Проект
                     представлений народним
                     депутатам України
                     Юхновським І.Р.
                     від імені
                     авторського колективу
             Закон України

     "Про нормативну оцінку землі і плату за землю"


           ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ.

   Бонітування грунтів (бонітетна оцінка земель) - порівняльна
оцінка грунтів за природніми властивостями, що мають найбільш
сталий  характер  та  істотно  впливають  на  урожайність
сільськогосподарських культур.
   Бонітет грунту - показник продуктивності грунту у відносній
величині, як правило, в балах.
   Середньозважений бал  бонітету  Б  -  показник,  який
визначається сумою добутків площ оцінюваних земель на бал їх
оцінки, розділеною на суму площ цих земель.
   Нормативна ціна землі - вартість землі у грошовому або
натуральному виразі, яка розрахована за величиною еталонної
доходності земель з одиниці площі і проценту капіталізації
чистого доходу з відповідного періоду.
   Капіталізація землі - перетворення землі на грошовий капітал
у вигляді валюти, акцій, облігацій, заставних листів іпотечних
банків.
   Процент капіталізації землі або норма капіталізації землі Р
- збільшення вартості (ціни) землі за  певний  час,  який
приймається рівним періоду трудової діяльності одного покоління
людини. Такий час дорівнює 25 рокам, що відповідає величині
проценту капіталізації землі рівному 4.
   Величина обернена до процента капіталізації 1/Р називається
періодом повної капіталізації.
   Землі сільськогосподарського призначення - землі, надані для
потреб сільського господарства або призначені для цих цілей.
   Технологічні властивості земель - властивості, які впливають
при оцінці земель пов'язані з величиною затрат при виконанні
польових механізованих робіт відносно еталонних (зразкових) умов
виробництва. До технологічних властивостей земель відносять:
   1. Енергоємкість грунту  щодо  опору  грунтооброблюваним
знаряддям.
   2. Контурність (розмір, конфігурація, порізаність териториї
перешкодами механізованому обробітку).
   3. Рельєф.
   4. Кам'янистість угідь.
   5. Віддаленість  земель  від  господарських  центрів  і
центральної садиби господарства.
   Час конкретної фінансової операції  -  день  проведення
банківської операції щодо переказу коштів платника на рахунок
власника, кредитора, інвестора.

             Р о з д і л I
            ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   Стаття 1. Використання землі в Україні є платним. Плата за
землю справляється у вигляді земельного податку або орендної
плати, що визначається залежно від якості та місцеположення
земельної ділянки виходячи з бонітетної оцінки земель.
   Власники землі  та  землекористувачі,  крім  орендарів,
сплачують земельний податок.
   За земельні ділянки, надані в оренду, справляється орендна
плата.
   Земельний податок є єдиний податок на землю, який сплачує
господарство.

   Стаття 2.  Плата  за  землю  запроваджується  з  метою
стабілізації  економічного  становища  України,  зокрема,
раціонального використання і охорони земель, підвищення родючості
грунтів, вдосконалення соціально-економічних умов господарювання
на землі, проведення землеустрою,  земельного  кадастру  та
моніторингу земель, а також розвитку інфраструктури населених
пунктів.

   Стаття 3. Розмір земельного податку  не  залежить  від
результатів  господарської  діяльності  власників  землі,
землекористувачів і встановлюється у вигляді платежів за одиницю
земельної площі з розрахунку на рік.
   Співвідношення, за якими розраховується плата за землю,
встановлюються Верховною Радою України.

   Стаття 4. Об'єктом плати за землю є земельна ділянка, яка
перебуває у власності, користуванні, у тому числі на умовах
оренди.
   Суб'єктом плати за землю (платником) є власник землі та
землекористувач, у тому числі орендар.

   Стаття 5. Плата за землю справляється в грошовому виразі.
Грошова величина плати за землю виражається кількістю центнерів
озимої пшениці, виходячи з ціни її одного центнера на товарній
біржі  на  момент  здійснення  фінансової  операції  щодо
купівлі-продажу землі, чи сплати податку або орендної плати за
землю.
   Плата за землю визначається на основі нормативної ціни
землі.

              РОЗДІЛ ІІ.
           НОРМАТИВНА ЦІНА ЗЕМЛІ.

   Стаття 6. Нормативна ціна землі - вартість землі у грошовому
або натуральному виразі, яка розрахована за величиною еталонної
доходності землі з одиниці площі і встановленого Кабінетом
Міністрів України проценту капіталізації чистого доходу від
використання землі.
   Нормативна ціна землі запроваджується з метою визначення
плати за землю, забезпечення економічного регулювання земельних
відносин при передачі землі у власність у передбачених чинним
законодавством випадках, а також при спадкуванні, даруванні,
обміні земельних ділянок, одержанні банківського кредиту під її
заставу тощо.

   Стаття 7. Нормативна ціна одного гектара земельної ділянки
сільськогосподарського призначення визначається середньозваженим
балом бонітету цієї ділянки та нормативною ціною одного гектара
землі сільськогосподарського призначення, виходячи із середніх
показників в цілому для України.
   Нормативна ціна  1  га  землі  сільськогосподарського
призначення в цілому по Україні Ну визначається співвідношенням:
                  100
             Ну = Д * -----
                   Р
   Д - величина середнього доходу від :
   Варіант 1) середнього врожаю озимої пшениці у 40 ц/га, доход
Д дорівнює 9,1 ц/га;
   Варіант 2) середнього врожаю озимої пшениці у 31 ц/га, доход
Д дорівнює 5,43 ц/га;
   Р - норма капіталізації, приймається рівною Р = 4%, що
відповідає періоду трудової діяльності у 25 років.
   Нормативна ціна землі сільськогосподарського призначення Ну
визначається Верховною Радою України.
   У варіанті 1 : Ну = 9,1 * 25 = 227.5 ц/га
   У варіанті 2 : Ну = 5,44 * 25= 135.75 ц/га

   Нормативна ціна 1га ділянки сільськогосподарських угідь,
середньозважений бонітет якої дорівнює Б балів, визначається як
добуток нормативної ціни сільськогосподарських земель України на
відношення середньозваженого балу бонітету ділянки Бділ. до
середньозваженого балу бонітету земель України Бу.

                  Бділ.
              Ц = Ну -----
                  Бу
   Нормативна для   областей   України   ціна   1га
сільськогосподарських угідь подана в додатку 1.
   Середньозважений бал  бонітету  ріллі  та  багаторічних
насаджень України дорівнює 41 балів, Бу = 41. Середньозважений
бал бонітету сінокосів, пасовищ дорівнює 27 балів, Бу =27.
   Середньозважені бали  бонітету  для  областей  України
затверджуються Верховною Радою України одночасно з затвердженням
бюджету держави на відповідний фінансовий рік.
   Середньозважені бали  бонітетів  районів  затверджуються
виконавчим органом області одночасно з затвердженням бюджетів
районів на відповідний фінансовий рік.
   Шкали бонітетів сільрад фіксуються і затверджуються районним
виконавчим органом на основі карт бонітетів грунтів сільрад,
створених філіалом Інституту землеустрою УААН.
   Ціна конкретної ділянки зі середньозваженим бонітетом Бділ.
може  відрізнятись  від  нормативної  ціни  Ц у зв'язку з
технологічними властивостями  цієї  ділянки  та  іншими  не
врахованими  в  бонітеті  ознаками  (енергоємність  грунту,
контурність,  рельєф,  ком'янистість,  віддаленність  від
господарських центрів, садиб тощо).
   Сукупність додаткових ознак, які впливають на  вартість
конкретної ділянки Цд оцінюється шляхом введення додаткового
коефіцієнта К :

               Цд=Ц * К

   Визначення сукупності  додаткових  ознак  та  розрахунок
коефіцієнта К для конкретних територій здійснюється відповідним
філіалом Інституту землеустрою УААН за розробленою Держкомземом
України методикою та затверджується обласним виконавчим органом.

   Стаття 8.  Нормативна ціна ділянки сільськогосподарських
угідь при її вилученні з сільськогосподарського використання
визначється  балом  бонітету  Бділ.  та  нормативною  ціною
сільськогосподарських угідь в цілому для України при їх вилученні
з сільськогосподарського використання.
   Нормативна ціна сільськогосподарських угідь в цілому для
України при її вилученні з сільськогосподарського використання
Нвил., дорівнює вартості середнього урожаю озимої пшениці за
період повної капіталізації:
               100
        Нвил .= Уу * ------ , де
                Р
   Уу - величина середнього врожаю озимої пшениці в цілому для
України;
   Р - норма капіталізації.

   Варіант1 (при  середньому  врожаї  Уу=40ц/га  та  нормі
капіталізації Р=4%):
   Нвил. = 40 * 25 = 1000 ц/га.

   Варіант 2  (при  середньому  врожаї Уу=31ц/га та нормі
капіталізації Р=4%):
   Нвил. = 31 * 25 = 775 ц/га

   Нормативна ціна сільськогосподарської ділянки Цвил., бонітет
якої має бал Бділ. при вилученні її з сільськогосподарського
використання дорівнює добуткові середньої по Україні нормативної
ціни Нвил. на відношення балу ділянки Б до середньозваженого
бонітету сільськогосподарських земель України :
                  Бділ
         Цвил = Нвил. * --------
                  Бу
   Середньозважений бал  бонітету  по Україні для ріллі і
багаторічних насаджень дорівнює 41, для сінокосів і пасовищ - 27.
   Нормативна для   областей   України   ціна   1га
сільськогосподарських  угідь   при   їх   вилученні   з
сільськогосподарського використання подана в додатку 2.
   Ціна конкретної ділянки бонітету Бділ. може відрізнятись від
нормативної  ціни на коефіцієнт r, що враховує географічне
положення ділянки і інші характеристики, які необхідно врахувати
додатково до балу бонітету. В результаті ціна конкретної ділянки
при її  вилученні  від  сільськогосподарського  використання
дорівнює:

           Цвил = Цвил. * r

   Визначення сукупності  додаткових  ознак  та  розрахунок
коефіцієнта r для конкретних територій здійснюється відповідним
обласним відділом Держкомзему України за методикою затвердженою
Кабінетом Міністрів України.
   Нормативна ціна   землі,   яка   вилучається   із
сільськогосподарського використвння для потреб населеного пункту
і знаходиться за його межами, визначається в центнерах озимої
пшениці  з  1га  землі  і  дорівнює  нормативній  ціні
сільськогосподарських   угідь   при   вилученні  їх  із
сільськогосподарського використання.

   Стаття 9. Ціна землі в населених пунктах.

   9.1. Нормативна ціна 1 кв. м землі в межах населеного пункту
Ннс визначається за формулою:
             В * П
         Ннс = --------------  , де
              Р
  В -норматив витрат на освоєння територій крб/м кв або $/м кв
  П - норма прибутку (встановлена у розмірі 8%)
  Р - норма капіталізації (встановлена у розмірі 4%)

   Нормативи витрат  на освоєння та облаштування території
включають капіталовкладення, виходячи з необхідності комплексної
забудови населеного пункту, на інженерну підготовку, будівництво
головних  споруд  та  магістральних  мереж  водопостачання,
каналізації,  теплозабезпечення, електропостачання (враховуючи
зовнішнє освітлення), слабострумкових пристроїв, газопостачання,
дощової  каналізації,  вартість  санітарної очистки, зелених
насаджень, вуличношляхової мережі, міського транспорту, об'єктів
соціальної інфраструктури загальноміського значення, а також
витрати на компенсацію збитків, пов'язаних із зміною характеру
використання території.
   Витрати на освоєння та облаштування території конкретного
населеного пункту визначаються радою базового рівня цього пункту,
виходячи з необхідності його комплексної забудови з врахуванням
містобудівельної документації.
   При відсутності таких даних використовуються  показники,
визначені Держкомітетом Містобудування України і приведені в
таблиці 3.

                        Таблиця 3
  Норматив витрат на освоєння та облаштування 1 м кв території
населеного пункту в доларах США за 1 кв м.

  Групи населених          Нормативна ціна Нс
  пунктів в тисячах          в $ за 1 кв. м території
  мешканців

  до 20                  5.5
  20-50                  8.2
  50-100                 12.0
  100-250                 16.7
  250-500                 24.7
  500-1000                39.0
  понад 1000               63.5

   Ціна конкретної ділянки в межах населеного пункту Цнс може
відрізнятись від нормативної ціни Ннс на коефіцієнт k:

              Цнс = Ннс * k

   Значення k  залежить від положення земельної ділянки в
населеному пункті, її функціонального навантаження. Коефіцієнт k
визначається Радою базового рівня на основі методик, затверджених
Держкоммістобудування України. При цьому середньозважена ціна 1
кв.м  території населеного пункту не може відрізнятись від
нормативної ціни більш як на п'ятнадцять процентів.

              РОЗДІЛ ІІІ.
   ПОДАТОК НА ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ.

   Стаття 10.  Податок  на  землі  сільськогосподарського
призначення П вводиться на основі бонітетної оцінки земель
України. Розміри податків і вартості земель визначаються єдиною
для всієї України бальною системою бонітету.
   Бонітетна оцінка  земель України здійснюється Інститутом
землеустрою УААН.
   Величина податку   з   окремої   земельної   ділянки
сільськогосподарського призначення , пропорційна до балу бонітету
цієї ділянки і дорівнює 1% від нормативної ціни Ц цієї ділянки:

                     Бділ
         П = 1% * Ц = 1% * Ну -----
                     Бу
   Нормативна ціна ділянки сільськогосподарського призначення
визначається за статтею 7 цього Закону.
   Верховна Рада  республіки  Крим,  обласні,  Київська  і
Севастопольська  міські Ради народних депутатів виходячи із
базових ставок податку і оцінки угідь затверджують  ставки
земельного податку для районів, райони для сільрад, а сільради
для окремих землевласників за групами грунтів.
   Затверджені ставки  застосовуються  для  обчислення  й
справляння земельного податку з ділянок сільськогосподарських
угідь, що надані в установленому порядку і використовуються за
цільовим призначенням незалежно від того, до якої категорії
земель вони віднесені.
   На землі з балом бонітету до 10 балів, що підлягають
вилученню з сільськогосподарського обороту для консервації та на
ділянки на схилах більше 15 градусів податок не справляється.
   Розміри податку на земельні ділянки, що не мають бонітетної
оцінки, визначаються, до її встановлення, так само, як для
ділянок, які до них прилягають і мають таку оцінку зі статті
11.1.
   Податок на землю вноситься у грошовій формі, виходячи з
розміру податку, заданого в одиницях центнерів озимої пшениці з
одного гектара, ціна на яку визначається на товарній біржі
України на день сплати податку.
   Місцеві Ради народних депутатів можуть дозволити окремим
власникам землі або землекористувачам за їх заявами внесення
податку  у  формі  певного  продукту  сільськогосподарського
виробництва, відповідно до співвідношення цін, яке склалося на ці
продукти на товарній біржі України на час сплати податку. Місце
внесення  такого  податку  визначається  місцевими  Радами.
Транспортні видатки покладаються на платника податку.

              РОЗДІЛ IV
   ПОДАТОК НА ЗЕМЛІ НЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГОПРИЗНАЧЕННЯ

   Стаття 11.
   11.1. Базові ставки податку на земельні ділянки у межах
населених пунктів, за винятком ділянок, зазначенихх у частинах
11.3, 11.4 та 11.5 дорівнюють 1 % від нормативної ціни землі в
населених пунктах, приведеної в статті 9.
   11.2. Верховна Рада Республіки Крим, обласні, Київська і
Севастопольська міські Ради народних депутатів  затверджують
ставки земельного податку виходячи із базових ставок податку,
економічної оцінки території та місцеположення ділянок.
   11.3. Податок на земельні ділянки, зайняті житловим фондом,
гаражно-будівельними,   дачно-будівельними   кооперативами,
індивідуальними  гаражами і дачами громадян, справляється у
розмірі 3% від суми земельного податку, обчисленого згідно
першого та другого пункту цієї статті.
   11.4. Податок на земельні ділянки, надані  для  потреб
лісового господарства, за винятком ділянок, зайнятих виробничими,
культурнопобутовими, житловими та господарськими будівлями та
спорудами, справляється як складова плата за використання лісових
ресурсів, що визначається лісовим законодавством.
   11.5. Податок  на  земельні ділянки, надані для потреб
лісового господарства й заняті виробничими, культурно-побутовими,
житловими та господарськими будівлями та спорудами, справляється
у розмірі 1% від вартості сільськогосподарських угідь, вилучених
із сільськогосподарського користування, поданих в статті 8 цього
Закону.

   Стаття 12. Податок на земельні ділянки, надані за межами
населених  пунктів  для  промисловості,  транспорту,  крім
автомобільних доріг і залізниць загального користування, зв'язку
та іншого призначення, справляється у розмірі 1 % від вартості
сільськогосподарських  угідь   при   їх   вилученні   з
сільськогосподарського    використання.   вилучених   із
сільськогосподарського користування, поданих в статті 8 цього
Закону.
   Податок на земельні ділянки, надані за межами населених
пунктів для залізниць загального користуванн, автомобільних доріг
загального користування і Збройних Сил  України  та  інших
військових формувань становить 50% суми земельного податку,
обчисленого відповідно до частини першої цієї статті.

   Стаття 13. Податок на земельні ділянки, надані за межами
населених пунктів на землях лісового фонду, за винятком земель,
зазначенних у частині другій цієї статті, справляється  як
складова частина плати за використання лісових ресурсів, що
визначається лісовим законодавством.
   Податок на земельні ділянки за межами населених пунктів, що
входять до складу лісового фонду  і  зайняті  виробничими,
культурно-побутовими, житловими та господарськими будівлями та
спорудами  справляється  у  розмірі  1%  від  вартості
сільськогосподарських угідь, вилучених із сільскогосподарського
користування, поданих в статті 8 цього Закону.

   Стаття 14. Податок на земельні ділянки, надані за межами
населених  пунктів на землях водного фонду, справляється у
трикратному розмірі встановлених цим Законом базових ставок
податку для ріллі та багаторічних насаджень.

              РОЗДІЛ V
          ПІЛЬГИ ЩОДО ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ.

   Стаття 15. Від земельного податку в обшарах нормативів
виробничої діяльності, визначених Кабінетом Міністрів України,
звільняються:
   1) заповідники,  національні, дендрологічні і зоологічні
парки, ботанічні сади;
   2) заказники  (крім мисливських), землі дослідних полів
навчальних закладів і дослідних господарств науково-дослідних
установ сільськогосподарського профілю;
   3) державні сортовипробувальні станції та сортодільниці, а
також землі радгоспів, що використовуються цими станціями і
дільницями для випробування сортів сільськогосподарських культур;
   4) органи  законодавчої,  державної  виконавчої  влади,
місцевого та регіонального самоврядування, суди  та  органи
прокуратури, установи та організації, які повністю утримуються за
рахунок бюджету,за винятком Збройних Сил України та  інших
військових формувань, спеціалізовані санаторії для реабілітації
хворих, дитячі курортні та оздоровчі заклади, підприємства,
об'єднання та організації товариства сліпих і глухих, громадські
організації інвалідів та їх об'єднання;
   5) заклади  фізичної  культури  та спорту, за винятком
кооперативних і приватних;
   6) благодійні фонди, крім тих, що мають госпрозрахункові
підприємства;
   7) інваліди I та II груп, пенсіонери, а також інші особи, що
користуються пільгами відповідно до Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", в частині
земельної ділянки що припадає на вказаних осіб;
   8) громадяни,  яким  у  встановленому  порядку  видано
посвідчення про те, що вони постраждали від Чорнобильської
катастрофи, а також громадські об'єднання осіб, які постраждали
від Чорнобильської катастрофи.
   Не справляється плата за радіоактивно і хімічно забруднені
сільськогосподарські угіддя, на які запроваджено обмеження щодо
ведення сільського господарства, за землі, що перебувають у
тимчасовій консервації або у  стадії  сільськогосподарського
освоєння, а також за землі цвинтарів і церков.
   Верховна Рада  Республіки  Крим,  обласні,  Київська  і
Севастопольська  міські  Ради  народних  депутатів  можуть
встановлювати пільги щодо плати за землю: часткове звільнення на
певний строк; відстрочення сплати; зниження ставки земельного
податку в частині, що надходить до бюджету відповідної Ради.
   Пільги щодо плати за землю надаються за станом на 1 травня
поточного року. Якщо право на пільги виникло після 1 травня, сума
нарахованої плати за землю скасовується по термінах сплати
податку, що не настали. У разі втрат права на пільги після 1
травня поточного року земельний податок сплачується по термінах
сплат податку, що не настали.
   Податок з обшарів земель, що перевищують нормативні розміри,
зазначені у частині першій цієї статті, справляються у повному
обсязі згідно до статей 11, 12, 13 та 14 цього Закону.

              РОЗДІЛ VI.
     ОБЧИСЛЕННЯ І ТЕРМІНИ СПЛАТИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ.
       ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ВІД ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ.

   Стаття 16. Підставою для нарахування земельного податку є
дані державного земельного кадастру.

   Стаття 17. Юридичні особи  самостійно  обчислюють  суму
земельного податку за формою, встановленою Головною державною
податковою інспекцією України, і за станом на 1 січня щороку до
15 лютого.
   Нарахування земельного  податку  громадянам  проводиться
державними податковими інспекціями, які видають платникові до 15
квітня поточного року платіжне повідомлення про сплату податку.
   За земельну  ділянку,  на якій розташована будівля, що
перебуває у користуванні кількох юридичних осіб або громадян,
земельний податок нараховується кожному з них пропорційно тій
частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні.
   За земельну  ділянку,  на якій розташована будівля, що
перебуває у спільній власності кількох юридичних осіб  або
громадян,  земельний  податок  нараховується  кожному з них
пропорційно їх частині власності на будівлю.

   Стаття 18. Власники землі та землекористувачі сплачують
земельний податок з дня виникнення права власності або права
користування земельною ділянкою.
   У разі припинення права власності або права користування
земельною ділянкою податок сплачується за фактичний  період
перебування землі у власності або користування у поточному році.

   Стаття 19. Облік платників і нарахування земельного податку
проводиться щорічно за станом на 1 лютого.

   Стаття 20. Земельний податок сплачується рівними частками:
   - землекористувачами, які є юридичними особами - щомісячно
до 15 числа наступного за звітним місяцем;
   - землекористувачами-виробниками           товарів
сільськогосподарської продукції та фізичними особами - до 15
серпня і 15 листопада.

   Стаття 21. Платники, яких своєчасно не було залучено до
сплати земельного податку, сплачують податок не більш як за два
попередніх роки.
   Перегляд неправильно нарахованого податку, стягнення або
повернення його допускаються не більш як за два попередніх роки.

   Стаття 22. Розмір, умови і строки внесення орендної плати за
землю встановлюються за угодою сторін у договорі оренди. Розмір
цієї плати не може бути меншим за розмір податку за земельну
ділянку, що орендується.

   Стаття 23. Платежі за землю зараховуються на спеціальні
бюджетні рахунки сільської, селищної, міської Ради народних
депутатів, на території яких знаходиться земельна ділянка.

   Стаття 24.  Для  централізованого  виконання  робіт,
передбачених статтею 25 цього Закону, 50 відсотків коштів від
плати за землю, що надійшли на бюджетні спеціальні рахунки Рад
народних  депутатів  базового  рівня,  централізуються  на
спеціальному бюджетному рахунку України, 10 відсотків - на
спеціальних бюджетних рахунках Республіки Крим і областей.
   Верховна Рада Республіки Крим і обласні Ради  народних
депутатів у межах зазначених відрахувань можуть установлювати
нормативи централізації коштів від плати за землю на спеціальних
бюджетних  рахунках районів і міст, у підпорядкуванні яких
перебуває район.

   Стаття 25. Кошти від плати за землю, що надходять на
спеціальні  бюджетні  рахунки  Рад  народних  депутатів,
використовуються   для   таких   цілей   модернізації
сільськогосподарського    виробництва    і    переробки
сільськогосподарської продукції, сільськогосподарської техніки;
фінансування заходів щодо раціонального використання та охорони
земель, підвищення  родючості  грунтів;  ведення  державного
земельного кадастру, проведення земельної реформи, землеустрою,
моніторингу земель; розвитку інфраструктури населених пунктів;
відшкодування  витрат  власників  землі і землекористувачів,
пов'язаних  з  господарюванням  на  землях  гіршої  якості;
економічного стимулювання власників землі і землекористувачів, у
тому числі орендаторів, за поліпшення якості земель, підвищення
родючості грунтів і продуктивності земель лісового фонду; надання
пільгових кредитів, часткового погашення позичок та компенсації
втрат доходів власників землі і землекористувачів, у тому числі
орендарів, внаслідок тимчасової консервації земель, порушених не
з їх вини.
   Кошти від плати за землю, що централізуються, спрямовуються
на розробку і виконання державних програм.

            Р о з д і л VII.
       ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЛАТНИКІВ І КОНТРОЛЬ
    ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ПЛАТУ ЗА ЗЕМЛЮ"

   Стаття 26. За несвоєчасну сплату земельного податку (стаття
17 цього Закону) справляється пеня у розмірі 0,2 % від суми
недоїмка за кожен день прострочення.
   Розмір пені  за  несвоєчасне  внесення  орендної  плати
передбачається у договорі оренди.

   Стаття 27. За порушення Закону України "Про плату за землю"
платники несуть відповідальність, передбачену Земельним кодексом
України та Законом України "Про державну податкову службу в
Україні".

   Стаття 28. Контроль за правильністю обчислення і справляння
земельного  податку  здійснюється  державними  податковими
інспекціями.


Додаток 1. Нормативна для областей України ціна 1 га земель
сільськогосподарського використання, виражена у центнерах
озимої пшениці за 1 га.
                        Бобл.
             Варіант 1: Ц = 227,5* -----
      Бобл.                41
  Ц = Ну * -----
       Бу                 Бобл.
             Варіант 2: Ц = 135,75* -----
                         41

ОБЛАСТЬ   Ціна ріллі і багаторічних  Ціна лугів і
        насаджень          пасовищ

         Бал  Варіант Варіант  Бал  Варіант Варіант
         боні N 1   N 2   боні N 1   N 2
         тету          тету

Респуб.Крим    37  205   122   22   122   73

Вінницька     40  222   132    9   50   30

Волинська     28  155    93   24   133   79

Дніпропетровська 46  255   152   32   178   106

Донецька     49  272   162   31   172   103

Житомирська    27  150    89   21   116   70

Закарпатська   39  216   129   27   150   89

Запорізька    36  200   119   25   139   83

Ів-Франківська  38  211   126   22   122   73

Київська     38  211   126   24   133   79

Кіровоградська  51  283   169   32   178   106

Луганська     40  222   132   30   166   99

Львівська     29  161    96   22   122   73

Миколаївська   40  222   132   30   166   99

Одеська      49  272   162   36   200   119

Полтавська    47  261   156   22   122   73

Рівненська    29  161    96   20   111   66

Сумська      39  216   129   26   144   86

Тернопільська   44  244   146   28   155   93

Харківська    52  288   172   31   172   103

Херсонська    34  189   112   22   122   73

Хмельницька    46  255   152   28   155   93

Черкаська     55  305   182   32   178   106

Чернівецька    53  288   172   25   139   83

Чернігівська   33  183   109   32   178   106

Україна      41  227,5  135,75  27   150   89


Додаток 2. Нормативна для областей України ціна 1 га земель при
вилученні  з сільськогосподарського використання, виражена у
центнерах озимої пшениці за 1 га.
                          Бобл.
             Варіант 1: Цвил = 1000* -----
         Бобл.               41
  Цвил = Нвил * -----
         Бу               Бобл.
             Варіант 2: Цвил = 775* -----
                          41

ОБЛАСТЬ   Ціна ріллі і багаторічних  Ціна лугів і
        насаджень          пасовищ

         Бал  Варіант Варіант  Бал  Варіант Варіант
         боні N 1   N 2   боні N 1   N 2
         тету          тету

Респуб.Крим    37  902   699   22   536   416

Вінницька     40  976   756    9   220   170

Волинська     28  683   529   24   585   454

Дніпропетровська 46 1122   870   32   780   605

Донецька     49 1195   926   31   756   586

Житомирська    27  658   510   21   512   397

Закарпатська   39  951   737   27   658   510

Запорізька    36  878   680   25   610   479

Ів-Франківська  38  927   718   22   536   416

Київська     38  927   718   24   585   455

Кіровоградська  51 1244   964   32   780   605

Луганська     40  976   756   30   732   567

Львівська     29  707   548   22   536   416

Миколаївська   40  976   756   30   732   567

Одеська      49 1195   926   36   878   680

Полтавська    47 1146   888   22   536   416

Рівненська    29  707   548   20   488   378

Сумська      39  951   737   26   634   491

Тернопільська   44 1073   832   28   683   529

Харківська    52 1268   983   31   756   586

Херсонська    34  829   643   22   536   416

Хмельницька    46 1122   870   28   683   529

Черкаська     55 1341   1040   32   780   605

Чернівецька    52 1268   983   25   610   472

Чернігівська   33  805   624   32   780   605

Україна      41 1000   775   27   658   510