Кількість абзаців - 274 Таблиця поправок


Про державне стратегічне планування (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про державне стратегічне планування
 
   стратегічне планування
 
3. Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади формування цілісної системи державного стратегічного планування розвитку країни, встановлює загальний порядок розроблення, схвалення, виконання, моніторингу, оцінки, контролю документів державного стратегічного планування, а також повноваження учасників такого планування.
 
-1- Кармазін Ю.А.
У преамбулі після слів: «розвитку країни,» доповнити словами: «окремих видів економічної діяльності і адміністративно-територіальних одиниць» і далі – за текстом.
 
Враховано редакційно   Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади формування цілісної системи державного стратегічного планування розвитку країни, видів економічної діяльності, адміністративно-територіальних одиниць, встановлює загальний порядок розроблення, схвалення, виконання, моніторингу, оцінки, контролю документів стратегічного планування та повноваження учасників такого планування.
 
4.

 
-2- Баранов В.О.
Кирильчук Є.І.
Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Доцільність доповнити законопроект нормами щодо здійснення стратегічного планування на рівні сіл і селищ.
 
Відхилено      
5. Розділ І
 
   Розділ І
 
6. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
7. Стаття 1. Визначення термінів
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
8. 1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
   1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
9. 1) баланс — документ, що має двосторонню систему згрупованих економічних показників, які характеризують обсяги, структуру та співвідношення попиту і пропозиції товарів. Це кількісне співвідношення між потребою в товарах і послугах, що відображається у платоспроможному попиті споживачів, і пропозицією, яка складається із суми усіх товарів, що є на ринку або можуть бути представлені на ринок;
 
-3- Баранов В.О.
Кирильчук Є.І.
Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Виключити пункт 1 статті 1 законопроекту щодо визначення терміну «баланс».
 
Враховано      
    -4- Кармазін Ю.А.
У статті 1 у частині першій:
у пункті 1:
у першому реченні після слів: «пропозиції товарів» доповнити словами «і послуг»;
у другому реченні після слів: «суми усіх товарів» доповнити словами: «і послуг» і далі – за текстом.
 
Відхилено    
10. 2) державне прогнозування — функція державного управління з науково обґрунтованого передбачення напрямів розвитку країни, окремих видів економічної діяльності і адміністративно-територіальних одиниць у майбутньому з урахуванням сценарних умов розвитку на прогнозний період;
 
-5- Кармазін Ю.А.
у пункті 2 виключити слова: «у майбутньому» і далі – за текстом.
 
Враховано   1) державне прогнозування — функція державного управління з науково обґрунтованого передбачення напрямів розвитку країни, окремих видів економічної діяльності та адміністративно-територіальних одиниць з урахуванням сценарних умов розвитку на прогнозний період;
 
11. 3) державне стратегічне планування — функція державного управління з обрання пріоритетів, визначення з урахуванням наявних ресурсів цілей та напрямів розвитку, розроблення та виконання взаємозв’язаних завдань і заходів соціально-економічного розвитку;
 
-6- Кармазін Ю.А.
пункт 3 статті 1 викласти у такій редакції:
«державне стратегічне планування – функція державного управління з визначення цілей та напрямів розвитку, з урахуванням наявних ресурсів, обрання пріоритетів, розроблення та виконання взаємозв’язаних завдань і заходів соціально-економічного розвитку».
 
Враховано   2) державне стратегічне планування — функція державного управління з визначення цілей та напрямів розвитку, з урахуванням наявних ресурсів, обрання пріоритетів, розроблення та виконання взаємозв’язаних завдань і заходів соціально-економічного розвитку;
 
12. 4) моніторинг — збір, систематизація, проведення аналізу і узагальнення звітів та іншої інформації про хід виконання документів державного стратегічного планування для забезпечення належного та своєчасного досягнення очікуваних результатів;
 
   3) моніторинг — збір, систематизація, проведення аналізу і узагальнення звітів та іншої інформації про хід виконання документів державного стратегічного планування для забезпечення належного та своєчасного досягнення очікуваних результатів;
 
13. 5) оцінка результативності виконання документів державного стратегічного планування — визначення ступеня досягнення результатів (цілей) з урахуванням витрат;
 
   4) оцінка результативності виконання документів державного стратегічного планування — визначення ступеня досягнення результатів (цілей) з урахуванням витрат;
 
14. 6) план — документ, в якому визначаються цілі, пріоритети розвитку та напрями реалізації державної політики з конкретизацією основних завдань і заходів, їх виконавців та строків виконання, потреба у фінансовому забезпеченні заходів на плановий період;
 
-7- Баранов В.О.
Кирильчук Є.І.
Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
У пункті 6 статті 1 законопроекту слова «потреба у фінансовому забезпеченні» необхідно замінити словами «джерела фінансового забезпечення»;
 
Відхилено   5) план — документ, в якому визначаються цілі, пріоритети розвитку та напрями реалізації державної політики з конкретизацією основних завдань і заходів, їх виконавців та строків виконання, потреба у фінансовому забезпеченні заходів на плановий період;
6) план діяльності центрального органу виконавчої влади – документ планування діяльності відповідного центрального органу виконавчої влади на плановий та два наступні роки, що визначає завдання, заходи та очікувані результати діяльності такого органу, спрямовані на досягнення цілей, визначених документами державного стратегічного планування вищого рівня;
 
    -8- Баранов В.О.
Кирильчук Є.І.
Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
у пункті 6 статті 1 законопроекту термін «план» доцільно замінити терміном «програма» та внести відповідні зміни по тексту законопроекту щодо поняття «план соціально-економічного розвитку».
 
Відхилено    
15. 7) прогноз — документ, що містить визначені на базі сценарних припущень основні прогнозні макропоказники та характеристики соціально-економічного розвитку держави, окремих видів економічної діяльності або окремих адміністративно-територіальних одиниць у прогнозному періоді та використовується для обґрунтування і прийняття конкретних управлінських рішень органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
 
-9- Кармазін Ю.А.
У пункті 7 статті 1:
слово: «держава» замінити словом: «країни» і далі – за текстом;
виключити слова: «або окремих» і далі – за текстом.
 
Враховано   7) прогноз — документ, що містить визначені на базі сценарних припущень основні прогнозні макропоказники та характеристики соціально-економічного розвитку країни, окремих видів економічної діяльності, адміністративно-територіальних одиниць у прогнозному періоді та використовується для обґрунтування і прийняття конкретних управлінських рішень органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
 
16. 8) реалізація плану — виконання завдань і заходів, спрямованих на досягнення визначених цілей, цільових проміжних і кінцевих індикаторів, передбачених у документах стратегічного планування;
 
-10- Плотніков О.В.
Пункт 8 статті 1 викласти у редакції:
«8) реалізація Стратегії розвитку України, Стратегії регіонального розвитку України, стратегій розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, Плану соціально-економічного розвитку України, планів соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст, планів розвитку державних господарських об’єднань, державних акціонерних компаній, державних холдингових компаній, річних фінансових планів державних підприємств, господарських товариств, у статутному (складеному) капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі та планів діяльності центральних органів виконавчої влади — виконання завдань і заходів, спрямованих на досягнення визначених цілей, цільових проміжних і кінцевих індикаторів, передбачених цими документами;»
 
Враховано   8) реалізація Стратегії розвитку України, Стратегії регіонального розвитку України, стратегій розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, Плану соціально-економічного розвитку України, планів соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст, планів розвитку державних господарських об’єднань, державних акціонерних компаній, державних холдингових компаній, річних фінансових планів державних підприємств, господарських товариств, у статутному (складеному) капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, та планів діяльності центральних органів виконавчої влади — виконання завдань і заходів, спрямованих на досягнення визначених цілей, цільових проміжних і кінцевих індикаторів, передбачених цими документами;
 
17. 9) розроблення документів державного стратегічного планування — процес аналізу, моделювання, формування бачення та визначення пріоритетів, цільових індикаторів, стратегічних цілей, завдань, шляхів їх досягнення та ресурсного забезпечення;
 
-11- Плотніков О.В.
Пункт 9 статті 1 викласти у такій редакції:
«9) розроблення документів державного стратегічного планування — процес аналізу, моделювання, формування бачення та визначення стратегічних цілей, напрямів, пріоритетів, завдань та заходів, шляхів їх досягнення та ресурсного забезпечення;»
 
Враховано   9) розроблення документів державного стратегічного планування — процес аналізу, моделювання, формування бачення та визначення стратегічних цілей, напрямів, пріоритетів, завдань та заходів, шляхів їх досягнення та ресурсного забезпечення;
 
    -12- Кармазін Ю.А.
Пункт 9 статті 1 викласти у такій редакції:
«розроблення документів стратегічного планування – процес аналізу, моделювання, формування бачення та визначення стратегічних цілей, пріоритетів, цільових індикаторів, завдань, шляхів їх досягнення та ресурсного забезпечення».
 
Враховано редакційно    
18. 10) стратегія — документ, в якому визначаються пріоритети, стратегічні цілі та напрями розвитку держави, окремих сфер, видів економічної діяльності та окремих адміністративно-територіальних одиниць.
 
-13- Баранов В.О.
Кирильчук Є.І.
Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Пункт 10 статті 1 законопроекту доповнити словами «на довгострокову перспективу».
 
Враховано   10) стратегія — документ, в якому визначаються стратегічні цілі, пріоритети та напрями розвитку країни, окремих видів економічної діяльності та адміністративно-територіальних одиниць на довгострокову перспективу.
 
    -14- Кармазін Ю.А.
Пункт 10 статті викласти у такій редакції:
«стратегія – документ, в якому визначаються стратегічні цілі, пріоритети та напрями розвитку країни, окремих видів економічної діяльності і адміністративно-територіальних одиниць».
 
Враховано по суті   
    -15- Джоджик Я.І.
У п. 10 частини першої статті 1 слово «стратегія» замінити словами «документ державного стратегічного планування».
 
Відхилено    
    -16- Плотніков О.В.
Доповнити статтю визначенням терміну «плани діяльності центральних органів виконавчої влади».
 
Враховано    
19. Стаття 2. Принципи державного стратегічного планування
 
   Стаття 2. Принципи державного стратегічного планування
 
20. 1. стратегічне планування базується на принципах:
 
   1. стратегічне планування базується на принципах:
 
21. 1) цілісності, який полягає у застосуванні єдиних підходів до організації та порядку здійснення процесу державного стратегічного планування, включаючи формування звітності про виконання стратегічних планів та програм;
 
-17- Кармазін Ю.А.
У статті 2 у частині першій:
у пункті 1
слова: «стратегічних планів та програм» замінити на слова: «документів державного стратегічного планування».
 
Враховано   1) цілісності, який полягає у застосуванні єдиних підходів до організації та порядку здійснення процесу державного стратегічного планування, включаючи формування звітності про виконання документів державного стратегічного планування;
 
22. 2) внутрішньої збалансованості, який полягає в узгодженні всіх документів системи державного стратегічного планування за цілями розвитку, завданнями і заходами;
 
-18- Кармазін Ю.А.
у пункті 2 слова: «цілями розвитку, завданнями і заходами» замінити на слова: «цілями і напрямами розвитку, пріоритетами, завданнями і заходами».
 
Враховано   2) внутрішньої збалансованості, який полягає в узгодженні всіх документів системи державного стратегічного планування за цілями і напрямами розвитку, пріоритетами, завданнями та заходами;
 
23. 3) наукової обґрунтованості, яка забезпечується шляхом розроблення документів державного стратегічного планування на науковій основі, постійного удосконалення методології та використання світового досвіду в сфері стратегічного планування;
 
   3) наукової обґрунтованості, яка забезпечується шляхом розроблення документів державного стратегічного планування на науковій основі, постійного удосконалення методології та використання світового досвіду у сфері стратегічного планування;
 
24. 4) гласності, який полягає в тому, що документи державного стратегічного планування є доступними для громадськості. Інформація про цілі, пріоритети та показники таких документів використовується суб’єктами господарювання для планування своєї діяльності;
 
-19- Джоджик Я.І.
У п.4 частини першої статті 2 після слова «гласності» додати слова «та прозорості», після слова «громадськості» додати кому та слова «а їх проекти є предметом громадського обговорення».
 
Враховано   4) гласності та прозорості, який полягає в тому, що документи державного стратегічного планування є доступними для громадськості, а їх проекти є предметом громадського обговорення. Інформація про цілі, пріоритети та показники таких документів використовується суб’єктами господарювання для планування своєї діяльності;
 
25. 5) результативності та ефективності функціонування системи державного стратегічного планування, який полягає в тому, що вибір засобів і методів досягнення цілей розвитку країни повинен забезпечувати досягнення запланованих результатів з найменшими витратами ресурсів, а оцінка досягнення цілей залежить від отриманих результатів;
 
   5) результативності та ефективності функціонування системи державного стратегічного планування, який полягає в тому, що вибір засобів і методів досягнення цілей розвитку країни повинен забезпечувати досягнення запланованих результатів з найменшими витратами ресурсів, а оцінка досягнення цілей залежить від отриманих результатів;
 
26. 6) дотримання загальнодержавних інтересів, який полягає в тому, що міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та Верховна Рада Автономної Республіки Крим розробляють документи державного стратегічного планування виходячи з потреби у забезпеченні реалізації загальнодержавної соціально-економічної політики;
 
   6) дотримання загальнодержавних інтересів, який полягає в тому, що міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та Верховна Рада Автономної Республіки Крим розробляють документи державного стратегічного планування виходячи з потреби забезпечення реалізації загальнодержавної соціально-економічної політики;
 
27. 7) рівності, який полягає в дотриманні прав та врахуванні інтересів територіальних громад і суб’єктів господарювання незалежно від форми власності;
 
   7) рівності, який полягає в дотриманні прав та врахуванні інтересів територіальних громад і суб’єктів господарювання незалежно від форми власності;
 
28. 8) безперервності та повноти прийняття рішень, пов’язаних з державним стратегічним плануванням, які полягають у виконанні встановлених законодавством процедур для досягнення цілей державного стратегічного планування;
 
   8) безперервності та повноти прийняття рішень, пов’язаних з державним стратегічним плануванням, який полягає у виконанні встановлених законодавством процедур для досягнення цілей державного стратегічного планування;
 
29. 9) партнерства, який передбачає тісну співпрацю між міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, об’єднаннями громадян, суб’єктами господарювання в процесі виконання документів державного стратегічного планування, проведення моніторингу та оцінки виконання визначених завдань;
 
   9) партнерства, який передбачає тісну співпрацю між міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, об’єднаннями громадян, суб’єктами господарювання в процесі виконання документів державного стратегічного планування, проведення моніторингу та оцінки виконання визначених завдань;
 
30. 10) відповідальності учасників державного стратегічного планування, який полягає в тому, що вони несуть відповідальність за ефективність виконання завдань та заходів, спрямованих на досягнення цілей розвитку країни.
 
-20- Джоджик Я.І.
У частині першій статті 2 додати пункт 11 наступного змісту:
«фінансової забезпеченості, який полягає в тому, що документи державного стратегічного планування повинні визначати джерела фінансування передбачених ними витрат, з урахуванням основних показників зведеного бюджету України та їх прогноз в середньостроковій та довгостроковій перспективі».
 
Враховано по суті у п.5  10) відповідальності учасників державного стратегічного планування, який полягає в тому, що вони несуть відповідальність за ефективність виконання завдань та заходів, спрямованих на досягнення цілей розвитку країни.
 
31. Стаття 3. Законодавство стратегічне планування
 
   Стаття 3. Законодавство стратегічне планування
 
32. 1. Законодавство про державне стратегічне планування складається з Конституції України, Бюджетного кодексу України, Законів України «Про державні цільові програми», «Про організацію оборонного планування», цього та інших законів, а також прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.
 
-21- Баранов В.О.
Кирильчук Є.І.
Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
У статті 3 законопроекту доповнити перелік конкретних законодавчих актів про державне стратегічне планування законами України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», «Про Генеральну схему планування території України».
 
Враховано частково   1. Законодавство про державне стратегічне планування складається з Конституції України, Бюджетного кодексу України, законів України «Про державні цільові програми», «Про організацію оборонного планування», «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», «Про Генеральну схему планування території України», цього та інших законів, а також прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.
 
33. Стаття 4. Джерела фінансування розроблення документів державного стратегічного планування
 
-22- Баранов В.О.
Кирильчук Є.І.
Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Статтю 4 законопроекту виключити як таку, що не потребує законодавчого унормування.
 
Відхилено   Стаття 4. Джерела фінансування розроблення документів державного стратегічного планування
 
34. 1. Розроблення документів державного стратегічного планування фінансується в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України та місцевих бюджетах на відповідний рік.
 
   1. Розроблення документів державного стратегічного планування фінансується в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України та місцевих бюджетах на відповідний рік.
 
35. Розділ ІІ
 
   Розділ ІІ
 
36. ДОКУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ
 
   ДОКУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ
 
37. Стаття 5. Система документів державного стратегічного планування
 
   Стаття 5. Система документів державного стратегічного планування
 
38. 1. Документи державного стратегічного планування розробляються на довгостроковий, середньостроковий та короткостроковий період.
 
   1. Документи державного стратегічного планування розробляються на довгостроковий, середньостроковий та короткостроковий період.
 
39. 2. На довгостроковий період (понад п’ять років) розробляються:
 
   2. На довгостроковий період (більше п’яти років) розробляються:
 
40. Стратегія розвитку України;
 
   1) Стратегія розвитку України;
 
41. Стратегія регіонального розвитку України;
 
-23- Баранов В.О.
Кирильчук Є.І.
Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Виключити абзац третій частини другої статті 5.
 
Відхилено   2) Стратегія регіонального розвитку України;
 
42. стратегії розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.
 
-24- Джоджик Я.І.
Кармазін Ю.А.
У частині другій статті 5 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п’ятим наступного змісту:
«державні цільові програми».
 
Враховано редакційно   3) стратегії розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.
 
43. 3. На середньостроковий період (від трьох до п’яти років) розробляються:
 
   3. На середньостроковий період (від трьох до п’яти років) розробляються:
 
44. План соціально-економічного розвитку України;
 
   1) План соціально-економічного розвитку України;
 
45. плани соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст;
 
   2) плани соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст;
 
46. гноз економічного і соціального розвитку України;
 
   3) гноз економічного і соціального розвитку України;
 
47. Прогноз Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди;
 
   4) Прогноз Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди;
 
48. прогноз місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди;
 
   5) прогноз місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди;
 
49. державні цільові програми;
 
-25- Плотніков О.В.
Абзац сьомий частини третьої статті 5 викласти в редакції
«державні цільові програми (в окремих випадках, можуть розроблятися на більш тривалий строк);»
 
Враховано редакційно   6) державні цільові програми (в окремих випадках можуть розроблятися на більш тривалий строк);
 
    -26- Кармазін Ю.А.
У частині третій статті 5 виключити абзац сьомий, а саме:
«державні цільові програми».
 
Враховано редакційно    
    -27- Семинога А.І.
Державні цільові програми (стаття %) недоцільно включати до середньострокового періоду (3-5 років), адже вони у більшості розраховані на 10-20 років. До середньо- та короткострокового періоду варто включати пріоритетні заходи цих програм.
 
Враховано редакційно    
50. регіональні та місцеві цільові програми;
 
   7) регіональні та місцеві цільові програми;
8) плани діяльності центральних органів виконавчої влади;
 
51. плани розвитку державних господарських об’єднань, державних акціонерних компаній, державних холдингових компаній;
 
   9) плани розвитку державних господарських об’єднань, державних акціонерних компаній, державних холдингових компаній;
 
52. Основні засади грошово-кредитної політики.
 
   10) Основні засади грошово-кредитної політики.
 
53. 4. На короткостроковий період (один рік) розробляються:
 
   4. На короткостроковий період (один рік) розробляються:
 
54. Основні напрями економічної політики;
 
-28- Баранов В.О.
Кирильчук Є.І.
Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
В абзаці другому частини четвертої статті 5 законопроекту слова «Основні напрями економічної політики» замінити словами «Основні напрями бюджетної політики».
 
Враховано частково   1) Основні напрями економічної та бюджетної політики;
 
    -29- Плотніков О.В.
В абзаці другому частини четвертої статті 5 та по всьому тексту законопроекту слова «Основні напрями економічної політики» замінити словами «Основні напрями економічної та бюджетної політики».
 
Враховано    
55. Державний бюджет України;
 
   2) Державний бюджет України;
 
56. місцеві бюджети;
 
   3) місцеві бюджети;
 
57. річні фінансові плани державних підприємств, господарських товариств, у статутному (складеному) капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі;
 
   4) річні фінансові плани державних підприємств, господарських товариств, у статутному (складеному) капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі;
 
58. плани діяльності центральних органів виконавчої влади;
 
-30- Баранов В.О.
Кирильчук Є.І.
Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Абзац шостий частини четвертої статті 5 перенести до частини третьої цієї статті законопроекту;
 
Враховано у пункті 3 статті 5     
59. прогнозні баланси попиту та пропозиції товарів і послуг.
 
-31- Баранов В.О.
Кирильчук Є.І.
Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
абзац сьомий частини четвертої статті 5 виключити.
 
Відхилено   5) прогнозні баланси попиту та пропозиції товарів і послуг.
 
60. 5. Під час розроблення документів державного стратегічного планування враховуються послання Президента України до народу, щорічні та позачергові послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, інші документи стратегічного характеру, що схвалюються Президентом України, положення Програми діяльності Кабінету Міністрів України, міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та Генеральна схема планування території України.
 
-32- Плотніков О.В.
Частину 5, яка визначає вимоги до документів державного стратегічного планування, доцільно перенести у ст. 6 проекту, яка, власне, присвячена врегулюванню цього питання.
слова: «, та Генеральна схема планування території України» вилучити
 
Враховано у статті 6     
    -33- Шаманов В.В.
Частину 5 статті 5 доповнити наступним реченням :
«Порядок розгляду Програми діяльності Кабінету Міністрів України визначається Законом України "Про Кабінет Міністрів України".
Документи державного прогнозування та стратегічного планування розробляються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано частково у статті 21   
    -34- Кармазін Ю.А.
Частину п’яту статті 5 виключити.
 
Відхилено    
61. Стаття 6. Вимоги до документів державного стратегічного планування
 
   Стаття 6. Вимоги до документів державного стратегічного планування
 
62. 1. Документи державного стратегічного планування повинні відповідати Конституції України та міжнародним договорам України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
-35- Семинога А.І.
Стаття визначає вимоги до документів державного стратегічного планування, зокрема, що документи державного стратегічного планування повинні відповідати Конституції України та міжнародним договорам України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. У той же час, в законопроекті не відображено як буде здійснюватися фінансування заходів Загальнодержавної програми формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки.
 
Відхилено   1. Документи державного стратегічного планування повинні відповідати Конституції України та міжнародним договорам України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
63. У разі коли документи державного стратегічного планування, що приймаються у формі закону, містять положення, що не узгоджуються з положеннями інших законів, такі документи повинні містити зміни до відповідних законів.
 
   У разі якщо документи державного стратегічного планування, що приймаються у формі закону, містять положення, що не узгоджуються з положеннями інших законів, такі документи повинні містити зміни до відповідних законів.
Під час розроблення документів державного стратегічного планування враховуються послання Президента України до народу, щорічні та позачергові послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, інші документи стратегічного характеру, що схвалюються Президентом України, положення Програми діяльності Кабінету Міністрів України, міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
64. 2. Документи державного стратегічного планування, що розробляються на середньо- та короткострокову перспективу, повинні відповідати положенням документів державного стратегічного планування, що розробляються на довгострокову перспективу. Положення документів державного стратегічного планування, що розробляються на середньо- та короткострокову перспективу, які суперечать положенням документів державного стратегічного планування, що розробляються на довгострокову перспективу, застосуванню і виконанню не підлягають.
 
-36- Баранов В.О.
Кирильчук Є.І.
Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
У частині другій статті 6 законопроекту виключити друге речення як таке, що суперечить першому реченню у частині другій цієї статті.
 
Відхилено   2. Документи державного стратегічного планування, що розробляються на середньо- та короткострокову перспективу, повинні відповідати положенням документів державного стратегічного планування, що розробляються на довгострокову перспективу. Положення документів державного стратегічного планування, що розробляються на середньо- та короткострокову перспективу, які суперечать положенням документів державного стратегічного планування, що розробляються на довгострокову перспективу, застосуванню і виконанню не підлягають.
 
65. 3. Документи державного стратегічного планування, що розробляються на короткострокову перспективу, повинні відповідати положенням документів державного стратегічного планування, що розробляються на довго- та середньострокову перспективу. Положення документів державного стратегічного планування, що розробляються на короткострокову перспективу, які суперечать положенням документів державного стратегічного планування, що розробляються на середньо- та довгострокову перспективу, застосуванню і виконанню не підлягають.
 
-37- Баранов В.О.
Кирильчук Є.І.
Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
У частині третій статті 6 законопроекту виключити друге речення як таке, що суперечить першому реченню у частині третій цієї статті.
 
Відхилено   3. Документи державного стратегічного планування, що розробляються на короткострокову перспективу, повинні відповідати положенням документів державного стратегічного планування, що розробляються на довго- та середньострокову перспективу. Положення документів державного стратегічного планування, що розробляються на короткострокову перспективу, які суперечать положенням документів державного стратегічного планування, що розробляються на середньо- та довгострокову перспективу, застосуванню і виконанню не підлягають.
 
    -38- Кармазін Ю.А.
У статті 6 після частини третьої доповнити новою частиною четвертою наступного змісту:
«Під час розроблення документів державного стратегічного планування враховуються послання Президента України до народу, щорічні та позачергові послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, інші документи стратегічного характеру, що схвалюються Президентом України, положення Програми діяльності Кабінету Міністрів України, міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та Генеральна схема планування території України».
 
Враховано по суті у пункті 1 статті 6   
66. Стаття 7. Забезпечення публічності та прозорості документів стратегічного планування
 
-39- Кармазін Ю.А.
У назві статті 7 після слова «документів» доповнити словом «державного» і далі – за текстом.
 
Враховано   Стаття 7. Забезпечення публічності та прозорості документів державного стратегічного планування
 
67. 1. Документи державного стратегічного планування публікуються в офіційних друкованих виданнях та оприлюднюються на Урядовому порталі, офіційному веб-сайті міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, які розробили такі документи, у порядку та строки, що визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».
 
-40- Баранов В.О.
Кирильчук Є.І.
Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
У статті 7 законопроекту після слів «місцевих органів виконавчої влади» доповнити словами «виконавчих органів міських рад»..
 
Враховано по суті  1. Документи державного стратегічного планування публікуються в офіційних друкованих виданнях та оприлюднюються на офіційних веб-сайтах учасників державного стратегічного планування в порядку та строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».
 
    -41- Плотніков О.В.
Частину першу статті 7 викласти у такій редакції:
«Документи державного стратегічного планування публікуються в офіційних друкованих виданнях та оприлюднюються на офіційних веб-сайтах учасників державного стратегічного планування в порядку та строки, що визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».
 
Враховано    
    -42- Кармазін Ю.А.
Частину першу статті 7 викласти у такій редакції:
«1. Документи державного стратегічного планування публікуються в офіційних виданнях та оприлюднюються на офіційних веб-сайтах учасників державного стратегічного планування в порядку та строки, що визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».
 
Враховано редакційно    
    -43- Джоджик Я.І.
Статтю 7 викласти в такій редакції:
«Стаття 7. Громадське обговорення документів стратегічного планування, забезпечення їх публічності та прозорості
1. Проекти документів державного стратегічного планування затверджуються Кабінетом Міністрів України.
2. Порядок громадського обговорення документів державного стратегічного планування затверджується Кабінетом Міністрів України.
3. Проекти документів державного стратегічного планування публікуються в офіційних друкованих виданнях та оприлюднюються на Урядовому порталі, офіційному веб-сайті міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, які розробили такі документи, у строки, що дозволяють забезпечити врахування думки громадськості в процесі погодження та затвердження зазначених документів».
 
Враховано частково    
68. Стаття 8. Моніторинг та оцінка результативності виконання документів державного стратегічного планування
 
   Стаття 8. Моніторинг та оцінка результативності виконання документів державного стратегічного планування
 
69. 1. Документи державного стратегічного планування, визначені у статтях 9, 10, 12 і 15 цього Закону, підлягають моніторингу та оцінці результатів їх виконання.
 
-44- Баранов В.О.
Кирильчук Є.І.
Н.д.Лук’янов В.В. (Реєстр.картка №154) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
#2178
В абзаці першому частини першої статті 8 та пункті 3 частини першої статті 21 законопроекту виключити слова і цифри «визначені у статтях 9, 10, 12 і 15 цього Закону» у відповідних відмінках.
 
Відхилено   1. Документи державного стратегічного планування, визначені у статтях 9, 10, 11, 13–16 цього Закону, підлягають моніторингу та оцінці результатів їх виконання.
 
    -45- Кармазін Ю.А.
У статті 8 у частині першій перше речення викласти у такій редакції: «Всі види документів державного стратегічного планування підлягають моніторингу та оцінці результатів виконання».
 
Відхилено    
70. Порядок проведення моніторингу та оцінки результатів виконання документів державного стратегічного планування визначається Кабінетом Міністрів України.
 
-46- Плотніков О.В.
У разі якщо порядок проведення моніторингу та оцінки результатів виконання документу державного стратегічного планування визначено законами України або актами Президента України, застосовується положення такого закону України або акту Президента України
 
Враховано   Порядок проведення моніторингу та оцінки результатів виконання документів державного стратегічного планування визначається Кабінетом Міністрів України.
У разі якщо порядок проведення моніторингу та оцінки результатів виконання документа державного стратегічного планування визначено законами України або актами Президента України, застосовується положення такого закону України або акта Президента України
 
71. Стаття 9. Стратегія розвитку України
 
   Стаття 9. Стратегія розвитку України
 
72. 1. Стратегія розвитку України розробляється центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку на десятирічний період.
 
-47- Плотніков О.В.
Частину першу статті 9 викласти у наступній редакції:
«1. Стратегія розвитку України розробляється центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку на строк, не менше ніж десять років».
 
Враховано   1. Стратегія розвитку України розробляється центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку на період не менше ніж десять років.
 
73. Кабінет Міністрів України розглядає і схвалює проект Стратегії розвитку України та подає Президентові України.
 
-48- Кармазін Ю.А.
У статті 9 у частині першій абзац другий викласти у такій редакції:
«Кабінет Міністрів України розглядає і схвалює проект Стратегії розвитку України та у п’ятиденний строк подає його на розгляд Верховної Ради України».
 
Відхилено   Кабінет Міністрів України розглядає і схвалює проект Стратегії розвитку України та подає на затвердження Президентові України.
 
    -49- Джоджик Я.І.
У другому абзаці частини першої статті 9 слова «Президентові України» замінити словами «Верховній Раді України».
 
Відхилено    
74. Стратегія розвитку України затверджується Указом Президента України.
 
-50- Кармазін Ю.А.
У статті 9 у частині першій абзац другий викласти у такій редакції:
«Стратегія розвитку України затверджується Верховною Радою України».
 
Відхилено   Стратегія розвитку України затверджується указом Президента України.
 
    -51- Джоджик Я.І.
У третьому абзаці частини першої статті 9 слова «Указом Президента України» замінити словом «законом».
 
Відхилено    
    -52- Шаманов В.В.
Пункт 3 частини 1 статті 9 доповнити наступним реченням:
«затверджується Верховною Радою України та використовується під час розроблення проектів стратегічних планів діяльності центральних органів виконавчої влади, стратегічних планів розвитку державних господарських об'єднань, національних акціонерних компаній, державних холдингових компаній, програм економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст і є основою для розроблення проекту закону про Державний бюджет України на планований рік».
 
Відхилено    
75. 2. У Стратегії розвитку України відображаються:
 
-53- Баранов В.О.
Кирильчук Є.І.
Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
У частинах другій і третій статті 9 законопроекту передбачити необхідні положення щодо регіонального розвитку з урахуванням питань, окреслених частиною другою статті 10 законопроекту.
 
Відхилено   2. У Стратегії розвитку України відображаються:
 
76. 1) стратегічні цілі та індикатори їх досягнення на десятирічний період та проміжні індикатори на п’ятирічний період;
 
   1) стратегічні цілі та індикатори їх досягнення на десятирічний період та проміжні індикатори на п’ятирічний період;
 
77. 2) результати аналізу тенденцій, характеристика та основні проблеми соціально-економічного розвитку, геоекономічного положення та конкурентних переваг України, результати проведення оцінки природно-ресурсного, виробничого, трудового, наукового та фінансового потенціалу;
 
-54- Семинога А.І.
У статті 9:
у підпункті 2 пункту 2 після слів «результати проведення» доповнити словами «стратегічної екологічної оцінки»;
після підпункту 2 пункту 2 доповнити окремим підпунктом такого змісту: «стан навколишнього природного середовища на середньострокову і довгострокову перспективу та стратегічна екологічна оцінка».
 
Враховано редакційно   2) результати аналізу тенденцій, характеристика та основні проблеми соціально-економічного розвитку, характеристика геоекономічного становища та конкурентних переваг України, результати проведення оцінки стану навколишнього природного середовища, природно-ресурсного, виробничого, трудового, наукового та фінансового потенціалу;
 
78. 3) пріоритетні напрями розвитку держави, основні завдання із зазначенням етапів їх виконання.
 
   3) пріоритетні напрями розвитку держави, основні завдання із зазначенням етапів їх виконання.
 
79. 3. До Стратегії розвитку України додаються:
 
   3. До Стратегії розвитку України додаються:
 
80. 1) довгостроковий прогноз основних макроекономічних показників;
 
   1) довгостроковий прогноз основних макроекономічних показників;
 
81. 2) демографічний прогноз;
 
-55- Плотніков О.В.
додати та викласти в редакції пункт 3 частини третьої статті 9
«3) схема (прогноз) розвитку і розміщення продуктивних сил України»
 
Враховано   2) демографічний прогноз;
3) схема (прогноз) розвитку і розміщення продуктивних сил України;
 
82. 3) прогноз науково-технічного розвитку.
 
   4) прогноз науково-технічного розвитку.
 
83. 4. Стратегія розвитку України є основою для розроблення інших документів державного стратегічного планування.
 
   4. Стратегія розвитку України є основою для розроблення інших документів державного стратегічного планування.
 
84. Стаття 10. Стратегія регіонального розвитку України
 
-56- Баранов В.О.
Кирильчук Є.І.
Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Виключити статтю 10 законопроекту та слова «Стратегія регіонального розвитку України» у відповідних відмінках по всьому тексту законопроекту, а також у частинах другій і третій статті 9 законопроекту передбачити необхідні положення щодо регіонального розвитку з урахуванням питань, окреслених частиною другою статті 10 законопроекту.
 
Відхилено   Стаття 10. Стратегія регіонального розвитку України
 
85. 1. Стратегія регіонального розвитку України розробляється на десятирічний період центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку протягом двох місяців після схвалення Стратегії розвитку України.
 
-57- Плотніков О.В.
Абзац 1 частини першої статті 10 викласти у редакції
«1. Стратегія регіонального розвитку України розробляється на десятирічний період центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку протягом двох місяців після затвердження Стратегії розвитку України.
У разі не затвердження Стратегії розвитку України Стратегія регіонального розвитку України розробляється згідно положень статті 3 Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів»
 
Враховано   1. Стратегія регіонального розвитку України розробляється центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку протягом двох місяців після затвердження Стратегії розвитку України на строк дії та з урахуванням положень зазначеної Стратегії.
У разі незатвердження Стратегії розвитку України Стратегія регіонального розвитку України розробляється відповідно до положень статті 3 Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів».
 
    -58- Кармазін Ю.А.
У статті 10 у частині першій слово: «схвалення» замінити на слова: «затвердження Верховною Радою України» і далі – за текстом.
 
Відхилено    
86. Стратегія регіонального розвитку України приймається Кабінетом Міністрів України.
 
   Стратегія регіонального розвитку України приймається Кабінетом Міністрів України.
 
87. 2. У Стратегії регіонального розвитку України відображаються:
 
   2. У Стратегії регіонального розвитку України відображаються:
 
88. 1) результати аналізу соціально-економічного розвитку регіонів;
 
-59- Семинога А.І.
Після підпункту 1 пункту 2 статті 10 доповнити новим підпунктом такого змісту:
«стан навколишнього природного середовища та природно-ресурсний потенціал регіону».
 
Враховано   1) результати аналізу соціально-економічного розвитку регіонів;
2) стан навколишнього природного середовища та природно-ресурсний потенціал регіону;
 
89. 2) характеристика основних проблем розвитку регіонів;
 
   3) характеристика основних проблем розвитку регіонів;
 
90. 3) пріоритети державної регіональної політики на відповідний період;
 
   4) пріоритети державної регіональної політики на відповідний період;
 
91. 4) стратегічні цілі та напрями регіонального розвитку;
 
   5) стратегічні цілі та напрями регіонального розвитку;
 
92. 5) основні завдання регіонального розвитку та етапи їх реалізації.
 
   6) основні завдання регіонального розвитку та етапи їх реалізації.
 
93. Стаття 11. Стратегії розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя
 
   Стаття 11. Стратегії розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя
 
94. 1. Стратегії розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя розробляються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями протягом двох місяців після прийняття Стратегії регіонального розвитку України.
 
-60- Баранов В.О.
Кирильчук Є.І.
Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
У частині першій статті 11 законопроекту визначити період, на який розробляються стратегії розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.
 
Враховано редакційно   1. Стратегії розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя розробляються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями протягом двох місяців після прийняття Стратегії регіонального розвитку України на строк дії та з урахуванням положень зазначеної Стратегії.
 
    -61- Плотніков О.В.
частину першу статті 11 викласти в такій редакції:
«1. Стратегії розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя розробляються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями протягом двох місяців після прийняття Стратегії регіонального розвитку України на строк дії та з урахуванням положень зазначеної Стратегії».
 
Враховано    
95. Стратегії розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя розробляються з урахуванням положень Стратегії розвитку України та Стратегії регіонального розвитку України.
 
   Стратегії розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя розробляються з урахуванням положень Стратегії розвитку України та Стратегії регіонального розвитку України.
 
96. Стратегії розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя затверджуються відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами.
 
   Стратегії розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя затверджуються відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами.
 
97. 2. У стратегіях розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя відображаються:
 
   2. У стратегіях розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя відображаються:
 
98. 1) результати аналізу тенденцій за попередній п’ятирічний період та характеристика основних проблем розвитку;
 
-62- Семинога А.І.
Після підпункт 1 пункту 2 статті 11 доповнити новим підпунктом такого змісту:
«стан навколишнього природного середовища та природно-ресурсний потенціал регіону».
 
Враховано   1) результати аналізу тенденцій за попередній п’ятирічний період та характеристика основних проблем розвитку;
2) стан навколишнього природного середовища та природно-ресурсний потенціал регіону;
 
99. 2) характеристика конкурентних переваг та обмежень перспективного розвитку;
 
   3) характеристика конкурентних переваг та обмежень перспективного розвитку;
 
100. 3) мета, стратегічні цілі та пріоритетні напрями розвитку регіону (міста) на відповідний період;
 
   4) мета, стратегічні цілі та пріоритетні напрями розвитку регіону (міста) на відповідний період;
 
101. 4) завдання та етапи їх виконання.
 
   5) завдання та етапи їх виконання.
 
102. До стратегій розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя додаються переліки регіональних і місцевих програм та інвестиційних проектів.
 
   До стратегій розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя додаються переліки регіональних і місцевих програм та інвестиційних проектів.
 
103. Стаття 12. гноз економічного і соціального розвитку України
 
   Стаття 12. гноз економічного і соціального розвитку України
 
104. 1. гноз економічного і соціального розвитку України розробляється щороку на плановий та два наступних роки до 1 травня року, що передує плановому, центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку та приймається Кабінетом Міністрів України.
 
-63- Баранов В.О.
Кирильчук Є.І.
Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
У частині першій статті 12 законопроекту: слова і цифри «до 1 травня року, що передує плановому» виключити, а після слів «приймається Кабінетом Міністрів України» доповнити словами і цифрами «до 1 квітня року, що передує плановому».
 
Відхилено   1. гноз економічного і соціального розвитку України розробляється щороку на плановий та два наступних роки до 20 квітня року, що передує плановому, центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку та розглядається і схвалюється Кабінетом Міністрів України до 1 травня року, що передує плановому.
 
    -64- Плотніков О.В.
Абзац перший частини першої статті 12 викласти у редакції
«1. гноз економічного і соціального розвитку України розробляється щороку на плановий та два наступних роки до 20 квітня року, що передує плановому, центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку та розглядається і схвалюється Кабінетом Міністрів України до 1 травня року, що передує плановому».
 
Враховано    
105. гноз економічного і соціального розвитку України використовується під час розроблення проектів плану економічного і соціального розвитку України на плановий та два наступних за плановим роки, Державного бюджету України та інших документів державного стратегічного планування.
 
   гноз економічного і соціального розвитку України використовується під час розроблення проектів Плану економічного і соціального розвитку України на плановий та два наступних за плановим роки, Державного бюджету України та інших документів державного стратегічного планування.
 
106. 2. У гнозі економічного і соціального розвитку України відображаються:
 
   2. У гнозі економічного і соціального розвитку України відображаються:
 
107. 1) на плановий рік:
 
   1) на плановий рік:
 
108. результати оцінки тенденцій розвитку з визначенням основних факторів, що вплинули на його динаміку;
 
-65- Семинога А.І.
У статті 12 підпункт 1 пункту 2 після абзацу третього доповнити новим підпунктом такого змісту: «стан навколишнього природного середовища та природно-ресурсний потенціал регіону».
 
Відхилено   результати оцінки тенденцій розвитку з визначенням основних факторів, що вплинули на його динаміку;
 
109. очікувані зміни у зовнішньоекономічній ситуації та оцінка їх впливу на економіку країни;
 
   очікувані зміни у зовнішньоекономічній ситуації та оцінка їх впливу на економіку країни;
 
110. сценарні умови розвитку економіки;
 
   сценарні умови розвитку економіки;
 
111. прогнозні показники економічного і соціального розвитку з відповідним обґрунтуванням;
 
-66- Баранов В.О.
Кирильчук Є.І.
Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
В абзаці п’ятому пункту 1 частини другої статті 12 законопроекту слова «прогнозні показники» замінити словами «основні прогнозні макропоказники».
 
Відхилено   прогнозні показники економічного і соціального розвитку з відповідним обґрунтуванням;
 
112. основні макроекономічні баланси національної економіки (зведені національні рахунки для економіки в цілому, таблиця «витрати – випуск», платіжний баланс);
 
   основні макроекономічні баланси національної економіки (зведені національні рахунки для економіки в цілому, таблиця «витрати – випуск», платіжний баланс);
 
113. ризики та альтернативні сценарії економічного і соціального розвитку країни;
 
   ризики та альтернативні сценарії економічного і соціального розвитку країни;
 
114. 2) на два наступних роки основні прогнозні макропоказники з характеристикою сценарних умов і тенденцій розвитку та ризики.
 
   2) на два наступних роки основні прогнозні макропоказники з характеристикою сценарних умов і тенденцій розвитку та ризиків.
 
115. 3. До основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України належать:
 
   3. До основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України належать:
 
116. 1) номінальний та реальний валовий внутрішній продукт;
 
   1) номінальний та реальний валовий внутрішній продукт;
 
117. 2) індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року);
 
   2) індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року);
 
118. 3) індекс цін виробників промислової продукції (грудень до грудня попереднього року);
 
   3) індекс цін виробників промислової продукції (грудень до грудня попереднього року);
 
119. 4) офіційний обмінний курс гривні у середньому за рік та на кінець року;
 
   4) офіційний обмінний курс гривні у середньому за рік та на кінець року;
 
120. 5) прибуток прибуткових підприємств;
 
   5) прибуток прибуткових підприємств;
 
121. 6) фонд оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців;
 
   6) фонд оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців;
 
122. 7) номінальна та реальна, скоригована на індекс споживчих цін, середньомісячна заробітна плата працівників;
 
-67- Плотніков О.В.
Підпункт 7 частини третьої статті 12 викласти в такій редакції
«7) номінальна середньомісячна заробітна плата працівників та індекс реальної заробітної плати;»
 
Враховано   7) номінальна середньомісячна заробітна плата працівників та індекс реальної заробітної плати;
 
123. 8) продуктивність праці (відсотків до попереднього року);
 
   8) продуктивність праці (відсотків до попереднього року);
 
124. 9) кількість зайнятих економічною діяльністю віком 15–70 років (у середньому за рік);
 
   9) кількість осіб, зайнятих економічною діяльністю, віком 15–70 років (у середньому за рік);
 
125. 10) рівень безробіття, визначений за методологією Міжнародної організації праці;
 
   10) рівень безробіття, визначений за методологією Міжнародної організації праці;
 
126. 11) сальдо торговельного балансу, визначене за методологією платіжного балансу;
 
   11) сальдо торговельного балансу, визначене за методологією платіжного балансу;
 
127. 12) експорт товарів і послуг;
 
   12) експорт товарів і послуг;
 
128. 13) імпорт товарів і послуг;
 
   13) імпорт товарів і послуг.
 
129. 14) інші показники економічного і соціального розвитку України.
 
-68- Баранов В.О.
Кирильчук Є.І.
Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Пункт 14 частини третьої статті 12 законопроекту виключити, як такий що не узгоджується з абзацом першим цієї частини статті 12 законопроекту.
 
Враховано      
    -69- Семинога А.І.
Пункт 3 доповнити новим підпунктом такого змісту:
«15) співвідношення між рівнями фактичного забруднення навколишнього природного середовища або виснаження природних ресурсів і гранично допустимого забруднення або виснаження».
 
Відхилено    
130. Стаття 13. План соціально-економічного розвитку України
 
   Стаття 13. План соціально-економічного розвитку України
 
131. 1. План соціально-економічного розвитку України розробляється центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку разом з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади до 1 травня року, що передує плановому, на плановий та два наступних роки.
 
-70- Баранов В.О.
Кирильчук Є.І.
Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
У частині першій статті 13 законопроекту після слова «розробляється» доповнити словом «щороку»;
 
Враховано   1. План соціально-економічного розвитку України розробляється щороку центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку спільно з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади до 1 травня року, що передує плановому, на плановий та два наступних роки.
 
132. 2. Кабінет Міністрів України не пізніше 1 червня року, що передує плановому розглядає та схвалює проект Плану соціально-економічного розвитку України та у п’ятиденний строк подає Верховній Раді України.
 
-71- Баранов В.О.
Кирильчук Є.І.
Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
частину другу статті 13 законопроекту доповнити словами «для розгляду і прийняття».
 
Враховано по суті  2. Кабінет Міністрів України не пізніше 1 червня року, що передує плановому, розглядає та схвалює проект Плану соціально-економічного розвитку України та у триденний строк подає Верховній Раді України для прийняття закону про План соціально-економічного розвитку України.
 
    -72- Плотніков О.В.
Частину другу статті 13 викласти в такій редакції;
«2. Кабінет Міністрів України не пізніше 1 червня року, що передує плановому розглядає та схвалює проект Плану соціально-економічного розвитку України та у триденний строк подає Верховній Раді України для прийняття, як Закон України».
 
Враховано    
    -73- Кармазін Ю.А.
У статті 13 у частині другій після слова: «подає» доповнити словами: «на затвердження» і далі – за текстом.
 
Враховано по суті   
133. 3. У Плані соціально-економічного розвитку України відображаються:
 
   3. У Плані соціально-економічного розвитку України відображаються:
 
134. 1) результати аналізу та основні проблеми соціально-економічного розвитку;
 
   1) результати аналізу та основні проблеми соціально-економічного розвитку;
 
135. 2) цілі, пріоритетні напрями та завдання соціально-економічного розвитку на плановий та два наступних роки;
 
   2) цілі, пріоритетні напрями та завдання соціально-економічного розвитку на плановий та два наступних роки;
 
136. 3) заходи, необхідні для виконання завдань на плановий період, з визначенням строків, виконавців, критеріїв, потреб і джерел фінансування, необхідних для їх виконання;
 
-74- Баранов В.О.
Кирильчук Є.І.
Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
У пункті 3 частини третьої статті 13 законопроекту слова «потреб і» виключити;
 
Відхилено   3) заходи, необхідні для виконання завдань на плановий період, з визначенням строків, виконавців, критеріїв, потреби у фінансуванні, необхідних для їх виконання;
 
    -75- Плотніков О.В.
Пункт 3 частини третьої статті 13 викласти в такій редакції:
«3) заходи, необхідні для виконання завдань на плановий період, з визначенням строків, виконавців, критеріїв, потреби у фінансуванні, необхідних для їх виконання»;
 
Враховано    
137. 4) умови виконання Плану соціально-економічного розвитку України (зокрема показники: граничний обсяг дефіциту бюджету; граничний рівень державного боргу; темпи зростання мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму; тарифна політика).
 
-76- Баранов В.О.
Кирильчук Є.І.
Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
у пункті 4 частини третьої статті 13 законопроекту слова «граничний обсяг дефіциту бюджету» замінити словами «граничний рівень дефіциту державного бюджету»
 
Відхилено   4) умови виконання Плану соціально-економічного розвитку України (зокрема показники: граничний обсяг дефіциту бюджету; граничний рівень державного боргу; темпи зростання мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму; тарифна політика).
 
138. 4. Складовими частинами Плану соціально-економічного розвитку України є:
 
   4. Складовими частинами Плану соціально-економічного розвитку України є:
 
139. 1) перелік державних цільових програм, виконання яких передбачається у плановому та двох наступних роках з метою виконання завдань, визначених Планом;
 
   1) перелік державних цільових програм, виконання яких передбачається у плановому та двох наступних роках з метою виконання завдань, визначених Планом;
 
140. 2) попередні результати оцінки щодо основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на плановий та два наступних роки;
 
-77- Баранов В.О.
Кирильчук Є.І.
Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
У пункті 2 частини четвертої статті 13 законопроекту слова «попередні результати оцінки щодо основних прогнозних макропоказників» замінити словами «основні прогнозні макропоказники».
 
Враховано по суті у частині 5 статті 13     
    -78- Плотніков О.В.
Підпункт 2 та 4 частини четвертої статті 13 вилучити
 
Враховано    
141. 3) план співпраці з міжнародними фінансовими організаціями;
 
   2) план співпраці з міжнародними фінансовими організаціями;
 
142. 4) баланси виробництва і споживання основних видів продукції на плановий та два наступних роки.
 
-79- Плотніков О.В.
У статті 13 після частини четвертої доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«5. Разом з проектом Плану соціально-економічного розвитку України подаються:
1) основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на плановий і наступні за плановим два бюджетні періоди;
2) баланси виробництва і споживання основних видів продукції на плановий та два наступних роки.»
 
Враховано   5. Разом з проектом Плану соціально-економічного розвитку України подаються:
1) основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на плановий і наступні за плановим два бюджетні періоди;
2) баланси виробництва і споживання основних видів продукції на плановий та два наступних роки.
 
143. 5. План соціально-економічного розвитку України враховується під час розроблення Державного бюджету України на плановий рік.
 
-80- Баранов В.О.
Кирильчук Є.І.
Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Частину п’яту статті 13 законопроекту викласти в такій редакції:
«5. План соціально-економічного розвитку України використовується при розробленні Державного бюджету України. Цей план розглядається і приймається взаємоузгоджено з Державним бюджетом України».
 
Відхилено   6. План соціально-економічного розвитку України враховується під час розроблення Державного бюджету України на плановий рік.
7. У разі внесення до Плану соціально-економічного розвитку України на плановий рік змін, що стосуються обсягів фінансування з Державного бюджету України завдань Плану соціально-економічного розвитку України на плановий рік, вносяться відповідні зміни до Державного бюджету України.
8. У разі внесення до Державного бюджету України на плановий рік змін, що стосуються обсягів фінансування завдань Плану соціально-економічного розвитку України на плановий рік, вносяться відповідні зміни до Плану соціально-економічного розвитку України на плановий рік.
9. У разі внесення змін до Плану соціально-економічного розвитку України (крім змін, визначених частинами сьомою та восьмою цієї статті) відповідно вносяться зміни до документів державного стратегічного планування, розроблених на основі Плану соціально-економічного розвитку України.
10. За наслідками розгляду законопроекту в першому читанні Верховна Рада України може прийняти рішення про прийняття законопроекту про План соціально-економічного розвитку України за основу з дорученням комітету, який відповідно до предметів відання комітетів визначений головним з підготовки і попереднього розгляду цього законопроекту.
11. Розгляд проекту закону про внесення змін до закону про План соціально-економічного розвитку України у Верховній Раді України здійснюється за
процедурою, визначеною Регламентом Верховної Ради України.
 
    -81- Плотніков О.В.
1. Доповнити статтю 13 частиною сьомою наступного змісту:
«7. У разі внесення змін до Плану соціально-економічного розвитку України на плановий рік, що стосуються обсягів фінансування з Державного бюджету України завдань Плану соціально-економічного розвитку України на плановий рік, вносяться відповідні зміни до Державного бюджету України.»
2. Доповнити статтю 13 частиною восьмою наступного змісту:
«8. У разі внесення змін до Державного бюджету України на плановий рік, що стосуються обсягів фінансування завдань Плану соціально-економічного розвитку України на плановий рік, вносяться відповідні зміни до Плану соціально-економічного розвитку України на плановий рік.»
3. Доповнити статтю 13 частиною дев’ятою такого змісту:
«9. У разі внесення змін до Плану соціально-економічного розвитку України (крім змін визначених пунктами 6, 7 статті 13) відповідно вносяться зміни до документів державного стратегічного планування, які було розроблено на основі Плану соціально-економічного розвитку України.»
4. Доповнити статтю 13 частиною десятою такого змісту:
«10. За наслідками розгляду законопроекту в першому читанні Верховна Рада України може прийняти рішення про прийняття законопроекту «Про План соціально-економічного розвитку України» за основу з дорученням суб’єкту права законодавчої ініціативи підготувати його до другого читання.»
5. Доповнити статтю 13 частиною одинадцятою такого змісту:
«11. Розгляд проекту закону про внесення змін до закону про план соціально-економічного розвитку України у Верховній Раді України здійснюється за процедурою, визначеною Регламентом Верховної Ради України».
 
Враховано    
144. Стаття 14. Плани соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст
 
   Стаття 14. Плани соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст
 
145. 1. Плани соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст розробляються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади, виконавчими органами міських рад на строк дії та з урахуванням положень Плану соціально-економічного розвитку України протягом місяця після його прийняття.
 
   1. Плани соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст розробляються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади, виконавчими органами міських рад на строк дії та з урахуванням положень Плану соціально-економічного розвитку України протягом місяця після його прийняття.
 
146. 2. Плани соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст приймаються відповідними радами.
 
   2. Плани соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст приймаються відповідними радами.
 
147. 3. У планах соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст відображаються:
 
   3. У планах соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст відображаються:
 
148. 1) на плановий рік:
 
   1) на плановий рік:
 
149. результати аналізу тенденцій та характеристика основних проблем соціально-економічного розвитку;
 
   результати аналізу тенденцій та характеристика основних проблем соціально-економічного розвитку;
 
150. цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку;
 
   цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку;
 
151. комплекс заходів і завдань щодо реалізації Плану соціально-економічного розвитку України з визначенням строків виконання та виконавців;
 
-82- Баранов В.О.
Кирильчук Є.І.
Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
В абзаці четвертому пункту 1 частини третьої статті 14 виключити слова «щодо реалізації Плану соціально-економічного розвитку України».
 
Враховано   комплекс заходів і завдань з визначенням строків виконання та виконавців;
 
152. обсяги та джерела фінансування;
 
   обсяги та джерела фінансування;
 
153. основні показники соціально-економічного розвитку;
 
   основні показники соціально-економічного розвитку;
 
154. дані про отримання та використання доходів від управління майном, що належить Автономній Республіці Крим, або об’єктами комунальної власності, ефективність використання зазначених об’єктів, показники їх розвитку;
 
   дані про отримання та використання доходів від управління майном, що належить Автономній Республіці Крим, або об’єктами комунальної власності, ефективність використання зазначених об’єктів, показники їх розвитку;
 
155. 2) на два наступних роки основні прогнозні показники соціально-економічного розвитку з характеристикою сценарних умов, тенденцій розвитку та ризики.
 
   2) на два наступних роки основні прогнозні показники соціально-економічного розвитку з характеристикою сценарних умов, тенденцій розвитку та ризиків.
 
156. До планів економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст додаються переліки регіональних і місцевих програм та інвестиційних проектів.
 
-83- Плотніков О.В.
Останній абзац статті 14 викласти в такій редакції:
«До планів економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст додаються переліки регіональних і місцевих цільових програм та інвестиційних проектів.».
 
Враховано   До планів економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст додаються переліки регіональних і місцевих цільових програм та інвестиційних проектів.
Стаття 15. Плани діяльності центральних органів виконавчої влади
1. План діяльності центрального органу виконавчої влади складається щороку на плановий та два наступних роки відповідно до Бюджетного кодексу України виходячи з визначених актами законодавства завдань і функцій центрального органу виконавчої влади з урахуванням:
Стратегії розвитку України, Плану соціально-економічного розвитку України, Прогнозу економічного і соціального розвитку України;
результатів виконання плану діяльності центрального органу виконавчої влади за попередній і поточний роки;
бюджетних обмежень згідно із законом про Державний бюджет України та постановою Кабінету Міністрів України про прогноз бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди;
індикативних прогнозних показників обсягів видатків і надання кредитів з бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, доведених центральним органом виконавчої влади з питань фінансів разом з інструкцією з підготовки бюджетних запитів.
План діяльності центрального органу виконавчої влади охоплює всю сферу діяльності відповідного центрального органу виконавчої влади як головного розпорядника бюджетних коштів, включаючи діяльність розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління відповідного головного розпорядника бюджетних коштів (далі – установи та організації, що діють у системі головного розпорядника бюджетних коштів).
2. У плані діяльності центрального органу виконавчої влади відображаються:
1) мета діяльності центрального органу виконавчої влади;
2) аналіз поточної ситуації та оцінка факторів впливу;
3) стратегічні цілі, завдання та показники результатів їх досягнення;
4) заходи, необхідні для виконання завдань на плановий період;
5) заходи з розвитку функціональних можливостей та поліпшення стану організації діяльності центрального органу виконавчої влади.
3. До плану діяльності центрального органу виконавчої влади додаються:
1) перелік державних цільових програм з визначенням завдань, заходів з їх виконання, показників очікуваних результатів та обсягів фінансування;
2) перелік інвестиційних програм (проектів) з визначенням їх етапів, заходів з виконання, показників очікуваних результатів та ефективності, обсягів фінансування;
3) перелік бюджетних програм з визначенням основних прогнозних показників та обсягів фінансування;
4) у разі необхідності – інші матеріали (розрахунки, обґрунтування, заходи щодо забезпечення міжвідомчої взаємодії тощо).
4. План діяльності центрального органу виконавчої влади:
1) схвалюється керівником центрального органу виконавчої влади за погодженням з головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку у місячний строк після доведення центральним органом виконавчої влади з питань фінансів граничного обсягу видатків/надання кредитів державного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди;
2) приводиться у відповідність з показниками Державного бюджету України на відповідний бюджетний період та схваленим Кабінетом Міністрів України прогнозом Державного бюджету України на наступні за планованим два бюджетні періоди і затверджується керівником центрального органу виконавчої влади за погодженням з головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у 45-денний строк після опублікування закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період.
Суб’єктами схвалення та затвердження планів діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується Кабінетом Міністрів України через відповідного міністра, є відповідні міністри.
 
    -84- Баранов В.О.
Кирильчук Є.І.
Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
У законопроекті передбачити окрему статтю стосовно унормування вимог щодо розроблення планів діяльності центральних органів виконавчої влади та їх структури.
 
Враховано    
    -85- Плотніков О.В.
Після статті 14 доповнити новою статтею такого змісту:
Стаття . Плани діяльності центральних органів виконавчої влади
1. План діяльності центрального органу виконавчої влади складається щороку на плановий і наступні за плановим два роки відповідно до Бюджетного кодексу України виходячи з визначеними актами законодавства завдань і функцій центрального органу виконавчої влади відповідно з урахуванням:
Стратегії розвитку України, Плану соціально-економічного розвитку України, Прогнозу економічного і соціального розвитку України;
результатів виконання плану діяльності центрального органу виконавчої влади за попередній і поточний роки;
бюджетних обмежень згідно із законом про Державний бюджет України та постановою Кабінету Міністрів України про прогноз бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди;
індикативних прогнозних показників обсягів видатків і надання кредитів з бюджету на наступні за плановим #102094
План діяльності центрального органу виконавчої влади охоплює всю сферу діяльності відповідного центрального органу виконавчої влади як головного розпорядника бюджетних коштів, включаючи діяльність розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління відповідного головного розпорядника бюджетних коштів (далі – установи та організації, що діють у системі головного розпорядника бюджетних коштів).
2. У плані діяльності центрального органу виконавчої влади відображаються:
мета діяльності центрального органу виконавчої влади;
аналіз поточної ситуації та оцінка факторів впливу;
стратегічні цілі, завдання та показники результатів їх виконання;
заходи щодо виконання визначених завдань;
заходи щодо розвитку функціональних можливостей та поліпшення стану організації діяльності центрального органу виконавчої влади.
3. До плану діяльності центрального органу виконавчої влади додаються:
перелік державних цільових програм з визначенням завдань, заходів з їх виконання, показників очікуваних результатів та обсягів фінансування;
перелік інвестиційних програм (проектів) з визначенням їх етапів, заходів з виконання, показників очікуваних результатів і ефективності та обсягів фінансування;
перелік бюджетних програм з визначенням основних результативних показників та обсягів фінансування;
в разі необхідності – інші матеріали (розрахунки, обґрунтування, заходи щодо забезпечення міжвідомчої взаємодії, тощо).
4. План діяльності центрального органу виконавчої влади:
схвалюється керівником центрального органу виконавчої влади за погодженням з головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку – у місячний строк після доведення центральним органом виконавчої влади #102094
приводиться у відповідність із показниками Державного бюджету України на відповідний бюджетний період та схваленим Кабінетом Міністрів України прогнозом Державного бюджету України на наступні за планованим два бюджетні періоди та затверджується керівником центрального органу виконавчої влади за погодженням з головним органом у системі центральних органів виконавчої влади – у 45-денний строк після опублікування закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період.
Суб’єктами схвалення та затвердження планів діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується Кабінетом Міністрів України через відповідного міністра, є відповідні міністри».
 
Враховано    
157. Стаття 15. Плани розвитку державних господарських об’єднань, державних акціонерних компаній, державних холдингових компаній
 
   Стаття 16. Плани розвитку державних господарських об’єднань, державних акціонерних компаній, державних холдингових компаній
 
158. 1. Плани розвитку державних господарських об’єднань, державних акціонерних компаній, державних холдингових компаній:
 
   1. Плани розвитку державних господарських об’єднань, державних акціонерних компаній, державних холдингових компаній:
 
159. розробляються на плановий та два наступних роки у місячний строк після схвалення Плану соціально-економічного розвитку України;
 
   1) розробляються на плановий та два наступних роки у місячний строк після схвалення Плану соціально-економічного розвитку України;
 
160. затверджуються суб’єктами управління об’єктами державної власності, до сфери управління яких вони належать, і повинні відповідати цілям та завданням планів діяльності відповідних суб’єктів управління;
 
   2) затверджуються суб’єктами управління об’єктами державної власності, до сфери управління яких вони належать, і повинні відповідати цілям та завданням планів діяльності відповідних суб’єктів управління;
 
161. погоджуються з центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку щодо відповідності пріоритетам, завданням та умовам виконання Плану соціально-економічного розвитку України.
 
-86- Плотніков О.В.
В абзаці 4 частину першу викласти в такій редакції
«погоджуються з центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку щодо відповідності пріоритетам, завданням та умовам виконання Плану соціально-економічного розвитку України у порядку визначеному Кабінетом Міністрів.»
 
Враховано   3) погоджуються з центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку щодо відповідності пріоритетам, завданням та умовам виконання Плану соціально-економічного розвитку України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів.
У разі виникнення розбіжностей між Планом соціально-економічного розвитку України та планами розвитку державних господарських об’єднань, державних акціонерних компаній, державних холдингових компаній останні приводяться у відповідність з Планом соціально-економічного розвитку України з урахуванням мети та предмета господарської діяльності відповідних суб’єктів господарювання.
 
    -87- Кармазін Ю.А.
У статті 15 абзац четвертий частини першої після першого речення доповнити новим реченням другим наступного змісту:
«У разі виникнення розбіжностей між Планом соціально-економічного розвитку України та планами розвитку державних господарських об’єднань, державних акціонерних компаній, державних холдингових компаній останні приводяться у відповідність до Плану соціально-економічного розвитку України з урахуванням мети та предмету господарської діяльності відповідних суб’єктів господарювання».
 
Враховано    
162. 2. У планах розвитку державних господарських об’єднань, державних акціонерних компаній, державних холдингових компаній відображаються:
 
   2. У планах розвитку державних господарських об’єднань, державних акціонерних компаній, державних холдингових компаній відображаються:
 
163. цілі, завдання та напрями розвитку;
 
   1) цілі, завдання та напрями розвитку;
 
164. виробничий план;
 
   2) виробничий план;
 
165. інвестиційно-інноваційний план розвитку;
 
   3) інвестиційно-інноваційний план розвитку;
 
166. план соціального розвитку;
 
   4) план соціального розвитку;
 
167. основні показники фінансово-господарської діяльності.
 
   5) основні показники фінансово-господарської діяльності.
 
168. 3. Суб’єкти управління об’єктами державної власності, до сфери управління яких належать державні господарські об’єднання, державні акціонерні компанії, державні холдингові компанії, здійснюють контроль за виконанням зазначених планів розвитку і подають щороку до 1 квітня звіти про їх виконання центральному органу виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку.
 
   3. Суб’єкти управління об’єктами державної власності, до сфери управління яких належать державні господарські об’єднання, державні акціонерні компанії, державні холдингові компанії, здійснюють контроль за виконанням зазначених планів розвитку і подають щороку до 1 квітня звіти про їх виконання центральному органу виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку.
 
169. Стаття 16. Прогнозні баланси попиту та пропозиції товарів і послуг
 
-88- Баранов В.О.
Кирильчук Є.І.
Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Статтю 16 законопроекту виключити.
 
Відхилено   Стаття 17. Прогнозні баланси попиту та пропозиції товарів і послуг
 
170. 1. Прогнозні баланси попиту та пропозиції товарів і послуг розробляються на плановий та два наступних роки міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади за переліком та відповідно до порядку, який визначається центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку.
 
   1. Прогнозні баланси попиту та пропозиції товарів і послуг розробляються на плановий та два наступних роки міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади за переліком та відповідно до порядку, що визначаються центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку.
 
171. Стаття 17. Основні напрями економічної політики
 
-89- Баранов В.О.
Кирильчук Є.І.
Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Виключити статтю 17 законопроекту.
 
Відхилено   Стаття 18. Основні напрями економічної та бюджетної політики
 
172. 1. Основні напрями економічної політики розробляються центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку щороку до 15 березня року, що передує плановому.
 
-90- Плотніков О.В.
У частині першій статті 17 до розробників Основних напрямів економічної та бюджетної політики додати Міністерство фінансів України.
 
Враховано редакційно   1. Основні напрями економічної та бюджетної політики розробляються центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку спільно з центральним органом виконавчої влади з питань фінансів щороку до 15 березня року, що передує плановому.
 
173. 2. Кабінет Міністрів України не пізніше 1 квітня року, що передує плановому, розглядає та схвалює проект Основних напрямів економічної політики і у п’ятиденний строк подає його до Верховної Ради України.
 
-91- Кармазін Ю.А.
У статті 17 у частині другій після слів: «подає його» доповнити словами: «на затвердження» і далі – за текстом.
 
Враховано по суті  2. Кабінет Міністрів України не пізніше 1 квітня року, що передує плановому, розглядає та схвалює проект Основних напрямів економічної та бюджетної політики і у п’ятиденний строк подає його до Верховної Ради України для розгляду та затвердження постановою про Основні напрями економічної та бюджетної політики.
 
174. 3. Проект Основних напрямів економічної політики розробляється з урахуванням основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України (зокрема показників номінального і реального валового внутрішнього продукту, індексів споживчих цін та цін виробників промислової продукції, офіційного обмінного курсу гривні у середньому за рік та на кінець року, рівня безробіття) та відображає:
 
   3. Проект Основних напрямів економічної та бюджетної політики розробляється з урахуванням основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України (зокрема показників номінального і реального валового внутрішнього продукту, індексів споживчих цін та цін виробників промислової продукції, офіційного обмінного курсу гривні у середньому за рік та на кінець року, рівня безробіття) та відображає:
 
175. 1) концептуальні цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку на плановий рік;
 
   1) концептуальні цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку на плановий рік;
 
176. 2) основні завдання економічної політики в розрізі сфер діяльності (зокрема грошово-кредитна, інвестиційна, соціальна, зовнішньоекономічна, галузева);
 
   2) основні завдання економічної політики в розрізі сфер діяльності (зокрема грошово-кредитна, інвестиційна, соціальна, зовнішньоекономічна, галузева);
 
177. 3) основні завдання бюджетної політики, зокрема граничного обсягу дефіциту (профіциту) державного бюджету, частки прогнозного річного обсягу валового внутрішнього продукту, що перерозподіляється через зведений бюджет України, граничного обсягу державного боргу і граничного обсягу надання державних гарантій, встановлення розміру мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення;
 
   3) основні завдання бюджетної політики, зокрема щодо граничного обсягу дефіциту (профіциту) державного бюджету, частки прогнозного річного обсягу валового внутрішнього продукту, що перерозподіляється через зведений бюджет України, граничного обсягу державного боргу і граничного обсягу надання державних гарантій, розміру мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення;
 
178. 4) основні завдання податкової політики
 
   4) основні завдання податкової політики;
 
179. 5) механізми та інструменти державного регулювання соціально-економічних процесів;
 
   5) механізми та інструменти державного регулювання соціально-економічних процесів;
 
180. 6) перелік пріоритетних державних цільових програм;
 
   6) перелік пріоритетних державних цільових програм;
 
181. 7) взаємовідносини державного бюджету з місцевими бюджетами, включаючи обґрунтування питомої ваги місцевих бюджетів у зведеному бюджеті України;
 
   7) взаємовідносини державного бюджету з місцевими бюджетами, включаючи обґрунтування питомої ваги місцевих бюджетів у зведеному бюджеті України;
 
182. 8) інші питання, необхідні для складення проектів Плану соціально-економічної розвитку України на плановий рік, Державного бюджету України та місцевих бюджетів;
 
   8) інші питання, необхідні для складення проектів Плану соціально-економічної розвитку України на плановий рік, Державного бюджету України та місцевих бюджетів;
 
183. 9) очікувані результати реалізації пріоритетів планового року.
 
   9) очікувані результати реалізації пріоритетів планового року.
 
184. 4. Основні напрями економічної політики є основою для розроблення проектів Плану соціально-економічного розвитку України на плановий рік, Державного бюджету України та місцевих бюджетів.
 
-92- Шаманов В.В.
1. Після статті 17 передбачити статті наступного змісту: «Стаття 18. Внесення змін до державної цільової програми
1.Зміни до державної цільової програми вносяться у разі потреби, але не
частіше ніж один раз на рік та можуть передбачати:
включення до програми додаткових завдань і заходів;
уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, виконавців, строків
виконання програми та окремих завдань і заходів;
виключення з програми окремих завдань і заходів, подальше здійснення яких є недоцільним.
2.Рішення про внесення змін до загальнодержавних програм приймається Верховною Радою України, інших державних цільових програм – Кабінетом Міністрів України.
2. Стаття 19. Припинення виконання державної цільової програми
1.Виконання державної цільової програми припиняється після закінчення
строку, на який вона розрахована.
Державний замовник не пізніше ніж у двомісячний строк після закінчення строку виконання програми складає заключний звіт про результати її виконання та подає його Кабінетові Міністрів України разом з узагальненим висновком про кінцеві результати виконання програми, підготовленим центральним органом #102075
2.Виконання державної цільової програми припиняється достроково в разі:
оголошення надзвичайної ситуації загальнодержавного значення, що унеможливлює виконання програми;
припинення фінансування завдань і заходів програми (за спільним поданням центральних органів виконавчої #102075
#102075
коли державний замовник у звітному році не вжив заходів до забезпечення фінансування програми у визначених нею обсягах, у тому числі до залучення коштів місцевих бюджетів та позабюджетних коштів (за #102075
3.Рішення про дострокове припинення виконання загальнодержавних програм
приймається Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів
України, інших державних цільових програм - Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено   4. Основні напрями економічної та бюджетної політики є основою для розроблення проектів Плану соціально-економічного розвитку України на плановий рік, Державного бюджету України та місцевих бюджетів.
 
185. Розділ ІІІ
 
   Розділ ІІІ
 
186. УЧАСНИКИ ДЕРЖАВНОГО СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ
 
-93- Баранов В.О.
Кирильчук Є.І.
Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
У розділі ІІІ «Учасники державного стратегічного планування та їх повноваження» законопроекту передбачити окремі статті щодо повноважень Верховної Ради України та Президента України.
 
Відхилено   УЧАСНИКИ ДЕРЖАВНОГО СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 
    -94- Кармазін Ю.А.
Назву розділу ІІІ викласти у такій редакції:
«Повноваження та відповідальність учасників державного стратегічного планування».
 
Враховано редакційно    
187. Стаття 18. Учасники державного стратегічного планування
 
   Стаття 19. Учасники державного стратегічного планування
 
188. 1. Учасниками державного стратегічного планування є Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Національний банк України, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, Національна академія наук України, суб’єкти господарювання.
 
-95- Кармазін Ю.А.
У статті 18 у частині першій виключити слова: «Президент України» і далі – за текстом.
 
Відхилено   1. Учасниками державного стратегічного планування є Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Національний банк України, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, Національна академія наук України, суб’єкти господарювання.
 
189. Стаття 19. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері державного стратегічного планування
 
   Стаття 20. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері державного стратегічного планування
 
190. 1. Кабінет Міністрів України у сфері державного стратегічного планування:
 
   1. Кабінет Міністрів України у сфері державного стратегічного планування:
 
191. 1) приймає Стратегію регіонального розвитку України, Прогноз економічного і соціального розвитку України;
 
   1) приймає Стратегію регіонального розвитку України, схвалює Прогноз економічного і соціального розвитку України;
 
192. 2) розглядає, схвалює та подає Президентові України проект Стратегії розвитку України;
 
-96- Плотніков О.В.
Підпункт 2 частини першої статті 19 доповнити словами «на затвердження».
 
Враховано   2) розглядає, схвалює та подає на затвердження Президентові України проект Стратегії розвитку України;
 
    -97- Кармазін Ю.А.
У статті 19 у частині першій:
виключити, змінивши відповідно подальшу нумерацію пунктів, пункт 2, а саме:
«розглядає, схвалює та подає Президентові України проект Стратегії розвитку України»;
 
Відхилено    
193. 3) розглядає, схвалює та подає Верховній Раді України проекти Плану соціально-економічного розвитку України, Основних напрямів економічної політики;
 
-98- Баранов В.О.
Кирильчук Є.І.
Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
У пункті 3 частини першої статті 19 законопроекту слова «Основних напрямів економічної політики» замінити словами «Основних напрямів бюджетної політики».
 
Враховано редакційно   3) розглядає, схвалює та подає Верховній Раді України проект Плану соціально-економічного розвитку України для прийняття закону про План соціально-економічного розвитку України, та проект Основних напрямів економічної та бюджетної політики для прийняття постанови про Основні напрями економічної та бюджетної політики;
 
    -99- Кармазін Ю.А.
у пункті 3 після слів: «подає» доповнити словами: «на затвердження» і далі – за текстом.
 
Враховано по суті   
194. 4) визначає порядок розроблення, моніторингу та оцінки документів стратегічного планування;
 
-100- Плотніков О.В.
пункт четвертий статті 19 викласти в такій редакції:
«4) визначає порядок розроблення, погодження, моніторингу та оцінки документів стратегічного планування;»
 
Враховано   4) визначає порядок розроблення, погодження, моніторингу та оцінки документів стратегічного планування;
 
195. 5) розглядає узагальнені звіти з моніторингу та оцінки документів державного стратегічного планування.
 
   5) розглядає узагальнені звіти про моніторинг та оцінку документів державного стратегічного планування.
 
196. Стаття 20. Повноваження Національного банку України у сфері державного стратегічного планування
 
   Стаття 21. Повноваження Національного банку України у сфері державного стратегічного планування
 
197. 1. Повноваження Національного банку України у сфері державного стратегічного планування визначаються Законом України «Про Національний банк України».
 
   1. Повноваження Національного банку України у сфері державного стратегічного планування визначаються Законом України «Про Національний банк України».
 
198. Стаття 21. Повноваження центрального органу виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку у сфері державного стратегічного планування
 
   Стаття 22. Повноваження центрального органу виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку у сфері державного стратегічного планування
 
199. 1. Центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку у сфері державного стратегічного планування:
 
   1. Центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку у сфері державного стратегічного планування:
 
200. 1) є головним розробником проектів:
 
   1) є головним розробником проектів:
 
201. Стратегії розвитку України;
 
   Стратегії розвитку України;
 
202. Стратегії регіонального розвитку України;
 
   Стратегії регіонального розвитку України;
 
203. Плану соціально-економічного розвитку України;
 
   Плану соціально-економічного розвитку України;
 
204. Прогнозу економічного і соціального розвитку України;
 
   Прогнозу економічного і соціального розвитку України;
 
205. Основних напрямів економічної політики;
 
-101- Баранов В.О.
Кирильчук Є.І.
Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Абзац шостий пункту 1 частини першої статті 21 виключити.
 
Враховано редакційно   Основних напрямів економічної та бюджетної політики;
 
206. 2) координує роботу з розроблення документів державного стратегічного планування;
 
   2) координує роботу з розроблення документів державного стратегічного планування;
 
207. 3) визначає структуру та розробляє методичні рекомендації щодо підготовки документів стратегічного планування, визначених у статтях 9, 10, 12 і 15 цього Закону;
 
-102- Баранов В.О.
Кирильчук Є.І.
Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
У пункті 3 частини першої статті 21 законопроекту виключити слова і цифри «визначені у статтях 9, 10, 12 і 15 цього Закону» у відповідних відмінках.
 
Враховано .  3) визначає структуру та розробляє методичні рекомендації щодо підготовки документів стратегічного планування;
 
208. 4) подає пропозиції щодо впровадження сучасних технологій державного прогнозування та державного стратегічного планування соціально-економічних процесів;
 
   4) подає пропозиції щодо впровадження сучасних технологій державного прогнозування та державного стратегічного планування соціально-економічних процесів;
 
209. 5) погоджує плани розвитку державних господарських об’єднань, державних акціонерних компаній, державних холдингових компаній щодо відповідності цілям, завданням та показникам Плану соціально-економічного розвитку України.
 
-103- Плотніков О.В.
Статтю 21 доповнити пунктом шостим в такій редакції:
«6) надає центральним органам виконавчої влади висновки щодо відповідності проектів планів їх діяльності Плану соціально-економічного розвитку України, обґрунтованості та реалістичності визначених стратегічних цілей та цільових індикаторів, завдань та показників результатів їх виконання».
 
Враховано   5) погоджує плани розвитку державних господарських об’єднань, державних акціонерних компаній, державних холдингових компаній щодо відповідності цілям, завданням та показникам Плану соціально-економічного розвитку України.
6) надає центральним органам виконавчої влади висновки щодо відповідності проектів планів їх діяльності Плану соціально-економічного розвитку України, обґрунтованості та реалістичності визначених стратегічних цілей та цільових індикаторів, завдань та показників результатів їх виконання.
 
210. Стаття 22. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань науки, інновацій та інформатизації у сфері державного стратегічного планування
 
   Стаття 23. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань науки, інновацій та інформатизації у сфері державного стратегічного планування
 
211. 1. Центральний орган виконавчої влади з питань науки, інновацій та інформатизації у сфері державного стратегічного планування:
 
   1. Центральний орган виконавчої влади з питань науки, інновацій та інформатизації у сфері державного стратегічного планування:
 
212. 1) розробляє прогноз науково-технічного розвитку як складову частину Стратегії розвитку України;
 
   1) розробляє прогноз науково-технічного розвитку як складову частину Стратегії розвитку України;
 
213. 2) формує на підставі довгострокових і середньострокових прогнозів науково-технічного та інноваційного розвитку пріоритетні напрями розвитку науки і техніки;
 
-104- Баранов В.О.
Кирильчук Є.І.
Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Статтю виключити як таку, що не потребує додаткового законодавчого врегулювання у зв’язку з прийняттям Закону України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні».
 
Враховано частково      
214. 3) бере участь у розробленні проектів документів державного стратегічного планування.
 
   2) бере участь у розробленні проектів документів державного стратегічного планування.
 
215. Стаття 23. Повноваження інших центральних органів виконавчої влади у сфері державного стратегічного планування
 
   Стаття 24. Повноваження інших центральних органів виконавчої влади у сфері державного стратегічного планування
 
216. 1. Центральні органи виконавчої влади у сфері державного стратегічного планування беруть участь:
 
   1. Центральні органи виконавчої влади у сфері державного стратегічного планування беруть участь:
 
217. 1) разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади у методичному забезпеченні, підготовці відповідно до компетенції проектів:
 
   1) спільно з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади у методичному забезпеченні, підготовці відповідно до своїх повноважень проектів:
 
218. Стратегії розвитку України;
 
   Стратегії розвитку України;
 
219. Стратегії регіонального розвитку України;
 
   Стратегії регіонального розвитку України;
 
220. Плану соціально-економічного розвитку України;
 
   Плану соціально-економічного розвитку України;
 
221. Прогнозу економічного і соціального розвитку України;
 
   Прогнозу економічного і соціального розвитку України;
 
222. Основних напрямів економічної політики;
 
-105- Баранов В.О.
Кирильчук Є.І.
Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
В абзаці шостому пункту 1 частини першої статті 23 законопроекту слова «Основних напрямів економічної політики» замінити словами «Основних напрямів бюджетної політики».
 
Враховано редакційно   Основних напрямів економічної та бюджетної політики;
 
223. 2) у методичному забезпеченні розроблення проектів планів розвитку державних господарських об’єднань, державних акціонерних компаній, державних холдингових компаній, які належать до сфери управління відповідного органу виконавчої влади;
 
   2) у методичному забезпеченні розроблення проектів планів розвитку державних господарських об’єднань, державних акціонерних компаній, державних холдингових компаній, що належать до сфери управління відповідного органу виконавчої влади;
 
224. 3) у погодженні та оцінці результативності виконання планів розвитку державних господарських об’єднань, державних акціонерних компаній, державних холдингових компаній, які належать до сфери управління відповідного органу виконавчої влади.
 
   3) у погодженні та оцінці результативності виконання планів розвитку державних господарських об’єднань, державних акціонерних компаній, державних холдингових компаній, що належать до сфери управління відповідного органу виконавчої влади.
 
225. Стаття 24. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій у сфері державного стратегічного планування
 
   Стаття 25. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій у сфері державного стратегічного планування
 
226. 1. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські, районні державні адміністрації у сфері державного стратегічного планування:
 
   1. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські, районні державні адміністрації у сфері державного стратегічного планування:
 
227. 1) розробляють проекти:
 
   1) розробляють проекти:
 
228. стратегій розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;
 
   стратегій розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;
 
229. планів соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст;
 
   планів соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст;
 
230. 2) забезпечують виконання планів соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст;
 
   2) забезпечують виконання планів соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст;
 
231. 3) готують звіти про:
 
   3) готують звіти про:
 
232. стан реалізації стратегій розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;
 
   стан реалізації стратегій розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;
 
233. виконання планів соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст.
 
   виконання планів соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст.
 
234. Стаття 25. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері державного стратегічного планування
 
-106- Баранов В.О.
Кирильчук Є.І.
Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
У назві статті 25 законопроекту слова «органів місцевого самоврядування» замінити словами «Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування».
 
Враховано   Стаття 26. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у сфері державного стратегічного планування
 
235. 1. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні та міські ради у сфері державного стратегічного планування:
 
   1. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні та міські ради у сфері державного стратегічного планування:
 
236. 1) затверджують стратегії розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;
 
   1) затверджують стратегії розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;
 
237. 2) затверджують плани соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст;
 
   2) затверджують плани соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст;
 
238. 3) здійснюють контроль за реалізацією стратегій розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя та виконанням планів соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст.
 
   3) здійснюють контроль за реалізацією стратегій розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя та виконанням планів соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст.
 
239. 2. Міські ради у сфері державного стратегічного планування:
 
   2. Міські ради у сфері державного стратегічного планування:
 
240. 1) затверджують плани соціально-економічного розвитку міст;
 
   1) затверджують плани соціально-економічного розвитку міст;
 
241. 2) здійснюють контроль за виконанням планів соціально-економічного розвитку міст.
 
   2) здійснюють контроль за виконанням планів соціально-економічного розвитку міст.
 
242. 3. Виконавчі органи міських рад у сфері державного стратегічного планування:
 
   3. Виконавчі органи міських рад у сфері державного стратегічного планування:
 
243. 1) розробляють проекти планів соціально-економічного розвитку міст;
 
   1) розробляють проекти планів соціально-економічного розвитку міст;
 
244. 2) забезпечують виконання планів соціально-економічного розвитку міст.
 
   2) забезпечують виконання планів соціально-економічного розвитку міст.
 
245. Стаття 26. Повноваження Національної академії наук України у сфері державного стратегічного планування
 
-107- Баранов В.О.
Кирильчук Є.І.
Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Статтю 26 законопроекту виключити як таку, що не потребує додаткового законодавчого врегулювання у зв’язку з прийняттям Закону України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні».
 
Відхилено   Стаття 27. Повноваження Національної академії наук України у сфері державного стратегічного планування
 
246. 1. Національна академія наук України бере участь у розробленні документів стратегічного планування.
 
-108- Плотніков О.В.
Частину першу статті 26 викласти в такій редакції;
«1. У межах своєї компетенції бере участь у підготовці наукових оцінок і прогнозів суспільно-політичного, соціально-економічного і культурного розвитку держави, її економічного стану, розроблення відповідних пропозицій і рекомендацій з цих питань;
2. Розробляє схему (прогноз) розвитку і розміщення продуктивних сил України та демографічний прогноз, як додаток до Стратегії розвитку України, у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано   Національна академія наук України:
1. у межах своїх повноважень бере участь у підготовці наукових оцінок і прогнозів суспільно-політичного, соціально-економічного і культурного розвитку держави, її економічного становища, розробленні відповідних пропозицій і рекомендацій з цих питань;
2. розробляє демографічний прогноз, схему (прогноз) розвитку і розміщення продуктивних сил України, які додаються до Стратегії розвитку України, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
    -109- Кармазін Ю.А.
У статтю 26 після слова: «планування» доповнити словами: «під час їх підготовки».
 
Враховано по суті   
247. Стаття 27. Повноваження суб’єктів господарювання у сфері державного стратегічного планування
 
   Стаття 28. Повноваження суб’єктів господарювання у сфері державного стратегічного планування
 
248. 1. Суб’єкти господарювання у сфері державного стратегічного планування:
 
   1. Суб’єкти господарювання у сфері державного стратегічного планування:
 
249. 1) беруть участь у розробленні документів державного стратегічного планування, зокрема інвестиційних програм, національних та регіональних інвестиційних проектів та їх виконанні;
 
   1) беруть участь у розробленні документів державного стратегічного планування, зокрема інвестиційних програм, національних та регіональних інвестиційних проектів, та їх виконанні;
 
250. 2) в межах державно-приватного партнерства подають інформацію про прогноз та план розвитку їх діяльності.
 
-110- Баранов В.О.
Кирильчук Є.І.
Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Плотніков О.В.
Правовий статус визначених у проекті документів державного стратегічного планування ніде не визначений, а також відсутній рівень відповідальності за невиконання та неналежне виконання цих документів.
У законопроекті передбачити окремі статті щодо складання звітності, порядку контролю і встановлення відповідальності стосовно документів державного стратегічного планування з метою забезпечення якісного, реалістичного і ефективного державного стратегічного планування.
 
Враховано   2) у межах державно-приватного партнерства подають інформацію про прогноз та план розвитку їх діяльності.
Стаття 29. Відповідальність учасників державного стратегічного планування за порушення вимог цього Закону
Посадові особи, винні у порушенні вимог цього Закону, притягуються до відповідальності відповідно до законодвства.
 
    -111- Кармазін Ю.А.
Після статті 27, що входить до розділу ІІІ, доповнити новою статтею 28 такого змісту:
«Стаття 28. Відповідальність посадових осіб за порушення цього Закону
Посадові особи, винні у порушенні цього Закону, притягуються до відповідальності відповідно до чинного законодавства України».
 
Враховано по суті   
251. Розділ ІV
 
   Розділ ІV
 
252. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
253. 1.Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.
 
   1. Цей Закон набирає чинності здня, наступного за днем його опублікування.
 
254. 2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 25, ст. 195).
 
   2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 25, ст. 195).
 
255. 3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
256. 1) у Бюджетному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50—51, ст. 572):
 
-112- Баранов В.О.
Кирильчук Є.І.
Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Пункт 1 частини третьої розділу ІV «Прикінцеві положення» законопроекту (щодо змін до Бюджетного кодексу України) виключити як такий, що суперечить Бюджетному кодексу України.
 
Відхилено   1) у Бюджетному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50—51, ст. 572):
абзац перший частини восьмої статті 20 доповнити реченням такого змісту: «Міністерство фінансів України протягом трьох днів після затвердження паспорта бюджетної програми надає центральному органу виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку копію бюджетного паспорта та зміни до нього»;
 
    -113- Кармазін Ю.А.
У розділі ІV у частині третій:
1) у пункті 1) виключити зміни, які вносяться до статті 33 Бюджетного Кодексу України.
 
Відхилено    
    -114- Плотніков О.В.
У пункт 1 частини третьої розділу ІV «Прикінцеві положення» внести зміни до Бюджетного кодексу України:
абзац перший частини восьмої статті 20 доповнити реченням наступного змісту:
«Міністерство фінансів України протягом 3-х днів після затвердження паспорту бюджетної програми надає центральному органу виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку копію бюджетного паспорту та зміни до нього».
 
Враховано    
257. статтю 33 викласти в такій редакції:
 
-115- Плотніков О.В.
у статті 33 Бюджетного кодексу України слова «Основні напрями економічної політики» замінити словами «Основні напрями економічної та бюджетної політики» у відповідних відмінках та у пункт 1 цієї статті викласти в наступній редакції:
«1. Центральний органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку разом з Міністерством фінансів України розробляє проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період та до 15 березня року, що передує плановому, подає його на розгляд до Кабінету Міністрів України».
 
Враховано   у статті 33:
частину першу викласти в такій редакції:
«1. Центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку спільно з Міністерством фінансів України розробляє проект Основних напрямів економічної та бюджетної політики на наступний бюджетний період та до 15 березня року, що передує плановому, подає його на розгляд Кабінету Міністрів України»;
 
258. «Стаття 33. Визначення бюджетної політики на наступний бюджетний період
 
   у частині третій та абзаці першому частини четвертої «Основних напрямів бюджетної політики» замінити словами «Основних напрямів економічної та бюджетної політики»;
 
259. 1. Бюджетна політика на наступний бюджетний період визначається Основними напрямами економічної політики.
 
      
260. 2. Національний банк України до 15 березня року, що передує плановому, подає до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України прогнозні монетарні показники на наступний рік та до 1 квітня року, що передує плановому, — проект кошторису доходів та витрат Національного банку України на наступний рік, які використовуються для складення проекту закону про Державний бюджет України.»;
 
-116- Національний банк України
Абзац п’ятий підпункту 1 пункту 3 розділу ІV «Прикінцеві положення» законопроекту пропонуємо викласти в такій редакції:
«2. Національний банк України подає Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України:
до 15 березня року, що передує плановому, – прогнозні монетарні показники на наступний рік;
до 1 квітня року, що передує плановому, – інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу поточного року, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету;
до 1 вересня року, що передує плановому, – інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу наступного року, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету.
Зазначені матеріали використовуються для складання проекту закону про Державний бюджет України».
 
Враховано по суті     
261. частину другу статті 35 викласти в такій редакції:
 
   частину другу статті 35 викласти в такій редакції:
 
262. «2. Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують включення до бюджетних запитів інформації про обсяги фінансування заходів, передбачених Планом соціально-економічного розвитку України на відповідний рік, та показників за бюджетними програмами, які забезпечують протягом кількох років виконання інвестиційних програм (проектів), у разі їх схвалення в установленому законодавством порядку та на підставі розрахунків обсягу витрат і вигод щодо реалізації таких інвестиційних програм (проектів).»;
 
-117- Плотніков О.В.
У пункті г підпункту 1 пункту 1 частини першої статті 38 слова «Основних напрямів бюджетної політики» замінити словами «Основних напрямів економічної та бюджетної політики».
 
Враховано   «2. Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують включення до бюджетних запитів інформації про обсяги фінансування заходів, передбачених Планом соціально-економічного розвитку України на відповідний рік, та показників за бюджетними програмами, які забезпечують протягом кількох років виконання інвестиційних програм (проектів), у разі їх схвалення в установленому законодавством порядку та на підставі розрахунків обсягу витрат і вигод щодо реалізації таких інвестиційних програм (проектів)»;
у підпункті г пункту 1 частини першої статті 38 слова «Основних напрямів бюджетної політики» замінити словами «Основних напрямів економічної та бюджетної політики»;
2) у Регламенті Верховної Ради України, затвердженому Законом України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст.133):
у частині четвертій статті 20:
доповнити пунктом 1 такого змісту:
«2) проект закону про План соціально-економічного розвитку України на наступний рік»;
пункт 6 викласти в такій редакції:
«6) проект Основних напрямів економічної та бюджетної політики і звіт про виконання Плану соціально-економічного розвитку України та Державного бюджету України»;
у другому реченні частини другої статті 80 слова «з питань підготовки і розгляду законопроекту про Державний бюджет України на відповідний рік та звіту про його виконання» замінити словами «з питань підготовки і розгляду законопроектів про План соціально-економічного розвитку України, про Державний бюджет України на відповідний рік та звітів про їх виконання»;
частину другу статті 89 викласти в такій редакції:
«2. Кабінет Міністрів України має виключне право внесення проекту закону про План соціально-економічного розвитку України та проекту закону про Державний бюджет України»;
частину першу статті 93 викласти в такій редакції:
«1. Кожен законопроект, проект іншого акта після його реєстрації не пізніш як у п'ятиденний строк направляється Головою Верховної Ради України або відповідно до розподілу обов'язків Першим заступником, заступником Голови Верховної Ради України до комітету, який відповідно до предметів відання комітетів визначений головним з підготовки і попереднього розгляду законопроекту, проекту іншого акта, до комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, для проведення експертизи щодо його впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини, до комітету, до предмета відання якого належать питання економічної політики для проведення експертизи щодо його впливу на положення Плану соціально-економічного розвитку України та відповідності законам, що регулюють питання державного стратегічного планування, до комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, для підготовки експертного висновку на відповідність оформлення та реєстрації законопроекту, проекту іншого акта вимогам закону, цього Регламенту та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів та до комітету, до предмета відання якого належить оцінка відповідності законопроектів міжнародно-правовим зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції. Кожен законопроект не пізніш як у триденний строк направляється комітетом, до предмета відання якого
належать питання бюджету, до Кабінету Міністрів України для здійснення експертизи щодо його впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини, а також щодо його впливу на положення Плану соціально-економічного розвитку України та відповідності законам, що регулюють питання державного стратегічного планування»;
перше речення частини третьої статті 111 викласти в такій редакції:
«3. У разі якщо законопроект потребує фінансово-економічного обґрунтування, до висновку головного комітету обов'язково додається висновок комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, щодо впливу законопроекту на показники бюджету та відповідності законопроекту законам, що регулюють бюджетні відносини, і висновок комітету, до предмета
відання якого належать питання економічної політики, щодо впливу законопроекту на положення Плану соціально-економічного розвитку України та відповідності законам, що регулюють питання державного стратегічного планування»;
доповнити главою 26-1 такому змісту
«Глава 26-1. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЛАНУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ І КОНТРОЛЬ ЗА ЙОГО ВИКОНАННЯМ
Стаття 151-1. Визначення Основних напрямів економічної та бюджетної політики
1. Проект Основних напрямів економічної та бюджетної політики схвалюється Кабінетом Міністрів України не пізніше 1 квітня року, що передує плановому, та у п’ятиденний строк подається до Верховної Ради.
2. Народні депутати, комітети розробляють пропозиції до проекту Основних напрямів економічної та бюджетної політики і подають їх до комітету, до предмета відання якого належать питання економічної політики, до 15 квітня року, що передує плановому, але не пізніше ніж за 15 днів до дня розгляду питання на пленарному засіданні Верховної Ради.
3. Комітет, до предмета відання якого належать питання економічної політики, розглядає пропозиції, що надійшли, готує на основі поданого Кабінетом Міністрів України проекту Основних напрямів економічної та бюджетної політики і пропозицій до нього та подає на розгляд Верховної Ради проект постанови Верховної Ради про Основні напрями економічної та бюджетної політики, який надається народним депутатам не пізніш як за два дні до розгляду зазначеного питання на пленарному засіданні Верховної Ради.
4. Верховна Рада не пізніше 30 квітня року, що передує плановому, розглядає питання про Основні напрями економічної та бюджетної політики у порядку, визначеному статтею 30 цього Регламенту. З доповіддю виступає Прем'єр-міністр України або за його дорученням Перший віце-прем’єр-міністр України, із співдоповіддю Міністр фінансів та голови комітетів, до предмета відання яких належать питання економічної політики та бюджету.
5. За наслідками розгляду цього питання Верховна Рада може прийняти рішення про:
1) прийняття проекту постанови Верховної Ради про Основні напрями економічної та бюджетної політики;
2) направлення проекту постанови Верховної Ради про Основні напрями економічної та бюджетної політики до комітетів, до предмета відання яких належать питання економічної політики та бюджету, для підготовки до повторного розгляду Верховною Радою з урахуванням зауважень, висловлених під час розгляду цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради (з визначенням строків такої підготовки).
Стаття 152-2. Підготовка до розгляду проекту закону про План соціально-економічного розвитку України
1. Проект закону про План соціально-економічного розвитку України розглядається з урахуванням положень Бюджетного кодексу України, Закону України «Про державне стратегічне планування» та цього Регламенту.
2. Кабінет Міністрів України щороку не пізніше 1 червня року, що передує плановому, розглядає та схвалює проект Плану соціально-економічного розвитку України та у триденний строк подає Верховній Раді для прийняття Закону про План соціально-економічного розвитку України.
3. Проект закону про План соціально-економічного розвитку України має бути розроблений з дотриманням вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про державне стратегічне планування» та Основних напрямів економічної та бюджетної політики.
4. Поданий Кабінетом Міністрів України проект закону про План соціально-економічного розвитку України надається народним депутатам та Рахунковій палаті не пізніше ніж за чотири дні до його розгляду у першому читанні у Верховній Раді.
5. У розгляді Верховною Радою та комітетом, до предмета відання якого належать питання економічної політики, питань, визначених главою 26-1 цього Регламенту, беруть участь уповноважені представники Кабінету Міністрів України.
Стаття 151-3. Процедура розгляду проекту закону про План соціально-економічного розвитку України
1. Проект закону про План соціально-економічного розвитку України розглядається за процедурою двох читань з урахуванням особливостей, передбачених цією главою.
2. У разі порушення Кабінетом Міністрів України строків подання до Верховної Ради проекту закону про План соціально-економічного розвитку України, а також порушення строків подання його на друге читання строки розгляду Верховною Радою проекту закону про План соціально-економічного розвитку України обчислюються з дня його фактичного подання Кабінетом Міністрів України.
3. У разі відставки Кабінету Міністрів України до подання до Верховної Ради проекту закону про План соціально-економічного розвитку України або після відхилення Верховною Радою поданого проекту закону про План соціально-економічного розвитку України відлік строків розгляду Верховною Радою проекту закону про План соціально-економічного розвитку України припиняється і відновлюється після подання до Верховної Ради проекту закону про План соціально-економічного розвитку України новосформованим Кабінетом Міністрів України.
Стаття 151-4. Підготовка проекту закону про План соціально-економічного розвитку України до першого читання
1.Рахункова палата за дорученням Верховної Ради проводить експертизу проекту закону про План соціально-економічного розвитку України і до 10 червня року, що передує плановому, подає свої висновки Верховній Раді.
2. Комітет, до предмета відання якого належать питання економічної політики, не пізніше 10 червня року, що передує плановому, розглядає висновки Рахункової палати і готує висновки та пропозиції до Плану соціально-економічного розвитку України у формі проекту постанови Верховної Ради).
3. Проект постанови Верховної Ради про висновки та пропозиції до проекту закону про План соціально-економічного розвитку України надається народним депутатам не пізніше ніж за два дні до розгляду Верховною Радою проекту закону про План соціально-економічного розвитку України у першому читанні.
Стаття 151-5. Розгляд проекту закону про План соціально-економічного розвитку України у першому читанні
1. Верховна Рада розглядає проект закону про План соціально-економічного розвитку України у першому читанні не пізніше 10 червня року, що передує плановому.
2. Розгляд у першому читанні проекту закону про План соціально-економічного розвитку України починається з доповіді Прем’єр-міністра України або за його дорученням керівника центрального органу виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку.
3. Із співдоповіддю щодо висновків і пропозицій до законопроекту виступає голова комітету, до предмета відання якого належать питання економічної політики.
4. Розгляд проекту закону про План соціально-економічного розвитку України у першому читанні проводиться за процедурою визначеною главою 19 цього Регламенту.
Стаття 151-6. Підготовка та розгляд проекту закону про План соціально-економічного розвитку України у другому читанні
1. Верховна Рада розглядає проект закону про План соціально-економічного розвитку України у другому читанні не пізніше 5 липня року, що передує плановому.
2. Підготовка до розгляду та розгляд проекту закону про План соціально-економічного розвитку України у другому читанні проводиться за процедурою, визначеною главою 20 цього Регламенту, з урахуванням дотримання строку, визначеного частиною першою цієї статті.
Стаття 151-7. Порядок внесення змін до закону про План соціально-економічного розвитку України
1. Протягом планового періоду до закону до Плану соціально-економічного розвитку України можуть бути внесені зміни за поданням суб'єктів права законодавчої ініціативи з додержанням вимог Закону України «Про державне стратегічне планування» та цього Регламенту.
2. У разі внесення до Плану соціально-економічного розвитку України на плановий рік змін, що стосуються обсягів фінансування з Державного бюджету України завдань Плану соціально-економічного розвитку України на плановий рік, вносяться відповідні зміни до Державного бюджету України.
3. У разі внесення до Державного бюджету України на плановий рік змін, що стосуються обсягів фінансування завдань Плану соціально-економічного розвитку України на плановий рік, вносяться відповідні зміни до Плану соціально-економічного розвитку України на плановий рік, які приймаються після 15 липня року, що передує плановому і набирають чинності не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим.
Стаття 151-8. Контроль за виконанням Плану соціально-економічного розвитку України
1. Контроль за виконанням Плану соціально-економічного розвитку України здійснює Кабінет Міністрів України безпосередньо, і через центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку.
2. Квартальний звіт про виконання Плану соціально-економічного розвитку України подається центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку до Кабінету Міністрів України не пізніше ніж через 30 днів після закінчення звітного кварталу.
3. Річний звіт про виконання Плану соціально-економічного розвитку України подається Кабінетом Міністрів України не пізніше 15 лютого року, наступного за звітним.
4. Комітет, до предмета відання якого належать питання економічної політики, у двотижневий строк з дня отримання відповідних висновків та пропозицій готує та подає на розгляд Верховної Ради проект постанови про річний звіт про виконання Плану соціально-економічного розвитку України.
Стаття 151-9. Розгляд річного звіту про виконання Плану соціально-економічного розвитку України
1. Розгляд звіту про виконання Плану соціально-економічного розвитку України відбувається за процедурою повного обговорення (стаття 30 цього Регламенту) з урахуванням особливостей, визначених у цій статті.
2. Річний звіт про виконання Плану соціально-економічного розвитку України у Верховній Раді представляє керівник центрального органу виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку.
3. Із співдоповіддю про виконання Плану соціально-економічного розвитку України виступає голова комітету, до предмета відання якого належать питання економічної політики.
4. За результатами розгляду Верховна Рада приймає рішення про річний звіт про виконання Плану соціально-економічного розвитку України»;
у статті 153:
частину першу після слів «Бюджетного кодексу України» доповнити словами «Закону України «Про державне стратегічне планування»;
частину третю викласти в такій редакції:
«3. Проект закону про Державний бюджет України на наступний рік має бути розроблений з дотриманням вимог Бюджетного кодексу України, Основних напрямів економічної та бюджетної політики і Плану соціально-економічного розвитку України»;
у статті 154:
частину першу доповнити словами «з урахуванням відповідних завдань та очікуваних результатів, передбачених Планом соціально-економічного розвитку України»;
частини другу і четверту викласти в такій редакції:
«2. Від комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, з доповіддю щодо відповідності проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік Основним напрямам економічної та бюджетної політики, Плану соціально-економічного розвитку України та вимогам Бюджетного кодексу України виступає голова комітету»;
«4. За результатами обговорення проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік Верховна Рада може прийняти рішення про його відхилення у разі невідповідності вимогам Бюджетного кодексу України та/або Плану соціально-економічного розвитку України чи Основним напрямам економічної та бюджетної політики»;
частину третю статті 155 викласти в такій редакції:
«3. У разі відставки Кабінету Міністрів України до подання до Верховної Ради проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік або після відхилення Верховною Радою поданого проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік відлік строків розгляду Верховною Радою проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік припиняється і відновлюється після подання до Верховної Ради проекту Плану соціально-економічного розвитку України та проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік новосформованим Кабінетом Міністрів України»;
пункти 1 та 2 частини першої статті 156 викласти в такій редакції:
«1) пропозиції мають узгоджуватися з Планом соціально-економічного розвитку України та Основними напрямами економічної та бюджетної політики;
2) пропозиції щодо збільшення витрат та/або зменшення надходжень державного бюджету мають визначати джерела їх покриття, включаючи види та обсяги витрат, що підлягають скороченню. Такі пропозиції та пропозиції до текстових статей проекту Плану соціально-економічного розвитку України та проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік не можуть призводити до збільшення державного боргу і державних гарантій порівняно з їх граничним обсягом, передбаченим у поданому Кабінетом Міністрів України проекті закону про Державний бюджет України на наступний рік»;
частину третю статті 157 викласти в такій редакції:
«3. Розгляд у першому читанні проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік починається з доповіді голови комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, щодо висновків і пропозицій до законопроекту та результатів його розгляду та співдоповіді голови комітету, до предмета відання якого належать питання економічної політики, щодо відповідності законопроекту Плану соціально-економічного розвитку України»;
частину першу статті 158 викласти в такій редакції:
«1. Після прийняття проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у першому читанні Кабінет Міністрів України за участю уповноважених представників комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, готує та у 14-денний строк, але не пізніше 3 листопада року, що передує плановому, подає до Верховної Ради проект закону про Державний бюджет України на наступний рік, підготовлений відповідно до Плану соціально-економічного розвитку України та Бюджетних висновків Верховної Ради, і порівняльну таблицю щодо їх урахування з вмотивованими поясненнями стосовно неврахованих положень Бюджетних висновків Верховної Ради»;
частину другу статті 160 викласти в такій редакції:
«2. Внесення до закону про Державний бюджет України змін, які безпосередньо передбачають внесення змін до інших законодавчих актів України, не допускається. У такому разі спочатку вносяться зміни до відповідного закону і лише після того розглядаються пропозиції про зміни до закону про Державний бюджет України відповідно до положень Бюджетного кодексу України, Закону України «Про державне стратегічне планування» та цього Регламенту»;
частину другу статті 228 викласти в такій редакції:
«2. Кабінет Міністрів України одночасно із звітом про виконання Державного бюджету України подає на розгляд Верховної Ради доповіді про хід і результати виконання затверджених нею загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля та Плану соціально-економічного розвитку України.
За рішенням Верховної Ради, прийнятим за пропозицією Голови Верховної Ради України або комітету, до предмета відання якого належить відповідне питання, доповідь про хід і результати виконання загальнодержавних програм та Плану соціально-економічного розвитку України може бути заслухана на пленарному засіданні Верховної Ради»;
 
    -118- Плотніков О.В.
Внести наступні зміни у Закон України «Про Регламент Верховної Ради України»:
у статті 20:
у частині четвертій після підпункту 1 доповнити новим підпунктом такого змісту:
«2) проект Закону про План соціально-економічного розвитку України»;
пункт 6 статті 20 викласти у редакції:
6) проект Основних напрямів економічної та бюджетної політики та звіт про виконання Плану соціально-економічного розвитку України та Державного бюджету України;
2. У другому реченні частини другої статті 80 слова «з питань підготовки і розгляду законопроекту про Державний бюджет України на відповідний рік та звіту про його виконання» замінити словами «з питань підготовки і розгляду законопроектів про План соціально-економічного розвитку України, про Державний бюджет України на відповідний рік, та звітів про їх виконання».
3. пункт 2 статті 89 викласти в наступній редакції:
«Кабінет Міністрів України має виключне право на внесення проекту закону про План соціально-економічного розвитку України та проекту закону про Державний бюджет України».
4. Частину першу статті 93 викласти у редакції.
«1. Кожен законопроект, проект іншого акта після його реєстрації не пізніш як у п'ятиденний строк направляється Головою
Верховної Ради України або відповідно до розподілу обов'язків Першим заступником, заступником Голови Верховної Ради України в комітет, який відповідно до предметів відання комітетів визначається головним з підготовки і попереднього розгляду законопроекту, проекту іншого акта, у комітет, до предмета відання якого належать питання бюджету, для проведення експертизи щодо його впливу на показники бюджету та відповідності законам, що
регулюють бюджетні відносини, комітет, а також у комітет, до предмета відання якого належать питання економічної політики для проведення експертизи щодо його впливу на положення Плану соціально-економічного розвитку України та відповідності законам, що регулюють питання державного стратегічного планування, комітет,до предмета відання якого належать питання регламенту, для підготовки експертного висновку на відповідність оформлення та реєстрації законопроекту, проекту іншого акта вимогам закону, цього Регламенту та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів та в комітет, до предмета відання якого належить оцінка відповідності законопроектів міжнародно-правовим зобов'язанням України у сфері
європейської інтеграції. Кожен законопроект не пізніш як у триденний строк направляється комітетом, до предмета відання якого належать питання бюджету, до Кабінету Міністрів України для здійснення експертизи щодо його впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини, а також щодо його впливу на положення Плану соціально-економічного розвитку України та відповідності законам, що регулюють питання державного стратегічного планування.»
5. Перше речення частини 3 статті 111 викласти у редакції.
«3. У разі якщо законопроект потребує фінансово-економічного обґрунтування, до висновку головного комітету обов'язково
додається висновок комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, щодо впливу законопроекту на показники бюджету та відповідності законопроекту законам, що регулюють бюджетні відносини та висновок комітету, до предмета
відання якого належать питання економічної політики щодо впливу законопроекту на положення Плану соціально-економічного розвитку України та відповідності законопроекту законам, що регулюють питання державного стратегічного планування.
Глава 27. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЛАНУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ І КОНТРОЛЬ ЗА ЙОГО ВИКОНАННЯМ
Стаття 152. Визначення Основних напрямів економічної та бюджетної політики
1. Проект Основних напрямів економічної та бюджетної політики схвалюється Кабінетом Міністрів України не пізніше 1 квітня року, що передує плановому, та у п’ятиденний строк подається до Верховної Ради.
2. Народні депутати, комітети розробляють свої пропозиції до проекту Основних напрямів економічної та бюджетної політики і подають їх до комітету, до предмета відання якого належать питання економічної політики, до 15 квітня року, що передує плановому, але не пізніше ніж за 15 днів до дня розгляду питання на пленарному засіданні Верховної Ради.
3. Комітет, до предмета відання якого належать питання економічної політики, розглядає пропозиції, що надійшли, готує на основі поданого Кабінетом Міністрів України проекту Основних напрямів економічної та бюджетної політики і пропозицій до нього та подає на розгляд Верховної Ради проект постанови Верховної Ради щодо Основних напрямів економічної та бюджетної політики, який надається народним депутатам не пізніш як за два дні до розгляду зазначеного питання на пленарному засіданні Верховної Ради.
4. Верховна Рада не пізніше 30 квітня року, що передує плановому, розглядає питання щодо Основних напрямів економічної та бюджетної політики у порядку, визначеному статтею 30 цього Регламенту. З доповіддю виступає Прем'єр-міністр України або за його дорученням Перший віце-прем’єр-міністр України та Міністр фінансів та голови комітетів, до предмета відання яких належать питання економічної політики та бюджету.
5. За наслідками розгляду цього питання Верховна Рада може прийняти рішення про:
1) прийняття проекту постанови Верховної Ради щодо Основних напрямів економічної та бюджетної політики;
2) направлення проекту постанови Верховної Ради щодо Основних напрямів економічної та бюджетної політики до комітетів, до предмета відання яких належать питання економічної політики та бюджету, для підготовки до повторного розгляду Верховною Радою з урахуванням зауважень, висловлених під час розгляду цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради (з визначенням строків такої підготовки).
Стаття 153. Підготовка до розгляду проекту закону про План соціально-економічного розвитку України
1. Проект закону про План соціально-економічного розвитку України розглядається з урахуванням положень Бюджетного кодексу України, Закону України «Про державне стратегічне планування» та цього Регламенту.
2. Кабінет Міністрів України щороку не пізніше 1 червня року, що передує плановому розглядає та схвалює проект Плану соціально-економічного розвитку України та у триденний строк подає Верховній Раді для прийняття, як Закон України
3. Проект закону про План соціально-економічного розвитку України має бути розроблений з дотриманням вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про державне стратегічне планування» та Основних напрямів економічної та бюджетної політики.
4. Поданий Кабінетом Міністрів України проект закону про План соціально-економічного розвитку України надається народним депутатам та Рахунковій палаті не пізніше ніж за чотири дні до його розгляду у першому читанні у Верховній Раді.
5. Під час розгляду Верховною Радою та комітету, до предмета відання якого належать питання економічної політики, питань, визначених главою 27 цього Регламенту, беруть участь уповноважені представники Кабінету Міністрів України.
Стаття 154. Процедура розгляду проекту закону про План соціально-економічного розвитку України
1. Проект закону про План соціально-економічного розвитку України розглядається за процедурою двох читань з урахуванням особливостей, передбачених цією главою.
2. У разі порушення Кабінетом Міністрів України строків подання до Верховної Ради проекту закону про План соціально-економічного розвитку України, а також порушення строків подання його на друге читання строки розгляду Верховною Радою проекту закону про План соціально-економічного розвитку України обчислюються з дня його фактичного подання Кабінетом Міністрів України.
3. У разі відставки Кабінету Міністрів України до подання до Верховної Ради проекту закону про План соціально-економічного розвитку України або після відхилення Верховною Радою поданого проекту закону про План соціально-економічного розвитку України відлік строків розгляду Верховною Радою проекту закону про План соціально-економічного розвитку України припиняється і відновлюється після подання до Верховної Ради проекту закону про План соціально-економічного розвитку України новосформованим Кабінетом Міністрів України.
Стаття 155. Підготовка проекту закону про План соціально-економічного розвитку України до першого читання
1.Рахункова палата за дорученням Верховної Ради проводить експертизу проекту закону про План соціально-економічного розвитку України і до 10 червня року, що передує плановому, подає свої висновки Верховній Раді.
2. Комітет, до предмета відання якого належать питання економічної політики, не пізніше 10 червня року, що передує плановому, розглядає висновки Рахункової палати і готує висновки та пропозиції до Плану соціально-економічного розвитку України (які викладаються у вигляді проекту постанови Верховної Ради).
3. Проект постанови Верховної Ради щодо висновків та пропозицій до проекту закону про План соціально-економічного розвитку України, надаються народним депутатам не пізніше ніж за два дні до розгляду Верховною Радою проекту закону про План соціально-економічного розвитку України у першому читанні.
Стаття 156. Розгляд проекту закону про План соціально-економічного розвитку України у першому читанні
1. Верховна Рада розглядає проект закону про План соціально-економічного розвитку України у першому читанні не пізніше 10 червня року, що передує плановому.
2. Розгляд у першому читанні проекту закону про План соціально-економічного розвитку України починається з доповіді Прем’єр-міністра, або за його керівника центрального органу виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку.
3. Після нього виступає з доповіддю голова комітету, до предмета відання якого належать питання економічної політики, щодо висновків і пропозицій до законопроекту .
4. Розгляд проекту закону про План соціально-економічного розвитку України у першому читанні проводиться за процедурою визначеною главою 19 цього Регламенту.
Стаття 157. Підготовка та розгляд проекту закону про План соціально-економічного розвитку України у другому читанні
1. Верховна Рада розглядає проект закону про План соціально-економічного розвитку України у другому читанні не пізніше 5 липня року, що передує плановому.
2. Підготовка до розгляду та розгляд проекту закону про План соціально-економічного розвитку України у другому читанні проводиться за процедурою визначеною главою 20 цього Регламенту, з урахуванням дотримання строку, визначеного у частині першій цієї статті.
Стаття 158. Порядок внесення змін до закону про План соціально-економічного розвитку України
1. Протягом планового періоду до закону про План соціально-економічного розвитку України можуть бути внесені зміни за поданням суб'єктів права законодавчої ініціативи з додержанням вимог Закону України «Про державне стратегічне планування» та цього Регламенту.
2. У разі внесення змін до Плану соціально-економічного розвитку України на плановий рік, що стосуються обсягів фінансування з Державного бюджету України завдань Плану соціально-економічного розвитку України на плановий рік, вносяться відповідні зміни до Державного бюджету України.
3. У разі внесення змін до Державного бюджету України на плановий рік, що стосуються обсягів фінансування завдань Плану соціально-економічного розвитку України на плановий рік, вносяться відповідні зміни до Плану соціально-економічного розвитку України на плановий рік та приймаються після 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку бюджетного періоду,що настає за плановим.
Стаття 159. Контроль за виконанням закону про План соціально-економічного розвитку України
1. Контроль за виконанням Плану соціально-економічного розвитку України здійснює Кабінет Міністрів України як безпосередньо, так і через уповноважений центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку.
2. Квартальний звіт про виконання Плану соціально-економічного розвитку України подається уповноваженим центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку до Кабінету Міністрів України не пізніше ніж через 30 днів після закінчення звітного кварталу.
3. Річний звіт про виконання закону про Плану соціально-економічного розвитку України подається Кабінетом Міністрів України не пізніше 15 лютого року, наступного за звітним.
4. Комітет, до предмета відання якого належать питання економічної політики, у двотижневий строк з дня отримання відповідних висновків та пропозицій готує та подає на розгляд Верховної Ради проект постанови щодо річного звіту про виконання закону про План соціально-економічного розвитку України.
Стаття 160. Розгляд річного звіту про виконання закону про План соціально-економічного розвитку України
1. Розгляд звіту про виконання закону про План соціально-економічного розвитку України відбувається за процедурою повного обговорення (стаття 30 цього Регламенту) з урахуванням особливостей, визначених у цій статті.
2. Річний звіт про виконання закону про План соціально-економічного розвитку України у Верховній Раді представляє керівник уповноваженого центрального органу виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку.
3. Із співдоповідями про виконання закону про План соціально-економічного розвитку України виступає голова комітету, до предмета відання якого належать питання економічної політики.
4. За результатами розгляду Верховна Рада приймає рішення щодо річного звіту про виконання закону про План соціально-економічного розвитку України»;
у статті 153:
частину першу після слів «Бюджетного кодексу України» доповнити словами «Закону України «Про державне стратегічне планування».
частину третю викласти в такій редакції:
Проект закону про Державний бюджет України на наступний рік має бути розроблений з дотриманням вимог Бюджетного кодексу України та Основних напрямів економічної та бюджетної політики та закону про План соціально-економічного розвитку України.
10. пункт 1 статті 154 доповнити словами «з урахуванням відповідних завдань та очікуваних результатів, передбачених законом про План соціально-економічного розвитку України.»
11. пункт 2 та 4 статті 154 викласти в наступній редакції:
2. Від комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, з доповіддю щодо відповідності проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік Основним напрямам економічної та бюджетної політики, законом про План соціально-економічного розвитку України. та вимогам Бюджетного кодексу України виступає голова комітету.
4. За результатами обговорення проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік Верховна Рада може прийняти рішення про його відхилення у разі невідповідності вимогам Бюджетного кодексу України та/або закону про План соціально-економічного розвитку України і Основним напрямам економічної та бюджетної політики.
12. пункт 3 статті 155 викласти в наступній редакції:
3. У разі відставки Кабінету Міністрів України до подання до Верховної Ради проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік або після відхилення Верховною Радою поданого проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік відлік строків розгляду Верховною Радою проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік припиняється і відновлюється після подання до Верховної Ради проектів законів про План соціально-економічного розвитку України та про Державний бюджет України на наступний рік новосформованим Кабінетом Міністрів України.
13. підпункт 1 та 2 пункту 1 статті 156 викласти в наступній редакції:
1) пропозиції мають узгоджуватися з законом про План соціально-економічного розвитку України та Основними напрямами економічної та бюджетної політики;
2) пропозиції щодо збільшення витрат та/або зменшення надходжень державного бюджету мають визначати джерела їх покриття, включаючи види та обсяги витрат, що підлягають скороченню. Такі пропозиції та пропозиції до текстів та текстових статей відповідно до закону про План соціально-економічного розвитку України та проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік не можуть призводити до збільшення державного боргу і державних гарантій порівняно з їх граничним обсягом, передбаченим у поданому Кабінетом Міністрів України проекті закону про Державний бюджет України на наступний рік;
14. пункт 3 статті 157 викласти в наступній редакції:
3. Розгляд у першому читанні проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік починається з доповіді голови комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, щодо висновків і пропозицій до законопроекту та результатів його розгляду. та доповіді голови комітету, до предмета відання якого належать питання економічної політики, щодо відповідності законопроекту закону про План соціально-економічного розвитку України.
15. пункт 1 статті 158 викласти в наступній редакції:
«1. Після прийняття проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у першому читанні Кабінет Міністрів України за участю уповноважених представників комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, готує та у 14-денний строк, але не пізніше 3 листопада року, що передує плановому, подає до Верховної Ради проект закону про Державний бюджет України на наступний рік, підготовлений відповідно до проекту Плану соціально-економічного розвитку України та Бюджетних висновків Верховної Ради, і порівняльну таблицю щодо їх урахування з вмотивованими поясненнями стосовно неврахованих положень Бюджетних висновків Верховної Ради».
16. пункт 2 статті 160 викласти в наступній редакції:
«2. Внесення змін до закону про Державний бюджет України, які безпосередньо передбачають внесення змін до інших законодавчих актів України, не допускається. У такому разі спочатку вносяться зміни до відповідного закону і лише після того розглядаються пропозиції про зміни до закону про Державний бюджет України відповідно до положень Бюджетного кодексу України, Закону України «Про державне стратегічне планування» та цього Регламенту».
17. пункт 2 статті 228 викласти в наступній редакції:
«2. Кабінет Міністрів України одночасно із звітом про виконання Державного бюджету України подає на розгляд Верховної Ради доповіді про хід і результати виконання затверджених нею загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля та Плану соціально-економічного розвитку України.
За рішенням Верховної Ради, прийнятим за пропозицією Голови Верховної Ради України або комітету, до предмета відання якого належить відповідне питання, доповідь про хід і результати виконання таких програм та Плану може бути заслухана на пленарному засіданні Верховної Ради».
 
Враховано    
263. 2) у другому реченні статті 41 Закону України «Про відходи» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 36—37, ст. 242; 2010 р., № 10, ст. 107) слова «, що включаються в Державну програму соціального та економічного розвитку України» виключити;
 
   3) у другому реченні статті 41 Закону України «Про відходи» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 36—37, ст. 242; 2010 р., № 10, ст. 107) слова «що включаються в Державну програму соціального та економічного розвитку України» виключити;
 
264. 3) частину першу статті 23 Закону України «Про гідрометеорологічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 16, ст. 95) викласти в такій редакції:
 
   4) частину першу статті 23 Закону України «Про гідрометеорологічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 16, ст. 95) викласти в такій редакції:
 
265. «Матеріально-технічне забезпечення діяльності національної гідрометеорологічної служби здійснюється відповідно до Плану соціально-економічного розвитку України, державних цільових програм, планів її діяльності.»;
 
   «Матеріально-технічне забезпечення діяльності національної гідрометеорологічної служби здійснюється відповідно до Плану соціально-економічного розвитку України, державних цільових програм, планів її діяльності»;
 
266. 4) у Законі України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238; 2000 р., № 42, ст. 351; 2010 р., № 48, ст. 564, № 49, ст. 570; 2011 р., № 29, ст. 272):
 
   5) частину першу статті 24 Закону України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238; 2010 р., № 49, ст. 570) викласти в такій редакції:
 
267. у пункті 1 частини першої статті 9 слова і цифри «до 15 вересня» замінити словами і цифрами «до 15 квітня»;
 
-119- Національний банк України
Підпункт 4 пункту 3 розділу ІV законопроекту пропонуємо виключити.
 
Враховано частково   «Основні засади грошово-кредитної політики ґрунтуються на основних показниках Плану соціально-економічного розвитку України та макроекономічних оцінках Національного банку України»;
 
    -120- Кармазін Ю.А.
У пункті 4) у Законі України «Про Національний банк України» у статті 9 у пункті 1 частини першої слова і цифри: «до 15 квітня» замінити словами і цифрами: «до 1 липня».
 
Відхилено    
268. частину першу статті 24 викласти в такій редакції:
 
      
269. «Основні засади грошово-кредитної політики ґрунтуються на основних показниках Плану соціально-економічного розвитку України та макроекономічних оцінках Національного банку України.»;
 
      
270. 5) у пункті 3 Закону України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 7, ст. 35) слова «розробки проектів Закону України про Державний бюджет України та Державної програми економічного та соціального розвитку України на черговий рік» замінити словами «розроблення проекту закону про Державний бюджет України»;
 
   6) у пункті 3 Закону України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 7, ст. 35) слова «розробки проектів Закону України про Державний бюджет України та Державної програми економічного та соціального розвитку України на черговий рік» замінити словами «розроблення проекту закону про Державний бюджет України»;
 
271. 6) в абзаці другому пункту 3 розділу VІ «Механізм забезпечення реалізації програми» Загальнодержавної програми розвитку водного господарства, затвердженої Законом України «Про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 25, ст. 172) слова «проекту Державної економічного і соціального розвитку України та» виключити;
 
   7) в абзаці другому пункту 3 розділу VІ «Механізм забезпечення реалізації програми» Загальнодержавної програми розвитку водного господарства, затвердженої Законом України «Про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 25, ст. 172) слова «проекту Державної економічного і соціального розвитку України та» виключити;
 
272. 7) в абзаці дванадцятому підрозділу «Стимулювання державою соціально-економічного розвитку малих міст» розділу ІІІ « Основні напрями забезпечення комплексного розвитку малих міст» Загально розвитку малих міст, затвердженої Законом України «Про затвердження Загально розвитку малих міст» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 24, ст. 332), слова «щорічно – до економічного і соціального розвитку України» замінити словами «Плану соціально-економічного розвитку України»;
 
   8) в абзаці дванадцятому підрозділу «Стимулювання державою соціально-економічного розвитку малих міст» розділу ІІІ «Основні напрями забезпечення комплексного розвитку малих міст» Загально розвитку малих міст, затвердженої Законом України «Про затвердження Загально розвитку малих міст» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 24, ст. 332), слова «щорічно – до економічного і соціального розвитку України» замінити словами «Плану соціально-економічного розвитку України»;
 
273. 8) в абзаці восьмому частини другої статті 45 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 37, ст. 449; 2010 р., № 33, ст. 471) слова «та економічного і соціального розвитку України» виключити;

-121- Семинога А.І.
У розділі ІV «Прикінцеві положення» пункт 3 доповнити новими пунктами такого змісту:
«9) у підпункті 3 пункту 3 Закону України «Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки» (відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 47, ст. 405) слова «Державної програми економічного і соціального розвитку України» замінити словами «Плану соціально-економічного розвитку України»;
 
Враховано   9) в абзаці восьмому частини другої статті 45 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 37, ст. 449; 2010 р., № 33, ст. 471) слова «та економічного і соціального розвитку України» виключити.
10) у Законі України «Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 47, ст. 405):
в абзаці третьому пункту 3 слова «Державної програми економічного і соціального розвитку України» замінити словами «Плану соціально-економічного розвитку України»;
абзац третій підрозділу 10 «Фінансове забезпечення» розділу ІІІ «Механізм забезпечення реалізації програм» викласти в такій редакції:
«Техніко-економічне обґрунтування вартості заходів з формування елементів національної екологічної мережі загальнодержавного значення з орієнтовною оцінкою їх результатів має щорічно подаватися до проекту Плану соціально-економічного розвитку України спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до відання якого належать питання екології та природних ресурсів України, як державним замовником Програми»;
11) в абзаці п’ятому частини третьої статті 6 Закону України «Про страховий фонд документації України» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 20, ст. 101; 2005 р., № 9, ст. 175) слова «Державної програми економічного та соціального розвитку України» замінити словами «Плану соціально-економічного розвитку України»;
12) в абзаці третьому підрозділу «Етапи виконання Програми» розділу ІV «Механізм виконання програм» Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року, затвердженої Законом України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 44, ст. 457) слова «формування та виконання щорічних планів соціального та економічного розвитку» замінити словами «Плану соціально-економічного розвитку України»;
13) в Основних засадах (стратегії) державної екологічної політики України на період до 2020 року, затверджених Законом України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 26, ст. 218):
в абзаці четвертому підрозділу «Ціль 7. Удосконалення регіональної екологічної політики» розділу 3 «Стратегічні цілі та завдання» слова «проведення оцінки регіональних програм соціального та економічного розвитку» замінити словами «під час формування планів соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст»;
в абзаці восьмому підрозділу 4.9. розділу 4 «Інструменти реалізації національної екологічної політики» слова «регіональних програм соціально-економічного розвитку» замінити словами «планів соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст»;
14) у частині першій статті 1 Закону України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» слова «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» замінити словами « стратегічне планування»;
15) у статті 1 Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 4, ст.23) слова «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» замінити словами «Про державне стратегічне планування»;
16) у абзаці другому частини першої статті 4 Закону України «Про культуру» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 24, ст. 168) слова «державними програмами економічного і соціального розвитку України» замінити словами «Планом соціально-економічного розвитку України»;
17) частину першу статті 3 Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р, № 51, ст. 548) після слів «відповідно до» доповнити словами «положень Стратегії розвитку України»;
18) в абзаці другому пункту 2 Закону України «Про загальнодержавну цільову економічну програму проведення моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, а також у харчових продуктах, підконтрольних ветеринарній службі» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 42, ст. 636) слова «Державної програми економічного і соціального розвитку України на відповідний рік» замінити на слова «Плану соціально-економічного розвитку України»;
19) в абзаці третьому пункту 1 частини першої статті 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 9, ст. 58) слова «загальнодержавних програм економічного та соціального розвитку» замінити словами «Плану соціально-економічного розвитку України»;
20) частину першу статті 75 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст. 144) викласти в такій редакції: «1. Державне комерційне підприємство зобов’язане приймати та виконувати доведені до нього в установленому законодавством порядку державні замовлення, враховувати їх при формуванні виробничої програми, визначенні перспектив свого економічного і соціального розвитку та виборі контрагентів, а також складати і виконувати план розвитку та з поквартальною розбивкою річний фінансовий план розвитку на кожен наступний рік»;
21) у Законі України «Про управління об’єктами державної власності» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456; 2011 р., № 45, ст. 478)::
у частині першій статті 6:
у пункті 5 слова «і господарських структур» виключити;
доповнити пунктом 39 такого змісту:
«39) затверджують плани розвитку господарських структур»;
пункт 3 частини першої статті 7 доповнити підпунктом «м» такого змісту:
«м) затверджує плани розвитку господарських структур, що перебувають у його управлінні»;
частину шосту статті 16 викласти в такій редакції:
«6. Суб’єкти управління, визначені цим Законом, подають уповноваженому органу виконавчої влади з питань державного стратегічного планування:
інформацію про реалізацію планів розвитку господарських структур, що перебувають у їх управлінні;
зведену інформацію про показники фінансового плану підвідомчих підприємств до 1 серпня року, що передує плановому, та про їх виконання – до 1 квітня року, що настає за звітним»;
22) у Законі України «Про державні цільові програми» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 25, ст. 352):
У статтях 4, 18, 21 слова «Державна програма економічного і соціального розвитку України» замінити словами «План соціально-економічного розвитку України» у відповідних відмінках.

    -122- Семинога А.І.
частину третю пункту десятого Загальнодержавної програми формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки, затвердженої Законом України «Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки» викласти у редакції:
«Техніко-економічне обґрунтування вартості заходів з формування елементів національної екологічної мережі загальнодержавного значення з орієнтовною оцінкою їх результатів має щорічно подаватися до Плану соціально-економічного розвитку України на плановий та два наступні роки та до щорічного проекту закону про Державний бюджет України спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до відання якого віднесені питання екології та природних ресурсів України, як державним замовником Програми;
 
Враховано частково    
    -123- Семинога А.І.
10) у абзаці десятому частини другої статті 6 Закону України «Про страховий фонд документації України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001 р., № 20, ст. 101; 2005 р., № 9, ст. 175) слова «Державної програми економічного та соціального розвитку України» замінити словами «Плану соціально-економічного розвитку України»;
 
Враховано    
    -124- Семинога А.І.
11) у абзаці третьому підрозділу «Етапи виконання Програми» розділу ІV «Механізм виконання програм» Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року, затвердженої Законом України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 44, ст. 457) слова «формування та виконання щорічних планів соціального та економічного розвитку» замінити словами «Плану соціально-економічного розвитку України»;
 
Враховано    
    -125- Семинога А.І.
12) в основних засадах (стратегії) державної екологічної політики України на період до 2020 року, затверджених Законом України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 26, ст. 218)
у підрозділі «Ціль 7. Удосконалення регіональної екологічної політики» розділу 3 «Стратегічні цілі та завдання» слова «проведення оцінки регіональних програм соціального та економічного розвитку» замінити словами «під час формування планів соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст»;
 
Враховано    
    -126- Семинога А.І.
у підрозділі «4.9. Освітнє та наукове забезпечення формування і реалізації національної екологічної політики» розділу 4 «Інструменти реалізації національної екологічної політики» слова «регіональних програм соціально-економічного розвитку» замінити словами «планів соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст»;
 
Враховано    
    -127- Плотніков О.В.
Внести зміни у наступні закони України:
1. у Законі України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» від 8 вересня 2011 року № 3715-ІV:
у пункті 1 статті 1 слова «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» замінити словами « стратегічне планування».
2. у статті 1 Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 48, ст.253) слова «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» замінити словами «Про державне стратегічне планування».
3. у статті 4 розділу І Закону України «Про культуру» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 24, ст. 168) слова «державними програмами економічного і соціального розвитку України» замінити словами «Планом соціально-економічного розвитку України».
4. абзац 1 статті 3 Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів» (Відомості Верховної Ради України, 2005, № 51, ст. 548) після слів «Державне стимулювання розвитку регіонів здійснюється відповідно до …» доповнити словами «положень Стратегії розвитку України».
5. у Законі України «Про загальнодержавну цільову економічну програму проведення моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, а також у харчових продуктах, підконтрольних ветеринарній службі» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 42, стор. 1582, стаття 636): у пункті 2:
в абзаці першому слова «Державної програми економічного і соціального розвитку України на відповідний рік» замінити на слова «Плану соціально-економічного розвитку України»;
6. у підпункті 1 пункту 1 статті 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 9, ст.58) слова «загальнодержавних програм економічного та соціального розвитку» замінити словами «Плану соціально-економічного розвитку України».
7. частину першу у статті 75 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144) викласти у редакції «Державне комерційне підприємство зобов’язане приймати та виконувати доведені до нього в установленому законодавством порядку державні замовлення, враховувати їх при формуванні виробничої програми, визначенні перспектив свого економічного і соціального розвитку та виборі контрагентів, а також складати і виконувати план розвитку і з поквартальною розбивкою річний фінансовий план розвитку на кожен наступний рік»;
8. у Законі України «Про управління об’єктами державної власності» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456):
у частині першій статті 6:
у пункті 5 слова «і господарських структур» виключити;
доповнити частину пунктом 51 такого змісту:
«51) затверджують плани розвитку господарських структур»;
пункт 3 статті 7 доповнити підпунктом «м» такого змісту:
«м) затверджує плани розвитку господарських структур, що перебувають у його управлінні»;
частину шосту статті 16 викласти в такій редакції:
#102073
інформацію про реалізацію планів розвитку господарських структур, що перебувають у їх управлінні;
зведену інформацію про показники фінансового плану підвідомчих підприємств до 1 серпня року, що передує планованому, та про їх виконання – до 1 квітня року, що настає за звітним».
9. у статті 1 Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 48, ст.253) слова «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» замінити словами «Про державне стратегічне планування».
 
Враховано