Кількість абзаців - 261 Розмітка (ліва колонка)


Про дошкільну освіту та виховання (Друге читання)

0. Проект Закон України Про дошкільну освіту та виховання  
1. Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи дошкільної освіти, яка забезпечує виховання, навчання і розвиток дитини, грунтується на поєднанні сімейного та суспільного виховання, сучасних досягненнях психолого-педагогічної науки, надбаннях світового педагогічного досвіду, сприяє формуванню цінностей демократичного правового суспільства в Україні.  
2. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
3. Стаття 1. Законодавство України про дошкільну освіту та виховання  
4. Законодавство України про дошкільну освіту та виховання базується на Конституції України і складається із Закону України "Про освіту", цього Закону, інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
5. Стаття 2. Основні завдання законодавства України про дошкільну освіту та виховання  
6. Основними завданнями законодавства України про дошкільну освіту та виховання є:  
7. забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти;  
8. забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку системи дошкільної освіти та виховання;  
9. визначення змісту дошкільної освіти та виховання;  
10. визначення органів управління дошкільною освітою та їх повноважень;  
11. визначення прав, обов`язків фізичних і юридичних осіб та їх відповідальності у галузі дошкільної освіти та виховання;  
12. створення умов для благодійної діяльності юридичних і фізичних осіб у галузі дошкільної освіти та виховання.  
13. Стаття 3. Державна політика у галузі дошкільної освіти та виховання  
14. 1. Держава визнає важливу роль дошкільної освіти та виховання у становленні особистості та створює належні умови для здобуття дітьми дошкільної освіти.  
15. Державна політика у галузі дошкільної освіти та виховання визначається згідно з Конституцією України і проводиться центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.  
16. 2. Держава:  
17. надає всебічну допомогу сім`ї у вихованні дитини;  
18. забезпечує доступність і безоплатність дошкільної освіти в державних і комунальних дошкільних закладах у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти (базового компонента дошкільної освіти);  
19. сприяє розвиткові та збереженню мережі дошкільних закладів незалежно від підпорядкування, типів та форм власності.  
20. Стаття 4. Дошкільна освіта та виховання. Дошкільний вік  
21. 1. Дошкільна освіта та виховання - це комплекс навчальних і виховних заходів, спрямованих на:  
22. забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку від народження до шести (семи) років відповідно до її здібностей, індивідуальних особливостей, культурних потреб;  
23. формування у дитини основних норм загальнолюдської моралі, набуття нею життєвого досвіду.  
24. 2. Дошкільна освіта є обов'язковою складовою частиною системи неперервної освіти в Україні.  
25. 3. Дошкільний вік - це період у житті дитини від народження до семи років, базовий етап фізичного та духовного становлення.  
26. 4. Періоди дошкільного віку - переддошкільний (0 - 3 роки), молодший дошкільний (3 - 5 років), старший дошкільний (5 - 7 років).  
27. Стаття 5. Система дошкільної освіти та виховання  
28. Систему дошкільної освіти та виховання становлять дошкільні заклади незалежно від підпорядкування, типів та форм власності, науково-методичні установи, органи управління освітою, освіта та виховання в сім'ї.  
29. Стаття 6. Завдання дошкільної освіти та виховання  
30. Завданнями дошкільної освіти та виховання є:  
31. формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, пізнавальної активності;  
32. виконання вимог базового компонента дошкільної освіти, підготовка дітей до навчання у школі;  
33. морально-соціальний розвиток дитини з перших років її життя;  
34. виховання у дітей шанобливого ставлення до родини, Батьківщини, поваги до народних традицій і звичаїв, рідної та державної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, морально-етичного ставлення до себе, оточення та довкілля;  
35. сприяння фізичному, психічному і духовному здоров`ю дитини, виховання свідомого ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих;  
36. здійснення соціально-педагогічного патронажу з метою сприяння взаємодії дошкільного закладу з сім'єю.  
37. Стаття 7. Роль сім'ї у дошкільній освіті та вихованні дитини  
38. 1. Сім`я зобов`язана забезпечити дитині дошкільну освіту та виховання в родинному колі або в дошкільному закладі.  
39. 2. Сімейне виховання має готувати дитину до життя в суспільстві, поєднуючи цілеспрямовані педагогічні дії та повсякденний позитивний вплив сімейної атмосфери і побуту.  
40. 3. Відвідування дитиною дошкільного закладу не звільняє сім`ю від обов`язку виховувати і розвивати її в родинному колі.  
41. Стаття 8. Здобуття дошкільної освіти та виховання  
42. 1. Громадяни України мають рівні права на здобуття дошкільної освіти у державних і комунальних дошкільних закладах незалежно від статі, раси, віросповідання, етнічного та соціального походження, місця проживання, мовних або інших ознак.  
43. 2. Громадяни України мають право на здобуття дошкільної освіти у приватних дошкільних закладах.  
44. 3. Здобуття дошкільної освіти в дошкільних закладах незалежно від підпорядкування, типів та форм власності має забезпечити виконання вимог базового компонента дошкільної освіти.  
45. 4. Іноземці, особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, здобувають дошкільну освіту в порядку, встановленому для громадян України.  
46. 5. Відповідальність за здобуття дошкільної освіти дітьми покладається на їхніх батьків, а дітьми, позбавленими батьківського піклування, - на осіб, які їх замінюють, або на дошкільні заклади, де вони виховуються.  
47. 6. За бажанням батьків дитини або осіб, які їх замінюють, дошкільну освіту можна здобувати в дошкільних закладах різних типів і форм власності, а також за допомогою фізичних осіб, які мають відповідну педагогічну освіту, ліцензію на право надання освітніх послуг у галузі дошкільної освіти, високі моральні якості та за станом здоров'я можуть виконувати обов'язки педагога.  
48. Стаття 9. Мова (мови) у дошкільній освіті  
49. Мова в дошкільній освіті визначається відповідно до Конституції України і закону України про мови.  
50. Розділ ІІ. ЗАКЛАДИ СИСТЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ, ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ  
51. Стаття 10. Дошкільний заклад та його повноваження  
52. 1. Дошкільний заклад - це заклад освіти, що забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, інтелектуальний і духовний розвиток, соціальну адаптацію та підготовку до навчання в школі.  
53. 2. Дошкільний заклад:  
54. задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті дошкільної освіти та виховання;  
55. забезпечує відповідність рівня дошкільної освіти та виховання вимогам базового компонента дошкільної освіти;  
56. розробляє та реалізує варіативну складову частину змісту дошкільної освіти;  
57. охороняє життя і здоров'я дітей через створення безпечних та нешкідливих умов утримання і виховання, науково обгрунтований режим навчального навантаження дітей;  
58. формує у дітей засади здорового способу життя, гігієнічні навички, норми безпечної поведінки;  
59. здійснює соціально-педагогічний патронаж, взаємодію з сім'єю;  
60. додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;  
61. здійснює інші повноваження відповідно до статуту дошкільного закладу.  
62. 3. Приватний дошкільний заклад провадить свою діяльність за наявності ліцензії на право надання освітніх послуг у галузі дошкільної освіти та виховання.  
63. 4. Режим щоденної роботи дошкільного закладу і тривалість перебування в ньому дітей встановлюються його засновником на основі законодавства та з урахуванням потреб населення, життєдіяльності дитини.  
64. 5. Дошкільний заклад, що здійснює інноваційну діяльність, може мати статус експериментального. Такий статус надається згідно з Положенням про інноваційну діяльність, затвердженим спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки України. Статус експериментального не змінює тип і форму власності дошкільного закладу.  
65. 6. У дошкільному закладі забороняються створення і діяльність організаційних структур політичних партій, релігійних організацій.  
66. Стаття 11. Типи дошкільних закладів  
67. 1. Відповідно до потреб громадян України у дошкільній освіті та вихованні створюються такі дошкільні заклади:  
68. ясла-садок - дошкільний заклад для дітей віком від двох місяців до шести (семи) років, де здійснюється догляд за ними та їх виховання і забезпечується розвиток відповідно до вимог базового компонента дошкільної освіти;  
69. дитячий садок - дошкільний заклад для дітей віком від трьох до шести (семи) років, де здійснюється їх виховання і забезпечується розвиток відповідно до вимог базового компонента дошкільної освіти;  
70. дитячий садок компенсуючого типу - дошкільний заклад для дітей віком від трьох до семи (восьми) років, які потребують корекції вад психофізичного розвитку, тривалого лікування та реабілітації;  
71. дитячий будинок - дошкільний заклад інтернатного типу для дітей віком від трьох до семи років, в якому на повному державному утриманні перебувають діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування;  
72. центр розвитку дитини - дошкільний заклад, в якому забезпечується фізичний і психічний розвиток, корекція вад психофізичного розвитку та оздоровлення дітей, які відвідують інші навчально-виховні заклади чи виховуються вдома.  
73. 2. Перелік дошкільних закладів компенсуючого типу визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки України за погодженням з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я України.  
74. 3. Для задоволення освітніх потреб дошкільний заклад може входити до складу навчально-виховного комплексу "Дошкільний заклад - загальноосвітня школа".  
75. 4. Положення про дошкільний заклад затверджується Кабінетом Міністрів України.  
76. Дошкільний заклад на основі зазначеного Положення розробляє статут, який затверджується власником (для державних і комунальних дошкільних закладів - відповідним органом управління освітою) і реєструється місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування.  
77. Стаття 12. Комплектування груп дошкільного закладу  
78. 1. Дитячі групи у дошкільному закладі комплектуються за віковим, сімейним та іншими принципами.  
79. 2. Наповнюваність груп у дошкільному закладі становить:  
80. для дітей віком до одного року - 10 осіб;  
81. для дітей віком від одного до трьох років - 15 осіб;  
82. для дітей віком від трьох до шести (семи) років - 20 осіб;  
83. у групі змішаного віку - 15 осіб.  
84. 3. Для дошкільних закладів компенсуючого типу, незалежно від підпорядкування та форм власності, кількість дітей визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки України за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я України та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі фінансів України.  
85. Стаття 13. Статус дошкільного закладу  
86. 1. Дошкільний заклад є юридичною особою.  
87. 2. Дошкільні заклади можуть бути державної, комунальної та приватної форм власності.  
88. Статус державного має дошкільний заклад, заснований на державній формі власності.  
89. Статус комунального має дошкільний заклад, заснований на комунальній формі власності.  
90. Статус приватного має дошкільний заклад, заснований на приватній формі власності.  
91. Стаття 14. Створення, реорганізація та ліквідація дошкільного закладу  
92. 1. Державний та комунальний дошкільні заклади створюються відповідно центральними, місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування з урахуванням соціально-економічних, національних, культурно-освітніх і мовних потреб за наявності дітей відповідного віку, необхідної матеріально-технічної та науково-методичної бази, педагогічних кадрів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
93. Реорганізація і ліквідація дошкільних закладів проводиться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
94. 2. Рішення про створення, реорганізацію або ліквідацію приватного дошкільного закладу приймається засновником (власником) у порядку, встановленому законодавством України.  
95. 3. Рішення про створення, реорганізацію або ліквідацію дитячого будинку для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дошкільного закладу компенсуючого типу приймаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями за погодженням з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки України.  
96. 4. Вивільнені приміщення ліквідованих державних та комунальних дошкільних закладів використовуються, в першу чергу, для роботи з дітьми.  
97. 5. Засновник державного чи комунального дошкільного закладу не має права безпідставно ліквідовувати його, а також зменшувати в ньому кількість груп.  
98. Розділ ІІІ. УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ  
99. Стаття 15. Органи управління системою дошкільної освіти та виховання  
100. Управління системою дошкільної освіти та виховання здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки України, іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані дошкільні заклади, Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, відповідними органами управління освіти обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, а також органами місцевого самоврядування.  
101. Стаття 16. Основні завдання органів управління системою дошкільної освіти та виховання  
102. Основними завданнями органів управління системою дошкільної освіти та виховання є:  
103. створення умов для здобуття дітьми дошкільної освіти;  
104. прогнозування та забезпечення розвитку дошкільної освіти, оптимізація мережі дошкільних закладів усіх типів і форм власності, відповідно до освітніх запитів населення;  
105. ліцензування юридичних та фізичних осіб на право здійснення дошкільної освіти та виховання, атестація дошкільних закладів, доведення результатів ліцензування та атестації до громадськості через засоби масової інформації;  
106. соціальний захист, охорона життя, здоров`я та захист прав учасників навчально-виховного процесу в дошкільному закладі;  
107. здійснення контролю за додержанням вимог базового компонента дошкільної освіти, навчально-методичного керівництва та державного інспектування в дошкільних закладах незалежно від підпорядкування, типів та форм власності;  
108. організація науково-методичного забезпечення дошкільної освіти та виховання, впровадження в практику досягнень науки, передового досвіду, новітніх педагогічних технологій;  
109. ведення обліку дітей дошкільного віку;  
110. сприяння провадженню інноваційної діяльності;  
111. здійснення міжнародного співробітництва в галузі дошкільної освіти та виховання;  
112. комплектування системи дошкільної освіти педагогічними працівниками, в тому числі, керівними кадрами.  
113. Стаття 17. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в системі дошкільної освіти та виховання  
114. 1. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки України:  
115. реалізує державну політику в галузі дошкільної освіти та виховання;  
116. здійснює у межах своїх повноважень нормативно-правове регулювання відносин у системі дошкільної освіти та виховання;  
117. розробляє та затверджує державні нормативи фінансового, матеріального забезпечення вихованців та матеріально-технічного оснащення дошкільних закладів;  
118. визначає перспективи розвитку системи дошкільної освіти та виховання;  
119. розробляє, впроваджує і контролює додержання вимог базового компонента дошкільної освіти;  
120. контролює діяльність органів управління освітою та закладів системи дошкільної освіти та виховання;  
121. організовує програмне, науково-методичне та інформаційне забезпечення дошкільної освіти та виховання;  
122. визначає порядок атестації педагогічних працівників системи дошкільної освіти та виховання;  
123. приймає рішення щодо організації інноваційної діяльності у системі дошкільної освіти та виховання, координує та контролює її проведення;  
124. затверджує типові переліки обов'язкового навчально-дидактичного та іншого обладнання, в тому числі корекційного, програмно-методичних та навчально-наочних посібників, художньої літератури;  
125. здійснює міжнародне співробітництво у встановленому законодавством порядку.  
126. Акти спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки України, прийняті у межах його повноважень, є обов'язковими для інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані дошкільні заклади, Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підпорядкованих їм органів управління освітою, дошкільних закладів незалежно від типів і форм власності.  
127. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки України, інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані дошкільні заклади, здійснюють інші повноваження, передбачені законами України та положеннями про них.  
128. 2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в системі дошкільної освіти та виховання в межах їх компетенції:  
129. забезпечують реалізацію державної політики у галузі дошкільної освіти та виховання на відповідній території;  
130. контролюють додержання вимог законів та інших нормативно-правових актів у галузі дошкільної освіти, обов'язкове виконання базового компонента дошкільної освіти всіма дошкільними закладами незалежно від підпорядкування, типів та форм власності, розташованими на їх території;  
131. беруть участь у розробленні та реалізації варіативної складової частини змісту дошкільної освіти та виховання;  
132. створюють умови для одержання громадянами дошкільної освіти та виховання;  
133. організовують нормативне, програмно-методичне, матеріальне, науково-методичне забезпечення діяльності педагогічних працівників у галузі дошкільної освіти та виховання, їх перепідготовку, підвищення кваліфікації та атестацію;  
134. здійснюють добір, призначення на посаду та звільнення з посади керівних кадрів у державних і комунальних дошкільних закладах;  
135. проводять ліцензування юридичних і фізичних осіб на право надання освітніх послуг в галузі дошкільної освіти та виховання, атестацію дошкільних закладів, розташованих на їх території, оприлюднюють результати атестації;  
136. сприяють проведенню інноваційної діяльності у системі дошкільної освіти та виховання;  
137. забезпечують соціальний захист педагогічних працівників, спеціалістів, які беруть участь в освітньо-виховному процесі, вихованців;  
138. здійснюють інші повноваження відповідно до Конституції України, Конституції Автономної Республіки Крим, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про освіту".  
139. Стаття 18. Управління та громадське самоврядування дошкільного закладу  
140. 1. Керівництво дошкільним закладом здійснює завідуючий.  
141. Колегіальним органом управління дошкільним закладом є педагогічна рада, повноваження якої визначаються Положенням про дошкільний заклад.  
142. 2. Органом громадського самоврядування дошкільного закладу є загальні збори (конференція) колективу дошкільного закладу та батьків.  
143. Стаття 19. Державний контроль за діяльністю дошкільних закладів  
144. 1. Державний контроль за діяльністю дошкільних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у галузі дошкільної освіти та виховання.  
145. 2. Державний контроль за діяльністю дошкільних закладів незалежно від підпорядкування, типів та форм власності здійснюють спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки України, інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані дошкільні заклади, Державна інспекція закладів освіти при спеціально уповноваженому центральному органі виконавчої влади у галузі освіти і науки України, Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування і підпорядковані їм органи управління освітою.  
146. 3. Основною формою державного контролю за діяльністю дошкільних закладів усіх типів і форм власності є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше одного разу на п'ять років у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки України. Результати державної атестації оприлюднюються.  
147. Розділ ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ  
148. Стаття 20. Базовий компонент дошкільної освіти  
149. 1. Базовий компонент дошкільної освіти - це державний стандарт, що містить норми і положення, які визначають державні вимоги до рівня розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку, а також умови, за яких вони можуть бути досягнуті.  
150. Виконання вимог базового компонента дошкільної освіти є обов`язковим для усіх дошкільних закладів незалежно від підпорядкування, типів та форм власності, інших форм здобуття дошкільної освіти.  
151. Базовий компонент дошкільної освіти розробляється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки України разом з Академією педагогічних наук України, затверджується в установленому порядку і переглядається не рідше одного разу на десять років.  
152. Зміна змісту і обсягу базового компонента дошкільної освіти іншими органами виконавчої влади не допускається.  
153. 2. Програмно-методичне забезпечення реалізації базового компонента дошкільної освіти здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки України.  
154. Стаття 21. Вимоги до змісту дошкільної освіти та виховання, його реалізація  
155. 1. Зміст дошкільної освіти та виховання визначається базовим компонентом дошкільної освіти, який передбачає:  
156. формування основ соціальної адаптації та загальної компетентності дитини;  
157. створення умов для самореалізації особистості.  
158. 2. Дошкільна освіта у межах базового компонента здійснюється за програмами та навчально-методичними посібниками, затвердженими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки України.  
159. Дошкільний заклад має право обирати програму з числа варіантних програм у порядку, визначеному спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки України.  
160. 3. Держава сприяє здобуттю дошкільної освіти дітьми з вадами психофізичного розвитку і такими, що потребують тривалого лікування, за окремими програмами і методиками, розробленими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки України за погодженням з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я України.  
161. 4. Додаткові освітні послуги, які не визначені базовим компонентом дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, що їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, що їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та дошкільним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини.  
162. Стаття 22. Планування роботи дошкільного закладу  
163. 1. Робота дошкільного закладу регламентується планом навчально-виховної роботи, який складається, як правило, на навчальний рік.  
164. 2. Плани навчально-виховної роботи державних чи комунальних дошкільних закладів затверджуються відповідними органами управління освітою.  
165. Плани навчально-виховної роботи приватних дошкільних закладів погоджуються з відповідними органами управління освітою.  
166. Розділ V. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ  
167. Стаття 23. Науково-методичне забезпечення системи дошкільної освіти та виховання  
168. Науково-методичне забезпечення системи дошкільної освіти та виховання полягає у:  
169. розробленні та впровадженні програмнометодичної бази дошкільної освіти та виховання;  
170. розробленні освітньо-виховних програм, навчально-методичних та навчально-наочних посібників;  
171. узагальненні та поширенні передового педагогічного досвіду;  
172. організації співпраці з вищими педагогічними навчальними закладами з метою підвищення ефективності програмно-методичного забезпечення;  
173. аналізі стану освітньої роботи та рівня розвитку дитини відповідно до базового компонента дошкільної освіти;  
174. підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації педагогічних працівників дошкільної освіти;  
175. пропаганді просвітницької діяльності у засобах масової інформації.  
176. Стаття 24. Установи, що здійснюють науково-методичне забезпечення дошкільної освіти та виховання  
177. Науково-методичне забезпечення дошкільної освіти та виховання здійснюють:  
178. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки України, підпорядковані йому науково-методичні установи та вищі педагогічні навчальні заклади, а також науково-дослідні установи Академії педагогічних наук України та Національної академії наук України;  
179. Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук України;  
180. Кримський республіканський, обласні, Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти;  
181. методичні кабінети та інші науковометодичні установи, підпорядковані місцевим органам управління освітою.  
182. РОЗДІЛ VІ. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ГАЛУЗІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ  
183. Стаття 25. Учасники освітньо-виховного процесу  
184. Учасниками освітньо-виховного процесу у галузі дошкільної освіти та виховання є діти дошкільного віку, керівники, педагогічні, медичні та інші працівники і спеціалісти дошкільного закладу, фізичні особи, які надають освітні послуги в галузі дошкільної освіти та виховання, а також органи управління освітою, батьки та особи, які їх замінюють.  
185. Стаття 26. Права дитини у галузі дошкільної освіти та виховання  
186. 1. Права дитини у галузі дошкільної освіти та виховання визначені Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, Законом України "Про освіту" та іншими актами законодавства України.  
187. 2. Дитина має гарантоване державою право на:  
188. безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних дошкільних закладах;  
189. безпечні та нешкідливі для здоров`я умови виховання, розвитку і навчання;  
190. захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, приниження гідності;  
191. здоровий спосіб життя.  
192. Стаття 27. Права та обов`язки педагогічних працівників у галузі дошкільної освіти та виховання  
193. Права та обов`язки педагогічних працівників у галузі дошкільної освіти та виховання визначаються Законом України "Про освіту", цим Законом, Кодексом законів про працю України та іншими нормативно-правовими актами України.  
194. Стаття 28. Педагогічний працівник та педагогічне навантаження у галузі дошкільної освіти  
195. 1. Педагогічний працівник дошкільного закладу - особа, яка має відповідну педагогічну освіту, рівень професійної підготовки, проводить педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість роботи, а також стан здоров'я, що не перешкоджає виконувати професійні обов'язки.  
196. 2. Педагогічне навантаження педагогічного працівника у галузі дошкільної освіти та виховання - це час, призначений для здійснення навчально-виховного процесу.  
197. 3. Педагогічне навантаження вихователя дошкільного закладу незалежно від підпорядкування, типів та форм власності, становить 36 годин на тиждень, що відповідає тарифній ставці.  
198. Розміри тарифних ставок інших педагогічних працівників дошкільного закладу встановлюються Кабінетом Міністрів України.  
199. Педагогічне навантаження педагогічних працівників дошкільних закладів незалежно від підпорядкування, типів та форм власності менше ніж тарифна ставка, встановлюється тільки за їх згодою.  
200. Стаття 29. Трудові відносини у системі дошкільної освіти  
201. 1. Трудові відносини у системі дошкільної освіти регулюються законодавством України про працю, Законом України "Про освіту", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.  
202. 2. На посаду керівника дошкільного закладу може призначатися особа, яка має вищу педагогічну освіту не нижче освітнього кваліфікаційного рівня "спеціаліст", стаж педагогічної роботи у галузі дошкільної освіти не менш як три роки, а також організаторські здібності.  
203. 3. Керівника державного та комунального дошкільного закладу призначає на посаду та звільняє з посади відповідний орган управління освітою.  
204. Інших працівників державного та комунального дошкільного закладу призначає на посаду та звільняє з посади його керівник.  
205. Керівника та педагогічних працівників приватного дошкільного закладу призначає на посаду та звільняє з посади його засновник за погодженням з відповідним органом управління освітою.  
206. Стаття 30. Атестація педагогічних працівників  
207. 1. Атестація педагогічних працівників дошкільних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності є обов'язковою і здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки України.  
208. 2. За результатами атестації педагогічних працівників дошкільних закладів визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої категорії, спеціаліст першої категорії, спеціаліст вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання "Вихователь-методист".  
209. Стаття 31. Соціальний захист дітей дошкільного віку  
210. 1. Держава забезпечує соціальний захист, підтримку дітям дошкільного віку, особливо дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям, що потребують тривалого лікування, мають вади психофізичного розвитку, а також дітям із малозабезпечених та багатодітних сімей.  
211. 2. Дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, гарантовано право на утримання у державних і комунальних дошкільних закладах за рахунок держави, а також на захист їх особистих, майнових і житлових інтересів згідно із законодавством України.  
212. 3. Дітям, які потребують корекції вад психофізичного розвитку, тривалого лікування, гарантовано право на відвідування державних і комунальних дошкільних закладів з гнучким режимом роботи, на їх утримання у цих закладах за рахунок держави.  
213. 4. Діти з вадами слуху, зору, опорнорухового апарату забезпечуються засобами індивідуальної корекції у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
214. Стаття 32. Медичне обслуговування вихованців дошкільного закладу  
215. 1. Вихованці державного і комунального дошкільного закладу забезпечуються постійним медичним обслуговуванням на безоплатній основі штатним або спеціально закріпленим медичним персоналом лікувальнопрофілактичних закладів, підпорядкованих місцевим органам виконавчої влади.  
216. 2. Медичне обслуговування вихованців приватного дошкільного закладу здійснюється за домовленістю між батьками, засновниками дошкільного закладу та лікувально-профілактичним закладом.  
217. 3. Дошкільний заклад забезпечує умови для проведення лікувально-профілактичними закладами своєчасних медичних оглядів вихованців, поліпшення стану їх здоров'я. Медичні огляди проводяться територіальними дитячими лікувально-профілактичними закладами на безоплатній основі.  
218. 4. Органи та заклади охорони здоров'я, санітарно-епідеміологічні установи спільно з органами управління освітою здійснюють контроль за охороною здоров'я дітей, проведенням оздоровчих заходів, дотриманням санітарних та епідеміологічних норм у дошкільних закладах усіх типів і форм власності.  
219. Стаття 33. Права батьків або осіб, які їх замінюють  
220. 1. Батьки, або особи, які їх замінюють, мають право:  
221. вибирати дошкільні заклади та форми отримання дошкільної освіти та виховання для дітей дошкільного віку;  
222. обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;  
223. брати участь у зміцненні матеріально-технічної бази дошкільного закладу;  
224. звертатися до відповідних органів управління освітою з питань навчання та виховання дітей;  
225. захищати законні інтереси дітей.  
226. Розділ VІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  
227. Стаття 34. Фінансово-господарська діяльність дошкільних закладів  
228. 1. Фінансово-господарська діяльність дошкільних закладів здійснюється відповідно до законів України "Про освіту", "Про бюджетну систему України", "Про власність", "Про місцеве самоврядування в Україні" та інших нормативно-правових актів.  
229. 2. Утримання та розвиток матеріальнотехнічної бази дошкільних закладів фінансується за рахунок коштів засновників (власників) цих закладів.  
230. Стаття 35. Розмір плати за відвідування дитиною дошкільного закладу  
231. 1. Розмір та порядок встановлення плати за відвідування дитиною державного чи комунального дошкільного закладу визначається Кабінетом Міністрів України.  
232. 2. Розмір та порядок встановлення плати за відвідування дитиною приватного дошкільного закладу визначається договором, укладеним між батьками або особами, які їх замінюють, та засновником (власником) дошкільного закладу.  
233. Стаття 36. Організація харчування дітей у дошкільному закладі  
234. 1. Організація харчування дітей у дошкільному закладі, відповідальність за його якість покладається на засновника (власника) та керівника.  
235. 2. Натуральний набір продуктів для харчування дітей у державних і комунальних дошкільних закладах визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки України спільно з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я України за погодженням з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі фінансів України.  
236. 3. Контроль і державний нагляд за якістю харчування у дошкільних закладах незалежно від підпорядкування, типів та форм власності покладається на засновників (власників) цих закладів, відповідні органи управління охороною здоров'я та освітою.  
237. Стаття 37. Матеріально-технічна база дошкільного закладу  
238. 1. Матеріально-технічна база дошкільного закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло та інші цінності. Майно дошкільного закладу належить йому на правах, визначених законодавством України.  
239. 2. Вимоги до матеріально-технічної бази дошкільного закладу визначаються відповідними будівельними і санітарно-гігієнічними нормами і правилами, а також типовими переліками обов`язкового обладнання, у тому числі корекційного, навчально-наочних посібників, іграшок, навчально-методичної, художньої та іншої літератури.  
240. 3. Джерелами формування майна та фінансових ресурсів дошкільних закладів є кошти:  
241. засновника;  
242. відповідних бюджетів (для державних і комунальних дошкільних закладів);  
243. батьків або осіб, які їх замінюють;  
244. а також добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб.  
245. Розділ VІІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО  
246. Стаття 38. Міжнародне співробітництво у системі дошкільної освіти та виховання  
247. 1. Держава сприяє міжнародному співробітництву та розвитку міжнародних контактів у системі дошкільної освіти та виховання.  
248. 2. Міжнародне співробітництво у дошкільній освіті здійснюється згідно із Законом України "Про освіту" та іншими актами законодавства України.  
249. Розділ ІХ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ГАЛУЗІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ  
250. Стаття 39. Відповідальність за порушення законодавства про дошкільну освіту та виховання  
251. 1. Посадові особи, громадяни, які порушують цей Закон або перешкоджають його виконанню, несуть відповідальність згідно із законодавством України.  
252. 2. Невиконання дошкільними закладами чи фізичними особами, що надають освітні послуги у галузі дошкільної освіти та виховання, вимог базового компонента дошкільної освіти є підставою для позбавлення їх ліцензії.  
253. Позбавлення ліцензії зумовлює ліквідацію чи реорганізацію дошкільного закладу.  
254. Розділ Х. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
255. Стаття 40. Набрання чинності цим Законом  
256. 1. Закон України "Про дошкільну освіту та виховання" набирає чинності з дня його опублікування.  
257. 2. Кабінетові Міністрів України протягом року:  
258. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  
259. забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;  
260. розробити і затвердити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом.