Кількість абзаців - 165 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змiн до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рiк" (Повторний розгляд з пропозиціями (вето) Президента України)

0. Закон України Про внесення змiн до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рiк"  
1. Верховна Рада України постановляє:  
2. I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рiк" такi змiни:  
3. 1. У статтi 3 цифри "33.433.155, 9" замiнити цифрами "34.044.327, 9", а цифри "28.747.654, 6" замiнити цифрами "29.358.826, 6".  
4. 2. Статтю 12 доповнити абзацом другим такого змiсту:  
5. "У разi перевиконання зазначених надходжень понад обсяги, передбаченi цiєю статтею, додатково отриманi кошти, якi належить зараховувати до загального фонду Державного бюджету України, спрямовуються у порядку, визначеному Мiнiстерством фiнансiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету, для пiдвищення грошового i пенсiйного забезпечення з метою компенсацiї витрат вiйськовослужбовцiв, осiб рядового i начальницького складу органiв внутрiшнiх справ та органiв i установ виконання покарань, ветеранiв вiйськової служби внаслiдок зупинення дiї положень законодавчих актiв в частинi надання їм пiльг з оплати за житло, комунальнi послуги, електроенергiю, газ i паливо, а також погашення заборгованостi за минулi роки з виплати грошового забезпечення i заробiтної плати".  
6. 3. В абзацi третьому статтi 16 слово та цифри "статтi 91" замiнити словом та цифрами "статтi 90".  
7. 4. Абзац четвертий статтi 45 пiсля слiв "установ виконання покарань" доповнити словами "та Київський державний авiацiйний завод "Авiант" i Авiацiйний науково-технiчний комплекс iменi О.К.Антонова".  
8. 5. У статтi 46 цифри "3.908.456, 5" замiнити цифрами "4.339.628, 5", а цифри "1.306.529, 5" замiнити цифрами "1.119.701, 5".  
9. 6. У статтi 48 цифри "1.306.525, 5" замiнити цифрами "1.119.701, 5".  
10. 7. Абзац десятий статтi 62 пiсля слiв "а також осiб, прирiвняних до них, та учасникiв лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на Чорнобильськiй АЕС, вiднесених до категорiй 1 i 2" доповнити словами "iнвалiдiв III групи з ураженням опорно-рухового апарата".  
11. 8. Доповнити Закон пiсля статтi 71 новою статтею такого змiсту:  
12. "Стаття 72. Абзац п'ятий пункту 11.6 статтi 11 Закону України "Про податок на додану вартiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156; N 51, ст. 305; 1998 р., N 20, ст. 100; 1999 р., N 7, ст. 54) викласти в такiй редакцiї:  
13. "До 1 сiчня 2001 року в разi вивезення (експорту) товарiв (робiт, послуг) за межi митної територiї України шляхом бартерних (товарообмiнних) операцiй сума податку на додану вартiсть, сплачена (нарахована) у зв'язку з придбанням товарiв (робiт, послуг), не вiдноситься на збiльшення податкового кредиту, а включається до валових витрат виробництва платника податку".  
14. У зв'язку з цим статтi 72 та 73 вважати вiдповiдно статтями 73 та 74.  
15. 9. У додатку N 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рiк":  
16. 1) цифри та слова  
17. "10000000 Податковi надходження 19840758, 0 19554376, 0"  
18. замiнити цифрами i словами  
19. "10000000 Податковi надходження 20518758, 0 20232376, 0";  
20. 2) цифри та слова  
21. "11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збiльшення ринкової вартостi 5789023, 0 5789023, 0"  
22. замiнити цифрами i словами  
23. "11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збiльшення ринкової вартостi 6093023, 0 6093023, 0";  
24. 3) цифри та слова  
25. "11020000 Податок на прибуток пiдприємств 5789023, 0 5789023, 0"  
26. замiнити цифрами i словами  
27. "11020000 Податок на прибуток пiдприємств 6093023, 0 6093023, 0";  
28. 4) цифри та слова  
29. "14000000 Внутрiшнi податки на товари та послуги 11804113, 0 11804113, 0"  
30. замiнити цифрами i словами  
31. "14000000 Внутрiшнi податки на товари та послуги 12178113, 0 12178113, 0";  
32. 5) цифри та слова  
33. "14010000 Податок на додану вартiсть 9716759, 0 9716759, 0"  
34. замiнити цифрами i словами  
35. "14010000 Податок на додану вартiсть 10090759, 0 10090759, 0";  
36. 6) цифри та слова  
37. "20000000 Неподатковi надходження 8967295, 4 6522969, 1"  
38. замiнити цифрами i словами  
39. "20000000 Неподатковi надходження 9087295, 4 6642969, 1";  
40. 7) цифри та слова  
41. "22000000 Адмiнiстративнi збори та платежi, доходи вiд некомерцiйного та побiчного продажу 532174, 1 530874, 1"  
42. замiнити цифрами i словами  
43. "22000000 Адмiнiстративнi збори та платежi, доходи вiд некомерцiйного та побiчного продажу 652174, 1 650874, 1";  
44. 8) цифри та слова  
45. "22100000 Митнi збори 270000, 0 270000, 0"  
46. замiнити цифрами i словами  
47. "22100000 Митнi збори 390000, 0 390000, 0";  
48. 9) цифри та слова  
49. "Разом доходiв 32126626, 4 27441125, 1"  
50. замiнити цифрами i словами  
51. "Разом доходiв 32924626, 4 28239125, 1";  
52. 10) цифри та слова  
53. "40000000 Офiцiйнi трансферти 1306529, 5 1306529, 5"  
54. замiнити цифрами i словами  
55. "40000000 Офiцiйнi трансферти 1119701, 5 1119701, 5";  
56. 11) цифри та слова  
57. "41060100 Кошти, що передаються до державного бюджету з iнших бюджетiв 1306529, 5 1306529, 5"  
58. замiнити цифрами i словами  
59. "41060100 Кошти, що передаються до державного бюджету з iнших бюджетiв 1119701, 5 1119701, 5";  
60. 12) слова та цифри  
61. "Всього доходiв 33433155, 9 28747654, 6"  
62. замiнити словами та цифрами  
63. "Всього доходiв 34044327, 9 29358826, 6".  
64. 10. Внести до додатку N 2 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рiк" такi змiни:  
65. 1) у видатках за кодом 11 "Управлiння справами Верховної Ради України" у колонках "Всього" i "поточнi", "в т. ч. оплата працi", "капiтальнi видатки" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":  
66. цифри "94464, 3 83169, 1 29473, 4 11295, 2" та "108707, 0" замiнити вiдповiдно цифрами "109564, 3 94192, 1 36542, 0 15372, 2" та "123807, 0";  
67. по коду функцiональної класифiкацiї 010101 "Апарат Верховної Ради України" цифри "41676, 2 34576, 2 15592, 0 7100, 0" та "41676, 2" замiнити вiдповiдно цифрами "48588, 8 37411, 8 16869, 9 11177, 0" та "48588, 8";  
68. по коду функцiональної класифiкацiї 010103 "Забезпечення дiяльностi народних депутатiв України" цифри "12523, 4 12523, 4 6663, 4" та "12523, 4" замiнити вiдповiдно цифрами "20444, 2 20444, 2 12260, 2" та "20444, 2";  
69. по коду функцiональної класифiкацiї 010105 "Iншi видатки органiв законодавчої влади" цифри "13458, 8 12998, 4 3787, 3" та "15015, 3" замiнити вiдповiдно цифрами "13725, 4 13265, 0 3981, 2" та "15281, 9";  
70. 2) у видатках за кодом 100 "Мiнiстерство внутрiшнiх справ України" у колонках "Всього" i "поточнi", "в т. ч. оплата працi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":  
71. цифри "827369, 1 791269, 1 596643, 1" та "990010, 4" замiнити вiдповiдно цифрами "856669, 1 820569, 1 625943, 1" та "1019310, 4";  
72. по коду функцiональної класифiкацiї 060102 "Пiдроздiли органiв внутрiшнiх справ" цифри "534530, 0 534530, 0 414300, 0" та "690336, 4" замiнити вiдповiдно цифрами "563830, 0 563830, 0 443600, 0" та "719636, 4";  
73. 3) у видатках за кодом 110 "Мiнiстерство палива та енергетики України" у колонках "Всього" i "капiтальнi видатки" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":  
74. цифри "1681941, 0 172, 9" та "1684233, 1" замiнити вiдповiдно цифрами "1716941, 0 35172, 9" та "1719233, 1";  
75. доповнити рядком "140113 Участь у будiвництвi виробничо - опалювальної котельнi на Чорнобильськiй АЕС" та цифрами "35000, 0" у колонках "Всього", "капiтальнi видатки" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом";  
76. 4) у видатках за кодом 280 "Мiнiстерство аграрної полiтики України" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":  
77. цифри "421942, 4 407122, 6" та "591253, 3" замiнити вiдповiдно цифрами "471942, 4 457122, 6" та "641253, 3";  
78. доповнити рядком "160310 Часткова компенсацiя ставки за кредитами комерцiйних банкiв, що надаються сiльгоспвиробникам для проведення весняно-польових робiт" та цифрами "50000, 0" у колонках "Всього", "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом";  
79. 5) у видатках за кодом 360 "Мiнiстерство юстицiї України" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":  
80. цифри "243794, 6 209196, 8" та "247173, 8" замiнити вiдповiдно цифрами "244094, 6 209496, 8" та "247473, 8";  
81. по коду функцiональної класифiкацiї 040101 "Фундаментальнi дослiдження наукових установ" цифри "524, 0 524, 0" та "694, 0" замiнити вiдповiдно цифрами "824, 0 824, 0" та "994, 0";  
82. 6) у видатках за кодом 516 "Державна митна служба України" у колонках "Всього" i "поточнi", "в т. ч. оплата працi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":  
83. цифри "197974, 3 177949, 3 83828, 5" та "198548, 3" замiнити вiдповiдно цифрами "248274, 3 228249, 3 95412, 0" та "248848, 3";  
84. по коду функцiональної класифiкацiї 010407 "Митна служба України" цифри "196170, 9 176170, 9 83107, 4" та "196170, 9" замiнити вiдповiдно цифрами "246470, 9 226470, 9 94690, 9" та "246470, 9";  
85. 7) у видатках за кодом 772 "Вiнницька обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":  
86. цифри "240372, 0 240372, 0" та "240473, 0" замiнити вiдповiдно цифрами "255425, 0 255425, 0" та "255526, 0";  
87. по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "223769, 5 223769, 5 223769, 5" замiнити цифрами "238822, 5 238822, 5 238822, 5";  
88. 8) у видатках за кодом 773 "Волинська обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":  
89. цифри "176771, 7 176771, 7" та "176841, 7" замiнити вiдповiдно цифрами "192665, 7 192665, 7" та "192735, 7";  
90. по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "167095, 9 167095, 9 167095, 9" замiнити цифрами "182989, 9 182989, 9 182989, 9";  
91. 9) у видатках за кодом 774 "Днiпропетровська обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":  
92. цифри "54015, 4 54015, 4" та "54175, 1" замiнити вiдповiдно цифрами "85461, 4 85461, 4" та "85621, 1";  
93. по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "39206, 9 39206, 9 39206, 9" замiнити цифрами "70652, 9 70652, 9 70652, 9";  
94. 10) у видатках за кодом 775 "Донецька обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":  
95. цифри "130908, 7 130908, 7" та "131068, 7" замiнити вiдповiдно цифрами "173118, 7 173118, 7" та "173278, 7";  
96. по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "117764, 7 117764, 7 117764, 7" замiнити цифрами "159974, 7 159974, 7 159974, 7";  
97. 11) у видатках за кодом 776 "Житомирська обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":  
98. цифри "255873, 8 255873, 8" та "255961, 8" замiнити вiдповiдно цифрами "268342, 8 268342, 8" та "268430, 8";  
99. по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "242694, 3 242694, 3 242694, 3" замiнити цифрами "255163, 3 255163, 3 255163, 3";  
100. 12) у видатках за кодом 777 "Закарпатська обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":  
101. цифри "205499, 6 185499, 6" та "205789, 6" замiнити вiдповiдно цифрами "219800, 6 199800, 6" та "220090, 6";  
102. по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "175192, 2 175192, 2 175192, 2" замiнити цифрами "189493, 2 189493, 2 189493, 2";  
103. 13) у видатках за кодом 778 "Запорiзька обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":  
104. цифри "69338, 4 69338, 4" та "69442, 4" замiнити вiдповiдно цифрами "88897, 4 88897, 4" та "89001, 4";  
105. по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "57292, 0 57292, 0 57292, 0" замiнити цифрами "76851, 0 76851, 0 76851, 0";  
106. 14) у видатках за кодом 779 "Iвано-Франкiвська обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":  
107. цифри "229581, 8 214931, 8" та "229708, 5" замiнити вiдповiдно цифрами "241887, 8 227237, 8" та "242014, 5";  
108. по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "203829, 2 203829, 2 203829, 2" замiнити цифрами "216135, 2 216135, 2 216135, 2";  
109. 15) у видатках за кодом 780 "Київська обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":  
110. цифри "207109, 6 207109, 6" та "207294, 6" замiнити вiдповiдно цифрами "218341, 6 218341, 6" та "218526, 6";  
111. по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "191676, 4 191676, 4 191676, 4" замiнити цифрами "202908, 4 202908, 4 202908, 4";  
112. 16) у видатках за кодом 781 "Кiровоградська обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":  
113. цифри "175840, 4 175840, 4" та "175995, 4" замiнити вiдповiдно цифрами "188372, 4 188372, 4" та "188527, 4";  
114. по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "163864, 1 163864, 1 163864, 1" замiнити цифрами "176396, 1 176396, 1 176396, 1";  
115. 17) у видатках за кодом 782 "Луганська обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":  
116. цифри "215445, 9 215445, 9" та "215515, 9" замiнити вiдповiдно цифрами "238566, 9 238566, 9" та "238636, 9";  
117. по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "203440, 6 203440, 6 203440, 6" замiнити цифрами "226561, 6 226561, 6 226561, 6";  
118. 18) у видатках за кодом 783 "Львiвська обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":  
119. цифри "351372, 8 351372, 8" та "351625, 8" замiнити вiдповiдно цифрами "379011, 8 379011, 8" та "379264, 8";  
120. по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "338694, 8 338694, 8 338694, 8" замiнити цифрами "366333, 8 366333, 8 366333, 8";  
121. 19) у видатках за кодом 784 "Миколаївська обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":  
122. цифри "132352, 2 132352, 2" та "132471, 1" замiнити вiдповiдно цифрами "144250, 2 144250, 2" та "144369, 1";  
123. по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "121667, 9 121667, 9 121667, 9" замiнити цифрами "133565, 9 133565, 9 133565, 9";  
124. 20) у видатках за кодом 785 "Одеська обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":  
125. цифри "41785, 9 41785, 9" та "41925, 9" замiнити вiдповiдно цифрами "64250, 9 64250, 9" та "64390, 9";  
126. по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "25895, 9 25895, 9 25895, 9" замiнити цифрами "48360, 9 48360, 9 48360, 9";  
127. 21) у видатках за кодом 786 "Полтавська обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":  
128. цифри "147165, 1 147165, 1" та "147448, 1" замiнити вiдповiдно цифрами "168150, 1 168150, 1" та "168433, 1";  
129. по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "133919, 1 133919, 1 133919, 1" замiнити цифрами "154904, 1 154904, 1 154904, 1";  
130. 22) у видатках за кодом 787 "Рiвненська обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":  
131. цифри "188807, 2 188807, 2" та "188905, 7" замiнити вiдповiдно цифрами "201448, 2 201448, 2" та "201546, 7";  
132. по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "179021, 3 179021, 3 179021, 3" замiнити цифрами "191662, 3 191662, 3 191662, 3";  
133. 23) у видатках за кодом 788 "Сумська обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":  
134. цифри "148617, 2 148617, 2" та "148821, 7" замiнити вiдповiдно цифрами "160562, 2 160562, 2" та "160766, 7";  
135. по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "137443, 9 137443, 9 137443, 9" замiнити цифрами "149388, 9 149388, 9 149388, 9";  
136. 24) у видатках за кодом 789 "Тернопiльська обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":  
137. цифри "192670, 7 192670, 7" та "192745, 7" замiнити вiдповiдно цифрами "208597, 7 208597, 7" та "208672, 7";  
138. по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "181286, 7 181286, 7 181286, 7" замiнити цифрами "197213, 7 197213, 7 197213, 7";  
139. 25) у видатках за кодом 790 "Харкiвська обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":  
140. цифри "184409, 2 184409, 2" та "184605, 2" замiнити вiдповiдно цифрами "210699, 2 210699, 2" та "210895, 2";  
141. по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "167697, 4 167697, 4 167697, 4" замiнити цифрами "193987, 4 193987, 4 193987, 4";  
142. 26) у видатках за кодом 791 "Херсонська обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":  
143. цифри "175291, 1 175291, 1" та "175455, 1" замiнити вiдповiдно цифрами "187778, 1 187778, 1" та "187942, 1";  
144. по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "164924, 0 164924, 0 164924, 0" замiнити цифрами "177411, 0 177411, 0 177411, 0";  
145. 27) у видатках за кодом 792 "Хмельницька обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":  
146. цифри "210453, 8 210453, 8" та "210563, 8" замiнити вiдповiдно цифрами "222815, 8 222815, 8" та "222925, 8";  
147. по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "198060, 7 198060, 7 198060, 7" замiнити цифрами "210422, 7 210422, 7 210422, 7";  
148. 28) у видатках за кодом 793 "Черкаська обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":  
149. цифри "192111, 9 192111, 9" та "192268, 9" замiнити вiдповiдно цифрами "204121, 9 204121, 9" та "204278, 9";  
150. по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "180628, 2 180628, 2 180628, 2" замiнити цифрами "192638, 2 192638, 2 192638, 2";  
151. 29) у видатках за кодом 794 "Чернiвецька обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":  
152. цифри "114461, 5 114461, 5" та "114535, 5" замiнити вiдповiдно цифрами "123784, 5 123784, 5" та "123858, 5";  
153. по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "107494, 6 107494, 6 107494, 6" замiнити цифрами "116817, 6 116817, 6 116817, 6";  
154. 30) у видатках за кодом 795 "Чернiгiвська обласна державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":  
155. цифри "173685, 4 173685, 4" та "173839, 6" замiнити вiдповiдно цифрами "185911, 4 185911, 4" та "186065, 4";  
156. по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "161738, 0 161738, 0 161738, 0" замiнити цифрами "173964, 0 173964, 0 173964, 0";  
157. 31) у видатках за кодом 797 "Севастопольська мiська державна адмiнiстрацiя" у колонках "Всього" i "поточнi" щодо загальних видаткiв та у колонцi "Разом":  
158. цифри "28890, 6 28890, 6" та "28890, 6" замiнити вiдповiдно цифрами "41741, 6 41741, 6" та "41741, 6";  
159. по коду функцiональної класифiкацiї 250302 "Кошти, що передаються до республiканського бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських (мiст Києва i Севастополя) бюджетiв" цифри "24158, 2 24158, 2 24158, 2" замiнити цифрами "37009, 2 37009, 2 37009, 2".  
160. 11. Додаток N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рiк" викласти в новiй редакцiї (додається).  
161. II. Прикiнцевi положення  
162. 1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.  
163. 2. Встановити, що фiнансування Державної митної служби України в межах бюджетних призначень, визначених пунктом 6 статтi 10 цього Закону здiйснюється щомiсячно пропорцiйно до виконання рiчних планових надходжень по митних зборах у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.  
164. 3. Кабiнету Мiнiстрiв України на виконання цього Закону у мiсячний термiн внести змiни до вiдповiдних нормативно-правових актiв.