Кількість абзаців - 517 Таблиця поправок


Про засади запобігання і протидії корупції в Україні (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. проект
 
   остаточну редакцію не внесено
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   остаточну редакцію не внесено
 
2. Про засади запобігання і протидії корупції в Україні
 
-1- Стретович В.М.
Слова «в Україні» виключити.
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
3.

 
-2- Швець В.Д.
Назву Закону викласти у такій редакції:
«Про засади запобігання та протидії корупції».
 
Враховано частково .  остаточну редакцію не внесено
 
4. Цей Закон визначає основні засади запобігання і протидії корупції в публічній і приватній сферах суспільних відносин, відшкодування завданої внаслідок вчинення корупційних правопорушень збитків, шкоди, поновлення порушених прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав чи інтересів юридичних осіб, інтересів держави.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
5. Розділ І
 
-3- Яценюк А.П.
По тексту проекту Закону норму « Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступник, Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор України, Голова Національного банку України, Голова Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, та їх заступники» замінити нормою «вищі посадові особи, уповноважені на виконання функцій держави і органів місцевого самоврядування».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
6. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   остаточну редакцію не внесено
 
7. Стаття 1. Визначення термінів
 
   остаточну редакцію не внесено
 
8. 1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
-4- Кармазін Ю.А.
Пронумерувати всі окремі частини тексту статті.
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
9. безпосереднє підпорядкування - відносини прямої організаційної та/або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень, контролю за їх виконанням;
 
-5- Швець В.Д.
Абзац виключити.
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
10. близькі особи - подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом, зазначеним у частині першій статті 4 цього Закону;
 
-6- Швець В.Д.
Абзац викласти у такій редакції:
«близькі особи - подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи за умови їх проживання разом із суб'єктом, визначеним у частині першій статті 4 цього Закону, і ведення з ним спільного господарства».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
    -7- Яценюк А.П.
Доповнити новим абзацом такого змісту:
«вищі посадові особи, уповноважені на виконання функцій держави і органів місцевого самоврядування - Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступник, Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор України, Голова Національного банку України, Голова Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, та їх заступники».
 
Відхилено .   
11. конфлікт інтересів - прямі чи непрямі протиріччя між приватними інтересами особи та її службовими повноваженнями, наявність яких може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень;
 
-8- Рябека О.Г.
Абзац викласти у такій редакції:
«конфлікт інтересів - суперечність між приватними інтересами особи та її службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень».
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
12. корупційне правопорушення - умисне діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 4 цього Закону, за яке законом установлено кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність;
 
-9- Швець В.Д.
Абзац викласти у такій редакції:
«корупційне правопорушення - умисне діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 4 цього Закону, за яке законом установлено кримінальну, чи адміністративну чи цивільно-правову чи дисциплінарну відповідальність».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
    -10- Шемчук В.В.
Абзац викласти у такій редакції:
«корупційне діяння - умисне діяння (дія чи бездіяльність), що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 4 цього Закону, за яке законом установлено кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність».
 
Відхилено .   
    -11- Шемчук В.В.
У тексті Закону термін «корупційне правопорушення» замінити терміном «корупційне діяння».
 
Відхилено .   
    -12- Омельченко Г.О.
У тексті Закону термін «корупційне правопорушення» замінити терміном «корупційне діяння».
 
Відхилено .   
    -13- Прокопчук Ю.В.
Доповнити новим абзацом такого змісту:
«нематеріальні активи - право власності на результати інтелектуальної діяльності, у тому числі промислової власності, а також інші аналогічні права, визнані об’єктом права власності (інтелектуальної власності) право користування майном та майновими правами платника податку в установленому законодавством порядку, у тому числі набуті в установленому законодавством порядку права користування природними ресурсами, майном та майновими правами, право на користування або розпорядження творами науки, мистецтва, літератури або іншими нематеріальними активами».
 
Відхилено .   
13. корупція - використання особою наданих їй службових повноважень та пов'язаних із цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди такій особі або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень та пов'язаних із цим можливостей;
 
-14- Омельченко Г.О.
Абзац викласти у такій редакції:
«корупційне діяння - використання особою наданих їй службових повноважень та пов'язаних із цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди такій особі або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень та пов'язаних із цим можливостей;
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
14. неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, що їх без законних на те підстав обіцяють, пропонують, надають або одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
15. Стаття 2. Законодавство у сфері запобігання і протидії корупції
 
   остаточну редакцію не внесено
 
16. 1. Відносини, що виникають у сфері запобігання і протидії корупції, регулюються цим Законом, іншими законами України, міжнародними договорами України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, а також прийнятими на їх виконання іншими нормативно-правовими актами.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
17. 2. Дія цього Закону та передбачені ним обмеження поширюються на всіх осіб, визначених суб'єктами відповідальності за корупційні правопорушення, у межах, установлених цим Законом.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
18. Стаття 3. Основні принципи запобігання і протидії корупції
 
   остаточну редакцію не внесено
 
19. 1. Діяльність із запобігання і протидії корупції ґрунтується на принципах:
 
-15- Кармазін Ю.А.
Пронумерувати всі окремі частини тексту статті.
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
20. верховенства права;
 
   остаточну редакцію не внесено
 
21. законності;
 
   остаточну редакцію не внесено
 
22. комплексного здійснення правових, політичних, соціально-економічних, інформаційних та інших заходів;
 
   остаточну редакцію не внесено
 
23. пріоритетності запобіжних заходів;
 
   остаточну редакцію не внесено
 
24. невідворотності відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;
 
   остаточну редакцію не внесено
 
25. відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
 
   остаточну редакцію не внесено
 
26. участі громадськості у заходах щодо запобігання і протидії корупції, державного захисту осіб, які надають допомогу у здійсненні таких заходів;
 
   остаточну редакцію не внесено
 
27. забезпечення відновлення порушених прав і законних інтересів, відшкодування збитків, шкоди, завданої корупційним правопорушенням.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
28. Стаття 4. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення
 
   остаточну редакцію не внесено
 
29. 1. Суб'єктами відповідальності за корупційні правопорушення є:
 
   остаточну редакцію не внесено
 
30. 1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:
 
-16- Джоджик Я.І.
Абзац викласти у такій редакції:
«1) посадові особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
31. а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступник, Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор України, Голова Національного банку України, Голова Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
 
-17- Яценюк А.П.
Підпункт викласти у такій редакції:
«а) вищі посадові особи, уповноважені на виконання функцій держави і органів місцевого самоврядування».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
    -18- Джоджик Я.І.
Підпункт викласти у такій редакції:
«а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступник, Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України та його заступники, Генеральний прокурор України та його заступники, Голова Національного банку України, та його заступники, Голова Рахункової палати та його заступники, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та його заступники, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, його Перший заступник та заступник, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, його Перший заступник та заступники».
 
Відхилено .   
32. б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад;
 
   остаточну редакцію не внесено
 
33. в) працівники патронатних служб Президента України, Голови Верховної Ради України, членів Кабінету Міністрів України, голів місцевих державних адміністрацій;
 
-19- Джоджик Я.І.
Підпункт виключити.
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
    -20- Пилипенко В.П.
Писаренко В.В.
Підпункт виключити.
 
Враховано .   
    -21- Кармазін Ю.А.
Після слів «Голови Верховної Ради України» доповнити словами «народних депутатів України».
 
Відхилено .   
    -22- Князевич Р.П.
Підпункт виключити.
 
Враховано .   
34. г) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування;
 
-23- Логвиненко О.С.
Підпункт виключити.
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
    -24- Джоджик Я.І.
Підпункт викласти у такій редакції:
«г) керівники та заступники керівників органів місцевого самоврядування».
 
Відхилено .   
35. ґ) військові посадові особи Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів військових формувань;
 
   остаточну редакцію не внесено
 
36. д) судді Конституційного Суду України, інші професійні судді, Голова, члени, дисциплінарні інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, службові особи секретаріату цієї Комісії, Голова, заступник Голови, секретарі секцій Вищої ради юстиції, а також інші члени Вищої ради юстиції, народні засідателі і присяжні (під час виконання ними цих функцій);
 
-25- Джоджик Я.І.
Підпункт викласти у такій редакції:
«д) судді Конституційного Суду України, інші професійні судді, Голова, члени, дисциплінарні інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голова, заступник Голови, секретарі секцій Вищої ради юстиції, а також інші члени Вищої ради юстиції».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
37. е) особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, податкової міліції, державної кримінально-виконавчої служби, органів та підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;
 
-26- Логвиненко О.С.
Слова «рядового і начальницького» замінити словами «начальницького та рядового».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
    -27- Логвиненко О.С.
Після слів «внутрішніх справ» доповнити словами «Служби безпеки України».
 
Враховано .   
    -28- Князевич Р.П.
Слова «рядового і» виключити.
 
Відхилено .   
    -29- Пилипенко В.П.
Писаренко В.В.
Слова «рядового і» виключити.
 
Відхилено .   
    -30- Коновалюк В.І.
Слова «рядового і» виключити.
 
Відхилено .   
    -31- Джоджик Я.І.
Підпункт викласти у такій редакції:
«е) особи начальницького складу органів внутрішніх справ, податкової міліції, державної кримінально-виконавчої служби, органів та підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України».
 
Відхилено .   
38. є) посадові особи і службові особи органів прокуратури, дипломатичної служби, митної служби, державної податкової служби;
 
-32- Міщенко С.Г.
Доповнити підпункт словами «та інших правоохоронних органів».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
    -33- Шемчук В.В.
Доповнити підпункт словами «санітарно-епідеміологічної служби».
 
Відхилено .   
    -34- Джоджик Я.І.
Підпункт викласти у такій редакції:
«є) посадові особи органів прокуратури, дипломатичної служби, митної служби, державної податкової служби».
 
Відхилено .   
39. ж) члени Центральної виборчої комісії, працівники Секретаріату Центральної виборчої комісії, патронатної служби Центральної виборчої комісії, Служби розпорядника Державного реєстру виборців;
 
-35- Джоджик Я.І.
Підпункт викласти у такій редакції:
«ж) члени Центральної виборчої комісії».
 
Враховано частково .  остаточну редакцію не внесено
 
40. з) посадові та службові особи інших органів державної влади та місцевого самоврядування;
 
-36- Князевич Р.П.
Підпункт виключити.
 
Враховано частково .  остаточну редакцію не внесено
 
    -37- Джоджик Я.І.
Підпункт викласти у такій редакції:
«з) посадові особи інших органів державної влади та місцевого самоврядування».
 
Відхилено .   
    -38- Джоджик Я.І.
Доповнити частину першу новим пунктом такого змісту:
«2) інші особи, що не вказані в пункті 1 цієї частини, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:
а) працівники патронатних служб Президента України, Голови Верховної Ради України, членів Кабінету Міністрів України, голів місцевих державних адміністрацій;
б) державні службовці місцевого самоврядування;
в) службові особи секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
г) народні засідателі і присяжні (під час виконання ними цих функцій);
ґ) особи рядового складу органів внутрішніх справ, податкової міліції, державної кримінально-виконавчої служби, органів та підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;
д) службові особи органів прокуратури, дипломатичної служби, митної служби, державної податкової служби;
е) працівники Секретаріату Центральної виборчої комісії, патронатної служби Центральної виборчої комісії, Служби розпорядника Державного реєстру виборців;
є) службові особи інших органів державної влади та місцевого самоврядування».
Відповідно змінити рубрикацію пунктів цієї частини.
 
Відхилено .   
41. 2) особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:
 
   остаточну редакцію не внесено
 
42. а) посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені в пункті 1 частини першої цієї статті, але одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету;
 
   остаточну редакцію не внесено
 
43. б) члени окружних/територіальних та дільничних виборчих комісій (під час виконання ними своїх функцій);
 
-39- Мірошниченко Ю.Р.
Підпункт виключити.
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
    -40- Князевич Р.П.
Підпункт виключити.
 
Відхилено .   
    -41- Пилипенко В.П.
Писаренко В.В.
Підпункт виключити.
 
Відхилено .   
    -42- Кожем'якін А.А.
Підпункт виключити.
 
Відхилено .   
44. в) керівники громадських організацій, які частково фінансуються за рахунок державного чи місцевого бюджету;
 
-43- Мірошниченко Ю.Р.
Підпункт виключити.
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
    -44- Князевич Р.П.
Підпункт виключити.
 
Відхилено .   
    -45- Пилипенко В.П.
Писаренко В.В.
Підпункт виключити.
 
Відхилено .   
    -46- Кожем'якін А.А.
Підпункт виключити.
 
Відхилено .   
45. г) помічники-консультанти народних депутатів України та інших виборних осіб, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету, а також ті, які працюють на громадських засадах (під час виконання ними цих функцій);
 
-47- Князевич Р.П.
Підпункт викласти у такій редакції:
«г) особи, які за місцем основної роботи перебувають на патронатній службі в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування й одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
    -48- Міщенко С.Г.
Слова «а також ті, які працюють на громадських засадах (під час виконання ними цих функцій)» виключити.
 
Відхилено .   
    -49- Пилипенко В.П.
Писаренко В.В.
Підпункт викласти у такій редакції:
«г) працівники патронатних служб в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, які одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету».
 
Відхилено .   
    -50- Воропаєв Ю.М.
Виключити підпункт.
 
Відхилено .   
46. ґ) особи, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, оцінювачі, а також експерти, арбітражні керуючі, незалежні посередники, члени трудового арбітражу, третейські судді під час виконання ними цих функцій, інші особи в установлених законом випадках);
 
-51- Прокопчук Ю.В.
Після слів «арбітражні керуючі
« доповнити словами «тимчасові адміністратори банків та інших фінансових установ».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
    -52- Воропаєв Ю.М.
Виключити підпункт.
 
Відхилено .   
47. д) посадові особи іноземних держав (особи, які обіймають посади в законодавчому, виконавчому або судовому органі іноземної держави, в тому числі присяжні засідателі, інші особи, які здійснюють функції держави для іноземної держави, зокрема для державного органу або державного підприємства), а також іноземні третейські судді, особи, які уповноважені вирішувати цивільні, комерційні або трудові спори в іноземних державах у порядку, альтернативному судовому;
 
-53- Мірошниченко Ю.Р.
Підпункт виключити.
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
    -54- Князевич Р.П.
Підпункт виключити.
 
Відхилено .   
    -55- Пилипенко В.П.
Писаренко В.В.
Підпункт виключити.
 
Відхилено .   
48. е) посадові особи міжнародних організацій (працівники міжнародної організації чи будь-які інші особи, уповноважені такою організацією діяти від її імені), а також члени міжнародних парламентських асамблей, учасником яких є Україна, та судді і посадові особи міжнародних судів;
 
-56- Мірошниченко Ю.Р.
Підпункт виключити.
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
    -57- Князевич Р.П.
Підпункт виключити.
 
Відхилено .   
    -58- Пилипенко В.П.
Писаренко В.В.
Підпункт виключити.
 
Відхилено .   
49. 3) особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністра-тивно-господарських обов'язків, або особи, спеціально уповноважені на виконання таких обов'язків в юридичних особах, які фінансуються за рахунок державного чи місцевого бюджету;
 
   остаточну редакцію не внесено
 
50. 4) посадові особи юридичних осіб, фізичні особи - у разі одержання від них особами, зазначеними у пунктах 1, 2 частини першої цієї статті, або за участю цих осіб іншими особами неправомірної вигоди.
 
-59- Мірошниченко Ю.Р.
Пункт виключити.
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
    -60- Князевич Р.П.
Пункт виключити.
 
Відхилено .   
    -61- Пилипенко В.П.
Писаренко В.В.
Пункт виключити.
 
Відхилено .   
    -62- Воропаєв Ю.М.
Пункт виключити.
 
Відхилено .   
    -63- Джоджик Я.І.
Доповнити частину новим пунктом такого змісту:
«6) юридичні особи - у визначених законом випадках».
 
Відхилено .   
    -64- Воропаєв Ю.М.
По тексту проекту Закону виключити посилання на підпункти «г», «ґ» пункту 2 та пункт 4 частини першої статті 4.
 
Відхилено .   
51. Стаття 5. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції
 
   остаточну редакцію не внесено
 
52. 1. Президент України, Верховна Рада України, органи прокуратури України здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції в межах повноважень, визначених Конституцією України.
 
-65- Коновалюк В.І.
Після слів «Верховна Рада України» доповнити словами « Кабінет Міністрів України».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
    -66- Коновалюк В.І.
Слова «в межах повноважень, визначених Конституцією України» замінити словами «в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України».
 
Відхилено    
53. 2. Органи державної влади здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції або беруть участь у їх здійсненні у межах повноважень, визначених законами та іншими виданими на їх основі нормативно-правовими актами.
 
-67- Князевич Р.П.
Частину викласти у такій редакції:
«2. Органи державної влади та місцевого самоврядування здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції або беруть участь у їх здійсненні у межах повноважень, визначених Конституцією України та законами України».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
    -68- Коновалюк В.І.
Слова «в межах повноважень, визначених законами та іншими виданими на їх основі нормативно правовими актами» замінити словами «в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України».
 
Відхилено .   
54. 3. Кабінет Міністрів України здійснює спрямування і координацію роботи органів виконавчої влади щодо запобігання і протидії корупції відповідно до Конституції та законів України, актів Президента України.
 
-69- Буджерак О.О.
Слова «здійснює спрямування і координацію роботи» замінити словами «спрямовує і координує роботу», що відповідатиме термінології пункту 9 статті 116 Конституції України.
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
55. 4. Координацію реалізації органами виконавчої влади визначеної Президентом України антикорупційної стратегії здійснює спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної політики, який створюється (визначається) Президентом України і діє на підставі закону.
 
-70- Вернидубов І.В.
Частини викласти у такій редакції:
«4. Спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної політики, який в установленому порядку утворюється Президентом України, здійснює координацію реалізації органами державної влади визначеної Президентом України антикорупційної стратегії та інформування громадськості про вжиті заходи щодо запобігання та протидії корупції».
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
    -71- Рябека О.Г.
Частину викласти у такій редакції:
«4. Розроблення та координацію реалізації заходів антикорупційної політики на основі визначеної Президентом України антикорупційної стратегії, організацію у межах повноважень виконання актів законодавства з питань запобігання конфлікту інтересів в діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, здійснює спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань антикорупційної політики, який створюється Президентом України і діє на підставі цього Закону та інших нормативно-правових актів».
 
Відхилено .   
    -72- Князевич Р.П.
Частину викласти у такій редакції:
«4. Реалізацію та контроль за виконанням органами виконавчої влади антикорупційних заходів здійснює спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної політики, який створюється і діє на підставі закону».
 
Відхилено .   
    -73- Шемчук В.В.
Частину викласти у такій редакції:
«4. Координацію реалізації органами виконавчої влади визначеної Президентом України антикорупційної стратегії здійснює Національне бюро розслідувань, яке створюється Президентом України і діє на підставі Закону України «Про Національне бюро розслідувань».
 
Відхилено .   
    -74- Міщенко С.Г.
Частину викласти у такій редакції:
«4. Формування державної антикоруп-ційної політики, реалізацію антикорупційної стратегії, що визначається Верховною Радою України, а також координацію діяльності центральних органів виконавчої влади з цих питань здійснює спеціально уповноважений орган (особа) з питань антикорупційної політики, що діє на підставі закону і керівник якого призначається Верховною Радою України».
 
Відхилено .   
    -75- Коновалюк В.І.
Частину викласти у такій редакції:
«4. Формування державної антикорупційної політики та реалізацію антикорупційної стратегії, що визначається Президентом України здійснює спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної політики, який створюється (визначається) Президентом України і діє на підставі закону».
 
Відхилено .   
56. 5. Спеціально уповноважені суб'єкти безпосередньо здійснюють у межах своєї компетенції заходи щодо виявлення, припинення та розслідування корупційних правопорушень (далі - спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції).
 
   остаточну редакцію не внесено
 
57. Спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції є органи прокуратури, спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, податкової міліції, по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, якщо інше не передбачено законом.
 
-76- Мірошниченко Ю.Р.
Слова «органи прокуратури» виключити.
Листом від 9 лютого 2011 р. № 85/0/01-7 запропоновано пропозицію вважати недійсною.
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
    -77- Міщенко С.Г.
Слова «податкової міліції» виключити.
 
Відхилено .   
    -78- Князевич Р.П.
Слова «органи прокуратури» виключити.
 
Відхилено .   
    -79- Пилипенко В.П.
Писаренко В.В.
Слова «органи прокуратури» виключити.
 
Відхилено .   
    -80- Рябека О.Г.
Доповнити абзац словами «а також спеціалізований орган з розслідування справ про корупцію».
 
Відхилено .   
    -81- Омельченко Г.О.
Доповнити абзац словами «а також спеціалізований орган з розслідування справ про корупцію».
 
Відхилено .   
58. Координацію діяльності правоохорон-них органів з питань протидії корупції здійснюють у межах наданих повноважень, визначених законами, Генеральний прокурор України та підпорядковані йому спеціалізовані прокурори.
 
-82- Рябека О.Г.
Слово «спеціалізовані» виключити.
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
    -83- Коновалюк В.І.
Частину викласти у такій редакції:
«5. Органи прокуратури, спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, податкової міліції, по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, є спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції, якщо інше не передбачено законом.
Спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції здійснюють у межах своєї компетенції заходи щодо виявлення, припинення та розслідування корупційних правопорушень.
Координацію діяльності правоохорон-них органів з питань протидії корупції здійснюють у межах наданих повноважень, визначених законами, Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори».
 
Відхилено .   
59. 6. Суб'єктами, які беруть участь у запобіганні, виявленні, а в установлених законом випадках - у здійсненні заходів щодо припинення корупційних правопорушень, відновленні порушених прав чи інтересів фізичних та юридичних осіб, інтересів держави, а також в інформаційному і науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції, у міжнародному співробітництві в цій сфері, є:
 
   остаточну редакцію не внесено
 
60. 1) уповноважені підрозділи органів державної влади;
 
   остаточну редакцію не внесено
 
61. 2) місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування;
 
   остаточну редакцію не внесено
 
62. 3) підприємства, установи, організації незалежно від підпорядкованості та форми власності, їх посадові особи, а також громадяни, об'єднання громадян за їх згодою.
 
-84- Вернидубов І.В.
Після слів «їх посадові» доповнити словами «та службові», що відповідатиме термінології законопроекту.
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
63. 7. Посадові і службові особи органів державної влади, місцевого самоврядування, юридичних осіб, їх структурних підрозділів у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб зобов'язані у межах своїх повноважень ужити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноважений суб'єкт у сфері протидії корупції.
 
-85- Вернидубов І.В.
Після слів «службові особи органів державної влади « доповнити словами «посадові особи». Після слів «працівниками відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб» доповнити словами «їх структурних підрозділів», що відповідатиме термінології законопроекту.
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
64. Розділ ІІ
 
   остаточну редакцію не внесено
 
65. ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЮ КОРУПЦІЇ
 
   остаточну редакцію не внесено
 
66. Стаття 6. Обмеження щодо використання службового становища
 
   остаточну редакцію не внесено
 
67. 1. Особам, зазначеним у пунктах 1-3 частини першої статті 4 цього Закону, забороняється використовувати свої службові повноваження та пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди або у зв'язку з прийняттям обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі:
 
-86- Джоджик Я.І.
Абзац викласти у такій редакції:
«1. Особам, зазначеним у пунктах 1-4 частини першої статті 4 цього Закону забороняється використовувати свої службові повноваження та пов’язані з цим можливості з метою уникнення громадського контролю за їх діяльністю чи одержання неправомірної вигоди або у зв’язку з прийняттям обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі: «.
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
68. 1) неправомірно сприяти фізичним або юридичним особам у здійсненні ними господарської діяльності, одержанні субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів, пільг, укладанні контрактів (у тому числі на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти);
 
   остаточну редакцію не внесено
 
69. 2) неправомірно сприяти призначенню на посаду особи, яка не має переваг перед іншими кандидатами на цю посаду;
 
-87- Мірошниченко Ю.Р.
Пункт виключити.
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
    -88- Князевич Р.П.
Пункт виключити.
 
Відхилено .   
    -89- Пилипенко В.П.
Писаренко В.В.
Пункт виключити.
 
Відхилено .   
70. 3) неправомірно втручатися в діяльність інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування або посадових осіб;
 
-90- Коновалюк В.І.
Слово «інших» виключити.
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
71. 4) неправомірно надавати перевагу фізичним або юридичним особам у зв'язку з підготовкою проектів, виданням нормативно-правових актів та прийняттям рішень, затвердженням (погодженням) висновків.
 
-91- Джоджик Я.І.
Доповнити частину новим пунктом:
«5) відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої передбачено законом, надавати недостовірну чи не в повному обсязі інформацію».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
72. Стаття 7. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності
 
   остаточну редакцію не внесено
 
73. 1. Особам, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону, забороняється:
 
   остаточну редакцію не внесено
 
74. 1) займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) безпосередньо або через інших осіб, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України;
 
-92- Кармазін Ю.А.
Слова «із спорту» замінити словами «зі спорту у вільний від роботи час».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
    -93- Пшонка А.В.
Слова «безпосередньо або через інших осіб» виключити.
 
Враховано .   
75. 2) входити до складу органу управління чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі, та представляють інтереси держави в раді товариства (спостережній раді), ревізійній комісії господарського товариства), якщо інше не передбачено законом.
 
-94- Буджерак О.О.
Слово «законом» замінити словами «Конституцією або законами України», що відповідатиме положенням статті 120 Конституції України та доповнити статтю новою частиною другою такого змісту:
«2. У разі якщо Конституцією України та законами України для окремих посад встановлено спеціальні обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, то їх додержання забезпечується за спеціальними процедурами».
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
    -95- Коновалюк В.І.
Після слова «входити» доповнити словами «у тому числі через інших осіб».
 
Відхилено .   
    -96- Прокопчук Ю.В.
Частину першу викласти у такій редакції:
«1. Президенту України, посадовим і службовим особам органів державної влади та органів місцевого самоврядування, суддям Конституційного Суду України, професійним суддям та народним депутатам України забороняється займатися підприємницькою діяльністю.
Президенту України, народним депутатам України, суддям Конституційного Суду України, професійним суддям та членам Кабінету Міністрів України, керівникам центральних та місцевих органів виконавчої влади забороняється займатися іншою оплачуваною роботою (виконувати іншу оплачувану роботу) (крім викладацької, наукової та творчої діяльності), а професійним суддям - також адвокатською діяльністю) та обіймати будь-які оплачувані посади, в тому числі в органах державної влади чи об'єднаннях громадян, а народним депутатам України, крім того, - бути на державній службі.
Президенту України, народним депутатам України, членам Кабінету Міністрів України, керівникам центральних та місцевих органів виконавчої влади, професійним суддям забороняється входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку».
Відповідно змінити рубрикацію частин статті.
 
Відхилено .   
76. 2. Обмеження, передбачені цією статтею, не поширюються на депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі), членів Вищої ради юстиції (крім тих, які працюють у Вищій раді юстиції на постійній основі), народних засідателів і присяжних.
 
-97- Кармазін Ю.А.
Після слів «крім тих, які» доповнити словами «займають посади, що зазначені в частині першій статті 4 цього Закоку, або».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
    -98- Прокопчук Ю.В.
Доповнити статтю новою частиною такого змісту:
«5. Фізичним та юридичним особам забороняється здійснювати фінансування органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, у тому числі надавати їм матеріальну та/або нематеріальну допомогу, безоплатно виконувати роботи, надавати послуги, передавати кошти та інше майно, крім випадків, передбачених законами та чинними міжнародними договорами України, укладеними в установленому законом порядку».
 
Відхилено .   
77. Стаття 8. Обмеження щодо одержання дарунків
 
-99- Вернидубов І.В.
Назву статті доповнити словом « (пожертв)».
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
    -100- Швець В.Д.
Статтю виключити.
 
Відхилено    
78. 1. Особам, зазначеним у пункті 1 та підпунктах "а", "б", "г", "ґ" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, забороняється безпосередньо або через інших осіб одержувати дарунки (пожертви) від юридичних або фізичних осіб:
 
   остаточну редакцію не внесено
 
79. 1) за рішення, дії чи бездіяльність в інтересах дарувальника, що приймаються, вчиняються як безпосередньо такою особою, так і за її сприяння іншими посадовими особами та органами;
 
   остаточну редакцію не внесено
 
80. 2) якщо особа, яка дарує дарунок (пожертву), є підлеглою обдаровуваної особи;
 
-101- Вернидубов І.В.
Слова «є підлеглою обдаровуваної особи» замінти словами «перебуває в підпорядкуванні обдарованої особи».
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
    -102- Мірошниченко Ю.Р.
Пункт виключити.
 
Відхилено .   
    -103- Князевич Р.П.
Пункт виключити.
 
Відхилено .   
    -104- Логвиненко О.С.
Пункт виключити.
 
Відхилено .   
    -105- Джоджик Я.І.
Пункт виключити.
 
Відхилено .   
81. 3) в інших випадках, якщо особа одержує дарунок (пожертву) у зв'язку з використанням нею службових повноважень та пов'язаних із цим можливостей.
 
-106- Вернидубов І.В.
Пункт виключити з метою уникнення дублювання із змістом попередніх пунктів цієї ж частини статті.
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
    -107- Пшонка А.В.
Пункти 1-3 викласти у такій редакції:
«1) якщо вони надаються з мотивів вдячності за рішення, дії чи бездіяльність в інтересах дарувальника, що приймаються, вчиняються як безпосередньо такою особою, так і за її сприяння іншими посадовими особами та органами;
2) якщо вони надаються з мотивів очікування заздалегідь необіцяного рішення, дії чи бездіяльності в інтересах дарувальника, що приймаються, вчиняються як безпосередньо такою особою, так і за її сприяння іншими посадовими особами та органами;
3) якщо особа, яка дарує дарунок (пожертву), є підлеглою обдаровуваної особи».
 
Відхилено .   
82. 2. Особи, зазначені у пункті 1 та підпунктах "а", "б", "г", "ґ" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, можуть приймати прояви гостинності та дарунки (пожертви), за винятком випадків, передбачених частиною першою цієї статті, якщо вартість таких дарунків не перевищує 50 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої на день прийняття дарунка (пожертви), одноразово, а сукупна вартість таких дарунків, отриманих з одного джерела протягом року, - однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року.
 
-108- Буджерак О.О.
Слова «прояви гостинності та дарунки (пожертви)» замінити словами «дарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність».
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
    -109- Міщенко С.Г.
Цифри «50» замінити словом «десяти», слово «однієї» замінити словами «двадцяти відсотків», слова «прояви гостинності» виключити.
 
Враховано частково .   
83. Передбачене цією частиною обмеження щодо вартості дарунків (пожертв) не поширюється на дарунки:
 
   остаточну редакцію не внесено
 
84. 1) які даруються близькими особами;
 
   остаточну редакцію не внесено
 
85. 2) які одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.
 
-110- Пшонка А.В.
Доповнити статтю новою частиною третьою такого змісту:
«3. У разі коли особа, зазначена у пункті 1 та підпунктах «а», «б», «г», «ґ» пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону виявила у службовому приміщенні чи переданий в інший спосіб дарунок, вона повинна:
за можливості встановити особу, від якої чи за дорученням якої передано подарунок, підстави його надання та негайно припинити вчинення дій чи прийняття рішень, що належать до його компетенції та яких стосується виявлений дарунок;
забезпечити зберігання дарунка;
визначити осіб, які можуть засвідчити надання дарунка;
невідкладно письмово повідомити керівника (у випадку, коли особа не має керівника - спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної політики) та передати дарунок керівнику або спеціально уповноваженому органу з питань антикорупційної політики».
Відповідно змінити рубрикацію частини третьої.
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
86. 3. Дарунки, одержані особами, зазначеними у пункті 1 та підпунктах "а", "б", "г", "ґ" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям є відповідно державною або комунальною власністю і передаються органу, установі чи організації у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
-111- Шемчук В.В.
Після слів «органу, установі чи організації» доповнити словами «триденний строк у».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
87. Стаття 9. Обмеження щодо роботи близьких осіб
 
   остаточну редакцію не внесено
 
88. 1. Особи, зазначені у підпунктах "а", "в" - "з" пункту 1 та підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, не можуть мати у безпосередньому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути безпосередньо підпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
89. Особи, зазначені у підпунктах "а", "в" - "з" пункту 1 та підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, зобов'язані повідомити керівництво органу, на посаду в якому вона претендує, про працюючих у цьому органі близьких їй осіб.
 
-112- Кармазін Ю.А.
Пронумерувати абзац.
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
90. Положення абзаців першого та другого цієї частини не поширюються на:
 
-113- Кармазін Ю.А.
Вважати абзац частиною третьою і пронумерувати.
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
91. 1) народних засідателів і присяжних;
 
-114- Кармазін Ю.А.
Доповнити пункт словами « (крім випадків, коли це пов’язане з виконанням ними цих функцій)».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
92. 2) осіб, які перебувають на виборній посаді або безпосередньо підпорядковані близьким їм особам, які перебувають на виборних посадах;
 
-115- Рябека О.Г.
Пункт викласти в такій редакції:
«2) близьких осіб, які безпосередньо підпорядковані один одному у зв’язку з перебуванням кожного з них на виборній посаді», що відповідатиме положенням статті 12 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
93. 3) осіб, які працюють у сільській місцевості, гірських населених пунктах;
 
   остаточну редакцію не внесено
 
94. 4) інших осіб, визначених законом.
 
-116- Міщенко С.Г.
Абзац третій частини першої викласти у такій редакції:
«Положення абзаців першого та другого цієї частини не поширюються на:
1) народних засідателів і присяжних;
2) осіб, які перебувають на виборній посаді або безпосередньо підпорядковані близьким їм особам, які перебувають на виборних посадах;
3) осіб, які працюють у сільських населених пунктах з чисельністю до 500 жителів, гірських населених пунктах».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
95. 2. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів щодо усунення таких обставин у п'ятнадцятиденний строк. Якщо в зазначений строк ці обставини добровільно не усунуто, відповідні особи та/або близькі їм особи в місячний строк з моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування.
 
-117- Рябека О.Г.
Слово «та/» виключити.
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
96. У разі неможливості такого переведення та з осіб, яка перебуває в підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади.
 
-118- Омельченко Г.О.
Слова «та з осіб» замінити словом «особа».
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
    -119- Рябека О.Г.
Слова «та з осіб» замінити словом «особа».
 
Враховано .   
    -120- Міщенко С.Г.
Доповнити частину новим абзацом такого змісту:
«У випадку неповідомлення керівництва про працюючих у цьому органі близьких їй осіб та з осіб, яка перебуває в підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади у триденний строк з дня виявлення такого порушення».
 
Відхилено .   
97. 3. Особам, зазначеним у підпунктах "а", "в"-"з" пункту 1 та підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону (крім народних засідателів і присяжних), забороняється брати участь у роботі колегіальних органів під час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких їм осіб та у будь-який інший спосіб впливати на прийняття такого рішення.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
98. Стаття 10. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування
 
   остаточну редакцію не внесено
 
99. 1. Особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону, які звільнилися з посади або іншим чином припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, протягом року з дня її припинення забороняється:
 
-121- Джоджик Я.І.
Абзац перший викласти у такій редакції:
«1. Особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону, які звільнилися з посади або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування забороняється: «.
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
100. а) укладати трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з підприємствами, установами чи організаціями незалежно від форми власності, якщо особи, зазначені в абзаці першому цієї частини, протягом року до дня припинення виконання функцій держави або місцевого самоврядування здійснювали повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих підприємств, установ чи організацій;
 
-122- Шемчук В.В.
Пункт виключити.
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
    -123- Джоджик Я.І.
Пункт викласти у такій редакції:
«а) укладати трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з підприємствами, установами чи організаціями незалежно від форми власності, якщо особи, зазначені в абзаці першому цієї частини, протягом двох років до дня припинення виконання функцій держави або місцевого самоврядування здійснювали повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих підприємств, установ чи організацій».
 
Відхилено    
101. б) розголошувати або використовувати у своїх інтересах інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків, за винятком випадків, передбачених законом;
 
-124- Рябека О.Г.
Пункт «б» викласти в такій редакції:
«б) розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, що стала їм відома у зв'язку з виконанням службових повноважень, за винятком випадків, передбачених законом»;
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
    -125- Джоджик Я.І.
Пункт викласти у такій редакції:
«б) розголошувати або використовувати у своїх інтересах інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків, за винятком випадків, передбачених законом».
 
Відхилено .   
102. в) представляти інтереси будь-якої особи у справах (у тому числі в тих, що розглядаються в судах), в яких іншою стороною є орган (органи), в якому (яких) вони працювали.
 
-126- Джоджик Я.І.
Пункт викласти у такій редакції:
«в) протягом двох років представляти інтереси будь-якої особи у справах (у тому числі в тих, що розглядаються в судах), в яких іншою стороною є орган (органи), в якому (яких) вони працювали».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
    -127- Міщенко С.Г.
Текст статті викласти у такій редакції:
«Особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону, які звільнилися з посади або іншим чином припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, забороняється розголошувати або використовувати у своїх інтересах інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків, за винятком випадків, передбачених законом».
 
Відхилено .   
    -128- Князевич Р.П.
Текст статті викласти у такій редакції:
«1. Особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону, які звільнилися з посади або іншим чином припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування забороняється:
а) протягом року з дня звільнення або іншим чином припинення діяльності укладати трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з підприємствами, установами чи організаціями незалежно від форми власності, якщо особи, зазначені в абзаці першому цієї частини, протягом року до дня припинення виконання функцій держави або місцевого самоврядування здійснювали повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих підприємств, установ чи організацій;
б) розголошувати або використовувати у своїх інтересах інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків, за винятком випадків, передбачених законом;
в) протягом року з дня звільнення або іншим чином припинення діяльності представляти інтереси будь-якої особи у справах (у тому числі в тих, що розглядаються в судах), в яких іншою стороною є орган (органи), в якому (яких) вони працювали».
 
Відхилено .   
    -129- Джоджик Я.І.
Доповнити новою статтею 101 такого змісту:
«Стаття 101. Обмеження щодо юридичних осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення
1. Органи державної влади або органи місцевого самоврядування, юридичні особи публічного права, юридичні особи, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, не можуть надавати юридичним особам, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, кошти і майно протягом п’яти років з дня набрання рішенням суду законної сили.
Юридичним особам, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, протягом п’яти років з дня набрання рішенням суду законної сили забороняється провадити діяльність від імені держави чи будь-яку іншу діяльність з надання державних послуг на договірних засадах.
Органи державної влади або органи місцевого самоврядування, юридичні особи публічного права, юридичні особи, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, не можуть отримувати на платній основі товари та послуги від українських та іноземних юридичних осіб, які в Україні чи в інших державах притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення протягом п’яти років з дня набрання рішенням українського суду чи суду іноземної держави законної сили.
Кабінет Міністрів визначає порядок накопичення та оприлюднення інформації про українські та іноземні юридичні особи, які в Україні чи в інших державах притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення».
 
Відхилено .   
103. Стаття 11. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування
 
   остаточну редакцію не внесено
 
104. 1. Стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону (крім кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів), проводиться спеціальна перевірка, у тому числі щодо відомостей, поданих особисто. Спеціальна перевірка щодо кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів здійснюється у випадках, передбачених спеціальними законами.
 
-130- Мірошниченко Ю.Р.
Друге речення абзацу виключити.
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
    -131- Князевич Р.П.
Друге речення абзацу виключити.
 
Відхилено .   
    -132- Пилипенко В.П.
Писаренко В.В.
Друге речення абзацу виключити.
 
Відхилено .   
    -133- Кармазін Ю.А.
Слова «у випадках, передбачених спеціальними законами» замінити словами «в порядку, передбаченому законом».
 
Враховано частково .   
    -134- Джоджик Я.І.
Абзац викласти у такій редакції:
«1. Стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, зазначених у пунктах 1 і 2 частини першої статті 4 цього Закону (крім кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів), проводиться спеціальна перевірка, у тому числі щодо відомостей, поданих особисто. Спеціальна перевірка щодо кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів здійснюється у випадках, передбачених спеціальними законами».
 
Відхилено .   
105. Організація проведення спеціальної перевірки покладається на керівника (заступника керівника) органу державної влади, органу місцевого самоврядування, на зайняття посади в якому претендує особа, крім випадків, установлених законом.
 
-135- Кармазін Ю.А.
Слова «крім випадків, установлених законом» замінити словами «в порядку, передбаченому законом».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
    -136- Джоджик Я.І.
Абзац викласти у такій редакції:
«Організація проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону покладається на Головне управління державної служби України. Організація проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, зазначених у пункті 2 частини першої статті 4 цього Закону, покладається на керівника (заступника керівника) органу державної влади, органу місцевого самоврядування, на зайняття посади в якому претендує особа, крім випадків, установлених законом».
 
Відхилено    
106. До проведення спеціальної перевірки залучаються спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції, а в разі потреби - інші центральні органи виконавчої влади.
 
-137- Шемчук В.В.
Абзац викласти у такій редакції:
«Для проведення спеціальної перевірки залучаються співробітники Національного бюро розслідувань або його відповідного територіального підрозділу, а у разі потреби - інші центральні органи виконавчої влади».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
    -138- Джоджик Я.І.
Абзац викласти у такій редакції:
«До проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону, залучаються спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції, а в разі потреби - інші центральні органи виконавчої влади».
 
Відхилено .   
    -139- Джоджик Я.І.
Доповнити частину першу новим абзацом такого змісту:
«До проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, зазначених у пункті 2 частини першої статті 4 цього Закону, також можуть залучатись спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції, а в разі потреби - інші центральні органи виконавчої влади. Така перевірка здійснюється за письмовим проханням керівника (заступника керівника) органу державної влади, органу місцевого самоврядування, на зайняття посади в якому претендує особа».
 
Відхилено .   
107. 2. Спеціальній перевірці підлягають відомості про особу, яка претендує на зайняття посади, зазначеної в пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону (крім виборних посад), зокрема щодо:
 
-140- Джоджик Я.І.
Абзац викласти у такій редакції:
«2. Спеціальній перевірці підлягають відомості про особу, яка претендує на зайняття посади, зазначеної в пунктах 1-2 частини першої статті 4 цього Закону (крім виборних посад), зокрема щодо: «
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
108. 1) притягнення особи до кримінальної відповідальності, в тому числі за корупційні правопорушення, наявності судимості, її зняття, погашення;
 
   остаточну редакцію не внесено
 
109. 2) факту, що особа піддана, піддавалася раніше адміністративним стягненням за корупційні правопорушення;
 
   остаточну редакцію не внесено
 
110. 3) достовірності інформації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном;
 
-141- Вернидубов І.В.
Слово «інформації» замінити словом «відомостей».
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
    -142- Коновалюк В.І.
Доповнити пункт словами «щодо особи, яка претендує на посаду, та близьких їй осіб».
 
Відхилено .   
    -143- Джоджик Я.І.
Пункт викласти у такій редакції:
«3) достовірності інформації про майно та її вартість, доходи, витрати, їх джерела та зобов'язання фінансового характеру, у тому числі за кордоном, безпосередньо щодо особи, яка претендує на посаду, а також щодо близьких їй осіб, якщо ця особа претендує на зайняття посади, зазначеної в пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону»
 
Відхилено .   
111. 4) наявності в особи корпоративних прав;
 
-144- Коновалюк В.І.
Після слова «особи» доповнити словами «та близьких їй осіб».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
    -145- Джоджик Я.І.
Пункт викласти у такій редакції:
«4) наявності в особи корпоративних прав, а також її близьких осіб, якщо ця особа претендує на зайняття посади, зазначеної в пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону».
 
Відхилено    
112. 5) стану здоров'я, освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання, підвищення кваліфікації.
 
-146- Мірошниченко Ю.Р.
Слова «стану здоров’ виключити..
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
    -147- Князевич Р.П.
Слова «стану здоров’я» виключити.
 
Відхилено .   
    -148- Кармазін Ю.А.
Підпункт виключити.
 
Відхилено .   
    -149- Пилипенко В.П.
Писаренко В.В.
Підпункт виключити.
 
Відхилено .   
113. 3. Спеціальна перевірка проводиться у п'ятнадцятиденний строк за письмовою згодою особи, яка претендує на зайняття посади.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
114. У разі ненадання особою такої згоди питання щодо призначення її на посаду не розглядається.
 
-150- Мірошниченко Ю.Р.
Абзац виключити.
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
    -151- Джоджик Я.І.
Абзац викласти у такій редакції:
«У разі ненадання особою такої згоди та/або ненадання згоди близьких осіб щодо надання інформації, про яку йдеться у пунктах 3-4 частини другої цієї статті, питання щодо призначення її на посаду не розглядається».
 
Відхилено    
115. У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки факту подання претендентом на посаду неправдивих відомостей про себе посадова особа (орган), яка (який) здійснює призначення (обрання) на цю посаду, відмовляє претенденту у призначенні (обранні) на посаду, а також протягом трьох робочих днів повідомляє про виявлений факт правоохоронні органи для реагування в установленому законом порядку, крім випадків, визначених законом.
 
-152- Джоджик Я.І.
Абзац викласти у такій редакції:
«У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки факту подання претендентом на посаду неправдивих відомостей про себе або близьких осіб щодо інформації, про яку йдеться у пунктах 3-4 частини другої статті 11, посадова особа (орган), яка (який) здійснює призначення (обрання) на цю посаду, відмовляє претенденту у призначенні (обранні) на посаду, а також протягом трьох робочих днів повідомляє про виявлений факт правоохоронні органи для реагування в установленому законом порядку, крім випадків, визначених законом».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
116. Рішення про відмову у призначенні (обранні) на посаду з підстави, зазначеної у абзаці третьому цієї частини, може бути оскаржено до суду.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
117. Порядок організації проведення спеціальної перевірки затверджується Президентом України.
 
-153- Логвиненко О.С.
Слова «Президентом України» замінити словами «цим Законом».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
    -154- Міщенко С.Г.
Абзац викласти у такій редакції:
«Порядок організації проведення спеціальної перевірки встановлюється спеціальним законом».
 
Відхилено .   
118. Особливості проведення спеціальної перевірки щодо кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів визначаються Центральною виборчою комісією.
 
-155- Вернидубов І.В.
Слово «особливості» замінити словом «порядок», а слово «визначаються» - словом «визначається».
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
    -156- Мірошниченко Ю.Р.
Абзац виключити.
 
Відхилено .   
    -157- Міщенко С.Г.
Абзац виключити.
 
Відхилено .   
    -158- Пилипенко В.П.
Писаренко В.В.
Абзац виключити.
 
Відхилено .   
    -159- Кармазін Ю.А.
Викласти абзац у такій редакції:
«Порядок організації проведення спеціальної перевірки осіб та особливості проведення спеціальної перевірки щодо кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів встановлюється законом».
 
Відхилено .   
    -160- Князевич Р.П.
Частину третю викласти у такій редакції:
«3. Спеціальна перевірка проводиться у п'ятнадцятиденний строк за письмовою згодою особи, яка претендує на зайняття посади.
У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки факту подання претендентом на посаду неправдивих відомостей про себе посадова особа (орган), яка (який) здійснює призначення (обрання) на цю посаду, відмовляє претенденту у призначенні (обранні) на посаду, а також протягом трьох робочих днів повідомляє про виявлений факт правоохоронні органи для реагування в установленому законом порядку, крім випадків, визначених законом.
Рішення про відмову у призначенні (обранні) на посаду з підстави, зазначеної у абзаці другому цієї частини, може бути оскаржено до суду.
Порядок організації проведення спеціальної перевірки встановлюється законом».
 
Відхилено .   
119. 4. Для проведення спеціальної перевірки особи, які претендують на зайняття посад, подають до відповідного органу:
 
   остаточну редакцію не внесено
 
120. 1) письмову згоду на проведення спеціальної перевірки;
 
-161- Джоджик Я.І.
Доповнити новим пунктом такого змісту:
«2) згоду близьких осіб на проведення спеціальних перевірок як під час призначення, так і в майбутньому, якщо йдеться про призначення особи на посаду, зазначену у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону. Не.потрібна згода близьких осіб, про яку йдеться в цьому пункті, які є неповнолітніми, перебувають у довгостроковому відрядженні за межами України, під вартою або визнані неосудними, в порядку передбаченому чинним законодавством».
Відповідно змінити рубрикацію пунктів.
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
121. 2) автобіографію;
 
   остаточну редакцію не внесено
 
122. 3) копію документа, який посвідчує особу;
 
   остаточну редакцію не внесено
 
123. 4) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, затвердженою Міністерством фінансів України спільно з Міністерством юстиції України;
 
-162- Буджерак О.О.
Слово «декларацію» замінити словом «відомості», а після слів «фінансового характеру» доповнити пункт словами «в тому числі за кордоном».
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
    -163- Коновалюк В.І.
Після слів «фінансового характеру» доповнити словами «у тому числі за кордоном, щодо особи, яка претендує на посаду, та близьких їй осіб».
 
Враховано частково .   
124. 5) копії документів про освіту, вчені звання та наукові ступені;
 
   остаточну редакцію не внесено
 
125. 6) медичну довідку про стан здоров'я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я України;
 
-164- Князевич Р.П.
Пункт виключити.
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
    -165- Пилипенко В.П.
Писаренко В.В.
Пункт виключити.
 
Відхилено    
126. 7) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозо-бов'язаних);
 
   остаточну редакцію не внесено
 
127. 8) довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).
 
   остаточну редакцію не внесено
 
128. 5. Після одержання письмової згоди особи, яка претендує на зайняття посади, на проведення спеціальної перевірки орган, на посаду в якому претендує особа, не пізніше наступного дня надсилає до відповідних органів державної влади, до компетенції яких належить проведення спеціальної перевірки відомостей, передбачених у частині другій цієї статті, запит про надання відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття відповідної посади.
 
-166- Шемчук В.В.
Абзац викласти у такій редакції:
«5. Запит про перевірку достовірності відомостей, поданих особою, яка претендує на зайняття посади, разом з її письмовою згодою на проведення спеціальної перевірки, не пізніше наступного дня після отримання такої згоди, надсилається до Національного бюро розслідувань або до його відповідного територіального підрозділу».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
129. Запит підписує керівник органу, на посаду в якому претендує особа, а в разі його відсутності - особа, яка виконує обов'язки керівника або один з його заступників відповідно до розподілу функціональних обов'язків.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
130. До запиту додаються копії документів, зазначених у частині четвертій цієї статті.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
131. 6. Інформація про результати спеціальної перевірки, підписана керівником органу, на посаду в якому претендує особа, а в разі його відсутності - особою, яка виконує його обов'язки, або заступником керівника органу відповідно до розподілу функціональних обов'язків, подається до органу, який надіслав відповідний запит, у семиденний строк з дати надходження запиту.
 
-167- Вернидубов І.В.
Слова «на посаду в якому претендує особа» замінити словами «що здійснював перевірку».
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
    -168- Шемчук В.В.
Абзац викласти у такій редакції:
«6. Інформація про результати спеціальної перевірки за підписом керівника Національного бюро розслідувань або керівника його відповідного територіального підрозділу, а в разі їх відсутності - за підписом особи, на яку покладено обов’язки керівника, подається до органу, що надіслав запит на проведення спеціальної перевірки у семиденний строк з дня надходження запиту».
 
Відхилено .   
    -169- Коновалюк В.І.
Слова «про результати спеціальної перевірки, підписана керівником органу, на посаду в якому претендує особа» замінити словами «на запит про надання відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття відповідної посади, підписана керівником органу, якому направлявся такий запит».
 
Враховано частково .   
132. Орган, на посаду в якому претендує особа, на підставі одержаної інформації готує довідку про результати спеціальної перевірки.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
133. Особи, щодо яких проведена спеціальна перевірка, мають право на ознайомлення з довідкою про результати спеціальної перевірки та в разі незгоди з результатами перевірки можуть подавати зазначеним органам свої зауваження у письмовій формі.
 
-170- Шемчук В.В.
Абзац викласти у такій редакції:
«Особи, щодо яких проведена спеціальна перевірка, мають право на ознайомлення з довідкою про результати спеціальної перевірки та, у разі незгоди з її результатами, можуть подавати органу, на посаду в якому претендують, свої зауваження у письмовій формі. Органом надсилається повторний запит про перевірку достовірності відомостей, поданих особою, яка претендує на зайняття посади, разом з її письмовою згодою на проведення спеціальної перевірки та письмовими зауваженнями щодо результатів першої спеціальної перевірки, не пізніше наступного дня після отримання письмових зауважень, до Національного бюро розслідувань або його відповідного територіального підрозділу. Може бути проведено не більш ніж дві спеціальні перевірки щодо однієї і тієї ж особи, яка претендує на одну й ту ж посаду в одному й тому ж органі».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
134. 7. Інформація про результати спеціальної перевірки та документи щодо її проведення є конфіденційними, якщо вони не містять відомостей, що становлять державну таємницю. Такі відомості зберігаються в порядку, встановленому законодавством.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
135. Стаття 12. Фінансовий контроль
 
   остаточну редакцію не внесено
 
136. 1. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, затвердженою Міністерством фінансів України спільно з Міністерством юстиції України.
 
-171- Буджерак О.О.
Слово «декларацію» замінити словом «відомості», а після слів «фінансового характеру» доповнити пункт словами «в тому числі за кордоном».
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
    -172- Яценюк А.П.
Після слів «декларацію про майно» доповнити словами «готівкові кошти, незалежно від їх надходження».
 
Відхилено .   
    -173- Омельченко Г.О.
Після слова «характеру» доповнити словами «у тому числі за кордоном».
 
Враховано .   
    -174- Рябека О.Г.
Після слова «характеру» доповнити словами «у тому числі за кордоном».
 
Враховано .   
    -175- Стретович В.М.
Слово «декларацію» замінити словами «власну декларацію, а також декларації близьких осіб, зазначених у частині першій статті 1 цього Закону».
 
Відхилено .   
    -176- Омельченко Г.О.
Слово «декларацію» замінити словами «власну декларацію, а також декларації близьких осіб, зазначених у частині першій статті 1 цього Закону».
 
Відхилено .   
    -177- Кожем'якін А.А.
Після слів «цього Закону» доповнити словами «та їх близькі особи».
 
Відхилено .   
    -178- Кожем'якін А.А.
Після слів «роботи (служби)» доповнити словами «та реєстрації (проживання)».
 
Відхилено .   
    -179- Коновалюк В.І.
Після слів «за місцем роботи (служби)» доповнити словами «щодо себе ба близьких осіб».
 
Відхилено .   
    -180- Коновалюк В.І.
Слова «за формою, затвердженою Міністерством фінансів України спільно з Міністерством юстиції України» замінити словами «в обсягах, визначених законами та іншими виданими на їх основі нормативно-правовими актами».
 
Відхилено .   
    -181- Джоджик Я.І.
Абзац викласти у такій редакції:
«1. Особи, зазначені у пунктах 1 та 2, підпункті "а" пункту 3 частини першої статті 4 цього Закону, зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, затвердженою Міністерством фінансів України спільно з Міністерством юстиції України. В декларації осіб, зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону, має відображатись інформація щодо їх особистого майна, доходів, витрат і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік, так і їх близьких осіб».
 
Відхилено .   
137. Особи, які не мали можливості подати до 1 квітня за місцем роботи декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік через перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, для догляду за дитиною, яка потребує домашнього догляду, через тимчасову непрацездатність, перебування за межами України, під вартою, подають таку декларацію за звітний рік до 31 грудня. Особи, які не подали декларацію із зазначених причин і припиняють трудові відносини за місцем роботи, зобов'язані подати такі відомості до припинення трудових відносин.
 
-182- Буджерак О.О.
Після слів «за місцем роботи» доповнити словами « (служби)», а слово «декларацію « замінити словом «відомості», у зв’язку з цим слово «таку» замінити словом «такі». У другому реченні слово «декларацію» замінити словами «відомості про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, за минулий рік».
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
    -183- Коновалюк В.І.
Після слів «за місцем роботи» доповнити словами «щодо себе та близьких осіб».
 
Відхилено .   
    -184- Коновалюк В.І.
Слово «звітний» замінити словом «попередній».
 
Відхилено .   
    -185- Рябека О.Г.
Доповнити статтю новою частиною другою такого змісту:
«2. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону у декларації вказують відомості про:
1) прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційний номер з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (паспортні дані - для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомили про це відповідні державні органи), місце реєстрації та фактичного проживання, місце роботи (проходження служби) та/або місце майбутньої роботи (проходження служби), займану посаду, або посаду, на яку претендує, та категорію посади (якщо така є);
2) об’єкти нерухомості, що належать особі на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться в її володінні чи користуванні, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право.
Такі відомості включають дані: щодо виду, характеристики майна, місцезнаходження, дату набуття майна у власність, володіння або користування, його вартість на дату його набуття у власність, володіння або користування.
У разі, якщо нерухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті. У разі, якщо нерухоме майно перебуває у володінні або користуванні, про власника такого майна також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті;
3) цінне рухоме майно, що належить особі на праві приватної власності, у тому числі спільної власності, або перебуває в її володінні або користуванні незалежно від форми правочину, внаслідок якого набуте таке право.
а) такі відомості включають: дані щодо виду майна, характеристики майна, дату набуття його у власність, володіння або користування, вартість майна на дату його набуття у власність, володіння або користування;
б) відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми також включають дані щодо їх марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номеру, якщо такий є. Відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми вказуються незалежно від їх вартості;
в) у разі, якщо рухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті. У разі, якщо рухоме майно перебуває у володінні або користуванні, про власників такого майна також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті;
г) не підлягає декларуванню рухоме майно, вартість якого не перевищує 12 місячних прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня звітного року.
4) цінні папери, в тому числі акції, облігації, чеки, сертифікати, векселі, що належать особі, із відображенням відомостей стосовно виду цінного паперу, його емітента, дати набуття цінних паперів у власність, кількості та номінальної вартості цінних паперів. У разі, якщо цінні папери передані в управління іншій особі, щодо цієї особи також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті;
5) інші корпоративні права, що належать особі, із зазначенням найменування кожного суб’єкта господарювання, його організаційно-правової форми, коду Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, частки у статутному фонді суб’єкта господарювання у грошовому та відсотковому вираженні, якщо суб’єкт має статутний фонд;
6) нематеріальні активи, що належать особі, в тому числі об’єкти інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті. До відомостей щодо нематеріальних активів включаються дані про вид та характеристики таких активів, вартість активів на момент виникнення права власності, а також про дату виникнення права на них;
7) отримані (нараховані) доходи, в тому числі доходи у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), отримані як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійна допомога, пенсія, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи.
Такі відомості включають дані про вид доходу, джерело доходу та його розмір. Відомості щодо подарунків та інших доходів, не визначених у першому абзаці цього пункту, вказуються лише у разі, якщо розмір такого подарунку або доходу перевищує один місячний прожитковий мінімум, встановлений для працездатної особи на 1 січня звітного року, за умови, що сукупна вартість таких подарунків або доходів, отриманих протягом календарного року, не перевищує п’яти прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня звітного року;
8) наявні грошові активи, в тому числі готівкові кошти, кошти розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах. Відомості щодо грошових активів включають дані про вид, розмір та валюту активу, а також найменування та код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України установи, в якій відкриті відповідні рахунки або до якої зроблені відповідні внески. Не підлягає декларуванню кошти розміщені на одному банківському рахунку, внесок до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, а також актив у дорогоцінних (банківських) металах, вартість якого не перевищує 10 місячних прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня звітного року;
9) фінансові зобов’язання, в тому числі отримані кредити, позики, зобов’язання за договорами лізингу, кошти, позичені іншим особам. Відомості щодо фінансових зобов’язань включають дані про вид зобов’язання, його розмір, валюту зобов’язання, інформацію про особу, стосовно якої виникли такі зобов’язання, відповідно до пункті 1 частини першої цієї статті, та дату виникнення зобов’язання. Такі відомості вказуються лише у разі, якщо розмір зобов’язання перевищує десять місячних прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня звітного року. В разі, якщо розмір зобов’язання не перевищує десять місячних прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня звітного року, вказується лише загальний розмір такого фінансового зобов’язання.
У разі, якщо предметом правочину щодо забезпечення виконання зобов’язання є нерухоме або рухоме майно, в декларації вказується вид майна, його місцезнаходження, вартість та інформація про власника майна, відповідно до підпункті 1 пункту 1 цієї статті. У разі, якщо засобом забезпечення отриманого зобов’язання є порука, в декларації має бути вказана інформація про поручителя, зазначена у пункті 1 частини першої цієї статті;
10) видатки та всі правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у особи виникає або припиняється право власності, володіння чи користування, в тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов’язання, які зазначені у пунктах 2-9 частини першої цієї статті.
Такі відомості вказуються лише у разі, якщо їх розмір перевищує десять місячних прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня звітного року. Окрім цього, до таких відомостей включаються дані про вид правочину, його предмет та інформація щодо найменування контрагента;
11) посаду чи роботу, що виконується або виконувалась за сумісництвом: дані про займану посаду чи роботу (оплачувану чи ні), що виконується за угодою (контрактом), найменування суб’єкта господарювання, в якому особа працює або працювала за сумісництвом, код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи із зазначенням ідентифікаційного номеру з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків».
Відповідно змінити рубрикацію частин статті.
 
Відхилено .   
138. 2. Відомості про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік Президента України, Голови Верховної Ради України, народних депутатів України, Прем'єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України, Голови та суддів Конституційного Суду України, Голови та суддів Верховного Суду України, голів та суддів вищих спеціалізованих судів України, Генерального прокурора України та його заступників, Голови Національного банку України, Голови Рахункової палати, Голови та членів Вищої ради юстиції, членів Центральної виборчої комісії, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови та членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, керівників інших органів державної влади та їх заступників, членів колегіальних органів державної влади (комісій, рад), керівників органів місцевого самоврядування та їх заступників підлягають оприлюдненню протягом 30 днів з дня їх подання шляхом опублікування в офіційних друкованих виданнях.
 
-186- Рябека О.Г.
Після слів «фінансового характеру» доповнити словами «в тому числі за кордоном».
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
    -187- Омельченко Г.О.
Після слів «фінансового характеру» доповнити словами «в тому числі за кордоном».
 
Враховано .   
    -188- Кармазін Ю.А.
Слова «підлягають оприлюдненню протягом 30 днів з дня їх подання шляхом опублікування в офіційних друкованих виданнях.» замінити словами «без указування конкретних адрес проживання цих осіб, а також місця розташування майна, що їм належить, підлягають щорічному оприлюдненню на офіційних веб-сайтах органів державної влади України, де працюють ці особи, або які забезпечують їхню діяльність, а також центрального органу виконавчої влади, що забезпечує проведення єдиної державної політики у сфері державної служби та функціональне управління державною службою підрозділами, які здійснюють кадрове забезпечення даних осіб чи органів».
 
Відхилено .   
    -189- Яценюк А.П.
Після слів «та їх заступників» доповнити словами «та членів їх сімей».
 
Відхилено .   
    -190- Омельченко Г.О.
Після слів «та їх заступників» доповнити словами «близьких осіб до осіб, зазначених у частині першій статті 4 цього Закону».
 
Відхилено .   
    -191- Джоджик Я.І.
Частину викласти у такій редакції:
«2. Відомості про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік осіб, про які йдеться у пункті 1 частини першої статті 4, а також їх близьких осіб, підлягають оприлюдненню протягом ЗО днів з дня їх подання шляхом опублікування в офіційних друкованих виданнях та на офіційному веб-сайті Головного управління державної служби. Крім того відомості щодо керівників та їх заступників органів місцевого самоврядування, органів державної влади та управління районного та обласного рівня, про які йдеться у пункті 1 частини першої статті 4, обов'язково оприлюднюються щонайменше в одному районному та обласному друкованому виданні та на офіційних веб-сайтах відповідних територіальних управлінь Головного управління державної служби».
 
Відхилено .   
    -192- Яценюк А.П.
Доповнити часину новим абзацом такого змісту:
«Така інформація повинна мати вільний режим доступу та розміщуватись на офіційних веб-сайтах до моменту припинення роботи державних службовців у відповідних державних органах».
 
Відхилено .   
139. 3. У разі відкриття особою, зазначеною в пункті 1 та підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, валютного рахунка в установі банку-нерезидента вона зобов'язана в десятиденний строк письмово повідомити про це орган державної податкової служби за місцем проживання із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента.
 
-193- Коновалюк В.І.
Після слів «цього Закону» доповнити словами «або близькими їй особами».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
    -194- Джоджик Я.І.
Частину викласти у такій редакції:
«3. У разі відкриття особою, зазначеною в пунктах 1 - 2 та підпункті "а" пункту 3 частини першої статті 4 цього Закону, валютного рахунка в установі банку-нерезидента вона зобов'язана в десятиденний строк письмово повідомити про це орган державної податкової служби за місцем проживання із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента».
 
Відхилено .   
    -195- Кабінет Міністрів України
Частину виключити.
 
Відхилено .   
140. 4. Порядок зберігання і використання відомостей, передбачених частинами першою та третьою цієї статті, затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
-196- Князевич Р.П.
Частину викласти у такій редакції:
«4. Порядок зберігання і використання відомостей, передбачених частинами першою та третьою цієї статті, встановлюється законом».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
    -197- Пилипенко В.П.
Писаренко В.В.
Частину викласти у такій редакції:
«4. Порядок зберігання і використання відомостей, передбачених частинами першою та третьою цієї статті, встановлюється законом».
 
Відхилено .   
    -198- Коновалюк В.І.
Слова «затверджується Кабінетом Міністрів України» замінити словами «визначається законом».
 
Відхилено .   
141. 5. Особа, яка претендує на зайняття посади, зазначеної в пункті 1 та підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, до призначення або обрання на відповідну посаду подає в установленому законодавством порядку за місцем майбутньої роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік.
 
-199- Буджерак О.О.
Слово «декларацію» замінити словом «відомості», а після слів «фінансового характеру» доповнити словами «в тому числі за кордоном».
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
    -200- Коновалюк В.І.
Після слів « за місцем майбутньої роботи (служби)» доповнити словами «щодо себе та близьких осіб».
 
Відхилено .   
    -201- Міщенко С.Г.
Абзац викласти у такій редакції:
Доповнити частину новим абзацом такого змісту:
«У разі неподання або подання недостовірних відомостей зазначена особа не може бути призначена (обрана) на відповідну посаду, а призначена особа підлягає звільненню у триденний строк з дня виявлення такого порушення».
 
Відхилено .   
    -202- Яценюк А.П.
Після слів «декларацію про майно» доповнити словами «у тому числі про готівкові кошти, незалежно від їх надходження».
 
Відхилено .   
    -203- Кармазін Ю.А.
Доповнити статтю новою частиною такого змісту:
«6. Невиконання особами, що зазначені в частині першій цієї статті, вимог щодо дати і обсягу оприлюднення інформації передбаченої декларацією, є порушенням закону і присяги».
 
Відхилено .   
    -204- Джоджик Я.І.
Частину викласти у такій редакції:
«5. Особа, яка претендує на зайняття посади, зазначеної в пунктах 1-2 та підпункті "а" пункту 3 частини першої статті 4 цього Закону, до призначення або обрання на відповідну посаду подає в установленому законодавством порядку за місцем майбутньої роботи (служби) декларацію про майно та його вартість, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік».
 
Відхилено .   
    -205- Яценюк А.П.
Доповнити статтю новими частинами такого змісту:
«5. Декларуванню підлягають всі витрати на оплату товарів, робіт та послуг, якщо фактична або ринкова вартість окремого товару, роботи та послуги перевищує 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, незалежно від кількості укладених правочинів для отримання відповідного товару, роботи та послуги, а також незалежно від наданих продавцем (виконавцем) розстрочок, відстрочок або знижок.
До витрат на придбання товарів прирівнюється отримання товарів на безоплатній або платній основі у користування (оренду, найм, позику тощо).
Встановлення органами державної податкової адміністрації фактів перевищення витрат суб’єктів, зазначених в пункті 1 і підпунктах "а"-"з" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, над їхніми доходами є підставою для звернення цими органами до суду з позовом про вилучення у зазначених суб’єктів незадекларованого майна і грошових коштів в дохід держави.
6. Форма та порядок заповнення, подання та оприлюднення декларації суб’єктів, зазначених в пункті 1 і підпунктах "а"-"з" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, яка містить відомості про майно, у тому числі готівкові грошові кошти, незалежно від місця їх знаходження, доходи, витрати, зобов’язання фінансового характеру, у тому числі за кордоном, визначається Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено .   
    -206- Яценюк А.П.
Доповнити проект Закону новою статтею такого змісту:
«Стаття 121. Ідентифікація осіб, які здійснюють значні готівкові витрати
1. Суб’єктом ідентифікації осіб, які здійснюють значні готівкові витрати, є суб’єкти господарювання всіх форм власності та інші особи, що здійснюють реалізацію товарів, робіт та послуг за готівкові кошти.
Суб’єкт ідентифікації осіб, які здійснюють значні готівкові витрати, на підставі наданих оригіналів або належним чином завірених копій документів ідентифікує осіб, які здійснюють готівкові розрахунки на суму більше 15 тис. грн., незалежно від кількості укладених правочинів для отримання відповідного товару, роботи та послуги, а також незалежно від наданих продавцем (виконавцем) розстрочок, відстрочок або знижок.
Передача товарів, початок надання послуг або виконання робіт, а також підписання будь-яких угод, в т.ч. попередніх, до моменту завершення процедури ідентифікації, передбаченої цією статтею, забороняється.
2. З метою ідентифікації осіб, які здійснюють значні готівкові витрати, визначаються прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, серія та номер паспорта (або іншого документа, який посвідчує особу), дата видачі та орган, що його видав, місце проживання, ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб-- платників податків та інших обов'язкових платежів.
Інформація, яка отримана під час ідентифікації осіб, які здійснюють значні готівкові витрати, передається відповідним органам державної податкової служби.
Порядок надання такої інформації затверджується рішенням Державної податкової адміністрації».
 
Відхилено .   
    -207- Міщенко С.Г.
Доповнити статтю новою частиною такого змісту:
«3. У разі неповідомлення відомостей про наявність конфлікту інтересів або невжиття заходів для його врегулювання винна особа підлягає звільненню у триденний строк з дня виявлення такого порушення».
 
Відхилено .   
142. Стаття 13. Кодекси поведінки
 
-208- Міщенко С.Г.
Слово «Кодекси» замінити словами «Вимоги до».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
143. 1. Загальні вимоги до поведінки осіб, зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону, якими вони зобов'язані керуватися під час виконання своїх службових повноважень, підстави та порядок притягнення до відповідальності за порушення цих вимог установлюються законом.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
144. 2. Законодавством, що визначає організацію і порядок діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, надання окремих видів державних послуг або порядок діяльності категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, місцевого самоврядування, можуть установлюватися спеціальні вимоги щодо поведінки таких осіб.
 
-209- Вернидубов І.В.
Слова «Законодавством, що визначає» замінити словами «Законами та іншими нормативно-правовими актами, що визначають».
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
145. 3. Держава сприяє закріпленню норм професійної етики та інших вимог щодо здійснення окремих видів діяльності в кодексах поведінки підприємців, представників відповідних професій.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
146. Стаття 14. Урегулювання конфлікту інтересів
 
   остаточну редакцію не внесено
 
147. 1. Особи, зазначені у пункті 1 та підпунктах "а", "б", "г", "ґ" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, зобов'язані:
 
-210- Джоджик Я.І.
Абзац викласти у такій редакції:
«1. Особи, зазначені у пунктах 1 - 2 та підпунктах "а", "б", "г", "ґ" пункту З частини першої статті 4 цього Закону, зобов'язані: «.
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
148. уживати заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів;
 
   остаточну редакцію не внесено
 
149. повідомляти невідкладно безпосереднього керівника (в разі його наявності), організацію за місцем роботи, орган, на який покладається проведення спеціальної перевірки таких осіб, про наявність конфлікту інтересів.
 
-211- Вернидубов І.В.
Слова « (в разі його наявності), організацію за місцем роботи, орган, на який покладається проведення спеціальної перевірки таких осіб» виключити.
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
150. 2. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають повноваження органів державної влади, органів місцевого самоврядування, порядок надання окремих видів державних послуг та провадження інших видів діяльності, пов'язаних із виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, мають передбачати порядок та шляхи врегулювання конфлікту інтересів.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
151. Стаття 15. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів
 
   остаточну редакцію не внесено
 
152. 1. З метою виявлення у проектах нормативно-правових актів норм, що можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, розроблення рекомендацій стосовно їх усунення Міністерство юстиції України проводить антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
153. Порядок і методологія проведення антикорупційної експертизи та порядок оприлюднення її результатів визначаються Міністерством юстиції України.
 
-212- Князевич Р.П.
Слова «Міністерством юстиції України» замінити словами «Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
    -213- Міщенко С.Г.
Слова «Міністерство юстиції України» та «Міністерством юстиції України» замінити відповідно словами «спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної політики» та «спеціально уповноваженим органом з питань антикорупційної політики».
 
Відхилено .   
    -214- Джоджик Я.І.
Абзац викласти у такій редакції:
«Порядок проведення антикорупційної експертизи та порядок оприлюднення її результатів затверджуються Указом Президента України».
 
Відхилено .   
154. Результати антикорупційної експертизи підлягають обов'язковому розгляду під час прийняття рішення щодо видання (прийняття) відповідного нормативно-правового акта.
 
-215- Джоджик Я.І.
Абзац викласти у такій редакції:
«Проведення громадської антикорупці-йної експертизи проектів нормативно-правових актів здійснюється за рахунок відповідних фізичних осіб, об'єднань громадян, юридичних осіб або інших джерел, не заборонених законодавством. Оприлюднення результатів таких експертиз здійснюється на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України та за рахунок відповідних фізичних осіб, об'єднань громадян, юридичних осіб або інших джерел, не заборонених законодавством».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
155. 2. Обов'язковій антикорупційній експертизі підлягають проекти законів України, актів Президента України, інших нормативно-правових актів, що розробляються Кабінетом Міністрів України, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.
 
-216- Коновалюк В.І.
Частину викласти у такій редакції:
«2. Обов’язковій антикорупційній експертизі підлягають проекти законів України (що готуються до другого читання), актів Президента України (перед їх підписанням Президентом України), інших нормативно-правових актів, що готуються Кабінетом Міністрів України (перед їх прийняттям Кабінетом Міністрів України та підписанням Прем’єр-міністром України), міністерствами (перед їх підписанням відповідним міністром, або особою, що виконує його обов’язки), іншими центральними органами виконавчої влади (перед їх підписанням відповідними керівниками цих органів, або особами, що виконують їх обов’язки)».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
156. 3. За ініціативою фізичних осіб, об'єднань громадян, юридичних осіб може проводитися громадська антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
157. Проведення громадської антикоруп-ційної експертизи проектів нормативно-правових актів та оприлюднення її результатів здійснюються за рахунок відповідних фізичних осіб, об'єднань громадян, юридичних осіб або інших джерел, не заборонених законодавством.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
158. Стаття 16. Вимоги щодо прозорості інформації
 
   остаточну редакцію не внесено
 
159. 1. Особам, зазначеним у пунктах 1-3 частини першої статті 4 цього Закону, забороняється:
 
-217- Мірошниченко Ю.Р.
Слова і цифри «у пунктах 1-3» замінити словами і цифрами «у пункті 1».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
    -218- Джоджик Я.І.
Абзац викласти у такій редакції:
«1. Особам, зазначеним у пунктах 1-4 частини першої статті 4 цього Закону, забороняється».
 
Відхилено .   
160. 1) відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої цим фізичним або юридичним особам передбачено законом;
 
   остаточну редакцію не внесено
 
161. 2) надавати недостовірну чи не в повному обсязі публічну інформацію.
 
-219- Князевич Р.П.
Частину викласти у такій редакції:
«1. Особам, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону, забороняється:
1) відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої цим фізичним або юридичним особам передбачено законом;
2) надавати недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, надання якої передбачено законом».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
162. 2. Не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом інформація про:
 
   остаточну редакцію не внесено
 
163. 1) розміри, види благодійної та іншої допомоги, що надається фізичним та юридичним особам чи одержується від них особами, зазначеними в пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону;
 
-220- Пшонка А.В.
Пункт викласти у такій редакції:
«2) розміри, види оплати праці осіб, зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону, а також одержані цими особами за правочинами, які підлягають обов’язковій державній реєстрації, дарунки (пожертви)».
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
    -221- Коновалюк В.І.
Доповнити пункт словами «та близькими їм особами».
 
Відхилено .   
    -222- Пшонка А.В.
Доповнити частину новим пунктом такого змісту:
«3) працевлаштування, виконання робіт, надання послуг за цивільно-правовими угодами близьким особам осіб, зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону».
 
Відхилено .   
    -223- Джоджик Я.І.
Доповнити частину новими пунктами такого змісту:
«3) працевлаштування, виконання робіт, надання послуг за цивільно-правовими угодами близьким особам осіб, зазначених у пунктах 1-3 частини першої статті 4 цього Закону, якщо інше не передбачено законом;
4) про усі здійснені видатки державного та місцевих бюджетів та одержувачів бюджетних коштів, крім тих, що вважаються таємними, у відповідності з положеннями статті 31 Бюджетного кодексу України;
5) повна назва та юридична адреса постачальників, які надають товари та послуги за рахунок бюджетних коштів;
6) наявність чи відсутність факту пов'язаності осіб між керівними особами розпорядника бюджетних коштів та постачальником, який надає товари та послуги за рахунок бюджетних коштів;
7) умови та час проведення тендеру, на якому визначався постачальник товарів та послуг за рахунок бюджетних коштів; у разі не проведення відкритого тендеру чи проведення тендеру за участю одного учасника обґрунтування причин цього;
8) ціну, умови, загальний обсяг товарів та послуг, якій надає постачальник за рахунок бюджетних коштів;
9) наявність чи відсутність документального підтвердження того, що запропонована ціна та умови, які надає постачальник за рахунок бюджетних коштів, були найкращими на момент проведення відкритого тендеру (укладання угоди у разі не проведення відкритого тендеру чи проведення тендеру за участю одного учасника».
 
Відхилено .   
164. 2) розміри, види винагороди, що одержуються особами, зазначеними у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону, а також правочини, які підлягають обов'язковій державній реєстрації та пов'язані з одержанням дарунків (пожертв) цими особами.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
165. Стаття 17. Заборона на одержання надходжень органами державної влади та органами місцевого самоврядування
 
-224- Буджерак О.О.
Слово «надходжень» замінити словами «послуг і майна».
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
166. 1. Органам державної влади, органам місцевого самоврядування забороняється одержувати від фізичних, юридичних осіб безоплатно послуги та майно, крім випадків, передбачених законами або чинними міжнародними договорами України, укладеними в установленому законом порядку.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
167. Розділ ІІІ
 
   остаточну редакцію не внесено
 
168. УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ В ЗАХОДАХ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
 
   остаточну редакцію не внесено
 
169. Стаття 18. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції
 
   остаточну редакцію не внесено
 
170. 1. Об'єднання громадян, їх члени або уповноважені представники, а також окремі громадяни в діяльності щодо запобігання, виявлення і протидії корупційним правопорушенням (крім випадків, коли це віднесено законом до виключної компетенції спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції) можуть:
 
   остаточну редакцію не внесено
 
171. 1) брати участь у діяльності щодо виявлення фактів вчинення корупційних правопорушень та встановлення осіб, які їх вчинили, у межах повноважень, визначених законом;
 
-225- Вернидубов І.В.
Пункт виключити і змінити рубрикацію.
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
172. 2) повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних правопорушень спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції, іншим органам, зазначеним у статті 5 цього Закону, керівництву та колективу підприємства, установи чи організації, в яких були вчинені ці правопорушення, а також громадськості;
 
-226- Князевич Р.П.
Доповнити пункт словами «крім випадків, коли повідомлення чи розголошення такої інформації прямо заборонено законом».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
173. 3) запитувати та одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування в обсягах та порядку, не заборонених законом, інформацію про діяльність щодо запобігання і протидії корупції;
 
   остаточну редакцію не внесено
 
174. 4) проводити, замовляти проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, подавати за результатами експертизи пропозиції до відповідних органів державної влади в порядку, передбаченому законом;
 
-227- Рябека О.Г.
Слова «в порядку, передбаченому законом» виключити.
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
    -228- Омельченко Г.О.
Слова «в порядку, передбаченому законом» виключити.
 
Враховано .   
    -229- Рябека О.Г.
Після слова «влади» доповнити словами «або органів місцевого самоврядування».
 
Відхилено .   
    -230- Джоджик Я.І.
Пункт викласти у такій редакції:
«4) проводити, замовляти проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, подавати за результатами експертизи пропозиції до відповідних органів державної влади та місцевого самоврядування в порядку, передбаченому законом».
 
Відхилено .   
175. 5) брати участь у відкритих парламентських слуханнях з питань запобігання і протидії корупції;
 
-231- Князевич Р.П.
Пункт викласти у такій редакції:
«5) організовувати та брати участь у слуханнях, конференціях, круглих столах та інших відкритих публічних заходах з питань запобігання і протидії корупції».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
    -232- Пилипенко В.П.
Писаренко В.В.
Слово «парламентських» виключити.
 
Відхилено .   
176. 6) вносити пропозиції суб'єктам права законодавчої ініціативи щодо вдосконалення законодавчого регулювання відносин, що виникають у сфері запобігання і протидії корупції;
 
   остаточну редакцію не внесено
 
177. 7) проводити, замовляти проведення досліджень, у тому числі наукових, соціологічних тощо, з питань запобігання і протидії корупції;
 
   остаточну редакцію не внесено
 
178. 8) проводити заходи щодо інформування населення з питань запобігання і протидії корупції;
 
   остаточну редакцію не внесено
 
179. 9) здійснювати громадський контроль за додержанням законів, спрямованих на запобігання і протидію корупції, з використанням при цьому таких форм контролю, які не суперечать чинному законодавству.
 
-233- Вернидубов І.В.
Слова «додержанням законів, спрямованих на запобігання і протидію корупції» замінити словами «виконанням законів у сфері запобігання і протидії корупції».
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
180. 2. Об'єднанню громадян, фізичній, юридичній особі не може бути відмовлено в наданні доступу до інформації стосовно компетенції суб'єктів, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції, а також стосовно основних напрямів їх діяльності. Така інформація надається в порядку, встановленому законом.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
181. 3. Законопроекти та проекти інших нормативно-правових актів, що передбачають надання пільг, переваг окремим суб'єктам господарювання, а також делегування функцій, повноважень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, у тому числі недержавним організаціям, з метою їх громадського обговорення підлягають оприлюдненню в установленому законодавством порядку у десятиденний строк з дня їх внесення суб'єктом права законодавчої ініціативи, але не пізніше ніж у семиденний строк до дня їх розгляду.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
182. 4. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані узагальнювати результати громадського обговорення законопроектів та інших нормативно-правових актів, що передбачають надання пільг, переваг окремим суб'єктам господарювання, а також делегування функцій, повноважень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування недержавним організаціям, та оприлюднювати їх у засобах масової інформації.
 
-234- Рябека О.Г.
Після слів «законопроектів та» додати слово «проектів».
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
183. Стаття 19. Інформування громадськості про заходи щодо запобігання і протидії корупції
 
   остаточну редакцію не внесено
 
184. 1. Спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції зобов'язані щороку не пізніше 10 лютого оприлюднювати інформацію про вжиті заходи щодо протидії корупції та про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.
 
-235- Шемчук В.В.
Після слова «оприлюднювати» доповнити словами «в офіційних засобах масової інформації та своїх офіційних віб-сайтах».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
185. 2. Спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної політики щороку не пізніше 15 квітня готує та оприлюднює у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку звіт про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
186. У звіті мають відображатися такі відомості:
 
   остаточну редакцію не внесено
 
187. 1) статистичні дані про результати діяльності спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції з обов'язковим зазначенням таких даних:
 
   остаточну редакцію не внесено
 
188. а) кількість осіб, щодо яких складено протоколи про вчинення корупційних правопорушень;
 
-236- Вернидубов І.В.
Після слів «щодо яких» доповнити словами «винесено постанови про притягнення як обвинуваченого та» і після слова «вчинення» додати слово «адміністративних».
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
189. б) кількість осіб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду або на яких накладено адміністративне стягнення за корупційне правопорушення;
 
   остаточну редакцію не внесено
 
190. в) відомості окремо за категоріями осіб, зазначених у частині першій статті 4 цього Закону, і за видами відповідальності за корупційні правопорушення;
 
   остаточну редакцію не внесено
 
191. г) відомості про розмір завданих корупційними правопорушеннями збитків, стан та обсяги їх відшкодування;
 
   остаточну редакцію не внесено
 
192. 2) узагальнені результати антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів;
 
   остаточну редакцію не внесено
 
193. 3) інформація про результати виконання органами державної влади заходів щодо запобігання та протидії корупції, у тому числі в рамках міжнародного співробітництва;
 
   остаточну редакцію не внесено
 
194. 4) результати соціологічних досліджень, що проводяться державними та недержавними науково-дослідними установами, з питань поширення корупції.
 
-237- Джоджик Я.І.
Доповнити статтю новою частиною такого змісту:
#102070
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
    -238- Вернидубов І.В.
Доповнити частину другу пунктом такого змісту:
«5) інформація про стан реалізації визначеної Президентом України антикорупційної стратегії».
 
Враховано .   
195. Стаття 20. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції
 
   остаточну редакцію не внесено
 
196. 1. Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
197. Держава забезпечує здійснення правоохоронними органами правових, організаційно-технічних та інших заходів, спрямованих на захист від протиправних посягань на життя, здоров'я, житло та майно осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, а також близьких їм осіб.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
198. 2. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, здійснюється відповідно до Закону України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві".
 
-239- Джоджик Я.І.
Статтю викласти у такій редакції:
«Стаття 20. Державний захист та сприяння фізичним та юридичним особам, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції
1. Фізичним особам, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, надається захист з боку держави.
2. Держава забезпечує здійснення правоохоронними органами правових, організаційно-технічних та інших заходів, спрямованих на захист від протиправних посягань на життя, здоров'я, житло та майно фізичних осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, а також близьких їм осіб Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, здійснюється відповідно до Закону України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві".
3. Фізичні особи, які скоїли адміністративне правопорушення, але при цьому сприяли затриманню службових та посадових осіб правоохоронних та судових органів за вимагання та одержання хабара, звільняються від відповідальності за них.
Фізичні особи, які скоїли злочини невеликої та середньої тяжкості, але при цьому сприяли затриманню службових та посадових осіб правоохоронних та судових органів за вимагання та одержання хабара, підлягають амністії. Фізичні особи, які скоїли тяжкі злочини, але при цьому сприяли затриманню службових та посадових осіб правоохоронних та судових органів за вимагання та одержання хабара, мають право на застосування щодо них мінімальних строків позбавлення волі, передбачених відповідними статтями Кримінального кодексу України, при цьому зменшених удвічі.
До фізичних осіб, які скоїли особливо тяжкі злочини, але при цьому сприяли затриманню службових та посадових осіб правоохоронних та судових органів за вимагання та одержання хабара, не застосовують покарання у вигляді довічного ув'язнення, а також вони мають право на зменшення на третину строку позбавлення волі, передбаченого відповідними статтями Кримінального кодексу України.
4. Держава забезпечує здійснення правоохоронними та іншими державними органами правових, організаційно-технічних та інших заходів, спрямованих на сприяння та захист від протиправних посягань щодо діяльності та майна юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції.
5. Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, які сприяли затриманню службових та посадових осіб державної податкової служби за вимагання та одержання хабара, звільняються від сплати штрафів і пені та отримують податкову амністію щодо несплачених сум всіх податкових платежів та зборів за попередні три роки діяльності платника податків.
6. Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, які сприяли затриманню службових та посадових осіб Пенсійного фонду України за вимагання та одержання хабара, звільняються сплати штрафів і пені та отримують амністію щодо несплачених сум єдиного соціального внеску за попередні три роки.
7. Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, які сприяли затриманню службових та посадових осіб державної митної служби за вимагання та одержання хабара за ввезення товарів без митного оформлення чи за заниженими ставками, отримують право на ввезення цих товарів на митну територію України за спрощеною процедурою та сплату мита за мінімально можливими для цих товарів ставкою.
8. Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, які сприяли затриманню службових та посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, що здійснюють дозвільні функції, за вимагання та одержання хабара, отримують першочергове право на відповідний дозвіл (ліцензію), а також звільняються від плати за них.
9. Юридичні особи та їх посадові особи, а також фізичні особи - підприємці, які сприяли затриманню службових та посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, що здійснюють контрольно-наглядові функції, за вимагання та одержання хабара, звільняються від адміністративної відповідальності за можливі правопорушення пов'язані з їхньою господарською діяльністю, що були чи могли бути виявлені під час перевірки з боку цього органу державної влади чи місцевого самоврядування.
10. Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, які сприяли затриманню службових та посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, що здійснюють придбання товарів та послуг за бюджетні кошти, за вимагання та одержання хабара, мають право на пріоритетний розгляд їх пропозицій щодо продажу товарів та послуг відповідним органам державної влади та місцевого самоврядування
11. Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, які сприяли затриманню службових та посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, що здійснюють передачу в оренду державного чи комунального майна, за вимагання та одержання хабара, мають право на першочергову передачу відповідного майна на умовах мінімально можливої орендної ставки та на максимально можливий строк.
12. Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, які сприяли затриманню службових та посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, що здійснюють продаж державного чи комунального майна, за вимагання та одержання хабара, мають право на першочергове придбання цього майна. При цьому якщо це майно підлягає продажу на аукціоні, то вони мають переважне право на придбання цього майна за ціною переможця аукціону».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
199. Розділ ІV
 
   остаточну редакцію не внесено
 
200. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОРУПЦІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
 
   остаточну редакцію не внесено
 
201. Стаття 21. Види відповідальності за корупційні правопорушення
 
   остаточну редакцію не внесено
 
202. 1. За вчинення корупційних правопорушень особи, зазначені в частині першій статті 4 цього Закону, притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової або дисциплінарної відповідальності в установленому законом порядку.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
203. 2. Відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, у триденний строк з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили, притягнення до цивільно-правової відповідальності, накладення дисциплінарного стягнення заносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, який формується та ведеться Міністерством юстиції України. Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення, порядок формування та ведення Єдиного державного реєстру затверджується Міністерством юстиції України.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
204. Стаття 22. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення
 
   остаточну редакцію не внесено
 
205. 1. Особа, щодо якої винесено постанову про притягнення як обвинуваченої у вчиненні злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом, до розгляду справи судом, якщо інше не передбачено Конституцією і законами України.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
206. Особа, щодо якої складено протокол про корупційне адміністративне правопорушення, може бути відсторонена від виконання службових повноважень за рішенням керівника органу (установи, підприємства, організації), в якому вона працює, до закінчення розгляду справи судом.
 
-240- Вернидубов І.В.
Слова «корупційне адміністративне» замінити словами «адміністративне корупційне», після слова «правопорушення» доповнити словами «якщо інше не передбачено Конституцією і законами України».
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
207. У разі закриття провадження у справі про корупційне адміністративне правопорушення у зв’язку з відсутністю події або складу правопорушення відстороненій від виконання службових повноважень особі відшкодовується середній заробіток за час вимушеного прогулу, пов'язаного з таким відстороненням.
 
-241- Вернидубов І.В.
Слова «корупційне адміністративне» замінити словами «адміністративне корупційне», після слів «або складу» додати слово «адміністративного».
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
208. 2. Дострокове припинення повноважень особи на виборній посаді, припинення повноважень посадової особи на посаді, звільнення, що здійснюється Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, звільнення військової посадової особи з військової служби у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, а також відсторонення такої особи від виконання службових повноважень на підставах, передбачених частиною першою цієї статті, здійснюється відповідно до Конституції та законів України.
 
-242- Коновалюк В.І.
Після слів «притягненням до» доповнити словом «кримінальної».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
209. Інші особи, яких притягнуто до кримінальної або адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення, пов'язані з порушенням обмежень, передбачених цим Законом, підлягають звільненню з відповідних посад у триденний строк з дня отримання органом державної влади, органом місцевого самоврядування, підприємством, установою, організацією копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили, якщо інше не передбачено законом.
 
-243- Коновалюк В.І.
Слова «або адміністративної» виключити.
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
210. 3. Про звільнення особи з посади у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачених цим Законом, керівник органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації у триденний строк письмово повідомляє суд, який постановив обвинувальний вирок або прийняв постанову про накладення адміністративного стягнення за корупційне правопорушення, та спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державної служби. Порядок інформування спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державної служби про осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
211. 4. З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконанню вимог цього Закону, за поданням спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції за рішенням керівника особи, яка вчинила таке правопорушення, проводи-ться службове розслідування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
212. 5. Обмеження щодо заборони особі, звільненій з посади у зв'язку з притягнен-ням до відповідальності за корупційне правопорушення, займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, встано-влюється виключно за вмотивованим рішенням суду, якщо інше не передбачено законом.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
213. Розділ V
 
   остаточну редакцію не внесено
 
214. УСУНЕННЯ НАСЛІДКІВ КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
 
   остаточну редакцію не внесено
 
215. Стаття 23. Відшкодування збитків, шкоди, завданих державі внаслідок вчинення корупційного правопорушення
 
   остаточну редакцію не внесено
 
216. 1. Збитки, шкода, завдані державі внаслідок вчинення корупційного правопорушення, підлягають відшкоду-ванню в установленому законом порядку.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
217. Стаття 24. Незаконні нормативно-правові акти та правочини
 
-244- Пилипенко В.П.
Писаренко В.В.
Слова «та правочини» виключити.
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
218. 1. Нормативно-правові акти, рішення, видані (прийняті) внаслідок вчинення корупційного правопорушення, можуть бути скасовані органом або посадовою особою, уповноваженою на прийняття чи скасування відповідних актів, рішень, або визнані незаконними в судовому порядку за заявою заінтересованої фізичної особи, об'єднання громадян, юридичної особи, прокурора, органу державної влади, органу місцевого самоврядування.
 
-245- Вернидубов І.В.
У назві статті після слів «акти та» доповнити словом «нікчемні», а сСлова «в судовому порядку за заявою заінтересованої фізичної особи, об'єднання громадян, юридичної особи, прокурора, органу державної влади, органу місцевого самоврядування» замінити словами «в порядку, визначеному законом».
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
219. 2. Правочин, укладений внаслідок корупційного правопорушення, є нікчемним.
 
-246- Мірошниченко Ю.Р.
Викласти частину у такій редакції:
«2. Правочин, укладений внаслідок корупційного правопорушення, є недійсним, визнання такого правочину недійсним судом не вимагається».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
    -247- Князевич Р.П.
Пункт викласти у такій редакції:
«2. Правочин, укладений внаслідок корупційного правопорушення визнається судом недійсним».
 
Відхилено .   
    -248- Пилипенко В.П.
Писаренко В.В.
Частину виключити.
 
Відхилено .   
220. Стаття 25. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення
 
-249- Пшонка А.В.
Після слова «збитків» доповнити словом «шкоди».
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
221. 1. Фізичні та юридичні особи, права яких порушено внаслідок вчинення корупційного правопорушення і яким завдано моральної або майнової шкоди, збитків, мають право на відновлення прав, відшкодування збитків, шкоди в установленому законом порядку.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
222. 2. Збитки, шкода, завдані фізичній або юридичній особі внаслідок незаконних рішень, дій або бездіяльності суб'єкта, який здійснює заходи щодо запобігання і протидії корупції, відшкодовуються з Державного бюджету України в установленому законом порядку. Держава, Автономна Республіка Крим, орган місцевого самоврядування, які відшкодували збитки, шкоду, завдану незаконним рішенням, діями або бездіяльністю суб'єкта, що здійснює заходи щодо запобігання та протидії корупції, мають право зворотної вимоги (регресу) до особи, яка завдала збитків, шкоди, у розмірі виплаченого відшкодування (крім відшкодування виплат, пов'язаних із трудовими відносинами, відшкодуванням моральної шкоди).
 
-250- Князевич Р.П.
Слова «з Державного бюджету України» замінити словом «державою».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
223. Стаття 26. Вилучення незаконно одержаного майна
 
   остаточну редакцію не внесено
 
224. 1. Кошти та інше майно, одержані внаслідок вчинення корупційного правопорушення, підлягають конфіскації за рішенням суду в установленому законом порядку, а вартість незаконно одержаних послуг та пільг - стягненню на користь держави.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
225. Розділ VІ
 
   остаточну редакцію не внесено
 
226. КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ВИКОНАННЯМ ЗАКОНІВ
 
   остаточну редакцію не внесено
 
227. У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
 
   остаточну редакцію не внесено
 
228. Стаття 27. Контроль у сфері запобігання і протидії корупції
 
   остаточну редакцію не внесено
 
229. 1. Верховна Рада України здійснює парламентський контроль у сфері запобігання і протидії корупції в межах, визначених Конституцією України.
 
-251- Шемчук В.В.
Абзац викласти у такій редакції:
Абзац викласти у такій редакції:
„1. Парламентський контроль у сфері запобігання та протидії корупції здійснюють безпосередньо Верховна Рада України та Комітет Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією в межах, визначених Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України”.
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
230. Інші органи державної влади здійснюють контроль у сфері запобігання та протидії корупції у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
 
-252- Джоджик Я.І.
Текст статті викласти у такій редакції:
„1. Контроль за виконанням законів у сфері запобігання та протидії корупції здійснюється Верховною Радою України безпосередньо, а також Комітетом Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, органами державної влади в межах їх повноважень у встановленому законом порядку”.
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
    -253- Міщенко С.Г.
Текст статті викласти у такій редакції:
„1. Контроль за виконанням законів у сфері запобігання та протидії корупції здійснюється Верховною Радою України в межах, визначених Конституцією України, через Комітет Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.
Комітет Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією представляє Верховній Раді України щорічну доповідь про стан протидії корупції та про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.
Інші органи державної влади здійснюють контроль у сфері запобігання та протидії корупції у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України”.
 
Відхилено .   
231. Стаття 28. Громадський контроль за виконанням законів у сфері запобігання і протидії корупції
 
   остаточну редакцію не внесено
 
232. 1. Громадський контроль за виконанням законів у сфері запобігання і протидії корупції здійснюється на підставі та в порядку, визначених цим Законом та іншими законами.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
233. Стаття 29. Прокурорський нагляд
 
   остаточну редакцію не внесено
 
234. 1. Нагляд за додержанням і застосуванням законів у сфері запобігання та протидії корупції здійснюється Генеральним прокурором України та підпорядкованими йому прокурорами.
 
-254- Вернидубов І.В.
Слова «і застосуванням» виключити.
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
    -255- Шемчук В.В.
Статтю викласти у такій редакції:
«1. Нагляд за додержанням і застосуванням законів у сфері запобігання та протидії корупції здійснюється Генеральним прокурором України та спеціально уповноваженими ним прокурорами».
 
Відхилено .   
235. Розділ VІІ
 
   остаточну редакцію не внесено
 
236. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
 
   остаточну редакцію не внесено
 
237. Стаття 30. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання і протидії корупції
 
   остаточну редакцію не внесено
 
238. 1. Україна відповідно до укладених нею міжнародних договорів здійснює співробітництво у сфері запобігання і протидії корупції з іноземними державами, міжнародними організаціями, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
239. 2. Міжнародна правова допомога та інші види міжнародного співробітництва у справах про корупційні правопорушення здійснюються компетентними органами відповідно до законодавства та міжнарод-них договорів України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
240. Стаття 31. Міжнародні договори України у сфері запобігання і протидії корупції
 
   остаточну редакцію не внесено
 
241. 1. У разі якщо міжнародними договорами України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством про запобігання і протидію корупції, застосовуються правила міжнародних договорів.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
242. Стаття 32. Міжнародний обмін інформацією у сфері запобігання і протидії корупції
 
   остаточну редакцію не внесено
 
243. 1. Компетентні органи України можуть надавати відповідним органам іноземних держав та одержувати від них інформацію, в тому числі з обмеженим доступом, із питань запобігання і протидії корупції з додержанням вимог законодавства та міжнародних договорів України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
244. 2. Надання органам іноземних держав інформації з питань, пов'язаних із запобіганням і протидією корупції, можливе лише в разі, якщо ці органи та відповідний компетентний орган України можуть установити такий режим доступу до інформації, який унеможливлює розкриття інформації для інших цілей чи її розголошення у будь-який спосіб, у тому числі шляхом несанкціонованого доступу.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
245. Стаття 33. Заходи щодо повернення в Україну доходів, одержаних внаслідок корупційних правопорушень, та розпоряджання вилученими доходами, одержаними внаслідок корупційних правопорушень
 
-256- Вернидубов І.В.
Слова «доходів», «доходами» замінити відповідно словами «коштів та іншого майна» та «коштами та іншим майном».
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
246. 1. Україна здійснює заходи щодо повернення в Україну коштів та іншого майна, одержаних внаслідок корупційних правопорушень, і розпоряджається цими коштами і майном відповідно до законодавства та міжнародних договорів України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України.
 
-257- Пшонка А.В.
Після слів «коштами і» доповнити словом «іншим».
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
247. Розділ VІІІ
 
   остаточну редакцію не внесено
 
248. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
-258- Вернидубов І.В.
Слова «та перехідні» виключити.
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
249. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
250. 2. Визнати такими, що втратили чинність:
 
-259- Вернидубов І.В.
Пункт 2 викласти в такій редакції:
«2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом акти законодавства застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону».
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
251. Закон України "Про боротьбу з корупцією" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 34, ст. 266; 1997 р., № 19, ст. 136; 1998 р., № 26, ст. 149; 1999 р., № 16, ст. 97, № 26, ст. 213; 2000 р., № 24, ст. 185; 2002 р., № 40, ст. 289, № 43, ст. 315; 2003 р., № 29, ст. 233; 2005 р., № 16, ст. 263; 2006 р., № 32, ст. 272; 2007 р., № 9, ст. 67);
 
   остаточну редакцію не внесено
 
252. Постанову Верховної Ради України від 5 жовтня 1995 року "Про порядок введення в дію Закону України "Про боротьбу з корупцією" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 34, ст. 267);
 
   остаточну редакцію не внесено
 
253. Закон України "Про засади запобігання та протидії корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 45, ст. 691; 2010 р., № 9, ст. 87, № 20, ст. 205);
 
-260- Пшонка А.В.
Абзац виключити.
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
    -261- Міщенко С.Г.
Абзац виключити.
 
Враховано .   
254. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 46, ст. 699; 2010 р., № 9, ст. 87).
 
-262- Пшонка А.В.
Абзац виключити.
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
    -263- Міщенко С.Г.
Абзац виключити.
 
Враховано .   
255. 3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   остаточну редакцію не внесено
 
256. 1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст.1122):
 
-264- Воропаєв Ю.М.
По тексту запропонованих у підпункті змін виключити посилання на підпункти «г», «ґ» пункту 2 і пункт 4 частини першої статті 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції в Україні».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
257. а) у другому реченні частини першої статті 15 слова "діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією" замінити словом "правопорушень";
 
   остаточну редакцію не внесено
 
258. б) статтю 38 викласти в такій редакції:
 
-265- Міщенко С.Г.
Підпункт «б» виключити.
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
    -266- Воропаєв Ю.М.
Підпункт «б» виключити.
 
Відхилено    
259. "Стаття 38. Строки накладення адміністративного стягнення
 
   остаточну редакцію не внесено
 
260. Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як через два місяці з дня його виявлення, за винятком випадків, коли справи про адміністративні правопорушення відповідно до цього Кодексу підвідомчі суду (судді).
 
   остаточну редакцію не внесено
 
261. Якщо справи про адміністративні правопорушення відповідно до цього Кодексу чи інших законів підвідомчі суду (судді), стягнення може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як через три місяці з дня його виявлення, крім справ про адміністративні правопорушення, зазначених у частині третій цієї статті.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
262. Адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення може бути накладено протягом трьох місяців з дня виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
263. У разі відмови у порушенні кримінальної справи або закриття кримінальної справи, але за наявності в діях порушника ознак адміністративного правопорушення адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через місяць з дня прийняття рішення про відмову у порушенні кримінальної справи або про її закриття";
 
-267- Джоджик Я.І.
Текст статті викласти у такій редакції:
«Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні -не пізніш як через два місяці з дня його виявлення, за винятком випадків, коли справи про адміністративні правопорушення відповідно до цього Кодексу підвідомчі суду (судді).
Якщо справи про адміністративні правопорушення відповідно до цього Кодексу чи інших законів підвідомчі суду (судді), стягнення може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як через три місяці з дня його виявлення, крім справ про адміністративні правопорушення, зазначених у частині третій цієї статті.
Адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення може бути накладено протягом трьох місяців з дня виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення.
У разі відмови у порушенні кримінальної справи або закриття кримінальної справи, але за наявності в діях порушника ознак адміністративного правопорушення адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через місяць з дня прийняття рішення про відмову у порушенні кримінальної справи або про її закриття».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
264. в) доповнити Кодекс главою 13-А такого змісту:
 
   остаточну редакцію не внесено
 
265. "Глава 13-А
 
   остаточну редакцію не внесено
 
266. Адміністративні корупційні правопорушення
 
   остаточну редакцію не внесено
 
267. Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища
 
   остаточну редакцію не внесено
 
268. Порушення особою встановлених законодавством обмежень щодо використання службових повноважень та пов'язаних з цим можливостей з одержанням за це неправомірної вигоди у розмірі, що не перевищує п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або у зв'язку з прийняттям обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб -
 
-268- Вернидубов І.В.
Слово «законодавством» необхідно замінити словом «законом», оскільки обмеження, про які йдеться у ній, визначатимуться Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції в Україні».
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
    -269- Прокопчук Ю.В.
Слова «що не перевищує п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян» замінити словами «що не перевищує одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян».
 
Відхилено .   
269. тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру.
 
-270- Прокопчук Ю.В.
Слова «що не перевищує п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян» замінити словами «у незначному розмірі».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
270. Порушення особою встановлених законодавством вимог щодо використання службових повноважень та пов'язаних з цим можливостей з одержанням за це неправомірної вигоди у розмірі, що не перевищує ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або у зв'язку з прийняттям обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб -
 
-271- Вернидубов І.В.
Слово «законодавством» необхідно замінити словом «законом», оскільки обмеження, про які йдеться у ній, визначатимуться Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції в Україні».
Також з метою узгодження положень цієї норми із положеннями проекту Закону "Про засади запобігання і протидії корупції в Україні" слово "вимог" необхідно замінити словом "обмежень".
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
271. тягне за собою накладення штрафу від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру.
 
-272- Вернидубов І.В.
Максимальний розмір штрафу у санкції частини першої статті 1722 становить сто п’ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
У зв’язку з цим, мінімальний розмір штрафу у частині другій цієї ж статті необхідно встановити на цьому ж рівні.
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
272. Примітка. 1. Суб'єктом правопорушень у цій статті є особи, визначені у пунктах 1-3 частини першої статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції в Україні".
 
   остаточну редакцію не внесено
 
273. 2. У цій статті під встановленими законодавством обмеженнями щодо використання службових повноважень та пов'язаних з цим можливостей слід розуміти обмеження, передбачені статтею 6 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції в Україні".
 
-273- Вернидубов І.В.
Оскільки єдиним законодавчим актом, який передбачає обмеження щодо використання службовими особами повноважень та пов’язаних з цим можливостей є Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції в Україні», в уточненні, що міститься у пункті 2 примітки, немає необхідності.
Відповідно змінити рубрикацію.
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
274. 3. У статтях 172-2 і 172-3 під неправомірною вигодою слід розуміти визначення, передбачене статтею 1 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції в Україні".
 
-274- Вернидубов І.В.
Пункт викласти у такій редакції:
«2. У статтях 1722 і 1723 під неправомірною вигодою слід розуміти грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, що їх без законних на те підстав обіцяють, пропонують, надають або одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову».
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
    -275- Прокопчук Ю.В.
Доповнити примітку новим пунктом такого змісту:
«5. Під неправомірною вигодою у незначному розмірі вважається така, що не перевищує одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян».
 
Відхилено .   
    -276- Прокопчук Ю.В.
Викласти статтю у такій редакції:
« Стаття 1722. Одержання неправомірної вигоди
Одержання особою неправомірної вигоди для себе чи іншої особи у незначному розмірі, не пов’язане із вчиненням нею з використанням наданої їй влади чи службового становища будь-якої дії або бездіяльність в інтересах особи, яка надає таку вигоду, чи в інтересах будь-якої іншої особи, -
тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди.
Примітка. 1. Суб'єктом корупційного адміністративного правопорушення у статтях 1722, 1723 є особи, визначені у пунктах 1-3 частини першої статті 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції в Україні».
2. У статтях 1722 і 1723 під неправомірною вигодою слід розуміти визначення, передбачене статтею 1 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції в Україні".
3. Під неправомірною вигодою у незначному розмірі вважається така, що не перевищує одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян».
 
Відхилено .   
275. Стаття 172-3. Пропозиція або надання неправомірної вигоди
 
   остаточну редакцію не внесено
 
276. Пропозиція або надання службовій особі неправомірної вигоди безпосередньо для такої чи для іншої особи у розмірі, що не перевищує п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, у тому числі за ціною, нижчою за мінімальну ринкову, -
 
-277- Прокопчук Ю.В.
Слова «що не перевищує п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян» замінити словами «що не перевищує одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
    -278- Рябека О.Г.
Статтю виключити.
 
Відхилено .   
    -279- Прокопчук Ю.В.
Слова «що не перевищує п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян» замінити словами «у незначному розмірі».
 
Відхилено .   
277. тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
278. Пропозиція або надання службовій особі неправомірної вигоди безпосередньо для такої чи для іншої особи у розмірі, що не перевищує ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, у тому числі за ціною, нижчою за мінімальну ринкову, -
 
   остаточну редакцію не внесено
 
279. тягне за собою накладення штрафу від ста п'ятдесяти до п'ятисот неподаткову-ваних мінімумів доходів громадян.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
280. Примітка. Під службовою особою у цій статті слід розуміти особу, визначену у пунктах 1-3 частини першої статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції в Україні".
 
-280- Прокопчук Ю.В.
Викласти статтю у такій редакції:
«Стаття 1723. Пропозиція або надання неправомірної вигоди
Пропозиція або надання службовій особі (безпосередньо для неї чи для іншої особи) неправомірної вигоди, не поєднані із спонуканням її до вчинення нею з використанням наданої їй влади чи службового становища дій або бездіяльність в інтересах особи, яка пропонує чи надає неправомірну вигоду або в інтересах інших осіб, -
тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятидесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
    -281- Прокопчук Ю.В.
Викласти статтю у такій редакції:
« Стаття 1723. Підкуп
Пропозиція або надання особі неправомірної вигоди безпосередньо для неї або її близьким родичам».
 
Відхилено .   
281. Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності
 
   остаточну редакцію не внесено
 
282. Порушення особою встановлених законодавством обмежень щодо зайняття безпосередньо або через інших осіб підприємницькою чи іншою оплачуваною діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) -
 
-282- Вернидубов І.В.
Слово «законодавством» необхідно замінити словом «законом», оскільки обмеження, про які йдеться у ній, визначатимуться Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції в Україні».
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
    -283- Пшонка А.В.
Слова «безпосередньо або через інших осіб» виключити.
 
Враховано .   
283. тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією отриманої винагороди від підприємницької діяльності чи роботи за сумісництвом.
 
-284- Вернидубов І.В.
Слова "з конфіскацією отриманої винагороди від підприємницької діяльності чи роботи за сумісництвом" замінити словами "з конфіскацією отриманого доходу від підприємницької діяльності чи винагороди від роботи за сумісництвом".
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
    -285- Вернидубов І.В.
Слова "якщо інше не передбачено законом" виключити.
 
Враховано .   
284. Порушення особою встановлених законодавством обмежень щодо входження до складу органу управління чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особа здійснює функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі, та представляє інтереси держави в раді товариства (спостережній раді), ревізійній комісії господарського товариства), якщо інше не передбачено законом, -
 
   остаточну редакцію не внесено
 
285. тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією отриманої винагороди від підприємницької діяльності чи роботи за сумісництвом.
 
-286- Вернидубов І.В.
Слова "з конфіскацією отриманої винагороди від підприємницької діяльності чи роботи за сумісництвом" необхідно замінити словами "з конфіскацією отриманого доходу від такої діяльності".
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
286. Примітка. Суб'єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пункті 1 частини першої статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції в Україні", за винятком депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі), членів Вищої ради юстиції (крім тих, які працюють у Вищій раді юстиції на постійній основі), народних засідателів і присяжних.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
287. Стаття 172-5. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка
 
-287- Вернидубов І.В.
Назву статті та її частини першу та другу викласти у такій редакції:
«Стаття 1725. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (пожертви
Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (пожертви), -
тягне за собою накладення штрафу від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією такого дарунка (пожертви).
Порушення встановленої законом заборони щодо одержання дарунка (пожертви), -
тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією такого дарунка (пожертви)».
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
288. Порушення встановлених законом обмежень щодо прийняття проявів гостинності та дарунків, якщо у зазначених діях відсутній склад злочину, -
 
   остаточну редакцію не внесено
 
289. тягне за собою накладення штрафу від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією такого дарунка.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
290. Порушення встановленої законом заборони щодо одержання дарунків (пожертв) від юридичних або фізичних осіб, якщо у зазначених діях відсутній склад злочину, -
 
   остаточну редакцію не внесено
 
291. тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією такого дарунка (пожертви).
 
   остаточну редакцію не внесено
 
292. Примітка. Суб'єктом правопорушення у цій статті є особи, зазначені у пункті 1 та підпунктах "а", "б", "г" і "ґ" пункту 2 частини першої статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції в Україні".
 
-288- Міщенко С.Г.
Статтю викласти у такій редакції:
«Стаття 1725. Порушення встановлених законом обмежень щодо дарування та одержання дарунка
Порушення встановлених законом обмежень чи заборон щодо дарування дарунків (пожертв), якщо у зазначених діях відсутній склад злочину, -
тягне за собою накладення штрафу від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Порушення встановлених законом обмежень чи заборон щодо одержання дарунків (пожертв), якщо у зазначених діях відсутній склад злочину, -
тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією такого дарунка (пожертви).
Примітка. Суб'єктом правопору-шеньня у цій статті є особи, зазначені у пункті 1 та підпунктах "а", "б", "г" і "ґ" пункту 2 частини першої статті 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції в Україні».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
293. Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю
 
   остаточну редакцію не внесено
 
294. Порушення особою встановлених законодавством вимог щодо подачі відомостей про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру -
 
-289- Вернидубов І.В.
Слова «Порушення особою встановлених законодавством вимог щодо подачі» замінити словами «Неподання або несвоєчасне подання».
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
295. тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
296. Неподання або несвоєчасне подання відомостей про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента -
 
-290- Вернидубов І.В.
Слова «Неподання або несвоєчасне подання відомостей» замінити словами «Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення».
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
297. тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
298. Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції в Україні".
 
   остаточну редакцію не внесено
 
299. Стаття 172-7. Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів
 
   остаточну редакцію не внесено
 
300. Неповідомлення особою безпосере-днього керівника (у разі його наявності), організацію за місцем роботи, орган, на який покладається проведення спеціальної перевірки такої особи, у випадках, передбачених законодавством, про наявність конфлікту інтересів -
 
-291- Вернидубов І.В.
Слова « (у разі його наявності) організацію за місцем роботи, орган, на який покладається проведення спеціальної перевірки таких осіб» вилучити, а слово «законодавством» замінити словом «законом».
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
301. тягне за собою накладення штрафу від десяти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
302. Примітка. 1. Суб'єктом правопору-шення у цій статті є особи, зазначені у пункті 1 та підпунктах "а", "б", "г" і "ґ" пункту 2 частини першої статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції в Україні".
 
   остаточну редакцію не внесено
 
303. 2. У цій статті під конфліктом інтересів слід розуміти визначення, передбачене статтею 1 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції в Україні".
 
-292- Вернидубов І.В.
Пункт 2 викласти у такій редакції:
«2. У цій статті під конфліктом інтересів слід розуміти протиріччя між приватними інтересами особи та її службовими повноваженнями, наявність яких може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень»
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
304. Стаття 172-8. Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв'язку з виконанням службових повноважень
 
   остаточну редакцію не внесено
 
305. Незаконне використання особою інформації, що стала їй відома у зв'язку з виконанням службових повноважень, -
 
-293- Вернидубов І.В.
Абзац перший викласти в такій редакції:
"Незаконне розголошення або використання в іншій спосіб особою у своїх інтересах інформації, яка стала їй відома у зв’язку з виконанням службових повноважень, -"
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
306. тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
307. Примітка. Суб'єктом правопорушення у цій статті є особи, зазначені у пунктах 1 - 3 частини першої статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції в Україні".
 
   остаточну редакцію не внесено
 
308. Стаття 172-9. Невжиття заходів щодо запобігання та протидії корупції
 
-294- Вернидубов І.В.
Слова «запобігання та» виключити.
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
309. Невжиття передбачених законом заходів щодо запобігання корупційному правопорушенню, а у разі виявлення корупційного правопорушення - щодо його припинення, письмового повідомлення уповноваженими на це особами про його вчинення -
 
-295- Вернидубов І.В.
Викласти абзац у такій редакції:
«Невжиття передбачених законом заходів посадовою чи службовою особою органу державної влади, посадовою особою місцевого самоврядування, юридичної особи, їх структурних підрозділів у разі виявлення корупційного правопорушення - «.
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
310. тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
   остаточну редакцію не внесено
 
311. г) у статті 212-3:
 
   остаточну редакцію не внесено
 
312. в абзаці першому частини першої:
 
   остаточну редакцію не внесено
 
313. слово "та" виключити;
 
   остаточну редакцію не внесено
 
314. доповнити абзац словами "та "Про засади запобігання і протидії корупції в Україні";
 
   остаточну редакцію не внесено
 
315. примітку виключити;
 
   остаточну редакцію не внесено
 
316. ґ) статтю 221 викласти в такій редакції:
 
   остаточну редакцію не внесено
 
317. "Стаття 221. Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)
 
   остаточну редакцію не внесено
 
318. Судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 41, статтями 41-1 - 41-3, 42-1 - 42-3, частиною першою статті 44, статтями 44-1, 46-1, 46-2, 51 - 51-2, частинами другою, четвертою та п'ятою статті 85, статтями 85-1, 88 - 88-2, 90, 91, 92-1, 96-1, 98, 101 - 103, частиною першою статті 106-1, статтями 106-2, 107-1, частиною другою статті 112, частинами третьою та шостою статті 121, частинами третьою та четвертою статті 122, статтями 122-2, 122-4, 122-5, частиною третьою статті 123, статтею 124, частиною четвертою статті 127, частиною другою статті 127-1, статтею 130, частиною третьою статті 133, статтею 139, частиною четвертою статті 140, статтею 146, частиною другою статті 154, статтею 155-1, частинами першою, третьою і четвертою статті 156, статтями 160, 160-2, 162, 163-1 - 163-4, 163-12, 164, 164-3, 164-5 - 164-14, 166-1 - 166-4, 166-7 - 166-12, 172-2 - 172-9, 173 - 173-2, 174, 177-2, частиною третьою статті 178, частинами першою, другою і третьою статті 181, частиною другою статті 182, статтями 184 - 185-11, 186-5 - 188-1, 188-13, 188-14, 188-16, 188-17, 188-19, 188-22, 188-25, 188-27, 188-28, 188-31, 188-32, 188-33, 188-34, 188-35, частиною першою статті 189-1, статтями 190, 191, 193, 195-1 - 195-6, частиною першою статті 203, статтями 204 - 206-1, 212-2 - 212-20 цього Кодексу, а також справи про адміністративні правопорушення, вчинені особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років";
 
   остаточну редакцію не внесено
 
319. д) статтю 250 доповнити частиною другою такого змісту:
 
   остаточну редакцію не внесено
 
320. "При провадженні у справах про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 172-2 - 172-9 цього Кодексу, участь прокурора у розгляді справи судом є обов'язковою";
 
   остаточну редакцію не внесено
 
321. е) у частині першій статті 255:
 
   остаточну редакцію не внесено
 
322. у пункті 1:
 
   остаточну редакцію не внесено
 
323. - абзац другий викласти в такій редакції:
 
-296- Вернидубов І.В.
Абзац третій підпункту "е" пункту 3 розділу VІІІ викласти в такій редакції:
«абзац другий викласти у такій редакції:
"органів внутрішніх справ (частина перша статті 44, статті 441, 461, 462, 51, 512, 92, частина перша статті 1061, стаття 1062, частини третя і шоста статті 121, частини третя і четверта статті 122, стаття 1222, частина третя статті 123, стаття 124, частина четверта статті 127, стаття 130, частина третя статті 133, стаття 136 (про порушення на автомобільному транспорті), стаття 139, частина четверта статті 140, статті 148, 151, 152, 154, 155, 1552 - 1562, 159, 160, 1602, 162, 164 - 16411, 1651, 1652, 1722 - 1729, 173 - 1732, 174, стаття 1751 (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статті 176, 177, 178 - 1811, 1813 - 1852, 1854 - 1859, 186, 1861, 1863, 1865 - 187, 18828, 189 - 196, частина перша статті 203, статті 204, 205 - 2061, 2126, 2127, 2128, 21210, 21212, 21213, 21214, 21220";
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
324. "органів внутрішніх справ (частина перша статті 44, статті 44-1, 46-1, 46-2, 51, 51-2, 92, частина перша статті 106-1, стаття 106-2, частини третя і шоста статті 121, частини третя і четверта статті 122, стаття 122-2, частина третя статті 123, стаття 124, частина четверта статті 127, стаття 130, частина третя статті 133, стаття 136 (про порушення на автомобільному транспорті), стаття 139, частина четверта статті 140, статті 148, 151, 152, 154, 155, 155-2 - 156-2, 159, 160, 160-2, 162, 164 - 164-11, 165-1, 165-2, 172-2 - 172-9, 173 - 173-2, 174, стаття 175-1 (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статті 176, 177, 178 - 181-1, 181-3 - 185-2, 185-4 - 185-9, 186, 186-1, 186-3, 186-5 - 187, 188-28, 189 - 196, частина перша статті 203, статті 204, 205 - 206-1, 212-6, 212-7, 212-8, 212-10, 212-12, 212-13, 212-14, 212-20";
 
   остаточну редакцію не внесено
 
325. - абзац двадцять четвертий викласти в такій редакції:
 
-297- Вернидубов І.В.
Абзац четвертий підпункту "е" пункту 3 розділу VІІІ викласти в такій редакції:
"- абзац "органів Служби безпеки України (стаття 164 (у частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, ліцензії на проведення якої видає ця Служба), статті 1955, 2122 (крім пункту 9 частини першої), 2125 і 2126)" викласти в такій редакції:
"органів Служби безпеки України (стаття 164 (у частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, ліцензії на проведення якої видає ця Служба), статті 1722 - 1729, 1955, 2122 (крім пункту 9 частини першої), 2125 і 2126)";
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
326. "органів Служби безпеки України (стаття 164 (у частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, ліцензії на проведення якої видає ця Служба), статті 172-2 - 172-9, 195-5, 212-2 (крім пункту 9 частини першої), 212-5 і 212-6)";
 
   остаточну редакцію не внесено
 
327. - абзац двадцять шостий викласти в такій редакції:
 
-298- Вернидубов І.В.
Абзац п’ятий підпункту "е" пункту 3 розділу VІІІ викласти в такій редакції:
"- абзац "органів державної податкової служби (статті 512, 1551, 1631 - 1634, 16312, 164, 1645, 1772)" викласти в такій редакції:
"органів державної податкової служби (статті 512, 1551, 1631 - 1634, 16312, 164, 1645, 1722 - 1729, 1772)";
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
328. "органів державної податкової служби (статті 51-2, 155-1, 163-1 - 163-4, 163-12, 164, 164-5, 172-2 - 172-9,- 177-2)";
 
   остаточну редакцію не внесено
 
329. - абзац сороковий викласти в такій редакції:
 
-299- Вернидубов І.В.
Абзац п’ятий підпункту "е" пункту 3 розділу VІІІ викласти в такій редакції:
"- текст абзацу "органів управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (про правопорушення, вчинені військовослужбовцями, військо-возобов'язаними під час проходження ними зборів та працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків - статті 44, 173, 174, 182, 1841, 185 і 1857) " викласти в такій редакції: "органів управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (про правопорушення, вчинені військовослужбовцями, військовозобов'язаними під час проходження ними зборів та працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків - статті 44, 1722 - 1729, 173, 174, 182, 1841, 185 і 1857)";
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
330. "органів управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (про правопорушення, вчинені військовослужбовцями, військовозобов'язаними під час проходження ними зборів та працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків - статті 44, 172-2 - 172-9, 173, 174, 182, 184-1, 185 і 185-7)";
 
   остаточну редакцію не внесено
 
331. "8) слідчий, особа, яка провадить дізнання, прокурор або уповноважена ним особа з числа працівників прокуратури (частина четверта статті 184, стаття 185-4, частина друга статті 185-6, статті 185-8, 185-11)";
 
-300- Міщенко С.Г.
Перед словами і цифрами «частини четверта статті 184» додати слова і цифри «статті 1722-1729».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
332. є) статтю 257 викласти в такій редакції:
 
   остаточну редакцію не внесено
 
333. "Стаття 257. Надіслання протоколу
 
   остаточну редакцію не внесено
 
334. Протокол надсилається органу (посадовій особі), уповноваженому розглядати справу про адміністративне правопорушення.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
335. Протокол про вчинення адміністративного корупційного правопорушення разом з іншими матеріалами у триденний строк з моменту його складення надсилається до місцевого загального суду за місцем вчинення корупційного правопорушення.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
336. У разі вчинення корупційного правопорушення посадовою особою або працівником суду протокол і матеріали надсилаються до суду вищої інстанції для визначення підсудності.
 
-301- Вернидубов І.В.
Викласти частину у такій редакції:
«У разі вчинення корупційного правопорушення службовою особою, яка працює в апараті суду, протокол разом з іншими матеріалами надсилаються до суду вищої інстанції для визначення підсудності».
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
337. Особа, яка склала протокол про вчинення корупційного адміністративного правопорушення, одночасно з надісланням його до суду надсилає прокурору, органу державної влади, органу місцевого самоврядування, керівникові підприємства, установи чи організації, де працює особа, яка притягається до відповідальності, повідомлення про складення протоколу із зазначенням характеру вчиненого правопорушення та норми закону, яку порушено";
 
-302- Вернидубов І.В.
Слова "корупційного адміністративного" необхідно замінити словами "адміністративного корупційного".
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
    -303- Міщенко С.Г.
Після слова «прокурору» доповнити словами «а також».
 
Відхилено .   
338. ж) частину другу статті 268 викласти в такій редакції:
 
   остаточну редакцію не внесено
 
339. "При розгляді справ про адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 44, статтями 51, 146, 160, 160-2, 172-2 - 172-9, 173, частиною третьою статті 178, статтями 185, 185-1, статтями 185-7, 187 цього Кодексу, присутність особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, є обов'язковою. У разі ухилення від явки на виклик органу внутрішніх справ або судді районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду цю особу може бути органом внутрішніх справ (міліцією) піддано приводу";
 
   остаточну редакцію не внесено
 
340. з) статтю 277 викласти в такій редакції:
 
-304- Воропаєв Ю.М.
Підпункт «з» виключити.
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
341. "Стаття 277. Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення
 
   остаточну редакцію не внесено
 
342. Справа про адміністративне правопорушення розглядається у п'ятнадцятиденний строк з дня одержання органом (посадовою особою), правомочним розглядати справу, протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
343. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 42-2, частиною першою статті 44, 44-1, 106-1, 106-2, статтею 162, 173, 173-1, 173-2, 178, 185 і частиною першою статті 185-3, статтями 185-7, 185-10, 188-22, 203 - 206-1, розглядаються протягом доби, статтями 146, 160, 160-2, 185-1, 212-7 - 212-20 - у триденний строк, статтями 46-1, 51, 166-9, 176 і 188-34 - у п'ятиденний строк, статтями 101 - 103 цього Кодексу - у семиденний строк.
 
-305- Вернидубов І.В.
Після цифр «44» доповнити словом «статтями», а також вилучити після цифр «1062» та «178, 185» слова «статтею» та «і» відповідно.
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
344. Законами України може бути передбачено й інші строки розгляду справ про адміністративні правопорушення.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
345. Строк розгляду адміністративних справ про адміністративні корупційні правопорушення зупиняється судом у разі якщо особа, щодо якої складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, умисно ухиляється від явки до суду або з поважних причин не може туди з'явитися (хвороба, перебування у відрядженні чи на лікуванні, у відпустці тощо)";
 
   остаточну редакцію не внесено
 
346. и) доповнити статтею 277-1 такого змісту:
 
   остаточну редакцію не внесено
 
347. "Стаття 277-1. Повідомлення про розгляд справи
 
-306- Вернидубов І.В.
Стаття 2771 втратила чинність, проте не виключена, у зв’язку з чим необхідно змінити її номер на 2772.
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
348. Повістка особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, вручається не пізніш як за три доби до дня розгляду справи в суді, в якій зазначаються дата і місце розгляду справи.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
349. Інші особи, які беруть участь у провадженні у справі про адміністративні правопорушення, повідомляються про день розгляду справи в той же строк";
 
   остаточну редакцію не внесено
 
350. і) статтю 285 доповнити частиною такого змісту:
 
-307- Вернидубов І.В.
Підпункт «і» викласти у такій редакції:
«і) статтю 285 викласти у такій редакції:
Стаття 285. Оголошення постанови по справі про адміністративне правопорушення і вручення копії постанови
Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається або висилається особі, щодо якої її винесено.
Копія постанови в той же строк вручається або висилається потерпілому на його прохання.
Копія постанови вручається під розписку. В разі, якщо копія постанови висилається, про це робиться відповідна відмітка у справі.
По справах про порушення митних правил копія постанови вручається особам, щодо яких її винесено, в порядку, встановленому Митним кодексом України.
У випадках, передбачених статтею 258 цього Кодексу, копія постанови уповноваженої посадової особи у справі про адміністративне правопорушення вручається особі, щодо якої її винесено, на місці вчинення правопорушення.
По справах про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 174 і 191 цього Кодексу, щодо особи, якій вогнепальну зброю, а також бойові припаси ввірено в зв'язку з виконанням службових обов'язків або передано в тимчасове користування підприємством, установою, організацією, суд надсилає копію постанови, крім того, відповідному підприємству, установі або організації для відома і органу внутрішніх справ для розгляду питання про заборону цій особі користуватися вогнепальною зброєю.
Постанова суду про накладення адміністративного стягнення за адміністративне корупційне правопорушення у триденний строк з дня набрання нею законної сили направляється відповідному органу державної влади, органу місцевого самоврядування, керівникові підприємства, установи чи організації, державному чи виборному органу, власнику юридичної особи або уповноваженому ним органу для вирішення питання про притягнення особи до дисциплінарної відповідальності, усунення її згідно із законодавством від виконання функцій держави, якщо інше не передбачено законом, а також усунення причин та умов, що сприяли вчиненню цього правопорушення».
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
    -308- Міщенко С.Г.
Доповнити абзац реченням такого змісту:
«Копія постанови суду про накладення адміністративного стягнення за адміністративне корупційне правопору-шення у триденний строк з дня набрання постановою законної сили направляється прокурору».
 
Відхилено .   
351. "Постанова суду про накладення адміністративного стягнення за адміністративне корупційне правопорушення у триденний строк з дня набрання нею законної сили направляється відповідному органу державної влади, органу місцевого самоврядування, керівникові підприємства, установи чи організації, державному чи виборному органу, власнику юридичної особи або уповноваженому ним органу для вирішення питання про притягнення особи до дисциплінарної відповідальності, усунення її згідно із законодавством від виконання функцій держави, якщо інше не передбачено законом, а також усунення причин та умов, що сприяли вчиненню цього правопорушення";
 
   остаточну редакцію не внесено
 
352. 2) у Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):
 
   остаточну редакцію не внесено
 
353. а) статтю 18 доповнити частинами такого змісту:
 
-309- Вернидубов І.В.
Підпункт «а» викласти у такій редакції:
«а) статтю 18 викласти у такій редакції:
«Стаття 18. Суб'єкт злочину
1. Суб'єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого відповідно до цього Кодексу може наставати кримінальна відповідальність.
2. Спеціальним суб'єктом злочину є фізична осудна особа, що вчинила у віці, з якого може наставати кримінальна відповідальність, злочин, суб'єктом якого може бути лише певна особа.
3. Службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністра-тивно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
4. Службовими особами також визнаються посадові особи іноземних держав (особи, які обіймають посади в законодавчому, виконавчому або судовому органі іноземної держави, в тому числі присяжні засідателі, інші особи, які здійснюють функції держави для іноземної держави, зокрема для державного органу або державного підприємства), іноземні третейські судді, особи, які уповноважені вирішувати цивільні, комерційні або трудові спори в іноземних державах у порядку, альтернативному судовому, посадові особи міжнародних організацій (працівники міжнародної організації чи будь-які інші особи, уповноважені такою організацією діяти від її імені), а також члени міжнародних парламентських асамблей, учасником яких є Україна, та судді і посадові особи міжнародних судів";
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
    -310- Пшонка А.В.
Доповнення виключити.
 
Відхилено .   
    -311- Міщенко С.Г.
Доповнення виключити.
 
Відхилено .   
    -312- Швець В.Д.
Доповнення виключити.
 
Відхилено .   
354. "3. Службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях, які фінансуються за рахунок коштів державного, місцевого бюджету, посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
 
-313- Прокопчук Ю.В.
Слова «які фінансуються за рахунок коштів державного, місцевого бюджету» замінити словами «незалежно від організаційно-правової форми та форми власності».
 
Враховано частково .  остаточну редакцію не внесено
 
355. 4. Службовими особами також визнаються посадові особи іноземних держав (особи, які обіймають посади в законодавчому, виконавчому або судовому органі іноземної держави, в тому числі присяжні засідателі, інші особи, які здійснюють функції держави для іноземної держави, зокрема для державного органу або державного підприємства), іноземні третейські судді, особи, які уповноважені вирішувати цивільні, комерційні або трудові спори в іноземних державах у порядку, альтернативному судовому, посадові особи міжнародних організацій (працівники міжнародної організації чи будь-які інші особи, уповноважені такою організацією діяти від її імені), а також члени міжнародних парламентських асамблей, учасником яких є Україна, та судді і посадові особи міжнародних судів";
 
   остаточну редакцію не внесено
 
356. б) статтю 353 викласти в такій редакції:
 
   остаточну редакцію не внесено
 
357. "Стаття 353. Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи
 
   остаточну редакцію не внесено
 
358. 1. Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи, поєднане із вчиненням будь-яких суспільно небезпечних діянь, -
 
   остаточну редакцію не внесено
 
359. карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
360. 2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, пов'язане з використанням форменого одягу чи службового посвідчення працівника правоохоронного органу, -
 
-314- Вернидубов І.В.
Слова « Діяння, передбачене частиною першою цієї статті» замінити словами «Те саме діяння».
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
361. карається обмеженням волі на строк до чотирьох років або позбавленням волі на строк до трьох років";
 
   остаточну редакцію не внесено
 
362. в) статтю 358 викласти в такій редакції:
 
   остаточну редакцію не внесено
 
363. "Стаття 358. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів
 
-315- Вернидубов І.В.
Статтю доповнити новою частиною першою такого змісту:
«1. Підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, приватним нотаріусом, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, а так само інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут -
караються штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років".
Змінити рубрикацію частин.
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
364. 1. Складання чи видача працівником юридичної особи будь-якої форми власності, який не є службовою особою, приватним підприємцем, аудитором, експертом, оцінювачем, адвокатом або іншою особою, яка здійснює професійну діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг, завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права чи звільняють від обов'язків, підроблення з метою використання або збуту посвідчень, інших офіційних документів, які складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, виготовлення підроблених офіційних печаток, штампів чи бланків з метою їх збуту або їх збут чи збут завідомо підроблених офіційних документів, у тому числі особистих документів особи, -
 
-316- Коновалюк В.І.
Слова «який не є службовою особою» замінити словами « (що не є службовою особою)».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
    -317- Ар'єв В.І.
Новіков О.В.
Абзац перший частини доповнити словами «якщо зазначеними у цій статті діями заподіяно істотної шкоди у формі прямих матеріальних збитків або шкоди немайнового характеру життю чи здоров’ю фізичної особи».
 
Відхилено .   
365. карається штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
 
-318- Вернидубов І.В.
Викласти абзац у такій редакції:
«карається штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.»
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
366. 2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, -
 
-319- Вернидубов І.В.
Слово «першою» замінити словами «першою або другою».
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
367. караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
368. 3. Використання завідомо підробле-ного документа -
 
   остаточну редакцію не внесено
 
369. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
370. Примітка. Під офіційним документом у цій статті та статтях 357 і 366 цього Кодексу слід розуміти документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які породили чи здатні породити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи - докази у правозастосовчій діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі самозайнятими особами, яким законом надано право у зв'язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити";
 
-320- Міщенко С.Г.
Текст статті викласти у такій редакції:
«1. Підроблення посвідчення або іншого документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, приватним підприємцем, аудитором, експертом, оцінювачем, адвокатом або іншою особою, яка здійснює професійну діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг, підроблення з метою використання або збуту посвідчень, інших офіційних документів, які складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, виготовлення підроблених офіційних печаток, штампів чи бланків з метою їх збуту або їх збут чи збут завідомо підроблених офіційних документів, у тому числі особистих документів особи, -
карається штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, -
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
3. Використання підробленого доку-мента -
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років».
 
Враховано частково .  остаточну редакцію не внесено
 
    -321- Шемчук В.В.
Статтю викласти у такій редакції:
«Стаття 358. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, бланків
1. Підроблення офіційних документ-тів, що надають права чи звільняють від обов’язків, підроблення посвідчень, офіційних штампів, печаток чи бланків з метою їх використання як підроблювачем, так і іншою особою, або з метою їх збуту або збут завідомо підроблених офіційних документів, у тому числі особистих документів особи, офіційних штампів, печаток чи бланків -
карається штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, -
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
3. Використання завідомо підробле-ного документа, печатки, штампа, бланку -
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.
Примітка. Під офіційним документом у цій статті та статтях 357 та 366 цього Кодексу слід розуміти документ, що містить зафіксовану на будь-якому матеріальному носії інформацію, що посвідчує, підтверджує чи спростовує певні події або факти, які породили чи здатні породити наслідки правового характеру, чи може бути використаний як доказ у правозастосовній діяльності, що походить від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадян - підприємців, інших само зайнятих осіб, які мають право видавати або посвідчувати такі документи, складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити».
 
Враховано частково .   
    -322- Вернидубов І.В.
З метою узгодження із змістом передбачених проектом змін до розділу ХVІІ Особливої частини Кримінального кодексу України пропонується доповнити пункт 2 статті 3 Розділу VІІІ проекту новим підпунктом "г", в якому назву вказаного розділу Кримінального кодексу України викласти в такій редакції:
"Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг".
У зв’язку з цим змінити подальшу рубрикацію.
 
Враховано .   
371. г) статтю 364 викласти в такій редакції:
 
   остаточну редакцію не внесено
 
372. "Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем
 
   остаточну редакцію не внесено
 
373. 1. Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб, -
 
-323- Ар'єв В.І.
Новіков О.В.
Слова «охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб « замінити словами «у формі прямих матеріальних збитків або шкоди немайнового характеру життю чи здоров’ю фізичної особи».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
374. карається виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
375. 2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -
 
   остаточну редакцію не внесено
 
376. карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
377. 3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені працівником правоохоронного органу, -
 
   остаточну редакцію не внесено
 
378. караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
 
-324- Яценюк А.П.
Доповнити статтю новими часинами такого змісту:
«4. Дії, передбачені частинами першою цієї статті, вчинені вищою посадовою особою, уповноваженою на виконання функцій держави і органів місцевого самоврядування,--
караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
5. Дії, передбачені частинами другою або третьою цієї статті, вчинені вищою посадовою особою, уповноваженою на виконання функцій держави і органів місцевого самоврядування,--
караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
379. Примітка. 1. Службовими особами у статтях 364, 365, 368, 368-1, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних унітарних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
 
-325- Вернидубов І.В.
Цифри "3681" слід замінити цифрами "3682", а слово "унітарних" необхідно вилучити і доповнити абзацом другим такого змісту:
«У цілях статей 364, 365, 368, 3681, 369 цього Кодексу під державними та комунальними підприємствами розумію-ться юридичні особи, у статутному фонді яких відповідно державна чи комунальна частка перевищує 50 відсотків або становить величину, яка забезпечує державі чи територіальній громаді право вирішального впливу на господарську діяльність такого підприємства».
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
    -326- Пшонка А.В.
Слова «державних чи комунальних унітарних» виключити.
 
Відхилено .   
380. 2. Службовими особами також визнаються посадові особи іноземних держав (особи, які обіймають посади в законодавчому, виконавчому або судовому органі іноземної держави, в тому числі присяжні засідателі, інші особи, які здійснюють функції держави для іноземної держави, зокрема для державного органу або державного підприємства), а також іноземні третейські судді, особи, які уповноважені вирішувати цивільні, комерційні або трудові спори в іноземних державах у порядку, альтернативному судовому, посадові особи міжнародних організацій (працівники міжнародної організації чи будь-які інші особи, уповноважені такою організацією діяти від її імені), а також члени міжнародних парламентських асамблей, учасником яких є Україна, та судді і посадові особи міжнародних судів.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
381. 3. Істотною шкодою у статтях 364, 364-1, 365, 365-1, 365-2, 367, якщо вона полягає у завданні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
 
-327- Ар'єв В.І.
Новіков О.В.
Після цифр «3652» доповнити цифрами «366».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
    -328- Ар'єв В.І.
Новіков О.В.
Слова «полягає у завданні матеріальних « замінити словами «полягає у завданні прямих матеріальних».
 
Відхилено .   
382. 4. Тяжкими наслідками у статтях 364 - 367, якщо вони полягають у завданні матеріальних збитків, вважаються такі, які у двісті п'ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян";
 
-329- Ар'єв В.І.
Новіков О.В.
Слова «полягають у завданні матеріальних « замінити словами «полягають у завданні прямих матеріальних».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
    -330- Міщенко С.Г.
Доповнення виключити.
 
Відхилено .   
383. ґ) доповнити Кодекс статтею 364-1 такого змісту:
 
   остаточну редакцію не внесено
 
384. "Стаття 364-1. Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, що фінансується за рахунок державного, місцевого бюджету
 
-331- Вернидубов І.В.
Слова «що фінансується за рахунок державного, місцевого бюджету» замінити словами «незалежно від організаційно-правової форми».
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
    -332- Рябека О.Г.
Назву статті викласти у такій редакції:
«Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права», а слова "юридичних осіб, інтересам суспільства чи держави" - словами "або державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб"..
 
Враховано частково .   
385. 1. Зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права, що фінансується за рахунок державного, місцевого бюджету, службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, юридичних осіб, інтересам суспільства чи держави, -
 
-333- Вернидубов І.В.
Слова "що фінансується за рахунок державного, місцевого бюджету" замінити словами "незалежно від організаційно-правової форми".
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
    -334- Рябека О.Г.
Слова «що фінансується за рахунок державного, місцевого бюджету» виключити.
 
Враховано частково .   
    -335- Ар'єв В.І.
Новіков О.В.
Слова «охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, юридичних осіб, інтересам суспільства чи держави» замінити словами «у формі прямих матеріальних збитків або шкоди немайнового характеру життю чи здоров’ю фізичної особи».
 
Відхилено .   
    -336- Прокопчук Ю.В.
Слова «які фінансуються за рахунок коштів державного, місцевого бюджету» замінити словами «незалежно від організаційно-правової форми та форми власності».
 
Враховано частково .   
386. карається штрафом від ста п'ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до трьох місяців, або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
387. 2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -
 
   остаточну редакцію не внесено
 
388. карається штрафом від чотирьохсот до дев'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
389. Примітка. 1. У статтях 364-1, 365-2,- 368-1, 368-2, 368-3, 369-1 цього Кодексу під неправомірною вигодою слід розуміти грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, що їх без законних на те підстав обіцяють, пропонують, надають або одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову";
 
-337- Вернидубов І.В.
У примітці до статті цифри "3681, 3682, 3683, 3691" замінити цифрами "3682, 3683, 3684, 3692".
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
    -338- Воропаєв Ю.М.
У назві та тексті статті слово «приватного» виключити.
 
Відхилено .   
390. д) статтю 365 викласти в такій редакції:
 
   остаточну редакцію не внесено
 
391. "Стаття 365. Перевищення влади або службових повноважень
 
   остаточну редакцію не внесено
 
392. 1. Перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй прав чи повноважень, якщо вони завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам, інтересам юридичних осіб, -
 
-339- Ар'єв В.І.
Новіков О.В.
Слова «охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам, інтересам юридичних осіб» замінити словами «у формі прямих матеріальних збитків або шкоди немайнового характеру життю чи здоров’ю фізичної особи».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
393. карається виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
394. 2. Перевищення влади або службових повноважень, якщо воно супроводжувалося насильством або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, за відсутності ознак катування, -
 
-340- Коновалюк В.І.
Після слів «спеціальних засобів» доповнити словами «призначеними для заподіяння шкоди».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
    -341- Міщенко С.Г.
Після слів «спеціальних засобів» доповнити словами «призначеними для заподіяння шкоди».
 
Відхилено .   
395. карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
396. 3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -
 
   остаточну редакцію не внесено
 
397. караються позбавленням волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від семисот п'ятдесяти до тисячі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
-342- Яценюк А.П.
Доповнити статтю новою часиною такого змісту:
«4. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені вищою посадовою особою, уповноваженою на виконання функцій держави і органів місцевого самоврядування,--
караються позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
398. е) доповнити Кодекс статтями 365-1, 365-2 такого змісту:
 
-343- Міщенко С.Г.
Доповнення виключити.
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
399. "Стаття 365-1. Перевищення повноважень службовою особою юридичної особи приватного права, що фінансується за рахунок державного, місцевого бюджету
 
-344- Вернидубов І.В.
У назві цієї статті та її частині першій слова "що фінансується за рахунок державного, місцевого бюджету" необхідно замінити "незалежно від організаційно-правової форми".
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
    -345- Рябека О.Г.
Назву статті викласти у такій редакції:
«Перевищення повноважень службовою особою юридичної особи приватного права».
 
Враховано частково .   
400. 1. Перевищення повноважень, тобто умисне вчинення службовою особою юридичної особи приватного права, що фінансується за рахунок державного, місцевого бюджету, дій, які явно виходять за межі наданих повноважень, якщо вони завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, юридичних осіб, інтересам суспільства чи держави, -
 
-346- Вернидубов І.В.
Слова "що фінансується за рахунок державного, місцевого бюджету" необхідно замінити "незалежно від організаційно-правової форми".
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
    -347- Рябека О.Г.
Слова «що фінансується за рахунок державного, місцевого бюджету» виключити.
 
Враховано частково .   
    -348- Ар'єв В.І.
Новіков О.В.
Слова «охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, юридичних осіб, інтересам суспільства чи держави» замінити словами «у формі прямих матеріальних збитків або шкоди немайнового характеру життю чи здоров’ю фізичної особи».
 
Відхилено .   
    -349- Прокопчук Ю.В.
Слова «які фінансуються за рахунок коштів державного, місцевого бюджету» замінити словами «незалежно від організаційно-правової форми та форми власності».
 
Враховано частково .   
401. карається виправними роботами на строк до одного року, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
402. 2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -
 
   остаточну редакцію не внесено
 
403. карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
-350- Воропаєв Ю.М.
У назві та тексті статті слово «приватного» виключити.
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
404. Стаття 265-2. Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги
 
-351- Коновалюк В.І.
Виправити нумерацію статті на «3652».
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
405. 1. Використання своїх повноважень аудитором, нотаріусом, оцінювачем, іншою особою, яка не є державним службовцем, посадовою особою місцевого самоврядування, але здійснює професійну діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг, у тому числі послуг експерта, арбітражного керуючого, незалежного посередника, члена трудового арбітражу, третейського судді (під час виконання цих функцій), з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб або з метою завдання шкоди охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, юридичних осіб, інтересам суспільства чи держави, якщо ці дії завдали істотної шкоди, -
 
-352- Вернидубов І.В.
Слова "використання своїх повноважень" замінити словами зловживання своїми повноваженнями", а слова "або з метою завдання шкоди охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, юридичних осіб, інтересам суспільства чи держави, якщо ці дії завдали істотної шкоди" замінити словами "якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб".
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
    -353- Коновалюк В.І.
Слова «з метою завдання шкоди охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, юридичних осіб, інтересам суспільства чи держави» замінити словами «з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб».
 
Відхилено .   
    -354- Міщенко С.Г.
Слова «з метою завдання шкоди охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, юридичних осіб, інтересам суспільства чи держави» замінити словами «з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб».
 
Відхилено .   
    -355- Ар'єв В.І.
Новіков О.В.
Абзац перший доповнити словами «у формі прямих матеріальних збитків або шкоди немайнового характеру життю чи здоров’ю фізичної особи».
 
Відхилено .   
    -356- Прокопчук Ю.В.
Абзац перший викласти у такій редакції:
«1.Використання своїх повноважень аудитором, експертом, нотаріусом, оцінювачем, іншою особою, яка не є службовою особою чи посадовою особою місцевого самоврядування, але здійснює як самозайнята особа чи найманий працівник професійну діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг, у випадках, передбачених законом, працівником державного чи комунального підприємства, установи, організації, який надає адміністративні послуги, арбітражним керуючим, тимчасовим адміністратором банку чи іншої фінансової установи, третейським суддею, незалежним посередником чи іншим членом трудового арбітражу при розгляді колективних трудових спорів з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб або з метою завдання шкоди охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, правоохоронюваним правам та інтересам юридичних осіб, інтересам держави чи суспільства, якщо ці дії завдали істотної шкоди, -».
 
Відхилено .   
406. карається виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
407. 2. Те саме діяння, вчинене стосовно неповнолітньої чи недієздатної особи, особи похилого віку або повторно, -
 
-357- Коновалюк В.І.
Частину виключити.
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
408. карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
409. 3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -
 
   остаточну редакцію не внесено
 
410. караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна або без такої";
 
-358- Коновалюк В.І.
Частину викласти у такій редакції:
«2. Дії передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
    -359- Прокопчук Ю.В.
Доповнити статтю приміткою такого змісту:
«Примітка. 1. Під публічними послугами у статтях 365 та 368 Кримінального кодексу (варіант - у цій статті та статті 368 цього Кодексу) розуміються послуги нематеріального характеру, які надаються: 1) органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, державними та комунальними підприємствами, установами та організаціями (адміністративні послуги), перелік і порядок надання яких визначається законодавством; 2) послуги, які надаються особами, зазначеними у статтях 365" та 368' цього Кодексу, які їх надають як самозайняті особи (особи, що здійснюють незалежну професійну діяльність) чи як наймані працівники; 3) медичні та освітні послуги, а також послуги у сфері туризму, телекомунікацій та поштового зв'язку; 4) соціальні послуги, які надаються з підстав і в порядку, визначеному законодавством (варіант - визначеному Законом України "Про соціальні послуги").
2. Під особами, які здійснюють професійну діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг, у цій статті та статті 368 цього Кодексу слід розуміти осіб, які на професійній основі як самозайняті особи чи наймані працівники надають публічні послуги, зазначені у пункті 1 примітки до статті 3652 цього Кодексу».
 
Відхилено .   
    -360- Воропаєв Ю.М.
Статтю 2652 виключити.
 
Відхилено .   
411. є) статті 366-368 викласти в такій редакції:
 
   остаточну редакцію не внесено
 
412. "Стаття 366. Службове підроблення
 
   остаточну редакцію не внесено
 
413. 1. Складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів -
 
-361- Ар'єв В.І.
Новіков О.В.
Абзац перший частини доповнити словами «якщо зазначені у цій статті діяння заподіяли істотну шкоду у формі прямих матеріальних збитків або шкоди немайнового характеру життю чи здоров’ю фізичної особи».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
414. карається штрафом до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
415. 2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -
 
   остаточну редакцію не внесено
 
416. карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-362- Яценюк А.П.
Доповнити статтю новою часиною такого змісту:
«3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені вищою посадовою особою, уповноваженою на виконання функцій держави і органів місцевого самоврядування,--
караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
    -363- Прокопчук Ю.В.
Доповнити Кодекс статтю 3661 такого змісту:
«Стаття 3661. Службова бездіяльність
1. Умисне невиконання чи неналежне виконання службовою особою покладених на неї обов'язків, якщо це заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, за відсутності ознак складів злочинів зловживання владою або службовим становищем, перевищення влади або службових повноважень, зловживання повноваженнями або перевищення повноважень службовою особою юридичної особи приватного права карається...
2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, карається...».
 
Відхилено .   
417. Стаття 367. Службова недбалість
 
   остаточну редакцію не внесено
 
418. 1. Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам, або інтересам окремих юридичних осіб, -
 
-364- Ар'єв В.І.
Новіков О.В.
Слова «охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам, або інтересам окремих юридичних осіб» замінити словами «у формі прямих матеріальних збитків або шкоди немайнового характеру життю чи здоров’ю фізичної особи».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
419. карається штрафом від двохсот п'ятдесяти до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
420. 2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -
 
   остаточну редакцію не внесено
 
421. карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.
 
-365- Яценюк А.П.
Доповнити статтю новою часиною такого змісту:
«3. Дії, передбачені частиною першою та другою цієї статті, вчинені вищою посадовою особою, уповноваженою на виконання функцій держави і органів місцевого самоврядування,--
караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
422. Стаття 368. Одержання хабара
 
   остаточну редакцію не внесено
 
423. 1. Одержання службовою особою в будь-якому вигляді хабара за виконання чи невиконання в інтересах того, хто дає хабара, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища -
 
-366- Пшонка А.В.
Слова «хабара за» замінити словами «для себе чи іншої особи хабара або прийняття пропозицій чи обіцянки хабара».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
424. карається штрафом від п'ятисот до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до шести місяців, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
425. 2. Одержання хабара у значному розмірі -
 
   остаточну редакцію не внесено
 
426. карається штрафом від семисот п'ятдесяти до однієї тисячі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
427. 3. Одержання хабара у великому розмірі або службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням хабара, -
 
   остаточну редакцію не внесено
 
428. карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
429. 4. Одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, -
 
   остаточну редакцію не внесено
 
430. карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
 
-367- Яценюк А.П.
Доповнити статтю новою часиною такого змісту:
«5. Дії, передбачені частинами першою, другою, третьою або четвертою цієї статті, вчинені вищою посадовою особою, уповноваженою на виконання функцій держави і органів місцевого самоврядування,--
караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
431. Примітка. 1. Хабарем у значному розмірі вважається такий, що у п'ять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, у великому розмірі - такий, що у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, в особливо великому розмірі - такий, що у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
 
-368- Прокопчук Ю.В.
Слова «що у п’ять і більше разів перевищує» замінити словами «що перевищує один».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
432. 2. Службовими особами, які займають відповідальне становище, є особи, зазначені у пункті 1 примітки до статті 364, посади яких згідно зі статтею 25 Закону України "Про державну службу" віднесені до третьої, четвертої, п'ятої та шостої категорій, а також судді, прокурори і слідчі, керівники, заступники керівників органів державної влади та управління, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та одиниць. Службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, є особи, зазначені в частині першій статті 9 Закону України "Про державну службу", та особи, посади яких згідно зі статтею 25 цього Закону віднесені до першої та другої категорій.
 
-369- Прокопчук Ю.В.
Пункт викласти у такій редакції:
«2. Службовими особами, які займають відповідальне становище, є особи, зазначені у пункті 1 примітки до статті 364, посади яких згідно зі статтею 25 Закону України «Про державну службу» або статтею 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» віднесені до третьої, четвертої, п'ятої та шостої категорій, а також керівники, заступники керівників органів державної влади та управління, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та одиниць. Службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, є судді, прокурори, слідчі, а також особи, зазначені в частині першій статті 9 Закону України «Про державну службу», та особи, посади яких згідно з статтею 25 Закону «Про державну службу» та статтею 14 Закону «Про службу в органах місцевого самоврядування» віднесені до першої та другої категорій».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
433. 3. Повторним у цій статті визнається злочин, вчинений особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених цією статтею, або злочинів, передбачених статтями 368-2, 368-3, 369 цього Кодексу.
 
-370- Вернидубов І.В.
Цифри «3682, 3683» замінити цифрами «3683, 3684».
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
434. 4. Вимаганням хабара визнається вимагання службовою особою хабара з погрозою вчинення або невчинення з використанням влади чи службового становища дій, які можуть завдати шкоди правам чи законним інтересам того, хто дає хабара, або умисне створення службовою особою умов, за яких особа вимушена дати хабара з метою запобігання шкідливим наслідкам для своїх прав, законних інтересів";
 
-371- Джоджик Я.І.
Текст статті викласти у такій редакції:
«1. Одержання службовою особою в будь-якому вигляді хабара за виконання чи невиконання в інтересах того, хто дає хабара, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища -
карається позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк десяти років.
2. Одержання хабара у значному розмірі -
карається позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк десяти років та з конфіскацією майна.
3. Одержання хабара у великому розмірі або службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням хабара, -
карається позбавленням волі на строк від тринадцяти до п'ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк п'ятнадцяти років та з конфіскацією майна.
4. Одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, -
карається довічним позбавленням волі та з конфіскацією майна.
5. До службових та посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, що були затриманні під час вимагання та одержання хабара, але які погодились на співробітництво з правоохоронними органами, спрямованому на викриття спільників, що були задіяні в створені системи вимагання та одержання хабарів, застосовуються найнижча межа, встановлена в санкції відповідної частини цієї статті, зменшена вдвічі».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
    -372- Рябека О.Г.
Примітку доповнити новим пунктом 1 у такій редакції:
«1. У статтях 368 та 369 цього Кодексу під хабарем слід розуміти неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів або іншого майна, переваг, пільг, послуг, нематеріальних активів, що їх без законних на те підстав обіцяють, пропонують, надають або одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову».
Відповідно змінити рубрикацію пунктів.
 
Відхилено .   
435. ж) доповнити Кодекс статтями 368-1 - 368-3 такого змісту:
 
-373- Вернидубов І.В.
Цифри "3681 - 3683" необхідно замінити цифрами "3682 - 3684".
Змінити нумерацію відповідних статей.
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
    -374- Міщенко С.Г.
Доповнення виключити.
 
Відхилено .   
436. "Стаття 368-1. Незаконне збагачення
 
   остаточну редакцію не внесено
 
437. 1. Одержання службовою особою неправомірної вигоди у значному розмірі або передача нею такої вигоди близьким родичам (незаконне збагачення) -
 
-375- Вернидубов І.В.
Після слова «родичам» необхідно доповнити словами «за відсутності ознак хабарництва».
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
    -376- Пшонка А.В.
Абзац викласти у такій редакції:
«1. Умисне набуття службовою особою або з її відома близькими родичами такої особи коштів, майна, майнових і немайнових прав чи іншої економічної вигоди у значному розмірі, законність джерел походження яких не може бути підтверджено -».
 
Відхилено .   
438. карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
439. 2. Незаконне збагачення, якщо його предметом була неправомірна вигода у великих розмірах, -
 
   остаточну редакцію не внесено
 
440. карається обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
441. 3. Незаконне збагачення, якщо його предметом була неправомірна вигода в особливо великих розмірах, -
 
   остаточну редакцію не внесено
 
442. карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
 
-377- Яценюк А.П.
Доповнити статтю новою часиною такого змісту:
«4. Незаконне збагачення, скоєне вищою посадовою особою, уповноваженою на виконання функцій держави і органів місцевого самоврядування, якщо його предметом була неправомірна вигода в розмірах, що перевищує тисячу неоподаткованих мінімумів доходів громадян,--
карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
443. Примітка. Неправомірною вигодою у значному розмірі вважаються грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, що їх без законних на те підстав обіцяють, пропонують, надають або одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову, на суму, що перевищує сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, у великому розмірі - на суму, що перевищує двісті неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, в особливо великому розмірі - на суму, що перевищує п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-378- Яценюк А.П.
Доповнити примітку новими абзацами такого змісту:
«Незаконним збагаченням, передба-ченим частиною другою цієї статті, також є умисне порушення вищою посадовою особою, уповноваженою на виконання функцій держави і органів місцевого самоврядування, яка обіймає посаду, що відноситься або прирівнюється до посад державних службовців Ікатегорії, встановлених законодавством вимог щодо подачі відомостей про себе та своїх близьких осіб (крім осіб, позбавлених у встановленому законом порядку батьківських та інших сімейних прав та обов’язків), щодо майна, у тому числі готівкових грошових коштів, незалежно від місця їх знаходження, доходів, витрат, зобов’язань фінансового характеру, у тому числі за кордоном.
Незаконним збагаченням, передбаченим частиною третьою цієї статті, також визнається повторне умисне порушення вищою посадовою особою, уповноваженою на виконання функцій держави і органів місцевого самоврядування, встановлених законодавством вимог щодо подачі відомостей про себе та своїх близьких осіб (крім осіб, позбавлених у встановленому законом порядку батьківських та інших сімейних прав та обов’язків), щодо майна, у тому числі готівкових грошових коштів, незалежно від місця їх знаходження, доходів, витрат, зобов’язань фінансового характеру, у тому числі за кордоном».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
    -379- Прокопчук Ю.В.
Статтю викласти у такій редакції:
« Стаття 3681. Незаконне збагачення
1. Одержання службовою особою неправомірної вигоди у невеликих розмірах або передача нею такої вигоди близьким родичам, не пов'язане із вчиненням чи невчиненням з використанням наданої їй влади чи службового становища будь-якої дії чи бездіяльність в інтересах особи, яка надає таку вигоду, чи в інтересах будь-якої іншої особи (незаконне збагачення), -
карається штрафом від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
2. Незаконне збагачення, якщо його предметом була неправомірна вигода у значних розмірах, -
карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
3. Незаконне збагачення, якщо його предметом була неправомірна вигода у великих розмірах, -
карається обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
4. Незаконне збагачення, якщо його предметом була неправомірна вигода у особливо великих розмірах, -
карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Примітка. Незаконним збагаченням у невеликому розмірі, вважається таке, що перевищує один але не перевищує ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, у значному розмірі - таке, що перевищує сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, у великому розмірі - таке, що перевищує двісті неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, в особливо великому розмірі - таке, що перевищує п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Відхилено .   
444. Стаття 368-2. Комерційний підкуп службової особи юридичної особи приватного права, що фінансується за рахунок державного, місцевого бюджету
 
-380- Вернидубов І.В.
Слова "що фінансується за рахунок державного, місцевого бюджету" замінити словами "незалежно від організаційно-правової форми".
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
    -381- Рябека О.Г.
Назву статті викласти у такій редакції:
«Комерційний підкуп службової особи юридичної особи приватного права»
 
Враховано частково .   
    -382- Міщенко С.Г.
Доповнення виключити.
 
Відхилено .   
445. 1. Пропозиція, надання або передача службовій особі юридичної особи приватного права, що фінансується за рахунок державного, місцевого бюджету, неправомірної вигоди за вчинення дій чи бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто надає чи передає такі вигоди, або в інтересах третіх осіб -
 
-383- Вернидубов І.В.
Слова "що фінансується за рахунок державного, місцевого бюджету" замінити словами "незалежно від організаційно-правової форми", а слова"такі вигоди" - словами "таку вигоду".
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
    -384- Рябека О.Г.
Слова «що фінансується за рахунок державного, місцевого бюджету» виключити.
 
Враховано частково .   
    -385- Прокопчук Ю.В.
Слова «які фінансуються за рахунок коштів державного, місцевого бюджету» замінити словами «незалежно від організаційно-правової форми та форми власності».
 
Враховано частково .   
446. карається штрафом від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
447. 2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи організованою групою, -
 
   остаточну редакцію не внесено
 
448. караються штрафом від трьохсот п'ятдесяти до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
449. 3. Одержання службовою особою юридичної особи приватного права, що фінансується за рахунок державного, місцевого бюджету, неправомірної вигоди за вчинення дій або бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто передає чи надає такі вигоди, або в інтересах третіх осіб -
 
-386- Вернидубов І.В.
Слова "що фінансується за рахунок державного, місцевого бюджету" замінити словами "незалежно від організаційно-правової форми", а слова"такі вигоди" - словами "таку вигоду".
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
    -387- Рябека О.Г.
Слова «що фінансується за рахунок державного, місцевого бюджету» виключити.
 
Враховано частково .   
450. карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
451. 4. Діяння, передбачене частиною третьою цієї статті, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб чи поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, -
 
   остаточну редакцію не внесено
 
452. карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
453. 5. Особа, яка пропонувала, надала або передала неправомірну вигоду, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо стосовно неї мало місце вимагання неправомірної вигоди або якщо після пропозиції, надання чи передачі неправомірної вигоди вона добровільно заявила про те, що сталося, до порушення кримінальної справи щодо неї органу, наділеному законом правом порушувати кримінальну справу.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
454. Примітка. 1. Повторним у статтях 368-2 та 368-3 визнається злочин, вчинений особою, яка раніше вчиняла будь-який із злочинів, передбачених цими статтями, а так само статтями 368 та 369 цього Кодексу.
 
-388- Вернидубов І.В.
Цифри та слово «3682 та 3683» замінити цифрами та словом «3683 та 3684».
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
455. 2. Вимаганням згідно з частиною четвертою статей 368-2 та 368-3 цього Кодексу визнається вимога надання, передачі неправомірної вигоди з погрозою вчинення дій або бездіяльності з використанням свого службового становища стосовно особи, яка надає, передає неправомірну вигоду, або умисне створення особою, яка виконує управлінські функції в юридичній особі приватного права, умов, за яких особа вимушена надати, передати неправомірну вигоду з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав, законних інтересів.
 
-389- Вернидубов І.В.
Цифри та слово "3682 та 3683" необхідно замінити цифрами та словом "3633 та 3684".
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
    -390- Прокопчук Ю.В.
Статтю викласти у такій редакції:
« Стаття 3682. Пропозиція або надання неправомірної вигоди
1. Пропозиція неправомірної вигоди службовій особі, зазначеній у
пунктах 1, 2 примітки до статті 364 цього Кодексу (варіант - визначення якої
дається у пунктах 1, 2 примітки до статті 364 цього Кодексу), чи для її
близьких родичів, не поєднана із спонуканням службової особи до вчинення чи невчинення нею з використанням наданої їй влади чи службового становища дій чи бездіяльність в інтересах особи, яка пропонує неправомірну вигоду, чи в інтересах будь-якої іншої особи, -
карається…
2. Надання неправомірної вигоди службовій особі, зазначеній у пунктах
1, 2 примітки до статті 364 цього Кодексу, чи її близьким родичам, не
поєднане із спонуканням службової особи до вчинення чи невчинення нею з
використанням наданої їй влади чи службового становища дій чи
бездіяльність в інтересах особи, яка пропонує неправомірну вигоду, чи в
інтересах будь-якої іншої особи, -
карається...
3. Пропозиція або надання неправо-мірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, або вчинені повторно чи за попередньою змовою групою осіб, -
карається...
4. Пропозиція або надання неправо-мірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, або організованою групою чи її учасником, - карається...
5. Особа, яка пропонувала чи надала неправомірну вигоду, звільняється від кримінальної відповідальності (варіант - не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка пропонувала чи надала неправомірну вигоду), якщо стосовно неї мало місце вимагання неправомірної вигоди або якщо після пропозиції чи надання неправомірної вигоди вона добровільно заявила про те, що сталося, до порушення кримінальної справи щодо неї органу, наділеному законом правом порушувати кримінальну справу».
 
Відхилено .   
    -391- Воропаєв Ю.М.
У назві та тексті статті слово «приватного» виключити.
 
Відхилено .   
456. Стаття 368-3. Підкуп особи, яка надає публічні послуги
 
   остаточну редакцію не внесено
 
457. 1. Пропозиція, надання, передача аудитору, нотаріусу, оцінювачу, іншій особі, яка не є державним службовцем, посадовою особою місцевого самоврядування, але здійснює професійну діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг, у тому числі послуг експерта, арбітражного керуючого, незалежного посередника, члена трудового арбітражу, третейського судді (під час виконання цих функцій), неправомірної вигоди за вчинення дій або бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах особи, яка пропонує, надає чи передає такі вигоди, або в інтересах третіх осіб -
 
-392- Вернидубов І.В.
Слова "такі вигоди" необхідно замінити "таку вигоду".
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
    -393- Прокопчук Ю.В.
Абзац викласти у такій редакції:
«1. Пропозиція, надання, передача аудитору, експерту, нотаріусу, оцінювачу, іншій особі, яка не є службовою особою чи посадовою особою місцевого самоврядування, але здійснює професійну діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг у випадках, передбачених законом, працівнику державного чи комунального підприємства, установі чи організації, який надає адміністративні послуги, арбітражному керуючому, тимчасовому адміністратору банку чи іншої фінансової установи, третейському судді, незалежному посереднику чи іншому члену трудового арбітражу при розгляді колективних трудових спорів неправомірної вигоди за вчинення дій або бездіяльність з використанням наданих їй повноважень, в інтересах особи, яка пропонує, надає чи передає неправомірну вигоду, або в інтересах третіх осіб, -».
 
Відхилено .   
458. карається штрафом від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
459. 2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи організованою групою, -
 
   остаточну редакцію не внесено
 
460. караються штрафом від трьохсот п'ятдесяти до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
461. 3. Одержання аудитором, нотаріусом, експертом, оцінювачем, третейським суддею або іншою особою, яка здійснює професійну діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг, а також незалежним посередником чи арбітром при розгляді колективних трудових спорів неправомірної вигоди за вчинення дій або бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах особи, яка їх надає чи передає, -
 
-394- Прокопчук Ю.В.
Абзац викласти у такій редакції:
«3 Одержання аудитором, експертом, нотаріусом, оцінювачем, іншою особою, яка не є службовою особою чи посадовою особою місцевого самоврядування, але здійснює як само зайнята особа чи найманий працівник професійну діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг, у випадках, передбачених законом працівником державного чи комунального підприємства, установи, організації, який надає адміністративні послуги, арбітражним керуючим, тимчасовим адміністратором банку чи іншої фінансової установи, третейським суддею, незалежним посередником чи іншим членом трудового арбітражу при розгляді колективних трудових спорів за вчинення дій або бездіяльність з використанням наданих такій особі повноважень, в інтересах особи, яка пропонує, надає, чи передає таку вигоду, чи в інтересах третіх осіб, -».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
462. карається штрафом від семисот п'ятдесяти до тисячі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
463. 4. Діяння, передбачене частиною третьою цієї статті, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб чи поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, -
 
   остаточну редакцію не внесено
 
464. карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
465. 5. Особа, яка пропонувала, надала, передала неправомірну вигоду, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо стосовно неї мало місце вимагання неправомірної вигоди або якщо після пропозиції, надання чи передачі неправомірної вигоди вона добровільно заявила про те, що сталося, до порушення кримінальної справи щодо неї органу, наділеному законом правом порушувати кримінальну справу";
 
-395- Воропаєв Ю.М.
Статтю 3683 виключити.
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
466. з) статтю 369 викласти в такій редакції:
 
-396- Швець В.Д.
Текст статті не змінювати.
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
    -397- Воропаєв Ю.М.
Статтю залишити у діючій редакції, виключивши пропозицію стосовно встановлення відповідальності за пропозицію хабара.
 
Відхилено .   
467. "Стаття 369. Пропозиція або давання хабара
 
-398- Пшонка А.В.
Назву статті викласти у такій редакції:
«Пропозиція, обіцянка або давання хабара».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
468. 1. Пропозиція хабара -
 
-399- Пшонка А.В.
Абзац викласти у такій редакції:
«Пропозиція або обіцянка хабара безпосередньо чи через третю особу-».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
469. карається штрафом від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
470. 2. Давання хабара -
 
   остаточну редакцію не внесено
 
471. карається штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
472. 3. Давання хабара, вчинене повторно, -
 
   остаточну редакцію не внесено
 
473. карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років із штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та з конфіскацією майна або без такої.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
474. 4. Давання хабара службовій особі, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб -
 
   остаточну редакцію не внесено
 
475. карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
476. 5. Давання хабара службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, або організованою групою осіб чи її учасником -
 
   остаточну редакцію не внесено
 
477. карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.
 
-400- Яценюк А.П.
Доповнити статтю новою часиною такого змісту:
«Давання хабара вищій посадовій особі, уповноваженій на виконання функцій держави і органів місцевого самоврядування,--
карається позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна».
Відповідно змінити рубрикацію частин.
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
478. 6. Особа, яка пропонувала чи дала хабар, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо стосовно неї мало місце вимагання хабара або якщо після давання хабара вона добровільно заявила про те, що сталося, до порушення кримінальної справи щодо неї органу, наділеному законом правом порушувати кримінальну справу.
 
-401- Пшонка А.В.
Абзац викласти у такій редакції:
«6. Особа, яка пропонувала, обіцяла чи дала хабар, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо стосовно неї мало місце вимагання хабара або якщо після пропозиції, обіцянки, давання хабара вона добровільно заявила про те, що сталося, до порушення кримінальної справи щодо неї органу, наділеному законом правом порушувати кримінальну справу».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
    -402- Прокопчук Ю.В.
Слова « звільняється від кримінальної відповідальності» замінити словами «не підлягає кримінальній відповідальності».
 
Відхилено .   
    -403- Прокопчук Ю.В.
Після слів «мало місце вимагання хабара або якщо після» доповнити словами «пропозиції чи».
 
Відхилено .   
479. Примітка. 1. Повторним у цій статті визнається злочин, вчинений особою, яка раніше вчинила такий злочин або будь-який із злочинів, передбачених статтями 368, 368-2 чи 368-3 цього Кодексу";
 
-404- Вернидубов І.В.
Цифри та слово "3682 чи 3683" замінити цифрами та словом "3633 чи 3684".
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
480. и) доповнити Кодекс статтею 369-1 такого змісту:
 
-405- Вернидубов І.В.
У зв’язку з тим, що стаття 3691 Кримінального кодексу втратила чинність, але не виключена з нього цифри «3691» замінити цифрами «3692».
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
481. "Стаття 369-1. Зловживання впливом
 
   остаточну редакцію не внесено
 
482. 1. Пропозиція або надання неправомірної вигоди особі, яка пропонує чи обіцяє (погоджується) за таку вигоду вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, -
 
   остаточну редакцію не внесено
 
483. карається штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
484. 2. Одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, або пропозиція здійснити вплив за надання такої вигоди -
 
   остаточну редакцію не внесено
 
485. карається штрафом від семисот п'ятдесяти до однієї тисячі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
486. 3. Одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, -
 
   остаточну редакцію не внесено
 
487. карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
488. Примітка. Особами, уповноваженими на виконання функцій держави, є особи, визначені в пунктах 1 - 3 статті 2 Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції";
 
-406- Коновалюк В.І.
Слова і цифри «в пунктах 1 - 3 статті 2 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» замінити словами і цифрами «в пунктах 1-4 частини першої статті 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції в Україні».
 
Враховано частково .  остаточну редакцію не внесено
 
    -407- Міщенко С.Г.
Слова і цифри «в пунктах 1 - 3 статті 2 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» замінити словами і цифрами «в пунктах 1-4 частини першої статті 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції в Україні».
 
Враховано частково .   
489. і) статтю 370 викласти в такій редакції:
 
-408- Швець В.Д.
Текст статті не змінювати.
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
490. "Стаття 370. Провокація хабара або комерційного підкупу
 
-409- Джоджик Я.І.
Статтю виключити.
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
491. 1. Провокація хабара або комерційного підкупу, тобто свідоме створення службовою особою обставин і умов, що зумовлюють пропонування або одержання хабара чи неправомірної вигоди, щоб потім викрити того, хто дав або взяв хабар, -
 
-410- Вернидубов І.В.
Слова "взяв хабар" замінити словами "отримав хабар або неправомірну вигоду".
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
    -411- Пшонка А.В.
Абзац викласти у такій редакції:
«1. Провокація хабара або комерційного підкупу, тобто свідоме створення службовою особою обставин і умов, що зумовлюють пропонування обіцянку, давання або одержання хабара чи неправомірної вигоди чи прийняття їх пропозиції або обіцянки, щоб потім викрити того, хто дав або взяв хабар чи неправомірну вигоду, -».
 
Відхилено .   
492. карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
493. 2. Те саме діяння, вчинене службовою особою правоохоронних органів, -
 
   остаточну редакцію не внесено
 
494. карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років та зі штрафом від п'ятисот до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
-412- Міщенко С.Г.
Статтю викласти у такій редакції:
«Стаття 370. Провокація хабара
1. Провокація хабара, тобто свідоме створення службовою особою обставин і умов, що зумовлюють пропонування або одержання хабара, щоб потім викрити того, хто дав або взяв хабар, -
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
2. Те саме діяння, вчинене службовою особою правоохоронних органів, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років та зі штрафом від п'ятисот до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
    -413- Коновалюк В.І.
і) доповнити Кодекс статтею 3701 такого змісту:
Стаття 3701. Провокація комерційного підкупу
1. Провокація комерційного підкупу, тобто свідоме створення особою обставин і умов, що зумовлюють пропонування або одержання неправомірної вигоди, щоб потім викрити того, хто дав або взяв таку вигоду, -
карається штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років.
2. Те саме діяння, вчинене службовою особою правоохоронних органів, -
Карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років».
 
Відхилено .   
    -414- Ар'єв В.І.
Новіков О.В.
Доповнити законопроект позиціями такого змісту:
«ї) частину другу статті 4 доповнити словами:
«крім випадків, передбачених законом»;
й) статтю 27 доповнити частиною такого змісту:
«8. Статті 27, 28 застосовуються з урахуванням особливостей, встановлених цим Кодексом»;
к) статтю 49 доповнити частиною шостою такого змісту:
«6. Давність у три роки застосовується у разі вчинення злочинів, передбачених статтями 190, 191, 205, 209, 2091, 212, 218-222, 357, 358, 364-367 цього Кодексу»;
л) у статті 191:
в абзаці першому частини першої слова «було ввірене особі» замінити словами «було ввірене службовій особі»;
статтю доповнити частиною такого змісту:
«6. Службова особа, яка вчинила діяння, передбачені цією статтею, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної відповідальності повернула майно, що було нею привласнене або яким вона заволоділа, власнику такого майна або відшкодувала вартість такого майна та розтраченого майна, а також шкоду, завдану власнику майна діяннями, передбаченими цією статтею»;
статтю доповнити приміткою такого змісту:
«Примітка. 1. Злочини, передбачені статтями 190, 191, 205, 209, 2091, 212, 218-222, 357, 358, 364-367 цього Кодексу, якщо вони вчинені з використанням фізичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності або юридичної особи, не можуть бути встановлені без результатів перевірки (ревізії), проведеної органами державної податкової служби відповідно до Податкового кодексу України щодо фізичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності або юридичної особи приватної форми власності або органами державної контрольно-ревізійної служби чи Рахунковою палатою відповідно до Законів України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні", "Про Рахункову палату" щодо юридичної особи державної та комунальної форми власності.
2. Особою, що притягається до кримінальної відповідальності за злочини, передбачені статтями 190, 191, 205, 209, 2091, 212, 218-222, 357, 358, 364-368 цього Кодексу, якщо вони вчинені з використанням юридичної особи, може бути виключно службова особа»;
м) у статті 205:
у частині першій:
в абзаці першому слова «з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона» замінити словами «відносно яких за рішенням суду, яке набрало законної сили, встановлено ознаки фіктивності, передбачені статтею 551 Господарського кодексу України, та одночасно факт вчинення діяння, за яке цим Кодексом передбачена кримінальна відповідальність»;
в абзаці другому слова «до трьох років» замінити словами «до двох років»;
в абзаці другому частини другої слова «від трьох до п’яти років» замінити словами «до трьох років»;
н) частину третю статті 206 виключити;
о) у примітці до статті 209:
у пункті 1:
після слів "передбачених статтями" доповнити цифрами "205";
пункт доповнити абзацом такого змісту:
"Суспільно небезпечне протиправне діяння є таким, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, виключно у випадках, якщо воно встановлене за рішенням суду по кримінальній справі відносно конкретної особи, яке набрало законної сили."; ";
п) статтю 255 доповнити приміткою такого змісту:
"Примітка. Дія статей 255, 256 цього Кодексу не поширюється на статті 190, 191, 205, 206, 209, 2091, 212, 218-222, 357, 358, 364-368 цього Кодексу."; ";
р) у статті 357:
у назві статті слова "чи зловживання службовим становищем" виключити;
у частині першій:
в абзаці першому слова "чи зловживання особи своїм службовим становищем" виключити, слова "що знаходяться на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності, вчинене з корисливих мотивів або в інших особистих інтересах" замінити словами "якщо зазначеними у цій статті діями заподіяно істотної шкоди у формі прямих матеріальних збитків або шкоди немайнового характеру життю чи здоров`ю фізичної особи";
в абзаці другому слова "до трьох років" замінити словами "до одного року";
у частині другій:
в абзаці першому слова "порушення роботи підприємства, установи чи організації або вчинені щодо особливо важливих документів, штампів, печаток" замінити словами "тяжкі наслідки у формі прямих матеріальних збитків або шкоди немайнового характеру життю чи здоров`ю фізичної особи";
в абзаці другому слова "до трьох років" замінити словами "до двох років";
статтю доповнити приміткою такого змісту:
"Примітка. 1. Істотною шкодою, якщо вона полягає у завданні прямих матеріальних збитків, у статтях 357, 358 цього Кодексу вважаються прямі матеріальні збитки у розмірі, що у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
2. Тяжкими наслідками, якщо вони полягають у завданні прямих матеріальних збитків, вважаються прямі матеріальні збитки у розмірі, що у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян";
с) розділ ІІ Прикінцевих та перехідних положень доповнити пунктом такого змісту:
"22. Зміни до статей 190, 191, 205, 206, 209, 2091, 212, 218-222, 255, 256, 357, 358, 364-368 Кримінального кодексу України, є такими, що пом`якшують, скасовують відповідальність особи та поліпшують її становище, та набирають чинності з моменту їх опублікування, та відповідно до статті 58 Конституції України, статті 5 Кримінального кодексу України мають зворотну дію в часі, в тому числі розповсюджують свою дію на діяння, вчинені з використанням юридичної особи незалежно від моменту її створення та моменту вчинення таких діянь».
 
Відхилено .   
    -415- Джоджик Я.І.
Доповнити законопроект позицією такого змісту:
«ї) частину першу статті 44 викласти в наступній редакції:
1. Особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, Законом «Про засади запобігання і протидії корупції в України», а також на підставі закону України про амністію чи акта помилування.
2. Не дозволяється амністія та помилування щодо злочинів, які визначені статтею 368 цього Кодексу.
3. Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом та Законом «Про засади запобігання і протидії корупції в України», здійснюються виключно судом. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності встановлюється законом».
 
Відхилено .   
    -416- Джоджик Я.І.
Доповнити законопроект позицією такого змісту:
«й) Після частини першої статті 69 Кримінального кодексу України додати частину другу та викласти її в наступній редакції:
«2. Не застосовується більш м'якого покарання на підставах, передбачених у частині першій цієї статті до злочинів, визначених статтею 368 цього Кодексу. Ця вимога не стосується випадків, вказаних у частини п'ятій статті 368 цього Кодексу».
Частину другу вважати частиною третьою цієї статті».
 
Відхилено .   
495. 3) у Кримінально-процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1961 р., № 2, ст. 15):
 
   остаточну редакцію не внесено
 
496. а) доповнити Кодекс статтею 27-1 такого змісту:
 
-417- Вернидубов І.В.
У зв’язку з тим, що стаття 271 Кримінально-процесуального кодексу втратила чинність цифри «271» замінити цифрами «272».
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
    -418- Міщенко С.Г.
Доповнення виключити.
 
Відхилено .   
497. "Стаття 27-1. Притягнення до кримінальної відповідальності за заявою юридичної особи
 
   остаточну редакцію не внесено
 
498. Якщо діянням, передбаченим статтями 364-1, 365-1 або 365-2 Кримінального кодексу України, завдано шкоди виключно інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, порушення кримінальної справи здійснюється за заявою власника (співвласника) цієї юридичної особи чи за його згодою. В інших випадках притягнення до кримінальної відповідальності винної особи здійснюється на загальних підставах";
 
-419- Ар'єв В.І.
Новіков О.В.
Доповнити абзацом такого змісту:
"У справі про злочин, передбачений статтею 191 Кримінального кодексу України, що був вчинений з використанням юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, порушення кримінальної справи здійснюється виключно за заявою власника (співвласника) цієї юридичної особи. У порушенні кримінальної справи відмовляється, якщо власник (співвласник) юридичної особи приватного права є одночасно керівником цієї юридичної особи";
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
    -420- Воропаєв Ю.М.
Слово «приватного» виключити.
 
Відхилено .   
499. б) статтю 98 викласти в такій редакції:
 
-421- Міщенко С.Г.
Доповнення виключити.
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено
 
500. "Стаття 98. Порядок порушення справи
 
   остаточну редакцію не внесено
 
501. За наявності приводів і підстав, зазначених у статті 94 цього Кодексу, прокурор, слідчий, орган дізнання або суддя зобов'язані винести постанову про порушення кримінальної справи, вказавши приводи і підстави до порушення справи, статтю кримінального закону, за ознаками якої порушується справа, а також дальше її спрямування.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
502. Справи, зазначені у статті 27-1 цього Кодексу, порушуються прокурором, слідчим або органом дізнання.
 
-422- Вернидубов І.В.
Цифри «271» замінити цифрами «272».
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
503. Якщо на момент порушення кримінальної справи встановлено особу, яка вчинила злочин, кримінальну справу має бути порушено щодо цієї особи.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
504. Справи, зазначені в частині 1 статті 27 цього Кодексу, порушуються суддею, а у випадках, передбачених частиною 3 статті 27 цього Кодексу, - прокурором.
 
   остаточну редакцію не внесено
 
505. Після порушення справи:
 
   остаточну редакцію не внесено
 
506. 1) прокурор направляє справу для провадження досудового слідства або дізнання;
 
   остаточну редакцію не внесено
 
507. 2) слідчий починає досудове слідство, а орган дізнання починає дізнання;
 
   остаточну редакцію не внесено
 
508. 3) суд справу про злочин, зазначений у частині першій статті 27 цього Кодексу, призначає до розгляду";
 
   остаточну редакцію не внесено
 
509. в) частину першу статті 112 викласти в такій редакції:
 
   остаточну редакцію не внесено
 
510. "У справах про злочини, передбачені статтями 157, 158, 158-1, 159, 159-1, 160, 161, 162, 163, 166, частиною 2 статті 168, статтями 170, 171, 172, 173, 175, частиною 3 статті 176, частиною 3 статті 177, статтями 182, 183, частиною 2 статті 184, статтею 209, частиною 3 статті 229, статтями 233, 234, 235, 236, 237, 238, 244, 253, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 281, 335, 336, 338, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 364, 364-1, 365, 365-1, 365-2, 366, 367, 368, 368-1, 368-2, 368-3, 369, 369-1, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 392, 397, 398, 399, 400, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 438, 439, 441, 445 Кримінального кодексу України, а також у всіх справах про злочини, вчинені службовими особами, які займають особливо відповідальне становище відповідно до частини першої статті 9 Закону України "Про державну службу", та особами, посади яких віднесено до першої - третьої категорії посад, працівниками правоохоронних органів, досудове слідство провадиться слідчими прокуратури. За постановою Генерального прокурора України, його заступника, прокурора області та прирівняних до них прокурорів слідчими прокуратури можуть розслідуватися й інші злочини".
 
-423- Вернидубов І.В.
Цифри "3681, 3682, 3683, 369, 3691" замінити цифрами "3682, 3683, 3684, 369, 3692".
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
    -424- Міщенко С.Г.
Цифри «3641», «3651», «3681», «3682» виключити.
 
Відхилено .   
    -425- Воропаєв Ю.М.
Цифри «3683» виключити.
 
Відхилено .   
    -426- Ар'єв В.І.
Новіков О.В.
Абзац викласти у такій редакції:
«в) у статті 112»;
доповнити новим абзацом другим такого змісту:
"частину першу викласти в такій редакції: ";
в зв’язку з цим, абзац другий вважати абзацом третім;
у абзаці третьому:
у першому реченні слово та цифри "статтею 209" виключити;
друге речення виключити;
підпункт "в" доповнити абзацами такого змісту:
"у частині другій цифри "209" виключити;
у частині третій цифри "209" виключити;
у частині четвертій цифри "209" виключити;
у частині п’ятій слова та цифри "частиною другою статті 205" виключити;
статтю доповнити новою частиною сьомою такого змісту:
"У справі про злочин, передбачений статтею 209 Кримінального кодексу України, досудове слідство провадиться тим органом, до підслідності якого відноситься встановлене за рішенням суду, яке набрало законної сили, суспільно небезпечне протиправне діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів по кримінальній справі у відношенні конкретної особи.";
в зв’язку з цим, частину сьому вважати частиною восьмою";
 
Відхилено .   
    -427- Ар'єв В.І.
Новіков О.В.
Доповнити законопроект позиціями такого змісту:
«г) частину п’яту статті 61 виключити;
ґ) статтю 65 доповнити частинами такого змісту:
"У справах про злочини, які передбачені статтями 190, 191, 205, 209, 2091, 212, 218-222, 357, 358, 364-367 цього Кодексу, якщо вони вчинені з використанням фізичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності або юридичної особи, ці дані встановлюються з обов’язковим попереднім проведенням перевірки (ревізії) органами державної податкової служби відповідно до Податкового кодексу України щодо фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності або юридичних осіб приватної форми власності або органами державної контрольно-ревізійної служби чи Рахунковою палатою відповідно до Законів України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні", "Про Рахункову палату" щодо юридичних осіб державної та комунальної форми власності.
Перевірка (ревізія) фінансової чи господарської операції не може бути проведена щодо вже ліквідованої юридичної особи (фізичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності, яка припинила підприємницьку діяльність), в тому числі такої, що була визнана банкрутом, а також щодо її засновника (учасника) та посадових (службових) осіб з питань господарської діяльності вже ліквідованої юридичної особи (фізичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності, яка припинила підприємницьку діяльність), у разі якщо вона була проведена органом державної податкової служби під час припинення його підприємницької діяльності, а також у разі закінчення 365-денного строку з моменту припинення його підприємницької діяльності.
У справах про злочини, передбачені статтями 190, 191, 205, 206, 209, 2091, 212, 218-222, 357, 358, 364-367 Кримінального кодексу України, якщо такі злочини вчинено з використанням фізичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності або юридичної особи, невід`ємними доказами є оригінали реєстраційної справи у державного реєстратора відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", оригінали реєстраційної та облікової справи в органах державної податкової служби.";
д) частину другу статті 67 доповнити словами "крім випадків, передбачених законом";
е) частину першу статті 69 доповнити пунктом такого змісту:
"6) дізнавач, слідчий, прокурор, інші працівники правоохоронних органів і суддя - про обставини, які стали їм відомі під час проведення дізнання, досудового слідства, провадження у кримінальних, оперативно-розшукових, контррозвідувальних справах.";
є) статтю 99 доповнити частиною такого змісту:
"У порушенні кримінальної справи відмовляється (оперативно-розшукова, контррозвідувальна справа не заводиться) після закінчення строків давності, встановлених Кримінальним кодексом України";
ж) у статті 126:
доповнити новою частиною четвертою такого змісту:
"Не може бути накладено арешт на майно добросовісного набувача, якщо минули строки давності для пред’явлення вимог (притягнення до відповідальності) за фактом набуття такого майна.";
в зв’язку з цим, частину четверту - шосту вважати відповідно частинами п’ятою - сьомою".
 
Відхилено .   
511. 4) частину першу статті 16 Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490; 1995 р., № 34, ст. 268) викласти в такій редакції:
 
-428- Вернидубов І.В.
Підпункт викласти у такій редакції:
«4) у Законі України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490; 1995 р., № 34, ст. 268):
частину першу статті 16 викласти в такій редакції:
"На державних службовців поширюються обмеження, передбачені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції";
статтю 22 доповнити частиною четвертою такого змісту:
«Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою у разі вчинення ним корупційного правопорушення здійснюється у порядку, визначеному Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» та доповнити пункт новими підпунктами такого змісту:
«5) підпункт 3 пункту 3 розділу І Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про виконавче провадження» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) виключити;
6) абзаци четвертий та п’ятий підпункту 1 пункту 3 розділу VІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про доступ до публічної інформації» виключити.
 
Враховано .  остаточну редакцію не внесено
 
    -429- Ар'єв В.І.
Новіков О.В.
Доповнити пункт новим підпунктом 5 такого змісту:
«5) у пункті 2 частини першої статті 1 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" після слів "передбачених статтями" доповнити цифрами "205».
 
Відхилено .   
    -430- Шемчук В.В.
Доповнити розділ новим пунктом 4 такого змісту:
#102070
 
Відхилено .   
512. "На державних службовців поширюються обмеження, передбачені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції в Україні".
 
   остаточну редакцію не внесено
 
513. 4. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   остаточну редакцію не внесено
 
514. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
   остаточну редакцію не внесено
 
515. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   остаточну редакцію не внесено
 
516. забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

-431- Ар'єв В.І.
Новіков О.В.
Доповнити розділ новим пунктом такого змісту:
«5. Зміни до Кримінально-процесуального кодексу України, що вносяться цим Законом, відповідно до статті 58 Конституції України, статті 5 Кримінального кодексу України мають зворотну дію в часі, в тому числі розповсюджують свою дію при провадженні в кримінальних (оперативно-розшукових, контррозвідувальних) справах про злочини, вчинені до набрання чинності цими змінами».
 
Відхилено .  остаточну редакцію не внесено

остаточну редакцію не внесено

    -432- Міщенко С.Г.
Доповнити розділ новим пунктом такого змісту:
«До створення спеціально уповноваже-ного органу з питань антикорупційної політики його функції згідно з частиною 1 статті 15 цього закону виконує Міністерство юстиції України».
 
Відхилено .