Кількість абзаців - 149 Таблиця поправок


Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги
 
   Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Основ законодавства України про охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19 із наступними змінами) такі зміни:
 
-1- Яценюк А.П.
Пропонується преамбулу Закону доповнити словами «а також надання громадянам медичної допомоги в разі втрати здоров‘я»
 
Відхилено   І. Внести до Основ законодавства України про охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19 із наступними змінами) такі зміни:
 
5. 1. У частині першій статті 3:
 
-2- Бахтеєва Т.Д.
Остаточну редакцію тексту статті 3 викласти з урахуванням чинної редакції Основ законодавства України про охорону здоров’я та змін, запропонованих суб’єктами права законодавчої ініціативи.
 
Враховано   1. Текст статті 3 викласти у такій редакції:
«У цих Основах та інших актах законодавства про охорону здоров'я основні поняття мають таке значення:
 
6. абзаци другий, четвертий і п’ятий викласти в такій редакції:
 
-3- Григорович Л.С.
Пропонується залишити в редакції чинного Закону.
 
Відхилено      
7. «здоров’я - стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад;
 
   здоров’я - стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад;
 
8. заклад охорони здоров’я - юридична особа будь-якої форми власності та організаційно-правової форми, основним завданням якої є забезпечення медичного обслуговування громадян на основі професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників, її відокремлений підрозділ, основним завданням якого є забезпечення медичного обслуговування громадян на основі професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників;
 
-4- Бахтеєва Т.Д.
Абзац третій статті 3 викласти у такій редакції:
«заклад охорони здоров’я – юридична особа будь-якої форми власності та організаційно-правової форми або її відокремлений підрозділ, основним завданням яких є забезпечення медичного обслуговування населення на основі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників»
 
Враховано   заклад охорони здоров’я – юридична особа будь-якої форми власності та організаційно-правової форми або її відокремлений підрозділ, основним завданням яких є забезпечення медичного обслуговування населення на основі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників;
 
    -5- Глазунов С.М.
Солошенко М.П.
У частині першій статті 3 законопроекту термін «заклад охорони здоров‘я» викласти в такій редакції:
«заклад охорони здоров‘я – юридична особа будь-якої форми власності, яка має відповідну ліцензію та акредитована в установленому порядку і основним завданням якої є забезпечення медичного обслуговування громадян на основі професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників».
 
Враховано частково    
    -6- Кармазін Ю.А.
Горбатюк А.О.
У частині першій статті 3 термін «заклад охорони здоров‘я» викласти у такій редакції:
«заклад охорони здоров’я – юридична особа будь-якої форми власності та організаційно-правової форми (відокремлений чи структурний підрозділ іншої юридичної особи), основним завданням якої є забезпечення медичного обслуговування громадян на основі професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників».
 
Враховано частково    
9. медична допомога - діяльність професійно підготовлених медичних працівників, спрямована на профілактику, діагностику, лікування та реабілітацію у зв’язку з хворобами, травмами, отруєннями і патологічними станами, а також у зв’язку з вагітністю та пологами; «;
 
-7- Сухий Я.М.
Пропонується у розділі І частини 1 абзаці четвертому поняття «медична допомога» викласти у такій редакції:
«медична (лікувально-профілактична) допомога – процес і результат діяльності закладів охорони здоров‘я та професійних медичних працівників з надання медичних та інших послуг, спрямовані на профілактику, діагностику, лікування та реабілітацію у зв‘язку із хворобами, травмами, отруєннями і патологічними станами, а також у зв‘язку із вагітністю та пологами;».
 
Відхилено   медична допомога - діяльність професійно підготовлених медичних працівників, спрямована на профілактику, діагностику, лікування та реабілітацію у зв’язку з хворобами, травмами, отруєннями і патологічними станами, а також у зв’язку з вагітністю та пологами;
 
10. доповнити частину абзацами такого змісту:
 
      
11. «медичне обслуговування - діяльність закладів охорони здоров’я та фізичних осіб - підприємців, які зареєстровані та одержали відповідну ліцензію в установленому законом порядку, у сфері охорони здоров’я, що не обов’язково обмежується медичною допомогою;
 
   медичне обслуговування - діяльність закладів охорони здоров’я та фізичних осіб - підприємців, які зареєстровані та одержали відповідну ліцензію в установленому законом порядку, у сфері охорони здоров’я, що не обов’язково обмежується медичною допомогою;
 
12. мережа закладів охорони здоров’я - сукупність закладів охорони здоров’я, що забезпечують задоволення потреб населення, що проживає на відповідній території, у медичному обслуговуванні на основі професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників;
 
-8- Бахтеєва Т.Д.
Абзац восьмий пункту 1 розділу І проекту закону викласти у такій редакції:
«мережа закладів охорони здоров’я - сукупність закладів охорони здоров’я, що забезпечують потреби населення у медичному обслуговуванні на відповідній території;»
 
Враховано   мережа закладів охорони здоров’я - сукупність закладів охорони здоров’я, що забезпечують потреби населення у медичному обслуговуванні на відповідній території;
 
13. пацієнт - фізична особа, яка звернулася за медичною допомогою та/або якій надається така допомога.»;
 
-9- Королевська Н.Ю.
Частину другу розділу першого доповнити абзацом восьмим наступного змісту: "Медична реабілітація — відновне лікування, що надається пацієнтам в амбулаторних або стаціонарних умовах і включає систему медичних та інших заходів, спрямованих на відновлення порушених чи втрачених внаслідок хвороби функцій організму, на профілактику ускладнень та рецидивів захворювання".
У зв’язку з цим абзаци 8-9 вважати абзацами 9-10.
 
Відхилено   пацієнт - фізична особа, яка звернулася за медичною допомогою та/або якій надається така допомога.
Зміст інших понять і термінів визначається законодавством
України та спеціальними словниками понять і термінів Всесвітньої
організації охорони здоров’я.».
 
    -10- Григорович Л.С.
Пропонується дати визначення юридично необхідним термінам у проекті: «лікарні інтенсивного лікування»;
«лікарні відновного (реабілітаційного) лікування»; лікарні планового лікування»; «центр первинної допомоги»; «хоспіси»; «центри з медичних консультацій та діагностики».
 
Відхилено    
    -11- Кармазін Ю.А.
Пропонується доповнити частину новим абзацом, визначивши термін «паліативна допомога» у такій редакції:
«паліативна допомога – це комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних і емоційних страждань пацієнта на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, а також надання психосоціальної і моральної підготовки його сім’ї».
 
Відхилено    
    -12- Яценюк А.П.
Пропонується у пункті «в» статті 7 після слова «гарантованого» доповнити словом «безоплатного», після слова «допомоги» доповнити словами «на всіх її рівнях»
 
Відхилено    
14. 2. Статтю 8 після частини першої доповнити новими частинами такого змісту:
 
-13- Бахтеєва Т.Д.
Остаточну редакцію тексту статті 8 викласти з урахуванням чинної редакції Основ законодавства України про охорону здоров’я та змін, запропонованих суб’єктами права законодавчої ініціативи.
 
Враховано   2. Текст статті 8 викласти у такій редакції:
«Держава визнає право кожного громадянина України на охорону здоров'я і забезпечує його захист.
 
    -14- Карпук В.Г.
У тексті законопроекту назви термінів «первинна медична допомога», «вторинна (спеціалізована) медична допомога», «третинна високоспеціалізована) медична допомога» замінити на : «первинний рівень медичної допомоги», «вторинний (спеціалізований) рівень медичної допомоги», «третинний високоспеціалізований) рівень медичної допомоги» у відповідних відмінках.
 
Відхилено    
15. «Кожен громадянин має право на безоплатне отримання у державних та комунальних закладах охорони здоров’я медичної допомоги, до якої належить:
 
   Кожен громадянин відповідно до Конституції України та цих Основ має право на отримання медичної допомоги, до якої належить:
 
16. екстрена медична допомога;
 
   екстрена медична допомога;
 
17. первинна медична допомога;
 
   первинна медична допомога;
 
18. вторинна (спеціалізована) медична допомога, що надається за медичними показаннями у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я;
 
-15- Сухий Я.М.
Пропонується у розділі І частини 2 абзаці четвертому слова «що надається за медичними показаннями у порядку встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров‘я;» виключити.
 
Враховано   вторинна (спеціалізована) медична допомога;
 
19. третинна (високоспеціалізована) медична допомога, що надається за медичними показаннями у порядку встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я;
 
-16- Сухий Я.М.
Пропонується у розділі І частини 2 абзаці п‘ятому слова «що надається за медичними показаннями у порядку встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров‘я;» замінити словами «Кабінетом Міністрів України;».
 
Враховано частково   третинна (високоспеціалізована) медична допомога;
 
20. паліативна допомога, що надається за медичними показаннями у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
 
-17- Бахтеєва Т.Д.
В абзаці шостому частини 2 розілу І законопроекту слова «що надається за медичними показаннями у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.» виключити.
 
Враховано   паліативна допомога;
медична реабілітація.
 
    -18- Бахтеєва Т.Д.
Пропонується нову частину другу статті 8 доповнити абзацом сьомим такого змісту:
«медична реабілітація».
 
Враховано    
21. Держава гарантує безоплатне надання медичної допомоги у державних та комунальних закладах охорони здоров’я також за епідемічними показаннями та безоплатне проведення медико-соціальної експертизи.».
 
-19- Бахтеєва Т.Д.
Оскільки безоплатність усіх видів медичної допомоги у державних і комунальних закладах охорони здоров’я є безпосередньою вимогою статті 49 Конституції України, пропонується абзац дев’ятий частини другої розділу І законопроекту, прийнятого у першому читанні, викласти у такій редакції: «Держава гарантує безоплатне проведення медико-соціальної експертизи відповідно до цих Основ.» .
 
Враховано   Держава гарантує безоплатне проведення медико-соціальної експертизи відповідно до цих Основ.
 
    -20- Королевська Н.Ю.
Пропонується абзац дев’ятий частини другої розділу першого викласти в такій редакції:
«Держава гарантує безоплатне надання медичної допомоги у державних та комунальних закладах охорони здоров’я також за епідемічними показаннями, у разі виникнення надзвичайних ситуацій та безоплатне проведення медико-соціальної експертизи».
 
Відхилено    
22. У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами четвертою і п’ятою.
 
   У разі порушення законних прав і інтересів громадян у сфері охорони здоров'я відповідні державні, громадські або інші органи, підприємства, установи та організації, їх посадові особи і громадяни зобов'язані вжити заходів щодо поновлення порушених прав, захисту законних інтересів та відшкодування заподіяної шкоди.
Судовий захист права на охорону здоров'я здійснюється у
порядку, встановленому законодавством.».
 
23. 3. У частині третій статті 13 слова «і регіонального» виключити;
 
-21- Горбатюк А.О.
Пропонується частину третю статті 13 проекту викласти у такій редакції:
«Складовою частиною державної політики охорони здоров’я в Україні є політика охорони здоров’я в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі; місцеві і регіональні комплексні та цільові програми, що формуються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та відображають специфічні потреби охорони здоров’я населення, яке проживає на відповідних територіях».
 
Відхилено   3. У частині третій статті 13 слова «і регіонального» виключити;
 
24. 4. У статті 14:
 
   4. У статті 14:
 
25. у частині п’ятій слова «відомства та» виключити.
 
   у частині п’ятій слова «відомства та» виключити.
 
26. частину шосту викласти в такій редакції:
 
   частину шосту викласти в такій редакції:
 
27. «Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, а також органи місцевого самоврядування реалізують державну політику у сфері охорони здоров’я в межах своїх повноважень, передбачених законодавством».
 
   «Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, а також органи місцевого самоврядування реалізують державну політику у сфері охорони здоров’я в межах своїх повноважень, передбачених законодавством».
 
28. 5. Доповнити Закон статтею 14-1 такого змісту:
 
   5. Доповнити Закон статтею 14-1 такого змісту:
 
29. «Стаття 14-1. Система стандартів у сфері охорони здоров’я
 
   «Стаття 14-1. Система стандартів у сфері охорони здоров’я
 
30. Систему стандартів у сфері охорони здоров’я складають державні соціальні нормативи та галузеві стандарти.
 
   Систему стандартів у сфері охорони здоров’я складають державні соціальні нормативи та галузеві стандарти.
 
31. Державні соціальні нормативи у сфері охорони здоров’я встановлюються відповідно до Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії».
 
   Державні соціальні нормативи у сфері охорони здоров’я встановлюються відповідно до Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії».
 
32. Галузевими стандартами у сфері охорони здоров’я є:
 
   Галузевими стандартами у сфері охорони здоров’я є:
 
33. стандарт медичної допомоги (медичний стандарт) - сукупність норм, правил і нормативів, а також показники (індикатори) якості надання медичної допомоги відповідного виду, які розробляються з урахуванням сучасного рівня розвитку медичної науки і практики;
 
   стандарт медичної допомоги (медичний стандарт) - сукупність норм, правил і нормативів, а також показники (індикатори) якості надання медичної допомоги відповідного виду, які розробляються з урахуванням сучасного рівня розвитку медичної науки і практики;
 
34. клінічний протокол - уніфікований документ, який визначає вимоги до діагностичних, лікувальних, профілактичних та реабілітаційних методів надання медичної допомоги та їх послідовність;
 
   клінічний протокол - уніфікований документ, який визначає вимоги до діагностичних, лікувальних, профілактичних та реабілітаційних методів надання медичної допомоги та їх послідовність;
 
35. табель матеріально-технічного оснащення - документ, що визначає мінімальний перелік обладнання, устаткування та засобів, необхідних для оснащення конкретного типу закладу охорони здоров’я, його підрозділу, а також для забезпечення діяльності фізичних осіб - підприємців, що провадять господарську діяльність з медичної практики за певною спеціальністю (спеціальностями);
 
   табель матеріально-технічного оснащення - документ, що визначає мінімальний перелік обладнання, устаткування та засобів, необхідних для оснащення конкретного типу закладу охорони здоров’я, його підрозділу, а також для забезпечення діяльності фізичних осіб - підприємців, що провадять господарську діяльність з медичної практики за певною спеціальністю (спеціальностями);
 
36. лікарський формуляр - перелік зареєстрованих в Україні лікарських засобів, що включає ліки з доведеною ефективністю, допустимим рівнем безпеки, використання яких є економічно вигідним.
 
-22- Яценюк А.П.
Пропонується в абзаці восьмому статті 14-1 слово «вигідним» замінити словом «прийнятним».
 
Враховано   лікарський формуляр - перелік зареєстрованих в Україні лікарських засобів, що включає ліки з доведеною ефективністю, допустимим рівнем безпеки, використання яких є економічно прийнятним.
 
37. Галузеві стандарти у сфері охорони здоров’я розробляються і затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
 
   Галузеві стандарти у сфері охорони здоров’я розробляються і затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
 
38. Галузевими стандартами у сфері охорони здоров’я є також інші норми, правила та нормативи, передбачені законами, які регулюють діяльність у сфері охорони здоров’я.
 
   Галузевими стандартами у сфері охорони здоров’я є також інші норми, правила та нормативи, передбачені законами, які регулюють діяльність у сфері охорони здоров’я.
 
39. Додержання стандартів медичної допомоги (медичних стандартів), клінічних протоколів, табелів матеріально-технічного оснащення є обов’язковим для всіх закладів охорони здоров’я, а також для фізичних осіб - підприємців, що провадять господарську діяльність з медичної практики».
 
-23- Яценюк А.П.
Пропонується статтю 14-1 доповнити абзацами такого змісту:
«Норми навантаження – кількість медичного персоналу, матеріально-технічного оснащення в розрахунку на 1000 жителів в залежності від площі території та виду медичної допомоги.
Норми навантаження є основою для розміщення різних типів медичних установ на території та формування штатів медичного персоналу».
 
Відхилено   Додержання стандартів медичної допомоги (медичних стандартів), клінічних протоколів, табелів матеріально-технічного оснащення є обов’язковим для всіх закладів охорони здоров’я, а також для фізичних осіб - підприємців, що провадять господарську діяльність з медичної практики».
 
    -24- Григорович Л.С.
Пропонується частину другу статті 15 викласти в такій редакції:
«Функції спеціально уповноважених органів виконавчої влади в адміністративно-територіальних одиницях України покладаються на Міністерство охорони здоров'я Ради Міністрів Автономної Республіки Крим та органи місцевої державної адміністрації».
 
Відхилено    
40. 6. Статтю 16 викласти в такій редакції:
 
   6. Статтю 16 викласти в такій редакції:
 
41. «Стаття 16. Заклади охорони здоров’я
 
   «Стаття 16. Заклади охорони здоров’я
 
42. Держава сприяє розвитку закладів охорони здоров’я усіх форм власності.
 
-25- Яценюк А.П.
Пропонується статтю 16 доповнити новим абзацом другим такого змісту:
«Мережа державних і комунальних закладів охорони здоров’я, що існує на дату прийняття цього Закону, не може бути скорочена».
У зв’язку з цим абзаци другий – п’ятий вважати відповідно абзацами третім – шостим.
 
Відхилено   Держава сприяє розвитку закладів охорони здоров’я усіх форм власності.
 
43. Порядок створення, припинення закладів охорони здоров’я, особливості діяльності та класифікація закладів визначаються законом.
 
   Порядок створення, припинення закладів охорони здоров’я, особливості діяльності та класифікація закладів визначаються законом.
 
44. Мережа державних і комунальних закладів охорони здоров’я формується з урахуванням потреб населення у медичному обслуговуванні, необхідності забезпечення належної якості такого обслуговування, своєчасності, доступності для громадян, ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена.
 
   Мережа державних і комунальних закладів охорони здоров’я формується з урахуванням потреб населення у медичному обслуговуванні, необхідності забезпечення належної якості такого обслуговування, своєчасності, доступності для громадян, ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена.
 
45. Планування розвитку мережі державних і комунальних закладів охорони здоров’я, прийняття рішень про її оптимізацію, створення, реорганізацію, перепрофілювання державних і комунальних закладів охорони здоров’я здійснюється відповідно до закону органами, уповноваженими управляти об’єктами відповідно державної і комунальної власності.
 
   Планування розвитку мережі державних і комунальних закладів охорони здоров’я, прийняття рішень про її оптимізацію, створення, реорганізацію, перепрофілювання державних і комунальних закладів охорони здоров’я здійснюється відповідно до закону органами, уповноваженими управляти об’єктами відповідно державної і комунальної власності.
 
46. Заклади охорони здоров’я підлягають акредитації у випадках та в порядку, визначених Кабінетом Міністрів України.
 
   Заклади охорони здоров’я підлягають акредитації у випадках та в порядку, визначених Кабінетом Міністрів України.
 
47. Заклад охорони здоров’я провадить свою діяльність на підставі статуту (положення), що затверджується власником закладу (уповноваженим ним органом).
 
   Заклад охорони здоров’я провадить свою діяльність на підставі статуту (положення), що затверджується власником закладу (уповноваженим ним органом).
 
48. Керівником закладу охорони здоров’я незалежно від форми власності може бути призначено лише особу, яка відповідає єдиним кваліфікаційним вимогам, що встановлюються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
 
-26- Кармазін Ю.А.
У частині сьомій слова: «центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я» замінити на слово: «законом».
 
Відхилено   Керівником закладу охорони здоров’я незалежно від форми власності може бути призначено лише особу, яка відповідає єдиним кваліфікаційним вимогам, що встановлюються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
 
49. Призначення на посаду та звільнення з посади керівника закладу охорони здоров’я здійснюється відповідно до законодавства.
 
   Призначення на посаду та звільнення з посади керівника закладу охорони здоров’я здійснюється відповідно до законодавства.
 
50. Керівники державних, комунальних закладів охорони здоров’я призначаються на посаду шляхом укладення з ними контракту.
 
-27- Григорович Л.С.
Пропонується частину дев‘яту статті 16 викласти у такій редакції:
«Керівники державних, комунальних закладів охорони здоров’я призначаються на посаду шляхом укладення з ними трудового договору».
 
Відхилено   Керівники державних, комунальних закладів охорони здоров’я призначаються на посаду шляхом укладення з ними контракту.
 
51. Призначення на посаду та звільнення з посади керівників установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби здійснюється відповідно до законодавства про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.».
 
-28- Кармазін Ю.А.
У частині десятій виключити слова: «про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.».
 
Відхилено   Призначення на посаду та звільнення з посади керівників установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби здійснюється відповідно до законодавства про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.».
 
    -29- Карпук В.Г.
Частину 10 статті 16 пропонується виключити.
 
Відхилено    
52. 7. У статті 18:
 
-30- Бахтеєва Т.Д.
Остаточну редакцію тексту статті 18 викласти з урахуванням чинної редакції Основ законодавства України про охорону здоров’я та змін, запропонованих суб’єктами права законодавчої ініціативи.
 
Немає висновку   7. Текст статті 18 викласти в такій редакції:
 
53. у частинах першій, другій та четвертій слова «бюджету Республіки Крим, бюджетів місцевого та регіонального самоврядування» замінити словами «та місцевих бюджетів»;
 
-31- Мельник П.В.
Пропонується у статті 18 у частині першій слово «фінансування» замінити словами «фінансове забезпечення», а слова «бюджету Республіки Крим, бюджетів місцевого та регіонального самоврядування» замінити словами «та місцевих бюджетів».
 
Відхилено   Фінансування охорони здоров'я здійснюється за рахунок Державного бюджету України та місцевих бюджетів, фондів медичного страхування, благодійних фондів та будь-яких інших джерел, не заборонених законодавством.
Кошти Державного бюджету України та місцевих бюджетів, асигновані на охорону здоров'я, використовуються для забезпечення населенню гарантованого рівня медичної допомоги, фінансування державних цільових і місцевих програм охорони здоров'я та фундаментальних наукових досліджень з цих питань.
 
    -32- Мельник П.В.
Пропонується частину другу статті 18 викласти в такій редакції:
«Кошти Державного бюджету України, місцевих бюджетів на охорону здоров‘я використовуються для забезпечення населенню гарантованого рівня медичної допомоги, для фінансового забезпечення державних цільових і місцевих програм охорони здоров‘я та фундаментальних наукових досліджень з цих питань».
 
Відхилено    
54. доповнити статтю після частини другої новою частиною такого змісту:
 
-33- Мельник П.В.
Пропонується доповнити статтю 18 після частини другої новою частиною такого змісту:
«Державними та комунальними закладами охорони здоров‘я медична допомога надається безоплатно в межах затверджених в установленому порядку обсягів бюджетних коштів та на підставі договорів про медичне обслуговування. Особливості укладення договорів про медичне обслуговування населення визначаються законом.».
У зв‘язку з цим частини третю – сьому статті 18 вважати відповідно частинами четвертою – восьмою.».
 
Відхилено      
55. «Медична допомога надається безоплатно за рахунок бюджетних коштів державними та комунальними закладами охорони здоров’я, з якими головними розпорядниками бюджетних коштів укладені договори про медичне обслуговування населення. Особливості укладення договорів про медичне обслуговування населення визначаються законом.».
 
-34- Бахтеєва Т.Д.
В абзаці четвертому частини сьомої розділу І законопроекту слова «державними та комунальними закладами» замінити словами «у закладах».
 
Враховано   Медична допомога надається безоплатно за рахунок бюджетних коштів у закладах охорони здоров’я, з якими головними розпорядниками бюджетних коштів укладені договори про медичне обслуговування населення. Особливості укладення договорів про медичне обслуговування населення визначаються законом.
 
    -35- Королевська Н.Ю.
Абзац четвертий частини сьомої розділу першого викласти в такій редакції:
«Медична допомога надається безоплатно на підставі договору про надання медичних послуг за рахунок бюджетних коштів, що укладається відповідно до медичного стандарту та клінічного протоколу на користь пацієнта між головним розпорядником бюджетних коштів та державним (комунальним) закладом охорони здоров’я. У договорі повинні вказуватися його виконавці. Договір має бути підписаний керівником закладу охорони здоров’я (або його заступником) та пацієнтом. Договір укладається у трьох примірниках, які передаються кожній із його сторін.
Типові договори про надання медичних послуг затверджуються центральним органом виконавчої влади в сфері охорони здоров'я. Особливості укладення договорів про надання медичних послуг визначаються законом».
 
Відхилено    
56. У зв’язку з цим частини третю - сьому вважати відповідно частинами четвертою - восьмою.
 
-36- Мельник П.В.
Пропонується у частині третій статті 18 слова «бюджетного фінансування» замінити словами «бюджетних коштів».
 
Відхилено   За рахунок Державного бюджету України та місцевих бюджетів фінансуються загальнодоступні для населення заклади охорони здоров'я. Кошти, не використані закладом охорони здоров‘я, не вилучаються і відповідне зменшення фінансування на наступний період не проводиться.
Обсяги бюджетного фінансування визначаються на підставі науково обґрунтованих нормативів з розрахунку на одного жителя.
Відомчі та інші заклади охорони здоров'я, що обслуговують лише окремі категорії населення за професійною, відомчою або
іншою, не пов'язаною із станом здоров'я людини ознакою,
фінансуються, як правило, за рахунок підприємств, установ і
організацій, які вони обслуговують. Допускається фінансова
підтримка таких закладів за рахунок державного або місцевого
бюджетів, якщо працівники відповідного відомства, підприємства, установи або організації становлять значну частину населення даної місцевості.
Всі заклади охорони здоров'я мають право використовувати для підвищення якісного рівня своєї роботи кошти, добровільно передані підприємствами, установами, організаціями і окремими громадянами, а також з дозволу власника або уповноваженого ним органу встановлювати плату за послуги в сфері охорони здоров'я.
Держава забезпечує створення і функціонування системи медичного страхування населення. Страхування громадян здійснюється за рахунок Державного бюджету України, коштів підприємств, установ і організацій та власних внесків громадян. Питання організації медичного страхування населення і використання страхових коштів визначаються відповідним законодавством.».
 
    -37- Кармазін Ю.А.
Частину третю статті 18 пропонується виключити.
 
Відхилено    
    -38- Мельник П.В.
Пропонується у частині четвертій статті 18 слова «бюджету Республіки Крим, бюджетів місцевого та регіонального самоврядування» замінити словами «та місцевих бюджетів».
 
Враховано    
    -39- Мельник П.В.
Пропонується друге речення частини четвертої статті 18 викласти у такій редакції:
«Використання бюджетних коштів закладами охорони здоров‘я здійснюється відповідно до вимог Бюджетного кодексу України».
 
Відхилено    
57. 8. Доповнити Закон статтею 24-1 такого змісту:
 
   8. Доповнити Закон статтею 24-1 такого змісту:
 
58. «Стаття 24-1. Захист прав пацієнтів
 
   «Стаття 24-1. Захист прав пацієнтів
 
59. Правові, економічні, організаційні основи захисту прав та законних інтересів пацієнтів визначаються законом.».
 
   Правові, економічні, організаційні основи захисту прав та законних інтересів пацієнтів визначаються законом.».
 
60. 9. У частині четвертій статті 30 слова «Органи місцевої державної адміністрації та регіонального і місцевого самоврядування» замінити словами «Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.».
 
   9. У частині четвертій статті 30 слова «Органи місцевої державної адміністрації та регіонального і місцевого самоврядування» замінити словами «Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.».
 
61. 10. Назву розділу V викласти в такій редакції:
 
   10. Назву розділу V викласти в такій редакції:
 
62. «Розділ V
 
   «Розділ V
 
63. МЕДИЧНА ДОПОМОГА».
 
   МЕДИЧНА ДОПОМОГА».
 
64. 11. Статтю 33 викласти в такій редакції:
 
   11. Статтю 33 викласти в такій редакції:
 
65. «Стаття 33. Забезпечення надання медичної допомоги
 
   «Стаття 33. Забезпечення надання медичної допомоги
 
66. Медична допомога надається відповідно до медичних показань закладами охорони здоров’я та фізичними особами - підприємцями, які зареєстровані та одержали відповідну ліцензію в установленому законом порядку.
 
-40- Бахтеєва Т.Д.
Абзац третій пункту 11 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«Медична допомога надається професійно підготовленими медичними працівниками відповідно до медичних показань у закладах охорони здоров’я, що забезпечують надання медичної допомоги згідно з одержаною відповідно до закону ліцензією, та фізичними особами - підприємцями, які зареєстровані та одержали відповідну ліцензію в установленому законом порядку і можуть перебувати з цими закладами у цивільно-правових відносинах».
 
Враховано   Медична допомога надається професійно підготовленими медичними працівниками відповідно до медичних показань у закладах охорони здоров’я, що забезпечують надання медичної допомоги згідно з одержаною відповідно до закону ліцензією, та фізичними особами - підприємцями, які зареєстровані та одержали відповідну ліцензію в установленому законом порядку і можуть перебувати з цими закладами у цивільно-правових відносинах.
 
67. Медична допомога за видами поділяється на екстрену, первинну, вторинну (спеціалізовану), третинну (високоспеціалізовану), паліативну.
 
-41- Бахтеєва Т.Д.
Абзац четвертий пункту 11 розділу першого доповнити словами «медичну реабілітацію».
 
Враховано   Медична допомога за видами поділяється на екстрену, первинну, вторинну (спеціалізовану), третинну (високоспеціалізовану), паліативну, медичну реабілітацію.
 
68. Порядок надання медичної допомоги лікарями та іншими медичними працівниками і порядок направлення пацієнтів до закладу охорони здоров’я, що надає медичну допомогу відповідного виду, встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.».
 
   Порядок надання медичної допомоги лікарями та іншими медичними працівниками і порядок направлення пацієнтів до закладу охорони здоров’я, що надає медичну допомогу відповідного виду, встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.».
 
69. 12. У статті 34:
 
-42- Бахтеєва Т.Д.
Остаточну редакцію тексту статті 34 викласти з урахуванням чинної редакції Основ законодавства України про охорону здоров’я та змін, запропонованих суб’єктами права законодавчої ініціативи.
 
Враховано   12. Текст статті 34 викласти в такій редакції:
 
70. доповнити статтю частиною першою такого змісту:
 
      
71. «Лікуючий лікар - лікар закладу охорони здоров’я або лікар, що провадить господарську діяльність з медичної практики як фізична особа - підприємець і який надає медичну допомогу пацієнту в період його обстеження та лікування.».
 
-43- Бахтеєва Т.Д.
Абзац третій пункту 12 розділу І законопроекту викласти у редакції:
«Лікуючий лікар - лікар закладу охорони здоров’я або лікар, що провадить господарську діяльність з медичної практики як фізична особа – підприємець, які відповідають за організацію надання медичної допомоги пацієнту в період його обстеження та лікування, та/або безпосередньо надають медичну допомогу пацієнту у цей період..».
 
Враховано   «Лікуючий лікар - лікар закладу охорони здоров’я або лікар, що провадить господарську діяльність з медичної практики як фізична особа - підприємець і який надає медичну допомогу пацієнту в період його обстеження та лікування.
 
72. У зв’язку з цим частини першу - третю вважати відповідно частинами другою - четвертою;
 
      
73. перше речення частини другої викласти в такій редакції: «Лікуючий лікар обирається пацієнтом або призначається йому в установленому цими Основами порядку.»;
 
   Лікуючий лікар обирається пацієнтом або призначається йому в установленому цими Основами порядку. Обов'язками лікуючого лікаря є своєчасне і кваліфіковане обстеження і лікування пацієнта. Пацієнт вправі вимагати заміни лікаря.
Лікар має право відмовитися від подальшого ведення пацієнта,
якщо останній не виконує медичних приписів або правил внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров'я, за умови, що це не загрожуватиме життю хворого і здоров'ю населення.
Лікар не несе відповідальності за здоров'я хворого у разі
відмови останнього від медичних приписів або порушення пацієнтом встановленого для нього режиму.
 
74. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
      
75. «Нормативи навантаження лікуючих лікарів затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.».
 
   Нормативи навантаження лікуючих лікарів затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.».
 
76. 13. Статтю 35 викласти в такій редакції:
 
   13. Статтю 35 викласти в такій редакції:
 
77. «Стаття 35. Екстрена медична допомога
 
   «Стаття 35. Екстрена медична допомога
 
78. Екстрена медична допомога - медична допомога, що передбачає здійснення ряду організаційних, діагностичних та лікувальних заходів з надання своєчасної медичної допомоги пацієнтам та постраждалим особам, які перебувають у невідкладному стані на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах.
 
-44- Бахтеєва Т.Д.
У абзаці третьому пункту 13 розділу І законопроекту слова «на до госпітальному та ранньому госпітальному етапах» виключити.
 
Враховано   Екстрена медична допомога - медична допомога, що передбачає здійснення ряду організаційних, діагностичних та лікувальних заходів з надання своєчасної медичної допомоги пацієнтам та постраждалим особам, які перебувають у невідкладному стані.
 
79. Правові, організаційні та інші засади надання екстреної медичної допомоги визначаються законом.».
 
   Правові, організаційні та інші засади надання екстреної медичної допомоги визначаються законом.».
 
80. 14. Доповнити Закон статтями 35-1-- 35-5 такого змісту:
 
   14. Доповнити Закон статтями 35-1-- 35-5 такого змісту:
 
81. «Стаття 35-1. Первинна медична допомога
 
   «Стаття 35-1. Первинна медична допомога
 
82. Первинна медична допомога - медична допомога, що надається в амбулаторних умовах або за місцем проживання (перебування) пацієнта лікарем загальної практики-сімейним лікарем і передбачає надання консультації, проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, здійснення профілактичних заходів; направлення відповідно до медичних показань пацієнта, який не потребує екстреної медичної допомоги, для надання йому вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги; надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнта, який не потребує екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
 
   Первинна медична допомога - медична допомога, що надається в амбулаторних умовах або за місцем проживання (перебування) пацієнта лікарем загальної практики-сімейним лікарем і передбачає надання консультації, проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, здійснення профілактичних заходів; направлення відповідно до медичних показань пацієнта, який не потребує екстреної медичної допомоги, для надання йому вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги; надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнта, який не потребує екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги
 
83. Надання первинної медичної допомоги забезпечують центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, до складу яких можуть входити як структурні чи відокремлені підрозділи фельдшерсько-акушерські пункти, амбулаторії, медичні пункти, медичні кабінети, а також лікарі загальної практики - сімейні лікарі, що провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи - підприємці та перебувають з центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги у цивільно-правових відносинах.
 
-45- Бахтеєва Т.Д.
Абзац четвертий частини 14 розділу І законопроекту викласти у редакції:
«Надання первинної медичної допомоги забезпечують центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, які є закладами охорони здоров’я, а також лікарі загальної практики - сімейні лікарі, які провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи – підприємці та можуть перебувати з цими закладами охорони здоров’я у цивільно-правових відносинах.. До складу центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги можуть входити як структурні чи відокремлені підрозділи фельдшерсько-акушерські пункти, амбулаторії, медичні пункти, медичні кабінети.».
 
Враховано   Надання первинної медичної допомоги забезпечують центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, які є закладами охорони здоров’я, а також лікарі загальної практики - сімейні лікарі, які провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи – підприємці та можуть перебувати з цими закладами охорони здоров’я у цивільно-правових відносинах.. До складу центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги можуть входити як структурні чи відокремлені підрозділи фельдшерсько-акушерські пункти, амбулаторії, медичні пункти, медичні кабінети
 
84. Лікуючим лікарем з надання первинної медичної допомоги пацієнтові є лікар загальної практики - сімейний лікар закладу охорони здоров’я або лікар загальної практики - сімейний лікар, що провадить господарську діяльність з медичної практики як фізична особа - підприємець.
 
-46- Бахтеєва Т.Д.
Абзац п’ятий частини 14 розділу І законопроекту викласти у редакції:
«Лікуючим лікарем з надання первинної медичної допомоги пацієнтові є лікар загальної практики - сімейний лікар центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги або лікар загальної практики - сімейний лікар, що провадить господарську діяльність з медичної практики як фізична особа – підприємець та може перебувати у цивільно-правових відносинах із таким центром.».
 
Враховано   Лікуючим лікарем з надання первинної медичної допомоги пацієнтові є лікар загальної практики - сімейний лікар центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги або лікар загальної практики - сімейний лікар, що провадить господарську діяльність з медичної практики як фізична особа – підприємець та може перебувати у цивільно-правових відносинах із таким центром.
 
85. Лікуючий лікар з надання первинної медичної допомоги обирається пацієнтом у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
 
-47- Горбатюк А.О.
Пропонується абзац четвертий статті 35-1 виключити.
 
Відхилено   Лікуючий лікар з надання первинної медичної допомоги обирається пацієнтом у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
 
86. Первинна медична допомога надається безоплатно державними і комунальними закладами охорони здоров’я, з якими укладено договори про медичне обслуговування населення.
 
-48- Бахтеєва Т.Д.
Абзац сьомий частини 14 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«Первинна медична допомога надається безоплатно у закладах охорони здоров’я, з якими головний розпорядник бюджетних коштів уклав договір про медичне обслуговування населення».
 
Враховано   Первинна медична допомога надається безоплатно у закладах охорони здоров’я, з якими головний розпорядник бюджетних коштів уклав договір про медичне обслуговування населення.
 
87. Порядок надання первинної медичної допомоги визначається центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
 
   Порядок надання первинної медичної допомоги визначається центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
 
88. Стаття 35-2. Вторинна (спеціалізована) медична допомога
 
   Стаття 35-2. Вторинна (спеціалізована) медична допомога
 
89. Вторинна (спеціалізована) медична допомога - медична допомога, що надається в амбулаторних або стаціонарних умовах лікарями відповідної спеціалізації (крім лікарів загальної практики - сімейної медицини) у плановому порядку або в екстрених випадках і передбачає надання консультації, проведення діагностики, лікування, реабілітації та профілактики хвороб, травм, отруєнь, патологічних і фізіологічних (під час вагітності та пологів) станів; направлення пацієнта відповідно до медичних показань для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги з іншої спеціалізації або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
 
   допомога, що надається в амбулаторних або стаціонарних умовах лікарями відповідної спеціалізації (крім лікарів загальної практики - сімейної медицини) у плановому порядку або в екстрених випадках і передбачає надання консультації, проведення діагностики, лікування, реабілітації та профілактики хвороб, травм, отруєнь, патологічних і фізіологічних (під час вагітності та пологів) станів; направлення пацієнта відповідно до медичних показань для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги з іншої спеціалізації або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
 
90. Надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги забезпечують заклади охорони здоров’я, якими є:
 
-49- Бахтеєва Т.Д.
В абзаці першому частини другої тексту статті 35-2 слова «якими є» виключити.
 
Враховано   Надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги забезпечують заклади охорони здоров’я:
 
91. в стаціонарних умовах - багатопрофільні лікарні інтенсивного лікування, лікарні відновного (реабілітаційного), планового лікування, хоспіси, спеціалізовані медичні центри;
 
   в стаціонарних умовах - багатопрофільні лікарні інтенсивного лікування, лікарні відновного (реабілітаційного), планового лікування, хоспіси, спеціалізовані медичні центри;
 
92. в амбулаторних умовах - консультативно-діагностичні підрозділи лікарень, центри з медичних консультацій та діагностики (консультативно-діагностичні центри).
 
   в амбулаторних умовах - консультативно-діагностичні підрозділи лікарень, центри з медичних консультацій та діагностики (консультативно-діагностичні центри).
 
93. Вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу також можуть надавати лікарі, що провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи - підприємці.
 
   Вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу також можуть надавати лікарі, що провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи - підприємці.
 
94. Лікуючим лікарем з надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги є лікар закладу охорони здоров’я, де надається така допомога, або лікар, що провадить господарську діяльність з медичної практики як фізична особа - підприємець, які отримали підготовку за відповідною спеціальністю (крім спеціальності «загальна практика - сімейна медицина»).
 
   Лікуючим лікарем з надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги є лікар закладу охорони здоров’я, де надається така допомога, або лікар, що провадить господарську діяльність з медичної практики як фізична особа - підприємець, які отримали підготовку за відповідною спеціальністю (крім спеціальності «загальна практика - сімейна медицина»).
 
95. Лікуючого лікаря з надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у закладі охорони здоров’я визначає керівник відповідного закладу охорони здоров’я або уповноважена ним на прийняття таких рішень особа.
 
-50- Бахтеєва Т.Д.
Частину п’яту тексту статті 35-2 викласти у такій редакції:
«Лікуючого лікаря з надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у закладі охорони здоров’я, що забезпечує надання такої допомоги, визначає керівник цього закладу або уповноважена ним на прийняття відповідних рішень особа.».
 
Враховано   Лікуючого лікаря з надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у закладі охорони здоров’я, що забезпечує надання такої допомоги, визначає керівник цього закладу або уповноважена ним на прийняття відповідних рішень особа
 
    -51- Горбатюк А.О.
Пропонується абзац п‘ятий статті 35-2 виключити.
 
Відхилено    
96. Вторинна (спеціалізована) медична допомога надається безоплатно державними та комунальними закладами охорони здоров’я, з якими головний розпорядник бюджетних коштів уклав договір про медичне обслуговування населення.
 
-52- Бахтеєва Т.Д.
У частині шостій тексту статті 35-2 слова «державними та комунальними закладами» замінити словами «у закладах, що забезпечують надання такої допомоги».
 
Враховано   Вторинна (спеціалізована) медична допомога надається безоплатно у закладах охорони здоров’я, що забезпечують надання такої допомоги, з якими головний розпорядник бюджетних коштів уклав договір про медичне обслуговування населення.
 
97. Вторинна (спеціалізована) медична допомога надається безоплатно відповідно до медичних показань за направленням лікаря загальної практики - сімейного лікаря державного чи комунального закладу охорони здоров’я або відповідно до медичних показань за направленням закладу охорони здоров’я з надання вторинної (спеціалізованої) іншої спеціалізації чи третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, з якими укладено договори про медичне обслуговування населення.
 
-53- Бахтеєва Т.Д.
Частину сьому тексту статті 35-2 викласти у такій редакції:
«Вторинна (спеціалізована) медична допомога надається відповідно до медичних показань за направленням лікуючого лікаря з надання первинної медичної допомоги або лікуючого лікаря закладу охорони здоров’я, що забезпечує надання вторинної (спеціалізованої) чи третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.».
 
Враховано   Вторинна (спеціалізована) медична допомога надається відповідно до медичних показань за направленням лікуючого лікаря з надання первинної медичної допомоги або лікуючого лікаря закладу охорони здоров’я, що забезпечує надання вторинної (спеціалізованої) чи третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
 
98. Без направлення вторинна (спеціалізована) медична допомога відповідно до медичних показань надається безоплатно державними та комунальними закладами охорони здоров’я, з якими укладено договори про медичне обслуговування населення, пацієнтам, які звернулися до акушер-гінеколога, стоматолога, педіатра, та пацієнтам із хронічними захворюваннями, які перебувають на диспансерному обліку у відповідному закладі охорони здоров’я, а також у разі необхідності надання екстреної медичної допомоги.
 
-54- Бахтеєва Т.Д.
Частину восьму тексту статті 35-2 викласти у такій редакції:
«Без направлення вторинна (спеціалізована) медична допомога відповідно до медичних показань надається безоплатно закладами охорони здоров’я, з якими укладено договори про медичне обслуговування населення, пацієнтам, які звернулися до акушер-гінеколога, стоматолога, педіатра, та пацієнтам із хронічними захворюваннями, які перебувають на диспансерному обліку у цьому закладі охорони здоров’я.».
 
Враховано   Без направлення вторинна (спеціалізована) медична допомога відповідно до медичних показань надається безоплатно закладами охорони здоров’я, з якими укладено договори про медичне обслуговування населення, пацієнтам, які звернулися до акушер-гінеколога, стоматолога, педіатра, та пацієнтам із хронічними захворюваннями, які перебувають на диспансерному обліку у цьому закладі охорони здоров’я.
Без направлення вторинна (спеціалізована) медична допомога відповідно до медичних показань також надається безоплатно у закладах охорони здоров’я, що забезпечують надання вторинної (спеціалізованої) допомоги, пацієнтам, які перебувають у невідкладному стані.
 
    -55- Бахтеєва Т.Д.
Доповнити текст статті 35-2 законопроекту після частини восьмої новою частиною у такій редакції:
«Без направлення вторинна (спеціалізована) медична допомога відповідно до медичних показань також надається безоплатно у закладах охорони здоров’я, що забезпечують надання вторинної (спеціалізованої) допомоги, пацієнтам, які перебувають у невідкладному стані.».
У зв’язку із цим частини дев’яту - десяту статті 35-2 законопроекту вважати частинами десятою - одинадцятою цієї статті.
 
Враховано    
99. Порядок направлення пацієнтів відповідно до медичних показань до закладів охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, а також порядок надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги визначається центральним органам виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
 
-56- Бахтеєва Т.Д.
Частину дев’яту тексту статті 35-2 викласти у такій редакції:
«Порядок направлення пацієнтів відповідно до медичних показань до закладів охорони здоров’я, що забезпечують надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, а також порядок надання такої допомоги визначається центральним органам виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.».
 
Враховано   Порядок направлення пацієнтів відповідно до медичних показань до закладів охорони здоров’я, що забезпечують надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, а також порядок надання такої допомоги визначається центральним органам виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
 
100. З метою забезпечення належної якості та доступності безоплатної вторинної медичної допомоги та ефективного використання ресурсів у сфері охорони здоров’я в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, створюються госпітальні округи.
 
-57- Бахтеєва Т.Д.
Частину десяту тексту статті 35-2 викласти у такій редакції:
«З метою забезпечення належної якості та доступності безоплатної вторинної медичної допомоги та ефективного використання ресурсів системи охорони здоров»я в Україні створюються госпітальні округи. Порядок створення госпітальних округів встановлюється Кабінетом Міністрів України» .
 
Враховано   З метою забезпечення належної якості та доступності безоплатної вторинної медичної допомоги та ефективного використання ресурсів системи охорони здоров»я в Україні створюються госпітальні округи. Порядок створення госпітальних округів встановлюється Кабінетом Міністрів України
 
101. Стаття 35-3. Третинна (високоспеціалізована) медична допомога
 
   Стаття 35-3. Третинна (високоспеціалізована) медична допомога
 
102. Третинна (високоспеціалізована) медична допомога - медична допомога, що надається в амбулаторних або стаціонарних умовах у плановому порядку або в екстрених випадках і передбачає надання консультації, проведення діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних станів, ведення фізіологічних станів (під час вагітності та пологів) із застосуванням високотехнологічного обладнання та/або високоспеціалізованих медичних процедур високої складності; направлення пацієнта відповідно до медичних показань для надання вторинної (спеціалізованої) допомоги або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з іншої спеціалізації.
 
   Третинна (високоспеціалізована) медична допомога - медична допомога, що надається в амбулаторних або стаціонарних умовах у плановому порядку або в екстрених випадках і передбачає надання консультації, проведення діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних станів, ведення фізіологічних станів (під час вагітності та пологів) із застосуванням високотехнологічного обладнання та/або високоспеціалізованих медичних процедур високої складності; направлення пацієнта відповідно до медичних показань для надання вторинної (спеціалізованої) допомоги або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з іншої спеціалізації.
 
103. Надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги здійснюється високоспеціалізованими багатопрофільними або однопрофільними закладами охорони здоров’я.
 
   Надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги здійснюється високоспеціалізованими багатопрофільними або однопрофільними закладами охорони здоров’я.
 
104. Лікуючим лікарем з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги є лікар закладу охорони здоров’я, який отримав підготовку за відповідною спеціальністю, має кваліфікаційну категорію не нижче першої.
 
-58- Бахтеєва Т.Д.
Частину третю тексту статті 35-3 викласти у такій редакції:
«Лікуючим лікарем з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги є лікар закладу охорони здоров’я, що забезпечує надання такої допомоги, який отримав підготовку за відповідною спеціальністю і має кваліфікаційну категорію не нижче першої.».
 
Враховано   Лікуючим лікарем з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги є лікар закладу охорони здоров’я, що забезпечує надання такої допомоги, який отримав підготовку за відповідною спеціальністю і має кваліфікаційну категорію не нижче першої.
 
105. Лікуючого лікаря з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги у закладі охорони здоров’я визначає керівник відповідного закладу охорони здоров’я або уповноважена ним на прийняття таких рішень особа.
 
-59- Бахтеєва Т.Д.
Частину четверту тексту статті 35-2 викласти у такій редакції:
«Лікуючого лікаря з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги у закладі охорони здоров’я, що забезпечує надання такої допомоги, визначає керівник цього закладу або уповноважена ним на прийняття відповідних рішень особа.».
 
Враховано   Лікуючого лікаря з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги у закладі охорони здоров’я, що забезпечує надання такої допомоги, визначає керівник цього закладу або уповноважена ним на прийняття відповідних рішень особа.
 
    -60- Горбатюк А.О.
Пропонується абзац четвертий статті 35-3 виключити.
 
Відхилено    
106. Третинна (високоспеціалізована) медична допомога надається безоплатно державними та комунальними закладами охорони здоров’я, з якими укладено договори про медичне обслуговування населення.
 
-61- Бахтеєва Т.Д.
У частині п’ятій тексту статті 35-3 слова «державними та комунальними закладами» замінити словами «у закладах».
 
Враховано   Третинна (високоспеціалізована) медична допомога надається безоплатно у закладах охорони здоров’я, з якими укладено договори про медичне обслуговування населення.
 
107. Третинна (високоспеціалізована) медична допомога надається безоплатно державними та комунальними закладами охорони здоров’я за направленням відповідно до медичних показань державних та комунальних закладів охорони здоров’я з надання первинної чи вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, з якими укладено договори про медичне обслуговування населення.
 
-62- Бахтеєва Т.Д.
Частину шосту тексту статті 35-3 викласти у редакції:
«Третинна (високоспеціалізована) медична допомога надається відповідно до медичних показань за направленням лікуючого лікаря з надання первинної чи вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, або закладу охорони здоров’я, який забезпечує надання первинної, вторинної (спеціалізованої) чи третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, у тому числі й іншої спеціалізації.».
 
Враховано   Третинна (високоспеціалізована) медична допомога надається відповідно до медичних показань за направленням лікуючого лікаря з надання первинної чи вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, або закладу охорони здоров’я, який забезпечує надання первинної, вторинної (спеціалізованої) чи третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги , у тому числі й іншої спеціалізації.
 
108. Без направлення третинна (високоспеціалізована) медична допомога надається безоплатно відповідно до медичних показань державними та комунальними закладами охорони здоров’я, з якими укладені договори про медичне обслуговування населення, пацієнтам, які потребують надання екстреної медичної допомоги, та пацієнтам із хронічними захворюваннями, які перебувають на диспансерному обліку у відповідному високоспеціалізованому багатопрофільному або однопрофільному закладі охорони здоров’я.
 
-63- Бахтеєва Т.Д.
Частину сьому тексту статті 35-3 викласти у такій редакції:
«Без направлення третинна (високо-спеціалізована) медична допомога надається безоплатно відповідно до медичних показань у закладах охорони здоров’я, з якими укладені договори про медичне обслуговування населення, пацієнтам із хронічними захворюваннями, які перебувають на диспансерному обліку у відповідному високоспеціалізованому багатопрофільному або однопрофільному закладі охорони здоров’я.».
 
Враховано   Без направлення третинна (високоспеціалізована) медична допомога надається безоплатно відповідно до медичних показань у закладах охорони здоров’я, з якими укладені договори про медичне обслуговування населення, пацієнтам із хронічними захворюваннями, які перебувають на диспансерному обліку у відповідному високоспеціалізованому багатопрофільному або однопрофільному закладі охорони здоров’я
Без направлення третинна (високоспеціалізована) медична допомога надається безоплатно відповідно до медичних показань у закладах охорони здоров’я, пацієнтам, які перебувають у невідкладному стані
 
    -64- Бахтеєва Т.Д.
Доповнити текст статті 35-3 після частини сьомої- новою частиною такого змісту:-
«Без направлення третинна (високо-спеціалізована) медична допомога надається безоплатно відповідно до медичних показань у закладах охорони здоров’я, пацієнтам, які перебувають у невідкладному стані.»
У зв’язку із цим, частини восьму тексту статті 35-3 вважати частиною дев’ятою цієї статті.
 
Враховано    
109. Порядок направлення пацієнтів відповідно до медичних показань до закладів охорони здоров’я, що надають третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
 
-65- Бахтеєва Т.Д.
Частину восьму тексту статті 35-3 викласти у такій редакції:
«Порядок направлення пацієнтів відповідно до медичних показань до закладів охорони здоров’я, що забезпечують надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, а також порядок надання такої допомоги встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.».
 
Враховано   Порядок направлення пацієнтів відповідно до медичних показань до закладів охорони здоров’я, що забезпечують надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, а також порядок надання такої допомоги встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
 
110. Стаття 35-4. Паліативна допомога
 
   Стаття 35-4. Паліативна допомога
 
111. На останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань пацієнтам та членам їх сімей надається паліативна допомога, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, а також надання психосоціальної і моральної підтримки членам їх сімей.
 
-66- Бахтеєва Т.Д.
Пропонується у частині першій статті 35-4 слова «та членам їх сімей» вилучити.
 
Враховано   На останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань пацієнтам надається паліативна допомога, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, а також надання психосоціальної і моральної підтримки членам їх сімей.
 
112. Паліативна допомога надається безоплатно за направленням державного чи комунального закладу охорони здоров’я, в якому пацієнтові надавалася вторинна (спеціалізована) чи третинна (високоспеціалізована) медична допомога, з яким укладено договір про медичне обслуговування населення в державних та комунальних закладах охорони здоров’я, з якими укладено договори про медичне обслуговування населення.
 
-67- Бахтеєва Т.Д.
Частину другу тексту статті 35-4 викласти у такій редакції:
«Паліативна допомога надається безоплатно за направленням закладу охорони здоров’я, в якому пацієнтові надавалася вторинна (спеціалізована) чи третинна (високоспеціалізована) медична допомога, з яким укладено договір про медичне обслуговування населення.».
 
Враховано   Паліативна допомога надається безоплатно за направленням закладу охорони здоров’я, в якому пацієнтові надавалася вторинна (спеціалізована) чи третинна (високоспеціалізована) медична допомога, з яким укладено договір про медичне обслуговування населення.
 
    -68- Кармазін Ю.А.
Пропонується частину другу статті 35-4 викласти у такій редакції:
«Паліативна допомога надається безоплатно за направленням державного чи комунального закладу охорони здоров’я, в якому пацієнтові надавалася вторинна (спеціалізована) чи третинна (високоспеціалізована) медична допомога, з яким укладено договір про медичне обслуговування населення.», тобто виключити слова: «в державних та комунальних закладах охорони здоров’я, з якими укладено договори про медичне обслуговування населення.».
 
Враховано    
113. Порядок надання паліативної допомоги відповідно до медичних показань визначається центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
 
-69- Бахтеєва Т.Д.
Частину третю тексту статті 35-4 викласти у такій редакції:
«Порядок надання паліативної допомоги та перелік медичних показань для її надання визначається центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.».
 
Враховано   Порядок надання паліативної допомоги та перелік медичних показань для її надання визначається центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я
 
114. Стаття 35-5. Медична реабілітація
 
   Стаття 35-5. Медична реабілітація
 
115. Медична реабілітація - відновне лікування, що надається пацієнтам в амбулаторних або стаціонарних умовах і включає систему медичних та інших заходів, спрямованих на відновлення порушених чи втрачених функцій організму особи, на виявлення та активізацію компенсаторних можливостей організму з метою створення умов для повернення особи до нормальної життєдіяльності, на профілактику ускладнень та рецидивів захворювання.
 
-70- Бахтеєва Т.Д.
У частині першій тексту статті 35-5 слова «відновне лікування» замінити словами «вид медичної допомоги».
 
Враховано   Медична реабілітація – вид медичної допомоги, що надається пацієнтам в амбулаторних або стаціонарних умовах і включає систему медичних та інших заходів, спрямованих на відновлення порушених чи втрачених функцій організму особи, на виявлення та активізацію компенсаторних можливостей організму з метою створення умов для повернення особи до нормальної життєдіяльності, на профілактику ускладнень та рецидивів захворювання.
 
    -71- Сушкевич В.М.
Пропонується частину першу статті 35-5 вилучити.
 
Відхилено    
116. Медична реабілітація призначається пацієнтам:
 
   Медична реабілітація призначається пацієнтам:
 
117. після закінчення гострого періоду захворювання в разі наявності обмежень життєдіяльності;
 
   після закінчення гострого періоду захворювання в разі наявності обмежень життєдіяльності;
 
118. з природженими та спадковими патологічними станами, набутими порушеннями опорно-рухового та мовного апарату, вадами зору та слуху;
 
   з природженими та спадковими патологічними станами, набутими порушеннями опорно-рухового та мовного апарату, вадами зору та слуху;
 
119. у разі встановлення стійкої непрацездатності (інвалідності).
 
-72- Сушкевич В.М.
Пропонується абзац четвертий частини другої статті викласти в такій редакції:
«у разі встановлення інвалідності».
 
Відхилено   у разі встановлення стійкої непрацездатності (інвалідності).
 
120. Медична реабілітація здійснюється безоплатно державними та комунальними закладами охорони здоров’я, з якими укладено договори про медичне обслуговування населення, за направленням відповідно до медичних показань державного чи комунального закладу охорони здоров’я, в якому пацієнтові надавалася вторинна (спеціалізована) чи третинна (високоспеціалізована) медична допомога.
 
   Медична реабілітація здійснюється безоплатно державними та комунальними закладами охорони здоров’я, з якими укладено договори про медичне обслуговування населення, за направленням відповідно до медичних показань державного чи комунального закладу охорони здоров’я, в якому пацієнтові надавалася вторинна (спеціалізована) чи третинна (високоспеціалізована) медична допомога.
 
121. Медична реабілітація здійснюється за медичними показаннями у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.».
 
   Медична реабілітація здійснюється за медичними показаннями у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.».
 
122. 15. Статтю 37 викласти в такій редакції:
 
-73- Григорович Л.С.
Кармазін Ю.А.
Карпук В.Г.
Статтю 37 пропонується залишити в редакції чинного Закону.
 
Враховано      
    -74- Бахтеєва Т.Д.
Пункт 15 розділу І законопроекту виключити.
У зв’язку із цим змінити подальшу нумерацію пунктів розділу І законопроекту.
 
Враховано    
123. «Стаття 37. Надання медичної допомоги у разі виникнення надзвичайних ситуацій та в умовах воєнного стану
 
      
124. Надання медичної допомоги у разі виникнення надзвичайних ситуацій здійснюється відповідно до законодавства у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
 
      
125. Особливості організації надання медичної допомоги населенню в умовах воєнного стану регулюються законодавством.».
 
      
126. 16. У статті 38:
 
-75- Бахтеєва Т.Д.
Статтю 38 Основ викласти у такій редакції:
«Стаття 38. Вибір лікаря та закладу охорони здоров’я
Кожний пацієнт, який досяг чотирнадцяти років і який звернувся за наданням йому медичної допомоги, має право на вільний вибір лікаря, якщо останній може запропонувати свої послуги, та
вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій.
Кожний пацієнт має право, коли це виправдано його станом, бути прийнятим в будь-якому закладі охорони здоров’я за своїм вибором, якщо цей заклад має можливість забезпечити відповідне лікування.».
 
Враховано   15. Статтю 38 викласти в такій редакції:
 
127. у назві статті слова «лікувального закладу» замінити словами «закладу охорони здоров’я.».
 
   «Стаття 38. Вибір лікаря і закладу охорони здоров’я
Кожний пацієнт , який досяг чотирнадцяти років і який звернувся за наданням йому медичної допомоги, має право на вільний вибір лікаря, якщо останній може запропонувати свої послуги, та вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій.
 
128. у частині другій слова «лікувально-профілактичному закладі» замінити словами «закладі охорони здоров’я»;
 
-76- Горбатюк А.О.
Пропонується у частині другій статті 38 проекту після слів «має можливість забезпечити відповідне лікування» доповнити словами «та мати право вільного вибору лікуючого лікаря».
 
Відхилено   Кожний пацієнт має право, коли це виправдано його станом, бути прийнятим в будь-якому закладі охорони здоров’я за своїм вибором, якщо цей заклад має можливість забезпечити відповідне лікування. «.
 
129. 17. У частинах першій і третій статті 54 слова «аптечні та лікувально-профілактичні заклади» замінити словами «заклади охорони здоров’я, які мають право на це відповідно до закону.».
 
-77- Яценюк А.П.
Пропонується статтю 54 доповнити новими абзацами такого змісту:
«Реклама лікарських засобів заборонена.
Лікуючий лікар може виписувати рецепти лише за назвами, що встановлені лікарським формуляром.
Заклади охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються за рахунок бюджетних коштів, можуть закуповувати лікарські засоби за цінами, що не перевищують встановлених лікарським формуляром.
Лікарський формуляр затверджується щороку Кабінетом Міністрів України і подається у вигляді додатку до проекту Державного бюджету на наступний рік.
Порядок формування лікарського формуляру встановлюється Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено   16. У частинах першій і третій статті 54 слова «аптечні та лікувально-профілактичні заклади» замінити словами «заклади охорони здоров’я, які мають право на це відповідно до закону.».
 
130. 18. Перше речення частини першої статті 60 викласти в такій редакції:
«Медична допомога дітям надається закладами охорони здоров’я та лікарями, що провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи - підприємці.».
 
   17. Перше речення частини першої статті 60 викласти в такій редакції:
«Медична допомога дітям надається закладами охорони здоров’я та лікарями, що провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи - підприємці.».
 
131. 19. У статті 62 слова «органами і закладами народної освіти» замінити словами «органами управління освітою.».
 
-78- Бахтеєва Т.Д.
Текст статті 62 Основ викласти у такій редакції:
«Контроль за охороною здоров’я дітей та проведенням оздоровчих заходів у навчальних закладах усіх типів, організаційно-правових форм та форм власності здійснюють органи та заклади охорони здоров’я разом з органами управління освітою і навчальними закладами за участю громадських організацій відповідно до закону.».
 
Враховано   18. Текст статті 62 викласти в такій редакції:
«Контроль за охороною здоров’я дітей та проведенням оздоровчих заходів у навчальних закладах усіх типів, організаційно-правових форм та форм власності здійснюють органи та заклади охорони здоров’я разом з органами управління освітою і навчальними закладами за участю громадських організацій відповідно до закону.».
 
    -79- Яценюк А.П.
Пропонується в абзаці другому статті 62 після слова «закладах» доповнити словом «постійно», після слова «організацій» доповнити словами «в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено    
132. 20. У статті 64 слова «лікувальному закладі» замінити словами «закладі охорони здоров’я.».
 
-80- Яценюк А.П.
Пропонується статтю 64 доповнити новим абзацом третім такого змісту:
«За прострочення виплати зазначеної допомоги більш ніж на три дні нараховується пеня у розмірі двократної облікової ставки Національного банку України».
 
Відхилено   19. У статті 64 слова «лікувальному закладі» замінити словами «закладі охорони здоров’я.».
 
133. 21. У частині другій статті 65 слова «органами професійно-технічної освіти, органами народної освіти» замінити словами «органами управління освітою.».
 
-81- Сушкевич В.М.
Пропонується назву статті 69 викласти в такій редакції:
«Медико-соціальна експертиза з тимчасової втрати працездатності».
 
Відхилено   20. У частині другій статті 65 слова «органами професійно-технічної освіти, органами народної освіти» замінити словами «органами управління освітою.».
 
134. 22. Частину першу статті 69 замінити частинами такого змісту:
 
   21. Частину першу статті 69 замінити частинами такого змісту:
 
135. «Медична експертиза з тимчасової втрати працездатності громадян проводиться лікарем або комісією лікарів у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності, а також лікарями, що провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи - підприємці.
 
   «Медична експертиза з тимчасової втрати працездатності громадян проводиться лікарем або комісією лікарів у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності, а також лікарями, що провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи - підприємці.
 
136. Порядок проведення медичної експертизи з тимчасової втрати працездатності громадян визначається центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
 
   Порядок проведення медичної експертизи з тимчасової втрати працездатності громадян визначається центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
 
137. Під час проведення медичної експертизи з тимчасової втрати працездатності встановлюється факт необхідності надання листка непрацездатності чи іншого документа, що засвідчує тимчасову втрату працездатності у зв’язку з хворобою, каліцтвом, вагітністю та пологами, доглядом за хворим членом сім`ї, хворою дитиною, карантином, встановленим санітарно-епідеміологічною службою, протезуванням, санаторно-курортним лікуванням, визначається необхідність і строки тимчасового переведення працівника у зв’язку з хворобою на іншу роботу, приймається рішення про направлення на медико-соціальну експертну комісію для визначення наявності та ступеня тривалої або постійної втрати працездатності.».
 
   Під час проведення медичної експертизи з тимчасової втрати працездатності встановлюється факт необхідності надання листка непрацездатності чи іншого документа, що засвідчує тимчасову втрату працездатності у зв’язку з хворобою, каліцтвом, вагітністю та пологами, доглядом за хворим членом сім`ї, хворою дитиною, карантином, встановленим санітарно-епідеміологічною службою, протезуванням, санаторно-курортним лікуванням, визначається необхідність і строки тимчасового переведення працівника у зв’язку з хворобою на іншу роботу, приймається рішення про направлення на медико-соціальну експертну комісію для визначення наявності та ступеня тривалої або постійної втрати працездатності.».
 
138. У зв’язку з цим частини другу - четверту вважати відповідно частинами четвертою - шостою.
 
   У зв’язку з цим частини другу - четверту вважати відповідно частинами четвертою - шостою.
 
139. 23. У тексті Основ законодавства України про охорону здоров’я:
 
   22. У тексті Основ законодавства України про охорону здоров’я:
 
140. слова «галузь», «подання», «державна виконавча влада», «Республіка Крим» в усіх відмінках замінити відповідно словами «сфера», «надання», «виконавча влада», «Автономна Республіка Крим» у відповідному відмінку;
 
   слова «галузь», «подання», «державна виконавча влада», «Республіка Крим» в усіх відмінках замінити відповідно словами «сфера», «надання», «виконавча влада», «Автономна Республіка Крим» у відповідному відмінку;
 
141. слова «подавати», «подається», «подаватися», «подають» замінити відповідно словами «надавати», «надається», «надаватися», «надають»;
 
   слова «подавати», «подається», «подаватися», «подають» замінити відповідно словами «надавати», «надається», «надаватися», «надають»;
 
142. слова «медико-санітарна допомога» і «лікувально-профілактична допомога» в усіх відмінках замінити словами «медична допомога» у відповідному відмінку;
 
   слова «медико-санітарна допомога» і «лікувально-профілактична допомога» в усіх відмінках замінити словами «медична допомога» у відповідному відмінку;
 
143. слова «Міністерство охорони здоров’я України» в усіх відмінках замінити відповідно словами «центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я» у відповідному відмінку;
 
   слова «Міністерство охорони здоров’я України» в усіх відмінках замінити відповідно словами «центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я» у відповідному відмінку;
 
144. слово «акредитованих» виключити.
 
-82- Глазунов С.М.
Солошенко М.П.
Пункт «ж» частини 1 статті 77 викласти в такій редакції:
«встановлення у державних і комунальних закладах охорони здоров‘я в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, посадових окладів (тарифних ставок) на основі Єдиної тарифної сітки,
доплат, надбавок за обсяг і якість виконаної роботи за критеріями, визначеними Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено   слово «акредитованих» виключити.
 
145. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
146. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року, крім абзацу четвертого пункту 7 та пункту 14, які набирають чинності з 1 січня 2015 року.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року, крім абзацу четвертого пункту 7 та пункту 14, які набирають чинності з 1 січня 2015 року.
 
147. 2. До 31 грудня 2019 року первинну медичну допомогу надають лікарі загальної практики - сімейні лікарі та інші медичні працівники, які працюють під керівництвом таких лікарів, а також лікарі-терапевти дільничні, лікарі-педіатри дільничні та інші медичні працівники, які працюють під керівництвом лікарів-терапевтів дільничних і лікарів-педіатрів дільничних.
 
   2. До 31 грудня 2019 року первинну медичну допомогу надають лікарі загальної практики - сімейні лікарі та інші медичні працівники, які працюють під керівництвом таких лікарів, а також лікарі-терапевти дільничні, лікарі-педіатри дільничні та інші медичні працівники, які працюють під керівництвом лікарів-терапевтів дільничних і лікарів-педіатрів дільничних.
 
148. 3 1 січня 2020 року порядок надання медичної допомоги лікарями загальної практики - сімейними лікарями встановлюється відповідно до цього Закону.

   3 1 січня 2020 року порядок надання медичної допомоги лікарями загальної практики - сімейними лікарями встановлюється відповідно до цього Закону.