Кількість абзаців - 20 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України до Податкового кодексу України (щодо деяких питань сплати податків в умовах дії угоди про розподіл продукції) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
      
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
      
2. «Про внесення змін до Податкового кодексу України»
 
      
3. (щодо деяких питань сплати податків в умовах дії угоди про розподіл продукції)
 
      
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
 
      
5. І. Внести такі зміни до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13 - 17, ст. 112):
 
-1- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Зазначений законопроект відхилити як такий, що суперечить частинам четвертій та шостій статті 45 Бюджетного кодексу України.
 
Відхилено      
    -2- Терьохін С.А.
Скасувати доповнення до статей 335, 336 та 338. Також скасувати Постанову про прийняття проекту Закону у першому читанні.
Пояснення: згідно з ПКУ податки мають сплачуватися виключно у грошовій формі. Не можна виплачувати допомогу при народженні або надавати субвенцію сільській раді залізною рудою або вугіллям. Крім того, на етапі оцінки їхньої вартості завжди виникає ефект корупції.
 
Відхилено    
6. 1) пункт 335.2. статті 335 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
-3- Гуменюк О.І.
Пункт 1 розділу І виключити
 
Відхилено      
7. «Податок на додану вартість, податок на прибуток підприємств та плата за користування надрами для видобування корисних копалин можуть сплачуватись у грошовій або, якщо це передбачено угодою про розподіл продукції, у натуральній формі шляхом передачі державі частини прибуткової продукції, набутої інвестором у власність у результаті розподілу продукції. Механізм сплати та порядок зарахування податків, сплачених в натуральній формі, визначається Кабінетом Міністрів України.»
 
-4- Кармазін Ю.А.
Пункт 1 розділу І виключити
 
Відхилено      
    -5- Каракай Ю.В.
Пункт 1 розділу І викласти у такій редакції:
«1) статтю 335 доповнити пунктом 335.5 такого змісту:
335..5. Податок на додану вартість, податок на прибуток підприємств та плата за користування надрами для видобування корисних копалин (далі - платежі) можуть сплачуватись у грошовій або, якщо це передбачено угодою про розподіл продукції, у натуральній формі шляхом передачі державі частини прибуткової продукції, набутої інвестором у власність у результаті розподілу продукції.
Сплата платежів здійснюється у строки, встановлені цим Кодексом для сплати податків у грошовій формі, за рахунок продукції, що отримується у власність інвестора, в обсягах, еквівалентних сумі податків, визначеній до сплати у податковій декларації (розрахунку) за відповідний звітний (податковий) період.
Розрахунок обсягу продукції, еквівалентному сумі податкових зобов’язань здійснюється інвестором , виходячи з ціни продукції, порядок визначення якої передбачений угодою про розподіл продукції для оцінки продукції, яка підлягає розподілу. Форма Розрахунку податкових зобов’язань у натуральній формі затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів.
Погашення податкових зобов’язань інвестора здійснюється шляхом передачі такої продукції визначеній Кабінетом Міністрів України уповноваженій особі, згідно з Актом приймання-передачі продукції (ділі - передавальний Акт).
Форма і порядок заповнення такого передавального Акту затверджується Кабінетом Міністрів України.
Разом з передавальним Актом, інвестор надає уповноваженій особі копії податкових декларацій (розрахунків), у яких визначені суми відповідних платежів до сплати у грошовій формі та розрахунок податку у натуральній формі з відміткою податкового органу про його прийняття.
На дату передачі продукції у рахунок сплати платежів у натуральній формі уповноваженій особі, згідно з передавальним Актом зобов’язання інвестора по сплаті платежів вважаються виконаними.
Уповноважена особа у десяти денний термін здійснює перерахування платежів до бюджетів на відповідні рахунки, у розмірах, визначених у податкових деклараціях (розрахунках).
Порядок зарахування до бюджету уповноваженою особою коштів від продажу продукції, отриманої від інвестора в рахунок сплати податків у натуральній формі, затверджується Кабінетом Міністрів України.
Сплата податку на додану вартість по операціях з ввезення товарів (супутніх послуг) на митну територію України в митному режимі імпорту здійснюється виключно у грошовій формі»;
 
Відхилено    
8. 2) абзац третій підпункту б) пункту 336.1. статті 336 викласти у наступній редакції:
 
-6- Гуменюк О.І.
Пункт 2 розділу І виключити
 
Відхилено      
9. «Податок на прибуток підприємств може сплачуватись у грошовій або, якщо це передбачено угодою, у натуральній формі»;
 
-7- Кармазін Ю.А.
Пункт 2 розділу І виключити
 
Відхилено      
    -8- Каракай Ю.В.
абзац другий пункту 2 розділу І доповнити словами:
«в порядку, встановленому пунктом 335.5 цієї статі»
 
Відхилено    
10. 3) пункт 337.1. статті 337 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
-9- Гуменюк О.І.
Пункт 3 розділу І виключити
 
Відхилено      
    -10- Кармазін Ю.А.
Пункт 3 розділу І виключити
 
Відхилено    
11. «Податок на додану вартість може сплачуватись у грошовій або, якщо це передбачено угодою, у натуральній формі»;
 
-11- Каракай Ю.В.
абзац другий пункту 3 розділу І доповнити словами:
«в порядку, встановленому пунктом 335.5 цієї статі»
 
Відхилено      
    -12- Каракай Ю.В.
Після пункту 3 розділу І доповнити новим пунктом такого змісту:
4) у статті 337 після пункту 337.2 доповнити новим пунктом такого змісту:
«337.3. передача продукції інвестором в рахунок погашення податкових зобов’язань не є операцією з постачання з метою оподаткування податком на додану вартвість».
У зв’язку з цим пункт 337.3 вважати пунктом 337.4
 
Відхилено    
12. 4) абзац другий пункту 338.1. статті 338 доповнити реченням такого змісту:
 
-13- Гуменюк О.І.
Пункт 4 розділу І виключити
 
Відхилено      
    -14- Кармазін Ю.А.
Пункт 4 розділу І виключити
 
Відхилено    
13. «Плата за користування надрами для видобування корисних копалин може сплачуватись у грошовій або, якщо це передбачено угодою про розподіл продукції, у натуральній формі».
 
      
14. ІІ. Прикінцеві положення
 
      
15. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
      
16. 2. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
      
17. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
      
18. відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття нормативно-правового акту, передбаченого цим Законом;
 
      
19. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.