Додаток № 1
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2005 рік"
Доходи Державного бюджету України на 2005 рік
тис. грн.
Код Найменування показників
згідно з бюджетною класифікацією
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього доходів 87 796 670,4 65 259 775,6 22 536 894,8
40000000 Офіційні трансферти 1 471 306,5 1 471 306,5  
41010100 Кошти, що надходять до Державного бюджету з інших бюджетів 1 471 306,5 1 471 306,5  
Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 86325363,9 63788469,1 22536894,8
         
10000000 Податкові надходження 64 951 914,0 55 289 083,5 9 662 830,5
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 18 744 685,0 16 284 200,0 2 460 485,0
11010000 Податок з доходів фізичних осіб 605 100,0 605 100,0  
11020000 Податок на прибуток підприємств 18 139 585,0 15 679 100,0 2 460 485,0
13000000 Збори за спеціальне використання природних ресурсів 1 069 940,0 628 785,0 441 155,0
13010000 Збір за  спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду 60 840,0 60 840,0  
13010100 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення 60 840,0 60 840,0  
13020000 Збір за спеціальне використання водних ресурсів та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту 388 200,0 280 000,0 108 200,0
13030000 Платежі за користування надрами 220 000,0 185 245,0 34 755,0
13030100 Платежі за користування надрами загальнодержавного значення 220 000,0 185 245,0 34 755,0
13040000 Збір за  геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок  державного бюджету 400 000,0 101 800,0 298 200,0
13070000 Плата за використання інших природних ресурсів 900,0 900,0  
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 39 154 572,0 32 799 664,0 6 354 908,0
14010000 Податок на додану вартість 31 450 615,0 27 819 300,0 3 631 315,0
14010100 Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) 25 728 815,0 22 097 500,0 3 631 315,0
14010200 Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами -12 116 200,0 -12 116 200,0  
14010300 Податок на додану вартість із ввезених на територію України товарів 17 838 000,0 17 838 000,0  
14020000 Акцизний збір із вироблених в Україні товарів 6 510 694,0 4 428 236,0 2 082 458,0
14030000 Акцизний збір із ввезених на територію України товарів 907 540,0 266 405,0 641 135,0
14060000 Плата за ліцензії на певні види господарської  діяльності 285 723,0 285 723,0  
14060200 Плата за видачу ліцензій та сертифікатів 62 977,0 62 977,0  
14060400 Кошти в іноземній валюті за реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності 1 431,0 1 431,0  
14060500 Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів 12 547,0 12 547,0  
14060600 Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової  торгівлі спирту етилового, коньячного та плодового 850,0 850,0  
14060700 Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними  напоями та тютюновими виробами 14 230,0 14 230,0  
14060900 Плата за державну реєстрацію, крім плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності 5 145,0 5 145,0  
14061000 Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами 43 250,0 43 250,0  
14061200 Грошовий (ліцензійний) збір за видачу ліцензій за кабельне мовлення, ретрансляцію, проводове (кабельне) мовлення і час мовлення 24 575,0 24 575,0  
14061400 Плата за видачу, продовження, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом 111 512,0 111 512,0  
14061500 Плата за ліцензії, видані Національною комісією регулювання електроенергетики 8 586,0 8 586,0  
14061700 Плата за видачу, переоформлення, видачу дубліката, копії і продовження терміну дії ліцензій на провадження діяльності у сфері телекомунікацій 620,0 620,0  
15000000 Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції 5 788 407,0 5 382 124,5 406 282,5
15010000 Ввізне мито 4 476 000,0 4 098 000,0 378 000,0
15010100 Мито на товари, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності 3 828 000,0 3 828 000,0  
15010200 Мито на товари, які ввозяться (пересилаються) громадянами 175 000,0 175 000,0  
15010500 Мито на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них, що ввозяться суб"єктами підприємницької діяльності та громадянами 473 000,0 95 000,0 378 000,0
15020000 Вивізне мито 978 000,0 978 000,0  
15020100 Мито на товари, що вивозяться суб'єктами підприємницької  діяльності 978 000,0 978 000,0  
15030000 Кошти, отримані за вчинення консульських дій 286 407,0 258 124,5 28 282,5
15050000 Надходження від реалізації квот на ввезення цукру-сирцю тростинного 48 000,0 48 000,0  
16000000 Інші податки 194 310,0 194 310,0  
16030000 Податки, не віднесені до інших категорій 34 310,0 34 310,0  
16060000 Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства 160 000,0 160 000,0  
20000000 Неподаткові надходження 20 295 483,1 8 144 082,7 12 151 400,4
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 6 237 435,7 5 720 338,2 517 097,5
21010000 Частина прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до бюджету 615 500,0 615 500,0  
21020000 Надходження від перевищення валових доходів над видатками Національного банку України 709 000,0 709 000,0  
21030000 Надходження від грошово-речових лотерей 62 500,0 62 500,0  
21050000 Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств 300 625,4 300 625,4  
21050100 Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності 300 625,4 300 625,4  
21060000 Рентна плата 4 018 566,8 4 018 566,8  
21060100 Рентна плата за нафту, що видобувається в Україні 546 000,0 546 000,0  
21060200 Рентна плата за природний газ, що видобувається в Україні 526 320,0 526 320,0  
21060500 Рентна плата за транзитне транспортування природного газу через територію України 2 632 000,0 2 632 000,0  
21060600 Рентна плата за транспортування нафти магістральними нафтопроводами 224 670,0 224 670,0  
21060700 Рентна плата за транспортування аміаку через територію України аміакопроводом 16 746,8 16 746,8  
21060800 Рентна плата за газовий конденсат, що видобувається в Україні 72 830,0 72 830,0  
21080000 Інші надходження 531 243,5 14 146,0 517 097,5
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу 1 309 928,0 1 256 928,0 53 000,0
22060000 Плата за надання послуг службою дозвільної системи органів внутрішніх справ 3 000,0 3 000,0  
22070000 Виконавчий збір 106 000,0 53 000,0 53 000,0
22080000 Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна 158 000,0 158 000,0  
22080100 Плата за оренду цілісних майнових комплексів 158 000,0 158 000,0  
22090000 Державне мито 100 488,0 100 488,0  
22100000 Митні збори 863 000,0 863 000,0  
22110000 Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України 79 000,0 79 000,0  
22120000 Плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах   річок загальнодержавного значення 440,0 440,0  
24000000 Інші неподаткові надходження 6 310 546,4 1 166 816,5 5 143 729,9
24010000 Надходження коштів від реалізації конфіскованого майна 23 019,0 23 019,0  
24010100 Надходження коштів від реаліазції конфіскованого майна за матеріалами митних органів 23 019,0 23 019,0  
24030000 Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності 4 284,0 4 284,0  
24040000 Надходження коштів від реалізації матеріальної частини виробів військового призначення, що належать Національному космічному агентству України 50,0   50,0
24050000 Надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової  та спеціальної техніки, іншого майна  Збройних Сил України та інших, утворених згідно з законодавством військових формувань 518 889,3 499 970,0 18 919,3
24060000 Інші надходження 1 416 471,0 575 711,0 840 760,0
24060100 Надходження частини виручки від реалізації газу у 2000 році, що отримувалась як плата за транзит природного газу через територію України 800 000,0   800 000,0
24060200 Збори за послуги, пов'язані з охороною прав на інтелектуальну власність 14 400,0   14 400,0
24060300 Інші надходження 462 944,0 462 944,0  
24060400 Надходження від видачі сертифікатів на експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами 2 000,0   2 000,0
24060500 Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв 3 427,0 3 427,0  
24060800 Надходження від збору за проведення гастрольних заходів 700,0   700,0
24060900 Надходження коштів від продажу на аукціонах дозволів (ліцензій) на право користування надрами та від надання таких дозволів 50 000,0 50 000,0  
24061000 Плата за виділення номерного ресурсу 31 300,0 25 040,0 6 260,0
24061400 Збір за користування радіочастотним ресурсом 30 000,0 30 000,0  
24061500 Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях 21 500,0 4 300,0 17 200,0
24061800 Надходження до страхового фонду безпеки авіації 200,0   200,0
24080000 Відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці 11 000,0 11 000,0  
24081000 Відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці на підприємствах-монополістах 11 000,0 11 000,0  
24090000 Портовий (адміністративний) збір 24 956,0 2 495,6 22 460,4
24110000 Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій 50 336,9 50 336,9  
24110100 Плата за надання гарантій та позик, отриманих за рахунок коштів, залучених державою та/або під державні гарантії 18 336,9 18 336,9  
24110200 Плата за користування позиками, наданими за рахунок коштів, залучених державою 32 000,0 32 000,0  
24120000 Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію 1 100 000,0   1 100 000,0
24140000 Додаткові збори на виплату пенсій 3 161 540,2   3 161 540,2
24140100 Сплата збору з купівлі-продажу валюти 1 613 823,1   1 613 823,1
24140200 Сплата збору з торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння 15 533,7   15 533,7
24140300 Сплата збору при відчуженні легкових автомобілів 683 599,3   683 599,3
24140500 Сплата збору з операцій купівлі-продажу нерухомого майна 338 310,0   338 310,0
24140600 Сплата збору з послуг стільникового рухомого зв'язку 510 274,1   510 274,1
25000000 Власні надходження бюджетних установ 6 437 573,0   6 437 573,0
25010000 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 6 386 568,9   6 386 568,9
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями 6 386 568,9   6 386 568,9
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 51 004,1   51 004,1
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами 51 004,1   51 004,1
30000000 Доходи від операцій з капіталом 714 802,9 203 102,9 511 700,0
31000000 Надходження від продажу основного капіталу 55 173,0 55 173,0  
31010000 Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна,  майна, що  за правом спадкоємства перейшло у власність держави, та скарбів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі  42 773,0 42 773,0  
31020000 Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 12 400,0 12 400,0  
32000000 Надходження від реалізації державних запасів товарів 611 700,0 100 000,0 511 700,0
32010000 Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву 311 700,0   311 700,0
32020000 Надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву 300 000,0 100 000,0 200 000,0
33000000 Надходження від продажу землі і нематеріальних активів 47 929,9 47 929,9  
40000000 Офіційні трансферти 161 496,0 152 200,0 9 296,0
42000000 Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій 161 496,0 152 200,0 9 296,0
42010000 Надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту у миротворчих операціях 161 496,0 152 200,0 9 296,0
50000000 Цільові фонди 201 667,9   201 667,9
50070000 Платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів 120 000,0   120 000,0
50080000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища 81 667,9   81 667,9