Кількість абзаців - 74 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про залізничний транспорт" (Повторне друге читання)

0. П Р О Е К Т
 
1. Закон УкраЇни
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про залізничний транспорт»
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести до Закону України «Про залізничний транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 40, ст. 183; 2002 р., № 16, ст. 114; 2003 р., № 37, ст. 300; 2004 р., № 13, ст. 181; 2006 р., № 22, ст. 184; 2009 р., № 24, ст. 299) такі зміни:
 
5. 1) у статті 1:
 
6. в абзаці другому слова «організацій і» та «загального використування» виключити;
 
7. абзац третій викласти у такій редакції:
 
8. «залізниця — відокремлений підрозділ державного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування (далі — АТ »Укрзалізниця»), утвореного відповідно до Закону України «Про особливості утворення державного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування», який здійснює перевезення пасажирів та вантажів у визначеному регіоні залізничної мережі;»;
 
9. в абзаці п’ятому слова «залізницями разом з» замінити словами «залізничним та»;
 
10. доповнити статтю абзацом такого змісту:
 
11. «підприємства залізничного транспорту — суб’єкти господарювання, які провадять діяльність у сфері залізничного транспорту.»
 
12. 2) у частині другій статті 2 слово «Залізниці» замінити словами «Підприємства залізничного транспорту»;
 
13. 3) у частині першій статті 3 слова «Закону України «Про транспорт» замінити словами «Законів України «Про транспорт», «Про особливості утворення державного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування»;
 
14. 4) у статті 4:
 
15. у частині першій слово «залізниць» замінити словами «залізничного транспорту»;
 
16. частини другу — п’яту виключити;
 
17. частину шосту викласти у такій редакції:
 
18. «Управління процесом перевезень у внутрішньому і міжнародному сполученнях проводиться централізовано і належить виключно до компетенції АТ «Укрзалізниця».»;
 
19. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
20. «Управління об’єктами державної власності, здійснення державного контролю, регулювання та нагляду за діяльністю залізничного транспорту загального користування здійснюється Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури, іншими центральними органами виконавчої влади відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про особливості утворення державного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування»;
 
21. 5) статтю 5 викласти у такій редакції:
 
22. «Стаття 5. Майно залізничного транспорту загального користування
 
23. Магістральні залізничні лінії загального користування та розміщені на них технологічні споруди, передавальні пристрої, що безпосередньо використовуються для забезпечення процесу перевезень, а саме залізничні станції та колії загального користування, тягові підстанції, контактна мережа та інші пристрої технологічного електропостачання, системи сигналізації, централізації, блокування та управління рухом поїздів, об’єкти і майно, призначені безпосередньо для виконання аварійно-відновлювальних робіт, є державною власністю, закріплюється за АТ »Укрзалізниця» на праві господарського відання та не підлягають приватизації.
 
24. АТ «Укрзалізниця» не може відчужувати, передавати в користування, в оренду, лізинг, концесію, управління, заставу, вносити до статутного (складеного) капіталу суб’єктів господарювання майно, що є державною власністю та передане АТ «Укрзалізниця» на праві господарського відання, а також вчиняти інші правочини, наслідком яких може бути відчуження такого майна.
 
25. Розпорядження майном, внесеним до статутного капіталу АТ »Укрзалізниця», в тому числі списання, продаж, безоплатна передача, надання в користування, оренду, обмін, а також виведення з експлуатації рухомого складу, у тому числі контейнерів, здійснюється АТ »Укрзалізниця» відповідно до його Статуту та законодавства. «;
 
26. 6) у статті 7:
 
27. у назві та частині першій слово «залізниць» замінити словами «підприємств залізничного транспорту «;
 
28. у частині третій:
 
29. у першому реченні слова «на залізницях» замінити словами «на залізничному транспорті «;
 
30. у другому реченні слова «із залізницями» замінити словами «з підприємствами залізничного транспорту «;
 
31. у частині четвертій слово «залізниць» замінити словами «АТ »Укрзалізниця»;
 
32. 7) у частині другій статті 8 слово «залізниць» замінити словом «залізничного»;
 
33. 8) у статті 9:
 
34. у частині другій:
 
35. у першому реченні слова «відповідними залізницями» замінити словами «АТ «Укрзалізниця»
 
36. у другому реченні слово «залізниць» виключити;
 
37. у другому реченні частини п’ятої слово «залізницям» виключити;
 
38. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
39. «Тарифи на залізничні перевезення встановлюються з урахуванням інвестиційної складової.»;
 
40. 9) у статті 10:
 
41. у частині першій слова «та організації» виключити;
 
42. частини другу і четверту викласти у такій редакції:
 
43. «Економічні взаємовідносини між АТ «Укрзалізниця», його залежними господарськими товариствами, порядок взаємодії між ними, включаючи розподіл доходів (прибутку) від перевезень, розрахунки за послуги, інші розрахунки, пов’язані з централізованим постачанням товарно-матеріальних цінностей, незбереженням вантажу, пошкодженням об’єктів залізничного транспорту загального користування, ремонтом рухомого складу, виготовленням запасних частин, а також закріплення транспортних засобів та їх безоплатна передача між зазначеними суб’єктами без зміни форми власності проводяться з урахуванням єдиної технології роботи в порядку, що визначається АТ «Укрзалізниця».»;
 
44. «Плани діяльності і перспективні плани розвитку АТ «Укрзалізниця» затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури.»;
 
45. частину п’яту після слів «капітальних вкладень» доповнити словами «, коштів АТ «Укрзалізниця», залучених коштів»;
 
46. у частині шостій слово «залізниць» замінити словами «АТ »Укрзалізниця»;
 
47. частини восьму і одинадцяту виключити;
 
48. 10) у статті 11:
 
49. у частині першій слова «Залізниці та підприємства» замінити словом «Підприємства»;
 
50. у частині п’ятій слово «здійснюють» замінити словом «здійснює», а слова «, Укрзалізниця та їх органи на місцях» виключити;
 
51. 11) у частині першій статті 12 слова «Залізниці та підприємства» замінити словом «Підприємства»;
 
52. 12) у частині першій статті 13 слова «залізниць та підприємств» виключити;
 
53. 13) у статті 15:
 
54. у першому реченні частини третьої слова «на підприємства пасажирського залізничного транспорту загального користування» виключити;
 
55. у частині четвертій слова «та організаціями» і «загального користування» виключити;
 
56. 14) у статті 16:
 
57. у частині третій слова «підприємств, установ та організацій» виключити;
 
58. у частині четвертій слова «та організаціями» і «підприємств залізничного транспорту загального користування» виключити;
 
59. 15) у статті 18:
 
60. у частині першій слова «Укрзалізниця, залізниці та інші підприємства, установи та організації» замінити словом «Підприємства»;
 
61. у частині другій слова «залізниці здійснюють» замінити словами «АТ »Укрзалізниця» здійснює»;
 
62. у частині четвертій слова «Залізниці» та «мають» замінити відповідно словами «АТ «Укрзалізниця» та «має»;
 
63. 16) у статті 19:
 
64. у назві статті слово «залізниць» замінити словами «залізничного транспорту»;
 
65. у частині першій слова «Залізниці повинні» замінити словами «АТ »Укрзалізниця» повинно»;
 
66. 17) у статті 20 слово «Укрзалізницю» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури»;
 
67. 18) у статті 22:
 
68. у назві статті слова «залізниць,» і «, установ та організацій» виключити;
 
69. абзац перший частини першої викласти у такій редакції:
 
70. «Підприємства залізничного транспорту мають право:»;
 
71. у першому реченні частини другої слова «залізниць,», «, установ та організацій» і «загального користування» виключити;
 
72. 19) у тексті Закону слово «Укрзалізниця» в усіх відмінках замінити словами «АТ «Укрзалізниця».
 
73. 2. Цей Закон набирає чинності з дня державної реєстрації АТ »Укрзалізниця».