Кількість абзаців - 379 Розмітка (ліва колонка)


Про тваринний світ (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ (нова редакція)  
1. Тваринний світ є одним з основних компонентів навколишнього природного середовища, національним багатством України, джерелом духовного та естетичного збагачення і виховання людей, об'єктом наукових досліджень, а також важливою базою для одержання промислової і лікарської сировини, харчових продуктів та інших матеріальних цінностей.  
2. В інтересах нинішнього і майбутніх поколінь в Україні за участю підприємств, установ, організацій і громадян здійснюються заходи щодо охорони, відтворення і науково обгрунтованого, невиснажливого використання тваринного світу.  
3. Розділ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
4. Стаття 1. Законодавство України про охорону, використання і відтворення тваринного світу  
5. Відносини у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, об'єкти якого перебувають у стані природної волі, у напіввільних умовах чи в неволі, на суші, у воді, грунті та повітрі, постійно чи тимчасово населяють територію України або належать до природних багатств її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, регулюються Конституцією України, цим Законом, Законами України "Про мисливське господарство та полювання", "Про охорону навколишнього природного середовища" та іншими прийнятими відповідно до них актами законодавства України і Автономної Республіки Крим.  
6. Відносини у галузі охорони, використання і відтворення сільськогосподарських, свійських тварин, а також діяльність, пов'язана з охороною і використанням залишків викопних тварин, регулюються відповідним законодавством України.  
7. Стаття 2. Завдання законодавства України про охорону, використання і відтворення тваринного світу  
8. Завданням законодавства України про охорону, використання і відтворення тваринного світу є регулювання відносин у галузі охорони, використання і відтворення об'єктів тваринного світу, збереження та поліпшення середовища існування диких тварин, забезпечення умов постійного існування всього видового і популяційного різноманіття тварин.  
9. Стаття 3. Об'єкти тваринного світу  
10. Об'єктами тваринного світу є:  
11. дикі тварини - хордові, в тому числі хребетні (ссавці, птахи, плазуни, земноводні, риби та інші) і безхребетні (членистоногі, молюски, голкошкірі та інші) в усьому їх видовому і популяційному різноманітті та на всіх стадіях розвитку (ембріони, яйця, лялечки тощо), які перебувають у стані природної волі, утримуються у напіввільних умовах чи в неволі;  
12. частини диких тварин (роги, шкіра тощо);  
13. продукти життєдіяльності диких тварин (мед, віск тощо).  
14. Об'єкти тваринного світу, а також нори, хатки, лігва, мурашники, боброві загати та інше житло і споруди тварин, місця токування, линяння, гніздових колоній птахів, постійних чи тимчасових скупчень тварин, нерестовищ, інші території, що є середовищем їх існування та шляхами міграції, підлягають охороні.  
15. Стаття 4. Дикі тварини як природний ресурс загальнодержавного значення  
16. Дикі тварини, які перебувають у стані природної волі, належать до природних ресурсів загальнодержавного значення.  
17. Стаття 5. Право власності на об'єкти тваринного світу  
18. Право власності на об'єкти тваринного світу - це право володіти, користуватися і розпоряджатися об'єктами тваринного світу.  
19. Право власності на об'єкти тваринного світу набувається та реалізується на підставі Конституції України, цього Закону, а також інших законів, що видаються відповідно до них.  
20. Об'єкти тваринного світу, які знаходяться в межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу.  
21. Від імені Українського народу права власника об'єктів тваринного світу здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією України.  
22. Кожний громадянин має право користуватися об'єктами тваринного світу права власності народу відповідно до цього Закону, інших законодавчих актів.  
23. Об'єкти тваринного світу в Україні можуть перебувати у державній, комунальній та приватній власності.  
24. Стаття 6. Право державної власності на об'єкти тваринного світу  
25. Дикі тварини, які перебувають у стані природної волі, а також дикі тварини та інші об'єкти тваринного світу, що утримуються (зберігаються) підприємствами, установами та організаціями державної форми власності, є об'єктом права державної власності.  
26. Стаття 7. Право комунальної та приватної власності на об'єкти тваринного світу  
27. Об'єкти тваринного світу, вилучені із стану природної волі або природного середовища, розведені (отримані) у напіввільних умовах чи в неволі, або набуті іншим не забороненим законодавством шляхом, можуть перебувати у комунальній, а також приватній власності юридичних та фізичних осіб.  
28. Законність набуття у комунальну або приватну власність об'єктів тваринного світу (крім добутих в порядку загального використання) повинна бути підтверджена відповідними документами (дозволи на вилучення з природного середовища, на ввезення в Україну з інших країн, документи, що засвідчують факт купівлі, міни, отримання у спадок тощо), які видаються в установленому законодавством порядку.  
29. У передбаченому законодавчими актами порядку права власників об'єктів тваринного світу можуть бути обмежені в інтересах охорони цих об'єктів.  
30. Стаття 8. Припинення права комунальної та приватної власності на об'єкти тваринного світу  
31. Право комунальної та приватної власності на об'єкти тваринного світу припиняється у разі:  
32. жорстокого поводження з дикими тваринами;  
33. встановлення законодавчими актами України заборони щодо перебування у комунальній або приватній власності окремих об'єктів тваринного світу.  
34. Право комунальної та приватної власності на об'єкти тваринного світу припиняється і в інших випадках, передбачених законами України.  
35. Припинення права власності на об'єкти тваринного світу у випадках, передбачених абзацом другим частини першої цієї статті, провадиться в судовому порядку за позовами органів контролю в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу або прокурора.  
36. Стаття 9. Основні вимоги та принципи охорони, раціонального використання і відтворення тваринного світу  
37. Під час проведення заходів щодо охорони, раціонального використання і відтворення тваринного світу, а також під час здійснення будь-якої діяльності, яка може вплинути на середовище існування тварин та стан тваринного світу, повинно забезпечуватися додержання таких основних вимог і принципів:  
38. збереження умов існування видового і популяційного різноманіття тваринного світу в стані природної волі;  
39. недопустимість погіршення середовища існування, шляхів міграції та умов розмноження диких тварин;  
40. збереження цілісності природних угруповань диких тварин;  
41. додержання науково обгрунтованих нормативів і лімітів використання об'єктів тваринного світу, забезпечення невиснажливого їх використання та відтворення;  
42. раціональне використання корисних властивостей і продуктів життєдіяльності диких тварин;  
43. платність за спеціальне використання об'єктів тваринного світу;  
44. регулювання чисельності диких тварин з метою охорони здоров'я населення і запобігання заподіянню шкоди довкіллю, господарській та іншій діяльності;  
45. урахування висновків екологічної експертизи щодо об'єктів господарської та іншої діяльності, які можуть впливати на стан тваринного світу.  
46. Стаття 10. Державне управління та регулювання у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу  
47. Державне управління та регулювання у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу здійснюють Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань мисливського господарств та полювання, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань рибного господарства та їх територіальні органи, інші спеціально уповноважені на це органи виконавчої влади відповідно до їх повноважень.  
48. Органам місцевого самоврядування законами України можуть бути надані окремі повноваження органів виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу.  
49. Стаття 11. Повноваження Кабінету Міністрів України у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу  
50. До повноважень Кабінету Міністрів України у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу належать:  
51. забезпечення реалізації визначеної Верховною Радою України державної політики у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;  
52. забезпечення державного регулювання і контролю у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;  
53. здійснення управління об'єктами тваринного світу державної власності відповідно до Закону;  
54. розроблення та здійснення загальнодержавних програм у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;  
55. затвердження порядку встановлення екологічних нормативів, лімітів та видачі дозволів на використання об'єктів тваринного світу як природного ресурсу загальнодержавного значення;  
56. організація зовнішньоекономічних зв'язків і міжнародного співробітництва у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;  
57. координація роботи спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;  
58. здійснення інших функцій, передбачених законами України та актами Президента України.  
59. Стаття 12. Повноваження спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу  
60. До повноважень спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу відповідно до законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, належать:  
61. здійснення державного регулювання і контролю в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;  
62. здійснення відповідного нормативного регулювання у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;  
63. організація робіт з охорони, використання і відтворення об'єктів тваринного світу, збереження та поліпшення середовища їх існування, умов розмноження і шляхів міграції;  
64. вирішення питань користування об'єктами тваринного світу;  
65. координація діяльності органів державної влади, підприємств, установ, організацій та громадян у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;  
66. видача дозволів на використання об'єктів тваринного світу, які перебувають у державній власності;  
67. прийняття рішення про припинення використання об'єктів тваринного світу у випадках, передбачених цим Законом, іншими актами законодавства;  
68. встановлення лімітів, норм використання об'єктів тваринного світу, порядку здійснення полювання, рибальства та інших видів використання об'єктів тваринного світу;  
69. визначення за погодженням із центральним органом виконавчої влади з питань фінансів вартості ліцензій на добування об'єктів тваринного світу;  
70. подання документів щодо надання у користування мисливських угідь та рибогосподарських водних об'єктів;  
71. видача відповідних дозволів на переселення об'єктів тваринного світу, організація роботи з їх штучного відтворення;  
72. забезпечення ведення державного обліку чисельності та добування об'єктів тваринного світу;  
73. встановлення порядку видачі і видача посвідчень та інших документів на право добування об'єктів тваринного світу;  
74. організація роботи щодо укладення з користувачами мисливських угідь та рибогосподарських водних об'єктів договорів про умови здійснення діяльності щодо охорони, використання і відтворення тваринного світу, здійснення контролю за виконанням цих договорів;  
75. ведення моніторингу та державного кадастру тваринного світу;  
76. вирішення інших питань у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу.  
77. Стаття 13. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу  
78. До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу відповідно до законів України, а також функцій, визначених актами Президента України та Кабінету Міністрів України, належать:  
79. реалізація державної політики у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;  
80. здійснення контролю за додержанням вимог законодавства підприємствами, установами, організаціями та громадянами;  
81. погодження питань, що стосуються надання в користування мисливських угідь та рибогосподарських водних об'єктів;  
82. організація і здійснення державного регулювання та контролю за охороною, використанням і відтворенням тваринного світу, забезпеченням ведення моніторингу, державного кадастру та державного обліку об'єктів тваринного світу, які перебувають на території Автономної Республіки Крим;  
83. розроблення та здійснення республіканських програм, пов'язаних з вивченням, охороною, використанням і відтворенням тваринного світу;  
84. погодження питань щодо розміщення підприємств, інших об'єктів, які можуть негативно впливати на стан тваринного світу;  
85. вирішення інших питань у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу.  
86. Стаття 14. Повноваження обласних, районних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу  
87. До повноважень обласних, районних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу відповідно до законів України, а також функцій, визначених актами Президента України та Кабінету Міністрів України, належать:  
88. забезпечення виконання державних та регіональних програм у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;  
89. погодження питань надання у користування мисливських угідь та рибогосподарських водних об'єктів;  
90. встановлення обмежень щодо використання об'єктів тваринного світу;  
91. забезпечення додержання вимог законодавства у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;  
92. взаємодія з органами місцевого самоврядування з питань охорони, використання і відтворення тваринного світу;  
93. здійснення інших повноважень у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу.  
94. Стаття 15. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, Київської та Севастопольської міських й інших рад у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу  
95. До повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, Київської та Севастопольської міських й інших рад у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу належать:  
96. затвердження відповідних програм з питань охорони, використання і відтворення тваринного світу;  
97. вирішення в установленому законодавством порядку питань щодо надання в користування мисливських угідь та рибогосподарських водних об'єктів;  
98. організація та здійснення заходів щодо охорони тваринного світу та поліпшення середовища його існування;  
99. реалізація інших питань у межах своїх повноважень.  
100. Стаття 16. Права та обов'язки громадян у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу  
101. Кожний громадянин відповідно до законодавства України має право:  
102. на загальне і спеціальне використання тваринного світу;  
103. мати у власності окремі об'єкти тваринного світу;  
104. на компенсацію шкоди, завданої дикими тваринами.  
105. Громадяни України зобов'язані:  
106. охороняти тваринний світ і середовище перебування диких тварин;  
107. сприяти відтворенню відновлювальних об'єктів тваринного світу;  
108. використовувати об'єкти тваринного світу відповідно до вимог цього Закону.  
109. Громадяни України мають також інші права та обов'язки, передбачені законодавством.  
110. Розділ ІІ ВИКОРИСТАННЯ ТВАРИННОГО СВІТУ  
111. Стаття 17. Форми використання об'єктів тваринного світу  
112. Використання об'єктів тваринного світу здійснюється на праві власності і праві користування.  
113. Стаття 18. Загальне використання тваринного світу  
114. Громадянам гарантується право безоплатного загального використання тваринного світу для задоволення життєво необхідних потреб (естетичних, оздоровчих, рекреаційних, матеріальних тощо).  
115. Загальне використання здійснюється без вилучення об'єктів тваринного світу з природного середовища (за винятком любительського і спортивного рибальства у водних об'єктах загального користування в межах встановлених законодавством обсягів безоплатного вилову).  
116. У порядку загального використання тваринного світу здійснюється користування корисними властивостями життєдіяльності тварин - природних санітарів середовища, запилювачів рослин тощо, використання об'єктів тваринного світу в наукових, культурно-освітніх, виховних, естетичних та інших цілях, передбачених законодавством.  
117. Під час здійснення загального використання тваринного світу забороняється знищення тварин, руйнування їх житла та інших споруд (нір, хаток, лігв, гнізд, мурашників, бобрових загат тощо), порушення середовища існування тварин і погіршення умов їх розмноження.  
118. Стаття 19. Спеціальне використання тваринного світу  
119. До спеціального використання належать усі види використання тваринного світу (за винятком любительського і спортивного рибальства у водних об'єктах загального користування в межах встановлених законодавством обсягів безоплатного вилову), що здійснюються з їх вилученням (добуванням, збиранням тощо) із природного середовища.  
120. Спеціальне використання тваринного світу в порядку ведення мисливського і рибного господарства здійснюється з наданням підприємствам, установам, організаціям і громадянам права користування мисливськими угіддями та рибогосподарськими водними об'єктами.  
121. Спеціальне використання тваринного світу здійснюється лише за відповідними дозволами, що видаються в порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України.  
122. Ця вимога поширюється також на власників чи користувачів земельними ділянками, на яких перебувають (знаходяться) об'єкти тваринного світу.  
123. Стаття 20. Збір за спеціальне використання об'єктів тваринного світу  
124. За спеціальне використання об'єктів тваринного світу справляється збір.  
125. Розмір збору встановлюється залежно від виду, групи видів об'єктів тваринного світу, мети та обсягів їх використання, поширення та цінності, з урахуванням місцезнаходження, якості, біотичної продуктивності території та інших екологічних і економічних факторів.  
126. Спеціальне використання об'єктів тваринного світу в наукових цілях, з метою порятунку диких тварин, які зазнають лиха, та регулювання чисельності диких тварин з метою охорони здоров'я населення і відвернення заподіяння шкоди довкіллю, господарській та іншій діяльності, а також чисельності хижих і шкідливих тварин у порядку ведення мисливського і рибного господарства може здійснюватися безкоштовно.  
127. Порядок справляння і розміри збору за спеціальне використання об'єктів тваринного світу встановлюються Кабінетом Міністрів України.  
128. Стаття 21. Умови і підстави припинення права спеціального використання об'єктів тваринного світу  
129. Право спеціального використання об'єктів тваринного світу припиняється в разі:  
130. закінчення строку, на який було надано дозвіл на їх використання;  
131. відпадання потреби у використанні або добровільної відмови від нього;  
132. припинення діяльності підприємств, установ, організацій та громадян, які використовували об'єкти тваринного світу;  
133. порушення порядку спеціального використання об'єктів тваринного світу.  
134. Право використання об'єктів тваринного світу може бути також припинено в разі систематичного невиконання підприємствами, установами, організаціями та громадянами встановлених правил, норм та інших вимог або договірних обов'язків щодо охорони, використання і відтворення об'єктів тваринного світу, а також в інших випадках, передбачених законодавством України.  
135. Припинення права спеціального використання об'єктів тваринного світу здійснюється в порядку, визначеному законодавством України про охорону навколишнього природного середовища, шляхом анулювання відповідного дозволу.  
136. Припинення права спеціального використання об'єктів тваринного світу не звільняє від зобов'язань щодо відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушення законодавства про охорону, використання і відтворення тваринного світу.  
137. Стаття 22. Види використання об'єктів тваринного світу  
138. За умови додержання вимог цього Закону, інших актів законодавства України можуть здійснюватися такі види використання об'єктів тваринного світу:  
139. мисливство;  
140. рибальство, включаючи добування водних безхребетних тварин;  
141. використання об'єктів тваринного світу в наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях;  
142. використання корисних властивостей життєдіяльності тварин - природних санітарів середовища, запилювачів рослин тощо;  
143. використання тварин з метою отримання продуктів їх життєдіяльності;  
144. добування (придбання) диких тварин з метою утримання і розведення у напіввільних умовах чи в неволі.  
145. Законами України можуть бути передбачені й інші види використання об'єктів тваринного світу.  
146. Стаття 23. Мисливство, користування мисливськими угіддями та полювання  
147. Мисливство, користування мисливськими угіддями, полювання та інша діяльність у галузі ведення мисливського господарства та полювання здійснюється у порядку, встановленому Законом України "Про мисливське господарство та полювання", іншими актами законодавства.  
148. Стаття 24. Рибальство  
149. Рибальством вважається промислове добування риби, водних безхребетних, а також любительське і спортивне рибальство та добування водних безхребетних у рибогосподарських водних об'єктах.  
150. Правила й об'єкти рибальства, порядок надання у користування рибогосподарських водних об'єктів, а також вимоги щодо ведення рибного господарства визначаються в порядку, що встановлюється цим Законом та іншими актами законодавства.  
151. Стаття 25. Ведення промислового рибальства та промислу водних безхребетних  
152. Підприємствам, установам, організаціям і громадянам у порядку спеціального використання об'єктів тваринного світу надається право ведення промислового рибальства та промислу водних безхребетних на промислових ділянках рибогосподарських водних об'єктів та континентальному шельфі України.  
153. До рибогосподарських водних об'єктів належать усі поверхневі, територіальні і внутрішні морські води, які використовуються (можуть використовуватися) для промислового добування риби та інших об'єктів водного промислу або мають значення для відтворення їх запасів, а також виключна (морська) економічна зона України.  
154. Промислові ділянки на рибогосподарських водних об'єктах визначаються органами рибоохорони спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань рибного господарства за погодженням із територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, користувачами рибогосподарських водних об'єктів та органами місцевого самоврядування.  
155. Підприємства, установи, організації і громадяни, які здійснюють ведення промислового рибальства та промислу водних безхребетних, зобов'язані виконувати вимоги, передбачені статтею 33 цього Закону, а також на підставі науково обгрунтованих експертних висновків здійснювати за погодженням із спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань рибного господарства рибоохоронні та меліоративно-технічні заходи, що забезпечують поліпшення стану водойм і умов відтворення риби та інших водних організмів, проводити роботу щодо штучного відтворення цінних видів риби, а також утримувати в належному санітарному стані берегові ділянки в місцях рибальства.  
156. Стаття 26. Любительське і спортивне рибальство  
157. У порядку загального використання об'єктів тваринного світу громадянам дозволяється безоплатне любительське і спортивне рибальство та добування водних безхребетних в межах встановлених обсягів безоплатного вилову для особистого споживання (без права реалізації) у визначених органами рибоохорони спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань рибного господарства для цих цілей водних об'єктах загального користування за погодженням із територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, користувачами водних об'єктів та органами місцевого самоврядування і за умови додержання встановлених правил рибальства і водокористування.  
158. В інших випадках любительське і спортивне рибальство та добування водних безхребетних здійснюється на праві спеціального використання об'єктів тваринного світу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
159. Стаття 27. Використання об'єктів тваринного світу в наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях  
160. Використання об'єктів тваринного світу, які перебувають у стані природної волі, в наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях здійснюється підприємствами, установами, організаціями та громадянами безоплатно і без відповідних дозволів, якщо при цьому об'єкти тваринного світу не вилучаються (в тому числі тимчасово) із природного середовища, тваринам та середовищу їх існування не завдається шкоди, не порушуються права власників та користувачів природних ресурсів.  
161. Використання об'єктів тваринного світу, які перебувають у напіввільних умовах чи в неволі, для наукових, культурно-освітніх, виховних і естетичних цілей може здійснюватися за плату без вилучення тварин із середовища їх існування.  
162. Вилучення об'єктів тваринного світу в наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях із природного середовища допускається тільки за відповідними дозволами, які видаються згідно з правилами, що встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.  
163. У разі необхідності спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів і його територіальні органи можуть встановлювати обмеження, а також постійну чи тимчасову заборону використання об'єктів тваринного світу або вилучення об'єктів тваринного світу в наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях.  
164. Підприємства, установи, організації та громадяни, які в зазначених цілях вилучають об'єкти тваринного світу з природного середовища, зобов'язані забезпечувати комплексне використання їх і збереження для подальших наукових досліджень добутого зоологічного матеріалу.  
165. Стаття 28. Використання корисних властивостей життєдіяльності тварин  
166. Використання корисних властивостей життєдіяльності тварин - природних санітарів середовища, запилювачів рослин тощо допускається тільки без їх вилучення та знищення, погіршення середовища їх існування і без заподіяння тваринам іншої шкоди.  
167. Стаття 29. Використання тварин з метою отримання продуктів їх життєдіяльності  
168. Використання тварин з метою отримання продуктів їх життєдіяльності (меду і воску диких бджіл тощо) допускається тільки без вилучення та знищення тварин і без погіршення середовища їх існування.  
169. Використання тварин з метою отримання продуктів їх життєдіяльності здійснюється за правилами, що встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.  
170. Стаття 30. Добування (придбання) диких тварин з метою утримання і розведення у напіввільних умовах чи в неволі  
171. Підприємствам, установам, організаціям і громадянам дозволяється добування (придбання) диких тварин з метою утримання і розведення у напіввільних умовах чи в неволі для використання цих тварин та отриманих продуктів їх життєдіяльності.  
172. Правила добування (придбання) диких тварин для зазначених цілей встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.  
173. Тварини, вилучені з природного середовища за відповідним дозволом та за визначену у встановленому порядку плату, є власністю підприємств, установ, організацій та громадян, яким цей дозвіл було видано.  
174. Дикі тварини, що утримуються підприємствами, установами, організаціями та громадянами у напіввільних умовах чи в неволі без відповідного дозволу на вилучення їх з природного середовища або інших документів, що засвідчують законність їх набуття, вважаються незаконно набутими.  
175. Правила утримання і розведення у напіввільних умовах чи в неволі диких тварин встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.  
176. Стаття 31. Регулювання чисельності диких тварин  
177. З метою охорони здоров'я і безпеки населення, запобігання захворюванням сільськогосподарських та інших свійських тварин, відвернення заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу, господарській та іншій діяльності здійснюються заходи, спрямовані на регулювання чисельності окремих видів диких тварин.  
178. Ці заходи повинні здійснюватися способами, які б не допускали заподіяння шкоди іншим видам тварин і забезпечували збереження середовища існування диких тварин.  
179. Види диких тварин, чисельність яких підлягає регулюванню, порядок проведення відповідних заходів щодо регулювання їх чисельності визначаються територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів з урахуванням науково обгрунтованих експертних висновків та за погодженням з територіальними органами інших спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, органами місцевого самоврядування.  
180. Регулювання чисельності хижих та шкідливих тварин у порядку ведення мисливського і рибного господарства здійснюється відповідно до Закону України "Про мисливське господарство та полювання", інших актів законодавства.  
181. Стаття 32. Права користувачів об'єктами тваринного світу  
182. Користувачі у встановленому законодавством порядку мають право:  
183. здійснювати спеціальне використання об'єктів тваринного світу відповідно до цього Закону;  
184. власності на добуті (придбані) в законному порядку об'єкти тваринного світу і доходи від їх реалізації;  
185. оскаржувати рішення органів виконавчої влади і посадових осіб, що порушують їх права на використання об'єктів тваринного світу.  
186. Підприємства, установи, організації та громадяни, які здійснюють ведення мисливського і рибного господарства, мають також право брати участь у вирішенні питань охорони, використання і відтворення об'єктів тваринного світу, що перебувають (знаходяться) на території закріплених за ними мисливських угідь та рибогосподарських водних об'єктів.  
187. Підприємства, установи, організації та громадяни користуються й іншими правами щодо використання об'єктів тваринного світу.  
188. Права підприємств, установ, організацій та громадян щодо використання об'єктів тваринного світу можуть бути обмежені законами України.  
189. Стаття 33. Обов'язки користувачів об'єктами тваринного світу  
190. Користувачі в установленому законодавством порядку зобов'язані:  
191. додержувати встановлених правил, норм, лімітів і строків використання об'єктів тваринного світу;  
192. використовувати тваринний світ у способи, що не допускають порушення цілісності природних угруповань і забезпечують збереження тварин, яких не дозволено використовувати;  
193. безперешкодно допускати до перевірки всіх об'єктів, де утримуються, перероблюються та реалізуються об'єкти тваринного світу, представників органів, що здійснюють державний контроль за охороною і використанням тваринного світу, своєчасно виконувати їх законні вимоги та розпорядження.  
194. Користувачі зобов'язані своєчасно вносити збір за використання об'єктів тваринного світу.  
195. Підприємства, установи, організації та громадяни, які здійснюють ведення мисливського та рибного господарства, крім вищезазначеного, зобов'язані:  
196. раціонально використовувати об'єкти тваринного світу, не допускати погіршення екологічного стану середовища існування тварин внаслідок власної діяльності, застосовувати природоохоронні технології під час здійснення виробничих процесів;  
197. проводити первинний облік чисельності і використання диких тварин, вивчати їх стан та характеристики угідь, де перебувають об'єкти тваринного світу, подавати цю інформацію органам, що здійснюють державний облік тварин та облік їх використання, ведення державного кадастру і моніторингу тваринного світу;  
198. проводити комплексні заходи, спрямовані на відтворення, в тому числі штучне, диких тварин, збереження і поліпшення середовища їх існування;  
199. здійснювати заходи щодо виконання загальнодержавних, регіональних і місцевих екологічних програм з питань охорони, використання і відтворення тваринного світу;  
200. негайно інформувати природоохоронні органи, ветеринарні, санітарно-епідеміологічні служби про виявлення захворювань тварин, погіршення стану середовища їх існування, виникнення загрози знищення та випадки загибелі тварин, здійснювати комплексні заходи щодо профілактики і боротьби із захворюваннями;  
201. в межах закріпленої території здійснювати охорону об'єктів тваринного світу, дотримувати режиму охорони видів тварин, занесених до Червоної книги України і до переліків видів тварин, які підлягають особливій охороні на території Автономної Республіки Крим та областей;  
202. самостійно припиняти використання об'єктів тваринного світу в разі погіршення їх стану та умов існування, зниження відтворюючої здатності та виникнення загрози знищення тварин, негайно вживати заходів до усунення негативного впливу на тварин і середовище їх існування;  
203. виконувати інші обов'язки щодо охорони і використання тваринного світу.  
204. Стаття 34. Гарантії та захист прав власників і користувачів об'єктами тваринного світу  
205. Збитки, заподіяні власникам і користувачам об'єктами тваринного світу, підлягають відшкодуванню в порядку, передбаченому законодавством України.  
206. У разі припинення права спеціального використання об'єктів тваринного світу з підстав, не передбачених статтею 21 цього Закону, підприємствам, установам, організаціям та громадянам, яким було надано це право, надається рівноцінна можливість здійснення свого права.  
207. Розділ ІІІ ОХОРОНА ТВАРИННОГО СВІТУ  
208. Стаття 35. Зміст охорони тваринного світу  
209. Охорона тваринного світу включає систему правових, організаційних, економічних, матеріально-технічних, освітніх та інших заходів, спрямованих на збереження, відтворення і раціональне використання об'єктів тваринного світу.  
210. Охорона тваринного світу передбачає комплексний підхід до вивчення стану, розроблення і здійснення заходів щодо охорони та поліпшення всієї екологічної системи, в якій перебуває і складовою частиною якої є тваринний світ.  
211. Стаття 36. Забезпечення охорони тваринного світу  
212. Охорона тваринного світу забезпечується шляхом:  
213. встановлення правил та норм охорони, раціонального використання і відтворення об'єктів тваринного світу;  
214. встановлення заборони та обмежень при використанні об'єктів тваринного світу;  
215. охорони від самовільного використання та інших порушень діючого порядку використання об'єктів тваринного світу;  
216. охорони середовища існування, умов розмноження і шляхів міграції тварин;  
217. запобігання загибелі тварин під час здійснення виробничих процесів;  
218. формування екологічної мережі, створення заповідників, заказників і визначення інших природних територій та об'єктів, що підлягають особливій охороні;  
219. встановлення особливого режиму охорони видів тварин, занесених до Червоної книги України і до переліків видів тварин, які підлягають особливій охороні на території Автономної Республіки Крим та областей;  
220. розроблення і впровадження планів дій щодо збереження та відтворення видів диких тварин, що перебувають під загрозою зникнення;  
221. розведення в неволі рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин, створення центрів та "банків" для збереження генетичного матеріалу;  
222. встановлення науково обгрунтованих нормативів і лімітів використання об'єктів тваринного світу та вимог щодо засобів їх добування;  
223. регулювання вилучення тварин із природного середовища для зоологічних колекцій;  
224. надання допомоги тваринам у разі захворювання, загрози їх загибелі під час стихійного лиха і внаслідок надзвичайних екологічних ситуацій;  
225. організації наукових досліджень, спрямованих на обгрунтування заходів щодо охорони тваринного світу;  
226. виховання громадян у дусі гуманного ставлення до тварин;  
227. пропаганди важливості охорони тваринного світу через засоби масової інформації;  
228. здійснення контролю у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;  
229. проведення заходів екологічної безпеки;  
230. запобігання проникненню в природне середовище України чужорідних видів диких тварин та здійснення заходів щодо недопущення негативних наслідків в разі їх випадкового проникнення;  
231. створення системи державного обліку, кадастру та моніторингу тваринного світу;  
232. урахування питань охорони тваринного світу під час встановлення екологічних нормативів;  
233. регулювання вивезення за державний кордон України об'єктів тваринного світу;  
234. стимулювання діяльності, спрямованої на охорону, раціональне використання і відтворення тваринного світу;  
235. проведення інших заходів і встановлення інших вимог щодо охорони об'єктів тваринного світу.  
236. Стаття 37. Встановлення заборони та обмежень у використанні об'єктів тваринного світу  
237. З метою збереження і відтворення тварин здійснення окремих видів використання об'єктів тваринного світу, а також вилучення із природного середовища тварин може бути обмежено або повністю заборонено на певній території чи на певні строки в порядку, передбаченому цим Законом та іншими актами законодавства України.  
238. Стаття 38. Охорона середовища існування, умов розмноження, шляхів міграції тварин  
239. Підприємства, установи, організації і громадяни при здійсненні будь-якої діяльності, що впливає або може вплинути на стан тваринного світу, зобов'язані забезпечувати охорону середовища існування, умов розмноження і шляхів міграції тварин.  
240. При розміщенні, проектуванні та забудові населених пунктів, підприємств, споруд та інших об'єктів, удосконаленні існуючих і впровадженні нових технологічних процесів, введенні в господарський обіг цілинних земель, заболочених, прибережних і зайнятих чагарниками територій, меліорації земель, здійсненні лісових користувань і лісогосподарських заходів, проведенні геологорозвідувальних робіт, видобуванні корисних копалин, визначенні місць випасання і прогону свійських тварин, розроблення туристських маршрутів та організації місць відпочинку населення повинні передбачатися і здійснюватися заходи щодо збереження середовища існування та умов розмноження тварин, забезпечення недоторканності ділянок, що становлять особливу зооекологічну цінність.  
241. Під час розміщення, проектування і будівництва залізничних, шосейних, трубопровідних та інших транспортних магістралей, ліній електропередач і зв'язку, а також каналів, гребель та інших гідротехнічних споруд повинні розроблятися і здійснюватися заходи, які забезпечували б збереження шляхів міграції тварин.  
242. Введення в експлуатацію об'єктів і застосування технологій без забезпечення їх засобами захисту тварин та середовища їх існування забороняється.  
243. Проведення вибухових та інших робіт, які є джерелом підвищеного шуму, в місцях розмноження тварин обмежується законодавством.  
244. Випалювання сухої рослинності або її залишків допускається лише в разі господарської необхідності за відповідним дозволом територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.  
245. З метою збереження і поліпшення екологічного стану окремих територій, що мають особливу цінність як середовище існування рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, та цінних видів тварин, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів може розробляти і запроваджувати для цих територій більш суворі екологічні нормативи, ніж ті, що встановлені для всієї території України.  
246. Експлуатація гідротехнічних та інших споруд на водних об'єктах, встановлення гідрологічного режиму і режиму водоспоживання та інша діяльність, що впливає чи може вплинути на стан середовища існування диких тварин, повинна здійснюватися з урахуванням вимог охорони тваринного світу, інтересів рибного і мисливського господарства.  
247. Стаття 39. Запобігання загибелі тварин під час здійснення виробничих процесів та експлуатації транспортних засобів  
248. Підприємства, установи, організації та громадяни зобов'язані вживати заходів для запобігання загибелі тварин під час здійснення виробничих процесів, у тому числі зберігання, транспортування, застосування небезпечних для тварин препаратів, хімічних речовин та сполук, складування, знищення, захоронення промислових і побутових відходів, проведення сільськогосподарських, лісогосподарських, лісозаготівельних та інших робіт, а також під час експлуатації електричної мережі та транспортних засобів.  
249. Стаття 40. Обов'язковість урахування під час проведення екологічної експертизи впливу експертованих об'єктів на стан тваринного світу  
250. Під час проведення екологічної експертизи діючих об'єктів, проектів будівництва та реконструкції (розширення, технічного переозброєння) підприємств, споруд та інших об'єктів, впровадження нової техніки, технології, матеріалів і речовин обов'язково враховується їх вплив на стан тваринного світу, середовище існування, шляхи міграції та умови розмноження тварин.  
251. Стаття 41. Погодження місць будівництва об'єктів, впровадження нової техніки, технології, матеріалів і речовин, що впливають або можуть вплинути на стан тваринного світу  
252. Місця будівництва підприємств, споруд та інших об'єктів, а також впровадження нової техніки, технології, матеріалів і речовин, що впливають або можуть вплинути на стан тваринного світу, погоджуються із територіальними органами спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу.  
253. Стаття 42. Охорона тваринного світу на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду України  
254. Охорона тваринного світу на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду України забезпечується відповідно до цього Закону, а також спеціальних актів законодавства України, якими можуть встановлюватися додаткові вимоги щодо охорони тваринного світу на цих територіях та об'єктах.  
255. Стаття 43. Охорона, використання і відтворення рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин  
256. Рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення в природних умовах на території України, види тварин підлягають особливій охороні і заносяться до Червоної книги України.  
257. Порядок і вимоги щодо охорони, використання і відтворення цих видів тварин визначаються Положенням про Червону книгу України, затвердженим Верховною Радою України.  
258. Види тварин, не занесені до Червоної книги України, але є рідкісними і такими, що перебувають під загрозою зникнення, за рішенням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів заносяться до переліків видів тварин, що підлягають особливій охороні.  
259. Визначення видів і встановлення порядку охорони, використання і відтворення тварин, занесених до зазначених переліків, здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів з урахуванням науково обгрунтованих експертних висновків.  
260. Правила добування рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин для розведення в спеціально створених умовах, а також у науково-дослідних та інших цілях встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.  
261. Стаття 44. Розведення в неволі рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин  
262. Розведення в неволі рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин може дозволятися з метою їх збереження, охорони і відтворення, якщо цього неможливо досягнути в природних умовах, а також у науково-дослідних та інших цілях, які не мають наслідком скорочення чисельності цих тварин.  
263. Дозволи на право займатися розведенням у напіввільних умовах чи в неволі видів тварин, які занесені до Червоної книги України, видає спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.  
264. Для забезпечення збереження генетичного фонду рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин наукові установи й організації проводять дослідження штучного розведення тварин, створюють центри та "банки" зберігання необхідного для цього генетичного матеріалу.  
265. Стаття 45. Зоологічні колекції  
266. Створення і поповнення зоологічних колекцій (живих колекцій зоопарків, зоосадів, океанаріумів тощо, а також у вигляді колекцій опудал, препаратів, частин і залишків тварин) шляхом вилучення тварин з природного середовища провадиться підприємствами, установами, організаціями і громадянами лише за дозволами, що видаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.  
267. Зоологічні колекції, що становлять наукову, культурно-освітню, навчально-виховну або естетичну цінність, підлягають державному обліку.  
268. Створення, поповнення, зберігання, використання, відчуження та державний облік зоологічних колекцій, торгівля ними, а також ввезення в Україну, пересилання і вивезення за її межі здійснюються за правилами, що встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.  
269. Стаття 46. Надання допомоги тваринам у разі їх захворювання або загрози загибелі під час стихійного лиха та надзвичайних екологічних ситуацій  
270. У разі виникнення стихійного лиха та надзвичайних екологічних ситуацій, які загрожують існуванню тварин, користувачі об'єктами тваринного світу зобов'язані відповідно до цього Закону, Закону України "Про зону надзвичайної екологічної ситуації" та інших актів законодавства надавати допомогу диким тваринам і негайно інформувати про це спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.  
271. Добування та використання диких тварин, які зазнають лиха, дозволяється лише з метою надання їм допомоги або селекційного відбору чи меліоративного відлову.  
272. Порядок реєстрації та утримання диких тварин, які вилучені з природного середовища з метою надання їм допомоги, встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.  
273. Для надання допомоги хворим і травмованим диким тваринам можуть створюватися регіональні центри порятунку та реабілітації диких тварин.  
274. Порядок створення центрів порятунку та реабілітації, а також порядок розміщення в них диких тварин і їх утримання визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за погодженням з державними органами ветеринарної та санітарної медицини, та відповідними спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу.  
275. Стаття 47. Охорона тварин під час застосування пестицидів і агрохімікатів  
276. Під час застосування пестицидів і агрохімікатів, що використовуються в Україні, повинні враховуватися вимоги цього Закону, законодавства про захист рослин, інших актів законодавства щодо охорони тваринного світу і середовища існування тварин.  
277. Підприємства, установи, організації та громадяни зобов'язані вживати заходів до забезпечення запобігання захворюванню і загибелі тварин під час зберігання, транспортування та застосування пестицидів і агрохімікатів.  
278. Правила зберігання, транспортування та застосування пестицидів і агрохімікатів, а також обсяги і асортимент, використання яких дозволяється в Україні, погоджуються з Міністерством охорони здоров'я України та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.  
279. Стаття 48. Обмеження або заборона застосування на окремих територіях пестицидів і агрохімікатів  
280. З метою запобігання загибелі тварин і погіршенню середовища їх існування спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади з питань агропромислового виробництва, екології та природних ресурсів і їх територіальні органи за погодженням з місцевими державними адміністраціями можуть визначати окремі території, на яких обмежується або забороняється застосування пестицидів і агрохімікатів.  
281. Стаття 49. Переселення, акліматизація і схрещування диких тварин  
282. Переселення тварин у нові місця перебування, акліматизація нових для фауни України видів диких тварин, а також заходи щодо схрещування диких тварин допускаються в науково-дослідних і господарських цілях з урахуванням науково обгрунтованих експертних висновків з дозволу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за погодженням із спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання і рибного господарства.  
283. Самовільне переселення, акліматизація і схрещування диких тварин забороняються.  
284. Підприємства, установи, організації та громадяни, які утримують чи розводять у напіввільних умовах чи в неволі диких тварин, а також свійських тварин, які можуть схрещуватися з дикими тваринами або заподіяти їм шкоду, зобов'язані вживати заходів до запобігання виходу цих тварин у природне середовище.  
285. Стаття 50. Охорона тваринного світу від шкідливого впливу продуктів біотехнології  
286. Створення нових штамів мікроорганізмів, біологічно активних речовин, виведення генетично змінених організмів, виробництво інших продуктів біотехнології здійснюються лише на підставі позитивних висновків державної екологічної експертизи.  
287. Використання зазначених організмів і речовин без позитивних висновків екологічної експертизи забороняється.  
288. Стаття 51. Урахування вимог охорони тваринного світу при встановленні екологічних нормативів  
289. Під час розроблення та встановлення нормативів екологічної безпеки (гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин у навколишньому природному середовищі, гранично допустимого вмісту забруднюючих речовин у кормах, гранично допустимих рівнів акустичного, електромагнітного, радіаційного та інших шкідливих фізичних і біологічних факторів, гранично допустимих викидів і скидів у навколишнє природне середовище забруднюючих хімічних речовин тощо) повинні враховуватися вимоги щодо охорони тваринного світу та середовища існування тварин.  
290. Затвердження нормативів екологічної безпеки та лімітів добування диких тварин здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.  
291. Стаття 52. Ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів тваринного світу  
292. Ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів тваринного світу здійснюється за правилами, що встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.  
293. Стаття 53. Обмеження прав власників і користувачів природних ресурсів в інтересах охорони, раціонального використання та відтворення тваринного світу  
294. З метою охорони, раціонального використання та відтворення тваринного світу права власників і користувачів землі, лісів, водних об'єктів та інших природних ресурсів можуть бути обмежені законом і на них можуть покладатися відповідні обов'язки згідно з законами України.  
295. Розділ ІV МОНІТОРИНГ, ДЕРЖАВНИЙ ОБЛІК І КАДАСТР ТВАРИННОГО СВІТУ  
296. Стаття 54. Моніторинг тваринного світу  
297. Моніторинг тваринного світу є складовою частиною моніторингу навколишнього природного середовища і здійснюється відповідно до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища".  
298. Стаття 55. Державний облік тварин та облік їх добування. Державний кадастр тваринного світу  
299. Для забезпечення охорони та організації раціонального використання тваринного світу ведуться державний облік тварин, облік обсягів їх добування, а також державний кадастр тваринного світу, який містить систематизовану сукупність відомостей про географічне розповсюдження видів (груп видів) тварин, їх чисельність і стан, характеристики середовища їх існування і сучасного господарського використання та інші необхідні дані.  
300. Порядок ведення обліку тварин та обсягу їх добування встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.  
301. Порядок ведення державного кадастру тваринного світу визначається Кабінетом Міністрів України.  
302. Розділ V КОНТРОЛЬ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ, ВИКОРИСТАННЯ І ВІДТВОРЕННЯ ТВАРИННОГО СВІТУ  
303. Стаття 56. Державний контроль у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу  
304. Державний контроль у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу здійснюється Кабінетом Міністрів України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання і рибного господарства, їх територіальними органами, місцевими державними адміністраціями, іншими державними органами відповідно до законодавства.  
305. Порядок здійснення державного контролю за охороною, використанням і відтворенням тваринного світу визначається цим Законом, Законом України "Про мисливське господарство та полювання" та іншими законодавчими актами.  
306. Стаття 57. Громадський контроль у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу  
307. Громадський контроль у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу здійснюється громадськими інспекторами охорони навколишнього природного середовища та громадськими інспекторами спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання і рибного господарства.  
308. Повноваження громадських інспекторів у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу визначаються положеннями про них, затвердженими відповідними спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу.  
309. Стаття 58. Компетенція спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади щодо державного контролю за охороною, використанням і відтворенням тваринного світу  
310. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів та його територіальні органи у встановленому законодавством порядку мають право:  
311. координувати роботу інших спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу та здійснювати контроль за діяльністю підприємств, установ, організацій і громадян у галузі охорони, використання і відтворення об'єктів тваринного світу;  
312. контролювати додержання встановленого порядку обліку тварин та обліку їх використання;  
313. вимагати від фізичних та юридичних осіб усунення порушень законодавства про охорону, використання і відтворення об'єктів тваринного світу;  
314. припиняти використання об'єктів тваринного світу, яке ведеться з порушенням законодавства;  
315. зупиняти тимчасово роботи, під час проведення яких порушуються правила, норми та інші вимоги щодо охорони і використання тваринного світу, середовища існування, умов розмноження і шляхів міграції тварин, до усунення виявлених порушень;  
316. припиняти незаконні дії або анулювати дозволи та встановлювати обмеження на добування, всі види використання, утримання, реалізацію, вивезення з України і ввезення на її територію диких тварин;  
317. подавати позови про відшкодування збитків і шкоди, заподіяних підприємствами, установами, організаціями та громадянами внаслідок порушення законодавства про охорону, використання і відтворення об'єктів тваринного світу.  
318. Спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів та їх територіальні органи мають й інші права відповідно до законодавства.  
319. Компетенція інших спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів щодо здійснення державного контролю у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу визначається законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України.  
320. Стаття 59. Права посадових осіб органів державного контролю та управління, а також підприємств, установ і організацій, що здійснюють охорону, використання і відтворення тваринного світу  
321. Посадові особи спеціально уповноважених органів виконавчої влади щодо контролю та управління в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу відповідно до законодавства мають право:  
322. давати обов'язкові до виконання вказівки (приписи) про усунення порушень у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;  
323. перевіряти документи на право використання об'єктів тваринного світу, зупиняти транспортні (плавучі) засоби та проводити огляд речей, транспортних засобів і суден, знарядь полювання і рибальства, добутої продукції та інших предметів;  
324. доставляти осіб, які порушують законодавство в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, до органів внутрішніх справ, місцевих органів виконавчої влади;  
325. вилучати у осіб, які порушують законодавство в галузі охорони і використання тваринного світу, знаряддя добування тварин (у тому числі риб), плавучі і транспортні засоби, обладнання та предмети, що були знаряддям правопорушення, незаконно добуту продукцію, а також відповідні документи;  
326. проводити фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку як допоміжний засіб для попередження і розкриття порушень законодавства в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;  
327. викликати громадян та посадових осіб для дачі усних або письмових пояснень у зв'язку з порушенням ними законодавства в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;  
328. складати протоколи та розглядати справи про адміністративні правопорушення в галузі охорони, використання і відтворення об'єктів тваринного світу.  
329. Посадові особи підприємств, установ та організацій, що здійснюють охорону, використання і відтворення тваринного світу, відповідно до законодавства мають право:  
330. перевіряти документи на право використання об'єктів тваринного світу, зупиняти транспортні, у тому числі плавучі, засоби та проводити огляд речей, транспортних, у тому числі плавучих, засобів, знарядь полювання і рибальства та добутої продукції;  
331. доставляти осіб, що порушують законодавство у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, до органів внутрішніх справ та органів місцевого самоврядування;  
332. складати протоколи про правопорушення в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу.  
333. Для здійснення державного контролю за охороною, використанням і відтворенням тваринного світу у складі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, інших спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу та їх територіальних органах можуть створюватися спеціальні підрозділи.  
334. Під час виконання службових обов'язків державні інспектори спеціальних підрозділів мають право на носіння форми встановленого зразка, а також табельної зброї та інших спеціальних засобів відповідно до законодавства України.  
335. Державні інспектори спеціальних підрозділів підлягають обов'язковому державному особистому страхуванню. Держава гарантує їм соціальний захист.  
336. Порядок та умови страхування державних інспекторів спеціальних підрозділів та їх соціального захисту встановлюються Кабінетом Міністрів України.  
337. Стаття 60. Правовий захист працівників, які здійснюють охорону і контроль у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу  
338. Працівникам підприємств, установ та організацій, які здійснюють охорону і контроль у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, гарантується правовий захист їх честі, гідності, здоров'я та життя відповідно до законодавства.  
339. Стаття 61. Стимулювання в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу  
340. Стимулювання в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу здійснюється відповідно до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" та інших законодавчих актів.  
341. Порядок стимулювання працівників спеціально уповноважених органів виконавчої влади, громадських інспекторів, а також посадових осіб підприємств, установ і організацій, які здійснюють охорону, використання і відтворення тваринного світу, встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
342. Розділ VІ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ, ВИКОРИСТАННЯ І ВІДТВОРЕННЯ ТВАРИННОГО СВІТУ  
343. Стаття 62. Відповідальність за порушення законодавства в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу  
344. Порушення законодавства в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову і кримінальну відповідальність.  
345. Відповідальність за порушення законодавства в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу несуть особи, винні в:  
346. порушенні порядку надання об'єктів тваринного світу в користування;  
347. незаконному вилученні об'єктів тваринного світу з природного середовища;  
348. самовільному спеціальному використанні об'єктів тваринного світу;  
349. перевищенні лімітів і порушенні інших вимог використання об'єктів тваринного світу;  
350. невиконанні вимог державної екологічної експертизи;  
351. порушенні вимог щодо охорони середовища існування, умов розмноження і шляхів міграції тварин, самовільному випалюванні сухої рослинності або її залишків;  
352. порушенні правил зберігання, транспортування, застосування засобів захисту рослин, стимуляторів їх росту, мінеральних добрив та інших речовин (препаратів);  
353. порушенні правил створення, поповнення, зберігання, використання та державного обліку зоологічних колекцій, торгівлі ними, а також установленого порядку їх пересилання, ввезення в Україну і вивезення за її межі;  
354. самовільному або з порушенням установленого порядку переселенні, акліматизації та схрещуванні тварин, а також виведенні і використанні генетично змінених організмів;  
355. жорстокому поводженні з тваринами;  
356. приховуванні та перекрученні інформації про стан і чисельність об'єктів тваринного світу та їх використання;  
357. невжитті заходів щодо запобігання загибелі тварин, погіршенню середовища їх існування та ліквідації негативного впливу на тваринний світ;  
358. порушенні порядку придбання, реалізації, пересилання і вивезення за межі України, ввезення на її територію диких тварин та інших об'єктів тваринного світу;  
359. невиконанні вимог щодо охорони видів тварин, занесених до Червоної книги України або до переліків видів тварин, що підлягають особливій охороні;  
360. виготовленні, зберіганні, реалізації та застосуванні заборонених знарядь добування тварин;  
361. невиконанні розпоряджень органів, що здійснюють охорону і державний контроль у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу.  
362. Законами України може бути встановлено відповідальність і за інші порушення законодавства в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу.  
363. Підприємства, установи, організації та громадяни зобов'язані відшкодувати шкоду, заподіяну ними внаслідок порушення законодавства в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, в порядку та розмірах, встановлених законодавством України.  
364. Незаконно добуті (зібрані) об'єкти тваринного світу, виготовлена з них продукція, знаряддя правопорушень підлягають конфіскації в установленому законодавством України порядку.  
365. Дикі тварини й інші об'єкти тваринного світу, що ввезені на територію України або вивозяться за її межі з порушенням чинного законодавства України, підлягають безоплатному вилученню і реалізуються згідно з правилами, встановленими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.  
366. У разі вилучення незаконно добутих живих тварин повинні бути вжиті заходи до їх збереження, і при можливості - повернення у природне середовище.  
367. Розділ VІІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ, ВИКОРИСТАННЯ І ВІДТВОРЕННЯ ТВАРИННОГО СВІТУ  
368. Стаття 63. Міжнародні договори  
369. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що містяться в цьому Законі, то застосовуються правила міжнародного договору.  
370. Україна бере участь у міжнародному співробітництві з питань охорони, використання і відтворення тваринного світу.  
371. Розділ VІІІ ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
372. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
373. 2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.  
374. 3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:  
375. подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;  
376. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  
377. відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;  
378. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.