Кількість абзаців - 9 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон УкраЇни
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законів України
 
-1- Круць М.Ф.
Назву законопроекту викласти в такій редакції: "Про внесення змін до деяких законів України (щодо видачі ліцензій)
 
Відхилено   Про внесення змін до деяких законів України
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до законів України такі зміни:
 
   1. Внести до законів України такі зміни:
 
5. 1. Частину четверту статті 10 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299 із наступними змінами) виключити.
 
-2- Ляпіна К.М.
Доповнити законопроект пунктами такого змісту: "частину 8 доповнити абзацом такого змісту:
" відсутність відомостей про заявника у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців або наявність у ньому відомостей про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації (перебування фізичної особи — підприємця у стані припинення підприємницької діяльності) чи про державну реєстрацію її припинення (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця)»;
2) абзац четвертий частини першої статті 21 викласти в наступній редакції:
«наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців відомостей про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації (перебування фізичної особи — підприємця у стані припинення підприємницької діяльності) або про державну реєстрацію її припинення (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця)»
 
Враховано   1) у Законі України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299 із наступними змінами):
у статті 10:
частину четверту виключити;
частину восьму доповнити абзацом четвертим такого змісту:
"немає в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців відомостей про заявника або наявні відомості про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації (перебування фізичної особи — підприємця у стані припинення підприємницької діяльності) чи про державну реєстрацію її припинення (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця)";
абзац четвертий частини першої статті 21 викласти в такій редакції:
"наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб—підприємців відомостей про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації (перебування фізичної особи — підприємця у стані припинення підприємницької діяльності) або про державну реєстрацію її припинення (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця)»;
 
6. 2. Частину другу статті 7 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31—32, ст. 263 із наступними змінами) доповнити абзацом такого змісту:
 
   2) у Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31—32, ст. 263 із наступними змінами):
у частині першій статті 6:
абзац третій виключити;
абзаці сьомий після слів "видає виписки" доповнити словами "витяги та";
 
7. «забезпечує доступ на офіційному сайті спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації до відомостей з Єдиного державного реєстру та встановлює перелік таких відомостей».
 
-3- Кармазін Ю.А.
у статті 7 у частині другій запропонований автором новий абзац чотирнадцятий викласти у такій редакції:
«забезпечує органам ліцензування доступ на офіційному сайті спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації до відомостей з Єдиного державного реєстру та встановлює перелік відомостей, необхідних для здійснення контролю цими органами за наявністю достовірної інформації про заявника, вказаної на сайті та у заяві про видачу ліцензії».
 
Враховано редакційно   частину другу статті 7 після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"забезпечує на офіційному сайті спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації доступ до відомостей з Єдиного державного реєстру, затверджує перелік таких відомостей, який має включати відомості, необхідні для видачі документів дозвільного характеру та ліцензій, зокрема щодо наявності у ньому запису про державну реєстрацію припинення зареєстрованої особи або про перебування зареєстрованої особи у стані припинення, та забезпечує можливість пошуку всіх зареєстрованих осіб, зокрема за ідентифікаційним кодом, реєстраційним номером облікової картки платника податків, серією та номером паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків у передбаченому законодавством порядку)".
У зв’язку з цим абзаци тринадцятий – п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - шістнадцятим;
друге речення частини десятої статті 21 після слів "проведення державної реєстрації юридичної особи; фізичної особи – підприємця" доповнити словами "включення відомостей про діючих юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців";
у статті 29:
у частині тринадцятій слова "першою - четвертою" замінити словами "першою - п’ятою";
у частині п’ятнадцятій слова "найменування юридичної особи" замінити словами "відомостей про юридичну особу, які відповідно до цього Закону зазначаються у виписці з Єдиного державного реєстру";
у статті 47:
в абзаці першому частини другої слова "частиною десятою" замінити словами "частиною одинадцятою";
в абзаці першому частини восьмої слова "надсилається рекомендованим листом" замінити словами "надсилається поштовим відправленням";
в абзаці п’ятому частини п’ятнадцятої слова "абзацом першим частини дев’ятої" замінити словами "частиною одинадцятою";
3) у розділі ІІ Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедур припинення юридичних осіб та підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців за їх рішенням" (Відомості Верховної Ради України, 2011р., N 46, ст. 512) слова "абзацу сорок восьмого" замінити словами "абзаців сорок шостого і сорок сьомого".
 
    -4- Шаманов В.В.
Частину другу статті 7 доповнити абзацом наступного змісту:
"Обмеження права вільного користування офіційним веб-порталом спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації не допускається, за винятком випадків, передбачених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців"
 
Враховано редакційно    
    -5- Ляпіна К.М.
Частину другу статті 7 викласти в такій редакції:
"забезпечує доступ на офіційному сайті спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації до відомостей з Єдиного державного реєстру та встановлює перелік таких відомостей. Такий перелік має включати принаймні: для юридичних осіб – повне найменування та скорочене у разі його наявності, ідентифікаційний код, організаційно-правова форма, центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків, місцезнаходження та інша інформація про здійснення зв'язку, види діяльності, імена осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи (керівника виконавчого органу, голови комісії з припинення юридичної особи, ліквідатора, розпорядника майна, санатора тощо), дані про наявність обмежень щодо представництва, дані про відокремлені підрозділи юридичної особи, інформація про факт перебування юридичної особи у процесі припинення, місцезнаходження реєстраційної справи, дата та назва останньої реєстраційної дії; для органів державної влади і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб - повне найменування та скорочене в разі його наявності, ідентифікаційний код, місцезнаходження, дані про відокремлені підрозділи, інформація про факт перебування в процесі припинення, дата та назва останньої реєстраційної дії; для фізичних осіб – підприємців - ім'я, місце проживання та інша інформація про здійснення зв'язку, види діяльності, ім'я управителя майна, місцезнаходження реєстраційної справи, дата та назва останньої реєстраційної дії. Всім бажаючим забезпечується можливість пошуку відомостей за ідентифікаційним кодом юридичної особи або повним чи скороченим найменуванням юридичної особи, за іменем фізичної особи – підприємця, а також можливість анонімного перегляду, копіювання та роздрукування цих відомостей на основі поширених веб-оглядачів та редакторів, без необхідності застосування спеціально створених для цього технологічних та програмних засобів, цілодобово, без обмежень та стягнення плати.".
Доповнити підпунктами такого змісту:
у частині десятій статті 21:
після слів «проведення державної реєстрації юридичної особи; фізичної особи-підприємця;» доповнити словами «включення відомостей про діючих юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»;
у статті 29:
у частині тринадцятій слово «четвертою» замінити словом «п’ятою»;
у частині п’ятнадцятій слова «найменування юридичної особи» замінити словами «відомостей про юридичну особу, які відповідно до цього Закону зазначаються у виписці з Єдиного державного реєстру»;
у статті 47:
у частині другій слова «частиною десятою» замінити словами «частиною одинадцятою»;
в абзаці першому частини восьмої слова
"рекомендованим листом" замінити словами "поштовим відправленням";
в абзаці п’ятому частини п’ятнадцятої слова «абзацом першим частини дев’ятої» замінити словами «частиною одинадцятою»
 
Враховано частково    
    -6- Круць М.Ф.
В абзаці другому статті 2 розділу І слід уточнити, кому саме забезпечується доступ до відомостей з зазначеного реєстру
 
Відхилено    
    -7- Ляпіна К.М.
Доповнити пунктом такого змісту:
"У розділі ІІ Закону України від 19 травня 2011 року № 3384 – VІ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедур припинення юридичних осіб та підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців за їх рішенням" слова "абзацу сорок восьмого" замінити словами "абзаців сорок шостого і сорок сьомого"
 
Враховано    
8. ІІ. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

-8- Ляпіна К.М.
Частину другу викласти в такій редакції:
"ІІ. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім пункту третього, який набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування "
 
Враховано   2. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім підпункту 3 пункту 1 цього Закону, який набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.