Порівняльна таблиця змін показників до проекту Закону України "Про внесення змін  до
Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік"
Код прог- Код функці Найменування Затверджено з урахуванням змін   Код прог- Код функці Зміни, що пропонуються Проект з урахуванням запропонованих змін Разом
рамної кла ональної показників Загальний фонд Спеціальний фонд Разом рамної кла ональної Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд  
сифікації класифіка згідно з класи Всього Видатки з них Видатки ро Всього Видатки з них Видатки ро   сифікації класифіка Всього Видатки з них Видатки ро Всього Видатки з них Видатки ро Всього Видатки з них Видатки ро  
видатків ції видатків фікацією ви   споживан Оплата Комуналь  звитку   споживан Оплата Комуналь звитку   видатків ції видатків   споживан Оплата  Комуналь звитку   споживан Оплата Комуналь звитку   споживан Оплата Комуналь звитку  
та креди та кредиту датків та кре   ня праці ні послуги     ня праці ні послуги     та креди та кредиту   ня праці ні послуги     ня праці ні послуги     ня праці ні послуги    
тування вання дер дитування                 та енергоно-     тування вання дер                                
державно жавного державного                 сії     державно жавного                                
го бюдже бюджету бюджету                       го бюдже бюджету                                
ту                           ту                                  
                                                               
    ВСЬОГО: 88 501 452,1 76 319 521,7 16 405 264,6 1 119 958,0 11 931 930,4 25 579 427,7 16 084 435,3 744 932,2 206 158,6 9 494 992,4 114 080 879,8     50 000,0       50 000,0 88 501 452,1 76 319 521,7 16 405 264,6 1 119 958,0 11 931 930,4 25 629 427,7 16 084 435,3 744 932,2 206 158,6 9 544 992,4 114 130 879,8
2601180 0433 Заходи по ре       28000.0 0.0 0.0 0.0 28000.0 28000.0 2601180 0433 50000.0   50000.0       78000.0 0.0 0.0 0.0 78000.0 78000.0
  алізації Комплек                                    
  сної програми                                    
  будівництва ві                                    
  трових електро                                    
    станцій