Кількість абзаців - 1000 Таблиця поправок


Про документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України
 
-1- Кармазін Ю.А.
1. Назву проекту Закону викласти в наступній редакції:
«Закон України «Про документи, що посвідчують особу, її спеціальний статус та підтверджують громадянство України»
Обґрунтування: Оскільки законопроектом пропонується врегульовувати не лише правовідносини, що пов’язанні з видачею, виготовленням, вилученням та іншою діяльністю щодо документів, які посвідчують особу та підтверджують громадянство України, а й щодо документів, які посвідчують спеціальний статус особи, то вважаю, що сфера дії закону повинна бути відображена в його назві.
 
Відхилено   Про документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України
 
2. Цей Закон регулює правовідносини, пов’язані з встановленням єдиної форми і порядку виготовлення, видачі, обміну, продовження строку дії, пересилання, вилучення, зокрема, тимчасового повернення державі, визнання недійсними та знищення документів, які підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус та забезпечує реалізацію конституційних прав громадян на свободу пересування, вільний вибір місця проживання в Україні.
 
-2- Зарубінський О.О.
Пропоную у преамбулі після слів :
«вільний вибір місця проживання в Україні» через кому додати слова «а також права та обов’язки осіб, на ім'я яких видані такі документи.»
 
Враховано   Цей Закон регулює правовідносини, пов’язані з встановленням єдиної форми і порядку виготовлення, видачі, обміну, продовження строку дії, пересилання, вилучення, зокрема тимчасового повернення державі, визнання недійсними та знищення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус (далі - документи), та гарантує реалізацію конституційних прав громадян на свободу пересування, вільний вибір місця проживання в Україні, а також права та обов’язки осіб, на ім'я яких видані такі документи.
 
3. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
4. Стаття 1. Визначення термінів
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
5. 1. Для цілей цього Закону нижченаведені терміни вживаються у таких значеннях:
 
   1. Для цілей цього Закону нижченаведені терміни вживаються у таких значеннях:
 
6. 1) безпека інформації - комплекс передбачених законодавством заходів щодо захисту інформації від несанкціонованого доступу та дій (випадкових чи навмисних), що призводять до її незаконної модифікації, розкриття чи знищення;
 
   1) безпека інформації - комплекс передбачених законодавством заходів щодо захисту інформації від несанкціонованого доступу та дій (випадкових чи умисних), що можуть призвести до її незаконної зміни, розкриття чи знищення;
 
7. 2) зона візуальної перевірки - сукупність призначених для візуального контролю зон документа;
 
-3- Кармазін Ю.А.
2. У статті 1 у частині першій пункт 2 викласти у наступній редакції:
«зона візуальної перевірки - визначена чіткими межами частина поверхні документа призначена для візуального визначення його справжності; «
Обґрунтування: Вважаю, що в запропонованій мною редакції на відміну від редакції, що запропонована авторами проекту, більш ширше розкриватиметься дефініція поняття «зона візуальної перевірки».
 
Відхилено   2) зона візуальної перевірки - сукупність призначених для візуального контролю зон документа;
 
8. 3) відомчі автоматизовані системи обліку документів (далі - ВАСОД) -електронні системи, які забезпечують накопичення, зберігання та використання інформації про документи, які підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус;
 
   3) відомчі автоматизовані системи обліку документів (далі - ВАСОД) - електронні системи, які забезпечують накопичення, зберігання та використання інформації про документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус;
 
9. 4) відцифрований образ особи - зафіксоване й збережене зображення обличчя особи електронним способом за допомогою цифрової камери;
 
   4) відцифрований образ особи - зафіксоване і збережене зображення обличчя особи електронним способом за допомогою цифрової камери;
 
10. 5) Державна інформаційна система реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування (далі - ДІС) -електронна інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для зберігання, обробки і використання визначеної цим Законом інформації про видані особі документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, з забезпеченням її ідентифікації.
 
-4- Коновалюк В.І.
1. Пункт 5 частини 1 статті 1 проекту виключити, відповідно пункти 6-16 вважати пунктами 5-15.
 
Враховано      
11. 6) зона документа - місце в документі, призначене для внесення інформації, визначеної цим Законом;
 
   5) зона документа - місце в документі, призначене для внесення інформації, визначеної цим Законом;
 
12. 7) ідентифікація особи - установлення тотожності особи за сукупністю інформації про неї;
 
   6) ідентифікація особи - установлення тотожності особи за сукупністю інформації про неї;
 
13. 8) біометричні дані - сукупність даних про особу, зібраних на основі фіксації її параметрів, що мають достатню стабільність та істотно відрізняються від аналогічних параметрів інших осіб (відцифрований підпис, відцифроване зображення обличчя та інші біометричні параметри);
 
   7) біометричні дані - сукупність даних про особу, зібраних на основі фіксації її параметрів, що мають достатню стабільність та істотно відрізняються від аналогічних параметрів інших осіб (відцифрований підпис, відцифроване зображення обличчя та інші біометричні параметри);
 
14. 9) ім’я - прізвище, ім’я та по-батькові фізичної особи;
 
   8) ім’я - прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи;
 
15. 10) лівий форзац - внутрішній лівий бік обкладинки документа в формі книжечки;
 
   9) лівий форзац - внутрішній лівий бік обкладинки документа у формі книжечки;
 
16. 11) машинозчитувана зона - місце в документі, призначене для внесення та зчитування за допомогою технічних засобів інформації, визначеної цим Законом;
 
   10) машинозчитувана зона - місце в документі, призначене для внесення та зчитування за допомогою технічних засобів інформації, визначеної цим Законом;
 
17. 12) персоналізація - процес внесення в бланк документа його реквізитів та інформації про особу, якій оформляється відповідний документ;
 
   11) персоналізація - процес внесення у бланк документа його реквізитів та інформації про особу, якій оформляється відповідний документ;
 
18. 13) поле запису - місце в документі, що має назву та призначене для внесення інформації;
 
   12) поле запису - місце в документі, що має назву та призначене для внесення інформації;
 
19. 14) правий форзац - внутрішній правий бік обкладинки документа в формі книжечки;
 
   13) правий форзац - внутрішній правий бік обкладинки документа у формі книжечки;
 
20. 15) реквізити документа - інформація про документ: тип, номер (серія) документа, код держави, дата та місце видачі, дата закінчення строку дії документа та найменування (код) органу, який його видав;
 
   14) реквізити документа - інформація про документ: тип, номер (серія) документа, код держави, дата та місце видачі, дата закінчення строку дії документа та найменування (код) органу, який його видав;
 
21. 16) сторінка даних - призначений для внесення інформації про особу спеціальний аркуш із спеціального матеріалу, який забезпечує персоналізацію за допомогою технологій лазерного гравіювання та лазерної перфорації для документів виготовлених у формі книжечки, або лицьовий чи зворотний бік документа, що виготовлений у формі картки;
 
   15) сторінка даних - призначений для внесення інформації про особу спеціальний аркуш із спеціального матеріалу, що забезпечує персоналізацію за допомогою технологій лазерного гравіювання та лазерної перфорації для документів, виготовлених у формі книжечки, або лицьовий чи зворотний бік документа, виготовленого у формі картки;
 
22. 2. Терміни "батьки (усиновлювачі), опікуни, піклувальники, або інші законні представника", вживаються в цьому Законі у значеннях, визначених відповідно в Сімейному та Цивільному кодексах України, а - "інвалідність" та "дитина-інвалід", вживаються в цьому Законі у значеннях, визначених Законом України "Про реабілітацію інвалідів в Україні".
 
   2. Терміни «батьки», «усиновлювачі», «опікуни», «піклувальники», «інші законні представники", вживаються в цьому Законі у значеннях, визначених відповідно в Сімейному та Цивільному кодексах України, терміни «інвалідність» та «дитина-інвалід» - у значеннях, визначених Законом України "Про реабілітацію інвалідів в Україні".
 
23. 3. Інші терміни вживаються у значеннях, визначених законами України.
 
-5- Грицак В.М.
Частину №, статті першої пропоную вилучити.
 
Враховано      
24. Стаття 2. Законодавство про інформацію, яка наводиться у документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України
 
   Стаття 2. Законодавство про інформацію, яка наводиться у документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України
 
25. 1. Суспільні відносини, пов’язані із збиранням, накопиченням, захистом, обліком і використанням інформації ДІС, оформленням, видачею, обміном, переоформленням, продовженням строку дії, пересиланням, вилученням, поверненням державі, визнанням недійсними, та знищенням передбачених цим Законом документів, регулюються Конституцією України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, цим та іншими законами України, а також прийнятими на їх виконання нормативно-правовими актами у сферах, в яких використовуються відповідні документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.
 
   1. Суспільні відносини, пов’язані із збиранням, накопиченням, захистом, обліком і використанням інформації ДІС, оформленням, видачею, обміном, переоформленням, продовженням строку дії, пересиланням, вилученням, поверненням державі, визнанням недійсними та знищенням передбачених цим Законом документів, регулюються Конституцією України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, цим та іншими законами України, а також прийнятими на їх виконання нормативно-правовими актами у сферах, де використовуються відповідні документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.
 
26. 2. Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, застосовуються правила міжнародного договору.
 
   2. Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, застосовуються правила міжнародного договору.
 
27. Стаття 3. Мова, якою оформлюються документи
 
-6- Зарубінський О.О.
Пропоную назву статті 3 після слів «оформлюються документи» через кому доповнити словами «що посвідчують особу та підтверджують громадянство України»
 
Враховано   Стаття 3. Мова, якою оформлюються документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України
 
28. 1. Документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус (далі - документи), оформляються українською мовою.
 
   1. Документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, оформляються українською мовою.
 
29. 2. У визначених цим Законом випадках, інформація у документах наводиться також іноземними мовами.
 
   2. У визначених цим Законом випадках інформація в документах наводиться також іноземними мовами.
 
30. 3. У визначених Кабінетом Міністрів України випадках, друкована інформація про особу у документах може наводитися через скісну риску латинськими літерами.
 
   3. У визначених Кабінетом Міністрів України випадках друкована інформація про особу у документах може наводитися через скісну риску латинськими літерами.
 
31. Стаття 4. Строк дії документів
 
   Стаття 4. Строк дії документів
 
32. 1. Строк дії документів визначається виключно цим Законом.
 
   1. Строк дії документів визначається виключно цим Законом.
 
33. Стаття 5. Інформація, що міститься у документах
 
   Стаття 5. Інформація, що міститься у документах
 
34. 1. Перелік інформації, яка наводиться у документах, визначається цим Законом. Вносити до документів, не передбачену цим Законом інформацію, забороняється.
 
   1. Перелік інформації, яка наводиться у документах, визначається цим Законом. Вносити до документів не передбачену цим Законом інформацію забороняється.
 
35. 2. Біометричні дані включаються до документів виключно у випадках, встановлених цим Законом. Обсяг цих даних, а також технічні вимоги до форми носія біометричної інформації, встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до документів Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО), якщо інше не передбачено цим Законом.
 
   2. Біометричні дані включаються до документів виключно у випадках, встановлених цим Законом. Обсяг таких даних, а також технічні вимоги до форми носія біометричної інформації встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до документів Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО), якщо інше не передбачено цим Законом.
 
36. 3. Режим доступу до інформації, яку містять документи, визначається законами України.
 
   3. Режим доступу до інформації, що міститься у документах, визначається законами України.
 
37. 4. Якщо за звичаєм національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по-батькові не є складовими імені, то у документах на підставі письмової заяви особи зазначаються лише складові імені.
 
   4. Якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, то в документах на підставі письмової заяви особи зазначаються лише складові імені.
 
38. У разі допущення помилки в інформації, внесеній до документа, така інформація підлягає виправленню, а документ - обміну. У цьому випадку державне мито (консульський збір) за обмін документа не стягуються.
 
   У разі допущення помилки в інформації, внесеній до документа, така інформація підлягає виправленню, а документ - обміну. У такому разі державне мито (консульський збір) за обмін документа не справляються.
 
39. 5. Інформація, яка зазначається у документах та піддається автоматизованій обробці, зберігається у форматі, який дозволяє ідентифікувати особу, якій видані ці документи не довше, ніж це необхідно для цілі, заради якої такі дані зберігаються.
 
   5. Інформація, яка зазначається у документах і підлягає автоматизованій обробці, зберігається у форматі, що дає змогу ідентифікувати особу, якій видані ці документи в порядку встановленому законодавством, не довше, ніж це необхідно для цілі, з якою такі дані зберігаються.
 
40. Стаття 6. Державне мито. Консульський збір
 
   Стаття 6. Державне мито. Консульський збір
 
41. 1. За оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін та продовження строку дії документів може справлятися державне мито, а за проведення таких дій за кордоном - консульський збір у порядку та розмірах, визначених законодавством.
 
   1. За оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін та продовження строку дії документів може справлятися державне мито, а за проведення таких дій за кордоном - консульський збір у порядку та розмірах, визначених законодавством.
 
42. 2. За оформлення, обмін та продовження строку дії дипломатичного паспорта України, службового паспорта України, тимчасового посвідчення громадянина України державне мито (консульський збір) не справляється.
 
-7- Кармазін Ю.А.
3. У статті 6 у частині другій після слів: «посвідчення громадянина України» через кому доповнити словами: «соціального посвідчення, пенсійного посвідчення, посвідчення особи з інвалідністю» і далі - за текстом.
Обґрунтування: В запропонованій мною редакції вказана норма не допускатиме можливості стягувати державне мито за видачу таких документів, що посвідчують спеціальний статус особи, як соціального посвідчення, пенсійного посвідчення, посвідчення особи з інвалідністю. Стягнення державного мита та консульського збору за отримання таких документів звужуватиме та обмежувати конституційні права громадян, що суперечитиме ст. 22 Конституції України. Крім того, особи, які отримують вказані посвідчення відносяться до соціально незахищених верств населення, а тому стягнення з них плати за видачу документів, які посвідчують наданий їм законом статус, ставитиме їх у залежність від такої сплати, що не відповідатиме ст. 46 Конституції України.
 
Враховано   2. За оформлення, обмін та продовження строку дії дипломатичного паспорта України, службового паспорта України, посвідчення особи моряка, тимчасового посвідчення громадянина України, соціального посвідчення, пенсійного посвідчення, посвідчення особи з інвалідністю державне мито (консульський збір) не справляється.
 
    -8- Таран В.В.
1. У разі залишення в тексті законопроекту статей, положення яких регулюють видачу документів, що посвідчують особу та її спеціальний статус, частину другу статті 6 викласти у редакції: «За оформлення, обмін та продовження строку дії дипломатичного паспорта України, службового паспорта України, тимчасового посвідчення громадянина України, документів, що посвідчують особу та її спеціальний статус, а саме: соціального посвідчення, посвідчення застрахованої особи, пенсійного посвідчення, посвідчення особи з інвалідністю, документів, що посвідчують особу військовослужбовця державне мито (консульський збір) не справляється».
 
Враховано редакційно    
43. 3. Сплата державного мита (консульського збору) підтверджується відповідним документом, що додається до заяви про оформлення і видачі документів передбачених цим Законом.
 
   3. Сплата державного мита (консульського збору) підтверджується відповідним документом, що додається до заяви про оформлення і видачу документів, передбачених цим Законом.
 
44. Стаття 7. Уповноважені суб’єкти
 
   Стаття 7. Уповноважені суб’єкти
 
45. 1. Уповноваженими суб’єктами за цим Законом є:
 
-9- Грицак В.М.
Пропоную пункт 1 та пункт 2 частини першої статті 7 викласти у наступній редакції:.
1) головний розпорядник ДІС - центральний орган виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції) утому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів;
 
Враховано   Уповноваженими суб’єктами за цим Законом є:
1) головний розпорядник ДІС - центральний орган виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів;
2) уповноважений орган - центральний орган виконавчої влади в системі центральних органів виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина, власності, інтересів суспільства і держави, а також з питань реалізації державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів;
 
    -10- 2) уповноважений орган - центральний орган виконавчої влади в системі центральних органів виконавчої влади з формування та реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина, власності, інтересів суспільства і держави, а також з питань формування державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів;
 
Немає висновку    
46. 1) Головний розпорядник ДІС - центральний орган виконавчої влади, що є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина, власності, інтересів суспільства і держави від злочинних посягань, боротьби зі злочинністю, розкриття та розслідування злочинів, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, безпеки дорожнього руху, а також з питань формування державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.
 
-11- Коновалюк В.І.
2. У пункті 1 частини 1 статті 7 законопроекту слова "центральний орган виконавчої влади, що є головним органом у системі центральних органів" замінити словами "центральний орган виконавчої влади у системі центральних органів".
3. У пункті 1 частини 1 статті 7 слова "від злочинних посягань, боротьби зі злочинністю, розкриття та розслідування злочинів, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, безпеки дорожнього руху" виключити.
 
Враховано частково      
47. 2) Уповноважений орган - орган виконавчої влади з питань формування державної політики у сферах міграції та реєстрації фізичних осіб та їх документування, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Головного розпорядника ДІС.
 
-12- Коновалюк В.І.
4. Пункт 2 частини 1 статті 7 викласти у наступній редакції:
"2) Уповноважений орган - центральний орган виконавчої влади з питань формування державної політики у сферах міграції та реєстрації фізичних осіб та їх документування."
 
Враховано частково      
48. 3) Міністерство закордонних справ України (далі - МЗС), а також закордонні дипломатичні установи України (далі - ЗДУ).
 
-13- Корж В.П.
1. Пункт 3 частини 1 статті 7 викласти у наступній редакції:
"3) закордонні дипломатичні установи України (далі - ЗДУ)"
 
Враховано   3) закордонні дипломатичні установи України (далі - ЗДУ);
 
    -14- Коновалюк В.І.
5. Пункт 3 частини 1 статті 7 викласти у наступній редакції:
"3) закордонні дипломатичні установи України (далі - ЗДУ)"
 
Враховано    
    -15- Кармазін Ю.А.
4. У статті 7:
1) у частині першій:
- об’єднати пункти 3 і 4 та викласти новий пункт 3 в наступній редакції:
«Міністерство закордонних справ України (далі - МЗС), закордонні дипломатичні установи України (далі - ЗДУ)
та інші центральні органи виконавчої влади, що створені і діють у встановленому чинним законодавством порядку; «;
Обґрунтування: Пунктами 3 та 4 вказаної норми пропонується віднести до переліку уповноважених суб’єктів, які застосовуються цим Законом, Міністерство закордонних справ України, закордонні дипломатичні установи України, а також міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, що створені та функціонують у порядку та у спосіб, передбачений Законом України "Про центральні органи виконавчої влади". Разом з тим, вказані органи авторами включаються до переліку в різних пунктах із застосуванням зайвих на мою думку термінів. Тому вважаю пункт 3 необхідно викласти в запропонованій мною редакції, фактично об’єднавши його з пунктом 4 та вилучивши зайві, на мій погляд, терміни;
 
Відхилено    
49. 4) Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, що створені та функціонують у порядку та у спосіб, передбачений Законом України "Про центральні органи виконавчої влади".
 
-16- Кармазін Ю.А.
- у зв’язку з виключенням пункту 4 пункт 5 вважати пунктом 4.
Обґрунтування: Ця зміна пов’язана з попередньою моєю пропозицією щодо об’єднання змісту пунктів 3 та 4 цієї частини та з вилученням зайвих, на мій погляд, термінів;
 
Відхилено   4) міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, що створені та функціонують у порядку та у спосіб, передбачений Законом України "Про центральні органи виконавчої влади";
 
50. 5) Державний центр персоналізації документів, що діє у складі Уповноваженого органу та на якого у відповідності із цим Законом покладено обов’язок із здійснення централізованої персоналізації документів.
 
   5) Державний центр персоналізації документів, що діє у складі головного розпорядника ДІС та на який відповідно до цього Закону покладено повноваження із здійснення централізованої персоналізації документів.
 
51. 2. Функції та повноваження Уповноважених суб’єктів, пов’язані з реалізацією державної політики у сфері встановлення єдиного порядку виготовлення, видачі, обміну, продовження строку дії, пересилання, вилучення, зокрема тимчасового, повернення державі, визнання недійсними та знищення документів, встановлюються у відповідності до цього Закону.
 
-17- Кармазін Ю.А.
2) частину другу після слів: «до цього Закону» доповнити словами: «та інших актів, які йому не суперечать.»
Обґрунтування: Оскільки закон - це нормативно-правовий акт, який регулює найважливіші суспільні відносини, то обмежувати регулювання правовідносин щодо повноважень та функцій Уповноважених суб’єктів виключно нормами даного Закону є не зовсім юридично правильно. В ході здійснення практичної діяльності вказаних суб’єктів виникатимуть питання, які потребуватимуть додаткової регламентації на виконання норм даного Закону. Тому, вважаю за доцільне розширити можливість регулювання правовідносин щодо встановлення функцій та повноважень Уповноважених суб’єктів іншими актами законодавства, які не суперечитимуть даному Закону та видаватимуться на його виконання.
 
Враховано редакційно   2. Функції та повноваження уповноважених суб’єктів, пов’язані з реалізацією державної політики у сфері встановлення єдиного порядку виготовлення, видачі, обміну, продовження строку дії, пересилання, вилучення, зокрема тимчасового, повернення державі, визнання недійсними та знищення документів, визначаються цим Законом та іншими законодавчими актами.
.
 
52. 3. Уповноважені суб’єкти, що передбачені частиною першою цієї статті, окрім Державного центру персоналізації документів, та у відповідності із положеннями цього Закону є розпорядниками ВАСОД.
 
   3. Уповноважені суб’єкти, передбачені частиною першою цієї статті, окрім Державного центру персоналізації документів, є розпорядниками ВАСОД в межах визначених цим Законом.
 
53. 4. Порядок взаємодії між Уповноваженими суб’єктами затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Уповноваженого органу.
 
   4. Порядок взаємодії між уповноваженими суб’єктами затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням уповноваженого органу.
 
54. Розділ ІІ. ДОКУМЕНТИ
 
-18- Зарубінський О.О.
Пропоную назву розділу ІІІ викласти у наступній редакції: «документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України».
 
Враховано   Розділ ІІ. документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України
 
55. Стаття 8. Назва та види документів
 
   Стаття 8. Назва та види документів
 
56. 1. Документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус відповідно до їх функціонального призначення поділяються на:
 
   1. Документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус відповідно до їх функціонального призначення поділяються на:
 
57. 1) документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України:
 
   1) документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України:
 
58. посвідчення громадянина України;
 
-19- Коновалюк В.І.
Пропоную абзац перший підпункту 1 частини першої статті 8 законопроекту вилучити.
 
Враховано      
59. паспортна картка;
 
   паспортна картка;
 
60. паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
 
   паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
 
61. дипломатичний паспорт України;
 
   дипломатичний паспорт України;
 
62. службовий паспорт України;
 
   службовий паспорт України;
 
63. посвідчення особи моряка;
 
   посвідчення особи моряка;
 
64. посвідчення члена екіпажу;
 
   посвідчення члена екіпажу;
 
65. посвідчення особи на повернення в Україну;
 
   посвідчення особи на повернення в Україну;
 
66. тимчасове посвідчення громадянина України.
 
   тимчасове посвідчення громадянина України.
 
67. 2) документи, що посвідчують особу та її спеціальний статус:
 
-20- Таран В.В.
2. Вилучити пункт 2 частини першої статті 8, виклавши її у наступній редакції:
«Стаття 8. Назва та види документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України
Документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України:
посвідчення громадянина України;
паспортна картка;
паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
дипломатичний паспорт України;
службовий паспорт України;
посвідчення особи моряка;
посвідчення члена екіпажу;
посвідчення особи на повернення в Україну;
тимчасове посвідчення громадянина України.»
Документи, що передбачені цією статтею, є власністю України.»
 
Відхилено   2) документи, що посвідчують особу та її спеціальний статус:
 
68. соціальне посвідчення;
 
   соціальне посвідчення;
 
69. посвідчення застрахованої особи;
 
   посвідчення застрахованої особи;
 
70. пенсійне посвідчення;
 
   пенсійне посвідчення;
 
71. посвідчення особи з інвалідністю;
 
   посвідчення особи з інвалідністю;
 
72. посвідчення водія;
 
   посвідчення водія;
 
73. документи, що посвідчують особу військовослужбовця;
 
-21- Грицак В.М.
1. Абзац 7 пункту 2 частини 1 статті 8 виключити, у зв’язку з чим абзаци
8-14 вважати абзацами 7-13 відповідно.
 
Враховано      
    -22- Коновалюк В.І.
6. Абзац 7 пункту 2 частини 1 статті 8 виключити, у зв'язку з чим абзаци
8-14 вважати абзацами 7-13 відповідно.
 
Враховано    
74. посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;
 
   посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;
 
75. посвідка на постійне проживання;
 
   посвідка на постійне проживання;
 
76. посвідка на тимчасове проживання;
 
   посвідка на тимчасове проживання;
 
77. картка мігранта;
 
   картка мігранта;
 
78. посвідчення біженця;
 
-23- Шишкіна Е.В.
І. Пункт 2 частини першої статті 8 після підпункту «посвідчення біженця» доповнити підпунктом «посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту», а також після підпункту «проїзний документ біженця для виїзду за кордон» доповнити підпунктом «проїзний документ особи, яка потребує додаткового захисту для виїзду за кордон; «
 
Відхилено   посвідчення біженця;
 
79. проїзний документ біженця для виїзду за кордон;
 
   проїзний документ біженця для виїзду за кордон;
 
80. дозвіл на працевлаштування.
 
   дозвіл на працевлаштування.
 
81. Законами України можуть встановлюватись й інші документи, що посвідчують особу та її спеціальний статус.
 
   Законами України можуть встановлюватися і інші документи, що посвідчують особу та її спеціальний статус.
 
82. 2. Документи, що передбачені цією статтею, є власністю України.
 
   2. Документи, передбачені цією статтею, є власністю України.
 
83. Стаття 9. Форма та опис документів
 
   Стаття 9. Форма та опис документів
 
84. 1. Форма кожного виду документа встановлюється цим Законом.
 
   1. Форма кожного документа встановлюється цим Законом.
 
85. 2. Документи в залежності від змісту та обсягу інформації, яка вноситься в них, виготовляються у формі книжечки або картки, за винятком посвідчення на повернення в Україну, що виготовляється у формі буклету.
 
   2. Документи залежно від змісту та обсягу інформації, яка вноситься до них, виготовляються у формі книжечки або картки, за винятком посвідчення на повернення в Україну, що виготовляється у формі буклета.
 
86. 3. У випадках, встановлених законами України, у документи в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів, може бути внесена додаткова змінна інформація, а саме: про місце реєстрації, про сімейний стан, про відмову від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків, про видачу приватизаційних паперів, про додаткові біометричні дані, про інформацію, яка забезпечує захист даних в безконтактному електронному носії, тощо.
 
   3. У випадках, встановлених законами України, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, до документа може вноситися додаткова змінна інформація, а саме: про місце реєстрації, про сімейний стан, про відмову від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків, про видачу приватизаційних паперів, додаткові біометричні дані, щодо забезпечення захисту інформації на безконтактному електронному носії тощо.
 
87. 4. Документи в формі книжечки на всіх паперових сторінках та на нижній частині обкладинки повинні мати серію та номер документа, виконані за технологією лазерної перфорації.
 
   4. Документи у формі книжечки на всіх паперових сторінках та на нижній частині обкладинки повинні мати серію та номер документа, виконані за технологією лазерної перфорації.
 
88. 5. Персоналізація документів в формі книжечки здійснюється за технологією лазерного гравіювання та лазерної перфорації. Персоналізація документів у формі картки виконується за технологією термодруку або лазерного гравіювання. У випадках, встановлених цим Законом, дозволяється інший спосіб внесення інформації в документ.
 
   5. Персоналізація документів у формі книжечки здійснюється за технологією лазерного гравіювання та лазерної перфорації. Персоналізація документів у формі картки виконується за технологією термодруку або лазерного гравіювання. У випадках, встановлених цим Законом, дозволяється інший спосіб внесення інформації до документа.
 
89. 6. Відцифрований образ особи в документах у формі книжечки розміщується на сторінці даних і виконується за технологією лазерного гравіювання. У документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України під час перетинання державного кордону України та перебування за кордоном, відцифрований образ особи дублюється в центрі сторінки даних за технологією лазерної перфорації. Вклеювання фотокартки до документів дозволяється лише у випадках, визначених цим Законом.
 
   6. Відцифрований образ особи в документах у формі книжечки розміщується на сторінці даних і виконується за технологією лазерного гравіювання. У документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України під час перетинання державного кордону України та перебування за кордоном, відцифрований образ особи дублюється в центрі сторінки даних за технологією лазерної перфорації. Вклеювання фотокартки до документів дозволяється лише у випадках, визначених цим Законом.
 
90. 7. У документи осіб, які в установленому законодавством України порядку визнані недієздатними, відцифрований підпис не вноситься, а особам, які не досягли чотирнадцятирічного віку та особам із фізичними вадами - вноситься за їх бажанням.
 
   7. До документів осіб, які в установленому законодавством України порядку визнані недієздатними, відцифрований підпис не вноситься, а осіб, які не досягли чотирнадцятирічного віку, та осіб з фізичними вадами - вноситься за їхнім бажанням.
 
91. Стаття 10. Вимоги до бланків документів та їх форми
 
   Стаття 10. Вимоги до бланків документів та їх форми
 
92. 1. Бланки документів є документами суворого обліку і виготовляються відповідно до вимог ІСАО, державних (національних) та міжнародних стандартів підприємствами, які мають ліцензію на відповідний вид господарської діяльності і повинні мати ступінь захисту, що унеможливлює їх підроблення.
 
-24- Куликов К.Б.
1. Частину 1 статті 10 викласти у такій редакції:
«1.Бланки документів є документами суворого обліку і виготовляються виключно на державних спеціалізованих підприємствах (без участі посередницьких структур), які мають ліцензію на відповідний вид господарської діяльності».
 
Відхилено   1. Бланки документів є документами суворого обліку, виготовляються відповідно до вимог ІСАО, державних (національних) та міжнародних стандартів підприємствами, які мають ліцензію на відповідний вид господарської діяльності, і повинні мати ступінь захисту, що унеможливлює їх підроблення.
 
93. 2. Бланки документів, якщо інше не визначено цим Законом, виготовляються за єдиними зразками, що затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням Уповноважених суб’єктів.
 
   2. Бланки документів, якщо інше не визначено цим Законом, виготовляються за єдиними зразками, що затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням уповноважених суб’єктів.
 
94. 3. Бланки документів в формі книжечки за конструкцією є зшитою обрізною книжечкою, обсягом від 8 до 64 сторінок із вшитою сторінкою даних між лівим форзацом та першою паперовою сторінкою.
 
   3. Бланки документів у формі книжечки за конструкцією є зшитою обрізною книжечкою обсягом від 8 до 64 сторінок із вшитою сторінкою даних між лівим форзацом та першим паперовим аркушем.
 
95. 4. Паперові сторінки бланка у формі книжечки, починаючи з другої, повинні мати нумерацію, а остання сторінка також містить порядковий номер бланка, які виконані друкарським способом.
 
   4. Паперові аркуші бланка у формі книжечки, починаючи з другої сторінки, повинні мати нумерацію сторінок, а остання сторінка - також порядковий номер бланка, які виконуються друкарським способом.
 
96. 5. Бланки документів, в які імплантовані безконтактні електронні носії інформації для внесення біометричної та іншої інформації про особу, повинні бути виконані багатокомпонентним захисним друком, який містить символ електронного документу, інформацію про підприємство, на якому виготовлено бланк документу, зображення Малого Державного Герба України та, відповідно, пронумеровані згідно з вимогами законодавства України.
 
   5. Бланки документів, в які імплантовані безконтактні електронні носії інформації для внесення біометричних даних та іншої інформації про особу, мають бути виконані багатокомпонентним захисним друком, містити символ електронного документа, інформацію про підприємство, на якому виготовлено бланк документа, зображення малого Державного Герба України та бути пронумеровані згідно з вимогами законодавства України.
 
97. 6. Бланки документів у формі картки виготовляються з полімерних матеріалів, які за фізичними характеристиками підлягають лазерній персоналізації і гравіюванню відповідно до державних (національних) та міжнародних стандартів, і повинні містити безконтактний електронний носій інформації та номер бланка відповідно до вимог ІСАО.
 
   6. Бланки документів у формі картки виготовляються з полімерних матеріалів, які за фізичними характеристиками підлягають лазерній персоналізації і гравіюванню відповідно до державних (національних) та міжнародних стандартів, і повинні містити безконтактний електронний носій інформації та номер бланка відповідно до вимог ІСАО.
 
98. 7. Бланки документів суворого обліку закуповуються Уповноваженими суб’єктами у відповідності до вимог закону, який регулює закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти.
 
   7. Бланки документів суворого обліку закуповуються уповноваженими суб’єктами відповідно до вимог закону, який регулює закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти.
 
99. Стаття 11. Оформлення, видача, обмін, продовження строку дії, надання, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення документів
 
   Стаття 11. Оформлення, видача, обмін, продовження строку дії, надання, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення документів
 
100. 1. Оформлення, видача, обмін, переоформлення, продовження строку дії документів (у тому числі, для осіб, які не досягли шістнадцятирічного віку, осіб з фізичними вадами, недієздатних та обмежено дієздатних осіб), їх пересилання, вилучення, повернення державі та знищення відбуваються у порядку та у спосіб, встановлені Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачене цим Законом.
 
-25- Зарубінський О.О.
Пропоную частину 1, статті 11 законопроекту доповнити наступним реченням:
«Для осіб, які через свої релігійні, або інші переконання відмовляються від внесення інформації до безконтактного електронного носія інформації, що імплантований у відповідні бланки документів - оформлення і видача таких документів здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України для даної категорії осіб.»
 
Враховано   1. Оформлення, видача, обмін, переоформлення, продовження строку дії документів (у тому числі для осіб, які не досягли шістнадцятирічного віку, осіб з фізичними вадами, недієздатних та обмежено дієздатних осіб), їх пересилання, вилучення, повернення державі та знищення відбуваються у порядку та у спосіб, встановлені Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено цим Законом.
Для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від внесення інформації до безконтактного електронного носія інформації, що імплантований у відповідні бланки документів, оформлення і видача таких документів здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України для даної категорії осіб.
 
101. Подання документів, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України, для оформлення і отримання документів що посвідчують особу та встановлюють громадянство України, здійснюється:
 
   Подання документів, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України, для оформлення і отримання документів, що посвідчують особу та встановлюють громадянство України, здійснюється:
 
102. громадянами України, які досягли шістнадцятирічного віку, - на підставі їх власної заяви;
 
   громадянами України, які досягли шістнадцятирічного віку, - на підставі їхньої особистої заяви;
 
103. громадянами України, які не досягли шістнадцятирічного віку, - на підставі заяви батьків, (усиновлювачів), опікунів, піклувальників, а у разі, коли батьки не перебувають у шлюбі, одного з них, з ким вони проживають, або інших законних представників;
 
   громадянами України, які не досягли шістнадцятирічного віку, - на підставі заяви батьків, (усиновлювачів), опікунів, піклувальників, а якщо батьки не перебувають у шлюбі – за заявою того з батьків, з ким проживає особа, або інших законних представників.
 
104. особам без громадянства, що мають право на постійне проживання в Україні, іноземцям та особам без громадянства, яким надано статус біженця чи притулок в Україні, - у разі втрати під час перебування за кордоном виданих в Україні документів, що посвідчують особу, дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну (щодо посвідчення особи на повернення в Україну).
 
-26- Зарубінський О.О.
Пропоную у абзаці 4 пункту 2 частини 1 статті 11 слова «яким надано статус біженця чи притулок в Україні» замінити словами: «яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, або яким надано притулок в Україні «.
 
Враховано   Особам без громадянства, які мають право на постійне проживання в Україні, іноземцям та особам без громадянства, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, або яким надано притулок в Україні, у разі втрати під час перебування за кордоном виданих в Україні документів, що посвідчують особу, надається право на виїзд з України і в'їзд в Україну (щодо посвідчення особи на повернення в Україну).
 
105. 2. Документи видаються Уповноваженими суб’єктами або їх територіальними підрозділами після прийняття рішення про їх виготовлення та видачу заявникам, а у разі прийняття такого рішення щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, -батькам або іншим законним представникам чи представникам закладів, які виконують функції опікунів або піклувальників.
 
   2. Документи видаються уповноваженими суб’єктами або їх територіальними підрозділами після прийняття рішення про їх виготовлення та видачу заявникам, а в разі прийняття такого рішення щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, -батькам або іншим законним представникам чи представникам закладів, які виконують функції опікунів або піклувальників.
 
106. Прийняття рішення про видачу документу заявникові, приймається Уповноваженим суб’єктом або його територіальними підрозділами виключно на підставі даних, що отримані з бази даних Головного розпорядника ДІС.
 
   Рішення про видачу документа заявникові приймається уповноваженим суб’єктом або його територіальним підрозділом виключно на підставі даних, отриманих з бази даних головного розпорядника ДІС.
 
107. 3. На підставі інформації, отриманої з бази даних Головного розпорядника ДІС, Головний обчислювальний центр здійснює автоматизовану перевірку такої інформації, формує набори даних та забезпечує виготовлення документів.
 
   3. Головний обчислювальний центр здійснює автоматизовану перевірку даних, отриманих з бази даних головного розпорядника ДІС, формує набори даних та забезпечує виготовлення документів.
 
108. 4. Документи надсилаються до Уповноваженого суб’єкта чи його територіальних підрозділів, або заявникові на підставі його письмової заяви у порядку, встановленому законодавством України.
 
   4. Документи надсилаються уповноваженому суб’єкту чи його територіальному підрозділу або заявникові на підставі його письмової заяви у порядку, встановленому законодавством України.
 
109. 5. Протокол виготовлення документів включає в себе інформацію щодо серії та номера документа, дату персоналізації, номер використаного бланка, в електронній формі вноситься до ВАСОД відповідним Уповноваженим суб’єктом або його територіальним підрозділом.
 
   5. Протокол виготовлення документів включає інформацію про серію та номер документа, дату персоналізації, номер використаного бланка, та в електронній формі заноситься до ВАСОД відповідним уповноваженим суб’єктом або його територіальним підрозділом.
 
110. 6. У разі втрати або викрадення документу заявник звертається до Уповноваженого суб’єкта або його територіального підрозділу, що видав цей документ, із відповідною заявою і подає документи, що засвідчують зазначені факти та є підставою для прийняття Уповноваженим суб’єктом або його територіальним підрозділом рішення про здійснення обміну документа, його переоформлення замість втраченого або викраденого.
 
   6. У разі втрати або викрадення документа заявник звертається до уповноваженого суб’єкта або його територіального підрозділу, що видав цей документ, із відповідною заявою і подає документи, що засвідчують зазначені факти та є підставою для прийняття уповноваженим суб’єктом або його територіальним підрозділом рішення про здійснення обміну документа, його переоформлення замість втраченого або викраденого.
 
111. 7. Рішення про здійснення обміну документа або його переоформлення замість втраченого або викраденого приймається Уповноваженим суб’єктом або його територіальними підрозділами за результатами ідентифікації заявника. Ідентифікація заявника здійснюється на підставі даних, отриманих з бази даних Головного розпорядника ДІС.
 
   7. Рішення про здійснення обміну документа, або його переоформлення замість втраченого або викраденого приймається уповноваженим суб’єктом або його територіальним підрозділом за результатами ідентифікації заявника. Ідентифікація заявника здійснюється на підставі даних, отриманих з бази даних головного розпорядника ДІС.
 
112. Для прийняття рішення про здійснення переоформлення документа замість втраченого або викраденого документа за кордоном, заявником додатково подається довідка компетентного органу держави, в якій втрачено або викрадено документ.
 
   Для прийняття рішення про переоформлення документа замість втраченого або викраденого за кордоном, заявник додатково подає довідку компетентного органу держави, в якій втрачено або викрадено документ.
 
113. У разі повідомлення заявником про втрату або викрадення документа, а також у разі обміну такого документа у зв'язку з його непридатністю для подальшого використання, такій особі на час оформлення нового документа Уповноваженим суб’єктом або його територіальними підрозділами приймається рішення про видачу довідки встановленого відповідним Уповноваженим суб’єктом зразка.
 
   У разі повідомлення заявником про втрату або викрадення документа, а також у разі обміну такого документа у зв'язку з його непридатністю для подальшого використання на час оформлення нового документа уповноваженим суб’єктом або його територіальним підрозділом приймається рішення про видачу такій особі довідки встановленого відповідним уповноваженим суб’єктом зразка.
 
114. Обмін документів проводиться в порядку, встановленому для первинного оформлення та видачі, з поверненням документа, що підлягає обміну, і здійснюється у випадках:
 
   Обмін документів проводиться в порядку, встановленому для первинного оформлення та видачі, з поверненням документа, що підлягає обміну, і здійснюється у разі:
 
115. Зміни інформації, внесеної до документа (за виключенням додаткової змінної інформації, передбаченої частиною третьою статті 9 цього Закону);
 
   зміни інформації, внесеної до документа (крім додаткової змінної інформації, передбаченої частиною третьою статті 9 цього Закону);
 
116. виявлення помилок у інформації, внесеній до документа;
 
   виявлення помилки в інформації, внесеній до документа;
 
117. закінчення строку дії документа;
 
   закінчення строку дії документа;
 
118. непридатності документа для подальшого використання.
 
   непридатності документа для подальшого використання.
 
119. 8. Уповноважений суб’єкт або його територіальні підрозділи мають право відмовити заявникові у видачі документа в таких випадках:
 
   8. Уповноважений суб’єкт або його територіальні підрозділи мають право відмовити заявникові у видачі документа у разі, якщо:
 
120. за видачею документа звернувся заявник, який не досяг шістнадцятирічного віку або законний представник особи, який не має документально підтверджених повноважень на отримання документу;
 
   за видачею документа звернувся заявник, який не досяг шістнадцятирічного віку або законний представник особи, який не має документально підтверджених повноважень на отримання документа;
 
121. заявник вже отримав документ такого типу і він є чинним на день звернення (за виключенням випадків, зазначених у частині сьомій цієї статті);
 
-27- Зарубінський О.О.
Пропоную у абзаці третьому частини 8 статті 11 слово «чинним» замінити у відповідному відмінку словом «дійсним».
 
Враховано   заявник вже отримав документ такого типу, який є дійсним на день звернення (крім випадків, зазначених у частині сьомій цієї статті);
 
122. заявник не надав усіх документів та інформації, необхідних для оформлення і видачі документа;
 
   заявник не надав усіх документів та інформації, необхідних для оформлення і видачі документа;
 
123. дані, отримані з бази даних Головного розпорядника ДІС, не підтверджують інформацію, надану заявником.
 
   дані, отримані з бази даних головного розпорядника ДІС, не підтверджують інформацію, надану заявником.
 
124. У рішенні про відмову у видачі документа, яке доводиться до відома заявника у порядку і в строки, встановлені законодавством, повинні зазначатись підстави відмови. Особа має право звернутися до Уповноваженого суб’єкта із повторною заявою, у разі зміни або усунення обставин, через які їй було відмовлено у видачі документа.
 
   У рішенні про відмову у видачі документа, яке доводиться до відома заявника у порядку і в строки, встановлені законодавством, повинні зазначатись підстави відмови. Особа має право звернутися до уповноваженого суб’єкта з повторною заявою у разі зміни або усунення обставин, через які їй було відмовлено у видачі документа.
 
125. Рішення про відмову у видачі документа може бути оскаржено особою до вищестоящого Уповноваженого суб’єкта або суду.
 
   Рішення про відмову у видачі документа може бути оскаржено особою до вищого уповноваженого суб’єкта або до суду.
 
126. За наявності підстав вищестоящий Уповноважений суб’єкт має право скасувати рішення підпорядкованого йому територіального органу або підрозділу, надіслати матеріали на повторний розгляд (у разі необхідності додаткової перевірки наданих матеріалів) чи прийняти на їх підставі нове рішення.
 
   За наявності підстав вищий уповноважений суб’єкт має право скасувати рішення підпорядкованого йому територіального підрозділу, направити матеріали на повторний розгляд (у разі необхідності - на додаткову перевірку наданих матеріалів) чи прийняти на їх підставі нове рішення.
 
127. Остаточне рішення щодо оформлення та видачу документа приймає вищестоящий Уповноважений суб’єкт, до якого було оскаржено попереднє рішення.
 
   Остаточне рішення щодо оформлення та видачі документа приймає вищий уповноважений суб’єкт, до якого було оскаржено попереднє рішення.
 
128. Інформація про результати розгляду скарги доводиться до відома особи в установлений законодавством термін.
 
   Інформація про результати розгляду скарги доводиться до відома особи в установлений законодавством строк.
 
129. 9. У разі закінчення строку дії документа або смерті особи, її документи у порядку та у строки, встановлені Кабінетом Міністрів України, здаються Уповноваженим суб’єктам або їх територіальним підрозділам, що видали такий документ, а у разі, коли така особа проживає (проживала) за кордоном - ЗДУ.
 
   9. У разі закінчення строку дії документа або смерті особи її документи у порядку і в строк, встановлені Кабінетом Міністрів України, здаються уповноваженим суб’єктам або їх територіальним підрозділам, що видали такий документ, а якщо така особа проживає (проживала) за кордоном - ЗДУ.
 
130. 10. Про втрату або викрадення документа на території України заявник (батьки особи віком до шістнадцяти років або інші законні представники, представники закладів, які виконують функції опікунів чи піклувальників над особою) зобов’язаний у порядку та у строки, що встановлюються Кабінетом Міністрів України, повідомити Уповноваженого суб’єкта або його територіальні підрозділи, що здійснили видачу документа, а у разі викрадення - також орган внутрішніх справ, у випадку втрати або викрадення за кордоном - компетентні органи іноземної держави та найближче ЗДУ.
 
   10. Про втрату або викрадення документа на території України заявник (батьки особи віком до шістнадцяти років або інші законні представники, представники закладів, які виконують функції опікунів чи піклувальників над особою) зобов’язаний у порядку та у строки, що встановлюються Кабінетом Міністрів України, повідомити уповноваженого суб’єкта або його територіальний підрозділ, який здійснив видачу документа, а у разі викрадення - також орган внутрішніх справ. Про втрату або викрадення документа за кордоном заявник зобов’язаний повідомити компетентні органи іноземної держави та найближче ЗДУ.
 
131. Про втрату або викрадення документа за кордоном Уповноважений суб’єкт або його територіальні підрозділи, МЗС, ЗДУ, які в установленому чинним законодавством порядку отримали таке повідомлення, протягом доби інформують Адміністрацію Державної прикордонної служби України із зазначенням внесеної в документ інформації.
 
-28- Корж В.П.
2. У абзаці 2 частини 10 статті 11 слово "МЗС" виключити з тексту.
 
Враховано   Про втрату або викрадення документа за кордоном уповноважений суб’єкт або його територіальний підрозділ, ЗДУ, які в установленому законодавством порядку отримали таке повідомлення, протягом доби інформують Адміністрацію Державної прикордонної служби України із зазначенням внесеної до документа інформації.
 
    -29- Кожара Л.О.
1. У абзаці 2 частини 10 статті 11 слово "МЗС" виключити з тексту.
 
Враховано    
132. 11. Замість втраченого або викраденого документа Уповноважений суб’єкт або його територіальний підрозділ, після встановлення факту видачі раніше такого документа особі, яка заявила про його втрату або про його викрадення, видає новий документ.
 
   11. Замість втраченого або викраденого документа Уповноважений суб’єкт або його територіальний підрозділ, після встановлення факту видачі раніше такого документа особі, яка заявила про його втрату або про його викрадення, видає новий документ.
 
133. Особа, стосовно якої громадянство України припинено відповідно до Закону України "Про громадянство України", зобов'язана повернути документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, Уповноваженому суб’єкту або його територіальним підрозділам, що здійснили видачу такого документу, а у разі, коли така особа проживає за кордоном - МЗС або ЗДУ.
 
-30- Корж В.П.
3. У абзаці 2 частини 11 статі 11 слова "МЗС або" виключити.
 
Враховано   Особа, стосовно якої громадянство України припинено відповідно до Закону України "Про громадянство України", зобов'язана повернути документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, уповноваженому суб’єкту або його територіальному підрозділу, що здійснив видачу такого документа, а якщо така особа проживає за кордоном - ЗДУ.
 
    -31- Кожара Л.О.
2. У абзаці 2 частини 11 статі 11 слова "МЗС або" виключити.
 
Враховано    
134. Якщо особа, яка заявила про втрату або викрадення документа, знайде цей документ, вона зобов'язана невідкладно здати знайдений документ для знищення Уповноваженому суб’єкту або його територіальному підрозділу, який видав цей документ, а у разі втрати або викрадення за кордоном - найближчому ЗДУ.
 
   Якщо особа, яка заявила про втрату або викрадення документа, знайде цей документ, вона зобов'язана невідкладно здати знайдений документ для знищення уповноваженому суб’єкту або його територіальному підрозділу, який видав цей документ, а у разі втрати або викрадення за кордоном - найближчому ЗДУ.
 
135. 12. У разі використання особою документів з метою вчинення злочину на території України чи за кордоном, підроблення або в інших випадках, передбачених законодавством України, Уповноважений суб’єкт або його територіальні підрозділи мають право вилучити (в тому числі і тимчасово) такі документи.
 
   12. У разі використання особою документів з метою вчинення злочину на території України чи за кордоном, підроблення або в інших випадках, передбачених законодавством України, уповноважений суб’єкт або його територіальний підрозділ має право вилучити (у тому числі тимчасово) такі документи.
 
136. 13. Порядок знищення вилучених документів затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   13. Порядок знищення вилучених документів затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
137. 14. У випадку несвоєчасного повідомлення особою про втрату чи викрадення документа, винна особа притягається до відповідальності у порядку, встановленому законом.
 
   14. У разі несвоєчасного повідомлення особою про втрату чи викрадення документа винна особа притягається до відповідальності у порядку, встановленому законом.
 
138. Стаття 12. Паспортна картка
 
   Стаття 12. Паспортна картка
 
139. 1. Паспортна картка є основним документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України на території України.
 
   1. Паспортна картка є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України на території України.
 
140. 2. Кожен громадянин України, незалежно від віку, зобов'язаний отримати паспортну картку у порядку, визначеному цим Законом.
 
   2. Кожен громадянин України незалежно від віку зобов'язаний отримати паспортну картку у порядку, визначеному цим Законом.
 
141. 3. Паспортна картка оформляється особам, які не досягли шістнадцятирічного віку - на чотири роки, а особам, які досягли шістнадцятирічного віку, -на десять років.
 
-32- Грицак В.М.
Частину третю ст.12 викласти у такій редакції:
„3. Оформлення паспортної картки провадиться всім особам, починаючи з народження та незалежно від віку, на кожні десять років.»
 
Враховано   3. Оформлення паспортної картки провадиться всім особам, починаючи з народження та незалежно від віку, на кожні десять років.
 
142. 4. Паспортна картка виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій інформації.
 
   4. Паспортна картка виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій інформації.
 
143. 5. Оформлення і видача паспортної картки здійснюється Уповноваженим органом або його територіальними підрозділами.
 
   5. Оформлення і видача паспортних карток здійснюються уповноваженим органом або його територіальними підрозділами.
 
144. 6. У разі втрати паспортної картки або закінчення строку її дії під час перебування громадянина в Україні, оформлення та видача йому паспортної картки здійснюється Уповноваженим органом або його територіальними підрозділами, а під час перебування за кордоном - МЗС і ЗДУ.
 
-33- Корж В.П.
4. У частині 6 статті 12 слова "МЗС і" виключити.
 
Враховано   6. У разі втрати паспортної картки або закінчення строку її дії під час перебування громадянина в Україні оформлення та видача йому паспортної картки здійснюється уповноваженим органом або його територіальним підрозділом, а під час перебування за кордоном - ЗДУ.
 
145. 7. Паспортна картка видається не пізніше, ніж через тридцять календарних днів з дня оформлення заяви-анкети на її отримання або не пізніше, ніж через десять робочих днів з дня оформлення заяви-анкети на її термінове отримання.
 
   7. Паспортна картка видається не пізніше, ніж через тридцять календарних днів з дня оформлення заяви-анкети на її отримання або не пізніше, ніж через десять робочих днів з дня оформлення заяви-анкети на її термінове отримання.
 
146. 8. До паспортної картки вноситься така інформація:
 
   8. До паспортної картки вноситься така інформація:
 
147. назва держави;
 
   назва держави;
 
148. назва документа;
 
   назва документа;
 
149. тип документа;
 
   тип документа;
 
150. код держави;
 
   код держави;
 
151. номер документа;
 
   номер документа;
 
152. ім’я особи;
 
   ім’я особи;
 
153. громадянство;
 
   громадянство;
 
154. дата народження;
 
   дата народження;
 
155. порядковий номер запису в ДІС;
 
   порядковий номер запису в ДІС;
 
156. стать;
 
   стать;
 
157. місце народження;
 
   місце народження;
 
158. дата видачі документа;
 
   дата видачі документа;
 
159. орган, що видав документ (код);
 
   орган, що видав документ (код);
 
160. дата закінчення строку дії документа;
 
   дата закінчення строку дії документа;
 
161. відцифрований образ особи;
 
   відцифрований образ особи;
 
162. відцифрований підпис особи.
 
   відцифрований підпис особи.
 
163. 9. Паспортна картка містить напис українською мовою "Паспортна картка є власністю України".
 
   9. Паспортна картка містить напис українською мовою "Паспортна картка є власністю України".
 
164. 10.У паспортній картці, за письмовим клопотанням заявника, а щодо осіб, які не досягли шістнадцятирічного віку - їх батьками, (усиновлювачами), опікунами, піклувальниками або іншими законними представниками, може бути зазначена також додаткова змінна інформація, передбачена частиною третьою статті 9 цього Закону.
 
   10. До паспортної картки за письмовим клопотанням заявника, а щодо осіб, які не досягли шістнадцятирічного віку, - їхніх батьків, (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників може бути занесена також додаткова змінна інформація, передбачена частиною третьою статті 9 цього Закону.
 
165. Стаття 13. Посвідчення громадянина України
 
-34- Коновалюк В.І.
Пропоную статтю 13 законопроекту вилучити, у зв'язку з цим статті 14-44 вважати відповідно вважати статтями 13-43. У зв’язку з цим внести відповідні правки до тексту законопроекту.
 
Враховано      
166. 1. Посвідчення громадянина України є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України на території України.
 
-35- Кармазін Ю.А.
5. У статті 13:
1) у частині першій після слів: «Посвідчення громадянина України є» доповнити словом: «додатковим» і далі - за текстом.
Обґрунтування: Оскільки в проекті закону визначається основний документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, яким є паспортна картка, то інші документи, які посвідчують особу є, відповідно, додатковими так як не містять повного обсягу інформації про особу та її правового статусу. Тому пропонується при розкритті поняття посвідчення громадянина України визначити тип даного документа з метою унеможливлення суперечностей та колізій при застосуванні цього закону.
 
Відхилено      
167. 2. Кожен громадянин України, незалежно від віку, зобов'язаний отримати посвідчення громадянина України у порядку, визначеному цим Законом.
 
      
168. 3. Посвідчення громадянина України оформляється і видається на невизначений строк.
 
      
169. 4. Посвідчення громадянина України виготовляється у формі картки.
 
      
170. 5. Посвідчення громадянина України оформляється і видається Уповноваженим органом або його територіальними підрозділами.
 
      
171. 6. Посвідчення громадянина України видається не пізніше, ніж у місячний строк з дня подання заяви-анкети на його отримання або не пізніше, ніж через десять робочих днів з дня оформлення заяви-анкети на його термінове отримання.
 
      
172. 7. До посвідчення громадянина України вноситься така інформація:
 
      
173. назва держави;
 
      
174. назва документа;
 
      
175. ім’я особи;
 
      
176. стать;
 
      
177. громадянство;
 
      
178. дата народження;
 
      
179. порядковий номер запису в ДІС;
 
      
180. номер документа;
 
      
181. орган, що видав документ (код).
 
-36- Корж В.П.
5. У частині 7 статті 13 слово "орган" замінити словами "Уповноважений орган".
 
Відхилено      
    -37- Кармазін Ю.А.
2) Частину сьому після абзацу десятого доповнити новим абзацом одинадцятим наступного змісту:
«дата видачі документа.»
Обґрунтування: Оскільки дата видачі документ є обов’язковим реквізитом будь-якого документи, за допомогою якої можливим є встановлення автентичності документа та його ідентифікації, вважаю за необхідне передбачити внесення до посвідчення громадянина України таку інформацію, як дати його видачі.
 
Відхилено    
182. 8. Посвідчення громадянина України містить напис українською мовою "Посвідчення громадянина України є власністю України".
 
-38- Коновалюк В.І.
7. Доповнити статтю 13 частиною 9 наступного змісту:

"9. Підставою для видачі посвідчення громадянина України є:
- свідоцтво про народження, що видається органами та підрозділами Уповноваженого суб'єкта з питань державної реєстрації актів цивільного стану;
- рішення Президента України про прийняття особи до громадянства України або припинення особою громадянства."
 
Відхилено      
183. Стаття 14. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон
 
   Стаття 13. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон
 
184. 1. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон є документом, що посвідчує особу і підтверджує громадянство України особи, на яку він оформлений, за кордоном і дає право цій особі на виїзд з України і в'їзд в Україну.
 
   1. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон є документом, що посвідчує особу і підтверджує громадянство України особи, на яку він оформлений, за кордоном і дає право цій особі на виїзд з України і в'їзд в Україну.
 
185. 2. Кожен громадянин України має право на отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон у порядку, що встановлюються Кабінетом Міністрів України на підставі цього Закону.
 
   2. Кожен громадянин України має право на отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України на підставі цього Закону.
 
186. 3. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон оформляється особам які не досягли шістнадцятирічного віку - на чотири роки, а особам, які досягли шістнадцятирічного віку - на десять років.
 
   3. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон оформляється особам, які не досягли шістнадцятирічного віку, - на чотири роки, а особам, які досягли шістнадцятирічного віку, - на десять років.
 
187. 4. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій інформації, та складається з м’якої обкладинки, 32 сторінок та сторінки даних.
 
   4. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій інформації, та складається з м’якої обкладинки, 32 сторінок та сторінки даних.
 
188. 5. Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон провадиться:
 
   5. Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон провадиться:
 
189. 1) в Україні - Уповноваженим органом або його територіальними підрозділами;
 
   1) в Україні - уповноваженим органом або його територіальними підрозділами;
 
190. 2) за кордоном - ЗДУ.
 
-39- Кармазін Ю.А.
6. У статті 14 у частині п’ятій у пункті 5 літери: «ЗДУ» замінити словами: «закордонними дипломатичними установами (ЗДУ)».
Обґрунтування: Зміна вноситься з метою розкрити визначення поняття «ЗДУ», оскільки зміст вказаної абревіатура в проекті не визначений ні в статті 1, яка визначає терміни, ні в інших нормах закону. Вважаю, що використання вказаної абревіатури в проекті без розкриття її змісту є юридично некоректним, тому пропоную замінити літери «ЗДУ» замінити словами «закордонними дипломатичними установами (ЗДУ)».
 
Відхилено   2) за кордоном - ЗДУ.
 
191. 6. Паспорт громадянина України містить напис українською та англійською мовами "Паспорт громадянина України є власністю України", текст "Іменем України Міністр закордонних справ України просить усіх, кого це може стосуватися, всіма можливими засобами полегшити поїздку пред'явника паспорта, подавати йому необхідну допомогу та захист".
 
   6. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон містить напис українською та англійською мовами "Паспорт громадянина України є власністю України" і текст: "Іменем України Міністр закордонних справ України просить усіх, кого це може стосуватися, всіма можливими засобами полегшити поїздку пред'явника паспорта, надавати йому необхідну допомогу та захист".
 
192. 7. До паспорта громадянина України для виїзду за кордон вноситься така інформація:
 
   7. До паспорта громадянина України для виїзду за кордон вноситься така інформація:
 
193. назва держави;
 
   назва держави;
 
194. назва документа;
 
   назва документа;
 
195. тип документа;
 
   тип документа;
 
196. код держави;
 
   код держави;
 
197. номер документа;
 
   номер документа;
 
198. ім’я особи;
 
   ім’я особи;
 
199. громадянство;
 
   громадянство;
 
200. дата народження;
 
   дата народження;
 
201. порядковий номер запису в ДІС;
 
   порядковий номер запису в ДІС;
 
202. стать;
 
   стать;
 
203. місце народження;
 
   місце народження;
 
204. дата видачі документа;
 
   дата видачі документа;
 
205. орган, що видав документ (код);
 
-40- Корж В.П.
7. У частині 7 статті 14 слово "орган" замінити словами "Уповноважений орган"
 
Враховано   Уповноважений орган, що видав документ (код);
 
    -41- Кожара Л.О.
3. У частині 7 статті 14 слово "орган" замінити словами "Уповноважений орган".
 
Враховано    
206. дата закінчення строку дії документа;
 
   дата закінчення строку дії документа;
 
207. відцифрований образ особи;
 
   відцифрований образ особи;
 
208. відцифрований підпис особи;
 
   відцифрований підпис особи;
 
209. про перебування на консульському обліку (за бажанням особи або її законного представника, представника закладу, який виконує функції опікуна чи піклувальника над особою).
 
   дані про перебування на консульському обліку (за бажанням особи або її законного представника, представника закладу, який виконує функції опікуна чи піклувальника над особою).
 
210. 8. У паспорті громадянина України для виїзду за кордон, за письмовим клопотанням заявника, а щодо осіб, які не досягли шістнадцятирічного віку, -їх батьками, (усиновлювачами), опікунами, піклувальниками або іншими законними представниками може бути зазначена також додаткова змінна інформація, що передбачена цим Законом.
 
   8. У паспорті громадянина України для виїзду за кордон за письмовим клопотанням заявника, а щодо осіб, які не досягли шістнадцятирічного віку, - їх батьків, (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників може бути зазначена також додаткова змінна інформація, передбачена цим Законом.
 
211. 9. Порядок внесення відомостей до паспорта громадянина України в частині, що стосується оформлення виїзду на постійне проживання за кордон, затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   9. Порядок внесення відомостей до паспорта громадянина України для виїзду за кордон в частині, що стосується оформлення виїзду на постійне проживання за кордон, затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
212. 10. У разі втрати паспорта громадянина України для виїзду за кордон або закінчення строку його дії під час перебування в Україні громадянина, який постійно проживає за кордоном, оформлення та видача йому паспорта для виїзду за кордон здійснюється Уповноваженим органом або його територіальними підрозділами.
 
   10. У разі втрати паспорта громадянина України для виїзду за кордон або закінчення строку його дії під час перебування в Україні громадянина, який постійно проживає за кордоном, оформлення та видача йому паспорта для виїзду за кордон здійснюються уповноваженим органом або його територіальним підрозділом.
 
213. 11. Для оформлення паспорта громадянина України особою, яка проживає за кордоном, крім документів, визначених законодавством, подаються:
 
   11. Для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон особою, яка проживає за кордоном, крім документів, визначених законодавством, подаються:
 
214. документ, що підтверджує постійне проживання або тимчасове перебування громадянина України за кордоном (у разі, коли заявник звертається із заявою про оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон до ЗДУ);
 
   документ, що підтверджує постійне проживання або тимчасове перебування громадянина України за кордоном (у разі, якщо заявник звертається із заявою про оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон до ЗДУ);
 
215. заява батьків, а у разі, коли батьки не перебувають у шлюбі, одного з них, з ким проживає громадянин України, який не досягнув шістнадцятирічного віку, або в інших законних представників чи представників закладів, які виконують функції опікунів чи піклувальників над цим громадянином.
 
   заява батьків, а якщо батьки не перебувають у шлюбі - того з них, з ким проживає громадянин України, який не досягнув шістнадцятирічного віку, або інших законних представників чи представників закладів, які виконують функції опікунів чи піклувальників над цим громадянином.
 
216. 12. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон видається заявникові не пізніше, ніж через тридцять календарних днів з дня оформлення заяви-анкети на його отримання або не пізніше, ніж через десять робочих днів з дня оформлення заяви-анкети на його термінове отримання.
 
   12. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон видається заявникові не пізніше, ніж через тридцять календарних днів з дня оформлення заяви-анкети на його отримання або не пізніше, ніж через десять робочих днів з дня оформлення заяви-анкети на його термінове отримання.
 
217. 13. У разі оформлення заяви-анкети в ЗДУ або одночасного з поданням заяви оформлення особою виїзду на постійне проживання за кордон паспорт громадянина України для виїзду за кордон видається заявникові у строк до трьох місяців.
 
   13. У разі оформлення заяви-анкети в ЗДУ або одночасного з поданням заяви оформлення особою виїзду на постійне проживання за кордон паспорт громадянина України для виїзду за кордон видається заявникові у строк до трьох місяців.
 
218. 14. Оформлення і видача особі паспорта громадянина України для виїзду за кордон у зв'язку із терміновою необхідністю виїзду за кордон, пов'язаною з нагальною потребою в лікуванні від'їжджаючого, від'їздом особи, яка супроводжує тяжкохворого, чи смертю родича, який проживав за кордоном, - у строк до трьох робочих днів (на підставі документів, що підтверджують необхідність термінового виїзду за кордон).
 
   14. Оформлення і видача особі паспорта громадянина України для виїзду за кордон у зв'язку з терміновою необхідністю виїзду за кордон, пов'язаною з нагальною потребою в лікуванні від'їжджаючого, від'їздом особи, яка супроводжує тяжкохворого, чи смертю родича, який проживав за кордоном, здійснюються у строк до трьох робочих днів на підставі документів, що підтверджують необхідність термінового виїзду за кордон.
 
219. 15. У разі виїзду на постійне проживання за кордон усиновленої іноземцями дитини - громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон оформляється і видається Уповноваженим органом або його територіальними підрозділами у строк до 10 робочих днів.
 
   15. У разі виїзду на постійне проживання за кордон усиновленої іноземцями дитини - громадянина України паспорт громадянина України для виїзду за кордон оформляється і видається уповноваженим органом або його територіальним підрозділом у строк до 10 робочих днів.
 
220. 16. Оформлення і видача замість втраченого або викраденого та обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон проводяться Уповноваженим органом або його територіальними підрозділами (у разі проживання заявника в Україні) або ЗДУ (у разі постійного проживання або тимчасового перебування за кордоном заявника).
 
   16. Оформлення і видача замість втраченого або викраденого та обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон здійснюються уповноваженим органом або його територіальним підрозділом (у разі проживання заявника в Україні) або ЗДУ (у разі постійного проживання або тимчасового перебування за кордоном заявника).
 
221. Стаття 15. Дипломатичний паспорт України
 
-42- Мірошниченко Ю.Р.
Стаття 15. Призначення дипломатичного паспорта України
1. Дипломатичний паспорт України є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України під час перетинання державного кордону та перебування за межами України осіб, зазначених у статті 31 цього Закону, та дає право на виїзд з України і в’їзд в Україну.
2. Дипломатичний паспорт України є дійсним для виїзду з України в усі держави світу.
3. Дипломатичний паспорт України оформляється і видається у порядку, визначеному Міністерством закордонних справ України, на строк до п’яти років.
4. Дипломатичний паспорт України оформляється і видається:
особам на строк перебування їх на посту/посаді:
- Президента України;
- Голови Верховної Ради України;
- Прем’єр-міністра України;
- Міністра закордонних справ України;
- постійного представника України при міжнародній організації;
- працівникам органів державної влади, які обрані на виборні посади в міжнародних організаціях чи їх органах і не є дипломатичними працівниками.
5. Дипломатичний паспорт України оформляється і видається також другому з подружжя осіб, зазначених у частині четвертій цієї статті, на строк перебування цих осіб на відповідному посту/посаді.
6. Дипломатичний паспорт України оформляється і видається на строк виїзду у службове відрядження за кордон:
членам Кабінету Міністрів України, крім осіб, зазначених у частині четвертій цієї статті;
народним депутатам України в період здійснення ними своїх повноважень;
Голові Конституційного Суду України, заступникам Голови Конституційного Суду України, іншим суддям Конституційного Суду України;
Голові Верховного Суду України, заступнику Голови Верховного Суду України, голові Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
Головам вищих спеціалізованих судів України;
Генеральному прокуророві України;
Секретарю Ради національної безпеки і оборони України, першому заступникові та заступникам Секретаря Ради національної безпеки і оборони України;
Голові Служби безпеки України;
Голові Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;
Голові Центральної виборчої комісії;
Голові Рахункової палати;
Голові Державної митної служби України;
Голові Державної прикордонної служби України;
Голові Національного банку України;
Голові Державної податкової служби України;
Главі Адміністрації Президента України;
Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
Голові Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
головам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
головам обласних рад;
дипломатичним працівникам, крім осіб, зазначених у частинах четвертій та п'ятій цієї статті, в тому числі направленим на роботу до секретаріатів міжнародних організацій за квотою України, працівникам інших органів державної влади, тимчасово відрядженим до органів дипломатичної служби для виконання службових обов’язків, а також працівникам, які обіймають штатні дипломатичні посади на визначений термін (контракт);
працівникам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України для виконання ними службових обов’язків під час перебування Президента України, Голови Верховної Ради України та Прем’єр-міністра України у закордонних відрядженнях;
дипломатичним кур’єрам України.
7. Дипломатичний паспорт України також оформляється та видається:
Президентові України та другому з подружжя - після закінчення строку повноважень Президента України або у разі дострокового припинення повноважень Президента України, крім випадків, коли Президент України був усунений з поста в порядку імпічменту;
особам, яким присвоєно дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла, а також другому з подружжя - у разі виходу на пенсію.
8. Дипломатичні паспорти України видаються дружинам (чоловікам), дітям віком до вісімнадцяти років осіб, зазначених в абзаці двадцять другому частини четвертої статті 31 цього Закону, - на строк проживання з такими особами за кордоном. Дипломатичний паспорт також може бути виданий іншим членам сім’ї осіб, зазначених в абзаці двадцять другому частини четвертої статті 31 цього Закону, над якими такою особою або другому з подружжя, встановлено опіку або піклування, - на строк проживання з такими особами за кордоном.
9. Особи, яким видано дипломатичний паспорт України на строк виїзду у службове відрядження за кордон, та члени їх сімей зобов’язані здати дипломатичний паспорт України до Міністерства закордонних справ України у десятиденний строк від дня повернення в Україну.
10. Як виняток, дипломатичний паспорт України може видаватися особам, які не зазначені у цій статті, відповідно до актів Президента України.
 
Відхилено   Стаття 14. Дипломатичний паспорт України
 
222. 1. Дипломатичний паспорт України є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України під час перетинання державного кордону та перебування за межами України осіб, зазначених у цій статті, та надає право таким особам на виїзд з України і в'їзд в Україну.
 
   1. Дипломатичний паспорт України є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України під час перетинання державного кордону та перебування за межами України осіб, зазначених у цій статті, та надає право таким особам на виїзд з України і в'їзд в Україну.
 
223. 2. Дипломатичний паспорт України є дійсним для виїзду з України в усі держави світу та повернення в Україну з усіх держав світу.
 
   2. Дипломатичний паспорт України є дійсним для виїзду з України в усі держави світу та повернення в Україну з усіх держав світу.
 
224. 3. Дипломатичний паспорт України оформляється і видається у порядку, затвердженому МЗС, відповідно до цього Закону.
 
-43- Коновалюк В.І.
8. У частині 3 статті 15 слова "МЗС, відповідно до цього Закону" замінити словами "Кабінетом Міністрів України за поданням Уповноваженого суб'єкта".
 
Враховано   3. Дипломатичний паспорт України оформляється і видається за поданням уповноваженого суб'єкта у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
 
225. 4. Дипломатичний паспорт виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій інформації, та складається з м'якої обкладинки, 32 сторінок та сторінки даних.
 
   4. Дипломатичний паспорт виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій інформації, та складається з м'якої обкладинки, 32 сторінок та сторінки даних.
 
226. 5. Дипломатичний паспорт України оформляється і видається МЗС:
 
-44- Корж В.П.
8. У частині 5 статті 15 слово "МЗС" замінити словами "Уповноваженим суб'єктом".
 
Враховано   5. Дипломатичний паспорт України оформляється і видається уповноваженим суб'єктом:
 
    -45- Коновалюк В.І.
9. У частині 5 статті 15 слово "МЗС "замінити словами "Уповноваженим суб'єктом".
 
Враховано    
227. особам на строк перебування їх на посту/посаді:
 
   1) особам на строк перебування їх на посту/посаді:
 
228. - Президента України;
 
   Президента України;
 
229. - Голови Верховної Ради України;
 
   Голови Верховної Ради України;
 
230. - Прем'єр-міністра України;
 
   Прем'єр-міністра України;
 
231. - Міністра закордонних справ України;
 
-46- Коновалюк В.І.
10. Частину 5 статті 15 після абзацу 5 доповнити новим абзацом наступного змісту:
"Глави Адміністрації Президента України"
 
Враховано   Міністра закордонних справ України;
Глави Адміністрації Президента України;
 
232. - постійного представника України при міжнародній організації;
 
-47- Кармазін Ю.А.
7. У статті 15:
1) у частині п’ятій пункт 1 доповнити новим підпунктом 6 наступного змісту:
«- народного депутата України; «
Обґрунтування: Оскільки народний депутат України є представником Українського народу, в тому числі українського народу, який проживає за кордоном і уповноважений ним здійснювати покладені на нього повноваження. (стаття 1 ЗУ «Про статус народного депутата України». Крім того, народні депутати за своєю посадою є членами комісій міжпарламентських зв’язків з іноземними державами. Таким чином, в силу дії службових обов’язків народні депутати України зобов’язані постійно здійснювати свою депутатську діяльність не лише на території України, а й за її межами. Видача народним депутатам дипломатичного паспорту України на строк їх депутатськими повноваження є необхідною обставиною, яка забезпечувати нормальну його діяльність. Тому пропоную до переліку посадових осіб, яким видається дипломатичний паспорт на строк їх повноважень, включити народних депутатів України;
 
Відхилено   постійного представника України при міжнародній організації;
 
233. працівникам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які обрані на виборні посади в міжнародних організаціях чи їх органах і не є дипломатичними працівниками.
 
   2) працівникам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які обрані на виборні посади в міжнародних організаціях чи їх органах і не є дипломатичними працівниками.
 
234. 6. Дипломатичний паспорт України оформляється і видається також другому з подружжя осіб, зазначених у частині п’ятій цієї статті, на строк перебування цих осіб на відповідному посту/посаді.
 
   6. Дипломатичний паспорт України оформляється і видається також іншому з подружжя осіб, зазначених у частині п’ятій цієї статті, на строк перебування цих осіб на відповідному посту/посаді.
 
235. 7. Дипломатичний паспорт України оформляється і видається на строк виїзду у службове відрядження за кордон:
 
   7. Дипломатичний паспорт України оформляється і видається на строк виїзду у службове відрядження за кордон:
 
236. членам Кабінету Міністрів України, крім осіб, зазначених у частині п’ятій цієї статті;
 
   1) членам Кабінету Міністрів України, крім осіб, зазначених у частині п’ятій цієї статті;
 
237. народним депутатам України, окрім випадків, визначених частиною п’ятою цієї статті;
 
-48- Кармазін Ю.А.
2) у частині сьомій виключити пункт 2, а саме:
«народним депутатам України, окрім випадків, визначених частиною п’ятою цієї статті; «
Обґрунтування: Оскільки в попередній моїй пропозиції пропонується видавати дипломатичні паспорти України особам, які перебувають на посадах народного депутата України на строк виконання ними депутатських повноважень, то норму, яка передбачає видачу таких паспортів вказаним особам на строк виїзду у службові відрядження за кордон, необхідно виключити.
 
Відхилено   2) народним депутатам України, окрім випадків, визначених частиною п’ятою цієї статті;
 
238. Голові Конституційного Суду України;
 
   3) Голові Конституційного Суду України;
 
239. Голові Верховного Суду України;
 
   4) Голові Верховного Суду України;
 
240. головам вищих спеціалізованих судів України;
 
   5) головам вищих спеціалізованих судів України;
 
241. Генеральному прокурору України;
 
   6) Генеральному прокурору України;
 
242. Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини;
 
   7) Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини;
 
243. Голові Служби безпеки України;
 
   8) Голові Служби безпеки України;
 
244. Голові Центральної виборчої комісії;
 
   9) Голові Центральної виборчої комісії;
 
245. Голові Рахункової палати;
 
   10) Голові Рахункової палати;
 
246. дипломатичним працівникам, крім осіб, зазначених у частині п’ятій цієї статті;
 
   11) дипломатичним працівникам, крім осіб, зазначених у частині п’ятій цієї статті;
 
247. дипломатичним кур'єрам України.
 
   12) дипломатичним кур'єрам України.
 
248. 8. Дипломатичний паспорт України також оформляється та надається:
Президентові України та другому з подружжя - після закінчення строку повноважень Президента України або у разі дострокового припинення повноважень Президента України, крім випадків, коли Президент України був усунений з поста в порядку імпічменту;
 
-49- Грицак В.М.
Пропоную частину 8, статті 15 викласти у наступній редакції:
1. «8. Дипломатичний паспорт України також оформляється і видається Президентові України та іншому з подружжя - після закінчення строку повноважень Президента України або у разі дострокового припинення повноважень Президента України, крім випадків, коли Президент України був усунений з поста в порядку імпічменту.
2. Частину 10 цієї статті доповнити наступним реченням:
За особами, яким присвоєно дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла, а також за їхніми дружинами (чоловіками) зберігається право на користування дипломатичним паспортом довічно».
 
Враховано   8. Дипломатичний паспорт України також оформляється і видається Президентові України та іншому з подружжя - після закінчення строку повноважень Президента України або у разі дострокового припинення повноважень Президента України, крім випадків, коли Президент України був усунений з поста в порядку імпічменту.
 
249. особам, яким присвоєно дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла, - у разі виходу на пенсію.
 
      
250. 9. Дипломатичний паспорт України оформляється і надається членам сім'ї дипломатичних працівників, які знаходяться у довготерміновому відрядженні за кордоном, якщо вони проживають з такими дипломатичними працівниками за кордоном, - на строк проживання.
 
   9. Дипломатичний паспорт України оформляється і видається членам сім'ї дипломатичних працівників, які перебувають у довготерміновому відрядженні за кордоном, якщо вони проживають з такими дипломатичними працівниками за кордоном, - на строк проживання.
 
251. 10. Особи, яким видано дипломатичний паспорт України на строк виїзду у службове відрядження за кордон, та члени їх сімей зобов'язані здати дипломатичний паспорт України до МЗС у десятиденний строк з дня їх повернення на територію Україну.
 
-50- Корж В.П.
6. У частині 10 статті 15 слово "МЗС" замінити словами "Уповноваженого суб'єкта у порядку встановленому цим Законом".
 
Враховано   10. Особи, яким видано дипломатичний паспорт України на строк виїзду у службове відрядження за кордон, та члени їхніх сімей зобов'язані здати дипломатичний паспорт України уповноваженому суб'єкту у порядку, встановленому цим Законом, у десятиденний строк з дня їх повернення на територію України.
За особами, яким присвоєно дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла, а також за їхніми дружинами (чоловіками) зберігається право на користування дипломатичним паспортом довічно.
 
    -51- Кожара Л.О.
4. У частині 10 статті 15 слово "МЗС" замінити словами "Уповноваженого суб'єкта у порядку встановленому цим Законом".
 
Враховано    
252. 11. Дипломатичний паспорт України оформляється і надається на підставі письмового подання:
 
   11. Дипломатичний паспорт України оформляється і видається на підставі письмового подання:
 
253. Глави Секретаріату Президента України - для Президента України та другого з подружжя;
 
-52- Корж В.П.
9. У частині 11 статті 15 слово "Секретаріату" замінити словом "Адміністрації".
 
Враховано   1) Глави Адміністрації Президента України - для Президента України та його подружжя;
 
    -53- Коновалюк В.І.
11. У частині 11 статті 15 слово "Секретаріату" замінити словом "Адміністрації".
 
Враховано    
254. Першого заступника Голови Верховної Ради України, заступника Голови Верховної Ради України - для народних депутатів України та другого з подружжя;
 
   2) Першого заступника Голови Верховної Ради України, заступника Голови Верховної Ради України - для народних депутатів України та їхнього подружжя;
 
255. Першого віце-прем'єр-міністра України, Віце-прем'єр-міністра України - для Прем'єр-міністра України та другого з подружжя;
 
   3) Першого віце-прем'єр-міністра України, Віце-прем'єр-міністра України - для Прем'єр-міністра України та його подружжя;
 
256. Першого заступника Міністра закордонних справ України, заступника Міністра закордонних справ України - для Міністра закордонних справ України, постійних представників України при міжнародних організаціях, дипломатичних працівників та членів їх сімей, дипломатичних кур'єрів;
 
   4) Першого заступника Міністра закордонних справ України, заступника Міністра закордонних справ України - для Міністра закордонних справ України, постійних представників України при міжнародних організаціях, дипломатичних працівників та членів їхніх сімей, дипломатичних кур'єрів;
 
257. Першого заступника, заступника керівника відповідного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади - для осіб, зазначених у частині сьомій цієї статті.
 
   5) Першого заступника, заступника керівника відповідного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади - для осіб, зазначених у частині сьомій цієї статті.
 
258. 12. До дипломатичного паспорта України вноситься така інформація:
 
   12. До дипломатичного паспорта України вноситься така інформація:
 
259. назва держави;
 
   назва держави;
 
260. назва документа;
 
   назва документа;
 
261. тип документа;
 
   тип документа;
 
262. код держави;
 
   код держави;
 
263. номер документа;
 
   номер документа;
 
264. ім’я особи;
 
   ім’я особи;
 
265. громадянство;
 
   громадянство;
 
266. дата народження;
 
   дата народження;
 
267. порядковий номер запису в ДІС;
 
   порядковий номер запису в ДІС;
 
268. стать;
 
   стать;
 
269. місце народження;
 
   місце народження;
 
270. дата видачі документа;
 
   дата видачі документа;
 
271. орган, що видав документ (код);
 
-54- Корж В.П.
10. У частині 12 статті 15 слово "орган" замінити словами "Уповноважений орган".
 
Враховано   уповноважений орган, що видав документ (код);
 
272. дата закінчення строку дії документа;
 
   дата закінчення строку дії документа;
 
273. відцифрований образ особи;
 
   відцифрований образ особи;
 
274. відцифрований підпис особи.
 
   відцифрований підпис особи.
 
275. 13. Дипломатичний паспорт України містить напис українською та англійською мовами "Паспорт є власністю України" і текст українською та англійською мовами: "Іменем України Міністр закордонних справ України просить усі компетентні органи влади безперешкодно пропускати пред'явника цього паспорта, надавати йому необхідну допомогу та захист".
 
   13. Дипломатичний паспорт України містить напис українською та англійською мовами "Паспорт є власністю України" і текст українською та англійською мовами: "Іменем України Міністр закордонних справ України просить усі компетентні органи влади безперешкодно пропускати пред'явника цього паспорта, надавати йому необхідну допомогу та захист".
 
276. Стаття 16. Службовий паспорт України
 
-55- Мірошниченко Ю.Р.
Стаття 16. Службовий паспорт України
1. Службовий паспорт України є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України під час перетинання державного кордону та перебування за межами України осіб, зазначених у статті 35 цього Закону, та дає право на виїзд з України і в’їзд в Україну.
2. Службовий паспорт України є дійсним для виїзду з України в усі держави світу.
3. Службовий паспорт України оформляється і видається у порядку, затвердженому відповідно до цього Закону Міністерством закордонних справ України, на строк до п’яти років.
4. Службовий паспорт України на строк виїзду у службове відрядження за кордон оформляється і видається:
державним службовцям першої - третьої категорій, крім державних службовців, яким відповідно до розділу VІ цього Закону на строк виїзду у службове відрядження за кордон видається дипломатичний паспорт України;
суддям Верховного Суду України;
заступникам Генерального прокурора України;
суддям вищих спеціалізованих судів України;
адміністративно-технічним працівникам дипломатичної служби України, крім тих, яким відповідно до цього Закону видається дипломатичний паспорт України;
військовослужбовцям офіцерського складу Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, інших військових формувань, а також працівникам органів внутрішніх справ, органів прокуратури, державної податкової служби та митних органів, які мають спеціальні звання чи займають посади, що прирівнюються до посад державних службовців першої - третьої категорій;
главам і членам державних делегацій та делегацій Кабінету Міністрів України, утворених відповідно до актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України (рішення Голови Верховної Ради України) про утворення таких делегацій, якщо цими актами передбачена видача таким особам службових паспортів України, на міжнародних зустрічах, конференціях і переговорах, крім осіб, яким відповідно до цього Закону видається дипломатичний паспорт України;
громадянам України, які забезпечують роботу чи обслуговування державних, парламентських делегацій України, делегацій Кабінету Міністрів України, утворених відповідно до актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України (рішення Голови Верховної Ради України) про утворення таких делегацій, якщо цими актами передбачена видача таким особам службових паспортів України, на міжнародних конференціях, зустрічах і переговорах;
військовослужбовцям підрозділів Збройних Сил України, направлених до інших держав.
5. Службові паспорти України видаються другому з подружжя, дітям до вісімнадцяти років осіб, зазначених в абзаці дев’ятому частини другої статті 35 цього Закону, - на строк проживання з такими особами за кордоном. Службовий паспорт може бути також виданий іншим членам сім’ї осіб, зазначених в абзаці шостому частини другої статті 35 цього Закону, над якими такою особою або другим з подружжя встановлено опіку або піклування, - на строк проживання з такими особами за кордоном.
6. Особи, яким видано службові паспорти України, зобов’язані здати такі паспорти Міністерству закордонних справ України у десятиденний строк від дня повернення в Україну.
 
Відхилено   Стаття 15. Службовий паспорт України
 
277. 1. Службовий паспорт України є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України під час перетинання державного кордону та перебування за межами України осіб, зазначених у цій статті, та дає право таким особам на виїзд з України і в'їзд в Україну.
 
   1. Службовий паспорт України є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України під час перетинання державного кордону та перебування за межами України осіб, зазначених у цій статті, та дає право таким особам на виїзд з України і в'їзд в Україну.
 
278. 2. Службовий паспорт України є дійсним для виїзду з України в усі держави світу та повернення в Україну з усіх держав світу.
 
   2. Службовий паспорт України є дійсним для виїзду з України в усі держави світу та повернення в Україну з усіх держав світу.
 
279. 3. Службовий паспорт України виготовляється в формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій інформації, та складається з м'якої обкладинки, 32 або 64 сторінок і сторінки даних.
 
   3. Службовий паспорт України виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій інформації, та складається з м'якої обкладинки, 32 або 64 сторінок і сторінки даних.
 
280. 4. Службовий паспорт України оформляється і видається у порядку, затвердженому МЗС відповідно до цього Закону.
 
-56- Корж В.П.
11. У частині 4 статті 16 слово "МЗС" замінити словами "Уповноваженим суб'єктом".
 
Враховано   4. Службовий паспорт України оформляється і видається у порядку, затвердженому уповноваженим суб'єктом відповідно до цього Закону.
 
281. 5. Службовий паспорт України на строк виїзду у службове відрядження за кордон оформляється і видається:
 
   5. Службовий паспорт України на строк виїзду у службове відрядження за кордон оформляється і видається:
 
282. державним службовцям першої - третьої категорій, крім державних службовців, яким відповідно до цього Закону на строк виїзду у службове відрядження за кордон видається дипломатичний паспорт України;
 
   1) державним службовцям першої - третьої категорій, крім державних службовців, яким відповідно до цього Закону на строк виїзду у службове відрядження за кордон видається дипломатичний паспорт України;
 
283. заступникам Голови Конституційного Суду України, іншим суддям Конституційного Суду України;
 
   2) заступникам Голови Конституційного Суду України, іншим суддям Конституційного Суду України;
 
284. Голові Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
 
   3) Голові Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
 
285. суддям Верховного Суду України;
 
   4) суддям Верховного Суду України;
 
286. заступникам Генерального прокурора України;
 
   5) заступникам Генерального прокурора України;
 
287. суддям вищих спеціалізованих судів України;
 
   6) суддям вищих спеціалізованих судів України;
 
288. адміністративно-технічним працівникам дипломатичної служби України;
 
   7) адміністративно-технічним працівникам дипломатичної служби України;
 
289. обслуговуючому персоналу дипломатичної служби України;
 
   8) обслуговуючому персоналу дипломатичної служби України;
 
290. працівникам торговельно-економічних місій у складі закордонних дипломатичних установ України, які не є дипломатичними працівниками;
 
   9) працівникам торговельно-економічних місій у складі закордонних дипломатичних установ України, які не є дипломатичними працівниками;
 
291. працівникам культурно-інформаційних центрів у складі закордонних дипломатичних установ України, які не є дипломатичними працівниками;
 
   10) працівникам культурно-інформаційних центрів у складі закордонних дипломатичних установ України, які не є дипломатичними працівниками;
 
292. працівникам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, тимчасово відрядженим до закордонних дипломатичних установ України для виконання службових обов'язків, які не є дипломатичними працівниками;
 
-57- Коновалюк В.І.
12. У абзацах 10-12 частини 5 статті 16 слова "закордонних дипломатичних установ України" замінити словами "ЗДУ".
 
Враховано   11) працівникам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, тимчасово відрядженим до ЗДУ для виконання службових обов'язків, які не є дипломатичними працівниками;
 
293. працівникам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, направленим на роботу до секретаріатів міжнародних організацій за квотою України, які не є дипломатичними працівниками;
 
   12) працівникам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, направленим на роботу до секретаріатів міжнародних організацій за квотою України, які не є дипломатичними працівниками;
 
294. військовослужбовцям офіцерського складу Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, інших військових формувань, а також працівникам органів внутрішніх справ, органів прокуратури, державної податкової служби та митних органів, які мають спеціальні звання чи займають посади, що прирівнюються до посад державних службовців першої - третьої категорій;
 
   13) військовослужбовцям офіцерського складу Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, інших військових формувань, а також працівникам органів внутрішніх справ, органів прокуратури, державної податкової служби та митних органів, які мають спеціальні звання чи займають посади, що прирівнюються до посад державних службовців першої - третьої категорій;
 
295. главам і членам державних делегацій та делегацій Кабінету Міністрів України на міжнародних зустрічах, конференціях і переговорах, крім осіб, яким відповідно до цього Закону видається дипломатичний паспорт України;
 
   14) главам і членам державних делегацій та делегацій Кабінету Міністрів України на міжнародних зустрічах, конференціях і переговорах, крім осіб, яким відповідно до цього Закону видається дипломатичний паспорт України;
 
296. громадянам України, які забезпечують роботу чи обслуговування державних, парламентських делегацій України, делегацій Кабінету Міністрів України на міжнародних конференціях, зустрічах і переговорах.
 
   15) громадянам України, які забезпечують роботу чи обслуговування державних, парламентських делегацій України, делегацій Кабінету Міністрів України на міжнародних конференціях, зустрічах і переговорах.
 
297. 6. Службові паспорти України оформляються і видаються членам сімей адміністративно-технічних працівників та обслуговуючого персоналу дипломатичної служби України, якщо вони проживають з такими особами за кордоном, на строк проживання таких осіб.
 
   6. Службові паспорти України оформляються і видаються членам сімей адміністративно-технічних працівників та обслуговуючого персоналу дипломатичної служби України, які проживають з такими особами за кордоном, на строк проживання.
 
298. 7. Службовий паспорт України оформляється і видається тільки на підставі письмового подання керівника відповідного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади. У разі, коли подання стосується оформлення службового паспорта України керівнику міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, воно вноситься першим заступником або заступником керівника цього міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади.
 
   7. Службовий паспорт України оформляється і видається тільки на підставі письмового подання керівника відповідного міністерства, іншого центрального органу державної влади. У разі, якщо подання стосується оформлення службового паспорта України керівнику міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, воно вноситься першим заступником або заступником керівника цього міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади.
 
299. 8. Особи, яким видано службові паспорти України, зобов'язані здати такі паспорти МЗС у десятиденний строк з дня повернення на територію України.
 
-58- Коновалюк В.І.
13. У частині 8 статті 16 слово "МЗС" замінити словами "Уповноваженому суб'єкт у порядку встановленому цим Законом".
 
Враховано   8. Особи, яким видано службові паспорти України, зобов'язані здати їх уповноваженому суб'єкту у порядку, встановленому цим Законом, у десятиденний строк з дня повернення на територію України.
 
300. 9. До службового паспорта України вноситься така інформація:
 
   9. До службового паспорта України вноситься така інформація:
 
301. назва держави;
 
   назва держави;
 
302. назва документа;
 
   назва документа;
 
303. тип документа;
 
   тип документа;
 
304. код держави;
 
   код держави;
 
305. номер документа;
 
   номер документа;
 
306. ім’я особи;
 
   ім’я особи;
 
307. громадянство;
 
   громадянство;
 
308. дата народження;
 
   дата народження;
 
309. порядковий номер запису в ДІС;
 
   порядковий номер запису в ДІС;
 
310. стать;
 
   стать;
 
311. місце народження;
 
   місце народження;
 
312. дата видачі документа;
 
   дата видачі документа;
 
313. орган, що видав документ (код);
 
-59- Коновалюк В.І.
14. У частині 9 статті 16 слово "орган" замінити словами "Уповноважений суб'єкт".
 
Враховано   уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);
 
314. дата закінчення строку дії документа;
 
   дата закінчення строку дії документа;
 
315. відцифрований образ особи;
 
   відцифрований образ особи;
 
316. відцифрований підпис особи.
 
   відцифрований підпис особи.
 
317. 10. Усі друковані написи у службовому паспорті України, а також відомості про особу наводяться українською та англійською мовами.
 
   10. Усі друковані написи у службовому паспорті України, а також відомості про особу наводяться українською та англійською мовами.
 
318. 11. Службовий паспорт України містить напис українською та англійською мовами "Паспорт є власністю України" і текст українською та англійською мовами: "Іменем України Міністр закордонних справ України просить усі компетентні органи влади безперешкодно пропускати пред'явника цього паспорта, надавати йому необхідну допомогу та захист".
 
   11. Службовий паспорт України містить напис українською та англійською мовами "Паспорт є власністю України" і текст українською та англійською мовами: "Іменем України Міністр закордонних справ України просить усі компетентні органи влади безперешкодно пропускати пред'явника цього паспорта, надавати йому необхідну допомогу та захист".
 
319. Стаття 17. Посвідчення особи моряка
 
   Стаття 16. Посвідчення особи моряка
 
320. 1. Посвідчення особи моряка є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, видається громадянину України, який займає будь-яку посаду на борту судна (крім військового судна), зареєстрованого в Україні чи в інших державах - членах Міжнародної організації праці. За наявності посвідчення особи моряка, особі дозволяється виїзд з України і в’їзд в Україну на судні, членом екіпажу якого вона є, а також виїзд з України і в’їзд в Україну в індивідуальному порядку під час прямування чи переходу на інше судно, списання з судна.
 
-60- Корж В.П.
12. У частині 1 статті 17 слова "громадянину України, який" замінити словами "видається особі, яка постійно проживає на території країни".
 
Враховано   1. Посвідчення особи моряка є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, і видається особі, яка постійно проживає на території країни та займає будь-яку посаду на борту судна (крім військового судна), зареєстрованого в Україні чи в інших державах - членах Міжнародної організації праці. За наявності посвідчення особи моряка особі дозволяється виїзд з України і в’їзд в Україну на судні, членом екіпажу якого вона є, а також виїзд з України і в’їзд в Україну в індивідуальному порядку під час прямування чи переходу на інше судно, списання з судна.
 
321. 2. Посвідчення особи моряка не може бути використано на території України та інших держав світу громадянином України, на ім’я якого виданий такий документ, під час укладання правочинів та здійснення приватних поїздок за кордон, не пов'язаних з виконанням трудових обов'язків.
 
-61- Корж В.П.
13. У частині 2 статті 17 слова "громадянином України, на ім'я якого" замінити словами "особою, на ім'я якої".
 
Враховано   2. Посвідчення особи моряка не може бути використано на території України чи інших держав для укладення правочинів та здійснення приватних поїздок за кордон, не пов'язаних з виконанням трудових обов'язків.
 
322. 3. Протягом перебування на судні або в рейсі, посвідчення особи моряка зберігається у особи, на ім’я якої виданий такий документ. У виняткових випадках, за письмової згоди особи, на ім’я якої виданий такий документ, з метою надійного збереження, посвідчення особи моряка може знаходитися у капітана відповідного судна.
 
   3. Протягом перебування на судні або в рейсі, посвідчення особи моряка зберігається у особи, на ім’я якої виданий такий документ. У виняткових випадках за письмової згоди особи, на ім’я якої виданий такий документ, з метою надійного збереження посвідчення особи моряка може зберігптися у капітана відповідного судна.
 
323. 4. Посвідчення особи моряка виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій інформації, та складається з м'якої обкладинки, 16 сторінок та сторінки даних.
 
   4. Посвідчення особи моряка виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій інформації, та складається з м'якої обкладинки, 16 сторінок та сторінки даних.
 
324. 5. Посвідчення особи моряка оформляють і видають капітани морських портів України, перелік яких визначає Уповноважений суб’єкт, за заявою моряка або керівників підприємств, установ і організацій, які уклали трудовий договір з моряком (за наявності заяви-анкети моряка), у місячний строк з дня подання такої заяви-анкети.
 
   5. Посвідчення особи моряка оформляють і видають капітани морських портів України, перелік яких визначає уповноважений суб’єкт, за заявою моряка або керівників підприємств (установ і організацій), які уклали трудовий договір з моряком (за наявності заяви-анкети моряка), у місячний строк з дня подання такої заяви-анкети.
 
325. 6. Посвідчення особи моряка видається на строк до п'яти років. Строк дії посвідчення може бути продовжено особами, які відповідно до цього Закону уповноважені його видавати, один раз строком до п'яти років, після закінчення якого посвідчення підлягає обміну у порядку, встановленому для його видачі.
 
   6. Посвідчення особи моряка видається на строк до п'яти років. Строк дії посвідчення може бути продовжено особами, які відповідно до цього Закону уповноважені його видавати, один раз строком до п'яти років, після закінчення якого посвідчення підлягає обміну у порядку, встановленому для його видачі.
 
326. 7. У разі списання із судна особа, на ім’я якої видано посвідчення особи моряка, повинна невідкладно здати його за місцем отримання.
 
   7. У разі списання із судна особа, на ім’я якої видано посвідчення особи моряка, повинна невідкладно здати його за місцем отримання.
 
327. 8. До посвідчення особи моряка вноситься така інформація:
 
   8. До посвідчення особи моряка вноситься така інформація:
 
328. назва держави;
 
   назва держави;
 
329. назва документа;
 
   назва документа;
 
330. тип документа;
 
   тип документа;
 
331. код держави;
 
   код держави;
 
332. номер документа;
 
   номер документа;
 
333. ім’я особи;
 
   ім’я особи;
 
334. громадянство;
 
   громадянство;
 
335. дата народження;
 
   дата народження;
 
336. порядковий номер запису в ДІС;
 
   порядковий номер запису в ДІС;
 
337. стать;
 
   стать;
 
338. місце народження;
 
   місце народження;
 
339. дата видачі документа;
 
   дата видачі документа;
 
340. орган, що видав документ (код);
 
-62- Коновалюк В.І.
15. У частині 8 статті 17 слово "орган" замінити словами "Уповноважений суб'єкт".
 
Враховано   Уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);
 
341. дата закінчення строку дії документа;
 
   дата закінчення строку дії документа;
 
342. відцифрований образ особи;
 
   відцифрований образ особи;
 
343. відцифрований підпис особи.
 
   відцифрований підпис особи.
 
344. 9. Посвідчення особи моряка містить такі написи українською та англійською мовами:
 
   9. Посвідчення особи моряка містить такі написи українською та англійською мовами:
 
345. "Посвідчення особи моряка є власністю України.
 
   "Посвідчення особи моряка є власністю України.
 
346. Цей документ є посвідченням особи моряка в цілях Конвенції 1958 року про національні посвідчення моряків".
 
   Цей документ є посвідченням особи моряка відповідно до Конвенції № 108 Міжнародної організації праці про національні посвідчення особи моряків".
 
347. Стаття 18. Посвідчення члена екіпажу
 
   Стаття 17. Посвідчення члена екіпажу
 
348. 1. Посвідчення члена екіпажу є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України і видається громадянину України, який є членом екіпажу повітряного судна, зареєстрованого в Україні відповідно до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, для використання під час перетинання державного кордону України та перебування за кордоном.
 
   1. Посвідчення члена екіпажу є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України і видається громадянину України, який є членом екіпажу повітряного судна, зареєстрованого в Україні відповідно до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, для використання під час перетинання державного кордону України та перебування за кордоном.
 
349. 2. Посвідчення члена екіпажу дає право особі, на ім’я якої його видано, на виїзд з України та в'їзд в Україну на повітряному судні підприємства, установи, організації, в якому він працює, за умови виконання польотного завдання. За посвідченням члена екіпажу може бути здійснено також виїзд з території України в індивідуальному порядку в разі прямування особи на повітряне судно, членом екіпажу якого вона є, і в'їзд в Україну за наявності документів на закордонне службове відрядження.
 
   2. Посвідчення члена екіпажу дає право особі, на ім’я якої його видано, на виїзд з України та в'їзд в Україну на повітряному судні підприємства (установи, організації), в якому він працює, за умови виконання польотного завдання. За посвідченням члена екіпажу може бути здійснено також виїзд з території України в індивідуальному порядку в разі прямування особи до повітряного судна, членом екіпажу якого вона є, і в'їзд в Україну за наявності документів на закордонне службове відрядження.
 
350. 3. Посвідчення члена екіпажу не може бути використано на території України громадянином України, який його має, під час укладання правочинів та для здійснення приватних поїздок за кордон, не пов'язаних з виконанням трудових обов'язків.
 
   3. Посвідчення члена екіпажу не може бути використано на території України громадянином України, який його має, під час укладення правочинів та для здійснення приватних поїздок за кордон, не пов'язаних з виконанням трудових обов'язків.
 
351. 4. Посвідчення члена екіпажу виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій інформації.
 
   4. Посвідчення члена екіпажу виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій інформації.
 
352. 5. Посвідчення члена екіпажу оформляє і видає Уповноважений суб’єкт протягом десяти робочих днів з дати оформлення подання керівником авіапідприємства, авіакомпанії або іншого підприємства.
 
   5. Посвідчення члена екіпажу оформляє і видає уповноважений суб’єкт протягом десяти робочих днів з дати оформлення подання керівником авіапідприємства, авіакомпанії або іншого підприємства.
 
353. 6. До подання про оформлення посвідчення члена екіпажу додаються засвідчені в установленому чинним законодавством України порядку копії посвідчення громадянина України і паспортної картки та копії свідоцтва авіаційного персоналу (льотного складу та інженерно-технічного персоналу) і додатки до нього з відміткою допуску до виконання міжнародних польотів.
 
-63- Коновалюк В.І.
У частині шостій статті 18 законопроекту слова «посвідчення громадянина України і» вилучити.
 
Враховано   6. До подання про оформлення посвідчення члена екіпажу додаються засвідчені в установленому законодавством України порядку копії паспортної картки, копії свідоцтва авіаційного персоналу (льотного складу та інженерно-технічного персоналу) і додатки до нього з відміткою допуску до виконання міжнародних польотів.
 
354. 7. Посвідчення члена екіпажу видається на строк до п'яти років.
 
   7. Посвідчення члена екіпажу видається на строк до п'яти років.
 
355. 8. У разі зміни місця роботи (несення служби) чи припинення членом екіпажу льотної робот, його посвідчення члена екіпажу повертається підприємству, в якому він працював.
 
   8. У разі зміни місця роботи (несення служби) чи припинення членом екіпажу льотної роботи його посвідчення члена екіпажу повертається підприємству, в якому він працював.
 
356. 9. До посвідчення члена екіпажу вноситься така інформація:
 
   9. До посвідчення члена екіпажу вноситься така інформація:
 
357. назва держави;
 
   назва держави;
 
358. назва документа;
 
   назва документа;
 
359. ім'я особи;
 
   ім'я особи;
 
360. стать;
 
   стать;
 
361. громадянство;
 
   громадянство;
 
362. дата народження;
 
   дата народження;
 
363. місце роботи;
 
   місце роботи;
 
364. посада;
 
   посада;
 
365. номер документа;
 
   номер документа;
 
366. дата закінчення строку дії документа;
 
   дата закінчення строку дії документа;
 
367. порядковий номер запису в ДІС;
 
   порядковий номер запису в ДІС;
 
368. відцифрований образ особи;
 
   відцифрований образ особи;
 
369. відцифрований підпис особи.
 
   відцифрований підпис особи.
 
370. Стаття 19. Посвідчення особи на повернення в Україну
 
   Стаття 18. Посвідчення особи на повернення в Україну
 
371. 1. Посвідчення особи на повернення в Україну є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України (за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті), дає право на в'їзд в Україну та видається громадянам України у разі втрати ними документів, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну та посвідчують особу під час перебування за її межами в усіх державах світу.
 
   1. Посвідчення особи на повернення в Україну є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України (крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті), дає право на в'їзд в Україну та видається громадянам України у разі втрати ними документів, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну та посвідчують особу під час перебування за межами України.
 
372. 2. Посвідчення особи на повернення в Україну може бути також видано особам без громадянства, що мають право на постійне проживання в Україні, іноземцям та особам без громадянства, яким надано статус біженця чи притулок в Україні, - у разі втрати під час перебування за кордоном виданих в Україні документів, що посвідчують особу, дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
 
-64- Шишкіна Е.В.
ІІ. У частину другу статті 19 внести наступні редакційні зміни:
«2. Посвідчення особи на повернення в Україну може бути також видано особам без громадянства, що мають право на постійне проживання в Україні, іноземцям та особам без громадянства, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, або яким надано притулок в Україні, -у разі втрати під час перебування за кордоном виданих в Україні документів, що посвідчують особу, дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.»
 
Враховано   2. Посвідчення особи на повернення в Україну може бути також видано особам без громадянства, які мають право на постійне проживання в Україні, іноземцям та особам без громадянства, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, або яким надано притулок в Україні, - у разі втрати ними під час перебування за кордоном виданих в Україні документів, що посвідчують особу та дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
 
373. 3. Бланк посвідчення особи на повернення в Україну виготовляється у формі буклету розміром 352, 0Х125, 0 мм з трьома згинами, обсягом у 8 сторінок та окремою самоклеючою сторінкою даних розміром 125, 0 Х 88, 0 мм.
 
   3. Бланк посвідчення особи на повернення в Україну виготовляється у формі буклета розміром 352,0 Х 125,0 міліметра з трьома згинами, обсягом у 8 сторінок та окремою самоклейною сторінкою даних розміром 125,0 Х 88,0 міліметра.
 
374. 4. Посвідчення особи на повернення в Україну оформляється і видається ЗДУ на підставі заяви осіб, визначених цим Законом.
 
   4. Посвідчення особи на повернення в Україну оформляється і видається ЗДУ на підставі заяви осіб, визначених цим Законом.
 
375. 5. Для оформлення посвідчення особи на повернення в Україну особою подаються:
 
   5. Для оформлення посвідчення особи на повернення в Україну особою подаються:
 
376. заява затвердженого МЗС зразка з двома фотокартками розміром 3, 5 х 4, 5 сантиметра;
 
-65- Коновалюк В.І.
16. У абзаці 2 частини 5 статті 19 слово "орган" замінити словами "Уповноваженим суб'єктом".
 
Враховано   заява затвердженого уповноваженим суб'єктом зразка з двома фотокартками розміром 3,5 х 4,5 сантиметра;
 
377. документ (протокол, довідка тощо), виданий компетентними органами держави перебування, який підтверджує факт звернення особи з приводу втрати документів, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну та посвідчують особу під час перебування за її межами;
 
   документ (протокол, довідка тощо), виданий компетентними органами держави перебування, який підтверджує факт звернення особи з приводу втрати документів, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну та посвідчують особу під час перебування за межами України;
 
378. документи, які дозволяють, у встановленому цим Законом порядку, ідентифікувати особу заявника, установити його місце проживання в Україні та підтвердити належність до громадянства України;
 
   документи, які дають змогу, у встановленому цим Законом порядку ідентифікувати особу заявника, установити його місце проживання в Україні та підтвердити належність до громадянства України;
 
379. свідоцтво про народження дитини в разі внесення даних про дитину до посвідчення та дві її фотокартки розміром 3, 5 х 4, 5 сантиметра (для дітей віком від п'яти до шістнадцяти років).
 
   свідоцтво про народження дитини у разі внесення даних про дитину до посвідчення та дві її фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметра (для дітей віком від п'яти до шістнадцяти років).
 
380. 6. Посвідчення особи на повернення в Україну видається протягом одного робочого дня з моменту одержання ЗДУ підтверджуючої інформації з бази даних Головного розпорядника ДІС на запит ЗДУ даних про особу та її громадянство за її місцем проживання в Україні.
 
   6. Посвідчення особи на повернення в Україну видається протягом одного робочого дня з моменту одержання ЗДУ підтверджуючої інформації з бази даних головного розпорядника ДІС на запит ЗДУ даних про особу та її громадянство за її місцем проживання в Україні.
 
381. 7. Посвідчення особи на повернення в Україну може бути видано також за клопотанням компетентних органів влади іноземної держави у разі депортації громадян України, які були затримані на території інших держав за нелегальне перебування і підлягають примусовій депортації в Україну та втратили документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.
 
   7. Посвідчення особи на повернення в Україну може бути видано також за клопотанням компетентних органів влади іноземної держави у разі депортації громадян України, які були затримані на території інших держав за нелегальне перебування і підлягають примусовій депортації в Україну та втратили документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.
 
382. 8. Строк дії посвідчення особи на повернення в Україну визначається посадовою особою ЗДУ, відповідальною за його видачу, виходячи з реальної можливості повернення особи в Україну, але не більше ніж на 30 днів.
 
   8. Строк дії посвідчення особи на повернення в Україну визначається посадовою особою ЗДУ, відповідальною за його видачу, виходячи з реальної можливості повернення особи в Україну, але не може перевищувати 30 днів.
 
383. 9. У разі хвороби, нещасного випадку та з інших поважних причин, передбачених чинним законодавством України, строк дії посвідчення особи на повернення в Україну може бути продовжено посадовою особою дипломатичного представництва України чи посадовою особою консульської установи України за кордоном на шляху прямування особи до України на строк, необхідний для повернення особи на територію України, але не більше ніж на 30 днів.
 
   9. У разі хвороби, нещасного випадку та з інших поважних причин, передбачених законодавством України, строк дії посвідчення особи на повернення в Україну може бути продовжено посадовою особою дипломатичного представництва України чи посадовою особою консульської установи України за кордоном на шляху прямування особи до України на строк, необхідний для повернення особи на територію України, але не більше ніж на 30 днів.
 
384. Про цей факт у місці, відведеному для особливих відміток в посвідченні особи на повернення в Україну, робиться відповідний запис, що засвідчується підписом посадової особи ЗДУ, який скріплюється гербовою печаткою. Посадова особа ЗДУ, яка вчинила дії щодо продовження строку дії посвідчення особи на повернення в Україну, повинна письмово поінформувати про цей факт ЗДУ, яка видала посвідчення особи на повернення в Україну.
 
   Про цей факт у місці, відведеному для особливих відміток у посвідченні особи на повернення в Україну, робиться відповідний запис, що засвідчується підписом посадової особи ЗДУ, який скріплюється гербовою печаткою. Посадова особа ЗДУ, яка вчинила дії щодо продовження строку дії посвідчення особи на повернення в Україну, повинна письмово поінформувати про цей факт ЗДУ, яка видала посвідчення особи на повернення в Україну.
 
385. 10. До посвідчення особи на повернення в Україну вноситься така інформація:
 
   10. До посвідчення особи на повернення в Україну вноситься така інформація:
 
386. назва держави;
 
   назва держави;
 
387. назва документа;
 
   назва документа;
 
388. тип документа;
 
   тип документа;
 
389. код держави;
 
   код держави;
 
390. номер документа;
 
   номер документа;
 
391. ім’я особи;
 
   ім’я особи;
 
392. громадянство;
 
   громадянство;
 
393. дата народження;
 
   дата народження;
 
394. порядковий номер запису в ДІС;
 
   порядковий номер запису в ДІС;
 
395. стать;
 
   стать;
 
396. місце народження;
 
   місце народження;
 
397. дата видачі документа;
 
   дата видачі документа;
 
398. орган, що видав документ (код);
 
-66- Коновалюк В.І.
17. У частині 10 статті 19 слово "орган" замінити словами "Уповноважений суб'єкт".
 
Враховано   уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);
 
399. дата закінчення строку дії документа;
 
   дата закінчення строку дії документа;
 
400. фотокартка особи;
 
   фотокартка особи;
 
401. підпис особи.
 
   підпис особи.
 
402. 11. Посвідчення особи на повернення в Україну містить текст українською, англійською, французькою, російською та іспанською мовами такого змісту:
 
   11. Посвідчення особи на повернення в Україну містить текст українською, англійською, французькою, російською та іспанською мовами:
 
403. "Звернення Міністр закордонних справ України просить органи влади іноземних держав сприяти поверненню в Україну особи, зазначеної у цьому посвідченні".
 
   "Міністр закордонних справ України просить органи влади іноземних держав сприяти поверненню в Україну особи, зазначеної у цьому посвідченні".
 
404. Стаття 20. Тимчасове посвідчення громадянина України
 
   Стаття 19. Тимчасове посвідчення громадянина України
 
405. 1. Тимчасове посвідчення громадянина України є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України і видається особам, що досягли шістнадцятирічного віку, набули громадянство України та взяли зобов'язання припинити іноземне громадянство протягом двох років з дати набуття громадянства України.
 
   1. Тимчасове посвідчення громадянина України є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України і видається особам, які досягли шістнадцятирічного віку, набули громадянства України та взяли зобов'язання припинити іноземне громадянство протягом двох років з дати набуття громадянства України.
 
406. 2. Тимчасове посвідчення громадянина України оформляється і надається особі, яка проживає в Україні, Уповноваженим органом або його територіальними підрозділами за місцем проживання заявника або ЗДУ, у разі постійного проживання особи за кордоном, не пізніше десяти робочих днів з дати подання заявником документів, визначених у цій статті, на строк до двох років.
 
   2. Тимчасове посвідчення громадянина України оформляється і видається особі, яка проживає в Україні, уповноваженим органом або його територіальним підрозділом за місцем проживання заявника, а у разі постійного проживання особи за кордоном - ЗДУ, не пізніше десяти робочих днів з дати подання заявником документів, визначених у цій статті, на строк до двох років.
 
407. У разі закінчення строку дії тимчасового посвідчення громадянина України на який його було видано, видається нове тимчасове посвідчення у порядку, встановленому цим Законом для його видачі.
 
   У разі закінчення строку дії тимчасового посвідчення громадянина України, на який його було видано, видається нове тимчасове посвідчення у порядку, встановленому цим Законом.
 
408. 3. На вимогу Уповноваженого органу або його територіальних підрозділів заявник зобов’язаний подати засвідчений у встановленому чинним законодавством порядку переклад тексту паспортного документа або документа, що його замінює та посвідчує особу заявника, українською мовою.
 
   3. На вимогу уповноваженого органу або його територіального підрозділу заявник зобов’язаний подати засвідчений у встановленому законодавством порядку переклад тексту паспортного документа або документа, що його замінює та посвідчує особу заявника, українською мовою.
 
409. 4. Тимчасове посвідчення громадянина України виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій інформації, та складається з м’якої обкладинки, 8 сторінок та сторінки даних.
 
   4. Тимчасове посвідчення громадянина України виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій інформації, та складається з м’якої обкладинки, 8 сторінок та сторінки даних.
 
410. 5. Під час видачі тимчасового посвідчення громадянина України повертається паспортний документ особи або документ, що його замінює та посвідчує особу заявника.
 
   5. У разі видачі тимчасового посвідчення громадянина України повертається паспортний документ особи або документ, що його замінює та посвідчує особу заявника.
 
411. 6. До тимчасового посвідчення громадянина України вносяться така інформація:
 
   6. До тимчасового посвідчення громадянина України вноситься така інформація:
 
412. назва держави;
 
   назва держави;
 
413. назва документа;
 
   назва документа;
 
414. ім’я особи;
 
   ім’я особи;
 
415. стать;
 
   стать;
 
416. громадянство;
 
   громадянство;
 
417. дата народження;
 
   дата народження;
 
418. порядковий номер запису в ДІС;
 
   порядковий номер запису в ДІС;
 
419. місце народження;
 
   місце народження;
 
420. номер документа;
 
   номер документа;
 
421. дата закінчення строку дії документа;
 
   дата закінчення строку дії документа;
 
422. орган, що видав документ (код);
 
-67- Коновалюк В.І.
18. У частині 6 статті 20 слово "орган" замінити словами "Уповноважений суб'єкт".
 
Враховано   уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);
 
423. відцифрований образ особи;
 
   відцифрований образ особи;
 
424. відцифрований підпис особи.
 
   відцифрований підпис особи.
 
425. 7. До тимчасового посвідчення громадянина України, за письмовим клопотанням заявника, може бути внесена також додаткова змінна інформація, передбачена частиною третьою статті 9 цього Закону.
 
   7. До тимчасового посвідчення громадянина України за письмовим клопотанням заявника може бути внесена додаткова змінна інформація, передбачена частиною третьою статті 9 цього Закону.
 
426. 8. Тимчасове посвідчення громадянина України містить напис українською та англійською мовами "Тимчасове посвідчення громадянина України є власністю України".
 
   8. Тимчасове посвідчення громадянина України містить напис українською та англійською мовами "Тимчасове посвідчення громадянина України є власністю України".
 
427. 9. Оформлення і видача замість втраченого або викраденого та обмін тимчасового посвідчення громадянина України проводяться Уповноваженим органом або його територіальними підрозділами за місцем проживання особи заявника в Україні, а у разі постійного проживання особи заявника за кордоном - ЗДУ, з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
 
   9. Оформлення, видача замість втраченого або викраденого та обмін тимчасового посвідчення громадянина України здійснюються уповноваженим органом або його територіальним підрозділом за місцем проживання заявника в Україні, а у разі постійного проживання заявника за кордоном - ЗДУ, з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
 
428. 10. Тимчасове посвідчення громадянина України здається Уповноваженому органу або його територіальним підрозділам за місцем проживання в Україні заявника, а у разі постійного проживання заявника за кордоном - ЗДУ одночасно з документом, що підтверджує припинення особою іноземного громадянства, або з декларацією про відмову від іноземного громадянства, а заявнику видається довідка про реєстрацію особи громадянином України для подальшого оформлення посвідчення громадянина України або паспортної картки.
 
-68- Коновалюк В.І.
У частині 10 статті 20 законопроекту слова «посвідчення громадянина України або» вилучити
 
Враховано   10. Тимчасове посвідчення громадянина України здається уповноваженому органу або його територіальному підрозділу за місцем проживання заявника в Україні, а у разі постійного проживання заявника за кордоном - ЗДУ одночасно з документом, що підтверджує припинення особою іноземного громадянства, або з декларацією про відмову від іноземного громадянства, а заявнику видається довідка про реєстрацію особи громадянином України для подальшого оформлення паспортної картки.
 
429. Стаття 21. Соціальне посвідчення
 
-69- Таран В.В.
3. Вилучити статті 21 - 33 законопроекту, положення яких вносять плутанину щодо класифікації і цільового призначення документів, які за своїм цільовим призначенням не стільки посвідчують особу, скільки підтверджують її належність до певної соціальної групи чи категорії осіб. У зв’язку з чим текст законопроекту не відповідає його назві.
 
Відхилено   Стаття 20. Соціальне посвідчення
 
430. 1. Соціальне посвідчення є документом, що посвідчує особу та її спеціальний статус у частині підтвердження факту надання їй певних соціальних пільг, послуг, витрат та інших соціальних гарантій.
 
   1. Соціальне посвідчення є документом, що посвідчує особу та її спеціальний статус у частині підтвердження факту надання їй певних соціальних пільг, послуг, витрат та інших соціальних гарантій.
 
431. 2. Соціальне посвідчення виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій інформації.
 
   2. Соціальне посвідчення виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій інформації.
 
432. На лицьовій стороні картки інформація розміщується у такій послідовності:
 
   На лицьовій стороні картки інформація розміщується у такій послідовності:
 
433. назва держави;
 
   назва держави;
 
434. назва центрального органу виконавчої влади/іншого центрального органу виконавчої влади;
 
   назва центрального органу виконавчої влади/іншого центрального органу виконавчої влади;
 
435. назва документа;
 
   назва документа;
 
436. ім'я особи;
 
   ім'я особи;
 
437. порядковий номер запису в ДІС;
 
   порядковий номер запису в ДІС;
 
438. відцифрований підпис особи;
 
   відцифрований образ особи;
 
439. На лицьовому боці картки розміщується відцифрований образ особи.
 
   відцифрований підпис особи.
 
440. На зворотному боці картки зазначається:
 
   На зворотному боці картки зазначаються:
 
441. назва органу, де зареєстровано інформацію про особу;
 
-70- Зарубінський О.О.
Пропоную у абзаці 11 частини 2, статті 21 слово "органу" замінити словами "органу Уповноваженого суб'єкту".
 
Враховано   орган уповноваженого суб’єкта, де зареєстровано інформацію про особу;
 
442. код органу, де зареєстровано інформацію про особу;
 
-71- Коновалюк В.І.
19. У частині 2 статті 21 абзац "код органу, де зареєстровано інформацію про особу" викласти у наступній редакції:
"код Уповноваженого суб'єкта, де зареєстровано інформацію про особу".
 
Враховано   код уповноваженого суб'єкта, де зареєстровано інформацію про особу;
 
443. дата реєстрації.
 
   дата реєстрації.
 
444. Усі написи на лицьовій та зворотній стороні соціального посвідчення виконуються українською мовою.
 
-72- Корж В.П.
14. У частині 2 статті 21 речення "Усі написи на лицьовій та зворотній стороні соціального посвідчення виконуються українською мовою" виключити з тексту.
 
Враховано Зазначене врегульовано ст. 3 Законопроекту     
445. Соціальне посвідчення містить безконтактний електронний носій інформації, на який записується персональна інформація про пред’явника документа, у тому числі біометрична. На електронному носії активуються соціальний та платіжний додатки. При цьому, платіжний додаток активується виключно за бажанням особи.
 
   Соціальне посвідчення містить безконтактний електронний носій інформації, на який записується персональна інформація про пред’явника документа, у тому числі біометричні дані. На електронному носії активуються соціальний та платіжний додатки. Платіжний додаток активується виключно за бажанням особи.
 
446. 3. Оформлення, видача, обмін соціального посвідчення здійснюється Уповноваженим суб’єктом протягом 10 робочих днів з дня подання особою необхідних документів, передбачених законами України.
 
   3. Оформлення, видача, обмін соціального посвідчення здійснюються уповноваженим суб’єктом протягом 10 робочих днів з дня подання особою необхідних документів, передбачених законодавством.
 
447. 4. Правила оформлення та видачі соціального посвідчення затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
   4. Правила оформлення та видачі соціального посвідчення затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
448. 5. Соціальне посвідчення є безстроковим.
 
   5. Соціальне посвідчення є безстроковим.
 
449. Стаття 22. Посвідчення застрахованої особи
 
   Стаття 21. Посвідчення застрахованої особи
 
450. 1. Посвідчення застрахованої особи є документом, що посвідчує спеціальний статус особи в частині підтвердження права застрахованої особи на одержання послуг та матеріального забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням. Право на отримання посвідчення застрахованої особи мають особи, які відповідно до законодавства України підлягають будь-якому виду загальнообов'язкового державного соціального страхування та зареєстровані в органах Уповноваженого суб’єкта.
 
   1. Посвідчення застрахованої особи є документом, що посвідчує спеціальний статус особи у частині підтвердження права застрахованої особи на одержання послуг та матеріального забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням. Право на отримання посвідчення застрахованої особи мають особи, які відповідно до законодавства України підлягають будь-якому виду загальнообов'язкового державного соціального страхування та зареєстровані в органах уповноваженого суб’єкта.
 
451. 2. Посвідчення застрахованої особи виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій інформації. На лицьовій стороні посвідчення застрахованої особи інформація розміщується в такій послідовності:
 
-73- Коновалюк В.І.
20. Частину другу статті 22 викласти у наступній редакції:
"2. Посвідчення застрахованої особи виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій інформації. На лицьовій стороні посвідчення застрахованої особи інформація розміщується в такій послідовності:
 
Враховано   2. Посвідчення застрахованої особи виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій інформації.
На лицьовій стороні посвідчення застрахованої особи інформація розміщується в такій послідовності:
 
452. назва держави;
 
-74- назва держави;
 
Немає висновку   назва держави;
 
453. назва органу Пенсійного фонду України;
 
-75- назва органу Уповноваженого суб'єкта;
 
Немає висновку   орган уповноваженого суб'єкта;
 
454. назва документа;
 
-76- назва документа;
 
Немає висновку   назва документа;
 
455. номер документа;
 
-77- номер документа;
 
Немає висновку   номер документа;
 
456. ім'я особи;
 
-78- ім'я особи;
 
Немає висновку   ім'я особи;
 
457. дата і місце народження;
 
-79- дата і місце народження;
 
Немає висновку   дата і місце народження;
 
458. стать;
 
-80- стать;
 
Немає висновку   стать;
 
459. дата видачі документа;
 
-81- дата видачі документа;
 
Немає висновку   дата видачі документа;
 
460. порядковий номер запису в ДІС;
 
-82- порядковий номер запису в ДІС;
 
Немає висновку   порядковий номер запису в ДІС;
 
461. орган, що видав документ (код);
 
-83- орган Уповноваженого суб'єкта, що видав документ (код);
 
Немає висновку   орган уповноваженого суб'єкта, що видав документ (код);
 
462. відцифрований підпис посадової особи органу реєстрації;
 
-84- відцифрований підпис посадової особи органу реєстрації;
 
Немає висновку   відцифрований підпис посадової особи органу реєстрації;
 
463. відцифроване зображення печатки органу.
 
-85- відцифроване зображення печатки органу.
 
Немає висновку   відцифроване зображення печатки органу.
 
464. На зворотній стороні посвідчення застрахованої особи розміщується текс українською мовою відповідно до єдиного зразка, що затверджується Кабінетом Міністрів України відповідно до частини другої статті 10 цього Закону.
 
-86- На зворотній стороні посвідчення застрахованої особи розміщується текс відповідно до єдиного зразка, що затверджується Кабінетом Міністрів України відповідно до частини другої статті 10 цього Закону.
 
Немає висновку   На зворотному боці посвідчення застрахованої особи розміщується текст українською мовою відповідно до єдиного зразка, що затверджується Кабінетом Міністрів України згідно з частиною другою статті 10 цього Закону.
 
465. Всі написи в посвідченні застрахованої особи виконуються українською мовою.
 
   Всі написи в посвідченні застрахованої особи виконуються українською мовою.
 
466. Номер посвідчення застрахованої особи повинен збігатись з ідентифікаційним номером платника податків та інших обов'язкових платежів.
 
-87- Номер посвідчення застрахованої особи повинен збігатись з ідентифікаційним номером платника податків та інших обов'язкових платежів".
 
Немає висновку   Номер посвідчення застрахованої особи повинен збігатися з ідентифікаційним номером платника податків та інших обов'язкових платежів.
 
    -88- Кармазін Ю.А.
8. У статті 22 частину другу доповнити новим пунктом 13 наступного змісту:
«вид спеціального статусу особи.»
Обґрунтування: У вказаній нормі проекту визначається перелік інформації, яка заноситься до соціального посвідчення. Однак, серед переліку вказаної інформації не міститься інформація про вид спеціального статусу особи. Оскільки, соціальне посвідчення є документом, який посвідчує не лише особу, а й її спеціальний статус, то вважаю, що інформація про вид спеціального статусу особи повинна розміщуватися на лицьовій стороні картки такого документа
 
Відхилено    
467. 3. Оформлення та видача особам посвідчення застрахованої особи здійснюється органами Уповноваженого суб’єкта протягом 10 робочих днів з дати прийняття органами Уповноваженого суб’єкта необхідних документів передбачених законами України для певної категорії застрахованих осіб.
 
   3. Оформлення та видача особам посвідчення застрахованої особи здійснюються органами уповноваженого суб’єкта протягом 10 робочих днів з дати прийняття органами Уповноваженого суб’єкта необхідних документів, передбачених законами України для певної категорії застрахованих осіб.
 
468. 4. Посвідчення застрахованої особи є безстроковим.
 
   4. Посвідчення застрахованої особи є безстроковим.
 
469. Стаття 23. Пенсійне посвідчення
 
   Стаття 22. Пенсійне посвідчення
 
470. 1. Пенсійне посвідчення є документом, що посвідчує особу та її спеціальний статус в частині призначення громадянину пенсії.
 
-89- Коновалюк В.І.
21. Частину 1 статті 23 після слів "призначається громадянину" доповнити словом "України".
 
Враховано   1. Пенсійне посвідчення є документом, що посвідчує особу та її спеціальний статус у частині призначення громадянину України пенсії.
 
471. 2. Пенсійне посвідчення виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій інформації. На лицьовій стороні пенсійного посвідчення інформація розміщується в такій послідовності:
 
   2. Пенсійне посвідчення виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій інформації.
На лицьовій стороні пенсійного посвідчення інформація розміщується в такій послідовності:
 
472. назва держави;
 
   назва держави;
 
473. орган, що видав документ (код);
 
-90- Корж В.П.
15. Абзац 3 частини 2 статті 23 після слова "орган" доповнити словами "Уповноваженого суб'єкта".
 
Враховано   орган уповноваженого суб'єкта, що видав документ (код);
 
    -91- Кожара Л.О.
5. Абзац 3 частини 2 статті 23 після слова "орган" доповнити словами "Уповноваженого суб'єкта".
 
Враховано    
474. назва документа та його номер;
 
   назва документа та його номер;
 
475. ім'я особи;
 
   ім'я особи;
 
476. дата і місце народження;
 
   дата і місце народження;
 
477. стать;
 
   стать;
 
478. номер особового рахунку;
 
   номер особового рахунку;
 
479. дата видачі документа;
 
   дата видачі документа;
 
480. порядковий номер запису в ДІС;
 
   порядковий номер запису в ДІС;
 
481. відцифрований підпис посадової особи органу реєстрації;
 
   відцифрований підпис посадової особи органу реєстрації;
 
482. відцифроване зображення печатки органу реєстрації.
 
-92- Кармазін Ю.А.
9. Частину 2 статті 23 доповнити новим пунктом 12 наступного змісту:
«вид пенсії.»
Обґрунтування: У вказаній нормі проекту визначається перелік інформації, яка заноситься до пенсійного посвідчення. Однак, серед переліку вказаної інформації не міститься інформація про вид пенсії, яку отримує особа. Оскільки, пенсійне посвідчення є документом, який посвідчує не лише особу, а й її спеціальний статус в частині призначення громадянину пенсії, то вважаю, що інформація про вид спеціального статусу особи повинна розміщуватися на лицьовій стороні картки такого документа.
 
Відхилено   відцифроване зображення печатки органу реєстрації.
 
483. У лівій частині лицьової сторони пенсійного посвідчення розміщується відцифрований образ особи.
 
   У лівій частині лицьового боку пенсійного посвідчення розміщується відцифрований образ особи.
 
484. На зворотній стороні пенсійного посвідчення розміщується серія та номер бланка документа та текст українською мовою відповідно до єдиного зразка, що затверджується Кабінетом Міністрів України відповідно до частини другої статті 10 цього Закону.
 
-93- Корж В.П.
16. У абзаці 14 частини 2 статті 23 слова "українською мовою" виключити.
 
Враховано Врегульовано ст.3 Законопроекту  На зворотному боці пенсійного посвідчення розміщуються серія та номер бланка документа і текст українською мовою відповідно до єдиного зразка, що затверджується Кабінетом Міністрів України згідно з частиною другою статті 10 цього Закону.
 
485. Всі написи в пенсійному посвідченні виконуються українською мовою.
 
-94- Корж В.П.
17. У частині 2 статті 23 речення "Всі написи в пенсійному посвідченні виконуються українською мовою" виключити.
 
Враховано Врегульовано ст.3 Законопроекту     
486. 3. Оформлення та видача пенсійного посвідчення здійснюється органами Уповноваженого суб’єкта протягом 10 робочих днів з дати прийняття органами Уповноваженого суб’єкта необхідних документів, передбачених законами України.
 
-95- Куликов К.Б.
2. Частину 3 статті 23 після слів: «пенсійного посвідчення здійснюється» доповнити словом: «за рахунок коштів державного бюджету».
 
Враховано   3. Оформлення та видача пенсійного посвідчення здійснюються за рахунок коштів державного бюджету органами уповноваженого суб’єкта протягом 10 робочих днів з дати прийняття органами уповноваженого суб’єкта необхідних документів, передбачених законами України.
 
487. 4. У разі виникнення підстав, внаслідок яких особа втрачає право на відповідний вид державної пенсії, видане їй пенсійне посвідчення вилучається органом, який його видав.
 
-96- Корж В.П.
18. Частину 4 статті 23 після слова "орган" доповнити словами "Уповноваженого суб'єкта".
 
Враховано   4. У разі виникнення підстав, внаслідок яких особа втрачає право на відповідний вид державної пенсії, видане їй пенсійне посвідчення вилучається органом уповноваженого суб'єкта, який його видав.
 
488. Стаття 24. Посвідчення особи з інвалідністю
 
   Стаття 23. Посвідчення особи з інвалідністю
 
489. 1. Посвідчення особи з інвалідністю є документом, що посвідчує особу та її спеціальний статус в частині підтвердження того, що вона є особою зі стійким розладом функцій організму, зумовлених захворюванням, наслідком травм або уродженими дефектами, що призводять до обмеження життєдіяльності, необхідності в соціальній допомозі і захисті, що встановлюються у порядку та у спосіб, передбачений законодавством України про соціальну захищеність інвалідів в Україні.
 
   1. Посвідчення особи з інвалідністю є документом, що посвідчує особу та її спеціальний статус у частині підтвердження того, що вона є особою зі стійким розладом функцій організму, зумовленим захворюванням, наслідком травми або уродженими вадами, що зумовлює обмеження життєдіяльності, необхідність соціальної допомоги і захисту, що встановлюються у порядку та у спосіб, передбачений законодавством про соціальну захищеність інвалідів в Україні.
 
490. 2. Посвідчення особи з інвалідністю виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій інформації. На лицьовій стороні посвідчення особи з інвалідністю інформація розміщується в такій послідовності:
 
   2. Посвідчення особи з інвалідністю виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій інформації.
На лицьовому боці посвідчення особи з інвалідністю інформація розміщується в такій послідовності:
 
491. назва держави;
 
   назва держави;
 
492. назва документа;
 
   назва документа;
 
493. номер документа;
 
   номер документа;
 
494. ім'я особи;
 
   ім'я особи;
 
495. стать;
 
   стать;
 
496. дата народження;
 
   дата народження;
 
497. порядковий номер запису в ДІС;
 
   порядковий номер запису в ДІС;
 
498. відцифрований підпис особи.
 
   відцифрований підпис особи.
 
499. У лівій частині лицьової сторони посвідчення особи з інвалідністю розміщується відцифрований образ особи.
 
   У лівій частині лицьового боку посвідчення особи з інвалідністю розміщується відцифрований образ особи.
 
500. На зворотній стороні посвідчення особи з інвалідністю реквізити документа та інформація про особу розміщуються в такій послідовності:
 
   На зворотному боці посвідчення особи з інвалідністю реквізити документа та інформація про особу розміщуються в такій послідовності:
 
501. група інвалідності/категорія "дитина-інвалід";
 
   група інвалідності/категорія "дитина-інвалід";
 
502. орган, що видав документ (код);
 
-97- Коновалюк В.І.
22. Абзац 13 частини 2 статті 24 після слова "орган" доповнити словами "Уповноваженого суб'єкта".
 
Враховано   орган уповноваженого суб'єкта, що видав документ (код);
 
503. дата видачі документа;
 
   дата видачі документа;
 
504. посада та підпис посадової особи органу, що видала документ.
 
-98- Корж В.П.
19. Абзац 15 частини 2 статті 24 після слова "органу" доповнити словами "Уповноваженого суб'єкта".
 
Враховано   посада та підпис посадової особи органу уповноваженого суб'єкта, яка видала документ.
 
    -99- Кожара Л.О.
6. Абзац 15 частини 2 статті 24 після слова "органу" доповнити словами "Уповноваженого суб'єкта".
 
Враховано    
505. Всі написи в посвідченні особи з інвалідністю виконуються українською мовою.
 
-100- Корж В.П.
20. Абзац 16 частини 2 статті 24 виключити.
 
Враховано Врегульовано ст.3 Законопроекту     
    -101- Кожара Л.О.
7. Абзац 16 частини 2 статті 24 виключити.
 
Враховано Врегульовано ст.3 Законопроекту   
506. 3. Оформлення та видача посвідчення особи з інвалідністю здійснюється Уповноваженими суб’єктами протягом 10 робочих днів з дати прийняття цими суб’єктами документів, передбачених законами України.
 
-102- Куликов К.Б.
3. Частину 3 статті 24 після слів: «посвідчення особи з інвалідністю здійснюється» доповнити словом: «за рахунок коштів державного бюджету».
 
Враховано   3. Оформлення та видача посвідчення особи з інвалідністю здійснюються за рахунок коштів державного бюджету органом Уповноваженого суб’єкта протягом 10 робочих днів з дати прийняття органом уповноваженого суб’єкта документів, передбачених законом.
 
    -103- Коновалюк В.І.
23. Частину третю статті 24 викласти у наступній редакції:
"3. Оформлення та видача посвідчення особи з інвалідністю здійснюється органом Уповноваженого суб'єкта протягом 10 робочих днів з дати прийняття органом Уповноваженого суб'єкта документів, передбачених законами України".
 
Враховано    
507. 4. Особам, яким групу інвалідності встановлено без терміну перегляду, видаються безстрокові посвідчення, іншим - на період (строк) встановлення групи інвалідності. У разі продовження медико-соціальною експертною комісією терміну чи зміни групи інвалідності видається нове посвідчення особи з інвалідністю.
 
   4. Особам, яким групу інвалідності встановлено без терміну перегляду, видаються безстрокові посвідчення, іншим - на період (строк) встановлення групи інвалідності. У разі продовження медико-соціальною експертною комісією строку чи зміни групи інвалідності видається нове посвідчення особи з інвалідністю.
 
508. 5. Особам до вісімнадцяти років, яким категорія "дитина-інвалід", встановлено без терміну перегляду - видається посвідчення особи з інвалідністю до досягнення такою особою вісімнадцяти річного віку, іншим - на період (строк) встановлення категорії "дитина-інвалід".
 
   5. Особам до вісімнадцяти років, яким категорію "дитина-інвалід" встановлено без терміну перегляду, видається посвідчення особи з інвалідністю до досягнення такою особою вісімнадцятирічного віку, іншим - на період (строк) встановлення категорії "дитина-інвалід".
 
509. У разі продовження чи зміни строку, на який встановлюється категорія "дитина-інвалід", видається нове посвідчення особи з інвалідністю.
 
   У разі продовження чи зміни строку, на який встановлюється категорія "дитина-інвалід", видається нове посвідчення особи з інвалідністю.
 
510. 6. У разі виникнення підстав, за якими особа втрачає право на статус особи з інвалідністю, видане їй раніше посвідчення особи з інвалідністю вилучається органом, що його видав, та підлягає знищенню у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
-104- Корж В.П.
21. Частину 6 статті 24 після слова "органом" доповнити словами "Уповноваженого суб'єкта".
 
Враховано   6. У разі виникнення підстав, за якими особа втрачає право на статус особи з інвалідністю, видане їй посвідчення особи з інвалідністю вилучається органом уповноваженого суб’єкта, який його видав, та підлягає знищенню у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
511. Стаття 25. Посвідчення водія
 
   Стаття 24. Посвідчення водія
 
512. 1. Посвідчення водія є документом, що посвідчує особу та її спеціальний статус в частині підтвердження права його власника на керування транспортними засобами.
 
   1. Посвідчення водія є документом, що посвідчує особу та її спеціальний статус у частині підтвердження права його власника на керування транспортними засобами.
 
513. 2. Посвідчення водія виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій інформації. На лицьовій стороні посвідчення водія інформація розміщується в такій послідовності:
 
   2. Посвідчення водія виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій інформації.
На лицьовому боці посвідчення водія інформація розміщується в такій послідовності:
 
514. назва держави;
 
   назва держави;
 
515. назва документа;
 
   назва документа;
 
516. 1. прізвище;
 
   1. прізвище;
 
517. 2. ім'я та по батькові;
 
   2. ім'я, по батькові;
 
518. 3. дата і місце народження;
 
   3. дата і місце народження;
 
519. 4а. дата видачі;
 
   4а. дата видачі;
 
520. 4b. дата закінчення строку дії;
 
   4b. дата закінчення строку дії;
 
521. 4с. назва органу, що видав посвідчення;
 
-105- Коновалюк В.І.
24. Абзаци 9 в 21 частини 2 статті 25 після слова "органу" доповнити словами "Уповноваженого суб'єкта".
 
Враховано   4с. орган уповноваженого суб'єкта, що видав посвідчення;
 
522. 5. серія і номер посвідчення;
 
   5. серія і номер посвідчення;
 
523. 7. підпис власника;
 
   7. підпис власника;
 
524. 9. категорія;
 
   9. категорія;
 
525. Особливі відмітки.
 
   особливі відмітки.
 
526. У лівій частині лицьової сторони посвідчення водія розміщується відцифрований образ особи.
 
   У лівій частині лицьового боку посвідчення водія розміщується відцифрований образ особи.
 
527. На зворотній стороні посвідчення водія ліворуч друкуються номери та назви полів відповідно до інформації, яка вноситься з лицьової сторони посвідчення водія зазначається:
 
   На зворотному боці посвідчення водія ліворуч друкуються номери та назви полів відповідно до інформації, яка вноситься з лицьового боку посвідчення водія, зазначається:
 
528. 1. прізвище;
 
   1. прізвище;
 
529. 2. ім'я, по батькові;
 
   2. ім'я, по батькові;
 
530. 3. дата і місце народження;
 
   3. дата і місце народження;
 
531. 4а. дата видачі посвідчення;
 
   4а. дата видачі;
 
532. 4b. дата закінчення строку дії;
 
   4b. дата закінчення строку дії;
 
533. 4с. назва органу, що видав посвідчення;
 
   4с. орган уповноваженого суб’єкта, що видав посвідчення;
 
534. 5. серія і номер посвідчення;
 
   5. серія і номер посвідчення;
 
535. 7. підпис власника;
 
   7. підпис власника;
 
536. 9. категорія;
 
   9. категорія;
 
537. 10. "Категорія діє з";
 
   10. "Категорія діє з";
 
538. 11. "Категорія діє до";
 
   11. "Категорія діє до";
 
539. 12. обмеження.
 
   12. обмеження.
 
540. У нижній частині зворотної сторони посвідчення водія зазначається порядковий номер запису в ДІС.
 
   У нижній частині зворотного боку посвідчення водія зазначається порядковий номер запису в ДІС.
 
541. Праворуч друкується таблиця, в якій зазначаються категорії транспортних засобів з піктограмами та інформація про категорію транспортного засобу особи, якій видається посвідчення водія, строки дії категорії та обмеження.
 
   Праворуч друкується таблиця, в якій зазначаються категорії транспортних засобів з піктограмами та інформація про категорію транспортного засобу особи, якій видається посвідчення водія, строки дії категорії та обмеження.
 
542. Назва держави і назва документа виконується українською, російською, англійською і французькою мовами. Інформація про прізвище та ім’я особи виконується українською мовою та латинськими літерами. Всі інші написи в посвідченні водія виконуються українською і англійською мовами.
 
   Назва держави і назва документа виконуються українською, російською, англійською і французькою мовами. Інформація про прізвище та ім’я особи виконується українською мовою та латинськими літерами. Всі інші написи в посвідченні водія виконуються українською і англійською мовами.
 
543. 3. Оформлення та видача посвідчення водія здійснюється структурними підрозділами Головного розпорядника ДІС в строк до п’яти робочих днів з дня подання необхідних документів.
 
   3. Оформлення та видача посвідчення водія здійснюються структурними підрозділами головного розпорядника ДІС у строк до п’яти робочих днів з дня подання необхідних документів.
 
544. 4. Після закінчення терміну дії посвідчення водія проводиться його заміна (у разі пред’явлення старого посвідчення) з урахуванням особливостей, передбачених чинним законодавством України про дорожній рух.
 
   4. Після закінчення строку дії посвідчення водія проводиться його заміна (у разі пред’явлення старого посвідчення) з урахуванням особливостей, передбачених законодавством про дорожній рух.
 
545. 5. Посвідчення водія видається із строком дії, який встановлюється відповідно до вимог міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
   5. Посвідчення водія видається на строк, що встановлюється відповідно до вимог міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
546. Стаття 26. Документ, що посвідчує особу військовослужбовця
 
-106- Грицак В.М.
2. Статтю 26 виключити, у зв’язку з чим статті 27-44 вважати статтями 26-43 відповідно.
 
Враховано      
    -107- Коновалюк В.І.
25. У назві статті 26 слово "Документ" замінити словом "Документи".
 
Відхилено    
547. 1. Документ, що посвідчує особу військовослужбовця є документом, що посвідчує особу та визначає її спеціальний статус у частині належності особи до військової служби, служби в запасі та військового обов'язку.
 
      
548. 2. Документ, що посвідчує особу військовослужбовця, виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій інформації, що складається з м’якої обкладинки, 32 сторінок та сторінки даних.
 
      
549. На лицьовій стороні обкладинки документа, що посвідчує особу військовослужбовця виконується зображення Малого Державного Герба України, напис назви документа та назви Міністерства оборони України, що здійснює його оформлення та видачу.
 
      
550. На лицьовій стороні сторінки даних інформація розміщуються в такій послідовності:
 
      
551. назва держави;
 
      
552. назва документа;
 
      
553. номер документа;
 
      
554. ім'я особи;
 
      
555. громадянство;
 
      
556. дата народження;
 
      
557. порядковий номер запису в ДІС;
 
      
558. стать;
 
      
559. місце народження;
 
      
560. особистий номер військовослужбовця (якщо такий є);
 
      
561. відцифрований підпис особи;
 
      
562. орган, що видав документ (код);
 
-108- Корж В.П.
22. У абзаці 15 частини 2 статті 26 слово "орган" замінити словами "Уповноважений суб’єкт".
 
Відхилено      
    -109- Кожара Л.О.
8. У абзаці 15 частини 2 статті 26 слово "орган" замінити словами "Уповноважений суб'єкт".
 
Відхилено    
563. дата видачі документа;
 
      
564. звання та відцифрований підпис посадової особи органу, що видала документ.
 
      
565. У лівій частині сторінки даних розміщується відцифрований образ особи.
 
      
566. На першу сторінку документа вноситься така інформація про особу:
 
      
567. освіта;
 
      
568. основна цивільна спеціальність особи.
 
      
569. Компонування інформації на інших сторінках документа, що посвідчує особу військовослужбовця здійснюється відповідно до опису, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
 
      
570. Усі написи у документі, що посвідчує особу військовослужбовця, виконуються українською мовою.
 
-110- Корж В.П.
23. Останній абзац частини 2 статті 26 виключити.
 
Відхилено Врегульовано ст.3 Законопроекту     
    -111- Кожара Л.О.
9. Останній абзац частини 2 статті 26 виключити.
 
Відхилено Врегульовано ст.3 Законопроекту   
571. 3. Порядок оформлення, видачі документа, що посвідчує особу військовослужбовця, та їх види визначається Міністерством оборони України у порядку, визначеному законодавством України.
 
-112- Коновалюк В.І.
26. У частині 3 статті 26 слова "Міністерства оборони України" замінити словами "Уповноваженим суб'єктом".
 
Відхилено      
572. Стаття 27. Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон
 
   Стаття 25. Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон
 
573. 1. Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон є документом, що посвідчує особу без громадянства під час перетинання державного кордону України та перебування за її кордоном.
 
   1. Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон є документом, що посвідчує особу без громадянства під час перетинання державного кордону України та перебування за її кордоном.
 
574. 2. Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон є власністю України.
 
   2. Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон є власністю України.
 
575. 3. Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій інформації, та яка складається з м’якої обкладинки, 16 сторінок та сторінки даних.
 
   3. Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій інформації, та яка складається з м’якої обкладинки, 16 сторінок та сторінки даних.
 
576. На обкладинці посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон виконується зображення малого Державного Герба України, напис назви держави українською мовою та назви документа українською і англійською мовами.
 
   На обкладинці посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон виконуються зображення малого Державного Герба України, назва держави українською мовою та назва документа українською і англійською мовами.
 
577. На сторінці даних інформація розміщуються в такій послідовності:
 
   На сторінці даних інформація розміщується в такій послідовності:
 
578. назва держави;
 
   назва держави;
 
579. назва документа:
 
   назва документа:
 
580. тип документа;
 
   тип документа;
 
581. код держави;
 
   код держави;
 
582. номер документа;
 
   номер документа;
 
583. ім'я особи;
 
   ім'я особи;
 
584. дата народження;
 
   дата народження;
 
585. порядковий номер запису в ДІС;
 
   порядковий номер запису в ДІС;
 
586. стать;
 
   стать;
 
587. місце народження;
 
   місце народження;
 
588. дата видачі документа;
 
   дата видачі документа;
 
589. орган, що видав документ (код);
 
-113- Коновалюк В.І.
27. У абзаці 15 частини 3 статті 27 слово "орган" замінити словами "Уповноважений орган".
 
Враховано   уповноважений суб’єкт, що видав документ (код);
 
590. дата закінчення строку дії документа;
 
   дата закінчення строку дії документа;
 
591. відцифрований підпис особи.
 
   відцифрований підпис особи.
 
592. У лівій частині сторінки даних розміщується відцифрований образ особи.
 
   У лівій частині сторінки даних розміщується відцифрований образ особи.
 
593. На першій сторінці посередині впоперек угорі надруковано українською та англійською мовами слова: "Цей документ є власністю України і не посвідчує громадянства пред'явника", нижче - текст відповідно до єдиного зразка, що затверджується Кабінетом Міністрів України відповідно до частини другої статті 10 цього Закону.
 
   На першій сторінці посередині впоперек угорі надруковано українською та англійською мовами: "Цей документ є власністю України і не посвідчує громадянства пред'явника", нижче - текст відповідно до єдиного зразка, що затверджується Кабінетом Міністрів України згідно з частиною другою статті 10 цього Закону.
 
594. Друга і третя сторінки посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон призначені для інформації про дітей, які є особами без громадянства і разом з особою виїжджають за кордон без документів для виїзду за кордон та інформація про яких вноситься на підставі підтверджуючих документів, що подаються особою. Четверта сторінка - для особливих відміток. Сторінки з п'ятої по шістнадцяту призначені для проставляння віз і відміток щодо перетинання особою державного кордону.
 
   Друга і третя сторінки посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон призначені для інформації про дітей, які є особами без громадянства і разом з особою виїжджають за кордон без документів для виїзду за кордон, яка вноситься на підставі підтверджуючих документів, що подаються особою. Четверта сторінка - для особливих відміток. Сторінки з п'ятої до шістнадцятої призначені для проставлення віз і відміток про перетинання особою державного кордону.
 
595. На четверту сторінку посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон вноситься додаткова інформація про особу на підставі її особистої заяви та відповідних підтверджуючих документів.
 
   На четверту сторінку посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон вноситься додаткова інформація про особу на підставі її особистої заяви та відповідних підтверджуючих документів.
 
596. 4. Оформлення та видача посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон здійснюється Уповноваженим органом або його територіальними підрозділами протягом 15 робочих днів з дня прийняття Уповноваженим органом або його територіальними підрозділами необхідних документів, передбачених законодавством України.
 
   4. Оформлення та видача посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон здійснюються уповноваженим органом або його територіальним підрозділом протягом 15 робочих днів з дня прийняття уповноваженим суб’єктом або його територіальним підрозділом необхідних документів, передбачених законодавством.
 
597. Строк дії посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон становить три роки.
 
-114- Шишкіна Е.В.
ІІІ. У другому абзаці частини четвертої статті 27 слова «три роки» замінити словами «п'ять років».
 
Відхилено   Строк дії посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон становить три роки.
 
598. Стаття 28. Посвідка на постійне проживання
 
   Стаття 26. Посвідка на постійне проживання
 
599. 1. Посвідка на постійне проживання є документом, що посвідчує особу іноземця або особи без громадянства, яка іммігрувала в Україну на постійне проживання.
 
   1. Посвідка на постійне проживання є документом, що посвідчує особу іноземця або особи без громадянства, яка іммігрувала в Україну на постійне проживання.
 
600. 2. Посвідка є власністю України.
 
   2. Посвідка є власністю України.
 
601. Посвідка на постійне проживання виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій інформації, та яка складається з м’якої обкладинки, 12 сторінок та сторінки даних. На лицьовій стороні обкладинки посвідки виконується зображення малого Державного Герба України, напис назви держави та документа українською мовою.
 
   Посвідка на постійне проживання виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій інформації, і складається з м’якої обкладинки, 12 сторінок та сторінки даних. На лицьовому боці обкладинки посвідки виконується зображення малого Державного Герба України, назви держави та документа українською мовою.
 
602. На лівому форзаці українською мовою надруковано напис: "Посвідка є власністю України" і текст відповідно до єдиного зразка, що затверджується Кабінетом Міністрів України відповідно до частини другої статті 10 цього Закону.
 
-115- Коновалюк В.І.
28. У абзаці 3 частини 2 статті 28 слова "українською мовою" виключити.
 
Враховано Врегульовано ст.3 Законопроекту  На лівому форзаці надруковано напис:
"Посвідка є власністю України" і текст відповідно до єдиного зразка, що затверджується Кабінетом Міністрів України згідно з частиною другою статті 10 цього Закону.
 
603. На сторінці даних посвідки на постійне проживання інформація розміщуються в такій послідовності:
 
   На сторінці даних посвідки на постійне проживання інформація розміщується в такій послідовності:
 
604. назва держави;
 
   назва держави;
 
605. назва документа;
 
   назва документа;
 
606. тип документа;
 
   тип документа;
 
607. код держави;
 
   код держави;
 
608. номер документа;
 
   номер документа;
 
609. ім'я особи;
 
   ім'я особи;
 
610. громадянство;
 
   громадянство;
 
611. дата народження;
 
   дата народження;
 
612. порядковий номер запису в ДІС;
 
   порядковий номер запису в ДІС;
 
613. стать;
 
   стать;
 
614. місце народження;
 
   місце народження;
 
615. дата видачі документа;
 
   дата видачі документа;
 
616. орган, що видав документ (код);
 
-116- Коновалюк В.І.
29. У абзаці 17 частини 2 статті 28 слово "орган" замінити словами "Уповноважений орган".
 
Враховано   уповноважений суб’єкт, що видав документ (код);
 
617. дата закінчення строку дії документа;
 
   дата закінчення строку дії документа;
 
618. відцифрований підпис особи.
 
   відцифрований підпис особи.
 
619. У лівій частині сторінки даних розміщується відцифрований образ особи.
 
   У лівій частині сторінки даних розміщується відцифрований образ особи.
 
620. Перша сторінка посвідки на постійне проживання призначена для внесення серії та номеру паспортного документа особи, назви країни, де народилась особа (країна походження), зазначення останнього місця проживання особи до прибуття в Україну та особистого підпису особи.
 
   Перша сторінка посвідки на постійне проживання призначена для внесення серії та номеру паспортного документа особи, назви країни, де народилася особа (країна походження), зазначення останнього місця проживання особи до прибуття в Україну та особистого підпису особи.
 
621. Сторінки з другої по четверту призначені для інформації про дітей, які не досягли шістнадцятирічного віку та прибули в Україну разом з особою, інформація про яких вноситься на підставі підтверджуючих документів, що подаються особою на вимогу Уповноваженого органу або його територіальних підрозділів. Сторінки з дев’ятої по дванадцяту призначені для особливих відміток про особу.
 
   Сторінки з другої до четвертої призначені для інформації про дітей, які не досягли шістнадцятирічного віку та прибули в Україну разом з особою, яка вноситься на підставі підтверджуючих документів, що подаються особою на вимогу уповноваженого суб’єкта або його територіального підрозділу. Сторінки з дев’ятої до дванадцятої призначені для особливих відміток про особу.
 
622. На правому форзаці англійською мовою повторюється текст надрукований на лівому форзаці.
 
   На правому форзаці англійською мовою повторюється текст, надрукований на лівому форзаці.
 
623. 3. Оформлення та видача посвідки на постійне проживання здійснюється Уповноваженим органом або його територіальними підрозділами протягом 15 робочих днів з дати прийняття Уповноваженим органом або його територіальними підрозділами документів, що передбачені законодавством України.
 
   3. Оформлення та видача посвідки на постійне проживання здійснюються уповноваженим суб’єктом або його територіальним підрозділом протягом 15 робочих днів з дати прийняття уповноваженим суб’єктом або його територіальним підрозділом документів, передбачених законодавством.
 
624. 4. Посвідка на постійне проживання видається строком на один рік.
 
-117- Шишкіна Е.В.
ІV. У частині четвертій статті 28 слова «один рік» замінити словами «п'ять років».
 
Відхилено   4. Посвідка на постійне проживання видається строком на один рік.
 
625. Стаття 29. Посвідка на тимчасове проживання
 
   Стаття 27. Посвідка на тимчасове проживання
 
626. 1. Посвідка на тимчасове проживання є документом, що підтверджує право іноземця та особи без громадянства на тимчасове проживання в Україні, з підстав визначених законодавством України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, обов’язковість на які надана Верховною Радою України.
 
   1. Посвідка на тимчасове проживання є документом, що підтверджує право іноземця та особи без громадянства на тимчасове проживання в Україні з підстав, визначених законодавством України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
627. 2. Посвідка на тимчасове проживання є власністю України.
 
   2. Посвідка на тимчасове проживання є власністю України.
 
628. Посвідка на тимчасове проживання виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій інформації, та яка складається з м’якої обкладинки, 8 сторінок та сторінки даних.
 
   Посвідка на тимчасове проживання виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій інформації, та складається з м’якої обкладинки, 8 сторінок та сторінки даних.
 
629. На лицьовій стороні обкладинки посвідки на тимчасове проживання виконується зображення малого Державного Герба України, напис назви держави та назви документа українською і англійською мовами.
 
   На лицьовому боці обкладинки посвідки на тимчасове проживання виконуються зображення малого Державного Герба України, назва держави та назва документа українською і англійською мовами.
 
630. На сторінці даних посвідки на тимчасове проживання інформація розміщуються в такій послідовності:
 
   На сторінці даних посвідки на тимчасове проживання інформація розміщується в такій послідовності:
 
631. назва держави;
 
   назва держави;
 
632. назва документа;
 
   назва документа;
 
633. тип документа;
 
   тип документа;
 
634. код держави;
 
   код держави;
 
635. номер документа;
 
   номер документа;
 
636. ім'я особи;
 
   ім'я особи;
 
637. громадянство;
 
   громадянство;
 
638. дата народження;
 
   дата народження;
 
639. порядковий номер запису в ДІС;
 
   порядковий номер запису в ДІС;
 
640. стать;
 
   стать;
 
641. місце народження;
 
   місце народження;
 
642. дата видачі документа;
 
   дата видачі документа;
 
643. орган, що видав документ (код);
 
-118- Коновалюк В.І.
30. У абзаці 17 частини 2 статті 29 слово "орган" замінити словами "Уповноважений орган".
 
Враховано   уповноважений суб’єкт, що видав документ (код);
 
644. дата закінчення строку дії документа;
 
   дата закінчення строку дії документа;
 
645. відцифрований підпис особи.
 
   відцифрований підпис особи.
 
646. У лівій частині сторінки даних розміщується відцифрований образ особи.
 
   У лівій частині сторінки даних розміщується відцифрований образ особи.
 
647. Перша сторінка посвідки на тимчасове проживання призначена для внесення серії і номеру паспортного документа особи, назви країни, де народилась особа (країна походження), зазначення останнього місця проживання особи до прибуття в Україну, підстави для видачі посвідки на тимчасове проживання, назви підприємства, установи, організації, та особистого підпису особи пред’явника посвідки на тимчасове проживання.
 
   Перша сторінка посвідки на тимчасове проживання призначена для внесення серії і номеру паспортного документа особи, назви країни, де народилася особа (країна походження), зазначення останнього місця проживання особи до прибуття в Україну, підстави для видачі посвідки на тимчасове проживання, назви підприємства (установи, організації) та особистого підпису пред’явника посвідки на тимчасове проживання.
 
648. Сторінки з другої по четверту призначені для зазначення місця проживання особи, інформація про яке здійснюється на підставі підтверджуючих документів, які подаються особою на вимогу Уповноваженого органу або його територіальних підрозділів. Сторінки з п’ятої по восьму призначені для особливих відміток про особу.
 
   Сторінки з другої до четвертої призначені для зазначення місця проживання особи на підставі підтверджуючих документів, які подаються особою на вимогу уповноваженого органу або його територіального підрозділу. Сторінки з п’ятої до восьмої призначені для особливих відміток про особу.
 
649. 3. Оформлення та видача посвідки на тимчасове проживання здійснюється Уповноваженим органом або його територіальними підрозділами протягом 15 робочих днів з дати прийняття Уповноваженим органом або його територіальними підрозділами документів, що передбачені законодавством України.
 
   3. Оформлення та видача посвідки на тимчасове проживання здійснюються уповноваженим суб’єктом або його територіальним підрозділом протягом 15 робочих днів з дати прийняття уповноваженим суб’єктом або його територіальним підрозділом документів, передбачених законодавством.
 
650. Посвідка видається строком на один рік.
 
   Посвідка видається строком на один рік.
 
651. Стаття 30. Посвідчення біженця
 
   Стаття 28. Посвідчення біженця
 
652. 1. Посвідчення біженця є документом, що посвідчує особу та її статус в частині підтвердження факту надання їй в Україні статусу біженця і є дійсним для реалізації прав та виконання обов'язків, передбачених законодавством України.
 
-119- Шишкіна Е.В.
V. У статтю 30 внести наступні редакційні зміни:
1. В частині першій та в абзаці третьому частини другої слова «надання їй в Україні статусу біженця» замінити словами «визнання її біженцем в Україні»;
 
Враховано   1. Посвідчення біженця є документом, що посвідчує особу та її статус у частині підтвердження факту визнання її біженцем в Україні, і є дійсним для реалізації прав та виконання обов'язків, передбачених законодавством України.
 
653. 2. Посвідчення біженця є власністю України.
 
   2. Посвідчення біженця є власністю України.
 
654. Посвідчення біженця виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій інформації, та яка складається з м’якої обкладинки, 16 сторінок та сторінки даних. На лицьовій стороні обкладинки виконується напис назви держави, зображення малого Державного Герба України, напис назви документа.
 
   Посвідчення біженця виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій інформації, та яка складається з м’якої обкладинки, 16 сторінок та сторінки даних.
На лицьовому боці обкладинки виконуються назва держави, зображення малого Державного Герба України, назва документа.
 
655. На лівому форзаці надруковано текст: "Цей документ посвідчує особу та підтверджує факт надання їй в Україні статусу біженця".
 
   На лівому форзаці надруковано текст: "Цей документ посвідчує особу та підтверджує факт надання їй в Україні статусу біженця".
 
656. На сторінці даних, інформація розміщуються в такій послідовності:
 
   На сторінці даних інформація розміщується в такій послідовності:
 
657. відцифрований образ особи;
 
   відцифрований образ особи;
 
658. ім'я особи;
 
   ім'я особи;
 
659. дата народження
 
   дата народження;
 
660. громадянство;
 
   громадянство;
 
661. відцифрований підпис біженця;
 
   відцифрований підпис біженця;
 
662. держава постійного проживання біженця;
 
   держава постійного проживання біженця;
 
663. стать;
 
   стать;
 
664. сімейний стан;
 
   сімейний стан;
 
665. рішення органу про надання особі статусу біженця;
 
-120- Шишкіна Е.В.
2. В абзаці четвертому частини другої слова «надання особі статусу біженця» замінити словами «визнання особи біженцем»;
 
Враховано   рішення органу про визнання особи біженцем;
 
666. дата закінчення строку дії документа;
 
   дата закінчення строку дії документа;
 
667. орган, що видав документ (код);
 
-121- Корж В.П.
24. У абзаці 15 частини 2 статті 30 слово "орган" замінити словами "Уповноважений орган".
 
Враховано   уповноважений суб’єкт, що видав документ (код);
 
    -122- Кожара Л.О.
10. У абзаці 15 частини 2 статті 30 слово "орган" замінити словами "Уповноважений орган".
 
Враховано    
668. порядковий номер запису в ДІС;
 
   порядковий номер запису в ДІС;
 
669. місце проживання.
 
   місце проживання.
 
670. Сторінки з третьої по п’яту призначені для внесення інформації про дітей, які не досягли шістнадцятирічного віку та вклеювання фотокартки дитини.
 
   Сторінки з третьої до п’ятої призначені для внесення інформації про дітей, які не досягли шістнадцятирічного віку, та вклеювання фотокартки дитини.
 
671. Відомості про дітей заносяться до посвідчення біженця одного з батьків на підставі підтверджуючих документів, що подаються біженцем на вимогу Уповноваженого органу або його територіального підрозділу. У посвідченні другого з батьків зазначається номер посвідчення, до якого вони занесені.
 
   Відомості про дітей заносяться до посвідчення біженця одного з батьків на підставі підтверджуючих документів, що подаються біженцем на вимогу уповноваженого органу або його територіального підрозділу. У посвідченні другого з батьків зазначається номер посвідчення, до якого занесені відомості про дітей.
 
672. У разі відсутності батьків, відомості про дітей, які не досягли шістнадцятирічного віку, заносяться до посвідчення біженця діда чи баби, повнолітніх брата чи сестри, опікунів чи піклувальників або іншої особи, яка до прибуття в Україну добровільно чи в силу звичаю країни походження біженця взяла на себе відповідальність за виховання та утримання дітей (дитини).
 
   У разі відсутності батьків відомості про дітей, які не досягли шістнадцятирічного віку, вносяться до посвідчення біженця діда чи баби, повнолітніх брата чи сестри, опікунів чи піклувальників або іншої особи, яка до прибуття в Україну добровільно чи за звичаями країни походження біженця взяла на себе відповідальність за виховання та утримання дітей (дитини).
 
673. 3. Оформлення та видача посвідчення біженця здійснюється Уповноваженим органом або його територіальними підрозділами протягом 15 робочих днів з дати прийняття Уповноваженим органом або його територіальними підрозділами рішення про надання іноземцю або особі без громадянства в Україні статусу біженця.
 
-123- Шишкіна Е.В.
3. В частині третій слова «надання іноземцю або особі без громадянства в Україні статусу біженця» замінити словами «визнання іноземця або особи без громадянства біженцем в Україні»;
 
Враховано   3. Оформлення та видача посвідчення біженця здійснюються уповноваженим суб’єктом або його територіальним підрозділом протягом 15 робочих днів з дати прийняття уповноваженим суб’єктом або його територіальним підрозділом рішення про визнання іноземця або особи без громадянства біженцем в Україні.
 
674. 4. Посвідчення біженця видається строком на шість місяців.
 
-124- Шишкіна Е.В.
4. У частині четвертій слова «шість місяців» замінити словами «п'ять років».
 
Відхилено   4. Посвідчення біженця видається строком на шість місяців.
 
675. Стаття 31. Проїзний документ біженця для виїзду за кордон
 
-125- Шишкіна Е.В.
VІ. Доповнити статтею 31 такого змісту:
«Стаття 31. Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту
1. Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту є документом, що посвідчує особу та її статус в частині підтвердження факту визнання її особою, яка потребує додаткового захисту в Україні і є дійсним для реалізації прав та виконання обов'язків, передбачених законодавством України.
2. Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту є власністю України.
Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій інформації, та яка складається з м'якої обкладинки, 16 сторінок та сторінки даних. На лицьовій стороні обкладинки виконується напис назви держави, зображення малого Державного Герба України, напис назви документа.
На лівому форзаці надруковано текст: "Цей документ посвідчує особу та підтверджує факт визнання її особою, яка потребує додаткового захисту в Україні".
На сторінці даних, інформація розміщуються в такій послідовності:
відцифрований образ особи;
ім'я особи;
дата народження
громадянство;
відцифрований підпис особи, яка потребує додаткового захисту;
держава постійного проживання особи, яка потребує додаткового захисту;
стать;
сімейний стан;
рішення органу про визнання особою, яка потребує додаткового
захисту;
дата закінчення строку дії документа;
орган, що видав документ (код);
порядковий номер запису в ДІС;
місце проживання.
Сторінки з третьої по п'яту призначені для внесення інформації про дітей, які не досягли шістнадцятирічного віку та вклеювання фотокартки дитини.
Відомості про дітей заносяться до посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту одного з батьків на підставі підтверджуючих документів, що подаються біженцем на вимогу Уповноваженого органу або його територіального підрозділу. У посвідченні другого з батьків зазначається номер посвідчення, до якого вони занесені.
У разі відсутності батьків, відомості про дітей, які не досягли шістнадцятирічного віку, заносяться до посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту діда чи баби, повнолітніх брата чи сестри, опікунів чи піклувальників або іншої особи, яка до прибуття в Україну добровільно чи в силу звичаю країни походження особи, яка потребує додаткового захисту взяла на себе відповідальність за виховання та утримання дітей (дитини).
3. Оформлення та видача посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту здійснюється Уповноваженим органом або його територіальними підрозділами протягом 15 робочих днів з дати прийняття Уповноваженим органом або його територіальними підрозділами рішення про визнання іноземця або особи без громадянства особою, яка потребує додаткового захисту в Україні.
4. Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту видається строком на п'ять років.»
VІІ. У зв'язку з цим статтю 31 «Проїзний документ біженця для виїзду за кордон» вважати статтею 32.
 
Відхилено ст. 116 Регламенту Верховної Ради України  Стаття 29. Проїзний документ біженця для виїзду за кордон
 
676. 1. Проїзний документ біженця для виїзду за кордон є документом, що посвідчує особу, яка отримала статус біженця в Україні, та надає їй право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
 
-126- Шишкіна Е.В.
В частині першій статті «Проїзний документ біженця для виїзду за кордон» слова «яка отримала статус біженця» замінити словами «яку визнано біженцем».
 
Враховано   1. Проїзний документ біженця для виїзду за кордон є документом, що посвідчує особу, яку визнано біженцем в Україні, та надає їй право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
 
677. 2. Проїзний документ біженця для виїзду за кордон є власністю України.
 
   2. Проїзний документ біженця для виїзду за кордон є власністю України.
 
678. Документ виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій інформації, та яка складається з м’якої обкладинки, 16 сторінок та сторінки даних.
 
   Документ виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій інформації, та яка складається з м’якої обкладинки, 16 сторінок та сторінки даних.
 
679. На лицьовій стороні обкладинки виконується зображення малого Державного Герба України, напис назви держави та назви документа.
 
   На лицьовому боці обкладинки виконуються зображення малого Державного Герба України, назва держави та назва документа.
 
680. На сторінку даних інформація вносяться у такій послідовності:
 
   На сторінку даних інформація вноситься у такій послідовності:
 
681. назва держави;
 
   назва держави;
 
682. назва документа;
 
   назва документа;
 
683. тип документа;
 
   тип документа;
 
684. код держави;
 
   код держави;
 
685. номер документа;
 
   номер документа;
 
686. ім'я особи;
 
   ім'я особи;
 
687. громадянство;
 
   громадянство;
 
688. дата народження;
 
   дата народження;
 
689. порядковий номер запису в ДІС;
 
   порядковий номер запису в ДІС;
 
690. стать;
 
   стать;
 
691. місце народження;
 
   місце народження;
 
692. дата видачі документа;
 
   дата видачі документа;
 
693. орган, що видав документ (код);
 
-127- Корж В.П.
25. У абзаці 17 частини 2 статті 31 слово "орган" замінити словами "Уповноважений орган".
 
Враховано   уповноважений суб’єкт, що видав документ (код);
 
    -128- Кожара Л.О.
11. У абзаці 17 частини 2 статті 31 слово "орган" замінити словами "Уповноважений орган".
 
Враховано    
694. дата закінчення строку дії документа;
 
   дата закінчення строку дії документа;
 
695. відцифрований підпис особи.
 
   відцифрований підпис особи.
 
696. У лівій частині сторінки даних розміщується відцифрований образ особи.
 
   У лівій частині сторінки даних розміщується відцифрований образ особи.
 
697. На першій сторінці впоперек друкується текст відповідно до єдиного зразка, що затверджується Кабінетом Міністрів України відповідно до частини другої статті 10 цього Закону, а також зазначається, що документ є власністю України.
 
   На першій сторінці впоперек друкується текст відповідно до єдиного зразка, що затверджується Кабінетом Міністрів України згідно з частиною другою статті 10 цього Закону, а також зазначається, що документ є власністю України.
 
698. На сторінках другій та третій розміщуються відомості про дітей, які не досягли шістнадцятирічного віку з вклеєними фотокартками, які є біженцями і виїжджають за межі України разом з пред'явником документа без документів для виїзду за кордон.
 
   На сторінках другій і третій розміщуються відомості про дітей, які не досягли шістнадцятирічного віку, є біженцями і виїжджають за межі України разом з пред'явником документа без документів для виїзду за кордон, з вклеєними фотокартками.
 
699. Відомості про дітей заносяться до проїзного документу біженця для виїзду за кордон одного з батьків на підставі підтверджуючих документів, що подаються біженцем на вимогу Уповноваженого органу або його територіального підрозділу. У проїзному документі біженця для виїзду за кордон другого з батьків, зазначається номер проїзного документу, до якого вони занесені.
 
   Відомості про дітей заносяться до проїзного документа біженця для виїзду за кордон одного з батьків на підставі підтверджуючих документів, що подаються біженцем на вимогу уповноваженого суб’єкта або його територіального підрозділу. У проїзному документі біженця для виїзду за кордон другого з батьків зазначається номер проїзного документа, до якого занесені відомості про дітей.
 
700. У разі відсутності батьків відомості про дітей, які не досягли шістнадцятирічного віку, заносяться до проїзного документу біженця для виїзду за кордон діда чи баби, повнолітніх брата чи сестри, опікунів чи піклувальників або іншої особи, яка до прибуття в Україну добровільно чи в силу звичаю країни походження біженця взяла на себе відповідальність за виховання та утримання дітей (дитини).
 
   У разі відсутності батьків відомості про дітей, які не досягли шістнадцятирічного віку, вносяться до проїзного документа біженця для виїзду за кордон діда чи баби, повнолітніх брата чи сестри, опікунів чи піклувальників або іншої особи, яка до прибуття в Україну добровільно чи за звичаями країни походження біженця взяла на себе відповідальність за виховання та утримання дітей (дитини).
 
701. Сторінка четверта призначена для особливих відміток.
 
   Сторінка четверта призначена для особливих відміток.
 
702. Сторінки з п’ятої по шістнадцяту призначені для віз і відміток про перетинання державного кордону особою.
 
   Сторінки з п’ятої до шістнадцятої призначені для віз і відміток про перетинання особою державного кордону.
 
703. 3. Оформлення та видача документа здійснюється Уповноваженим органом або його територіальними підрозділами протягом 15 робочих днів з дати звернення заявника на отримання такого виду документа. Проїзний документ біженця для виїзду за кордон видається на строк дії посвідчення біженця, за умови, що останній виданий на строк не менший, ніж три місяці.
 
   3. Оформлення та видача документа здійснюються уповноваженим суб’єктом або його територіальним підрозділом протягом 15 робочих днів з дати звернення заявника за отриманням такого документа. Проїзний документ біженця для виїзду за кордон видається на строк дії посвідчення біженця, за умови що посвідчення видано на строк не менше трьох місяців.
 
704. Стаття 32. Дозвіл на працевлаштування
 
-129- Шишкіна Е.В.
ІХ. У зв'язку з цим статті 32 - 44 вважати відповідно статтями 34-46.
 
Відхилено   Стаття 30. Дозвіл на працевлаштування
 
705. 1. Дозвіл на працевлаштування є документом, що видається іноземному громадянину або особі без громадянства, яка має намір займатися в Україні трудовою діяльністю, у порядку та у спосіб, передбаченому законодавством України про працю.
 
   1. Дозвіл на працевлаштування є документом, що видається іноземному громадянину або особі без громадянства, яка має намір займатися в Україні трудовою діяльністю, у порядку та спосіб, передбачені законодавством України про працю.
 
706. 2. Дозвіл на працевлаштування виготовляється в формі картки, що містить безконтактний електронний носій інформації. На лицьовій стороні дозволу інформація розміщуються в такій послідовності:
 
   2. Дозвіл на працевлаштування виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій інформації.
На лицьовому боці дозволу інформація розміщуються в такій послідовності:
 
707. орган, що видав документ (код);
 
-130- Корж В.П.
26. У абзаці 2 частини 2 статті 32 слово "орган" замінити словами "Уповноважений суб'єкт".
 
Враховано   уповноважений суб’єкт, що видав документ (код);
 
    -131- Кожара Л.О.
12. У абзаці 2 частини 2 статті 32 слово "орган" замінити словами "Уповноважений суб'єкт".
 
Враховано    
708. назва документа;
 
   назва документа;
 
709. номер документа;
 
   номер документа;
 
710. ім'я особи;
 
   ім'я особи;
 
711. громадянство;
 
   громадянство;
 
712. дата народження;
 
   дата народження;
 
713. номер документа, що посвідчує особу;
 
   номер документа, що посвідчує особу;
 
714. порядковий номер запису у ДІС;
 
   порядковий номер запису в ДІС;
 
715. строк дії документу;
 
   строк дії документа;
 
716. відцифрований підпис пред‘явника.
 
   відцифрований підпис особи.
 
717. У лівій частині лицьової сторони дозволу розміщується відцифрований образ особи.
 
   У лівій частині лицьового боку дозволу на працевлаштування розміщується відцифрований образ особи.
 
718. На зворотній стороні дозволу на працевлаштування зазначаються найменування роботодавця, посада за фахом, на яку приймається особа, на ім’я якої видано документ, та особливі відмітки.
 
   На зворотному боці дозволу на працевлаштування зазначаються найменування роботодавця, посада (за фахом), на яку приймається особа, на ім’я якої видано документ, та особливі відмітки.
 
719. Усі написи на лицьовій та зворотній сторонах дозволу на працевлаштування виконуються українською мовою, а ім‘я особи - відповідно до вимог цього Закону.
 
   Усі написи на лицьовому боці та зворотному боці дозволу на працевлаштування виконуються українською мовою, а ім‘я особи - відповідно до вимог цього Закону.
 
720. 3. Оформлення та видача дозволів на працевлаштування здійснюється Державною службою зайнятості України Міністерства соціальної політики України або центрами зайнятості Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя для роботи на підприємстві, в установі, організації всіх форм власності та видів господарювання, які запросили іноземного громадянина або особу без громадянства на певну посаду (за фахом), протягом 10 робочих днів з дня подання всіх необхідних документів, передбачених законодавством України.
 
-132- Коновалюк В.І.
29. 31. Частини 3 статті 32 викласти у наступній редакції:
"3. Оформлення та видача дозволів на працевлаштування здійснюється Уповноваженим суб'єктом з питань реалізації державної політики зайнятості населення для роботи на підприємстві, в установі, організації всіх форм власності та видів господарювання, які запросили іноземного громадянина або особу без громадянства на певну посаду (за фахом), протягом 10 робочих днів з дня подання всіх необхідних документів, передбачених законодавством України".
 
Враховано   3. Оформлення та видача дозволу на працевлаштування здійснюються уповноваженим суб'єктом з питань реалізації державної політики зайнятості населення для роботи на підприємстві (установі, організації) всіх форм власності та видів господарювання, які запросили іноземного громадянина або особу без громадянства на певну посаду (за фахом), протягом 10 робочих днів з дня подання всіх необхідних документів, передбачених законодавством України.
 
721. 4. Дозвіл на працевлаштування не потрібний іноземним громадянам, особам без громадянства, які постійно проживають на території України, виключно у випадках, передбачених законами та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
   4. Дозвіл на працевлаштування не потрібний іноземним громадянам, особам без громадянства, які постійно проживають на території України, виключно у випадках, передбачених законами та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
722. 5. Дозвіл на працевлаштування видається на строк до одного року. На повний строк найму дозволи на працевлаштування видаються працівникам, що належать до категорії "внутрішньокорпоративні цесіонарії" (керівний персонал та спеціалісти) та категорії "особи, що надають послуги без комерційної присутності в Україні".
 
   5. Дозвіл на працевлаштування видається на строк до одного року. На повний строк найму дозволи на працевлаштування видаються працівникам, які належать до категорій "внутрішньокорпоративні цесіонарії" (керівний персонал та спеціалісти) та "особи, які надають послуги без комерційної присутності в Україні".
 
723. Стаття 33. Картка мігранта
 
-133- Шишкіна Е.В.
VІІІ. Доповнити статтею 33 такого змісту:
«Стаття 33. Проїзний документ особи, яка потребує додаткового захисту для виїзду за кордон
1. Проїзний документ особи, яка потребує додаткового захисту для виїзду за кордон є документом, що посвідчує особу, яку визнано особою, яка потребує додаткового захисту в Україні, та надає їй право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
2. Проїзний документ особи, яка потребує додаткового захисту для виїзду за кордон є власністю України.
Документ виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій інформації, та яка складається з м'якої обкладинки, 16 сторінок та сторінки даних.
На лицьовій стороні обкладинки виконується зображення малого Державного Герба України, напис назви держави та назви документа.
На сторінку даних інформація вносяться у такій послідовності:
назва держави;
назва документа;
тип документа;
код держави;
номер документа;
ім'я особи;
громадянство;
дата народження;
порядковий номер запису в ДІС;
стать;
місце народження;
дата видачі документа;
орган, що видав документ (код);
дата закінчення строку дії документа;
відцифрований підпис особи.
У лівій частині сторінки даних розміщується відцифрований образ особи.
На першій сторінці впоперек друкується текст відповідно до єдиного зразка, що затверджується Кабінетом Міністрів України відповідно до частини другої статті 10 цього Закону, а також зазначається, що документ є власністю України.
На сторінках другій та третій розміщуються відомості про дітей, які не досягли шістнадцятирічного віку з вклеєними фотокартками, які є особами, які потребують додаткового захисту і виїжджають за межі України разом з пред'явником документа без документів для виїзду за кордон.
Відомості про дітей заносяться до проїзного документу особи, яка потребує додаткового захисту для виїзду за кордон одного з батьків на підставі підтверджуючих документів, що подаються особою, яка потребує додаткового захисту на вимогу Уповноваженого органу або його територіального підрозділу. У проїзному документі особи, яка потребує додаткового захисту для виїзду за кордон другого з батьків, зазначається номер проїзного документу, до якого вони занесені.
У разі відсутності батьків відомості про дітей, які не досягли шістнадцятирічного віку, заносяться до проїзного документу особи, яка потребує додаткового захисту для виїзду за кордон діда чи баби, повнолітніх брата чи сестри, опікунів чи піклувальників або іншої особи, яка до прибуття в Україну добровільно чи в силу звичаю країни походження особи, яка потребує додаткового захисту взяла на себе відповідальність за виховання та утримання дітей (дитини).
Сторінка четверта призначена для особливих відміток.
Сторінки з п'ятої по шістнадцяту призначені для віз і відміток про перетинання державного кордону особою.
3. Оформлення та видача документа здійснюється Уповноваженим органом або його територіальними підрозділами протягом 15 робочих днів з дати звернення заявника на отримання такого виду документа. Проїзний документ особи, яка потребує додаткового захисту для виїзду за кордон видається на строк дії посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, за умови, що останній виданий на строк не менший, ніж три місяці.».
 
Відхилено ст. 116 Регламенту Верховної Ради України  Стаття 31. Картка мігранта
 
724. 1. Картка мігранта є документом, що оформлюється іноземному громадянину або особі без громадянства, з метою створення та управління національною системою ідентифікації мігрантів.
 
   1. Картка мігранта є документом, що оформлюється іноземному громадянину або особі без громадянства з метою створення та управління національною системою ідентифікації мігрантів.
 
725. 2. Карта мігранта має загальний стандарт і формат для міжнародного документа посвідчення особи мігранта, за допомогою якого здійснюється контроль переміщення мігрантів через кордон, верифікації інформації про мігрантів через національну і міжнародні бази даних правоохоронних органів, отримання статистичних даних з метою вирішення питання соціального забезпечення та оподаткування мігрантів.
 
   2. Карта мігранта має загальний стандарт і формат для міжнародного документа посвідчення особи мігранта, за допомогою якого здійснюються контроль за переміщенням мігрантів через кордон, верифікація інформації про мігрантів через національну і міжнародні бази даних правоохоронних органів, отримання статистичних даних з метою вирішення питань соціального забезпечення та оподаткування доходів мігрантів.
 
726. 3. Картка мігранта виготовляється в формі картки, що містить безконтактний електронний носій інформації. На лицьовій стороні картки мігранта інформація розміщуються в такій послідовності:
 
   3. Картка мігранта виготовляється в формі картки, що містить безконтактний електронний носій інформації. На лицьовому боці картки мігранта інформація розміщується в такій послідовності:
 
727. орган, що видав документ (код);
 
-134- Коновалюк В.І.
32. У абзаці 2 частини 3 статті 33 слово "орган" замінити словами "Уповноважений орган".
 
Враховано   уповноважений суб’єкт, що видав документ (код);
 
728. назва документа;
 
   назва документа;
 
729. номер документа;
 
   номер документа;
 
730. ім'я особи;
 
   ім'я особи;
 
731. громадянство;
 
   громадянство;
 
732. дата народження;
 
   дата народження;
 
733. номер документа, що посвідчує особу;
 
   номер документа, що посвідчує особу;
 
734. порядковий номер запису в ДІС;
 
   порядковий номер запису в ДІС;
 
735. строк дії документа;
 
   строк дії документа;
 
736. відцифрований підпис пред‘явника.
 
   відцифрований підпис особи.
 
737. У лівій частині лицьової сторони картки мігранта розміщується відцифрований образ особи.
 
   У лівій частині лицьового боку картки мігранта розміщується відцифрований образ особи.
 
738. Термін дії картки мігранта становить один рік.
 
   Строк дії картки мігранта становить один рік.
 
739. Усі написи на лицевій та зворотній сторонах картки мігранта виконуються українською та англійською мовами, а ім’я особи - відповідно до вимог цього Закону.
 
   Усі написи на лицевому та зворотному боці картки мігранта виконуються українською та англійською мовами, а ім’я особи - відповідно до вимог цього Закону.
 
740. 4. Оформлення та видача картки мігранта здійснюється Уповноваженим органом або його територіальними підрозділами протягом 10 робочих днів з дня прийняття Уповноваженим органом або його територіальними підрозділами документів, передбачених законодавством України.
 
   4. Оформлення та видача картки мігранта здійснюються уповноваженим суб’єктом або його територіальним підрозділом протягом 10 робочих днів з дня прийняття уповноваженим суб’єктом або його територіальним підрозділом документів, передбачених законодавством України.
 
741. Стаття 34. Відомчі автоматизовані системи обліку документів
 
   Стаття 32. Відомчі автоматизовані системи обліку документів
 
742. 1. Для обліку виданих документів, уповноважені суб’єкти, визначені згідно із цим Законом, ведуть відомчі автоматизовані системи обліку документів, в яких міститься інформація про видані документи.
 
   1. Для обліку виданих документів уповноважені суб’єкти, визначені згідно з цим Законом, ведуть відомчі автоматизовані системи обліку документів, які містять інформацію про видані документи.
 
743. 2. Порядок взаємодії між Уповноваженими суб’єктами, вид і обсяг інформації, надання якої необхідне для здійснення повноважень з документування населення, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
   2. Порядок взаємодії між уповноваженими суб’єктами, вид і обсяг інформації, надання якої необхідне для здійснення повноважень з документування населення, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
744. Розділ ІІІ. Державна інформаційна система РЕЄСТРАЦІЙНОГО обліку фізичних осіб та їх документування
 
   Розділ ІІІ. Державна інформаційна система РЕЄСТРАЦІЙНОГО обліку фізичних осіб та їх документування
 
745. Стаття 35. Державна інформаційна система реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування
 
   Стаття 33. Державна інформаційна система реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування
 
746. 1. Державна інформаційна система реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування (далі - ДІС) -електронна інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для зберігання, обробки і використання визначеної цим Законом інформації про видані особі документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, з забезпеченням її ідентифікації.
 
   1. Державна інформаційна система реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування (далі - ДІС) - електронна інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для зберігання, обробки і використання визначеної цим Законом інформації про видані особі документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, із забезпеченням її ідентифікації.
 
747. Стаття 36 Структура ДІС
 
   Стаття 34. Структура ДІС
 
748. 1. ДІС є функціонально єдиною системою, що складається з Головного та резервного обчислювальних центрів ДІС, Державного центру персоналізації документів та вузлів Уповноважених суб’єктів.
 
   1. ДІС є функціонально єдиною системою, що складається з Головного та резервного обчислювальних центрів ДІС, Державного центру персоналізації документів та вузлів Уповноважених суб’єктів.
 
749. Стаття 37. Засади функціонування ДІС
 
   Стаття 35. Засади функціонування ДІС
 
750. 1. Функціонування ДІС, забезпечується Головним розпорядником ДІС через Уповноважений орган.
 
   1. Функціонування ДІС забезпечується головним розпорядником ДІС через уповноважений орган.
 
751. 2. Функціонування ДІС на кожному з рівнів забезпечується уніфікованими програмно-технічними комплексами.
 
   2. Функціонування ДІС на кожному з рівнів забезпечується уніфікованими програмно-технічними комплексами.
 
752. 3. Головний розпорядник ДІС забезпечує накопичення, актуалізацію, перевірку інформації та надає дозвіл на персоналізацію документів, заявки на отримання яких надходять захищеними каналами зв'язку від Уповноважених суб’єктів.
 
   3. Головний розпорядник ДІС забезпечує накопичення, актуалізацію, перевірку інформації та надає дозвіл на персоналізацію документів, заявки на отримання яких надходять захищеними каналами зв'язку від уповноважених суб’єктів.
 
753. 4. Головний розпорядник ДІС через Уповноважений орган виконує:
 
   4. Головний розпорядник ДІС через уповноважений орган виконує:
 
754. належне внесення до ДІС інформації, координацію відповідної роботи;
 
   належне внесення до ДІС інформації, координацію відповідної роботи;
 
755. надання фізичним особам чи їх законним представникам та Уповноваженим суб’єктам інформації з ДІС в порядку, встановленому законами України;
 
   надання фізичним особам чи їх законним представникам та уповноваженим суб’єктам інформації з ДІС в порядку, встановленому законами України;
 
756. обслуговування та облік Уповноважених суб’єктів, організацію контролю за доступом до інформації ДІС;
 
   обслуговування та облік уповноважених суб’єктів, організацію контролю за доступом до інформації ДІС;
 
757. збереження інформації ДІС від несанкціонованого доступу, незаконної обробки;
 
   захист інформації ДІС від несанкціонованого доступу, незаконної обробки;
 
758. інформаційну взаємодію з відомчими інформаційними (автоматизованими) системами Уповноважених суб’єктів;
 
   інформаційну взаємодію з відомчими інформаційними (автоматизованими) системами уповноважених суб’єктів;
 
759. виконання інших функцій і завдань, відповідальність за виконання яких покладена на нього;
 
   виконання інших функцій і завдань, відповідальність за виконання яких покладена на нього;
 
760. виконання функцій замовника товарів, робіт і послуг з розроблення, виробництва, постачання і технічного супроводження програмно-технічних комплексів, обладнання, витратних матеріалів, інших товарів для забезпечення створення і функціонування ДІС;
 
   виконання функцій замовника товарів, робіт і послуг з розроблення, виробництва, постачання і технічного супроводження програмно-технічних комплексів, обладнання, витратних матеріалів, інших товарів для забезпечення створення і функціонування ДІС;
 
761. організацію розроблення, оформлення та подання на затвердження технічного опису та зразків документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України;
 
   організацію розроблення, оформлення та подання на затвердження технічного опису і зразків документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України;
 
762. організацію виготовлення, обліку і обігу бланків документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, та їх централізовану персоналізацію.
 
   організацію виготовлення, обліку та обігу бланків документів, що посвідчують особу і підтверджують громадянство України, та їх централізовану персоналізацію.
 
763. 5. Головний обчислювальний центр ДІС забезпечує накопичення змін інформації про документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, видані особі, в хронологічному порядку. Резервний обчислювальний центр ДІС забезпечує надійність збереження інформації центральної бази даних ДІС шляхом дублювання інформації.
 
   5. Головний обчислювальний центр ДІС забезпечує накопичення змін інформації про документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, видані особі, у хронологічному порядку. Резервний обчислювальний центр ДІС забезпечує надійність збереження інформації центральної бази даних ДІС шляхом дублювання інформації.
 
764. Стаття 38. Інформація ДІС
 
   Стаття 36. Інформація ДІС
 
765. 1. До ДІС обов’язково вноситься така інформація про особу:
 
   1. До ДІС обов’язково вноситься така інформація про особу:
 
766. 1) ім'я фізичної особи;
 
   1) ім'я фізичної особи;
 
767. 2) дата народження/смерті;
 
   2) дата народження/смерті;
 
768. 3) місце народження;
 
   3) місце народження;
 
769. 4) стать;
 
   4) стать;
 
770. 5) дата внесення інформації про особу до ДІС;
 
   5) дата внесення інформації про особу до ДІС;
 
771. 6) відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших законних представників;
 
   6) відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших законних представників;
 
772. 7) відомості про громадянство або його відсутність та підстави набуття громадянства України;
 
   7) відомості про громадянство або його відсутність та підстави набуття громадянства України;
 
773. 8) реквізити документів, що видані особі (серія, номер, дата видачі та орган, що видав документ, строк дії документа);
 
   8) реквізити документів, виданих особі (серія, номер, дата видачі та орган, що видав документ, строк дії документа);
 
774. 9) відомості про смерть особи або про визнання особи померлою чи безвісно відсутньою;
 
   9) відомості про смерть особи або про визнання особи померлою чи безвісно відсутньою;
 
775. 10) відцифрований зразок підпису особи;
 
   10) відцифрований зразок підпису особи;
 
776. 11) відцифрований образ особи;
 
   11) відцифрований образ особи;
 
777. 12) додаткова змінна інформація, що передбачена частиною третьою статті 9 цього Закону.
 
   12) додаткова змінна інформація, передбачена частиною третьою статті 9 цього Закону.
 
778. 2. У разі відсутності окремих персональних даних (інформації про особу) вноситься відмітка про їх відсутність.
 
   2. У разі відсутності окремих персональних даних (інформації про особу) вноситься відмітка про їх відсутність.
 
779. 3. Інформація в ДІС зберігається для визначених цим Законом цілей та не використовується у спосіб, несумісний з цими цілями.
 
   3. Інформація в ДІС зберігається для визначених цим Законом цілей та не використовується у спосіб, несумісний з цими цілями.
 
780. 4. Інформація, що зазнавала змін, зберігається у попередній редакції з відповідною приміткою як допоміжна інформація ДІС.
 
   4. Інформація, що зазнавала змін, зберігається у попередній редакції з відповідною приміткою як допоміжна інформація ДІС.
 
781. 5. Забороняється вносити до ДІС інформацію, не передбачену цим Законом.
 
   5. Забороняється вносити до ДІС інформацію, не передбачену цим Законом.
 
782. Стаття 39. Гарантії захисту і безпеки інформації ДІС
 
   Стаття 37. Гарантії захисту і безпеки інформації ДІС
 
783. 1. Державна служба України з питань захисту персональних даних Міністерства юстиції України забезпечує взаємодію Уповноважених суб’єктів щодо захисту персональних даних, що вносяться та зберігаються в ДІС та ВАСОД.
 
-135- Коновалюк В.І.
33. Частину 1 статті 39 викласти у наступній редакції:
"1. Взаємодію між Уповноваженими суб'єктами щодо захисту персональних даних, що вносяться та зберігаються в ДІС та ВАСОД забезпечується уповноваженим органом з виконавчої влади з питань захисту персональних даних (далі - Спеціально уповноважений орган)".
 
Враховано   1. Взаємодія між уповноваженими суб'єктами щодо захисту персональних даних, які вносяться та зберігаються в ДІС та ВАСОД, забезпечується уповноваженим органом виконавчої влади з питань захисту персональних даних (далі - спеціально уповноважений орган).
 
784. 2. Державна служба України з питань спеціального зв’язку і захисту інформації здійснює відповідні технічні та організаційні заходи щодо захисту цілісності баз даних ДІС, його технологічного і програмного забезпечення, захисту інформації ДІС від випадкового чи незаконного знищення, спотворення, втрати, несанкціонованого надання чи доступу.
 
-136- Корж В.П.
27. У частині 2 статті 39 слова "Державна служба України з питань спеціального зв'язку і захисту інформації" замінити словами "Спеціально уповноважений орган".
 
Враховано   2. Спеціально уповноважений орган здійснює відповідні технічні та організаційні заходи щодо захисту цілісності баз даних ДІС, його технологічного і програмного забезпечення, захисту інформації ДІС від випадкового чи незаконного знищення, спотворення, втрати, несанкціонованого надання чи доступу.
 
    -137- Коновалюк В.І.
34. У частині 2 статті 39 слова "Державна служба України з питань спеціального зв'язку і захисту інформації" замінити словами "Спеціально уповноважений орган".
 
Враховано    
785. 3. Занесена до ДІС інформація є конфіденційною інформацією. Нерозголошення цієї інформації гарантується державою.
 
   3. Внесена до ДІС інформація є конфіденційною. Нерозголошення конфіденційної інформації гарантується державою.
 
786. 4. Занесена до ДІС інформація поширюється в порядку, встановленому законами України для конфіденційної інформації.
 
   4. Занесена до ДІС інформація поширюється в порядку, встановленому законами України для конфіденційної інформації.
 
787. Режим конфіденційності даних ДІС знімається у випадку знеособлення інформації з метою підготовки інформації на запити Міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для виконання їх повноважень і з метою забезпечення управління та прогнозування соціально-економічного розвитку, а також розроблення та реалізації державної (регіональної) політики. Дозвіл на зняття конфіденційності інформації надається у порядку, встановленому законами України.
 
   Режим конфіденційності даних ДІС знімається у разі знеособлення інформації з метою підготовки інформації на запити міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування для виконання їх повноважень і з метою забезпечення управління та прогнозування соціально-економічного розвитку, а також для розроблення та реалізації державної (регіональної) політики. Дозвіл на зняття конфіденційності інформації надається у порядку, встановленому законом.
 
788. 5. Особам, які працюють з базами даних ДІС, заборонено вимагати, обробляти та використовувати будь-яку інформацію, не передбачену цим Законом.
 
   5. Особам, які працюють з базами даних ДІС, заборонено вимагати, обробляти та використовувати будь-яку інформацію, не передбачену цим Законом.
 
789. Стаття 40. Права фізичних осіб, персональні дані (інформація про особу) яких внесено до ДІС
 
   Стаття 38. Права фізичних осіб, персональні дані (інформація про особу) яких внесено до ДІС
 
790. 1. Кожна фізична особа, персональні дані (інформація про особу) якої внесено до ДІС, має право на:
 
   1. Кожна фізична особа, персональні дані (інформація про особу) якої внесено до ДІС, має право на:
 
791. 1) отримання інформації про місцезнаходження органів ДІС;
 
   1) отримання інформації про місцезнаходження органів ДІС;
 
792. 2) отримання інформації про наявність запису в ДІС, що її стосується;
 
   2) отримання інформації про наявність запису в ДІС, що її стосується;
 
793. 3) вимогу щодо поновлення і виправлення інформації про неї;
 
   3) вимогу щодо поновлення і виправлення інформації про неї;
 
794. 4) забезпечення захисту своїх прав, якщо її запит або вимогу про виправлення своїх персональних даних не було задоволено;
 
   4) забезпечення захисту своїх прав, якщо її запит або вимогу про виправлення своїх персональних даних не задоволено;
 
795. 5) отримання довідки про внесення інформації до ДІС або витягу з ДІС;
 
   5) отримання довідки про внесення інформації до ДІС або витягу з ДІС;
 
796. 6) отримання від уповноважених суб’єктів на безоплатній основі повідомлення про кожен випадок звернення щодо передачі інформації про неї з ДІС;
 
   6) отримання від уповноважених суб’єктів на безоплатній основі повідомлення про кожен випадок звернення щодо передачі інформації про неї з ДІС;
 
797. 2. Перелік прав, передбачений частиною першою цієї статті, не є вичерпним. Законами України можуть бути передбачені інші права.
 
   2. Перелік прав, передбачений частиною першою цієї статті, не є вичерпним. Законами України можуть бути передбачені інші права фізичних осіб, персональні дані яких внесено до ДІС.
 
798. Стаття 41. Порядок ведення ДІС
 
   Стаття 39. Порядок ведення ДІС
 
799. 1. Внесення інформації до ДІС здійснюється за дорученням Головного розпорядника ДІС за зверненням заявника та на підставі інформації державних органів реєстрації актів цивільного стану, органів, що здійснюють реєстрацію місця проживання (перебування), а також інформації Міністерств або інших центральних органів виконавчої влади, що оформлюють документи.
 
   1. Внесення інформації до ДІС здійснюється за дорученням головного розпорядника ДІС за зверненням заявника та на підставі інформації державних органів реєстрації актів цивільного стану, органів, що здійснюють реєстрацію місця проживання (перебування), а також інформації міністерств або інших центральних органів виконавчої влади, що оформлюють документи.
 
800. У разі, якщо внесення інформації про особу до ДІС здійснюється вперше, автоматично формується порядковий номер запису в ДІС та фіксується час, дата та відомості про особу, яка оформила заяву-анкету (в електронній формі).
 
   У разі якщо інформація про особу вноситься до ДІС вперше, автоматично формується порядковий номер запису в ДІС та фіксується час, дата та відомості про особу, яка оформила заяву-анкету (в електронній формі).
 
801. Мовою ведення ДІС є українська мова.
 
   Мовою ведення ДІС є українська мова.
 
802. Ведення ДІС, виготовлення і персоналізація документів здійснюються згідно з вимогами міжнародних стандартів та відповідних державних стандартів до друкованих знаків для їх оптичного розпізнавання.
 
-138- Коновалюк В.І.
35. У абзаці 4 частини 1 статті 41 слово "до" замінити словом "щодо".
 
Враховано   Ведення ДІС, виготовлення і персоналізація документів здійснюються згідно з вимогами міжнародних стандартів та відповідних державних стандартів щодо друкованих знаків для їх оптичного розпізнавання.
 
803. Внесення до ДІС та до документів імені фізичної особи, найменування місця народження, проживання чи перебування особи, здійснюється українською мовою та латинськими літерами відповідно до правил транслітерації. На письмове прохання іноземця або особи без громадянства, внесення імені латинськими літерами може бути виконано відповідно до їх написання у документах, виданих органами влади іноземної держави. Відображення імені іноземців та осіб без громадянства українською мовою здійснюється у зворотному порядку.
 
   Внесення до ДІС та до документів імені фізичної особи, найменування місця народження, проживання чи перебування особи здійснюється українською мовою та латинськими літерами відповідно до правил транслітерації. На письмове прохання іноземця або особи без громадянства внесення імені латинськими літерами може бути виконано відповідно до їх написання у документах, виданих органами влади іноземної держави. Відображення імені іноземців та осіб без громадянства українською мовою здійснюється у зворотному порядку.
 
804. Найменування полів для внесення інформації про особу та реквізитів у зоні візуальної перевірки документів заповнюються українською і англійською мовами, за виключенням випадків, встановлених цим Законом.
 
   Найменування полів для внесення інформації про особу та реквізитів у зоні візуальної перевірки документів заповнюються українською і англійською мовами, крім випадків, встановлених цим Законом.
 
805. 2. Внесення до ДІС передбаченої цим Законом інформації здійснюється у таких випадках:
 
   2. Внесення до ДІС передбаченої цим Законом інформації здійснюється у таких випадках:
 
806. 1) при оформленні документів, якщо на цей час інформація не була внесена до ДІС або якщо зазначена інформація змінилася;
 
   1) при оформленні документів, якщо на цей час інформація не була внесена до ДІС або якщо зазначена інформація змінилася;
 
807. 2) при реєстрації місця проживання (перебування) особи.
 
   2) при реєстрації місця проживання (перебування) особи.
 
808. 3. Для внесення інформації до ДІС за зверненням заявника формується заява-анкета, зразок якої затверджується Головним розпорядником ДІС.
 
   3. Для внесення інформації до ДІС за зверненням заявника формується заява-анкета, зразок якої затверджується головним розпорядником ДІС.
 
809. 4. За внесення інформації до ДІС плата не стягується.
 
   4. За внесення інформації до ДІС плата не стягується.
 
810. 5. У внесенні інформації до ДІС може бути відмовлено, якщо:
 
   5. У внесенні інформації до ДІС може бути відмовлено, якщо:
 
811. внесення інформації не передбачено цим Законом;
 
   внесення інформації не передбачено цим Законом;
 
812. у заявника відсутні необхідні документи, що підтверджують інформацію, яка вноситься до ДІС;
 
   у заявника відсутні необхідні документи, що підтверджують інформацію, яка вноситься до ДІС;
 
813. під час перевірки інформації було виявлено її недостовірність;
 
   під час перевірки інформації було виявлено її недостовірність;
 
814. заявник згідно із законами України не має права звертатися щодо внесення відповідної інформації.
 
   заявник згідно із законами України не має права вимагати внесення відповідної інформації.
 
815. 6. Відмова заявнику у внесенні інформації до ДІС, в тому числі у виправленні, поновленні та анулюванні внесеної інформації, може бути оскаржена в порядку, встановленому чинним законодавством України.
 
   6. Відмова заявнику у внесенні інформації до ДІС, у тому числі у виправленні, поновленні та анулюванні внесеної інформації, може бути оскаржена в порядку, встановленому законодавством.
 
816. Стаття 42. Отримання інформації з ДІС
 
   Стаття 40. Отримання інформації з ДІС
 
817. 1. Право на отримання інформації з ДІС здійснюється у порядку, встановленому законами України.
 
   1. Право на отримання інформації з ДІС реалізується у порядку, встановленому законами України.
 
818. Стаття 43. Довідка про внесення інформації до ДІС
 
   Стаття 41. Довідка про внесення інформації до ДІС
 
819. 1. Довідка про внесення інформації до ДІС видається Уповноваженим суб’єктом за письмовим зверненням заявника протягом одного робочого дня.
 
   1. Довідка про внесення інформації до ДІС видається уповноваженим суб’єктом за письмовим зверненням заявника протягом одного робочого дня.
 
820. 2. Довідка повинна містити:
 
   2. Довідка про внесення інформації до ДІС має містити:
 
821. назву;
 
   назву;
 
822. назву (код) органу, що видав довідку;
 
   назву (код) органу, що видав довідку;
 
823. реквізити довідки;
 
   реквізити довідки;
 
824. персональні дані, що внесені до ДІС;
 
   персональні дані, що внесені до ДІС;
 
825. дату видачі довідки;
 
   дату видачі довідки;
 
826. дату внесення інформації до ДІС;
 
   дату внесення інформації до ДІС;
 
827. порядковий номер запису в ДІС;
 
   порядковий номер запису в ДІС;
 
828. посаду, прізвище, ініціали і підпис керівника (його заступника) Уповноваженого органу або його територіальними підрозділами, що видав довідку. Підпис скріплюється печаткою органу, що видав довідку.
 
   посаду, прізвище, ініціали і підпис керівника (його заступника) уповноваженого органу або його територіального підрозділу, що видав довідку. Підпис скріплюється печаткою органу, що видав довідку.
 
829. 3. Інформація про дату видачі довідки та її реквізити фіксується в базі даних органу, що видав довідку.
 
   3. Інформація про дату видачі довідки та її реквізити фіксується в базі даних органу, що видав довідку.
 
830. 4. Бланк довідки є бланком документа суворого обліку.
 
   4. Бланк довідки є бланком документа суворого обліку.
 
831. Стаття 44. Відповідальність за порушення законодавства про ДІС
 
   Стаття 42. Відповідальність за порушення законодавства про ДІС
 
832. 1. Посадові та службові особи Уповноважених суб’єктів за порушення вимог, встановлених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами, розробленими на його виконання, міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність у порядку, встановленому законами.
 
   1. Посадові та службові особи уповноважених суб’єктів за порушення вимог, встановлених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами, розробленими на його виконання, міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність у порядку, встановленому законом.
 
833. 2. Дії або бездіяльність органів, їх посадових та службових осіб, передбачених частиною першою цієї статті, можуть бути оскаржені у суді в порядку, встановленому законом.
 
   2. Дії або бездіяльність органів, їх посадових та службових осіб, передбачених частиною першою цієї статті, можуть бути оскаржені в суді у порядку, встановленому законом.
 
834. 3. Шкода, яка заподіяна органами їх посадовими та службовими особами, передбаченими частиною першою цієї статті фізичним чи юридичним особам під час виконання своїх обов'язків, підлягає відшкодуванню за рахунок держави у порядку, встановленому законом.
 
   3. Шкода, заподіяна органами, їх посадовими та службовими особами, передбаченими частиною першою цієї статті, фізичним чи юридичним особам під час виконання своїх обов'язків, підлягає відшкодуванню за рахунок держави у порядку, встановленому законом.
 
835. 4. Особи, винні у внесенні до ДІС або документів завідомо неправдивої інформації про особу, що визначена цим Законом, несуть відповідальність, встановлену законом.
 
   4. Особи, винні у внесенні до ДІС або до документів завідомо неправдивої інформації про особу, визначеної цим Законом, несуть відповідальність, встановлену законом.
 
836. Розділ ІV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Розділ ІV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
837. І. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.
 
-139- Зарубінський О.О.
Пропоную у частині І Прикінцевих положень слова «з дня опублікування» замінити словами «з дня, наступного за днем його опублікування.»
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
838. ІІ. Внести такі зміни до чинного законодавства:
 
   2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
839. 1. У Законі України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" (Голос України, 27.07.2010 р., N 137):
 
   1) у Законі України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 38, ст. 509):
 
840. 1) У тексті Закону слова "паспорт або паспортний документ" замінити в усіх відмінках і числах словами "паспортна картка або паспортний документ іноземця";
 
   абзац другий частини першої статті 3 доповнити словами "та Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування в обсязі, визначеному Законом України "Про документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України";
 
841. 2) У тексті Закону слова "паспорт" замінити в усіх відмінках і числах словами "паспортна картка";
 
   у частині десятій статті 14 та частині восьмій статті 15 слова "паспортах або паспортних документах" замінити словами "паспортах громадянина України чи паспортних картках";
 
842. 3) абзац 2 частини 1 статті 3 після слів "Державного реєстру актів цивільного стану громадян" доповнити словами "та Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування в обсязі, визначеному Законом України "Про документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України";
 
   у абзаці другому частини восьмої статті 13 слово "паспорта" замінити словами "паспорта громадянина України чи паспортної картки";
 
843. 4) у частині 10 статті 14 та частині 8 статті 15 слова "паспортах або паспортних документах" замінити словами "паспортних картках".
 
   у тексті Закону слова "паспорт або паспортний документ" в усіх відмінках і числах замінити словами "паспорт громадянина України чи паспортна картка або паспортний документ іноземця" у відповідному відмінку і числі;
 
844. 2. В Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984, додаток до N 51, ст.1122):
 
-140- Грицак В.М.
Підпункт 2, частини другої, Розділу ІV Прикінцеві положення пропоную вилучити.
 
Враховано      
845. 1) статті 197, 198, 199, 200 та 201 викласти у такій редакції:
 
      
846. "Стаття 197. Проживання без паспортної картки
 
      
847. Проживання громадян, зобов'язаних мати паспортну картку, без паспортної картки або за недійсною паспортною карткою, проживання громадян без реєстрації місця проживання чи перебування -
 
      
848. тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
      
849. Стаття 198. Умисне псування паспортної картки чи втрата її з необережності
 
      
850. Умисне псування паспортної картки або недбале зберігання паспортної картки, що спричинило її втрату -
 
      
851. тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
      
852. Стаття 199. Допущення проживання без паспортної картки
 
      
853. Допущення особами, відповідальними за додержання правил паспортної системи, проживання громадян без паспортної картки або за недійсною паспортною карткою, або без реєстрації місця проживання чи перебування, а так само допущення громадянами проживання у займаних ними жилих приміщеннях осіб без паспортної картки або без реєстрації місця проживання чи перебування -
 
      
854. тягнуть за собою попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
      
855. Стаття 200. Прийняття на роботу без паспортної картки
 
      
856. Прийняття посадовими особами підприємств, установ, організацій на роботу громадян без паспортної картки або з недійсною паспортною карткою,
 
      
857. тягне за собою накладення штрафу в розмірі від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
      
858. Те саме порушення, допущене посадовою особою після застосування до неї протягом року заходу адміністративного стягнення за такі дії,
 
      
859. тягне за собою накладення штрафу від десяти до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
      
860. Стаття 201. Незаконне вилучення паспортної картки і прийняття її у заставу
 
      
861. Незаконне вилучення посадовими особами паспортної картки у громадян або прийняття цих документів у заставу
 
      
862. тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";
 
      
863. 2) частини 1 та 2 статті 218 після цифр „196» доповнити цифрами "197 - 201";
 
      
864. 3) у статті 222:
 
      
865. а) у частині 1 виключити слова „порушення правил паспортної системи".
 
      
866. б) у пункті 1 частини 2 виключити цифри "197 - 201".
 
      
867. 3. У Кримінально-виконавчому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004, N 3-4 (23.01.2004), ст.21):
 
   2) у Кримінально-виконавчому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 3-4, ст.21):
 
868. 1) в абзаці 4 частини 4 статті 59 слово "паспорту" замінити словами "паспортної картки";
 
   в абзаці четвертому частини четвертій статті 59 слово "паспорта" замінити словами " паспорта громадянина України чи паспортної картки";
 
869. 2) в частині 4 статті 153 слова "паспорт", "паспорта" замінити у відповідних відмінках словами „паспортна картка"; слово "його" замінити словом "її".
 
   в частині четвертій статті 153 слова "паспорт" та "паспорта" замінити відповідно словами "паспорт громадянина України чи паспортна картка" та "паспорта громадянина України чи паспортної картки", а слово "його" замінити словом "їх";
 
870. 4. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 40-41, 42, ст.492):
 
   3) у статті 256 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., NN 40-42, ст.492):
 
871. 1) у пункті 6 частини 1 статті 256 слова "в паспорті" замінити словами "в паспортній картці";
 
   у пункті 6 частини першої слова "в паспорті" замінити словами "в паспорті громадянина України чи паспортній картці";
 
872. 2) у частині 3 статті 256 слово "паспорта" замінити словами „паспортної картки".
 
   у частині третій слово "паспорта" замінити словами „паспорта громадянина України чи паспортної картки";
 
873. 5. У Законі Української Радянської Соціалістичної Республіки "Про мови в Українській РСР" (Відомості Верховної Ради, №45, ст.631).
 
   4) статтю 14 Закону Української Радянської Соціалістичної Республіки "Про мови в Українській РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1989 р., додаток до N 45, ст.631) викласти в такій редакції:
 
874. 1) у назві та по всьому тексту Закону слова "Українській РСР" замінити на слово "Україна" у відповідних відмінках;
 
   "Стаття 14. Мова документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус
 
875. 2) по всьому тексту Закону слово "республіка" замінити на слово "держава" у відповідних відмінках;
 
   Документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, виконуються українською мовою.
 
876. 3) статтю 14 викласти в новій редакції:
 
   У випадках, встановлених законами України, внесення до документів імені особи, найменувань місць народження, проживання чи перебування особи здійснюються українською мовою та латинськими літерами за відповідністю до українського алфавіту.
 
877. "Стаття 14. Мова документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус
 
   Найменування полів, інформації про особу, реквізити документів у зоні візуальної перевірки та машинозчитуваній зоні заповнюються українською і англійською мовами.".
 
878. Документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, виконуються українською мовою.
 
      
879. У випадках, встановлених законами України, внесення до документів імені особи, найменувань місць народження, проживання чи перебування особи здійснюються українською мовою та латинськими літерами за відповідністю до українського алфавіту.
 
      
880. Найменування полів, інформації про особу, реквізити документів у зоні візуальної перевірки та машинозчитуваній зоні заповнюються українською і англійською мовами.".
 
      
881. 6. У Законі України "Про зайнятість населення" Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 14, ст. 170; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 12, ст. 169; 1993 р., № 2, ст. 3; 1994 р., № 45, ст. 408; 1996 р., № 3, ст. 11, № 9, ст. 42; 1997 р., № 8, ст. 62) внести такі зміни:
 
   5) у Законі України "Про зайнятість населення" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 170; Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 11-12, ст. 44; 2009 р., N 18, ст. 247):
 
882. а) в другому реченні частини четвертої статті 2 слово "паспорта" замінити словами "паспортної картки".
 
   в другому реченні частини четвертої статті 2 слово "паспорта" замінити словами "паспортної картки чи паспорта громадянина України";
 
883. б) у статті 8 слова "у двадцятикратному розмірі» замінити словами "у стократному розмірі".
 
   в абзаці першому частини четвертої статті 8 слова "у двадцятикратному розмірі" замінити словами "у стократному розмірі";
 
884. 7. У Законі України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 33, ст. 443):
 
   6) у статті 35, частині четвертій статті 38 Закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 33, ст. 443) слова "паспорта" замінити словами "паспортної картки чи паспорта громадянина України";
 
885. у статті 35, частині четвертій статті 38 слова "паспорта" замінити словами "паспортної картки".
 
   .
;  
886. 8. У Законі України "Про приватизаційні папери" (Відомості Верховної Ради України, 1992, N 24 (16.06.92), ст.352):
 
   7) у статті 3 Закону України "Про приватизаційні папери" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 24, ст.352):
 
887. 1) в частині 2 статті 3 слово "паспорта" замінити словами "паспортної картки"«;
 
   в частині другій слово "паспорта" замінити словами "паспортної картки чи паспорта громадянина України", а слово "його" замінити словом "їх";
 
888. 2) частину 4 статті 3 викласти у такій редакції:
 
   частину четверту викласти у такій редакції:
 
889. "При видачі приватизаційних паперів громадянину в безконтактному електронному носії паспортної картки робиться відповідний запис".
 
   "4. При видачі приватизаційних паперів громадянину в безконтактному електронному носії паспортної картки чи паспорті громадянина України робиться відповідний запис";
 
890. 9. В частині 2 статті 12 Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993, N1 (05.01.93), ст.1) слово "паспорт" замінити словами "паспортна картка".
 
   8) в частині другій статті 12 Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N1, ст.1) слово "паспорт" замінити словами "паспортна картка чи паспорт громадянина України";
 
891. 10. В частині 10 статті 35 Закону України "Про статус народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України, 1993, N 3 (19.01.93), ст.17) слово "паспортів" замінити словами "паспортних карток".
 
   9) в частині десятій статті 35 Закону України "Про статус народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 42, ст. 212) слово "паспортів" замінити словами "паспортних карток чи паспортів громадянина України";
 
892. 11. У Законі України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993, N39 (28.09.93), ст.383):
 
   10) у Законі України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N39, ст.383; 2009 р., N 13, ст.. 161):
 
893. 1) в абзаці 7 частини 3 статті 24 слово "паспорт громадянина України" замінити словами "паспортна картка";
 
   в абзаці сьомому частини третьої статті 24 слово "паспорт громадянина України" замінити словами "паспортна картка чи паспорт громадянина України";
 
894. 2) у частині 3 статті 43:
 
   у статті 43:
у частині третій:
 
895. а) слово "паспортом" замінити словами "паспортною карткою";
 
   слова "паспортом" та "паспорт громадянина України" замінити словами "паспортна картка чи паспорт громадянина України" у відповідному відмінку;
 
896. б) після слів "посвідчення особи моряка" доповнити словами "посвідчення члена екіпажу";
 
   після слів "посвідчення особи моряка" доповнити словами "посвідчення члена екіпажу";
 
897. в) слова "паспорт громадянина України" замінити словами "паспортна картка".
 
   слова "паспорт громадянина України" замінити словами "паспортна картка чи паспорт громадянина України".;
 
898. 3) у частині 2 статті 44 слово "паспортом" замінити словами "паспортною карткою";
 
-141- Кожара Л.О.
13. Підпункт 11 пункту ІІ Розділу ІV проекту, яким вносяться яким вносяться зміни до Закону України "Про нотаріат" доповнити новим підпунктом наступного змісту:
"4) у тексті Закону слова "свідоцтво про народження" замінити в усіх відмінках і числах словами "посвідчення громадянина України" у відповідних відмінках і числах".
 
Відхилено   у частині другій статті 44 слово "паспортом" замінити словами "паспортною карткою чи паспортом громадянина України»;
 
899. 12. У Законі України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" (Відомості Верховної Ради України, 1994, N 18 (03.05.94), ст.101):
 
   11) у Законі України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 18, ст.101; 2002 р., N 51, ст. 370; 2004 р., N 33-34, ст. 406):
 
900. 1) в частині 1 статті 2 слова "проїзний документ дитини" замінити словами "посвідчення члена екіпажу";
 
   абзац третій частини першої статті 2 викласти в такій редакції:
"посвідчення члена екіпажу";
 
901. 2) частину 2 статті 4 - виключити, у зв’язку з чим частини 3 та 4 вважати частинами 2 та 3;
 
   у статті 4:
в абзаці п’ятому частини першої слова "з можливістю продовження на такий же термін" виключити;
частину другу виключити;
частину четверту після слова "моряка" доповнити словами "посвідчення члена екіпажу";
 
902. 3) статтю 4 доповнити частиною 4 такого змісту:
 
   доповнити частинами п’ятою та шостою такого змісту:
 
903. "4. Порядок оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення (в тому числі тимчасове), повернення державі, визнання недійсними, знищення документів для виїзду громадян України за кордон, у тому числі особливості оформлення та видачі документів для осіб з фізичними вадами, недієздатних та обмежено дієздатних, якщо це не визначено законом "Про документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України" та цим Законом, визначається Кабінетом Міністрів України".
 
   "5. Порядок оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення (в тому числі тимчасове), повернення державі, визнання недійсними, знищення документів для виїзду громадян України за кордон, у тому числі особливості оформлення та видачі документів для осіб з фізичними вадами, недієздатних та обмежено дієздатних, якщо це не визначено законом "Про документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України" та цим Законом, визначається Кабінетом Міністрів України.
 
904. 4) у статті 4:
 
   6. Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну здійснюється у встановленому законодавством порядку";
 
905. а) в абзаці 5 слова "з можливістю продовження на такий же термін" - виключити;
 
      
906. б) частину 4 після слова "моряка" через кому доповнити словами "посвідчення члена екіпажу";
 
      
907. в) доповнити статтю частиною 5 такого змісту:
 
      
908. "5. Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну здійснюється у встановленому законодавством порядку";
 
      
909. 13. Частину 3 статті 1 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (Відомості Верховної Ради України, 1994, N23 (07.06.94), ст.161) викласти в такій редакції:
 
   12) частину третю статті 1 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 23, ст.161; 2003 р., N 16, ст. 117) викласти в такій редакції:
 
910. "Паспортний документ іноземця - документ, виданий уповноваженими органами іноземної держави або уповноваженими органами, спеціалізованими установами чи іншими автономними організаціями системи ООН, що підтверджує громадянство іноземця, посвідчує особу іноземця чи особу без громадянства, надає право виїзду за кордон і визнається Україною".
 
   "Паспортний документ іноземця - документ, виданий уповноваженими органами іноземної держави або уповноваженими органами, спеціалізованими установами чи іншими автономними організаціями системи ООН, що підтверджує громадянство іноземця, посвідчує особу іноземця чи особу без громадянства, надає право виїзду за кордон і визнається Україною";
 
911. 14. У Податковому кодексі України (Голос України, 04.12.2010 р., N 229-230):
 
   13) у Податковому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13-17, ст.112):
 
912. 1) у тексті Кодексу слова "паспорт" замінити в усіх відмінках і числах словами "паспортна картка";
 
      
913. 2) у тексті Кодексу слова "і мають відмітку у паспорті" замінити словами "і мають відповідний запис у безконтактному електронному носії паспортної картки";
 
      
914. 3) в абзаці 3 пункту 63.6. статті 63 слова "У паспортах зазначених осіб органами державної податкової служби робиться відмітка про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта. Порядок внесення відмітки визначається центральним органом державної податкової служби. " замінити словами "У безконтактному електронному носії паспортної картки зазначених осіб робиться відповідний запис про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за номером паспортної картки. Порядок внесення запису визначається Законом України "Про документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України" та Кабінетом Міністрів України";
 
-142- Зарубінський О.О.
Пункт 3, частини 14 Прикінцевих положень пропоную доповнити наступним реченням:
«Внесення запису до документів осіб, які через свої релігійні переконання, або інші переконання відмовляються від внесення інформації до безконтактного електронного носія інформації, що імплантований у відповідні бланки документів, здійснюється у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України». У пункті 63.7. ст. 63 слова «серію та номер паспорта» замінити словами «серію та номер паспорта громадянина України чи номер паспортної картки».
 
Враховано   друге та третє речення абзацу третього пункту 63.6. статті 63 замінити реченнями такого змісту: "У безконтактному електронному носії паспортної картки чи паспорта громадянина України зазначених осіб робиться відповідний запис про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за номером паспортної картки або серією та номером паспорта громадянина України. Порядок внесення запису визначається Законом України "Про документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України" та Кабінетом Міністрів України. Внесення запису до документів осіб, які через свої релігійні переконання, або інші переконання відмовляються від внесення інформації до безконтактного електронного носія інформації, що імплантований у відповідні бланки документів чи паспорта громадянина України, здійснюється у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України";
у пункті 63.7. ст. 63 слова «серію та номер паспорта» замінити словами «серію та номер паспорта громадянина України чи номер паспортної картки»;
 
    -143- Коновалюк В.І.
36. У пункті 14 пункту ІІ Розділу ІV Прикінцеві положення, яким вносяться зміни до Податкового кодексу, у пункт третій викласти у наступній редакції:
"3) в абзаці 3 пункту 63.6. статті 63 слова "У паспортах зазначених осіб органами державної податкової служби робиться відмітка про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за номером паспортної картки. Порядок внесення відмітки визначається центральним органом державної податкової служби. " замінити словами "У безконтактному електронному носії паспортної картки зазначених осіб робиться відповідний запис про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за номером паспортної картки. Порядок внесення запису визначається Законом України "Про документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України" та Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано частково    
915. 4) пункт 70.10 статті 70 викласти в такій редакції:
 
   у статті 70:
пункт 70.10 викласти в такій редакції:
 
916. "70.10. У безконтактному електронному носії паспортної картки на прохання такої особи можуть бути внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру. Порядок внесення запису визначається законом "Про документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України" та Кабінетом Міністрів України";
 
   "70.10. У безконтактному електронному носії паспортної картки чи паспорті громадянина України на прохання такої особи можуть бути внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру. Порядок внесення запису визначається законом "Про документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України" та Кабінетом Міністрів України";
 
917. 5) у пункті 70.11 статті 70 слова "відмітки до паспорта" замінити словами "внесенні відповідного запису в електронний безконтактний носій паспортної картки";
 
   у пункті 70.11 слова "відмітки до паспорта" замінити словами "відмітки до паспорта громадянина України чи відповідного запису в електронний безконтактний носій паспортної картки";
 
918. 6) в абзаці 3 пункту 175.1 статті 175 слова "позначкою в паспорті" замінити словами "записом в електронному безконтактному носії паспортної картки".
 
   в абзаці третьому пункту 175.1 статті 175 слова "позначкою в паспорті" замінити словами " позначка в паспорті громадянина України чи записом в електронному безконтактному носії паспортної картки";
в абзацах першому та дванадцятому підпункту 140.1.7 пункту 140.1 статті 140, підпункті 268.4.2 пункту 268.4 статті 268 слова "закордонний паспорт" у всіх відмінках і числах замінити словами "паспорт громадянина України для виїзду за кордон" у відповідному відмінку та числі;
у тексті Кодексу:
слова "і мають відмітку у паспорті" замінити словами "і мають відмітку у паспорті громадянина України чи відповідний запис у безконтактному електронному носії паспортної картки";
слово "паспорт" в усіх відмінках і числах замінити словами "паспорт громадянина України чи паспортна картка" у відповідному відмінку і числі;
 
919. 15. У пункті 1 частини 1 статті 13 Закону України "Про інформаційні агентства" (Відомості Верховної Ради України, 1995, N 13 (28.03.95), ст.83) слова "паспортні дані" замінити словами "дані паспортної картки".
 
   14) у пункті 1 частини першої статті 13 Закону України "Про інформаційні агентства" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 13, ст.83) слова "паспортні дані" замінити словами "дані паспортної картки чи паспорта громадянина України";
 
920. 16. У частині 4 статті 18 Закону України "Про донорство крові та її компонентів" (Відомості Верховної Ради України, 1995, N 23 (06.06.95), ст.183) слова "паспортні дані" замінити словами "дані паспортної картки".
 
   15) у частині четвертій статті 18 Закону України "Про донорство крові та її компонентів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 23, ст.183) слова "паспортні дані" замінити словами "дані паспортної картки чи паспорта громадянина України";
 
921. 17. В підпункті 5 пункту "б" частини 1 статті 38 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997, N 24, ст.170) слова "громадянського стану" замінити словами "цивільного стану".
 
   16) в підпункті 5 пункту "б" частини першої статті 38 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст.170; 2000 р., N 9, ст.67) слова "громадянського стану" замінити словами "цивільного стану";
 
922. 18. В абзаці 2 частини 1 статті 13 Закону України "Про видавничу справу" (Відомості Верховної Ради України, 1997, N 32, ст.206) слова "паспортні дані" замінити словами "дані паспортної картки".
 
   17) в абзаці другому частини першої статті 13 Закону України "Про видавничу справу" (Відомості Верховної Ради України, 1997р., N 32, ст.206) слова "паспортні дані" замінити словами "дані паспортної картки чи паспорта громадянина України";
 
923. 19. У тексті Закону України "Про вибори Президента України" (Відомості Верховної Ради України, 1999, N 14 (09.04.99), ст.81) слова "паспорт громадянина України" замінити словами "паспортна картка".
 
   18) у тексті Закону України "Про вибори Президента України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 20-21, ст. 291) слова "паспорт громадянина України" замінити словами "паспортна картка чи паспорт громадянина України" у відповідному відмінку;
 
924. 20. У Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000, N 36, ст. 299):
 
   19) у Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299):
 
925. а) у пункті 13 статті 9 слово "звітності" замінити словами "обліку та звітності";
 
   у пункті 13 частини 3 статті 9 слова "суворої звітності" замінити словами "суворого обліку та звітності";
 
926. б) в абзаці 3 пункту 1 частини другої статті 10 слова "паспортні дані" замінити словами "дані паспортної картки";
 
   в абзаці третьому пункту 1 частини другої статті 10 слова "паспортні дані" замінити словами "дані паспортної картки чи паспорта громадянина України";
 
927. в) в частині 9 статті 19 слова "паспортних даних" замінити словами "даних паспортної картки".
 
   в частині дев’ятої статті 19 слова "паспортних даних" замінити словами "даних паспортної картки чи паспорта громадянина України";
 
928. 21. У Законі України "Про громадянство України" (Відомості Верховної Ради України, 2001, N 13 (30.03.2001), ст.65):
 
   20) у Законі України "Про громадянство України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 13, ст.65; 2005 р., N 30, ст.408):
 
929. 1) у абаці 9 частині 1 статті 1 слова "свідоцтво про належність до громадянства України - документ, який підтверджує належність особи віком до 16 років до громадянства України із зазначенням підстав його набуття" - виключити;
 
   абзац дев’ятнадцятий статті 1 виключити;
у статті 5:
пункт 1 викласти в такій редакції:
"1) паспортна картка чи паспорт громадянина України";
пункти 2 та 5 виключити;
 
930. 2) у пункті 1 частини 1 статті 5 слова "паспорт громадянина України" замінити словами "паспортна картка";
 
      
931. 3) пункті 2 та пункт 5 частини 1 статті 5 - виключити;
 
      
932. 4) в зв’язку з цим пункти 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 і 10 вважати пунктами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і 8;
 
   у частині першій статті 24:
 
933. 5) у пункті 7 частини 1 статті 24 слова "свідоцтва про належність до громадянства України (для осіб віком до 16 років)" замінити словами "паспортні картки"; слова "паспорти громадянина України", "проїзні документи дитини" - виключити;
 
   у пункті 7 слова "свідоцтва про належність до громадянства України (для осіб віком до 16 років)" замінити словами "паспортні картки чи паспорти громадянина України", а слова "проїзні документи дитини" виключити;
 
934. 6) у пункті 8 частини 1 статті 24 слова "паспорти громадянина України, свідоцтва про належність до громадянства України" замінити словами "паспортні картки"; слова "проїзні документи дитини" - виключити;
 
   у пункті 8 слова "паспорти громадянина України, свідоцтва про належність до громадянства України" замінити словами "паспортні картки чи паспорти громадянина України", а слова "проїзні документи дитини" виключити;
 
935. 7) у пунктах 8 та 9 статті 25 слова слова "проїзні документи дитини" - виключити.
 
   у пунктах 8 та 9 частини першої статті 25 слова "проїзні документи дитини" виключити;
 
936. 22. В Законі України "Про обіг векселів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001, N 24 (15.06.2001), ст.128):
 
   21) в абзацах третьому та четвертому частини 3 статті 5 Закону України "Про обіг векселів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 24, ст.128; 2003 р., N 7, ст. 63; 2011 р., N 4, ст. 21) слова "паспортних даних" замінити словами "даних паспортної картки чи паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця", слова "паспорта" замінити словами "паспортної картки чи паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця", а слово "паспорт" замінити словами "паспортну картку чи паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця";
 
937. 1) в абзаці 3 та 4 частини 3 статті 5 слова "паспортних даних" замінити словами "даних паспортної картки або паспортних документів іноземця"; слова "паспорта" замінити словами "паспортної картки або паспортних документів іноземця" слово "паспорт" замінити словами "паспортну картку або паспортний документ іноземця";
 
      
938. 23. У Законі України "Про організації роботодавців" (Відомості Верховної Ради України, 2001, N 32 (10.08.2001), ст.171):
 
   22) у Законі України "Про організації роботодавців" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 32, ст.171):
 
939. 1) в абзацах 2 та 3 частини 4 статті 9 слова "її паспорта" замінити словами "її паспортної картки";
 
   в абзацах другому та третьому частини четвертої статті 9 слова "її паспорта" замінити словами "її паспортної картки чи паспорта громадянина України";
 
940. 2) у частині 3 статті 10 слова " (національного паспорта або документа, що його замінює) " замінити словами " (паспортної картки чи паспортних документів іноземця) ".
 
   у частині третій статті 10 слова "паспорта (національного паспорта або документа, що його замінює)" замінити словами "паспортної картки чи паспорта громадянина України (а для іноземців та осіб без громадянства – дані національного паспорта або документа, що його замінює)";
 
941. 24. У Законі України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001, N 47 (23.11.2001), ст.251) в частині 5 статті 15 слово "паспорту" замінити словами "паспортної картки чи паспортних документів іноземця".
 
   23) в частині п’ятій статті 15 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 47, ст.251) слово "паспорту" замінити словами "паспортної картки чи паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця";
 
942. 25. У Законі України "Про органи самоорганізації населення" (Відомості Верховної Ради України, 2001, N 48 (30.11.2001), ст.254) частину 3 статті 8 після слово "паспорта" замінити словами "паспортної картки чи паспортних документів іноземця".
 
   24) в частині третій статті 8 Закону України "Про органи самоорганізації населення" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 48, ст.254) після слово "паспорта" замінити словами "паспортної картки чи паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця";
 
943. 26. Частину 3 статті 6 Закону України "Про кредитні спілки" (Відомості Верховної Ради України, 2002, N 15 (12.04.2002), ст.101) слова "паспорта або документа, який його замінює (а для іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, - дані національного паспорта або документа, який його замінює) " замінити словами "паспортної картки або паспортних документів іноземця".
 
   25) в частині третій статті 6 Закону України "Про кредитні спілки" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 15, ст.101) слова "паспорта або документа, який його замінює (а для іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, - дані національного паспорта або документа, який його замінює)" замінити словами "паспортної картки чи паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця";
 
944. 27. У тексті Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" (Відомості Верховної Ради України, 2003, N 1 (03.01.2003), ст.2) слово "паспорта" замінити словами "паспортної картки".
 
   26) у тексті Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 29, ст.392) слово "паспорта" замінити словами "паспортної картки чи паспорта громадянина України";
 
945. 28. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003, N 31-32 (08.08.2003), ст.263):
 
   27) у Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31-32, ст.263; 2006 р. N 37, ст. 310; 2011 р., N 10, ст. 67):
 
946. 1) у тексті Закону слова "паспорт" замінити в усіх відмінках і числах словами "паспортна картка або паспортний документ іноземця";
 
   у частині четвертій статті 42:
в абзаці першому слова "паспорт із відповідною відміткою" та "свій" замінити відповідно словами "паспортну картку з відповідним записом в електронному безконтактному носії чи паспорт громадянина України з віповідною відміткою" та"свої";
в абзаці другому слова "сторінки паспорта з відповідною відміткою" замінити словами "паспортну картку з відповідним записом в електронному безконтактному носії чи сторінки паспорта громадянина України з відповідною відміткою";
 
947. 2) у тексті Закону слова "відмітку у паспорті" замінити словами "запис в електронному безконтактному носію паспортної картки";
 
   у частині четвертій статті 45:
в абазі другому слова "паспорт із відповідною відміткою" замінити словами "паспортну картку з відповідним записом в електронному безконтактному носії чи паспорт громадянина України з відповідною відміткою";
в абзаці третьому слово «свій» замінити словом «свої»;
 
948. 3) в частині 4 статті 42 та абзаці 2 частини 4 статті 45 слова "паспорт із відповідною відміткою" замінити словами "паспортну картку з відповідним записом в електронному безконтактному носію";
 
   у тексті Закону слова "відмітку у паспорті" та "відмітку в паспорті" замінити словами "запис в електронному безконтактному носії паспортної картки або відмітка у паспорті громадянина України", а слова "паспорт" в усіх відмінках замінити словами "паспортна картка чи паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця" у відповідному відмінку;
 
949. 29. У Законі України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 2003, N 47-48 (28.11.2003), ст.372):
 
   28) у пункті 3 частини другої статті 54, абзацах другому та третьому частини першої статті 56, абзаці 3 частини першої статті 64 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 47-48, ст.372) слова "паспортні дані" замінити словами "дані паспортної картки чи паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця";
 
950. пункт 3 частини 2 статті 54, абзаци 2 і 3 частини 1 статті 56, абзац 3 частини 1 статті 64 слова "паспортні дані" замінити словами „дані паспортної картки чи паспортних документів іноземця".
 
      
951. 30. В абзаці 5 частини 4 статті 14 Закону України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" (Відомості Верховної Ради України, 2004, N 1 (02.01.2004), ст.1) слова "паспорта власника (для нерезидентів - найменування та реквізити належним чином легалізованих документів, що відповідно до законодавства засвідчують особу) " замінити словами „паспортної картки або паспортного документа іноземця".
 
   29) в абзаці п’ятому частини четвертої статті 14 Закону України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 1, ст.1) слова "паспорта власника (для нерезидентів - найменування та реквізити належним чином легалізованих документів, що відповідно до законодавства засвідчують особу) " замінити словами „паспортної картки чи паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця";
 
952. 31. Частину 4 статті 7 Закону України "Про кооперацію" (Відомості Верховної Ради України, 2004, N5 (30.01.2004), ст.35) після слів "паспортні дані" замінити словами "дані паспортної картки або паспортних документів іноземця".
 
   30) у частині четвертій статті 7 Закону України "Про кооперацію" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 5, ст.35; із змінами, внесеними Законом України від 7 квітня 2011 року N 3205-VІ) слова "паспортні дані" замінити словами "дані паспортної картки чи паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця";
 
953. 32. У Законі України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2004, N 15 (09.04.2004), ст. 232):
 
   31) у Законі України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 15, ст. 232; 2011 р., N 23, ст. 160):
 
954. 1) у статті 3:
 
   у статті 3:
 
955. а) в абзаці 3 слова "на території якої" замінити словом "де"
 
   в абзаці третьому слова "на території якої" замінити словом "де"
 
956. б) абзац 7 викласти у такій редакції:
 
   абзац сьомий викласти у такій редакції:
 
957. "реєстрація - внесення інформації до Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування про місце проживання або місце перебування особи із зазначенням адреси, за якою з особою може вестися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції; ";
 
   "реєстрація - внесення інформації до Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування про місце проживання або місце перебування особи із зазначенням адреси, за якою з особою може вестися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції; ";
 
958. 2) у статті 6:
 
   у статті 6:
 
959. а) в абзаці 2 частини 2:
 
   у частині другій:
в абзаці другому:
 
960. цифру "15" замінити цифрою "16";
 
   цифру "15" замінити цифрою "16";
 
961. друге речення після слова "заяву" через дефіс доповнити словами "анкету за встановленою формою"; слова "уповноваженого органу" замінити словами "органу реєстрації за місцем проживання особи";
 
   слова "подають заяву" замінити словами "подають заяву-анкету за встановленою формою", а слова "уповноваженого органу" замінити словами "органу реєстрації за місцем проживання особи";
 
962. б) в абзаці 3 частини 2 слова "паспортний документ" замінити словами "паспортну картку або паспортний документ іноземця";
 
   в абзаці третьому слова "паспортний документ" замінити словами "паспортну картку чи паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця";
 
963. в) в абзаці 3 частини 2 слова "Якщо дитина не досягла 16-річного віку, подається свідоцтво про народження або свідоцтво про належність до громадянства України" - виключити;
 
   в абзаці третьому слова "Якщо дитина не досягла 16-річного віку, подається свідоцтво про народження або свідоцтво про належність до громадянства України" виключити;
 
964. г) частину 2 доповнити абзацом такого змісту:
 
   доповнити абзацом шостим такого змісту:
 
965. "документи, що підтверджують право особи на проживання за обраним місцем проживання (документи про право власності на житло, договір найму, піднайму, оренди житлового приміщення та інші документи, передбачені чинним законодавством, що надають особі право на проживання)";
 
   "документи, що підтверджують право особи на проживання за обраним місцем проживання (документи про право власності на житло, договір найму, піднайму, оренди житлового приміщення та інші документи, передбачені чинним законодавством, що надають особі право на проживання)";
 
966. д) частину 4 після слова "заява" через дефіс доповнити словом "анкета";
 
   у частині четвертій слово "Заява" замінити словами "Заява-анкета";
 
967. е) частини 5 та 9 виключити;
 
   частину п’яту та дев’яту виключити;
 
968. 3) статті 8 та 9 виключити.
 
   статті 8 та 9 виключити;
 
969. 33. В пункті 1 частині 2 статті 3 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 30-31, ст.382) слова "паспорт громадянина України" замінити словами "паспортна картка".
 
   32) пункт 1 частини другої статті 3 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 35-36, ст.491) викласти в такій редакції:
"1) паспортна картка чи паспорт громадянина України";
 
970. 34. У Законі України "Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва" (Відомості Верховної Ради України, 2005, N 6, ст. 136):
 
   33) в абзаці другому та третьому частини сьомої статті 25 Закону України "Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 6, ст. 136):
 
971. в абзаці 2 та 3 частини сьомої статті 25 слова "паспорт" замінити словами "паспортну картку чи паспортний документ іноземця".
 
   слова "паспорт" замінити словами "паспортну картку чи паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця";
 
972. 35. У Декреті Кабінету Міністрів України "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993, N 13 (30.03.93), ст.113):
 
-144- Коновалюк В.І.
Пропоную у частині другій Розділу ІV Прикінцевих положень пункт 35 викласти у новій редакції наступного змісту:
«35. В абзаці першому частини 11, статті 10 Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» (Голос України, 2011, 08, 03.08.2011 № 142) слова «п’ять років» замінити словами «на шість місяців «.
У зв’язку з чим, пункти 35-36 вважати пунктами 36-37.
 
Враховано   34) в абзаці першому частини одинадцятої статті 10 Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» слова «п’ять років» замінити словами «на шість місяців».
35) у Декреті Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст.113 із наступними змінами):
 
973. 1) підпункт "а" пункту 6 статті 3 викласти у такій редакції:
 
   у пункті 6 статті 3:
підпункт "а" викласти у такій редакції:
 
974. "а) за видачу паспортної картки у разі обміну, замість втраченого або пошкодженого - державне мито у розмірі 2 (двох) неоподатковуваних мінімумів доходів громадянина";
 
   "а) за видачу паспортної картки чи паспорта громадянина України у разі обміну, замість втраченого або пошкодженого - державне мито у розмірі 2 неоподатковуваних мінімумів доходів громадянина";
 
975. 2) у підпункті "б" пункту 6 статті 3 слова "продовження строку дії" замінити словом "обміну";
 
   В абзаці першому підпункту "б" слова "продовження строку дії" замінити словом "обміну";
 
976. 3) підпункт "в" пункту 6 статті 3 виключити;
 
   підпункт "в" виключити;
 
977. 4) у підпункті "г" пункту 6 статті 3 слова "продовження строку дії" замінити словом "обмін";
 
   у підпункті "г" слова "продовження строку дії" замінити словом "обмін";
 
978. 5) підпункт "е" пункту 6 статті 3 виключити;
 
   підпункт "е" виключити;
 
979. 6) у підпункті "ж" пункту 6 статті 3 слова "продовження строку дії" замінити словом "обмін";
 
   у абзаці першому підпункту "ж" слова "продовження строку дії" замінити словом "обмін";
 
980. 7) у підпункті "м" пункту 6 статті 3 слова "прописку громадян або" виключити;
 
   у підпункті "м" слова "прописку громадян або" виключити;
 
981. 8) у підпункті "н" пункту 6 статті слова "продовження строку дії" замінити словами "або обмін";
 
   у підпункті "н" слова "продовження строку дії" замінити словами "або обмін";
 
982. 9) у пункті 17 частини 1 статті 4 слова "паспорта громадянина України" замінити словом "паспортної картки"; доповнити пункт такими словами: „батьки новонароджених дітей - при отриманні на дитину паспортної картки";
 
   у частині першій статті 4:
у пункті 17 слова "паспорта громадянина України" замінити словами "паспортної картки чи паспорта громадяни на України" та доповнити словами "батьки новонароджених дітей - при отриманні на дитину паспортної картки";
 
983. 10) доповнити частину 1 статті 4 пунктом 49 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 49 такого змісту:
 
984. "49) громадяни - за отримання паспортної картки вперше".
 
   "49) громадяни - за отримання паспорта громадянина України чи паспортної картки вперше";
 
985. 11) статтю 6 доповнити абзацом третім наступного змісту:
 
      
986. "70% державного мита за дії, передбачені підпунктами "а", "б", "л" та "н" пункту 6 статті 3, направляються до спеціального фонду державного бюджету України і спрямовуються на створення та функціонування Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування (ДІС).»
 
-145- Баранов В.О.
Враховуючи викладене та відповідно до статті 93 Конституції України, пункту 4 частини першої статті 11, пункту 3 частини першої статті 12 Закону
України «Про статус народного депутата» прошу при доопрацюванні проекту Закону про документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України (реєстр. № 8507 від 13.05.2011) до другого читання врахувати наступну пропозицію:
- підпункт 11 пункту 35 статті 2 розділу ІV «Прикінцеве положення» законопроекту (щодо внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито») вилучити як такий, що не узгоджується із вимогами статті 95 Конституції України, статей 13, 29 Бюджетного кодекс України.
 
Враховано      
987. 36. Визнати такою, що втратила чинність Постанову Верховної Ради України «Про затвердження положень про паспорт громадянина України та свідоцтво про народження» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 37, ст.545).
 
-146- Шишкіна Е.В.
Х. Частину другу Розділу ІV Прикінцеві положення доповнити пунктом
37 такого змісту:
«37. - п.8 Порядку оформлення і видачі посвідки на постійне проживання, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України №1983 від 26.12.2002 р. викласти у наступній редакції:
п. 8 «Посвідка на постійне проживання видається строком на п'ять років».
 
Відхилено   36) У тексті закону України «Про вибори народних депутатів України» (Відомості Верховної Ради України, 2004, N 27-28, ст. 366) слово „паспорт» замінити словами „паспортна карка чи паспорт громадянина України» у відповідних відмінках та числах.
 
    -147- Грицак В.М.
Пропоную доповнити Прикінцеві положення наступним пунктом.
«У Законі України «Про вибори народних депутатів України» слово паспорт замінити словами паспортна карка чи паспорт» у відповідних відмінках та числах».
 
Враховано    
988. ІІІ. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
   4. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
989. підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом
 
   підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом
 
990. прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
 
   прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
 
991. привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
 
992. забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
 
   забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
 
993. забезпечити приведення міністерствами, іншими органами виконавчої влади України їхніх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.
 
   забезпечити приведення міністерствами, іншими органами виконавчої влади України їхніх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.
 
994. Розділ V. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Розділ V. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
995. 1. Документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус, видані до набрання чинності цим Законом крім посвідчень водія, є чинними до закінчення строку їх дії та не підлягають обов’язковій заміні.
 
   1. Документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус, видані до набрання чинності цим Законом, є чинними до закінчення строку їх дії та не підлягають обов’язковій заміні.
 
996. Посвідчення водія, що були видані з використанням зразка бланка затвердженого органом виконавчої влади Союзу Радянських Соціалістичних Республік, припиняють свою дію з 1 січня 2014 року.
 
   Посвідчення водія, що були видані з використанням зразка бланка затвердженого органом виконавчої влади Союзу Радянських Соціалістичних Республік, припиняють свою дію з 1 січня 2014 року.
 
997. 2. Посвідчення громадянина України та Паспортні картки в обов’язковому порядку отримуються громадянами народженими після 31 грудня 2011 року.
 
-148- Коновалюк В.І.
У пункті 2 Розділу V. Перехідні положення слова «Посвідчення громадянина України та» вилучити.
 
Враховано   2. Паспорт громадянина України видається до 01січня 2012 року.
Паспортні картки в обов’язковому порядку отримуються громадянами, народженими після 31 грудня 2011 року.
 
998. 3. Норми законів України та інших нормативно-правових актів, що стосуються технічного опису та порядку впровадження документів, що передбачені цим Законом, діють в тій частині, що не суперечить положенням цього Закону.
 
-149- Грицак В.М.
Пропоную частину 3 Перехідних положень вилучити.
 
Враховано      
999. 3. Встановити, що за видачу громадянам паспортної картки вперше державне мито не стягується.

   3. Встановити, що за видачу громадянам паспортної картки вперше державне мито не стягується.