пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ 06.05.2020

Скорочений текст: Проект Закону в цілому не суперечить цілям Угоди про асоціацію, однак потребує суттєвого доопрацювання з метою врахування положень Регламенту (ЄС) 2016/429 Європейського Парламенту та Ради від 09.03.2016 року «Про трансмісивні захворювання тварин та внесення змін та скасування певних дій у галузі охорони здоров'я тварин (“Закон про охорону тварин”)», Директиви Ради 82/894 від 21 грудня 1982 року щодо нотифікації випадків хвороб серед тварин у межах Співтовариства (82/894/EEC), Регламенту Ради (ЄС) № 1099/2009 від 24 вересня 2009 року «Про захист тварин під час вбивства», Регламенту (ЄС) 2019/6 Європейського Парламенту та Ради від 11.12.2018 року «Про ветеринарні лікарські засоби та скасування Директиви 2001/82/ЄС» та Регламенту (ЄС) 2017/625 Європейського Парламенту та Ради від 15 березня 2017 року «Про офіційний контроль та інші офіційні заходи, що здійснюються з метою забезпечення застосування законодавства про харчові продукти та корми, правил щодо охорони здоров'я та добробуту тварин та засобів захисту рослин, що вносять зміни до Регламентів (ЄС) № 999/2001, (ЄС) № 396/2005, (ЄС) № 1069/2009, (ЄС) № 1107/2009, (ЄС) № 1151/2012, (ЄС) № 652/2014, (ЄС) 2016/429 та (ЄС) 2016/2031 Європейського Парламенту та Ради, Регламенти Ради (ЄС) № 1/2005 та (ЄС) № 1099/2009 та Директиви Ради 98/58/ЄС, 1999/74/ЄС, 2007/43/ЄС, 2008/119 / ЄС та 2008/120/ЄС та скасування Регламентів (ЄС) № 854/2004 та (ЄС) № 882/2004 Європейського Парламенту та Ради, Директиви Ради 89/608/ЄЕС, 89/662/ЄЕС, 90/425/ЄЕС , 91/496/ЄЕС, 96/2 /ЄС, 96/93/ЄС та 97/78/ЄС та Рішення Ради 92/438/ЄЕС (Регламент офіційного контролю)».

Формалізований текст: Не зазначено