Кількість абзаців - 75 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення управління об'єктами державної власності (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законів України
щодо вдосконалення управління об’єктами державної власності
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення управління об’єктами державної власності
 
3.

 
-1- Бондар О.М.
Внести до проекту техніко-юридичні виправлення
 
Враховано      
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
6. 1. У другому реченні частини четвертої статті 11 Закону України «Про заставу» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 47, ст. 642; 1994 р., № 27, ст. 223) слова «із засновником цього товариства» замінити словами «з органом, який здійснює управління корпоративними правами держави в цьому товаристві,».
 
-2- Осика С.Г.
Зміни до Закону України «Про заставу» викласти в такій редакції:
1.) У Законі України «Про заставу» (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 47, ст. 642) в абзаці четвертому статті 11 слова «засновником цього товариства» замінити словами «органом, який здійснює управління корпоративними правами держави в цьому товаристві».
 
Враховано   1. У Законі України «Про заставу» (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 47, ст. 642) в абзаці четвертому статті 11 слова «засновником цього товариства» замінити словами «органом, який здійснює управління корпоративними правами держави в цьому товаристві».
 
7. 2. У статті 6 Закону України «Про холдингові компанії в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 34, ст. 291; 2011 р., № 28, ст. 252):
 
-3- Осика С.Г.
Зміни до Закону України «Про холдингові компанії в Україні» викласти в такій редакції:
2.) У Законі України «Про холдингові компанії в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2006, № 34, ст. 2:
1) у статті 1:
частину першу доповнити абзацом третім такого змісту:
«Державна керуюча холдингова компанія – державна холдингова компанія, корпоративним підприємством якої може бути інша державна холдингова компанія чи господарське товариство, холдинговий корпоративний пакет акцій (часток, паїв) якого належить державі;»
У зв’язку з цим абзаци третій-п’ятий вважати абзацами четвертим-шостим;
у абаці шостому після слів «корпоративного підприємства» доповнити словами «холдингової компанії»;
2) у статті 2:
у частині першій слово «господарські» замінити словом «акціонерні»;
частину другу викласти у такій редакції:
«2. Порядок утворення, діяльності і ліквідації холдингових компаній регулюється Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України "Про акціонерні товариства" в частині, що не суперечить цьому Закону»;
3) у статті 6:
частину сьому викласти у такій редакції:
«7. Порядок утворення державних холдингових компаній затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади з питань економіки»;
частину одинадцяту викласти у такій редакції:
«11. Державна холдингова компанія може бути корпоративним підприємством лише Державної керуючої холдингової компанії».
4) доповнити закон новою статтею 7-1 такого змісту:
«Стаття 7-1. Особливості утворення та діяльності Державної керуючої холдингової компанії
1. Засновником та єдиним акціонером Державної керуючої холдингової компанії є держава в особі Кабінету Міністрів України.
2. Статутний капітал Державної керуючої холдингової компанії формується за рахунок належних державі акцій державних холдингових компаній, часток (паїв) держави у статутних капіталах господарських товариств, а також додаткових вкладів у формі майна, коштів та нематеріальних активів, необхідних для забезпечення її діяльності.
3. Здійснюючи повноваження щодо реалізації прав держави як власника, Кабінет Міністрів України:
1) затверджує статут Державної керуючої холдингової компанії та вносить до нього зміни;
2) приймає рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу Державної керуючої холдингової компанії;
3) затверджує положення про наглядову раду, правління та ревізійну комісію Державної керуючої холдингової компанії та вносить до них зміни;
4) обирає членів наглядової ради Державної керуючої холдингової компанії, затверджує умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлює розмір їх винагороди, визначає особу, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради;
5) приймає рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Державної керуючої холдингової компанії;
6) обирає голову правління Державної керуючої холдингової компанії та достроково припиняє його повноваження;
7) погоджує рішення про створення, реорганізацію і ліквідацію корпоративних підприємств Державної керуючої холдингової компанії;
8) затверджує річний фінансовий план Державної керуючої холдингової компанії, вносить в нього зміни та доповнення;
9) затверджує річний звіт Державної керуючої холдингової компанії;
10) затверджує висновки ревізійної комісії Державної керуючої холдингової компанії;
11) приймає рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії Державної керуючої холдингової компанії;
12) приймає рішення про реорганізацію чи ліквідацію Державної керуючої холдингової компанії.
4. З метою захисту прав держави, як власника, у Державній керуючій холдинговій компанії створюється наглядова рада.
Наглядова рада обирається у кількості семи осіб. Персональний склад Наглядової ради затверджується Кабінетом Міністрів України.
Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її загального складу, Кабінет Міністрів України протягом одного місяця має обрати решту членів Наглядової ради.
Члени наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Вимоги до членів наглядової ради встановлюються законом, статутом та положенням про наглядову раду Державної керуючої холдингової компанії.
Кандидати в члени наглядової ради і члени наглядової ради повинні мати повну вищу освіту, досвід роботи на керівних посадах не менше п’яти років упродовж останніх десяти років.
5. До виключної компетенції Наглядової ради належить:
1) визначення пріоритетних напрямів діяльності (розвитку), стратегічних цілей Державної керуючої холдингової компанії;
2) прийняття рішення про створення, реорганізацію і ліквідацію корпоративних підприємств Державної керуючої холдингової компанії;
3) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Державної керуючої холдингової компанії;
4) обрання Голови Наглядової ради з числа її членів;
5) прийняття рішень про кількісний склад правління та ревізійної комісії Державної керуючої холдингової компанії;
6) обрання членів правління Державної керуючої холдингової компанії за поданням голови Правління та дострокове припинення їх повноважень;
7) затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами правління Державної керуючої холдингової компанії, встановлення розміру їх винагороди;
8) обрання членів ревізійної комісії Державної керуючої холдингової компанії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
9) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить понад 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Державної керуючої холдингової компанії, а також правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;
10) прийняття рішень про збільшення зобов’язань Державної керуючої холдингової компанії на величину, що перевищує десять відсотків його статутного капіталу;
11) прийняття рішень про придбання Державною керуючою холдинговою компанією десяти і більше відсотків акцій (часток, паїв) у статному капіталі інших юридичних осіб;
12) оцінка виконання основних показників стратегії розвитку Державної керуючої холдингової компанії;
13) затвердження річної фінансової звітності Державної керуючої холдингової компанії;
14) прийняття рішення про частину чистого прибутку Державної керуючої холдингової компанії, яка за підсумками календарного року має бути спрямована на виплату дивідендів;
15) вирішення інших питань, віднесених законом до компетенції наглядової ради.
6. Повноважні представники держави голосують на засіданні наглядової ради Державної керуючої холдингової компанії відповідно до завдань щодо голосування з кожного питання, внесеного до порядку денного, наданих органами державної влади, які вони представляють.
7. Виконавчим органом Державної керуючої холдингової компанії є правління.
До компетенції правління належить:
1) розробка проекту пріоритетних напрямів діяльності (розвитку) Державної керуючої холдингової компанії, його стратегічних цілей (цілей розвитку) та їх подання для затвердження наглядові раді;
2) підготовка фінансового плану Державної керуючої холдингової компанії;
3) реалізація права акціонера стосовно корпоративних підприємств Державної керуючої холдингової компанії;
4) затвердження структури і штатного розпису апарату Державної керуючої холдингової компанії з урахуванням затвердженою наглядовою радою загальної чисельності працівників Державної керуючої холдингової компанії;
5) розгляд і подання Кабінету Міністрів України та наглядовій раді річного звіту і балансу Державної керуючої холдингової компанії, а також інформації про діяльність корпоративних підприємств та відокремлених структурних підрозділів Державної керуючої холдингової компанії;
6) ініціювання створення корпоративних підприємств Державної керуючої холдингової компанії, розроблення проектів їх установчих документів;
7) внесення наглядовій раді пропозиції про реорганізацію і ліквідацію корпоративних підприємств;
8) затвердження статутів корпоративних підприємств Державної керуючої холдингової компанії та здійснення контролю за їх дотриманням;
9) прийняття рішень про кількісний склад наглядових рад та правлінь корпоративних підприємств Державної керуючої холдингової компанії, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з їх членами, та встановлення розміру їх винагороди;
10) обрання голів наглядових рад корпоративних підприємств Державної керуючої холдингової компанії з числа членів правління Державної керуючої холдингової компанії, прийняття рішень про припинення їх повноважень;
11) обрання членів наглядових рад корпоративних підприємств Державної керуючої холдингової компанії з числа керівників самостійних структурних підрозділів апарату Державної керуючої холдингової компанії, представників органів виконавчої влади та громадськості, прийняття рішень про припинення їх повноважень;
12) внесення пропозиції наглядовим радам корпоративних підприємств Державної керуючої холдингової компанії щодо кандидатур членів їх правлінь;
13) погодження проектів пріоритетних напрямів діяльності (розвитку) корпоративних підприємств Державної керуючої холдингової компанії, їх стратегічних цілей (стратегій розвитку);
14) затвердження річних фінансових та інвестиційних планів, а також інвестиційних планів на середньострокову перспективу (3-5 років) корпоративних підприємств Державної керуючої холдингової компанії та здійснення контролю за їх виконанням у встановленому порядку;
15) координація реалізації спільних проектів корпоративних підприємств Державної керуючої холдингової компанії;
16) координація фінансової діяльності корпоративних підприємств Державної керуючої холдингової компанії;
17) проведення моніторингу фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів корпоративних підприємств Державної керуючої холдингової компанії;
18) забезпечення проведення щорічних аудиторських перевірок корпоративних підприємств Державної керуючої холдингової компанії;
19) розгляд матеріалів, складених за результатами перевірок (ревізій) фінансово-господарської діяльності Державної керуючої холдингової компанії та його корпоративних підприємств, а також звітів керівників корпоративних підприємств, прийняття рішень за його результатами;
20) забезпечення надання розпоряднику Єдиного реєстру об'єктів державної власності інформації про наявність і поточний стан майна об'єктів державної власності та будь-які зміни в їх стані;
21) забезпечення проведення інвентаризації майна корпоративних підприємств Державної керуючої холдингової компанії відповідно до визначеного Кабінетом Міністрів України порядку;
22) забезпечення проведення екологічного аудиту корпоративних підприємств Державної керуючої холдингової компанії;
23) надання орендодавцям об'єктів державної власності згоди на оренду державного майна і пропозицій щодо умов договору оренди, які мають забезпечувати ефективне використання орендованого майна;
24) забезпечення управління і збереження матеріальних носіїв секретної інформації та здійснення заходів щодо охорони державної таємниці.
Правління вирішує також інші питання діяльності Державної керуючої холдингової компанії, крім тих, що віднесені законом до компетенції Кабінету Міністрів України та наглядової ради.
8. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Державної керуючої холдингової компанії створюється Ревізійна комісія. До складу Ревізійної комісії мають входити представники Міністерства фінансів України та аудитори».
 
Враховано   2. У Законі України «Про холдингові компанії в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2006, № 34, ст. 2:
1) у статті 1:
частину першу доповнити абзацом третім такого змісту:
«Державна керуюча холдингова компанія – державна холдингова компанія, корпоративним підприємством якої може бути інша державна холдингова компанія чи господарське товариство, холдинговий корпоративний пакет акцій (часток, паїв) якого належить державі;»
У зв’язку з цим абзаци третій-п’ятий вважати абзацами четвертим-шостим;
у абаці шостому після слів «корпоративного підприємства» доповнити словами «холдингової компанії»;
2) у статті 2:
у частині першій слово «господарські» замінити словом «акціонерні»;
частину другу викласти у такій редакції:
«2. Порядок утворення, діяльності і ліквідації холдингових компаній регулюється Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України "Про акціонерні товариства" в частині, що не суперечить цьому Закону»;
 
8. 1) у частині шостій слова «та приватизації» і «та/або державний орган приватизації» виключити;
 
   3) у статті 6:
частину шосту викласти в такій редакції:
«6. Рішення про утворення державної холдингової компанії в процесі корпоратизації (приватизації) приймає орган, уповноважений управляти державним майном, за погодженням з Кабінетом Міністрів України»;
 
9. 2) у частині сьомій слова «та Фондом державного майна України» замінити словами «за поданням центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері управління державними корпоративними правами та майном».
 
-4- Шпенов Д.Ю.
Частину шосту статті 6 викласти в наступній редакцій: «6. Рішення про утворення державної холдингової компанії в процесі корпоратизації (приватизації) приймає орган, уповноважений управляти державним майном, за погодженням з Кабінетом Міністрів України.».
 
Враховано   частину сьому викласти у такій редакції:
«7. Порядок утворення державних холдингових компаній затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади з питань економіки»;
частину одинадцяту викласти у такій редакції:
«11. Державна холдингова компанія може бути корпоративним підприємством лише Державної керуючої холдингової компанії».
4) доповнити закон новою статтею 7-1 такого змісту:
«Стаття 7-1. Особливості утворення та діяльності Державної керуючої холдингової компанії
1. Засновником та єдиним акціонером Державної керуючої холдингової компанії є держава в особі Кабінету Міністрів України.
2. Статутний капітал Державної керуючої холдингової компанії формується за рахунок належних державі акцій державних холдингових компаній, часток (паїв) держави у статутних капіталах господарських товариств, а також додаткових вкладів у формі майна, коштів та нематеріальних активів, необхідних для забезпечення її діяльності.
3. Здійснюючи повноваження щодо реалізації прав держави як власника, Кабінет Міністрів України:
1) затверджує статут Державної керуючої холдингової компанії та вносить до нього зміни;
2) приймає рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу Державної керуючої холдингової компанії;
3) затверджує положення про наглядову раду, правління та ревізійну комісію Державної керуючої холдингової компанії та вносить до них зміни;
4) обирає членів наглядової ради Державної керуючої холдингової компанії, затверджує умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлює розмір їх винагороди, визначає особу, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради;
5) приймає рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Державної керуючої холдингової компанії;
6) обирає голову правління Державної керуючої холдингової компанії та достроково припиняє його повноваження;
7) погоджує рішення про створення, реорганізацію і ліквідацію корпоративних підприємств Державної керуючої холдингової компанії;
8) затверджує річний фінансовий план Державної керуючої холдингової компанії, вносить в нього зміни та доповнення;
9) затверджує річний звіт Державної керуючої холдингової компанії;
10) затверджує висновки ревізійної комісії Державної керуючої холдингової компанії;
11) приймає рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії Державної керуючої холдингової компанії;
12) приймає рішення про реорганізацію чи ліквідацію Державної керуючої холдингової компанії.
4. З метою захисту прав держави, як власника, у Державній керуючій холдинговій компанії створюється наглядова рада.
Наглядова рада обирається у кількості семи осіб. Персональний склад Наглядової ради затверджується Кабінетом Міністрів України.
Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її загального складу, Кабінет Міністрів України протягом одного місяця має обрати решту членів Наглядової ради.
Члени наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Вимоги до членів наглядової ради встановлюються законом, статутом та положенням про наглядову раду Державної керуючої холдингової компанії.
Кандидати в члени наглядової ради і члени наглядової ради повинні мати повну вищу освіту, досвід роботи на керівних посадах не менше п’яти років упродовж останніх десяти років.
5. До виключної компетенції Наглядової ради належить:
1) визначення пріоритетних напрямів діяльності (розвитку), стратегічних цілей Державної керуючої холдингової компанії;
2) прийняття рішення про створення, реорганізацію і ліквідацію корпоративних підприємств Державної керуючої холдингової компанії;
3) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Державної керуючої холдингової компанії;
4) обрання Голови Наглядової ради з числа її членів;
5) прийняття рішень про кількісний склад правління та ревізійної комісії Державної керуючої холдингової компанії;
6) обрання членів правління Державної керуючої холдингової компанії за поданням голови Правління та дострокове припинення їх повноважень;
7) затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами правління Державної керуючої холдингової компанії, встановлення розміру їх винагороди;
8) обрання членів ревізійної комісії Державної керуючої холдингової компанії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
9) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить понад 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Державної керуючої холдингової компанії, а також правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;
10) прийняття рішень про збільшення зобов’язань Державної керуючої холдингової компанії на величину, що перевищує десять відсотків його статутного капіталу;
11) прийняття рішень про придбання Державною керуючою холдинговою компанією десяти і більше відсотків акцій (часток, паїв) у статному капіталі інших юридичних осіб;
12) оцінка виконання основних показників стратегії розвитку Державної керуючої холдингової компанії;
13) затвердження річної фінансової звітності Державної керуючої холдингової компанії;
14) прийняття рішення про частину чистого прибутку Державної керуючої холдингової компанії, яка за підсумками календарного року має бути спрямована на виплату дивідендів;
15) вирішення інших питань, віднесених законом до компетенції наглядової ради.
6. Повноважні представники держави голосують на засіданні наглядової ради Державної керуючої холдингової компанії відповідно до завдань щодо голосування з кожного питання, внесеного до порядку денного, наданих органами державної влади, які вони представляють.
7. Виконавчим органом Державної керуючої холдингової компанії є правління.
До компетенції правління належить:
1) розробка проекту пріоритетних напрямів діяльності (розвитку) Державної керуючої холдингової компанії, його стратегічних цілей (цілей розвитку) та їх подання для затвердження наглядові раді;
2) підготовка фінансового плану Державної керуючої холдингової компанії;
3) реалізація права акціонера стосовно корпоративних підприємств Державної керуючої холдингової компанії;
4) затвердження структури і штатного розпису апарату Державної керуючої холдингової компанії з урахуванням затвердженою наглядовою радою загальної чисельності працівників Державної керуючої холдингової компанії;
5) розгляд і подання Кабінету Міністрів України та наглядовій раді річного звіту і балансу Державної керуючої холдингової компанії, а також інформації про діяльність корпоративних підприємств та відокремлених структурних підрозділів Державної керуючої холдингової компанії;
6) ініціювання створення корпоративних підприємств Державної керуючої холдингової компанії, розроблення проектів їх установчих документів;
7) внесення наглядовій раді пропозиції про реорганізацію і ліквідацію корпоративних підприємств;
8) затвердження статутів корпоративних підприємств Державної керуючої холдингової компанії та здійснення контролю за їх дотриманням;
9) прийняття рішень про кількісний склад наглядових рад та правлінь корпоративних підприємств Державної керуючої холдингової компанії, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з їх членами, та встановлення розміру їх винагороди;
10) обрання голів наглядових рад корпоративних підприємств Державної керуючої холдингової компанії з числа членів правління Державної керуючої холдингової компанії, прийняття рішень про припинення їх повноважень;
11) обрання членів наглядових рад корпоративних підприємств Державної керуючої холдингової компанії з числа керівників самостійних структурних підрозділів апарату Державної керуючої холдингової компанії, представників органів виконавчої влади та громадськості, прийняття рішень про припинення їх повноважень;
12) внесення пропозиції наглядовим радам корпоративних підприємств Державної керуючої холдингової компанії щодо кандидатур членів їх правлінь;
13) погодження проектів пріоритетних напрямів діяльності (розвитку) корпоративних підприємств Державної керуючої холдингової компанії, їх стратегічних цілей (стратегій розвитку);
14) затвердження річних фінансових та інвестиційних планів, а також інвестиційних планів на середньострокову перспективу (3-5 років) корпоративних підприємств Державної керуючої холдингової компанії та здійснення контролю за їх виконанням у встановленому порядку;
15) координація реалізації спільних проектів корпоративних підприємств Державної керуючої холдингової компанії;
16) координація фінансової діяльності корпоративних підприємств Державної керуючої холдингової компанії;
17) проведення моніторингу фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів корпоративних підприємств Державної керуючої холдингової компанії;
18) забезпечення проведення щорічних аудиторських перевірок корпоративних підприємств Державної керуючої холдингової компанії;
19) розгляд матеріалів, складених за результатами перевірок (ревізій) фінансово-господарської діяльності Державної керуючої холдингової компанії та його корпоративних підприємств, а також звітів керівників корпоративних підприємств, прийняття рішень за його результатами;
20) забезпечення надання розпоряднику Єдиного реєстру об'єктів державної власності інформації про наявність і поточний стан майна об'єктів державної власності та будь-які зміни в їх стані;
21) забезпечення проведення інвентаризації майна корпоративних підприємств Державної керуючої холдингової компанії відповідно до визначеного Кабінетом Міністрів України порядку;
22) забезпечення проведення екологічного аудиту корпоративних підприємств Державної керуючої холдингової компанії;
23) надання орендодавцям об'єктів державної власності згоди на оренду державного майна і пропозицій щодо умов договору оренди, які мають забезпечувати ефективне використання орендованого майна;
24) забезпечення управління і збереження матеріальних носіїв секретної інформації та здійснення заходів щодо охорони державної таємниці.
Правління вирішує також інші питання діяльності Державної керуючої холдингової компанії, крім тих, що віднесені законом до компетенції Кабінету Міністрів України та наглядової ради.
8. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Державної керуючої холдингової компанії створюється Ревізійна комісія. До складу Ревізійної комісії мають входити представники Міністерства фінансів України та аудитори».
 
    -5- Кармазін Ю.А.
У Законі України «Про холдингові компанії в Україні» у статті 6
частину шосту залишити у чинній редакції, а саме:
«6. Рішення про утворення державної холдингової компанії в процесі корпоратизації та приватизації приймає орган, уповноважений управляти державним майном, та/або державний орган приватизації за погодженням з Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано частково    
10. 3. У Законі України «Про управління об’єктами державної власності» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456; 2010 р., № 48, ст. 564; 2011 р., № 12, ст. 74, № 28, ст. 252, № 29, ст. 272, із змінами, внесеними Законами України від 12 травня 2011 року № 3322-VІ, від 7 липня 2011 року № 3610-VІ, від 8 липня 2011 року № 3686-VІ та від 8 вересня 2011 року № 3713-VІ):
 
-6- Осика С.Г.
Зміни до Закону України «Про управління об’єктами державної власності» викласти в такій редакції:
3.) У Законі України «Про управління об’єктами державної власності» (Відомості Верховної Ради України, 2006, № 46, ст. 456):
2) у статті 4:
у частині першій:
доповнити абзацом третім такого змісту:
«центральний орган виконавчої влади з питань економіки;»
У зв’язку з цим абзаци четвертий-дев’ятий вважати абзацами п’ятим-десятим;
після абзацу п’ятого доповнити абзацом шостим такого змісту:
«органи, що забезпечують діяльність Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України»;
У зв’язку з цим абзаци шостий-дев’ятий вважати абзацами сьомим-десятим;
абзац дев’ятий виключити;
додати нову частину другу такого змісту:
«2. Державна керуюча холдингова компанія має статус уповноваженого органу управління щодо об’єктів управління державної власності, що передані до її статутного капіталу та статутного капіталу її корпоративних підприємств»;
3) у частині другій статті 5:
пункти 3, 11-13 виключити;
у пункті 5 слова «центральні органи виконавчої влади» замінити словами «уповноважені органи управління»;
у пунктах 10 та 14 слова «Фонду державного майна України» замінити словами «центрального органу виконавчої влади з питань економіки»;
пункт 16 викласти у такій редакції:
«16) призначає позапланові ревізії та перевірки використання об’єктів управління державної власності та встановлює порядок їх проведення»;
у пункті 18:
підпункт г) викласти у такій редакції:
«г) конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки»;
підпункти д), е), ж), ї), й) виключити;
підпункт к) викласти у такій редакції:
«к) проведення щорічного державного фінансового аудиту діяльності суб’єктів господарювання державного сектору економіки»;
доповнити пункт новими підпунктами такого змісту:
«н) передачі повноважень з управління корпоративними правами держави відповідним суб’єктам управління;
о) перетворення державних підприємств у державні акціонерні товариства, сто відсотків акцій яких належать державі;
п) проведення конкурсу на право оренди державного майна;
р) здійснення витрат суб’єктами господарювання державного сектору економіки у разі незатвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому порядку»;
доповнити частину новим пунктом 18-1 такого змісту:
«18-1) затверджує методики:
оцінки об’єктів оренди, розрахунку, розподілу і використання плати за оренду (суборенду) державного майна;
оцінки майна;
розрахунку концесійних платежів»;
підпункт 21 виключити;
4) доповнити новою статтею 5-2 такого змісту:
«Стаття 5-2 Повноваження центрального органу виконавчої влади
з питань економіки
1. Центральний орган виконавчої влади з питань економіки відповідно до покладених на нього завдань у сфері управління об’єктами державної власності:
1) забезпечує формування державної політики, визначення загальних принципів та пріоритетних напрямів розвитку у сфері управління об'єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами держави;
2) визначає критерії ефективності управління корпоративними правами держави;
3) разом з Міністерством фінансів забезпечує формування та реалізацію державної дивідендної політики в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
4) здійснює методологічне та, у межах власних повноважень, нормативно-правове забезпечення питань управління об'єктами державної власності, зокрема щодо:
- інвентаризації та обліку об'єктів державної власності;
- оцінки ефективності управління об'єктами державної власності;
- оцінки рівня кваліфікації керівників підприємств державного сектору економіки;
- спільної діяльності, де однією із сторін є підприємства державного сектору економіки;
- управління корпоративними правами держави, зокрема забезпечення її представництва в органах управління господарських товариств, у статутних капіталах яких є державні корпоративні права;
- єдиного моніторингу ефективності управління об'єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами держави;
- захисту майнових прав держави;
5) отримує за затвердженою ним формою від органів управління інформацію про:
фінансово-господарську діяльність кожного окремого суб’єкта господарювання державного сектору економіки, що перебуває в сфері їх управління;
стан об’єктів державної власності, в тому числі корпоративних прав держави, що перебувають в їх управлінні;
6) забезпечує координацію діяльності щодо підвищення професійного рівня посадових осіб уповноважених органів управління, які виконують функції з управління корпоративними правами держави;
7) здійснює контроль за виконанням суб'єктами управління функцій з управління об'єктами державної власності шляхом проведення єдиного моніторингу ефективності управління об'єктами державної власності;
8) узагальнює практику застосування законодавства з питань управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави, подає відповідні висновки і пропозиції на розгляд Кабінетові Міністрів України;
9) розробляє та вносить в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів проекти законів України та актів Кабінету Міністрів України з питань управління об’єктами державної власності;
10) формує за пропозицією суб'єктів управління перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації;
11) формує за пропозицією уповноважених органів управління переліки державних підприємств, що підлягають корпоратизації, та затверджує графіки її проведення;
12) формує за пропозицією уповноважених органів управління пропозиції щодо критеріїв віднесення підприємств до тих, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, та пропозиції щодо переліку таких підприємств;
13) подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо закріплення в державній власності пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі корпоратизації та приватизації, доцільності їх відчуження або придбання державою відповідних пакетів акцій (часток) в інших власників та акцій додаткової емісії в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
#102075
5) у статті 6:
у частині першій:
пункт 4 викласти у такій редакції:
«4) призначають на посаду та звільняють з посади керівників державних підприємств, установ, організацій та господарських структур, укладають і розривають з ними контракти, здійснюють контроль за дотриманням їх вимог»;
пункт 5 викласти у такій редакції:
«5) розробляють та затверджують стратегічні плани розвитку державних підприємств, державних акціонерних товариств і господарських структур, управління корпоративними правами або контроль за діяльністю яких вони здійснюють, та здійснюють контроль за їх виконанням»;
пункт 7 після слова «управління» доповнити словами «та вживають заходів до поліпшення їх роботи»;
пункт 8 доповнити реченням такого змісту:
«У разі зміни керівника державного підприємства і господарської структури забезпечують проведення ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства і господарської структури в порядку, передбаченому законом»;
пункти 9 та 14 виключити;
пункт 10 викласти у такій редакції:
«10) передають функції з управління об'єктами державної власності господарським структурам та здійснюють контроль за діяльністю господарських структур»;
доповнити пунктом 14? такого змісту:
«14?) визначають осіб, які представляють державу в органах управління господарських товариств, корпоративні права держави яких перебувають у їх управлінні, (далі - повноважний представник держави) та забезпечують їх обрання (призначення), укладають з ними договори доручення, дають доручення для голосування з питань порядку денного загальних зборів»;
пункт 16 викласти у такій редакції:
«16) здійснюють управління державним майном, що не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі корпоратизації або перетворення державних підприємств у державні акціонерні товариства, 100 відсотків акцій яких належать державі, приймають рішення про подальше використання цього майна (крім матеріальних носіїв секретної інформації), у тому числі об’єктів, які не підлягають приватизації»;
доповнити пунктами 16?-16? такого змісту:
«16?) передають на договірних засадах (у тому числі на умовах договору безоплатного зберігання) державне майно, яке у процесі корпоратизації або перетворення державних підприємств у державні акціонерні товариства, 100 відсотків акцій яких належать державі, не увійшло до статутних капіталів господарських товариств та яке не підлягає приватизації, іншим суб’єктам господарювання у разі ліквідації балансоутримувача цього майна або його відсутності;
16?) приймають рішення про утворення суб’єктів господарювання державної форми власності, на баланс яких передається державне майно, що не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, що ліквідовані, і яке залишилося без балансоутримувача»;
пункт 20 викласти у такій редакції:
«20) погоджують підприємствам, установам, організаціям, що належать до сфери їх управління, а також господарським товариствам, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, повноваження з управління корпоративними правами держави яких він здійснює, договори про спільну діяльність, договори комісії, доручення та управління майном, зміни до них, та контролюють виконання умов цих договорів»;
у пункті 21 слова «державних підприємств, установ та організацій» замінити словами «суб’єктів господарювання державного сектору економіки»;
у пункті 23 слова «інформації про наявність і поточний стан майна об'єктів державної власності та будь-які зміни в їх стані» замінити словами «відомостей про об’єкти державної власності для формування і ведення зазначеного реєстру»;
доповнити частину новим пунктом 231такого змісту:
«23?) надають центральному органу виконавчої влади з питань економіки за затвердженою ним формою інформацію про:
фінансово-господарську діяльність кожного окремого суб’єкта господарювання державного сектору економіки, який перебуває в сфері його управління;
стан об’єктів державної власності, зокрема корпоративних прав держави, що перебувають в його управлінні»;
пункт 25 після слова «підприємств» доповнити словами «установ, організацій»;
у пункті 27 слова «виконавчих органів» замінити словами «органів управління»;
пункт 28 після слова «підприємств» доповнити словами «державних установ, організацій та об’єктів нерухомості (будівлі, споруди), що не увійшли до статутних капіталів господарських товариств, утворених у процесі корпоратизації державних підприємств»;
пункт 34 викласти у такій редакції:
«34) здійснює визначені законодавством повноваження під час провадження справ про банкрутство державних підприємств та господарських організацій з корпоративними правами держави, що перебувають у їх управлінні»;
пункти 36 та 37 виключити;
доповнити статтю новими частинами другою та третьою такого змісту:
«2. Органи, що забезпечують діяльність Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, відповідно до покладених на них завдань виконують функції з управління державним майном, передбачені частиною першою цієї статті, за винятком повноважень щодо господарських структур.
3. Державна керуюча холдингова компанія наділена всіма правами уповноваженого органу управління, визначеними цим та іншими законами, за виключенням повноважень передбачених пунктами 12, 14-20, 22, 33-34 частини першої цієї статті»;
6) у частині першій статті 7:
підпункт ж) пункту першого виключити;
підпункт ї) пункту першого викласти у такій редакції:
«ї) погоджує державним підприємствам, установам, організаціям, а також господарським товариствам, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, договори про спільну діяльність, договори комісії, доручення та управління майном, зміни до них»;
підпункти в), ґ) – з), і), й), к) пункту третього виключити;
у підпункті ї) пункту третього слова «та державними контролерами господарських організацій» виключити;
7) частину другу статті 8 викласти у такій редакції:
«2. Національна академія наук України, галузеві академії наук, яким державне майно передано в безстрокове безоплатне користування, виконують щодо цього майна функції, передбачені пунктами 1, 3-12, 14, 15, 18 - 38 статті 6 цього Закону, за винятком повноважень, що стосуються утворення господарських структур»;
8) у статті 9:
у частині першій:
у пунктах першому та третьому слова «державних акціонерних товариств» замінити словами «господарських товариств, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків»;
доповнити пунктом п’ятим такого змісту:
«5) здійснюють щодо державного майна, переданого їм в управління, повноваження, зазначені в пунктах 11 і 25 частини першої статті 6 цього Закону»;
9) статтю 10 виключити;
10) у статті 11:
у назві статті слова «корпоративними правами держави» замінити словами «об’єктами державної власності»;
у частині першій слова «відповідно до цього Закону» виключити;
доповнити частину першу абзацом другим такого змісту:
«Державне акціонерне товариство, утворене у процесі перетворення державного підприємства, 100 відсотків акцій якого належать державі, не має права безоплатно передавати закріплене за ним майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законом. Відчужувати майно, що належить до основних фондів, державне акціонерне товариство має право лише за попередньою згодою органу, який здійснює управління корпоративними правами держави, і лише на конкурентних засадах, якщо інше не встановлено законом. Розпоряджатися в інший спосіб майном, що належить до основних фондів, державне акціонерне товариство має право лише у межах повноважень та у спосіб, що передбачені законом»;
частину другу виключити;
частину третю викласти у такій редакції:
«3. Управління господарськими організаціями, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, здійснюється суб’єктами управління об’єктами державної власності шляхом визначення повноважних представників держави. Із повноважним представником держави укладається договір доручення»;
у частині п’ятій:
у абзаці першому після слова «дивідендів» доповнити словами «згідно з порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів України»;
доповнити абзацом другим такого змісту:
«Частина чистого прибутку Державної керуючої холдингової компанії, яка за підсумками календарного року має бути спрямована на виплату дивідендів, визначається її Наглядовою радою»;
У зв’язку з цим абзаци другий-сьомий вважати абзацами третім-восьмим;
в абзаці сьомому слова «Фондом державного майна України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади з управління питань економіки»;
у частині шостій слово «вторинної» замінити словом «додаткової»;
частину дев’яту викласти у такій редакції:
«9. Нерухоме майно об’єктів державної власності, що не підлягають приватизації, не може бути відчужене, вилучене, передане до статутного капіталу господарських організацій, і щодо такого майна не можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути їх відчуження.
Зазначені обмеження не поширюються на рішення органів управління господарських товариств, Фонду державного майна України або уповноважених органів управління про передачу об’єктів соціальної сфери, гуртожитків та об’єктів незавершеного капітального будівництва до комунальної власності»;
у частині одинадцятій після слова «представників» доповнити словами «Фонду державного майна України або»;
у частинах дванадцятій та тринадцятій після слова «представник» доповнити словами «Фонду державного майна України або», а слова «уповноваженої особи» виключити;
у частині чотирнадцятій після слова «наданих» доповнити словами «Фонду державного майна України або», а слова «уповноваженою особою» виключити;
у частині шістнадцятій:
у абзаці першому після слова «акцій» доповнити словом «повноважний»;
у абзаці другому слова «у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку» виключити;
доповнити частину абзацом третім такого змісту:
«Про проведення загальних зборів учасників господарського товариства виконавчий орган такого товариства зобов’язаний письмово повідомити Фонд державного майна України або уповноважений орган управління відповідно до закону»;
частину сімнадцяту виключити;
частину вісімнадцяту викласти у такій редакції:
«18. Мирова угода та план санації в процедурі банкрутства господарських організацій з корпоративними правами держави понад 25 відсотків їх статутного капіталу погоджуються з відповідним суб’єктом управління, центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації політики з питань банкрутства, Фондом державного майна України (стосовно господарської організації, яка перебуває в процесі приватизації);
у частині дев’ятнадцятій слова «господарських організацій» замінити словами «державних підприємств та господарських товариств»;
частину двадцяту виключити.
11) у статті 12:
частину другу викласти у такій редакції:
«2. Реєстр формується Фондом державного майна України на базі даних Державного реєстру прав на нерухоме майно за участю центральних органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів, з питань статистики, Державної податкової служби України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України, інших суб’єктів управління на єдиних методологічних засадах інформаційних систем в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України»;
у частині шостій слова «в тому числі за рахунок коштів, отриманих від приватизації державного майна» виключити;
12) частину третю статті 13 викласти у такій редакції:
«2. Вимоги щодо організації та здійснення заходів охорони об'єктів державної власності визначають спільно відповідні суб’єкти управління та Міністерство внутрішніх справ України»;
13) доповнити статтю 14 частиною другою такого змісту:
«2. Винагорода керівнику державного підприємства не виплачується у разі порушення вимог установленого порядку затвердження/погодження фінансового плану підприємства»;
14) частину першу статті 15 виключити;
15) у статті 16:
у частині першій після слів «Фонд державного майна України» доповнити словами «центральний орган виконавчої влади з питань економіки»;
у частині третій слова «та уповноважені особи виключити», слова «Фонду державного майна України» замінити словами «центральному органу виконавчої влади з питань економіки»;
у частині четвертій слова «Фонд державного майна України» замінити словами «центральний орган виконавчої влади з питань економіки»;
частину п’яту виключити;
частину шосту викласти у такій редакції:
«6. Суб’єкти управління, визначені цим Законом, подають центральному органу виконавчої влади з питань економіки за затвердженою ним формою:
зведену інформацію щодо показників фінансового плану підприємств, що перебувають в сфері їх управління до 1 вересня року, що передує планованому, а щодо їх виконання - до 1 квітня року, що настає за звітним;
інформацію про:
фінансово-господарську діяльність кожного окремого суб’єкта господарювання державного сектору економіки, що перебуває в сфері їх управління;
стан об’єктів державної власності, в тому числі корпоративних прав держави, що перебувають в їх управлінні;
виконання стратегічних планів розвитку державних підприємств, державних акціонерних товариств і господарських структур, управління корпоративними правами або контроль за діяльністю яких вони здійснюють»;
у частині сьомій слова «державний аудит» замінити словами «державний фінансовий аудит діяльності»;
 
Враховано   3. У Законі України «Про управління об’єктами державної власності» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456; 2010 р., № 48, ст. 564; 2011 р., № 12, ст. 74, № 28, ст. 252, № 29, ст. 272, із змінами, внесеними Законами України від 12 травня 2011 року № 3322-VІ, від 7 липня 2011 року № 3610-VІ, від 8 липня 2011 року № 3686-VІ та від 8 вересня 2011 року № 3713-VІ):
1) у абзаці шостому частини першої статті 3 слова «управління яким здійснюється в порядку, визначеному окремими законами» виключити;
 
11. 1) у статті 4:
 
   2) у статті 4:
 
12. частину першу після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   у частині першій:
доповнити абзацами третім та четвертим такого змісту:
 
13. «центральний орган виконавчої влади з управління державними корпоративними правами та майном;».
 
   «центральний орган виконавчої влади з питань економіки;
центральний орган виконавчої влади з управління державними корпоративними правами та майном».
 
14. У зв’язку з цим абзаци третій — восьмий вважати відповідно абзацами четвертим — дев’ятим;
 
   У зв’язку з цим абзаци третій, четвертий — восьмий вважати відповідно абзацами п’ятим — десятим;
після абзацу п’ятого доповнити абзацом шостим такого змісту:
«органи, що забезпечують діяльність Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України»;
У зв’язку з цим абзаци шостий-дев’ятий вважати абзацами сьомим-десятим;
абзац дев’ятий виключити;
додати нову частину другу такого змісту:
«2. Державна керуюча холдингова компанія має статус уповноваженого органу управління щодо об’єктів управління державної власності, що передані до її статутного капіталу та статутного капіталу її корпоративних підприємств»;
3) у частині другій статті 5:
пункти 3, 11-13 виключити;
у пункті 5 слова «центральні органи виконавчої влади» замінити словами «уповноважені органи управління»;
у пунктах 10 та 14 слова «Фонду державного майна України» замінити словами «центрального органу виконавчої влади з питань економіки»;
пункт 16 викласти у такій редакції:
«16) призначає позапланові ревізії та перевірки використання об’єктів управління державної власності та встановлює порядок їх проведення»;
у пункті 18:
підпункт г) викласти у такій редакції:
«г) конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки»;
 
15. 2) підпункт «е» пункту 18 статті 5 виключити.
 
   підпункти д), е), ж), ї), й) виключити;
підпункт к) викласти у такій редакції:
«к) проведення щорічного державного фінансового аудиту діяльності суб’єктів господарювання державного сектору економіки»;
доповнити пункт новими підпунктами такого змісту:
«н) передачі повноважень з управління корпоративними правами держави відповідним суб’єктам управління;
о) перетворення державних підприємств у державні акціонерні товариства, сто відсотків акцій яких належать державі;
п) проведення конкурсу на право оренди державного майна;
р) здійснення витрат суб’єктами господарювання державного сектору економіки у разі не затвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому порядку»;
доповнити частину новим пунктом 18-1 такого змісту:
«18-1) затверджує методики:
оцінки об’єктів оренди, розрахунку, розподілу і використання плати за оренду (суборенду) державного майна;
оцінки майна;
розрахунку концесійних платежів»;
підпункт 21 виключити;
 
16. 3) доповнити Закон статтею 5-1 такого змісту:
 
   3) доповнити Закон статтею 5-1 такого змісту:
 
17. «Стаття 5-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади з управління державними корпоративними правами та майном
 
   «Стаття 5-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади з управління державними корпоративними правами та майном
 
18. 1. Центральний орган виконавчої влади з управління державними корпоративними правами та майном відповідно до покладених на нього завдань:
 
   1. Центральний орган виконавчої влади з управління державними корпоративними правами та майном відповідно до покладених на нього завдань:
 
19. 1) здійснює управління об’єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави, які належать до сфери його управління;
 
   1) здійснює управління об’єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави, які належать до сфери його управління;
 
20. 2) готує пропозиції щодо закріплення в державній власності пакетів акцій публічних акціонерних товариств, створених у процесі корпоратизації та приватизації, доцільності їх відчуження або придбання державою відповідних пакетів акцій (часток) в інших власників та акцій додаткової емісії для подальшого їх подання центральним органом виконавчої влади з питань економіки Кабінетові Міністрів України;
 
-7- Корж П.П.
У абзаці п'ятому пункту 3) статті 3 розділу І проекту закону фразу «створених у процесі корпоратизації та приватизації» замінити на фразу «що належать до сфери його управління».
 
Враховано   2) готує пропозиції щодо закріплення в державній власності пакетів акцій публічних акціонерних товариств, що належать до сфери його управління, доцільності їх відчуження або придбання державою відповідних пакетів акцій (часток) в інших власників та акцій додаткової емісії для подальшого їх подання центральним органом виконавчої влади з питань економіки Кабінетові Міністрів України;
 
    -8- Кармазін Ю.А.
У Законі України «Про управління об'єктами державної власності»:
1) у статті 5-1 у частині першій:
- виключити пункт 2, а саме:
«2) готує пропозиції щодо закріплення в державній власності пакетів акцій публічних акціонерних товариств, створених у процесі корпоратизації та приватизації, доцільності їх відчуження або придбання державою відповідних пакетів акцій (часток) в інших власників та акцій додаткової емісії для подальшого їх подання центральним органом виконавчої влади з питань економіки Кабінетові Міністрів України;»
 
Відхилено    
21. 3) здійснює контроль та проводить аналіз результатів діяльності державних підприємств (у тому числі ефективності використання державного майна), господарських товариств, у статутному капіталі яких є державна частка, що належать до сфери його управління, та розробляє механізми підвищення ефективності їх роботи;
 
   3) здійснює контроль та проводить аналіз результатів діяльності державних підприємств (у тому числі ефективності використання державного майна), господарських товариств, у статутному капіталі яких є державна частка, що належать до сфери його управління, та розробляє механізми підвищення ефективності їх роботи;
 
22. 4) бере участь у підготовці пропозицій центральному органу виконавчої влади з питань економіки та Міністерству фінансів України щодо формування дивідендної політики та забезпечує її реалізацію в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 
   4) бере участь у підготовці пропозицій центральному органу виконавчої влади з питань економіки та Міністерству фінансів України щодо формування дивідендної політики та забезпечує її реалізацію в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 
23. 5) проводить відповідно до законодавства конкурси щодо визначення уповноважених осіб, яким передаються функції з управління корпоративними правами держави, та укладає з ними відповідні договори;
 
-9- Бондар О.М.
У Законі України «Про управління об'єктами державної власності»:
у пункті 5 частини 1 статті 5-1 після слів «яким передаються функції з управління корпоративними правами держави» доповнити словами «що належить до сфери його управління» далі за текстом;
 
Враховано   5) проводить відповідно до законодавства конкурси щодо визначення уповноважених осіб, яким передаються функції з управління корпоративними правами держави, що належить до сфери його управління та укладає з ними відповідні договори;
 
24. 6) призначає відповідно до законодавства представників держави в органи управління господарських організацій, корпоративні права держави яких перебувають у його управлінні, укладає з ними договори доручення, дає доручення для голосування з питань порядку денного загальних зборів;
 
-10- Бондар О.М.
У Законі України «Про управління об'єктами державної власності»:
пункт 6 частини 1 статті 5-1 доповнити словами «та засідань наглядових рад»;
 
Враховано   6) призначає відповідно до законодавства представників держави в органи управління господарських організацій, корпоративні права держави яких перебувають у його управлінні, укладає з ними договори доручення, дає доручення для голосування з питань порядку денного загальних зборів та засідань наглядових рад;
 
25. 7) здійснює контроль за виконанням умов контрактів керівниками виконавчих органів господарських організацій, які перебувають у його управлінні;
 
   7) здійснює контроль за виконанням умов контрактів керівниками виконавчих органів господарських організацій, які перебувають у його управлінні;
 
26. 8) забезпечує координацію діяльності з підвищення професійного рівня посадових осіб уповноважених органів управління, які виконують функції з управління корпоративними правами держави, та уповноважених осіб;
 
-11- Бондар О.М.
У Законі України «Про управління об'єктами державної власності»:
у пункті 8 частини 1 статті 5-1 після слова забезпечує доповнити словами «за участю Фонду державного майна» далі за текстом; а у пункті 13 після слів
«господарських товариств» доповнити словами «що належить до сфери його управління та» далі за текстом.
 
Враховано   8) забезпечує, за участю Фонду державного майна координацію діяльності з підвищення професійного рівня посадових осіб уповноважених органів управління, які виконують функції з управління корпоративними правами держави, та уповноважених осіб;
 
27. 9) розробляє та затверджує стратегічні плани розвитку державних підприємств, державних акціонерних товариств і господарських структур, управління корпоративними правами або контроль за діяльністю яких він здійснює, та здійснює контроль за їх виконанням;
 
   9) розробляє та затверджує стратегічні плани розвитку державних підприємств, державних акціонерних товариств і господарських структур, управління корпоративними правами або контроль за діяльністю яких він здійснює, та здійснює контроль за їх виконанням;
 
28. 10) формує переліки та проводить корпоратизацію державних підприємств, які належать до сфери його управління;
 
   10) формує переліки та проводить корпоратизацію державних підприємств, які належать до сфери його управління;
 
29. 11) затверджує персональний склад наглядових рад господарських товариств, створених у процесі корпоратизації державних підприємств, управління корпоративними правами яких він здійснює, та вносить зміни до такого складу;
 
   11) затверджує персональний склад наглядових рад господарських товариств, створених у процесі корпоратизації державних підприємств, управління корпоративними правами яких він здійснює, та вносить зміни до такого складу;
 
30. 12) виступає від імені держави засновником господарських організацій, до статутного капіталу яких передається державне майно, у тому числі холдингових компаній та підприємств, які підлягають корпоратизації відповідно до законодавства, що належать до сфери його управління;
 
   12) виступає від імені держави засновником господарських організацій, до статутного капіталу яких передається державне майно, у тому числі холдингових компаній та підприємств, які підлягають корпоратизації відповідно до законодавства, що належать до сфери його управління;
 
31. 13) передає до сфери управління Фонду державного майна державні підприємства та державні корпоративні права господарських товариств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію;
 
   13) передає до сфери управління Фонду державного майна державні підприємства та державні корпоративні права господарських товариств, що належить до сфери його управління та щодо яких прийнято рішення про приватизацію;
 
32. 14) здійснює визначені законодавством повноваження під час провадження справ про банкрутство державних підприємств та господарських організацій, корпоративні права щодо яких належать державі, що перебувають у його управлінні, у тому числі веде їх реєстри;
 
   14) здійснює визначені законодавством повноваження під час провадження справ про банкрутство державних підприємств та господарських організацій, корпоративні права щодо яких належать державі, що перебувають у його управлінні, у тому числі веде їх реєстри;
 
33. 15) забезпечує розроблення умов реструктуризації та санації підприємств, що перебувають у його управлінні, та їх погодження щодо господарських організацій, у статутному капіталі яких корпоративні права держави перевищують 50 відсотків і які перебувають в його управлінні, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;
 
   15) забезпечує розроблення умов реструктуризації та санації підприємств, що перебувають у його управлінні, та їх погодження щодо господарських організацій, у статутному капіталі яких корпоративні права держави перевищують 50 відсотків і які перебувають в його управлінні, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;
 
34. 16) оформляє відповідно до міжнародних договорів та законів України право державної власності України на об’єкти, які належать до сфери його управління, та приймає рішення щодо їх подальшого ефективного використання;
 
   16) оформляє відповідно до міжнародних
договорів та законів України право державної власності України на об’єкти, які належать до сфери його управління, та приймає рішення щодо їх подальшого ефективного використання;
 
35. 17) приймає рішення за погодженням з Фондом державного майна України про передачу до статутного капіталу господарських організацій об’єктів державної власності, які перебувають в його управлінні;
 
   17) приймає рішення за погодженням з Фондом державного майна України про передачу до статутного капіталу господарських організацій об’єктів державної власності, які перебувають в його управлінні;
 
36. 18) погоджує відчуження, передачу в оренду (користування), заставу (іпотеку), списання майна державних підприємств, які належать до сфери його управління, передачу в оренду, заставу цілісних майнових комплексів державних підприємств, які належать до сфери його управління;
 
   18) погоджує відчуження, передачу в оренду (користування), заставу (іпотеку), списання майна державних підприємств, які належать до сфери його управління, передачу в оренду, заставу цілісних майнових комплексів державних підприємств, які належать до сфери його управління;
 
37. 19) погоджує укладення підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери його управління, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, повноваження з управління корпоративними правами держави яких він здійснює, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном, зміни до них та контролює виконання умов цих договорів;
 
   19) погоджує укладення підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери його управління, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, повноваження з управління корпоративними правами держави яких він здійснює, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном, зміни до них та контролює виконання умов цих договорів;
 
38. 20) забезпечує оформлення прав на земельні ділянки (у разі відсутності необхідних документів) та уточнення меж земельних ділянок державних підприємств, державних установ, організацій, що належать до сфери його управління;
 
   20) забезпечує оформлення прав на земельні ділянки (у разі відсутності необхідних документів) та уточнення меж земельних ділянок державних підприємств, державних установ, організацій, що належать до сфери його управління;
 
39. 21) подає центральному органу виконавчої влади з питань економіки за затвердженою ним формою інформацію про:
 
   21) подає центральному органу виконавчої влади з питань економіки за затвердженою ним формою інформацію про:
 
40. фінансово-господарську діяльність кожного окремого суб’єкта господарювання державного сектору економіки, який перебуває в сфері його управління;
 
   фінансово-господарську діяльність кожного окремого суб’єкта господарювання державного сектору економіки, який перебуває в сфері його управління;
 
41. стан об’єктів державної власності, в тому числі щодо корпоративних прав держави, що перебувають в його управлінні;
 
-12- Кармазін Ю.А.
У Законі України «Про управління об'єктами державної власності»:
2) у статті 5-1 у частині першій:
після пункту 21 доповнити новим пунктом 22 наступного змісту: «22) здійснює методологічне забезпечення управління корпоративними правами;»
 
Враховано частково в п. 23)  стан об’єктів державної власності, в тому числі щодо корпоративних прав держави, що перебувають в його управлінні;
22) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його повноважень, у тому числі з питань методологічного забезпечення управління корпоративними правами, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд центрального органу виконавчої влади з питань економіки;
23) вносить пропозиції та погоджує призначення і звільнення керівників державних господарських об'єднань, державних холдингових компаній, що належить до сфери його управління у порядку, встановленому законодавством;
24) бере участь у визначенні порядку і умов та здійсненні передачі управління державними корпоративними правами уповноваженим особам;
25) сприяє в межах повноважень модернізації підприємств державного сектору економіки, що належать до сфери його управління, поліпшенню їх енергоефективності та екологічних показників, у тому числі із використанням коштів програм міжнародного співробітництва;
26) приймає рішення про подальше використання державного майна (крім матеріальних носіїв секретної інформації), що не ввійшло до статутних капіталів господарських товариств, які належать до сфери його управління;
27) у межах, визначених законодавством, під час відчуження, застави (іпотеки) державного майна, передачі майна при укладенні інвестиційних договорів (у тому числі договорів про спільну діяльність), передачі державного майна та корпоративних прав до статутних капіталів господарських товариств виступає замовником оцінки майна, укладає договори про проведення оцінки майна;
28) організовує проведення наукових досліджень з питань, що належать до сфери його діяльності;
29) бере участь у реалізації спільних проектів щодо фінансування міжнародними організаціями структурних перетворень в економіці держави, передприватизаційної підготовки, реструктуризації та корпоратизації підприємств;
 
    -13- Шпенов Д.Ю.
Статтю 5 і після частини двадцять першої доповнити частинами двадцять другою - тридцять другою наступного змісту:
«22) здійснює в межах, визначених законодавством, формування і ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності та Реєстру корпоративних прав держави, затверджує структуру Єдиного реєстру об'єктів державної власності;
23) виступає розпорядником Єдиного реєстру об'єктів державної власності та Реєстру корпоративних прав держави й надає витяги по окремим об'єктам;
24) веде реєстр концесійних договорів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
25) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, у тому числі з питань методологічного забезпечення управління корпоративними правами, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України;
26) вносить пропозиції та погоджує призначення і звільнення керівників державних господарських об'єднань, державних холдингових компаній у порядку, встановленому законодавством;
27) бере участь у визначенні порядку і умов та здійсненні передачі управління державними корпоративними правами уповноваженим особам;
28) сприяє в межах компетенції модернізації підприємств державного
сектору економіки, поліпшенню їх енергоефективності та екологічних
показників, у тому числі із використанням коштів програм міжнародного співробітництва;
29) приймає рішення про подальше використання державного майна (крім
матеріальних носіїв секретної інформації), що не ввійшло до статутних
капіталів господарських товариств, які належать до сфери його управління;
30) у межах, визначених законодавством, під час відчуження, застави (іпотеки) державного майна, передачі майна при укладенні інвестиційних договорів (у тому числі договорів про спільну діяльність), передачі державного майна та корпоративних прав до статутних капіталів господарських товариств виступає замовником оцінки майна, укладає договори про проведення оцінки майна;
31) організовує проведення наукових досліджень з питань, що належать до сфери його діяльності;
32) бере участь у реалізації спільних проектів щодо фінансування міжнародними організаціями структурних перетворень в економіці держави, передприватизаційної підготовки, реструктуризації та корпоратизації підприємств;».
У зв'язку з цим частину двадцять другу вважати частиною тридцять третьою.
 
Враховано частково з уточненнями   
42. 22) виконує інші передбачені законодавством функції з управління об’єктами державної власності.»;
 
-14- Бондар О.М.
У Законі України «Про управління об'єктами державної власності»:
у пункті 22 частини 1 статті 5-1 слово «законодавством» замінити словом «законом»
 
Враховано   30) виконує інші передбачені законом функції з управління об’єктами державної власності»;
4) доповнити новою статтею 5-2 такого змісту:
«Стаття 5-2 Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань економіки
1. Центральний орган виконавчої влади з питань економіки відповідно до покладених на нього завдань у сфері управління об’єктами державної власності:
1) забезпечує формування державної політики, визначення загальних принципів та пріоритетних напрямів розвитку у сфері управління об'єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами держави;
2) визначає критерії ефективності управління корпоративними правами держави;
3) разом з Міністерством фінансів забезпечує формування та реалізацію державної дивідендної політики в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
4) здійснює методологічне та, у межах власних повноважень, нормативно-правове забезпечення питань управління об'єктами державної власності, зокрема щодо:
- інвентаризації та обліку об'єктів державної власності;
- оцінки ефективності управління об'єктами державної власності;
- оцінки рівня кваліфікації керівників підприємств державного сектору економіки;
- спільної діяльності, де однією із сторін є підприємства державного сектору економіки;
- управління корпоративними правами держави, зокрема забезпечення її представництва в органах управління господарських товариств, у статутних капіталах яких є державні корпоративні права;
- єдиного моніторингу ефективності управління об'єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами держави;
- захисту майнових прав держави;
5) отримує за затвердженою ним формою від органів управління інформацію про:
фінансово-господарську діяльність кожного окремого суб’єкта господарювання державного сектору економіки, що перебуває в сфері їх управління;
стан об’єктів державної власності, в тому числі корпоративних прав держави, що перебувають в їх управлінні;
6) забезпечує координацію діяльності щодо підвищення професійного рівня посадових осіб уповноважених органів управління, які виконують функції з управління корпоративними правами держави;
7) здійснює контроль за виконанням суб'єктами управління функцій з управління об'єктами державної власності шляхом проведення єдиного моніторингу ефективності управління об'єктами державної власності;
8) узагальнює практику застосування законодавства з питань управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави, подає відповідні висновки і пропозиції на розгляд Кабінетові Міністрів України;
9) розробляє та вносить в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів проекти законів України та актів Кабінету Міністрів України з питань управління об’єктами державної власності;
10) формує за пропозицією суб'єктів управління перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації;
11) формує за пропозицією уповноважених органів управління переліки державних підприємств, що підлягають корпоратизації, та затверджує графіки її проведення;
12) формує за пропозицією уповноважених органів управління пропозиції щодо критеріїв віднесення підприємств до тих, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, та пропозиції щодо переліку таких підприємств;
13) подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо закріплення в державній власності пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі корпоратизації та приватизації, доцільності їх відчуження або придбання державою відповідних пакетів акцій (часток) в інших власників та акцій додаткової емісії в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
2. Центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики виконує функції органу управління стосовно об’єктів державної власності, що належать до сфери його управління»;
 
43. 4) у частині першій статті 6:
 
   5) у статті 6:
у частині першій:
пункт 4 викласти у такій редакції:
«4) призначають на посаду та звільняють з посади керівників державних підприємств, установ, організацій та господарських структур, укладають і розривають з ними контракти, здійснюють контроль за дотриманням їх вимог»;
пункт 5 викласти у такій редакції:
«5) розробляють та затверджують стратегічні плани розвитку державних підприємств, державних акціонерних товариств і господарських структур, управління корпоративними правами або контроль за діяльністю яких вони здійснюють, та здійснюють контроль за їх виконанням»;
пункт 7 після слова «управління» доповнити словами «та вживають заходів до поліпшення їх роботи»;
пункт 8 доповнити реченням такого змісту:
«У разі зміни керівника державного підприємства і господарської структури забезпечують проведення ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства і господарської структури в порядку, передбаченому законом»;
пункти 9 та 14 виключити;
пункт 10 викласти у такій редакції:
«10) передають функції з управління об'єктами державної власності господарським структурам та здійснюють контроль за діяльністю господарських структур»;
доповнити пунктом 14? такого змісту:
«14?) визначають осіб, які представляють державу в органах управління господарських товариств, корпоративні права держави яких перебувають у їх управлінні, (далі - повноважний представник держави) та забезпечують їх обрання (призначення), укладають з ними договори доручення, дають доручення для голосування з питань порядку денного загальних зборів»;
пункт 16 викласти у такій редакції:
«16) здійснюють управління державним майном, що не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі корпоратизації або перетворення державних підприємств у державні акціонерні товариства, 100 відсотків акцій яких належать державі, приймають рішення про подальше використання цього майна (крім матеріальних носіїв секретної інформації), у тому числі об’єктів, які не підлягають приватизації»;
доповнити пунктами 16?-16? такого змісту:
«16?) передають на договірних засадах (у тому числі на умовах договору безоплатного зберігання) державне майно, яке у процесі корпоратизації або перетворення державних підприємств у державні акціонерні товариства, 100 відсотків акцій яких належать державі, не увійшло до статутних капіталів господарських товариств та яке не підлягає приватизації, іншим суб’єктам господарювання у разі ліквідації балансоутримувача цього майна або його відсутності;
16?) приймають рішення про утворення суб’єктів господарювання державної форми власності, на баланс яких передається державне майно, що не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, що ліквідовані, і яке залишилося без балансоутримувача»;
 
44. пункт 17 після слів «Фонду державного майна України» доповнити словами «, центральному органу виконавчої влади з управління державними корпоративними правами та майном»;
 
-15- Кармазін Ю.А.
У Законі України «Про управління об'єктами державної власності»:
пункт 17 залишити у чинній редакції, а саме:
«17) дають згоду Фонду державного майна України на передачу об'єктів державної власності до статутних фондів господарських товариств, у тому числі підприємств з іноземними інвестиціями, що створюються за участю держави;»
 
Відхилено   пункт 17 після слів «Фонду державного майна України» доповнити словами «, центральному органу виконавчої влади з управління державними корпоративними правами та майном»;
пункт 20 викласти у такій редакції:
«20) погоджують підприємствам, установам, організаціям, що належать до сфери їх управління, а також господарським товариствам, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, повноваження з управління корпоративними правами держави яких він здійснює, договори про спільну діяльність, договори комісії, доручення та управління майном, зміни до них, та контролюють виконання умов цих договорів»;
у пункті 21 слова «державних підприємств, установ та організацій» замінити словами «суб’єктів господарювання державного сектору економіки»;
у пункті 23 слова «інформації про наявність і поточний стан майна об'єктів державної власності та будь-які зміни в їх стані» замінити словами «відомостей про об’єкти державної власності для формування і ведення зазначеного реєстру»;
доповнити частину новим пунктом 23? такого змісту:
«23?) надають центральному органу виконавчої влади з питань економіки за затвердженою ним формою інформацію про:
фінансово-господарську діяльність кожного окремого суб’єкта господарювання державного сектору економіки, який перебуває в сфері його управління;
стан об’єктів державної власності, зокрема корпоративних прав держави, що перебувають в його управлінні»;
пункт 25 після слова «підприємств» доповнити словами «установ, організацій»;
у пункті 27 слова «виконавчих органів» замінити словами «органів управління»;
пункт 28 після слова «підприємств» доповнити словами «державних установ, організацій та об’єктів нерухомості (будівлі, споруди), що не увійшли до статутних капіталів господарських товариств, утворених у процесі корпоратизації державних підприємств»;
 
45. пункт 33 після слів «Фондом державного майна України» доповнити словами «, центральним органом виконавчої влади з управління державними корпоративними правами та майном»;
 
-16- Кармазін Ю.А.
У Законі України «Про управління об'єктами державної власності»:
пункт 33 залишити у чинній редакції, а саме:
«погоджують з Фондом державного майна України плани реструктуризації та санації об'єктів державної власності в разі створення за їх участю нових суб'єктів господарювання;»
 
Відхилено   пункт 33 після слів «Фондом державного майна України» доповнити словами «, центральним органом виконавчої влади з управління державними корпоративними правами та майном»;
пункт 34 викласти у такій редакції:
«34) здійснює визначені законодавством повноваження під час провадження справ про банкрутство державних підприємств та господарських організацій з корпоративними правами держави, що перебувають у їх управлінні»;
 
46. пункти 36 і 37 виключити;
 
   пункти 36 та 37 виключити;
доповнити статтю новими частинами другою та третьою такого змісту:
«2. Органи, що забезпечують діяльність Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, відповідно до покладених на них завдань виконують функції з управління державним майном, передбачені частиною першою цієї статті, за винятком повноважень щодо господарських структур.
3. Державна керуюча холдингова компанія наділена всіма правами уповноваженого органу управління, визначеними цим та іншими законами, за виключенням повноважень передбачених пунктами 12, 14-20, 22, 33-34 частини першої цієї статті»;;
 
47. 5) у частині першій статті 7:
 
   6) у частині першій статті 7:
 
48. підпункт «ж» пункту 1 виключити;
 
-17- Кармазін Ю.А.
У Законі України «Про управління об'єктами державної власності»:
у статті 7 у частині першій підпункт «ж» пункту 1 залишити у
чинній редакції, а саме:
«ж) веде реєстр концесійних договорів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;»
 
Відхилено   підпункт ж) пункту першого виключити;
підпункт ї) пункту першого викласти у такій редакції:
«ї) погоджує державним підприємствам, установам, організаціям, а також господарським товариствам, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, договори про спільну діяльність, договори комісії, доручення та управління майном, зміни до них»;
 
49. підпункти «д», «е», «ж» пункту 2 виключити;
 
      
50. у пункті 3:
 
   у пункті 3:
 
51. підпункти «б», «в», «ґ» — «з», «і», «й», «к» пункту 3 виключити;
 
-18- Корж П.П.
Абзац четвертий та п'ятий пункту 5) статті 3 розділу І викласти у такій редакції:
«у пункті 3:
підпункти "б", "ґ" — "з", "і", "й", "к" пункту 3 виключити;».
 
Враховано частково   підпункти в), ґ) – з), і), й), к) виключити;
 
52. у підпункті «ї» слова «та державними контролерами господарських організацій» виключити;
 
   у підпункті «ї» слова «та державними контролерами господарських організацій» виключити;
7) частину другу статті 8 викласти у такій редакції:
«2. Національна академія наук України, галузеві академії наук, яким державне майно передано в безстрокове безоплатне користування, виконують щодо цього майна функції, передбачені пунктами 1, 3-12, 14, 15, 18 - 38 статті 6 цього Закону, за винятком повноважень, що стосуються утворення господарських структур»;
8) у статті 9:
у частині першій:
у пунктах першому та третьому слова «державних акціонерних товариств» замінити словами «господарських товариств, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків»;
доповнити пунктом п’ятим такого змісту:
«5) здійснюють щодо державного майна, переданого їм в управління, повноваження, зазначені в пунктах 11 і 25 частини першої статті 6 цього Закону»;
 
53. 6) у статті 10:
 
   9) статтю 10 виключити;
 
54. частину другу після слів «органами управління» доповнити словами «, центральним органом виконавчої влади з управління державними корпоративними правами та майном»;
 
-19- Кармазін Ю.А.
У Законі України «Про управління об'єктами державної власності»:
у статті 10 частину другу залишити у чинній редакції, а саме:
«2. Уповноважені особи виконують функції з управління корпоративними правами держави відповідно до договору доручення, який укладається уповноваженими органами управління або Фондом державного майна України з уповноваженою особою.»
 
Відхилено      
55. частину четверту доповнити абзацом такого змісту:
 
      
56. «Уповноважена особа несе в межах, передбачених законом, відповідальність за невиконання або неналежне виконання договору доручення.»;
 
      
57. частину п’яту після слів «Фонд державного майна України» доповнити словами «, центральний орган виконавчої влади з управління державними корпоративними правами та майном»;
 
      
58. 7) у статті 11:
 
   7) у статті 11:
10) у статті 11:
у назві статті слова «корпоративними правами держави» замінити словами «об’єктами державної власності»;
у частині першій слова «відповідно до цього Закону» виключити;
доповнити частину першу абзацом другим такого змісту:
«Державне акціонерне товариство, утворене у процесі перетворення державного підприємства, 100 відсотків акцій якого належать державі, не має права безоплатно передавати закріплене за ним майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законом. Відчужувати майно, що належить до основних фондів, державне акціонерне товариство має право лише за попередньою згодою органу, який здійснює управління корпоративними правами держави, і лише на конкурентних засадах, якщо інше не встановлено законом. Розпоряджатися в інший спосіб майном, що належить до основних фондів, державне акціонерне товариство має право лише у межах повноважень та у спосіб, що передбачені законом»;
частину другу виключити;
частину третю викласти у такій редакції:
«3. Управління господарськими організаціями, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, здійснюється суб’єктами управління об’єктами державної власності шляхом визначення повноважних представників держави. Із повноважним представником держави укладається договір доручення»;
 
59. частину четверту після слів «Фондом державного майна України» доповнити словами «, центральним органом виконавчої влади з управління державними корпоративними правами та майном»;
 
   частину четверту після слів «Фондом державного майна України» доповнити словами «, центральним органом виконавчої влади з управління державними корпоративними правами та майном»;
у частині п’ятій:
у абзаці першому після слова «дивідендів» доповнити словами «згідно з порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів України»;
доповнити абзацом другим такого змісту:
«Частина чистого прибутку Державної керуючої холдингової компанії, яка за підсумками календарного року має бути спрямована на виплату дивідендів, визначається її Наглядовою радою»;
У зв’язку з цим абзаци другий-сьомий вважати абзацами третім-восьмим;
 
60. в абзаці шостому частини п’ятої слова «Фондом державного майна України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади з управління державними корпоративними правами та майном»;
 
-20- Шпенов Д.Ю.
Абзац шостий частини п'ятої статті 11 викласти в наступній редакції:
«На суму дивідендів на державну частку, несвоєчасно сплачених господарським товариством, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави, та господарським товариством, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутному капіталі господарського товариства, частка держави якого становить 100 відсотків, Фондом державного майна, центральним органом виконавчої влади з управління державними корпоративними правами та майном (стосовно об'єктів, які належать до сфери його управління) нараховується пеня, яка сплачується до загального фонду Державного бюджету України з розрахунку подвійної облікової ставки Національного банку України від суми недоплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу, починаючи з наступного дня після настання строку платежу і по день сплати включно.».
 
Відхилено   в абзаці сьомому слова «Фондом державного майна України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади з управління питань економіки»;
у частині шостій слово «вторинної» замінити словом «додаткової»;
частину сьому після абзацу першого доповнити абзацом такого змісту:
"Зазначені обмеження, встановлені абзацом першим частини сьомої цієї статті, не розповсюджуються на випадки перетворення орендних підприємств у господарські товариства відповідно до вимог Закону України "Про приватизацію державного майна" та інших нормативно-правових актів з питань приватизації";
У зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий уважати відповідно абзацами шостим - восьмим.
частину дев’яту викласти у такій редакції:
«9. Нерухоме майно об’єктів державної власності, що не підлягають приватизації, не може бути відчужене, вилучене, передане до статутного капіталу господарських організацій, і щодо такого майна не можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути їх відчуження.
Зазначені обмеження не поширюються на рішення органів управління господарських товариств, Фонду державного майна України або уповноважених органів управління про передачу об’єктів соціальної сфери, гуртожитків та об’єктів незавершеного капітального будівництва до комунальної власності»;
у частині одинадцятій після слова «представників» доповнити словами «Фонду державного майна України або»;
у частинах дванадцятій та тринадцятій після слова «представник» доповнити словами «Фонду державного майна України або», а слова «уповноваженої особи» виключити;
у частині чотирнадцятій після слова «наданих» доповнити словами «Фонду державного майна України або», а слова «уповноваженою особою» виключити;
у частині шістнадцятій:
у абзаці першому після слова «акцій» доповнити словом «повноважний»;
у абзаці другому слова «у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку» виключити;
 
    -21- Бабурін О.В.
пункт 7) частини 3 Розділу І після абзацу третього доповнити абзацами четвертим і. п'ятим такого змісту:
"частину сьому після абзацу першого доповнити абзацом такого змісту:
"Ці обмеження не розповсюджуються на випадки перетворення орендних підприємств і підприємств, заснованих на змішаній формі власності (на базі об'єднання майна різних форм власності) у господарські товариства відповідно до вимог Закону України "Про приватизацію #102095
У зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий уважати відповідно абзацами шостим - восьмим.
 
Враховано частково    
    -22- Кармазін Ю.А.
У Законі України «Про управління об'єктами державної власності»:
у статті 11:
- у частині п'ятій абзац шостий залишити у чинній редакції, а саме: «На суму дивідендів на державну частку, несвоєчасно сплачених господарським товариством, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави, та господарським товариством, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутному капіталі господарського товариства, частка держави якого становить 100 відсотків, Фондом державного майна України нараховується пеня, яка сплачується до загального фонду Державного бюджету України з розрахунку подвійної облікової ставки Національного банку України від суми недоплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу, починаючи з наступного дня після настання строку платежу і по день сплати включно.»
 
Враховано частково    
61. абзац другий частини шістнадцятої після слів «що видається уповноваженим органом управління» доповнити словами «, центральним органом виконавчої влади з управління державними корпоративними правами та майном»;
 
-23- Кармазін Ю.А.
У Законі України «Про управління об'єктами державної власності»:
частину 18 залишити у чинній редакції, а саме:
«18. Мирова угода та план санації в процедурі банкрутства господарських організацій з корпоративними правами держави понад 25 відсотків їх статутного фонду погоджуються з Фондом державного майна України та державним органом з питань банкрутства.»
 
Враховано частково   абзац другий частини шістнадцятої після слів «що видається уповноваженим органом управління» доповнити словами «, центральним органом виконавчої влади з управління державними корпоративними правами та майном»;
доповнити частину абзацом третім такого змісту:
«Про проведення загальних зборів учасників господарського товариства виконавчий орган такого товариства зобов’язаний письмово повідомити Фонд державного майна України або уповноважений орган управління відповідно до закону»;
частину сімнадцяту виключити;
 
62. частину вісімнадцяту викласти у такій редакції:
 
   частину вісімнадцяту викласти у такій редакції:
 
63. «18. Мирова угода та план санації в процедурі банкрутства господарських організацій з корпоративними правами держави понад 25 відсотків їх статутного капіталу погоджуються з відповідним суб’єктом управління, центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації політики з питань банкрутства, Фондом державного майна України (стосовно господарської організації, яка перебуває в процесі приватизації).»;
 
-24- Воропаєв Ю.М.
Викласти частину 18 статті 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності» такій редакції:
«18. Мирові угоди, плани санації та переліки ліквідаційних мас та зміни і доповнення до них у справах про банкрутство господарських організацій з корпоративними правами держави понад 25 відсотків їх статутного капіталу погоджуються з центральним органом виконавчої влади з управління державними корпоративними правами та майном, Фондом державного майна України (стосовно господарської організації, яка перебуває в процесі приватизації);»
 
Враховано з уточненням  «18. Мирові угоди, плани санації та переліки ліквідаційних мас та зміни і доповнення до них у справах про банкрутство господарських організацій з корпоративними правами держави понад 50 відсотків їх статутного капіталу погоджуються з центральним органом виконавчої влади з управління державними корпоративними правами та майном, Фондом державного майна України (стосовно господарської організації, яка перебуває в процесі приватизації)»;
у частині дев’ятнадцятій слова «господарських організацій» замінити словами «державних підприємств та господарських товариств»;
частину двадцяту виключити.
11) у статті 12:
частину другу викласти у такій редакції:
«2. Реєстр формується Фондом державного майна України на базі даних Державного реєстру прав на нерухоме майно за участю центральних органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів, з питань статистики, Державної податкової служби України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України, інших суб’єктів управління на єдиних методологічних засадах інформаційних систем в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України»;
 
    -25- Шпенов Д.Ю.
Частине другу статті 12 викласти в наступній редакції: «2. Реєстр формується центральним органом виконавчої влади з управління державними корпоративними правами та майном на базі даних Державного реєстру прав на нерухоме майно за участю центральних органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів, з питань статистики, Державної податкової служби України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України, інших суб'єктів управління на єдиних методологічних засадах інформаційних систем в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано частково    
64. 8) у частині шостій статті 12 слова «, в тому числі за рахунок коштів, отриманих від приватизації державного майна» виключити;
 
   у частині шостій слова «в тому числі за рахунок коштів, отриманих від приватизації державного майна» виключити;
 
65. 9) частину третю статті 13 викласти у такій редакції:
 
   12) частину третю статті 13 викласти у такій редакції:
 
66. «3. Вимоги щодо організації та здійснення заходів охорони об’єктів державної власності визначають разом відповідні суб’єкти управління та Міністерство внутрішніх справ України.»;
 
   «2. Вимоги щодо організації та здійснення заходів охорони об'єктів державної власності визначають спільно відповідні суб’єкти управління та Міністерство внутрішніх справ України»;
13) доповнити статтю 14 частиною другою такого змісту:
«2. Винагорода керівнику державного підприємства не виплачується у разі порушення вимог установленого порядку затвердження/погодження фінансового плану підприємства»;
14) частину першу статті 15 виключити;
 
67. 10) у статті 16:
 
   15) у статті 16:
 
68. частину першу після слів «Фонд державного майна України» доповнити словами «, центральний орган виконавчої влади з питань економіки, центральний орган виконавчої влади з управління державними корпоративними правами та майном»;
 
   у частині першій після слів «Фонд державного майна України» доповнити словами «центральний орган виконавчої влади з питань економіки»;
 
69. у частині третій слова «Фонду державного майна України» замінити словами «центральному органу виконавчої влади з управління державними корпоративними правами та майном»;
 
   у частині третій слова «та уповноважені особи виключити», слова «Фонду державного майна України» замінити словами «центральному органу виконавчої влади з питань економіки»;
 
70. у частині четвертій слова «Фонд державного майна України» замінити словами «центральний орган виконавчої влади з управління державними корпоративними правами та майном»;
 
   у частині четвертій слова «Фонд державного майна України» замінити словами «центральний орган виконавчої влади з питань економіки»;
частину п’яту виключити;
частину шосту викласти у такій редакції:
«6. Суб’єкти управління, визначені цим Законом, подають центральному органу виконавчої влади з питань економіки за затвердженою ним формою:
зведену інформацію щодо показників фінансового плану підприємств, що перебувають в сфері їх управління до 1 вересня року, що передує планованому, а щодо їх виконання - до 1 квітня року, що настає за звітним;
інформацію про:
фінансово-господарську діяльність кожного окремого суб’єкта господарювання державного сектору економіки, що перебуває в сфері їх управління;
стан об’єктів державної власності, в тому числі корпоративних прав держави, що перебувають в їх управлінні;
виконання стратегічних планів розвитку державних підприємств, державних акціонерних товариств і господарських структур, управління корпоративними правами або контроль за діяльністю яких вони здійснюють»;
у частині сьомій слова «державний аудит» замінити словами «державний фінансовий аудит діяльності»;
 
71. частину восьму виключити.
 
-26- Осика С.Г.
4.) У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18—22, ст. 144):
1) частину сьому статті 74 викласти в такій редакції:
«7. Державне унітарне комерційне підприємство може бути перетворене у державне акціонерне товариство, сто відсотків акцій якого належать державі, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України»;
2) у статті 75:
частину другу викласти в такій редакції:
«2. Основним плановим документом державного комерційного підприємства, є фінансовий план, відповідно до якого підприємство отримує доходи і здійснює видатки, визначає обсяг та спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом року відповідно до установчих документів.
Фінансовий план підлягає затвердженню до 1 вересня року, що передує плановому:
підприємств, що є суб'єктами природних монополій, та підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, - Кабінетом Міністрів України;
інших підприємств - органами, до сфери управління яких вони належать.
Підприємства електроенергетики, ліцензована діяльність яких регулюється шляхом затвердження Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері електроенергетики, складають фінансові плани з урахуванням затвердженої цією комісією структури тарифів на електричну та теплову енергію. Фінансові плани таких підприємств підлягають затвердженню до 31 грудня року, що передує плановому.
За несвоєчасне подання на розгляд, погодження або затвердження річного фінансового плану та звіту про його виконання посадові особи державного комерційного підприємства несуть адміністративну відповідальність, установлену законом»;
у частині третій слово «серпня» замінити словом «вересня»;
3) частину сьому статті 126 після слів «функціонування холдингових компаній в Україні» доповнити словами «в тому числі Державної керуючої холдингової компанії»;
4) статті 168-171 виключити;
5) статтю 172 викласти у такій редакції:
«Стаття 172. Законодавство про корпоративні права держави
1. Відносини, пов'язані з управлінням корпоративними правами держави, регулюються Законом України «Про управління об’єктами державної власності», іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них»;
6) у тексті Кодексу слова «народне господарство» в усіх відмінках замінити словом «економіка» у відповідному відмінку.
 
Враховано   частину восьму виключити.
4. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18—22, ст. 144):
1) частину сьому статті 74 викласти в такій редакції:
«7. Державне унітарне комерційне підприємство може бути перетворене у державне акціонерне товариство, сто відсотків акцій якого належать державі, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України»;
2) у статті 75:
частину другу викласти в такій редакції:
«2. Основним плановим документом державного комерційного підприємства, є фінансовий план, відповідно до якого підприємство отримує доходи і здійснює видатки, визначає обсяг та спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом року відповідно до установчих документів.
Фінансовий план підлягає затвердженню до 1 вересня року, що передує плановому:
підприємств, що є суб'єктами природних монополій, та підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, - Кабінетом Міністрів України;
інших підприємств - органами, до сфери управління яких вони належать.
Підприємства електроенергетики, ліцензована діяльність яких регулюється шляхом затвердження Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері електроенергетики, складають фінансові плани з урахуванням затвердженої цією комісією структури тарифів на електричну та теплову енергію. Фінансові плани таких підприємств підлягають затвердженню до 31 грудня року, що передує плановому.
За несвоєчасне подання на розгляд, погодження або затвердження річного фінансового плану та звіту про його виконання посадові особи державного комерційного підприємства несуть адміністративну відповідальність, установлену законом»;
у частині третій слово «серпня» замінити словом «вересня»;
3) частину сьому статті 126 після слів «функціонування холдингових компаній в Україні» доповнити словами «в тому числі Державної керуючої холдингової компанії»;
4) статті 168-171 виключити;
5) статтю 172 викласти у такій редакції:
«Стаття 172. Законодавство про корпоративні права держави
1. Відносини, пов'язані з управлінням корпоративними правами держави, регулюються Законом України «Про управління об’єктами державної власності», іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них»;
6) у тексті Кодексу слова «народне господарство» в усіх відмінках замінити словом «економіка» у відповідному відмінку.
5. У Законі України «Про акціонерні товариства» (Відомості Верховної Ради України, 2008, № 50-51, ст. 384) абзац другий частини другої статті 1 викласти у такій редакції:
«Діяльність Державної керуючої холдингової компанії, державних холдингових компаній та державних акціонерних товариств, єдиним засновником та акціонером яких є держава в особі уповноважених державних органів, регулюється цим Законом, з урахуванням особливостей, передбачених спеціальними законами.».
6.) Абзац перший частини першої статті 164? Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) після слів «матеріальних цінностей,» доповнити словами «несвоєчасне подання на розгляд, погодження або затвердження річного фінансового плану підприємства державного сектору економіки та звіту про його виконання,».
 
    -27- Осика С.Г.
Доповнити законопроект наступною зміною:
5.) У Законі України «Про акціонерні товариства» (Відомості Верховної Ради України, 2008, № 50-51, ст. 384) абзац другий частини другої статті 1 викласти у такій редакції:
«Діяльність Державної керуючої холдингової компанії, державних холдингових компаній та державних акціонерних товариств, єдиним засновником та акціонером яких є держава в особі уповноважених державних органів, регулюється цим Законом, з урахуванням особливостей, передбачених спеціальними законами.».
 
Враховано    
    -28- Осика С.Г.
Доповнити законопроект наступною зміною:
6.) Абзац перший частини першої статті 164? Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) після слів «матеріальних цінностей,» доповнити словами «несвоєчасне подання на розгляд, погодження або затвердження річного фінансового плану підприємства державного сектору економіки та звіту про його виконання,».
 
Враховано    
    -29- Шпенов Д.Ю.
Закон України «Про концесії» (Відомості Верховної Ради України, 1999, N 41, з наступними змінами та доповненнями)
у статті 14 слова «Фонд державного майна України» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері управління державними корпоративними правами та майном».
 
Відхилено    
72. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
73. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-30- Кармазін Ю.А.
У розділі ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту пункт 1 викласти у наступній редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.»
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
74. 2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом акти законодавства України застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;
привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
у межах повноважень забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

-31- Осика С.Г.
Прикінцеві положення викласти в такій редакції:
ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом акти законодавства України застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
у межах компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.
 
Враховано   2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом акти законодавства України застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
у межах компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

    -32- Шпенов Д.Ю.
Частину першу Прикінцевих положень законопроекту доповнити наступними словами: «крім змін до статті 12 Закону України «Про управління об'єктами державної власності, які набувають чинності з 1 січня 2013 року.»
 
Відхилено