Кількість абзаців - 140 Таблиця поправок


Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України щодо оскарження рішення третейського суду та отримання виконавчого листа (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України (щодо оскарження рішення третейського суду та отримання виконавчого листа)
 
-1- Притика Д.М.
У назві законопроекту слово "отримання" замінити словом "видачі".
 
Враховано   Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України щодо оскарження рішення третейського суду та видачі виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду
 
3.

 
-2- Чуднов В.М.
Оскільки виконавчим документом, який видається господарським судом, є наказ, слід у назві законопроекту слова "виконавчий лист" замінити словом "наказ".
 
Враховано частково      
4.

 
-3- Кармазін Ю.А.
Коновалюк В.І.
В назві законопроекту слова "виконавчого листа" замінити словами "виконавчого документу", оскільки виконавчим документом, який видається господарським судом, є наказ, а не виконавчий лист.
 
Враховано      
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
-4- Притика Д.М.
Статтю 2 доповнити частиною четвертою такого змісту:
"Господарський суд розглядає справи про оскарження рішень третейських судів та про видачу виконавчих документів на примусове виконання рішень третейських судів, утворених відповідно до Закону України "Про третейські суди".
 
Враховано   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести до Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56) такі зміни:
1. Статтю 2 доповнити частиною четвертою такого змісту:
"Господарський суд розглядає справи про оскарження рішень третейських судів та про видачу виконавчих документів на примусове виконання рішень третейських судів, утворених відповідно до Закону України "Про третейські суди".
2. У частині другій статті 12 слово " (арбітражу)" виключити, слова і цифру "та спорів, передбачених пунктом 4 частини першої цієї статті" замінити словами і цифрою "спорів, передбачених пунктом 4 частини першої цієї статті, та інших спорів, передбачених законом" та доповнити реченням такого змісту: "Рішення третейського суду може бути оскаржено в порядку, передбаченому цим Кодексом".
3. Статтю 18 доповнити частиною другою такого змісту:
"У справах про оскарження рішення третейського суду та про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду особами, які беруть участь у справі, є учасники третейського розгляду, а також особи, які не брали участь у справі, у разі якщо третейський суд вирішив питання про їх права і обов’язки, треті особи, а також представники цих осіб".
4. Статтю 45 після слів "запобіжних заходів" доповнити словами "заяви про оскарження рішень третейських судів та про видачу виконавчих документів на примусове виконання рішень третейських судів".
5. Частину першу статті 106 доповнити пунктами 22-25 такого змісту:
"22) про відмову у прийнятті заяви про скасування рішення третейського суду;
23) про повернення заяви про скасування рішення третейського суду;
24) про відмову поновити пропущений процесуальний строк;
25) про повернення заяви про видачу виконавчого документа за рішенням третейського суду".
 
    -5- Притика Д.М.
У частині другій статті 12 слово " (арбітражу)" виключити, слова і цифру "та спорів, передбачених пунктом 4 частини першої цієї статті" замінити словами і цифрою "спорів, передбачених пунктом 4 частини першої цієї статті, та інших спорів, передбачених законом" та доповнити реченням такого змісту: "Рішення третейського суду може бути оскаржено в порядку, передбаченому цим Кодексом".
 
Враховано    
    -6- Коновалюк В.І.
Доповнити текст законопроекту пунктом наступного змісту.
Частину 2 статті 12 ГПК України доповнити абзацом другим такого змісту:
"У випадках, передбачених законом, прийняте третейським судом рішення може бути оскаржене до господарського суду".
 
Враховано частково    
    -7- Притика Д.М.
Статтю 18 доповнити частиною другою такого змісту:
"У справах про оскарження рішення третейського суду та про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду особами, які беруть участь у справі є учасники третейського розгляду, а також особи, які не брали участь у розгляді справи у разі якщо третейський суд вирішив питання про їх права і обов’язки, треті особи, а також представники цих осіб".
 
Враховано    
    -8- Притика Д.М.
Текст статті 45 після слів "запобіжних заходів" доповнити словами "заяви про оскарження рішень третейських судів та про видачу виконавчих документів на примусове виконання рішень третейських судів".
 
Враховано    
    -9- Шпенов Д.Ю.
Доповнити частину 1 статті 106 підпунктами наступного змісту:
"22) про відмову у прийнятті скарги на рішення третейського суду;
23) про повернення скарги на рішення третейського суду;
24) про припинення провадження у справі про скасування рішення третейського суду;
25) про відмову у прийнятті заяви видачу виконавчого документа за рішенням третейського суду;
26) про повернення заяви про видачу виконавчого документа за рішенням третейського суду;
27) про припинення провадження у справі про видачу виконавчого документа за рішенням третейського суду".
 
Враховано частково    
    -10- Коновалюк В.І.
Доповнити частину 1 статті 106 ГПК України пунктами 22-28 такого змісту:
"22) про повернення заяви про видачу наказу за рішенням третейського суду;
23) про відмову у прийнятті заяви про видачу наказу;
24) про відмову у видачі наказу за рішенням третейського суду;
25) про припинення провадження у справі про скасування рішення третейського суду;
26) про відмову у прийнятті заяви про скасування рішення третейського суду,
27) про повернення заяви про скасування рішення третейського суду,
28) про відмову у задоволенні заяви про скасування рішення третейського суду".
 
Враховано частково    
6. І. Доповнити Господарський процесуальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, №6, ст. 56) Розділом ХVІ такого змісту:
 
   6. Доповнити розділом ХІV-І такого змісту:
 
7. "Розділ ХVІ. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО СКАСУВАННЯ РІШЕННЯ ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ І ПРО ВИДАЧУ ВИКОНАВЧОГО ЛИСТА ЗА РІШЕННЯМ ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ
 
-11- Шпенов Д.Ю.
У назві Розділу ХVІ слова "ВИКОНАВЧОГО ЛИСТА" замінити на "ВИКОНАВЧОГО ДОКУМЕНТА".
 
Враховано   "Розділ ХІV-І
ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ ТА ПРО ВИДАЧУ ВИКОНАВЧИХ ДОКУМЕНТІВ НА ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ
 
    -12- Притика Д.М.
У п. 1 законопроекту слова "Розділом ХVІ" замінити словами "Розділом ХІV-1", який буде містити статті 122-1-122-17 та назву якого викласти у такій редакції:
"Розділ ХІV-1. Провадження у справах про оскарження рішень третейських судів та про видачу виконавчих документів на примусове виконання рішень третейських судів".
 
Враховано    
    -13- Кармазін Ю.А.
Змінити нумерацію та назву розділу ХVІ і викласти в такій редакції:
"Розділ ХІ-а. "Провадження у справах про скасування рішення третейського суду і про видачу наказу за рішенням третейського суду".
Розгляд справи про скасування рішення третейського суду відбувається у порядку розгляду справи судом першої інстанції, яке потім може бути оскаржено у апеляційному та касаційному порядку, тому розділ про скасування рішення третейського суду має бути розташований безпосередньо за розділом ХІ "Вирішення господарських спорів у першій інстанції". І виконавчим документом, який видається господарським судом, є наказ, а не виконавчий лист.
 
Враховано частково Нумерацію змінено, але не в розділі ХІ-а.   
    -14- Притика Д.М.
Із тексту проекту виключити статті, що регулюють загальні положення, вже передбачені ГПК України.
 
Враховано    
8. Глава 1. Оскарження рішень третейських судів
 
-15- Притика Д.М.
Глави виключити та статті 126-128 законопроекту замінити статтею 122-1 такого змісту:
"Стаття 122-1. Оскарження рішення третейського суду
Сторони, треті особи, а також особи, які не брали участь у справі, у разі якщо третейський суд вирішив питання про їх права і обов’язки, мають право звернутися до господарського суду із заявою про скасування рішення третейського суду.
Заява про скасування рішення третейського суду подається до господарського суду за місцем розгляду справи третейським судом сторонами, третіми особами протягом трьох місяців з дня прийняття рішення третейським судом, а особами, які не брали участь у справі, у разі якщо третейський суд вирішив питання про їх права і обов’язки, — протягом трьох місяців з дня, коли вони дізналися або повинні були дізнатися про прийняття рішення третейського суду.
Заява, подана після закінчення строку, встановленого частиною другою цієї статті, залишається без розгляду, якщо господарський суд за заявою особи, яка її подала, не знайде підстав для поновлення строку, про що постановляється ухвала.
Господарський суд виносить ухвалу про відмову в прийнятті заяви з підстав, передбачених статтею 62 цього Кодексу, а також у разі якщо рішення третейського суду оскаржено з підстав, не передбачених законом".
 
Враховано   Стаття 122-1. Оскарження рішення третейського суду
Сторони, треті особи, а також особи, які не брали участь у справі, у разі якщо третейський суд вирішив питання про їх права і обов’язки, мають право звернутися до господарського суду із заявою про скасування рішення третейського суду.
Заява про скасування рішення третейського суду подається до господарського суду за місцем розгляду справи третейським судом сторонами, третіми особами протягом трьох місяців з дня прийняття рішення третейським судом, а особами, які не брали участь у справі, у разі якщо третейський суд вирішив питання про їх права і обов’язки, — протягом трьох місяців з дня, коли вони дізналися або повинні були дізнатися про прийняття рішення третейського суду.
Заява, подана після закінчення строку, встановленого частиною другою цієї статті, залишається без розгляду, якщо господарський суд за заявою особи, яка її подала, не знайде підстав для поновлення строку, про що постановляється ухвала.
Господарський суд виносить ухвалу про відмову в прийнятті заяви з підстав, передбачених статтею 62 цього Кодексу, а також у разі якщо рішення третейського суду оскаржено з підстав, не передбачених законом.
 
9. Стаття 126. Процесуальний порядок розгляду справ про скасування рішення третейського суду (далі – третейське рішення).
 
      
10. Справи про скасування третейського рішення розглядаються господарським судом за правилами цього Кодексу за винятками і доповненнями, зазначеними у цій главі.
 
      
11. Стаття 127. Підсудність справ про скасування третейського рішення
 
      
12. 1. Сторона у спорі, який вирішено або вирішується третейським судом, звертається із заявою про скасування третейського рішення до місцевого господарського суду за місцезнаходженням третейського суду, який ухвалив рішення зі спору.
 
-16- Чуднов В.М.
Кармазін Ю.А.
У частині 1 статті 127 вилучити слова "або вирішується", оскільки скасувати можна лише прийняте третейським судом рішення, а не те, що ще вирішується.
 
Враховано      
    -17- Шпенов Д.Ю.
Статтю 127 викласти у наступній редакції:
"Рішення третейського суду може бути оскаржене сторонами,
третіми особами, а також особами, які не брали участь у справі, у разі якщо третейський суд вирішив питання про їх права і обов'язки, до місцевого господарського суду за місцем розгляду справи третейським судом".
 
Враховано    
    -18- Коновалюк В.І.
Статтю 127 законопроекту викласти в такій редакції:
"Стаття 127. Право оскарження рішення третейського суду
1. Рішення третейського суду може бути оскаржено повністю або частково до господарського суду за місцем розгляду справи третейським судом.
2. Заяву про скасування рішення третейського суду може бути подано сторонами, третіми особами і особами, які не брали участі у справі, якщо третейський суд вирішив питання про їх права і обов’язки".
 
Враховано редакційно    
13. 2. Заяву мають право подати також особи, яких не було залучено третейським судом до участі в розгляді спору, якщо третейське рішення стосується або визначає їх права та обов’язки.
 
      
14. Стаття 128. Строк для звернення із заявою
 
-19- Коновалюк В.І.
Текст статті 128 законопроекту викласти в такій редакції:
"1. Заява про скасування рішення третейського суду подається сторонами і третіми особами протягом трьох місяців з дня прийняття такого третейського рішення, а особами, які не брали участі у справі, якщо третейський суд вирішив питання про їх права і обов’язки, протягом трьох місяців з дня, коли вони дізналися або повинні були дізнатися про прийняття рішення третейського суду.
2. Заява, подана після закінчення строку, встановленого цією статтею, залишається без розгляду, якщо господарський суд за заявою особи про поновлення строку, не знайде підстав для поновлення строку, про що постановляється ухвала".
 
Враховано      
15. Заява про скасування третейського рішення подається протягом трьох місяців з дня прийняття такого третейського рішення.
 
-20- Шпенов Д.Ю.
Статтю 128 викласти у наступній редакції:
"Стаття 128. Строк для звернення із скаргою на рішення третейського суду
Скаргу на рішення третейського суду може бути подано сторонами, третіми особами протягом трьох місяців з дня прийняття рішення третейським судом, а особами, які не брали участь у справі, у разі якщо третейський суд вирішив питання про їх права і обов'язки, - протягом трьох місяців з дня, коли вони дізналися або повинні були дізнатися про прийняття рішення третейського суду".
 
Враховано частково      
16. Стаття 129. Форма і зміст заяви
 
-21- Притика Д.М.
Статті 129-132 законопроекту замінити статтею 122-2 такого змісту:
"Стаття 122-2. Форма і зміст заяви про скасування рішення третейського суду
Заява про скасування рішення третейського суду подається у письмовій формі і підписується особою, яка його оскаржує чи її представником.
У заяві мають бути зазначені:
1) найменування господарського суду, до якого подається заява;
2) прізвище, ім’я та по батькові (для фізичних осіб), найменування (для юридичних осіб) особи, яка подає заяву, її місце проживання (перебування) або місцезнаходження;
3) прізвища, ім’я та по батькові (для фізичних осіб), найменування (для юридичних осіб) учасників третейського розгляду, їх місце проживання (перебування) або місцезнаходження;
4) найменування та склад третейського суду, який прийняв рішення;
5) відомості про рішення третейського суду, яке оскаржується, а саме: номер справи, дата і місце прийняття рішення, предмет спору, зміст резолютивної частини рішення;
6) дата отримання особою, яка звертається з заявою рішення третейського суду, яке оскаржується;
7) підстава для оскарження і скасування рішення третейського суду;
8) перелік документів, що додаються до заяви.
У заяві можуть бути зазначені й інші відомості, якщо вони мають значення для розгляду цієї заяви (номери засобів зв’язку, факсів, адреса електронної пошти сторін та третейського суду тощо).
До заяви про скасування рішення третейського суду додаються:
1) оригінал рішення третейського суду або належним чином завірена його копія. Копія рішення постійно діючого третейського суду завіряється головою постійно діючого третейського суду, а копія рішення третейського суду для вирішення конкретного спору має бути нотаріально завірена;
2) оригінал третейської угоди або належним чином завірена її копія;
3) документи, які подані на обґрунтування підстав для скасування рішення третейського суду ;
4) документи, що підтверджують сплату державного мита та оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи;
5) довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника.
6) копії заяви про скасування рішення третейського суду та доданих до неї документів (матеріалів) відповідно до кількості учасників судового розгляду.
Заява про скасування рішення третейського суду, яка подана без додержання вимог, визначених у цій статті, а також у разі несплати суми державного мита чи неоплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи повертається особі, яка її подала в порядку, встановленому статтею 63 цього Кодексу".
 
Враховано   Стаття 122-2. Форма і зміст заяви про скасування рішення третейського суду
Заява про скасування рішення третейського суду подається у письмовій формі і підписується особою, яка його оскаржує, чи її представником.
У заяві мають бути зазначені:
1) найменування господарського суду, до якого подається заява;
2) прізвище, ім’я та по батькові (для фізичних осіб), найменування (для юридичних осіб) особи, яка подає заяву, її місце проживання (перебування) або місцезнаходження;
3) прізвища, ім’я та по батькові (для фізичних осіб), найменування (для юридичних осіб) учасників третейського розгляду, їх місце проживання (перебування) або місцезнаходження;
4) найменування та склад третейського суду, який прийняв рішення;
5) відомості про рішення третейського суду, яке оскаржується, а саме: номер справи, дата і місце прийняття рішення, предмет спору, зміст резолютивної частини рішення;
6) дата отримання особою, яка звертається із заявою, рішення третейського суду, яке оскаржується;
7) підстава для оскарження і скасування рішення третейського суду;
8) зміст вимоги особи, яка подала заяву;
9) перелік документів та інших матеріалів, що додаються до заяви.
У заяві можуть бути зазначені й інші відомості, якщо вони мають значення для розгляду цієї заяви (номери засобів зв’язку, факсів, адреса електронної пошти сторін та третейського суду тощо).
До заяви про скасування рішення третейського суду додаються:
1) оригінал рішення третейського суду або належним чином завірена його копія. Копія рішення постійно діючого третейського суду завіряється головою постійно діючого третейського суду, а копія рішення третейського суду для вирішення конкретного спору має бути нотаріально завірена;
2) оригінал третейської угоди або належним чином завірена її копія;
3) документи, які подані на обґрунтування підстав для скасування рішення третейського суду;
4) документи, що підтверджують сплату державного мита та оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи;
5) довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника;
6) копії заяви про скасування рішення третейського суду та доданих до неї документів (матеріалів) відповідно до кількості учасників судового розгляду.
Заява про скасування рішення третейського суду, подана без додержання вимог, визначених у цій статті, а також у разі несплати суми державного мита чи неоплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи повертається особі, яка її подала в порядку, встановленому статтею 63 цього Кодексу.
 
    -22- Шпенов Д.Ю.
Статті 129 і 130 об’єднати і викласти в такій редакції:
"Стаття 129. Форма і зміст скарги
1. Скарга подається до господарського суду в письмовій
формі і підписується повноважною посадовою особою скаржника або
його представником, прокурором чи його заступником, громадянином -
суб'єктом підприємницької діяльності або його представником.
2. Скарга повинна містити:
1) найменування господарського суду, до якого подається скарга;
2) найменування та склад третейського суду, який прийняв рішення;
3) найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище,
ім'я та по батькові за його наявності для фізичних осіб) особи, яка подала скаргу, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб), ідентифікаційні коди суб'єкта господарської діяльності за їх наявності (для юридичних осіб) або індивідуальні ідентифікаційні номери за їх наявності (для фізичних осіб - платників податків);
4) відомості про рішення третейського суду, яке оскаржується, а саме: номер справи, дата прийняття рішення, імена (найменування) сторін та інших осіб, що беруть участь у розгляді справи, предмет спору, зміст резолютивної частини рішення;
5) підстава для оскарження і скасування рішення третейського суду, передбачена Законом України "Про третейські суди";
6) зміст вимоги особи, яка подала скаргу;
7) перелік документів та інших матеріалів, що додаються до скарги.
У скарзі можуть бути зазначені й інші відомості, якщо вони мають значення для розгляду питання про скасування третейського рішення.
3. До скарги на рішення третейського суду додаються:
1) оригінал рішення третейського суду або належним чином завірена копія;
2) оригінал третейської угоди або належним чином завірена її копія;
3) документ, що підтверджує відправлення копії скарги іншій стороні (сторонам) третейського розгляду;
4) документ, що підтверджує сплату державного мита у встановленому порядку і розмірі;
5) інші документи, якщо вони мають значення для розгляду питання про скасування рішення третейського суду.
До скарги, підписаної представником скаржника, додається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника скаржника".
 
Враховано частково    
17. 1. Заява про скасування третейського рішення подається в письмовій формі у строк, встановлений частиною четвертою статті 51 Закону України "Про третейські суди".
 
-23- Чуднов В.М.
З частини першої статті 129 виключити слова "частиною четвертою статті 51" і викласти в такій редакції:
"1. Заява про скасування третейського рішення подається в письмовій формі у строк, встановлений Законом України "Про третейські суди".
 
Враховано частково      
    -24- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 129 викласти в такій редакції:
"1. Заява про скасування третейського рішення повинна містити стисло викладену суть справи, щодо якої прийнято відповідне рішення, і подана в письмовій формі у строк, встановлений Законом України "Про третейські суди".
 
Враховано частково    
    -25- Коновалюк В.І.
В частині першій статті 129 законопроекту виключити слова "у строк, встановлений частиною четвертою статті 51 Закону України "Про третейські суди".
 
Враховано    
18. 2. Заява підписується фізичною особою або повноважною посадовою особою юридичної особи, що мають статус суб’єкта господарювання або його представником.
 
      
19. 3. Заява повинна містити:
 
      
20. 1) найменування господарського суду, до якого воно подається;
 
      
21. 2) найменування третейського суду, який ухвалив рішення зі спору, його поштову адресу;
 
-26- Левцун В.І.
Пункт 2 частини 3 статті 129 викласти в такій редакції:
"2) найменування та склад третейського суду, який ухвалив рішення зі спору, його поштову адресу".
 
Враховано      
22. 3) найменування або прізвище, ім’я та по батькові особи, яка подала заяву, її поштову адресу, номери рахунків у банківських установах;
 
-27- Коновалюк В.І.
В пункті 3 частини третьої статті 129 законопроекту виключити з тексту слова "номери рахунків у банківських установах".
 
Враховано      
23. 4) відомості про третейське рішення (номер, дата, сторони, предмет і причини спору, зміст резолютивної частини), щодо якого подано заяву про скасування;
 
      
24. 5) відомості про невідповідність третейського рішення вимогам законодавства та/або визначеній третейською угодою сторін компетенції третейського суду щодо розгляду спору з посиланням на визначені у законодавстві підстави для скасування цього рішення;
 
-28- Коновалюк В.І.
Пункт 5 частини третьої статті 129 законопроекту викласти в такій редакції:
"5) відомості про підстави для оскарження і скасування рішення третейського суду, передбачені Законом України "Про третейські суди".
 
Враховано частково      
25. 6) вимога про скасування третейського рішення;
 
      
26. 7) перелік документів, що додаються до заяви.
 
      
27. У заяві можуть бути зазначені й інші відомості, якщо вони мають значення для розгляду питання про касування третейського рішення.
 
      
28. Стаття 130. Документи, що додаються до заяви
 
      
29. До заяви додаються:
 
      
30. 1) оригінал або належним чином завірена копія третейського рішення, щодо якого подано заяву про його скасування;
 
      
31. 2) оригінал або належним чином завірена копія третейської угоди сторін спору;
 
      
32. 3) документи, що підтверджують надіслання копії заяви іншій стороні (сторонам) у спорі;
 
      
33. 4) документи, що підтверджують сплату державного мита у встановлених порядку і розмірі;
 
      
34. 5) інші документи, якщо вони мають значення для розгляду питання про скасування третейського рішення.
 
-29- Коновалюк В.І.
Пункт 5 статті 130 законопроекту перед словами "інші документи" доповнити словами "заявник може додати".
 
Враховано редакційно у ст. 122-2     
    -30- Коновалюк В.І.
Доповнити статтю 130 законопроекту новим абзацом такого змісту:
"До скарги, поданої представником, додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника".
 
Враховано частково    
35. Стаття 131. Відмова у прийнятті заяви
 
      
36. 1. Суд відмовляє у прийнятті заяви, якщо:
 
-31- Чуднов В.М.
Кармазін Ю.А.
У пункті 1 частини першої статті 131 слова "що не передбачений статтею 12 цього Кодексу" слід замінити словами "що не підвідомчий господарським судам".
 
Враховано частково в іншій статті     
37. 1) у заяві міститься вимога про скасування третейського рішення зі спору, що не передбачений статтею 12 цього Кодексу;
 
      
38. 2) законодавство України про статус та компетенцію третейського суду не передбачає підстави для скасування третейського рішення, щодо якого подано заяву;
 
      
39. 3) у провадженні господарського суду є справа про скасування того ж третейського рішення з тих же підстав.
 
      
40. 2. Про відмову у прийнятті заяви постановляється ухвала, яка надсилається сторонам у спорі, що вирішений або розглядається третейським судом. Ухвала про відмову у прийнятті заяви постановляється не пізніше п’яти робочих днів з дня її надходження.
 
-32- Коновалюк В.І.
В першому реченні частини другої статті 131 законопроекту слова "сторонам у спорі, що вирішений або розглядається третейським судом" замінити словами "сторонам, третім особам та іншим особам, які не брали участі у справі, але якщо третейський суд вирішив питання про їх права та обов’язки".
 
Відхилено , оскільки стаття виписана у новій редакції     
    -33- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 131 викласти в такій редакції:
"2. Про відмову у прийнятті заяви постановляється ухвала, яка надсилається сторонам у спорі, що вирішений третейським судом. Ухвала про відмову у прийнятті заяви постановляється не пізніше двох робочих днів з дня її надходження і надсилається сторонам у спорі не пізніше наступного робочого дня після її прийняття".
 
Відхилено    
    -34- Чуднов В.М.
З частини другої статті 131 виключити слова "або розглядається", перше речення частини другої статті 131 доповнити словами "не пізніше наступного робочого дня після її прийняття" та викласти у такій редакції:
"2. Про відмову у прийнятті заяви постановляється ухвала, яка надсилається сторонам у спорі, що вирішений третейським судом, не пізніше наступного робочого дня після її прийняття".
 
Відхилено    
    -35- Левцун В.І.
В частині 2 статті 131 після слів "постановляється не пізніше п’яти робочих днів з дня її надходження" додати слова "та надсилається сторонам у спорі не пізніше наступного робочого дня після її прийняття".
 
Відхилено    
41. 3. До ухвали про відмову у прийнятті заяви, що надсилається стороні, додаються документи, що були додані до цієї заяви.
 
-36- Коновалюк В.І.
В частині третій статті 131 законопроекту слова "надсилається стороні" замінити словами "надсилається сторонам, третім особам та іншим особам, які не брали участі у справі, якщо третейський суд вирішив питання про їх права і обов’язки".
 
Відхилено      
42. 4. Ухвалу про відмову у прийнятті заяви може бути оскаржено. У разі скасування цієї ухвали заява вважається поданою у день первісного звернення до господарського суду.
 
-37- Левцун В.І.
В частині 4 статті 131 після слів "ухвалу про відмову у прийнятті заяви може бути оскаржено" додати слова "протягом тридцяти календарних днів з моменту прийняття такої ухвали".
 
Відхилено , оскільки стаття виписана у новій редакції     
43. Стаття 132. Повернення заяви
 
      
44. 1. Суд повертає заяву і додані до неї документи, якщо заяву:
 
      
45. 1) подано з порушенням вимог статей 127 - 130 цього Кодексу;
 
      
46. 2) підписано особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не зазначено;
 
-38- Кармазін Ю.А.
Пункт 3 частини 1 статті 132 викласти як пункт 2 в такій редакції:
"2) відкликано до винесення ухвали про її прийняття та порушення провадження у справі",
оскільки зміст пункту 2 частини 1 статті 132 збігається за змістом з пунктом 1 статті 81 цього Кодексу.
 
Відхилено , оскільки зміст статті викладено у новій редакції, в яку запропонований текст не вписується     
47. 3) відкликано до винесення ухвали про її прийняття та порушення провадження у справі.
 
-39- Кармазін Ю.А.
Пункт 3 частини 1 статті 132 викласти в такій редакції:
"3) з інших підстав, визначених статтею 81 цього Кодексу",
оскільки згідно із статтею 126 цього розділу справи про скасування третейського рішення розглядаються за правилами цього Кодексу.
 
Відхилено , оскільки стаття виписана у новій редакції     
48. Ухвала про повернення заяви постановляється не пізніше п’яти робочих днів з дня її надходження.
 
      
49. Ухвалу про повернення заяви може бути оскаржено. У разі скасування цієї ухвали заява вважається поданою в день первісного звернення до господарського суду.
 
      
50. Повернення заяви не перешкоджає повторному зверненню з нею до господарського суду в загальному порядку після усунення допущених порушень.
 
      
51. Стаття 133. Прийняття заяви і відкриття провадження у справі
 
-40- Притика Д.М.
Статтю 133 замінити статтею 122-3 такого змісту:
"Стаття 122-3. Підготовка справи до розгляду
Господарський суд до початку розгляду справи за клопотанням будь-кого з учасників судового розгляду може витребувати матеріали справи третейського розгляду, рішення в якій оскаржується, а також докази у порядку, встановленому цим Кодексом. Справа направляється до суду протягом п’яти днів з дня надходження такої вимоги".
 
Враховано   Стаття 122-3. Підготовка справи до розгляду
Господарський суд до початку розгляду справи за клопотанням будь-кого з учасників судового розгляду може витребувати матеріали справи третейського розгляду, рішення в якій оскаржується, а також докази у порядку, встановленому цим Кодексом. Справа направляється до суду протягом п’яти днів з дня надходження такої вимоги.
 
52. Стаття 133. Прийняття заяви і відкриття провадження у справі
 
      
53. 1. Питання про прийняття заяви і відкриття провадження у справі вирішується судом не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження заяви. Якщо заяву подано до господарського суду з додержанням вимог статей 127 - 130 цього Кодексу, про її прийняття і відкриття провадження у справі постановляється ухвала, в якій зазначається про призначення справи до розгляду в судовому засіданні, про час і місце його проведення.
 
-41- Коновалюк В.І.
У частині першій статті 133 законопроекту слова "вирішується судом" замінити словами "вирішується суддею, якому вона була передана у порядку, встановленому частиною третьою статті 2-1 цього Кодексу,".
 
Враховано частково у ст. 122-4     
54. 2. Ухвала про прийняття заяви і відкриття провадження у справі надсилається особі, що подала заяву, та іншим сторонам спору.
 
-42- Коновалюк В.І.
В частині другій статті 133 законопроекту слова "та іншим сторонам спору" замінити словами "іншим сторонам спору, третім особам та іншим особам, які не брали участі у справі, якщо третейський суд вирішив питання про їх права і обов'язки" та доповнити реченням наступного змісту: "Також ухвала про прийняття заяви і відкриття провадження надсилається до відповідного третейського суду, який виніс рішення, та якому надається строк, для подання заперечень на заяву про скасування рішення третейського суду".
 
Враховано частково у ст. 122-4     
    -43- Чуднов В.М.
Частину другу статті 133 доповнити словами "не пізніше наступного робочого дня після її прийняття" та викласти в такій редакції:
"2. Ухвала про прийняття заяви і відкриття провадження у справі надсилається особі, що подала заяву, та іншим сторонам спору не пізніше наступного робочого дня після її прийняття".
 
Відхилено , оскільки питання про термін направлення ухвали про відкриття провадження врегульовано у ст.87   
55. 3. На прохання особи, що подала заяву, або за своєю ініціативою господарський суд вправі зупинити виконання третейського рішення до ухвалення господарським судом рішення.
 
      
56. Про зупинення виконання третейського рішення постановляється ухвала або про це зазначається в ухвалі про порушення провадження у справі.
 
-44- Шпенов Д.Ю.
Статтю 133 доповнити частиною четвертою наступного змісту:
"4. Суд за власною ініціативою або за клопотанням учасника третейського розгляду може витребувати з третейського суду справу, рішення у якій оскаржується. Справа направляється до суду протягом п’яти днів з дня надходження такої вимоги".
 
Враховано частково      
    -45- Коновалюк В.І.
Доповнити статтю 133 законопроекту частиною четвертою наступного змісту:
"4. Суд до початку розгляду справи витребує з постійно діючого третейського суду справу, рішення у якій оскаржується, а також за клопотанням особи яка бере участь у справі витребує докази у порядку, встановленому цим Кодексом.
Постійно діючий третейський суд, рішення якого оскаржується, в продовж п’яти днів, з моменту отримання ухвали про прийняття заяви про скасування рішення третейського суду і відкриття провадження, направляє до відповідного господарського суду справу, рішення по якій оскаржується".
 
Враховано частково    
57. Стаття 134. Строк розгляду заяви
 
-46- Притика Д.М.
Статті 134-135 замінити статтею 122-4 такого змісту:
"Стаття 122-4. Судовий розгляд справи
Справа про оскарження рішення третейського суду розглядається суддею одноособово протягом одного місяця з дня надходження заяви про скасування рішення третейського суду до господарського суду.
Про час і місце розгляду справи повідомляються особи, які беруть участь у справі. Неявка осіб, належним чином повідомлених про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.
При розгляді справи в судовому засіданні господарський суд встановлює наявність або відсутність підстав для скасування рішення третейського суду.
Господарський суд не обмежений доводами заяви про скасування рішення третейського суду, якщо під час розгляду справи буде встановлено обов’язкові підстави для скасування рішення третейського суду, визначені статтею 122-5 цього Кодексу.
Справа розглядається господарським судом за правилами, встановленими для розгляду справи судом першої інстанції, з особливостями, встановленими цим розділом.
За наслідками розгляду заяви про скасування рішення третейського суду господарський суд має право:
1) постановити ухвалу про відмову у задоволенні заяви і залишення рішення третейського суду без змін;
2) постановити ухвалу про повне або часткове скасування рішення третейського суду.
Ухвала господарського суду про скасування рішення третейського суду або про відмову в його скасуванні може бути оскаржена у порядку, визначеному цим Кодексом для оскарження рішення суду першої інстанції.
Після розгляду господарським судом заяви про скасування рішення третейського суду справа підлягає поверненню до третейського суду, якщо господарський суд витребував справу з третейського суду".
 
Враховано   Стаття 122-4. Судовий розгляд справи
Справа про оскарження рішення третейського суду розглядається суддею одноособово протягом одного місяця з дня надходження до господарського суду заяви про скасування рішення третейського суду.
Про час і місце розгляду справи повідомляються особи, які беруть участь у справі. Неявка осіб, належним чином повідомлених про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.
При розгляді справи в судовому засіданні господарський суд встановлює наявність або відсутність підстав для скасування рішення третейського суду.
Господарський суд не обмежений доводами заяви про скасування рішення третейського суду, якщо під час розгляду справи буде встановлено підстави для скасування рішення третейського суду, визначені статтею 122-5 цього Кодексу.
Справа розглядається господарським судом за правилами, встановленими для розгляду справи судом першої інстанції, з особливостями, встановленими цим розділом.
За наслідками розгляду заяви про скасування рішення третейського суду господарський суд має право:
1) постановити ухвалу про відмову у задоволенні заяви і залишення рішення третейського суду без змін;
2) постановити ухвалу про повне або часткове скасування рішення третейського суду.
Ухвала господарського суду про скасування рішення третейського суду або про відмову в його скасуванні може бути оскаржена у порядку, визначеному цим Кодексом для оскарження рішення суду першої інстанції.
Після розгляду господарським судом заяви про скасування рішення третейського суду справа підлягає поверненню до третейського суду, якщо господарський суд витребував справу з третейського суду.
 
58. Господарський суд повинен розглянути заяву протягом одного місяця від дня його отримання.
 
      
59. Стаття 135. Порядок розгляду заяви
 
      
60. 1. Розгляд заяви про скасування третейського рішення здійснюється господарським судом згідно з правилами цього Кодексу з урахуванням особливостей, передбачених цією главою.
 
-47- Коновалюк В.І.
Частину першу статті 135 законопроекту після слів "цього кодексу" доповнити словами "встановленими для розгляду справи судом першої інстанції".
 
Враховано      
61. 2. Господарський суд розглядає заяву за участю особи, що його подала, та інших сторін спору.
 
      
62. Неявка цієї особи та (або) сторін чи їх представників у судове засідання не є перешкодою для розгляду заяви.
 
      
63. 3. У судовому розгляді господарський суд залежно від виду третейського рішення з’ясовує компетенцію третейського суду на розгляд спору між сторонами відповідно до укладеної між ними третейської угоди або перевіряє відповідність заяви підставам для скасування третейського рішення, що визначені у законодавстві.
 
-48- Коновалюк В.І.
В частині третій статті 135 законопроекту слово "або" замінити словом "та".
 
Відхилено , оскільки зміст частини виписано в новій редакції     
    -49- Шпенов Д.Ю.
Частину 3 статті 135 виключити.
 
Враховано    
64. 4. Господарський суд розглядає питання про скасування третейського рішення лише з підстав, викладених у заяві.
 
-50- Коновалюк В.І.
Частину четверту статті 135 законопроекту викласти у наступній редакції:
"4. Господарський суд не обмежений доводами заяви про скасування рішення третейського суду, якщо під час розгляду справи буде встановлено обов'язкові підстави для скасування рішення третейського суду, визначені законом".
 
Враховано      
65. Стаття 136. Рішення за результатами розгляду заяви про скасування третейського рішення
 
-51- Притика Д.М.
Статті 136-137 замінити статтями 122-5-122-6 такого змісту:
"Стаття 122-5. Підстави для скасування рішення третейського суду
Рішення третейського суду може бути скасовано лише у випадках, передбачених цією статтею.
Рішення третейського суду може бути скасовано у разі, якщо:
1) справа, по якій прийнято рішення третейського суду, не підвідомча третейському суду відповідно до закону;
2) рішення третейського суду прийнято у спорі, не передбаченому третейською угодою, або цим рішенням вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди. Якщо рішенням третейського суду вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди, то скасовано може бути лише ту частину рішення, що стосується питань, які виходять за межі третейської угоди;
3) третейську угоду визнано судом недійсною;
4) склад третейського суду, яким прийнято рішення, не відповідав вимогам закону;
5) третейський суд вирішив питання про права і обов’язки осіб, які не брали участь у справі.
Скасування господарським судом рішення третейського суду не позбавляє сторони права повторно звернутися до третейського суду, крім випадків, передбачених законом.
Стаття 122-6. Ухвала господарського суду у справі про оскарження рішення третейського суду
За наслідками розгляду справи про оскарження рішення третейського суду господарський суд виносить (постановляє) ухвалу за правилами, встановленими цим Кодексом для прийняття (ухвалення) рішення.
В ухвалі господарського суду має бути також зазначено:
1) відомості про рішення третейського суду, що оскаржується, місце його прийняття;
2) найменування і склад третейського суду, що прийняв рішення, яке оскаржується;
3) прізвище, ім’я та по батькові (найменування) сторін третейського спору;
4) вказівка про скасування рішення третейського суду повністю або частково, або про відмову в задоволенні вимог заявника повністю або частково".
 
Враховано   Стаття 122-5. Підстави для скасування рішення третейського суду
Рішення третейського суду може бути скасовано лише у випадках, передбачених цією статтею.
Рішення третейського суду може бути скасовано у разі, якщо:
1) справа, у якій прийнято рішення третейського суду, не підвідомча третейському суду відповідно до закону;
2) рішення третейського суду прийнято у спорі, не передбаченому третейською угодою, або цим рішенням вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди. Якщо рішенням третейського суду вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди, то скасовано може бути лише ту частину рішення, що стосується питань, які виходять за межі третейської угоди;
3) третейську угоду визнано судом недійсною;
4) склад третейського суду, яким прийнято рішення, не відповідав вимогам закону;
5) третейський суд вирішив питання про права і обов’язки осіб, які не брали участь у справі.
Скасування господарським судом рішення третейського суду не позбавляє сторони права повторно звернутися до третейського суду, крім випадків, передбачених законом.
Стаття 122-6. Ухвала господарського суду у справі про оскарження рішення третейського суду
 
66. 1. За результатами розгляду заяви господарський суд ухвалює рішення, зміст якого повинен відповідати вимогам статті 84 цього Кодексу з урахуванням особливостей цієї глави.
 
   За наслідками розгляду справи про оскарження рішення третейського суду господарський суд виносить (постановляє) ухвалу за правилами, встановленими цим Кодексом для прийняття (ухвалення) рішення.
 
67. 2. У разі встановлення невідповідності третейського рішення умовам третейської угоди сторін спору про компетенцію третейського суду щодо розгляду даного спору або визначених законодавством підстав для скасування третейського рішення, зазначених у заяві, господарський суд ухвалює рішення про скасування третейського рішення.
 
   В ухвалі господарського суду має бути також зазначено:
1) відомості про рішення третейського суду, що оскаржується, місце його прийняття;
2) найменування і склад третейського суду, що прийняв рішення, яке оскаржується;
3) прізвище, ім’я та по батькові (найменування) сторін третейського спору;
 
68. 3. У резолютивній частині судового рішення про скасування третейського рішення господарський суд зазначає про скасування третейського рішення з даними, що його ідентифікують (найменування третейського суду, що його ухвалив, дату його ухвалення, сторони спору, предмет вимоги та резолюцію щодо цієї вимоги).
 
   4) вказівка про скасування рішення третейського суду повністю або частково, або про відмову в задоволенні вимог заявника повністю або частково.
 
69. 4. Господарський суд ухвалює рішення про відмову у задоволенні заяви про скасування третейського рішення, якщо воно відповідає компетенції третейського суду, визначеній третейською угодою сторін спору, або у разі відсутності визначених законодавством підстав для його скасування.
 
      
70. Стаття 137. Припинення провадження у справі
 
      
71. 1. Господарський суд припиняє провадження у справі про скасування третейського рішення за наявності підстав, передбачених частиною першою статті 131 цього Кодексу.
 
      
72. 2. У разі припинення провадження у справі повторне звернення до господарського суду із клопотанням про скасування третейського рішення з тих же підстав не допускається.
 
      
73. 3. Про припинення провадження у справі постановляється ухвала, в якій має бути вирішено питання про повернення особі, яка подала заяву, державного мита з державного бюджету.
 
      
74. 4. Ухвалу про припинення провадження у справі може бути оскаржено.".
 
-52- Левцун В.І.
Частину 4 статті 137 викласти в такій редакції:
"4. Ухвалу про припинення провадження у справі може бути оскаржено протягом тридцяти календарних днів з моменту прийняття відповідного рішення".
 
Відхилено , оскільки у новій редакції відсутня ч.4     
75. Глава 2. Провадження у справах про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду
 
      
76. Стаття 138. Процесуальний порядок розгляду справ про видачу виконавчого документа на примусове виконання третейського рішення
 
-53- Притика Д.М.
Статті 138-139 замінити статтею 122-7 такого змісту:
"Стаття 122-7. Видача виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду
Питання видачі виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду розглядається господарським судом за заявою особи, на користь якої прийнято рішення третейського суду.
Заява про видачу виконавчого документа про примусове виконання рішення третейського суду подається до господарського суду за місцем проведення третейського розгляду протягом трьох років з дня прийняття рішення третейським судом.
Заява, подана після закінчення строку, встановленого частиною другою цієї статті, залишається без розгляду, якщо господарський суд за заявою особи, яка її подала, не знайде підстав для поновлення строку, про що постановляється ухвала".
 
Враховано   Стаття 122-7. Видача виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду
 
77. Справи про видачу виконавчого документа на примусове виконання третейського рішення (далі – справа про видачу виконавчого документа) розглядаються господарським судом за правилами цього Кодексу за винятками і доповненнями, зазначеними у цій главі.
 
-54- Шпенов Д.Ю.
Після статті 138 доповнити главу новою статтею наступного змісту:
"Стаття 139. Строк для звернення із заявою про видачу виконавчого документа
Заява про видачу виконавчого документа може бути подана до господарського суду протягом трьох років з дня прийняття рішення третейським судом".
 
Враховано   Питання видачі виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду розглядається господарським судом за заявою особи, на користь якої прийнято рішення третейського суду.
Заява про видачу виконавчого документа про примусове виконання рішення третейського суду подається до господарського суду за місцем проведення третейського розгляду протягом трьох років з дня прийняття рішення третейським судом.
Заява, подана після закінчення строку, встановленого частиною другою цієї статті, залишається без розгляду, якщо господарський суд за заявою особи, яка її подала, не знайде підстав для поновлення строку, про що постановляється ухвала.
 
78. Стаття 139. Підсудність справ про видачу виконавчого документа
 
-55- Шпенов Д.Ю.
Статтю 139 викласти у такій редакції:
"Сторона третейського провадження, на користь якої прийнято рішення третейського суду, звертається із заявою про видачу виконавчого документа до місцевого господарського суду за місцем розгляду справи третейським судом".
 
Враховано      
79. Сторона у спорі, на користь якої прийнято третейське рішення, звертається із заявою про видачу виконавчого документа до місцевого господарського суду за місцезнаходженням боржника - сторони третейського розгляду.
 
-56- Васадзе Т.Ш.
Статтю 139 викласти в такій редакції:
"Сторона у спорі, на користь якої прийнято третейське рішення, звертається із заявою про видачу виконавчого документа до місцевого господарського суду за місцезнаходженням третейського суду, який ухвалив рішення зі спору".
 
Враховано      
80. Стаття 140. Форма і міст заяви
 
-57- Притика Д.М.
Статті 140-141 замінити статтею 122-8 такого змісту:
"Стаття 122-8. Форма і зміст заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду
Заява про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду подається у письмовій формі і має бути підписана особою, на користь якої прийнято рішення третейського суду, чи її представником.
У заяві про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду повинні бути зазначені:
1) найменування господарського суду, до якого подається заява;
2) найменування і склад третейського суду, який прийняв рішення, за яким має бути виданий виконавчий документ;
3) прізвища, ім’я та по батькові (найменування) учасників третейського розгляду, їх місце проживання (перебування) чи місцезнаходження;
4) дата і місце прийняття рішення третейським судом;
5) дата отримання рішення третейського суду особою, яка звернулася із заявою;
6) вимога заявника про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішенням третейського суду;
У заяві можуть бути зазначені й інші відомості, якщо вони мають значення для розгляду цієї заяви (номери засобів зв’язку, адреса електронної пошти сторін та третейського суду тощо).
До заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду додаються:
1) оригінал рішення третейського суду або його копія, яка засвідчена у
встановленому порядку. Копія рішення постійно діючого третейського суду засвідчується головою постійно діючого третейського суду, а копія рішення третейського суду для вирішення конкретного спору має бути нотаріально засвідчена;
2) оригінал третейської угоди або її копія, засвідчена у встановленому
порядку;
3) документи, що підтверджують сплату державного мита та оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи;
4) копія заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду відповідно до кількості учасників судового розгляду;
5) довіреність або інший документ, що підтвердує повноваження особи на підписання заяви.
Заява про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду, подана без додержання вимог, визначених у цій статті, а також у разі несплати суми державного мита чи неоплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи повертається особі, яка її подала в порядку, встановленому статтею 63 цього Кодексу".
 
Враховано   Стаття 122-8. Форма і зміст заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду
Заява про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду подається у письмовій формі і має бути підписана особою, на користь якої прийнято рішення третейського суду, чи її представником.
У заяві про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду мають бути зазначені:
1) найменування господарського суду, до якого подається заява;
2) найменування і склад третейського суду, який прийняв рішення, за яким має бути виданий виконавчий документ;
3) прізвища, ім’я та по батькові (найменування) учасників третейського розгляду, їх місце проживання (перебування) чи місцезнаходження;
4) дата і місце прийняття рішення третейським судом;
5) дата отримання рішення третейського суду особою, яка звернулася із заявою;
6) вимога заявника про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду.
У заяві можуть бути зазначені й інші відомості, якщо вони мають значення для розгляду цієї заяви (номери засобів зв’язку, адреса електронної пошти сторін та третейського суду тощо).
До заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду додаються:
1) оригінал рішення третейського суду або належним чином завірена його копія. Копія рішення постійно діючого третейського суду завіряється головою постійно діючого третейського суду, а копія рішення третейського суду для вирішення конкретного спору має бути нотаріально завірена;
2) оригінал третейської угоди або належним чином завірена її копія;
3) документи, що підтверджують сплату державного мита та оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи;
4) копія заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду відповідно до кількості учасників судового розгляду;
5) довіреність або інший документ, що підтвердує повноваження особи на підписання заяви.
Заява про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду, подана без додержання вимог, визначених у цій статті, а також у разі несплати суми державного мита чи неоплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи повертається особі, яка її подала в порядку, встановленому статтею 63 цього Кодексу.
 
81. 1. Заява про видачу виконавчого документа подається у письмовій формі у строк, передбачений частиною першою статті 56 Закону України "Про третейські суди".
 
-58- Шпенов Д.Ю.
Статті 140 і 141 об’єднати в одну статтю і викласти в такій редакції:
"1. Заява про видачу виконавчого документа подається до господарського у письмовій формі і підписується повноважною посадовою особою заявника або його представником, громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності або його представником.
2. Заява повинна містити:
1) найменування господарського суду, до якого подається заява;
2) найменування та склад третейського суду, який прийняв рішення;
3) найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові за його наявності для фізичних осіб) сторін третейського розгляду, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб), ідентифікаційні коди суб'єкта господарської діяльності за їх наявності (для юридичних осіб) або індивідуальні ідентифікаційні номери за їх наявності (для фізичних осіб - платників податків);
4) відомості про рішення третейського суду, щодо якого подано заяву, а саме: номер справи, дата прийняття рішення, імена (найменування) сторін та інших осіб, що беруть участь у розгляді справи, предмет спору, зміст резолютивної частини рішення;
5) вимогу про видачу виконавчого документа за рішенням третейського суду;
6) перелік документів та інших матеріалів, що додаються до скарги.
3. До заяви про видачу виконавчого документа за рішенням третейського суду додаються:
1) оригінал рішення третейського суду або належним чином завірена копія;
2) оригінал третейської угоди або належним чином завірена її копія;
3) документ, що підтверджує відправлення копії заяви іншій стороні (сторонам) третейського розгляду;
4) документ, що підтверджує сплату державного мита у встановленому порядку і розмірі.
До заяви, підписаної представником заявника, додається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника заявника".
 
Враховано частково      
82. 2. Заява підписується фізичною особою або повноважною посадовою особою юридичної особи, на користь якої прийнято третейське рішення, або її представником.
 
      
83. 3. Заява повинна містити:
 
      
84. 1) найменування господарського суду, до якого вона подається;
 
      
85. 2) найменування та склад третейського суду, який ухвалив рішення зі спору, його поштову адресу;
 
      
86. 3) найменування або прізвище, ім’я та по батькові осіб - сторін третейського розгляду, їх поштові адреси, номери рахунків у банківських установах;
 
-59- Коновалюк В.І.
В пункті третьому частини третьої статті 140 законопроекту слова "номери рахунків у банківських установах" виключити із тексту.
 
Враховано      
87. 4) відомості про третейське рішення , щодо якого подано заяву: номер, дата, предмет і причини спору, зміст резолютивної частини;
 
      
88. 5) мотивовані вимоги заявника із зазначенням про закінчення строку добровільного виконання третейське рішення, якщо такий строк у рішенні встановлено;
 
      
89. 6) перелік документів, що додаються до заяви.
 
      
90. У заяві можуть бути зазначені й інші відомості, якщо вони мають значення для розгляду питання про скасування третейського рішення.
 
      
91. Стаття 141. Документи, що додаються до заяви
 
      
92. До заяви додаються:
 
      
93. 1 оригінал або належним чином завірена копія третейського рішення, щодо якого подано заяву про видачу виконавчого документа;
 
      
94. 2) оригінал або належним чином завірена копія третейської угоди сторін спору;
 
      
95. 3) документи, що підтверджують надіслання копії заяви іншій стороні (сторонам) у спорі;
 
      
96. 4) документи, що підтверджують сплату державного мита у встановлених порядку і розмірі;
 
-60- Коновалюк В.І.
Васадзе Т.Ш.
Пункт четвертий статті 141 законопроекту виключити із тексту законопроекту.
 
Відхилено      
97. 5) інші документи, якщо вони мають значення для розгляду питання про видачу виконавчого документа.
 
-61- Коновалюк В.І.
Пункт п’ятий статті 141 законопроекту перед словами "інші документи" доповнити словами "заявник може додати до заяви".
 
Враховано частково у ст. 122-8     
98. Стаття 142. Відмова у прийнятті заяви
 
-62- Притика Д.М.
Статті 142-143 замінити статтею 122-10 такого змісту:
"Стаття 122-10. Підстави для відмови у видачі виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду
Господарський суд відмовляє у видачі виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду, якщо:
1) на день прийняття рішення за заявою про видачу виконавчого документа рішення третейського суду скасовано судом;
2) справа, по якій прийнято рішення третейського суду, не підвідомча
третейському суду відповідно до закону;
3) пропущено встановлений строк для звернення за видачею виконавчого документа, а причини його пропуску не визнані господарським судом поважними;
4) рішення третейського суду прийнято у спорі, не передбаченому третейською угодою, або цим рішенням вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди. Якщо рішенням третейського суду вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди, то скасовано може бути лише ту частину рішення, що стосується питань, які виходять за межі третейської угоди;
5) третейська угода визнана недійсною;
6) склад третейського суду, яким прийнято рішення, не відповідав вимогам закону;
7) рішення третейського суду містить способи захисту прав та охоронюваних інтересів, які не передбачені законом;
8) постійно діючий третейський суд не надав на вимогу господарського суду відповідну справу;
9) третейський суд вирішив питання про права і обов’язки осіб, які не
брали участь у справі".
 
Враховано   Стаття 122-10. Підстави для відмови у видачі виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду
Господарський суд відмовляє у видачі виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду, якщо:
1) на день прийняття рішення за заявою про видачу виконавчого документа рішення третейського суду скасовано судом;
2) справа, у якій прийнято рішення третейського суду, не підвідомча
третейському суду відповідно до закону;
3) пропущено встановлений строк для звернення за видачею виконавчого документа, а причини його пропуску не визнані господарським судом поважними;
4) рішення третейського суду прийнято у спорі, не передбаченому третейською угодою, або цим рішенням вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди. Якщо рішенням третейського суду вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди, то скасовано може бути лише ту частину рішення, що стосується питань, які виходять за межі третейської угоди;
5) третейська угода визнана недійсною;
6) склад третейського суду, яким прийнято рішення, не відповідав вимогам закону;
7) рішення третейського суду містить способи захисту прав та охоронюваних інтересів, не передбачені законом;
8) постійно діючий третейський суд не надав на вимогу господарського суду відповідну справу;
9) третейський суд вирішив питання про права і обов’язки осіб, які не брали участь у справі.
 
99. 1. Суд відмовляє у прийнятті заяви, якщо:
 
      
100. 1) у заяві міститься вимога про видачу виконавчого документа щодо третейського рішення зі спору, що не передбачений частиною першою статті 12 цього Кодексу;
 
      
101. 2) у провадженні господарського суду є справа про видачу виконавчого документа;
 
-63- Чуднов В.М.
Кармазін Ю.А.
Пункт 2 частини 1 статті 142 слід доповнити словами "або про скасування цього рішення третейського суду".
 
Враховано частково у ст.122-9     
    -64- Левцун В.І.
Пункт 2 частини 1 статті 142 викласти в такій редакції:
"2) у провадженні господарського суду є справа про видачу того ж виконавчого документа з тих самих підстав".
 
Враховано частково у ст.122-9   
    -65- Коновалюк В.І.
Пункт другий частини першої статті 142 законопроекту доповнити словами "за тим самим рішенням третейського суду".
 
Враховано частково у ст.122-9   
102. 3) заяву подано з порушенням строку, передбаченого частиною першою статті 56 Закону України "Про третейські суди".
 
      
103. 2. Про відмову у прийнятті заяви виноситься ухвала, яка надсилається сторонам у спорі, що вирішений третейським судом. Ухвала про відмову у прийнятті заяви виноситься не пізніше п’яти робочих днів з дня її надходження.
 
-66- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 142 викласти в такій редакції:
"2. Ухвала про відмову у прийнятті заяви виноситься не пізніше двох робочих днів з дня її надходження та надсилається сторонам у спорі не пізніше наступного робочого дня після її прийняття".
 
Відхилено регульовано у ч.2 ст.62     
    -67- Чуднов В.М.
Перше речення частини другої статті 142 доповнити словами "не пізніше наступного робочого дня після її прийняття" та викласти в такій редакції:
"2. Про відмову у прийнятті заяви виноситься ухвала, яка надсилається сторонам у спорі, що вирішений третейським судом, не пізніше наступного робочого дня після її прийняття".
 
Відхилено регульовано у ч.2 ст.62   
    -68- Левцун В.І.
В частині 2 статті 142 після слів "яка надсилається сторонам у спорі, що вирішений третейським судом" додати слова "не пізніше наступного робочого дня з моменту її прийняття".
 
Відхилено , врегульовано у ч.2 ст.62   
104. 3. До ухвали про відмову у прийнятті заяви, що надсилається стороні, додаються документи, що були додані до заяви.
 
      
105. 4. Ухвалу про відмову у прийнятті заяви може бути оскаржено. У разі скасування цієї ухвали заява вважається поданою в день первісного звернення до господарського суду.
 
-69- Левцун В.І.
В частині 4 статті 142 після слів "Ухвалу про відмову у прийнятті заяви може бути оскаржено" додати слова "протягом тридцяти календарних днів з моменту прийняття такої ухвали".
 
Відхилено оскільки порядок оскарження врегульовано у ст.93     
106. Стаття 143. Повернення заяви
 
      
107. 1. Суд повертає заяву і додані до неї документи, якщо заяву:
 
      
108. 1) подано з порушенням вимог статей 139 - 141 цього Кодексу;
 
      
109. 2) підписано особою, яка не має права його підписувати, або особою, посадове становище якої не зазначено;
 
      
110. 3) відкликано до постановлення ухвали про її прийняття та відкриття провадження у справі.
 
      
111. Ухвала про повернення заяви постановляється не пізніше п’яти робочих днів з дня її надходження.
 
-70- Кармазін Ю.А.
Абзац 5 частини 1 статті 143 викласти в такій редакції:
"Ухвала про повернення заяви постановляється не пізніше двох робочих днів з дня її надходження та надсилається сторонам у спорі не пізніше наступного робочого дня після її прийняття".
 
Відхилено регульовано у ч.2 ст.63     
112. Ухвалу про повернення заяви може бути оскаржено. У разі скасування цієї ухвали заява вважається поданою в день первісного звернення до господарського суду.
 
-71- Левцун В.І.
В абзаці сьомому частини 1 статті 143 після слів "Ухвалу про повернення заяви може бути оскаржено" додати слова "протягом тридцяти календарних днів з моменту прийняття такої ухвали".
 
Відхилено регульовано у ст.93     
113. Повернення заяви не перешкоджає повторному зверненню з нею до господарського суду в загальному порядку після усунення допущених порушень.
 
      
114. Стаття 144. Прийняття заяви і відкриття провадження у справі
 
-72- Притика Д.М.
Статті 144-146 замінити статтею 122-9 такого змісту:
"Стаття 122-9. Порядок розгляду заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду
Заява про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду розглядається суддею одноособово протягом п’ятнадцяти днів з дня її надходження до господарського суду в судовому засіданні з викликом сторін. Неявка сторін чи однієї із сторін, належним чином повідомлених про час і місце розгляду справи, не є перешкодою для судового розгляду заяви.
При розгляді заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду за клопотанням однієї із сторін, господарський суд витребовує справу з постійно діючого третейського суду, в якому вона зберігається. Справа має бути направлена до господарського суду протягом п’яти днів від дня надходження вимоги. У такому випадку строк вирішення заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду продовжується до одного місяця з дня її надходження до суду.
При розгляді справи в судовому засіданні господарський суд встановлює наявність чи відсутність підстав для відмови у видачі виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду, передбачених статтею 122-10 цього Кодексу.
Якщо до господарського суду надійшла заява про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду, а в його провадженні чи в провадженні іншого суду є заява про оскарження і скасування цього рішення третейського суду, господарський суд на підставі статті 79 цього Кодексу зупиняє провадження по заяві про видачу виконавчого документа до набрання законної сили ухвалою суду, якою було відмовлено в задоволенні заяви про скасування оскарженого рішення третейського суду".
 
Враховано   Стаття 122-9. Порядок розгляду заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду
Заява про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду розглядається суддею одноособово протягом п’ятнадцяти днів з дня її надходження до господарського суду в судовому засіданні з викликом сторін. Неявка сторін чи однієї із сторін, належним чином повідомлених про час і місце розгляду справи, не перешкоджає судовому розгляду заяви.
При розгляді заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду за клопотанням однієї із сторін, господарський суд витребовує справу з постійно діючого третейського суду, в якому вона зберігається. Справа має бути направлена до господарського суду протягом п’яти днів від дня надходження вимоги. У такому разі строк розгляду заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду продовжується до одного місяця з дня її надходження до суду.
При розгляді справи в судовому засіданні господарський суд встановлює наявність чи відсутність підстав для відмови у видачі виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду, передбачених статтею 122-10 цього Кодексу.
Якщо до господарського суду надійшла заява про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду, а в його провадженні чи в провадженні іншого суду є заява про оскарження і скасування цього рішення третейського суду, господарський суд на підставі статті 79 цього Кодексу зупиняє провадження по заяві про видачу виконавчого документа до набрання законної сили ухвалою суду, якою відмовлено в задоволенні заяви про скасування оскарженого рішення третейського суду.
 
115. 1. Питання про прийняття заяви і відкриття провадження у справі вирішується судом не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження заяви. Якщо заяву подано до господарського суду з додержанням вимог статей 139 - 141 цього Кодексу, про її прийняття і відкриття провадження у справі постановляється ухвала, в якій зазначається про призначення справи до розгляду у судовому засіданні, про час і місце його проведення.
 
      
116. 2. Ухвала про прийняття заяви і відкриття провадження у справі надсилається особі, що подала заяву, та іншим сторонам спору.
 
-73- Чуднов В.М.
Частину другу статті 144 доповнити словами "не пізніше наступного робочого дня після її прийняття" та викласти у такій редакції:
"2. Ухвала про прийняття заяви і відкриття провадження у справі надсилається особі, що подала заяву, та іншим сторонам спору не пізніше наступного робочого дня після її прийняття".
 
Відхилено регульовано у ст.64     
    -74- Левцун В.І.
В частині 2 статті 144 після слів "та іншим сторонам спору" додати слова "не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття такої ухвали".
 
Відхилено регульовано у ст.64   
    -75- Шпенов Д.Ю.
Доповнити статтю 144 частиною третьою наступного змісту:
"3. У разі прийняття заяви до розгляду суд витребовує справу з постійно діючого третейського суду, в якому вона зберігається. Справа направляється до суду протягом п'яти днів з дня надходження вимоги".
 
Враховано частково    
117. Стаття 145. Строк розгляду заяви
 
-76- Шпенов Д.Ю.
Статтю 145 викласти у такій редакції:
"Заява про видачу виконавчого листа за рішенням третейського суду підлягає розгляду судом протягом п’ятнадцяти днів з дня її надходження до суду".
 
Враховано      
118. Господарський суд повинен розглянути заяву у строки, передбачені частинами першою і другою статті 56 Закону України "Про третейські суди".
 
      
119. Стаття 146. Порядок розгляду заяви
 
      
120. 1. Розгляд заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання третейського рішення здійснюється господарським судом згідно з правилами цього Кодексу з урахуванням особливостей, передбачених цією главою.
 
-77- Шпенов Д.Ю.
У частині 1 статті 146 слова "третейського рішення" замінити на "рішення третейського суду".
 
Враховано      
121. 2. Господарський суд розглядає заяву за участю особи, що її подала, та інших сторін спору.
 
      
122. Неявка цієї особи та (або) сторін чи їх представників у судове засідання не є перешкодою для розгляду заяви.
 
-78- Левцун В.І.
Абзац другий частини 2 статті 146 викласти в такій редакції:
"Неявка цієї особи та/або сторін спору чи їх представників на судове засідання не є перешкодою для розгляду заяви".
 
Враховано      
123. 3. У судовому розгляді господарський суд залежно від виду третейського рішення з’ясовує компетенцію третейського суду на розгляд спору між сторонами відповідно до укладеної між ними третейської угоди або перевіряє відповідність заяви підставам відмови у видачі виконавчого документа, визначених Законом України "Про третейські суди".
 
-79- Шпенов Д.Ю.
Частину 3 статті 146 виключити.
 
Враховано      
124. Стаття 147. Судове рішення за результатами розгляду заяви
 
-80- Притика Д.М.
Статті 147-148 замінити статтею 122-11 такого змісту:
"Стаття 122-11.- Ухвала господарського суду про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду або про відмову у його видачі
За результатами розгляду заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду господарський суд виносить (постановляє) ухвалу про видачу виконавчого документа або про відмову у видачі виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду за правилами, передбаченими цим Кодексом для прийняття (ухвалення) рішення.
В ухвалі господарського суду має бути також зазначено:
1) найменування і склад третейського суду, який прийняв рішення;
2) прізвища, ім’я та по батькові (найменування) сторін третейського спору;
3) дані про рішення третейського суду, за яким заявник просить видати виконавчий документ;
4) вказівка про видачу виконавчого документа або про відмову у його видачі.
Ухвала господарського суду про відмову у видачі виконавчого документа може бути оскаржена сторонами в апеляційному порядку протягом п`ятнадцяти днів з дня її винесення господарським судом.
Після набрання законної сили ухвалою про відмову у видачі виконавчого документа спір між сторонами може бути вирішений господарським судом у загальному порядку.
Ухвала господарського суду про відмову у видачі виконавчого документа, якщо вона не була оскаржена в апеляційному порядку, набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження.
У разі подання апеляційної скарги ухвала господарського суду набирає законної сили після розгляду справи господарським судом апеляційної інстанції.
Ухвала про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду направляється сторонам протягом п`яти днів з дня її прийняття.
Сторона, на користь якої виданий виконавчий документ, одержує його безпосередньо у господарському суді.
Після розгляду господарським судом заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду справа підлягає поверненню до постійно діючого третейського суду".
 
Враховано   Стаття 122-11.- Ухвала господарського суду про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду або про відмову у його видачі
За результатами розгляду заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду господарський суд виносить (постановляє) ухвалу про видачу виконавчого документа або про відмову у видачі виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду за правилами, передбаченими цим Кодексом для прийняття (ухвалення) рішення.
В ухвалі господарського суду має бути також зазначено:
1) найменування і склад третейського суду, який прийняв рішення;
2) прізвища, ім’я та по батькові (найменування) сторін третейського спору;
3) дані про рішення третейського суду, за яким заявник просить видати виконавчий документ;
4) вказівка про видачу виконавчого документа або про відмову у його видачі.
Ухвала господарського суду про відмову у видачі виконавчого документа може бути оскаржена сторонами в апеляційному порядку протягом п`ятнадцяти днів з дня її винесення господарським судом.
Після набрання законної сили ухвалою про відмову у видачі виконавчого документа спір між сторонами може бути вирішений господарським судом у загальному порядку.
Ухвала господарського суду про відмову у видачі виконавчого документа, якщо вона не була оскаржена в апеляційному порядку, набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження.
У разі подання апеляційної скарги ухвала господарського суду набирає законної сили після розгляду справи господарським судом апеляційної інстанції.
Ухвала про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду направляється сторонам протягом п`яти днів з дня її прийняття.
Сторона, на користь якої виданий виконавчий документ, одержує його безпосередньо у господарському суді.
Після розгляду господарським судом заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду справа підлягає поверненню до постійно діючого третейського суду".
 
125. 1. За результатами розгляду заяви господарський суд постановляє ухвалу, зміст якої повинен відповідати вимогам статті 86 цього Кодексу з урахуванням особливостей цієї глави розділу.
 
-81- Шпенов Д.Ю.
У частині 1 статті 147 слова "розділу" виключити.
 
Враховано      
126. 2. Господарський суд відмовляє в задоволенні заяви про видачу виконавчого документа з підстав, передбачених частиною шостою статті 56 Закону України "Про третейські суди".
 
-82- Левцун В.І.
В частині 2 статті 147 слова "з підстав" замінити словами "за наявності".
 
Враховано частково у ст. 122-9     
    -83- Шпенов Д.Ю.
Частину 2 статті 147 викласти у такій редакції:
"2. Суд відмовляє у видачі виконавчого документа за рішенням третейського суду, якщо ним при розгляді заяви було встановлено, що:
1) на день прийняття рішення за заявою про видачу виконавчого документа рішення третейського суду скасовано;
2) справа, по якій прийнято рішення третейського суду, не підвідомча третейському суду відповідно до закону;
3) пропущено строк, встановлений для звернення за видачею виконавчого документа, а причини його пропуску не визнані судом поважними;
4) рішення третейського суду прийнято у спорі, не передбаченому третейською угодою, або цим рішенням вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди. Якщо рішенням третейського суду вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди, то скасовано може бути лише ту частину рішення, що стосується питань, які виходять за межі третейської угоди;
5) третейська угода визнана недійсною;
6) склад третейського суду, яким прийнято рішення, не відповідав вимогам статей 16-19 Закону України "Про третейські суди";
7) рішення третейського суду містить способи захисту прав та охоронюваних інтересів, які не передбачені законами України;
8) постійно діючий третейський суд не надав на вимогу суду відповідну справу;
9) третейський суд вирішив питання про права і обов'язки осіб, які не брали участь у справі".
 
Враховано частково у ст. 122-10   
127. 3. Ухвала про видачу виконавчого документа повинна містити:
 
-84- Шпенов Д.Ю.
Частину 3 статі 147 викласти в такій редакції:
"3. Ухвала постановляється у письмовій формі і в ній повинно бути зазначено:
1) найменування і склад третейського суду, який прийняв рішення;
2) ім'я або найменування сторін третейського спору;
3) зміст резолютивної частини рішення третейського суду;
4) висновок суду про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду або відмову в задоволенні заяви про видачу виконавчого документа".
 
Враховано частково      
128. 1)найменування і склад третейського суду;
 
      
129. 2)найменування заявника;
 
      
130. 3)найменування сторін спору, що вирішувався третейським судом;
 
      
131. 4) стислий виклад суті спору, що вирішувався третейським судом, і відомості про резолютивну частину рішення третейського суду;
 
      
132. 5) мотиви винесення ухвали з посиланням на статтю 56 Закону України "Про третейську суди";
 
      
133. 6) висновок про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду або відмову у задоволенні заяви.
 
-85- Шпенов Д.Ю.
Доповнити статтю 147 частиною четвертою наступного змісту:
"4. Після розгляду судом заяви про видачу виконавчого документа справа підлягає поверненню до третейського суду".
 
Враховано      
    -86- Коновалюк В.І.
Статтю 147 законопроекту доповнити частиною четвертою наступного змісту:
"4. Господарський суд не обмежений заявою про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду. У разі, якщо за результатами розгляду заяви про видачу виконавчого документа за рішенням третейського суду господарським судом буде встановлено наявність підстав для скасування рішення третейського суду, господарський суд має право винести рішення про повне або часткове скасування рішення третейського суду".
 
Відхилено , оскільки за власною ініціативою не має права скасувати рішення третейського суду, якщо сторони цього не бажають.   
134. Стаття 148. Припинення провадження у справі
 
      
135. 1. Господарський суд припиняє провадження у справі про видачу виконавчого документа за наявності підстав, передбачених частиною першою статті 131 цього Кодексу.
 
      
136. 2. У разі припинення провадження у справі повторне звернення до господарського суду із заявою про видачу виконавчого документа з тих же підстав не допускається.
 
      
137. 3. Про припинення провадження у справі постановляється ухвала, в якій має бути вирішено питання про повернення особі, яка подала клопотання, державного мита з державного бюджету.
 
-87- Васадзе Т.Ш.
У частині 3 статті 148 слова "в якій має бути вирішено питання про повернення особі, яка подала клопотання, державного мита з державного бюджету" виключити.
 
Враховано      
138. 4. Ухвалу про припинення провадження у справі може бути оскаржено в апеляційному порядку у строк, передбачений частиною восьмою статті 56 Закону України "Про третейські суди".".
 
      
139. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-88- Коновалюк В.І.
Прикінцеві положення законопроекту викласти у наступній редакції:
"Цей закон набирає чинності з 01 січня 2011 року".
 
Відхилено , оскільки невідомо, коли цей Закон буде прийнятий і опублікований  ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у місячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
1) подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення нормативно-правового акта про державне мито у відповідність з цим Законом;
2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

    -89- Притика Д.М.
В Прикінцевих положеннях додати пункт такого змісту:
"Кабінету Міністрів України у місячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
1) подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення нормативно-правового акта про державне мито у відповідність з цим Законом;
2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом".
 
Враховано    
    -90- Кармазін Ю.А.
Прикінцеві положення закону викласти в такій редакції:
"ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного після дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України в місячний термін внести до Верховної Ради України проект Закону України "Про внесення змін до статті 12 Господарського процесуального кодексу України (щодо надання можливості оскарження до відповідного суду рішень третейського суду)".
 
Враховано частково (у ст.12)