частини четвертої) підпункту 2 пункту 1 розділу І замінити абзацом такого змісту:
"частину четверту доповнити словами "з урахуванням норм цього Кодексу",
а попередню норму перенести до пункту 51 розділу "Прикінцеві та перехідні положення".
 
Враховано   б) частину четверту доповнити словами "з урахуванням норм цього Кодексу";
 
25. "При цьому, у законі про Державний бюджет України передбачається зарахування до спеціального фонду державного бюджету:
 
-13- Воропаєв Ю.М.
Викласти у такій редакції:
"4. Склад доходів спеціального фонду визначається законом про Державний бюджет України.
У законі про Державний бюджет України повинно передбачатися зарахування до спеціального фонду державного бюджету 65 відсотків екологічного податку (крім податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк) із спрямуванням 50 відсотків екологічного податку на фінансування виключно цільових проектів екологічної модернізації підприємств (господарських товариств) в межах сум сплаченого ними екологічного податку та у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України"
 
Враховано в іншій редакції (у пункті 5-1 Прикінцевих і перехідних положень)     
26. 65 відсотків екологічного податку (крім податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк), з них 50 відсотків із спрямуванням на фінансове забезпечення виключно цільових проектів екологічної модернізації підприємств в межах сум сплаченого ними екологічного податку у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.";
 
      
27. 3) у частині першій статті 45 слова "розстрочення або відстрочення податкових зобов’язань на термін" замінити словами "розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань платників податків чи податкового боргу на строк";
 
-14- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
У підпункті 3 пункту 1 розділу І слова "розстрочення та відстрочення" замінити словами "розстрочення або відстрочення".
 
Враховано   4) у частині першій статті 45 слова "розстрочення або відстрочення податкових зобов’язань на термін" замінити словами "розстрочення або відстрочення грошових зобов’язань платників податків чи податкового боргу на строк";
 
    -15- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Внести такі зміни до Бюджетного кодексу:
– пункт 4 статті 51 викласти у такій редакції:
"За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), стипендій, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету, визначених статтею 55 цього Кодексу), до погашення такої заборгованості. Це обмеження не стосується витрат в частині видатків, які забезпечують їх функціонування в частині запобігання та ліквідації техногенних та природних катаклізмів";
– статтю 51 доповнити пунктом 10 такого змісту:
"10. Керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників, військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове забезпечення), включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати (грошового забезпечення), затвердженого для бюджетних установ у кошторисах. Керівникам бюджетних установ забороняється видача працівникам матеріальної допомоги за рахунок бюджетних коштів, середньомісячна зарплата з урахуванням усіх доплат та премій яких за даними Держкомстату втричі більше середньомісячної зарплати по країні. Це обмеження не стосується надання матеріальної допомоги у вигляді одноразової виплати інвалідам війни, особам, що доглядають інвалідів, та дітей-інвалідів, лікування та медичного обслуговування працівника, поховання одного з членів сім'ї першого ступеня споріднення";
– статтю 51 доповнити пунктом 11 такого змісту:
"11. З метою прозорого та справедливого використання бюджетних коштів, коштів Пенсійного фонду та фондів соціального страхування Кабінет міністрів України формує Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на соціальні пільги та соціальну допомогу за рахунок коштів Державного бюджету, місцевих бюджетів (Автономної республіки Крим, областей, районів, населених пунктів), Пенсійного фонду та фондів соціального страхування.
В Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на соціальні пільги та соціальну допомогу, повинні бути передбачені наступна інформація: прізвище, ім’я, по-батькові громадянина, ідентифікаційний код, місце офіційної реєстрації, види соціальних пільг, що отримує особа, їх грошовий еквівалент по кожному з видів пільг та підстави для їх отримання (дата, номер та назви документів, якими ці пільги встановлені, події та їх час, що були підставою для надання соціальних пільг).
Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на соціальні пільги та соціальну допомогу розміщується на офіційному веб-сайті Міністерства праці та соціальної політики України.
Наповнення та постійне оновлення реєстру здійснюється у відповідності з Порядком ведення Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на соціальні пільги та соціальну допомогу, затвердженого Кабінетом Міністрів України";
– статтю 54 вилучити.
 
Відхилено    
28. 4) частину другу статті 55 доповнити абзацом такого змісту:
 
   5) частину другу статті 55 доповнити абзацом тринадцятим такого змісту:
 
29. "роботи та заходи, що здійснюються на виконання Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, та роботи з посилення бар'єрних функцій зони відчуження.";
 
-16- Борисов В.Д.
Мельник П.В.
Підпункт 1 статті 1 доповнити підпунктом такого змісту:
"__) у абзаці другому частини третьої статті 56 після слова "здійснюються" доповнити словами "за погодженням з Державним казначейством України"
 
Враховано   "роботи та заходи, що здійснюються на виконання Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, та роботи з посилення бар'єрних функцій зони відчуження";
6) абзац другий частини третьої статті 56 після слова "здійснюються" доповнити словами "за погодженням з Державним казначейством України";
 
    -17- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Абзац другий пункту 3 статті 56 Бюджетного кодексу вилучити.
 
Відхилено    
30. 5) у частині третій статті 59 слова "податкову заборгованість, включаючи суми недоїмки та переплат" замінити словами "податковий борг та про суми надміру сплачених грошових зобов’язань платників податків";
 
   7) у частині третій статті 59 слова "податкову заборгованість, включаючи суми недоїмки та переплат" замінити словами "податковий борг та про суми надміру сплачених грошових зобов’язань платників податків";
 
31. 6) у частині третій статті 60 слова "реструктуризованої та списаної податкової заборгованості" та "суми відстрочених та розстрочених платежів" замінити відповідно словами "списаного податкового боргу" та "про розстрочені та відстрочені суми податкового боргу і грошових зобов’язань платників податків";
 
   8) у частині третій статті 60 слова "реструктуризованої та списаної податкової заборгованості" замінити словами "списаного податкового боргу", а слова "суми відстрочених та розстрочених платежів" замінити словами "про розстрочені та відстрочені суми податкового боргу і грошових зобов’язань платників податків";
 
32. 7) у статті 64:
 
   9) у статті 64:
 
33. у частині першій:
 
   а) у частині першій:
 
34. у пункті 1 слова "податок з доходів фізичних осіб" замінити словами "податок на доходи фізичних осіб";
 
   у пункті 1 слова "податок з доходів фізичних осіб" замінити словами "податок на доходи фізичних осіб";
 
35. у пункті 2 слова "державного значення" замінити словами "в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування";
 
   у пункті 2 слова "державного значення" замінити словами "в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування";
 
36. у пункті 3 слова "збору за спеціальне водокористування (крім збору за спеціальне водокористування місцевого значення)" замінити словами "збору за спеціальне використання води (крім збору за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення)";
 
-18- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Підпункт 3 пункту 1 статті 64 Бюджетного кодексу викласти у такій редакції:
"3) 75 відсотків збору за спеціальне водокористування (крім збору за спеціальне водокористування місцевого значення), що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя користувачами води за місцем її забору".
 
Відхилено   у пункті 3 слова "збору за спеціальне водокористування (крім збору за спеціальне водокористування місцевого значення)" замінити словами "збору за спеціальне використання води (крім збору за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення)";
 
37. пункт 4 викласти в такій редакції:
 
   пункт 4 викласти в такій редакції:
 
38. "4) 50 відсотків плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення, (крім плати за користування надрами в межах континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони), що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя; ";
 
-19- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Підпункт 6 пункту 1 статті 64 Бюджетного кодексу викласти у такій редакції:
"6) плата за ліцензії та торгові патенти на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами відповідних місцевих рад".
 
Відхилено   "4) 50 відсотків плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім плати за користування надрами в межах континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони), що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя";
 
39. у частині другій:
 
   б) у частині другій:
 
40. абзац перший викласти у редакції:
 
-20- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Абзаци дев’ятий-одинадцятий (щодо змін до частини другої статті 64) підпункту 7 пункту 1 розділу І викласти в такій редакції:
"абзаци перший і другий викласти в такій редакції:
"2. Податок на доходи фізичних осіб, який сплачується (перераховується):
податковим агентом – юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) чи представництвом нерезидента ( юридичної особи, зараховується до відповідного місцевого бюджету за їх місцезнаходженням (розташуванням) в обсягах податку, нарахованого на доходи, що виплачуються фізичній особі";
 
Враховано   абзаци перший і другий викласти в такій редакції:
 
41. "2. Податок на доходи фізичних осіб, який сплачується (перераховується): ";
 
   "2. Податок на доходи фізичних осіб, який сплачується (перераховується):
 
42. в абзаці другому слова "нарахованого їх працівникам" замінити словами "нарахованого на доходи, що виплачуються фізичній особі";
 
   податковим агентом – юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) чи представництвом нерезидента ( юридичної особи, зараховується до відповідного місцевого бюджету за їх місцезнаходженням (розташуванням) в обсягах податку, нарахованого на доходи, що виплачуються фізичній особі";
 
43. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
   доповнити абзацом четвертим такого змісту:
 
44. "фізичною особою, яка отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, зараховується до відповідного місцевого бюджету за податковою адресою такої фізичної особи.";
 
   "фізичною особою, яка отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, зараховується до відповідного місцевого бюджету за податковою адресою такої фізичної особи";
 
45. 8) частину першу статті 65 викласти в такій редакції:
 
-21- Куликов К.Б.
Лисов І.В.
Рибак В.В.
Пункт 8 статті 1 розділу 1 виключити
 
Відхилено   10) частину першу статті 65 викласти в такій редакції:
 
46. "1. До доходів бюджету міста Києва зараховується 50 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території міста Києва. До доходів бюджету міста Севастополя зараховується 100 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території міста Севастополя.";
 
-22- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 65 викласти в такій редакції:
"До доходів бюджетів міст Києва та Севастополя зараховується 100 відсотків загального обсягу податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території цих міст".
 
Відхилено   "1. До доходів бюджету міста Києва зараховується 50 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території міста Києва. До доходів бюджету міста Севастополя зараховується 100 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території міста Севастополя";
 
47. 9) у статті 66:
 
   11) у статті 66:
 
48. у частині першій:
 
   а) у частині першій:
 
49. у пункті 1 слова "податку з доходів фізичних осіб" замінити словами "податку на доходи фізичних осіб", а слова "згідно із Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб" - словами "згідно з Податковим кодексом України";
 
   у пункті 1 слова "податку з доходів фізичних осіб" замінити словами "податку на доходи фізичних осіб", а слова "згідно із Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб" замінити словами "згідно з Податковим кодексом України";
 
50. у пункті 2 слова "державного значення" замінити словами "в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування";
 
   у пункті 2 слова "державного значення" замінити словами "в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування";
 
51. у пункті 3 слова "збору за спеціальне водокористування (крім збору за спеціальне водокористування місцевого значення)" замінити словами "збору за спеціальне використання води (крім збору за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення)";
 
   у пункті 3 слова "збору за спеціальне водокористування (крім збору за спеціальне водокористування місцевого значення)" замінити словами "збору за спеціальне використання води (крім збору за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення)";
 
52. пункти 4 і 6 викласти в такій редакції:
 
   пункти 4 і 6 викласти в такій редакції:
 
53. "4) 50 відсотків плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім плати за користування надрами в межах континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони); ";
 
   "4) 50 відсотків плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім плати за користування надрами в межах континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони)";
 
54. "6) акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (крім акцизного податку, що зараховується до спеціального фонду державного бюджету згідно із законом про Державний бюджет України), що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, -до доходів бюджету Автономної Республіки Крим; ";
 
   "6) акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (крім акцизного податку, що зараховується до спеціального фонду державного бюджету згідно із законом про Державний бюджет України), що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, – до доходів бюджету Автономної Республіки Крим";
 
55. у пункті 1 частини другої слова "податку з доходів фізичних осіб" замінити словами "податку на доходи фізичних осіб", слова "згідно із Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб" замінити словами "згідно з Податковим кодексом України";
 
-23- Кармазін Ю.А.
Пункт 1 частини 2 статті 66 вилучити.
 
Відхилено   б) у пункті 1 частини другої слова "податку з доходів фізичних осіб" замінити словами "податку на доходи фізичних осіб", а слова "згідно із Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб" замінити словами "згідно з Податковим кодексом України";
 
56. 10) у статті 69:
 
   12) у статті 69:
 
57. у частині першій:
 
   а) у частині першій:
 
58. пункти 1 і 3 викласти в такій редакції:
 
   пункти 1 і 3 викласти в такій редакції:
 
59. "1) фіксований податок, що зараховується до місцевих бюджетів у порядку, визначеному статтями 65 і 66 цього Кодексу для податку на доходи фізичних осіб; ";
 
   "1) фіксований податок, що зараховується до місцевих бюджетів у порядку, визначеному статтями 65 і 66 цього Кодексу для податку на доходи фізичних осіб";
 
60. "3) плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення; плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин; збір за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення; збір за спеціальне використання лісових ресурсів (крім збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування). Такі платежі зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування за місцем знаходження (розташування) відповідних природних ресурсів, а щодо водних об’єктів - за місцем податкової реєстрації платника збору; ";
 
-24- Шенцев Д.О.
У Бюджетному кодексі України пункт 3 першої частини статті 69 у такій редакції:
"3) плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення; плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин; збір за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення; 50 відсотків збору за спеціальне використання лісових ресурсів (крім збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування); збір за спеціальне використання лісових ресурсів (крім збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування). Такі платежі зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування за місцем знаходження (розташування) відповідних природних ресурсів, а щодо водних об’єктів - за місцем податкової реєстрації платника збору".
 
Відхилено   "3) плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення; плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин; збір за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення; збір за спеціальне використання лісових ресурсів (крім збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування). Такі платежі зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходженням (місцем розташування) відповідних природних ресурсів, а щодо водних об’єктів – за місцем податкової реєстрації платника збору";
 
61. пункти 5 і 6 виключити;
 
-25- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Підпункт 6 пункту 1 статті 69 Бюджетного кодексу викласти у такій редакції:
"6) плата за торговий патент на здійснення деяких видів підприємницької діяльності, що справляється виконавчими органами відповідних місцевих рад".
 
Відхилено   пункти 5 і 6 виключити;
 
62. пункт 7 викласти в такій редакції:
 
   пункт 7 викласти в такій редакції:
 
63. "7) місцеві податки і збори (крім єдиного податку), що зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування, включаючи податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності (крім збору в частині провадження торгівельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах); ";
 
-26- Лукашук О.Г.
Включити єдиний податок в повному обсязі до складу місцевих податків і зборів та передбачити його стягнення з торгуючих на ринках.
 
Враховано (в Податковому кодексі, а у цьому законопроекті – включено до бюджету розвитку місцевих бюджетів)  "7) місцеві податки і збори (крім єдиного податку), що зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування, включаючи податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності (крім збору в частині провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах)";
 
64. у частині другій:
 
   б) у частині другій:
 
65. у пункті 2 слова "податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" замінити словами "збір за першу реєстрацію транспортного засобу";
 
   у пункті 2 слова "податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" замінити словами "збір за першу реєстрацію транспортного засобу";
 
66. пункт 3 викласти в такій редакції:
 
   пункт 3 викласти в такій редакції:
 
67. "3) збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності в частині провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах; ";
 
   "3) збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності в частині провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах";
 
68. пункт 6 виключити;
 
-27- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Підпункт 6 пункту 2 статті 69 Бюджетного кодексу вилучити.
 
Враховано   пункт 6 виключити;
 
69. пункт 10 викласти в такій редакції:
 
   пункт 10 викласти в такій редакції:
 
70. "10) 35 відсотків екологічного податку (крім податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк), у тому числі: до сільських, селищних, міських бюджетів - 25 відсотків, обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим - 10 відсотків, бюджетів міст Києва та Севастополя - 35 відсотків; ";
 
   "10) 35 відсотків екологічного податку (крім податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк), у тому числі: до сільських, селищних, міських бюджетів – 25 відсотків, обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим – 10 відсотків, бюджетів міст Києва та Севастополя – 35 відсотків";
 
71. 11) у статті 71:
 
   13) у статті 71:
 
72. у частині першій:
 
   а) у частині першій:
 
73. пункт 1 виключити;
 
-28- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Підпункт 1 пункту 1 статті 71 Бюджетного кодексу вилучити.
 
Враховано   пункт 1 виключити;
 
74. у пункті 2 слова "для суб’єктів малого підприємництва" виключити;
 
   у пункті 2 слова "для суб’єктів малого підприємництва" виключити;
 
75. у пунктах 5 і 6 слова "або прав на них" замінити словами "або прав на земельні ділянки";
 
-29- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
Жебрівський П.І.
Абзац п’ятий підпункту 11 пункту 1 розділу І (щодо змін до частини першої статті 71) виключити.
 
Враховано      
    -30- Гордієнко С.В.
У пунктах 5, 6 частини першої статті 71 слова "або прав на земельні ділянки" замінити словами "або прав на них".
 
Враховано    
76. частину другу доповнити пунктом 5 такого змісту:
 
   б) частину другу доповнити пунктом 5 такого змісту:
 
77. "5) підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на земельні ділянки державної до розмежування земель державної та комунальної власності чи комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів.".
 
-31- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
Жебрівський П.І.
Гордієнко С.В.
В абзаці сьомому підпункту 11 пункту 1 розділу І (щодо змін до частини другої статті 71) слова "або прав на земельні ділянки" замінити словами "або прав на них".
 
Враховано   "5) підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них державної власності до розмежування земель державної та комунальної власності чи комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів";
 
    -32- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Внести такі зміни до Бюджетного кодексу:
– пункт 2 статті 79 викласти у такій редакції:
"До прийняття рішення про місцевий бюджет на поточний бюджетний період забороняється здійснювати капітальні видатки і надавати кредити із загального фонду бюджету (крім випадків, пов’язаних із виділенням коштів з резервного фонду відповідного бюджету), а також здійснювати місцеві запозичення та надавати місцеві гарантії";
– підпункт 5 пункту 1 статті 87 викласти у такій редакції:
"5) національну оборону";
– підпункти "г", "е" пункту 3 статті 91 вилучити;
– пункти 4, 16, 17, 18 статті 91 вилучити.
 
Відхилено    
78. 12) у частині п’ятій статті 108 слово "збору" замінити словом "податку";
 
-33- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Кирильчук Є.І.
Борисов В.Д.
Мельник П.В.
Жебрівський П.І.
Довгий С.О.
Підпункт 12 пункту 1 розділу І викласти в такій редакції:
«12) у статті 108:
у частині п’ятій слово «збору» замінити словом «податку»;
у частині шостій слова «Верховною Радою України» замінити словами «Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету».
 
Враховано   14) у статті 108:
а) у частині п’ятій слово "збору" замінити словом "податку";
б) у першому реченні частини шостої слова "Верховною Радою України" замінити словами "Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету", а слово "перерозподіл" замінити словами "розподіл та перерозподіл";
15) абзац сьомий частини першої статті 112 доповнити словами "шляхом оцінки їх діяльності";
 
    -34- Баранов В.О.
Підпункт 12 пункту 1 розділу І доповнити абзацом такого змісту:
"у першому реченні частини шостої: слово "перерозподіл" замінити словами "розподіл та перерозподіл"
 
Враховано    
    -35- Борисов В.Д.
Мельник П.В.
Підпункт 1 статті 1 доповнити підпунктом такого змісту:
"__) абзац сьомий частини першої статті 112 доповнити словами "шляхом оцінки їх діяльності".
 
Враховано    
    -36- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Абзац 2 підпункту 5 пункту 1 статті 112 Бюджетного кодексу вилучити.
 
Відхилено    
79. 13) у розділі VІ "Прикінцеві та перехідні положення":
 
   16) у розділі VІ "Прикінцеві та перехідні положення":
 
80. абзац перший пункту 1 після цифр і слова "2013 року" доповнити словами і цифрами "абзацу другого-третього частини четвертої статті 29 та пункту 10 частини другої статті 69, які набирають чинності з 1 січня 2014 року";
 
-37- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
В абзаці другому підпункту 13 пункту 1 розділу І слова та цифри "абзацу другого-третього частини четвертої статті 29 та пункту 10 частини другої статті 69, які набирають" замінити словами та цифрами "пункту 10 частини другої статті 69, який набирає".
 
Враховано   а) абзац перший пункту 1 доповнити словами і цифрами "пункту 10 частини другої статті 69, який набирає чинності з 1 січня 2014 року";
 
    -38- Деркач М.І.
Пункт 3 розділу VІ "Прикінцеві та перехідні положення" після слів "в Україні" доповнити словами "та суб’єктів господарювання, що забезпечують реалізацію проекту "Автомобільна дорога на ділянці від вул. Кайдацький шлях до автомобільної дороги Київ-Луганськ-Ізварине, м. Дніпропетровськ - будівництво" у Дніпропетровській області" (щодо надання гарантій).
 
Відхилено    
81. доповнити розділ пунктом 4-1 такого змісту:
 
-39- Шустік О.Ю.
У підпункті 13 пункту 1 виключити абзаци щодо доповнення новим пунктом 4-1
 
Відхилено   б) доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
 
82. "4-1.- Установити, що:
 
   "4-1.- Установити, що:
 
83. перерозподіл видатків між місцевими, апеляційними судами у межах загального обсягу бюджетних призначень за відповідною бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами державного бюджету здійснюється Державною судовою адміністрацією України за погодженням з Міністерством фінансів України;
 
   перерозподіл видатків між місцевими, апеляційними судами у межах загального обсягу бюджетних призначень за відповідною бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами державного бюджету здійснюється Державною судовою адміністрацією України за погодженням з Міністерством фінансів України;
 
84. перерозподіл видатків між місцевими та/або апеляційними судами за різними бюджетними програмами у межах загального обсягу бюджетних призначень Державної судової адміністрації України здійснюється Державною судовою адміністрацією України за погодженням з Міністерством фінансів України після проведення перерозподілу видатків державного бюджету відповідно до частини восьмої статті 23 цього Кодексу.";
 
   перерозподіл видатків між місцевими та/або апеляційними судами за різними бюджетними програмами у межах загального обсягу бюджетних призначень Державної судової адміністрації України здійснюється Державною судовою адміністрацією України за погодженням з Міністерством фінансів України після проведення перерозподілу видатків державного бюджету відповідно до частини восьмої статті 23 цього Кодексу";
 
85. пункт 5 викласти в такій редакції:
 
-40- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Пункт 5 розділу VІ "Прикінцеві положення" Бюджетного кодексу вилучити.
 
Відхилено   в) пункт 5 викласти в такій редакції:
 
86. "5. Установити, що положення пункту 1 частини першої статті 69 та пункту 2 частини першої статті 71 цього Кодексу застосовуються з урахуванням особливостей, визначених Податковим кодексом України для сплати єдиного і фіксованого податків.";
 
   "5. Установити, що положення пункту 1 частини першої статті 69 та пункту 2 частини першої статті 71 цього Кодексу застосовуються з урахуванням особливостей, визначених Податковим кодексом України для сплати єдиного і фіксованого податків";
 
87. доповнити розділ пунктом 5-1 такого змісту:
 
-41- Воропаєв Ю.М.
Викласти у такій редакції:
"5-1. Установити, що екологічний податок (крім податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк) зараховується у таких пропорціях:
1) до спеціального фонду державного бюджету:
у 2011-2012 роках - 30 відсотків;
у 2013 році - 53 відсотки, із спрямуванням 33 відсотків екологічного податку на фінансове забезпечення цільових проектів екологічної модернізації підприємств у межах сум сплаченого ними екологічного податку у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
з 2014 року - 53 відсотки, із спрямуванням 50 відсотків екологічного податку на фінансове забезпечення цільових проектів екологічної модернізації підприємств у межах сум сплаченого ними екологічного податку у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
2) до спеціального фонду місцевих бюджетів:
у 2011-2012 роках - 70 відсотків, у тому числі: до сільських, селищних, міських бюджетів - 50 відсотків, обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим - 20 відсотків, бюджетів міст Києва та Севастополя - 70 відсотків;
3 2013 року - 47 відсотків, у тому числі: до сільських, селищних, міських бюджетів - 33, 5 відсотка, обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим - 13, 5 відсотка, бюджетів міст Києва та Севастополя - 47 відсотків".
 
Враховано частково   г) доповнити пунктами 5-1 та 9-1 такого змісту:
 
88. "5-1. Установити, що у 2011-2013 роках екологічний податок (крім податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк) зараховується у таких пропорціях:
 
-42- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
У підпункті 13 (щодо редакції пункту 5-1) пункту 1 розділу І:
в абзаці десятому цифри та слова "2011-2013 роках" виключити;
в абзаці тринадцятому після слова "забезпечення" доповнити словом "виключно";
після абзацу тринадцятого доповнити абзацом такого змісту:
"з 2014 року - 65 відсотки, з них 50 відсотки з спрямуванням на фінансове забезпечення виключно цільових проектів екологічної модернізації підприємств у межах сум сплаченого ними екологічного податку у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";
після абзацу шістнадцятого доповнити абзацом такого змісту:
"з 2014 року – 35 відсотків згідно з пунктом 10 частини другої статті 69 цього Кодексу".
 
Враховано   "5-1. Установити, що екологічний податок (крім податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк) зараховується у таких пропорціях:
 
89. 1) до спеціального фонду державного бюджету:
 
   1) до спеціального фонду державного бюджету:
 
90. у 2011-2012 роках - 30 відсотків;
 
   у 2011-2012 роках – 30 відсотків;
 
91. у 2013 році - 53 відсотки, з них 33 відсотки зі спрямуванням на фінансове забезпечення цільових проектів екологічної модернізації підприємств у межах сум сплаченого ними екологічного податку у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 
   у 2013 році – 53 відсотки, з них 33 відсотки зі спрямуванням на фінансове забезпечення виключно цільових проектів екологічної модернізації підприємств у межах сум сплаченого ними екологічного податку у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
з 2014 року – 65 відсотків, з них 50 відсотків зі спрямуванням на фінансове забезпечення виключно цільових проектів екологічної модернізації підприємств у межах сум сплаченого ними екологічного податку у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 
92. 2) до спеціального фонду місцевих бюджетів:
 
   2) до спеціального фонду місцевих бюджетів:
 
93. у 2011-2012 роках - 70 відсотків, у тому числі: до сільських, селищних, міських бюджетів - 50 відсотків, обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим - 20 відсотків, бюджетів міст Києва та Севастополя - 70 відсотків;
 
   у 2011-2012 роках – 70 відсотків, у тому числі: до сільських, селищних, міських бюджетів – 50 відсотків, обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим – 20 відсотків, бюджетів міст Києва та Севастополя – 70 відсотків;
 
94. у 2013 році - 47 відсотків, у тому числі: до сільських, селищних, міських бюджетів - 33,5 відсотка, обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим - 13,5 відсотка, бюджетів міст Києва та Севастополя - 47 відсотків.".
 
-43- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Внести такі зміни до розділу VІ "Прикінцеві положення" Бюджетного кодексу:
– пункт 7 - викласти у такій редакції:
"6. Установити, що Кабінет Міністрів України, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад забезпечують відповідно до законодавства України надання пільг окремим категоріям громадян шляхом запровадження соціальних карток та проведення видатків відповідно до цього Кодексу виключно із застосуванням Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на соціальні пільги та соціальну допомогу";
– підпункт 4 пункту 9 викласти у такій редакції:
"4) списання коштів за відповідним рішенням суду на користь працівників, військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу бюджетної установи, які мають право на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове забезпечення, здійснюється Державним казначейством України з рахунків розпорядників бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань цієї бюджетної установи а у разі їх недостатності, то за рахунок резервного фонду державного бюджету (бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів)".
 
Відхилено   у 2013 році – 47 відсотків, у тому числі: до сільських, селищних, міських бюджетів – 33,5 відсотка, обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим – 13,5 відсотка, бюджетів міст Києва та Севастополя – 47 відсотків;
з 2014 року – 35 відсотків згідно з пунктом 10 частини другої статті 69 цього Кодексу";
 
95. доповнити розділ пунктом 9-1 такого змісту:
 
      
96. "9-1. Установити, що кошти фінансового резерву для зняття з експлуатації атомних блоків, що формується відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки", Державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" перераховує до спеціального фонду Державного бюджету України. Для зарахування цих коштів Державне казначейство України відкриває відповідний бюджетний рахунок за надходженнями.".
 
-44- Горіна І.А.
Підпункт 13 пункту 1 розділу І проекту Закону доповнити абзацами такого змісту:
"доповнити розділ пунктом 11-1 такого змісту:
"11-1. До запровадження положень щодо гарантування надходжень до Державного бюджету України від сплати акцизного податку на тютюнові вироби при зміні та відстроченні вступу в дію ставок цього податку відповідно до вимог Податкового кодексу України, установити, що:
поданий на розгляд до Верховної Ради України проект Закону України щодо зміни ставок акцизного податку на тютюнові вироби, які пропонується ввести в дію пізніше, ніж з дня офіційного оприлюднення закону, повинен передбачати механізм збільшення, не менше ніж у 1,5 рази, податкового зобов'язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби, які реалізуються чи ввозяться на митну територію України понад збільшені на двадцять відсотків середньомісячні кількісні обсяги тютюнових виробів, реалізовані та ввезені за останні 12 календарних місяців;
застосування механізму, зазначеного в абзаці другому цього пункту, повинно здійснюватися в період від дати офіційного оприлюднення закону про зміну ставок акцизного податку на тютюнові вироби до дати набрання цими ставками чинності, але не більше ніж протягом тримісячного строку, що передує вступу змінених ставок в дію".
 
Відхилено   "9-1. Установити, що кошти фінансового резерву для зняття з експлуатації атомних блоків, що формується відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки", Державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" перераховує до спеціального фонду Державного бюджету України. Для зарахування цих коштів Державне казначейство України відкриває відповідний бюджетний рахунок за надходженнями".
 
97. 2. У Законі України "Про нафту і газ" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 50, ст. 262 із наступними змінами):
 
   36. У Законі України "Про нафту і газ" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 50, ст. 262; із наступними змінами):
 
98. 1) доповнити Закон статтею 4-1 такого змісту:
 
   1) доповнити статтею 4-1 такого змісту:
 
99. "Стаття 4-1. Особливості регулювання відносин у нафтогазовій галузі підприємств, частка держави у статутному капіталі яких 50 відсотків та більше, господарських товариств, 50 відсотків та більше акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах інших господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій
 
-45- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
Жебрівський П.І.
У підпункті 1 пункту 2 розділу І (щодо змін до Закону України "Про нафту і газ") слово "аукціон" і "аукціони" у відповідних відмінках замінити словами "біржовий аукціон" і "біржові аукціони" у відповідних відмінках.
 
Враховано   "Стаття 4-1. Особливості регулювання відносин у нафтогазовій галузі підприємств, частка держави у статутному капіталі яких 50 відсотків та більше, господарських товариств, 50 відсотків та більше акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах інших господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій.
 
100. Підприємства, частка держави у статутному капіталі яких 50 відсотків та більше, господарські товариства, 50 відсотків та більше акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах інших господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, а також дочірні підприємства, представництва та філії таких підприємств і товариств, учасники договорів про спільну діяльність, та/або особи, уповноважені договорами про спільну діяльність, укладеними за участю зазначених підприємств, щомісячно здійснюють продаж нафти сирої і газового конденсату власного видобутку, видобутих на підставі спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами (крім обсягів, які використовуються на власні технологічні потреби), а також газу скрапленого - виключно на аукціонах.
 
   Підприємства, частка держави у статутному капіталі яких 50 відсотків та більше, господарські товариства, 50 відсотків та більше акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах інших господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, а також дочірні підприємства, представництва та філії таких підприємств і товариств, учасники договорів про спільну діяльність, та/або особи, уповноважені договорами про спільну діяльність, укладеними за участю зазначених підприємств, щомісячно здійснюють продаж нафти сирої і газового конденсату власного видобутку, видобутих на підставі спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами (крім обсягів, що використовуються на власні технологічні потреби), а також скрапленого газу – виключно на біржових аукціонах.
 
101. Стартова ціна (без урахування податку на додану вартість та витрат на транспортування, постачання та зберігання) на аукціонах для нафти та газового конденсату визначається на підставі митної вартості нафти за даними Державної митної служби України за 15 днів, що передують даті реєстрації заявок на проведення аукціону, та з урахуванням надбавки за якість для нафти сирої та газового конденсату. Зниження ціни на нафту або на газовий конденсат на аукціонах нижче стартової ціни не допускається.
 
   Стартова ціна (без урахування податку на додану вартість та витрат на транспортування, постачання і зберігання) на біржових аукціонах для нафти та газового конденсату визначається на підставі митної вартості нафти за даними Державної митної служби України за 15 днів, що передують даті реєстрації заявок на проведення біржового аукціону, та з урахуванням надбавки за якість для нафти сирої і газового конденсату. Зниження ціни на нафту або на газовий конденсат на біржових аукціонах нижче стартової ціни не допускається.
 
102. Порядок організації та проведення аукціонів з продажу нафти сирої і газового конденсату власного видобутку, скрапленого газу, визначення стартових цін на цих аукціонах, надбавок за якість для нафти сирої та газового конденсату, а також порядок визначення обсягів реалізації на аукціонах скрапленого газу для потреб населення встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
   Порядок організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої і газового конденсату власного видобутку, скрапленого газу, визначення стартових цін на таких аукціонах, надбавок за якість для нафти сирої і газового конденсату, а також порядок визначення обсягів реалізації на біржових аукціонах скрапленого газу для потреб населення встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
103. Передача покупцям нафти сирої і газового конденсату здійснюється на родовищах або вузлах обліку суб'єктів господарювання, визначених частиною першою цієї статті. Відвантаження придбаних на аукціонах нафти сирої та газового конденсату здійснюється залізничним, автомобільним або трубопровідним транспортом. Спосіб відвантаження та напрямок транспортування визначаються покупцем у відповідних договорах купівлі-продажу.
 
   Передача покупцям нафти сирої і газового конденсату здійснюється на родовищах або вузлах обліку суб'єктів господарювання, визначених частиною першою цієї статті. Відвантаження придбаних на біржових аукціонах нафти сирої і газового конденсату здійснюється залізничним, автомобільним або трубопровідним транспортом. Спосіб відвантаження та напрямок транспортування визначаються покупцем у відповідних договорах купівлі-продажу.
 
104. У разі якщо ціна, за якою здійснюється реалізація нафти сирої і газового конденсату на аукціонах, нижча за стартову ціну, яка визначена згідно з частиною другою цієї статті, суб'єкти господарювання, визначені частиною першою цієї статті, сплачують до державного бюджету штраф у розмірі 100 відсотків різниці вартості, обчисленої за стартовою ціною та фактичними цінами реалізації. Стягнення таких штрафів здійснюється органами державної податкової служби за поданням центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики в нафтогазовому комплексі.
 
   У разі якщо ціна, за якою здійснюється реалізація нафти сирої і газового конденсату на біржових аукціонах, нижча за стартову ціну, яка визначена згідно з частиною другою цієї статті, суб'єкти господарювання, визначені частиною першою цієї статті, сплачують до державного бюджету штраф у розмірі 100 відсотків різниці вартості, обчисленої за стартовою ціною та фактичними цінами реалізації. Стягнення таких штрафів здійснюється органами державної податкової служби за поданням центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики в нафтогазовому комплексі.
 
105. За умови якщо під час чергового аукціону виставлені на продаж обсяги нафти сирої або газового конденсату не були реалізовані повністю або частково, вони виставляються на додатковий аукціон, який проводиться того ж календарного місяця. У разі якщо продаж зазначених обсягів нафти сирої та газового конденсату не відбувся на додатковому аукціоні або додатковий аукціон не був проведений, нереалізовані обсяги нафти сирої та газового конденсату на підставі договору купівлі-продажу за стартовою ціною додаткового аукціону реалізуються Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України". Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" оплачує відвантажені обсяги нафти сирої і газового конденсату протягом 30 днів з дати укладення договору купівлі-продажу.
 
   Якщо під час чергового біржового аукціону виставлені на продаж обсяги нафти сирої або газового конденсату не були реалізовані повністю або частково, вони виставляються на додатковий біржовий аукціон, що проводиться того самого календарного місяця. У разі якщо продаж зазначених обсягів нафти сирої і газового конденсату не відбувся на додатковому біржовому аукціоні або додатковий біржовий аукціон не був проведений, нереалізовані обсяги нафти сирої і газового конденсату на підставі договору купівлі-продажу за стартовою ціною додаткового біржового аукціону реалізуються Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України". Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" оплачує відвантажені обсяги нафти сирої і газового конденсату протягом 30 днів з дати укладення договору купівлі-продажу.
 
106. З метою дотримання вимог цієї статті передання нафти сирої, газового конденсату та скрапленого газу на умовах договорів комісії, давальницької переробки, інших договорів, які не передбачають передання права власності на них, не допускається.
 
   З метою дотримання вимог цієї статті передання нафти сирої, газового конденсату та скрапленого газу на умовах договорів комісії, давальницької переробки, інших договорів, що не передбачають передання права власності на них, не допускається.
 
107. Дія цієї статті поширюється виключно на тих учасників договорів про спільну діяльність, відповідно до яких вартість вкладу підприємств, частка держави у статутному капіталі яких 50 відсотків та більше, господарських товариств, 50 відсотків та більше акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах інших господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, а також дочірніх підприємств, представництв та філій таких підприємств і товариств, становить 50 відсотків та більше загальної вартості вкладів учасників договорів про спільну діяльність.".
 
   Дія цієї статті поширюється виключно на тих учасників договорів про спільну діяльність, відповідно до яких вартість вкладу підприємств, частка держави у статутному капіталі яких 50 відсотків та більше, господарських товариств, 50 відсотків та більше акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах інших господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, а також дочірніх підприємств, представництв та філій таких підприємств і товариств, становить 50 відсотків та більше загальної вартості вкладів учасників договорів про спільну діяльність";
 
108. 2) статтю 14 викласти у такій редакції:
 
   2) статтю 14 викласти в такій редакції:
 
109. "Стаття 14. Порядок надання спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами
 
   "Стаття 14. Порядок надання спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами
 
110. Спеціальні дозволи на користування нафтогазоносними надрами надаються переможцям аукціонів, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр. Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами та порядок їх надання встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
   Спеціальні дозволи на користування нафтогазоносними надрами надаються переможцям аукціонів, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр. Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами та порядок їх надання встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
111. Власник спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами не може дарувати, продавати або в інший спосіб відчужувати права, надані йому спеціальним дозволом на користування нафтогазоносними надрами, іншій юридичній чи фізичній особі, в тому числі передавати їх до статутних капіталів створюваних з його участю суб'єктів господарювання, а також вноситись як вклад у спільну діяльність.";
 
   Власник спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами не може дарувати, продавати або в інший спосіб відчужувати права, надані йому спеціальним дозволом на користування нафтогазоносними надрами, іншій юридичній чи фізичній особі, в тому числі передавати їх до статутних капіталів створюваних з його участю суб'єктів господарювання, а також вноситись як вклад у спільну діяльність";
 
112. 3) статті 15 та 16 виключити.
 
   3) статті 15 та 16 виключити.
 
113. 3. У Кодексі України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36, ст. 340):
 
   2. У Кодексі України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36, ст. 340):
 
114. 1) у статті 16:
 
   1) частину другу і шосту статті 16 викласти в такій редакції:
 
115. частину другу викласти у такій редакції:
 
      
116. "Спеціальні дозволи на користування надрами надаються переможцям аукціонів, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр. Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами та порядок їх надання встановлюються Кабінетом Міністрів України";
 
-46- Шпенов Д.Ю.
Частину другу статті 16 Кодексу України про надра викласти у наступній редакції:
"Спеціальні дозволи на користування надрами надаються переможцям аукціонів спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр. Кабінетом Міністрів України визначаються випадки надання дозволу без проведення аукціону. Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами та порядок їх надання встановлюються Кабінетом Міністрів України".
 
Відхилено   "Спеціальні дозволи на користування надрами надаються переможцям аукціонів, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр. Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами та порядок їх надання встановлюються Кабінетом Міністрів України";
 
117. частину шосту викласти в такій редакції:
 
      
118. "Власник спеціального дозволу на користування надрами не може дарувати, продавати або в інший спосіб відчужувати права, надані йому спеціальним дозволом на користування надрами, іншій юридичній чи фізичній особі, в тому числі передавати їх до статутних капіталів створюваних з його участю суб'єктів господарювання, а також вноситись як вклад у спільну діяльність.";
 
   "Власник спеціального дозволу на користування надрами не може дарувати, продавати або в інший спосіб відчужувати права, надані йому спеціальним дозволом на користування надрами, іншій юридичній чи фізичній особі, в тому числі передавати їх до статутних капіталів створюваних з його участю суб'єктів господарювання, а також вноситись як вклад у спільну діяльність";
 
119. 2) статтю 34 викласти у такій редакції:
 
   2) назву та частину першу статті 34 викласти в такій редакції:
 
120. "Стаття 34. Плата (збір) за видачу спеціальних дозволів
 
-47- Глазунов С.М.
Не вилучати із статті 34 Кодексу про надра норми, згідно якої не справляється збір за видачу спеціальних дозволів державним дитячим спеціалізованим санаторно-курортним закладам за здійснення видобутку мінеральних вод у частині, що використовується для лікування на їх території.
 
Враховано (частина друга цієї статті залишена в чинній редакції)  "Стаття 34. Плата (збір) за видачу спеціальних дозволів
 
121. Розмір плати за надання спеціальних дозволів на користування надрами визначається за результатами аукціону. У разі надання дозволу без проведення аукціону справляється збір. Розмір плати та збору визначається відповідно до методики, встановленої Кабінетом Міністрів України.".
 
-48- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
Жебрівський П.І.
Підпункт 2 пункту 3 розділу І (щодо змін до Кодексу про надра) викласти в такій редакції:
"2) у статті 34 назву та частину першу викласти в такій редакції:
"Стаття 34. Плата (збір) за видачу спеціальних дозволів.
Розмір плати за надання спеціальних дозволів на користування надрами визначається за результатами аукціону. У разі надання дозволу без проведення аукціону справляється збір, який розраховується виходячи з початкової ціни продажу такого дозволу на аукціоні. Початкова ціна продажу дозволу на аукціоні розраховується центральним органом виконавчої влади з питань геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр виходячи з вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовищ або ділянок надр, відповідно до методики, встановленої Кабінетом Міністрів України.".
 
Враховано   Розмір плати за надання спеціальних дозволів на користування надрами визначається за результатами аукціону. У разі надання дозволу без проведення аукціону справляється збір, який розраховується виходячи з початкової ціни продажу такого дозволу на аукціоні. Початкова ціна продажу дозволу на аукціоні розраховується центральним органом виконавчої влади з питань геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр виходячи з вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовищ або ділянок надр відповідно до методики, встановленої Кабінетом Міністрів України".
 
    -49- Шпенов Д.Ю.
Частину 1 статті 34 Кодексу України про надра викласти у наступній редакції:
"Розмір плати за надання спеціальних дозволів на користування надрами визначається за результатами аукціону. У разі надання дозволу без проведення аукціону справляється збір. Стартовий розмір плати та розмір збору визначається відповідно до методики, виходячи з витрат на експертизу заявок, матеріалів та обґрунтувань на користування надрами, організаційних та інших витрат, пов'язаних з видачею спеціальних дозволів. Вказана методика затверджується Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано частково    
    -50- Воропаєв Ю.М.
Викласти у такій редакції:
"Розмір плати за надання спеціальних дозволів на користування надрами визначається за результатами аукціону. У разі надання дозволу без проведення аукціону справляється збір. Розмір плати та збору визначається відповідно до методики, встановленої Кабінетом Міністрів України, виходячи з витрат на експертизу заявок, матеріалів та обґрунтувань на користування надрами, організаційних та інших витрат, пов’язаних з видачею спеціальних дозволів".
 
Враховано частково    
122. 4. Абзаци восьмий та десятий частини другої статті 6 Закону України "Про державну геологічну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст. 456 із наступними змінами) виключити.
 
   23. Абзаци восьмий та десятий частини другої статті 6 Закону України "Про державну геологічну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст. 456; із наступними змінами) виключити.
 
123. 5. Частину першу статті 4 Закону України "Про поводження з радіоактивними відходами" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №27, ст. 198; 2008 р., № 52, ст. 394) викласти в такій редакції:
 
   16. Частину першу статті 4 Закону України "Про поводження з радіоактивними відходами" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №27, ст. 198; 2008 р., № 52, ст. 394) викласти в такій редакції:
 
124. "Фінансування бюджетних програм, в межах яких виконуються роботи щодо поводження з радіоактивними відходами, які утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також фінансування Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами, інших заходів, пов’язаних з поводженням з радіоактивними відходами здійснюється за рахунок коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами (далі - Фонд) в обсягах, передбачених за відповідними бюджетними програмами, а також за рахунок благодійних та інших внесків юридичних і фізичних осіб".
 
   "Фінансування бюджетних програм, у межах яких виконуються роботи щодо поводження з радіоактивними відходами, які утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також фінансування Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами, інших заходів, пов’язаних з поводженням з радіоактивними відходами, здійснюється за рахунок коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами (далі - Фонд) в обсягах, передбачених за відповідними бюджетними програмами, а також за рахунок благодійних та інших внесків юридичних і фізичних осіб".
 
125. 6. У Законі України "Про оренду державного та комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 15, ст. 99; 1998 р., № 18, ст. 88; 1999 р., № 29, ст. 239; 2009 р., № 26, ст. 321):
 
-51- Бондар О.М.
Пункт 6 вилучити.
 
Відхилено   14. У Законі України "Про оренду державного та комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 15, ст. 99; 1998 р., № 18, ст. 88; 1999 р., № 29, ст. 239; 2009 р., № 26, ст. 321):
 
126. 1) частину другу статті 4 доповнити абзацом такого змісту:
 
-52- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
Жебрівський П.І.
В абзаці першому підпункту 1 пункту 6 розділу І (щодо змін до Закону України "Про оренду державного та комунального майна") слово "другу" замінити словом "першу".
 
Враховано   1) частину першу статті 4 доповнити абзацом шостим такого змісту:
 
127. "Нерухоме майно органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, правоохоронних і митних органів, що не використовується зазначеними органами для здійснення своїх функцій, може бути передано в оренду без права викупу орендарем та передачі в суборенду.";
 
-53- Грицак В.М.
Після слів "Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформатизації України" доповнити словами "Державної кримінально-виконавчої служби України
 
Відхилено   "Нерухоме майно органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, правоохоронних і митних органів, що не використовується зазначеними органами для здійснення своїх функцій, може бути передано в оренду без права викупу орендарем та передачі в суборенду";
 
128. 2) абзац перший частини сьомої статті 9 замінити абзацами такого змісту:
 
-54- Воропаєв Ю.М.
Частину сьомої статті 9 викласти у такій редакції:
"7. За наявності заяв про оренду цілісного майнового підприємства, його структурного підрозділу (за умови відсутності заяви господарського товариства, створеного членами трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу) або заяв про оренду нерухомого майна (за умови відсутності заяви бюджетної установи, організації) від двох або більше фізичних чи юридичних осіб орендар визначається орендодавцем на конкурсних засадах.
Проведення конкурсу не потребується для передачі державного та комунального майна в оренду господарським товариствам, створеним трудовими колективами підприємств, їх структурних підрозділів; бюджетним установам; музеям; підприємствам і громадським організаціям у сфері культури і мистецтв (у тому числі національним творчим спілкам та їх членам під творчі майстерні); громадським організаціям ветеранів; громадським організаціям інвалідів; центрам професійної, соціальної реабілітації інвалідів та центрам ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, а також підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів, яким визначена доцільність надання державної допомоги відповідно до статей 141 і 142 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"; Пенсійному фонду України та його органам; державним видавництвам та підприємствам книгорозповсюдження; вітчизняним видавництвам та підприємствам книгорозповсюдження книжкової продукції, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру); релігійним організаціям для забезпечення проведення богослужінь, релігійних обрядів та церемоній, чинному орендарю, який належним чином виконував свої обов’язки (в тому числі при продовженні договору оренди після закінчення терміну його дії).
Ставки орендної плати, які затверджуються Кабінетом Міністрів України для державного майна, є індикативними та застосовуються як стартові при проведенні конкурсу на право оренди комунального майна в містах обласного значення, містах Києві та Севастополі".
 
Відхилено   2) абзац перший частини сьомої статті 9 замінити двома абзацами такого змісту:
 
129. "7. Передача в оренду державного та комунального майна здійснюється виключно на конкурсних засадах, крім державного та комунального майна, що передається в оренду бюджетним установам; музеям; підприємствам і громадським організаціям у сфері культури і мистецтв (у тому числі національним творчим спілкам та їх членам під творчі майстерні); громадським організаціям ветеранів; громадським організаціям інвалідів; центрам професійної, соціальної реабілітації інвалідів та центрам ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, а також підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів, яким визначена доцільність надання державної допомоги відповідно до статей 14-1 і 14-2 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"; Пенсійному фонду України та його органам; державним видавництвам та підприємствам книгорозповсюдження; вітчизняним видавництвам та підприємствам книгорозповсюдження книжкової продукції, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру); релігійним організаціям для забезпечення проведення богослужінь, релігійних обрядів та церемоній.
 
-55- Шпенов Д.Ю.
Абзац перший частини 7 статті 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" викласти у наступній редакції:
"Передача в оренду державного та комунального майна здійснюється виключно на конкурсних засадах, крім випадків надходження лише однієї заяви про оренду, а також у разі передання державного та комунального майна в оренду бюджетним установам; музеям; підприємствам і громадським організаціям у сфері культури і мистецтв (у тому числі національним творчим спілкам та їх членам під творчі майстерні); громадським організаціям ветеранів; громадським організаціям інвалідів; центрам професійної, соціальної реабілітації інвалідів та центрам ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, а також підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів, яким визначена доцільність надання державної допомоги відповідно до статей 141 і 142 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"; Пенсійному фонду України та його органам; державним видавництвам та підприємствам книгорозповсюдження; вітчизняним видавництвам та підприємствам книгорозповсюдження книжкової продукції, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру); релігійним організаціям для забезпечення проведення богослужінь, релігійних обрядів та церемоній".
 
Відхилено   "7. Передача в оренду державного та комунального майна здійснюється виключно на конкурсних засадах, крім державного та комунального майна, що передається в оренду: бюджетним установам; музеям; підприємствам і громадським організаціям у сфері культури і мистецтв (у тому числі національним творчим спілкам та їх членам під творчі майстерні); громадським організаціям ветеранів; громадським організаціям інвалідів; центрам професійної, соціальної реабілітації інвалідів та центрам ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, а також підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів, яким визначена доцільність надання державної допомоги відповідно до статей 14-1 і 14-2 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"; Пенсійному фонду України та його органам; державним видавництвам та підприємствам книгорозповсюдження; вітчизняним видавництвам та підприємствам книгорозповсюдження книжкової продукції, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру); релігійним організаціям для забезпечення проведення богослужінь, релігійних обрядів та церемоній.
 
130. Ставки орендної плати, які затверджуються Кабінетом Міністрів України для державного майна, є індикативними та застосовуються як стартові при проведенні конкурсу на право оренди комунального майна в містах обласного значення, містах Києві та Севастополі.".
 
   Ставки орендної плати, що затверджуються Кабінетом Міністрів України для державного майна, є індикативними та застосовуються як стартові при проведенні конкурсу на право оренди комунального майна в містах обласного значення, містах Києві та Севастополі".
 
131. У зв’язку з цим абзаци другий-шостий вважати відповідно абзацами четвертим-восьмим.
 
   У зв’язку з цим абзаци другий-шостий вважати відповідно абзацами третім-сьомим.
 
132. 7. У Законі України "Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 45, ст. 375; 2004 р., № 15, ст.228; 2005 р., № 48, ст.480; 2007 р., № 7-8, ст.66, № 33, ст.440):
 
   31. У Законі України "Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 45, ст. 375; 2004 р., № 15, ст. 228; 2005 р., № 48, ст. 480; 2007 р., № 7-8, ст. 66, № 33, ст. 440):
 
133. 1) статті 3 і 21 викласти в такій редакції:
 
   1) статті 3 і 21 викласти в такій редакції:
 
134. "Стаття 3. Придбання та оренда земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти незавершеного будівництва
 
   "Стаття 3. Придбання та оренда земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти незавершеного будівництва
 
135. Продаж об'єктів незавершеного будівництва здійснюється на відкритих аукціонах разом із земельною ділянкою, на якій розташовано об'єкт незавершеного будівництва. Земельні ділянки, що не підлягають продажу відповідно до Земельного кодексу України, надаються в довгострокову оренду з переважним правом орендаря на придбання їх у власність у разі зняття заборони на приватизацію зазначених земельних ділянок.";
 
-56- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
Жебрівський П.І.
У підпункті 1 пункту 7 розділу І (щодо змін до Закону України "Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва"): в абзаці третьому слова "розташовано об'єкт" замінити словами "розташовані об'єкти".
 
Враховано   Продаж об'єктів незавершеного будівництва здійснюється на відкритих аукціонах разом із земельними ділянками, на яких розташовані такі об'єкти. Земельні ділянки, що не підлягають продажу відповідно до Земельного кодексу України, надаються в довгострокову оренду з переважним правом орендаря на придбання їх у власність у разі зняття заборони на приватизацію зазначених земельних ділянок";
 
136. Стаття 21. Розподіл коштів від продажу об’єктів незавершеного будівництва
 
   "Стаття 21. Розподіл коштів від продажу об’єктів незавершеного будівництва
 
137. "Кошти від продажу об'єктів незавершеного будівництва, що перебувають у державній власності, та земельної ділянки, на якій розташований об'єкт, спрямовуються до Державного бюджету України в повному обсязі.
 
-57- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
Жебрівський П.І.
У підпункті 1 пункту 7 розділу І (щодо змін до Закону України "Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва"): в абзацах п’ятому та шостому слова "на якій розташований об’єкт" замінити словами "на якій розташовані такі об’єкти".
 
Враховано   Кошти від продажу об'єктів незавершеного будівництва, що перебувають у державній власності, та земельних ділянок, на яких розташовані такі об'єкти, спрямовуються до Державного бюджету України в повному обсязі.
 
138. Кошти від продажу об'єктів незавершеного будівництва, що перебувають у комунальній власності, та земельної ділянки, на якій розташований об'єкт, спрямовуються до відповідного місцевого бюджету в повному обсязі.";
 
   Кошти від продажу об'єктів незавершеного будівництва, що перебувають у комунальній власності, та земельних ділянок, на якій розташовані такі об'єкти, спрямовуються до відповідного місцевого бюджету в повному обсязі";
 
139. 3) статті 22-25 виключити.
 
   2) статті 22-25 та 27 виключити.
 
140. 8. Розділ Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27) доповнити пунктом 19 такого змісту:
 
   3. Розділ Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27) доповнити пунктом 19 такого змісту:
 
141. "19. Авансові внески, які сплачують покупці земельних ділянок, зараховуються органами Державного казначейства України на відповідні бюджетні рахунки, на яких обліковуються кошти, тимчасово віднесені на доходи відповідних бюджетів. Порядок зарахування та використання коштів авансового внеску встановлюється Кабінетом Міністрів України.".
 
   "19. Авансові внески, які сплачують покупці земельних ділянок, зараховуються органами Державного казначейства України на відповідні бюджетні рахунки, на яких обліковуються кошти, тимчасово віднесені на доходи відповідних бюджетів. Порядок зарахування та використання коштів авансового внеску встановлюється Кабінетом Міністрів України".
 
142. 9. У Законі України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 49, ст. 682; 1998 р., № 18, ст. 89; 2010 р., № 22-25, ст.263):
 
   6. У Законі України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 49, ст. 682; 1998 р., № 18, ст. 89; 2010 р., №№ 22-25, ст. 263):
 
143. 1) третє речення статті 15 після слова "розрахунків" доповнити словами "та сплати дивідендів";
 
-58- Шпенов Д.Ю.
Третє речення статті 15 Закону України "Про господарські товариства" після слів "розрахунків" доповнити словами "та сплати дивідендів, у разі їх виплати".
 
Відхилено   1) третє речення статті 15 після слова "розрахунків" доповнити словами "та сплати дивідендів";
 
144. 2) пункт "д" частини п'ятої статті 41 після слова " (дивідендів)" доповнити словами "з урахуванням вимог, передбачених цим та іншими законами".
 
   2) пункт "д" частини п'ятої статті 41 після слова " (дивідендів)" доповнити словами "з урахуванням вимог, передбачених цим та іншими законами".
 
145. 10. У Законі України "Про акціонерні товариства" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 50 - 51, ст. 384; 2010 р., № 22-25, ст.263):
 
   48. У Законі України "Про акціонерні товариства" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 50-51, ст. 384; 2010 р., №№ 22-25, ст. 263):
 
146. 1) частину другу статті 30 викласти у такій редакції:
 
-59- Шпенов Д.Ю.
Частину другу статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства" викласти у наступній редакції:
"2. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства з урахуванням вимог, передбачених законом, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.
У разі відсутності або недостатності чистого прибутку звітного року виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється за рахунок резервного капіталу товариства".
 
Відхилено   1) частину другу статті 30 викласти в такій редакції:
 
    -60- Воропаєв Ю.М.
Частину другу статті 30 викласти у такій редакції:
"2. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.
Виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку відповідно до статуту акціонерного товариства у строк, що не перевищує шість місяців після закінчення звітного року.
У разі відсутності або недостатності чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку минулих років виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється за рахунок резервного капіталу товариства або спеціального фонду для виплати дивідендів за привілейованими акціями"
 
Відхилено    
147. "2. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів акціонерного товариства з урахуванням вимог, передбачених законом, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.
 
-61- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
Жебрівський П.І.
В абзацах другому та третьому підпункту 1 пункту 10 розділу І (щодо змін до Закону України "Про акціонерні товариства") після слів "чистого прибутку" виключити слова "звітного року".
 
Враховано   "2. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів акціонерного товариства з урахуванням вимог, передбачених законом, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.
 
148. У разі відсутності або недостатності чистого прибутку звітного року виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється за рахунок резервного капіталу товариства.";
 
   У разі відсутності або недостатності чистого прибутку виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється за рахунок резервного капіталу товариства";
 
149. 2) пункти 12 та 15 частини другої статті 33 викласти у такій редакції:
 
   2) пункти 12 та 15 частини другої статті 33 викласти в такій редакції:
 
150. "12) розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом; ";
 
   "12) розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом";
 
151. "15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом; ".
 
   "15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом".
 
152. 11. У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 41-45, ст.529):
 
-62- Шустік О.Ю.
Виключити пункт 11 (щодо змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів")
 
Відхилено   53. У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 41-45, ст. 529):
 
    -63- Воропаєв Ю.М.
Викласти частину 11 законопроекту в наступній редакції:
"1) викласти абзац 6 частини 1 розділу 12 "Прикінцеві положення" в наступній редакції:
"статей 129 та 130 цього Закону щодо суддівської винагороди та допомоги на оздоровлення, які вводяться в дію з 1 січня 2012 року. Суддівська винагорода, нарахована судді відповідно до цього Закону з 1 січня 2012 року за повний відпрацьований місяць, не може бути меншою, ніж: його середній дохід за попередні 12 місяців; "
2) викласти п. 1 частину 2 розділу 12 "Прикінцеві положення" в наступній редакції:
1) Закон України "Про статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N8, ст. 56; 1994 р., N22, ст. 142, N26, ст. 203; 1995 р., N 34, ст. 268; 1999 р., N50, ст. 434; 2000 р., N10, ст. 79, N13, ст. 102, N38, ст. 322; 2001 р., N33, ст. 180; 2004 р., N25, ст. 354; 2006 р., N 1, ст. 18), крім статей 43 та 44, які втрачають чинність з 1 січня 2012 року;
3) друге речення частини п'ятої статті 138 викласти в такій редакції: "Довічне грошове утримання виплачується органами Пенсійного фонду України за рахунок коштів державного бюджету. ";
4) частини другу та третю статті 142 викласти в такій редакції:
"2. Функції головного розпорядника коштів Державного бюджету України щодо фінансового забезпечення діяльності судів здійснюють:
Верховний Суд України, Конституційний Суд України, вищі спеціалізовані суди - щодо фінансового забезпечення діяльності цих органів;
Державна судова адміністрація України - щодо фінансового забезпечення діяльності всіх інших судів загальної юрисдикції, діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, органів суддівського самоврядування, Національної школи суддів України та Державної судової адміністрації.
3. Видатки на утримання судів у Державному бюджеті України визначаються окремим рядком щодо Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, а також: в цілому за кожним видом та спеціалізацією щодо місцевих та апеляційних судів.
Видатки кожного місцевого та апеляційного суду всіх видів та спеціалізації визначаються у Державному бюджеті України в окремому додатку".
 
Враховано частково    
153. 1) зупинити на 2011 рік дію статей 129 і 130 щодо суддівської винагороди та допомоги на оздоровлення;
 
-64- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Куликов К.Б.
Притика Д.М.
Карпук В.Г.
Ківалов С.В.
Виключити підпункт 1 пункту 11 розділу І (щодо змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів") та уточнити нумерацію наступних підпунктів;
 
Враховано      
154. 2) друге речення частини п'ятої статті 138 викласти в такій редакції: "Довічне грошове утримання виплачується органами Пенсійного фонду України за рахунок коштів державного бюджету.";
 
-65- Лук'янов В.В.
Куликов К.Б.
Притика Д.М.
Ківалов С.В.
Друге речення частини п’ятої статті 138 викласти у такій редакції:
"Довічне грошове утримання суддям загальної юрисдикції виплачується органами Пенсійного фонду України за рахунок коштів державного бюджету, за винятком суддів Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів, яким грошове утримання виплачується цими судами".
 
Відхилено   1) друге речення частини п'ятої статті 138 викласти в такій редакції: "Довічне грошове утримання виплачується органами Пенсійного фонду України за рахунок коштів державного бюджету";
 
155. 3) частини другу та третю статті 142 викласти в такій редакції:
 
   2) частини другу та третю статті 142 викласти в такій редакції:
 
156. "2. Функції головного розпорядника коштів Державного бюджету України щодо фінансового забезпечення діяльності судів здійснюють:
 
   "2. Функції головного розпорядника коштів Державного бюджету України щодо фінансового забезпечення діяльності судів здійснюють:
 
157. Верховний Суд України, Конституційний Суд України, вищі спеціалізовані суди - щодо фінансового забезпечення діяльності цих органів;
 
   Конституційний Суд України, Верховний Суд України, вищі спеціалізовані суди – щодо фінансового забезпечення діяльності цих органів;
 
158. Державна судова адміністрація України - щодо фінансового забезпечення діяльності всіх інших судів загальної юрисдикції, діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, органів суддівського самоврядування, Національної школи суддів України та Державної судової адміністрації.
 
   Державна судова адміністрація України – щодо фінансового забезпечення діяльності всіх інших судів загальної юрисдикції, діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, органів суддівського самоврядування, Національної школи суддів України та Державної судової адміністрації.
 
159. 3. Видатки на утримання судів у Державному бюджеті України визначаються окремим рядком щодо Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, а також в цілому за кожним видом та спеціалізацією щодо місцевих та апеляційних судів.
 
   3. Видатки на утримання судів у Державному бюджеті України визначаються окремим рядком щодо Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, а також у цілому за кожним видом та спеціалізацією щодо місцевих та апеляційних судів.
 
160. Видатки кожного місцевого та апеляційного суду всіх видів та спеціалізації визначаються у Державному бюджеті України в окремому додатку.".
 
-66- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Пункт 11 розділу І (щодо змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів") доповнити новим підпунктом такого змісту:
"_) у першому та другому реченнях абзацу шостого пункту 1 розділу ХІІ "Прикінцеві положення" слова та цифри "1 січня 2011 року" замінити словами та цифрами "1 січня 2012 року"."
 
Враховано   Видатки кожного місцевого та апеляційного суду всіх видів та спеціалізації визначаються у Державному бюджеті України в окремому додатку";
3) у першому та другому реченнях абзацу шостого пункту 1 розділу ХІІ "Прикінцеві положення" слова та цифри "1 січня 2011 року" замінити словами та цифрами "1 січня 2012 року".
 
161. 12. У Законі України "Про управління об’єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст.456; 2008 р., № 50-51, ст.384; із змінами, внесеними Законами України від 8 липня 2010 року № 2457-VІ та від 21 жовтня 2010 року № 2626-VІ):
 
   45. У Законі України "Про управління об’єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст.456; 2008 р., № 50-51, ст.384; із змінами, внесеними Законами України від 8 липня 2010 року № 2457-VІ та від 21 жовтня 2010 року № 2626-VІ):
 
162. 1) частину п’яту статті 11 доповнити абзацами такого змісту:
 
-67- Шпенов Д.Ю.
Частину п'яту статті 11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" викласти у наступній редакції:
"Господарська організація, у статутному фонді якої є корпоративні права держави у розмірі не менше 25 відсотків, за підсумками календарного року зобов'язана спрямувати частину чистого прибутку на виплату дивідендів.
Господарськими товариствами енергетичної галузі, 100 відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, чистий прибуток, з якого розраховується та сплачуються дивіденди, зменшується на суму цільових коштів (обсяг інвестиційної складової), що надійшли у складі тарифу і спрямовуються на виконання інвестиційних проектів, рішення щодо яких приймаються Кабінетом Міністрів України, та на обсяг повернення кредитних коштів (у складі тарифу), що були запозичені для фінансування капітальних вкладень на будівництво (реконструкцію, модернізацію) об'єктів згідно з відповідними рішеннями Кабінету Міністрів України.
Господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави у розмірі не менше 25 відсотків, до 1 травня року, що наступає за звітним, приймають рішення про відрахування не менше 30 відсотків чистого прибутку на виплату дивідендів.
Господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави у розмірі не менше 25 відсотків, сплачують до Державного бюджету України дивіденди, у строк не пізніше 1 липня року, що наступає за звітним, нараховані пропорційно розміру державної частки (акцій, паїв) у їх статутних капіталах.
Господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких складає 100 відсотків, сплачують дивіденди безпосередньо до Державного бюджету України у строк не пізніше 1 липня року, що настає за звітним, у розмірі базових нормативів відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, але не менше 30 відсотків, пропорційно розміру державної частки (акцій, паїв) у статутних капіталах господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій.
На суму дивідендів на державну частку, несвоєчасно сплачених господарським товариством, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави у розмірі не менше 25 відсотків, та господарським товариством, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутному капіталі господарського товариства, частка держави якого складає 100 відсотків, Фондом державного майна України нараховується пеня, яка сплачується до загального фонду Державного бюджету України з розрахунку подвійної облікової ставки Національного банку України від суми недоплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу, починаючи з наступного дня після настання строку платежу і по день сплати включно.
Господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави у розмірі не менше 25 відсотків, та господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави яких складає 100 відсотків, які не прийняли рішення про нарахування дивідендів до 1 травня року, що настає за звітним, сплачують до державного бюджету частину чистого прибутку у розмірі, визначеному за базовими нормативами відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, встановлених на відповідний рік, але не менше 30 відсотків, до 1 липня року, що настає за звітним. На суму таких коштів органами державної податкової служби нараховується пеня у порядку, визначеному абзацом шостим цієї частини, яка сплачується до загального фонду Державного бюджету України".
 
Відхилено   1) частину п’яту статті 11 доповнити шістьма абзацами такого змісту:
 
163. "Господарськими товариствами енергетичної галузі, 100 відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, чистий прибуток, з якого розраховується та сплачуються дивіденди, зменшується на суму цільових коштів (обсяг інвестиційної складової), що надійшли у складі тарифу і спрямовуються на виконання інвестиційних проектів, рішення щодо яких приймаються Кабінетом Міністрів України, та на обсяг повернення кредитних коштів (у складі тарифу), що були запозичені для фінансування капітальних вкладень на будівництво (реконструкцію, модернізацію) об'єктів згідно з відповідними рішеннями Кабінету Міністрів України.
 
-68- Воропаєв Ю.М.
Нові абзаци частини 5 статті 11 викласти у наступній редакції:
"Господарськими товариствами енергетичної галузі, 100 відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, чистий прибуток, з якого розраховується та сплачуються дивіденди, зменшується на суму цільових коштів (обсяг інвестиційної складової), що надійшли у складі тарифу і спрямовуються на виконання інвестиційних проектів, рішення щодо яких приймаються Кабінетом Міністрів України, та на обсяг повернення кредитних коштів (у складі тарифу), що були запозичені для фінансування капітальних вкладень на будівництво (реконструкцію, модернізацію) об'єктів згідно з відповідними рішеннями Кабінету Міністрів України.
Господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави у розмірі більш, як 50 відсотків, до 1 травня року, що наступає за звітним, приймають рішення про відрахування не менше 30 відсотків чистого прибутку на виплату дивідендів.
Господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави у розмірі більш ніж 50 відсотків, сплачують до Державного бюджету України дивіденди, у строк не пізніше 1 липня року, що наступає за звітним, нараховані пропорційно розміру державної частки (акцій, паїв) у їх статутних капіталах.
Господарські товариства, більш ніж 50 відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких складає 100 відсотків, сплачують дивіденди безпосередньо до Державного бюджету України у строк не пізніше 1 липня року, що настає за звітним, у розмірі базових нормативів відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, але не менше 30 відсотків, пропорційно розміру державної частки (акцій, паїв) у статутних капіталах господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій.
На суму дивідендів на державну частку, несвоєчасно сплачених господарським товариством, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави, та господарським товариством, більше ніж 50 відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутному капіталі господарського товариства, частка держави якого складає 100 відсотків, Фондом державного майна України нараховується пеня, яка сплачується до загального фонду Державного бюджету України з розрахунку подвійної облікової ставки Національного банку України від суми недоплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу, починаючи з наступного дня після настання строку платежу і по день сплати включно.
Господарські товариства, більше ніж 50 відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави яких складає 100 відсотків, які не прийняли рішення про нарахування дивідендів до 1 травня року, що настає за звітним, сплачують до державного бюджету частину чистого прибутку у розмірі, визначеному за базовими нормативами відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, встановлених на відповідний рік, але не менше 30 відсотків, до 1 липня року, що настає за звітним. На суму таких коштів органами державної податкової служби нараховується пеня у порядку, визначеному абзацом шостим цієї частини, яка сплачується до загального фонду Державного бюджету України".
 
Відхилено   "Господарськими товариствами енергетичної галузі, 100 відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, чистий прибуток, з якого розраховується та сплачуються дивіденди, зменшується на суму цільових коштів (обсяг інвестиційної складової), що надійшли у складі тарифу і спрямовуються на виконання інвестиційних проектів, рішення щодо яких приймаються Кабінетом Міністрів України, та на обсяг повернення кредитних коштів (у складі тарифу), що були запозичені для фінансування капітальних вкладень на будівництво (реконструкцію, модернізацію) об'єктів згідно з відповідними рішеннями Кабінету Міністрів України.
 
164. Господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, до 1 травня року, що наступає за звітним, приймають рішення про відрахування не менше 30 відсотків чистого прибутку на виплату дивідендів.
 
   Господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, до 1 травня року, що настає за звітним, приймають рішення про відрахування не менше 30 відсотків чистого прибутку на виплату дивідендів.
 
165. Господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, сплачують до Державного бюджету України дивіденди, у строк не пізніше 1 липня року, що наступає за звітним, нараховані пропорційно розміру державної частки (акцій, паїв) у їх статутних капіталах.
 
   Господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, сплачують до Державного бюджету України дивіденди у строк не пізніше 1 липня року, що настає за звітним, нараховані пропорційно розміру державної частки (акцій, паїв) у їх статутних капіталах.
 
166. Господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких складає 100 відсотків, сплачують дивіденди безпосередньо до Державного бюджету України у строк не пізніше 1 липня року, що настає за звітним, у розмірі базових нормативів відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, але не менше 30 відсотків, пропорційно розміру державної частки (акцій, паїв) у статутних капіталах господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій.
 
   Господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких складає 100 відсотків, сплачують дивіденди безпосередньо до Державного бюджету України у строк не пізніше 1 липня року, що настає за звітним, у розмірі базових нормативів відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, але не менше 30 відсотків, пропорційно розміру державної частки (акцій, паїв) у статутних капіталах господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій.
 
167. На суму дивідендів на державну частку, несвоєчасно сплачених господарським товариством, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави, та господарським товариством, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутному капіталі господарського товариства, частка держави якого складає 100 відсотків, Фондом державного майна України нараховується пеня, яка сплачується до загального фонду Державного бюджету України з розрахунку подвійної облікової ставки Національного банку України від суми недоплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу, починаючи з наступного дня після настання строку платежу і по день сплати включно.
 
   На суму дивідендів на державну частку, несвоєчасно сплачених господарським товариством, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави, та господарським товариством, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутному капіталі господарського товариства, частка держави якого складає 100 відсотків, Фондом державного майна України нараховується пеня, яка сплачується до загального фонду Державного бюджету України з розрахунку подвійної облікової ставки Національного банку України від суми недоплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу, починаючи з наступного дня після настання строку платежу і по день сплати включно.
 
168. Господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, та господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави яких складає 100 відсотків, які не прийняли рішення про нарахування дивідендів до 1 травня року, що настає за звітним, сплачують до державного бюджету частину чистого прибутку у розмірі, визначеному за базовими нормативами відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, встановлених на відповідний рік, але не менше 30 відсотків, до 1 липня року, що настає за звітним. На суму таких коштів органами державної податкової служби нараховується пеня у порядку, визначеному абзацом шостим цієї частини, яка сплачується до загального фонду Державного бюджету України.";
 
   Господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, та господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави яких складає 100 відсотків, які не прийняли рішення про нарахування дивідендів до 1 травня року, що настає за звітним, сплачують до державного бюджету частину чистого прибутку у розмірі, визначеному за базовими нормативами відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, встановлених на відповідний рік, але не менше 30 відсотків, до 1 липня року, що настає за звітним. На суму таких коштів органами державної податкової служби нараховується пеня у порядку, визначеному абзацом шостим цієї частини, яка сплачується до загального фонду Державного бюджету України";
 
169. 2) доповнити Закон статтею 11-1 такого змісту:
 
   2) доповнити статтею 11-1 такого змісту:
 
170. "Стаття 11-1. Особливості відрахування державними підприємствами частини прибутку (доходу)
 
   "Стаття 11-1. Особливості відрахування державними підприємствами частини прибутку (доходу)
 
171. 1. Державні унітарні підприємства (крім державного підприємства обслуговування повітряного руху України "Украерорух" відповідно до Закону України "Про приєднання України до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів", а також державних підприємств "Міжнародний дитячий центр "Артек" і "Український дитячий центр "Молода гвардія") та їх об’єднання зобов'язані спрямувати частину чистого прибутку (доходу) до Державного бюджету України у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України:
 
   1. Державні унітарні підприємства (крім державного підприємства обслуговування повітряного руху України "Украерорух" відповідно до Закону України "Про приєднання України до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів", а також державних підприємств "Міжнародний дитячий центр "Артек" і "Український дитячий центр "Молода гвардія") та їх об’єднання зобов'язані спрямувати частину чистого прибутку (доходу) до Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
 
172. у розмірі 30 відсотків - державні унітарні підприємства, що є суб'єктами природних монополій, та державні унітарні підприємства, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень;
 
   у розмірі 30 відсотків – державні унітарні підприємства, що є суб'єктами природних монополій, та державні унітарні підприємства, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень;
 
173. у розмірі 15 відсотків - інші державні унітарні підприємства.
 
   у розмірі 15 відсотків – інші державні унітарні підприємства.
 
174. 2. Чистий прибуток державних підприємств енергетичної галузі, з якого розраховується та сплачується частина чистого прибутку (доходу), зменшується на суму цільових коштів (обсяг інвестиційної складової), що надійшли у складі тарифу і спрямовуються на виконання інвестиційних проектів, рішення щодо яких приймаються Кабінетом Міністрів України, та на обсяг повернення кредитних коштів (у складі тарифу), що були запозичені для фінансування капітальних вкладень на будівництво (реконструкцію, модернізацію) об’єктів згідно з відповідними рішеннями Кабінету Міністрів України.
 
   2. Чистий прибуток державних підприємств енергетичної галузі, з якого розраховується та сплачується частина чистого прибутку (доходу), зменшується на суму цільових коштів (обсяг інвестиційної складової), що надійшли у складі тарифу і спрямовуються на виконання інвестиційних проектів, рішення щодо яких приймаються Кабінетом Міністрів України, та на обсяг повернення кредитних коштів (у складі тарифу), запозичених для фінансування капітальних вкладень на будівництво (реконструкцію, модернізацію) об’єктів згідно з відповідними рішеннями Кабінету Міністрів України.
 
175. Державними підприємствами електроенергетичної галузі, фінансування яких здійснюється в межах кошторису, що затверджується Національною комісією регулювання електроенергетики України, відрахування частини чистого прибутку (доходу) провадяться із суми перевищення фактично отриманих кошторисних доходів над фактично здійсненими кошторисними видатками у звітному періоді".
 
   Державними підприємствами електроенергетичної галузі, фінансування яких здійснюється в межах кошторису, затвердженого Національною комісією регулювання електроенергетики України, відрахування частини чистого прибутку (доходу) провадяться із суми перевищення фактично отриманих кошторисних доходів над фактично здійсненими кошторисними видатками у звітному періоді".
 
176. 13. У частині першій статті 9 Закону України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238; із змінами, внесеними Законом України від 8 липня 2010 року № 2457-VІ):
 
-69- Аржевітін С.М.
Національний банк України
Статтю 13 розділу І вилучити.
 
Відхилено   22. У Законі України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238; 2000 р., № 42, ст. 351; із змінами, внесеними законами України від 8 липня 2010 року № 2457-VІ та 9 липня 2010 року № 2478- VІ):
 
177. пункт 6 викласти в такій редакції:
 
   1) у частині першій статті 9:
пункти 6 та 7 викласти в такій редакції:
 
178. "6) затверджує Регламент Ради Національного банку України";
 
   "6) затверджує Регламент Ради Національного банку України;
 
179. пункт 7 викласти в такій редакції:
 
      
180. "7) приймає рішення про збільшення розміру статутного капіталу Національного банку";
 
   7) приймає рішення про збільшення розміру статутного капіталу Національного банку";
 
181. пункт 10 після слів "розподіл прибутку до розподілу за звітний рік" доповнити словами "які у тижневий строк подаються Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України".
 
-70- Пеклушенко О.М.
Каракай Ю.В.
Статтю 13 доповнити новими абзацами такого змісту:
"доповнити статтею 50 такого змісту:
"Стаття 50. Позареалізаційні валютні доходи та збитки
Доходи та збитки Національного банку, пов'язані із зміною оцінки активів і пасивів, представлених у вигляді банківського золота та іноземної валюти, спеціальних прав запозичення, у зв'язку із змінами курсу іноземних валют та ціни золота враховуються і компенсуються у такому порядку:
1) чисті валютні доходи та збитки збалансовуються відповідною сумою на спеціальному резервному рахунку переоцінки валютних резервів в балансі Національного банку;
2) зазначені чисті доходи та збитки не враховуються при розрахунку річного доходу Національного банку".
Одночасно розділ ІІ пропоную доповнити новим абзацом такого змісту:
"Стаття 1 розділу І в частині внесення змін до статті 50 Закону України "Про Національний банк України" діє до 1 січня 2012 року".
 
Враховано   пункт 10 після слів "за звітний рік" доповнити словами "які у тижневий строк подаються Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України";
2) доповнити статтею 50 такого змісту:
"Стаття 50. Позареалізаційні валютні доходи та збитки
Доходи та збитки Національного банку, пов'язані із зміною оцінки активів і пасивів, представлених у вигляді банківського золота та іноземної валюти, спеціальних прав запозичення, у зв'язку із змінами курсу іноземних валют та ціни золота враховуються і компенсуються у такому порядку:
1) чисті валютні доходи та збитки збалансовуються відповідною сумою на спеціальному резервному рахунку переоцінки валютних резервів в балансі Національного банку;
2) зазначені чисті доходи та збитки не враховуються при розрахунку річного доходу Національного банку".
 
182. 14. У Законі України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 14, ст.71):
 
-71- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
Жебрівський П.І.
Пункт 14 розділу І викласти в такій редакції:
"14. У Законі України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 14, ст. 71):
1) статтю 13 доповнити пунктом 8 такого змісту:
"8) у разі не затвердження правлінням Фонду до 1 вересня року, що передує плановому, бюджету Фонду на наступний рік на реальній бездефіцитній основі, подає в тижневий строк проект бюджету Фонду Кабінету Міністрів України для затвердження";
2) статтю 25 доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. У разі неможливості затвердження правлінням Фонду до 1 вересня року, що передує плановому, бюджету Фонду на наступний рік на реальній бездефіцитній основі, виконавча дирекція Фонду подає в тижневий строк проект бюджету Фонду Кабінету Міністрів України для затвердження".
 
Враховано   35. У Законі України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 14, ст. 71; із змінами, внесеними Законом України від 8 липня 2010 року № 2464-VІ):
 
    -72- Бірюк Л.В.
Стоян О.М.
Єгоренко Т.В.
Карпук В.Г.
Вилучити пункт 14.
 
Відхилено    
183. 1) статтю 9 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
   1) статтю 13 доповнити пунктом 8 такого змісту:
 
184. "5. Бюджет Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності затверджується Кабінетом Міністрів України у разі неможливості його затвердження Правлінням Фонду до 1 вересня року, що передує плановому, на реальній бездефіцитній основі.";
 
   "8) у разі не затвердження правлінням Фонду до 1 вересня року, що передує плановому, бюджету Фонду на наступний рік на реальній бездефіцитній основі подає в тижневий строк проект бюджету Фонду Кабінету Міністрів України для затвердження";
 
185. 2) статтю 13 доповнити частиною такого змісту:
 
   2) статтю 25 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
186. "У разі неможливості затвердження Правлінням Фонду до 1 вересня року, що передує плановому, річного бюджету Фонду на реальній бездефіцитній основі, виконавча дирекція Фонду у тижневий строк подає проект річного бюджету Фонду на затвердження до Кабінету Міністрів України".
 
-73- Буджерак О.О.
Демчишен В.В.
Радовець А.А.
Сідельник І.І.
Рибаков І.О.
Константинов Є.С.
Сухий Я.М.
Доповнити Податковий кодекс та Бюджетний кодекс, включивши єдиний податок у повному обсязі до складу місцевих податків і зборів та передбачити його стягнення з торгуючих на ринках.
 
Враховано (у Податковому кодексі та у цьому законопроекті)  "4. У разі неможливості затвердження правлінням Фонду до 1 вересня року, що передує плановому, бюджету Фонду на наступний рік на реальній бездефіцитній основі, виконавча дирекція Фонду подає в тижневий строк проект бюджету Фонду Кабінету Міністрів України для затвердження".
4. Абзац сьомий пункту 64.7 статті 64 Податкового кодексу України викласти в такій редакції:
"Великий платник податків, щодо якого центральним органом державної податкової служби прийнято рішення про переведення на облік у спеціалізовану державну податкову інспекцію чи інший орган державної податкової служби, після взяття його на облік за новим місцем обліку зобов'язаний сплачувати податки за місцем попереднього обліку в органах державної податкової служби, а подавати податкову звітність та виконувати інші обов'язки, передбачені цим Кодексом, за новим місцем обліку".
54. В абзаці п’ятому частини четвертої статті 18 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 33, ст. 471) слова "спеціального фонду" виключити.
15. Зупинити на 2011 рік дію частини третьої статті 8 Закону України "Про оплату праці" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 17, ст. 121; 1997 р., № 11, ст. 89; 2010 р., №№ 41-45, ст. 529).
49. У пункті 2 розділу ІІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 14, ст. 181, № 26, ст. 323; 2010 р., № 9, ст. 85) слова та цифри "крім підпункту 2 пункту 4, пунктів 5 та 11 розділу ІІ цього Закону" замінити словами та цифрами "крім пункту 5 розділу ІІ цього Закону, який діє до 1 квітня 2011 року, та частин першої-сьомої статті 2, статей 3 та 3-1 розділу І, підпункту 2 пункту 7 розділу ІІ цього Закону, які діють до 1 січня 2012 року".
5. В останньому абзаці статті 16 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377; Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 14, ст. 197; 2007 р., № 3, ст. 29) слова "Законом України "Про порядок погашення зобов‘язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" замінити словами "Податковим кодексом України".
7. У частині дев’ятій статті 15 Закону України "Про товарну біржу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 10, ст. 139; 2010 р., № 30, ст. 398) слова "у Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" замінити словами "у Податковому кодексі України".
8. В абзаці четвертому пункту "р" та абзаці третьому пункту "щ-2" частини першої статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 19, ст. 259; 2010 р., № 10, ст. 101, № 37, ст. 492) слова та цифри "норми підпункту 17.1.6-1 пункту 17.1 статті 17 Закону України "Про порядок погашення зобов‘язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" замінити словами та цифрами "норми пункту 123.2 статті 123 Податкового кодексу України".
17. У частині восьмій статті 15-3 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345; 2002 р., № 26, ст. 175; 2005 р., № 4, ст. 91; 2010 р., № 11, ст. 111, № 30, ст. 398) слова "акцизного збору у розмірі, встановленому Законом України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої" замінити словами "акцизного податку у розмірі, встановленому Податковим кодексом України".
19. У статті 1 Закону України "Про порядок списання заборгованості вугледобувних та вуглепереробних підприємств Міністерства вугільної промисловості України, що ліквідуються за рішенням Кабінету Міністрів України, перед Державним бюджетом України і місцевими бюджетами та державними цільовими фондами" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 10, ст. 84):
у частині першій слова "податках, зборах та інших обов‘язкових платежах до Державного бюджету України та по внесках до державних цільових фондів, передбачених Законом України "Про систему оподаткування" замінити словами "податках та зборах, передбачених Податковим кодексом України, інших обов‘язкових платежах до Державного бюджету України і по внесках до державних цільових фондів";
частину другу виключити.
20. У частинах першій та другій статті 5 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 50, ст. 302) слова "Закону України "Про податок на додану вартість" та "податкового законодавства України" замінити словами "Податкового кодексу України".
25. У статті 3 Закону України "Про тимчасовий порядок оподаткування операцій з виготовлення та продажу нафти сирої та деяких паливно-мастильних матеріалів" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 19, ст. 145) слова та цифри "підпункту 7.3.4 пункту 7.3 статті 7 Закону України "Про податок на додану вартість" замінити словами та цифрами "пункту 187.6 статті 187 Податкового кодексу України".
32. У преамбулі Закону України "Про звільнення від оподаткування грошових коштів, які спрямовуються на проведення новорічно-різдвяних свят для дітей та на придбання дитячих святкових подарунків" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 1, ст. 5) слова "частиною третьою статті 1 Закону України "Про систему оподаткування" замінити словами "Податковим кодексом України".
33. В абзаці п’ятому частини п’ятої статті 85 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30; 2010 р., № 2-3, ст. 11) слова "Законом України "Про порядок погашення зобов‘язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" замінити словами "Податковим кодексом України".
50. У Законі України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 19, ст. 257):
1) абзац шостий частини п’ятої статті 3 викласти в такій редакції:
"При цьому нарахування пені та застосування штрафних санкцій здійснюється відповідно до Податкового кодексу України";
2) в абзаці другому частини одинадцятої статті 4 слова "земельного податку, що встановлюється Законом України "Про плату за землю" замінити словами "плати за землю, що встановлюється Податковим кодексом України".
41. Частину першу статті 16 Закону України "Про міський електричний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 51, ст. 548) викласти в такій редакції:
"1. Надання перевізникові земель у користування здійснюється відповідно до Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України "Про транспорт" та інших нормативно-правових актів".
43. У частині третій статті 9 Закону України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 20, ст. 278) слова та цифри "пунктом 26 частини першої статті 14 Закону України "Про систему оподаткування" виключити.
44. У Законі України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 33 ст. 430):
1) в абзаці тридцять першому статті 1 слова "Закону України "Про порядок погашення зобов‘язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" замінити словами "Податкового кодексу України";
2) в абзаці другому пункту 8.2 статті 8 слова "розуміється та застосовується за правилами, визначеними Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" замінити словами "застосовується у порядку, визначеному Податковим кодексом України";
3) у пункті 9.3 статті 9 слова "статтею 12 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" замінити словами "Податковим кодексом України";
4) у статті 10:
підпункт 10.2.3 пункту 10.2 після слів "визначених цією статтею" доповнити словами "та положеннями Податкового кодексу України";
абзац другий пункту 10.5 викласти в такій редакції:
"Нарахування пені на додаткові податкові зобов'язання, розраховані внаслідок збільшення доходів підприємств паливно-енергетичного комплексу, що внесені до Реєстру, при укладанні договорів про реструктуризацію заборгованості, здійснюється у порядку, встановленому Податковим кодексом України".
55. У пункті 1 статті 14 Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 10, ст. 77; із наступними змінами):
в абзаці дев’ятому слова "та є платником ринкового збору згідно з законодавством" виключити;
абзац двадцять третій виключити.
18. Частину третю, абзац четвертий частини п‘ятої та частину шосту статті 61 Закону України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 21, ст. 84; 2002 р., № 11, ст. 80; 2007 р., № 78, ст. 66; 2008 р., №№ 5-8, ст. 78) виключити.
9. У статті 8 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399; 2005 р., № 4, ст. 107):
у назві слова "Звільнення пенсій від податків" виключити;
частину другу виключити.
10. У статті 49 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 34, ст. 502; 1993 р., № 10, ст. 76; 1993 р., № 26, ст. 277):
частину першу викласти в такій редакції:
"Надання податкових пільг регулюється Податковим кодексом України";
частини другу, третю, шосту та сьому виключити.
11. Статтю 11 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 36, ст. 524 із наступними змінами) виключити.
12. У Законі України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 110):
1) у частині четвертій статті 11 слова "податків та зборів (обов'язкових платежів)" замінити словами "податків та зборів";
2) у частині шостій статті 17 слова "оподаткуванню не підлягають" замінити словами "оподатковуються відповідно до Податкового кодексу України".
27. Друге речення частини восьмої статті 7 Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 27, ст. 211) виключити.
13. Частини третю і четверту статті 5 Закону України "Про пожежну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 5, ст. 21) виключити.
37. У Законі України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 6, ст. 40):
1) частини першу та восьму статті 2 викласти в такій редакції:
"1. Давальницька сировина, що ввозиться на митну територію України іноземним замовником, обкладається ввізним митом, а також іншими податками та зборами, що справляються при ввезенні товарів відповідно до закону";
"8. Органи державної податкової служби мають право відповідно до закону надавати дозвіл на відстрочення оплати векселів або погашення письмових зобов'язань суб'єктам підприємницької діяльності, які здійснюють операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах, до настання строку фактичного відвантаження готової продукції іноземному замовнику";
2) у статті 4:
абзац другий частини третьої викласти в такій редакції:
"За порушення зазначеного порядку розрахунків до переробника, що відвантажив готову продукцію безпосередньо покупцю-нерезиденту на території України без проходження розрахунків через постійне представництво іноземного замовника, застосовуються санкції відповідно до закону";
частину четверту викласти в такій редакції:
"4. Порядок звільнення від сплати акцизного податку при вивезенні підакцизних товарів, виготовлених з давальницької сировини, за межі митної території України визначається Податковим кодексом України";
у частині п’ятій слова "законів України" замінити словами "Податкового кодексу України";
3) частину сьому статті 5 викласти в такій редакції:
"7. Органи державної податкової служби мають право надавати дозвіл на відстрочення оплати векселів відповідно до Податкового кодексу України або погашення письмових зобов'язань окремим суб'єктам підприємницької діяльності, які здійснюють операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах, до настання строку фактичного відвантаження готової продукції іноземному замовнику";
4) у тексті Закону слова " (крім митних зборів)" виключити.
21. Частину другу статті 19 Закону України "Про кінематографію" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 22, ст. 114; 2003 р., № 30, ст. 248; 2006 р., № 18, ст.155) виключити.
24. Статтю 1 Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 3, ст. 20; 2002 р., № 14, ст. 95; 2005 р, № 3, ст. 77) виключити.
26. Частини третю-п‘яту статті 6 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р, № 24, ст. 182; 2005 р., № 5, ст. 120; 2010 р., № 40, ст. 525) виключити.
28. В абзаці другому частини другої статті 9 Закону України "Про природні монополії" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 30, ст. 238; 2009 р., № 30, ст. 417) слова "законами про оподаткування відносяться на валові витрати" замінити словами "Податковим кодексом України відносяться на витрати".
29. Частину другу статті 40 Закону України "Про охорону культурної спадщини" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 39, ст. 333; 2005 р., № 5, ст. 114) виключити.
30. Частину другу, третю, п‘яту та сьому статті 3 Закону України "Про підтримку олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 43, ст. 370; 2001 р., № 2-3, ст. 10; 2003 р., № 10-11, ст. 86; 2004 р., № 17-18, ст. 250) виключити.
34. У частині другій статті 24 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 12, ст. 64) слова "акцизного збору" замінити словами "акцизного податку".
38. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 49-51, ст. 376 із наступними змінами):
1) у пунктах 1, 2 та абзаці першому пункту 3 статті 11 слова "придбали спеціальний торговий патент" виключити;
2) в абзацах другому та третьому пункту 1 статті 14 слова "придбали спеціальний торговий патент" виключити;
3) в абзаці дев'ятому пункту 2 частини третьої статті 21 слова "придбали спеціальний торговий патент" виключити;
4) у частині третій статті 40:
в абзаці першому слова "придбання спеціального торгового патенту" виключити;
в абзаці четвертому, п’ятому та сьомому слова " (плати за патент)" виключити;
в абзаці восьмому слова " (плати за патент)" та " (плата за патент)" виключити;
5) частини п’яту та шосту статі 54 виключити;
6) друге речення абзацу третього частини третьої статті 56 виключити;
7) у частині другій статті 72 слова "і не підлягають оподаткуванню" виключити.
42. Частину третю статті 4 Закону України "Про соціальний захист дітей війни" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 4, ст. 94) виключити.
46. У Законі України "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 47, ст. 464; 2010 р., № 38, ст. 511):
1) у статті 17:
у частині третій слова "та щорічної її індексації відповідно до інфляції" замінити словами " (відповідно до індексу інфляції)";
частину четверту виключити;
2) у пункті 3 частини першої статті 21 слова "податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" замінити словами "збору за першу реєстрацію транспортного засобу щодо транспортних засобів".
52. У Законі України "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 44, ст. 656; 2010 р., № 37, ст. 492):
1) у частині другій статті 11 слова "Законом України "Про Єдиний митний тариф" та Законом України "Про податок на додану вартість" замінити словом "законом";
2) частину другу статті 13 викласти в такій редакції:
"2. Пільги щодо звільнення від оподаткування коштів, сплачених особам за роботи та/або послуги, виконані та надані на території України або за її межами у період підготовки та проведення в Україні фінальної частини, зокрема (але не виключно) у вигляді заробітної плати, відшкодування видатків та добових таким особам (крім резидентів України, незалежно від їх участі у проведенні зазначеного чемпіонату) надаються в порядку, визначеному Податковим кодексом України".
47. Частину дев‘яту статті 32 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 45, ст. 313) виключити.
51. Абзац п’ятий частини другої статті 1 Закону України "Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 26, ст. 319) виключити.
39. У Переліку актів законодавства України та асquіs Європейського Союзу у пріоритетних сферах адаптації, який додається до Закону України "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 29, ст. 367):
1) у пункті 2 "Податки компаній" глави ІІ розділу 3 слова:
"Закон України "Про систему оподаткування" від 25 червня 1991 року № 1251
Закон України "Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21 грудня 2000 року № 2181-ІІІ
Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28 грудня 1994 року № 334/94-ВР
Закон України "Про фіксований сільськогосподарський податок" від 17 грудня 1998 року № 320-ХІV"
замінити словами
"Податковий кодекс України";
2) у главі ІІ розділу 4:
у пункті 1 "Податок на додану вартість" слова:
"Закон України "Про фіксований сільськогосподарський податок" від 17 грудня 1998 року № 320-ХІV
Закон України "Про податок на додану вартість" від 3 квітня 1997 року № 168/97-ВР";
"Закон України "Про систему оподаткування" від 25 червня 1991 року № 1251"
замінити словами
"Податковий кодекс України";
у пункті 2 "Акцизний збір":
у назві слова "акцизний збір" замінити словами "акцизний податок";
слова "Закон України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)" від 11 липня 1996 року № 313/96-ВР
Закон України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби" від 24 травня 1996 року № 216/96-ВР
Закон України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої" від 7 травня 1996 року № 178/96-ВР
Закон України "Про ставки акцизного збору та ввізного мита на тютюнові вироби" від 6 лютого 1996 року № 30/96-ВР";
"Закон України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" від 15 вересня 1995 року № 329/95-ВР"
замінити словами
"Податковий кодекс України"".
40. У Законі України "Про державну підтримку сільського господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 49, ст. 527; 2009 р., № 43, ст. 638):
1) у статті 2:
пункт 2.16 викласти в такій редакції:
"2.16. Дериватив – стандартний документ, що відповідає визначенню, наведеному у Податковому кодексі України";
пункт 2.20 виключити;
2) абзац четвертий підпункту 3.3.4 пункту 3.3 статті 3 викласти в такій редакції:
"Уся сума торговельної надбавки (націнки), отримана з порушеннями норм цього Закону, та штраф у двократному розмірі виручки стягуються органами державної податкової служби за рішенням відповідної державної інспекції з контролю за цінами до місцевого бюджету за місцем здійснення торговельної діяльності підприємства (організації) порушника. Узгодження суми стягнення проводиться в порядку, передбаченому Податковим кодексом України";
3) у пункті 11.3 статті 11:
підпункти 11.3.1 та 11.3.3 виключити;
підпункт 11.3.4 викласти в такій редакції:
"11.3.4. Страховик, який сплачує відрахування до ФАСС, зобов'язаний щоквартально надавати ФАСС розрахунок за формою, встановленою відповідно до закону";
4) підпункт "а" пункту 12.3 статті 12 викласти в такій редакції:
"а) має непогашений податковий борг із загальнодержавних податків і зборів та єдиного соціального внеску (крім розстрочених або відстрочених платежів відповідно до закону)".
ІІ. Визнати такими, що втратили чинність:
Закон України "Про деякі питання оподаткування підакцизних товарів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 44, ст. 318);
Постанову Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України Про деякі питання оподаткування підакцизних товарів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 44, ст. 319).
 
    -74- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом такого змісту:
"__. Абзац сьомий пункту 64.7 статті 64 Податкового кодексу України викласти в такій редакції:
"Великий платник податків, щодо якого центральним органом державної податкової служби прийнято рішення про переведення на облік у спеціалізовану державну податкову інспекцію чи інший орган державної податкової служби, після взяття його на облік за новим місцем обліку зобов'язаний сплачувати податки за місцем попереднього обліку в органах державної податкової служби, а подавати податкову звітність та виконувати інші обов'язки, що передбачені цим Кодексом, за новим місцем обліку".
 
Враховано    
    -75- Петьовка В.В.
Жебрівський П.І.
У Податковому кодексі України статтю 197 доповнити пунктом такого змісту:
"звільняються від оподаткування операції з ввезення на митну територію України спеціальної пожежної техніки, аварійно-рятувальної техніки, авіаційної та вертольотної техніки, засобів протипожежного захисту та аварійно-рятувальних засобів для органів управління та сил цивільного захисту, що виконують завдання цивільного захисту, які надходять як матеріальна, благодійна і міжнародна технічна допомога, за міждержавними угодами".
 
Відхилено    
    -76- Шпенов Д.Ю.
Розділ ХІХ Прикінцеві положення Податкового кодексу України доповнити пунктом шостим наступного змісту:
"6. У 2011 році до ставок плати за користування надрами, передбачених у пункті 263.9 статті 263 Розділу ХІ цього Кодексу для видобування корисних копалин, а саме: доломіту, вапняку (флюсового) застосовується коефіцієнт 0,619; піску формульованого застосовується коефіцієнт 0,617; сировини високоглиноземної, за винятком глин (кіаніту (дистену), силіманіту, ставроліту) застосовується коефіцієнт 0,61".
 
Відхилено    
    -77- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
Жебрівський П.І.
Розділ І доповнити пунктом такого змісту:
"__. В абзаці п’ятому частини четвертої статті 18 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 33, ст. 471) слова "спеціального фонду" виключити".
 
Враховано    
    -78- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
Жебрівський П.І.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом такого змісту:
"__.Зупинити на 2011 рік дію частини третьої статті 8 Закону України "Про оплату праці" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 17, ст. 121; 1997 р., № 11, ст. 89; 2010 р., №№ 41-45, ст. 529)."
 
Враховано    
    -79- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Борисов В.Д.
Жебрівський П.І.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом такого змісту:
"___. У пункті 2 розділу ІІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 14, ст. 181, № 26, ст. 323; 2010 р., № 9, ст. 85) слова та цифри "крім підпункту 2 пункту 4, пунктів 5 та 11 розділу ІІ цього Закону" замінити словами та цифрами "крім пункту 5 розділу ІІ цього Закону, який діє до 1 квітня 2011 року, та частин першої-сьомої статті 2, статей 3 та 3-1 розділу І, підпункту 2 пункту 7 розділу ІІ цього Закону, які діють до 1 січня 2012 року"."
 
Враховано    
    -80- Полунєєв Ю.В.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом 15 такого змісту:
"15. У пункті 2 розділу ІІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 14, ст. 181, № 26, ст. 323) слова та цифри "крім підпункту 2 пункту 4, пунктів 5 та 11" замінити словами та цифрами "крім статей 2, 3 та 31 розділу І, пунктів 2 та 3, підпункту 2 пункту 4, пункту 5, підпункту 2 пункту 7 та пункту 11".
 
Враховано в іншій редакції   
    -81- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом такого змісту:
"__. В останньому абзаці статті 16 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377; Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 14, ст. 197; 2007 р., № 3, ст. 29) слова "Законом України "Про порядок погашення зобов‘язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" замінити словами "Податковим кодексом України".
 
Враховано    
    -82- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом такого змісту:
"__. У частині дев’ятій статті 15 Закону України "Про товарну біржу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 10, ст. 139; 2010 р., № 30, ст. 398) слова "у Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" замінити словами "у Податковому кодексі України"."
 
Враховано    
    -83- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом такого змісту:
"__. В абзаці четвертому пункту "р" та абзаці третьому пункту "щ-2" частини першої статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Відомості Верховної Ради України, 1992р., № 19, ст. 259; 2010 р., № 10, ст. 101, № 37, ст. 492) слова та цифри "норми підпункту 17.1.61 пункту 17.1 статті 17 Закону України "Про порядок погашення зобов‘язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" замінити словами та цифрами "норми пункту 123.2 статті 123 Податкового кодексу України"."
 
Враховано    
    -84- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом такого змісту:
"__. У частині восьмій статті 15-3 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995р., № 46, ст. 345; 2002 р., № 26, ст. 175; 2005 р., № 4, ст. 91; 2010 р., № 11, ст. 111, № 30, ст. 398) слова "акцизного збору у розмірі, встановленому Законом України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої" замінити словами "акцизного податку у розмірі, встановленому Податковим кодексом України"."
 
Враховано    
    -85- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом такого змісту:
"__. У статті 1 Закону України "Про порядок списання заборгованості вугледобувних та вуглепереробних підприємств Міністерства вугільної промисловості України, що ліквідуються за рішенням Кабінету Міністрів України, перед Державним бюджетом України і місцевими бюджетами та державними цільовими фондами" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 10, ст. 84):
у частині першій слова "податках, зборах та інших обов‘язкових платежах до Державного бюджету України та по внесках до державних цільових фондів, передбачених Законом України "Про систему оподаткування" замінити словами "податках та зборах, передбачених Податковим кодексом України, інших обов‘язкових платежах до Державного бюджету України і по внесках до державних цільових фондів";
частину другу виключити."
 
Враховано    
    -86- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом такого змісту:
"__.У частинах першій та другій статті 5 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 50, ст. 302) слова "Закону України "Про податок на додану вартість" та "податкового законодавства України" замінити словами "Податкового кодексу України"."
 
Враховано    
    -87- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом такого змісту:
"__. У статті 3 Закону України "Про тимчасовий порядок оподаткування операцій з виготовлення та продажу нафти сирої та деяких паливно-мастильних матеріалів" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 19, ст. 145) слова та цифри "підпункту 7.3.4 пункту 7.3 статті 7 Закону України "Про податок на додану вартість" замінити словами та цифрами "пункту 187.6 статті 187 Податкового кодексу України"."
 
Враховано    
    -88- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом такого змісту:
"__. У преамбулі Закону України "Про звільнення від оподаткування грошових коштів, які спрямовуються на проведення новорічно-різдвяних свят для дітей та на придбання дитячих святкових подарунків" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 1, ст. 5) слова "частиною третьою статті 1 Закону України "Про систему оподаткування" замінити словами "Податковим кодексом України"."
 
Враховано    
    -89- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом такого змісту:
"__. В абзаці п’ятому частини п’ятої статті 85 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30; 2010 р., № 2-3, ст. 11) слова "Законом України "Про порядок погашення зобов‘язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" замінити словами "Податковим кодексом України"."
 
Враховано    
    -90- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом такого змісту:
"__. У Законі України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 19, ст. 257):
1) абзац шостий частини п’ятої статті 3 викласти в такій редакції:
"При цьому нарахування пені та застосування штрафних санкцій здійснюється відповідно до Податкового кодексу України";
2) в абзаці другому частини одинадцятої статті 4 слова "земельного податку, що встановлюється Законом України "Про плату за землю" замінити словами "плати за землю, що встановлюється Податковим кодексом України"."
 
Враховано    
    -91- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом такого змісту:
"__. Частину першу статті 16 Закону України "Про міський електричний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 51, ст. 548) викласти в такій редакції:
"1. Надання перевізникові земель у користування здійснюється відповідно до Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України "Про транспорт" та інших нормативно-правових актів"."
 
Враховано    
    -92- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом такого змісту:
"__. У частині третій статті 9 Закону України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 20, ст. 278) слова та цифри "пунктом 26 частини першої статті 14 Закону України "Про систему оподаткування" виключити."
 
Враховано    
    -93- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом такого змісту:
"__. У абзаці тридцять першому статті 1 Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливо-енергетичного комплексу" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 33, ст. 430) слова "Закону України "Про порядок погашення зобов‘язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" замінити словами "Податкового кодексу України"."
 
Враховано    
    -94- Хомутиннік В.Ю.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом такого змісту:
"__. У Законі України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 33 ст. 430):
1) у абзаці другому пункту 8.2 статті 8 слова "розуміється та застосовується за правилами, визначеними Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" замінити словами "застосовується у порядку, визначеному Податковим кодексом України";
2) у пункті 9.3 статті 9 слова "встановлений статтею 12 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" замінити словами "Податковим кодексом України";
3) у статті 10:
підпункт 10.2.3 пункту 10.2 після слів "визначених цією статтею, " доповнити словами "та положеннями Податкового кодексу України";
абзац другий пункту 10.5 викласти в такій редакції:
"Нарахування пені на додаткові податкові зобов'язання, розраховані внаслідок збільшення доходів підприємств паливно-енергетичного комплексу, що внесені до Реєстру, при укладанні договорів про реструктуризацію заборгованості, здійснюється у порядку, встановленому Податковим кодексом України"".
 
Враховано    
    -95- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом такого змісту:
"__. У пункті 1 статті 14 Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 10, ст. 77; із наступними змінами):
в абзаці дев’ятому слова "та є платником ринкового збору згідно з законодавством" виключити;
абзац двадцять третій виключити."
 
Враховано    
    -96- Хомутиннік В.Ю.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом такого змісту:
"__. У статті 61 Закону України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 21, ст. 84; 2002 р., № 11, ст. 80; 2007 р., № 78, ст. 66; 2008 р., №№ 5-8, ст. 78):
частини три та шість виключити;
абзац четвертий частини п‘ятої виключити".
 
Враховано    
    -97- Хомутиннік В.Ю.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом такого змісту:
"__. У статті 8 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399; 2005 р., № 4, ст. 107):
у назві статті слова "Звільнення пенсій від податків" виключити;
частину другу виключити".
 
Враховано    
    -98- Хомутиннік В.Ю.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом такого змісту:
"__. У статті 49 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 34, ст. 502; 1993 р., № 10, ст. 76; 1993 р., № 26, ст. 277):
частину першу викласти в такій редакції:
"Надання податкових пільг регулюється Податковим кодексом України";
частини другу, третю, шосту та сьому виключити".
 
Враховано    
    -99- Хомутиннік В.Ю.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом такого змісту:
"__. Статтю 11 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 36, ст. 524 із наступними змінами) виключити".
 
Враховано    
    -100- Хомутиннік В.Ю.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом такого змісту:
"__. У Законі України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 110):
1) у частині четвертій статті 11 слова "податків та зборів (обов'язкових платежів)" замінити словами "податків та зборів";
2) у частині шостій статті 17 слова "оподаткуванню не підлягають" замінити словами "оподатковуються відповідно до Податкового кодексу України"".
 
Враховано    
    -101- Хомутиннік В.Ю.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом такого змісту:
"__. Друге речення частини восьмої статті 7 Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" (Відомості Верховної Ради України 2000 р., № 27, ст. 211) виключити".
 
Враховано    
    -102- Хомутиннік В.Ю.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом такого змісту:
"__. Частини третю і четверту статті 5 Закону України "Про пожежну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 5, ст. 21) виключити".
 
Враховано    
    -103- Хомутиннік В.Ю.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом такого змісту:
"__. У Законі України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 6, ст. 40):
1) частини першу та восьму статті 2 викласти в такій редакції:
"1. Давальницька сировина, що ввозиться на митну територію України іноземним замовником, обкладається ввізним митом, а також іншими податками та зборами, що справляються при ввезенні товарів відповідно до закону";
"8. Органи державної податкової служби мають право відповідно до закону надавати дозвіл на відстрочення оплати векселів або погашення письмових зобов'язань суб'єктам підприємницької діяльності, які здійснюють операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах, до настання строку фактичного відвантаження готової продукції іноземному замовнику";
2) у статті 4:
абзац другий частини третьої викласти в такій редакції:
"За порушення зазначеного порядку розрахунків до переробника, що відвантажив готову продукцію безпосередньо покупцю-нерезиденту на території України без проходження розрахунків через постійне представництво іноземного замовника, застосовуються санкції відповідно до закону";
частину четверту викласти в такій редакції:
"4. Порядок звільнення від сплати акцизного податку при вивезенні підакцизних товарів, виготовлених з давальницької сировини, за межі митної території України визначається Податковим кодексом України";
у частині п’ятій слова "законів України" замінити словами "Податкового кодексу України";
3) частину сьому статті 5 викласти в такій редакції:
"7. Органи державної податкової служби мають право надавати дозвіл на відстрочення оплати векселів відповідно до Податкового кодексу України або погашення письмових зобов'язань окремим суб'єктам підприємницької діяльності, які здійснюють операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах, до настання строку фактичного відвантаження готової продукції іноземному замовнику";
4) у тексті Закону слова " (крім митних зборів)" виключити".
 
Враховано    
    -104- Хомутиннік В.Ю.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом такого змісту:
"__. Частину другу статті 19 Закону України "Про кінематографію" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 22, ст. 114; 2003 р., № 30, ст. 248; 2006 р., № 18, ст.155) виключити".
 
Враховано    
    -105- Хомутиннік В.Ю.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом такого змісту:
"__. Статтю 1 Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 3, ст. 20; 2002 р., № 14, ст. 95; 2005 р, № 3, ст. 77) виключити".
 
Враховано    
    -106- Хомутиннік В.Ю.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом такого змісту:
"__. Частини третю-п‘яту статті 6 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" (Відомості Верховної Ради України 2000 р, № 24, ст. 182; 2005 р., № 5, ст. 120; 2010 р., № 40, ст. 525) виключити".
 
Враховано    
    -107- Хомутиннік В.Ю.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом такого змісту:
"__. В абзаці другому частини другої статті 9 Закону України "Про природні монополії" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 30, ст. 238; 2009 р., № 30, ст. 417) слова "законами про оподаткування відносяться на валові витрати" замінити словами "Податковим кодексом України відносяться на витрати"".
 
Враховано    
    -108- Хомутиннік В.Ю.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом такого змісту:
"__. Частину другу статті 40 Закону України "Про охорону культурної спадщини" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 39, ст. 333; 2005 р., № 5, ст. 114) виключити".
 
Враховано    
    -109- Хомутиннік В.Ю.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом такого змісту:
"__. Статтю 27 Закону України "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 45, ст. 375; 2004 р., № 15, ст. 228; 2005 р., № 48, ст. 480; 2007 р., № 7-8, ст. 66, № 33, ст. 440) виключити".
 
Враховано (у пункті 31 розділу І цього законопроекту)   
    -110- Хомутиннік В.Ю.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом такого змісту:
"__. Частину другу, третю, п‘яту та сьому статті 3 Закону України "Про підтримку олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 43, ст. 370; 2001 р., № 2-3, ст. 10; 2003 р., № 10-11, ст. 86; 2004 р., № 17-18, ст. 250) виключити".
 
Враховано    
    -111- Хомутиннік В.Ю.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом такого змісту:
"__. У частині другій статті 24 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 12, ст. 64) слова "акцизного збору" замінити словом "акцизного податку"".
 
Враховано    
    -112- Хомутиннік В.Ю.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом такого змісту:
"__. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 49-51, ст. 376 із наступними змінами):
1) у пунктах 1, 2 та абзаці першому пункту 3 статті 11 слова "придбали спеціальний торговий патент" виключити;
2) в абзацах другому та третьому пункту 1 статті 14 слова "придбали спеціальний торговий патент" виключити;
3) в абзаці дев'ятому пункту 2 частини третьої статті 21 слова "придбали спеціальний торговий патент" виключити;
4) у частині третій статті 40:
в абзаці першому слова "придбання спеціального торгового патенту" виключити;
в абзаці четвертому, п’ятому та сьомому слова " (плати за патент)" виключити;
в абзаці восьмому слова " (плати за патент)" та " (плата за патент)" виключити;
5) частини п’яту та шосту статі 54 виключити;
6) друге речення абзацу третього частини третьої статті 56 виключити;
7) у частині другій статті 72 слова "і не підлягають оподаткуванню" виключити".
 
Враховано    
    -113- Хомутиннік В.Ю.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом такого змісту:
"__. Частину третю статті 4 Закону України "Про соціальний захист дітей війни" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 4, ст. 94) виключити".
 
Враховано    
    -114- Хомутиннік В.Ю.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом такого змісту:
"__. У Законі України "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 47, ст. 464; 2010 р., № 38, ст. 511):
1) у статті 17:
у частині третій слова "та щорічної її індексації відповідно до інфляції" замінити словами " (відповідно до індексу інфляції)";
частину четверту виключити;
2) у пункті 3 частини першої статті 21 слова "податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" замінити словами "збору за першу реєстрацію транспортного засобу щодо транспортних засобів"".
 
Враховано    
    -115- Хомутиннік В.Ю.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом такого змісту:
"__. У Законі України "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 44, ст. 656; 2010 р., № 37, ст. 492):
1) у частині другій статті 11 слова "Законом України "Про Єдиний митний тариф" та Законом України "Про податок на додану вартість" замінити словом "законом";
2) частину другу статті 13 викласти в такій редакції:
"2. Пільги щодо звільнення від оподаткування коштів, сплачених особам за роботи та/або послуги, виконані та надані на території України або за її межами у період підготовки та проведення в Україні фінальної частини, зокрема (але не виключно) у вигляді заробітної плати, відшкодування видатків та добових таким особам (крім резидентів України, незалежно від їх участі у проведенні зазначеного чемпіонату) надаються в порядку, визначеному Податковим кодексом України"".
 
Враховано    
    -116- Хомутиннік В.Ю.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом такого змісту:
"__. Частину дев‘яту статті 32 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" (Відомості Верховної Ради України 2008 р., № 45, ст. 313) виключити".
 
Враховано    
    -117- Хомутиннік В.Ю.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом такого змісту:
"__. Абзац п’ятий частини другої статті 1 Закону України "Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 26, ст. 319) виключити".
 
Враховано    
    -118- Хомутиннік В.Ю.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом такого змісту:
"__. У Переліку актів законодавства України та асquіs Європейського Союзу у пріоритетних сферах адаптації, який додається до Закону України "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 29, ст. 367):
1) у пункті 2 "Податки компаній" глави ІІ розділу 3 слова:
"Закон України "Про систему оподаткування" від 25 червня 1991 року № 1251
Закон України "Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21 грудня 2000 року № 2181-ІІІ
Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28 грудня 1994 року № 334/94-ВР
Закон України "Про фіксований сільськогосподарський податок" від 17 грудня 1998 року № 320-ХІV"
замінити словами
"Податковий кодекс України";
2) у главі ІІ розділу 4:
у пункті 1 "Податок на додану вартість" слова:
"Закон України "Про фіксований сільськогосподарський податок" від 17 грудня 1998 року № 320-ХІV
Закон України "Про податок на додану вартість" від 3 квітня 1997 року № 168/97-ВР";
"Закон України "Про систему оподаткування" від 25 червня 1991 року № 1251"
замінити словами
"Податковий кодекс України";
у пункті 2 "Акцизний збір":
у назві слова "акцизний збір" замінити словами "акцизний податок";
слова "Закон України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)" від 11 липня 1996 року № 313/96-ВР
Закон України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби" від 24 травня 1996 року № 216/96-ВР
Закон України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої" від 7 травня 1996 року № 178/96-ВР
Закон України "Про ставки акцизного збору та ввізного мита на тютюнові вироби" від 6 лютого 1996 року № 30/96-ВР";
"Закон України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" від 15 вересня 1995 року № 329/95-ВР"
замінити словами
"Податковий кодекс України"".
 
Враховано    
    -119- Хомутиннік В.Ю.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом такого змісту:
"__. У Законі України "Про державну підтримку сільського господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 49, ст. 527; 2009 р., № 43, ст. 638):
1) у статті 2:
пункт 2.16 викласти в наступній редакції:
"2.16. Дериватив – стандартний документ, що відповідає визначенню, наведеному у Податковому кодексі України";
пункт 2.20 виключити;
2) абзац четвертий підпункту 3.3.4 пункту 3.3 статті 3 викласти в такій редакції:
"Уся сума торговельної надбавки (націнки), отримана з порушеннями норм цього Закону, та штраф у двократному розмірі виручки стягуються органами державної податкової служби за рішенням відповідної державної інспекції з контролю за цінами до місцевого бюджету за місцем здійснення торговельної діяльності підприємства (організації) порушника. Узгодження суми стягнення проводиться в порядку, передбаченому Податковим кодексом України";
3) у пункті 11.3 статті 11:
підпункти 11.3.1 та 11.3.3 виключити;
підпункт 11.3.4 викласти в такій редакції:
"11.3.4. Страховик, який сплачує відрахування до ФАСС, зобов'язаний щоквартально надавати ФАСС розрахунок за формою, встановленою відповідно до закону";
4) підпункт "а" пункту 12.3 статті 12 викласти в такій редакції:
"а) має непогашений податковий борг із загальнодержавних податків і зборів та єдиного соціального внеску (крім розстрочених або відстрочених платежів відповідно до закону)"".
 
Враховано    
    -120- Хомутиннік В.Ю.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом такого змісту:
"__. Визнати такими, що втратили чинність:
1) Закон України "Про деякі питання оподаткування підакцизних товарів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 44, ст. 318);
2) Постанова Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України Про деякі питання оподаткування підакцизних товарів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 44, ст. 319)".
 
Враховано    
187. ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року.

-121- Горіна І.А.
Розділ ІІ проекту Закону доповнити новим пунктом такого змісту:
"2. Кабінету Міністрів України внести до 1 березня 2011 року на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про запровадження механізму гарантування надходжень до Державного бюджету України від сплати акцизного податку на тютюнові вироби при зміні та відстроченні вступу в дію ставок цього податку відповідно до вимог Податкового кодексу України, передбачивши, зокрема:
застосування зазначеного механізму в період від дати офіційного оприлюднення закону про зміну ставок акцизного податку на тютюнові вироби до дати набрання цими ставками чинності, але не більше ніж протягом тримісячного строку, що передує вступу змінених ставок в дію;
збільшення, не менше ніж у 1,5 рази, податкового зобов'язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби, які реалізуються чи ввозяться на митну територію України понад середньомісячні кількісні обсяги реалізованих та ввезених тютюнових виробів за останні 12 календарних місяців".
 
Відхилено   ІІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року.
Підпункт 2 пункту 13 розділу І цього Закону діє до 1 січня 2012 року.