Кількість абзаців - 255 Таблиця поправок


Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України
 
   Проект
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
 
2. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
3. 1. У Бюджетному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572; 2011 р., № 10, ст. 63; із змінами, внесеними законами України від 2 грудня 2010 року № 2756-VІ, від 23 грудня 2010 року № 2856-VІ та від 5 квітня 2011 року № 3172-VІ):
 
   1. У Бюджетному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572):
 
4. 1) у частині першій статті 1 слова «а також питання відповідальності за порушення бюджетного законодавства» замінити словами «і питання відповідальності за порушення бюджетного законодавства, а також встановлюється порядок утворення і погашення державного і місцевого боргу»;
 
-1- Лук'янов В.В.
у підпункті 1 пункту 1 розділу І слова «встановлюється порядок» замінити словами «визначаються правові засади»;
 
Враховано   1) у частині першій статті 1 слова «а також питання відповідальності за порушення бюджетного законодавства» замінити словами «і питання відповідальності за порушення бюджетного законодавства, а також визначаються правові засади утворення і погашення державного і місцевого боргу»;
 
5. 2) у частині першій статті 2:
 
   2) у частині першій статті 2:
 
6. у пунктах 16 і 17 слова «отриманих та непогашених» замінити словами «повернення отриманих та не погашених станом»;
 
   у пунктах 16 і 17 слова «отриманих та непогашених» замінити словами «повернення отриманих та непогашених станом»;
 
7. пункт 41 після слова «боргових» доповнити словом «гарантійних»;
 
   пункт 41 після слова «боргових» доповнити словом «гарантійних»;
 
8. доповнити новими пунктами 12-1, 15-1, 37-1, 41-1 і 49-1 такого змісту:
 
   доповнити пунктами 12-1, 15-1, 26-1, 37-1, 41-1 і 49-1 такого змісту:
 
9. «12-1) боргове зобов’язання – зобов’язання позичальника перед кредитором за кредитом (позикою), що виникло внаслідок випуску боргових цінних паперів та/або укладання кредитних договорів»;
 
-2- Чорноволенко О.В.
Пункт 12-1 частини 1 статті 2 вилучити.
 
Відхилено   «12-1) боргове зобов’язання – зобов’язання позичальника перед кредитором за кредитом (позикою), що виникло внаслідок випуску і розміщення боргових цінних паперів та/або укладання кредитних договорів»;
 
    -3- Лук'янов В.В.
в абзаці п’ятому підпункту 2 пункту 1 розділу І після слова «випуску» доповнити словами «і розміщення».
 
Враховано    
10. «15-1) гарантійне зобов’язання – зобов’язання гаранта повністю або частково виконати боргові зобов'язання суб’єкта господарювання – резидента України перед кредитором у разі невиконання таким суб’єктом його зобов’язань за кредитом (позикою), залученим під державну чи місцеву гарантію»;
 
-4- Чорноволенко О.В.
Пункт 15-1 частини 1 статті 2 вилучити.
 
Відхилено   «15-1) гарантійне зобов’язання – зобов’язання гаранта повністю або частково виконати боргові зобов'язання суб’єкта господарювання – резидента України перед кредитором у разі невиконання таким суб’єктом його зобов’язань за кредитом (позикою), залученим під державну чи місцеву гарантію»;
«26-1) квазіфіскальні операції – операції органів державної влади і місцевого самоврядування, Національного банку України, фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, суб’єктів господарювання державного і комунального секторів економіки, що не відображаються у показниках бюджету, але можуть призвести до зменшення надходжень бюджету та/або потребувати додаткових витрат бюджету у майбутньому»;
 
    -5- Мельник П.В.
підпункт 2 пункту 1 розділу І доповнити абзацами такого змісту:
«доповнити пунктом 26-1 такого змісту:
«26-1) квазіфіскальні операції – це операції органів державної влади і місцевого самоврядування, Національного банку України, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, суб’єктів господарювання державного і комунального секторів економіки, що не відображаються у показниках бюджету, але можуть призвести до зменшення надходжень бюджету та/або потребувати додаткових витрат бюджету у майбутньому»;
 
Враховано    
11. «37-1) обслуговування державного (місцевого) боргу – операції щодо здійснення плати за користуванням кредитом (позикою), сплати комісій, штрафів та інших платежів, пов’язаних з управлінням боргом. До таких операцій не належить погашення державного (місцевого) боргу»;
 
-6- Чорноволенко О.В.
Пункт 37-1 частини 1 статті 2 вилучити.
 
Відхилено   «37-1) обслуговування державного (місцевого) боргу – операції щодо здійснення плати за користуванням кредитом (позикою), сплати комісій, штрафів та інших платежів, пов’язаних з управлінням державним (місцевим) боргом. До таких операцій не належить погашення державного (місцевого) боргу»;
 
    -7- Лук'янов В.В.
в абзаці сьомому підпункту 2 пункту 1 розділу І слова «управлінням боргом» замінити словами «управлінням державним (місцевим) боргом».
 
Враховано    
12. «41-1) погашення державного (місцевого) боргу – операції з повернення позичальником кредитів (позик) відповідно до умов кредитних договорів та/або випуску боргових цінних паперів»;
 
-8- Чорноволенко О.В.
Пункт 41-1 частини 1 статті 2 вилучити.
 
Відхилено   «41-1) погашення державного (місцевого) боргу – операції з повернення позичальником кредитів (позик) відповідно до умов кредитних договорів та/або випуску боргових цінних паперів»;
 
13. «49-1) управління державним (місцевим) боргом – сукупність дій, пов’язаних із здійсненням запозичень, обслуговуванням і погашенням державного (місцевого) боргу, інших правочинів з боргом, які спрямовані на досягнення збалансованості бюджету та оптимізацію боргового навантаження»;
 
-9- Чорноволенко О.В.
Пункт 49-1 частини 1 статті 2 вилучити.
 
Відхилено   «49-1) управління державним (місцевим) боргом – сукупність дій, пов’язаних із здійсненням запозичень, обслуговуванням і погашенням державного (місцевого) боргу, інших правочинів з державним (місцевим) боргом, що спрямовані на досягнення збалансованості бюджету та оптимізацію боргового навантаження»;
 
    -10- Лук'янов В.В.
в абзаці дев’ятому підпункту 2 пункту 1 розділу І слова «правочинів з боргом» замінити словами «правочинів з державним (місцевим) боргом»;
 
Враховано    
14. 3) в абзаці другому частини третьої статті 10, частині першій статті 25, абзаці восьмому частини першої статті 28, статті 43, частині другій статті 45, частині другій статті 47, частинах першій, п’ятій та шостій статті 48, частині першій та абзаці першому частини другої статті 49, абзаці другому частини третьої статті 56, абзаці першому частини другої статті 57, частині другій статті 58, частинах першій та другій статті 59, частині першій статті 60, частині другій статті 78, частині другій статті 80, частині першій, абзаці другому частини другої і частині третій статті 108, пункті 4 частини другої статті 109, статті 112, пунктах 19 та 23 частини першої статті 116, абзаці другому пункту 7 частини першої статті 117, абзаці першому частини другої статті 118, статті 123, абзацах першому і другому підпункту 1, підпунктах 3, 4, 7 і 9, абзаці п’ятому підпункту 10 пункту 9 та пункті 9-1 розділу VІ "Прикінцеві та перехідні положення" слова "Державне казначейство України" та "органи Державного казначейства України" у всіх відмінках замінити відповідно словами "Державна казначейська служба України" та "органи Державної казначейської служби України" у відповідних відмінках;
 
   34) у тексті Кодексу слова "Державне казначейство України" та "органи Державного казначейства України" у всіх відмінках замінити відповідно словами "Державна казначейська служба України" та "органи Державної казначейської служби України" у відповідному відмінку.
 
15. 4) у статті 16:
 
   3) у статті 16:
 
16. а) у назві слова «борговими зобов’язаннями» замінити словами «державним (місцевим) боргом»;
 
-11- Лук'янов В.В.
у підпункті 4 пункту 1 розділу І після підпункту «а» доповнити новим підпунктом такого змісту:
«__) у частині першій:
в абзаці першому слово «межах» замінити словами «межах, визначених законом про Державний бюджет України, з дотриманням»;
в абзаці другому слова «у межах, визначених законом про Державний бюджет України,» виключити».
 
Враховано   а) у назві слова «борговими зобов’язаннями» замінити словами «державним (місцевим) боргом»;
б) у частині першій:
в абзаці першому слово «межах» замінити словами «межах, визначених законом про Державний бюджет України, з дотриманням»;
в абзаці другому слова «у межах, визначених законом про Державний бюджет України» виключити;
 
17. б) у частині другій:
 
   в) у частині другій:
 
18. перше речення викласти в такій редакції: «Кредити (позики) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів) залучаються державою на підставі міжнародних договорів України і відносяться до державних зовнішніх запозичень»;
 
   перше речення викласти в такій редакції:
«2. Кредити (позики) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів) залучаються державою на підставі міжнародних договорів України і відносяться до державних зовнішніх запозичень»;
 
19. у другому реченні слова «Відповідно до укладених кредитних договорів кошти» замінити словами «Кошти»;
 
   у другому реченні слова «Відповідно до укладених кредитних договорів кошти» замінити словами «Кошти»;
 
20. у третьому реченні слова «Такі кредитні договори» замінити словами «Відповідні міжнародні договори»;
 
   у третьому реченні слова «Такі кредитні договори» замінити словами «Відповідні міжнародні договори»;
 
21. в) у першому реченні абзацу другого частини третьої слово «п’ятсот» замінити словом «триста»;
 
-12- Гуменюк О.І.
в підпункті «в» підпункту 4 пункту 1 розділу І яким пропонуються зміни до частини третьої статті 16 Бюджетного кодексу України слово «триста» замінити на слово «сто».
 
Відхилено   г) у першому реченні абзацу другого частини третьої слово «п’ятсот» замінити словом «триста»;
 
22. г) доповнити частиною 3-1 такого змісту:
 
   е) доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
 
23. «3-1. Умови випуску і обігу державних цінних паперів та цінних паперів, емітованих Автономною Республікою Крим, відповідною міською радою, визначаються з урахуванням Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».
 
   «9. Умови випуску і обігу державних цінних паперів та цінних паперів, емітованих Автономною Республікою Крим, відповідною міською радою, визначаються з урахуванням Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».
 
24. Міністерство фінансів України оприлюднює графік проведення аукціонів з розміщення державних боргових цінних паперів на внутрішньому ринку. Такий графік може уточнюватися у зв’язку із зміною умов державних запозичень та/або кон’юнктури фінансового ринку»;
 
   Міністерство фінансів України оприлюднює графік проведення аукціонів з розміщення державних боргових цінних паперів на внутрішньому ринку. Такий графік може уточнюватися у зв’язку із зміною умов державних запозичень та/або кон’юнктури фінансового ринку»;
 
25. ґ) у частині четвертій слова «цією статтею» замінити словами «цим Кодексом»;
 
   ґ) у частині четвертій слова «цією статтею» замінити словами «цим Кодексом»;
 
26. д) у частині сьомій:
 
   д) у частині сьомій:
 
27. слова «економії бюджетних коштів» замінити словами «ефективного управління державним (місцевим) боргом»;
 
   слова «економії бюджетних коштів» замінити словами «ефективного управління державним (місцевим) боргом»;
 
28. доповнити абзацом такого змісту:
 
   доповнити абзацом другим такого змісту:
 
29. «Міністерство фінансів України (місцевий фінансовий орган) може залучати суб’єктів господарювання для надання агентських, консультаційних, рейтингових та інших послуг, необхідних для управління державним (місцевим) боргом, за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету в межах бюджетних призначень на обслуговування державного (місцевого) боргу»;
 
-13- Чорноволенко О.В.
Абзац другий частини 7 статті 16 вилучити.
 
Відхилено   «Міністерство фінансів України (місцевий фінансовий орган) може залучати суб’єктів господарювання для надання агентських, консультаційних, рейтингових та інших послуг, необхідних для управління державним (місцевим) боргом, за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету в межах бюджетних призначень на обслуговування державного (місцевого) боргу»;
 
30. 5) у статті 17:
 
   4) у статті 17:
 
31. а) назву викласти в такій редакції: «Державні та місцеві гарантії»;
 
   а) назву викласти в такій редакції:
«Стаття 17. Державні та місцеві гарантії»;
 
32. б) у частині першій:
 
   б) у частині першій:
 
33. у першому реченні слова «може надавати Кабінет Міністрів України» замінити словами «можуть надаватися на підставі рішень Кабінету Міністрів України, міжнародних договорів України»;
 
-14- Лук'янов В.В.
в абзаці 2 підпункту «б» підпункту 5 пункту 1 розділу І слова «на підставі рішень Кабінету Міністрів України, міжнародних договорів України» замінити словами «за рішенням Кабінету Міністрів України або на підставі міжнародних договорів України»;
 
Враховано   у першому реченні слова «може надавати Кабінет Міністрів України» замінити словами «можуть надаватися за рішенням Кабінету Міністрів України або на підставі міжнародних договорів України»;
 
34. друге речення після слова «правочини» доповнити словами «щодо його рішень»;
 
-15- Кармазін Ю.А.
У другому реченні частини першої статті 17 слова: «щодо його рішень» замінити на слова: «на підставі його рішень».
 
Відхилено   друге речення після слова «правочини» доповнити словами «щодо його рішень»;
 
35. в) частину третю викласти в такій редакції:
 
   в) частини третю та четверту викласти в такій редакції:
 
36. «3. Державні (місцеві) гарантії надаються на умовах платності, строковості та забезпечення виконання зобов’язань.
 
-16- Лук'янов В.В.
в абзаці 2 підпункту «в» підпункту 5 пункту 1 розділу І слова «та забезпечення виконання зобов’язань» замінити словами «а також забезпечення виконання зобов’язань у спосіб, передбачений законом».
 
Враховано   «3. Державні (місцеві) гарантії надаються на умовах платності, строковості, а також забезпечення виконання зобов’язань у спосіб, передбачений законом.
 
    -17- Мірошниченко Ю.Р.
Частина 3 статті 17 потребує юридичної правки. Необхідно доповнити положенням щодо розповсюдження на відповідні відносини зобов’язального права.
 
Враховано    
    -18- Гуменюк О.І.
в підпункті 5 пункту 1 розділу І яким пропонуються зміни до частини третьої статті 17 замінити текст «Державні (місцеві) гарантії надаються на умовах платності, строковості та забезпечення виконання зобов’язань» на текст «Гарантії надаються лише на умовах платності, строковості, майнового забезпечення та зустрічних гарантій, отриманих від інших суб'єктів».
 
Відхилено    
    -19- Кармазін Ю.А.
абзац перший частини третьої статті 17 викласти в наступній редакції:
«Державні (місцеві) гарантії надаються на умовах платності, строковості, забезпечення виконання зобов’язань та зустрічних гарантій, отриманих від інших суб'єктів».
 
Відхилено    
37. Правочин щодо надання державної (місцевої) гарантії оформляється в письмовій формі та має визначати: предмет гарантії; повні найменування та місцезнаходження суб’єкта господарювання і кредитора (у разі гарантування виконання зобов’язань за кредитним договором); обсяг кредиту (позики); обсяг зобов’язань за гарантією та порядок їх виконання; умови настання гарантійного випадку; строк дії гарантії; плату за надання гарантії; майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за гарантією; порядок погашення заборгованості суб’єкта господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста); права договірного списання банком коштів з рахунків позичальника на користь гаранта»;
 
-20- Лук'янов В.В.
абзац 3 підпункту «в» підпункту 5 пункту 1 розділу І викласти в такій редакції:
«Правочин щодо надання державної (місцевої) гарантії оформляється в письмовій формі та має визначати: предмет гарантії; повні найменування та місцезнаходження суб’єкта господарювання і кредитора (у разі гарантування виконання зобов’язань за кредитним договором); обсяг кредиту (позики); обсяг гарантійних зобов’язань та порядок їх виконання; умови настання гарантійного випадку; строк дії гарантії;
Обов’язковою умовою надання державної (місцевої) гарантії є укладення договору між Міністерством фінансів України (відповідним місцевим фінансовим органом) та суб’єктом господарювання про погашення заборгованості суб’єкта господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) за виконання гарантійних зобов’язань. Істотними умовами такого договору мають бути зобов’язання суб’єкта господарювання:
внести плату за надання державної (місцевої) гарантії;
надати майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за гарантією;
відшкодувати витрати державного (місцевого) бюджету, пов’язані з виконанням гарантійних зобов’язань;
сплатити пеню за прострочення відшкодування зазначених витрат. Пеня нараховується за кожний день прострочення сплати заборгованості у національній валюті з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день нарахування пені;
надати гаранту права на договірне списання банком коштів з рахунків суб’єкта господарювання на користь гаранта.»;
 
Враховано   Правочин щодо надання державної (місцевої) гарантії оформляється в письмовій формі та має визначати: предмет гарантії; повні найменування та місцезнаходження суб’єкта господарювання і кредитора (у разі гарантування виконання зобов’язань за кредитним договором); обсяг кредиту (позики); обсяг гарантійних зобов’язань та порядок їх виконання; умови настання гарантійного випадку; строк дії гарантії.
Обов’язковою умовою надання державної (місцевої) гарантії є укладення договору між Міністерством фінансів України (відповідним місцевим фінансовим органом) та суб’єктом господарювання про погашення заборгованості суб’єкта господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) за виконання гарантійних зобов’язань. Істотними умовами такого договору мають бути зобов’язання суб’єкта господарювання:
внести плату за надання державної (місцевої) гарантії;
надати майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за гарантією;
відшкодувати витрати державного (місцевого) бюджету, пов’язані з виконанням гарантійних зобов’язань;
сплатити пеню за прострочення відшкодування зазначених витрат. Пеня нараховується за кожний день прострочення сплати заборгованості у національній валюті з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день нарахування пені;
надати гаранту права на договірне списання банком коштів з рахунків суб’єкта господарювання на користь гаранта.
 
    -21- Мірошниченко Ю.Р.
Доповнити частину 3 статті 17 абзацом такого змісту:
«Центральний орган виконавчої влади (Верховна Рада Автономної Республіки Крим, міська рада), до сфери управління якого належить позичальник, здійснює контроль за використанням і поверненням коштів.»
 
Враховано в іншій редакції (питання врегульовано п.8 ч.5 ст.22 і п.2 ч.1 ст.113 Бюджетного кодексу)   
38. г) частину четверту викласти в такій редакції:
 
      
39. «Державні (місцеві) гарантії не надаються для забезпечення боргових зобов’язань суб’єктів господарювання, якщо безпосереднім джерелом повернення кредитів (позик) передбачаються кошти державного (місцевого) бюджету (крім боргових зобов’язань, що виникають за кредитами (позиками) від міжнародних фінансових організацій)»;
 
-22- Чорноволенко О.В.
У частині 4 статті 17 вилучити наступне речення « (крім боргових зобов’язань, що виникають за кредитами (позиками) від міжнародних фінансових організацій).»
 
Відхилено   4. Державні (місцеві) гарантії не надаються для забезпечення боргових зобов’язань суб’єктів господарювання, якщо безпосереднім джерелом повернення кредитів (позик) передбачаються кошти державного (місцевого) бюджету (крім боргових зобов’язань, що виникають за кредитами (позиками) від міжнародних фінансових організацій)»;
 
40. ґ) у частині п’ятій слова «подати зустрічні, безвідзивні та безумовні гарантії банків, які протягом трьох останніх років додержуються встановлених Національним банком України обов’язкових економічних нормативів, або надати інше належне забезпечення» замінити словами «надати майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань»;
 
-23- Кармазін Ю.А.
У статті 17 частину п’яту залишити в чинній редакції, а саме:
«5. Суб’єкти господарювання, щодо яких приймається рішення про надання кредитів (позик), залучених державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста), або державних (місцевих) гарантій, зобов’язані подати зустрічні, безвідзивні та безумовні гарантії банків, які протягом трьох останніх років додержуються встановлених Національним банком України обов’язкових економічних нормативів, або надати інше належне забезпечення та сплатити до Державного бюджету України (відповідного місцевого бюджету) плату за їх отримання у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України (Верховною Радою Автономної Республіки Крим чи міською радою), якщо інше не передбачено законом про Державний бюджет України.»
 
Відхилено   г) у частині п’ятій слова «подати зустрічні, безвідзивні та безумовні гарантії банків, які протягом трьох останніх років додержуються встановлених Національним банком України обов’язкових економічних нормативів, або надати інше належне забезпечення» замінити словами «надати майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань»;
 
41. д) частину шосту викласти в такій редакції:
 
   ґ) частину шосту викласти в такій редакції:
 
42. «6. У разі прийняття рішення про надання кредитів (позик), залучених державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) або під державні (місцеві) гарантії, суб'єктам господарювання, у віданні яких є майно державної (комунальної) власності, необхідність надання такими суб’єктами господарювання майнового забезпечення, його розмір та вид визначає Кабінет Міністрів України щодо державного майна (Верховна Рада Автономної Республіки Крим щодо майна Автономної Республіки Крим, відповідна міська рада щодо комунального майна)»;
 
   «6. У разі прийняття рішення про надання кредитів (позик), залучених державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) або під державні (місцеві) гарантії, суб'єктам господарювання, у віданні яких є майно державної (комунальної) власності, необхідність надання такими суб’єктами господарювання майнового забезпечення, його розмір та вид визначає Кабінет Міністрів України щодо державного майна (Верховна Рада Автономної Республіки Крим щодо майна Автономної Республіки Крим, відповідна міська рада щодо комунального майна)»;
 
43. е) в абзаці першому частини п’ятнадцятої слово «дії» замінити словами «строку дії»;
 
   д) в абзаці першому частини п’ятнадцятої слово «дії» замінити словами «строку дії»;
 
44. 6) у статті 18:
 
   5) у статті 18:
 
45. а) у назві слова «боргу та гарантій» замінити словами «державного (місцевого) боргу та державних (місцевих) гарантій»;
 
   а) у назві слова «боргу та гарантій» замінити словами «державного (місцевого) боргу та державних (місцевих) гарантій»;
 
46. б) в абзаці першому частини третьої слово «станом», цифри «100» і слова «місцевих внутрішніх та зовнішніх запозичень» замінити відповідно словами « (без урахування гарантійних зобов’язань, що виникають за кредитами (позиками) від міжнародних фінансових організацій) станом», цифрами «200» і словами «місцевих запозичень та субвенцій з інших бюджетів»;
 
-24- Чорноволенко О.В.
У частині 3 статті 18 вилучити речення « (без урахування гарантійних зобов’язань, що виникають за кредитами (позиками) від міжнародних фінансових організацій)» та замінити цифри «200» на цифри «100».
 
Відхилено   б) в абзаці першому частини третьої слово «станом», цифри «100» і слова «місцевих внутрішніх та зовнішніх запозичень» замінити відповідно словами « (без урахування гарантійних зобов’язань, що виникають за кредитами (позиками) від міжнародних фінансових організацій) станом», цифрами «200» і словами «місцевих запозичень та капітальних трансфертів (субвенцій) з інших бюджетів»;
 
    -25- Кармазін Ю.А.
У абзаці першому частини третьої статті 18 виключити слова: « (без урахування гарантійних зобов’язань, що виникають за кредитами (позиками) від міжнародних фінансових організацій)» та слова: «та субвенцій з інших бюджетів»
 
Відхилено    
    -26- Лук'янов В.В.
у підпункті «б» пункту 1 розділу І слово «субвенцій» замінити словами «капітальних трансфертів (субвенцій)»;
 
Враховано    
47. в) доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
   в) доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
48. «4. З метою забезпечення дотримання граничних обсягів державного (місцевого) боргу та державних (місцевих) гарантій Міністерство фінансів України веде Реєстр державного боргу і гарантованого державою боргу, Реєстр державних гарантій, а також Реєстр місцевих запозичень та місцевих гарантій.
 
   «4. З метою забезпечення дотримання граничних обсягів державного (місцевого) боргу та державних (місцевих) гарантій Міністерство фінансів України веде Реєстр державного боргу і гарантованого державою боргу, Реєстр державних гарантій, а також Реєстр місцевих запозичень та місцевих гарантій.
 
49. Реєстр державного боргу і гарантованого державою боргу є інформаційною системою боргових і гарантійних зобов’язань держави, що включає умови кредитних договорів і випуску державних цінних паперів та умови надання державних гарантій, відомості про стан обслуговування і погашення державного боргу.
 
   Реєстр державного боргу і гарантованого державою боргу є інформаційною системою боргових і гарантійних зобов’язань держави, що включає умови кредитних договорів і випуску державних цінних паперів та умови надання державних гарантій, відомості про стан обслуговування і погашення державного боргу.
 
50. Реєстр державних гарантій є інформаційною системою, що містить відомості про надані протягом бюджетного періоду державні гарантії.
 
   Реєстр державних гарантій є інформаційною системою, що містить відомості про надані протягом бюджетного періоду державні гарантії.
 
51. Реєстр місцевих запозичень та місцевих гарантій є інформаційною системою, що містить відомості про здійснені місцеві запозичення та надані місцеві гарантії»;
 
   Реєстр місцевих запозичень та місцевих гарантій є інформаційною системою, що містить відомості про здійснені місцеві запозичення та надані місцеві гарантії»;
 
52. 7) у статті 21:
 
   6) у статті 21:
 
53. а) частину першу після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   а) частину першу після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
54. «3-1) державного боргу та гарантованого державою боргу, що визначаються з урахуванням стратегії управління державним боргом. Така стратегія затверджується Кабінетом Міністрів України і включає визначення пріоритетних цілей і завдань управління державним боргом на середньострокову або довгострокову перспективу та засобів їх реалізації»;
 
   «3-1) державного боргу та гарантованого державою боргу, що визначаються з урахуванням стратегії управління державним боргом. Така стратегія затверджується Кабінетом Міністрів України і включає визначення пріоритетних цілей і завдань управління державним боргом на середньострокову або довгострокову перспективу та засобів їх реалізації»;
 
55. б) в абзаці другому частини четвертої слова «а також» замінити словами «індикативні прогнозні показники місцевого боргу та гарантованого Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста боргу, а також»;
 
   б) в абзаці другому частини четвертої слова «а також» замінити словами «індикативні прогнозні показники місцевого боргу та гарантованого Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста боргу, а також»;
 
56. 8) пункт 3 частини другої статті 22 доповнити реченням такого змісту: «Якщо згідно із законом місцевою радою не створено виконавчий орган, функції головного розпорядника коштів відповідного місцевого бюджету виконує голова такої місцевої ради»;
 
-27- Мельник П.В.
пункт 1 розділу І після підпункту 8 доповнити новим підпунктом такого змісту:
«__) доповнити статтею 24-1 такого змісту:
«Стаття 24-1. Державний фонд регіонального розвитку.
1. У складі державного бюджету може створюватися державний фонд регіонального розвитку за рахунок надходжень загального фонду державного бюджету.
2. Кошти державного фонду регіонального розвитку спрямовуються на реалізацію:
державних цільових програм та інвестиційних програм (проектів) у частині заходів регіонального розвитку;
угод щодо регіонального розвитку та програм подолання стану депресивності територій відповідно до Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів»;
державних програм розвитку транскордонного співробітництва відповідно до Закону України «Про транскордонне співробітництво»;
програм і заходів соціально-економічного розвитку регіонів, включаючи програми і заходи розвитку окремих адміністративно-територіальних одиниць (зокрема, малих міст, гірських населених пунктів, населених пунктів зон спостереження).
3. Капітальні трансферти (субвенції) з державного бюджету місцевим бюджетам включаються до державного фонду регіонального розвитку у разі його створення.
4. Порядок використання коштів державного фонду регіонального розвитку визначається Кабінетом Міністрів України»;
 
Враховано   7) пункт 3 частини другої статті 22 доповнити реченням такого змісту: «Якщо згідно із законом місцевою радою не створено виконавчий орган, функції головного розпорядника коштів відповідного місцевого бюджету виконує голова такої місцевої ради»;
8) доповнити статтею 24-1 такого змісту:
«Стаття 24-1. Державний фонд регіонального розвитку
1. У складі державного бюджету може створюватися державний фонд регіонального розвитку за рахунок надходжень загального фонду державного бюджету.
2. Кошти державного фонду регіонального розвитку спрямовуються на реалізацію:
державних цільових програм та інвестиційних програм (проектів) у частині заходів регіонального розвитку;
угод щодо регіонального розвитку та програм подолання стану депресивності територій відповідно до Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів»;
державних програм розвитку транскордонного співробітництва відповідно до Закону України «Про транскордонне співробітництво»;
програм і заходів соціально-економічного розвитку регіонів, включаючи програми і заходи розвитку окремих адміністративно-територіальних одиниць (зокрема, малих міст, гірських населених пунктів, населених пунктів зон спостереження).
3. Капітальні трансферти (субвенції) з державного бюджету місцевим бюджетам включаються до державного фонду регіонального розвитку (у разі його створення).
4. Порядок використання коштів державного фонду регіонального розвитку визначається Кабінетом Міністрів України»;
9) у першому реченні частини першої статті 27 слова «в поточному бюджетному періоді» виключити;
 
    -28- Лук'янов В.В.
пункт 1 розділу І після підпункту 8 доповнити новим підпунктом такого змісту:
«__) у першому реченні частини першої статті 27 слова «в поточному бюджетному періоді» виключити;
 
Враховано    
57. 9) у першому реченні частини третьої статті 28:
 
   10) у першому реченні частини третьої статті 28:
 
58. слова «Державного бюджету України та місцевих бюджетів» замінити словами «державного (місцевого) бюджету»;
 
   слова «Державного бюджету України та місцевих бюджетів» замінити словами «державного (місцевого) бюджету»;
 
59. доповнити словами «а також показники про стан державного (місцевого) боргу та надання державних (місцевих) гарантій»;
 
   доповнити словами «а також показники про стан державного (місцевого) боргу та надання державних (місцевих) гарантій»;
 
60. 10) у пункті 2 частини четвертої статті 33 після слів «граничного обсягу державного боргу» доповнити словами «і граничного обсягу надання державних гарантій»;
 
   11) пункт 2 частини четвертої статті 33 після слів «граничного обсягу державного боргу» доповнити словами «і граничного обсягу надання державних гарантій»;
 
61. 11) у пункті 12 частини першої статті 38 слово «фонді» замінити словом «капіталі»;
 
-29- Мельник П.В.
підпункт 11 пункту 1 розділу І доповнити абзацами такого змісту:
«доповнити пунктом 12-1 такого змісту:
«12-1) інформацію про квазіфіскальні операції та оцінку можливого впливу таких операцій на показники бюджету у наступних бюджетних періодах»;
(з набранням чинності з 1 січня 2013 року)
 
Враховано   12) у частині першій статті 38:
у пункті 12 слово «фонді» замінити словом «капіталі»;
доповнити пунктом 12-1 такого змісту:
«12-1) інформацію про квазіфіскальні операції та оцінку можливого впливу таких операцій на показники бюджету у наступних бюджетних періодах»;
 
62. 12) у другому реченні абзацу першого частини першої статті 43 слова "що діє у складі Міністерства фінансів України" замінити словами "діяльність якої спрямовується і координується через Міністра фінансів України";
 
   13) у другому реченні абзацу першого частини першої статті 43 слова "що діє у складі Міністерства фінансів України" замінити словами "діяльність якої спрямовується і координується через Міністра фінансів України";
 
63. 13) у частині сьомій статті 48 слова "Державним казначейством України за погодженням з" виключити;
 
   14) у частині сьомій статті 48 слова "Державним казначейством України за погодженням з" виключити;
 
64. 14) у статті 56:
 
   15) у статті 56:
 
65. а) у частині першій слова "складання" та "яке координує діяльність Державного казначейства України і погоджує його нормативно-правові акти з цих питань" виключити;
 
   а) у частині першій слова "складання" та "яке координує діяльність Державного казначейства України і погоджує його нормативно-правові акти з цих питань" виключити;
 
66. б) у частині другій:
 
   б) у частині другій:
 
67. в абзаці першому слова "органи Державного казначейства України" та "Державним казначейством України" замінити відповідно словами "органи Державної казначейської служби України" та "Міністерством фінансів України";
 
   в абзаці першому слова "органи Державного казначейства України" та "Державним казначейством України" замінити відповідно словами "органи Державної казначейської служби України" та "Міністерством фінансів України";
 
68. абзаци другий і третій замінити абзацом другим такого змісту:
 
   абзаци другий і третій замінити одним абзацом такого змісту:
 
69. "Бюджетні установи ведуть бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку у порядку, встановленому Міністерством фінансів України";
 
   "Бюджетні установи ведуть бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку у порядку, встановленому Міністерством фінансів України";
 
70. 15) у статті 57:
 
   16) у статті 57:
 
71. а) в абзаці першому частини першої:
 
      
72. у першому реченні слова "Державне казначейство України" замінити словами "Державна казначейська служба України";
 
      
73. у другому реченні слова "Державним казначейством України за погодженням з" виключити;
 
   а) у другому реченні абзацу першого частини першої слова "Державним казначейством України за погодженням з" виключити;
 
74. б) в абзаці першому частини другої:
 
   б) в абзаці першому частини другої:
 
75. у першому реченні після слів «державного бюджету» доповнити словами «та щодо субвенцій із спеціального фонду державного бюджету на рахунках спеціального фонду місцевих бюджетів»;
 
   перше речення після слів «державного бюджету» доповнити словами «та щодо субвенцій із спеціального фонду державного бюджету на рахунках спеціального фонду місцевих бюджетів»;
 
76. у другому реченні слово «бюджету» замінити словами «державного бюджету»;
 
   у другому реченні слово «бюджету» замінити словами «державного бюджету»;
 
77. 16) у частині першій статті 58:
 
   17) у частині першій статті 58:
 
78. абзац другий викласти в такій редакції:
 
   абзац другий викласти в такій редакції:
 
79. "Фінансова звітність складається згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку";
 
-30- Кармазін Ю.А.
У статті 58 у частині першій абзац другий після слів: «бухгалтерського обліку» через кому доповнити словами: «які затверджуються Міністерством фінансів України».
 
Враховано в іншій редакції (питання врегульовано ст.1 і ч.2 ст.6 Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»)  "Фінансова звітність складається згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку";
 
80. абзац третій виключити;
 
   абзац третій виключити;
 
81. абзац п’ятий викласти в такій редакції:
 
   абзац п’ятий викласти в такій редакції:
 
82. "Форми фінансової і бюджетної звітності та порядок їх заповнення встановлюються Міністерством фінансів України";
 
   "Форми фінансової і бюджетної звітності та порядок їх заповнення встановлюються Міністерством фінансів України";
 
83. 17) у частині другій статті 59 слова «інформація про перелік здійснених операцій з державним боргом» замінити словами «інформація про здійснені операції з управління державним боргом»;
 
-31- Мельник П.В.
підпункт 17 пункту 1 розділу І викласти в такій редакції:
«17) у частині другій статті 59 слова «інформація про перелік здійснених операцій з державним боргом» замінити словами «інформація про використання коштів державного фонду регіонального розвитку (у разі його створення), інформація про здійснені операції з управління державним боргом»;
 
Враховано   18) у частині другій статті 59 слова «інформація про перелік здійснених операцій з державним боргом» замінити словами «інформація про використання коштів державного фонду регіонального розвитку (у разі його створення), інформація про здійснені операції з управління державним боргом»;
 
84. 18) у частині другій статті 60:
 
   19) у частині другій статті 60:
 
85. пункт 5 доповнити словами «і гарантованого державою боргу»;
 
   пункт 5 доповнити словами «і гарантованого державою боргу»;
 
86. пункт 7 замінити пунктами 7 та 7-1 такого змісту:
 
   пункт 7 замінити пунктами 7 та 7-1 такого змісту:
 
87. «7) звіт про прострочену заборгованість суб’єктів господарювання перед державою за кредитами (позиками), залученими під державні гарантії;
 
   «7) звіт про прострочену заборгованість суб’єктів господарювання перед державою за кредитами (позиками), залученими під державні гарантії;
 
88. 7-1) звіт про платежі з виконання державою гарантійних зобов’язань»;
 
   7-1) звіт про платежі з виконання державою гарантійних зобов’язань»;
 
89. у пункті 8 після слів «операції з» доповнити словом «управління»;
 
   у пункті 8 після слів «операції з» доповнити словом «управління»;
 
90. доповнити пунктом 9-1 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 9-1 такого змісту:
 
91. «9-1) інформацію про стан місцевих боргів та гарантованих відповідно державою, Автономною Республікою Крим, територіальними громадами боргів і про надані місцеві гарантії»;
 
   «9-1) інформацію про стан місцевих боргів та гарантованих відповідно державою, Автономною Республікою Крим, територіальними громадами боргів і про надані місцеві гарантії»;
 
92. 19) у частині другій статті 61:
 
-32- Баранов В.О.
підпункт 19 доповнити абзацом такого змісту:
«у частині першій статті 61 слово «травня» замінити словом «квітня».
 
Враховано   20) у статті 61:
а) у частині першій слово «травня» замінити словом «квітня»;
б) у частині другій:
доповнити пунктом 8-1 такого змісту:
«8-1) звіт про використання коштів державного фонду регіонального розвитку (у разі його створення)»;
 
    -33- Мельник П.В.
підпункт 19 пункту 1 розділу І після абзацу першого доповнити абзацами такого змісту:
«доповнити пунктом 8-1 такого змісту:
«8-1) звіт про використання коштів державного фонду регіонального розвитку (у разі його створення)»;
 
Враховано    
93. пункт 9 доповнити словами «і гарантованого державою боргу»;
 
   пункт 9 доповнити словами «і гарантованого державою боргу»;
 
94. пункт 10 замінити пунктами 10 та 10-1 такого змісту:
 
   пункт 10 замінити пунктами 10 та 10-1 такого змісту:
 
95. «10) звіт про прострочену заборгованість суб’єктів господарювання перед державою за кредитами (позиками), залученими під державні гарантії;
 
   «10) звіт про прострочену заборгованість суб’єктів господарювання перед державою за кредитами (позиками), залученими під державні гарантії;
 
96. 10-1) звіт про платежі з виконання державою гарантійних зобов’язань»;
 
   10-1) звіт про платежі з виконання державою гарантійних зобов’язань»;
 
97. у пункті 12 слова «місцевого боргу» замінити словами «місцевих боргів та гарантованих відповідно державою, Автономною Республікою Крим, територіальними громадами боргів і про надані місцеві гарантії»;
 
   у пункті 12 слова «місцевого боргу» замінити словами «місцевих боргів та гарантованих відповідно державою, Автономною Республікою Крим, територіальними громадами боргів і про надані місцеві гарантії»;
 
98. у пункті 13 після слів «операції з» доповнити словом «управління»;
 
   у пункті 13 після слів «операції з» доповнити словом «управління»;
 
99. 20) в абзацах другому, третьому і четвертому частини другої статті 64 слова «відповідного місцевого бюджету» замінити словами «відповідного бюджету»;
 
   21) в абзацах другому, третьому і четвертому частини другої статті 64 слова «відповідного місцевого бюджету» замінити словами «відповідного бюджету»;
 
100. 21) у статті 69:
 
   22) у статті 69:
 
101. у пункті 7 частини першої слова « (крім єдиного податку), що зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування, включаючи податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та» замінити словами « (крім єдиного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки), що зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування, включаючи»;
 
   у пункті 7 частини першої слова « (крім єдиного податку), що зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування, включаючи податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та» замінити словами « (крім єдиного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки), що зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування, включаючи»;
 
102. доповнити частину другу пунктом 2-1 такого змісту:
 
   частину другу доповнити пунктом 2-1 такого змісту:
 
103. «2-1) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах»;
 
   «2-1) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах»;
 
104. 22) у статті 71:
 
   23) у статті 71:
 
105. а) у частині першій:
 
   а) у частині першій:
 
106. доповнити пунктами 1-1 та 4-1 такого змісту:
 
   доповнити пунктами 1-1 та 4-1 такого змісту:
 
107. «1-1) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування»;
 
-34- Чорноволенко О.В.
Пункт 1-1 частини 1 статті 71 вилучити.
 
Відхилено   «1-1) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування»;
 
108. «4-1) кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, отримані відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
 
-35- Чорноволенко О.В.
Пункт 4-1 частини 1 статті 71 вилучити.
 
Відхилено   «4-1) кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, отримані відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
 
109. пункт 8 викласти в такій редакції:
 
-36- Лук'янов В.В.
підпункт «а» підпункту 22 пункту 1 розділу І доповнити абзацами такого змісту:
«пункт 7 викласти в такій редакції:
«7) капітальні трансферти (субвенції) з інших бюджетів»;
 
Враховано   пункти 7 і 8 викласти в такій редакції:
«7) капітальні трансферти (субвенції) з інших бюджетів;
 
110. «8) кошти від повернення кредитів та відсотки, сплачені за користування ними (крім надходжень, визначених пунктами 13 та 14 частини другої статті 69 цього Кодексу)»;
 
   8) кошти від повернення кредитів та відсотки, сплачені за користування ними (крім надходжень, визначених пунктами 13 та 14 частини другої статті 69 цього Кодексу)»;
 
111. пункт 10 доповнити словами « (щодо коштів резервного фонду місцевого бюджету в частині витрат бюджету розвитку – за рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної місцевої ради)»;
 
-37- Чорноволенко О.В.
У пункті 10 частини1 статті 71 вилучити наступне речення « (щодо коштів резервного фонду місцевого бюджету в частині витрат бюджету розвитку - за рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної місцевої ради)».
 
Відхилено   пункт 10 доповнити словами « (щодо коштів резервного фонду місцевого бюджету в частині витрат бюджету розвитку – за рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної місцевої ради)»;
 
112. б) частину другу доповнити пунктом 6 такого змісту:
 
-38- Чорноволенко О.В.
Пункт 6 частини 2 статті 71 вилучити.
 
Відхилено   б) частину другу доповнити пунктами 6 і 7 такого змісту:
 
113. «6) надання кредитів на конкретні цілі, пов’язані з реалізацією програм та заходів згідно із статями 88-91 цього Кодексу, а також платежі, пов’язані з виконанням гарантійних зобов’язань Автономної Республіки Крим чи територіальної громади міста»;
 
-39- Лук'янов В.В.
підпункт «б» підпункту 22 пункту 1 розділу І викласти в такій редакції:
«б) частину другу доповнити пунктами 6 і 7 такого змісту:
«6) платежі, пов’язані з виконанням гарантійних зобов’язань Автономної Республіки Крим чи територіальної громади міста;
7) інші витрати розвитку місцевих бюджетів».
 
Враховано   «6) платежі, пов’язані з виконанням гарантійних зобов’язань Автономної Республіки Крим чи територіальної громади міста;
7) інші витрати розвитку місцевих бюджетів»;
 
    -40- Мірошниченко Ю.Р.
Пункт 6 частини другої статті 71 викласти в такій редакції:
«6) платежі, пов’язані з виконанням гарантійних зобов’язань Автономної Республіки Крим чи територіальної громади міста.»
 
Враховано    
114. 23) у статті 74:
 
   24) у статті 74:
 
115. назву доповнити словами «і надання місцевих гарантій»;
 
-41- Чорноволенко О.В.
У назві статті 74 вилучити наступні слова «і надання місцевих гарантій».
 
Відхилено   а) назву доповнити словами «і надання місцевих гарантій»;
 
116. у частинах другій і восьмій після слів «місцевих запозичень» доповнити словами «і надання місцевих гарантій»;
 
-42- Чорноволенко О.В.
У частині 2 і 8 статті 74 вилучити наступні слова «і надання місцевих гарантій».
 
Відхилено   б) частини другу і восьму після слів «місцевих запозичень» доповнити словами «і надання місцевих гарантій»;
 
117. 24) у підпункті «б» пункту 4 частини першої статті 89:
 
   25) у підпункті «б» пункту 4 частини першої статті 89:
 
118. а) в абзаці третьому: слова «суддям у відставці» виключити; слова і цифри «частини четвертої статті 29 Основ законодавства Україні про культуру» замінити словами і цифрами «частини п’ятої статті 29 Закону України «Про культуру»;
 
   в абзаці третьому слова «суддям у відставці» виключити, а слова і цифри «частини четвертої статті 29 Основ законодавства Україні про культуру» замінити словами і цифрами «частини п’ятої статті 29 Закону України «Про культуру»;
 
119. б) доповнити абзацом сьомим такого змісту:
 
   доповнити абзацом сьомим такого змісту:
 
120. «компенсацію фізичним особам, які користувалися пільгами щодо сплати податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, втрати частини їх доходів у зв'язку з відміною такого податку та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального згідно з Податковим кодексом України»;
 
-43- Лук'янов В.В.
у пункті 1 розділу І після підпункту 24 доповнити новим підпунктом такого змісту:
«__) у підпункті «г» пункту 2 частини першої статті 90 слова «у навчальних закладах комунальної власності» виключити».
 
Враховано   «компенсацію фізичним особам, які користувалися пільгами щодо сплати податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, втрати частини їх доходів у зв'язку з відміною такого податку та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального згідно з Податковим кодексом України»;
26) у підпункті «г» пункту 2 частини першої статті 90 слова «у навчальних закладах комунальної власності» виключити;
 
121. 25) у статті 97:
 
   27) у статті 97:
 
122. а) у частині першій:
 
   а) у частині першій:
 
123. доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
 
124. «4-1) субвенція на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах»;
 
   «4-1) субвенція на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах»;
 
125. у пункті 6 слово «субвенції» замінити словами «інші субвенції»;
 
   у пункті 6 слово «субвенції» замінити словами «інші субвенції»;
 
126. б) частину другу доповнити абзацом третім такого змісту:
 
-44- Чорноволенко О.В.
Абзац третій частини 2 статті 97 вилучити.
 
Відхилено   б) частину другу доповнити абзацом третім такого змісту:
 
127. «Розподіл додаткових дотацій між місцевими бюджетами здійснюється на підставі критеріїв, визначених Кабінетом Міністрів України»;
 
   «Розподіл додаткових дотацій між місцевими бюджетами здійснюється на підставі критеріїв, визначених Кабінетом Міністрів України»;
 
128. в) в абзаці першому частини четвертої слова «здійснюється на підставі критеріїв, визначених Кабінетом Міністрів України, та» виключити;
 
-45- Чорноволенко О.В.
Абзац перший частини 4 статті 97 викласти в наступній редакції «4. Розподіл обсягу додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласними бюджетами та бюджетами міста Києва та міста Севастополя затверджується законом про Державний бюджет України.».
 
Відхилено   в) в абзаці першому частини четвертої слова «здійснюється на підставі критеріїв, визначених Кабінетом Міністрів України, та» виключити;
 
129. 26) у статті 102:
 
   28) у статті 102:
 
130. а) у частині третій:
 
   а) у частині третій:
 
131. слова «суддям у відставці» виключити;
 
   слова «суддям у відставці» виключити;
 
132. слова і цифри «частини четвертої статті 29 Основ законодавства Україні про культуру» замінити словами і цифрами «частини п’ятої статті 29 Закону України «Про культуру»;
 
   слова і цифри «частини четвертої статті 29 Основ законодавства Україні про культуру» замінити словами і цифрами «частини п’ятої статті 29 Закону України «Про культуру»;
 
133. б) у частині четвертій слова і цифри «частини четвертої статті 29 Основ законодавства Україні про культуру» замінити словами і цифрами «частини п’ятої статті 29 Закону України «Про культуру»;
 
   б) у частині четвертій слова і цифри «частини четвертої статті 29 Основ законодавства Україні про культуру» замінити словами і цифрами «частини п’ятої статті 29 Закону України «Про культуру»;
 
134. в) у частині п’ятій:
 
   в) у частині п’ятій:
 
135. слова «та компенсацію» замінити словами «на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію»;
 
   слова «та компенсацію» замінити словами «на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію»;
 
136. слова «суддям у відставці» виключити;
 
   слова «суддям у відставці» виключити;
 
137. 27) доповнити статтею 103-1 такого змісту:
 
   29) доповнити статтею 103-1 такого змісту:
 
138. «Стаття 103-1. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах
 
   «Стаття 103-1. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах
 
139. 1. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах надається за рахунок 14,6 відсотка таких доходів спеціального фонду державного бюджету: акцизного податку з підакцизних товарів (продукції) в частині нафтопродуктів і транспортних засобів, ввізного мита на нафтопродукти і транспорті засоби та шини до них, плати за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні.
 
-46- Лук'янов В.В.
в абзаці третьому підпункту 27 пункту 1 розділу І після слова «надається» доповнити словами «в межах обсягу, затвердженого законом про Державний бюджет України,».
 
Враховано   1. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах надається в межах обсягу, затвердженого законом про Державний бюджет України, за рахунок 15 відсотків таких доходів спеціального фонду державного бюджету: акцизного податку з підакцизних товарів (продукції) в частині нафтопродуктів і транспортних засобів, ввізного мита на нафтопродукти і транспорті засоби та шини до них, плати за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні.
 
    -47- Мірошниченко Ю.Р.
Частина перша статті 103-1 потребує редакційної і юридичної правки. Доцільно встановлювати або відсоток відрахувань визначених видів надходжень до доходів спецфонду місцевих бюджетів із встановленням у подальшому формульного розподілу зазначених коштів між місцевими бюджетами, або визначати лише джерела формування спецфонду місцевих бюджетів і встановлювати її обсяг безпосередньо Законом про Державний бюджет України.
 
Враховано    
    -48- Трайдук М.Ф.
В частині першій статті 103-1 цифри та слова «14,6 відсотка» замінити відповідно на «15 відсотків».
 
Враховано    
    -49- Кармазін Ю.А.
у абзаці першому частини першої статті 103-1 виключити цифри і слова «14,6 відсотка таких».
 
Відхилено    
140. У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги зазначеної субвенції окремо для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів, міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджетів, інших бюджетів місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти, а також нормативи щомісячних відрахувань від доходів спеціального фонду державного бюджету, які є джерелом надання цієї субвенції.
 
-50- Кармазін Ю.А.
у абзаці другому частини першої статті 103-1 після слова: «затверджуються» вставити слова: «розмір відрахувань від доходів спеціального фонду державного бюджету для формування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, « і далі - за текстом.
 
Відхилено   У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги зазначеної субвенції окремо для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів, міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджетів, інших бюджетів місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти, а також нормативи щомісячних відрахувань від доходів спеціального фонду державного бюджету, які є джерелом надання цієї субвенції.
 
141. 2. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах розподіляється між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласними і районними бюджетами, міськими (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджетами, іншими бюджетами місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти, і між районним бюджетом та відповідними бюджетами місцевого самоврядування на основі формул, що затверджуються Кабінетом Міністрів України і мають враховувати такі параметри:
 
   2. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах розподіляється між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласними і районними бюджетами, міськими (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджетами, іншими бюджетами місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти, і між районним бюджетом та відповідними бюджетами місцевого самоврядування на основі формул, що затверджуються Кабінетом Міністрів України і мають враховувати такі параметри:
 
142. 1) кількість населення;
 
   1) кількість населення;
 
143. 2) обсяги доходів відповідних місцевих бюджетів за 2010 рік від податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;
 
-51- Кармазін Ю.А.
у пункті 2 частини другої статті 103-1 у цифру «2010» замінити на слово: «попередній».
 
Відхилено   2) обсяги доходів відповідних місцевих бюджетів за 2010 рік від податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;
 
144. 3) розміри відрахувань збору за першу реєстрацію транспортного засобу до відповідних місцевих бюджетів згідно з пунктом 2 частини другої статті 69 цього Кодексу.
 
   3) розміри відрахувань збору за першу реєстрацію транспортного засобу до відповідних місцевих бюджетів згідно з пунктом 2 частини другої статті 69 цього Кодексу.
 
145. 3. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах перераховується за рахунок фактичних доходів спеціального фонду державного бюджету, які є джерелом надання зазначеної субвенції, і не може перевищувати обсягу, затвердженого законом про Державний бюджет України»;
 
   3. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах перераховується за рахунок фактичних доходів спеціального фонду державного бюджету, які є джерелом надання зазначеної субвенції, і не може перевищувати обсягу, затвердженого законом про Державний бюджет України»;
 
146. 28) у статті 113:
 
   30) у статті 113:
 
147. у назві та абзаці першому частини першої слова "органів Державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "органів Державної фінансової інспекції України";
 
   у назві та абзаці першому частини першої слова "органів Державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "органів Державної фінансової інспекції України";
 
148. у частині другій слова "Головне контрольно-ревізійне управління" замінити словами "Державна фінансова інспекція України";
 
   у частині другій слова "Головне контрольно-ревізійне управління" замінити словами "Державна фінансова інспекція України";
 
149. 29) в абзаці першому частини другої статті 118 слова "органами Державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "органами Державної фінансової інспекції України";
 
-52- Лук'янов В.В.
пункт 1 розділу І після підпункту 29 доповнити новим підпунктом такого змісту:
«_) в абзаці третьому частини першої статті 119 слово «визначених» замінити словом «визначеним»;
 
Враховано   31) в абзаці першому частини другої статті 118 слова "органами Державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "органами Державної фінансової інспекції України";
32) в абзаці третьому частини першої статті 119 слово «визначених» замінити словом «визначеним»;
 
150. 30) розділ VІ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити пунктами 3-2 і 3-3 такого змісту:
 
   33) розділ VІ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити пунктами 3-2, 3-3 і 12 такого змісту:
 
151. «3-2 Установити, що положення абзаців другого і третього частини першої і частини п’ятої статті 16 цього Кодексу не застосовуються щодо кредитів (позик), залучених на підставі міжнародних договорів України.
 
-53- Чорноволенко О.В.
Пункт 3-2 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» вилучити.
 
Відхилено   «3-2. Установити, що положення абзаців другого і третього частини першої і частини п’ятої статті 16 цього Кодексу не застосовуються щодо кредитів (позик), залучених на підставі міжнародних договорів України.
 
152. 3-3. Установити, що для цілей цього Кодексу заборгованість України перед Міжнародним валютним фондом:
 
   3-3. Установити, що для цілей цього Кодексу заборгованість України перед Міжнародним валютним фондом:
 
153. за кредитами, отриманими Кабінетом Міністрів України, та за розподілом спеціальних прав запозичень, використаних Кабінетом Міністрів України, належить до державного боргу;
 
   за кредитами, отриманими Кабінетом Міністрів України, та за розподілом спеціальних прав запозичень, використаних Кабінетом Міністрів України, належить до державного боргу;
 
154. за кредитами, отриманими Національним банком України, з метою підтримки платіжного балансу і реалізацією грошово-кредитної політики та за розподілом спеціальних прав запозичень належить до гарантованого державою боргу».
 
-54- Мельник П.В.
підпункт 30 пункту 1 розділу І доповнити абзацами такого змісту:
«розділ VІ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити пунктом такого змісту:
«12. Кабінету Міністрів України до 1 січня 2013 року встановити перелік квазіфіскальних операцій і органів влади (управління), відповідальних за проведення оцінки можливого впливу таких операцій на показники бюджету».
 
Враховано   за кредитами, отриманими Національним банком України, з метою підтримки платіжного балансу і реалізацією грошово-кредитної політики та за розподілом спеціальних прав запозичень належить до гарантованого державою боргу»;
«12. Кабінету Міністрів України до 1 січня 2013 року встановити перелік квазіфіскальних операцій і органів влади (управління), відповідальних за проведення оцінки можливого впливу таких операцій на показники бюджету»;
 
155. 2. У підпункті 3 пункту 1 розділу V «Прикінцеві положення» Закону України від 17 лютого 2011 року № 3036-VІ «Про регулювання містобудівної діяльності» цифри «2013» замінити цифрами «2012».
 
-55- Поляченко В.А.
Сербін Ю.С.
Пункт 2 Розділу І виключити.
 
Враховано      
    -56- Чорноволенко О.В.
У підпункті 3 пункту 1 розділу V «Прикінцеві положення» Закону України від 17 лютого 2011 року № 3036-VІ «Про регулювання містобудівної діяльності» цифри «2012» замінити цифрами «2015»
 
Враховано частково (виключено відповідні зміни)   
    -57- Мірошниченко Ю.Р.
Залишити набрання чинності відповідної норми Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» з 1 січня 2013 року та відповідно доповнити розділ ІІ словами і цифрами: «пункту 4-1 частини першої статті 71, який набирає чинності з 1 січня 2013 року.».
 
Враховано в іншій редакції   
156. 3. Частину четверту статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 40, ст. 365; 2010 р., № 48, ст. 564) виключити.
 
   2. Частину четверту статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 40, ст. 365; 2000 р., № 38, ст. 318; 2010 р., № 48, ст. 564; із змінами, внесеними Законом України від 15 лютого 2011 року № 3024-VІ) виключити.
 
157. 4. У Регламенті Верховної Ради України, затвердженому Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133, № 16-17, ст. 134. № 21, ст. 223; 2011 р., № 10, ст. 64, № 12, ст. 84):
 
   3. У Регламенті Верховної Ради України, затвердженому Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133, ст. 134, № 21, ст. 223; 2011 р., № 10, ст. 64, № 12, ст. 84):
 
158. 1) частину четверту статті 7 викласти в такій редакції:
 
   1) частину четверту статті 7 викласти в такій редакції:
 
159. «4. Кошторис Верховної Ради на наступний рік затверджується Верховною Радою під час прийняття проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у другому читанні за висновками комітетів, до предмета відання яких належать питання регламенту і бюджету»;
 
-58- Кармазін Ю.А.
У частині четвертій статті 7 Регламенту Верховної Ради України, затвердженому Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» слова: «під час прийняття» замінити на слова: «одночасно з прийняттям».
 
Відхилено   «4. Кошторис Верховної Ради на наступний рік затверджується Верховною Радою під час прийняття проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у другому читанні за висновками комітетів, до предмета відання яких належать питання регламенту і бюджету»;
 
160. 2) пункт 6 частини четвертої статті 20 викласти в такій редакції:
 
   2) пункт 6 частини четвертої статті 20 викласти в такій редакції:
 
161. «6) проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період та звіт про виконання Державного бюджету України»;
 
-59- Кармазін Ю.А.
У пункті 6 частини четвертої статті 20 Регламенту Верховної Ради України, затвердженому Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» після слів «Державного бюджету України» доповнити словами «поточного року».
 
Відхилено   «6) проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період та звіт про виконання Державного бюджету України»;
3) у частині першій статті 49 слова і цифри «частина друга статті 157» замінити словами і цифрами «частина перша статті 154, частина друга статті 157, частина третя статті 162»;
 
    -60- Баранов В.О.
пункт 4 розділу І законопроекту після підпункту 2 доповнити новим підпунктом такого змісту:
«__) у частині першій статті 49 слова і цифри «частина друга статті 157» замінити словами і цифрами «частина перша статті 154, частина друга статті 157, частина третя статті 162»;
 
Враховано    
162. 3) у частині першій статті 78:
 
   4) у частині першій статті 78:
 
163. у пункті 23 слова «витрат на здійснення повноважень» виключити;
 
   у пункті 23 слова «витрат на здійснення повноважень» виключити;
 
164. у пункті 24 слова «звіту про надходження коштів до кошторису за минулий рік, їх використання та відповідність затвердженому кошторису витрат на здійснення повноважень Верховної Ради» замінити словами «звіту про виконання кошторису Верховної Ради за минулий рік»;
 
   у пункті 24 слова «звіту про надходження коштів до кошторису за минулий рік, їх використання та відповідність затвердженому кошторису витрат на здійснення повноважень Верховної Ради» замінити словами «звіту про виконання кошторису Верховної Ради за минулий рік»;
 
165. 4) у статті 91:
 
   5) у статті 91:
 
166. частину третю викласти в такій редакції:
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
167. «3. У разі внесення законопроекту, проекту іншого акта, прийняття якого призведе до зміни показників бюджету, суб'єкт права законодавчої ініціативи зобов’язаний додати фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки). Якщо такі зміни показників бюджету передбачають зменшення надходжень бюджету та/або збільшення витрат бюджету, до законопроекту, проекту іншого акта подаються пропозиції змін до законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету. Законопроект, проект іншого акта (крім проектів законів про Державний бюджет України, про внесення змін до закону про Державний бюджет України, про ратифікацію міжнародних договорів України щодо одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених Державним бюджетом України) не має містити положень, прийняття яких призведе до збільшення державного боргу і державних гарантій»;
 
-61- Чорноволенко О.В.
Частину 3 статті 91 Регламенту Верховної Ради України, затвердженому Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» вилучити.
 
Відхилено   «3. У разі внесення законопроекту, проекту іншого акта, прийняття якого призведе до зміни показників бюджету (надходжень бюджету та/або витрат бюджету), суб'єкт права законодавчої ініціативи зобов’язаний додати фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки). Якщо такі зміни показників бюджету передбачають зменшення надходжень бюджету та/або збільшення витрат бюджету, до законопроекту, проекту іншого акта подаються пропозиції змін до законодавчих актів щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету. Законопроект, проект іншого акта (крім проектів законів про Державний бюджет України, про внесення змін до закону про Державний бюджет України, про ратифікацію міжнародних договорів України щодо одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених Державним бюджетом України) не має містити положень, прийняття яких призведе до збільшення державного боргу і державних гарантій»;
 
    -62- Баранов В.О.
у першому реченні абзацу 3 підпункту 4 після слів «показників бюджету» доповнити словами « (надходжень бюджету та/або витрат бюджету)»;
 
Враховано    
    -63- Кармазін Ю.А.
У частині третій статті 91 Регламенту Верховної Ради України, затвердженому Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» виключити третє речення.
 
Відхилено    
168. у частині четвертій слова «видаткову та/або доходну частину державного чи місцевих бюджетів» замінити словами «показники бюджету (надходження бюджету та/або витрати бюджету)»;
 
-64- Баранов В.О.
в абзаці 4 підпункту 4 слова « (надходження бюджету та/або витрати бюджету)» виключити;
 
Враховано   у частині четвертій слова «видаткову та/або доходну частину державного чи місцевих бюджетів» замінити словами «показники бюджету»;
 
169. 5) у статті 93:
 
   6) у статті 93:
 
170. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
171. слова «доходну та/або видаткову частини бюджету і виконання закону України про Державний бюджет України в поточному бюджетному періоді» замінити словами «показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини»;
 
-65- Кармазін Ю.А.
у першому реченні частини першої статті 93 Регламенту Верховної Ради України, затвердженому Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» виключити слова «та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини.».
 
Відхилено   слова «доходну та/або видаткову частини бюджету і виконання закону України про Державний бюджет України в поточному бюджетному періоді та в комітет» замінити словами «показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини, комітет»;
 
    -66- Тарасюк Б.І.
абзац третій підпункту 5 (щодо змін до частини 1 статті 93 Регламенту) викласти в такій редакції:
«слова «доходну та/або видаткову частини бюджету і виконання закону України про Державний бюджет України в поточному бюджетному періоді та в комітет» замінити словами «показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини, комітет» та доповнити словами «та в комітет, до предмета відання якого належить оцінка відповідності законопроектів міжнародно-правовим зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції»;
 
Враховано    
172. доповнити реченням такого змісту: «Кожен законопроект не пізніше як у триденний строк направляється комітетом, до предмета відання якого належать питання бюджету, до Кабінету Міністрів України для здійснення експертизи щодо його впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини»;
 
-67- Чорноволенко О.В.
У частині 1 статті 93 Регламенту Верховної Ради України, затвердженому Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» вилучити наступне речення «Кожен законопроект не пізніш як у триденний строк направляється комітетом, до предмета відання якого належать питання бюджету, до Кабінету Міністрів України для здійснення експертизи щодо його впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини.».
 
Відхилено   доповнити словами та реченням такого змісту: «та в комітет, до предмета відання якого належить оцінка відповідності законопроектів міжнародно-правовим зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції. Кожен законопроект не пізніш як у триденний строк направляється комітетом, до предмета відання якого належать питання бюджету, до Кабінету Міністрів України для здійснення експертизи щодо його впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини»;
 
173. у частині третій:
 
   у частині третій:
 
174. друге речення викласти у такій редакції: «До висновку головного комітету додається висновок комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, який має бути поданий до головного комітету не пізніш як у 14-денний строк з дня отримання законопроекту, проекту іншого акта для надання висновку»;
 
-68- Чорноволенко О.В.
У частині 3 статті 93 Регламенту Верховної Ради України, затвердженому Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» речення «До висновку головного комітету додається висновок комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, який має бути» замінити реченням «До висновку головного комітету додається висновок комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, який має бути».
 
Враховано   у другому реченні слова «бюджету і регламенту» замінити словами «регламенту та оцінки відповідності законопроектів міжнародно-правовим зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції»;
 
    -69- Тарасюк Б.І.
абзац шостий підпункту 5 (щодо змін до частини 3 статті 93 Регламенту) викласти в такій редакції:
«у другому реченні слова «бюджету і регламенту» замінити словами «регламенту та оцінки відповідності законопроектів міжнародно-правовим зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції».
 
Враховано    
175. доповнити абзацом другим такого змісту: «До висновку головного комітету також додається висновок комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, який має бути поданий до головного комітету у 21-денний строк з дня отримання законопроекту для надання висновку»;
 
-70- Кармазін Ю.А.
у абзаці другому частини третьої статті 93 Регламенту Верховної Ради України, затвердженому Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» слова: «для надання висновку» замінити на слова: «комітетом, до предмета відання якого належать питання бюджету».
 
Відхилено   доповнити реченням такого змісту: «До висновку головного комітету також додається висновок комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, що має бути поданий до головного комітету у 21-денний строк з дня отримання законопроекту для надання висновку»;
 
176. 6) у першому реченні частини третьої статті 111 слова «щодо повноти та достовірності такого обґрунтування» замінити словами «щодо впливу законопроекту на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини»;
 
-71- Баранов В.О.
у підпункті 6 слова «відповідності законам» замінити словами «відповідності законопроекту законам»;
 
Враховано   7) у першому реченні частини третьої статті 111 слова «щодо повноти та достовірності такого обґрунтування» замінити словами «щодо впливу законопроекту на показники бюджету та відповідності законопроекту законам, що регулюють бюджетні відносини»;
 
177. 7) статтю 152 викласти в такій редакції:
 
   8) статтю 152 викласти в такій редакції:
 
178. «Стаття 152. Визначення Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період
 
   «Стаття 152. Визначення Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період
 
179. 1. Проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період схвалюється Кабінетом Міністрів України не пізніше 1 квітня року, що передує плановому, та у триденний строк подається до Верховної Ради.
 
-72- Чорноволенко О.В.
У частині 1 статті 152 Регламенту Верховної Ради України, затвердженому Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» цифру «1» замінити цифрами «15».
 
Відхилено   1. Проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період схвалюється Кабінетом Міністрів України не пізніше 1 квітня року, що передує плановому, та у триденний строк подається до Верховної Ради.
2. Процес визначення Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період у Верховній Раді здійснюється з урахуванням поданого Кабінетом Міністрів України річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України за попередній бюджетний період.
 
    -73- Баранов В.О.
підпункт 7 доповнити абзацом 3 такого змісту:
«2. Процес визначення Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період у Верховній Раді здійснюється з урахуванням поданого Кабінетом Міністрів України річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України за попередній бюджетний період»,
відповідно абзаци 3-6 вважати абзацами 4-7, змінивши відповідно нумерацію частин статті;
 
Враховано    
180. 2. Народні депутати, комітети розробляють свої пропозиції до проекту Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період і подають їх до комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, не пізніше 15 квітня року, що передує плановому.
 
-74- Чорноволенко О.В.
У частині 2 статті 152 Регламенту Верховної Ради України, затвердженому Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» цифри «15» замінити цифрами «30».
 
Відхилено   3. Народні депутати, комітети розробляють свої пропозиції до проекту Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період і подають їх до комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, до 15 квітня року, що передує плановому, але не пізніше ніж за 15 днів до дня розгляду питання на пленарному засіданні Верховної Ради.
 
    -75- Баранов В.О.
в абзаці 4 підпункту 7 слова і цифри «не пізніше 15 квітня року, що передує плановому» замінити словами і цифрами «до 15 квітня року, що передує плановому, але не пізніше ніж за 15 днів до дня розгляду питання на пленарному засіданні Верховної Ради»;
 
Враховано    
181. 3. Комітет, до предмета відання якого належать питання бюджету, розглядає пропозиції, що надійшли, готує на основі поданого Кабінетом Міністрів України проекту Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період і пропозицій до нього та подає на розгляд Верховної Ради проект постанови Верховної Ради щодо Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період.
 
-76- Баранов В.О.
абзац 5 підпункту 7 доповнити словами «який надається народним депутатам не пізніш як за два дні до розгляду зазначеного питання на пленарному засіданні Верховної Ради»;
 
Враховано   4. Комітет, до предмета відання якого належать питання бюджету, розглядає пропозиції, що надійшли, готує на основі поданого Кабінетом Міністрів України проекту Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період і пропозицій до нього та подає на розгляд Верховної Ради проект постанови Верховної Ради щодо Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період, який надається народним депутатам не пізніш як за два дні до розгляду зазначеного питання на пленарному засіданні Верховної Ради.
 
182. 4. Верховна Рада не пізніше 30 квітня року, що передує плановому, розглядає питання щодо Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період у порядку, визначеному главою 5 цього Регламенту. З доповіддю виступає Прем’єр-міністр України або за його дорученням Міністр фінансів України та голова комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету. За наслідками розгляду цього питання Верховна Рада приймає постанову Верховної Ради, якою схвалює Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період»;
 
-77- Чорноволенко О.В.
У частині 4 статті 152 Регламенту Верховної Ради України, затвердженому Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» слово «квітня» замінити словом «травня».
 
Відхилено   5. Верховна Рада не пізніше 30 квітня року, що передує плановому, розглядає питання щодо Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період у порядку, визначеному статтею 30 цього Регламенту. З доповіддю виступає Прем’єр-міністр України або за його дорученням Міністр фінансів України та голова комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету.
6. За наслідками розгляду цього питання Верховна Рада може прийняти рішення про:
1) прийняття проекту постанови Верховної Ради щодо Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період;
2) направлення проекту постанови Верховної Ради щодо Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період до комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, для підготовки до повторного розгляду Верховною Радою з урахуванням зауважень, висловлених під час розгляду цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради (з визначенням строків такої підготовки)»;
 
    -78- Баранов В.О.
в абзаці 6 підпункту 7:
у першому реченні слово і цифру «главою 5» замінити словом і цифрами «статтею 30»,
третє речення виключити;
 
Враховано    
    -79- Баранов В.О.
підпункт 7 доповнити абзацами такого змісту:
«_. За наслідками розгляду цього питання Верховна Рада може прийняти рішення про:
1) прийняття проекту постанови Верховної Ради щодо Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період;
2) направлення проекту постанови Верховної Ради щодо Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період до комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, для підготовки до повторного розгляду Верховною Радою з урахуванням зауважень, висловлених під час розгляду цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради (з визначенням строків такої підготовки)»;
 
Враховано    
    -80- Мірошниченко Ю.Р.
Пункт 4 статті 152 доповнити словами: «, або приймає рішення про повернення їх Комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, на доопрацювання з наступним поданням на повторний розгляд у тижневий термін.
 
Враховано в уточненій редакції   
183. 8) у статті 153:
 
   9) у статті 153:
 
184. у частині п’ятій слова «народним депутатам для ознайомлення» замінити словами «народним депутатам та Рахунковій палаті»;
 
   у частині п’ятій слова «народним депутатам для ознайомлення» замінити словами «народним депутатам та Рахунковій палаті»;
 
185. доповнити частиною шостою такого змісту:
 
   доповнити частиною шостою такого змісту:
 
186. «6. Під час розгляду Верховною Радою та комітетом, до предмета відання якого належать питання бюджету, питань, визначених главою 27 цього Регламенту, беруть участь уповноважені представники Кабінету Міністрів України»;
 
-81- Кармазін Ю.А.
У частині шостій статті 153 Регламенту Верховної Ради України, затвердженому Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» слово: «беруть» замінити на слова: «можуть брати».
 
Відхилено   «6. Під час розгляду Верховною Радою та комітетом, до предмета відання якого належать питання бюджету, питань, визначених главою 27 цього Регламенту, беруть участь уповноважені представники Кабінету Міністрів України»;
 
187. 9) у статті 154:
 
   10) у статті 154:
 
188. частини першу доповнити реченням такого змісту: «На такому пленарному засіданні за процедурним рішенням Верховної Ради можуть бути заслухані головні розпорядники коштів державного бюджету щодо мети, завдань та очікуваних результатів виконання відповідних бюджетних програм, передбачених у проекті закону про Державний бюджет України на наступний рік»;
 
-82- Чорноволенко О.В.
У частині 1 статті 154 Регламенту Верховної Ради України, затвердженому Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» речення «за процедурним рішенням» взяти в душки та речення «можуть бути» замінити реченням «мають бути» та взяти в душки.
 
Відхилено   частину першу доповнити реченням такого змісту: «На такому пленарному засіданні за процедурним рішенням Верховної Ради можуть бути заслухані головні розпорядники коштів державного бюджету щодо мети, завдань та очікуваних результатів виконання відповідних бюджетних програм, передбачених у проекті закону про Державний бюджет України на наступний рік»;
 
189. частину третю доповнити словами «з урахуванням особливостей, визначених у цій статті»;
 
-83- Чорноволенко О.В.
У частині 3 статті 154 Регламенту Верховної Ради України, затвердженому Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» викласти в наступній редакції «3. Представлення проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік та закону про будь які зміни до Державного бюджету України проводиться за процедурою повного обговорення (стаття 30 цього Регламенту) з урахуванням особливостей, визначених у цій статті.»
 
Враховано в іншій редакції (питання врегульовано у п.5 ст.152, п.3 ст.154, п.4 ст.157, п.7 ст.158, п.3 ст.160 і п.1 ст.162 Регламенту ВРУ щодо усіх стадій бюджетного процесу)  частину третю доповнити словами «з урахуванням особливостей, визначених у цій статті»;
 
190. частине четверту викласти в такій редакції:
 
   частину четверту викласти в такій редакції:
 
191. «4. За результатами обговорення проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік Верховна Рада може прийняти рішення про його відхилення у разі невідповідності вимогам Бюджетного кодексу України та/або Основним напрямам бюджетної політики на наступний бюджетний період»;
 
-84- Чорноволенко О.В.
Частину 4 статті 154 Регламенту Верховної Ради України, затвердженому Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» доповнити наступними словами «та з інших причин»
 
Відхилено   «4. За результатами обговорення проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік Верховна Рада може прийняти рішення про його відхилення у разі невідповідності вимогам Бюджетного кодексу України та/або Основним напрямам бюджетної політики на наступний бюджетний період»;
 
192. у частині п’ятій:
 
   у частині п’ятій:
 
193. слова «для його повторного представлення з урахуванням пропозицій Верховної Ради або обґрунтуванням їх відхилення» замінити словами «з обґрунтуванням внесених змін»;
 
   слова «для його повторного представлення з урахуванням пропозицій Верховної Ради або обґрунтуванням їх відхилення» замінити словами «з обґрунтуванням внесених змін»;
 
194. доповнити реченням такого змісту: «У такому разі строки підготовки і розгляду проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у першому та другому читаннях збільшуються на п’ять днів»;
 
   доповнити реченням такого змісту: «У такому разі строки підготовки і розгляду проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у першому та другому читаннях збільшуються на п’ять днів»;
 
195. 10) текст статті 156 викласти в такій редакції:
 
   11) текст статті 156 викласти в такій редакції:
 
196. «1. Народні депутати, комітети розглядають проект закону про Державний бюджет України на наступний рік і не пізніше 1 жовтня року, що передує плановому, направляють до комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, свої пропозиції з урахуванням таких вимог:
 
-85- Чорноволенко О.В.
Частину 1 статті 156 Регламенту Верховної Ради України, затвердженому Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» викласти в наступній редакції «1. Народні депутати, комітети розглядають проект закону про Державний бюджет України на наступний рік і не пізніше 1 жовтня року, що передує плановому, направляють до комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, свої пропозиції. Пропозиції, направлені до комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, після 1 жовтня року, що передує плановому не розглядаються.».
 
Відхилено   «1. Народні депутати, комітети формують свої пропозиції до проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік і не пізніше 1 жовтня року, що передує плановому, направляють їх до комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, з урахуванням таких вимог:
 
    -86- Баранов В.О.
абзац 2 підпункту 10 викласти в такій редакції:
«1. Народні депутати, комітети формують свої пропозиції до проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік і не пізніше 1 жовтня року, що передує плановому, направляють їх до комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, з урахуванням таких вимог:»;
 
Враховано    
    -87- Кармазін Ю.А.
У абзаці першому частини першої статті 156 Регламенту Верховної Ради України, затвердженому Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» виключити слова: «з урахуванням таких вимог»
 
Відхилено    
197. 1) пропозиції мають узгоджуватися з Основними напрямами бюджетної політики на наступний бюджетний період;
 
-88- Кармазін Ю.А.
Пункт 1 частини першої статті 156 Регламенту Верховної Ради України, затвердженому Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» виключити.
 
Відхилено   1) пропозиції мають узгоджуватися з Основними напрямами бюджетної політики на наступний бюджетний період;
 
198. 2) пропозиції щодо збільшення витрат та/або зменшення надходжень державного бюджету мають визначати джерела їх покриття, включаючи види та обсяги витрат, що підлягають скороченню. Такі пропозиції та пропозиції до текстових статей проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік не можуть призводити до збільшення державного боргу і державних гарантій порівняно з їх граничним обсягом, передбаченим у поданому Кабінетом Міністрів України проекті закону про Державний бюджет України на наступний рік;
 
-89- Кармазін Ю.А.
Пункт 2 частини першої статті 156 Регламенту Верховної Ради України, затвердженому Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» виключити.
 
Відхилено   2) пропозиції щодо збільшення витрат та/або зменшення надходжень державного бюджету мають визначати джерела їх покриття, включаючи види та обсяги витрат, що підлягають скороченню. Такі пропозиції та пропозиції до текстових статей проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік не можуть призводити до збільшення державного боргу і державних гарантій порівняно з їх граничним обсягом, передбаченим у поданому Кабінетом Міністрів України проекті закону про Державний бюджет України на наступний рік;
 
199. 3) пропозиції щодо зміни прогнозу доходів та фінансування бюджету можуть вноситися у разі якщо виявлено неточності в його розрахунку комітетом, до предмета відання якого належать питання бюджету, та/або Міністерством фінансів України.
 
-90- Кармазін Ю.А.
Пункт 3 частини першої статті 156 Регламенту Верховної Ради України, затвердженому Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» виключити.
 
Відхилено   3) пропозиції щодо зміни прогнозу доходів та фінансування бюджету можуть вноситися у разі, якщо виявлено неточності в його розрахунку комітетом, до предмета відання якого належать питання бюджету, та/або Міністерством фінансів України.
 
200. Пропозиції, направлені до комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, після 1 жовтня року, що передує плановому, та/або з порушенням встановлених вимог, не розглядаються.
 
-91- Кармазін Ю.А.
у абзаці другому частини першої статті 156 Регламенту Верховної Ради України, затвердженому Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» виключити слова «та/або з порушенням встановлених вимог, «.
 
Відхилено   2. Пропозиції, направлені до комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, після 1 жовтня року, що передує плановому, та/або з порушенням встановлених вимог, не розглядаються.
 
201. 2. Рахункова палата за дорученням Верховної Ради проводить експертизу проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік і до 1 жовтня року, що передує плановому, подає свої висновки Верховній Раді.
 
   3. Рахункова палата за дорученням Верховної Ради проводить експертизу проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік і до 1 жовтня року, що передує плановому, подає свої висновки Верховній Раді.
 
202. 3. Комітет, до предмета відання якого належать питання бюджету, не пізніше 15 жовтня року, що передує плановому, розглядає пропозиції до проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік і готує Висновки та пропозиції до нього (які викладаються у вигляді проекту постанови Верховної Ради України), а також таблицю пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи з урахуванням вимог пунктів 1-3 частини першої статті 118 цього Регламенту. Показники, що містяться у Висновках та пропозиціях до проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік, мають бути збалансованими.
 
-92- Чорноволенко О.В.
У частині 3 статті 156 Регламенту Верховної Ради України, затвердженому Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» вилучити наступне речення «з урахуванням вимог пунктів 1-3 частини першої статті 118 цього Регламенту. Показники, що містяться у Висновках та пропозиціях до проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік, мають бути збалансованими».
 
Відхилено   4. Комітет, до предмета відання якого належать питання бюджету, не пізніше 15 жовтня року, що передує плановому, розглядає пропозиції до проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік, висновки Рахункової палати і готує висновки та пропозиції до нього (які викладаються у вигляді проекту постанови Верховної Ради України), а також таблицю пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи з урахуванням вимог пунктів 1-3 частини першої статті 118 цього Регламенту. Інформація про день і час відповідних засідань комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, розміщується на офіційному веб-сайті цього комітету. Показники, що містяться у висновках та пропозиціях до проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік, мають бути збалансованими.
 
    -93- Баранов В.О.
абзац 8 підпункту 10 після першого речення доповнити реченням такого змісту: «Інформація про день і час відповідних засідань комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, розміщується на офіційному веб-сайті цього комітету»;
 
Враховано    
    -94- Кармазін Ю.А.
частину третю статті 156 Регламенту Верховної Ради України, затвердженому Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» викласти у наступній редакції:
«3. Комітет, до предмета відання якого належать питання бюджету, не пізніше 15 жовтня року, що передує плановому, розглядає пропозиції до проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік, висновки Рахункової палати і готує Висновки та пропозиції до нього (які викладаються у вигляді проекту постанови Верховної Ради України), а також таблицю пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи.», тобто включивши слова: «висновки Рахункової палати» та виключивши текст: «з урахуванням вимог пунктів 1-3 частини першої статті 118 цього Регламенту. Показники, що містяться у Висновках та пропозиціях до проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік, мають бути збалансованими.»
 
Враховано частково (щодо включення слів «висновки Рахункової палати»)   
203. 4. Проект постанови Верховної Ради щодо висновків та пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік, а також таблиця пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи надаються народним депутатам не пізніше ніж за два дні до розгляду Верховною Радою проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у першому читанні»;
 
-95- Чорноволенко О.В.
У частині 3 статті 156 Регламенту Верховної Ради України, затвердженому Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» слова «два дні» замінити словами «п’ять днів».
 
Відхилено   5. Проект постанови Верховної Ради щодо висновків та пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік, а також таблиця пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи надаються народним депутатам не пізніше ніж за два дні до розгляду Верховною Радою проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у першому читанні»;
 
    -96- Кармазін Ю.А.
у частині четвертій статті 156 Регламенту Верховної Ради України, затвердженому Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» слова: «два дні» змінити на слова: «п’ять днів».
 
Відхилено    
204. 11) у статті 157:
 
   12) у статті 157:
 
205. у частині першій цифри і слова в дужках « (25 жовтня, якщо проект закону був прийнятий до розгляду після повторного подання Кабінетом Міністрів України)» виключити;
 
   у частині першій цифри і слова « (25 жовтня, якщо проект закону був прийнятий до розгляду після повторного подання Кабінетом Міністрів України)» виключити;
 
206. частини шосту-чотирнадцяту замінити частинами шостою-десятою і викласти в такій редакції:
 
   частини шосту-чотирнадцяту замінити шістьма частинами такого змісту:
 
207. «6. Після завершення обговорення ставиться на голосування за основу підготовлений комітетом, до предмета відання якого належать питання бюджету, проект постанови Верховної Ради щодо висновків та пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік.
 
   «6. Після завершення обговорення ставиться на голосування за основу підготовлений комітетом, до предмета відання якого належать питання бюджету, проект постанови Верховної Ради щодо висновків та пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік.
 
208. 7. Після прийняття за основу проекту постанови Верховної Ради щодо висновків та пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік ставляться на голосування ті пропозиції, які комітет, до предмета відання якого належать питання бюджету, пропонує відхилити і на розгляді та голосуванні яких наполягають ініціатори їх внесення.
 
-97- Баранов В.О.
в абзаці 5 підпункту 11 слова «пропозиції, які комітет, до предмета відання якого належать питання бюджету, пропонує відхилити і на розгляді та голосуванні яких наполягають ініціатори їх внесення» замінити словами «включені до таблиці пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи пропозиції до проекту закону про Державний бюджет України, на розгляді та голосуванні яких наполягає народний депутат»;
 
Враховано   7. Після прийняття за основу проекту постанови Верховної Ради щодо висновків та пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік ставляться на голосування ті включені до таблиці пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи пропозиції до проекту закону про Державний бюджет України, на розгляді та голосуванні яких наполягає народний депутат.
 
209. 8. Якщо Верховною Радою не прийнято позитивного рішення на підтримку проекту постанови Верховної Ради щодо висновків та пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік за основу, проводиться постатейне голосування таких висновків та пропозицій, а також тих пропозицій, які комітет, до предмета відання якого належать питання бюджету, пропонує відхилити і на розгляді та голосуванні яких наполягають ініціатори їх внесення.
 
-98- Баранов В.О.
в абзаці 6 підпункту 11: слово «позитивного» виключити, слова «тих пропозицій, які комітет, до предмета відання якого належать питання бюджету, пропонує відхилити і на розгляді та голосуванні яких наполягають ініціатори їх внесення» замінити словами «тих включених до таблиці пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України, на розгляді та голосуванні яких наполягає народний депутат»;
 
Враховано   8. Якщо Верховною Радою не прийнято рішення на підтримку проекту постанови Верховної Ради щодо висновків та пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік за основу, проводиться постатейне голосування таких висновків та пропозицій, а також тих включених до таблиці пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України, на розгляді та голосуванні яких наполягає народний депутат.
 
210. 9. У разі якщо під час голосування були підтримані пропозиції, які призвели до змін висновків та пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік, підготовлених комітетом, до предмета відання якого належать питання бюджету, Верховна Рада може перенести не більш ніж на один день голосування в цілому проекту постанови Верховної Ради щодо висновків та пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік.
 
-99- Баранов В.О.
в абзаці 7 підпункту 11 слова «не більш ніж на один день» замінити словами «на визначений строк (але не більш ніж на два дні)»;
 
Враховано   9. У разі якщо під час голосування були підтримані пропозиції, які призвели до змін висновків та пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік, підготовлених комітетом, до предмета відання якого належать питання бюджету, Верховна Рада може перенести на визначений строк (але не більш як на два дні) голосування в цілому проекту постанови Верховної Ради щодо висновків та пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік.
 
211. 10. Проект закону про Державний бюджет України на наступний рік вважається прийнятим у першому читанні, якщо на підтримку проекту постанови Верховної Ради щодо висновків та пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік проголосувала більшість народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради. Схвалені Верховною Радою висновки та пропозиції до проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік набувають статусу Бюджетних висновків Верховної Ради»;
 
-100- Баранов В.О.
в абзаці 8 підпункту 11 після слів «якщо на підтримку» доповнити словами «при голосуванні в цілому»;
 
Враховано   10. Проект закону про Державний бюджет України на наступний рік вважається прийнятим у першому читанні, якщо на підтримку під час голосування в цілому проекту постанови Верховної Ради щодо висновків та пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік проголосувала більшість народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради. Схвалені Верховною Радою висновки та пропозиції до проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік набувають статусу Бюджетних висновків Верховної Ради.
11. Якщо на підтримку під час голосування в цілому проекту постанови Верховної Ради щодо висновків та пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік не отримано необхідної кількості голосів народних депутатів, Верховна Рада може прийняти рішення про направлення цього проекту постанови до комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, для підготовки до повторного розгляду Верховною Радою з урахуванням зауважень, висловлених під час розгляду цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради (з визначенням строків такої підготовки)»;
 
    -101- Баранов В.О.
підпункт 11 доповнити абзацом такого змісту:
«11. Якщо на підтримку при голосуванні в цілому проекту постанови Верховної Ради щодо висновків та пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік не отримано необхідної кількості голосів народних депутатів, Верховна Рада може прийняти рішення про направлення цього проекту постанови до комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, для підготовки до повторного розгляду Верховною Радою з урахуванням зауважень, висловлених під час розгляду цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради (з визначенням строків такої підготовки)»;
 
Враховано    
212. 12) текст статті 158 викласти в такій редакції:
 
   13) текст статті 158 викласти в такій редакції:
 
213. «1. Після прийняття проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у першому читанні Кабінет Міністрів України за участю уповноважених представників комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, готує та у 14-денний строк, але не пізніше 3 листопада року, що передує плановому, подає до Верховної Ради проект закону про Державний бюджет України на наступний рік, підготовлений відповідно до Бюджетних висновків Верховної Ради, і порівняльну таблицю щодо їх врахування з вмотивованими поясненнями стосовно неврахованих положень Бюджетних висновків Верховної Ради.
 
-102- Баранов В.О.
підпункт 12 доповнити абзацом 3 такого змісту:
«2. Поданий Кабінетом Міністрів України проект закону про Державний бюджет України на наступний рік, підготовлений відповідно до Бюджетних висновків Верховної Ради, і порівняльна таблиця щодо їх врахування надаються народним депутатам не пізніш як за десять днів до розгляду питання на пленарному засіданні Верховної Ради»,
відповідно абзаци 3-12 вважати абзацами 4-13, змінивши відповідно нумерацію частин статті;
 
Враховано   «1. Після прийняття проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у першому читанні Кабінет Міністрів України за участю уповноважених представників комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, готує та у 14-денний строк, але не пізніше 3 листопада року, що передує плановому, подає до Верховної Ради проект закону про Державний бюджет України на наступний рік, підготовлений відповідно до Бюджетних висновків Верховної Ради, і порівняльну таблицю щодо їх врахування з вмотивованими поясненнями стосовно неврахованих положень Бюджетних висновків Верховної Ради.
2. Поданий Кабінетом Міністрів України проект закону про Державний бюджет України на наступний рік, підготовлений відповідно до Бюджетних висновків Верховної Ради, і порівняльна таблиця щодо їх врахування надаються народним депутатам не пізніш як за десять днів до розгляду питання на пленарному засіданні Верховної Ради.
 
214. 2. Комітет, до предмета відання якого належить питання бюджету, після подання Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік, підготовленого до другого читання, аналізує стан врахування у цьому законопроекті Бюджетних висновків Верховної Ради та готує пропозиції щодо розгляду проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у другому читанні. При цьому, пропозиції народних депутатів, комітетів до проекту закону про Державний бюджет України, підготовленого до другого читання, не розглядаються.
 
-103- Баранов В.О.
в абзаці 3 підпункту 12 слова «аналізує стан врахування у цьому законопроекті Бюджетних висновків Верховної Ради та готує пропозиції щодо розгляду проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у другому читанні» замінити словами «готує висновок щодо врахування у цьому законопроекті Бюджетних висновків Верховної Ради»;
 
Враховано   3. Комітет, до предмета відання якого належить питання бюджету, після подання Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік, підготовленого до другого читання, готує висновок щодо врахування у цьому законопроекті Бюджетних висновків Верховної Ради. При цьому, пропозиції народних депутатів, комітетів до проекту закону про Державний бюджет України, підготовленого до другого читання, не розглядаються.
 
    -104- Кармазін Ю.А.
у частині другій статті 158 Регламенту Верховної Ради України, затвердженому Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» виключити останнє речення.
 
Відхилено    
215. 3. Розгляд у другому читанні проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік завершується не пізніше 20 листопада року, що передує плановому. У другому читанні приймаються: граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) державного бюджету, граничний обсяг державного боргу та граничний обсяг надання державних гарантій; загальна сума доходів, видатків та кредитування державного бюджету; розмір мінімальної заробітної плати на відповідний бюджетний період, розмір прожиткового мінімуму на відповідний бюджетний період у розрахунку на місяць на одну особу, а також окремо для основних соціальних і демографічних груп населення та рівень забезпечення прожиткового мінімуму на відповідний бюджетний період; бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів та інші положення, необхідні для формування місцевих бюджетів.
 
   4. Розгляд у другому читанні проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік завершується не пізніше 20 листопада року, що передує плановому. У другому читанні приймаються: граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) державного бюджету, граничний обсяг державного боргу та граничний обсяг надання державних гарантій; загальна сума доходів, видатків та кредитування державного бюджету; розмір мінімальної заробітної плати на відповідний бюджетний період, розмір прожиткового мінімуму на відповідний бюджетний період у розрахунку на місяць на одну особу, а також окремо для основних соціальних і демографічних груп населення та рівень забезпечення прожиткового мінімуму на відповідний бюджетний період; бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів та інші положення, необхідні для формування місцевих бюджетів.
 
216. 4. Розгляд у другому читанні проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік починається з доповіді Міністра фінансів України щодо доопрацьованого з урахуванням Бюджетних висновків Верховної Ради цього законопроекту.
 
   5. Розгляд у другому читанні проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік починається з доповіді Міністра фінансів України щодо доопрацьованого з урахуванням Бюджетних висновків Верховної Ради цього законопроекту.
 
217. 5. Голова комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, доповідає пропозиції комітету щодо розгляду проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у другому читанні (у тому числі висновки щодо врахування Бюджетних висновків Верховної Ради у підготовленому до другого читання законопроекті).
 
-105- Чорноволенко О.В.
Частину 5 статті 158 Регламенту Верховної Ради України, затвердженому Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» викласти в наступній редакції «5. Голова комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, доповідає висновки комітету щодо врахування Бюджетних висновків Верховної Ради Кабінетом Міністрів України при підготовці проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік до другого читання.».
 
Враховано в уточненій редакції  6. Голова комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, доповідає висновок комітету щодо врахування Бюджетних висновків Верховної Ради у підготовленому до другого читання законопроекті.
 
    -106- Баранов В.О.
в абзаці 6 підпункту 12 слова «пропозиції комітету щодо розгляду проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у другому читанні (у тому числі висновки» замінити словами «висновок комітету»;
 
Враховано    
218. 6. Після доповідей Міністра фінансів України та голови комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, проводиться обговорення в порядку, визначеному главою 5 цього Регламенту.
 
-107- Баранов В.О.
в абзаці 7 підпункту 12 слово і цифру «главою 5» замінити словом і цифрами «статтею 30»;
 
Враховано   7. Після доповідей Міністра фінансів України та голови комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, проводиться обговорення в порядку, визначеному статтею 30 цього Регламенту.
 
    -108- Кармазін Ю.А.
Частину шосту статті 158 Регламенту Верховної Ради України, затвердженому Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» викласти у наступній редакції:
«6. Після доповідей Міністра фінансів України та голови комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, слово для виступу в порядку, визначеному цим Регламентом, надається представникам депутатських фракцій. Після закінчення виступів представників депутатських фракцій Верховна Рада переходить до постатейного голосування поданого на друге читання Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік.»
 
Відхилено    
219. 7. Після обговорення Верховна Рада проводить голосування щодо прийняття у другому читанні проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік з урахуванням пропозицій комітету, до предмета відання якого належить питання бюджету, щодо розгляду цього законопроекту у другому читанні. У разі прийняття проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у другому читанні проводиться голосування про прийняття цього законопроекту в цілому.
 
-109- Чорноволенко О.В.
Частину сьому статті 158 викласти в наступній редакції:
«7. Після закінчення виступів представників депутатських фракцій Верховна Рада переходить до постатейного голосування поданого на друге читання Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік.».
 
Відхилено   8. Після обговорення Верховна Рада проводить голосування щодо прийняття у другому читанні проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік з урахуванням висновку комітету, до предмета відання якого належить питання бюджету, щодо врахування у цьому законопроекті Бюджетних висновків Верховної Ради. У разі прийняття проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у другому читанні проводиться голосування про прийняття цього законопроекту в цілому.
 
    -110- Баранов В.О.
в абзаці 8 підпункту 12 слова «пропозицій комітету, до предмета відання якого належить питання бюджету, щодо розгляду цього законопроекту у другому читанні» замінити словами «висновку комітету, до предмета відання якого належить питання бюджету, щодо врахування у цьому законопроекті Бюджетних висновків Верховної Ради»;
 
Враховано    
    -111- Кармазін Ю.А.
частину сьому статті 158 Регламенту Верховної Ради України, затвердженому Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» викласти у наступній редакції:
«7. Після постатейного голосування Верховна Рада проводить голосування щодо прийняття у другому читанні або направлення до Кабінету Міністрів України для підготовки на повторне друге читання проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік з урахуванням пропозицій комітету, до предмета відання якого належить питання бюджету, щодо розгляду цього законопроекту у другому читанні.».
 
Враховано частково (щодо можливості направлення законопроекту до КМУ для підготовки на повторне друге читання – у ч.12 цієї статті Регламенту ВРУ)   
220. 8. Якщо Верховною Радою не прийнято позитивного рішення про прийняття проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у другому читанні, проводиться голосування статей, на розгляді і голосуванні яких наполягають народні депутати.
 
-112- Чорноволенко О.В.
Частину 8 статті 158 Регламенту Верховної Ради України, затвердженому Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» викласти в наступній редакції «8. За результатами постатейного голосування проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік Верховною Радою може бути прийнято рішення про прийняття його в другому читанні або направлення до Кабінету Міністрів України для підготовки на повторне друге читання.».
 
Враховано частково (щодо можливості направлення законопроекту до КМУ для підготовки на повторне друге читання – у ч.12 цієї статті Регламенту ВРУ)  9. Якщо Верховною Радою не прийнято рішення про прийняття проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у другому читанні, проводиться розгляд і голосування статей, на розгляді і голосуванні яких наполягають народні депутати.
 
    -113- Баранов В.О.
В абзаці 9 підпункту 12: слово «позитивного» виключити, слова «проводиться голосування» замінити словами «проводиться розгляд і голосування»;
 
Враховано    
    -114- Кармазін Ю.А.
Виключити частину восьму статті 158 Регламенту Верховної Ради України, затвердженому Законом України «Про Регламент Верховної Ради України».
 
Відхилено    
221. 9. У разі якщо під час голосування статей показники проекту бюджету залишаються збалансованими, ставиться на голосування прийняття проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у другому читанні та в цілому.
 
-115- Кармазін Ю.А.
Виключити частину дев’яту статті 158 Регламенту Верховної Ради України, затвердженому Законом України «Про Регламент Верховної Ради України».
 
Відхилено   10. У разі якщо під час голосування статей показники проекту бюджету залишаються збалансованими, ставиться на голосування прийняття проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у другому читанні та в цілому.
 
222. 10. У разі якщо під час голосування статей показники проекту бюджету стали розбалансованими, Верховна Рада відкладає не більш ніж на один день голосування щодо прийняття проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у другому читанні для забезпечення збалансованості показників проекту бюджету комітетом, до предмета відання якого належать питання бюджету.
 
-116- Чорноволенко О.В.
У частині 10 статті 158 Регламенту Верховної Ради України, затвердженому Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» слова «на один день» замінити словами «на п’ять днів».
 
Враховано частково   11. У разі якщо під час голосування статей показники проекту бюджету стали розбалансованими, Верховна Рада відкладає на визначений строк (але не більш як на два дні) голосування щодо прийняття проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у другому читанні для забезпечення збалансованості показників проекту бюджету комітетом, до предмета відання якого належать питання бюджету.
12. Якщо не прийнято рішення про прийняття проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у другому читанні за результатами голосування відповідно до частин дев’ятої-одинадцятої цієї статті, Верховна Рада може прийняти рішення про направлення цього законопроекту до Кабінету Міністрів України для підготовки на повторне друге читання (з визначенням строків та критеріїв такої підготовки).
 
    -117- Баранов В.О.
в абзаці 11 підпункту 12 слова «не більш ніж на один день» замінити словами «на визначений строк (але не більш ніж на два дні)»;
 
Враховано    
    -118- Кармазін Ю.А.
Виключити частину десяту статті 158 Регламенту Верховної Ради України, затвердженому Законом України «Про Регламент Верховної Ради України».
 
Відхилено    
    -119- Баранов В.О.
підпункт 12 доповнити абзацом 12 такого змісту:
«__. Якщо не прийнято рішення про прийняття проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у другому читанні за наслідками голосування відповідно до частин дев’ятої-одинадцятої цієї статті, Верховна Рада може прийняти рішення про направлення цього законопроекту до Кабінету Міністрів України для підготовки на повторне друге читання (з визначенням строків та критеріїв такої підготовки)»,
відповідно абзац 12 вважати абзацом 13, змінивши відповідно нумерацію частин статті;
 
Враховано    
223. 11. Якщо під час прийняття проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у другому читанні в тексті цього законопроекту виникають суперечності, які виключають можливість застосування його норм після остаточного прийняття та набрання чинності, розгляд відповідних статей законопроекту переноситься на третє читання»;
 
-120- Баранов В.О.
в абзаці 12 підпункту 12 після слова «суперечності» доповнити словами «і помилки»;
 
Враховано   13. Якщо під час прийняття проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у другому читанні в тексті цього законопроекту виникають суперечності і помилки, які виключають можливість застосування його норм після остаточного прийняття та набрання чинності, розгляд відповідних статей законопроекту переноситься на третє читання»;
 
    -121- Кармазін Ю.А.
Частину одинадцяту статті 158 Регламенту Верховної Ради України, затвердженому Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» викласти у наступній редакції:
«11. Не прийняті під час голосування в другому читанні статті проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік переносяться на розгляд у третьому читанні.».
 
Відхилено    
224. 13) статтю 159 викласти в такій редакції:
 
   14) статтю 159 викласти в такій редакції:
 
225. «Стаття 159. Підготовка та розгляд проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у третьому читанні
 
   «Стаття 159. Підготовка та розгляд проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у третьому читанні
 
226. 1. Відповідно до рішення Верховної Ради про прийняття проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у другому читанні комітет, до предмета відання якого належать питання бюджету, не пізніше 25 листопада року, що передує плановому, готує його до третього читання.
 
-122- Чорноволенко О.В.
У частині 1 статті 159 Регламенту Верховної Ради України, затвердженому Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» слова «25 листопада» замінити словами «15 грудня».
 
Відхилено   1. Відповідно до рішення Верховної Ради про прийняття проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у другому читанні комітет, до предмета відання якого належать питання бюджету, не пізніше 25 листопада року, що передує плановому, готує його до третього читання.
 
227. 2. Комітет, до предмета відання якого належать питання бюджету, готує пропозиції щодо розгляду проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у третьому читанні та подає порівняльну таблицю статей, розгляд яких перенесено на третє читання, та остаточну редакцію законопроекту. Після прийняття проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у другому читанні пропозиції народних депутатів, комітетів до нього не розглядаються.
 
-123- Баранов В.О.
перше речення абзацу 4 підпункту 13 викласти у такій редакції: «Комітет, до предмета відання якого належать питання бюджету, готує пропозиції щодо усунення суперечностей і помилок у тексті статей проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік, розгляд яких перенесено на третє читання, та подає порівняльну таблицю таких статей і остаточну редакцію законопроекту»;
 
Враховано   2. Комітет, до предмета відання якого належать питання бюджету, готує пропозиції щодо усунення суперечностей і помилок у тексті статей проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік, розгляд яких перенесено на третє читання, та подає порівняльну таблицю таких статей і остаточну редакцію законопроекту. Після прийняття проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у другому читанні пропозиції народних депутатів, комітетів до нього не розглядаються.
3. Остаточна редакція проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік та порівняльна таблиця статей, розгляд яких перенесено на третє читання, надаються народним депутатам не пізніш як за п’ять днів до розгляду питання на пленарному засіданні Верховної Ради.
 
    -124- Баранов В.О.
підпункт 13 доповнити абзацом 5 такого змісту:
«3. Остаточна редакція проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік та порівняльна таблиця статей, розгляд яких перенесено на третє читання, надаються народним депутатам не пізніш як за п’ять днів до розгляду питання на пленарному засіданні Верховної Ради.»,
відповідно абзаци 5-8 вважати абзацами 6-9, змінивши відповідно нумерацію частин статті;
 
Враховано    
228. 3. Третє читання проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік починається з доповіді голови комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, та співдоповіді Міністра фінансів України про пропозиції щодо розгляду проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у третьому читанні.
 
-125- Баранов В.О.
в абзаці 5 підпункту 13 слова «щодо розгляду проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у третьому читанні» замінити словами «щодо усунення суперечностей і помилок у тексті статей проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік»;
 
Враховано   4. Третє читання проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік починається з доповіді голови комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, та співдоповіді Міністра фінансів України про пропозиції щодо усунення суперечностей і помилок у тексті статей проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік.
 
229. 4. Після доповіді та співдоповіді проводиться голосування пропозицій комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, щодо розгляду проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у третьому читанні та прийняття проекту закону в цілому.
 
-126- Баранов В.О.
в абзаці 6 підпункту 13 слова «щодо розгляду проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у третьому читанні» замінити словами «щодо усунення суперечностей і помилок у тексті статей проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік»;
 
Враховано   5. Після доповіді та співдоповіді проводиться голосування пропозицій комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, щодо усунення суперечностей і помилок у тексті статей проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік та прийняття проекту закону в цілому.
 
230. 5. У разі якщо рішення про прийняття проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік із запропонованими пропозиціями комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, в цілому не прийнято, проводиться голосування щодо кожної пропозиції, запропонованої комітетом, до предмета відання якого належать питання бюджету.
 
-127- Баранов В.О.
абзац 7 підпункту 13 викласти у такій редакції:
«__. У разі неприйняття проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у цілому цей законопроект за рішенням Верховної Ради направляється на повторне третє читання з визначенням строків його наступного розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради»
 
Враховано   6. У разі неприйняття проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у цілому цей законопроект за рішенням Верховної Ради направляється на повторне третє читання з визначенням строків його наступного розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради.
 
    -128- Кармазін Ю.А.
Частину шосту статті 159 Регламенту Верховної Ради України, затвердженому Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» залишити у чинній редакції, а саме:
«6. У разі неприйняття проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у цілому цей проект закону за рішенням Верховної Ради направляється на повторне третє читання з визначенням строків його наступного розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради. Якщо таке рішення не прийнято, проект закону про Державний бюджет України на наступний рік вважається відхиленим. У такому випадку, а також у разі неприйняття зазначеного законопроекту у повторному третьому читанні Верховна Рада приймає рішення (з установленням строків) щодо підготовки Кабінетом Міністрів України нового проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік.».
 
Враховано частково (щодо направлення на повторне третє читання)   
231. 6. Закон про Державний бюджет України приймається Верховною Радою України до 1 грудня року, що передує плановому»;
 
   7. Закон про Державний бюджет України приймається Верховною Радою України до 1 грудня року, що передує плановому»;
 
232. 14) у статті 160:
 
   15) у статті 160:
 
233. у частині першій слова «бюджетного року» замінити словами «бюджетного періоду»;
 
   у частині першій слова «бюджетного року» замінити словами «бюджетного періоду»;
 
234. частину третю викласти в такій редакції:
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
235. «3. Внесення змін до закону про Державний бюджет України здійснюється за процедурою, визначеною розділом ІV цього Регламенту, з урахуванням особливостей, визначених у цій статті. Проект закону про внесення змін до закону про Державний бюджет України розглядається комітетом, до предмета відання якого належать питання бюджету»;
 
   «3. Внесення змін до закону про Державний бюджет України здійснюється за процедурою, визначеною розділом ІV цього Регламенту, з урахуванням особливостей, визначених у цій статті. Проект закону про внесення змін до закону про Державний бюджет України розглядається комітетом, до предмета відання якого належать питання бюджету»;
 
236. у частині четвертій слова «доходів» та «видатків» замінити відповідно словами «надходжень» та «витрат»;
 
   у частині четвертій слова «доходів» та «видатків» замінити відповідно словами «надходжень» та «витрат»;
 
237. 15) у статті 161:
 
   16) у статті 161:
 
238. у назві статті слова «Державного бюджету України» замінити словами «закону про Державний бюджет України»;
 
   у назві слова «Державного бюджету України» замінити словами «закону про Державний бюджет України»;
 
239. у частині другій слова «Державне казначейство України» замінити словами «Уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів»;
 
   у частині другій слова «Державне казначейство України» замінити словами «Уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів»;
 
240. частину третю викласти в такій редакції:
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
241. «Зведені показники місячних звітів про виконання бюджетів подаються уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів Верховній Раді не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним»;
 
   «3. Зведені показники місячних звітів про виконання бюджетів подаються уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів Верховній Раді не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним»;
 
242. у частині четвертій слова «Державним казначейством України» замінити словами «уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів»;
 
-129- Баранов В.О.
підпункт 15 після абзацу 6 доповнити новим абзацом такого змісту:
«у частині п’ятій слово «травня» замінити словом «квітня»;
 
Враховано   у частині четвертій слова «Державним казначейством України» замінити словами «уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів»;
у частині п’ятій слово «травня» замінити словом «квітня»;
 
243. частину шосту викласти у такій редакції:
 
   частину шосту викласти в такій редакції:
 
244. «6. Комітет, до предмета відання якого належать питання бюджету, у двотижневий строк з дня отримання відповідних висновків та пропозицій Рахункової палати готує та подає на розгляд Верховної Ради проект рішення щодо річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України»;
 
-130- Баранов В.О.
в абзаці 8 підпункту 15 слово «рішення» замінити словом «постанови»;
 
Враховано   «6. Комітет, до предмета відання якого належать питання бюджету, у двотижневий строк з дня отримання відповідних висновків та пропозицій Рахункової палати готує та подає на розгляд Верховної Ради проект постанови щодо річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України»;
 
245. 16) статтю 162 викласти в такій редакції:
 
   17) статтю 162 викласти в такій редакції:
 
246. «Стаття 162. Розгляд річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України
 
   «Стаття 162. Розгляд річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України
 
247. 1. Розгляд звіту про виконання закону про Державний бюджет України відбувається за процедурою повного обговорення (стаття 30 цього Регламенту) з урахуванням особливостей, визначених у цій статті.
 
   1. Розгляд звіту про виконання закону про Державний бюджет України відбувається за процедурою повного обговорення (стаття 30 цього Регламенту) з урахуванням особливостей, визначених у цій статті.
 
248. 2. Річний звіт про виконання закону про Державний бюджет України у Верховній Раді представляє Міністр фінансів України.
 
   2. Річний звіт про виконання закону про Державний бюджет України у Верховній Раді представляє Міністр фінансів України.
 
249. 3. Із співдоповіддю про виконання закону про Державний бюджет України виступають голова комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, та Голова Рахункової палати. На такому пленарному засіданні за процедурним рішенням Верховної Ради можуть бути заслухані головні розпорядники коштів державного бюджету щодо результатів виконання бюджетних програм за звітний період.
 
-131- Чорноволенко О.В.
У частині 3 статті 162 Регламенту Верховної Ради України, затвердженому Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» слова «можуть бути» замінити словами «мають бути».
 
Відхилено   3. Із співдоповіддю про виконання закону про Державний бюджет України виступають голова комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, та Голова Рахункової палати. На такому пленарному засіданні за процедурним рішенням Верховної Ради можуть бути заслухані головні розпорядники коштів державного бюджету щодо результатів виконання бюджетних програм за звітний період.
 
250. 4. За результатами розгляду Верховна Рада приймає постанову щодо річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України».
 
-132- Баранов В.О.
в абзаці 6 підпункту 16 слово «постанову» замінити словом «рішення»;
 
Враховано   4. За результатами розгляду Верховна Рада приймає рішення щодо річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України».
 
251. 5. Визнати такими, що втратили чинність:
 
   ІІ. Визнати такими, що втратили чинність:
 
252. Закон України «Про державний внутрішній борг України» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 41, ст. 598; 2000 р., № 35, ст. 282; 2002 р., № 12-13, ст. 92; 2003 р., № 10-11, ст. 86; 2004 р., № 17-18, ст. 250; 2005 р., № 7-8, ст. 162, №№ 17-19, ст. 267);
 
   Закон України «Про державний внутрішній борг України» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 41, ст. 598; 2000 р., № 35, ст. 282; 2002 р., № 12-13, ст. 92; 2003 р., № 10-11, ст. 86; 2004 р., № 17-18, ст. 250; 2005 р., № 7-8, ст. 162, №№ 17-19, ст. 267);
 
253. Постанову Верховної Ради України від 16 вересня 1992 року № 2605-ХІІ «Про введення в дію Закону України «Про державний внутрішній борг України» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 41, ст. 599).
 
   Постанову Верховної Ради України від 16 вересня 1992 року № 2605-ХІІ «Про введення в дію Закону України «Про державний внутрішній борг України» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 41, ст. 599).
 
254. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування, крім підпунктів 18, 19, 21, 22, 25 і 27 пункту 1 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2012 року.

-133- Лук'янов В.В.
у розділі ІІ слова і цифри «підпунктів 18, 19, 21, 22, 25 і 27» замінити словами і цифрами «підпунктів 18, 19, підпункту «б» підпункту 20, підпунктів 22, 23, 27 і 29» і внести необхідні техніко-юридичні і редакційні уточнення до тексту законопроекту.
 
Враховано   ІІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпунктів 18, 19, підпункту «б» підпункту 20, підпунктів 22, 23, 27 і 29 пункту 1 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2012 року, та абзаців третього і четвертого підпункту 12 пункту 1 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2013 року.