Кількість абзаців - 69 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань здійснення державного контролю за використанням та охороною земель (щодо заходів адміністративної реформи) (Друге читання)

0. проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань здійснення державного контролю за використанням та охороною земель (щодо заходів адміністративної реформи)
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
6. статтю 238-1 викласти у такій редакції:
 
7. «Стаття 238-1. Органи державного контролю за використанням та охороною земель
 
8. Органи державного контролю за використанням та охороною земель розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням законодавства у сфері використання та охорони земель (статті 52 – 53-4, 54 - 56 та 188-5 цього Кодексу).
 
9. Від імені органів, зазначених у цій статті, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право: Головний державний інспектор сільського господарства України та його заступники, головні державні інспектори сільського господарства Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів та їх заступники, старші державні інспектори та державні інспектори сільського господарства відповідних територій.»;
 
10. 2. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):
 
11. 1) пункт ґ) частини першої статті 15 викласти в такій редакції:
 
12. «ґ) здійснення землеустрою, моніторингу земель;»;
 
13. 2) частину першу статті 188 викласти у такій редакції:
 
14. «1. Державний контроль за використанням та охороною земель усіх категорій та форм власності здійснюється відповідно до закону.»;
 
15. 3. У Законі України «Про землеустрій» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 36, ст. 282):
 
16. 1) у пункті « в « частини першої статті 14 слова «і державного контролю за використанням та охороною земель» виключити;
 
17. 2) у статті 60 після слів «земельних ресурсів» доповнити словами «та органами, які здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель».
 
18. 4. У Законі України «Про охорону земель» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 39, ст. 349):
 
19. 1) абзаци четвертий та сьомий статті 16 виключити;
 
20. 2) у статті 17:
 
21. назву та абзац перший цієї статті викласти у такій редакції:
 
22. «Стаття 17. Повноваження центрального органу виконавчої влади який забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у галузі охорони земель»;
 
23. До повноважень центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у галузі охорони земель належать:»;
 
24. абзац третій статті 17 викласти у такій редакції:
 
25. «здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства України про охорону земель»;
 
26. 3) доповнити Закон статтею 18-1 такого змісту:
 
27. «Стаття 18-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, який здійснює реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, у галузі охорони земель
 
28. До повноважень центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, у галузі охорони земель належать:
 
29. організація і здійснення державного контролю за охороною земель всіх категорій та форм власності, у тому числі за:
 
30. виконанням умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту під час проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, пов’язаних із порушенням ґрунтового покриву, своєчасного проведення рекультивації порушених земель в обсягах, передбачених проектом рекультивації земель;
 
31. дотриманням правил, установленого режиму експлуатації протиерозійних, гідротехнічних споруд, збереженням захисних насаджень і межових знаків;
 
32. розміщенням, проектуванням, будівництвом та введенням у дію об’єктів, які негативно впливають або можуть вплинути на стан земель;
 
33. здійсненням заходів, передбачених проектами землеустрою щодо захисту земель від водної і вітрової ерозії, селів, підтоплення, заболочення, засолення, солонцювання, висушування, ущільнення та інших процесів, що призводять до погіршення стану земель, а також щодо недопущення власниками та користувачами земельних ділянок псування земель шляхом їх забруднення хімічними та радіоактивними речовинами і стічними водами, засмічення промисловими, побутовими та іншими відходами, заростання чагарниками, дрібноліссям та бур’янами;
 
34. дотриманням порядку визначення та відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;
 
35. зміною показників якісного стану ґрунтів у результаті проведення господарської діяльності на землях сільськогосподарського призначення;
 
36. своєчасним проведенням підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності заходів щодо збереження, відтворення та підвищення родючості ґрунтів;
 
37. дотриманням стандартів і нормативів в галузі охорони земель;
 
38. дотриманням науково обґрунтованих сівозмін, запровадження яких передбачено проектами землеустрою;
 
39. вирішення інших питань у галузі охорони земель та ґрунтів відповідно до закону.»;»;
 
40. 4) статтю 19 викласти у такій редакції:
 
41. «Стаття 19. Державний контроль за використанням та охороною земель
 
42. Державний контроль за використанням та охороною земель здійснює центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі.
 
43. Державний контроль за додержанням вимог законодавства про охорону земель здійснює центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.
 
44. Порядок здійснення державного контролю за використанням та охороною земель встановлюється законом.
 
45. Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики проводить моніторинг родючості ґрунтів та агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського призначення.».
 
46. 5. У Законі України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 39, ст. 350):
 
47. 1) статтю 5 викласти у такій редакції:
 
48. «Стаття 5. Органи, які здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель, дотриманням вимог законодавства України про охорону земель, проведення моніторингу родючості ґрунтів
 
49. Державний контроль за використанням та охороною земель усіх категорій та форм власності здійснює центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі.
 
50. Державний контроль за дотриманням вимог законодавства України про охорону земель здійснює центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.
 
51. Моніторинг родючості ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення проводить центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики.»;
 
52. 2) назву та абзац перший статті 6 викласти у такій редакції:
 
53. «Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі
 
54. До повноважень центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі належать:»;
 
55. 3) назву, абзац перший та пункт «а» частини першої статті 7 викласти у такій редакції:
 
56. «Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів
 
57. До повноважень центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів належать:
 
58. а) здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства України про охорону земель у частині:»
 
59. 4) частину першу статті 8 викласти після слова: «ґрунтів» доповнити словами: «на землях сільськогосподарського призначення»;
 
60. 5) частини першу – третю статті 9 виключити;
 
61. 6. У статті 3 Закону України «Про мораторій на зміну цільового призначення окремих земельних ділянок рекреаційного призначення в містах та інших населених пунктах» (Офіційний вісник України, 2011, № 28, ст. 1153) після слів «земельних ресурсів,» доповнити словами «органами, які здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель, органами».
 
62. 7. У абзаці третьому частини першої статті 38 Закону України «Про Державний земельний кадастр» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 60, стор. 64, стаття 2405) після слів «надається банкам,» доповнити словами «органам, які здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель».
 
63. ІІ. Прикінцеві положення
 
64. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
65. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
66. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та прийняти акти, необхідні для його реалізації;
 
67. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
68. 3. До приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.