Кількість абзаців - 67 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін і доповнень до Закону України ''Про відходи'' (Друге читання)

0. Проект (18.04.2000)  
1. Закон України  
2. Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про відходи"  
3. З метою вдосконалення механізму реалізації деяких статей Закону України "Про відходи" та доповнення його положеннями, що регулюють особливості поводження з небезпечними відходами,  
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
5. І. Внести зміни і доповнення до Закону України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N36-37, ст. 242):  
6. 1. У частині першій статті 1:  
7. абзац третій викласти у такій редакції:  
8. "небезпечні відходи - відходи, які мають одну чи більше небезпечних властивостей, зазначених у переліку небезпечних властивостей, і включені до переліку небезпечних відходів";  
9. доповнити частину абзацами такого змісту:  
10. "операції поводження з відходами - збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів;  
11. розміщення відходів - зберігання та захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об'єктах;  
12. збирання і заготівля відходів як вторинної сировини - діяльність, пов'язана із збиранням, прийманням, зберіганням, обробленням, перевезенням, купівлею, реалізацією і постачанням відходів переробним підприємствам на утилізацію, а також надання послуг у цій сфері;  
13. компетентний орган - спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, який забезпечує виконання положень Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням".  
14. .  
15. 2. У частині першій статті 17:  
16. пункт "д" викласти у такій редакції: "д) забезпечувати повне збирання, належне зберігання та недопущення знищення і псування відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія";  
17. доповнити частину першу після пункту "м" новими пунктами "н", "о", "п" такого змісту:  
18. "н) мати ліцензію на здійснення операцій поводження з небезпечними відходами;  
19. о) мати погоджений із спеціально уповноваженими органами виконавчої влади план дій на випадок виникнення надзвичайної ситуації, пов'язаної з поводженням з небезпечними відходами;  
20. п) негайно приступати до ліквідації наслідків аварій та інших надзвичайних ситуацій, які виникли внаслідок поводження з небезпечними відходами".  
21. У зв'язку з цим пункт "н" вважати відповідно пунктом "р".  
22. 3. У частині першій статті 18:  
23. пункт "ж" викласти у такій редакції: "ж) затвердження переліку окремих видів відходів як вторинної сировини".  
24. 4. У частині першій статті 20 пункт "м" виключити.  
25. У зв'язку з цим пункти "н", "о" вважати відповідно пунктами "м", "н".  
26. У пункті "о" частини першої статті 20 слова "ресурсно-цінних відходів" замінити словами "окремих видів відходів як вторинної сировини".  
27. У пункті "і" частини першої статті 21 слова "ресурсно-цінних відходів" замінити словами "окремих видів відходів як вторинної сировини".  
28. 6. У частині першій статті 23:  
29. у пункті "з" слово "дозволів" замінити словом "ліцензій";  
30. доповнити частину новими пунктами "н", "о", "п", "р" такого змісту:  
31. "н) затвердження переліку небезпечних властивостей відходів за погодженням з державною санітарно-епідеміологічною службою України;  
32. о) видача ліцензій на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами;  
33. п) видача ліцензії на право провадження діяльності, пов'язаної із збиранням та заготівлею окремих видів відходів як вторинної сировини, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України;  
34. р) здійснення функцій компетентного органу, який забезпечує виконання положень Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням".  
35. 7. Частину першу статті 28 викласти у такій редакції: "З метою повного обліку та опису місць видалення відходів за їх якісним і кількісним складом, а також здійснення контролю за впливом відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини ведеться реєстр місць видалення відходів (як функціонуючих, так і закритих або законсервованих)".  
36. 8. У статті 33:  
37. частину третю викласти у такій редакції: "Видалення відходів здійснюється відповідно до вимог екологічної безпеки з обов'язковим забезпеченням можливості утилізації чи захоронення залишкових продуктів за погодженням з державною санітарно-епідеміологічною службою України".  
38. 9. Статтю 34 викласти у такій редакції:  
39. "Стаття 34. Вимоги щодо поводження з небезпечними відходами  
40. Юридичні та фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, діяльність яких пов'язана з поводженням з небезпечними відходами, зобов'язані вживати необхідних заходів до запобігання забрудненню ними навколишнього природного середовища, а у разі виникнення такого забруднення - зведення до мінімуму його наслідків для навколишнього природного середовища та здоров'я людини.  
41. Усі небезпечні відходи за ступенем їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та людину поділяються на категорії небезпечності і підлягають обліку.  
42. Категорія небезпечності відходів визначається виробником відходів відповідно до нормативно-правових актів, що затверджуються Міністерством екології та природних ресурсів України та державною санітарно-епідеміологічною службою України.  
43. Юридичні та фізичні особи- суб'єкти підприємницької діяльності - власники (виробники) небезпечних відходів повинні мати ліцензії на здійснення операцій поводження з ними, які видаються відповідно до Закону України "Про підприємнимцтво" Міністерством екології та природних ресурсів України або його органами на місцях за погодженням з державною санітарно-епідеміологічною службою України.  
44. У разі порушення суб'єктом підприємницької діяльності ліцензійних умов щодо поводження з небезпечними відходами дія ліцензії припиняється або ліцензія анулюється у встановленому порядку.  
45. До поводження з небезпечними відходами допускаються особи, які мають професійну підготовку, підтверджену свідоцтвом (сертифікатом) на право роботи з небезпечними речовинами, та не мають медичних протипоказань. Допуск працівників до роботи забезпечується відповідною посадовою особою підприємства, установи, організації.  
46. Перевезення небезпечних відходів дозволяється за наявності:  
47. документів на перевезення та передачу небезпечних відходів із зазначенням кількості перевезених небезпечних відходів, мети, маршруту та місця призначення;  
48. аварійної картки;  
49. спеціально обладнаних транспортних засобів, які мають відповідні спеціальні знаки;  
50. спеціальної тари чи контейнерів з відповідним маркуванням.  
51. Перевезення небезпечних відходів здійснюється за умови обов'язкового страхування відповідальності перевізника за збитки, які можуть бути завдані ним під час перевезення.  
52. Відповідальність за порушення вимог безпечного перевезення небезпечних відходів несе транспортна організація, крім випадків, коли доведено, що шкода або нестача відходів сталася не з її вини.  
53. Зберігання та захоронення небезпечних відходів дозволяється лише у спеціально обладнаних місцях та здійснюється на підставі дозволів, виданих у встановленому порядку. Провадження інших видів діяльності, не пов'язаної з поводженням з небезпечними відходами, на території, відведеній для їх розміщення, забороняється.  
54. Зберігання небезпечних відходів на території підприємств є фактором підвищеної екологічної небезпеки і здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".  
55. 10. Статтю 35 викласти у такій редакції:  
56. "Стаття 35. Регулювання збирання та заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини  
57. Регулювання діяльності, пов'язаної із збиранням і заготівлею окремих видів відходів як вторинної сировини, та сталого забезпечення ними переробних підприємств здійснюється шляхом ліцензування цієї діяльності.  
58. Перелік окремих видів відходів як вторинної сировини затверджується Кабінетом Міністрів України".  
59. 11. Статтю 36 викласти у такій редакції:  
60. "Стаття 36. Регулювання транскордонних перевезень відходів  
61. Забороняється ввезення в Україну відходів з метою їх зберігання чи захоронення.  
62. Порядок ввезення, вивезення і транзиту територією України окремих видів відходів установлюється Кабінетом Міністрів України.  
63. Особливості регулювання транскордонних перевезень небезпечних відходів визначаються Законом України "Про приєднання України до Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням".  
64. 12. У пункті "б" статті 42 слово "складування" замінити словом "розміщення".  
65. 13. У тексті Закону слова "Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" в усіх відмінках замінити словами "Міністерство екології та природних ресурсів України" у відповідному відмінку.  
66. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.