Кількість абзаців - 300 Таблиця поправок


Про центральні органи виконавчої влади (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про центральні органи виконавчої влади
 
   Про центральні органи виконавчої влади
 
3. Цей Закон визначає організацію, повноваження та порядок діяльності центральних органів виконавчої влади України.
 
-1- Логвиненко О.С.
В преамбулі після слів «Цей Закон» доповнити словами «відповідно до Конституції України».
 
Відхилено   Цей Закон визначає організацію, повноваження та порядок діяльності центральних органів виконавчої влади України.
 
4. Розділ І
 
   Розділ І
 
5. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
6. Стаття 1. Визначення та система центральних органів виконавчої влади
 
-2- Горбатюк А.О.
Назву статті 1 викласти у такій редакції:
«Стаття 1. Система центральних органів виконавчої влади».
 
Відхилено   Стаття 1. Визначення та система центральних органів виконавчої влади
 
7. 1. Систему центральних органів виконавчої влади складають міністерства України (далі - міністерства) та інші центральні органи виконавчої влади.
 
-3- Матвієнко А.С.
Абзац перший частини першої статті 1 після слів « (далі - міністерства)
та інші центральні...» доповнити словом і знаками « (територіальні)».
 
Відхилено   1. Систему центральних органів виконавчої влади складають міністерства України (далі - міністерства) та інші центральні органи виконавчої влади.
 
8. Система центральних органів виконавчої влади є складовою системи органів виконавчої влади, вищим органом якої є Кабінет Міністрів України.
 
-4- Логвиненко О.С.
Абзац другий пункту 1 статті 1 викласти в наступній редакції:
«Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади».
 
Відхилено   Система центральних органів виконавчої влади є складовою системи органів виконавчої влади, вищим органом якої є Кабінет Міністрів України.
 
    -5- Матвієнко А.С.
Абцаз другий частини першої статті 1 після слів «Система центральних» перед словом «органів» доповнити словом і знаками « (територіальних)».
 
Відхилено    
9. 2. Міністерства формують та реалізують державну політику в одній чи декількох сферах, інші центральні органи виконавчої влади виконують окремі функції із реалізації державної політики.
 
-6- Матвієнко А.С.
Абзац перший частини другої статті 1 після слів «декількох сферах, інші центральні» доповнити словом і знаками « (територіальні)».
 
Відхилено   2. Міністерства забезпечують формування та реалізують державну політику в одній чи декількох сферах, інші центральні органи виконавчої влади виконують окремі функції з реалізації державної політики.
 
    -7- Касянюк О.Р.
В частині другій статті 1 та далі по тексту законопроекту слово «формують» замінити словами «забезпечують формування», що узгоджуватиметься з положеннями частини першої статті 21 Закону України «Про Кабінет Міністрів України».
 
Враховано    
    -8- Гордієнко С.В.
Абзац перший частини другої статті 1 викласти у такій редакції:
«2. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади забезпечують проведення державної політики у відповідних сферах суспільного і державного життя, виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції України, актів Кабінету Міністрів України, додержання прав і свобод людини та громадянина.».
Текст приведено у відповідність із узагальненим формулюванням Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (частина перша статті 21). Вважаю неприпустимим використовувати термін «формують політику» щодо центральних органів виконавчої влади у тих сферах, де повноваження Уряду описано терміном «забезпечує здійснення політики».
 
Враховано частково    
10. Повноваження міністерств, інших центральних органів виконавчої влади поширюються на всю територію держави.
 
   Повноваження міністерств, інших центральних органів виконавчої влади поширюються на всю територію держави.
 
11. Стаття 2. Принципи діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади
 
   Стаття 2. Принципи діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади
 
12. 1. Діяльність міністерств та інших центральних органів виконавчої влади ґрунтується на принципах верховенства права, безперервності, законності, забезпечення єдності державної політики, відкритості та прозорості.
 
-9- Ключковський Ю.Б.
Частину першу статті 2 після слів «верховенство права» доповнити словами «забезпечення дотримання прав і свобод людини і громадянина».
 
Враховано   1. Діяльність міністерств та інших центральних органів виконавчої влади ґрунтується на принципах верховенства права, забезпечення дотримання прав і свобод людини і громадянина, безперервності, законності, забезпечення єдності державної політики, відкритості та прозорості, відповідальності.
 
    -10- Гордієнко С.В.
Частину першу статті 2 доповнити словом «відповідальності».
 
Враховано    
13. 2. Міністерства діють за принципом єдиноначальності. Інші центральні органи виконавчої влади діють за принципом єдиноначальності, якщо інше не передбачено законом.
 
-11- Демчишен В.В.
З метою недопущення наділення підприємств, установ та організацій владними повноваженнями, пропоную статтю 2 законопроекту доповнити частиною третьою, виклавши її у такій редакції:
«3. Підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади не можуть здійснювати владні повноваження, крім випадків, визначених законом.».
 
Враховано   2. Міністерства діють за принципом єдиноначальності. Інші центральні органи виконавчої влади діють за принципом єдиноначальності, якщо інше не передбачено законом.
3. Підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, не можуть здійснювати владні повноваження, крім випадків, визначених законом.
 
    -12- Матвієнко А.С.
Частину другу статті 2 виключити. У зв'язку з чим частину третю вважати другою далі по тексту відповідно.
 
Відхилено    
14. Стаття 3. Правові засади діяльності міністерств, інших центральних органів виконавчої влади
 
-13- Логвиненко О.С.
Статтю 3 викласти в наступній редакції:
«1. Організація, повноваження і порядок діяльності центральних органів виконавчої влади визначаються Конституцією, цим та іншими законами України.
2. Центральні органи виконавчої влади у своїй діяльності керуються Конституцією, цим та іншими законами України, актами Президента України, Постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України.
3. Положення про міністерства, інші органи виконавчої влади затверджує Кабінет Міністрів України.»
 
Відхилено   Стаття 3. Правові засади діяльності міністерств, інших центральних органів виконавчої влади
 
15. 1. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади у своїй діяльності керуються Конституцією України, цим та іншими законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України.
 
-14- Ключковський Ю.Б.
Боднар-Петровська О.Б.
Стецьків Т.С.
У частині першій статті 3 виключити слова «та дорученнями» (суперечить статті 106, частині третій статті 113 Конституції України).
 
Відхилено   1. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади у своїй діяльності керуються Конституцією України, цим та іншими законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України.
 
    -15- Гордієнко С.В.
У частині першій статті 3, пунктах 3, 28 частини другої статті 8, пункті 3 частини четвертої статті 10, частині першій статті 15, пункті 2 частини четвертої статті 19, частині першій статті 23 проекту Закону слова «та доручень» у всіх відмінках вилучити.
Обґрунтування.
У наведених положеннях проекту Закону пропонується встановити, що міністерства та інші центральні органи виконавчої влади здійснюють повноваження та керуються у своїй діяльності дорученнями Президента України. Проте Конституція України не передбачає видання Президентом України такого виду актів, як доручення. Зокрема, відповідно до положення частини третьої статті 106 Основного Закону Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на території України.
Крім того, виходячи з положень статей 102 та 106 Конституції України Президент України, попри значні повноваження у сфері виконавчої влади, не є частиною і безпосередньо не очолює виконавчу гілку влади та не уповноважений надавати доручення органам виконавчої влади.
 
Відхилено    
16. 2. Організація, повноваження і порядок діяльності міністерств, інших центральних органів виконавчої влади визначаються Конституцією України, цим та іншими законами України.
 
   2. Організація, повноваження і порядок діяльності міністерств, інших центральних органів виконавчої влади визначаються Конституцією України, цим та іншими законами України.
 
17. 3. Положення про міністерства, інші центральні органи виконавчої влади затверджує Президент України.
 
-16- Ключковський Ю.Б.
Частину третю статті 3 виключити (суперечить частині другій статті 6 та частині другій статті 19 Конституції України).
 
Відхилено   3. Положення про міністерства, інші центральні органи виконавчої влади затверджує Президент України.
 
    -17- Стецьків Т.С.
У частині третій статті 3 слова «Президент України» замінити на слова «Кабінет Міністрів України».
 
Відхилено    
18. Стаття 4. Статус та атрибути міністерств, інших центральних органів виконавчої влади
 
-18- Матвієнко А.С.
Статтю 4 виключити.
 
Відхилено   Стаття 4. Статус і атрибути міністерств, інших центральних органів виконавчої влади
 
19. 1. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади є юридичними особами публічного права.
 
-19- Гордієнко С.В.
Частину першу статті 4 викласти у такій редакції:
«1. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади є юридичними особами, державна реєстрації яких здійснюється відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.».
Обгрунтування.
Оскільки особливості державної реєстрації міністерств та інших центральних органів виконавчої влади відображено у статті 5 законопроекту, вважаю недоцільним робити це у частині першій статті 4. Крім того, використання термінології «юридичні особи публічного права» не притаманне для вітчизняної правової системи і жодної користі для регулювання конкретних правовідносин не принесе.
 
Відхилено   1. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади є юридичними особами публічного права.
 
    -20- Логвиненко О.С.
В абзаці 1 пункту 1 статті 4 слова «публічного права» виключити.
 
Відхилено    
20. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади набувають статусу юридичної особи з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про їх державну реєстрацію як юридичної особи.
 
-21- Яворівський В.О.
Абзац 2 частини 1 статті 4 викласти у такій редакції:
"Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади набувають статусу юридичної особи лише з моменту їх державної реєстрації у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців".
Обґрунтування:
Відповідно до вимог законодавчої техніки необхідно узгоджувати положення проекту з приписами, які вже є частиною законодавства.
Положення частини 3 статті 3 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" передбачає, що "… органи державної влади…, для яких законом встановлені особливості державної реєстрації, набувають статусу юридичної особи лише з моменту їх державної реєстрації у порядку, встановленому цим Законом". Натомість проектом пропонується інше формулювання: "міністерства, інші центральні органи виконавчої влади набувають статусу юридичної особи з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про їх державну реєстрацію як юридичної особи".
 
Відхилено   Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади набувають статусу юридичної особи з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про їх державну реєстрацію як юридичної особи.
 
    -22- Горбатюк А.О.
Абзац другий частини першої статті 4 викласти в такій редакції: викласти у такій редакції:
Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади набувають статусу юридичної особи з моменту їх державної реєстрації у порядку, встановленому законом».
 
Відхилено    
    -23- Логвиненко О.С.
Абзаци другий та третій пункту 1 статті 4 виключити.
 
Відхилено    
21. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади припиняються як юридичні особи з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про державну реєстрацію їх припинення.
 
-24- Ключковський Ю.Б.
В абзаці третьому частини першої статті 4 слова «дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про державну реєстрацію їх припинення» замінити словами «дня набрання чинності указу Президента України про їх ліквідацію (реорганізацію)».
 
Відхилено   Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади припиняються як юридичні особи з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про державну реєстрацію їх припинення.
 
22. 2. Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.
 
-25- Гордієнко С.В.
У частині другій статті 4 після слів «власні бланки» доповнити словами «самостійний баланс».
 
Відхилено   2. Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.
 
23. 3. На будинках, де розміщуються міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, вивішуються таблички (вивіски) із зображенням Державного Герба України та найменуванням розташованих органів і піднімається Державний Прапор України.
 
   3. На будинках, де розміщуються міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, вивішуються таблички (вивіски) із зображенням Державного Герба України та найменуванням розташованих органів і піднімається Державний Прапор України.
 
24. 4. Зразки печаток, бланків і табличок (вивісок) міністерств, інших центральних органів виконавчої влади затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
-26- Кармазін Ю.А.
Доповнити статтю 4 новою частиною 5 такого змісту:
«5. Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади мають офіційний веб-сайт на якому оприлюднюють всі рішення (накази тощо), що прийняті міністерством та роз’яснення, які даються його посадовими особами. Створення друкованих видань Міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади не допускається.».
 
Відхилено   4. Зразки печаток, бланків і табличок (вивісок) міністерств, інших центральних органів виконавчої влади затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
25. Стаття 5. Утворення, реорганізація та ліквідація міністерств та інших центральних органів виконавчої влади
 
   Стаття 5. Утворення, реорганізація та ліквідація міністерств та інших центральних органів виконавчої влади
 
26. 1. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади утворюються, реорганізуються та ліквідуються Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України.
 
   1. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади утворюються, реорганізуються та ліквідуються Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України.
 
27. 2. Члени Кабінету Міністрів України можуть вносити Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо утворення, реорганізації або ліквідації міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.
 
   2. Члени Кабінету Міністрів України можуть вносити Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо утворення, реорганізації або ліквідації міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.
 
28. 3. Утворення, реорганізація та ліквідація міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади здійснюються з урахуванням завдань Кабінету Міністрів України, а також з урахуванням необхідності забезпечення здійснення повноважень органів виконавчої влади і недопущення дублювання повноважень.
 
   3. Утворення, реорганізація та ліквідація міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади здійснюються з урахуванням завдань Кабінету Міністрів України, а також з урахуванням необхідності забезпечення здійснення повноважень органів виконавчої влади і недопущення дублювання повноважень.
 
29. 4. Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади утворюється шляхом утворення нового органу влади або в результаті реорганізації (злиття, поділу, перетворення) одного чи кількох центральних органів виконавчої влади.
 
-27- Ключковський Ю.Б.
Частину четверту статті 5 доповнити реченням: «Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади вважається утвореним з дня набрання чинності указом Президента України про його утворення чи про реорганізацію відповідних центральних органів виконавчої влади».
 
Відхилено   4. Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади утворюється шляхом утворення нового органу влади або в результаті реорганізації (злиття, поділу, перетворення) одного чи кількох центральних органів виконавчої влади.
 
30. 5. Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади припиняється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
 
   5. Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади припиняється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
 
31. 6. Державна реєстрація міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади як юридичної особи здійснюється в триденний строк з дня набрання чинності актом Президента України про призначення керівника новоутвореного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади.
 
-28- Рибаков І.О.
Частину шосту статті 5 викласти в такій редакції:
«6. Державна реєстрація міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади як юридичної особи здійснюється в триденний строк з дня набрання чинності актом Президента України про утворення міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади.
Здійснення заходів щодо державної реєстрації міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади як юридичної особи покладається на уповноваженого вищестоящого органу».
 
Відхилено   6. Державна реєстрація міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади як юридичної особи здійснюється у триденний строк з дня набрання чинності актом Президента України про призначення керівника новоутвореного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади.
 
32. Здійснення заходів щодо державної реєстрації міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади як юридичної особи покладається на керівника такого органу.
 
   Здійснення заходів щодо державної реєстрації міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади як юридичної особи покладається на керівника такого органу.
 
33. 7. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, щодо яких набрав чинності акт Президента України про їх припинення, продовжують здійснювати повноваження та функції у визначених сферах компетенції до завершення здійснення заходів з утворення міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, до якого переходять повноваження та функції міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, що припиняється, та можливості забезпечення здійснення ним цих функцій і повноважень, про що видається відповідний акт Кабінету Міністрів України.
 
-29- Ключковський Ю.Б.
Частину сьому статті 5 викласти у такій редакції:
«7. Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади вважається припиненим з дня набрання чинності указом Президента України про його припинення.
Кабінет Міністрів України до набрання чинності указом Президента України, зазначеним в абзаці першому цієї частини, вживає заходів з утворення міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, до якого переходять повноваження та функції міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, що припиняється, та можливості забезпечення здійснення ним цих функцій і повноважень».
 
Відхилено   7. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, щодо яких набрав чинності акт Президента України про їх припинення, продовжують здійснювати повноваження та функції у визначених сферах компетенції до завершення здійснення заходів з утворення міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, до якого переходять повноваження та функції міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, що припиняється, та можливості забезпечення здійснення ним цих функцій і повноважень, про що видається відповідний акт Кабінету Міністрів України.
 
34. 8. У разі потреби при ліквідації міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади визначається орган виконавчої влади, якому передаються повноваження та функції міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, який ліквідується.
 
-30- Ключковський Ю.Б.
У частині восьмій статті 5 слова «У разі потреби при ліквідації» замінити словами «Указом Президента України про ліквідацію».
 
Враховано   8. Указом Президента України про ліквідацію міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади визначається орган виконавчої влади, якому передаються повноваження та функції міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, що ліквідується.
 
35. 9. Порядок здійснення заходів, пов'язаних з утворенням, реорганізацією чи ліквідацією міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, визначається Кабінетом Міністрів України.
 
-31- Ключковський Ю.Б.
Частину дев’яту статті 5 доповнити на початку реченням: «Строки здійснення заходів, пов’язаних з утворенням, реорганізацією чи ліквідацією міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, визначаються указом Президента України».
 
Відхилено   9. Порядок здійснення заходів, пов'язаних з утворенням, реорганізацією чи ліквідацією міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, визначається Кабінетом Міністрів України.
 
    -32- Логвиненко О.С.
Статтю 5 доповнити новим пунктом 10 наступного змісту:
«10. Не вважається перетворенням зміна назви міністерства та іншого органу виконавчої влади.»
 
Відхилено    
36. Розділ ІІ
 
   Розділ ІІ
 
37. МІНІСТЕРСТВА
 
   МІНІСТЕРСТВА
 
38. Стаття 6. Міністерство
 
   Стаття 6. Міністерство
 
39. 1. Міністерство є центральним органом виконавчої влади, який формує та реалізує державну політику в одній чи декількох визначених Президентом України сферах, проведення якої покладено на Кабінет Міністрів України Конституцією та законами України.
 
-33- Логвиненко О.С.
Пункт 1 статті 6 викласти у наступній редакції:
«1. Міністерство є центральним органом виконавчої влади, який утворюється для організації та здійснення державного управління у найважливіших сферах суспільного та державного життя. Міністерство формує та забезпечує проведення державної політики у відповідній сфері, спрямованої передусім на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України.»
 
Відхилено   1. Міністерство є центральним органом виконавчої влади, який формує та реалізує державну політику в одній чи декількох визначених Президентом України сферах, проведення якої покладено на Кабінет Міністрів України Конституцією та законами України.
 
40. 2. Міністерство очолює міністр України (далі - міністр), який є членом Кабінету Міністрів України.
 
   2. Міністерство очолює міністр України (далі - міністр), який є членом Кабінету Міністрів України.
 
41. 3. Порядок призначення на посаду та звільнення з посади, припинення повноважень на посаді міністра, а також статус міністра як члена Кабінету Міністрів України, визначаються Конституцією України та Законом України "Про Кабінет Міністрів України".
 
   3. Порядок призначення на посаду та звільнення з посади, припинення повноважень на посаді міністра, а також статус міністра як члена Кабінету Міністрів України, визначаються Конституцією України та Законом України "Про Кабінет Міністрів України".
 
42. Стаття 7. Завдання міністерства
 
-34- Матвієнко А.С.
Назву статті 7 викласти у такій редакції: «Функції та повноваження міністерства».
 
Відхилено   Стаття 7. Завдання міністерства
 
    -35- Яворівський В.О.
У назві статті 7 слово "завдання" замінити на "функції та повноваження".
У частині 1 статті 7 слово "завданнями" замінити на "функціями та повноваженнями".
У пункті 5 частині 1 статті 7 слово "завдань" замінити на "функцій та повноважень".
У назві статті 17 слово "завдання" замінити на "функції та повноваження".
У частині 1 статті 17 слово "завданнями" замінити на "функціями та повноваженнями".
У пункті 5 частині 1 статті 17 слово "завдань" замінити на "функцій та повноважень".
У частині 2 статті 17 слово "завдань" замінити на "функцій та повноважень".
Обґрунтування:
Діяльність органів виконавчої влади має перманентний та безперервний характер, використання самого терміну "завдання" у даному випадку не має під собою раціональної основи. Під завданнями зазвичай розуміють: 1) запланований для виконання обсяг роботи, що рано чи пізно може бути повністю виконаний; 2) мета або замисел, які (хоча б теоретично) можуть бути досягнуті. Якщо завдання – в це те, що необхідно зробити, то функція – це діяльність, процес вирішення завдання.
З огляду на зазначене, у загальній правовій регламентації діяльності центральних органів виконавчої влади доцільним вбачається викладення не завдань, а функцій та повноважень, адже функції безпосередньо реалізуються через повноваження державного органу.
 
Відхилено    
43. 1. Основними завданнями міністерства як органу, що формує та реалізує державну політику в одній чи декількох сферах, є:
 
-36- Матвієнко А.С.
В частині першій статті 7 слово «завданнями» замінити словом «функціями та повноваженнями».
 
Відхилено   1. Основними завданнями міністерства як органу, що формує та реалізує державну політику в одній чи декількох сферах, є:
 
44. 1) забезпечення нормативно-правового регулювання;
 
   1) забезпечення нормативно-правового регулювання;
 
45. 2) визначення пріоритетних напрямів розвитку;
 
   2) визначення пріоритетних напрямів розвитку;
 
46. 3) інформування та надання роз'яснень щодо здійснення державної політики;
 
   3) інформування та надання роз'яснень щодо здійснення державної політики;
 
47. 4) узагальнення практики застосування законодавства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення та внесення в установленому порядку проектів законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України;
 
   4) узагальнення практики застосування законодавства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення та внесення в установленому порядку проектів законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України;
 
48. 5) здійснення інших завдань, визначених законами України та покладених на нього Президентом України.
 
-37- Логвиненко О.С.
У пункті 5 статті 7 слова «та покладенних на нього Президентом України» виключити.
 
Відхилено   5) здійснення інших завдань, визначених законами України та покладених на нього актами Президента України.
 
    -38- Ключковський Ю.Б.
У пункті 5 статті 7 слова «Президентом України» замінити словами «актами Президента України».
 
Враховано    
49. Стаття 8. Міністр
 
-39- Гордієнко С.В.
В тексті статті 8 та подальших статей законопроекту слова «апарат міністерства» та слова «апарат центрального органу виконавчої влади» в усіх відмінках замінити відповідно словами «міністерство» та «центральний орган виконавчої влади» у відповідних відмінках.
В тексті статті 8 та подальших статей законопроекту слова «заступник міністра – керівник апарату» в усіх відмінках вилучити.
Обґрунтування.
У проекті Закону запроваджується ідея розмежування між поняттями міністерства (як органу) та апарату міністерства як організаційно поєднаної сукупності підрозділів і посад, що забезпечують діяльність міністра, а також виконання покладених на міністерство завдань, керівництво якими покладається на різних осіб (міністр здійснює керівництво міністерством, а заступник міністра – керівник апарату – керівництво апаратом міністерства).
Запровадження зазначеного положення зводиться до того, що під міністерством можна розуміти виключно міністра, який його очолює та його заступників, при цьому апарат міністерства буде здійснювати виключно організаційне, правове, документальне, інформаційне та інше обслуговування міністра та його заступника.
Однак міністерство це не просто апарат який забезпечує діяльність міністра та його заступників, а державний орган, який виконує законодавчо визначені функції, нормативно-правові акти від імені якого підписує міністр та який складається з колективу державних службовців, на яких покладено виконання завдань і функцій держави.
Крім того, визначення основним завданням заступника міністра - керівника апарату – забезпечення діяльності апарату міністерства, стабільності і наступності у його роботі, організація поточної роботи, пов'язаної зі здійсненням повноважень міністерства суперечить принципу єдиноначальності.
Крім того, оскільки міністр очолює відповідне міністерство та особисто несе відповідальність за стан справ у доручених сферах державного управління, призначення на посади та звільнення з посад державних службовців міністерства, присвоєння їм рангів державних службовців, прийняття рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності повинно покладатись виключно на нього.
 
Відхилено   Стаття 8. Міністр
 
50. 1. Міністр як член Кабінету Міністрів України здійснює повноваження, визначенні Законом України "Про Кабінет Міністрів України", в тому числі щодо спрямування та координації діяльності центральних органів виконавчої влади.
 
   1. Міністр як член Кабінету Міністрів України здійснює повноваження, визначенні Законом України "Про Кабінет Міністрів України", в тому числі щодо спрямування та координації діяльності центральних органів виконавчої влади.
 
51. 2. Міністр як керівник міністерства:
 
   2. Міністр як керівник міністерства:
 
52. 1) очолює міністерство, здійснює керівництво його діяльністю;
 
-40- Яворівський В.О.
Пункт 1 частини 2 статті 8 законопроекту викласти у такій редакції:
"1) очолює міністерство, здійснює керівництво його діяльністю та несе персональну відповідальність за роботу очолюваного ним міністерства;"
Обґрунтування:
У статті 8 проекту закріплюються повноваження міністра як керівника міністерства, але звертає на себе увагу відсутність припису про те, що міністр несе персональну відповідальність за роботу очолюваного ним міністерства, що є обов’язковою ознакою закріпленого у статті 2 проекту принципу єдиноначальності. Адже цей принцип крім визначення одного центру прийняття рішення передбачає персональну відповідальність керівника за прийняття тих чи інших рішень та виконання завдань.
 
Відхилено   1) очолює міністерство, здійснює керівництво його діяльністю;
 
53. 2) визначає пріоритети роботи міністерства та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи міністерства, звіти про їх виконання;
 
   2) визначає пріоритети роботи міністерства та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи міністерства, звіти про їх виконання;
 
54. 3) в межах компетенції організовує та контролює виконання апаратом міністерства та територіальними органами міністерства Конституції України, законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України;
 
-41- Яворівський В.О.
У підпунктах 3 та 28 частини 2 статті 8, пункті 3 частини 4 статті 10, частині 1 статті 15, пункті 2 частини 4 статті 19, частині 1 статті 23 словосполучення "та доручень" вилучити.
Обґрунтування:
Конституція України не передбачає видання Президентом України такого виду актів, як доручення. Зокрема, відповідно до положення частини 3 статті 106 Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на території України. Отже, пропозиція наділити Главу держави повноваженням видавати доручення, як акт, не узгоджується з конституційною нормою частини 2 статті 19, згідно з якою "органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України".
 
Відхилено   3) в межах компетенції організовує та контролює виконання апаратом міністерства та територіальними органами міністерства Конституції України, законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України;
 
    -42- Матвієнко А.С.
У підпункті третьому частини 2 статті 8 вилучити словосполучення «актів та доручень Президента України» у зв'язку із суперечністю Конституції України.
 
Відхилено    
    -43- Ключковський Ю.Б.
Логвиненко О.С.
Стецьків Т.С.
У пункті 3 частини другої статті 8 виключити слова «та доручень» (суперечить статті 106, частині третій статті 113 Конституції України).
 
Відхилено    
55. 4) забезпечує виконання зобов'язань, взятих за міжнародними договорами України;
 
   4) забезпечує виконання зобов'язань, взятих за міжнародними договорами України;
 
56. 5) вносить Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо призначення на посади першого заступника міністра, заступника міністра (у разі введення), заступника міністра - керівника апарату;
 
   5) вносить Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо призначення на посади першого заступника міністра, заступника міністра (у разі введення), заступника міністра - керівника апарату;
 
57. 6) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату міністерства, призначає на посади та звільняє з посад їх керівників і заступників керівників, працівників патронатної служби міністра;
 
-44- Гордієнко С.В.
Після пункту 6 частини другої статті 8 до повнити новими пунктами в такій редакції:
«7) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців міністерства, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
8) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників міністерства, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;».
 
Відхилено   6) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату міністерства, призначає на посади та звільняє з посад їх керівників і заступників керівників, працівників патронатної служби міністра;
 
58. 7) вносить Кабінету Міністрів України подання про утворення в межах граничної чисельності державних службовців та працівників апарату міністерства і коштів, передбачених на утримання міністерства, ліквідацію, реорганізацію територіальних органів міністерства як юридичних осіб публічного права, затверджує положення про них;
 
-45- Логвиненко О.С.
У підпункті 7 пункту 2 слова «публічного права» виключити.
 
Відхилено   7) вносить Кабінету Міністрів України подання про утворення в межах граничної чисельності державних службовців та працівників апарату міністерства і коштів, передбачених на утримання міністерства, ліквідацію, реорганізацію територіальних органів міністерства як юридичних осіб публічного права, затверджує положення про них;
8) затверджує структуру апарату міністерства і його територіальних органів;
 
    -46- Стецьків Т.С.
Частину другу статті 8 після пункту 7 доповнити новим пунктом такого змісту:
«8) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо утворення, реорганізації та ліквідації урядових органів у системі міністерства, а також про призначення на посаду та звільнення з посади їх керівників»; нумерацію пунктів 8 – 28 частини другої статті 8 змінити на 9 – 29 відповідно.
 
Відхилено    
    -47- Черноморов О.М.
Пункт 7 після слів "затверджує положення про них" доповнити словами "у порядку, визначеному цим законом";
 
Відхилено    
    -48- Ключковський Ю.Б.
Доповнити частину другу статті 8 пунктом 8 у такій редакції:
«8) за погодженням із Міністерством фінансів України затверджує штатний розпис та кошторис міністерства, за поданням заступника міністра – керівника апарату затверджує структуру апарату міністерства;»
У зв’язку з цим пункти 8-28 частини другої статті 8 вважати пунктами 9-29 відповідно.
 
Враховано частково    
    -49- Касянюк О.Р.
Доповнити частини другу статті 8 законопроекту пунктом 8 у такій редакції:
«затверджує структуру апарату міністерства і його територіальних органів». У зв‘язку з цим пункти 8-28 частини другої статті 8 законопроекту вважати пунктами 9-29.
 
Враховано    
59. 8) утворює, ліквідовує, реорганізовує за погодженням з Кабінетом Міністрів України територіальні органи міністерства як структурні підрозділи апарату міністерства, що не мають статусу юридичної особи;
 
-50- Черноморов О.М.
У пункті 8 слова "з Кабінетом Міністрів України" замінити словами "з Кабінетом Міністрів України, а на території Автономної Республіки Крим – з Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим";
 
Відхилено   9) утворює, ліквідовує, реорганізовує за погодженням з Кабінетом Міністрів України територіальні органи міністерства як структурні підрозділи апарату міністерства, що не мають статусу юридичної особи;
 
60. 9) призначає на посади керівників територіальних органів міністерства за погодженням з головами місцевих державних адміністрацій та їх заступників та звільняє їх з посад;
 
-51- Мірошниченко Ю.Р.
У частині другій статті 8:
1) пункт 9 викласти у такій редакції:
«9) призначає на посади та звільняє з посад за погодженням з головами місцевих державних адміністрацій керівників територіальних органів міністерства;»;
2) у пункті 10 слова «погодити призначення» замінити словами «погодити призначення, звільнення»;
3) у пункті 11 слова «призначає на посади за погодженням з головами місцевих державних адміністрацій та звільняє з посад їх керівників» замінити словами «призначає на посади та звільняє з посад за погодженням з головами місцевих державних адміністрацій їх керівників».
 
Відхилено   10) призначає на посади керівників територіальних органів міністерства за погодженням з головами місцевих державних адміністрацій та їх заступників та звільняє їх з посад;
 
    -52- Кармазін Ю.А.
Пункт 9 частини 1 статті 8 викласти в такій редакції:
«9) призначає на посади керівників територіальних органів міністерства та звільняє їх з посад;», виключивши слова: «за погодженням з головами місцевих державних адміністрацій та їх заступників».
У випадку не підтримки цієї пропозиції, пункт 9 частини 1 статті 8 викласти в такій редакції:
«9) призначає на посади керівників територіальних органів міністерства за погодженням з головами місцевих державних адміністрацій (за виключенням органу Міністерства внутрішніх справ) та їх заступників та звільняє їх з посад;».
 
Відхилено    
    -53- Черноморов О.М.
У пункті 9 слова "звільняє їх з посад" замінити словами "звільняє їх з посад, якщо інше не передбачене цим законом";
 
Відхилено    
    -54- Яворівський В.О.
Боднар-Петровська О.Б.
У пункті 9 частини 2 статті 8 слова "за погодженням з головами місцевих державних адміністрацій" – вилучити.
Обґрунтування:
Необхідність погодження кандидатур керівників територіальних органів будь-якого міністерства з головами місцевих державних адміністрацій не є достатньо обґрунтованою. Причетність місцевих державних адміністрацій до кадрових призначень у системі відповідного міністерства безпосередньо не випливає з положень Конституції України і не передбачена Законом України "Про місцеві державні адміністрації".
У статті 31 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" передбачено інший механізм взаємодії місцевих державних адміністрацій та територіальних органів міністерств. Наприклад, голова місцевої державної адміністрації має право порушувати перед міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади вмотивовані питання про відповідність займаній посаді керівників їх територіальних органів, на підставі чого міністерство, інший центральний орган виконавчої влади повинен у місячний термін прийняти рішення та дати обґрунтовану відповідь. Зазначене право не матиме сенсу, якщо голова місцевої адміністрації зможе порушувати питання про відповідність займаній посаді керівника територіального органу, кандидатуру якого він сам погодив.
 
Відхилено    
    -55- Черноморов О.М.
У підпункті 9 пункту 2 слова «їх заступників» виключити.
 
Відхилено    
    -56- Черноморов О.М.
Доповнити пунктом 9-1 такого змісту:
"9-1) на території Автономної Республіки Крим призначає на посади керівників територіальних органів міністерства за погодженням із Головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим";
 
Відхилено    
61. 10) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції у разі вмотивованої відмови голови обласної державної адміністрації (підтримки головою обласної державної адміністрації вмотивованої відмови голови районної державної адміністрації) погодити призначення керівника територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується міністром, керівника підприємства, установи, організації, що належить до сфери управління цього міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується міністром, -про надання Кабінетом Міністрів України згоди на призначення такого керівника;
 
-57- Яворівський В.О.
Боднар-Петровська О.Б.
Пункт 10 частини 2 статті 8 вилучити.
 
Відхилено   11) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції у разі вмотивованої відмови Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласної державної адміністрації (підтримки головою обласної державної адміністрації вмотивованої відмови голови районної державної адміністрації) погодити призначення керівника територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується міністром, керівника підприємства, установи, організації, що належить до сфери управління цього міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується міністром, – про надання Кабінетом Міністрів України згоди на призначення такого керівника;
 
    -58- Черноморов О.М.
Пункт 10 викласти в наступній редакції:
"10) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції у разі вмотивованої відмови Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласної державної адміністрації (підтримки головою обласної державної адміністрації вмотивованої відмови голови районної державної адміністрації) погодити призначення керівника територіального органа міністерства, іншого центрального органа виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується міністром, керівника підприємства, установи, організації, що належить до сфери управління цього міністерства, іншого центрального органа виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується міністром, – про надання Кабінетом Міністрів України згоди на призначення такого керівника";
 
Враховано    
    -59- Кармазін Ю.А.
Пункт 10 частини 1 статті 8 викласти в такій редакції:
«10) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції у разі вмотивованої відмови голови обласної державної адміністрації (підтримки головою обласної державної адміністрації вмотивованої відмови голови районної державної адміністрації) погодити призначення керівника територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується міністром (за виключенням органу Міністерства внутрішніх справ, підрозділу Державної податкової служби України), – про надання Кабінетом Міністрів України згоди на призначення такого керівника;», виключивши слова: «керівника підприємства, установи, організації, що належить до сфери управління цього міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується міністром,».
 
Відхилено    
62. 11) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи, організації, що належить до сфери управління цього міністерства, затверджує їхні положення (статути), призначає на посади за погодженням з головами місцевих державних адміністрацій та звільняє з посад їх керівників, крім випадків, установлених законом, здійснює у межах своїх повноважень інші функції з управління об'єктами державної власності;
 
   12) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи, організації, що належить до сфери управління цього міністерства, затверджує їхні положення (статути), призначає на посади за погодженням з головами місцевих державних адміністрацій та звільняє з посад їх керівників, крім випадків, установлених законом, здійснює у межах своїх повноважень інші функції з управління об'єктами державної власності;
 
63. 12) притягує до дисциплінарної відповідальності керівників державних підприємств, установ, організацій, що перебувають у сфері управління відповідного міністерства;
 
   13) притягує до дисциплінарної відповідальності керівників державних підприємств, установ, організацій, що перебувають у сфері управління відповідного міністерства;
 
64. 13) скасовує повністю чи в окремій частині акти територіальних органів міністерства;
 
-60- Черноморов О.М.
У пункті 13 слова "органів міністерства" замінити словами "органів міністерства, якщо вони суперечать чинному законодавству України".
 
Відхилено   14) скасовує повністю чи в окремій частині акти територіальних органів міністерства;
 
    -61- Стецьків Т.С.
Пункт 13 частини другої статті 8 після слів «територіальних органів міністерства» доповнити словами «та накази керівників урядових органів».
 
Відхилено    
65. 14) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності першого заступника та заступника міністра (у разі введення), заступника міністра - керівника апарату;
 
   15) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності першого заступника та заступника міністра (у разі введення), заступника міністра - керівника апарату;
 
66. 15) порушує в установленому порядку питання щодо присвоєння рангу державного службовця заступнику міністра - керівнику апарату;
 
-62- Ключковський Ю.Б.
Пункт 15 частини другої статті 8 після слів «державного службовця» доповнити словами «першому заступнику міністра, заступнику міністра (у разі введення)».
 
Відхилено   16) порушує в установленому порядку питання щодо присвоєння рангу державного службовця заступнику міністра - керівнику апарату;
 
    -63- Гордієнко С.В.
Пункт 15 частини другої статті 8 виключити.
 
Відхилено    
67. 16) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату міністерства, керівників та заступників керівників територіальних органів міністерства, присвоює їм ранги державних службовців;
 
-64- Стецьків Т.С.
Пункт 16 частини другої статті 8 після слів «територіальних органів міністерства» доповнити словами: «керівників та заступників керівників урядових органів, керівників територіальних підрозділів урядових органів».
 
Відхилено   17) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату міністерства, керівників та заступників керівників територіальних органів міністерства, присвоює їм ранги державних службовців;
 
    -65- Гордієнко С.В.
Після пункту 16 частини другої статті 8 доповнити новим пунктом в такій редакції:
«17) забезпечує формування в установленому порядку кадрового резерву міністерства, організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та працівників міністерства, а також осіб, включених до кадрового резерву;»;
 
Відхилено    
68. 17) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовців та працівників апарату міністерства, його територіальних органів до відзначення державними нагородами України;
 
   18) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовців та працівників апарату міністерства, його територіальних органів до відзначення державними нагородами України;
 
69. 18) представляє міністерство у публічно-правових відносинах з іншими органами, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами;
 
   19) представляє міністерство у публічно-правових відносинах з іншими органами, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами;
 
70. 19) у передбачених законодавством випадках погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
 
   20) у передбачених законодавством випадках погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
 
71. 20) визначає обов'язки першого заступника міністра, заступника міністра (у разі введення) та заступника міністра-керівника апарату, розподіл повноважень міністра між першим заступником міністра та заступником міністра (у разі введення), які вони здійснюють у разі його відсутності;
 
   21) визначає обов'язки першого заступника міністра, заступника міністра (у разі введення) та заступника міністра-керівника апарату, розподіл повноважень міністра між першим заступником міністра та заступником міністра (у разі введення), які вони здійснюють у разі його відсутності;
 
72. 21) скасовує повністю чи в окремій частині накази заступника міністра - керівника апарату;
 
   22) скасовує повністю чи в окремій частині накази заступника міністра - керівника апарату;
 
73. 22) залучає державних службовців та працівників територіальних органів міністерства, а за домовленістю з керівниками - державних службовців та працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій до розгляду питань, що належать до компетенції міністерства;
 
-66- Ключковський Ю.Б.
У пункті 22 частини другої статті 8 слова «домовленістю з керівниками» замінити словом «згодою керівників».
 
Враховано   23) залучає державних службовців та працівників територіальних органів міністерства, а за згодою керівників - державних службовців та працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій до розгляду питань, що належать до компетенції міністерства;
 
74. 23) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є міністерство;
 
   24) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є міністерство;
 
75. 24) утворює комісії, робочі та експертні групи;
 
   25) утворює комісії, робочі та експертні групи;
 
76. 25) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;
 
   26) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;
 
77. 26) підписує накази міністерства;
 
   27) підписує накази міністерства;
 
78. 27) дає обов'язкові для виконання державними службовцями та працівниками апарату міністерства доручення;
 
-67- Гордієнко С.В.
Після пункту 27 частини другої статті 8 доповнити новим пунктом в такій редакції:
«28) за погодженням із Міністерством фінансів України затверджує штатний розпис та кошторис міністерства;»;
 
Відхилено   28) дає обов'язкові для виконання державними службовцями та працівниками апарату міністерства доручення;
 
79. 28) здійснює інші повноваження відповідно до Конституції України, цього та інших законів, а також актів та доручень Президента України.
 
-68- Логвиненко О.С.
Підпункт 28 пункту 2 викласти у наступній редакції:
«здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів.».
 
Відхилено   29) здійснює інші повноваження відповідно до Конституції України, цього та інших законів, а також актів та доручень Президента України.
 
    -69- Ключковський Ю.Б.
Стецьків Т.С.
У пункті 28 частини другої статті 8 виключити слова «та дорученнями» (суперечить статті 106, частині третій статті 113 Конституції України).
 
Відхилено    
    -70- Матвієнко А.С.
У пункті 28 частини другої статті 8 вилучити словосполучення «а також актів та доручень Президента України.» у зв'язку з суперечністю Конституції України.
 
Відхилено    
    -71- Логвиненко О.С.
Доповнити пункт 2 статті 8 новими підпунктами наступного змісту:
« затверджує штатний розпис та кошторис міністерства за погодженням з Міністерством фінансів України;
веде особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції міністерства;
веде переговори і підписує міжнародні договори України відповідно до наданих йому повноважень
подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів України, актів Кабінету Міністрів України, розробником яких є міністерство та центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується через міністра;»
 
Відхилено    
80. Стаття 9. Перший заступник міністра, заступник міністра
 
   Стаття 9. Перший заступник міністра, заступник міністра
 
81. 1. Міністр має першого заступника, який здійснює визначені міністром обов'язки.
 
   1. Міністр має першого заступника, який здійснює визначені міністром обов'язки.
 
82. У разі необхідності для забезпечення здійснення міністерством окремих завдань рішенням Президента України у структурі міністерства може бути введено посаду заступника міністра.
 
-72- Логвиненко О.С.
В абзаці другому пункту 1 статті 9 слова «рішенням Президента України» виключити.
 
Відхилено   У разі необхідності для забезпечення здійснення міністерством окремих завдань рішенням Президента України у структурі міністерства може бути введено посаду заступника міністра.
 
    -73- Стецьків Т.С.
У абзаці другому частини першої статті 9 слова «рішенням Президента України» замінити словами «рішенням Кабінету Міністрів України за поданням відповідного міністра»
 
Відхилено    
83. 2. Перший заступник міністра та заступник міністра (у разі введення) призначаються на посади за поданням Прем'єр-міністра України та звільняються з посад Президентом України.
 
-74- Ключковський Ю.Б.
В абзацах першому та другому частини другої статті 9 слово «Президентом», «Президента» замінити словами «Кабінетом Міністрів», «Кабінету Міністрів» відповідно (суперечить статті 106 Конституції України).
 
Відхилено   2. Перший заступник міністра та заступник міністра (у разі введення) призначаються на посади за поданням Прем'єр-міністра України та звільняються з посад Президентом України.
 
    -75- Боднар-Петровська О.Б.
Частину другу статті 9 викласти у такій редакції:
"2. Перший заступник міністра та заступник міністра (у разі введення) призначаються на посади за поданням Прем'єр-міністра України та звільняються з посад Кабінетом Міністрів України.
Прем'єр-міністр України вносить на розгляд Кабінету Міністрів України подання про призначення на посади першого заступника міністра та заступника міністра (у разі введення) відповідно до пропозицій відповідного міністра".
 
Відхилено    
    -76- Стецьків Т.С.
Частину другу статті 9 викласти у такій редакції:
«Перший заступник міністра та заступник міністра (у разі введення) призначаються на посади та звільняються з посад Кабінетом Міністрів України за поданням відповідного міністра».
 
Відхилено    
    -77- Яворівський В.О.
Абзац перший частини 2 статті 9 викласти у такій редакції:
«2. Перший заступник міністра та заступник міністра (у разі введення) призначаються на посаду та звільняються з посади Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України.»
 
Відхилено    
    -78- Рибаков І.О.
Абзац перший частини другої статті 9 викласти в такій редакції:
«2. Перший заступник міністра та заступник міністра (у разі введення) призначаються на посади за поданням міністра та звільняються з посад Кабінетом Міністрів України.».
 
Відхилено    
84. Прем'єр-міністр України вносить на розгляд Президента України подання про призначення на посади першого заступника міністра та заступника міністра (у разі введення) відповідно до пропозицій відповідного міністра.
 
   Прем'єр-міністр України вносить на розгляд Президента України подання про призначення на посади першого заступника міністра та заступника міністра (у разі введення) відповідно до пропозицій відповідного міністра.
 
85. У разі звільнення міністра перший заступник міністра та заступник міністра (у разі введення) звільняються з посад Президентом України.
 
-79- Ключковський Ю.Б.
Яворівський В.О.
Абзац третій частини другої статті 9 виключити (порушення принципу особистої відповідальності).
 
Відхилено   У разі звільнення міністра перший заступник міністра та заступник міністра (у разі введення) звільняються з посад Президентом України.
 
86. 3. Особа, яка призначається на посаду першого заступника міністра чи заступника міністра (у разі введення), повинна відповідати вимогам до членів Кабінету Міністрів України, передбаченим Законом України "Про Кабінет Міністрів України".
 
-80- Гордієнко С.В.
Частини третю, п’яту, шосту статті 9 виключити.
У зв’язку із цим частину четверту вважати частиною третьою.
 
Відхилено   3. Особа, яка призначається на посаду першого заступника міністра чи заступника міністра (у разі введення), повинна відповідати вимогам до членів Кабінету Міністрів України, передбаченим Законом України "Про Кабінет Міністрів України".
 
87. 4. Перший заступник міністра, заступник міністра (у разі введення) дають обов'язкові до виконання державними службовцями та працівниками апарату міністерства та його територіальних органів (у разі утворення) доручення.
 
   4. Перший заступник міністра, заступник міністра (у разі введення) дають обов'язкові до виконання державними службовцями та працівниками апарату міністерства та його територіальних органів (у разі утворення) доручення.
 
88. 5. Посади першого заступника міністра та заступника міністра (у разі введення) належать до політичних посад, на які не поширюється трудове законодавство та законодавство про державну службу.
 
-81- Логвиненко О.С.
Пункт 5 статті 9 викласти у наступній редакції:
«На першого заступника і заступника міністра поширюється дія законодавства про державну службу.».
 
Відхилено   5. Посади першого заступника міністра та заступника міністра (у разі введення) належать до політичних посад, на які не поширюється трудове законодавство та законодавство про державну службу.
 
    -82- Боднар-Петровська О.Б.
Частину п'яту статті 9 викласти у такій редакції:
"5. Перший заступник міністра та заступник міністра (у разі введення) є державними службовцями".
 
Відхилено    
    -83- Ключковський Ю.Б.
Частину п’яту статті 9 викласти у такій редакції:
«5. Перший заступник міністра, заступник міністра (у разі введення) є державними службовцями відповідно до Закону України «Про державну службу».
 
Відхилено    
89. 6. Соціальне та інше забезпечення першого заступника міністра, заступника міністра (у разі введення) здійснюється в порядку та на умовах, визначених Законом України "Про Кабінет Міністрів України" для членів Кабінету Міністрів України.
 
-84- Ключковський Ю.Б.
Логвиненко О.С.
Частину шосту статті 9 виключити.
 
Відхилено   6. Соціальне та інше забезпечення першого заступника міністра, заступника міністра (у разі введення) здійснюється в порядку та на умовах, визначених Законом України "Про Кабінет Міністрів України" для членів Кабінету Міністрів України.
 
    -85- Гордієнко С.В.
Доповнити статтю 9 новою частиною четвертою, виклавши її в такій редакції:
«4. У разі звільнення міністра, його повноваження до призначення на цю посаду іншої особи, крім тих, які за Конституцією та законами України виконуються особисто міністром, здійснює за посадою перший заступник міністра, а в разі неможливості виконання ним цих повноважень – один із заступників міністра відповідно до встановленого міністром розподілу обов'язків.»
 
Відхилено    
90. Стаття 10. Заступник міністра - керівник апарату
 
-86- Гордієнко С.В.
Статтю 10 законопроекту виключити.
 
Відхилено   Стаття 10. Заступник міністра - керівник апарату
 
    -87- Стецьків Т.С.
Назву статті 10 викласти у такій редакції: «Керівник апарату міністерства»
 
Відхилено    
    -88- Стецьків Т.С.
У тексті проекту Закону у всіх випадках слова «Заступник міністра – керівник апарату» замінити словами «Керівник апарату міністерства» у відповідних відмінках.
 
Відхилено    
91. 1. Заступник міністра - керівник апарату призначається на посаду за поданням Прем'єр-міністра України та звільняється з посади Президентом України.
 
-89- Рибаков І.О.
Частину першу статті 10 викласти в такій редакції:
«1. Заступник міністра – керівник апарату призначається на посаду за поданням міністра та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України.
Міністр вносить на розгляд Кабінету Міністрів України подання про призначення на посаду заступника міністра – керівника апарату.
Заступник міністра – керівник апарату є державним службовцем».
 
Відхилено   1. Заступник міністра - керівник апарату призначається на посаду за поданням Прем'єр-міністра України та звільняється з посади Президентом України.
 
    -90- Боднар-Петровська О.Б.
Частину першу статті 10 викласти у такій редакції:
"1. Заступник міністра – керівник апарату призначається на посаду за поданням Прем'єр-міністра України та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України.
Прем'єр-міністр України вносить на розгляд Кабінету Міністрів України подання про призначення на посаду заступника міністра - керівника апарату відповідно до пропозиції відповідного міністра.
Заступник міністра – керівник апарату є державним службовцем".
 
Відхилено    
    -91- Ключковський Ю.Б.
В абзацах першому та другому частини першої статті 10 слово «Президентом», «Президента» замінити словами «Кабінетом Міністрів», «Кабінету Міністрів» відповідно (суперечить статті 106 Конституції України).
 
Відхилено    
    -92- Яворівський В.О.
Абзац перший частини 1 статті 10 викласти у такій редакції:
«Заступник міністра – керівник апарату призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України.»
 
Відхилено    
92. Прем'єр-міністр України вносить на розгляд Президента України подання про призначення на посаду заступника міністра - керівника апарату відповідно до пропозиції відповідного міністра.
 
   Прем'єр-міністр України вносить на розгляд Президента України подання про призначення на посаду заступника міністра - керівника апарату відповідно до пропозиції відповідного міністра.
 
93. Заступник міністра - керівник апарату є державним службовцем.
 
-93- Стецьків Т.С.
Частину першу статті 10 викласти у такій редакції:
«Керівник апарату міністерства призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням міністром кандидатури, відібраної за результатами відкритого конкурсного відбору, що проводиться в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до законодавства про державну службу.
Керівник апарату міністерства є державним службовцем і призначається на посаду строком на шість років із правом повторного призначення».
 
Відхилено   Заступник міністра - керівник апарату є державним службовцем.
 
94. 2. Кандидатами на посаду заступника міністра - керівника апарату можуть бути громадяни України, які мають вищу освіту, досвід роботи у відповідній сфері або на державній службі не менш як 10 років, у тому числі не менш як 5 років на керівних посадах, і відповідають іншим вимогам, передбаченим законодавством про державну службу.
 
   2. Кандидатами на посаду заступника міністра - керівника апарату можуть бути громадяни України, які мають вищу освіту, досвід роботи у відповідній сфері або на державній службі не менш як 10 років, у тому числі не менш як 5 років на керівних посадах, і відповідають іншим вимогам, передбаченим законодавством про державну службу.
 
95. 3. Основними завданнями заступника міністра - керівника апарату є забезпечення діяльності апарату міністерства, стабільності і наступності у його роботі, організація поточної роботи, пов'язаної зі здійсненням повноважень міністерства.
 
   3. Основними завданнями заступника міністра - керівника апарату є забезпечення діяльності апарату міністерства, стабільності і наступності у його роботі, організація поточної роботи, пов'язаної зі здійсненням повноважень міністерства.
 
96. 4. Заступник міністра - керівник апарату відповідно до покладених на нього завдань:
 
   4. Заступник міністра - керівник апарату відповідно до покладених на нього завдань:
 
97. 1) організовує роботу апарату міністерства;
 
   1) організовує роботу апарату міністерства;
 
98. 2) забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань міністерства та подає їх на розгляд міністрові;
 
   2) забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань міністерства та подає їх на розгляд міністрові;
 
99. 3) організовує та контролює виконання апаратом міністерства Конституції та законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів міністерства та доручень міністра, його першого заступника та заступника (у разі введення), звітує про їх виконання;
 
-94- Матвієнко А.С.
У пункті третьому частини четвертої статті 10 вилучити словосполучення «актів та доручень Президента України» як таке, що суперечить Конституції України.
 
Відхилено   3) організовує та контролює виконання апаратом міністерства Конституції та законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів міністерства та доручень міністра, його першого заступника та заступника (у разі введення), звітує про їх виконання;
 
    -95- Стецьків Т.С.
У пункті 3 частини четвертої статті 10 слова «та доручень» після слова «актів» виключити.
 
Відхилено    
100. 4) готує та подає на затвердження міністрові плани роботи міністерства, звітує про їх виконання;
 
   4) готує та подає на затвердження міністрові плани роботи міністерства, звітує про їх виконання;
 
101. 5) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у апараті міністерства;
 
   5) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у апараті міністерства;
 
102. 6) в межах своїх повноважень запитує та одержує в установленому порядку від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій в Україні та за її межами безоплатно інформацію, документи і матеріали, а від органів державної статистики - статистичну інформацію, необхідну для виконання покладених на міністерство завдань;
 
   6) в межах своїх повноважень запитує та одержує в установленому порядку від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій в Україні та за її межами безоплатно інформацію, документи і матеріали, а від органів державної статистики - статистичну інформацію, необхідну для виконання покладених на міністерство завдань;
 
103. 7) за погодженням із Міністерством фінансів України затверджує штатний розпис та кошторис міністерства, а за погодженням з міністром - структуру апарату міністерства;
 
-96- Логвиненко О.С.
Пункт 7 частини четвертої статті 10 виключити.
 
Відхилено   7) за погодженням із Міністерством фінансів України затверджує штатний розпис та кошторис міністерства;
 
    -97- Касянюк О.Р.
У пункті 7 частини четвертої статті 10 законопроекту слова «а за погодження з міністром – структуру апарату міністерства» виключити.
 
Враховано    
    -98- Ключковський Ю.Б.
Пункт 7 частини четвертої статті 10 викласти у такій редакції:
«7) готує та подає міністру пропозиції щодо штатного розпису та кошторису міністерства та структури апарату міністерства;».
 
Враховано частково    
104. 8) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату міністерства (крім тих, яких призначає на посади та звільняє з посад міністр), присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
 
   8) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату міністерства (крім тих, яких призначає на посади та звільняє з посад міністр), присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
 
105. 9) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату міністерства (крім тих, яких призначає на посади та звільняє з посад міністр), приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;
 
   9) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату міністерства (крім тих, яких призначає на посади та звільняє з посад міністр), приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;
 
106. 10) забезпечує формування в установленому порядку кадрового резерву міністерства, організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та працівників міністерства, а також осіб, включених до кадрового резерву;
 
   10) забезпечує формування в установленому порядку кадрового резерву міністерства, організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та працівників міністерства, а також осіб, включених до кадрового резерву;
 
107. 11) представляє міністерство як юридичну особу в цивільно-правових відносинах;
 
-99- Ключковський Ю.Б.
Пункт 11 частини четвертої статті 10 виключити.
 
Відхилено   11) представляє міністерство як юридичну особу в цивільно-правових відносинах;
 
108. 12) у межах повноважень дає обов'язкові для виконання державними службовцями та працівниками міністерства доручення;
 
   12) у межах повноважень дає обов'язкові для виконання державними службовцями та працівниками міністерства доручення;
 
109. 13) з питань, що належать до його повноважень, підписує накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання;
 
-100- Ключковський Ю.Б.
Пункт 13 частини четвертої статті 10 викласти у такій редакції:
«13) контролює виконання наказів міністра організаційно-розпорядчого характеру;» (заступник міністра не може підписувати накази міністерства за присутності міністра).
 
Відхилено   13) з питань, що належать до його повноважень, підписує накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання;
 
110. 14) вносить пропозиції міністрові щодо представлення державних службовців та працівників апарату міністерства до відзначення державними нагородами України;
 
   14) вносить пропозиції міністрові щодо представлення державних службовців та працівників апарату міністерства до відзначення державними нагородами України;
 
111. 15) у разі звільнення міністра здійснює його повноваження до призначення на цю посаду іншої особи, крім тих, які визначені пунктами 2, 5, 6 (за винятком звільнення), 7 - 10, 11 (за винятком звільнення), 20, 28 (у частині виконання повноважень міністра, які за Конституцією та законами України виконуються ним особисто) частини першої статті 8 та статтею 18 цього Закону.
 
-101- Ключковський Ю.Б.
Пункт 15 частини четвертої статті 10 виключити.
 
Відхилено   15) у разі звільнення міністра здійснює його повноваження до призначення на цю посаду іншої особи, крім тих, які визначені пунктами 2, 5, 6 (за винятком звільнення), 7 - 10, 11 (за винятком звільнення), 20, 28 (у частині виконання повноважень міністра, які за Конституцією та законами України виконуються ним особисто) частини першої статті 8 та статтею 18 цього Закону.
 
    -102- Демчишен В.В.
З метою наведення вичерпного переліку повноважень міністра, які не можуть здійснюватись заступником міністра-керівником апарату, пропоную доповнити пункт 15 частини четвертої статті 10 законопроекту посиланням на пункт 21 частини першої статті 8 Закону.
 
Відхилено    
112. Стаття 11. Апарат міністерства
 
-103- Гордієнко С.В.
Статтю 11 викласти в такій редакції:
«Структура міністерства
1. Структура міністерства – організаційно поєднана сукупність структурних підрозділів і посад, що забезпечують виконання покладених на міністерство завдань.
2. Структуру міністерства затверджує міністр.
3. Вимоги до формування структури міністерства визначаються Кабінетом Міністрів України.
4. Державні службовці міністерства призначаються на посади та звільняються з посад міністром в порядку, передбаченому законодавством про державну службу.
Працівники міністерства приймаються на роботу та звільняються з роботи міністром у порядку, передбаченому законодавством про працю.
5. Звільнення міністра не може бути підставою для звільнення державних службовців та працівників міністерства, крім працівників патронатної служби міністра.».
 
Враховано частково   Стаття 11. Апарат міністерства
 
113. 1. Апарат міністерства - організаційно поєднана сукупність структурних підрозділів і посад, що забезпечують діяльність міністра, а також виконання покладених на міністерство завдань.
 
   1. Апарат міністерства - організаційно поєднана сукупність структурних підрозділів і посад, що забезпечують діяльність міністра, а також виконання покладених на міністерство завдань.
 
114. 2. Керівником апарату міністерства є заступник міністра - керівник апарату.
 
   2. Керівником апарату міністерства є заступник міністра - керівник апарату.
 
115. 3. Структуру апарату міністерства затверджує заступник міністра - керівник апарату за погодженням з міністром.
 
-104- Логвиненко О.С.
Пункт 3 статті 11 викласти у наступній редакції:
«Структуру апарату міністерства затверджує міністр.».
 
Враховано   3. Структуру апарату міністерства затверджує міністр.
 
    -105- Ключковський Ю.Б.
Частину третю статті 11 викласти у такій редакції:
«3. Структуру апарату міністерства затверджує міністр за поданням заступника міністра – керівника апарату».
 
Враховано частково    
    -106- Касянюк О.Р.
У частині третій статті 11 законопроекту слова «заступник міністра – керівник апарату за погодженням з міністром» замінити словом «міністр».
 
Враховано    
116. 4. Вимоги до формування структури апарату міністерства визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
   4. Вимоги до формування структури апарату міністерства визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
117. 5. Державні службовці апарату міністерства, крім керівників самостійних структурних підрозділів апарату міністерства та їх заступників, а також працівників патронатної служби міністра, призначаються на посади та звільняються з посад заступником міністра - керівником апарату в порядку, передбаченому законодавством про державну службу.
 
-107- Стецьків Т.С.
У частині п’ятій статті 11 слова «а також працівників патронатної служби міністра» виключити.
 
Відхилено   5. Державні службовці апарату міністерства, крім керівників самостійних структурних підрозділів апарату міністерства та їх заступників, а також працівників патронатної служби міністра, призначаються на посади та звільняються з посад заступником міністра - керівником апарату в порядку, передбаченому законодавством про державну службу.
 
118. Працівники апарату міністерства приймаються на роботу та звільняються з роботи заступником міністра - керівником апарату у порядку, передбаченому законодавством про працю.
 
   Працівники апарату міністерства приймаються на роботу та звільняються з роботи заступником міністра - керівником апарату у порядку, передбаченому законодавством про працю.
 
119. 6. Звільнення міністра не може бути підставою для звільнення державних службовців та працівників апарату міністерства, крім працівників патронатної служби міністра.
 
   6. Звільнення міністра не може бути підставою для звільнення державних службовців та працівників апарату міністерства, крім працівників патронатної служби міністра.
 
120. Стаття 12. Патронатна служба міністра
 
   Стаття 12. Патронатна служба міністра
 
121. 1. Міністр має право на формування патронатної служби міністра у межах граничної чисельності державних службовців та працівників міністерства і витрат, передбачених на утримання міністерства.
 
-108- Стецьків Т.С.
Частину першу статті 12 доповнити реченням такого змісту: «Працівники патронатної служби міністра не є державними службовцями».
 
Відхилено   1. Міністр має право на формування патронатної служби міністра у межах граничної чисельності державних службовців та працівників міністерства і витрат, передбачених на утримання міністерства.
 
122. 2. Патронатна служба міністра здійснює консультування міністра, підготовку необхідних для виконання завдань міністерства матеріалів, забезпечує зв'язок із посадовими особами інших органів державної влади, організацію зустрічей та зв'язків із громадськістю, засобами масової інформації, а також виконує інші доручення міністра.
 
   2. Патронатна служба міністра здійснює консультування міністра, підготовку необхідних для виконання завдань міністерства матеріалів, забезпечує зв'язок із посадовими особами інших органів державної влади, організацію зустрічей та зв'язків із громадськістю, засобами масової інформації, а також виконує інші доручення міністра.
 
123. 3. Міністр самостійно визначає персональний склад патронатної служби міністра. Працівники патронатної служби міністра призначаються на посади та звільняються з посад міністром.
 
-109- Кармазін Ю.А.
Частину 3 статті 12 викласти в такій редакції:
«3. Міністр самостійно визначає персональний склад патронатної служби міністра. Працівники патронатної служби міністра призначаються на посади та звільняються з посад міністром. Працівники патронатної служби міністра звільняються також у зв’язку із звільненням міністра.
Працівник патронатної служби міністра може бути звільнений з підстав, визначених законом про державну службу, а також за рішенням міністра.».
 
Враховано   3. Міністр самостійно визначає персональний склад патронатної служби міністра. Працівники патронатної служби міністра призначаються на посади та звільняються з посад міністром. Працівники патронатної служби міністра звільняються також у зв’язку із звільненням міністра.
 
124. Працівник патронатної служби міністра може бути звільнений з підстав, визначених законом про державну службу, а також за рішенням міністра.
 
-110- Стецьків Т.С.
Абзац другий частини третьої статті 12 викласти у такій редакції: «Працівники патронатної служби міністра звільняються з посад із підстав, передбачених законодавством про працю, а також у разі припинення повноважень відповідного міністра керівником апарату міністерства».
 
Відхилено   Працівник патронатної служби міністра може бути звільнений з підстав, визначених законом про державну службу, а також за рішенням міністра.
 
125. 4. До складу патронатної служби міністра можуть бути переведені державні службовці за їх згодою.
 
   4. До складу патронатної служби міністра можуть бути переведені державні службовці за їх згодою.
 
126. 5. Державні службовці, які були переведені до патронатної служби міністра з апарату міністерства чи його територіальних органів, після звільнення з її складу поновлюються на попередній посаді або призначаються на іншу рівноцінну посаду в цьому міністерстві.
 
   5. Державні службовці, які були переведені до патронатної служби міністра з апарату міністерства чи його територіальних органів, після звільнення з її складу поновлюються на попередній посаді або призначаються на іншу рівноцінну посаду в цьому міністерстві.
 
127. У разі неможливості поновлення державного службовця на попередній посаді або призначення на іншу рівноцінну посаду, його може бути призначено за взаємною згодою на іншу посаду в цьому міністерстві.
 
   У разі неможливості поновлення державного службовця на попередній посаді або призначення на іншу рівноцінну посаду, його може бути призначено за взаємною згодою на іншу посаду в цьому міністерстві.
 
128. 6. Працівники патронатної служби міністра не мають права давати доручення державним службовцям та працівникам міністерства.
 
-111- Демчишен В.В.
Логвиненко О.С.
Враховуючи, що працівники патронатної служби забезпечують та організовують діяльність Міністра, пропонується виключити частину шосту статті 12.
 
Відхилено   6. Працівники патронатної служби міністра не мають права давати доручення державним службовцям та працівникам міністерства.
7. На працівників патронатної служби поширюється дія законодавства про державну службу з особливостями, встановленими законом.
 
    -112- Логвиненко О.С.
Доповнити статтю 12 новим пунктом наступного змісту:
«На працівників патронатної служби поширюється дія законодавства про державну службу з особливостями призначення та звільнення, встановленими законом.».
 
Відхилено    
    -113- Демчишен В.В.
З метою чіткого визначення статусу працівників патронатних служб міністрів пропоную статтю 12 законопроекту доповнити новою частиною такого змісту:
«7. На працівників патронатної служби поширюється дія законодавства про державну службу з особливостями, встановленими законом.».
 
Враховано    
129. Стаття 13. Територіальні органи міністерства
 
   Стаття 13. Територіальні органи міністерства
 
130. 1. Територіальні органи міністерства утворюються як юридичні особи публічного права в межах граничної чисельності державних службовців та працівників міністерства і коштів, передбачених на утримання міністерства, ліквідовуються, реорганізовуються за поданням міністра Кабінетом Міністрів України.
 
-114- Рибаков І.О.
Логвиненко О.С.
У пункті 1 статті 13 слова «публічного права» виключити.
 
Відхилено   1. Територіальні органи міністерства утворюються як юридичні особи публічного права в межах граничної чисельності державних службовців та працівників міністерства і коштів, передбачених на утримання міністерства, ліквідовуються, реорганізовуються за поданням міністра Кабінетом Міністрів України.
 
    -115- Черноморов О.М.
Абзац перший частини першої після слів "Кабінетом Міністрів України" доповнити словами "в порядку, визначеному цим законом".
 
Відхилено    
131. Територіальні органи міністерства можуть утворюватись, ліквідовуватись, реорганізовуватись міністром як структурні підрозділи апарату міністерства, що не мають статусу юридичної особи, за погодженням із Кабінетом Міністрів України.
 
-116- Черноморов О.М.
В абзаці другому частини першої слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачене цим законом".
 
Відхилено   Територіальні органи міністерства можуть утворюватись, ліквідовуватись, реорганізовуватись міністром як структурні підрозділи апарату міністерства, що не мають статусу юридичної особи, за погодженням із Кабінетом Міністрів України.
Територіальні органи міністерства створюються у випадках, коли їх створення передбачено положенням про міністерство, затвердженим Президентом України.
 
    -117- Демчишен В.В.
З метою уточнення порядку створення територіальних органів міністерства пропоную частину першу статті 13 законопроекту доповнити абзацом третім у такій редакції:
«Територіальні органи міністерства створюються у випадках, коли їх створення передбачено положенням про міністерство, затвердженим Президентом України.».
 
Враховано    
132. 2. Територіальні органи міністерства можуть утворюватися в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення та міжрегіональні (повноваження яких поширюються на декілька адміністративно-територіальних одиниць) територіальні органи (у разі їх утворення).
 
-118- Ключковський Ю.Б.
Частину другу статті 13 викласти у такій редакції:
«2. Територіальні органи міністерства можуть утворюватися в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
Територіальні органи міністерства можуть також утворюватися у районах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення, районах у містах з поширенням їх повноважень га одну або декілька зазначених адміністративно-територіальних одиниць».
 
Відхилено   2. Територіальні органи міністерства можуть утворюватися в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення та міжрегіональні (повноваження яких поширюються на декілька адміністративно-територіальних одиниць) територіальні органи (у разі їх утворення).
 
    -119- Черноморов О.М.
Після частини другої доповнити новою частиною третьою такого змісту:
"3. Формування та діяльність територіальних органів міністерств на території Автономної Республіки Крим здійснюється на принципах взаємодії та співробітництва цих органів з органами влади Автономної Республіки Крим, з урахуванням особливостей Автономної Республіки Крим, поєднання загальнодержавних інтересів та інтересів Автономної Республіки Крим, забезпечення державних гарантій статусу і повноважень Автономної Республіки Крим.
Територіальні органи міністерств (юридичні особи публічного права або структурні підрозділи апарату міністерства без статусу юридичної особи) на території Автономної Республіки Крим утворюються в разі неможливості делегування їх функцій і повноважень органам влади Автономної Республіки Крим.
Утворення, реорганізація та ліквідація на території Автономної Республіки Крим територіальних органів міністерств здійснюється за погодженням із Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим."
У зв'язку з цим частини третю, четверту, п'яту вважати відповідно частинами четвертою – шостою.
 
Відхилено    
133. 3. Територіальні органи міністерства діють на підставі положень, що затверджуються міністром.
 
   3. Територіальні органи міністерства діють на підставі положень, що затверджуються міністром.
 
134. Типове положення про територіальні органи міністерства затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   Типове положення про територіальні органи міністерства затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
135. 4. Територіальні органи міністерства набувають статусу юридичної особи з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про їх державну реєстрацію як юридичної особи.
 
-120- Логвиненко О.С.
Пункт 4 статті 13 виключити.
 
Відхилено   4. Територіальні органи міністерства набувають статусу юридичної особи з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про їх державну реєстрацію як юридичної особи.
 
136. Територіальні органи міністерства припиняються як юридичні особи з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про державну реєстрацію їх припинення.
 
   Територіальні органи міністерства припиняються як юридичні особи з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про державну реєстрацію їх припинення.
 
137. 5. Керівники територіальних органів міністерства призначаються на посади за погодженням з головами місцевих державних адміністрацій та звільняються з посад міністром.
 
-121- Мірошниченко Ю.Р.
Абзац перший частини п’ятої статті 13 викласти в такій редакції:
«5. Керівники територіальних органів міністерства призначаються на посади та звільняються з посад міністром за погодженням з головами місцевих державних адміністрацій.».
 
Відхилено   5. Керівники територіальних органів міністерства призначаються на посади за погодженням з головами місцевих державних адміністрацій та звільняються з посад міністром, якщо інше не передбачено законом..
 
    -122- Черноморов О.М.
В абзаці першому частини п’ятої (нової частини шостої) слова "з головами місцевих державних адміністрацій" замінити словами "з головами місцевих державних адміністрацій, а на території Автономної Республіки Крим – з Головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим".
 
Відхилено    
    -123- Демчишен В.В.
З метою узгодження положень законопроекту із Конституцією Автономної Республіки Крим щодо погодження призначення на посади керівників територіальних органів міністерства із Головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Головою Ради Міністрів Автономної Республіки Крим (пункт 10 частини третьої статті 29, пункт 7 частини другої статті 36 Конституції Автономної Республіки Крим) пропоную в абзаці першому частини п‘ятої статті 13 після слова «міністром» доповнити словами «якщо інше не передбачено законом.».
 
Враховано    
138. Заступники керівників територіальних органів міністерства призначаються на посади та звільняються з посад міністром.
 
   Заступники керівників територіальних органів міністерства призначаються на посади та звільняються з посад міністром.
 
139. Інші державні службовці територіальних органів міністерства призначаються на посади та звільняються з посад керівниками територіальних органів міністерства.
 
   Інші державні службовці територіальних органів міністерства призначаються на посади та звільняються з посад керівниками територіальних органів міністерства.
 
140. Працівники територіальних органів міністерства приймаються на роботу та звільняються з роботи керівниками територіальних органів міністерства.
 
-124- Черноморов О.М.
Доповнити новою частиною сьомою наступного змісту:
"7. У разі невідповідності актів, що видаються територіальними органами міністерств на території Автономної Республіки Крим, Конституції та законам України, Конституції Автономної Республіки Крим, указам Президента України, постановам Кабінету Міністрів України Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим звертається до відповідного міністра з поданням про їх повне або часткове скасування".
 
Відхилено   Працівники територіальних органів міністерства приймаються на роботу та звільняються з роботи керівниками територіальних органів міністерства.
6. Структуру територіальних органів міністерства затверджує міністр.
Штатний розпис та кошторис територіальних органів міністерства затверджує заступник міністра - керівник апарату.
 
    -125- Демчишен В.В.
З метою визначення порядку затвердження структури, кошторису та штатного розпису територіальних органів міністерств пропоную:
статтю 13 законопроекту доповнити частиною шостою у такій редакції:
«6. Структуру територіальних органів міністерства затверджує заступник міністра - керівник апарату за погодженням з міністром.
Штатний розпис та кошторис територіальних органів міністерства затверджує заступник міністра - керівник апарату.».
 
Враховано частково    
    -126- Касянюк О.Р.
Статтю 13 законопроекту доповнити частиною шостою у такій редакції:
«6. Структуру територіальних органів міністерства затверджує міністр.
Штатний розпис та кошторис територіальних органів міністерства затверджує заступник міністра - керівник апарату.».
 
Враховано    
141. Стаття 14. Колегія міністерства та інші консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи міністерства
 
   Стаття 14. Колегія міністерства та інші консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи міністерства
 
142. 1. Для підготовки рекомендацій щодо виконання завдань міністерства може утворюватись колегія міністерства як консультативно-дорадчий орган.
 
   1. Для підготовки рекомендацій щодо виконання завдань міністерства може утворюватись колегія міністерства як консультативно-дорадчий орган.
 
143. 2. До складу колегії входять міністр (голова колегії), перший заступник міністра, заступник міністра (у разі введення), заступник міністра - керівник апарату, можуть входити керівники самостійних структурних підрозділів апарату міністерства, територіальних органів міністерства, а також за згодою - представники інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, наукових і навчальних закладів, громадських організацій, інші особи.
 
   2. До складу колегії входять міністр (голова колегії), перший заступник міністра, заступник міністра (у разі введення), заступник міністра - керівник апарату, можуть входити керівники самостійних структурних підрозділів апарату міністерства, територіальних органів міністерства, а також за згодою - представники інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, наукових і навчальних закладів, громадських організацій, інші особи.
 
144. 3. Періодичність проведення засідань колегії визначається міністром.
 
   3. Періодичність проведення засідань колегії визначається міністром.
 
145. 4. Рішення колегії оформляється протоколом.
 
   4. Рішення колегії оформляється протоколом.
 
146. 5. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу міністерства.
 
   5. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу міністерства.
 
147. 6. Типове положення про колегію міністерства затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   6. Типове положення про колегію міністерства затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
148. 7. Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у міністерстві можуть утворюватись інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.
 
   7. Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у міністерстві можуть утворюватись інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.
 
149. 8. Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів приймає міністр.
 
   8. Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів приймає міністр.
 
150. 9. Кількісний та персональний склад колегії, інших консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і положення про них затверджує міністр.
 
   9. Кількісний та персональний склад колегії, інших консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і положення про них затверджує міністр.
 
151. Стаття 15. Накази міністерства
 
   Стаття 15. Накази міністерства
 
152. 1. Міністерство у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, які підписує міністр.
 
-127- Логвиненко О.С.
Стецьків Т.С.
У пункті 1 статті 15 слова «і доручень» виключити.
 
Відхилено   1. Міністерство у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, які підписує міністр.
 
    -128- Матвієнко А.С.
У частині першій статті 15 вилучити словосполучення «актів і доручень Президента України» як таке, що суперечить Конституції України.
 
Відхилено    
153. 2. Накази міністерства, видані в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, місцевими державними адміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та громадянами.
 
-129- Стецьків Т.С.
Частину другу статті 15 після слів «їх територіальними органами» доповнити словами «урядовими органами».
 
Відхилено   2. Накази міністерства, видані в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, місцевими державними адміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та громадянами.
 
154. 3. Накази міністерства нормативно-правового змісту підлягають державній реєстрації Міністерством юстиції України та включаються до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.
 
   3. Накази міністерства нормативно-правового змісту підлягають державній реєстрації Міністерством юстиції України та включаються до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.
 
155. 4. Накази міністерства, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
 
   4. Накази міністерства, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
 
156. 5. Накази міністерства, які є нормативно-правовими актами, після включення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів опубліковуються державною мовою в офіційних друкованих виданнях.
 
-130- Кармазін Ю.А.
Доповнити статтю 15 новою частиною 6 такого змісту:
«6. Всі накази міністерства, що не є нормативно-правовими актами - невідкладно після їхнього прийняття, а накази міністерства, які є нормативно-правовими актами, після включення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, невідкладно оприлюднюються державною мовою на офіційному сайті міністерства. День цього оприлюднення вважається днем офіційного оприлюднення і набуття наказом чинності, крім випадків, коли день набуття чинності не передбачений самим актом.», змінивши подальшу нумерацію частин.
Інтернетом користуються мільйони людей, що більше кількості передплатників офіційних друкованих видань. До того ж це економить державні кошти.
 
Враховано частково   5. Накази міністерства, які є нормативно-правовими актами, після включення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів опубліковуються державною мовою в офіційних друкованих виданнях.
6. Всі накази міністерства оприлюднюються державною мовою на офіційному сайті міністерства.
 
157. 6. Накази міністерства, які є нормативно-правовими актами і пройшли державну реєстрацію, набирають чинності з дня офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими актами, але не раніше дня офіційного опублікування.
 
-131- Кармазін Ю.А.
Частину 6 статті 15 викласти в такій редакції:
«7. Накази міністерства, які є нормативно-правовими актами і пройшли державну реєстрацію, набирають чинності з дня офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самими актами, але не раніше дня офіційного оприлюднення.».
Інтернетом користуються мільйони людей, що більше кількості передплатників офіційних друкованих видань. До того ж це економить державні кошти.
 
Відхилено   7. Накази міністерства, які є нормативно-правовими актами і пройшли державну реєстрацію, набирають чинності з дня офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими актами, але не раніше дня офіційного опублікування.
 
158. 7. Накази міністерства або їх окремі частини можуть бути оскаржені фізичними та юридичними особами до адміністративного суду в порядку, встановленому законом.
 
   8. Накази міністерства або їх окремі частини можуть бути оскаржені фізичними та юридичними особами до адміністративного суду в порядку, встановленому законом.
 
159. 8. Накази міністерства можуть бути скасовані Кабінетом Міністрів України повністю чи в окремій частині.
 
   9. Накази міністерства можуть бути скасовані Кабінетом Міністрів України повністю чи в окремій частині.
 
160. 9. Скасування наказу міністерства Кабінетом Міністрів України має наслідком припинення вчинення будь-якими органами, особами дій, спрямованих на виконання скасованого наказу міністерства, здійснення повноважень, визначених цим наказом.
 
-132- Стецьків Т.С.
Після статті 15 доповнити проект Закону новими статтями такого змісту:
«Стаття 16. Урядові органи у системі міністерств
1. У системі міністерства можуть утворюватися такі види урядових органів як служби, інспекції, агентства.
2. Служба — урядовий орган у системі міністерства, який утворюється для здійснення функцій управління окремими підгалузями (сферами діяльності) державного управління.
3. Інспекція — урядовий орган у системі міністерства, який утворюється для здійснення контрольно-наглядових функцій за виконанням органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, юридичними та фізичними особами встановлених Конституцією та законами України, іншими нормативно-правовими актами, виданими відповідно до Конституції та законів України, загальнообов’язкових правил поведінки у відповідній сфері державного управління.
4. Агентство — урядовий орган у системі міністерства, який утворюється для надання реєстраційно-дозвільних та інших адміністративних послуг фізичним і юридичним особам, а також управління об’єктами державної власності.
5. В одному урядовому органі не допускається поєднання функцій агентства та інспекції.
6. Урядові органи є юридичними особами публічного права. Урядові органи набувають статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб. Урядові органи вважаються такими, що припинилися як юридичні особи, з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про їх припинення.
8. Рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію урядових органів приймає Кабінет Міністрів України за пропозицією міністра, діючи в межах граничної чисельності працівників міністерства, затвердженої Кабінетом Міністрів України, та коштів, передбачених у Державному бюджеті України для утримання міністерства.
9. Порядок здійснення заходів, пов’язаних з утворенням, реорганізацією та ліквідацією урядових органів у системі міністерства, визначається Кабінетом Міністрів України.
Стаття 17. Порядок організації діяльності урядового органу
1. Завдання, функції, обсяг повноважень, звітність та інші питання діяльності урядових органів визначаються з урахуванням норм цього та інших законів України в положеннях про ці органи, що затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням міністра.
2. Типове положення про урядовий орган затверджується Кабінетом Міністрів України.
3. З питань реалізації власних повноважень урядовий орган виступає суб’єктом публічно-правових відносин та наділяється правом прийняття відповідного рішення.
4. Граничну чисельність працівників урядового органу в межах граничної чисельності працівників міністерства, визначеної Кабінетом Міністрів України, за поданням керівника апарату міністерства відповідно до пропозицій керівника урядового органу затверджує міністр.
5. Штатний розпис та кошторис урядового органу у системі міністерства за поданням керівника апарату міністерства відповідно до пропозицій керівника урядового органу затверджує міністр в межах коштів, передбачених для фінансування відповідного міністерства, за погодженням з Міністерством фінансів України.
6. Структуру урядового органу затверджує його керівник за погодженням з міністром.
Стаття 18. Керівник урядового органу
1. Керівник урядового органу призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням міністра.
2. Керівник урядового органу має не більше трьох заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади міністром за поданням керівника урядового органу.
3. Кандидатури на посаду керівника урядового органу, його заступників добираються на конкурсних засадах в порядку, встановленому законодавством про державну службу. До складу конкурсних комісій залучаються представники підприємств, установ і організацій сфери діяльності урядового органу.
4. Керівник урядового органу:
1) здійснює керівництво урядовим органом, його територіальними підрозділами, координує та контролює їх діяльність;
2) несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України та міністром за виконання покладених на урядовий орган та його територіальні підрозділи завдань та функцій;
3) звітує міністру про діяльність урядового органу та використання коштів у порядку, визначеному положенням про цей орган;
4) призначає на посаду та звільняє з посади працівників урядового органу;
5) вносить міністру в установленому порядку подання про призначення на посаду та звільнення з посади керівників територіальних підрозділів урядового органу;
6) розподіляє обов’язки між своїми заступниками;
7) підписує акти з питань, що належать до компетенції урядового органу;
8) розглядає в установленому порядку питання щодо присвоєння рангів державних службовців, заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників урядового органу (крім своїх заступників та керівників територіальних підрозділів урядового органу);
9) здійснює інші повноваження відповідно до покладених на урядовий орган завдань.
Стаття 19. Територіальні підрозділи урядового органу
1. За рішенням міністра можуть утворюватися, реорганізовуватися або ліквідовуватися територіальні підрозділи урядового органу для виконання покладених на нього функцій та повноважень, якщо інше не передбачено законом.
2. Пропозиції міністру щодо утворення, реорганізації або ліквідації територіальних підрозділів урядового органу подає керівник урядового органу.
3. Територіальні підрозділи урядового органу є підзвітними та підконтрольними керівникові урядового органу, якщо інше не передбачено законом.
4. Територіальні підрозділи урядового органу можуть бути юридичними особами публічного права.
5. Керівники територіальних підрозділів урядового органу призначаються на посаду та звільняються з посади міністром за поданням керівника урядового органу. Подання про призначення на посаду керівника територіального підрозділу урядового органу має бути погоджено з головою відповідної місцевої державної адміністрації.
6. У разі вмотивованої відмови голови обласної державної адміністрації (підтримки головою обласної державної адміністрації вмотивованої відмови голови районної державної адміністрації) погодити призначення керівника територіального підрозділу урядового органу в системі міністерства за пропозицією міністра рішення про надання згоди на призначення такого керівника приймається Кабінетом Міністрів України.
7. Завдання, функції та повноваження, інші питання організації та порядку діяльності територіальних підрозділів урядового органу визначаються у положенні про них, яке затверджується міністром».
 
Відхилено   10. Скасування наказу міністерства Кабінетом Міністрів України має наслідком припинення вчинення будь-якими органами, особами дій, спрямованих на виконання скасованого наказу міністерства, здійснення повноважень, визначених цим наказом.
 
161. Розділ ІІІ
 
   Розділ ІІІ
 
162. ІНШІ ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
 
   ІНШІ ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
 
163. Стаття 16. Центральні органи виконавчої влади
 
   Стаття 16. Центральні органи виконавчої влади
 
164. 1. Центральні органи виконавчої влади утворюються для реалізації державної політики, а також внесення пропозицій щодо її формування.
2. Діяльність центральних органів виконавчої влади спрямовується та координується міністрами відповідно до законодавства.
 
-133- Стецьків Т.С.
Статтю 16 викласти у такій редакції:
«1. Центральні органи виконавчої влади утворюються для виконання окремих функцій з реалізації державної політики.
2. Діяльність центральних органів виконавчої влади спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через відповідних міністрів відповідно до законодавства».
 
Враховано частково   1. Центральні органи виконавчої влади утворюються для виконання окремих функцій з реалізації державної політики як служби, агентства, інспекції.
2. Діяльність центральних органів виконавчої влади спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через відповідних міністрів відповідно до законодавства.
 
    -134- Касянюк О.Р.
Статтю 16 викласти у такій редакції:
«1. Центральні органи виконавчої влади утворюються для виконання окремих функцій з реалізації державної політики як служби, агентства, інспекції.
2. Діяльність центральних органів виконавчої влади спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через відповідних міністрів відповідно до законодавства.».
 
Враховано    
165. Стаття 17. Завдання центральних органів виконавчої влади
 
   Стаття 17. Завдання центральних органів виконавчої влади
 
166. 1. Основними завданнями центральних органів виконавчої влади є:
 
   1. Основними завданнями центральних органів виконавчої влади є:
 
167. 1) надання адміністративних послуг;
 
-135- Гордієнко С.В.
Пункт 1 частини першої статті 17 виключити.
Обгрунтування.
Відсутня визначеність поняття адміністративних послуг в законодавстві з великою ймовірністю комерціалізації багатьох безоплатних за своєю природою державних функцій, що на практиці має місце сьогодні.
 
Відхилено   1) надання адміністративних послуг;
 
    -136- Матвієнко А.С.
Пункт перший частини першої статті 17 вилучити.
 
Відхилено    
168. 2) здійснення державного нагляду (контролю);
 
   2) здійснення державного нагляду (контролю);
 
169. 3) управління об'єктами державної власності;
 
   3) управління об'єктами державної власності;
 
170. 4) внесення пропозицій щодо формування державної політики на розгляд міністрів, які спрямовують та координують їх діяльність;
 
   4) внесення пропозицій щодо формування державної політики на розгляд міністрів, які спрямовують та координують їх діяльність;
 
171. 5) здійснення інших завдань, визначених законами України та покладених на них Президентом України.
 
-137- Стецьків Т.С.
Частину першу статті 17 викласти у такій редакції:
«Основними завданнями центрального органу виконавчої влади є:
1) забезпечення реалізації державної політики в окремому напрямку, що входить до сфери діяльності міністерства, яким відповідний центральний орган виконавчої влади спрямовується і координується, розроблення та впровадження механізми реалізації цієї політики;
2) забезпечення в межах своїх повноважень виконання актів законодавства;
3) управління в межах своїх повноважень функції об’єктами державної власності, що належить до сфери його управління;
4) інші завдання, визначені цим та іншими законами».
 
Відхилено   5) здійснення інших завдань, визначених законами України та покладених на них Президентом України.
 
172. 2. Центральні органи виконавчої влади можуть здійснювати одне або кілька визначених частиною першою цієї статті завдань.
 
-138- Касянюк О.Р.
Частину другу статті 17 викласти у такій редакції:
«2. Центральні органи виконавчої влади можуть здійснювати одне або кілька визначених частиною першою цієї статті завдань.
У разі, якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади складають функції з надання адміністративних послуг фізичним і юридичним особам, центральний орган виконавчої влади утворюється як служба.
У разі, якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади складають функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління, центральний орган виконавчої влади утворюється як агентство.
У разі, якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади складають контрольно-наглядові функції за дотриманням державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, юридичними та фізичними особами актів законодавства, центральний орган виконавчої влади утворюється як інспекція.».
 
Враховано   2. Центральні органи виконавчої влади можуть здійснювати одне або кілька визначених частиною першою цієї статті завдань.
У разі, якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади складають функції з надання адміністративних послуг фізичним і юридичним особам, центральний орган виконавчої влади утворюється як служба.
У разі, якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади складають функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління, центральний орган виконавчої влади утворюється як агентство.
У разі, якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади складають контрольно-наглядові функції за дотриманням державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, юридичними та фізичними особами актів законодавства, центральний орган виконавчої влади утворюється як інспекція.
 
173. Стаття 18. Повноваження міністра у відносинах з центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується міністром
 
-139- Касянюк О.Р.
Назву та частину першу статті 18 викласти у такій редакції:
«Стаття 18. Повноваження міністра у відносинах з центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується через міністра
1. Кабінет Міністрів України спрямовує та координує діяльність центральних органів виконавчої влади через міністра у порядку, визначеному цим Законом та актами Президента України.».
 
Враховано   Стаття 18. Повноваження міністра у відносинах з центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується через міністра
 
174. 1. Міністр спрямовує та координує діяльність центральних органів виконавчої влади у порядку, визначеному Президентом України та цим Законом.
 
-140- Логвиненко О.С.
У пункті 1 статті 18 слова «Президентом України та» виключити.
 
Відхилено   1. Кабінет Міністрів України спрямовує та координує діяльність центральних органів виконавчої влади через міністра у порядку, визначеному цим Законом та актами Президента України.
 
    -141- Стецьків Т.С.
Частину першу статті 18 викласти у такій редакції: «Міністр спрямовує та координує діяльність центральних органів виконавчої влади у порядку, визначеному цим Законом та Законом «Про Кабінет Міністрів України»
 
Відхилено    
175. 2. Міністр:
 
   2. Міністр:
 
176. 1) формує державну політику у відповідній сфері та контролює її реалізацію центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується ним;
 
   1) формує державну політику у відповідній сфері та контролює її реалізацію центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується ним;
 
177. 2) погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені центральним органом виконавчої влади проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;
 
-142- Стецьків Т.С.
Пункт 2 частини другої статті 18 виключити; нумерацію пунктів 3 – 20 частини другої статті 18 змінити на 2 – 19 відповідно.
 
Відхилено   2) погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені центральним органом виконавчої влади проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;
 
178. 3) визначає пріоритетні напрями роботи центрального органу виконавчої влади та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани його роботи;
 
   3) визначає пріоритетні напрями роботи центрального органу виконавчої влади та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани його роботи;
 
179. 4) вносить пропозиції Прем'єр-міністрові України щодо кандидатури на посаду керівника центрального органу виконавчої влади і за пропозицією його керівника - щодо кандидатур на посади його заступників;
 
   4) вносить пропозиції Прем'єр-міністрові України щодо кандидатури на посаду керівника центрального органу виконавчої влади і за пропозицією його керівника - щодо кандидатур на посади його заступників;
 
180. 5) погоджує структуру апарату центрального органу виконавчої влади;
 
   5) погоджує структуру апарату центрального органу виконавчої влади;
 
181. 6) видає обов'язкові до виконання центральними органами виконавчої влади накази та доручення з питань, що належать до сфери діяльності центрального органу виконавчої влади;
 
-143- Демчишен В.В.
З метою застосування системного підходу до визначення механізму спрямування та координації Кабінетом Міністрів України центрального органу виконавчої влади через відповідного міністра, пропоную частину другу статті 18 законопроекту доповнити новим пунктом у такій редакції:
«7. погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується ним;».
У зв‘язку з цим, пункти 7-20 частини другої статті 18 вважати відповідно пунктами 8-21.
 
Враховано   6) видає обов'язкові до виконання центральними органами виконавчої влади накази та доручення з питань, що належать до сфери діяльності центрального органу виконавчої влади;
7) погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується ним;
 
182. 7) погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників і заступників керівників територіальних органів центрального органу виконавчої влади;
 
   8) погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників і заступників керівників територіальних органів центрального органу виконавчої влади;
 
183. 8) погоджує пропозиції керівника центрального органу виконавчої влади щодо утворення, реорганізації, ліквідації його територіальних органів як юридичних осіб публічного права та вносить на розгляд Кабінету Міністрів України відповідне подання;
 
   9) погоджує пропозиції керівника центрального органу виконавчої влади щодо утворення, реорганізації, ліквідації його територіальних органів як юридичних осіб публічного права та вносить на розгляд Кабінету Міністрів України відповідне подання;
 
184. 9) погоджує утворення, реорганізацію, ліквідацію територіальних органів центрального органу виконавчої влади як структурних підрозділів апарату цього органу;
 
   10) погоджує утворення, реорганізацію, ліквідацію територіальних органів центрального органу виконавчої влади як структурних підрозділів апарату цього органу;
 
185. 10) порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування актів центрального органу виконавчої влади повністю чи в окремій частині;
 
   11) порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування актів центрального органу виконавчої влади повністю чи в окремій частині;
 
186. 11) доручає керівнику центрального органу виконавчої влади скасувати акти його територіальних органів повністю чи в окремій частині, а в разі відмови скасовує акти територіальних органів центрального органу виконавчої влади повністю чи в окремій частині;
 
-144- Черноморов О.М.
Пункт 11 частини другої статті 18 викласти в наступній редакції:
«11) доручає керівнику центрального органа виконавчої влади у випадку невідповідності чинному законодавству України скасувати акти його територіальних органів повністю чи в окремій частині, а в разі відмови скасовує акти територіальних органів центрального органа виконавчої влади повністю чи в окремій частині».
 
Відхилено   12) доручає керівнику центрального органу виконавчої влади скасувати акти його територіальних органів повністю чи в окремій частині, а в разі відмови скасовує акти територіальних органів центрального органу виконавчої влади повністю чи в окремій частині;
 
187. 12) порушує перед Президентом України питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівника центрального органу виконавчої влади та його заступників;
 
-145- Логвиненко О.С.
Підпункти 12, 13 пункту 2 статті 18 виключити.
 
Відхилено   13) порушує перед Президентом України питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівника центрального органу виконавчої влади та його заступників;
 
    -146- Ключковський Ю.Б.
Доповнити частину другу статті 18 пунктом 13 у такій редакції:
«13) порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності заступників керівника центрального органу виконавчої влади;».
У зв’язку з цим пункти 13-20 частини другої статті 18 вважати пунктами 14-21.
 
Відхилено    
188. 13) ініціює питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів апарату центрального органу виконавчої влади, його територіальних органів та їх заступників, а також керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери його управління;
 
   14) ініціює питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів апарату центрального органу виконавчої влади, його територіальних органів та їх заступників, а також керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери його управління;
 
189. 14) ініціює питання щодо проведення службового розслідування стосовно керівника центрального органу виконавчої влади, його заступників, інших державних службовців і працівників апарату центрального органу виконавчої влади та його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;
 
   15) ініціює питання щодо проведення службового розслідування стосовно керівника центрального органу виконавчої влади, його заступників, інших державних службовців і працівників апарату центрального органу виконавчої влади та його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;
 
190. 15) приймає рішення щодо проведення перевірки діяльності центрального органу виконавчої влади та його територіальних органів;
 
   16) приймає рішення щодо проведення перевірки діяльності центрального органу виконавчої влади та його територіальних органів;
 
191. 16) заслуховує звіти про виконання покладених на центральний орган виконавчої влади завдань та планів їх роботи;
 
   17) заслуховує звіти про виконання покладених на центральний орган виконавчої влади завдань та планів їх роботи;
 
192. 17) визначає структурний підрозділ апарату міністерства, що відповідає за взаємодію з центральним органом виконавчої влади;
 
   18) визначає структурний підрозділ апарату міністерства, що відповідає за взаємодію з центральним органом виконавчої влади;
 
193. 18) визначає посадові особи міністерства, які включаються до складу колегії центрального органу виконавчої влади;
 
   19) визначає посадові особи міністерства, які включаються до складу колегії центрального органу виконавчої влади;
 
194. 19) визначає порядок обміну інформацією між міністерством та центральним органом виконавчої влади, періодичність її подання;
 
   20) визначає порядок обміну інформацією між міністерством та центральним органом виконавчої влади, періодичність її подання;
 
195. 20) вирішує інші питання, пов'язані зі спрямуванням і координацією діяльності центрального органу виконавчої влади.
 
   21) вирішує інші питання, пов'язані зі спрямуванням і координацією діяльності центрального органу виконавчої влади.
 
196. Стаття 19. Керівник та заступники керівника центрального органу виконавчої влади
 
   Стаття 19. Керівник та заступники керівника центрального органу виконавчої влади
 
197. 1. Керівник центрального органу виконавчої влади призначається на посаду за поданням Прем'єр-міністра України та звільняється з посади Президентом України.
 
-147- Яворівський В.О.
Частину 1 статті 19 викласти у такій редакції:
«1. Керівник центрального органу виконавчої влади призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України.
Керівник центрального органу виконавчої влади може мати не більше двох заступників, які призначаються на посаду та звільняється з посади Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України.».
Обґрунтування:
Відповідно до частини 2 статті 114 Конституції України Прем’єр-міністр України керує роботою Кабінету Міністрів України, і це означає необхідність наділення його контрольними повноваженнями щодо діяльності працівників очолюваного ним органу.
Також, повноваження Президента України визначаються виключно у Конституції України і їх обсяг не може розширюватись шляхом прийняття звичайних законів.
Відомо, що глава держави в президентських республіках, виступаючи, як правило, як Глава держави, водночас є єдиновладним носієм виконавчої влади і главою уряду. Тому він самостійно призначає та звільняє з посади членів Кабінету Міністрів, визначає його політику і структуру.
Інша справа напівпрезидентська республіка, якою є і Україна. У таких державах право глави держави самостійно звільняти міністрів, їхніх заступників, керівників центральних органів виконавчої влади безпосередньо призведе до того, що Кабінет Міністрів України фактично перестає бути вищим органом у системі органів виконавчої влади.
 
Відхилено   1. Керівник центрального органу виконавчої влади призначається на посаду за поданням Прем'єр-міністра України та звільняється з посади Президентом України.
 
198. Керівник центрального органу виконавчої влади може мати не більше двох заступників, які призначаються на посади за поданням Прем'єр-міністра України та звільняються з посад Президентом України.
 
-148- Ключковський Ю.Б.
В абзаці другому частини першої статті 19 слова «за поданням Прем'єр-міністра України та звільняються з посад Президентом України» замінити словами «та звільняються з посад Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-Міністра України» (суперечить статті 106 Конституції).
 
Відхилено   Керівник центрального органу виконавчої влади може мати не більше двох заступників, які призначаються на посади за поданням Прем'єр-міністра України та звільняються з посад Президентом України.
 
    -149- Демчишен В.В.
Абзац 2 частини першої статті 19 викласти в такій редакції:
«Керівник центрального органу виконавчої влади має двох заступників, в тому числі одного першого, які призначаються на посади за поданням Прем'єр-міністра України та звільняються з посад Президентом України.».
 
Відхилено    
    -150- Демчишен В.В.
Частину першу статті 19 доповнити новим абзацом такого змісту:
«У разі необхідності для забезпечення здійснення центральним органом виконавчої влади окремих завдань рішенням Президента України у структурі центрального органу виконавчої влади може бути введено додаткову посаду заступника керівника центрального органу виконавчої влади».
 
Відхилено    
    -151- Стецьків Т.С.
Абзац другий частини першої статті 19 викласти у такій редакції: «Керівник центрального органу виконавчої влади може мати не більше двох заступників, які призначаються на посади та звільняються з посад Кабінетом Міністрів України за поданням міністра, який спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади».
 
Відхилено    
199. 2. Пропозиції Прем'єр-міністрові України щодо кандидатур на посади керівника центрального органу виконавчої влади та його заступників вносить міністр, який спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади.
 
-152- Стецьків Т.С.
Абзац перший частини другої статті 19 виключити.
 
Відхилено   2. Пропозиції Прем'єр-міністрові України щодо кандидатур на посади керівника центрального органу виконавчої влади та його заступників вносить міністр, який спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади.
 
200. Керівник центрального органу виконавчої влади вносить на розгляд міністра пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад своїх заступників.
 
   Керівник центрального органу виконавчої влади вносить на розгляд міністра пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад своїх заступників.
 
201. 3. Керівник центрального органу виконавчої влади та його заступники є державними службовцями.
 
   3. Керівник центрального органу виконавчої влади та його заступники є державними службовцями.
 
202. 4. Керівник центрального органу виконавчої влади:
 
   4. Керівник центрального органу виконавчої влади:
 
203. 1) очолює центральний орган виконавчої влади, здійснює керівництво його діяльністю;
 
   1) очолює центральний орган виконавчої влади, здійснює керівництво його діяльністю;
 
204. 2) у межах компетенції організовує та контролює виконання в апараті центрального органу виконавчої влади та його територіальних органах Конституції та законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів міністерств;
 
-153- Ключковський Ю.Б.
Логвиненко О.С.
Стецьків Т.С.
У пункті 2 частини четвертої статті 19 слова «та доручень» виключити (суперечить статті 106 Конституції).
 
Відхилено   2) у межах компетенції організовує та контролює виконання в апараті центрального органу виконавчої влади та його територіальних органах Конституції та законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів міністерств;
 
    -154- Матвієнко А.С.
У пункті другому частини 4 статті 19 вилучити словосполучення «актів та доручень Президента України» як таке, що суперечить Конституції України.
 
Відхилено    
205. 3) вносить на розгляд міністра, який спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади, пропозиції щодо формування державної політики у відповідній сфері, зокрема, розроблені центральним органом виконавчої влади проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів відповідного міністерства, а також позицію щодо проектів, розробниками яких є інші міністерства;
 
-155- Стецьків Т.С.
Пункт 3 частини четвертої статті 19 виключити.
 
Відхилено   3) вносить на розгляд міністра, який спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади, пропозиції щодо формування державної політики у відповідній сфері, зокрема, розроблені центральним органом виконавчої влади проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів відповідного міністерства, а також позицію щодо проектів, розробниками яких є інші міністерства;
 
206. 4) подає на затвердження міністрові, який спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади, плани роботи центрального органу виконавчої влади;
 
   4) подає на затвердження міністрові, який спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади, плани роботи центрального органу виконавчої влади;
 
207. 5) вносить пропозиції міністрові щодо кандидатур на посади своїх заступників;
 
-156- Демчишен В.В.
З метою усунення дублювань положення абзацу другого частини другої статті 19 законопроекту пропоную виключити пункт 5 частини четвертої цієї ж статті законопроекту.
 
Враховано      
208. 6) затверджує за погодженням з міністром, який спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади, структуру апарату центрального органу виконавчої влади;
 
   5) затверджує за погодженням з міністром, який спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади, структуру апарату центрального органу виконавчої влади;
 
209. 7) забезпечує виконання центральним органом виконавчої влади наказів та доручень міністра, який спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади, з питань, що належать до сфери діяльності центрального органу виконавчої влади;
 
   6) забезпечує виконання центральним органом виконавчої влади наказів та доручень міністра, який спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади, з питань, що належать до сфери діяльності центрального органу виконавчої влади;
 
210. 8) забезпечує взаємодію центрального органу виконавчої влади із структурним підрозділом міністерства, визначеним міністром, який спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади, відповідальним за взаємодію з центральним органом виконавчої влади;
 
   7) забезпечує взаємодію центрального органу виконавчої влади із структурним підрозділом міністерства, визначеним міністром, який спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади, відповідальним за взаємодію з центральним органом виконавчої влади;
 
211. 9) забезпечує дотримання встановленого міністром, який спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади, порядку обміну інформацією між міністерством і центральним органом виконавчої влади та вчасність її подання;
 
   8) забезпечує дотримання встановленого міністром, який спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади, порядку обміну інформацією між міністерством і центральним органом виконавчої влади та вчасність її подання;
 
212. 10) звітує перед міністром про виконання планів роботи центрального органу виконавчої влади та покладених на нього завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності центрального органу виконавчої влади, його територіальних органів, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;
 
   9) звітує перед міністром про виконання планів роботи центрального органу виконавчої влади та покладених на нього завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності центрального органу виконавчої влади, його територіальних органів, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;
 
213. 11) розподіляє обов'язки між своїми заступниками;
 
   10) розподіляє обов'язки між своїми заступниками;
 
214. 12) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату центрального органу виконавчої влади;
 
   11) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату центрального органу виконавчої влади;
 
215. 13) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату центрального органу виконавчої влади (якщо інше не передбачено законом);
 
   12) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату центрального органу виконавчої влади (якщо інше не передбачено законом);
 
216. 14) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників центрального органу виконавчої влади;
 
   13) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників центрального органу виконавчої влади;
 
217. 15) вносить міністрові пропозиції щодо утворення в межах граничної чисельності державних службовців та працівників центрального органу виконавчої влади і коштів, передбачених на його утримання, а також щодо ліквідації, реорганізації Кабінетом Міністрів України територіальних органів центрального органу виконавчої влади, які є юридичними особами публічного права;
 
-157- Черноморов О.М.
Доповнити частину четверту пунктом 15-1 наступного змісту:
«15-1) вносить за погодженням із Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим пропозиції міністру щодо утворення, реорганізації, ліквідації Кабінетом Міністрів України територіальних органів центрального органа виконавчої влади (юридичних осіб публічного права) на території Автономної Республіки Крим»;
 
Відхилено   14) вносить міністрові пропозиції щодо утворення в межах граничної чисельності державних службовців та працівників центрального органу виконавчої влади і коштів, передбачених на його утримання, а також щодо ліквідації, реорганізації Кабінетом Міністрів України територіальних органів центрального органу виконавчої влади, які є юридичними особами публічного права;
 
218. 16) утворює в межах граничної чисельності державних службовців та працівників центрального органу виконавчої влади і коштів, передбачених на утримання центрального органу виконавчої влади, ліквідовує, реорганізовує за погодженням з Кабінетом Міністрів України та міністром територіальні органи центрального органу виконавчої влади як структурні підрозділи апарату цього органу;
 
-158- Черноморов О.М.
Пункт 16 частини четвертої викласти в наступній редакції:
«16) утворює в межах граничної чисельності державних службовців та працівників центрального органу виконавчої влади і коштів, передбачених на утримання центрального органу виконавчої влади, ліквідовує, реорганізовує за погодженням з Кабінетом Міністрів України та міністром, якщо інше не передбачене цим законом, територіальні органи центрального органу виконавчої влади як структурні підрозділи апарату цього органу;».
 
Відхилено   15) утворює в межах граничної чисельності державних службовців та працівників центрального органу виконавчої влади і коштів, передбачених на утримання центрального органу виконавчої влади, ліквідовує, реорганізовує за погодженням з Кабінетом Міністрів України та міністром територіальні органи центрального органу виконавчої влади як структурні підрозділи апарату цього органу;
 
    -159- Черноморов О.М.
Доповнити частину четверту пунктом 16-1 наступного змісту:
«16-1) погоджує з Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим утворення, реорганізацію, ліквідацію на території Автономної Республіки Крим територіальних органів центрального органа виконавчої влади як структурних підрозділів апарату центрального органа»;
 
Відхилено    
219. 17) призначає на посади за погодженням із відповідним міністром та головами відповідних місцевих державних адміністрацій, звільняє з посад керівників територіальних органів центрального органу виконавчої влади;
 
-160- Мірошниченко Ю.Р.
У частині четвертій статті 19:
1) пункт 17 викласти в такій редакції:
«17) призначає на посади за погодженням із відповідним міністром та головами відповідних місцевих державних адміністрацій, звільняє з посад за погодженням із головами відповідних місцевих державних адміністрацій керівників територіальних органів центрального органу виконавчої влади;»;
2) у пункті 19 слова «в установленому порядку призначає на посади та звільняє з посад їх керівників» замінити словами «призначає на посади та звільняє з посад за погодженням з головами місцевих державних адміністрацій їх керівників».
 
Відхилено   16) призначає на посади за погодженням із відповідним міністром та головами відповідних місцевих державних адміністрацій, звільняє з посад керівників територіальних органів центрального органу виконавчої влади;
 
    -161- Черноморов О.М.
Пункт 17 частини четвертої викласти в наступній редакції:
«17) призначає на посади за погодженням із відповідним міністром та головами відповідних місцевих державних адміністрацій, а на території Автономної Республіки Крим – з міністром і Головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, звільняє з посад керівників територіальних органів центрального органу виконавчої влади;».
 
Відхилено    
220. 18) призначає на посади за погодженням з міністром, звільняє з посад заступників керівників територіальних органів центрального органу виконавчої влади;
 
   17) призначає на посади за погодженням з міністром, звільняє з посад заступників керівників територіальних органів центрального органу виконавчої влади;
 
221. 19) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи, організації, затверджує їхні положення (статути), в установленому порядку призначає на посади та звільняє з посад їх керівників, здійснює в межах своїх повноважень інші функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління;
 
   18) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи, організації, затверджує їхні положення (статути), в установленому порядку призначає на посади та звільняє з посад їх керівників, здійснює в межах своїх повноважень інші функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління;
 
222. 20) скасовує повністю чи в окремій частині акти територіальних органів центрального органу виконавчої влади;
 
-162- Черноморов О.М.
Пункт 20 частини четвертої викласти в наступній редакції:
«20) скасовує повністю чи в окремій частині акти територіальних органів центрального органу виконавчої влади, якщо вони суперечать чинному законодавству України;».
 
Відхилено   19) скасовує повністю чи в окремій частині акти територіальних органів центрального органу виконавчої влади;
 
223. 21) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у апараті центрального органу виконавчої влади;
 
   20) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у апараті центрального органу виконавчої влади;
 
224. 22) забезпечує формування в установленому порядку кадрового резерву центрального органу виконавчої влади, організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників центрального органу виконавчої влади та осіб, включених до кадрового резерву;
 
   21) забезпечує формування в установленому порядку кадрового резерву центрального органу виконавчої влади, організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників центрального органу виконавчої влади та осіб, включених до кадрового резерву;
 
225. 23) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців та працівників апарату центрального органу виконавчої влади, керівників територіальних органів центрального органу виконавчої влади, присвоює їм ранги державних службовців (якщо інше не передбачено законом);
 
   22) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців та працівників апарату центрального органу виконавчої влади, керівників територіальних органів центрального органу виконавчої влади, присвоює їм ранги державних службовців (якщо інше не передбачено законом);
 
226. 24) у встановленому порядку вносить подання щодо представлення державних службовців та працівників апарату центрального органу виконавчої влади, його територіальних органів до відзначення державними нагородами України;
 
   23) у встановленому порядку вносить подання щодо представлення державних службовців та працівників апарату центрального органу виконавчої влади, його територіальних органів до відзначення державними нагородами України;
 
227. 25) представляє в установленому порядку центральний орган виконавчої влади у відносинах з іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами;
 
   24) представляє в установленому порядку центральний орган виконавчої влади у відносинах з іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами;
 
228. 26) залучає державних службовців та працівників територіальних органів центрального органу виконавчої влади, а за домовленістю з керівниками - державних службовців та працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій до розгляду питань, що належать до компетенції центрального органу виконавчої влади;
 
   25) залучає державних службовців та працівників територіальних органів центрального органу виконавчої влади, а за домовленістю з керівниками - державних службовців та працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій до розгляду питань, що належать до компетенції центрального органу виконавчої влади;
 
229. 27) представляє центральний орган виконавчої влади у публічно-правових відносинах з іншими органами, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами;
 
-163- Ключковський Ю.Б.
У пункті 27 частини четвертої статті 19 слова «публічно-правових» виключити.
 
Враховано   26) представляє центральний орган виконавчої влади у публічно-правових відносинах з іншими органами, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами;
 
230. 28) утворює комісії, робочі та експертні групи;
 
   27) утворює комісії, робочі та експертні групи;
 
231. 29) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;
 
   28) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;
 
232. 30) підписує накази центрального органу виконавчої влади;
 
   29) підписує накази центрального органу виконавчої влади;
 
233. 31) у межах повноважень дає обов’язкові для виконання державними службовцями і працівниками апарату центрального органу виконавчої влади та його територіальних органів доручення;
 
   30) у межах повноважень дає обов’язкові для виконання державними службовцями і працівниками апарату центрального органу виконавчої влади та його територіальних органів доручення;
 
234. 32) за погодженням із Міністерством фінансів України затверджує штатний розпис та кошторис апарату центрального органу виконавчої влади;
 
   31) за погодженням із Міністерством фінансів України затверджує штатний розпис та кошторис апарату центрального органу виконавчої влади;
 
235. 33) приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є центральний орган виконавчої влади;
 
   32) приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є центральний орган виконавчої влади;
 
236. 34) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів.
 
   33) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів.
 
237. 5. Заступники керівника центрального органу виконавчої влади здійснюють повноваження відповідно до затвердженого керівником центрального органу виконавчої влади розподілу обов'язків, якщо інше не передбачено законом.
 
   5. Заступники керівника центрального органу виконавчої влади здійснюють повноваження відповідно до затвердженого керівником центрального органу виконавчої влади розподілу обов'язків, якщо інше не передбачено законом.
 
238. У разі відсутності керівника центрального органу виконавчої влади чи неможливості здійснювати ним свої повноваження з інших причин його обов'язки виконує один із заступників відповідно до встановленого керівником центрального органу виконавчої влади розподілу обов'язків.
 
   У разі відсутності керівника центрального органу виконавчої влади чи неможливості здійснювати ним свої повноваження з інших причин його обов'язки виконує один із заступників відповідно до встановленого керівником центрального органу виконавчої влади розподілу обов'язків.
 
239. Стаття 20. Апарат центрального органу виконавчої влади
 
-164- Гордієнко С.В.
Статтю 20 викласти в такій редакції:
«Структура центрального органу виконавчої влади
1. Структура центрального органу виконавчої влади – організаційно поєднана сукупність структурних підрозділів, що забезпечують виконання покладених на центральний орган виконавчої влади завдань.
2. Структуру центрального органу виконавчої влади затверджує керівник центрального органу виконавчої влади за погодженням з міністром, який спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади.
3. Вимоги до формування структури центрального органу виконавчої влади визначаються Кабінетом Міністрів України.
4. Державні службовці центрального органу виконавчої влади (крім заступників керівника центрального органу виконавчої влади) призначаються на посади та звільняються з посад керівником центрального органу виконавчої влади в порядку, передбаченому законодавством про державну службу.
Працівники центрального органу виконавчої влади приймаються на роботу та звільняються з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю.
5. Звільнення з посади керівника центрального органу виконавчої влади не може бути підставою для звільнення з посад державних службовців та звільнення з роботи працівників центрального органу виконавчої влади.».
 
Відхилено   Стаття 20. Апарат центрального органу виконавчої влади
 
240. 1. Апарат центрального органу виконавчої влади - організаційно поєднана сукупність структурних підрозділів, що забезпечують діяльність керівника центрального органу виконавчої влади, а також виконання покладених на центральний орган виконавчої влади завдань.
 
   1. Апарат центрального органу виконавчої влади - організаційно поєднана сукупність структурних підрозділів, що забезпечують діяльність керівника центрального органу виконавчої влади, а також виконання покладених на центральний орган виконавчої влади завдань.
 
241. 2. Структуру апарату центрального органу виконавчої влади затверджує керівник центрального органу виконавчої влади за погодженням з міністром, який спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади.
 
   2. Структуру апарату центрального органу виконавчої влади затверджує керівник центрального органу виконавчої влади за погодженням з міністром, який спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади.
 
242. 3. Вимоги до формування структури апарату центрального органу виконавчої влади визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
   3. Вимоги до формування структури апарату центрального органу виконавчої влади визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
243. 4. Державні службовці апарату центрального органу виконавчої влади (крім заступників керівника центрального органу виконавчої влади) призначаються на посади та звільняються з посад керівником центрального органу виконавчої влади в порядку, передбаченому законодавством про державну службу.
 
-165- Демчишен В.В.
Абзац перший частини четвертої статті 20 законопроекту викласти у такій редакції:
«4. Державні службовці апарату центрального органу виконавчої влади призначаються на посади та звільняються з посад керівником центрального органу виконавчої влади в порядку, передбаченому законодавством про державну службу (якщо інше не передбачено законом).».
 
Враховано   4. Державні службовці апарату центрального органу виконавчої влади призначаються на посади та звільняються з посад керівником центрального органу виконавчої влади в порядку, передбаченому законодавством про державну службу (якщо інше не передбачено законом).
 
244. Працівники апарату центрального органу виконавчої влади приймаються на роботу та звільняються з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю.
 
   Працівники апарату центрального органу виконавчої влади приймаються на роботу та звільняються з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю.
 
245. 5. Звільнення з посади керівника центрального органу виконавчої влади не може бути підставою для звільнення з посад державних службовців та звільнення з роботи працівників апарату центрального органу виконавчої влади.
 
   5. Звільнення з посади керівника центрального органу виконавчої влади не може бути підставою для звільнення з посад державних службовців та звільнення з роботи працівників апарату центрального органу виконавчої влади.
 
246. Стаття 21. Територіальні органи центрального органу виконавчої влади
 
   Стаття 21. Територіальні органи центрального органу виконавчої влади
 
247. 1. Територіальні органи центрального органу виконавчої влади утворюються як юридичні особи публічного права в межах граничної чисельності державних службовців та працівників центрального органу виконавчої влади і коштів, передбачених на його утримання, ліквідовуються, реорганізовуються за поданням міністра, який спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади, Кабінетом Міністрів України.
 
-166- Логвиненко О.С.
У пункті 1 статті 21 слова «публічного права» виключити.
 
Відхилено   1. Територіальні органи центрального органу виконавчої влади утворюються як юридичні особи публічного права в межах граничної чисельності державних службовців та працівників центрального органу виконавчої влади і коштів, передбачених на його утримання, ліквідовуються, реорганізовуються за поданням міністра, який спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади, Кабінетом Міністрів України.
 
    -167- Черноморов О.М.
Абзац перший частини першої після слів "Кабінетом Міністрів України" доповнити словами "в порядку, визначеному цим законом";
 
Відхилено    
248. Пропозиції щодо утворення, реорганізації та ліквідації територіальних органів центрального органу виконавчої влади на розгляд міністрові вносить керівник центрального органу виконавчої влади.
 
   Пропозиції щодо утворення, реорганізації та ліквідації територіальних органів центрального органу виконавчої влади на розгляд міністрові вносить керівник центрального органу виконавчої влади.
 
249. Територіальні органи центрального органу виконавчої влади можуть утворюватись, ліквідовуватись, реорганізовуватись керівником центрального органу виконавчої влади як структурні підрозділи апарату центрального органу виконавчої влади за погодженням з міністром, який спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади, та Кабінетом Міністрів України.
 
-168- Черноморов О.М.
В абзаці третьому частини першої слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачене цим законом";
 
Відхилено   Територіальні органи центрального органу виконавчої влади можуть утворюватись, ліквідовуватись, реорганізовуватись керівником центрального органу виконавчої влади як структурні підрозділи апарату центрального органу виконавчої влади за погодженням з міністром, який спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади, та Кабінетом Міністрів України.
Територіальні органи центрального органу виконавчої влади створюються у випадках, коли їх створення передбачено положенням про центральний орган виконавчої влади, затвердженим Президентом України.
Територіальні органи центральних органів виконавчої влади можуть утворюватись в інших організаційно - правових формах в порядку, визначеному законодавством.
 
    -169- Демчишен В.В.
З метою уточнення порядку створення територіальних органів центрального органу виконавчої влади пропоную частину першу статті 21 законопроекту доповнити абзацом четвертим у такій редакції:
«Територіальні органи центрального органу виконавчої влади створюються у випадках, коли їх створення передбачено положенням про центральний орган виконавчої влади, затвердженим Президентом України.».
 
Враховано    
    -170- Демчишен В.В.
В ході проведення адміністративної реформи з‘явилась нова форма організації виконання повноважень центральних органів виконавчої влади на територіальному рівні - утворення територіальних органів центральних органів виконавчої влади як структурних підрозділів територіальних органів міністерств.
У зв‘язку з цим частину першу статті 21 законопроекту пропонується доповнити новим абзацом у такій редакції:
«Територіальні органи центральних органів виконавчої влади можуть утворюватись в інших організаційно - правових формах в порядку, визначеному законодавством.».
 
Враховано    
250. 2. Територіальні органи центрального органу виконавчої влади можуть утворюватися в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення (у разі їх утворення).
 
-171- Касянюк О.Р.
Частину другу статті 21 законопроекту викласти у такій редакції:
«Територіальні органи центрального органу виконавчої влади можуть утворюватися в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення та міжрегіональні (повноваження яких поширюються на декілька адміністративно-територіальних одиниць) територіальні органи (у разі їх утворення).»
 
Враховано   2. Територіальні органи центрального органу виконавчої влади можуть утворюватися в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення та міжрегіональні (повноваження яких поширюються на декілька адміністративно-територіальних одиниць) територіальні органи (у разі їх утворення)
 
    -172- Черноморов О.М.
Після частини другої доповнити новою частиною наступного змісту:
"3. Формування та діяльність територіальних органів центральних органів виконавчої влади на території Автономної Республіки Крим здійснюється на принципах взаємодії та співробітництва цих органів з органами влади Автономної Республіки Крим, з урахуванням особливостей Автономної Республіки Крим, поєднання загальнодержавних інтересів та інтересів Автономної Республіки Крим, забезпечення державних гарантій статусу і повноважень Автономної Республіки Крим.
Територіальні органи центральних органів виконавчої влади (юридичні особи публічного права або структурні підрозділи апарату центрального органа виконавчої влади без статусу юридичної особи) на території Автономної Республіки Крим утворюються в разі неможливості делегування їх функцій і повноважень органам влади Автономної Республіки Крим.
Утворення, реорганізація та ліквідація на території Автономної Республіки Крим територіальних органів центральних органів виконавчої влади здійснюється за погодженням із Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим".
У зв'язку з цим частини третю, четверту, п'яту вважати відповідно частинами четвертою – шостою.
 
Відхилено    
251. 3. Територіальні органи центрального органу виконавчої влади діють на підставі положень, що затверджуються керівником центрального органу виконавчої влади.
 
   3. Територіальні органи центрального органу виконавчої влади діють на підставі положень, що затверджуються керівником центрального органу виконавчої влади.
 
252. Типове положення про територіальні органи центрального органу виконавчої влади затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   Типове положення про територіальні органи центрального органу виконавчої влади затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
253. 4. Територіальні органи центрального органу виконавчої влади набувають статусу юридичної особи з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про їх державну реєстрацію як юридичної особи.
 
   4. Територіальні органи центрального органу виконавчої влади набувають статусу юридичної особи з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про їх державну реєстрацію як юридичної особи.
 
254. Територіальні органи центрального органу виконавчої влади припиняються як юридичні особи з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про державну реєстрацію їх припинення.
 
-173- Ключковський Ю.Б.
В абзаці другому частини четвертої статті 21 слова «внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про державну реєстрацію їх припинення» замінити словами «набрання чинності акту про їх ліквідацію (реорганізацію)».
 
Відхилено   Територіальні органи центрального органу виконавчої влади припиняються як юридичні особи з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про державну реєстрацію їх припинення.
 
255. 5. Керівники та заступники керівників територіальних органів центрального органу виконавчої влади призначаються на посади та звільняються з посад керівником центрального органу виконавчої влади за погодженням з міністром, який спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади.
 
-174- Черноморов О.М.
Після абзацу першого частини п’ятої (нової частини шостої) доповнити новим абзацом такого змісту:
«Керівники територіальних органів центрального органа виконавчої влади на території Автономної Республіки Крим призначаються на посади керівником центрального органа виконавчої влади за погодженням з міністром, який спрямовує та координує діяльність центрального органа виконавчої влади, Головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим».
У зв'язку з цим абзаци другий, третій, четвертий частини шостої вважати відповідно абзацами третім-п'ятим.
 
Відхилено   5. Керівники та заступники керівників територіальних органів центрального органу виконавчої влади призначаються на посади та звільняються з посад керівником центрального органу виконавчої влади за погодженням з міністром, який спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади.
 
256. Кандидатури на посади керівників територіальних органів погоджуються з головами місцевих державних адміністрацій.
 
-175- Мірошниченко Ю.Р.
Абзац другий частини п’ятої статті 21 викласти у такій редакції:
«Призначення на посади та звільнення з посад керівників територіальних органів здійснюється за погодженням з головами місцевих державних адміністрацій.».
 
Відхилено   Кандидатури на посади керівників територіальних органів погоджуються з головами місцевих державних адміністрацій якщо інше не передбачено законом.
Порядок призначення на посади керівників територіальних органів центрального органу виконавчої влади встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
    -176- Демчишен В.В.
З метою узгодження положень законопроекту із Конституцією Автономної Республіки Крим щодо погодження призначення на посади керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади із Головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Головою Ради Міністрів Автономної Республіки Крим (пункт 10 частини третьої статті 29, пункт 7 частини другої статті 36 Конституції Автономної Республіки Крим) пропоную в абзаці другому частини п‘ятої статті 21 після слова «адміністрацій» доповнити словами «якщо інше не передбачено законом.».
 
Враховано    
    -177- Демчишен В.В.
З метою визначення єдиного підходу до призначення на посади керівників територіальних органів центрального органу виконавчої влади пропоную частину п‘яту статті 21 доповнити абзацом третім у такій редакції:
«Порядок призначення на посади керівників територіальних органів центрального органу виконавчої влади встановлюється Кабінетом Міністрів України.»
У зв‘язку з цим абзаци третій та четвертий вважати відповідно абзацами четвертим та п‘ятим.
 
Враховано    
257. Інші державні службовці територіальних органів центрального органу виконавчої влади призначаються на посади та звільняються з посад керівниками територіальних органів центрального органу виконавчої влади.
 
   Інші державні службовці територіальних органів центрального органу виконавчої влади призначаються на посади та звільняються з посад керівниками територіальних органів центрального органу виконавчої влади.
 
258. Працівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади приймаються на роботу та звільняються з роботи керівниками територіальних органів центрального органу виконавчої влади.
 
-178- Черноморов О.М.
Доповнити новою частиною наступного змісту:
«7. У разі невідповідності актів, що видаються територіальними органами центрального органа виконавчої влади на території Автономної Республіки Крим, Конституції та законам України, Конституції Автономної Республіки Крим, указам Президента України, постановам Кабінету Міністрів України Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим звертається до відповідного міністра чи керівника центрального органа виконавчої влади з поданням про їх повне або часткове скасування».
 
Відхилено   Працівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади приймаються на роботу та звільняються з роботи керівниками територіальних органів центрального органу виконавчої влади.
6. Структуру територіальних органів центрального органу виконавчої влади затверджує керівник центрального органу виконавчої влади за погодженням з міністром, який спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади.
Штатний розпис та кошторис територіальних центрального органу виконавчої влади затверджує керівник центрального органу виконавчої влади.
 
    -179- Демчишен В.В.
З метою визначення порядку затвердження структури, кошторису та штатного розпису територіальних органів центральних органів виконавчої влади пропоную статтю 21 законопроекту доповнити частиною шостою у такій редакції:
«6. Структуру територіальних органів центрального органу виконавчої влади затверджує керівник центрального органу виконавчої влади за погодженням з міністром, який спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади.
Штатний розпис та кошторис територіальних центрального органу виконавчої влади затверджує керівник центрального органу виконавчої влади.».
 
Враховано    
259. Стаття 22. Колегія центрального органу виконавчої влади, інші консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи центрального органу виконавчої влади
 
   Стаття 22. Колегія центрального органу виконавчої влади, інші консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи центрального органу виконавчої влади
 
260. 1. Для підготовки рекомендацій щодо виконання завдань центрального органу виконавчої влади в центральному органі виконавчої влади може утворюватись колегія як консультативно-дорадчий орган.
 
   1. Для підготовки рекомендацій щодо виконання завдань центрального органу виконавчої влади в центральному органі виконавчої влади може утворюватись колегія як консультативно-дорадчий орган.
 
261. 2. До складу колегії входять керівник центрального органу виконавчої влади (голова колегії), заступник керівника центрального органу виконавчої влади, можуть входити керівники самостійних структурних підрозділів апарату центрального органу виконавчої влади, територіальних органів центрального органу виконавчої влади, а також за згодою - представники інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, наукових і навчальних закладів, громадських організацій, інші особи.
 
-180- Оробець Л.Ю.
1. Викласти пункт 2 статті 22 проекту Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» в такій редакції:
«До складу колегії входять керівник центрального органу виконавчої влади (голова колегії), заступник керівника центрального органу виконавчої влади, голова громадської ради при центральному органі виконавчої влади, можуть входити керівники самостійних структурних підрозділів апарату центрального органу виконавчої влади, територіальних органів центрального органу виконавчої влади, а також за згодою – представники інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, наукових і навчальних закладів, громадських організацій, інші особи.»
 
Відхилено      
    -181- Касянюк О.Р.
Частину другу статті 22 виключити.
 
Враховано    
262. 3. Періодичність проведення засідань колегії визначається керівником центрального органу виконавчої влади.
 
   2. Періодичність проведення засідань колегії визначається керівником центрального органу виконавчої влади.
 
263. 4. Рішення колегії оформляється протоколом.
 
   3. Рішення колегії оформляється протоколом.
 
264. 5. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом прийняття керівником центрального органу виконавчої влади відповідного наказу.
 
   4. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом прийняття керівником центрального органу виконавчої влади відповідного наказу.
 
265. 6. Типове положення про колегію центрального органу виконавчої влади затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   5. Типове положення про колегію центрального органу виконавчої влади затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
266. 7. Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у центральному органі виконавчої влади можуть утворюватись інші постійні або тимчасові консультативні, інші дорадчі та допоміжні органи.
 
-182- Оробець Л.Ю.
Викласти пункт 7 статті 22 проекту Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» в такій редакції:
«Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з питань діяльності у центральному органі виконавчої влади утворюються громадські ради, можуть утворюватись інші постійні або тимчасові консультативні, інші дорадчі та допоміжні органи.».
 
Відхилено   6. Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у центральному органі виконавчої влади можуть утворюватись інші постійні або тимчасові консультативні, інші дорадчі та допоміжні органи.
 
267. 8. Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів приймає керівник центрального органу виконавчої влади.
 
-183- Оробець Л.Ю.
Викласти пункт 8 статті 22 проекту Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» в такій редакції:
«Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів приймає керівник центрального органу виконавчої влади, якщо інше не передбачено законодавством.».
 
Немає висновку   7. Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів приймає керівник центрального органу виконавчої влади.
 
268. 9. Кількісний та персональний склад колегії, інших консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і положення про них затверджує керівник центрального органу виконавчої влади.
 
-184- Оробець Л.Ю.
Викласти пункт 9 статті 22 проекту Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» в такій редакції:
«Кількісний та персональний склад колегії, інших консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і положення про них затверджує керівник центрального органу виконавчої влади, якщо інше не передбачено законодавством.».
 
Відхилено   8. Кількісний та персональний склад колегії, інших консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і положення про них затверджує керівник центрального органу виконавчої влади.
 
269. Стаття 23. Накази центрального органу виконавчої влади
 
   Стаття 23. Накази центрального органу виконавчої влади
 
270. 1. Центральний орган виконавчої влади у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України та наказів міністерств видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання.
 
-185- Логвиненко О.С.
У пункті 1 статті 23:
слова «та доручень» виключити;
після слів «Президента України» доповнити словами «Постанов Верховної Ради України».
 
Відхилено   1. Центральний орган виконавчої влади у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України та наказів міністерств видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання.
 
    -186- Ключковський Ю.Б.
Стецьків Т.С.
У частині першій статті 23 слова «та доручень» виключити (суперечить статті 106 Конституції).
 
Відхилено    
271. 2. Накази центрального органу виконавчої влади або їх окремі положення можуть бути оскаржені фізичними та юридичними особами до адміністративного суду в порядку, встановленому законом.
 
   2. Накази центрального органу виконавчої влади або їх окремі положення можуть бути оскаржені фізичними та юридичними особами до адміністративного суду в порядку, встановленому законом.
 
272. 3. Накази центрального органу виконавчої влади можуть бути скасовані Кабінетом Міністрів України повністю чи в окремій частині.
 
   3. Накази центрального органу виконавчої влади можуть бути скасовані Кабінетом Міністрів України повністю чи в окремій частині.
 
273. Стаття 24. Антимонопольний комітет України, Фонд державного майна України, Державний комітет телебачення і радіомовлення України та інші центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом
 
-187- Логвиненко О.С.
Статтю 24 викласти у наступній редакції:
«Стаття 24. Центральні органи виконавчої влади із спеціальним статусом
1. Центральні органи виконавчої влади із спеціальним статусом утворюються для виконання особливих завдань та функцій, передбачених відповідними законами.
2. Конституцією і законами України визначається особливий порядок їх утворення, реорганізації та ліквідації, підконтрольності, підзвітності, призначення на посаду та звільнення з посади їх керівників, а також інші особливості організації та діяльності, пов’язані з їх статусом.
3. До центральних органів виконавчої влади із спеціальним статусом належать:
- центральні органи виконавчої влади, функціонування яких передбачено Конституцією України, а саме Антимонопольний комітет України, Фонд державного майна України, Державний комітет телебачення і радіомовлення України;
- інші центральні органи виконавчої влади, функціонування яких передбачено законами України.
4. Діяльність центральних органів виконавчої влади із спеціальним статусом спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.
5. У разі відсутності правового регулювання деяких аспектів організації діяльності центральних органів виконавчої влади із спеціальним статусом у відповідних законах України застосовуються положення цього Закону.».
 
Відхилено   Стаття 24. Антимонопольний комітет України, Фонд державного майна України, Державний комітет телебачення і радіомовлення України та інші центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом
 
    -188- Горбатюк А.О.
Назву статті 24 викласти у такій редакції:
«Стаття 24. Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом».
 
Відхилено    
    -189- Стецьків Т.С.
У назві статті 24 слова «та інші центральні органи виконавчої влади» виключити.
 
Відхилено    
274. 1. Антимонопольний комітет України, Фонд державного майна України, Державний комітет телебачення і радіомовлення України є центральними органами виконавчої влади зі спеціальним статусом.
 
   1. Антимонопольний комітет України, Фонд державного майна України, Державний комітет телебачення і радіомовлення України є центральними органами виконавчої влади зі спеціальним статусом.
 
275. Інші центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом можуть бути утворені Президентом України.
 
-190- Рибаков І.О.
Стецьків Т.С.
Абзац другий частини першої статті 24 вилучити.
 
Відхилено   Інші центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом можуть бути утворені Президентом України.
 
276. 2. Голова Антимонопольного комітету України, Голова Фонду державного майна України, Голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України за згодою Верховної Ради України.
 
   2. Голова Антимонопольного комітету України, Голова Фонду державного майна України, Голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України за згодою Верховної Ради України.
 
277. Заступники Голови Антимонопольного комітету України, Голови Фонду державного майна України, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України призначаються на посади за поданням Прем'єр-міністра України та звільняються з посад Президентом України.
 
-191- Ключковський Ю.Б.
В абзаці другому частини другої статті 24 слова «за поданням Прем'єр-міністра України та звільняються з посад Президентом України» замінити словами «та звільняються з посад Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України».
 
Відхилено   Заступники Голови Антимонопольного комітету України, Голови Фонду державного майна України, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України призначаються на посади за поданням Прем'єр-міністра України та звільняються з посад Президентом України.
 
    -192- Стецьків Т.С.
Абзац другий частини другої статті 24 викласти у такій редакції: «Заступники Голови Антимонопольного комітету України, Голови Фонду державного майна України, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України призначаються на посади Кабінетом Міністрів України за поданням відповідно Голови Антимонопольного комітету України, Голови Фонду державного майна України, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України».
 
Відхилено    
278. 3. Інші особливості організації та порядку діяльності Антимонопольного комітету України, Фонду державного майна України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, їх взаємовідносини з Кабінетом Міністрів України, міністерствами, іншими органами виконавчої влади, а також державними органами визначаються Конституцією та законами України, актами Президента України.
 
-193- Демчишен В.В.
З метою оптимізації законодавчого регулювання питань діяльності центральних органів виконавчої влади із спеціальним статусом (з огляду на частину п‘яту статті 24 законопроекту) пропоную частину третю статті 24 виключити.
 
Враховано      
    -194- Матвієнко А.С.
В частині третій статті 24 після слів «Конституцією та законами України...» вилучити словосполучення «актами Президента України» у зв'язку з суперечністю Конституції України.
 
Відхилено    
279. 4. Питання діяльності Антимонопольного комітету України, Фонду державного майна України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України та інших органів зі спеціальним статусом у Кабінеті Міністрів України представляє Прем'єр-міністр України.
 
-195- Стецьків Т.С.
У частині четвертій статті 24 слова «та інших органів зі спеціальним статусом» виключити.
 
Відхилено   3. Питання діяльності Антимонопольного комітету України, Фонду державного майна України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України та інших органів зі спеціальним статусом у Кабінеті Міністрів України представляє Прем'єр-міністр України.
 
280. 5. Положення цього Закону поширюються на Антимонопольний комітет України, Фонд державного майна України, Державний комітет телебачення і радіомовлення України, інші утворені Президентом України центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом, крім випадків, коли Конституцією та законами України, актами Президента України визначенні інші особливості організації та порядку їх діяльності.
 
-196- Ключковський Ю.Б.
Боднар-Петровська О.Б.
У частині п’ятій статті 24 слова «актами Президента України» виключити (суперечить статті 6, частині другій статті 19, статті 106 Конституції України).
 
Відхилено   4. Положення цього Закону поширюються на Антимонопольний комітет України, Фонд державного майна України, Державний комітет телебачення і радіомовлення України, інші утворені Президентом України центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом, крім випадків, коли Конституцією та законами України, актами Президента України визначенні інші особливості організації та порядку їх діяльності.
 
    -197- Матвієнко А.С.
Частину п’яту статті 24 вилучити.
 
Відхилено    
    -198- Стецьків Т.С.
Частину п’ять статті 24 викласти у такій редакції: «Положення цього Закону поширюються на Антимонопольний комітет України, Фонд державного майна України, Державний комітет телебачення і радіомовлення України, крім випадків, коли Конституцією та законами України визначенні інші особливості організації та порядку їх діяльності».
 
Відхилено    
281. Розділ ІV
 
   Розділ ІV
 
282. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 
   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 
283. ПОСАДОВИХ ОСІБ МІНІСТЕРСТВ ТА ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
 
   ПОСАДОВИХ ОСІБ МІНІСТЕРСТВ ТА ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
 
284. Стаття 25. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади
 
   Стаття 25. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади
 
285. 1. Фінансове і матеріально-технічне забезпечення діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
   1. Фінансове і матеріально-технічне забезпечення діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
286. Стаття 26. Умови оплати праці, матеріального та побутового забезпечення державних службовців і працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади
 
   Стаття 26. Умови оплати праці, матеріального та побутового забезпечення державних службовців і працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади
 
287. 1. Умови оплати праці державних службовців та працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, їх матеріального і побутового забезпечення визначаються законами та актами Кабінету Міністрів України.
 
   1. Умови оплати праці державних службовців та працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, їх матеріального і побутового забезпечення визначаються законами та актами Кабінету Міністрів України.
 
288. Стаття 27. Відповідальність посадових осіб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади
 
   Стаття 27. Відповідальність посадових осіб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади
 
289. 1. Посадові особи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади несуть кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та цивільно-правову відповідальність відповідно до закону.
 
   1. Посадові особи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади несуть кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та цивільно-правову відповідальність відповідно до закону.
 
290. 2. Шкода, завдана незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю посадових осіб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується за рахунок держави в порядку, визначеному законом.
 
   2. Шкода, завдана незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю посадових осіб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується за рахунок держави в порядку, визначеному законом.
 
291. 3. Держава має право зворотної вимоги (регресу) до посадових осіб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, які заподіяли шкоду, у розмірах і порядку, визначених законодавством.
 
   3. Держава має право зворотної вимоги (регресу) до посадових осіб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, які заподіяли шкоду, у розмірах і порядку, визначених законодавством.
 
292. Розділ V
 
   Розділ V
 
293. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
294. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-199- Яворівський В.О.
Частину 1 розділу V "Прикінцеві положення" викласти у такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2011 року."
Обґрунтування:
Після прийняття цього Закону потрібний час, щоб забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.
 
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності з наступного дня за днем його опублікування.
2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1). У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356):
перше речення частини третьої статті 107 доповнити словами «, крім випадків, встановлених законом.»;
перше речення частини третьої статті 111 доповнити словами «, крім випадків, встановлених законом.»;
2). У Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31 - 32, ст. 263; 2005 р., N 16, ст. 257, ст. 259; 2006 р., N 27, ст. 234, N 37, ст. 310; 2009 р., N 19, ст. 263; 2010 р., N 8, ст. 51, N 18, ст. 140, N 29, ст. 392, N 37, ст. 498, N 55/1, ст. 1900, N 61, ст. 2108):
у статті 36:
у абзаці п’ятому частини першої слова «, який затверджено рішенням засновників (учасників) або уповноваженого ними органу» виключити;
у частині другій:
абзац другий доповнити реченням такого змісту «Ліквідаційний баланс повинен бути затверджений засновниками (учасниками) юридичної особи або органом, який прийняв рішення про припинення юридичної особи.»
доповнити частину другу абзацом такого змісту:
«Ліквідаційний баланс центрального органу виконавчої влади повинен бути затверджений головою ліквідаційної комісії. Нотаріальне посвідчення справжності підписів голови та членів ліквідаційної комісії на ліквідаційному балансі у цьому випадку не вимагається.».
частину четверту статті 37 доповнити абзацом такого змісту:
«Передавальний акт або розподільчий баланс центрального органу виконавчої влади повинен бути затверджений головою комісії з реорганізації. Нотаріальне посвідчення справжності підписів голови та членів комісії з реорганізації на передавальному акті або розподільчому балансі у цьому випадку не вимагається.
 
    -200- Трайдук М.Ф.
Горбатюк А.О.
Пункт 1 Розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з наступного дня за днем його опублікування.».
 
Враховано    
    -201- Демчишен В.В.
Виходячи із практики проведення ліквідації та реорганізації центральних органів виконавчої влади доцільним є покладення повноважень про затвердження ліквідаційного та розподільчого балансів, а також передавальних актів на голову відповідної комісії з припинення юридичної особи.
У зв‘язку з цим пропонується прикінцеві положення законопроекту доповнити пунктом 2 у такій редакції:
«2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1). У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356):
перше речення частини третьої статті 107 доповнити словами «, крім випадків, встановлених законом.»;
перше речення частини третьої статті 111 доповнити словами «, крім випадків, встановлених законом.»;
2). У Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31 - 32, ст. 263; 2005 р., N 16, ст. 257, ст. 259; 2006 р., N 27, ст. 234, N 37, ст. 310; 2009 р., N 19, ст. 263; 2010 р., N 8, ст. 51, N 18, ст. 140, N 29, ст. 392, N 37, ст. 498, N 55/1, ст. 1900, N 61, ст. 2108):
у статті 36:
у абзаці п’ятому частини першої слова «, який затверджено рішенням засновників (учасників) або уповноваженого ними органу» виключити;
у частині другій:
абзац другий доповнити реченням такого змісту «Ліквідаційний баланс повинен бути затверджений засновниками (учасниками) юридичної особи або органом, який прийняв рішення про припинення юридичної особи.»
доповнити частину другу абзацом такого змісту:
«Ліквідаційний баланс центрального органу виконавчої влади повинен бути затверджений головою ліквідаційної комісії. Нотаріальне посвідчення справжності підписів голови та членів ліквідаційної комісії на ліквідаційному балансі у цьому випадку не вимагається.».
частину четверту статті 37 доповнити абзацом такого змісту:
«Передавальний акт або розподільчий баланс центрального органу виконавчої влади повинен бути затверджений головою комісії з реорганізації. Нотаріальне посвідчення справжності підписів голови та членів комісії з реорганізації на передавальному акті або розподільчому балансі у цьому випадку не вимагається.»«.
У зв‘язку з цим, пункт 2 розділу V вважати пунктом 3 цього ж розділу.
 
Враховано    
295. 2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   3. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
296. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
   забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
297. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
298. забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.
 
   забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.
 
299. Голова Верховної Ради України

   Голова Верховної Ради України