Кількість абзаців - 6 Таблиця поправок


Про внесення зміни до статті 151 Земельного кодексу України щодо спрощення процедури надання земельних ділянок для потреб, пов'язаних з користуванням надрами (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення зміни до статті 151 Земельного кодексу України щодо спрощення процедури надання земельних ділянок для потреб, пов’язаних з користуванням надрами
 
-1- Сідельник І.І.
Бевзенко В.Ф.
Шпенов Д.Ю.
Назву законопроекту викласти у такій редакції: « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури надання земельних ділянок для потреб, пов‘язаних з користуванням надрами»
 
Враховано   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури надання земельних ділянок для потреб, пов‘язаних з користуванням надрами
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. У частині четвертій статті 151 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27) слова “погодження місця розташування об’єкта не проводиться” замінити словами “а також для потреб, пов’язаних з користуванням надрами відповідно до отриманих спеціальних дозволів чи гірничих відводів, погодження місця розташування об’єкта не проводиться”.
 
-2- Кармазін Ю.А.
У частині четвертій слова: «з користуванням надрами» замінити словами: «із видобуванням корисних копалин» і далі за текстом.
 
Враховано редакційно   1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):
1) частину четверту статті 151 викласти в такій редакції:
«4. У разі вилучення (викупу) земельних ділянок під об‘єкти містобудування, розміщення яких визначено містобудівною або землевпорядною документацією (генеральні плани населених пунктів, проекти детального планування, інша містобудівна документація, техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень, проекти землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів тощо), а також для потреб, пов’язаних з користуванням надрами відповідно до отриманих спеціальних дозволів чи гірничих відводів, та під розміщення та обслуговування об‘єктів, пов‘язаних із видобуванням корисних копалин, погодження місця розташування об’єкта не проводиться»;
2) абзац перший підпункту «б» пункту 15 розділу Х «Перехідні положення» доповнити словами «а також відчуження, зміну цільового призначення (використання) земельних ділянок над покладами корисних копалин загальнодержавного значення (у межах площ, необхідних для їх видобування) власникам спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами».
2. У Законі України «Про відчуження земельних ділянок , інших об‘єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 1, ст. 2):
1) у частині першій статті 1:
1) абзац п’ятий після слів «держави чи територіальної громади» доповнити словами «або юридичної особи»;
2) абзаци другий та четвертий після слів «державну чи комунальну» доповнити словами «або приватну»;
2) статтю 6 доповнити частиною другою такого змісту:
« 2. У разі ініціювання викупу земельної ділянки, інших об‘єктів нерухомого майна, що на них розміщені, для суспільних потреб особами, які отримали спеціальний дозвіл (ліцензію) на користування надрами, фінансування заходів щодо відчуження земельних ділянок, інших об‘єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності може здійснюватися за рахунок коштів цих осіб.
При передачі викуплених у державну чи комунальну власність для суспільних потреб земельних ділянок в оренду, для розміщення та обслуговування об‘єктів, пов‘язаних із видобуванням корисних копалин, особам, які отримали спеціальний дозвіл (ліцензію) на користування надрами і здійснили фінансування заходів з їх викупу, зазначені особи за погодженням з відповідним органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування мають право на зменшення орендної плати за такі земельні ділянки в межах сплачених ними коштів, але не нижче мінімального розміру орендної плати, встановленого законом»;
3) абзац другий частини другої статті 7 викласти в такій редакції:
«Місце розташування об'єкта, під розміщення якого здійснюється викуп земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, погоджується в порядку та випадках, визначених статтею 151 Земельного кодексу України»;
4) частину першу статті 12 доповнити абзацом такого змісту:
«У разі фінансування заходів щодо викупу земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, для суспільних потреб за рахунок коштів осіб, які отримали спеціальний дозвіл (ліцензію) на користування надрами, договір купівлі-продажу (міни) може укладатися між власником (власниками) земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, та цими особами»;
5) частину другу статті 14 доповнити абзацом такого змісту:
«У разі фінансування заходів щодо викупу земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, для суспільних потреб за рахунок коштів осіб, які отримали спеціальний дозвіл (ліцензію) на користування надрами, відшкодування збитків завданих фізичним та юридичним особам - власникам та користувачам суміжних земельних ділянок здійснюється за рахунок коштів цих осіб»;
6) у статті 15 слова «державну чи комунальну» замінити словами «державну, комунальну чи приватну»;
7) у статті 16:
а) частину четверту після слів «чи територіальної громади» доповнити словами «або особи, зазначеної у частині другій статті 6 цього Закону»;
б) частину п’яту після слів «рішення про відчуження земельної ділянки» доповнити словами «або особою, зазначеною у частині другій статті 6 цього Закону»;
8) абзаци перший та другий частини першої статті 18 після слів «держави чи територіальної громади» доповнити словами «або особи, зазначеної у частині другій статті 6 цього Закону»;
9) у частині шостій статті 19 слова «в договорі, що укладається між органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування і попереднім власником або його спадкоємцем (правонаступником)» замінити словами «в договорі, що укладається між попереднім власником або його спадкоємцем (правонаступником) та органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування (а у разі, якщо земельна ділянка, інші об'єкти нерухомого майна, що на ній розміщені, були передані у власність іншим особам для забезпечення суспільних потреб - із їх новим власником)».
 
    -3- Лук'янчук Р.В.
У частині четвертій слова: «потреби, пов‘язані із користуванням надрами» замінити «розміщення, будівництво об‘єктів, пов‘язаних з видобуванням корисних копалин, нафтових і газових свердловин» і далі за текстом.
 
Враховано редакційно    
    -4- Шпенов Д.Ю.
У частині четвертій статті 151 слова «а також для потреб, пов‘язаних з користуванням надрами відповідно до отриманих спеціальних дозволів чи гірничих відводів, погодження місця розташування об‘єкта не проводиться» замінити словами «а також під розміщення та обслуговування об‘єктів, пов‘язаних із видобуванням корисних копалин».
 
Враховано редакційно    
    -5- Яворівський В.О.
Частину четверту статті 151 Земельного кодексу України викласти у такій редакції: «У разі вилучення (викупу) земельних ділянок під об‘єкти містобудування, розміщення яких визначено містобудівною або землевпорядною документацією (генеральні плани населених пунктів, проекти детального планування, інша містобудівна документація, техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно- територіальних утворень, проекти землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів тощо), а також для потреб, пов‘язаних із користуванням надрами (будівництво та обслуговування нафтових і газових свердловин та виробничих споруд, необхідних для їх експлуатації, споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва), відповідно до отриманих спеціальних дозволів чи гірничих відводів, погодження місця розташування об‘єкта не проводиться.
 
Враховано редакційно    
    -6- Шпенов Д.Ю.
Після частини одинадцятої статті 151 доповнити новою частиною такого змісту: «12. Якщо погодження місця розташування об‘єкту не провадиться у випадках, визначених частинами першою та четвертою цієї статті, особа, зацікавлена у вилученні (викупі) земельної ділянки, звертається до органу державної влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування з клопотанням про надання дозволу на розробку документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки. До клопотання додаються: обґрунтування необхідності вилучення (викупу) і/або відведення земельної ділянки, зазначене на відповідному графічному матеріалі бажане місце розташування об‘єкту з орієнтованими розмірами земельної ділянки, копії установчих документів, спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами.
Відповідний орган державної влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим або орган місцевого самоврядування згідно із своїми повноваженнями в місячний строк розглядає клопотання та надає дозвіл на розробку документації із землеустрою відносно відведення земельної ділянки чи вмотивоване рішення про відмову.».
У зв‘язку з цим частину дванадцяту вважати відповідно частиною тринадцятою.
 
Відхилено (Пропозиція не узгоджується із змістом даної статті. Порядок надання та вилучення земельних ділянок встановлено ст. 123, 149 Земельного кодексу України)   
    -7- Сідельник І.І.
У пункті 15 Розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст.27) абзац перший підпункту «б» після слів «вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб» доповнити словами «а також відчуження чи зміни цільового призначення (використання) земельних ділянок над покладами корисних копалин загальнодержавного значення (в межах географічних координат вказаних у спеціальних дозволах) власникам спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами».
 
Враховано    
    -8- Сідельник І.І.
Доповнити статтю 6 Закону України «Про відчуження земельних ділянок , інших об‘єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності» (Відомості Верховної Ради України, 2010, № 1, ст. 2) частиною другою такого змісту:
« 2. У разі ініціювання викупу земельної ділянки, інших об‘єктів нерухомого майна, що на них розміщені, для суспільних потреб особами, які отримали спеціальний дозвіл (ліцензію) на користування надрами, фінансування заходів щодо відчуження земельних ділянок, інших об‘єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності може здійснюватися за рахунок коштів цих осіб.
 
Враховано    
    -9- Сідельник І.І.
У випадку надання викуплених для суспільних потреб земельних ділянок в оренду, для розміщення та обслуговування об‘єктів, пов‘язаних із видобуванням корисних копалин, особам, які отримали спеціальний дозвіл (ліцензію) на користування надрами і здійснили фінансування заходів з викупу, зазначені особи мають право на зменшення орендної плати за землю в межах сплачених ними коштів та в порядку узгодженому з відповідним органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування, але не нижче встановленого законом мінімального розміру орендної плати».
 
Враховано    
    -10- Бевзенко В.Ф.
Шпенов Д.Ю.
Доповнити законопроект наступними змінами до Закону України «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності» (Відомості Верховної Ради України, 2010, № 1, ст. 2):
1) абзац другий та четвертий частини першої статті 1 після слів «державну, комунальну» доповнити словами «чи приватну»;
2) абзац п’ятий частини першої статті 1 після слів «держави, територіальної громади» доповнити словами «або юридичної особи»;
3) статтю 6 доповнити частиною другою такого змісту:
«2. У разі ініціювання викупу земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, для суспільних потреб особами, які отримали спеціальний дозвіл (ліцензію) на користування надрами у випадках та в порядку, визначених статтею 151 Земельного кодексу України, фінансування заходів щодо відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності, можуть здійснюватися за рахунок коштів цих осіб.»;
4) абзац другий частини другої статті 7 викласти у такій редакції:
«Місце розташування об'єкта, під розміщення якого здійснюється викуп земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, погоджується в порядку та випадках, визначених статтею 151 Земельного кодексу України»
5) частину першу статті 12 доповнити абзацом такого змісту «У разі фінансування заходів щодо викупу земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені для суспільних потреб за рахунок коштів осіб, які отримали спеціальний дозвіл (ліцензію) на користування надрами, договір купівлі-продажу (міни) укладається між власником (власниками) земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, та цими особами.»;
6) частину другу статті 14 доповнити абзацом такого змісту «У разі фінансування заходів щодо викупу земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, для суспільних потреб за рахунок коштів осіб, які отримали спеціальний дозвіл (ліцензію) на користування надрами, відшкодування збитків завданих фізичним та юридичним особам - власникам та користувачам суміжних земельних ділянок здійснюється за рахунок коштів цих осіб.»;
7) у статті 15 слова: «державну чи комунальну» замінити словами: «державну, комунальну чи приватну».
8) у статті 16:
частину п’яту після слів: «відчуження земельної ділянки» доповнити словами: «або особа, зазначена у частині другій статті 6 цього Закону,»
частину четверту після слів «чи територіальної громади» доповнити словами «або особи, зазначеної у частині другій статті 6 цього Закону,»;
частину п’яту після слів «рішення про відчуження земельної ділянки,» доповнити словами «або особою, зазначеною у частині другій статті 6 цього Закону,»;
9) абзац перший та другий частини першої статті 18 після слів «держави чи територіальної громади» доповнити словами «або особи, зазначеної у частині другій статті 6 цього Закону,»;
10) у частині шостій статті 19 слова «в договорі, що укладається між органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування і попереднім власником або його спадкоємцем (правонаступником).» замінити словами «в договорі, що укладається між попереднім власником або його спадкоємцем (правонаступником) та органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування (а у разі, якщо земельна ділянка, інші об'єкти нерухомого майна, що на ній розміщені, були передані у власність іншим особам для забезпечення суспільних потреб - із їх новим власником).».
 
Враховано    
5. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-11- Круць М.Ф.
Пункт 2 законопроекту викласти у такій редакції: «Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування».
 
Враховано   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.